+ ipil.sk

PirabenePríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/02720-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Pirabene

800 mg, 1200 mg

filmom obalené tablety


piracetam


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Pirabenea na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pirabene

3. Ako užívaťPirabene

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Pirabene

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Pirabene a na čo sa používa


Piracetam, liečivo v lieku Pirabene, priamym účinkom priaznivo ovplyvňuje funkciu mozgových buniek v oblasti učenia a pamäti, bdelosti a vedomia ako u zdravých ľudí, tak aj u chorých, ktorí majú funkčné poruchy mozgu. Bežne nevyvoláva sedáciu (útlm).


Pirabene sa používa pri stavoch po bezvedomí, ktoré sú spôsobené postihnutím mozgového tkaniva, napr. pri poranení alebo operácii mozgu, po cievnej mozgovej príhode, pri svalových kŕčoch ako následku mozgovej hypoxie (nedostatku kyslíka), pri závratoch, pri liečbe abstinenčných príznakov alkoholizmu, najmä pri delíriu tremens a ako podpora učenia a pamäťových funkcií pri vývojovej dyslexii (poruchy čítania).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pirabene


Neužívajte Pirabene

- ak ste alergický na piracetam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte krvácanie do mozgu.

- ak máte koncové štádium ochorenia obličiek.

- ak máte vzácne dedičné ochorenie mozgu - Huntingtonovu chorobu.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Pirabene, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

- ak máte poruchu funkcie obličiek, pred začiatkom liečby sa porozprávajte s lekárom. V prípade potreby budete užívať zníženú dávku.

- ak máte poruchu zrážavosti krvi, žalúdočné a dvanástnikové vredy, ak ste prekonali mozgovú príhodu, užívate antikoagulanciá alebo antiagreganciá (lieky zabraňujúce vzniku krvných zrazenín v cievach), vrátane nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovejalebo musíte absolvovať operáciu, či rozsiahlejší zubný zákrok.


Iné lieky a Pirabene

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Zaznamenal sa prípad vzájomného ovplyvňovania účinku piracetamu a účinku súbežne podávaného lieku s hormónmi štítnej žľazy (T3 a T4), pri ktorom sa pozorovali príznaky zmätenosti, podráždenia a poruchy spánku.

 • Súbežné užívanie antikoagulancia (liek proti zrážaniu krvi) acenokumarolu viedlo k zosilneniu účinku tohto lieku zabraňujúcemu zrážaniu krvi.


Pirabene a jedlo a nápoje

Pirabene sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Pirabene sa má užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch. Pirabene sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Pirabene sa preto nemá užívať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby liekom Pirabene prerušiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vzhľadom na vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali po podaní lieku, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje a túto skutočnosť je potrebné zohľadniť.


3. Ako užívať Pirabene


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


O dávkovaní lieku Pirabene a dĺžke liečby rozhoduje lekár.


Ako a kedy máte Pirabene užívať

Uvedené pokyny platia iba v prípade, že vám váš lekár nedal iné pokyny o užívaní lieku. V takomto prípade užívajte liek presne podľa pokynov lekára.


Zvyčajná dávka pre dospelých je 2,4 g piracetamu denne, t. j. 3-krát denne 1 filmom obalená tableta Pirabene 800 mg alebo 2-krát denne 1 filmom obalená tableta Pirabene 1 200 mg. Dávku možno zvýšiť až na 4,8 g piracetamu denne, rozdelenú na 2 – 3 jednotlivé dávky.


Dávkovanie u detí stanovuje lekár individuálne. Počas dlhodobej liečby nemá byť dávka nižšia ako 1,2 g piracetamu denne, rozdelená do 2 – 3 dávok, t.j. 3-krát denne 1/2 tablety Pirabene 800 mg alebo 2-krát denne 1/2 tablety Pirabene 1 200 mg.


Dĺžka užívania je zvyčajne niekoľko týždňov až mesiacov.


Pirabene sa užíva s dostatočným množstvom tekutiny (1/2 – 1 pohár) pred jedlom alebo počas jedla, filmom obalená tableta sa môže aj rozpoliť.

Pirabene nie je vhodné užívať večer neskôr ako 2 hodiny pred spaním.


Ak máte ochorenie obličiek, môžete liek používať len na odporúčanie lekára a lekár vám môže predpísať inú dávku.


Ak užijete viac Pirabene, ako máte

Ak si myslíte, že ste užili vyššiu dávku lieku ako ste mali, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ktorý rozhodne v prípade potreby o ďalších opatreniach.


Ak zabudnete užiť Pirabene

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledovné vedľajšie účinky sa hlásili po užití lieku Pirabene. Častosť ich výskytu je určená nasledovne:


Veľmi časté(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

Veľmi zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Časté vedľajšie účinky:

 • nervozita

 • hyperkinéza (zvýšená pohyblivosť a mimovoľné pohyby)

 • zvýšená hmotnosť


Menej časté vedľajšie účinky:

 • depresia

 • nespavosť

 • asténia (slabosť)


Neznáme vedľajšie účinky:

 • poruchy krvácania

 • anafylaktoidná reakcia (reakcia podobná alergickej reakcii), precitlivenosť

 • agitovanosť (chorobný nepokoj), úzkosť, zmätenosť, halucinácie

 • ataxia (porucha koordinácie pohybov), poruchy rovnováhy, zhoršenie epilepsie, bolesť hlavy, insomnia (nespavosť)

 • vertigo (závrat)

 • bolesti brucha, bolesti v nadbrušku, hnačka, nevoľnosť, vracanie

 • angioneurotický edém (opuch na rôznych miestach organizmu), dermatitída (zápal kože), svrbenie, žihľavka


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Pirabene


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Chráňte pred svetlom. Uchovávajte pri teplote 15 – 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Pirabeneobsahuje


 • Liečivo je piracetam. 1 filmom obalená tableta obsahuje 800 mg, resp. 1 200 mg piracetamu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: kopovidón, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, mastenec.

Filmový obal tablety: oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, hydroxypropylmetylcelulóza, polyakrylátová disperzia 30%, žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Pirabenea obsah balenia


PVC/Al – blister, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia:

Pirabene, 800 mg: 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet.

Pirabene, 1 200 mg: 20 a 60 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

4Pirabene

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/02720-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Pirabene

800 mg filmom obalené tablety

1200 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 filmom obalená tableta obsahuje 800 mg, resp. 1 200 mg piracetamu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


U dospelých:

 • Symptomatická liečba organického psychosyndrómu, u ktorého sa liečbou zlepšujú poruchy pamäti, poruchy pozornosti a nedostatok motivácie.

 • Liečba samotnej kortikálnej myoklónie alebo v kombinácii.

 • Liečba vertiga a s ním spojených porúch rovnováhy, s výnimkou závratu vazomotorického alebo psychického pôvodu.

 • Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii.


U detí:

 • Liečba dyslexie, v kombinácii s príslušnými opatreniami, ako je logopédia.

 • Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie


Dospelí


Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu

Denná dávka sa má začať 7,2 g a má sa zvyšovať o 4,8 g každé tri alebo štyri dni až na maximálne 24 g, rozdelená v dvoch alebo troch čiastkových dávkach. Liečba inými liekmi proti myoklónii sa musí udržiavať na rovnakej dávke. V závislosti od získaného klinického prínosu sa má, ak je to možné, dávka týchto liekov postupne znižovať.


Ak sa začne piracetam podávať, liečba musí trvať po celý čas, pokiaľ pretrváva ochorenie mozgu. U pacientov s akútnou príhodou môže dôjsť počas jej priebehu k spontánnemu vývoju a je potrebné sa pokúsiť každých 6 mesiacov znížiť dávku lieku alebo liečbu vysadiť. Dávka piracetamu sa má znižovať o 1,2 g každé dva dni (v prípade Lanceovho a Adamsovho syndrómu každé tri alebo štyri dni, aby sa zabránilo možnosti náhleho relapsu alebo záchvatov kŕčov (z dôvodu vysadenia)).


Symptomatická liečba organických psychosyndrómov

Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok.


Liečba vertiga

Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok.


Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii

Odporúčaná denná dávka na profylaxiu je 160 mg/kg perorálne.


Dávka nižšia ako 160 mg/kg/deň alebo nepravidelné užívanie môže viesť k relapsu kríz.


Deti


Liečba dyslexie v kombinácii s logopédiou

U detí od 8 rokov a dospievajúcich je odporúčaná denná dávka 3,2 g, rozdelená do dvoch čiastkových dávok.


Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii

Odporúčaná denná dávka na profylaxiu je 160 mg/kg perorálne.


Dávka nižšia ako 160 mg/kg/deň alebo nepravidelné užívanie môže viesť k relapsu kríz.


Piracetam sa môže podávať deťom od 3 rokov, ktoré majú kosáčikovitú anémiu v odporúčanej dennej dávke (mg/kg). Piracetam sa podával obmedzenému počtu detí vo veku 1 až 3 rokov.


Starší pacienti

U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa odporúča úprava dávkovania (pozri časť „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“ nižšie). Pri dlhodobej liečbe starších pacientov sa požaduje pravidelné hodnotenie klírensu kreatinínu, aby bolo možné podľa potreby upraviť dávkovanie.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Denná dávka sa musí stanoviť individuálne v závislosti od funkcie obličiek. Zohľadnite nasledovnú tabuľku a upravte dávku podľa uvedeného. Aby ste mohli použiť túto dávkovaciu tabuľku, je potrebné odhadnúť klírens kreatinínu (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcr v ml/min je možné odhadnúť na základe stanovenia sérového kreatinínu (μmol/l) podľa nasledovného vzorca:


[140 – vek (roky)] x hmotnosť (kg)

CLcr = ----------------------------------------------- (x 0,85 u žien)

813 x sérový kreatinín (μmol / l )


Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna funkcia

> 80

zvyčajná denná dávka, rozdelená do 2 až 4 čiastkových dávok

Ľahká porucha funkcie

50 ‑ 79

2/3 zvyčajnej dennej dávky, rozdelené do 2 alebo 3 čiastkových dávok

Stredne ťažká porucha funkcie

30 ‑ 49

1/3 zvyčajnej dennej dávky, rozdelená do 2 čiastkových dávok

Ťažká porucha funkcie

< 30

1/6 zvyčajnej dennej dávky, jednorazovo užitá

Konečné štádium ochorenia obličiek

--

kontraindikované


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene nie je nutná úprava dávky. U pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri časť „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“ vyššie).


Spôsob podávania

Piracetam sa má podávať perorálne a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehĺtať a zapíjať tekutinou. Dennú dávku sa odporúča užívať rozdelenú do dvoch až štyroch čiastkových dávok.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na piracetam alebo iný pyrolidónový derivát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Piracetam je kontraindikovaný u pacientov s krvácaním do mozgu.

Piracetam je kontraindikovaný u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia obličiek.

Piracetam sa nesmie podávať pacientom s Huntingtonovou chorobou.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na agregáciu doštičiek

V dôsledku účinku piracetamu na agregáciu doštičiek (pozri časť 5.1) sa odporúča opatrnosť u pacientov s ťažkým krvácaním, u pacientov s rizikom krvácania, ako sú gastrointestinálne vredy, u pacientov s poruchami krvnej zrážavosti, u pacientov s hemoragickou cievnou mozgovou príhodou (CMP) v anamnéze, u pacientov podstupujúcich významný chirurgický výkon vrátane dentálnych chirurgických výkonov a u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanciá alebo antiagreganciá, vrátane nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej.


Renálna insuficiencia

Piracetam sa vylučuje obličkami, a preto je potrebná opatrnosť v prípadoch obličkovej nedostatočnosti (pozri časť 4.2).


Starší pacienti

Pri dlhodobej liečbe starších pacientov je nevyhnutné pravidelne vyhodnocovať klírens kreatinínu a v prípade potreby upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Prerušenie liečby

U pacientov s myoklóniou je potrebné sa vyhnúť náhlemu prerušeniu liečby, pretože to môže vyvolať náhly relaps alebo záchvaty kŕčov spôsobené vysadením lieku.


Kosáčikovitá anémia

U pacientov s kosáčikovitou anémiou môže viesť podávanie dávky nižšej ako 160 mg/kg/deň alebo nepravidelné podávanie k relapsu kríz.


 1. Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie

Predpokladá sa, že potenciál interakcie s inými liekmi vedúci k zmenám vo farmakokinetike piracetamu je nízky, pretože približne 90 % dávky piracetamu sa vylučuje do moču v nezmenenej forme.


In vitropiracetam neinhibuje izoenzýmy CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 4A9/11 ľudského pečeňového cytochrómu P450 pri koncentráciách 142, 426 a 1 422 µg/ml.


Pri koncentrácii 1 422 µg/ml sa pozorovali mierne inhibičné účinky na CYP 2A6 (21 %) a 3A4/5 (11 %). Hodnoty inhibičných konštánt Ki pre inhibíciu týchto dvoch izoenzýmov CYP sú však značne vyššie ako 1 422 µg/ml. Metabolická interakcia piracetamu s inými liekmi je preto nepravdepodobná.


Hormóny štítnej žľazy

Zmätenosť, podráždenosť a poruchy spánku sa vyskytli po súbežnom podávaní piracetamu a extraktu štítnej žľazy (T3 + T4).


Acenokumarol

V publikovanej jednoducho zaslepenej štúdii s pacientmi s ťažkou rekurentnou venóznou trombózou piracetam v dávke 9,6 g denne neovplyvnil výšku dávok acenokumarolu nevyhnutnú na dosiahnutie INR 2,5 až 3,5, no v porovnaní s účinkami samotného acenokumarolu súbežné podávanie piracetamu v dávke 9,6 g/deň signifikantne znížilo agregáciu doštičiek, uvoľňovanie β-tromboglobulínu aj hladiny fibrinogénu a von Willebrandových faktorov (VIII : C; VIII : vW : Ag; VIII : vW : RCo) ako aj viskozitu krvi a krvnej plazmy.


Antiepileptiká

Podávanie piracetamu v dávke 20 g denne počas 4 týždňov nezmenilo najvyššiu a najnižšiu hladinu antiepileptík (karbamazepínu, fenytoínu, fenobarbitalu, valproátu) v sére u pacientov s epilepsiou, ktorí dostávali stabilné dávky.


Alkohol

Súbežné podávanie alkoholu nemalo žiadny vplyv na hladinu piracetamu v sére a hladina alkoholu sa pri perorálnom podaní 1,6 g piracetamu nezmenila.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní piracetamu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Piracetam prechádza placentárnou bariérou. Hodnoty liečiva u novorodenca dosahujú približne 70 % až 90 % hodnôt u matky. Piracetam sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jasne nevyhnutné, ak prínos nepresiahne riziká a ak si klinický stav gravidnej ženy nevyžaduje liečbu piracetamom.


Laktácia

Piracetam sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Piracetam sa preto nemá podávať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby piracetamom prerušiť. Musí sa vykonať rozhodnutie, či prerušiť dojčenie alebo liečbu piracetamom po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopností viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali po podaní lieku, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje a túto skutočnosť je potrebné zohľadniť.


4.8 Nežiaduce účinky


a. Súhrn profilu bezpečnosti

Dvojito zaslepené placebom kontrolované klinické alebo farmakoklinické skúšania, z ktorých sú dostupné kvantifikované údaje o bezpečnosti (extrahované z UCB databanky dokumentov v júni 1997), zahŕňajú viac ako 3 000 jedincov užívajúcich piracetam bez ohľadu na indikáciu, liekovú formu, dennú dávku alebo populačné charakteristiky.


b. Zoznam nežiaducich reakcií


Nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh sú uvedené v nasledujúcom prehľade podľa tried orgánových systémov a podľa frekvencie. Frekvencia je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000; vrátane izolovaných hlásení), neznáme (z dostupných údajov).

Údaje po uvedení lieku na trh nie sú dostatočné na podporu odhadu ich výskytu v liečených skupinách pacientov.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme: poruchy krvácania


Poruchy imunitného systému

Neznáme:anafylaktoidná reakcia, precitlivenosť


Psychické poruchy

Časté: nervozita

Menej časté: depresia

Neznáme: agitovanosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácie


Poruchy nervového systému

Časté: hyperkinéza

Menej časté: somnolencia

Neznáme: ataxia, poruchy rovnováhy, zhoršenie epilepsie, bolesť hlavy, insomnia


Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme: vertigo


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: bolesti brucha, bolesti v nadbrušku, hnačka, nauzea, vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: angioneurotický edém, dermatitída, pruritus, urtikária


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: asténia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: zvýšená telesná hmotnosť


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Nebol hlásený žiadny iný prípad s piracetamom, ktorý by poukazoval na ďalšie nežiaduce účinky špecificky súvisiace s predávkovaním.


Hlásené predávkovanie piracetamom bolo s najvyšším perorálnym požitím 75 g. Krvavá hnačka s bolesťami brucha mala s najvyššou pravdepodobnosťou súvis s extrémne vysokou dávkou sorbitolu obsiahnutou v použitom lieku.


Liečba predávkovania

Pri akútnom, významnom predávkovaní sa môže vyprázdniť žalúdok výplachom alebo vyvolaním vracania. Neexistuje špecifické antidotum pri predávkovaní piracetamom. Liečba predávkovania bude spočívať v liečbe symptómov a môže zahŕňať hemodialýzu. Účinnosť odstránenia piracetamu dialyzačným prístrojom je 50 až 60 %.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nootropikum, ATC kód: N06BX03.


Piracetam má priaznivý vplyv na využitie kyslíka a glukózy mozgovými bunkami. Po podávaní piracetamu sa dokázali priaznivé zmeny látkovej výmeny mozgového tkaniva, čo sa prejavuje zlepšenou koncentráciou, pamäťou a duševnou výkonnosťou. U pacientov s funkčným deficitom CNS podávanie piracetamu zlepšuje kognitívne funkcie. Na EEG sa tieto zmeny prejavujú významným vzostupom aktivity alfa a beta a znížením aktivity delta.


U pacientov s vaskulárnou demenciou alebo akútnou ischémiou mozgu piracetam zlepšuje regionálnu utilizáciu kyslíka a glukózy. Priaznivým ovplyvnením reologických vlastností krvi a mikrocirkulácie piracetam zlepšuje prekrvenie mozgu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa piracetam rýchlo vstrebáva. Biologická dostupnosť je takmer 100 %. Pri jednorazovej dávke 800 mg piracetamu je Cmaxv krvi po 30 minútach (Tmax) 15 – 19 µg/ml. Biologický polčas piracetamu je nezávislý od spôsobu aplikácie - 5,2 hodín, resp. 7,7 hodín v cerebrospinálnom moku. Podľa in vitroskúšok sa asi 15 % piracetamu viaže na bielkoviny plazmy. Distribučný objem je približne 0,6 l/kg. Plazmatický klírens je 120 ml/min. Piracetam je aktívny v nezmenenej forme, nie je metabolizovaný ani u človeka, ani pri žiadnom z testovaných živočíšnych druhov. Vylučuje sa obličkami. Pri obličkovej nedostatočnosti je vylučovanie spomalené, preto sa dávkovanie musí redukovať podľa nameraných hodnôt kreatinínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Piracetam nie je toxická látka. Pri 14 g piracetamu/deň perorálne alebo 24 g/deň intravenózne sa nezistila žiadna intoxikácia.


Chronická toxicita

Pokusy na potkanoch počas 6 mesiacov s dávkovaním 1 g/kg telesnej hmotnosti a na psoch počas 12 mesiacov s 10 g/kg telesnej hmotnosti nepreukázali toxické účinky.


Mutagénny a karcinogénny potenciál

Piracetam prostredníctvom rôznych testov nevykazoval žiadnu mutagenitu a karcinogenitu.


Reprodukčná toxicita

Skúšky na rôznych druhoch zvierat (potkany, myši, králiky) preukázali, že piracetam nemá žiadny embryotoxický a teratogénny potenciál.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Kopovidón, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, mastenec.


Filmový obal tablety:

Oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, hydroxypropylmetylcelulóza, polyakrylátová disperzia 30%, žltý oxid železitý (E172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Chráňte pred svetlom. Uchovávajte pri teplote 15 – 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al – blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Obsah balenia:

Pirabene, 800 mg: 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet.

Pirabene, 1 200 mg: 20 a 60 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3,

89079 Ulm, SRN


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


06/0370/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. apríl 1996

Dátum posledného predĺženia: 25.10.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

8Pirabene