+ ipil.sk

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/ 0,5 gPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07673-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04995-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g

prášok na infúzny roztok


piperacilín/tazobaktám


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Piperacillin/Tazobactam Kabi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Piperacillin/Tazobactam Kabi

3. Ako používať Piperacillin/Tazobactam Kabi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Piperacillin/Tazobactam Kabi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Piperacillin/Tazobactam Kabi a na čo sa používa


Piperacilín patrí do skupiny liekov známych ako „širokospektrálne penicilínové antibiotiká“. Ničí veľa druhov baktérií. Tazobaktám môže zabrániť niektorým rezistentným (odolným) baktériám prežiť účinky piperacilínu. To znamená, že keď sa piperacilín a tazobaktám podávajú súčasne, ničia viacero typov baktérií.


Piperacillin/Tazobactam Kabi sa používa u dospelých a dospievajúcich na liečbu bakteriálnych infekcií, ktoré postihujú dolné dýchacie cesty (pľúca), močový trakt (obličky a močový mechúr), brucho, kožu alebo krv. Piperacillin/Tazobactam Kabi sa môže používať na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená rezistencia na infekcie).


Piperacillin/Tazobactam Kabi sa používa u detí vo veku 2 - 12 rokov na liečbu infekcií brucha ako je apendicitída (zápal červovitého prívesku hrubého čreva), peritonitída (infekcia výstelky orgánov brucha a prítomnosť infekčnej tekutiny) a infekcií žlčníka. Piperacillin/Tazobactam Kabi sa môže používať na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená rezistencia na infekcie).


Pri určitých závažných infekciách môže váš lekár zvážiť použitie lieku Piperacillin/Tazobactam Kabi v kombinácii s inými antibiotikami.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Piperacillin/Tazobactam Kabi


Nepoužívajte Piperacillin/Tazobactam Kabi:


 • ak ste alergický na piperacilín alebo tazobaktám alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste alergický na antibiotiká známe ako penicilíny, cefalosporíny alebo iné inhibítory betalaktamázy, alebo ak ste alergický na Piperacillin/Tazobactam Kabi.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Piperacillin/Tazobactam Kabi, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru:

 • ak máte alergie. Ak máte niekoľko alergií, ubezpečte sa, že ste to povedali svojmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi pred podaním tohto lieku.

 • ak ste mali hnačku pred liečbou, počas liečby alebo po nej. V takomto prípade ihneď informujte svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. Neužívajte žiadne iné lieky na hnačku predtým, ako navštívite svojho lekára.

 • ak máte nízke hladiny draslíka vo vašej krvi. Váš lekár vám môže skontrolovať obličky predtým, ako použijete tento liek a môže počas liečby vykonávať pravidelné vyšetrenia krvi,

 • ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, ak podstupujete hemodialýzu. Váš lekár vám môže skontrolovať obličky predtým, ako použijete tento liek a môže počas liečby vykonávať pravidelné vyšetrenia krvi.

 • ak užívate určité lieky (nazývané antikoagulanciá), ktoré zabraňujú nadmernej zrážanlivosti krvi (pozri tiež Iné lieky a Piperacillin/Tazobactam Kabi v tejto písomnej informácii pre používateľa), alebo ak začnete neočakávane krvácať počas liečby. V takomto prípade ihneď informujete svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

 • ak sa u vás počas liečby vyskytnú kŕče. V takomto prípade ihneď informujte svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

 • ak sa u vás vyskytne nová infekcia alebo dôjde k zhoršeniu infekcie. V takomto prípade ihneď informujte svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.


Deti mladšie ako 2 roky

Piperacilín/tazobaktám sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Iné lieky a Piperacillin/Tazobactam Kabi

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Niektoré lieky sa môžu s piperacilínom a tazobaktámom navzájom ovplyvňovať.

Medzi ne patria:

 • liek na dnu (probenecid). Ten môže predĺžiť čas, za ktorý sa piperacilín a tazobaktám vylúčia z vášho tela.

 • lieky na riedenie krvi alebo na liečbu krvných zrazenín (napr. heparín, warfarín alebo aspirín),

 • lieky používané na uvoľnenie svalstva počas chirurgického výkonu. Informujte svojho lekára o tom, že máte podstúpiť celkovú anestéziu.

 • metotrexát (liek používaný na liečbu rakoviny, artritídy alebo psoriázy). Piperacilín a tazobaktám predlžuje čas, za ktorý sa metotrexát vylúči z vášho tela.

 • lieky, ktoré vám môžu znížiť hladinu draslíka v krvi (napr. tablety na zvýšenie močenia alebo niektoré lieky na rakovinu).

 • lieky obsahujúce iné antibiotiká tobramycín alebo gentamicín. Informujte svojho lekára, ak máte problémy s obličkami.


Účinok na laboratórne vyšetrenia

Informujte svojho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka, že používate Piperacillin/Tazobactam

Kabi, keď máte poskytnúť vzorku krvi alebo moču.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom pred podaním tohto lieku. Váš lekár rozhodne, či je Piperacillin/Tazobactam Kabi pre vás vhodný.

Piperacilín a tazobaktám môžu ovplyvniť dieťa v maternici alebo cez materské mlieko. Ak dojčíte, váš lekár rozhodne, či je Piperacillin/Tazobactam Kabi pre vás vhodný.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neočakáva sa, že použitie lieku Piperacillin/Tazobactam Kabi ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g obsahuje 9,4 mmol (alebo 216 mg) sodíka v injekčnej liekovke s práškom na infúzny roztok.

Je to potrebné vziať do úvahy, ak ste máte diétu s kontrolovaným príjmom sodíka.


3. Ako používať Piperacillin/Tazobactam Kabi


Váš lekár alebo iný zdravotnícky pracovník vám podá tento liek infúziou (počas 30 minút) do niektorej zo žíl. Dávka lieku, ktorú dostanete závisí od vášho ochorenia, veku a od toho, či máte problémy s obličkami.


Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov

Odporúčaná dávka je 4 g/0,5 g piperacilínu/tazobaktámu, ktorá sa podáva každých 6 – 8 hodín do niektorej zo žíl (priamo do krvného riečiska).


Deti vo veku 2-12 rokov

Odporúčaná dávka pre deti s brušnými infekciami je 100 mg/12,5 mg/kg hmotnosti piperacilínu/tazobaktámu, ktorá sa podáva každých 8 hodín do niektorej zo žíl (priamo do krvného riečiska). Zvyčajná dávka pre deti s nízkym počtom bielych krviniek je 80 mg/10 mg/kg hmotnosti piperacilínu/tazobaktámu, ktorá sa podáva každých 6 hodín do niektorej zo žíl (priamo do krvného riečiska).


Váš lekár vypočíta dávku pre vaše dieťa v závislosti od telesnej hmotnosti dieťaťa, ale denná dávka nemá prekročiť 4 g/0,5 g lieku Piperacillin/Tazobactam Kabi.


Piperacillin/Tazobactam Kabi budete dostávať, až kým príznaky infekcie úplne neustúpia (5 – 14 dní).


Pacienti s problémami obličiek

Váš lekár vám bude možno musieť znížiť dávku Piperacillin/Tazobactam Kabi alebo frekvenciu podávania. Váš lekár vám môže tiež vyšetriť krv, aby sa presvedčil, že dostávate správnu dávku, obzvlášť, ak musíte užívať tento liek dlhodobo.


Ak použijete viac lieku Piperacillin/Tazobactam Kabi, ako máte

Keďže vám Piperacillin/Tazobactam Kabi bude podávať lekár alebo iný zdravotnícky pracovník, je nepravdepodobné, že dostanete nesprávnu dávku. Ak však pociťujete vedľajšie účinky ako sú kŕče, alebo si myslíte, že ste dostali príliš veľkú dávku, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.


Ak zabudnete použiť Piperacillin/Tazobactam Kabi

Ak sa domnievate, že ste nedostali dávku lieku Piperacillin/Tazobactam Kabi, okamžite to oznámte svojmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii pre používateľa.


Závažné vedľajšie účinky lieku Piperacillin/Tazobactam Kabi sú:

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela

 • skrátené dýchanie, sipot alebo ťažkosti s dýchaním

 • závažné vyrážky, svrbenie alebo žihľavka na koži

 • žltnutie očí alebo kože

 • poškodenie krviniek (príznaky zahŕňajú: dýchavičnosť, keď ju neočakávate, červený alebo hnedý moč, krvácanie z nosa a podliatiny)


Ak zaznamenáte akýkoľvek z vyššie uvedených vedľajších účinkov, ihneď navštívte lekára. O častosti týchto vedľajších účinkov si prečítajte nižšie uvedené informácie.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • hnačka, vracanie, nevoľnosť

 • vyrážky na koži


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • afty

 • (abnormálne) zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia, neutropénia) a krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • alergická reakcia

 • bolesť hlavy, nespavosť

 • nízky krvný tlak, zápal žíl (pociťovaný ako citlivosť alebo začervenanie v postihnutej oblasti),

 • žltačka (žlté sfarbenie kože alebo očných bielkov), zápal ústnej sliznice, zápcha, porucha trávenia, žalúdočná nevoľnosť

 • zvýšenie hladín niektorých enzýmov v krvi (zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie asparátaminotransferázy)

 • svrbenie, žihľavka

 • zvýšenie hladín produktov metabolizmu svalstva v krvi (zvýšenie kreatinínu v krvi)

 • horúčka, reakcia v mieste podania injekcie

 • kvasinková infekcia (kandidová superinfekcia)


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

 • (abnormálne) zníženie počtu červených krviniek alebo krvného pigmentu/hemoglobínu (abnormálne) zníženie počtu červených krviniek z dôvodu predčasného delenia (degradácie) (hemolytická anémia), malé bodkovité podliatiny (purpura), krvácanie z nosa (epistaxa) a predĺženie času krvácania, (abnormálne) zvýšenie špecifického typu bielych krviniek (eozinofília)

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická/anafylaktoidná reakcia vrátane šoku)

 • začervenanie kože

 • určitá forma infekcie čreva (pseudomembranózna kolitída), bolesť brucha

 • zápal pečene (hepatitída), zvýšenie hladín produktov degradácie krvného pigmentu (bilirubín), zvýšenie hladín určitých enzýmov v krvi (zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšenie gamaglutamyltransferázy v krvi)

 • kožné reakcie so začervenaním a tvorbou kožných lézií (exantém, erythema multiforme), kožné reakcie s tvorbou pľuzgierov (bulózna dermatitída)

 • bolesť kĺbov a svalstva

 • znížená funkcia obličiek a problémy s obličkami

 • zimnica/stuhnutosť


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • závažný pokles počtu granulárnych typov bielych krviniek (agranulocytóza), závažný pokles počtu červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia)

 • predĺženie času na tvorbu krvných zrazenín (predĺžený parciálny tromboplastínový čas predĺžený protrombínový čas), abnormálne laboratórne výsledky testov (pozitívny priamy Coombsov test), zvýšenie počtu krvných doštičiek (trombocytémia)

 • zníženie hladiny draslíka v krvi (hypokaliémia), zníženie hladiny cukru v krvi (glukóza), zníženie hladiny krvnej bielkoviny albumínu, zníženie hladiny celkových bielkovín v krvi,

 • odlúčenie vrchnej časti kože po celom povrchu tela (toxická epidermálna nekrolýza), závažná celotelová alergická reakcia s vyrážkami na koži a sliznici a rozličné kožné pľuzgiere (Stevensov-Johnsonov syndróm)

 • zvýšenie močoviny v krvi


Liečba piperacilínom bola spojená so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážok u pacientov s cystickou fibrózou.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Piperacillin/Tazobactam Kabi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a injekčných liekovkách po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neotvorené injekčné liekovky:

Uchovávajte vo vonkajšom obale pri teplote do 25 °C.


Iba na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý

liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Piperacillin/Tazobactam Kabi obsahuje

- Liečivá sú piperacilín a tazobaktám.

Každá injekčná liekovka obsahuje 4 g piperacilínu (vo forme sodnej soli) a 0,5 g tazobaktámu (vo forme sodnej soli).

Neobsahuje žiadne iné zložky.


Ako vyzerá Piperacillin/Tazobactam Kabi a obsah balenia

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g je biely až takmer biely lyofilizovaný prášok na infúzny roztok.

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g je dostupný v bezfarebnej sklenenej injekčnej liekovke (typu II) s objemom 50 ml uzatvorenej sivou chlorobutylovou gumovou zátkou.

Veľkosť balenia: 1, 5 a 10 injekčných liekoviek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobca

LABESFAL - Laboratórios Almiro S.A., FRESENIUS KABI GROUP, 3465-157 Santiago de Besteiros, Portugalsko


Laboratorio Farmaceutico C.T.S.r.l, Via Dante Alighieri 71, 18038 Sanremo–IM, Taliansko


MITIM S.r.l., Via Cacciamali n˚34-36-38, 25125 Brescia, Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer

Infusionslösung

Belgicko

Piperacilline/Tazobactam Fresenius Kabi N.V. 4 g/0,5 g poeder voor oplossing voor infusie / poudre pour solution pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer /Infusionslösung

Bulharsko

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g прах за инфузионен разтвор

Cyprus

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, Κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Česká republika

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g

Dánsko

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g Pulver til infusionsvæske, opløsning

Fínsko

Piperacillin / Tazobactam Fresenius Kabi 4g / 0.5g infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Francúzsko

Piperacilline/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, poudre pour solution pour perfusion

Nemecko

Piperacillin/Tazobacatm Kabi 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Grécko

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, Κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Maďarsko

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g por oldatos infúzióhoz

Írsko

Piperacillin/ Tazobactam 4g/0.5g powder for solution for infusion

Holandsko

Piperacilline/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g poeder voor oplossing voor infusie

Nórsko

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, proszek do sporządzenia roztworu do infuzji

Portugalsko

Piperacilina/Tazobactam, Kabi 4g/0,5g

Rumunsko

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Slovenská republika

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g

Španielsko

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g Polvo para solución para perfusión

Švédsko

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning

Spojené kráľovstvo

Piperacillin/ Tazobactam 4g/0.5g powder for solution for infusionTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Toto je časť Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktorá má pomôcť pri podávaní lieku Piperacillin/Tazobactam Kabi. Pri určovaní vhodnosti použitia u konkrétneho pacienta sa má predpisujúci lekár oboznámiť s SPC.


Inkompatibility s riediacimi roztokmi a inými liekmi


Ringerov laktátový (HartmanNov) roztok nie je kompatibilný s Liekom Piperacillin/Tazobactam Kabi.


Ak sa používa súBEŽNE s iným antibiotikom (napr. aminoglykozidmi), Piperacillin/Tazobactam Kabi sa musÍ podávať oddelene. Miešanie LIEKU Piperacillin/Tazobactam Kabi s aminoglykozidom IN VITRO môže spôsobiť inaktiváciu aminoglykozidu.


Piperacillin/Tazobactam Kabi sa nemá miešať s inými liekmi v injekčnej striekačke alebo infúznej fľaši, pokiaľ nie je STANOVENÁ kompatibilita.


Z dôvodu chemickej nestability sa Piperacillin/Tazobactam Kabi nemá používať v roztokoch, ktoré obsahujú hydrogEnuhličitan sodný.


Piperacillin/Tazobactam Kabi sa nemá pridávať K liekoM z krvi alebo hydrolyzátoM albumínu.


Pokyny na použitie

Piperacilin/Tazobactam Kabi sa má podávať intravenóznou infúziou (počas 30 minút).


Intravenózne použitie

Pripravte každú injekčnú liekovku použitím daného objemu rozpúšťadla z tabuľky uvedenej nižšie

pomocou jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na riedenie. Roztok miešajte krúživým pohybom,

kým sa nerozpustí. Pri nepretržitom miešaní sa rekonštitúcia/riedenie uskutoční počas 5 až 10 minút

(pokyny týkajúce sa zaobchádzania si prečítajte nižšie)


Obsah injekčnej liekovky

Objem rozpúšťadla* pridaný do injekčnej liekovky

4 g/0,50 g (4 g piperacilínu a 0,5 g tazobaktámu)

20 ml


*Kompatibilné rozpúšťadlá na riedenie

- 0,9 % (9 mg/ml) injekčný roztok chloridu sodného

- sterilná voda na injekciu (1)


(1) Maximálny odporúčaný objem sterilnej vody na injekciu na dávku je 50 ml.


Pripravený roztok sa musí natiahnuť z injekčnej liekovky pomocou injekčnej striekačky. Po nariedení

podľa návodu poskytne obsah injekčnej liekovky natiahnutý injekčnou striekačkou požadované

množstvo piperacilínu a tazobaktámu.


Pripravený roztok sa môže ďalej riediť na požadovaný objem (napr. 50 ml až 150 ml) jedným

z nasledujúcich kompatibilných rozpúšťadiel na intravenózne použitie:

 • 0,9 % (9 mg/ml) injekčný roztok chloridu sodného

 • 5 % glukóza

 • 6 % dextrán v 0,9 % roztok chloridu sodného


1Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/ 0,5 g

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04995-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g


prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje 4 g piperacilínu (vo forme sodnej soli) a 0,5 g tazobaktámu (vo forme sodnej soli).


Jedna injekčná liekovka prášku na infúzny roztok obsahuje 9,4 mmol (216 mg) sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.

Biely až takmer biely, lyofilizovaný prášok na infúzny roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Piperacilín/tazobaktám je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí starších ako 2 roky (pozri časti 4.2 a 5.1)


Dospelí a dospievajúci


 • Ťažká pneumónia vrátane pneumónie získanej v nemocnici a pneumónie vznikajúcej v súvislosti s použitím dýchacieho prístroja

 • Komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)

 • Komplikované intraabdominálne infekcie

 • Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív (vrátane infekcií diabetickej nohy)


Liečba pacientov s bakteriémiou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti, alebo sa predpokladá v súvislosti s akýmikoľvek infekciami uvedenými vyššie.


Piperacilín/tazobaktám sa môže použiť pri liečbe neutropenických pacientov s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu.


Deti vo veku 2 až 12 rokov

 • Komplikované intraabdominálne infekcie


Piperacilín/tazobaktám sa môže použiť pri liečbe neutropenických detí s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania na vhodné používanie antibiotík.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávka a frekvencia podávania Piperacillin/Tazobactam Kabi závisia od závažnosti, lokalizácie infekcie a očakávaných patogénov.


Dospelí a dospievajúci pacienti


Infekcie


Zvyčajná dávka je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaných každých 8 hodín.


Odporúčaná dávka pre neutropenických pacientov s nozokomiálnou pneumóniou a bakteriálnymi infekciami je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 6 hodín. Táto schéma sa môže tiež použiť v liečbe pacientov s inými infekciami, najmä ak sú závažné.


Nasledujúca tabuľka uvádza frekvenciu liečby a odporúčanú dávku pre dospelých a dospievajúcich pacientov podľa indikácie a stavu:


Frekvencia terapie

Piperacillin/Tazobactam 4 g/0,5 g

Každých 6 hodín

Ťažká pneumónia

Neutropenickí dospelí pacienti s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu

Každých 8 hodín

Komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)

Komplikované intraabdominálne infekcie

Infekcie kože a mäkkých tkanív (vrátane infekcií diabetickej nohy)


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Intravenózna dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej renálnej poruchy nasledovne (u každého pacienta sa musia dôkladne sledovať príznaky látkovej toxicity, a podľa toho sa má upraviť dávka lieku a interval podávania):


Klírens kreatinínu (ml/min)

Piperacillin/Tazobactam (odporúčaná dávka)

> 40

Nie je nutná úprava dávky

20 - 40

Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 g každých 8 hodín

< 20

Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 každých 12 hodín


Hemodialyzovaným pacientom sa má pridať navyše jedna dávka 2 g piperacilínu / 0,25 g

tazobaktámu, ktorá má nasledovať po každom dialyzačnom intervale, pretože hemodialýzou sa

odstráni 30 – 40 % piperacilínu počas 4 hodín.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).


Starší pacienti

Upravovať dávku nie je potrebné u starších pacientov s normálnou renálnou funkciou alebo hodnotami

klírensu kreatinínu nad 40 ml/min.


Pediatrická populácia (vo veku 2 – 12 rokov)


Infekcie


Nasledujúca tabuľka uvádza frekvenciu liečby a dávku podľa telesnej hmotnosti pre pediatrických pacientov vo veku 2 – 12 rokov podľa indikácie a stavu:


Dávka podľa hmotnosti a frekvencia terapie

Indikácia / stav

80 mg piperacilínu / 10 mg tazobaktámu na kg hmotnosti / každých 6 hodín

Neutropenické deti s horúčkou spôsobenou predpokladanou bakteriálnou infekciou*

100 mg piperacilínu / 12,5 mg tazobaktámu na kg hmotnosti / každých 8 hodín

Komplikované intraabdominálne infekcie*

*Nesmie presiahnuť maximum 4 g/0,5 g na dávku počas 30 minút.


Porucha funkcie obličiek

Intravenózna dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej poruchy funkcie obličiek nasledovne (u každého pacienta sa musia dôkladne sledovať príznaky látkovej toxicity, a podľa toho sa má upraviť dávka lieku a interval podávania):


Klírens kreatinínu (ml/min)

Piperacillin/Tazobactam (odporúčaná dávka)

> 50

Nie je nutná úprava dávky

≤ 50

70 mg piperacilínu / 8,75 mg tazobaktámu / kg každých 8 hodín


Hemodialyzovaným deťom sa má pridať navyše jedna dávka 40 mg piperacilínu / 5 mg tazobaktámu na kg telesnej hmotnosti, ktorá má nasledovať po dialyzačnom intervale.


Deti mladšie ako 2 roky


Bezpečnosť a účinnosť piperacilínu/tazobaktámu sa u detí vo veku 0 – 2 roky nestanovila.

Nie sú dostupné údaje z kontrolovaných klinických štúdií.


Trvanie liečby


Zvyčajná dĺžka liečby pre väčšinu indikácií je v rozmedzí 5 – 14 dní. Avšak trvanie liečby má závisieť od závažnosti infekcie, patogénu (patogénov), klinického a bakteriologického napredovania pacienta.


Spôsob podávania

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g sa podáva intravenóznou infúziou (počas 30 minút).


Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podávaním lieku

Pokyny na rekonštitúciu/riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, iné penicilínové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Anamnéza závažnej akútnej alergickej reakcie na iné betalaktámové liečivá (napr. cefalosporíny, monobaktám alebo karbapeném).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výbere piperacilínu/tazobaktámu na liečbu jednotlivých pacientov sa má vziať do úvahy vhodnosť použitia širokospektrálneho semisyntetického penicilínu založeného na faktoroch ako sú závažnosť infekcie a prevalencia rezistencie na iné vhodné antibakteriálne látky.


Pred začatím liečby liekom Piperacillin/Tazobactam Kabi je potrebné starostlivo zistiť predchádzajúce hypersenzitívne reakcie na penicilíny, iné betalaktámové lieky (napr. cefalosporíny, monobaktámy alebo karbapenémy) alebo iné alergény. U pacientov liečených penicilínmi vrátane penicilínu/tazobaktámu sa pozorovali vážne a ojedinele fatálne hypersenzitívne anafylaktické/anafylaktoidné reakcie (vrátane šoku). Tieto reakcie sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú u osôb s precitlivenosťou na viaceré alergény v anamnéze. Závažné hypersenzitívne reakcie si vyžadujú vysadenie antibiotika a môže byť potrebné podanie adrenalínu a iných urgentných opatrení.


Pseudomembranózna kolitída indukovaná antibiotikami sa môže prejaviť závažnou pretrvávajúcou hnačkou, ktorá môže byť život ohrozujúca. Symptómy pseudomembranóznej kolitídy sa môžu vyskytnúť počas antibiotickej liečby alebo po nej. V týchto prípadoch je nevyhnutné prerušiť podávanie lieku Piperacillin/Tazobactam Kabi.


Liečba liekom Piperacillin/Tazobactam Kabi môže spôsobiť nárast rezistentných organizmov, ktoré môžu spôsobiť superinfekciu.


U niektorých pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami sa môže objaviť krvácanie. Tieto reakcie môžu niekedy súvisieť s abnormalitami koagulačných parametrov ako sú čas zrážania, agregácia trombocytov a protrombínový čas a sú častejšie prítomné u pacientov so zlyhávaním obličiek. Ak sa objaví krvácanie, terapia antibiotikom sa má prerušiť a má sa začať vhodná liečba.


Môže sa vyskytnúť leukopénia a neutropénia hlavne počas dlhodobej liečby, preto sa majú pravidelne sledovať hodnoty hematopoetických funkcií.


Podobne ako pri liečbe inými penicilínmi sa môžu pri podaní vysokých dávok vyskytnúť neurologické komplikácie vo forme kŕčov, predovšetkým u pacientov s poškodenou funkciou obličiek.


Každá injekčná liekovka lieku Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g obsahuje 9,4 mmol (216 mg) sodíka. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s obmedzeným príjmom sodíka.


Hypokaliémia sa môže vyskytnúť u pacientov s nízkou hladinou draslíka alebo u tých, ktorí užívajú lieky, ktoré spôsobujú zníženie hladiny draslíka, u týchto pacientov sa odporúča pravidelné sledovanie elektrolytov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nedepolarizujúce myorelaxanciá


Keď sa piperacilín súbežne podáva s vekuróniom dochádza k predĺženiu neuromuskulárnej blokády spôsobenej vekuróniom. Vzhľadom na ich podobný mechanizmus účinku sa očakáva, že neuromuskulárna blokáda spôsobená nedepolarizujúcim myorelaxanciom sa môže predĺžiť v prítomnosti piperacilínu.


Perorálne antikoagulanciá


Pri súčasnom podávaní heparínu, perorálnych antikoagulancií a iných látok, ktoré môžu mať vplyv na koagulačný systém krvi vrátane funkcie trombocytov, sa majú častejšie vykonávať vhodné koagulačné testy a majú sa pravidelne kontrolovať.


Metotrexát


Piperacilín môže znížiť vylučovanie metotrexátu, preto, aby sa predišlo látkovej toxicite, majú sa monitorovať sérové hladiny metotrexátu.


Probenecid


Ako aj u iných penicilínov, súčasné podávanie probenecidu a piperacilínu/tazobaktámu spôsobuje predĺženie biologického polčasu a zníženie renálneho klírensu piperacilínu aj tazobaktámu, napriek tomu maximálne plazmatické koncentrácie ani jedného liečiva však nie sú ovplyvnené.


Aminoglykozidy


Piperacilín, buď samotný alebo s tazobaktámom, významne neovplyvňuje farmakokinetiku tobramycínu u pacientov s normálnou funkciou obličiek a s ľahkou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek. Farmakokinetika piperacilínu, tazobaktámu a M1 metabolitu taktiež nebola významne ovplyvnená podávaním tobramycínu.

Inaktivácia tobramycínu a gentamycínu piperacilínom sa dokázala u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.

Ďalšie informácie týkajúce sa podávania piperacilínu/tazobaktámu s glykozidmi nájdete v časti 6.2.


Vankomycín


Žiadne farmakokinetické interakcie sa nezaznamenali medzi piperacilínom/tazobaktámom a vankomycínom.


Účinky na laboratórne testy


Ako aj u ostatných penicilínov môžu neenzymatické metódy merania glukózy v moči viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Odporúča sa preto enzymatický spôsob merania glukózy v moči počas liečby liekom Piperacillin/Tazobactam Kabi.


Mnoho chemických metód merania bielkovín v moči môžu viesť k falošne pozitívnym výsledkom.

Meranie proteínov močovými tyčinkami nie je ovplyvnené.


Priamy Coombsov test môže byť pozitívny.


U pacientov liečených liekom Piperacillin/Tazobactam Kabi môžu testy Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Boli hlásené skrížené reakcie u non –Aspergillus polysacharidov a polyfuranóz s Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testom.


U pacientov liečených liekom Piperacillin/Tazobactam Kabi sa majú pozitívne výsledky z analytických testov uvedených vyššie potvrdiť inými diagnostickými metódami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití piperacilínu/tazobaktámu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali vývojovú toxicitu, ale nepreukázali teratogenitu pri dávkach toxických pre matku (pozri časť 5.3).

Piperacilín a tazobaktám prechádzajú cez placentu. Piperacilín/tazobaktám sa má používať počas gravidity len, ak je to jednoznačne indikované, napr. iba ak očakávaný prospech prevýši možné riziká na gravidnú ženu a plod.


Laktácia

Piperacilín sa vylučuje v malých koncentráciách do materského mlieka. Koncentrácie tazobaktámu sa v materskom mlieku nesledovali. Ženy, ktoré dojčia sa majú liečiť iba vtedy, keď očakávaný prínos prevýši možné riziká pre ženu a dieťa.


Fertilita

Štúdia fertility na potkanoch nepreukázala účinok na fertilitu a párenie po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100) sú hnačka, vracanie, nauzea a vyrážka.


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a podľa databázy MedDRA. V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané podľa klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Časté

1/100 až <

1/100

Menej časté

1/1000 až <

1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <

1/1000

Veľmi

zriedkavé

< 1/10 000

Infekcie a nákazy


kandidové superinfekciePoruchy krvi a lymfatického systému


leukopénia,

neutropénia,

trombocytopénia

anémia, hemolytická anémia, purpura, epistaxa, predĺžený čas krvácavosti, oezinofília


agranulocytóza, pancytopénia, predĺžený aktivovaný čiastočný tromboplastínový čas, predĺžený protrombínový čas, pozitivita priameho Coombsovho testu, trombocytémia

Poruchy imunitného systému


hypersenzitivita

anafylaktická / anafylaktoidná reakcia (vrátane šoku)


Poruchy metabolizmu a výživy
hypokaliémia, pokles glukózy v krvi, pokles albumínu v krvi, pokles celkových bielkovín v krvi

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy, nespavosťPoruchy ciev


hypotenzia, tromboflebitída, flebitída

začervenanie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, vracanie, nauzea

žltačka, stomatitída, zápcha, dyspepsia

pseudomembranózna kolitída, bolesť brucha


Poruchy pečene a žlčových ciest


zvýšenie alanín-aminotransferázy, zvýšenie asparát-

aminotransferázy

hepatitída, zvýšenie bilirubínu v krvi, zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšenie gamagluta-

myltransferázy


Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka vrátane makulopapu-

lárnej vyrážky

urtikária, pruritus

erythema multiforme, bulózna dermatitída, exantém

toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaartralgia, myalgia


Poruchy obličiek a močových ciest


zvýšenie kreatinínu v krvi

renálne zlyhanie, tubulointersticiálna nefritída

zvýšenie močoviny v krvi

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


horúčka, reakcia v mieste podania

zimnicaLiečba piperacilínom u pacientov s cystickou fibrózou bola spojená so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážok.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady predávkovania piperacilínom/tazobaktámom. Väčšina týchto zaznamenaných udalostí, vrátane nevoľnosti, vracania a hnačky, boli tiež hlásené pri bežnej odporučenej dávke. U pacientov sa môže vyskytnúť neuromuskulárne podráždenie alebo kŕče pri intravenóznom podávaní dávok vyšších ako sú odporúčané dávky (najmä v prítomnosti renálneho zlyhania).


Liečba

V prípade predávkovania sa liečba piperacilín/tazobaktámom má prerušiť. Nie je známe špecifické antidotum.

Liečba má byť podporná a symptomatická podľa klinického obrazu pacienta.

Príliš vysoké sérové koncentrácie piperacilínu alebo tazobaktámu sa môžu znížiť hemodialýzou (pozri časť 4.4).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, kombinácie penicilínov vrátane

inhibítorov betalaktamáz

ATC kód: J01CR05


Mechanizmus účinku

Piperacilín, širokospektrálny semisyntetický penicilín s baktericídnou aktivitou inhibuje syntézu septa a bunkovej steny.

Tazobaktám, betalaktám štrukturálne podobný penicilínom, je inhibítorom viacerých betalaktamáz, ktoré zvyčajne spôsobujú rezistenciu na penicilíny a cefalosporíny, ale neinhibuje AmpC enzýmy alebo metalobetalaktamázy. Tazobaktám rozširuje antibiotické spektrum piperacilínu vrátane mnohých baktérií produkujúcich betalaktamázu, ktoré získali rezistenciu na samotný piperacilín.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Hlavným farmakodynamickým parametrom účinnosti piperacilínu je čas nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T > MIC).


Mechanizmus rezistencie

Známe sú dva hlavné mechanizmy rezistencie na piperacilín/tazobaktám:


 • Inaktivácia súčastí piperacilínu tými betalaktamázami, ktoré nie sú inhibované tazobaktámom: betalaktamázy molekulovej triedy B, C a D. Okrem toho, tazobaktám neposkytuje ochranu proti rozšírenému spektru betalaktamáz (ESBL) v molekulovej triede A a v skupinách enzýmu D.


 • Zmena proteínov viažucich penicilín (PBP), ktorých výsledkom je zníženie afinity piperacilínu pre molekulárne terče baktérie.


Okrem toho, zmeny v permeabilite bakteriálnej membrány, ako je expresia efluxných púmp pre

mnohé lieky, môže viesť alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii na piperacilín/tazobaktám hlavne

u gramnegatívnych baktérií.


Hraničné hodnoty


Klinické EUCAST MIC hraničné hodnoty pre piperacilín/tazobaktám (2009-12-01, v 1). Pre účely skúšania citlivosti je 4 mg/l fixná koncentrácia tazobaktámu

Patogén

Druhovo závislé hraničné hodnoty (S≤/R>)

Enterobacteriaceae

8/16

Pseudomonas

16/16

Gramnegatívne a grampozitívne anaeróby

8/16

Hraničné hodnoty nezávislé od druhu baktérie

4/16

Citlivosť streptokokov vyplýva z citlivosti na penicilín.

Citlivosť stafylokokov vyplýva z citlivosti na oxacilín.


Citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie pre vybrané druhy môže kolísať v závislosti od geografickej polohy a časua lokálne informácie o rezistencii sú potrebné predovšetkým pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť antibiotika je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Zoskupenie relevantných druhov baktérií podľa citlivosti na piperacilín/tazobaktám

BEŽNÉ CITLIVÉ DRUHY

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus,citlivý na meticilín£

Staphylococcus species, koaguláza-negatívny, citlivý na meticilín

Streptococcus pyogenes

Streptokoky skupina B

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Citrobacter koseri

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis

Anaeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Clostridium species

Eubacterium species

Peptostreptococcus species

Anaeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Skupina Bacteroides fragilis

Fusobacterium species

Porphyromonas species

Prevotella species

DRUHY, KTORÝCH PRIDRUŽENÁ REZISTENCIA MÔŽE BYŤ PROBLEMATICKÁ

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium$, +

Streptococcus pneumoniae

Skupina Streptococcus viridans

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter baumannii$

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter species

Escherichia coli

Klebsiella pneumonia

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providencia ssp.

Pseudomonas aeruginosa

Serratia species

PRIRODZENÉ REZISTENTNÉ MIKROORGANIZMY

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Corynebacterium jeikeium

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Legionella species

Stenotrophomonas maltophilia+,$

Iné mikroorganizmy

Chlamydophilia pneumonia

Mycoplasma pneumonia

$ Druhy vykazujúce prirodzenú intermediárnu citlivosť.

+ Druhy, u ktorých bol zaznamenaný vysoký podiel rezistencie (viac ako 50 %) v jednej alebo viacerých

oblastiach/krajinách/regiónoch EÚ.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na piperacilín/tazobaktám.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Vrcholové koncentrácie piperacilínu/tazobaktámu 4 g/0,5 g podaných intravenóznou infúziou počas 30 minút sú 298 μg/ml a 34 μg/ml v tomto poradí.


Distribúcia

Väzba oboch liečiv, piperacilínu a tazobaktámu, na plazmatické proteíny je približne 30 %. Väzba piperacilínu alebo tazobaktámu na proteín nie je ovplyvnená prítomnosťou inej zlúčeniny. Väzba metabolitov tazobaktámu na proteín je zanedbateľná.


Piperacilín/tazobaktám sa dobre distribuujú v tkanivách a telových tekutinách vrátane sliznice čreva, žlčníka, pľúc, žlče a kostí. Priemerné tkanivové koncentrácie sú spravidla 50 % až 100 % z tých, ktoré sú v plazme. U subjektov bez zápalu mozgovomiechovej pleny, podobne ako u iných penicilínov, je distribúcia do cerebrospinálnej tekutiny nízka.


Biotransformácia

Piperacilín sa metabolizuje na mikrobiologicky menej aktívny dezetylmetabolit. Tazobaktám sa metabolizuje na jediný metabolit, o ktorom sa zistilo, že nie je mikrobiologicky aktívny.


Eliminácia

Piperacilín a tazobaktám sa eliminujú obličkami prostredníctvom glomerulárnej filtrácie a tubulárnej sekrécie.

Piperacilín sa vylučuje rýchlo v nezmenenej forme, pričom 68 % podanej dávky sa vylúči močom. Tazobaktám a jeho metabolit sa vylučujú predovšetkým renálnou exkréciou, pričom 80 % podanej dávky sa vylúči v nezmenenej forme a zvyšok ako jediný metabolit. Piperacilín, tazobaktám a dezetylpiperacilín sa tiež vylučujú do žlče.


Po jednorazovom alebo viacnásobnom podaní piperacilínu/tazobaktámu zdravým jedincom sa plazmatický polčas piperacilínu a tazobaktámu pohyboval od 0,7 do 1,2 hodiny a nebol ovplyvnený dávkou ani trvaním infúzie. Polčasy eliminácie piperacilínu aj tazobaktámu sa zvyšujú so znížením renálneho klírensu.


Neexistujú žiadne významné zmeny vo farmakokinetike piperacilínu pôsobením tazobaktámu. Zdá sa, že piperacilín mierne znižuje klírens tazobaktámu.


Osobitné skupiny pacientov


Biologický polčas piperacilínu sa zvyšuje približne o 25 % a tazobaktámu o 18 % u pacientov s hepatálnou cirhózou v porovnaní so zdravými jedincami.


Biologický polčas piperacilínu a tazobaktámu sa zvyšuje s poklesom klírensu kreatinínu. Vzostup biologického polčasu je 2-násobný pre piperacilín a a 4-násobný pre tazobaktám pri poklese klírensu pod 20 ml/min v porovnaní s pacientmi s normálnou renálnou funkciou.


Hemodialýzou sa odstráni 30 % až 50 % piperacilínu/tazobaktámu s dodatočnými 5 % dávky tazobaktámu odstránenými ako metabolit tazobaktámu. Peritoneálnou dialýzou sa odstráni približne 6 % a 21 % podanej dávky piperacilínu a tazobaktámu, pričom až 18 % podanej dávky tazobaktámu sa odstráni ako metabolit tazobaktámu.


Pediatrická populácia


Podľa populačnej farmakokinetickej (PK) analýzy bol odhadovaný klírens v populácii vo veku 9 mesiacov až 12 rokov porovnateľný s klírensom u dospelých s priemernou hodnotou pre populáciu (SE) 5,64 (0,34) ml/min/kg. Odhadovaný klírens piperacilínu je 80 % z tejto hodnoty pre pediatrických pacientov vo veku 2 až 9 mesiacov. Priemerná hodnota (SE) distribučného objemu piperacilínu populácie je 0,243 (0,011) l/kg a je nezávislá od veku.


Starší pacienti


Priemerné biologické polčasy piperacilínu a tazobaktámu boli u starších pacientov dlhšie o 32 % , resp. 55 % v porovnaní s mladšími jedincami. Tento rozdiel môže byť spôsobený vekovo podmienenými zmenami v klírense kreatinínu.


Rasa


Nepozoroval sa rozdiel vo farmakokinetike piperacilínu a tazobaktámu medzi ázijskými (n=9) a kaukazskými (n=9) zdravými dobrovoľníkmi, ktorí dostali jednu dávku 4 g /0,5 g.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie na karcinogenitu s piperacilínom/tazobaktámom sa neuskutočnili.

V štúdiách fertility a v štúdiách všeobecnej reprodukcie u potkanov po intraperitoneálnom podaní

tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu bolo hlásené zmenšenie veľkosti vrhu,

zvýšenie oneskorenej osifikácie plodu a zmeny rebier súbežne s dávkou toxickou pre matku. Fertilita

F1 generácie a embryonálny vývoj F2 generácie neboli zhoršené.

V štúdiách teratogenity intravenózne podanie tazobaktámu alebo kombinácie

piperacilínu/tazobaktámu potkanom alebo myšiam viedlo k miernej redukcii fetálnej hmotnosti

potkanov pri dávkach toxických pre matku, ale nepreukázalo teratogénne účinky.

U potkanov sa po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu

pozorovalo poškodenie peri/postnatálneho vývoja (zníženie hmotnosti plodu, zvýšenie mortality

mláďat, zvýšenie narodenia mŕtvych plodov) súbežne s dávkou toxickou pre matku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Žiadne.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Ak sa piperacilín/tazobaktám používa súbežne s iným antibiotikom (napr. aminoglykozidmi), lieky sa musia podávať oddelene. Miešanie piperacilínu/tazobaktámu s aminoglykozidom in vitro môže spôsobiť významnú inaktiváciu aminoglykozidu.


Piperacilín/tazobaktám sa nemá miešať s inými liekmi v injekčnej striekačke alebo infúznej fľaši, pokiaľ nie je stanovená kompatibilita.


Piperacillin/Tazobactam Kabi sa má podávať infúznym setom oddelene od ostatných liekov, pokiaľ nie je dokázaná kompatibilita.

Z dôvodu chemickej nestability sa piperacilín/tazobaktám nemá používať s roztokmi, ktoré obsahujú hydrogenuhličitan sodný.


Ringerov laktátový (Hartmannov) roztok nie je kompatibilný s piperacilínom/tazobaktámom.


Piperacilín/tazobaktám sa nemá pridávať k liekom z krvi alebo k hydrolyzátom albumínu.


6.3 Čas použiteľnosti


Sterilný prášok na infúzny roztok: 3 roky.


Rekonštituovaný/zriedený roztok Piperacillin/Tazobactam Kabi:

Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní bola preukázaná počas 24 hodín pri teplote 2 °C - 8 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď.

Ak sa liek nepoužije okamžite, dĺžka jeho uchovávania v stave pripravenom na použitie (in-use) a jeho stav pred použitím je zodpovednosťou používateľa. Rekonštituovaný/zriedený liek sa nemá uchovávať dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 °C - 8 °C za kontrolovaných a validovaných podmienok.


Nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte vo vonkajšom obale pri teplote do 25°C.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii/riedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g:

Injekčná liekovka z bezfarebného skla (typu II) s objemom 50 ml uzatvorená chlorobutylovou gumovou zátkou.

Veľkosť balenia: 1, 5 a 10 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Rekonštitúcia a riedenie sa majú vykonávať za aseptických podmienok. Pred podaním je potrebné vizuálne skontrolovať roztok na prítomnosť častíc a zmenu sfarbenia. Roztok sa má použiť iba vtedy, keď je číry a bez viditeľných častíc.


Intravenózne použitie


Pripravte každú injekčnú liekovku použitím daného objemu rozpúšťadla z tabuľky uvedenej nižšie

pomocou jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na riedenie. Roztok miešajte krúživým pohybom,

kým sa nerozpustí. Pri nepretržitom miešaní sa rekonštitúcia/riedenie uskutoční počas 5 až 10 minút

(pre pokyny týkajúce sa zaobchádzania, pozrite nižšie)


Obsah injekčnej liekovky

Objem rozpúšťadla* pridaný do injekčnej liekovky

4 g/0,50 g (4 g piperacilínu a 0,5 g tazobaktámu)

20 ml


*Kompatibilné rozpúšťadlá na riedenie

- 0,9 % (9 mg/ml) injekčný roztok chloridu sodného

- sterilná voda na injekciu (1)


(1) Maximálny odporúčaný objem sterilnej vody na injekciu na dávku je 50 ml.


Pripravený roztok sa musí natiahnuť z injekčnej liekovky pomocou injekčnej striekačky. Po nariedení

podľa návodu poskytne obsah injekčnej liekovky natiahnutý injekčnou striekačkou požadované

množstvo piperacilínu a tazobaktámu.


Pripravený roztok sa môže ďalej riediť na požadovaný objem (napr. 50 ml až 150 ml) jedným

z nasledujúcich kompatibilných rozpúšťadiel na intravenózne použitie:

 • 0,9 % (9 mg/ml) injekčný roztok chloridu sodného

 • 5 % glukóza

 • 6 % dextrán v 0,9 % roztok chloridu sodného

Inkompatibility, pozri 6.2.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


Len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý roztok zlikvidujte.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g: 15/0317/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29. máj 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 24. január 2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


09/2014

1Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/ 0,5 g