+ ipil.sk

Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 gPríbalový leták


Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/05112-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/08727-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g / 0,25 g

Piperacillin/Tazobactam Mylan4 g / 0,5 g

prášok na infúzny roztok

piperacilín a tazobaktám


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Piperacillin/Tazobactam Mylan a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Piperacillin/Tazobactam Mylan

3. Ako používať Piperacillin/Tazobactam Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Piperacillin/Tazobactam Mylan

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Piperacillin/Tazobactam Mylan A NA ČO SA POUŽÍVA


Piperacilín patrí do skupiny liekov známych ako „širokospektrálne penicilínové antibiotiká“. Ničí veľa druhov baktérií. Tazobaktám môže zabrániť niektorým rezistentným (odolným) baktériám prežiť účinky piperacilínu. To znamená, že keď sa piperacilín a tazobaktám podávajú súčasne, ničia viacero typov baktérií.


Piperacillin/Tazobactam Mylan sa používa u dospelých a dospievajúcich na liečbu bakteriálnych infekcií, ako napríklad tie, ktoré postihujú dolné dýchacie cesty (pľúca), močové cesty (obličky a močový mechúr), brucho, kožu alebo krv. Piperacillin/Tazobactam Mylan sa môže používať na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená rezistencia/odolnosť voči infekciám).


Piperacillin/Tazobactam Mylan sa používa u detí vo veku 2 – 12 rokov na liečbu infekcií brucha, ako je apendicitída (zápal červovitého prívesku hrubého čreva), peritonitída (infekcia výstelky orgánov brucha a prítomnosť infekčnej tekutiny) a infekcií žlčníka. Piperacillin/Tazobactam Mylan sa môže používať na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená rezistencia/odolnosť voči infekciám).


Pri určitých závažných infekciách môže Váš lekár zvážiť použitie Piperacillin/Tazobactamu Mylan v kombinácii s inými antibiotikami.
2. SKÔR AKO POUŽIJETE Piperacillin/Tazobactam Mylan


Nepoužívajte Piperacillin/Tazobactam Mylan

- keď ste alergický (precitlivený) na piperacilín alebo tazobaktám alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Piperacillin/Tazobactamu Mylan.

- keď ste alergický (precitlivený) na antibiotiká známe ako penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové inhibítory, pretože môžete byť alergický na Piperacillin/Tazobactam Mylan.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Piperacillin/Tazobactam Mylan

- ak máte alergie. Ak máte viacero alergií, ubezpečte sa, že ste to povedali svojmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi ešte pred podaním tohto lieku.

- ak ste predtým trpeli na hnačku alebo ak sa u Vás vyvinula hnačka počas liečby alebo po nej. V takomto prípade ihneď informujte svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. Neužívajte žiadne iné lieky na hnačku skôr, ako sa o tom poradíte so svojím lekárom.

- ak máte nízke hladiny draslíka vo Vašej krvi. Váš lekár Vám môže skontrolovať Vaše obličky predtým, ako použijete tento liek, a môže počas liečby vykonávať pravidelné vyšetrenia krvi.

- ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou alebo ak podstupujete hemodialýzu. Váš lekár Vám môže skontrolovať Vaše obličky predtým, ako použijete tento liek a môže počas liečby vykonávať pravidelné vyšetrenia krvi.

- ak užívate určité lieky (nazývané antikoagulanciá), ktoré zabraňujú nadmernej zrážanlivosti krvi (pozri tiež Používanie iných liekov v tejto písomnej informácii pre používateľov) alebo ak začnete neočakávane krvácať počas liečby. V tomto prípade ihneď informujte Vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

- ak sa u Vás počas liečby rozvinú kŕče. V tomto prípade ihneď informujte Vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

- ak si myslíte, že sa u Vás vyvinula nová infekcia alebo sa infekcia zhoršila. V tomto prípade ihneď informujte Vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.


Deti mladšie ako 2 roky

Piperacilín/tazobaktám sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi. Niektoré lieky sa môžu s piperacilínom a tazobaktámom vzájomne ovplyvňovať.


Medzi ne patria:

 • liek na dnu (probenecid). Ten môže predĺžiť čas potrebný pre piperacilín/tazobaktám na vylúčenie z Vášho tela.

 • lieky na riedenie krvi alebo na liečbu krvných zrazenín (napr. heparín, warfarín alebo kyselina acetylsalicylová).

 • lieky používané na uvoľnenie Vášho svalstva počas chirurgického výkonu. Informujte Vášho lekára, ak máte podstúpiť celkovú anestéziu.

 • metotrexát (liek používaný na liečbu rakoviny, artritídy alebo psoriázy). Piperacilín a tazobaktám môžu predĺžiť čas na vylúčenie metotrexátu z Vášho tela.

 • lieky, ktoré môžu znížiť hladinu draslíka vo Vašej krvi (napr. tablety na podporu močenia alebo niektoré lieky na rakovinu).

 • lieky obsahujúce iné antibiotiká tobramycín alebo gentamycín. Informujte Vášho lekára, ak máte problémy s obličkami.Účinok na laboratórne vyšetrenia

Informujte Vášho lekára alebo laboratórneho pracovníka, že používate Piperacillin/Tazobactam Mylan, keď máte poskytnúť vzorku krvi alebo moču.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo sa snažíte otehotnieť, informujte Vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka ešte pred podaním tohto lieku. Váš lekár rozhodne, či je Piperacillin/Tazobactam Mylan pre Vás vhodný.

Piperacilin a tazobaktám môžu prejsť k dieťaťu v maternici alebo cez materské mlieko. Ak dojčíte, Váš lekár rozhodne, či je Piperacillin/Tazobactam Mylan pre Vás vhodný.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neočakáva sa, že použitie Piperacillin/Tazobactamu Mylan ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách tohto lieku

Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g obsahuje 4,7 mmol (108 mg) sodíka v injekčnej liekovke s práškom na infúzny roztok.

Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g obsahuje 9,4 mmol (216 mg) sodíka v injekčnej liekovke s práškom na infúzny roztok.

To je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s obmedzeným príjmom sodíka .


3. AKO POUŽÍVAŤ Piperacillin/Tazobactam Mylan


Váš lekár alebo iný zdravotnícky pracovník Vám podá tento liek cez infúziu (počas 30 minút) do jednej z Vašich žíl. Dávka lieku, ktorú dostanete, závisí od toho, na čo ste liečený, od Vášho veku a či máte problémy s obličkami.


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov alebo starší

Zvyčajná dávka je 4 g/0,5 g piperacilínu/tazobaktámu podávaná každých 6-8 hodín do jednej z Vašich žíl (priamo do krvného riečiska).


Deti vo veku 2 – 12 rokov

Zvyčajná dávka pre deti s brušnými infekciami je 100 mg/12,5 mg/kg hmotnosti piperacilínu/tazobaktámu podávaná každých 8 hodín do jednej z Vašich žíl (priamo do krvného riečiska). Zvyčajná dávka pre deti s nízkym počtom bielych krviniek je 80 mg/10 mg/kg hmotnosti piperacilínu/tazobaktámu podávaná každých 6 hodín do jednej z Vašich žíl (priamo do krvného riečiska).


Váš lekár vypočíta dávku závislú od telesnej hmotnosti Vášho dieťaťa, ale denná dávka nemá prekročiť 4 g/0,5 g Piperacillin/Tazobactamu Mylan.

Piperacillin/Tazobactam Mylan Vám bude podávaný, až kým príznaky infekcie úplne neustúpia (5 až 14 dní).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Váš lekár Vám musí znížiť dávku alebo častosť podávania Piperacillin/Tazobactamu Mylan. Váš lekár Vám môže tiež vyšetriť krv, aby sa presvedčil, že dostávate správnu dávku, najmä ak používate liek dlhšiu dobu.


Ak použijete viac Piperacillin/Tazobactamu Mylan, ako máte

Keďže dostanete Piperacillin/Tazobactam Mylanod Vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka je nepravdepodobné, že by ste dostali nesprávnu dávku.

Avšak, ak pociťujete vedľajšie účinky, ako sú kŕče, alebo si myslíte, že ste dostali príliš veľkú dávku, ihneď informujte Vášho lekára.


Ak zabudnete použiť Piperacillin/Tazobactamu Mylan

Ak si myslíte, že ste nedostali dávku Piperacillin/Tazobactamu Mylan, ihneď informujte svojho lekára alebo iného zdravotníka.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Piperacillin/Tazobactam Mylanmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi.


Závažné vedľajšie účinky Piperacillin/Tazobactamu Mylan sú:

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela

 • dýchavičnosť, sipot alebo ťažkosti s dýchaním

 • závažné vyrážky, svrbenie alebo žihľavka na koži

 • zožltnutie očí alebo kože

 • poškodenie krviniek (príznaky zahŕňajú: dýchavičnosť, keď ju neočakávate, červený alebo hnedý moč, krvácanie z nosa a podliatiny)


Ak zaznamenáte čokoľvek z hore uvedeného, ihneď navštívte lekára. Pre častosť týchto reakcií, pozrite nižšie uvedené informácie.


Možné vedľajšie účinky sú uvedené podľa nasledujúcich kategórií:

 • časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

 • menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1000

 • zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

 • veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000


Časté vedľajšie účinky:

 • hnačka, vracanie, nutkanie na vracanie

 • vyrážky na koži


Menej časté vedľajšie účinky:

 • afty

 • (abnormálne) zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia, neutropénia) a krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • alergická reakcia

 • bolesť hlavy, nespavosť

 • nízky krvný tlak, zápal žíl (pociťovaný ako citlivosť alebo začervenanie v postihnutej oblasti)

 • žltačka (žlté sfarbenie kože alebo očných bielkov), zápal ústnej sliznice, zápcha, porucha trávenia, žalúdková nevoľnosť

 • zvýšenie niektorých enzýmov v krvi (zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie aspartátaminotransferázy)

 • svrbenie, žihľavka

 • zvýšenie produktov metabolizmu svalstva v krvi (zvýšenie kreatinínu v krvi)

 • horúčka, reakcia v mieste podania injekcie

 • kvasinková infekcia (kandidová superinfekcia)


Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • (abnormálne) zníženie počtu červených krviniek alebo krvného pigmentu/ hemoglobínu, (abnormálne) zníženie počtu červených krviniek z dôvodu ich predčasného delenia (degradácie) (hemolytická anémia), malé bodkovité podliatiny (purpura), krvácanie z nosa (epistaxa) a predĺženie času krvácavosti, (abnormálne) zvýšenie počtu špecifického typu bielych krviniek (eozinofília)

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická/anafylaktoidná reakcia, vrátane šoku)

 • začervenanie kože

 • určitá forma infekcie čreva (pseudomembranózna kolitída), bolesť brucha

 • zápal pečene (hepatitída), zvýšenie produktov degradácie krvného pigmentu (bilirubín), zvýšenie určitých enzýmov v krvi (zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, gamaglutamyltransferázy v krvi)

 • kožné reakcie so začervenaním a tvorou kožných lézií (exantém, multiformný erytém), kožné reakcie s tvorbou pľuzgierov (bulózna dermatitída)

 • bolesť kĺbov a svalstva

 • slabá funkcia obličiek a problémy s obličkami

 • zimnica/stuhnutosť


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

 • závažný pokles počtu granulárnych typov bielych krviniek (agranulocytóza), závažný pokles počtu červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia)

 • predĺženie času na tvorbu krvných zrazenín (predĺžený parciálny tromboplastínový čas, predĺžený protrombínový čas), abnormálne laboratórne výsledky testov (pozitívny priamy Coombsov test), zvýšenie krvných doštičiek (trombocytémia)

 • zníženie draslíka v krvi (hypokaliémia), zníženie cukru v krvi (glukózy), zníženie krvnej bielkoviny albumínu, zníženie celkových bielkovín krvi

 • odlúčenie vrchnej časti kože po celom povrchu tela (toxická epidermálna nekrolýza), závažná celotelová alergická reakcia s vyrážkami na koži a sliznici a rozličnými kožnými pľuzgiermi (Stevensov-Johnsonov syndróm)

 • zvýšenie močoviny v krvi


Liečba piperacilínom bola spojená so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážok u pacientov s cystickou fibrózou.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Piperacillin/Tazobactam Mylan


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Piperacillin/Tazobactam Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšej škatuli a štítku injekčnej liekovky po skratke „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Neotvorené injekčné liekovky: Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Iba na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Piperacillin/Tazobactam Mylan obsahuje

Účinné látky sú piperacilín a tazobaktám.

Každá injekčná liekovka obsahuje 2 g piperacilínu (ako sodnú soľ) a 0,25 mg tazobaktámu (ako sodnú soľ).

Každá injekčná liekovka obsahuje 4 g piperacilínu (ako sodnú soľ) a 0,5 g tazobaktámu (ako sodnú soľ).

Neobsahuje žiadne ďalšie zložky.


Ako vyzerá Piperacillin/Tazobactam Mylan a obsah balenia

Piperacillin/Tazobactam Mylan je biely až takmer biely prášok, ktorý sa dodáva v injekčných liekovkách. Balenia obsahujú 1, 5, 10, 12 injekčných liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Výrobca

Laboratorio Farmaceutico C.T.S.r.l.

Via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo – IM, Taliansko

alebo

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko

alebo

MITIM S.r.l.

Via Cacciamali, 34-38, Brescia, 25125, Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Piperacilline-Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg]- Poeder voor oplossing voor infusie

Bulharsko: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg]

Cyprus: PIPERACILLIN +TAZOBACTAM/GENERICS 2 g/250 mg [4 g/500 mg]

Česká republika: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg]

Grécko: PPERACILLIN +TAZOBACTAM/GENERICS 2 g/250 mg [4 g/500 mg]

Holandsko: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg], Poeder voor oplossing voor infusie

Írsko: Piperacillin /Tazobactam 2 g/0.25 g [4 g/0.5 g], Powder for Solution for Infusion

Maďarsko: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg]

Malta: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg]

Poľsko: Piperacillin + Tazobactam Mylan

Portugalsko: PIPERACILINA + TAZOBACTAM MYLAN

Rakúsko: Piperacillin/Tazobactam Arcana 2 g/0,25 g [4 g/0,5 g]– Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Rumunsko: Piperacilinǎ/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg]

Slovenská republika: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g [4 g/0,5 g]

Slovinsko: Piperacilin/tazobaktam Mylan 2 g/0,25 g [4 g/0,5 g], Prašek za raztopino za infundiranje>

Španielsko: Piperacilina Tazobactam Mylan 2/0,25 g [4 g/0,5 g], Polvo para solución para perfusión

Veľká Británia: Piperacillin /Tazobactam 2 g/0,25 g [4 g/0,5 g], Powder for Solution for Infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 09/2012.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Piperacillin/Tazobactam Mylan

Prášok na infúzny roztok


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na použitie


Piperacillin/Tazobactam Mylan sa podáva intravenóznou infúziou (viac ako 30 minút).


Intravenózne použitie


Každú injekčnú liekovku rekonštituujte s objemom rozpúšťadla uvedeným v tabuľke nižšie, s použitím jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na rekonštitúciu. Miešajte krúživým pohybom až do rozpustenia. Pri nepretržitom krúžení sa rekonštituovaný roztok pripraví v priebehu 2 až 3 minút (pre pokyny týkajúce sa uchovávania pozri, prosím, nižšie).


Obsah injekčnej liekovky

Objem rozpúšťadla *, ktorý sa má pridať do injekčnej liekovky

2 g/0,25 g (2 g piperacilínu a 0,25 g tazobaktámu)

10 ml

4 g/0,5 g (4 g piperacilínu a 0,5 g tazobaktámu)

20 ml


* Kompatibilné rozpúšťadlá na rekonštitúciu:

 • 0,9 % (9 mg/ml) roztok chloridu sodného na injekciu

 • sterilná voda na injekciu (1)

 • 5 % glukóza


(1) Maximálny odporúčaný objem sterilnej vody na injekciu na jednu dávku je 50 ml.


Pripravený rekonštituovaný roztok sa musí natiahnuť z injekčnej liekovky pomocou injekčnej striekačky. Po rekonštitúcii podľa návodu poskytne obsah injekčnej liekovky natiahnutý injekčnou striekačkou požadované množstvo piperacilínu a tazobaktámu.


Rekonštituovaný roztok sa môže ďalej riediť na požadovaný objem (napr. 50 ml až 150 ml) s jedným z nasledovných kompatibilných rozpúšťadiel:

 • 0,9 % (9 mg/ml) roztok chloridu sodného na injekciu

 • 5 % roztok glukózy

 • 5 % roztok dextrózy vo vode


Inkompatibility


Ak sa Piperacillin/Tazobactam Mylan používa súčasne s iným antibiotikom (napr. aminoglykozidmi), lieky sa musia podávať oddelene. Miešanie betalaktámového antibiotika s aminoglykozidom in vitro môže spôsobiť významnú inaktiváciu aminoglykozidu.


Piperacillin/Tazobactam Mylansa nemá miešať s inými liekmi v injekčnej striekačke alebo infúznej fľaši, keďže kompatibilita nebola stanovená.


Z dôvodu chemickej nestability sa Piperacillin/Tazobactam Mylan nemá používať s roztokmi, ktoré obsahujú hydrogénuhličitan sodný.


Ringerov laktátový roztok (Hartmannov roztok) nie je kompatibilný s Piperacillin/Tazobactamom Mylan.


Piperacillin/Tazobactam Mylan sa nemá pridávať k liekom z krvi alebo hydrolyzátom albumínu.


Súbežné podanie s aminoglykozidmi


Z dôvodu in vitro inaktivácie aminoglykozidov beta-laktámovými antibiotikami, Piperacillin/Tazobactam Mylan a aminoglykozid sa odporúča podávať osobitne. Ak je potrebná súbežná liečba s aminoglykozidmi, Piperacillin/Tazobactam Mylan a aminoglykozid sa majú rekonštituovať a nariediť osobitne.


Piperacillin/Tazobactam Mylan sa má podávať pomocou infúzneho setu oddelene od akýchkoľvek iných liekov, pokiaľ sa nepreukáže ich kompatibilita.


Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Pred prvým otvorením:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


Po rekonštitúcii/riedení:

Na zníženie rizika mikrobiálnej kontaminácie treba rekonštituovaný a/alebo zriedený roztok použiť ihneď.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred podaním nesie zodpovednosť používateľ.


9Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g / 0,25 g

Piperacillin/Tazobactam Mylan4 g / 0,5 g

prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g obsahuje 2 g piperacilínu (vo forme sodnej soli) a 0,25 g tazobaktámu (vo forme sodnej soli).

Každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g obsahuje 4 g piperacilínu (vo forme sodnej soli) a 0,5 g tazobaktámu (vo forme sodnej soli).


Každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g obsahuje 4,7 mmol (108 mg) sodíka.

Každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g obsahuje 9,4 mmol (216 mg)sodíka.


Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.

Biely až takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Piperacilín/tazobaktám je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí starších ako 2 roky (pozri časti 4.2 a 5.1):


Dospelí a dospievajúci


 • Ťažká pneumónia, vrátane v nemocnici získanej pneumónie a pneumónie vznikajúcej v súvislosti s použitím dýchacieho prístroja

 • Komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)

 • Komplikované intraabdominálne infekcie

 • Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív (vrátane infekcií diabetickej nohy)


Liečba pacientov s bakteriémiou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti alebo sa predpokladá v súvislosti s akýmikoľvek infekciami uvedenými vyššie.


Piperacilín/tazobaktám sa môže použiť pri liečbe neutropénických pacientov s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu.


Deti vo veku od 2 do 12 rokov


 • Komplikované intraabdominálne infekcie


Piperacilín/tazobaktám sa môže používať pri liečbe neutropenických detí s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania týkajúce sa vhodného použitia antibakteriálnych liečiv.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávka a častosť podávania piperacilín/tazobaktámu závisia od závažnosti a lokalizácie infekcie a očakávaných patogénov.


Dospelí a dospievajúci pacienti


Infekcie

Zvyčajná dávka je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 8 hodín.

Odporúčaná dávka pre neutropénických pacientov s nozokomiálnou pneumóniou a bakteriálnymi infekciami je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 6 hodín. Táto schéma sa môže tiež použiť v liečbe pacientov s inými indikovanými infekciami, ak sú obzvlášť závažné.


Nasledujúca tabuľka zhrňuje častosť liečby a odporúčanú dávku pre dospelých a dospievajúcich pacientov podľa indikácie alebo stavu:


Frekvencia liečby

Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g / 0,5 g

Každých 6 hodín

Ťažká pneumónia

Neutropénickí dospelí pacienti s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu

Každých 8 hodín


Komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)

Komplikované intraabdominálne infekcie

Infekcie kože a mäkkých tkanív (vrátane infekcií diabetickej nohy)


Porucha funkcie obličiek

Intravenózna dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej renálnej poruchy nasledovne (každý pacient sa musí dôkladne monitorovať na príznaky látkovej toxicity; dávka lieku a interval sa majú podľa toho upraviť):


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Piperacillin/Tazobactam Mylan

(odporúčaná dávka)

> 40

Nie je nutná úprava dávky

20-40

Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 g každých 8 hodín

< 20

Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 g každých 12 hodín


Hemodialyzovaným pacientom sa má pridať navyše jedna dávka 2 g piperacilínu/0,25 g tazobaktámu, ktorá má nasledovať po každom dialyzačnom intervale, pretože hemodialýzou sa odstráni 30 %-50 % piperacilínu počas 4 hodín.


Porucha funkcie pečene

Nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).


Dávka u starších pacientov

Nie je potrebná úprava dávky u starších pacientov s normálnou renálnou funkciou alebo hladinami klírensu kreatinínu nad 40 ml/min.


Deti a dospievajúci (vo veku 2 - 12 rokov)


Infekcie

Nasledujúca tabuľka zhrňuje častosť liečby a dávku na základe telesnej hmotnosti pre pediatrických pacientov vo veku 2-12 rokov podľa indikácie a stavu:


Dávka na hmotnosť a frekvencia liečby

Indikácia/stav

80 mg piperacilínu/10 mg tazobaktámu na kg hmotnosti/každých 6 hodín

Neutropénické deti s horúčkou spôsobenou predpokladanou bakteriálnou infekciou*

100 mg piperacilínu/12,5 mg tazobaktámu na kg hmotnosti/každých 8 hodín

Komplikované intraabdominálne infekcie*

* Nesmie presiahnuť maximum 4 g/0,5 g na dávku nad 30 minút


Porucha funkcie obličiek

Intravenózna dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej renálnej poruchy nasledovne (každý pacient sa musí dôkladne monitorovať na príznaky látkovej toxicity; dávka lieku a interval sa majú podľa toho upraviť):


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Piperacillin/Tazobactam Mylan

(odporúčaná dávka)

> 50

Nie je nutná úprava dávky

50

70 mg piperacilínu/8,75 mg tazobaktámu/kg

každých 8 hodín.


Hemodialyzovaným deťom sa má pridať navyše jedna dávka 40 mg piperacilínu/5 mg tazobaktámu/kg, ktorá má nasledovať po každom dialyzačnom intervale.


Použitie u detí mladších ako 2 roky

Bezpečnosť a účinnosť Piperacillin/Tazobactam Mylan u detí vo veku 0-2 roky sa nestanovila.

Nie sú dostupné údaje z kontrolovaných klinických stúdií.


Trvanie liečby

Zvyčajná dĺžka liečby pre väčšinu indikácií je v rozmedzí 5-14 dní. Avšak trvanie liečby má závisieť od závažnosti infekcie, patogénu (patogénov) a klinického a bakteriologického napredovania pacienta.


Spôsob podania

Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g [4 g/0,5 g] sa podáva intravenóznou infúziou (viac ako 30 minút).


Pokyny na prípravu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, iné penicilínové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Anamnéza závažnej akútnej alergickej reakcie na iné betalaktámové liečivá (napr. cefalosporíny, monobaktám alebo karbapeném).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výbere piperacilínu/tazobaktámu na liečbu jednotlivých pacientov sa má vziať do úvahy vhodnosť použitia širokospektrálneho semisyntetického penicilínu založeného na faktoroch, ako sú závažnosť infekcie a prevalencia rezistencie na iné vhodné antibakteriálne lieky.


Pred začatím liečby Piperacillin/Tazobactamom Mylan je potrebné starostlivo zistiť predchádzajúce hypersenzitívne reakcie na penicilíny, iné betalaktámové lieky (napr. cefalosporíny, monobaktámy alebo karbapenémy) alebo iné alergény. U pacientov liečených penicilínmi vrátane piperacilínu/tazobaktámu sa pozorovali vážne a ojedinele fatálne hypersenzitívne anafylaktické/anafylaktoidné reakcie (vrátane šoku). Tieto reakcie sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú u osôb s predchádzajúcou vnímavosťou na viaceré alergény. Závažné hypersenzitívne reakcie si vyžadujú vysadenie antibiotika a môže byť potrebné podanie adrenalínu a iných urgentných opatrení.


Pseudomembranózna kolitída indukovaná antibiotikami sa môže manifestovať závažnou pretrvávajúcou hnačkou, ktorá môže byť život ohrozujúca. Symptómy pseudomembranóznej kolitídy sa môžu vyskytnúť počas antibiotickej liečby alebo po nej. V týchto prípadoch je nevyhnutné prerušiť podávanie Piperacillin/Tazobactamu Mylan.


Liečba Piperacillin/Tazobactamom Mylan môže spôsobiť nárast rezistentných organizmov, ktoré môžu spôsobiť superinfekciu.


U niektorých pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami sa môže manifestovať krvácanie. Tieto reakcie niekedy môžu súvisieť s abnormalitami koagulačných parametrov, ako sú čas zrážania, agregácia trombocytov a protrombínový čas, a sú častejšie prítomné u pacientov so zlyhávaním obličiek. Ak sa objaví krvácanie, terapia antibiotikom sa má prerušiť a má sa začať vhodná liečba.


Môže sa vyskytnúť leukopénia a neutropénia hlavne počas dlhodobej liečby, preto sa majú pravidelne sledovať hodnoty hematopoetických funkcií.


Podobne ako pri liečbe inými penicilínmi sa pri podaní vysokých dávok môžu vyskytnúť neurologické komplikácie vo forme kŕčov, predovšetkým u pacientov s poškodenou funkciou obličiek.


Každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactamu Mylan 2 g/0,25 g obsahuje 4,7 mmol (108 mg) sodíka a každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactamu Mylan 4 g/0,5 g obsahuje 9,4 mmol (216 mg) sodíka. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov na diéte regulujúcej príjem sodíka.


Hypokaliémia sa môže vyskytnúť u pacientov s nízkou hladinou draslíka alebo u tých, ktorí užívajú lieky, ktoré spôsobujú zníženie hladiny draslíka; u týchto pacientov sa odporúča pravidelné sledovanie hladín elektrolytov.4.5 Liekové a iné interakcie


Nedepolarizujúce svalové relaxanciá


Keď sa piperacilín používa súbežne s vekuróniom, dochádza k predĺženiu neuromuskulárnej blokády spôsobenej vekuróniom. Vzhľadom na ich podobný mechanizmus účinku sa očakáva, že neuromuskulárna blokáda spôsobená nedepolarizujúcim myorelaxanciom sa v prítomnosti piperacilínu môže predĺžiť.


Perorálne antikoagulanciá


Pri súčasnom podávaní heparínu, perorálnych antikoagulancií a iných látok, ktoré môžu mať vplyv na koagulačný systém krvi, vrátane funkcie trombocytov, je potrebné vykonávať vhodné koagulačné testy častejšie a pravidelne ich kontrolovať.


Metotrexát


Piperacilín môže znížiť vylučovanie metotrexátu; preto, aby sa predišlo látkovej toxicite, majú sa monitorovať sérové hladiny metotrexátu.


Probenecid


Ako aj u iných penicilínov, súčasné podávanie probenecidu a piperacilínu/tazobaktámu spôsobuje dlhší polčas a nižší renálny klírens pre piperacilín a tazobaktám, napriek tomu vrcholové plazmatické koncentrácie oboch liečiv nie sú ovplyvnené.


Aminoglykozidy


Piperacilín, podaný buď samostatne alebo s tazobaktámom, signifikantne neovplyvňuje farmakokinetiku tobramycínu u subjektov s normálnou renálnou funkciou a s ľahkou alebo stredne ťažkou renálnou poruchou. Farmakokinetika piperacilínu, tazobaktámu a M1 metabolitu taktiež nebola signifikantne ovplyvnená podávaním tobramycínu.

Inaktivácia tobramycínu a gentamicínu piperacilínom sa dokázala u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.

Pre informácie týkajúce sa podania piperacilínu/tazobaktámu s aminoglykozidmi, pozri časti 6.2 a 6.6.


Vankomycín


Medzi piperacilínom/tazobaktámom a vankomycínom sa nezaznamenali žiadne farmakokinetické interakcie.


Účinky na laboratórne testy


Ako aj u ostatných penicilínov neenzymatické metódy merania glukózy v moči môžu viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Preto sa počas liečby piperacilín/tazobaktámom vyžaduje enzymatický spôsob merania glukózy v moči.


Mnoho chemických metód merania bielkovín v moči môžu viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Meranie proteínov močovými tyčinkami nie je ovplyvnené.


Priamy Coombsov test môže byť pozitívny.


U pacientov liečených piperacilín/tazobaktámom môžu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testy viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Boli hlásené skrížené reakcie u non – Aspergillus polysacharidov a polyfuranóz s Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testom.


U pacientov liečených Piperacillin/Tazobactamom Mylan sa majú pozitívne výsledky z analytických testov uvedených vyššie potvrdiť inými diagnostickými metódami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Piperacillin/Tazobactamu Mylan u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali vývojovú toxicitu, ale nepreukázali teratogenitu pri dávkach toxických pre matku (pozri časť 5.3).


Piperacilín a tazobaktám prechádzajú placentou. Piperacilín/tazobaktám sa má používať počas gravidity, iba ak je jednoznačne indikovaný, napr. iba ak očakávaný prospech prevýši možné riziká na gravidnú ženu a plod.


Laktácia

Piperacilín sa v nízkych koncentráciách vylučuje do materského mlieka; koncentrácie tazobaktámu sa v materskom mlieku nesledovali. Ženy, ktoré dojčia sa majú liečiť iba vtedy, keď očakávaný prínos prevýši možné riziká pre ženu a dieťa.


Fertilita

Štúdia fertility na potkanoch nepreukázala účinok na fertilitu a párenie po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky ( vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100) sú hnačka, vracanie, nauzea a vyrážka.


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a podľa databázy MedDRA. V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané podľa klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Časté

≥ 1/100 až < 1/100

Menej časté

≥ 1/1000 až < 1/100

Zriedkavé

≥ 1/10 000 až < 1/1000

Veľmi zriedkavé

< 1/10 000

Infekcie a nákazy


kandidové superinfekciePoruchy krvi a lymfatického systému


leukopénia, neutropénia, trombocytopénia

anémia, hemolytická anémia, purpura, epistaxa, predĺžený čas krvácavosti, eozinofília

agranulocytó-za, pancytopénia, aktivovaný čiastočný predĺžený tromboplastí-nový čas, predĺžený protrombínový čas, pozitivita priameho Coombsovho testu, trombocytémia

Poruchy imunitného systému


hypersenzitivita

anafylaktická/ anafylaxtoidná reakcia (vrátane šoku)


Poruchy metabolizmu a výživy
hypokaliémia, pokles glukózy v krvi, pokles albumínu v krvi, pokles celkových bielkovín v krvi

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy, nespavosťPoruchy ciev


hypotenzia, tromboflebitída, flebitída

začervenanie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, vracanie, nauzea

žltačka, stomatitída, zápcha, dyspepsia

pseudomembranózna kolitída, bolesť brucha


Poruchy pečene a žlčových ciest


zvýšenie alanínaminotransfe-rázy, zvýšenie aspartátaminotrans-ferázy

hepatitída, zvýšenie bilirubínu v krvi, zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšenie gama-glutamyltransferázy


Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka vrátane makulopapulóz-nej vyrážky

urtikária, pruritus

multiformný erytém, bulózna dermatitída, exantém

toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

a spojivového tkanivaartralgia, myalgia


Poruchy obličiek a močových ciest


zvýšenie kreatinínu v krvi

renálne zlyhanie, tubulointersticiálna nefritída

zvýšenie močoviny v krvi

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


horúčka, reakcia v mieste podania

zimnicaLiečba piperacilínom bola spájaná so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážky u pacientov s cystickou fibrózou.


4.9 Predávkovanie


Symptómy


Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady predávkovania piperacilínom/tazobaktámom. Väčšina týchto zaznamenaných udalostí vrátane nauzey, vracania a hnačky boli tiež hlásené pri bežne odporučenej dávke. Pacienti môžu mať neuomuskulárnu dráždivosť alebo kŕče, ak je podávaná intravenózna dávka vyššia ako odporúčaná (najmä pri výskyte renálneho zlyhania).


Liečba


V prípade predávkovania piperacilínom/tazobaktámom sa má liečba prerušiť. Nie je známe špecifické antidotum.

Liečba má byť podporná a symptomatická vzhľadom na klinický obraz pacienta.

Nadmerné sérové koncentrácie piperacilínu alebo tazobaktámu sa môžu redukovať hemodialýzou (pozri časť 4.4).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antibiotiká na systémové použitie, kombinácie penicilínov vrátane inhibítorov betalaktamáz

ATC kód: J01CR05


Mechanizmus účinku


Piperacilín, široko spektrálny semisyntetický penicilín s baktericídnou aktivitou, inhibuje syntézu septa a bunkovej steny.


Tazobaktám, betalaktám štrukturálne podobný penicilínom, je inhibítorom viacerých betalaktamáz, ktoré zvyčajne spôsobujú rezistenciu na penicilíny a cefalosporíny, ale neinhibuje AmpC enzýmy alebo metalo betalaktamázu. Tazobaktám rozširuje antibiotické spektrum piperacilínu vrátane mnohých betalaktamázu produkujúcich baktérií, ktoré získali rezistenciu na samotný piperacilín.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah


Hlavným farmakodynamickým rozhodujúcim činiteľom účinnosti piperacilínu je čas nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T>MIC).


Mechanizmus rezistencie


Známe sú dva hlavné mechanizmy rezistencie na piperacilín/tazobaktám:


 • Inaktivácia súčastí piperacilínu tými betalaktammázami, ktoré nie sú inhibované tazobaktámom: betalaktamázy molekulovej triedy B,C a D. Okrem toho, tazobaktám neposkytuje ochranu proti rozšírenému spektru betalaktamáz (ESBL) v molekulovej triede A a v skupinách enzýmu D.


 • Zmena penicilín viažúcich proteínov (PBP), ktorých výsledkom je zníženie afinity piperacilínu pre molekulárne terče baktérie.


Okrem toho, zmeny v permeabilite bakteriálnej membrány, ako aj zvýraznenie efluxných púmp pre mnohé lieky, môže viesť alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii na piperacilín/tazobaktám, hlavne u gramnegatívnych baktérií.


Hraničné hodnoty

Klinické EUCAST MIC hraničné hodnoty pre piperacilín/tazobaktám (2009-12-02, v 1). Pre účely skúšania citlivosti je 4 mg/l fixná koncentrácia tazobaktámu


Patogén

Druhovo závislé hraničné hodnoty (S≤/R>)

Enterobacteriaceae

8/16

Pseudomonas

16/16

Gramnegatívne a grampozitívne anaeróby

8/16

Hraničné hodnoty nezávislé od druhu baktérie

4/16


Citlivosť streptokokov vyplýva z citlivosti na penicilín.

Citlivosť stafylokokov vyplýva z citlivosti na oxacilín.


Citlivosť


Prevalencia získanej rezistencie sa môže líšiť geograficky a s časom pre vybrané druhy, vhodné sú lokálne informácie o výskyte rezistencie, najmä v liečbe ťažkých infekcií. Ak je to nevyhnutné, potrebná je odborná pomoc, keď lokálna prevalencia rezistencie je taká, že je prospešnosť lieku aspoň u niektorých typov infekcií sporná.


Zoskupenie významných druhov baktérií podľa citlivosti na piperacilín/tazobaktám

BEŽNE CITLIVÉ DRUHY

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus, citlivý na meticilín£

Staphylococcus species, coagulase negative, citlivý na meticilín

Streptococcus pyogenes

Skupina B streptokokov

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Citrobacter koseri

Haemophilus influenza

Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis

Anaeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Clostridium species

Eubacterium species

Peptostreptococcus species

Anaeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis group

Fusobacterium species

Porphyromonas species

Prevotella species

DRUHY, KTORÝCH získaná REZISTENCIA MÔŽE BYŤ PROBLÉMOM

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium$,+

Streptoccoccus pneumonia

Skupina Streptococcus viridans

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter baumannii$

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter species

Escherichia coli

Klebsiella pneumonia

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providentia ssp.

Pseudomonas aeruginosa

Serratia species

PRIRODZENE REZISTENTNÉ ORGANIZMY

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Corynebacterium jeikeium

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Legionella species

Stenotrophomonas maltophilia+,$

Iné mikroorganizmy

Chlamydophilia pneumonia

Mycoplasma pneumonia

$ Druhy vykazujúce prirodzene slabú citlivosť.

+ Druhy, u ktorých bol zaznamenaný vysoký podiel rezistencie (viac ako 50 %) v jednej alebo

viacerých oblastiach/krajinách/regiónoch EU.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na piperacilín/tazobaktám.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Vrcholové koncentrácie piperacilínu/tazobaktámu 4 g/0,5 g podaných intravenóznou infúzou počas 30 minút sú 298 μg/ml a 34 μg/ml v tomto poradí.


Distribúcia


Väzba oboch liečiv, piperacilínu a tazobaktámu, na plazmatické proteíny je približne 30 %. Väzba na proteín, či už piperacilínu alebo tazobaktámu, nie je ovplyvnená prítomnosťou inej zlúčeniny. Väzba metabolitov tazobaktámu na proteín je zanedbateľná.


Piperacilín/tazobaktám sa dobre distribuujú v tkanivách a telových tekutinách vrátane sliznice čreva, žlčníka, pľúc, žlče a kostí. Priemerné tkanivové koncentrácie sú spravidla 50 % až 100 % z tých, ktoré sú v plazme. U subjektov bez zápalu mozgomiechovej pleny, podobne ako u iných penicilínov, je distribúcia do cerebrospinálnej tekutiny nízka.


Biotransformácia


Piperacilín sa metabolizuje na málo mikrobiologicko aktívny desetyl-metabolit. Tazobaktám sa metabolizuje na samostatný metabolit, ktorý je mikrobiologicky inaktívny.


Eliminácia


Piperacilín a tazobaktám sa vylučujú obličkami glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou.


Piperacilín sa rýchlo vylučuje v nezmenej forme, 68 % z podanej dávky sa vylúči močom. Tazobaktám a jeho metabolity sa primárne vylučujú renálnou exkréciou, pričom 80 % z podanej dávky sa vylúči v nezmenej podobe a zvyšok ako samostatný metabolit. Piperacilín, tazobaktám a desetyl-piperacilín sa tiež vylučujú do žlče.

Po jednorazovej alebo opakovanej dávke piperacilínu/tazobaktámu podanej zdravým subjektom sa plazmatický polčas piperacilínu/tazobaktámu pohyboval od 0,7 hodiny do 1,2 hodiny a nebol ovplyvnený dávkou alebo trvaním infúzie. Polčasy eliminácie oboch liečiv, piperacilínu a tazobaktámu, rastú so znížením renálneho klírensu.

Nie sú známe signifikantné zmeny farmakokinetiky piperacilínu spostredkovanej tazobaktámom. Zdá sa, že piperacilín mierne znižuje klírens tazobaktámu.


Osobitné skupiny pacientov


Biologický polčas piperacilínu a tazobaktámu sa zvyšuje približne o 25 % a 18 % u pacientov s hepatálnou cirhózou v porovnaní so zdravými subjektami.


Biologický polčas piperacilínu a tazobaktámu sa zvyšuje s poklesom klírensu kreatinínu. Vzostup biologického polčasu je 2-násobný a 4-násobný pre piperacilín a tazobaktám pri poklese klírensu pod 20 ml/min v porovnaní s pacientmi s normálnou renálnou funkciou.


Hemodialýzou sa odstráni 30 % až 50 % piperacilínu/tazobaktámu s dodatočnými 5 % dávkami tazobaktámu odstránenými ako metabolit tazobaktámu. Peritoneálnou dialýzou sa odstráni 6 % a 21 % podanej dávky piperacilínu a tazobaktámu, pričom až 18 % podanej dávky tazobaktámu sa odstráni ako metabolit tazobaktámu.


Deti a dospievajúci

Podľa populačnej farmakokinetickej (PK) analýzy bol odhadovaný klírens v populácii 9 mesačných až 12 ročných pacientov porovnateľný ako u dospelých s priemernou hodnotou pre populáciu (SE) 5,64 (0,34) ml/min/kg. Odhadovaný klírens piperacilínu je 80 % z tejto hodnoty pre pediatrických pacientov vo veku 2 až 9 mesiacov. Priemerná hodnota (SE) distribučného objemu piperacilínu populácie je 0,243 (0,011) l/kg a je nezávislá od veku.


Starší pacienti

Priemerné biologické polčasy piperacilínu a tazobaktámu boli u starších pacientov dlhšie 32 % a 55 % v porovnaní s mladšími subjektmi. Tento rozdiel môže byť spôsobený vekovo podmienenými zmenami v klírense kreatinínu.


Rasa

Nepozoroval sa rozdiel vo farmakokinetike piperacilínu a tazobaktámu medzi ázijskými (n=9) a kaukazskými (n=9) zdravými dobrovoľníkmi, ktorí dostali jednu dávku 4 g/0,5 g.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogénneho potenciálu sa s piperacilínom/tazobaktámom nevykonali.


V štúdiách fertility a v štúdiách všeobecnej reprodukcie u potkanov po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu bolo hlásené zmenšenie veľkosti vrhu, zvýšenie oneskorenej osifikácie plodu a zmeny rebier súbežne s dávkou toxickou pre matku. Fertilita F1 generácie a embryonálny vývoj F2 generácie neboli zhoršené.


V štúdiách teratogenity intravenózne podanie tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu potkanom alebo myšiam viedlo k miernej redukcii fetálnej hmotnosti potkanov pri dávkach toxických pre matku, ale nepreukázalo teratogénne účinky.


U potkanov sa po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu pozorovalo poškodenie peri/postnatálneho vývoja (zníženie hmotnosti plodu, zvýšenie mortality mláďat, zvýšenie narodenia mŕtvych plodov) súbežne s dávkou toxickou pre matku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Žiadne.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Ak sa piperacilín/tazobaktám používa súčasne s iným antibiotikom (napr. aminoglykozidmi), lieky sa musia podávať oddelene. Miešanie piperacilín/tazobaktámu s aminoglykozidom in vitro môže spôsobiť významnú inaktiváciu aminoglykozidu.


Piperacilín/tazobaktám sa nemá miešať s inými liekmi v injekčnej striekačke alebo infúznej fľaši, keďže kompatibilita nebola stanovená.


Piperacillin/Tazobactam Mylan sa má podávať infúznym setom oddelene od ostatných liekov, pokiaľ nie je dokázaná kompatibilita.


Z dôvodu chemickej nestability sa piperacilín/tazobaktám nemá používať s roztokmi, ktoré obsahujú hydrogénuhličitan sodný.


Ringerov laktátový roztok (Hartmannov roztok) nie je kompatibilný s piperacilín/tazobaktámom.


Piperacilín/tazobaktám sa nemá pridávať k liekom z krvi alebo hydrolyzátom albumínu.


6.3 Čas použiteľnosti


Injekčné liekovky pred otvorením:

30 mesiacov.


Po rekonštitúcii/riedení:

Na zníženie rizika mikrobiálnej kontaminácie treba rekonštituovaný a/alebo zriedený piperacilín/tazobaktám použiť ihneď.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred podaním nesie zodpovednosť používateľ.

Nepoužitý roztok treba zlikvidovať.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.


Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného/zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g / 0,25 g

Injekčná liekovka z bezfarebného skla (typu II) s objemom 10 ml alebo 50 ml s chlorobutylovou gumovou zátkou (typu I), uzavretá hliníkovým vyklápacím viečkom v škatuli po 1, 5, 10 alebo 12 injekčných liekoviek.


Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g / 0,5 g

Injekčná liekovka z bezfarebného skla (typu II) s objemom 50 ml s chlorobutylovou gumovou zátkou (typu I), uzavretá hliníkovým vyklápacím viečkom v škatuli po 1, 5, 10 alebo 12 injekčných liekoviek.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Rekonštitúcia a riedenie sa má uskutočniť za aseptických podmienok. Rekonštituovaný roztok sa má pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahuje častice a či nezmenil farbu. Roztok sa má použiť len v prípade, že je číry a neobsahuje častice.


Intravenózne použitie


Každú injekčnú liekovku rekonštituujte s objemom rozpúšťadla uvedeným v tabuľke nižšie, s použitím jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na rekonštitúciu. Miešajte krúživým pohybom až do rozpustenia. Pri nepretržitom krúžení sa rekonštituovaný roztok pripraví v priebehu 2 až 3 minút (pre pokyny týkajúce sa uchovávania pozri, prosím, nižšie).


Obsah injekčnej liekovky

Objem rozpúšťadla *, ktorý sa má pridať do injekčnej liekovky

2 g/0,25 g (2 g piperacilínu a 0,25 g tazobaktámu)

10 ml

4 g/0,5 g (4 g piperacilínu a 0,5 g tazobaktámu)

20 ml


* Kompatibilné rozpúšťadlá na rekonštitúciu:

 • 0,9 % (9 mg/ml) roztok chloridu sodného na injekciu

 • sterilná voda na injekciu (1)

 • 5 % glukóza


(1) Maximálny odporúčaný objem sterilnej vody na injekciu na jednu dávku je 50 ml.


Pripravený rekonštituovaný roztok sa musí natiahnuť z injekčnej liekovky pomocou injekčnej striekačky. Po rekonštitúcii podľa návodu poskytne obsah injekčnej liekovky natiahnutý injekčnou striekačkou požadované množstvo piperacilínu a tazobaktámu.


Rekonštituovaný roztok sa môže ďalej riediť na požadovaný objem (napr. 50 ml až 150 ml) s jedným z nasledovných kompatibilných rozpúšťadiel:

 • 0,9 % (9 mg/ml) roztok chloridu sodného na injekciu

 • 5 % roztok glukózy

 • 5 % roztok dextrózy vo vode


Súbežné podanie s aminoglykozidmi


Z dôvodu in vitro inaktivácie aminoglykozidov beta-laktámovými antibiotikami, piperacilín/tazobaktám a aminoglykozid sa odporúča podávať osobitne. Ak je potrebná súbežná liečba s aminoglykozidmi, piperacilín/tazobaktám a aminoglykozid sa majú rekonštituovať a nariediť osobitne.


Piperacillin/Tazobactam Mylan sa má podávať pomocou infúzneho setu oddelene od akýchkoľvek iných liekov.


Pre inkompatibility, pozri časť 6.2.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.


Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g: 15/0593/09-S

Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g: 15/0594/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12. október 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


07/2014


14

Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g