+ ipil.sk

Piracetam Mylan 1200 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, evid. č.: 2011/08611


Písomná informácia pre používateľa


Piracetam Mylan 1200 mg

filmom obalené tablety

piracetam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 28 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Piracetam Mylan a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Piracetam Mylan

 3. Ako užívať Piracetam Mylan

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Piracetam Mylan

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Piracetam Mylan a na čo sa používa


Piracetam patrí medzi nootropné lieky, ktoré podporujú kognitívne (poznávacie) procesy, ako: učenie, koncentrácia pozornosti a vnímanie. Piracetam chráni a obnovuje kognitívne schopnosti (funkcie) u pacientov s rôznymi poškodeniami mozgu, napr. spôsobenými nedostatkom kyslíka alebo v dôsledku intoxikácie, zamedzuje zmenám vo funkcii mozgu a jeho výkonnosti v dôsledku nedostatku kyslíka.


Piracetam sa používa u dospelých pacientov na:

 • liečbu myoklónie kortikálneho pôvodu (mimovoľné zášklby svalov) ;

 • na liečbu príznakov kognitívnych porúch a porúch pamäti spôsobených organickými poruchami s výnimkou neurodegeneratívnych demencií, ako je Alzheimerova choroba – porucha funkcie mozgu, ako je strata pamäti, poruchy pozornosti a strata motivácie;

 • liečbu vertiga (pocit točenia sa, či už vás alebo vášho okolia) s výnimkou závratu spôsobeného duševnými, emočnými alebo behaviorálnymi (týkajúcimi sa správania) okolnosťami.


Piracetam sa používa u detí na:

 • liečbu dyslexie (porucha, pri ktorej má dieťa poruchu reči a problémy s čítaním, ktoré nie sú výrazom postihnutia inteligencie), v kombinácii s príslušnými opatreniami, ako je logopédia (liečba porúch reči a výslovnosti).


Ak sa po užívaní Piracetamu Mylan nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Piracetam Mylan


Neužívajte Piracetam Mylan

 • ak ste alergický na liečivo piracetam alebo na iné deriváty pyrolidónu;

 • ak ste alergický na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak máte závažné problémy s funkciou pečene;

 • ak máte konečné štádium zlyhania obličiek;

 • ak máte Huntingtonovu chorobu (tiež známu ako Huntingtonova chorea, vzácne dedičné ochorenie mozgu);

 • ak ste niekedy mali krvácanie do mozgu.


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, neužívajte Piracetam Mylan a obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Piracetam Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

 • máte problémy s funkciou obličiek. Piracetam sa vylučuje obličkami, u pacientov s poškodením funkcie obličiek môže byť dávka znížená.

 • ste niekedy mali akúkoľvek poruchu krvácania alebo žalúdočné vredy;

 • máte podstúpiť operáciu (chirurgický výkon) alebo ste operáciu nedávno podstúpili, vrátane rozsiahleho dentálneho (zubného) zákroku.

Iné lieky a Piracetam Mylan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako začnete užívať Piracetam Mylan.


Ak užívate niektoré z nasledovných liečiv, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • výťažok zo štítnej žľazy (T3 a T4) alebo tyroxín

 • antikoagulanciá (lieky proti zrážaniu krvi), ako je warfarín alebo acenokumarol

 • kyselina acetylsalicylová v nízkej dávke


Piracetam Mylan a jedlo a nápoje

Piracetam Mylan sa môže užívať spolu s jedlom alebo nalačno. Tabletu prehltnite a zapite pohárom vody.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak užívate tento liek, používajte antikoncepciu, aby ste zabránili otehotneniu. Ak užívate Piracetam Mylan a myslíte si, že môžete byť tehotná, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Piracetam Mylan prechádza do materského mlieka. Preto je potrebné, aby ste sa vyhli užívaniu piracetamu počas dojčenia alebo aby ste prerušili dojčenie počas liečby piracetamom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Piracetam Mylan môže spôsobiť ospalosť a tras. Ak sa u vás vyskytnú takéto účinky, neveďte vozidlá ani neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje.


Piracetam Mylan obsahuje laktózu

Tablety Piracetam Mylan obsahujú laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím Piracetamu Mylan.


 1. Ako užívať Piracetam Mylan


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Dospelí


Liečba kognitívnych porúch a porúch pamäti spôsobených organickými poruchami s výnimkou neurodegeneratívnych demencií, ako je Alzheimerova choroba

Zvyčajná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g (2-4 tablety Piracetamu Mylan 1200 mg) rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok. Liečba sa má začať dennou dávkou 4,8 g (4 tablety Piracetamu Mylan 1200 mg denne) počas prvých pár týždňov. Následne sa má dávka postupne znižovať o 1,2 g/deň až na dávku 2,4 g/deň (2 tablety Piracetamu Mylan 1200 mg denne).


Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu

Zvyčajná začiatočná dávka je 7,2 g (6 tabliet Piracetamu Mylan 1200 mg denne), rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok, a má sa zvyšovať o 4,8 g každé tri až štyri dni. Maximálna denná dávka je 24 g (20 tabliet Piracetamu Mylan 1200 mg denne). V kombinácii s inými liekmi proti myoklónii sa dávka ostatných liekov musí udržiavať v odporúčanom rozmedzí dávkovania.

V prípade, ak dôjde k akútnej príhode, kontaktujte svojho lekára.


Liečba vertiga

Odporúčaná denná dávka je 2,4 g (2 tablety Piracetamu Mylan 1200 mg denne), rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok, po dobu 8 týždňov.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Použitie u detí a dospievajúcich


Liečba dyslexie v kombinácii s logopédiou

U detí od 8 rokov a u dospievajúcich je odporúčaná denná dávka okolo 3,2 g, rozdelená do dvoch čiastkových dávok, zvyčajne počas celého školského roka.


Použitie u starších pacientov a u pacientov s poruchou funkcie obličiek

Ak patríte do skupiny starších pacientov alebo ak máte poruchy funkcie obličiek, váš lekár môže znížiť dávku vášho lieku.


Ak užijete viac Piracetamu Mylan, ako máte

Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet, ihneď vyhľadajte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice alebo svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Piracetam Mylan

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Piracetam Mylan

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v určitých frekvenciách (častosť výskytu), ktoré sú definované nasledovne:

Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb

Časté: môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.


Časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

 • nervozita

 • hyperkinéza (nezvyčajné pohyby)

 • zvýšená telesná hmotnosť


Menej časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

 • depresia

 • ospalosť

 • asténia (pocit celkovej slabosti)


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou výskytu môžu zahŕňať:

 • porucha krvácavosti

 • anafylaktoidná reakcia (reakcia podobná alergickej reakcii), hypersenzitivita (precitlivenosť)

 • nepokoj, rozrušenie, úzkosť, zmätenosť, halucinácie

 • ataxia (nestabilita počas chôdze), vertigo (pocit krútenia hlavy), narušená rovnováha, zhoršenie epilepsie, bolesti hlavy, nespavosť (insomnia)

 • bolesť brucha, bolesť v hornej časti brucha, hnačka, pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie), vracanie

 • opuch kože, dermatitída, svrbenie, urtikária (žihľavka)


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


 1. Ako uchovávať Piracetam Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Piracetam Mylan obsahuje


Liečivojepiracetam.

Každá filmom obalená tableta Piracetamu Mylan 1200 mg obsahuje 1200 mg piracetamu.


Ďalšie zložky:

Jadro tablety:koloidný oxid kremičitý, bezvodý; povidón (K-30); povidón (K-90); sodná soľ kroskarmelózy; magnéziumstearát.

Filmový obal tablety:hypromelóza, monohydrát laktózy, mastenec, makrogol 6 000, propylénglykol a oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá Piracetam Mylan a obsah balenia

Piracetam Mylan 1200 mg: biela až takmer biela filmom obalená obojstranne vypuklá tableta kapsulovitého tvaru, s vyrazeným označením „PM“ a „12“ po stranách deliacej ryhy na jednej strane tablety, a na druhej strane tablety s vyrazeným označením „M“ na jednej strane deliacej ryhy.


Piracetam Mylan je dostupný v blistrovom balení po 60 a 90 filmom obalených tabliet a v HDPE fľašiach (s vysušovadlom vloženým vo vnútri fľaše - HDPE nádobka s 2 g silikagélu) po 60 a 90 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Spojené kráľovstvo


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Spojené kráľovstvo

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Maďarsko: Piracetam Mylan 800 mg / 1200 mg Tablets

Poľsko: Piracetam Mylan

Slovenská republika: Piracetam Mylan 1200 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2013.

Strana 5 z 5


Piracetam Mylan 1200 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, evid. č.: 2011/08611


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Piracetam Mylan 1200 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta Piracetam Mylan 1200 mg obsahuje 1200 mg piracetamu.


Pomocné látky:

Tento liek obsahuje 0,0168 g monohydrátu laktózy v jednej dávke.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Piracetam Mylan 1200 mg: biela až takmer biela filmom obalená bikonvexná tableta kapsulovitého tvaru, s vyrazeným označením „PM“ a „12“ po stranách deliacej ryhy na jednej strane tablety, a na druhej strane tablety s vyrazeným označením „M“ na jednej strane deliacej ryhy. Rozmery tablety sú približne 21 mm x 9 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Piracetam Mylan je indikovaný:

 • u dospelých pacientov, ktorí majú myoklóniu kortikálneho pôvodu

 • na symptomatickú liečbu kognitívnych porúch a porúch pamäti spôsobených organickými poruchami s výnimkou neurodegeneratívnych demencií, ako je Alzheimerova choroba

 • na liečbu vertiga

 • na liečbu dyslexie u detí v kombinácii s príslušnými opatreniami, ako je logopédia (liečba porúch reči a výslovnosti)


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie


Dospelí


Symptomatická liečba kognitívnych porúch a porúch pamäti spôsobených organickými poruchami

Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g rozdelená v dvoch alebo troch čiastkových dávkach.

Liečba sa má začať dennou dávkou 4,8 g počas prvých pár týždňov. Následne sa má dávka postupne znižovať o 1,2 g/deň až na dávku 2,4 g/deň.


Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu

Denná dávka sa má začať 7,2 g a má sa zvyšovať o 4,8 g každé tri alebo štyri dni až na maximálne 24 g, rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok. Liečba inými liekmi proti myoklónii sa musí udržiavať na rovnakej dávke. V závislosti od získaného klinického prínosu sa má, ak je to možné, dávka týchto ďalších liekov postupne znižovať.


Ak sa začne piracetam podávať, liečba musí trvať po celý čas, kým pretrváva pôvodné ochorenie mozgu. U pacientov s akútnou príhodou môže dôjsť počas jej priebehu k spontánnemu vývoju a je potrebné sa pokúsiť každých 6 mesiacov znížiť dávku lieku alebo liečbu ukončiť. V takom prípade sa má dávka piracetamu znižovať o 1,2 g každé dva dni (v prípade Lanceovho a Adamsovho syndrómu každé tri alebo štyri dni, aby sa zabránilo možnosti náhleho relapsu alebo záchvatov kŕčov z dôvodu vysadenia).


Liečba vertiga

Odporúčaná denná dávka je 2,4 g, rozdelená v dvoch alebo troch čiastkových dávkach, po dobu 8 týždňov.


Pediatrická populácia


Liečba dyslexie v kombinácii s logopédiou

U detí od 8 rokov a dospievajúcich je odporúčaná denná dávka okolo 3,2 g, rozdelená v dvoch čiastkových dávkach.


Starší pacienti

U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa odporúča úprava dávkovania (pozri časť „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“ nižšie). Pri dlhodobej liečbe starších pacientov sa požaduje pravidelné hodnotenie klírensu kreatinínu, aby bolo možné podľa potreby upraviť dávkovanie.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Denná dávka sa musí stanoviť individuálne v závislosti od funkcie obličiek. Zohľadnite nasledovnú tabuľku a upravte dávku podľa uvedeného. Aby ste mohli použiť túto dávkovaciu tabuľku, je potrebné odhadnúť klírens kreatinínu (CLcr) v ml/min.


Hodnotu CLcr v ml/min je možné odhadnúť na základe stanovenia sérového kreatinínu (mg/dl) podľa nasledovného vzorca:


[140 – vek (roky)] x hmotnosť (kg)

CLcr = ----------------------------------------------- (x 0,85 u žien)

72 x sérový kreatinín (mg/dl)


Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna funkcia

> 80

zvyčajná denná dávka rozdelená v 2 až 4 čiastkových dávkach

Ľahká porucha funkcie

50-79

2/3 zvyčajnej dennej dávky, rozdelené v 2 alebo 3 čiastkových dávkach

Stredne ťažká porucha funkcie

30-49

1/3 zvyčajnej dennej dávky, rozdelených v 2 čiastkových dávkach

Ťažká porucha funkcie

< 30

1/6 zvyčajnej dennej dávky, užitá jednorazovo

Konečné štádium ochorenia obličiek

--

kontraindikované


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov, ktorí majú výhradne len poškodenie funkcie pečene, nie je nutná žiadna úprava dávky. U pacientov s poškodením funkcie pečene a obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri časť „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“ vyššie).


Spôsob podávania


Piracetam sa má podávať perorálne a môže sa užívať s jedlom alebo nalačno. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť tekutinou. Dennú dávku sa odporúča užívať rozdelenú v dvoch až štyroch čiastkových dávkach.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na piracetam alebo na iný pyrolidónový derivát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • Krvácanie do mozgu

 • Konečné štádium ochorenia obličiek

 • Huntingtonova chorea

 • Hemoragická cievna mozgová príhoda


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na agregáciu krvných doštičiek

V dôsledku účinku piracetamu na agregáciu doštičiek (pozri časť 5.1) sa odporúča opatrnosť u pacientov s ťažkým krvácaním, u pacientov s rizikom krvácania, ako sú pacienti s gastrointestinálnymi vredmi, u pacientov s poruchami krvnej zrážanlivosti, u pacientov s hemoragickou mozgovocievnou príhodou (CVA) v anamnéze, u pacientov podstupujúcich veľký chirurgický zákrok vrátane dentálnych chirurgických výkonov, a u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanciá alebo antiagreganciá, vrátane nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej.


Renálna insuficiencia

Piracetam sa vylučuje obličkami, a preto je v prípadoch obličkovej nedostatočnosti potrebná opatrnosť (pozri časť 4.2).


Starší pacienti

Pri dlhodobom podávaní piracetamu starším pacientom je nevyhnutné pravidelne vyhodnocovať klírens kreatinínu a v prípade potreby upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Prerušenie liečby

Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby, nakoľko to u niektorých myoklonických pacientov môže vyvolať myoklonické alebo generalizované epileptické záchvaty.


Piracetam Mylan obsahuje laktózu

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie

Predpokladá sa, že potenciál liekovej interakcie vedúci k zmenám vo farmakokinetike piracetamu je nízky, pretože približne 90 % dávky piracetamu sa vylučuje do moču v nezmenenej forme.

In vitro piracetam neinhibuje izoenzýmy CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 4A9/11 ľudského pečeňového cytochrómu P450 pri koncentráciách 142, 426 a 1422 µg/ml.

Pri koncentrácii 1422 µg/ml sa pozorovali mierne inhibičné účinky na CYP 2A6 (21 %) a 3A4/5 (11 %). Hodnoty inhibičných konštánt Ki pre inhibíciu týchto dvoch izoenzýmov CYP sú však značne vyššie ako 1422 µg/ml. Metabolická interakcia piracetamu s inými liekmi je preto nepravdepodobná.


Hormóny štítnej žľazy

Po súbežnom podávaní piracetamu s extraktom štítnej žľazy (T3 + T4) sa zaznamenala zmätenosť, podráždenosť a poruchy spánku.


Acenokumarol

V publikovanej jednostranne zaslepenej štúdii s pacientmi s ťažkou rekurentnou venóznou trombózou piracetam v dávke 9,6 g denne neovplyvnil výšku dávok acenokumarolu nevyhnutnú na dosiahnutie INR 2,5 až 3,5, no v porovnaní s účinkami samotného acenokumarolu súčasné podávanie piracetamu v dávke 9,6 g/deň signifikantne znížilo agregáciu doštičiek, uvoľňovanie β-tromboglobulínu aj hladiny fibrinogénu a von Willebrandových faktorov (VIII : C; VIII : vW : Ag; VIII : vW : RCo) ako aj viskozitu krvi a krvnej plazmy.


Antiepileptiká

Podávanie piracetamu v dávke 20 g denne počas 4 týždňov nezmenilo najvyššiu a najnižšiu hladinu antiepileptík (karbamazepínu, fenytoínu, fenobarbitalu, valproátu) v sére u pacientov s epilepsiou, ktorí dostávali stabilné dávky.


Alkohol

Súbežná konzumácia alkoholu nemala žiadny vplyv na hladinu piracetamu v sére a hladina alkoholu sa pri perorálnom podaní 1,6 g piracetamu nezmenila.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní piracetamu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).


Piracetam prechádza placentárnou bariérou. Hodnoty liečiva u novorodenca dosahujú približne 70‑90 % hodnôt u matky. Piracetam sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jasne nevyhnutné, keď prínos presahuje riziká liečby a ak si klinický stav gravidnej ženy vyžaduje liečbu piracetamom.


Laktácia

Piracetam sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Preto sa piracetam nemá podávať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby piracetamom prerušiť. Musí sa vykonať rozhodnutie, či prerušiť dojčenie alebo liečbu piracetamom, po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V klinických štúdiách u pacientov liečených piracetamom pri dávkovaní v rozmedzí od 1,6 do 15 gramov denne bola hlásená hyperkinéza, somnolencia, nervozita a depresia častejšie ako pri placebe. K dispozícii nie sú žiadne skúsenosti o vplyve na schopnosť viesť vozidlá pri dávkach medzi 15 a 20 gramov denne. U pacientov, ktorí počas liečby piracetamom plánujú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, je preto potrebná opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Dvojito zaslepené placebom kontrolované klinické alebo farmakoklinické skúšania, z ktorých sú dostupné kvantifikované údaje o bezpečnosti, zahŕňajú viac ako 3000 jedincov užívajúcich piracetam bez ohľadu na indikáciu, liekovú formu, dennú dávku alebo populačné charakteristiky.


Usporiadaný zoznam nežiaducich reakcií


Nežiaduce účinky hlásené v klinických skúšaniach a po uvedení lieku na trh sú uvedené v nasledujúcom prehľade podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie výskytu. Frekvencia je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Údaje získané po uvedení lieku na trh nie sú dostatočné na podporu odhadu ich výskytu v liečených skupinách pacientov.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme: poruchy krvácania


Poruchy imunitného systému

Neznáme: anafylaktoidná reakcia, precitlivenosť (hypersenzitivita)


Psychické poruchy

Časté: nervozita

Menej časté: depresia

Neznáme: agitovanosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácie


Poruchy nervového systému

Časté: hyperkinéza

Menej časté: somnolencia

Neznáme: ataxia, poruchy rovnováhy, zhoršenie epilepsie, bolesť hlavy, insomnia


Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme: vertigo, závraty


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: bolesti brucha, bolesti v nadbrušku, hnačka, nauzea, vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: angioneurotický edém, dermatitída, pruritus, urtikária


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: asténia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: zvýšená telesná hmotnosť


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Neboli hlásené žiadne ďalšie nežiaduce udalosti špecificky súvisiace s predávkovaním piracetamom.


Najvyššia dávka hlásená pri predávkovaní piracetamom bola 75 g užitého perorálne. Krvavá hnačka s bolesťami brucha mala s najvyššou pravdepodobnosťou súvis s extrémne vysokou dávkou sorbitolu obsiahnutou v použitom lieku.


Liečba predávkovania

Pri akútnom, významnom predávkovaní sa môže vyprázdniť žalúdok výplachom alebo vyvolaním vracania. Neexistuje špecifické antidotum pri predávkovaní piracetamom. Liečba predávkovania bude spočívať v liečbe symptómov a môže zahŕňať hemodialýzu. Účinnosť odstránenia piracetamu dialyzačným prístrojom je 50 až 60 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

ATC kód: N06BX03


Liečivo je piracetam, čo je pyrolidónová zložka (2-oxo-1-pyrolidín-acetamid), cyklický derivát kyseliny gama-amino-maslovej (GABA).


Mechanizmus účinku


Dostupné údaje naznačujú, že základný mechanizmus účinku piracetamu nie je špecifický ani pre bunky, ani pre orgány. Piracetam sa fyzikálne viaže v závislosti od dávky na polárnu hlavicu membránových fosfolipidov, vyvoláva obnovenie lamelárnej štruktúry membrány charakterizované vytváraním mobilných komplexov lieku a fosfolipidu. To pravdepodobne vedie k zlepšeniu stability membrány, takže membránové a transmembránové proteíny si môžu udržať alebo obnoviť trojrozmernú štruktúru, ktorá je nevyhnutná pre ich funkciu.


Piracetam pôsobí na neuróny a vaskulárny systém.


Na úrovni neurónov pôsobí piracetam na membrány rôznymi spôsobmi. U zvierat piracetam zlepšuje viacero typov neurotransmisie, primárne prostredníctvom postsynaptickej modulácie denzity a aktivity receptora. Tak ako u zvierat, aj u ľudí sa zlepšovali funkcie zapojené do kognitívnych procesov, ako je učenie, pamäť, pozornosť a vedomie, a to ako u normálnych jedincov, tak pri stavoch nedostatočnosti, bez toho, aby mal piracetam sedatívny alebo psychostimulačný účinok.

Piracetam chráni a obnovuje kognitívne schopnosti u zvierat aj u ľudí po rôznych mozgových poškodeniach, napríklad hypoxiou, intoxikáciou a elektrošokovou terapiou. Podľa hodnotenia výsledkov EEG (elektroencefalografie) a psychometrických hodnotení chráni pred zmenami mozgovej funkcie a výkonu vyvolanými hypoxiou.


Farmakodynamické účinky


Hemoreologické účinky piracetamu na krvné doštičky, červené krvinky a cievne steny spočívajú v zvyšovaní deformability erytrocytov a znížení agregácie krvných doštičiek, adhézie erytrocytov na cievne steny a kapilárnych vazospazmov.


Účinky na červené krvinky:

U pacientov s kosáčikovitou anémiou zlepšuje piracetam deformabilitu membrány erytrocytov, znižuje viskozitu krvi a zabraňuje tvorbe rouleaux (zhlukov tvaru stĺpcov mincí).

Účinky na krvné doštičky:

V otvorených štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi a s pacientmi s Raynaudovým fenoménom sa zvýšenie dávky piracetamu až na 12 g spájalo so znížením funkcií krvných doštičiek v závislosti od dávky v porovnaní s hodnotami pred liečbou (testy agregácie vyvolané ADP, kolagénom, adrenalínom a uvoľňovaním ßTG) bez významnej zmeny v počte krvných doštičiek. V týchto štúdiách piracetam predlžoval čas krvácania.


Účinky na krvné cievy:

V štúdiách na zvieratách inhiboval piracetam cievne spazmy a pôsobil proti účinkom rôznych spazmogénnych činidiel. Nemal žiadnu vazodilatačnú účinnosť a nevyvolával tzv. „steal“ efekt, ani pomalé obnovenie prietoku alebo žiadne obnovenie prietoku, a nemal ani hypotenzívne účinky.


U zdravých dobrovoľníkov znižoval piracetam adhéziu červených krviniek na vaskulárny endotel a mal tiež priamy stimulačný účinok na syntézu prostacyklínu v zdravom endoteli.


Účinky na koagulačné faktory:

U zdravých dobrovoľníkov znižoval piracetam podávaný v dávke až do 9,6 g hodnoty fibrinogénu a von Willebrandových faktorov (VIII: C; VIII R: AG; VIII R: vW) v plazme oproti hodnotám pred liečbou o 30 až 40 %, a predlžoval čas krvácania.


U pacientov s primárnym aj sekundárnym Raynaudovým fenoménom znižoval piracetam podávaný v dávke 8 g denne počas 6 mesiacov hodnoty fibrinogénu a von Willebrandových faktorov (VIII: C; VIII R: AG; VIII R: vW (RCF)) v plazme oproti hodnotám pred liečbou o 30 až 40 %, znižoval viskozitu plazmy a predlžoval čas krvácania.


V inej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa nezistil štatisticky významný rozdiel medzi piracetamom (do 12 g dvakrát denne) a placebom, pokiaľ ide o účinky na koagulačné parametre a čas krvácania.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetický profil piracetamu je lineárny a závislý od času, s nízkymi rozdielmi medzi jedincami pri veľkom rozpätí dávok. To zodpovedá vysokej permeabilite, vysokej rozpustnosti a minimálnemu metabolizmu piracetamu. Eliminačný polčas piracetamu v plazme je 5 hodín. Je podobný u dospelých dobrovoľníkov a u pacientov. Je dlhší u starších pacientov (primárne kvôli zhoršenému renálnemu klírensu) a u jedincov so zhoršenou funkciou obličiek. Plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave sa dosahujú v priebehu 3 dní podávania.


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa piracetam rýchlo a extenzívne absorbuje. Pri podaní nalačno sa najvyššia koncentrácia v plazme dosahuje 1 hodinu po podaní. Absolútna biologická dostupnosť perorálnych liekových foriem piracetamu sa blíži k 100 %. Jedlo neovplyvňuje mieru absorpcie piracetamu, ale znižuje hodnotu Cmax o 17 % a zvyšuje hodnotu tmaxz 1 na 1,5 hodiny.


Maximálna plazmatická koncentrácia po perorálnom podaní obvykle predstavuje 84 µg/ml pri podaní jednorazovej dávky 3,2 g a 115 µg/ml pri opakovanom podávaní dávky 3,2 g trikrát denne.


Distribúcia

Piracetam sa neviaže na bielkoviny plazmy a jeho distribučný objem sa približne rovná 0,6 l/kg. Piracetam prestupuje hematoencefalickou bariérou a nachádza sa v mozgovomiešnom moku po intravenóznom podaní. V mozgovomiešnom moku sa hodnoty tmaxdosiahli asi 5 hodín po podaní dávky a polčas predstavoval asi 8,5 hodiny. U zvierat sa najvyššie koncentrácie piracetamu v mozgu zistili v mozgovej kôre (frontálneho, parietálneho a okcipitálneho laloku), v kôre mozočku a v bazálnych gangliách.


Piracetam difunduje do všetkých typov tkanív okrem adipóznych tkanív, prestupuje placentou a preniká membránami izolovaných červených krviniek.


Biotransformácia

Nie je známe, že by sa piracetam metabolizoval v ľudskom tele. Tento poznatok podporuje dlhý eliminačný polčas v plazme u anurických pacientov s vysokým obsahom materskej látky v moči.


Eliminácia

Eliminačný polčas piracetamu z plazmy u dospelých je asi 5 hodín po perorálnom podaní. Celkový klírens je 80-90 ml/min. Piracetam sa vylučuje hlavne močom (80‑100 % dávky). Piracetam sa vylučuje glomerulárnou filtráciou v obličkách.


Linearita / nelinearita

Farmakokinetika piracetamu je lineárna pri rozpätí dávok od 0,8 do 12 g.

Farmakokinetické premenné, ako je polčas a klírens, sa nemenia s ohľadom na dávku a trvanie liečby.


Osobitné populácie


Pohlavie:

V bioekvivalenčnej štúdii porovnávajúcej liekové formy pri dávke 2,4 g boli hodnoty Cmaxa AUC približne o 30 % vyššie u žien (n = 6) v porovnaní s mužmi (n = 6). Hodnoty klírensu upravené na základe telesnej hmotnosti však boli porovnateľné.


Rasa:

Formálne farmakokinetické štúdie vplyvu rasy neboli vykonané. Porovnanie medzi štúdiami, ktorých sa zúčastnili jedinci bielej a ázijskej rasy však ukazujú, že farmakokinetika piracetamu bola u oboch rás porovnateľná. Pretože piracetam sa vylučuje primárne prostredníctvom obličiek a nie sú žiadne významné rozdiely medzi rasami, čo sa týka klírensu kreatinínu, rozdiely vo farmakokinetike v dôsledku rasy sa nepredpokladajú.


Starší pacienti:

U starších pacientov sa eliminačný polčas piracetamu zvyšuje v dôsledku typického zníženia funkcie obličiek v tejto skupine pacientov (pozri časť 4.2).


Deti:

Farmakokinetika piracetamu u detí nebola stanovená.


Porucha funkcie obličiek:

Klírens piracetamu koreluje s klírensom kreatinínu. Preto sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek odporúča upraviť dennú dávku piracetamu podľa klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2). U anurických jedincov s renálnym ochorením v konečnom štádiu sa eliminačný polčas piracetamu zvyšuje až na 59 hodín. Čiastočné odstránenie piracetamu dosahovalo 50-60 % pri obvyklej štvorhodinovej dialýze.


Porucha funkcie pečene:

Vplyv zhoršenia funkcie pečene na farmakokinetiku piracetamu sa nehodnotil. Pretože sa 80-100 % dávky vylučuje močom ako nezmenené liečivo, nepredpokladá sa, že by samotné zhoršenie funkcie pečene malo významný vplyv na elimináciu piracetamu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje naznačujú, že piracetam má nízky potenciál toxicity. Jednorazové dávky piracetamu viedli k hodnotám LD50pri dávke 26 g/kg u myší, ale u potkanov sa hodnoty LD50nedosiahli. U psov boli klinické známky po akútnom perorálnom podávaní mierne a letalita sa pri maximálnej skúšanej dávke 10 g/kg nepozorovala.


Opakované perorálne podávanie psom (10 g/kg) po dobu 1 roka a potkanom (2 g/kg) počas 6 mesiacov bolo veľmi dobre tolerované: jasne sa nepreukázala žiadna toxicita cieľového orgánu ani príznaky (ireverzibilnej) toxicity. Bezpečné hladiny dávok predstavujú násobok maximálnej dennej dávky určenej pre ľudí 0,4 g/kg. Po perorálnom podávaní piracetamu psom po dobu jedného roku v dávke, ktorá sa zvyšovala z 1 na 10 g/kg/deň, sa pozorovali mierne účinky na gastrointestinálny systém (vracanie, zmena konzistencie stolice, zvýšená spotreba vody). Podobne sa toxické účinky nepozorovali pri intravenóznom podávaní až 1 g/kg/deň počas 4-5 týždňov laboratórnym potkanom a psom.


Z hľadiska expozície (Cmax) bezpečné hladiny získané z údajov na potkanoch a psoch predstavujú v prípade potkanov 8-násobok a v prípade psov 50-násobok maximálnej terapeutickej hladiny u ľudí. Hladiny AUC získané z údajov na rovnakých zvieratách boli pri maximálnej určenej dennej dávke násobkom hladiny AUC u ľudí.


Jedinou zmenou, ktorá by nakoniec mohla byť pripísaná chronickej liečbe samcov, ale nie samíc, potkanov, bolo zvýšenie incidencie progresívnej glomerulonefrózy oproti kontrolným zvieratám pri dávke 2,4 g/kg/deň podávanej počas 112 týždňov.


Hoci piracetam prestupuje placentou do obehu plodu, pri hladinách dávky až do 4,8 g/kg/deň (myši, potkany) a 2,7 g/kg/deň (králiky) sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky. Okrem toho látka neovplyvňuje ani fertilitu ani perinatálny alebo postnatálny vývoj gravidity pri dávkach až do 2,7 g/kg/deň. Zistilo sa, že piracetam nemá žiadnu mutagénnu ani klastogénnu aktivitu a pre ľudí nepredstavuje žiadne genotoxické ani karcinogénne riziko.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

koloidný oxid kremičitý, bezvodý

povidón (K-30)

povidón (K-90)

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát


Filmový obal tablety

Poťahová sústava Instacoat universal biela (ICE-U-0146) obsahujúca:

hypromelóza

monohydrát laktózy

mastenec

makrogol 6 000

propylénglykol

oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaša s bielym nepriehľadným skrutkovacím uzáverom z polypropylénu s tesniacou vložkou zabraňujúcou otvoreniu a s vysušovadlom (HDPE nádobka s 2 g silikagélu, vložená v HDPE fľaši) obsahujúca 60 a 90 filmom obalených tabliet.


OPA/Al/PVC/Al blistre obsahujúce 60 a 90 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


06/0323/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


10/10Piracetam Mylan 1200 mg