+ ipil.sk

Piperacilin comp. Sandoz 4 g/0,5 g prášok na infúzny roztokPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/02503

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/04668PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g prášok na infúzny roztok


Piperacilín/tazobaktám


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 ga na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g

3. Ako používať Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g

6. Ďalšie informácie1. ČO JE Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g A NA ČO SA POUŽÍVA


Piperacilín patri do skupiny liekov nazývaných „širokospektrálne penicilínové antibiotiká“. Ničí rôzne typy baktérii. Tazobaktám môže zabrániť niektorým odolným baktériám prežiť účinky piperacilínu. To znamená, že keď sa piperacilín a tazobaktám podajú spolu, zabijú viac typov baktérií.


Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g sa používa u dospelých a dospievajúcich na liečbu bakteriálnych infekcií postihujúcich dolný respiračný trakt (pľúca), močový trakt (obličky a močový mechúr), orgány v brušnej dutine, kožu alebo krv. Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g sa môže používať na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená odolnosť voči infekciám).


Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g sa používa u detí vo veku 2-12 rokov na liečbu infekcií orgánov v brušnej dutine ako je apendicitída (zápal červovitého prívesku hrubého čreva), peritonitída (infekcia výstelky orgánov brucha a prítomnosť infekčnej tekutiny) a anfekcií žlčníka. Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g sa môže používať na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená odolnosť voči infekciám).


Pri určitých závažnych infekciách môže Váš lekár zvážiť použitie Piperacilinu comp. Sandoz 2 g/0,25 g v kombinácii s inými antibiotikami.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g


Nepoužívajte Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g

- keď ste alergický (precitlivený) na piperacilín alebo tazobaktám alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiekPiperacilinu comp. Sandoz 2 g/0,25 g

- keď ste alergický (precitlivený) na antibiotiká známe ako penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové inhibítory alebo keď ste alergický na Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g

- ak máte alergie. Ak máte niekoľko alergií, určite to povedzte lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi ešte pred podaním tohto lieku.

- ak ste predtým trpeli na hnačku alebo ak sa u Vás vyvinula hnačka počas liečby alebo po nej. V takomto prípade ihneď informujte svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. Neužívajte akékoľvek iné lieky na hnačku pred prvou návštevou Vášho lekára.

- ak máte nízke hladiny draslíka vo Vašej krvi. Váš lekár Vám môže skontrolovať Vaše obličky predtým ako použijete tento liek a môže počas liečby vykonávať pravidelné vyšetrenia krvi.

- ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, ak podstupujete hemodialýzu. Váš lekár Vám môže skontrolovať Vaše obličky predtým ako použijete tento liek a môže počas liečby vykonávať pravidelné vyšetrenia krvi.

- ak užívate určité lieky (nazývané antikoagulanciá), ktoré zabraňujú nadmernej zrážanlivosti krvi (pozri tiež Používanie iných liekov v tejto písomnej informácii pre používateľov) alebo ak začnete neočakávané krvácať počas liečby. V tomto prípade ihneď informujte Vašho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.

- ak sa u Vás vyvinú kŕče počas liečby. V tomto prípade ihneď informujte Vášho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.

- ak sa u Vás vyvinie nová infekcia alebo jej zhoršenie. V tomto prípade ihneď informujte Vašho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.


Deti mladšie ako 2 roky

Piperacilín/tazobaktám sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok piperacilínu a tazobaktámu. Patria sem:

 • liek na dnu (probenecid). Ten môže predĺžiť čas potrebný piperacilínu/tazobaktámu na vylúčenie z Vášho tela.

 • lieky na riedenie krvi alebo na liečbu krvných zrazenín (napr. heparín, warfarín alebo kyselina acetylsalicylová).

 • lieky používané na uvoľnenie Vášho svalstva počas chirurgického výkonu. Informujte Vášho lekára, ak máte podstúpiť celkovú anestéziu.

 • metotrexát (liek používaný na liečbu rakoviny, artritídy alebo psoriázy). Piperacilín a tazobaktám predlžuje čas na vylúčenie metotrexátu z Vášho tela.

 • lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka vo Vašej krvi (napr. tablety na zvýšenie močenia alebo niektoré lieky na rakovinu).

 • lieky obsahujúce iné antibiotiká tobramycín alebo gentamycín. Informujte Vášho lekára, ak máte problémy s obličkami.


Účinok na laboratórne vyšetrenia

Informujte Vášho lekára alebo laboratórneho pracovníka, že používate Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g, keď máte poskytnúť vzorku krvi alebo moču.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť, povedzte to lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi ešte pred podaním tohto lieku. Váš lekár rozhodne, či je Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g pre Vás vhodný.

Piperacilín a tazobaktám môžu prechádzať do maternice alebo materského mlieka. Ak dojčíte, Váš lekár rozhodne o tom, či je používanie tohto lieku pre Vás vhodné.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neočakáva sa, že použitie Piperacilinu comp. Sandoz 2 g/0,25 g ovplyvní schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách tohto lieku

Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g obsahuje 4,72 mmol (čo zodpovedá 109 mg) sodíka v jednej injekčnej liekovke, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g


Váš lekár alebo iný zdravotnícky pracovník Vám bude liek podávať infúziou (počas 30 minút) do žily. Dávka lieku, ktorú dostanete, závisí od Vášho ochorenia, veku, a od toho, či máte alebo nemáte problémy s obličkami.


Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov

Zvyčajná dávka je 4 g/0,5 g piperacilín/tazobaktám podaných každých 6-8 hodín do jednej z Vašich žíl (priamo do krvného riečiška).


Deti vo veku 2 – 12 rokov

Zvyčajná dávka pre deti s brušnými infekciami je 100 mg/12,5 mg/kg telesnej hmotnosti piperacilínu/tazobaktámu podávaná každých 8 hodín do jednej z Vašich žíl (priamo do krvného riečiska). Zvyčajná dávka pre deti s nízkym počtom bielych krviniek je 80 mg/10 mg/kg telesnej hmotnosti piperacilínu/tazobaktámu podávaná každých 6 hodín do jednej z Vašich žíl (priamo do krvného riečiska).


Váš lekár vypočíta dávku závislú od telesnej hmotnosti Vášho dieťaťa, ale denná dávka nemá prekročiť dávku 4 g/0,5 g piperacilínu/tazobaktámu.


Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g sa Vám bude podávať až kým príznaky infekcie úplne neustúpia (5 až 14 dní).


Pacienti s problémami obličiek

Váš lekár Vám musí znížiť dávku alebo častosť podávania Piperacilinucomp. Sandoz 2 g/0,25 g. Váš lekár Vám môže tiež vyšetriť krv, aby sa presvedčil, že dostávate správnu dávku, najmä ak používate liek dlhšiu dobu.


Ak dostanete viac Piperacilinu comp. Sandoz 2 g/0,25 g, ako máte dostať

Ak dostanete Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g od Vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka je nepravdepodobné, že by ste dostali nesprávnu dávku.

Avšak, ak pociťujete vedľajšie účinky ako sú kŕče alebo si myslíte, že ste dostal príliš veľkú dávku, okamžite informujte Vášho lekára.


Ak nedostanete dávku Piperacilinu comp. Sandoz 2 g/0,25 g

Ak si myslíte, že ste nedostali dávku Piperacilinu comp.. Sandoz 2 g/0,25 g, okamžite to povedzte lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi.


Závažné vedľajšie účinky Piperacilinu comp. Sandoz 2 g/0,25 gsú:

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela

 • skrátené dýchanie, sipot alebo ťažkosti s dýchaním

 • závažné vyrážky, svrbenie alebo žihľavka na koži

 • zažltnutie očí alebo kože

 • poškodenie krviniek (príznaky zahŕňajú: dýchavičnosť keď ju neočakávate, červený alebo hnedý moč, krvácanie z nosa a podliatiny.


Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok z horeuvedených, ihneď navštívte lekára. Častosť týchto reakcií pozri v nižšie uvedených informáciách.

.

Možné vedľajšie účinky sú uvedené podľa nasledujúcich kategórií:

- časté vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

- menej časté vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov z 1000

- zriedkavé vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

- veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000


Časté vedľajšie účinky:

 • hnačka, vracanie, pocit na vracanie

 • vyrážky na koži.


Menej časté vedľajšie účinky:

 • afty

 • (abnormálne) zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia, neutropénia) a krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • alergická reakcia

 • bolesť hlavy, nespavosť

 • nízky krvný tlak, zápal žíl (pociťovaný ako citlivosť alebo začervenanie v postihnutej oblasti)

 • žltačka (žlté sfarbenie kože alebo očných bielkov), zápal ústnej sliznice, zápcha, porucha trávenia, žalúdková nevoľnosť

 • zvýšenie niektorých enzýmov v krvi (zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie aspartátaminotransferázy)

 • svrbenie, žihľavka

 • zvýšenie produktov metabolizmu svalstva v krvi (zvýšenie kreatinínu v krvi)

 • horúčka, reakcia v mieste podania injekcie

 • kvasinková infekcia (kandidová superinfekcia).


Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • (abnormálne) zníženie červených krviniek alebo krvného pigmentu/hemoglobínu, (abnormálny) zníženie červených krviniek z dôvodu predčasného delenia (degradácie) (hemolytická anémia), malé bodkovité podliatiny (purpura), krvácanie z nosa (epistaxa) a predĺženie času krvácavosti, (abnormálne) zvýšenie špecifického typu bielych krviniek (eozinofília)

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická/anafylaktoidná reakcia vrátane šoku)

 • začervenanie kože

 • určitá forma infekcie čreva (pseudomembranózna kolitída), bolesť brucha

 • zápal pečene (hepatitída), zvýšenie produktov degradácie krvného pigmentu (bilirubín), zvýšenie určitých enzýmov v krvi (zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, gamaglutamyltransferázy v krvi)

 • kožné reakcie so začervenaním a tvorou kožných lézií (exantém, erythema multiforme), kožné reakcie s tvorbou pľuzgierov (bulózna dermatitída)

 • bolesť kĺbov a svalstva

 • slabá funkcia obličiek a problémy s obličkami

 • mrazenie/stuhnutosť.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

- závažný pokles granulárnych typov bielych krviniek (agranulocytóza), závažný pokles červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia)

- predĺženie času na tvorbu krvných zrazenín (predĺžený parciálny tromboplastínový čas, predĺžený protrombínový čas), abnormálne laboratórne výsledky testov (pozitívny priamy Coombsov test), zvýšenie krvných doštičiek (trombocytémia)

- zníženie draslíka v krvi (hypokaliémia), zníženie cukru v krvi (glukózy), zníženie krvnej bielkoviny albumínu, zníženie celkových bielkovín krvi

- odlúčenie vrchnej časti kože po celom povrchu tela (toxická epidermálna nekrolýza), závážná celotelová alergická reakcia s vyrážkami na koži a sliznici a rozličnými kožnými pľuzgiermi (Stevensov-Johnsonov syndróm)

- zvýšenie močoviny v krvi.


Liečba piperacilínom bola spojená so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážok u pacientov s cystickou fibrózou.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Prášok:

Tento liek nevyžaduje špeciálne podmienky na uchovávanie.


Podmienky uchovávania pripraveného a riedeného lieku pozri na konci písomnej informácie pre používateľov „Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov“.


Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g obsahuje


- Liečivá:

Liečivá sú piperacilín (vo forme sodnej soli) a tazobaktám (vo forme sodnej soli). Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g obsahuje 2 g piperacilínu a 0,25 g tazobaktámu.

- Ďalšie zložky:

Tento liek neobsahuje žiadne iné zložky ako liečivá.


Ako vyzerá Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g a obsah balenia

Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g je biely až takmer biely prášok na injekčný a infúzny roztok v sklenených injekčných liekovkách. Injekčné liekovky sú balené v škatuľkách. Každá škatuľka obsahuje 1, 5, 10, 12 alebo 50 sklenených injekčných liekoviek.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Piperacilline/Tazobactam Sandoz 2g/250mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Česká republika: TAZOPET 2 g/ 250 mg

Dánsko: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Fínsko: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Francúzsko: PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg, POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION

Nemecko: PiperacillinTazo-Sandoz 2 g/0,25 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung/Infusionslösung

Maďarsko: Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2,25 g por injekcióhoz

Írsko: Piperin 2 g/0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion

Taliansko: PIPERACILLINA E TAZOBACTAM SANDOZ 2g + 0.25 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione

Holandsko: Piperacilline/Tazobactam Sandoz 2 g/ 250 mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie 2000/250 mg

Nórsko: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Poľsko: Piperacillin/Tazobactam SANDOZ 2g/0,25 g

Portugalsko: PIPERACILINA + TAZOBACTAM Sandoz

Španielsko: Piperacilina/Tazobactam Sandoz 2/0.25 g polvo para solución inyectable/para perfusión EFG

Švédsko: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Veľká Británia: Piperacilline/Tazobactum 2.25g Powder for Solution for Injection or Infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2011


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g prášok na infúzny roztok


Pokyny na použitie

Piperacilin comp. Sandoz 2 g/0,25 g sa má podávať intravenóznou infúziou (počas 30 minút).


Intravenózne použitie


Každú injekčnú liekovku pripravte použitím daného objemu rozpúšťadla z tabuľky uvedenej nižšie pomocou jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na riedenie uvedených nižšie. Roztok miešajte, kým sa nerozpustí. Pri konštantnom vírení sa roztok pripraví v priebehu 3 minút (pre pokyny týkajúce sa uchovávania, prosím, pozri nižšie).


Obsah injekčnej liekovky

Objem rozpúšťadla * pridaný do injekčnej liekovky

2 g/0,25 g (2 g piperacilínu a 0,25 g tazobaktámu)

10 ml


*Kompatibilné rozpúšťadlá na prípravu:

 • voda na injekciu

 • 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného vo vode na injekciu

 • 50 mg/ml (5%) glukózy vo vode na injekciu

 • 50 mg/ml (5%) glukózy v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).


Pripravený roztok sa musí natiahnuť z injekčnej liekovky pomocou injekčnej striekačky. Po nariedení podľa návodu poskytne obsah injekčnej liekovky natiahnutý injekčnou striekačkou požadované množstvom piperacilínu a tazobaktámu.


Pripravený roztok sa môže ďalej riediť na požadovaný objem (napr. 50 ml až 150 ml) jedným z kompatibilných rozpúšťadiel na intravenózne použitie uvedených nižšie:

 • 0,9% (9 mg/ml) injekčný roztok chloridu sodného

 • 5% glukóza

 • 6% dextrán v 0,9% roztoku chloridu sodného


Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať alebo súbežne podávať s aminoglykozidmi. Zmiešanie betalaktámových antibiotík s aminoglykozidom in vitro môže viesť k značnej inaktivácii aminoglykozidu.


Piperacilín/tazobaktám sa nemá miešať s inými liečivami v injekčnej striekačke alebo infúznej fľaši, u ktorých nebola stanovená kompatibilita.


Piperacilín/tazobaktám sa nemá podávať tou istou infúziou ako ostatné lieky, pokiaľ nie je potvrdená kompatibilita.


Z dôvodu chemickej nestability sa piperacilín/tazobaktám nemá podávať v roztoku, ktorý obsahuje uhličitan sodný.


Ringerov (Hartmanov) roztok s laktátom nie je kompatibilný s piperacilín/tazobaktámom.


Piperacilín/tazobaktám sa nemá pridávať ku krvným derivátom alebo hydrolyzátom albumínu.


7Piperacilin comp. Sandoz 4 g/0,5 g prášok na infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/02503

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/04668


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Piperacilin comp. Sandoz 4 g/0,5 g prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje 4 g pipericilínu (vo forme sodnej soli) a 0,5 g tazobaktámu (vo forme sodnej soli).

Každá injekčná liekovka Piperacilinu comp. Sandoz 4 g/0,5 g obsahuje 9,44 mmol zodpovedá 217 mg) sodíka.


Po rekonštitúcii s 20 ml rozpúšťadla vzniknutý roztok obsahuje 200 mg/ml piperacilínu a 25 mg/ml tazobaktámu.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.

Biely až takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Piperacilin comp. Sandoz je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí starších ako 2 roky (pozri časti 4.2 a 5.1)


Dospelí a dospievajúci

 • ťažká pneumónia vrátane v nemocnici získanej pneumónie a pneumónie vznikajúcej v súvislosti s použitím dýchacieho prístroja

 • komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)

 • komplikované intraabdominálne infekcie

 • komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív (vrátane infekcií diabetickej nohy).


Liečba pacientov s bakterémiou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti alebo sa predpokladá v súvislosti s akýmikoľvek infekciami uvedenými vyššie.


Piperacillin comp. Sandoz sa môže použiť pri liečbe neutropenických pacientov s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu.


Deti vo veku od 2 do 12 rokov

 • komplikované intraabdominálne infekcie.


Piperacilin comp. Sandoz sa môže používať pri liečbe neutropenických detí s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálny pokyn na vhodné používanie antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávka a častosť podávania Piperacilinu comp. Sandoz závisia od závažnosti a lokalizácie infekcie a očakávaných patogénov.


Dospelí a dospievajúci pacienti


Infekcie

Zvyčajná dávka je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 8 hodín.


Odporúčaná dávka pre neutropenických pacientov s nozokomiálnou pneumóniou a bakteriálnymi infekciami je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 6 hodín. Táto schéma sa môže použiť aj pri liečbe pacientov s inými indikovanými infekciami, najmä ak sú závažné.


Nasledujúca tabuľka zahŕňa častosť liečby a odporúčanú dávku pre dospelých a dospievajúcich pacientov podľa indikácie alebo stavu:


Častosť liečby

Piperacilin comp. Sandoz 4 g/0,5 g

Každých 6 hodín

Ťažká pneumónia


Neutropenickí dospelí pacienti s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu

Každých 8 hodín

Komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)


Komplikované intraabdominálne infekcie


Infekcie kože a mäkkých tkanív (vrátane infekcií diabetickej nohy)


Porucha funkcie obličiek

Intravenózna dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej renálnej poruchy nasledovne (každý pacient sa musí dôkladne monitorovať na príznaky látkovej toxicity; dávka lieku a interval sa majú podľa toho upraviť):


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Piperacilin comp. Sandoz 4 g/0,5 g

(odporúčaná dávka)

> 40

Nie je nutná úprava dávky

20-40

Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 g každých 8 hodín

< 20

Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 g každých 12 hodín


Hemodialyzovaným pacientom sa má pridať navyše jedna dávka 2 g piperacilínu/0,25 g tazobaktámu, ktorá má nasledovať po každom dialyzačnom intervale, pretože hemodialýzou sa odstráni 30 %-50 % piperacilínu počas 4 hodín.


Porucha funkcie pečene

Nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).


Dávka u starších pacientov

Neodporúča sa úprava dávky u starších pacientov s normálnou renálnou funkciou alebo hladinami klírensu kreatinínu nad 40 ml/min.


Pediatrickí pacienti (vo veku 2 - 12 rokov)


Infekcie

Nasledujúca tabuľka zahŕňa častosť liečby a dávku na základe telesnej hmotnosti pre pediatrických pacientov vo veku 2-12 rokov podľa indikácie a stavu:


Dávka na hmotnosť a častosť terapie

Indikácia/stav

80 mg piperacilínu/10 mg tazobaktámu na kg hmotnosti/každých 6 hodín

Neutropenické deti s horúčkou spôsobenou predpokladanou bakteriálnou infekciou*

100 mg piperacilínu/12,5 mg tazobaktámu na kg hmotnosti/každých 8 hodín

Komplikované intraabdominálne infekcie*

* Nesmie presiahnuť maximum 4 g/0,5 g na dávku nad 30 minút


Porucha funkcie obličiek

Intravenózna dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej renálnej poruchy nasledovne (každý pacient sa musí dôkladne monitorovať na príznaky látkovej toxicity; dávka lieku a interval sa majú podľa toho upraviť):


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Piperacilin comp. Sandoz 4 g/0,5 g

(odporúčaná dávka)

> 50

Nie je nutná úprava dávky

 50

70 mg piperacilínu/8,75 mg tazobaktámu/kg

každých 8 hodín.


Hemodialyzovaným deťom sa má pridať navyše jedna dávka 40 mg piperacilínu/5 mg tazobaktámu/kg, ktorá má nasledovať po každom dialyzačnom intervale.


Použitie u detí mladších ako 2 roky

Bezpečnosť a účinnosť kombinácie piperacilín/tazobaktám u detí vo veku 0-2 roky sa nestanovila.

Nie sú dostupné údaje z kontrolovaných klinických stúdií.


Trvanie liečby

Zvyčajná dĺžka liečby pre väčšinu indikácií je v rozmedzí 5-14 dní. Avšak trvanie liečby má závisieť od závažnosti infekcie, patogénu (patogénov) a klinického a bakteriologického napredovania pacienta.


Spôsob podania

Piperacilin comp. Sandoz 4 g/0,5 g sa podáva intravenóznou infúziou (viac ako 30 minút).


Pokyny na prípravu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, iné penicilínové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Anamnéza závažnej akútnej alergickej reakcie na iné betalaktámové liečivá (napr. cefalosporíny, monobaktám alebo karbapeném).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výbere piperacilínu/tazobaktámu na liečbu jednotlivých pacientov sa má vziať do úvahy vhodnosť použitia širokospektrálneho semisyntetického penicilínu založeného na faktoroch ako sú závažnosť infekcie a prevalencia rezistencie na iné vhodné antibakteriálne lieky.


Pred začatím liečby Piperacilinom comp. Sandoz je potrebné starostlivo zistiť predchádzajúce hypersenzitívne reakcie na penicilíny, iné betalaktámové lieky (napr. cefalosporíny, monobaktámy alebo karbapenémy) alebo iné alergény. U pacientov liečených penicilínmi vrátane piperacilínu/tazobaktámu sa pozorovali vážne a ojedinele fatálne hypersenzitívne anafylaktické/anafylaktoidné reakcie (vrátane šoku). Tieto reakcie sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú u osôb s predchádzajúcou vnímavosťou na viaceré alergény. Závažné hypersenzitívne reakcie si vyžadujú vysadenie antibiotika a môže byť potrebné podanie adrenalínu a iných urgentných opatrení.


Pseudomembranózna kolitída indukovaná antibiotikami sa môže manifestovať závažnou pretrvávajúcou hnačkou, ktorá môže byť život ohrozujúca. Symptómy pseudomembranóznej kolitídy sa môžu vyskytnúť počas antibiotickej liečby alebo po nej. V týchto prípadoch je nevyhnutné prerušiť podávanie Piperacilinu comp. Sandoz.


Liečba Piperacilinom comp. Sandoz môže spôsobiť nárast rezistentných organizmov, ktoré môžu spôsobiť superinfekciu.


U niektorých pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami sa môže manifestovať krvácanie. Tieto reakcie niekedy môžu súvisieť s abnormalitami koagulačných parametrov ako sú čas zrážania, agregácia trombocytov a protrombínový čas a sú častejšie prítomné u pacientov so zlyhávaním obličiek. Ak sa objaví krvácanie, terapia antibiotikom sa má prerušiť a má sa začať vhodná liečba.


Môže sa vyskytnúť leukopénia a neutropénia hlavne počas dlhodobej liečby, preto sa majú pravidelne sledovať hodnoty hematopoetických funkcií.


Podobne ako pri liečbe inými penicilínmi sa môžu pri podaní vysokých dávok vyskytnúť neurologické komplikácie vo forme kŕčov, predovšetkým u pacientov s poškodenou funkciou obličiek.


Každá injekčná liekovka Piperacilinu comp. Sandoz 4 g/0,5 g prášok na infúzny roztok obsahuje 9,44 mmol (217 mg) sodíka. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov na diéte sledujúcej obsah sodíka.


Hypokaliémia sa môže vyskytnúť u pacientov s nízkou hladinou draslíka alebo u tých, ktorí užívajú lieky, ktoré spôsobujú zníženie hladiny draslíka; u týchto pacientov sa odporúča pravidelné sledovanie hladín elektrolytov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nedepolarizujúce svalové relaxanciá

Keď sa piperacilín súbežne používa s vekuróniom dohádza k predĺženiu neuromuskulárnej blokády spôsobenej vekuróniom. Vzhľadom na ich podobný mechanizmu účinku sa očakáva, že neuromuskulárna blokáda spôsobená nedepolarizujúcim myorelaxanciom sa môže predĺžiť v prítomnosti piperacilínu.


Perorálne antikoagulanciá

Pri súčasnom podávaní heparínu, perorálnych antikoagulancií a iných látok, ktoré môžu mať vplyv na koagulačný systém krvi vrátane funkcie trombocytov sa majú vhodné koagulačné testy vykonávať častejšie a majú sa pravidelne kontrolovať.


Metotrexát

Piperacilín môže znížiť vylučovanie metotrexátu; preto aby sa predišlo látkovej toxicite majú sa monitorovať sérové hladiny metotrexátu.


Probenecid

Ako aj u iných penicilínov, súčasné podávanie probenecidu a piperacilínu/tazobaktámu spôsobuje dlhší polčas a nižší renálny klírens pre piperacilín a tazobaktám, napriek tomu vrcholové plazmatické koncentrácie oboch liečiv nie sú ovplyvnené.


Aminoglykozidy

Piperacilín buď samostatný alebo s tazobaktámom signifikantne neovplyvňuje farmakokinetiku tobramycínu u subjektov s normálnou renálnou funkciou a s ľahkou alebo stredne ťažkou renálnou poruchou. Farmakokinetika piperacilínu, tazobaktámu a M1 metabolitu taktiež nebola signifikantne ovplyvnená podávaním tobramycínu.


Inaktivácia tobramycínu a gentamicínu piperacilínom sa dokázala u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.


Informácie týkajúce sa podania piperacilínu/tazobaktámu s aminoglykozidmi, pozri časti 6.2 a 6.6.


Vankomycín

Žiadne farmakokinetické interakcie sa nezaznamenali medzi piperacilínom/tazobaktámom a vankomycínom.


Účinky na laboratórne testy

Ako aj u ostatných penicilínov môžu neenzymatické metódy merania glukózy v moči viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Preto sa odporúča enzymatický spôsob merania glukózy v moči počas liečby kombináciou piperacilín/tazobaktám.


Mnoho chemických metód merania bielkovín v moči môžu viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Meranie proteínov močovými tyčinkami nie je ovplyvnené.


Priamy Coombsov test môže byť pozitívny.


U pacientov liečených kombináciou piperacilín/tazobaktám môžu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testy viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Boli hlásené skrížené reakcie u non – Aspergillus polysacharidov a polyfuranóz s Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testom.


U pacientov liečených kombináciou piperacilín/tazobaktám sa majú pozitívne výsledky z analytických testov uvedených vyššie potvrdiť inými diagnostickými metódami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Piperacilinu comp. Sandoz u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali vývojovú toxicitu, ale nepreukázali teratogenitu pri dávkach toxických pre matku (pozri časť 5.3).


Piperacilín a tazobaktám prechádzajú placentou. Piperacilín/tazobaktám sa má používať počas gravidity, iba ak je jednoznačne indikovaný, napr. iba ak očakávaný prínos prevýši možné riziká na gravidnú ženu a plod.


Laktácia

Piperacilín sa v nízkych koncentráciách vylučuje do materského mlieka; koncentrácie tazobaktámu sa v materskom mlieku nesledovali. Ženy, ktoré dojčia sa majú liečiť iba vtedy, keď očakávaný prínos prevýši možné riziká pre ženu a dieťa.


Fertilita

Štúdia fertility na potkanoch nepreukázala účinok na fertilitu a párenie po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky ( vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100) sú hnačka, vracanie, nauzea a vyrážka.


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a podľa databázy MedDRA. V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané podľa klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Časté

≥ 1/100 až < 1/100

Menej časté

≥ 1/1000 až < 1/100

Zriedkavé

≥ 1/10 000 až < 1/1000

Veľmi zriedkavé

< 1/10 000

Infekcie a nákazy


kandidové superinfekciePoruchy krvi a lymfatického systému


leukopénia, neutropénia, trombocytopénia

anémia, hemolytická anémia, purpura, epistaxa, predĺžený čas krvácavosti, eozinofília

agranulocytóza, pancytopénia, aktivovaný čiastočný predĺžený tromboplastínový čas, predĺžený protrombínový čas, pozitivita priameho Coombsovho testu, trombocytémia

Poruchy imunitného systému


hypersenzitivita

anafylaktická/ anafylaxtoidná reakcia (vrátane šoku)


Poruchy metabolizmu a výživy
hypokaliémia, pokles glukózy v krvi, pokles albumínu v krvi, pokles celkových bielkovín v krvi

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy, nespavosťPoruchy ciev


hypotenzia, tromboflebitída, flebitída

začervenanie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, vracanie, nauzea

žltačka, stomatitída, zápcha, dyspepsia

pseudomembranózna kolitída, bolesť brucha


Poruchy pečene a žlčových ciest


zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie aspartátamino-transferázy

hepatitída, zvýšenie bilirubínu v krvi, zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšenie gama-glutamyltransferá-zy


Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka vrátane makulopapulóznej vyrážky

urtikária, pruritus

erythema multiforme, bulózna dermatitída, exantém

toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

a spojivového tkanivaartralgia, myalgia


Poruchy obličiek a močových ciest


zvýšenie kreatinínu v krvi

renálne zlyhanie, tubulointersticiál-na nefritída

zvýšenie močoviny v krvi

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


horúčka, reakcia v mieste podania

zimnicaLiečba piperacilínom u pacientov s cystickou fibrózou bola spojená so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážok.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady predávkovania piperacilínom/tazobaktámom. Väčšina týchto zaznamenaných udalostí vrátane nauzey, vracania a hnačky boli tiež hlásené pri bežne odporučenej dávke. Pacienti môže mať neuromuskulárnu dráždivosť alebo kŕče, ak je podávaná intravenózna dávka vyššia ako odporúčaná (najmä pri výskyte renálneho zlyhania).


Liečba

V prípade predávkovania piperacilínom/tazobaktámom sa má liečba prerušiť. Nie je známe špecifické antidotum.


Liečba má byť podporná a symptomatická vzhľadom na klinický obraz pacienta.


Nadmerné sérové koncentrácie piperacilínu alebo tazobaktámu sa môžu redukovať hemodialýzou (pozri časť 4.4).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antibiotiká na systémové použitie, kombinácie penicilínov vrátane inhibítorov betalaktamáz

ATC kód: J01CR05


Mechanizmus účinku


Piperacilín, široko spektrálny semisyntetický penicilín s baktericídnou aktivitou, inhibuje syntézu septa a bunkovej steny.


Tazobaktám, betalaktám štrukturálne podobný penicilínom, je inhibítorom viacerých betalaktamáz, ktoré zvyčajne spôsobujú rezistenciu na penicilíny a cefalosporíny ale neinhibuje AmpC enzýmy alebo metalo betalaktamázu. Tazobaktám rozširuje antibiotické spektrum piperacilínu vrátane mnohých betalaktamázu produkujúcich baktérií, ktoré získali rezistenciu na samotný piperacilín.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Hlavným farmakodynamickým rozhodujúcim činiteľom účinnosti piperacilínu je čas nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T>MIC).


Mechanizmus rezistencie


Známe sú dva hlavné mechanizmy rezistencie na piperacilín/tazobaktám:

 • Inaktivácia súčastí piperacilínu tými betalaktammázami, ktoré nie sú inhibované tazobaktámom: betalaktamázy molekulovej triedy B,C a D. Okrem toho, tazobaktám neposkytuje ochranu proti rozšírenému spektru betalaktamáz (ESBL) v molekulovej triede A a v skupinách enzýmu D.

 • Zmena penicilín viažúcich proteínov (PBP), ktorých výsledkom je zníženie afinity piperacilínu pre molekulárne terče baktérie.


Okrem toho, zmeny v permeabilite bakteriálnej membrány, ako aj zvýraznenie efluxných púmp pre mnohé lieky, môže viesť alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii na piperacilín/tazobaktám, hlavne u gramnegatívnych baktérií.


Hraničné hodnoty


Klinické EUCAST MIC hraničné hodnoty pre piperacilín/tazobaktám (2009-12-02, v 1). Pre účely skúšania citlivosti je 4 mg/l fixná koncentrácia tazobaktámu

Patogén

Druhovo závislé hraničné hodnoty (S≤/R>)

Enterobacteriaceae

8/16

Pseudomonas

16/16

Gramnegatívne a grampozitívne anaeróby

8/16

Hraničné hodnoty nezávislé od druhu baktérie

4/16

Citlivosť streptokokov vyplýva z citlivosti na penicilín.

Citlivosť stafylokokov vyplýva z citlivosti na oxacilín.


Citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie sa môže líšiť geograficky alebo s časom pre vybrané druhy, vhodné sú lokálne informácie o výskyte rezistencie, najmä v liečbe ťažkých infekcií. Ak je to nevyhnutné, potrebná je odborná pomoc, keď lokálna prevalencia rezistencie je taká, že je prospešnosť lieku aspoň u niektorých typov infekcií sporná.


Zoskupenie vhodných druhov baktérií podľa citlivosti na piperacilín/tazobaktám

BEŽNE CITLIVÉ DRUHY

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus, citlivý na meticilín£

Staphylococcus species, coagulase negative, citlivý na meticilín

Streptococcus pyogenes

Skupina B streptokokov

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Citrobacter koseri

Haemophilus influenza

Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis

Anaeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Clostridium species

Eubacterium species

Peptostreptococcus species

Anaeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis group

Fusobacterium species

Porphyromonas species

Prevotella species

DRUHY, KTORÝCH PRIDRUŽENÁ REZISTENCIA MÔŽE BYŤ PROBLÉMOM

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium$

Streptoccoccus pneumonia

Skupina Streptococcus viridans

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter baumannii$

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter species

Escherichia coli

Klebsiella pneumonia

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providentia ssp.

Pseudomonas aeruginosa

Serratia species

PRIRODZENE REZISTENTNÉ ORGANIZMY

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Corynebacterium jeikeium

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Legionella species

Stenotrophomonas maltophilia+,$

Iné mikroorganizmy

Chlamydophilia pneumonia

Mycoplasma pneumonia

$ Druhy vykazujúce prirodzene slabú citlivosť.

+ Druhy, u ktorých bol zaznamenaný vysoký podiel rezistencie (viac ako 50 %) v jednej alebo

viacerých oblastiach/krajinách/regiónoch EU.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na piperacilín/tazobaktám.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Maximálne koncentrácie piperacilínu/tazobaktámu 4 g/0,5 g podaných intravenóznou infúzou počas 30 minút sú 298 μg/ml a 34 μg/ml v tomto poradí.


Distribúcia


Väzba oboch liečiv, piperacilínu a tazobaktámu, na plazmatické proteíny je približne 30 %. Väzba na proteín, či už piperacilínu alebo tazobaktámu, nie je ovplyvnená prítomnosťou inej zlúčeniny. Väzba metabolitov tazobaktámu na proteín je zanedbateľná.


Piperacilín/tazobaktám sa dobre distribuujú v tkanivách a telových tekutinách vrátane sliznice čreva, žlčníka, pľúc, žlče a kostí. Priemerné tkanivové koncentrácie sú spravidla 50 % až 100 % z tých, ktoré sú v plazme. U subjektov bez zápalu mozgomiechovej pleny, podobne ako u iných penicilínov, je distribúcia do cerebrospinálnej tekutiny nízka.


Biotransformácia


Piperacilín sa metabolizuje na málo mikrobiologicko aktívny desethyl metabolit. Tazobaktám sa metabolizuje na samostatný metabolit, ktorý je mikrobiologicky inaktívny.


Eliminácia


Piperacilín a tazobaktám sa vylučujú obličkami glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou.


Piperacilín sa rýchlo vylučuje v nezmenej forme, 68 % z podanej dávky sa vylúči močom. Tazobaktám a jeho metabolity sa primárne vylučujú renálnou exkréciou, pričom 80 % z podanej dávky sa vylúči v nezmenej podobe a zbytok ako samostatný metabolit. Piperacilín, tazobaktám a desethyl piperacilín sa tiež vylučujú do žlče.


Po jednorázovej alebo opakovanej dávke piperacilínu/tazobaktámu podanej zdravým subjektom sa plazmatický polčas piperacilínu/tazobaktámu pohyboval od 0,7 hodiny do 1,2 hodiny a nebol ovplyvnený dávkou alebo trvaním infúzie. Polčasy eliminácie oboch liečiv, piperacilínu a tazobaktámu, rastú so znížením renálneho klírensu.


Nie sú známe signifikantné zmeny farmakokinetiky piperacilínu spostredkovanej tazobaktámom. Zdá sa, že piperacilín mierne znižuje klírens tazobaktámu.


Osobitné skupiny pacientov


Biologický polčas piperacilínu a tazobaktámu sa zvyšuje približne o 25 % a 18 % u pacientov s hepatálnou cirhózou v porovnaní so zdravými jedincami.


Biologický polčas piperacilínu a tazobaktámu sa zvyšuje s poklesom klírensu kreatinínu. Vzostup biologického polčasu je 2-násobný a 4-násobný pre piperacilín a tazobaktám pri poklese klírensu pod 20 ml/min v porovnaní s pacientmi s normálnou renálnou funkciou.


Hemodialýzou sa odstráni 30 % až 50 % piperacilínu/tazobaktámu s dodatočnými 5 % dávkami tazobaktámu odstránenými ako metabolit tazobaktámu. Peritoneálnou dialýzou sa odstráni 6 % a 21 % podanej dávky piperacilínu a tazobaktámu, pričom až 18 % podanej dávky tazobaktámu sa odstráni ako metabolit tazobaktámu.


Deti a dospievajúci

Podľa populačnej farmakokinetickej (PK) analýzy bol odhadovaný klírens v populácii 9 mesačných až 12 ročných pacientov porovnateľný ako u dospelých s priemernou hodnotou pre populáciu (SE) 5,64 (0,34) ml/min/kg. Odhadovaný klírens piperacilínu je 80 % z tejto hodnoty pre pediatrických pacientov vo veku 2 až 9 mesiacov. Priemerná hodnota (SE) distribučného objemu piperacilínu populácie je 0,243 (0,011) l/kg a je nezávislá od veku.


Starší pacienti

Priemerné biologické polčasy piperacilínu a tazobaktámu boli u starších pacientov dlhšie 32 % a 55 % v porovnaní s mladšími subjektmi. Tento rozdiel môže byť spôsobený vekovo podmienenými zmenami v klírense kreatinínu.


Rasa

Nepozoroval sa rozdiel vo farmakokinetike piperacilínu a tazobaktámu medzi ázijskými (n=9) a kaukazskými (n=9) zdravými dobrovoľníkmi, ktorí dostali jednu dávku 4 g/0,5 g.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje založené na konvenčných štúdiách toxicity a genotoxicity opakovanej dávky neodhalili žiadne osobitné riziká pre ľudí. Štúdie karcinogenity sa s piperacilínom/tazobaktámom nevykonali.


V štúdiách fertility a v štúdiách všeobecnej reprodukcie u potkanov po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu bolo hlásené zmenšenie veľkosti vrhu, zvýšenie oneskorenej osifikácie plodu a zmeny rebier súbežne s dávkou toxickou pre matku. Fertilita F1 generácie a embryonálny vývoj F2 generácie neboli zhoršené.


V štúdiách teratogenity intravenózne podanie tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu potkanom alebo myšiam viedlo k miernej redukcii fetálnej hmotnosti potkanov pri dávkach toxických pre matku, ale nepreukázalo teratogénne účinky.


U potkanov sa po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu pozorovalo poškodenie peri/postnatálneho vývoja (zníženie hmotnosti plodu, zvýšenie mortality mláďat, zvýšenie narodenia mŕtvych plodov) súbežne s dávkou toxickou pre matku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Neobsahuje pomocné látky.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Tento liek sa nesmie miešať alebo súbežne podávať s aminoglykozidmi. Zmiešanie betalaktámových antibiotík s aminoglykozidom in vitro môže viesť k značnej inaktivácii aminoglykozidu.


Piperacilín/tazobaktám sa nemá miešať s inými liečivami v injekčnej striekačke alebo infúznej fľaši, u ktorých nebola stanovená kompatibilita.


Piperacilín/tazobaktám sa nemá podávať tou istou infúziou ako ostatné lieky, pokiaľ nie je potvrdená kompatibilita.


Z dôvodu chemickej nestability sa piperacilín/tazobaktám nemá podávať v roztoku, ktorý obsahuje uhličitan sodný.


Ringerov (Hartmanov) roztok s laktátom nie je kompatibilný s piperacilín/tazobaktámom.


Piperacilín/tazobaktám sa nemá pridávať ku krvným derivátom alebo hydrolyzátom albumínu.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorený:

2 roky


Po rekonštitúcii (a zriedení):

Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná počas 24 hodín pri teplote 20-25°C a počas 48 hodín pri teplote 2-8°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa otvorený liek musí podať okamžite. Ak sa nepodá okamžite, za skladovanie a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ, pričom by to nemalo byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2-8°C, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie nevykonali za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje špeciálne podmienky na uchovávanie.


Podmienky uchovávania rekonštituovaného/riedeného lieku pozri v časti 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


100 ml sklenená fľaša typu II s halogénovaným uzáverom z butyl kaučuku s hliníkovou obrubou a sivým vyklápacím viečkom.

Veľkosť balenia: 1, 5, 10, 12 a 50 fliaš.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Intravenózne použitie


Každú injekčnú liekovku pripravte použitím daného objemu rozpúšťadla z tabuľky uvedenej nižšie pomocou jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na riedenie uvedených nižšie. Roztok miešajte, kým sa nerozpustí. Pri konštantnom vírení sa roztok pripraví v priebehu 3 minút (pre pokyny týkajúce sa uchovávania, prosím, pozri nižšie).


Obsah injekčnej liekovky

Objem rozpúšťadla * pridaný do injekčnej liekovky

4 g/0,5 g (4 g piperacilínu a 0,5 g tazobaktámu)

20 ml


*Kompatibilné rozpúšťadlá na prípravu:

 • voda na injekciu

 • 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného vo vode na injekciu

 • 50 mg/ml (5%) glukózy vo vode na injekciu

 • 50 mg/ml (5%) glukózy v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).


Pripravený roztok sa musí natiahnuť z injekčnej liekovky pomocou injekčnej striekačky. Po nariedení podľa návodu poskytne obsah injekčnej liekovky natiahnutý injekčnou striekačkou požadované množstvom piperacilínu a tazobaktámu.


Pripravený roztok sa môže ďalej riediť na požadovaný objem (napr. 50 ml až 150 ml) jedným z kompatibilných rozpúšťadiel na intravenózne použitie uvedených nižšie:

 • 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného vo vode na injekciu

 • 50 mg/ml (5%) glukózy vo vode na injekciu

 • 60 mg/ml dextránu (stupeň 40) (6%) v 0,9% roztoku chloridu sodného 9 mg/ml.


Inkompatibility pozri v časti 6.2.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0557/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30. 10. 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2011

13Piperacilin comp. Sandoz 4 g/0,5 g prášok na infúzny roztok