+ ipil.sk

Piperacillin /Tazobactam Actavis 4 g/0,5 gPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/06273, 2011/06272

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/04046


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Piperacillin/Tazobactam Actavis 4 g/0,5 g

prášok na infúzny roztok


piperacilín/tazobaktám


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Piperacillin/tazobactam Actavis a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Piperacillin/tazobactam Actavis

3. Ako používať Piperacillin/tazobactam Actavis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Piperacillin/tazobactam Actavis

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Piperacillin/tazobactam Actavis A NA ČO SA POUŽÍVA


Piperacilín patri do skupiny liekov známych ako širokospektrálne penicilínové antibiotiká.Ničí rôzne typy baktérii. Tazobaktám zabraňuje niektorým baktériám odolávať účinku piperacilínu. To znamená, že keď sa piperacilín a tazobaktám podajú spolu, zabijú viac typov baktérií.


Piperacillin/tazobactam Actavis sa používa u dospelých a dospievajúcich na liečbu bakteriálnych infekcií postihujúcich dolný respiračný trakt (pľúca), močový trakt (obličky a močový mechúr), orgány v brušnej dutine, kožu alebo krv.Piperacilin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g sa môže používať na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená odolnosť voči infekciám).


Piperacilin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g sa používa u detí vo veku 2-12 rokov na liečbu infekcií orgánov v brušnej dutine ako je apendicitída (zápal červovitého prívesku hrubého čreva), peritonitída (infekcia výstelky orgánov brucha a prítomnosť infekčnej tekutiny) a anfekcií žlčníka. Piperacilin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g môže byťpoužívaný na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená odolnosť voči infekciám).


Pri určitých závažnych infekciách môže Váš lekár zvážiť použitie Piperacilinu/tazobactam Actavis4 g/0,5 g v kombinácii s inými antibiotikami.2. SKÔR AKO POUŽIJETE Piperacillin/tazobactam Actavis


Nepoužívajte Piperacillin/tazobactam Actavis

- keď ste alergický (precitlivený) na piperacilín alebo tazobaktám

- keď ste alergický (precitlivený) na antibiotiká známe ako penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové inhibítory alebo keď ste alergický na Piperacilin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Piperacillin/tazobactam Actavis

- ak máte alergie. Ak máte niekoľko alergií, určite to povedzte lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi ešte predtým, ako Vám podajú tento liek.


- ak ste predtým trpeli na hnačku alebo ak sa u Vás vyvinula hnačka počas liečby alebo po nej. V takomto prípade ihneď informujte svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. Neužívajte akékoľvek iné lieky na hnačku pred prvou návštevou Vášho lekára.


- ak máte nízke hladiny draslíka v krvi. Váš lekár Vám môže skontrolovať Vaše obličky predtým ako použijete tento liek a môže počas liečby vykonávať pravidelné vyšetrenia krvi.


- ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, alebo ste na hemodialýze. Váš lekár Vám bude chcieť skontrolovať obličky predtým, ako dostanete tento liek a počas liečby pravidelne robiť krvné testy.

-


- ak užívate určité lieky (nazývané antikoagulanciá), ktoré zabraňujú nadmernej zrážanlivosti krvi (pozri tiež Používanie iných liekov v tejto písomnej informácii pre používateľov) alebo ak začnete neočakávané krvácať počas liečby. V tomto prípade ihneď informujte Vašho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.


- ak sa u Vás vyvinú kŕče počas liečby. V tomto prípade ihneď informujte Vášho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.


- ak sa u Vás vyvinie nová infekcia alebo jej zhoršenie. V tomto prípade ihneď informujte Vašho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.


Deti mladšie ako 2 roky

Piperacilín/tazobaktám sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo inému zdravotnému pracovníkovi. Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok piperacilínu a tazobaktámu.


Patria sem:

 • liek na dnu (probenecid). Ten môže predĺžiť čas potrebný piperacilínu/tazobaktámu na vylúčenie z Vášho tela.

 • lieky na riedenie krvi alebo na liečbu krvných zrazenín (napr. heparín, warfarín alebo kyselina acetylsalicylová).

 • lieky používané na uvoľnenie Vášho svalstva počas chirurgického výkonu. Informujte Vášho lekára, ak máte podstúpiť celkovú anestéziu.

 • metotrexát (liek používaný na liečbu rakoviny, artritídy alebo psoriázy). Piperacilín a tazobaktám predlžuje čas na vylúčenie metotrexátu z Vášho tela.

 • lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka vo Vašej krvi (napr. tablety na zvýšenie močenia alebo niektoré lieky na rakovinu).

- lieky obsahujúce iné antibiotiká tobramycín alebo gentamycín. Informujte Vášho lekára, ak máte problémy s obličkami.

Účinok na laboratórne vyšetrenia

Informujte Vášho lekára alebo laboratórneho pracovníka, že používate Piperacilin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g, keď máte poskytnúť vzorku krvi alebo moču.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť, povedzte to lekárovi alebo inému zdravotnému pracovníkovi ešte predtým, ako Vám podajú tento liek. Váš lekár rozhodne, či je Piperacilin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g pre Vás vhodný.

Piperacilín a tazobaktám môžu prechádzať do maternice alebo materského mlieka. Ak ste tehotná alebo dojčíte, lekár rozhodne o tom, či je používanie tohto lieku pre Vás vhodné.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neočakáva sa, že použitie Piperacilinu/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g ovplyvní schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách tohto lieku

Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g

Tento liek obsahuje 9,4 mmol (216 mg) sodíka v jednej injekčnej liekovke.Toto je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ Piperacillin/tazobactam Actavis


Váš lekár alebo iný zdravotnícky pracovník Vám bude liek podávať infúziou (počas 20-30 minút) do žily. Dávka lieku, ktorú dostanete, závisí od Vášho ochorenia, veku, a od toho, či máte alebo nemáte problémy s obličkami.


Dospelí a dospievajúci strší ako 12 rokov

Zvyčajná dávka je 4 g/0,5 g piperacilín/tazobaktám podaných každých 6 až 8 hodín do jednej z Vašich žíl (priamo do krvného riečiška).


Deti vo veku 2 – 12 rokov

Zvyčajná dávka pre deti s brušnými infekciami je 100 mg/12,5 mg/kg telesnej hmotnosti piperacilínu/tazobaktámu podávaná každých 8 hodín do jednej z Vašich žíl (priamo do krvného riečiska). Zvyčajná dávka pre deti s nízkym počtom bielych krviniek je 80 mg/10 mg/kg telesnej hmotnosti piperacilínu/tazobaktámu podávaná každých 6 hodín do jednej z Vašich žíl (priamo do krvného riečiska).


Váš lekár vypočíta dávku závislú od telesnej hmotnosti Vášho dieťaťa, ale denná dávka neprekročí dávku 4 g/0,5 g piperacilínu/tazobaktámu.


Piperacilin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g sa Vám bude podávať až kým príznaky infekcie úplne neustúpia (5 až 14 dní).Pacienti s problémami obličiekk

Váš lekár Vám musí znížiť dávku Piperacilinu/ tazobactam Actavis alebo Vám ho podávať zriedkavejšie. Lekár Vám tiež bude chcieť robiť krvné testy, aby sa uistil, že dávka, ktorú Vám podáva je správna, najmä ak tento liek používate dlhodobo.


Ak dostanete viac Piperacillin/tazobactamu Actavis , ako máte dostať

Ak dostanete Piperacilin /tazobactam Actavis 4 g/0,5 g od Vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka je nepravdepodobné, že by ste dostali nesprávnu dávku.

Avšak, ak pociťujete vedľajšie účinky ako sú kŕče alebo si myslíte, že ste dostal príliš veľkú dávku, okamžite informujte Vášho lekára.


Ak Vám zabudnú podať Piperacillin/tazobactam Actavis

Ak si myslíte, že ste nedostali dávku Piperacilinu/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g, okamžite to povedzte lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Piperacillin/tazobactam Actavis môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi.


Závažné vedľajšie účinky Piperacilinu/tazobacta Actavis 4 g/0,5 gsú:

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela

 • skrátené dýchanie, sipot alebo ťažkosti s dýchaním

 • závažné vyrážky, svrbenie alebo žihľavka na koži

 • zažltnutie očí alebo kože

 • poškodenie krviniek (príznaky zahŕňajú: dýchavičnosť keď ju neočakávate, červený alebo hnedý moč, krvácanie z nosa a podliatiny.


Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok z horeuvedených, ihneď navštívte lekára. Častosť týchto reakcií pozri v nižšie uvedených informáciách.


Možné vedľajšie účinky sú uvedené podľa nasledujúcich kategórií:

 • časté vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

 • menej časté vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov z 1000

 • zriedkavé vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

 • veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000


Časté vedľajšie účinky:

 • hnačka, vracanie, pocit na vracanie

 • vyrážky na koži.


Menej časté vedľajšie účinky:

 • afty

 • (abnormálne) zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia, neutropénia) a krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • alergická reakcia

 • bolesť hlavy, nespavosť

 • nízky krvný tlak, zápal žíl (pociťovaný ako citlivosť alebo začervenanie v postihnutej oblasti)

 • žltačka (žlté sfarbenie kože alebo očných bielkov), zápal ústnej sliznice, zápcha, porucha trávenia, žalúdková nevoľnosť

 • zvýšenie niektorých enzýmov v krvi (zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie aspartátaminotransferázy)

 • svrbenie, žihľavka

 • zvýšenie produktov metabolizmu svalstva v krvi (zvýšenie kreatinínu v krvi)

 • horúčka, reakcia v mieste podania injekcie

 • kvasinková infekcia (kandidová superinfekcia).


Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • (abnormálne) zníženie červených krviniek alebo krvného pigmentu/hemoglobínu, (abnormálny) zníženie červených krviniek z dôvodu predčasného delenia (degradácie) (hemolytická anémia), malé bodkovité podliatiny (purpura), krvácanie z nosa (epistaxa) a predĺženie času krvácavosti, (abnormálne) zvýšenie špecifického typu bielych krviniek (eozinofília)

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická/anafylaktoidná reakcia vrátane šoku)

 • začervenanie kože

 • určitá forma infekcie čreva (pseudomembranózna kolitída), bolesť brucha

 • zápal pečene (hepatitída), zvýšenie produktov degradácie krvného pigmentu (bilirubín), zvýšenie určitých enzýmov v krvi (zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, gamaglutamyltransferázy v krvi)

 • kožné reakcie so začervenaním a tvorou kožných lézií (exantém, erythema multiforme), kožné reakcie s tvorbou pľuzgierov (bulózna dermatitída)

 • bolesť kĺbov a svalstva

 • slabá funkcia obličiek a problémy s obličkami

 • mrazenie/stuhnutosť.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

 • závažný pokles granulárnych typov bielych krviniek (agranulocytóza), závažný pokles červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia)

 • predĺženie času na tvorbu krvných zrazenín (predĺžený parciálny tromboplastínový čas, predĺžený protrombínový čas), abnormálne laboratórne výsledky testov (pozitívny priamy Coombsov test), zvýšenie krvných doštičiek (trombocytémia)

 • zníženie draslíka v krvi (hypokaliémia), zníženie cukru v krvi (glukózy), zníženie krvnej bielkoviny albumínu, zníženie celkových bielkovín krvi

 • odlúčenie vrchnej časti kože po celom povrchu tela (toxická epidermálna nekrolýza), závážná celotelová alergická reakcia s vyrážkami na koži a sliznici a rozličnými kožnými pľuzgiermi (Stevensov-Johnsonov syndróm)

 • zvýšenie močoviny v krvi.


Liečba piperacilínom bola spojená so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážok u pacientov s cystickou fibrózou.5. AKO UCHOVÁVAŤ Piperacillin/tazobactam Actavis


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Neotvorené injekčné liekovky:

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.


Len na jednorazové použitie.

Nepoužitý roztok zlikvidujte.


Rekonštituovaný a/alebo zriedený Pirepacillin/tazobactam Actavis sa má použiť okamžite.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Piperacillin/tazobactam Actavis obsahuje


Liečivo je piperacilín a tazobaktám.


Každá injekčná liekovka obsahuje 4 g pipericilínu (vo forme sodnej soli) a 0,5 g tazobaktámu (vo forme sodnej soli).

Tento liek neobsahuje žiadne iné zložky.


Ako vyzerá Piperacillin/tazobactam Actavis a obsah balenia

Prášok na infúzny roztok.


Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g je: biely až takmer biely prášok.


Veľkosť balenia
Injekčná liekovka: 1 alebo 12 injekčných liekoviek balených v škatuľke s písomnou informáciou pre používateľov.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Milpharm Ltd

Ares Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Veľká Británia


APL Swift Services (Malta) Ltd.

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Far, Birzebbugia BBG 3000

Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0.25g and 4g/0.5g powder for solution for injection or infusion

Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0,25g und 4g/0,5g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Bulharsko Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0.25g and 4g/0.5g powder for solution for injection or infusion

Česká republika Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0.25g

Piperacillin/Tazobactam Actavis 4g/0.5g

Nemecko Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0,25g und 4g/0,5g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Dánsko Piperacillin / Tazobactam “Actavis”

Španielsko PIPERACILINA/TAZOBACTAM ACTAVIS 2g/0,25g y 4g/0,5g polvo para solución inyectable y para perfusion

Fínsko Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0.25g and 4g/0.5g powder for solution for injection or infusion

Írsko Piperacillin / Tazobactam 2 g/0.25 g Powder for Solution for Infusion

Piperacillin / Tazobactam 4 g/0.5 g Powder for Solution for Infusion

Taliansko Piperacillina/Tazobactam Actavis 2g/0.25g and 4g/0.5g powder for solution for injection or infusion

Litva Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0.25g and 4g/0.5g powder for solution for injection or infusion

Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0.25g ir 4g/0.5g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

Lotyšsko Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0.25g un 4g/0.5g pulveris injekciju vai infuziju škiduma pagatavošanai

Holandsko Piperacilline/Tazobactam Actavis 2g/0.25g and 4g/0.5g pulveris injekciju un infūziju šķīduma pagatavošanai

Nórsko Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0.25g and 4g/0.5g powder for solution for injection or infusion

Poľsko Piperacillin / Tazobactam Actavis

Portugalsko Piperacilina / Tazobactam Actavis

Rumunsko Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0,25g and 4g/0,5g pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Slovinsko Piperacilin/Tazobaktam Actavis 2g/0,25g in 4g/0,5g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Slovenská republika Piperacillin/Tazobactam Actavis 2g/0.25g

Piperacillin/Tazobactam Actavis 4g/0.5g

Veľká Británia Piperacillin/Tazobactam 2g/0.25g and 4g/0.5g powder for solution for injection or infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2012Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g

Prášok na infúzny roztok


Pokyny na použitie

Piperacilin/tazibactam Actavis 4 g/0,5 g sa má podávať intravenóznou infúziou (počas 30 minút).

Intravenózne použitie


Každú injekčnú liekovku pripravte použitím daného objemu rozpúšťadla z tabuľky uvedenej nižšie pomocou jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na riedenie uvedených nižšie. Roztok miešajte, kým sa nerozpustí.


Obsah injekčnej liekovky

Objem rozpúšťadla * pridaný do injekčnej liekovky

4 g/0,5 g (4 g piperacilínu a 0,5 g tazobaktámu)

20 ml


*Kompatibilné rozpúšťadlá na prípravu:

 • sterilná voda na injekciu

 • 9 % (9 mg/ml) chloridu sodného vo vode na injekciu

 • 5% (50 mg/ml) glukózy

 • 5 % (50 mg/ml) glukózy v roztoku chloridu sodného 0,9 %(9 mg/ml).


(1)Maximálne doporučené množstvo sterilnej vody na injekciu v jednej dávke je 50 ml.


Pripravený roztok sa môže ďalej riediť na požadovaný objem (napr. 50 ml až 150 ml) jedným z kompatibilných rozpúšťadiel na intravenózne použitie uvedených nižšie:

 • 9 % (9 mg/ml) chloridu sodného vo vode na injekciu

 • sterilná voda na injekciu

 • 5% (50 mg/ml) glukózy

 • 5 % (50 mg/ml) glukózy v roztoku chloridu sodného 0,9 %(9 mg/ml)

 • 6% dextrán v 0,9% roztoku chloridu sodného.


Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať alebo súbežne podávať s aminoglykozidmi. Zmiešanie betalaktámových antibiotík s aminoglykozidom in vitro môže viesť k značnej inaktivácii aminoglykozidu.


Piperacilín/tazobaktám sa nesmie miešať s inými liečivami v injekčnej striekačke alebo infúznej fľaši, u ktorých nebola stanovená kompatibilita.


Piperacilín/tazobaktám sa nesmie podávať tou istou infúziou ako ostatné lieky, pokiaľ nie je potvrdená kompatibilita.


Ringerov (Hartmanov) roztok s laktátom nie je kompatibilný s piperacilín/tazobaktámom.


Z dôvodu chemickej nestability sa piperacilín/tazobaktám nemá podávať v roztoku, ktorý obsahuje uhličitan sodný.


Piperacilín/tazobaktám sa nesmie pridávať ku krvným derivátom alebo hydrolyzátom albumínu.
Piperacillin /Tazobactam Actavis 4 g/0,5 g

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/04046


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g

prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje 4 g piperacilínu (vo forme sodnej soli) a tazobaktám (vo forme sodnej soli) zodpovedajúce 0,5 g tazobaktámu.


Jedna injekčná liekovka prášku na infúzny roztok obsahuje 9,4 mmol (zodpovedá 216 mg) sodíka.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.
Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g je: biely až takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Piperacillin/tazobactam Actavis je určený na liečbu

nasledujúcich infekcií u dospelých a detí starších ako 2 roky (pozri časti 4.2 a 5.1)


Dospelí a dospievajúci

Ťažká pneumónia vrátane v nemocnici získanej pneumónie a pneumónie vznikajúcej v súvislosti s použitím dýchacieho prístroja

Komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)

Komplikované intraabdominálne infekcie

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív (vrátane infekcií diabetickej nohy).


Liečba pacientov s bakterémiou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti alebo sa predpokladá v súvislosti s akýmikoľvek infekciami uvedenými vyššie.


Piperacillin /tazobactam Actavis sa môže použiť pri liečbe neutropenických pacientov s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu.


Deti (vo veku 2-12 rokov)
Komplikované intraabdominálne infekcie.

Piperacillin /tazobactam Actavis sa môže použiť pri liečbe neutropenických detí s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálny pokyn na vhodné používanie antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávka a častosť podávania Piperacillinu /tazobactam Actavis závisia od závažnosti a lokalizácie infekcie a očakávaných patogénov.


Dospelí a dospievajúci pacienti

Infekcie

Zvyčajná dávka je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 8 hodín.


Odporúčaná dávka pre neutropenických pacientov s nozokomiálnou pneumóniou a bakteriálnymi infekciami je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 6 hodín. Táto schéma sa môže použiť aj pri liečbe pacientov s inými indikovanými infekciami, najmä ak sú závažné.


Nasledujúca tabuľka zahŕňa častosť liečby a odporúčanú dávku pre dospelých a dospievajúcich pacientov podľa indikácie alebo stavu:


Častosť liečby

Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g

Každých 6 hodín

Ťažká pneumónia

Neutropenickí dospelí pacienti s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu


Každých 8 hodín

Komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)

Komplikované intraabdominálne infekcie

Infekcie kože a mäkkých tkanív (vrátane infekcií diabetickej nohy)
Porucha funkcie obličiek

Intravenózna dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej renálnej poruchy nasledovne (každý pacient sa musí dôkladne monitorovať na príznaky látkovej toxicity; dávka lieku a interval sa majú podľa toho upraviť):


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Piperacillin /tazobactam Actavis 4 g/0,5 g

(odporúčaná dávka)

> 40

Nie je nutná úprava dávky

20-40

Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 g každých 8 hodín

< 20

Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 g každých 12 hodín


Hemodialyzovaným pacientom sa má pridať navyše jedna dávka 2 g piperacilínu/0,25 g tazobaktámu, ktorá má nasledovať po každom dialyzačnom intervale, pretože hemodialýzou sa odstráni 30 %-50 % piperacilínu počas 4 hodín.


Porucha funkcie pečene

Nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).


Dávka u starších pacientov

Neodporúča sa úprava dávky u starších pacientov s normálnou renálnou funkciou alebo hladinami klírensu kreatinínu nad 40 ml/min.


Pediatrickí pacienti (vo veku 2 - 12 rokov)

Infekcie

Nasledujúca tabuľka zahŕňa častosť liečby a dávku na základe telesnej hmotnosti pre pediatrických pacientov vo veku 2-12 rokov podľa indikácie a stavu:


Dávka na hmotnosť a častosť terapie

Indikácia/stav

80 mg piperacilínu/10 mg tazobaktámu na kg hmotnosti/každých 6 hodín

Neutropenické deti s horúčkou spôsobenou predpokladanou bakteriálnou infekciou*

100 mg piperacilínu/12,5 mg tazobaktámu na kg hmotnosti/každých 8 hodín

Komplikované intraabdominálne infekcie*

* Nesmie presiahnuť maximum 4 g/0,5 g na dávku nad 30 minút


Porucha funkcie obličiek

Intravenózna dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej renálnej poruchy nasledovne (každý pacient sa musí dôkladne monitorovať na príznaky látkovej toxicity; dávka lieku a interval sa majú podľa toho upraviť):


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g

(odporúčaná dávka)

> 50

Nie je nutná úprava dávky

< 50

70 mg piperacilínu/8,75 mg tazobaktámu/kg

každých 8 hodín.


Hemodialyzovaným deťom sa má pridať navyše jedna dávka 40 mg piperacilínu/5 mg tazobaktámu/kg, ktorá má nasledovať po každom dialyzačnom intervale.


Použitie u detí mladších ako 2 roky

Bezpečnosť a účinnosť kombinácie piperacilín/tazobaktám u detí vo veku 0-2 roky sa nestanovila.

Nie sú dostupné údaje z kontrolovaných klinických stúdií.


Trvanie liečby

Zvyčajná dĺžka liečby pre väčšinu indikácií je v rozmedzí 5-14 dní. Avšak trvanie liečby má závisieť od závažnosti infekcie, patogénu (patogénov) a klinického a bakteriologického napredovania pacienta.


Spôsob podania

Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g sa podáva intravenóznou infúziou (viac ako 30 minút).


Pokyny na prípravu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, alebo na ktorékoľvek iné penicilín antibakteriálne látky.

Anamnéza závažnej akútnej alergickej reakcie na iné betalaktámové liečivá (napr. cefalosporíny, monobaktám alebo karbapeném).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaníPri výbere piperacilínu/tazobaktámu na liečbu jednotlivých pacientov sa má vziať do úvahy vhodnosť použitia širokospektrálneho semisyntetického penicilínu založeného na faktoroch ako sú závažnosť infekcie a prevalencia rezistencie na iné vhodné antibakteriálne lieky.


Pred začatím liečby Piperacillinom/tazobactam Actavisje potrebné starostlivo zistiť predchádzajúce hypersenzitívne reakcie na penicilíny, iné betalaktámové lieky (napr. cefalosporíny, monobaktámy alebo karbapenémy) alebo iné alergény. U pacientov liečených penicilínmi, vrátane piperacilín/tazobaktámu, boli hlásené vážne a niekedy fatálne reakcie z precitlivenosti (anafylaktické/anafylaktoidné, vrátane šoku). Tieto reakcie sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú u osôb s precitlivenosťou na viaceré alergény v anamnéze. Závažné hypersenzitívne reakcie si vyžadujú vysadenie antibiotika a môže byť potrebné podanie adrenalínu a iných urgentných opatrení.
Pseudomembranózna kolitída indukovaná antibiotikami sa môže prejavovať závažnou pretrvávajúcou hnačkou, ktorá môže byť život ohrozujúca. Symptómy pseudomembranóznej kolitídy sa môžu vyskytnúť počas antibiotickej liečby alebo po nej. V týchto prípadoch je nevyhnutné prerušiť podávanie Piperacillinu /tazobactam Actavis.


Liečba Piperacillinom/tazobactam Actavismôže spôsobiť nárast rezistentných organizmov, ktoré môžu spôsobiť superinfekciu.


U niektorých pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami sa môže objaviť krvácanie. Tieto reakcie niekedy môžu súvisieť s abnormalitami koagulačných parametrov ako sú čas zrážania, agregácia trombocytov a protrombínový čas a sú častejšie prítomné u pacientov so zlyhávaním obličiek. Ak sa objaví krvácanie, terapia antibiotikom sa má prerušiť a má sa začať vhodná liečba.


Neutropénia a leukopénia sa môžu objaviť najmä počas dlhodobej liečby a preto je potrebné pravidelne sledovať hodnoty hematopoetických funkcií.


Podobne ako pri liečbe inými penicilínmi sa môžu pri podaní vysokých dávok vyskytnúť neurologické komplikácie vo forme kŕčov, predovšetkým u pacientov s poškodenou funkciou obličiek.


Každá injekčná liekovka Piperacillinu /tazobactam Actavis 4 g/0,5 g prášok na infúzny roztok obsahuje 9,44 mmol (217 mg) sodíka. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov na diéte sledujúcej obsah sodíka.


Hypokaliémia sa môže vyskytnúť u pacientov s nízkou hladinou draslíka alebo u tých, ktorí užívajú lieky, ktoré spôsobujú zníženie hladiny draslíka; u týchto pacientov sa odporúča pravidelné sledovanie hladín elektrolytov.
4.5 Liekové a iné interakcie


Nedepolarizujúce svalové relaxanciá

Piperacilín súčasne aplikovaný s vekuróniom predlžuje neuromuskulárnu blokádu spôsobenú vekuróniom. Vzhľadom na ich podobný mechanizmus účinku sa predpokladá, že neuromuskulárna blokáda spôsobená akýmkoľvek nedepolarizujúcim svalovým relaxansom sa môže v prítomnosti piperacilínu predĺžiť.

Perorálne antikoagulanciá

Pri súčasnom podávaní heparínu, perorálnych antikoagulancií a iných látok, ktoré môžu mať vplyv na koagulačný systém krvi vrátane funkcie trombocytov sa majú vhodné koagulačné testy vykonávať častejšie a majú sa pravidelne kontrolovať.


Metotrexát
Piperacilín môže spomaľovať exkréciu metotrexátu, preto je potrebné sledovať sérové hladiny metotrexátu.u pacientov liečených aby sa predišlo látkovej toxicite.Probenecid

Ako aj u iných penicilínov, súčasné podávanie probenecidu a piperacilínu/tazobaktámu spôsobuje dlhší polčas a nižší renálny klírens pre piperacilín a tazobaktám, napriek tomu vrcholové plazmatické koncentrácie oboch liečiv nie sú ovplyvnené.


Aminoglykozidy

Piperacilín buď samostatný alebo s tazobaktámom signifikantne neovplyvňuje farmakokinetiku tobramycínu u subjektov s normálnou renálnou funkciou a s ľahkou alebo stredne ťažkou renálnou poruchou. Farmakokinetika piperacilínu, tazobaktámu a M1 metabolitu taktiež nebola signifikantne ovplyvnená podávaním tobramycínu.

Inaktivácia tobramycínu a gentamicínu piperacilínom sa dokázala u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.

Informácie týkajúce sa podania piperacilínu/tazobaktámu s aminoglykozidmi, pozri časti 6.2 a 6.6.


Vankomycín

Žiadne farmakokinetické interakcie sa nezaznamenali medzi piperacilínom/tazobaktámom a vankomycínom.


Účinky na laboratórne testy
Ako aj u ostatných penicilínov môžu neenzymatické metódy merania glukózy v moči viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Preto sa odporúča enzymatický spôsob merania glukózy v moči počas liečby kombináciou piperacilín/tazobaktám.


Mnoho chemických metód merania bielkovín v moči môžu viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Meranie proteínov močovými tyčinkami nie je ovplyvnené.


Priamy Coombsov test môže byť pozitívny.


U pacientov liečených kombináciou piperacilín/tazobaktám môžu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testy viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Boli hlásené skrížené reakcie u non – Aspergillus polysacharidov a polyfuranóz s Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testom.


U pacientov liečených kombináciou piperacilín/tazobaktám sa majú pozitívne výsledky z analytických testov uvedených vyššie potvrdiť inými diagnostickými metódami.4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita
Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Piperacillinu/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali vývojovú toxicitu, ale nepreukázali teratogenitu pri dávkach toxických pre matku (pozri časť 5.3).


Piperacilín a tazobaktám prechádzajú placentou. Piperacilín/tazobaktám sa má používať počas gravidity, iba ak je jednoznačne indikovaný, napr. iba ak očakávaný prínos prevýši možné riziká na gravidnú ženu a plod.


Laktácia
Piperacilín sa v nízkych koncentráciách vylučuje do materského mlieka, koncentrácie tazobaktámu v materskom mlieku sa nesledovali.
Ženy, ktoré dojčia sa majú liečiť iba vtedy, keď očakávaný prínos prevýši možné riziká pre ženu a dieťa.


Fertilita

Štúdia fertility na potkanoch nepreukázala účinok na fertilitu a párenie po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky ( vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100) sú hnačka, vracanie, nauzea a vyrážka.


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a podľa databázy MedRA. V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané podľa klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Časté
≥ 1/100 až < 1/100

Menej časté

1/1000 až < 1/100

Zriedkavé
≥ 1/10 000 až < 1/1000

Veľmi zriedkavé

< 1/10 000

Infekcie a nákazy


kadidózna superinfekciaPoruchy krvi a lymfatického systému


leukopénia,
neutropénia,
trombocytopénia

anémia, hemolytická anémia, purpura, epistaxa, predĺžený čas krvácavosti, eozinofília

agranulocytóza, pancytopénia, aktivovaný čiastočný predĺžený tromboplastínový čas, predĺžený protrombínový čas, pozitivita priameho Coombsovho testu, trombocytémia

Poruchy imunitného systému


hypersenzitivita

anafylaxia/anafylaktoidná reakcia (vrátane šoku)


Poruchy metabolizmu a výživy
hypokaliémia, pokles glukózy v krvi, pokles albumínu v krvi, pokles celkových bielkovín v krvi

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy, insomniaPoruchy ciev


hypotenzia, flebitída, tromboflebitída

Návaly horúčavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, nauzea, vracanie

zápcha, dyspepsia, žltačka, stomatitída

pseudomembranózna kolitída, bolesť brucha


Poruchy pečene a žlčových ciest


zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie aspartátamino-transferázy

hepatitída, zvýšenie bilirubínu v krvi, zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšenie gama-glutamyltransferázy


Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka vrátane makulopapulóznej vyrážky

pruritus, urtikária,

erythema multiforme, bulózna dermatitída, exantém

toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaartralgia, myalgia


Poruchy obličiek a močových ciest


zvýšená hladina krvného kreatinínu

renálne zlyhanie, tubulointersticiálna nefritída

zvýšenie močoviny v krvi

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


horúčka, reakcie v mieste vpichu

zimnica
Liečba piperacilínombola spojená so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážok u pacientov s cystickou fibrózou.


4.9 Predávkovanie


Symptómy
Sú dostupné post-marketingové hlásenia o predávkovaní piperacilín/tazobaktámom. Väčšina týchto príhod zahŕňajúcich nauzeu, vracanie a hnačku, bola hlásená aj pri zvyčajne odporúčanom dávkovaní. Pri intravenóznom podaní dávok vyšších ako sú odporúčané dávky sa môže u pacientov vyskytnúť neuromuskulárna excitabilita alebo konvulzie (najmä pri renálnom zlyhaní).


Liečba intoxikácie
V prípade predávkovania sa má liečba piperacilín/tazobaktámom prerušiť.


Špecifické antidotum nie je známe.

Liečba má byť podporná a symptomatická v súlade s klinickým stavom pacienta.
Nadmerné sérové koncentrácie piperacilínu alebo tazobaktámu sa dajú odstrániť hemodialýzou (pozri v časti 4.4).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, kombinácie penicilínov vrátane inhibítorov betalaktamáz


ATC kód: J01CR05


Mechanizmus účinku
Piperacilín, širokospektrálny semisyntetický penicilíns baktericídnou aktivitou, inhibuje syntézu septa a bunkovej steny.


Tazobaktám, betalaktám štrukturálne podobný penicilínom, je inhibítorom viacerých betalaktamáz, ktoré zvyčajne spôsobujú rezistenciu na penicilíny a cefalosporíny ale neinhibuje AmpC enzýmy alebo metalo betalaktamázu. Tazobaktám rozširuje antibiotické spektrum piperacilínu vrátane mnohých betalaktamázu produkujúcich baktérií, ktoré získali rezistenciu na samotný piperacilín.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Hlavným farmakodynamickým rozhodujúcim činiteľom účinnosti piperacilínu je čas nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T>MIC).


Mechanizmus rezistencie

Známe sú dva hlavné mechanizmy rezistencie na piperacilín/tazobaktám:

 • Inaktivácia súčastí piperacilínu tými betalaktammázami, ktoré nie sú inhibované tazobaktámom: betalaktamázy molekulovej triedy B,C a D. Okrem toho, tazobaktám neposkytuje ochranu proti rozšírenému spektru betalaktamáz (ESBL) v molekulovej triede A a v skupinách enzýmu D.

 • Zmena penicilín viažúcich proteínov (PBP), ktorých výsledkom je zníženie afinity piperacilínu pre molekulárne terče baktérie.


Okrem toho, zmeny v permeabilite bakteriálnej membrány, ako aj zvýraznenie efluxných púmp pre mnohé lieky, môže viesť alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii na piperacilín/tazobaktám, hlavne u gramnegatívnych baktérií.

Hraničné hodnoty


Klinické EUCAST MIC hraničné hodnoty pre piperacilín/tazobaktám (2009-12-02, v 1). Pre účely skúšania citlivosti je 4 mg/l fixná koncentrácia tazobaktámu

Patogén

Druhovo závislé hraničné hodnoty (S≤/R>)

Enterobacteriaceae

8/16

Pseudomonas

16/16

Gramnegatívne a grampozitívne anaeróby

8/16

Hraničné hodnoty nezávislé od druhu baktérie

4/16


Citlivosť streptokokov vyplýva z citlivosti na penicilín.

Citlivosť stafylokokov vyplýva z citlivosti na oxacilín.


Citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie sa môže líšiť geograficky alebo s časom pre vybrané druhy, vhodné sú lokálne informácie o výskyte rezistencie, najmä v liečbe ťažkých infekcií. Ak je to nevyhnutné, potrebná je odborná pomoc, keď lokálna prevalencia rezistencie je taká, že je prospešnosť lieku aspoň u niektorých typov infekcií sporná.


Zoskupenie vhodných druhov baktérií podľa citlivosti na piperacilín/tazobaktám

BEŽNE CITLIVÉ DRUHY

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus, citlivý na meticilín£

Staphylococcus species, coagulase negative, citlivý na meticilín

Streptococcus pyogenes

Skupina B streptokokov

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Citrobacter koseri

Haemophilus influenza

Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis

Anaeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Clostridium species

Eubacterium species

Peptostreptococcus species

Anaeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis group

Fusobacterium species

Porphyromonas species

Prevotella species

DRUHY, KTORÝCH PRIDRUŽENÁ REZISTENCIA MÔŽE BYŤ PROBLÉMOM

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium$

Streptoccoccus pneumonia

Skupina Streptococcus viridans

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter baumannii$

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter species

Escherichia coli

Klebsiella pneumonia

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providentia ssp.

Pseudomonas aeruginosa

Serratia species

PRIRODZENE REZISTENTNÉ ORGANIZMY

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Corynebacterium jeikeium

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Legionella species

Stenotrophomonas maltophilia+,$

Iné mikroorganizmy

Chlamydophilia pneumonia

Mycoplasma pneumonia

$ Druhy vykazujúce prirodzene slabú citlivosť.

+ Druhy, u ktorých bol zaznamenaný vysoký podiel rezistencie (viac ako 50 %) v jednej alebo

viacerých oblastiach/krajinách/regiónoch EU.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na piperacilín/tazobaktám.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Maximálne koncentrácie piperacilínu/tazobaktámu 4 g/0,5 g podaných intravenóznou infúzou počas 30 minút sú 298 μg/ml a 34 μg/ml v tomto poradí.


Distribúcia
Väzba oboch liečiv, piperacilínu a tazobaktámu, na plazmatické proteíny je približne 30 %. Väzba na proteín, či už piperacilínu alebo tazobaktámu, nie je ovplyvnená prítomnosťou inej zlúčeniny. Väzba metabolitov tazobaktámu na proteín je zanedbateľná.


Piperacilín/tazobaktám sa dobre distribuujú v tkanivách a telových tekutinách vrátane sliznice čreva, žlčníka, pľúc, žlče a kostí. Priemerné tkanivové koncentrácie sú spravidla 50 % až 100 % z tých, ktoré sú v plazme. U subjektov bez zápalu mozgomiechovej pleny, podobne ako u iných penicilínov, je distribúcia do cerebrospinálnej tekutiny nízka.


Biotransformácia
Piperacilín sa metabolizuje na menej mikrobiologicky účinný desetyl metabolit. Tazobaktám sa metabolizuje na jeden metabolit, ktorý nie je mikrobiologicky inaktívny.

Eliminácia
Piperacilín a tazobaktám sa vylučujú obličkami prostredníctvom glomerulárnej filtrácie a tubulárnej sekrécie.


Piperacilín sa vylučuje rýchlo ako nezmenené liečivo, pričom z podanej dávky sa 68% vylúči močom. Tazobaktám a jeho metabolit sa primárne eliminujú renálnou sekréciou, pričom 80% podanej dávky sa vylúči v nezmenenej forme a zbytok ako metabolit. Piperacilín, tazobaktám a desetyl piperacilín sa vylučujú aj do žlče.


Po podaní jednorazovej alebo viacnásobných dávok piperacilín/tazobaktámu zdravým jedincom je plazmatický polčas piperacilínu a tazobaktámu v rozsahu 0,7-1,2 h, pričom nie je ovplyvnený dávkou alebo trvaním infúzie. S klesajúcim renálnym klírensom sa predlžuje eliminačný polčas piperacilínu aj tazobaktámu.


Tazobaktám nespôsobuje významné zmeny vo farmakokinetike piperacilínu. Piperacilín mierne znižuje mierne znižuje klírens tazobaktámu.

.


Osobitné skupiny pacientov


Biologický polčas piperacilínu a tazobaktámu sa zvyšuje približne o 25 % a 18 % u pacientov s hepatálnou cirhózou v porovnaní so zdravými jedincami.


Biologický polčas piperacilínu a tazobaktámu sa zvyšuje s poklesom klírensu kreatinínu. Vzostup biologického polčasu je 2-násobný a 4-násobný pre piperacilín a tazobaktám pri poklese klírensu pod 20 ml/min v porovnaní s pacientmi s normálnou renálnou funkciou.


Hemodialýzou sa odstráni 30 % až 50 % piperacilínu/tazobaktámu s dodatočnými 5 % dávkami tazobaktámu odstránenými ako metabolit tazobaktámu. Peritoneálnou dialýzou sa odstráni 6 % a 21 % podanej dávky piperacilínu a tazobaktámu, pričom až 18 % podanej dávky tazobaktámu sa odstráni ako metabolit tazobaktámu.


Deti a dospievajúci

Podľa populačnej farmakokinetickej (PK) analýzy bol odhadovaný klírens v populácii 9 mesačných až 12 ročných pacientov porovnateľný ako u dospelých s priemernou hodnotou pre populáciu (SE) 5,64 (0,34) ml/min/kg. Odhadovaný klírens piperacilínu je 80 % z tejto hodnoty pre pediatrických pacientov vo veku 2 až 9 mesiacov. Priemerná hodnota (SE) distribučného objemu piperacilínu populácie je 0,243 (0,011) l/kg a je nezávislá od veku.


Starší pacienti

Priemerné biologické polčasy piperacilínu a tazobaktámu boli u starších pacientov dlhšie 32 % a 55 % v porovnaní s mladšími subjektmi. Tento rozdiel môže byť spôsobený vekovo podmienenými zmenami v klírense kreatinínu.


Rasa

Nepozoroval sa rozdiel vo farmakokinetike piperacilínu a tazobaktámu medzi ázijskými (n=9) a kaukazskými (n=9) zdravými dobrovoľníkmi, ktorí dostali jednu dávku 4 g/0,5 g.5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogenity piperacilín/tazobaktámu sa neuskutočnili.


V štúdiách fertility a v štúdiách všeobecnej reprodukcie u potkanov po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu bolo hlásené zmenšenie veľkosti vrhu, zvýšenie oneskorenej osifikácie plodu a zmeny rebier súbežne s dávkou toxickou pre matku. Fertilita F1 generácie a embryonálny vývoj F2 generácie neboli zhoršené.


V štúdiách teratogenity intravenózne podanie tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu potkanom alebo myšiam viedlo k miernej redukcii fetálnej hmotnosti potkanov pri dávkach toxických pre matku, ale nepreukázalo teratogénne účinky.


U potkanov sa po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu pozorovalo poškodenie peri/postnatálneho vývoja (zníženie hmotnosti plodu, zvýšenie mortality mláďat, zvýšenie narodenia mŕtvych plodov) súbežne s dávkou toxickou pre matku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Neobsahuje pomocné látky.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Ak sa Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g podáva súčasne s iným antibiotikom (napr. aminoglykozidmi), liečivá sa musia podávať oddelene. Zmiešanie betalaktámových antibiotík s s aminoglykozidom in vitro môže viesť k značnej inaktivácii aminoglykozidu.


Piperacilín/tazobaktám sa nemá miešať s inými liečivami v injekčnej striekačke alebo infúznej fľaši, u ktorých nebola stanovená kompatibilita.


Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g sa nemá podávať tou istou infúziou ako ostatné lieky, pokiaľ nie je potvrdená kompatibilita.


Z dôvodu chemickej nestability sa Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g nemá podávať v roztoku, ktorý obsahuje uhličitan sodný.


Ringerov (Hartmanov) roztok s laktátom nie je kompatibilný s piperacilín/tazobaktámom.


Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g sa nemá pridávať ku krvným derivátom alebo hydrolyzátom albumínu.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorený: 2 roky


Po prvom otvorení a rekonštitúcii (a zriedení):
Rekonštituovaný a/alebo zriedený Piperacillin/tazobactam Actavis 4 g/0,5 g sa musí podať okamžite.


Z mikrobiologického hľadiska sa otvorený liek musí podať okamžite.


Ak sa nepodá okamžite, za skladovanie a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ, pričom by to nemalo byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2-8°C, pokiaľ sa rekonštitúcia/zriedenie nevykonali za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neotvorený:Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.


Podmienky uchovávania rekonštituovaného/riedeného lieku pozri v časti 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: 48 ml sklenená injekčná liekovka so sivým brombutylovým uzáverom a s červeným PP/Al vyklápacím viečkom v papierovej škatuľke.


Obsah balenia:balenie obsahuje 1 alebo 12 injekčných liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Rekonštitúciu a zriedenie musí byť vykonané za aseptických podmienok. Rekonštituovaný roztok má byť vizuálne číry a bez častíc pred podaním.


Použítý roztok musí byť číry a neobsahovať častice.


Intravenózne použitie

Každú injekčnú liekovku pripravte použitím daného objemu rozpúšťadla z tabuľky uvedenej nižšie pomocou jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na riedenie uvedených nižšie. Roztok miešajte, kým sa nerozpustí


Obsah injekčnej liekovky

Objem rozpúšťadla * pridaný do injekčnej liekovky

4 g/0,5 g (4 g piperacilínu a 0,5 g tazobaktámu)

20 ml


*Kompatibilné rozpúšťadlá na prípravu:

 • sterilná voda na injekciu

 • 9 % (9 mg/ml) chloridu sodného vo vode na injekciu

 • 5% (50 mg/ml) glukózy

 • 5 % (50 mg/ml) glukózy v roztoku chloridu sodného 0,9 %(9 mg/ml).


(1)Maximálne doporučené množstvo sterilnej vody na injekciu v jednej dávke je 50 ml.


Pripravený roztok sa môže ďalej riediť na požadovaný objem (napr. 50 ml až 150 ml) jedným z kompatibilných rozpúšťadiel na intravenózne použitie uvedených nižšie:

 • 9 % (9 mg/ml) chloridu sodného vo vode na injekciu

 • sterilná voda na injekciu

 • 5% (50 mg/ml) glukózy

 • 5 % (50 mg/ml) glukózy v roztoku chloridu sodného 0,9 %(9 mg/ml)

 • 6% dextrán v 0,9% roztoku chloridu sodného.


Inkompatibility pozri v časti 6.2.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0684/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registráce: 5.11.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2012


Piperacillin /Tazobactam Actavis 4 g/0,5 g