+ ipil.sk

PK-MerzPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/00135


Písomná Informácia pre používateľOV


PK-Merz

infúzny intravenózny roztok

amantadíniumsulfát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je PK-Merz a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete PK-Merz

3. Ako užívať PK-Merz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať PK-Merz

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PK-MERZ A NA ČO SA POUŽÍVA

PK-Merz infúzny roztok na intravenózne (vnútrožilové) použitie zmierňuje príznaky Parkinsonovej choroby (antiparkinsonikum).

PK-Merz sa používa:

 • na intenzívnu a začiatočnú liečbu akinetickej krízy (náhla a úplná nepohyblivosť), pri akútnom zhoršení príznakov Parkinsonovej choroby,

- pri zníženej vigilite (bdelosti), pri postkomatóznych stavoch (stav po bezvedomí) rôzneho pôvodu,

- ako súčasť komplexnej starostlivosti u hospitalizovaných pacientov.


2. SKÔR AKO UŽÍJETE PK-MERZ


Neužívajte PK-Merz

PK-Merz nesmú používať pacienti:

 • alergickí (precitlivení) na amantadínové látky, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek

PK-Merzu,

 • s ťažkým srdcovým zlyhaním (štádium NYHA IV),

 • s niektorými inými chorobami srdca (kardiomyopatia - ochorenie srdcového svalu, myokarditída - zápal srdcového svalu),

 • s predsieňovo-komorovou blokádou II. a III. stupňa,

 • s pomalým pulzom (pod 55 úderov/min),

 • s niektorými zmenami na EKG (predĺžený QT interval alebo viditeľné U vlny),

 • s vrodeným predĺžením QT intervalu u priameho príbuzného,

 • so závažnými poruchami srdcového rytmu (komorová tachykardia vrátane torsades de pointes) v anamnéze

 • so zníženou hladinou draslíka alebo horčíka v krvi.


PK-Merz sa nesmie používať v kombinácii s budipínom ani inými liekmi, ktoré predlžujú QT interval (pozri časť 2. „Užívanie iných liekov“).


PK-Merz sa nesmie používať, ak máte:

- ťažké poškodenie obličiek (klírens kreatinínu <10 ml/min).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní PK-Merzu

PK-Merz sa používa so zvláštnou opatrnosťou, ak máte niektorý z týchto stavov:

 • zväčšenú prostatu (benígna hypertrofia prostaty),

 • zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm s úzkym uhlom),

 • zhoršenú funkciu obličiek (obličkové zlyhanie rôznych stupňov závažnosti); (pozri časť 2. „Užívanie iných liekov“),

 • súčasné alebo v minulosti prekonané stavy rozrušenosti alebo zmätenosti,

 • delirantné syndrómy a exogénne psychózy (závažné duševné poruchy)

 • súčasnou liečbou memantínom (pozri časť 2. „Užívanie iných liekov“).


Použitie u detí

S používaním lieku u detínie je dostatok skúseností.


Použitie u starších osôb

U starších pacientov, najmä u pacientov so stavmi rozrušenia alebo zmätenosti resp. delirantnými syndrómami, je potrebná opatrná úprava dávkovania (pozri časť 3. „Ako užívať PK-Merz“).


Dôležité informácie o používaní PK-Merzu

Pred začatím liečby a 1 a 3 týždne po ňom je potrebné pacientovi urobiť vyšetrenie EKG (rýchlosť záznamu 50 mm/s) a pomocou Bazettovho vzorca vypočítať dĺžku QT intervalu upravenú vzhľadom na srdcovú frekvenciu. Vyšetrenie EKG je potrebné urobiť aj pred každým zvýšením dávky, ako aj 2 týždne po ňom. Kontrolné vyšetrenia EKG sa musia urobiť aspoň raz ročne.

Ak sa u pacienta objavia príznaky, ako búšenie srdca, závraty alebo mdloby, liečba s PK-Merzom sa musí prerušiť a pacient musí vyhľadať svojho lekára alebo pohotovosť.


U pacientov s kardiostimulátorompresné stanovenie dĺžky intervalu QT nie je možné. Z toho dôvodu sa u nich môže začať liečba PK-Merzom len na základe odporúčania pacientovho kardiológa.


U pacientov so zníženou funkciou obličiekexistuje riziko hromadenia liečiva v organizme v dôsledku zníženia jej vylučovania obličkami. To môže spôsobiť príznaky z predávkovania.

Z toho dôvodu musí lekár opatrne upraviť dávkovanie PK-Merzu podľa hodnôt glomerulárnej filtrácie (odráža funkciu obličiek). Glomerulárna filtrácia sa musí sledovať počas liečby týmto liekom (pozri časť 3. „Ako užívať PK-Merz“).


U pacientov s organickým mozgovým syndrómom(porucha funkcie mozgu) a konvulzívnymi poruchami(kŕče) podávanie PK-Merzu si vyžaduje zvláštnu opatrnosť, pretože príznaky choroby sa môžu zhoršiť, prípadne môže dôjsť k záchvatom (pozri časť 3. „Ako užívať PK-Merz“ a 4. „Možné vedľajšie účinky“).


Pacienti náchylní na vznik kŕčov, vrátane pacientov s kŕčmi v anamnéze a pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami, musia byť počas liečby PK-Merzom pravidelne sledovaní lekárom.

Pri príznakoch ako búšenie srdca, závraty alebo mdloby, musí byť liečba PK-Merzom okamžite prerušená. Poraďte sa so svojim lekárom, ktorý môže vyšetriť váš srdcový rytmus. Ak nemáte nepravidelný srdcový rytmus, liečba PK-Merzom sa môže znova začať, ak sa zoberú do úvahy kontraindikácie a interakcie (pozri časť 4. „Možné vedľajšie účinky“).

Liečba PK-Merzom sa nesmie ukončiť náhle, pretože môže dôjsť k zhoršeniu pohyblivosti prípadne až k imobilite (nepohyblivosti) pacientov s Parkinsonovou chorobou.


Pacienti s Parkinsonovou chorobou, ktorí sú súbežne liečení neuroleptikami (lieky na liečbu duševných a citových porúch) a PK-Merzom, sú v riziku vzniku život ohrozujúcej situácie (malígny neuroleptický syndróm), ak je liečba PK-Merzom náhle ukončená. Pri tomto stave dochádza k náhlemu zvýšeniu telesnej teploty, svalovej stuhnutosti a poruchám autonómneho nervového systému.


Pacienti s Parkinsonovou chorobou majú často príznaky ako je nízky tlak krvi, zvýšená tvorba slín, potenie, zvýšená telesná teplota, hromadenie tepla, zadržiavanie tekutín a depresia. Počas liečby týchto pacientov sa musí brať ohľad na vedľajšie účinky a interakcie s PK-Merzom.


Ak máte problémy pri močení, poraďte sa so svojím lekárom.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


PK-Merz sa nesmie používať súbežne s inými liekmi, ktoré predlžujú QT interval. Napríklad:

 • niektoré lieky používané na liečbu porúch srdcového rytmu (antiarytmiká zo skupiny IA, ako je chinidín, disopyramid a prokaínamid, ako aj antiarytmiká zo skupiny III, ako je amiodarón a sotalol),

 • niektoré lieky používané na liečbu halucinácií (antipsychotiká, ako napríklad tioridazín, chlórpromazín, haloperidol a pimozid),

 • niektoré lieky používané na liečbu depresie (tricyklické a tetracyklické antidepresíva, ako napríklad amitriptylín),

 • niektoré lieky používané na liečbu sennej nádchy (antihistaminiká, ako napríklad astemizol a terfenadín),

 • niektoré lieky používané na liečbu plesňových a bakteriálnych infekcií (makrolidové antibiotiká, ako napríklad erytromycín a klaritromycín),

 • niektoré lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií (inhibítory gyrázy, ako napríklad sparfloxacín),

 • niektoré lieky používané na liečbu plesňových infekcií (azolové antimykotiká),

 • ďalšie liečivá, ako napríklad budipín, halofantrín, kotrimoxazol, pentamidín, cisaprid alebo bepridil.


Tento zoznam nie je úplný. Pred užívaním PK-Merzu v kombinácii s iným liekom Váš lekár skontroluje súhrn charakteristických vlastností tohto lieku, kvôli možnej interakcii (vzájomné pôsobenie) medzi týmto liekom a PK-Merzom, ktorá môže viesť k predĺženiu QT intervalu.


Používanie PK-Merzu v kombinácii s ostatnými antiparkinsonikami je možné. Z dôvodu vyvarovania sa vedľajších účinkov (ako sú duševné alebo emočné reakcie), bude možno potrebné zníženie dávkovania iných súbežne podávaných liekov alebo samotnej kombinácie.


Má sa vylúčiť doplnkové podávanie amantadínu ako prevencia v liečbe chrípky spôsobenej vírusom typu A, z dôvodu rizika predávkovania.


Nerobili sa žiadne špecifické štúdie súvisiace s interakciami po podávaní infúzneho roztoku PK-Merz súbežne s inými antiparkinsonikami (napr. levodopa, bromokriptín, memantín, trihexyfenidyl a iné); (pozri časť 4. „Možné vedľajšie účinky“).


Súbežná liečba PK-Merzom a nasledujúcich liekov môže viesť k interakciám (vzájomnému pôsobeniu):

Anticholinergiká (látky, ktoré blokujú účinky acetycholínu, čo je dôležitý prenášač nervových vzruchov v organizme)

Zosilnenie vedľajších účinkov anticholinergík (zmätenosť a halucinácie), napr. pri kombinácii s trihexyfenidylom, benzatropínom, skopolamínom, biperidénom, orfenadrínom a pod.


Sympatomimetiká s nepriamym centrálnym účinkom (látky pôsobiace podobne ako podráždenie sympatických nervov)

Zosilnenie centrálneho účinku amantadínu.

Alkohol

Zníženie tolerancie (znášanlivosti) alkoholu.

Levodopa (antiparkinsonikum)

Vzájomné zosilnenie účinku lieku. Z toho dôvodu je možné kombinovať levodopu s infúznym roztokom PK-Merz.

Iné antiparkinsoniká

Memantín môže zvýšiť účinok a vedľajšie účinky PK-Merzu (Pozri časť 2. „Skôr ako užijete PK-Merz infúzny roztok“).

Iné lieky

Súbežné užívanie niektorých liekov na podporu močenia (diuretík) triamterénového alebo hydrochlorotiazidového typu môže znížiť vylučovanie amantadínu a viesť k toxickým hladinám tejto látky v plazme, čo sa môže prejaviť poruchami pohyblivosti, kŕčmi a zmätenosťou. Z toho dôvodu sa v liečbe nesmie kombinovať PK-Merz s týmito liekmi.


Uvedomte si prosím, že táto informácia sa môže vzťahovať aj na lieky užívané nedávno.


Užívanie PK-Merzu s jedlom a nápojmi

Počas liečby PK-Merzom nepite alkohol, pretože tento liek znižuje toleranciu (znášanlivosť) alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Nie je dostatočné množstvo skúseností s používaním PK-Merzu u tehotných žien. Existujú prípady normálnych pôrodov, ale aj komplikácii v tehotenstve a malformácií plodov. V štúdiách na zvieratách sa ukázalo, že aktívna zložka amantadín, ktorú PK-Merz obsahuje, je škodlivá pre plod. Potencionálne riziko pre ľudí nie je známe.

PK-Merz sa nemá užívať, ak ste tehotná vzhľadom na nedostatočné údaje o bezpečnosti amantadínu, iba v prípade, keď je to absolútne nevyhnutné.

Ak prebieha liečba v prvých troch mesiacoch tehotenstva, Váš ošetrujúci lekár vám má navrhnúť možnosť ultrazvukového vyšetrenia.

Ak počas liečby PK-Merzom chcete otehotnieť, alebo máte podozrenie, že ste tehotná, informujte prosím okamžite svojho ošetrujúceho lekára, aby mohol rozhodnúť, či máte pokračovať v liečbe PK-Merzom, či vám zmení liečbu a budete užívať iný liek, alebo liečbu prerušíte.


Dojčenie

Amantadín sa vylučuje do materského mlieka. Ak Váš ošetrujúci lekár uzná, že používanie amantadínu je počas dojčenia absolútne nevyhnutné, Vaše dieťa má byť pod dohľadom, pre možné riziko príznakov súvisiacich s užívaním tohto lieku (vyrážky na koži, zadržiavanie moču, vracanie).

Ak je to potrebné, Váš ošetrujúci lekár Vám odporučí prestať dojčiť Vaše dieťa.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nemožno vylúčiť vplyvy na koncentráciu, bdelosť a prispôsobenie sa oka v zmysle zrakovej schopnosti (akomodácia), vrátane účinkov iných liekov používaných na liečbu parkinsonizmu. Na začiatku liečby sa môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje viac ako pri základnom ochorení.

Preto možno nebudete schopní reagovať rýchlo a rozhodne v nepredvídateľných a náhlych situáciách.

Neveďte vozidlo a neobsluhujte elektrické zariadenia, alebo stroje bez konzultácie s Vašim ošetrujúcim lekárom. Zapamätajte si prosím, že Vaša schopnosť viesť vozidlá je ešte horšia po požitíalkoholu.

Dôležité informácie o niektorých zložkách PK-Merzu

Infúzna fľaša s 500 ml infúzneho intravenózneho roztoku obsahuje 77 mmol sodíka (1770 mg sodíka). To musíte vziať do úvahy v prípade, že držíte diétu bez obsahu solí.


3. AKO UŽÍVAŤ PK-MERZ


Vždy užívajte PK-Merz presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Parkinsonsképríznaky

V prípade akútneho zhoršenia parkinsonských príznakov v zmysle akinetickej krízy sa musia podať intravenózne dávky 200 mg amantadínumsulfátu v 500 ml roztoku 1-3 krát denne.

Rýchlosť podania infúzie nesmie presiahnuť 55 kvapiek/min, čo zodpovedá infúznemu času 3 hodín.


U starších pacientov, najmä u pacientov so stavmi rozrušenia alebo zmätenosti a delirantnými príznakmi, sa liečba začína nižšou dávkou.


Pri súbežnej liečbe s ostatnými antiparkinsonikami, musí ošetrujúci lekár stanoviť dávku individuálne u každého pacienta.


Znížená bdelosť

Na zlepšenie bdelosti u postkomatóznych stavov rôzneho pôvodu, sa môže vyskúšať liečba s dennou dávkou 200 mg amantadínumsulfátu podávaného v pomalej infúzii (> 3 hodiny) počas prvých 3-5 dní. V závislosti od klinického stavu môže potom liečba pokračovať - ak je to možné - s perorálnou liekovou formou (tabletami) - až po dobu 4 týždňov v dávke 200 mg amantadíniumsulfátu denne.


Dávkovanie u pacientov so zníženou funkciou obličiek

U pacientov so zníženou funkciou obličiek musí byť dávkovanie prispôsobené v závislosti na rozsahu zníženia obličkovej klírens (meranej ako glomerulárna filtrácia = GFR), ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:


GFR Dávka Interval medzi dávkami

(ml/min) (amantadíniumsulfátu 200 mg/500 ml)

80-60 100 mg každých 12 hodín

60-50 200 mg a 100 mg každý druhý deň

50-30 100 mg raz denne

30-20 200 mg dvakrát týždenne

20-10 100 mg trikrát týždenne

< 10 a 200 mg a 100 mg raz týždenne alebo

hemodialyzovaní pacienti raz za dva týždne


Rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) sa môže určiť podľa nasledujúcej približnej hodnoty:

Clcr= (140 - vek) x hmotnosť (kg)

49 x kreatinín (µmol/l)

kde:

Clcr= klírens kreatinínu v ml/min

kreatinín = sérový kreatínín v µmol/l

Klírens kreatinínu vypočítaný podľa tohto vyjadrenia platí iba pre mužov, zodpovedajúca hodnota u žien je približne 85 % a zhoduje sa s klírensom inulínu na určenie rýchlosti glomerulárnej filtrácie (120 ml/min u dospelých).


Amantadín sa dialyzuje iba nepatrne (pribl. 5 %).


Spôsob podania

Vnútrožilové podanie.


Dĺžka trvania liečby

Neprestaňte používať tento liek bez porady s Vaším lekárom. Dĺžku liečby určí lekár v závislosti od Vášho ochorenia a Vašej individuálnej odpovede na liečbu.


Ak použijete viac PK-Merzu, ako ste mali

Po nadmernom podaní parenterálnych dávok, alebo pri predávkovaní z dôvodu príliš rýchlo podanej infúzie, sa musia urobiť zvyčajné opatrenia proti život ohrozujúcemu predávkovaniu.


Akútna intoxikácia (otrava) a predávkovanie sú charakterizované nauzeou (napínanie na vracanie), vracaním, nadmernou dráždivosťou, trasom, neistou chôdzou, nejasným videním, malátnosťou, depresiou, poruchami reči a kŕčmi (v jednom prípade bola popísaná malígna (zhubná) srdcová arytmia). Zmätenosť a zrakové halucinácie niekedy s prítomnou kómou a svalovými kŕčmi boli pozorované po súbežnom podaní PK-Merzu a iných antiparkinsoník.


Informácia pre lekára

Z dôvodu nízkej dialyzovateľnosti amantadínu (približne 5 %), nie je hemodialýza možnosťou voľby.

V prípade život ohrozujúcej intoxikácie (otrava) sú potrebné opatrenia intenzívnej starostlivosti. Ďalšie liečebné kroky, ktoré pripadajú do úvahy sú príjem tekutín a okyslenie moču pre rýchlejšie vylučovanie látky, podľa možnosti sedácia, opatrenia proti kŕčom a lieky proti arytmii (lidokaín vnútrožilovo).

Nie je známa žiadna špecifická medikamentózna liečba alebo protilátka. Na liečbu neurotoxických príznakov (ako tých vyššie popísaných), možno skúsiť intravenózne podanie fyzostigmínu v dávke 1-2 mg každé 2 hodiny u dospelých a dávku 2-krát 0,5 mg v intervaloch 5-10 minút až do maximálnej dávky 2 mg u detí.


Ak je potrebné, lekár urobí vyšetrenie EKG a sleduje u pacienta zvlášť starostlivo faktory, ktoré môžu navodiť nepravidelný srdcový rytmus, napr. porucha iónovej rovnováhy (zvlášť nedostatok draslíka a magnézia v krvi) alebo spomalený srdcový tep.


Ak prestanete používať PK-Merz

Za žiadnych okolností nesmiete sami ukončiť liečbu bez porady so svojím lekárom.

Ak chcete prestať používať PK-Merz, napr. kvôli neznášanlivosti alebo kvôli zlepšeniu príznakov, prosím, informujte o tom svojho lekára.

Liečba sa nesmie ukončiť náhle, pretože môže dôjsť k zhoršeniu príznakov a k objaveniu sa abstinenčných príznakov.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky aj PK-Merz môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V nasledujúcej tabuľke je opísaná klasifikácia vedľajších účinkov podľa výskytu:Veľmi časté:

(≥1/10)

Časté:

(≥1/100 až <1/10)

Menej časté:

(≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé:

(≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé:

(<1/10 000), vrátane ojedinelých prípadov


Možné vedľajšie účinky PK-Merzu

Časté

 • poruchy spánku,

 • motorický a duševný nepokoj (rozrušenie),

 • zadržanie moču u pacientov so zväčšenou prostatou (benígnou hyperpláziou prostaty).

U predisponovaných starších pacientov sa môžu objaviť bludné (paranoidné) exogénne psychózy (poruchy vnímania a správania) sprevádzané zrakovými halucináciami.

Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú častejšie najmä vtedy, ak sa PK-Merz používa v kombinácii s inými antiparkinsonikami (napr. levodopa, bromokriptín a memantín).


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patrí:

 • kožná reakcia typická pre liečbu amantadínom, livedo reticularis (mramorová koža), niekedy spojená aj so zadržiavaním tekutín (opuchmi) v členkoch a lýtkach,

 • napínanie na vracanie,

 • závraty,

 • sucho v ústach,

 • poruchy obehovej regulácie počas státia alebo pri vstávaní (ortostatická nerovnováha).


Zriedkavé

 • rozmazané videnie.


Veľmi zriedkavé

 • hematologické poruchy (v krvotvorbe), ako sú znížený počet bielych krviniek a znížený počet krvných doštičiek (leukopénia a trombocytopénia),

 • nepravidelnosť srdcového rytmu ako napríklad komorová tachykardia, komorová fibrilácia, torsades de pointes a predĺženie QT intervalu. Väčšina z týchto prípadov sa vyskytla po predávkovaní alebo v súvislosti s určitou súbežne prebiehajúcou liečbou alebo rizikovými faktormi pre vznik nepravidelného srdcového rytmu (pozri časť 2. „Neužívajte PK-Merz“ a „Užívanie iných liekov“).

 • dočasná strata zraku,

 • zvýšená citlivosť na svetlo,

 • nepravidelný srdcový rytmus sprevádzaný zrýchlenou srdcovou činnosťou,

 • epileptické záchvaty zvyčajne po liečbe nad rámec stanovenej odporúčanej dávky,

 • svalové kŕče a poruchy citlivosti v končatinách.


Vyššie spomenuté vedľajšie účinky boli zaznamenané ešte zriedkavejšiepo následnej infúznej liečbe.


Veľmi zriedkavé

 • anafylaktická reakcia (akútna celková alergická reakcia) po infúznej liečbe.


Ak sa objavia vedľajšie účinky, o príslušných krokoch rozhodne Váš lekár. Ak spozorujete akékoľvek známky neznášanlivosti, poraďte sa, prosím, so svojim lekárom.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PK-MERZ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte PK-Merz po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši alebo na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo PK-Merz obsahuje


 • Liečivo je amantadínumsulfát. Jedna infúzna fľaša s 500 ml infúzneho intravenózneho

roztoku obsahuje 200 mg amantadínumsulfátu.

- Ďalšie zložky sú chlorid sodný a voda na injekcie.


Ako vyzerá PK-Merz a obsah balenia


PK-Merz je číra, bezfarebná tekutina.

Infúzny roztok PK-Merz je dostupný v baleniach po 2 a 10 fľašiach s objemom 500 ml.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2012.


8PK-Merz

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/00135


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


PK-Merz


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna infúzna fľaša s objemom 500 ml infúzneho roztoku obsahuje 200 mg amantadíniumsulfátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny intravenózny roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Intenzívna starostlivosť a začiatočná liečba akinetickej krízy pri akútnych exacerbáciách symptómov parkinsonizmu.

Znížená vigilita u postkomatóznych stavov rôznej etiológie v rámci celkovej liečby v nemocničných podmienkach.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Jednorazové a denné dávkovanie

Pred začatím liečby a 1 týždeň a 3 týždne po začatí liečby je potrebné zaznamenať EKG (50 mm/s) a určiť QT interval (QTc) na základe srdcovej frekvencie podľa Bazetta. Takýto EKG záznam je potrebné vykonať pred zvýšením dávky a tiež 2 týždne po každom ďalšom zvýšení dávky. Ďalšie kontroly EKG sa majú vykonať najmenej raz ročne. Liečbe sa musia vyhnúť, alebo musí byť prerušená u pacientov, ktorí majú hodnoty QTc pred liečbou nad 420 ms, ktorým sa počas liečby PK-Merzom, predĺžil QTc interval o viac ako 60 ms, alebo ktorí majú počas liečby PK-Merzom, QTc interval nad 480 ms, alebo majú zrejmé vlny U.

Po dodržaní vyššie uvedených bezpečnostných opatrení a s prihliadnutím na kontraindikácie uvedené v časti 4.3, môžeme predísť veľmi zriedkavému, ale život ohrozujúcemu nežiaducemu účinku komorovej tachyarytmii torsades de pointes.


Parkinsonský syndróm

V prípade akútnej exacerbácie parkinsonských symptómov, v zmysle akinetickej krízy, sa má intravenózne podať 1-3 krát denne 200 mg amantadíniumsulfátu v 500 ml roztoku.


Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 55 kvapiek/min, čo zodpovedá infúznemu času (trvaniu infúzie) približne 3 hodiny.


Znížená vigilita

Na zlepšenie vigility u postkomatóznych stavov rôznej etiológie, je možné skúsiť liečbu dennou dávkou 200 mg amantadíniumsulfátu podanej v pomalej infúzii (>3 hodiny), v začiatočnom období

3-5 dní. V závislosti od klinického priebehu je možné v liečbe pokračovať ak je to možné v perorálnej forme až po dobu 4 týždňov pri dávke 200 mg amantadíniumsulfátu denne.


Dávkovanie u pacientov s renálnou poruchou

Upacientovs renálnou poruchou je potrebné dávku prispôsobiť v závislosti od rozsahu poklesu obličkového klírensu (vyjadreného rýchlosťou glomerulárnej filtrácie: GFR), ako uvádza nasledujúca tabuľka:


GFR Dávka Interval medzi dávkami

(ml/min) (amantadíniumsulfát 200 mg/500 ml)

80-60 100 mg každých 12 hodín

60-50 200 mg a 100 mg každý druhý deň

50-30 100 mg raz denne

30-20 200 mg dvakrát týždenne

20-10 100 mg trikrát týždenne

< 10 a 200 mg a 100 mg raz týždenne alebo

hemodialyzovaní pacienti raz za dva týždne


Rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) sa môže určiť podľa nasledujúcej približnej hodnoty:

Clcr= (140 - vek) x hmotnosť (kg)

49 x kreatinín (µmol/l)

kde:

Clcr= klírens kreatinínu v ml/min

kreatinín = sérový kreatínín v µmol/l


Klírens kreatinínu vypočítaný podľa tohto vyjadrenia platí iba pre mužov, zodpovedajúca hodnota u žien je približne 85 % a zhoduje sa s klírensom inulínu na určenie rýchlosti glomerulárnej filtrácie (120 ml/min u dospelých).


Amantadín sa dialyzuje iba nepatrne (pribl. 5 %).


Spôsob a dĺžka podávania

Intravenózne podávanie:

Treba sa vyvarovať náhleho prerušenia liečby PK-Merzom, pretože pacienti s Parkinsonovou chorobou môžu inak zaznamenať závažné zhoršenie extrapyramídových symptómov, niekedy aj vrátane akinetickej krízy a delíria.


Dĺžka podávania lieku, pri pokračovaní perorálnej formy liečby, nemá u pacientov so zníženou vigilitou (pozri časť 4.1 a 4.2) prekročiť 4 týždne.


Deti:

S používaním lieku u detí nie je dostatok skúseností.


 1. Kontraindikácie


PK-Merz sa nesmie podávať pacientom:

 • s precitlivenosťou na amantadín, alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku lieku,

 • so závažnou nekompenzovanou kardiálnou insuficienciou (stupeň NYHA IV),

 • s kardiomyopatiami a myokarditídou,

 • s AV blokom II. alebo III. stupňa,

 • s existujúcou bradykardiou pod 55 úderov/min,

 • so zisteným predĺženým QT intervalom (Bazettov QTc > 420 ms) alebo so zrejmými vlnami U, či s vrodeným QT syndrómom v rodinnej anamnéze,

 • so závažnými komorovými arytmiami v anamnéze, vrátane torsades de pointes,

 • so súbežnou liečbou budipínom alebo inými liekmi predlžujúcimi QT interval (pozri 4.5),

 • so zníženými hladinami draslíka alebo horčíka v krvi.


PK-Merz sa nesmie podávať:

 • pri závažnej renálnej insuficiencii (klírens kreatinínu < 10 ml/min).


PK-Merz sa môže podávať s mimoriadnou opatrnosťou u pacientov:

 • s hypertrofiou prostaty,

 • s glaukómom s úzkym uhlom,

 • s renálnou insuficienciou (rozličnej závažnosti; je tu riziko akumulácie vzhľadom na zhoršenie renálnej filtrácie, pozri časť 4.3 a 4.4),

 • so stavmi agitovanosti alebo zmätenosti,

 • s delirantnými syndrómami alebo s exogénnymi psychózami v anamnéze,

 • so súbežnou liečbou memantínom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby a 1 týždeň a 3 týždne po začatí liečby je potrebné vykonať EKG (50 mm/s) a určiť QT interval (QTc) na základe srdcovej frekvencie podľa Bazetta. Takýto EKG záznam je potrebné vykonať pred zvýšením dávky a tiež 2 týždne po každom ďalšom zvýšení dávky. Ďalšie kontroly EKG sa majú vykonať najmenej raz ročne. Liečbe sa musia vyhnúť, alebo musí byť prerušená u pacientov, ktorí majú hodnoty QTc pred liečbou nad 420 ms, ktorým sa počas liečby

PK-Merzom predĺžil QTc interval o viac ako 60 ms, alebo ktorí majú počas liečby PK-Merzom QTc interval nad 480 ms, alebo majú zrejmé vlny U.


Pacienti s rizikom nerovnováhy elektrolytov, napríklad následkom diuretickej liečby, častého vracania a/alebo hnačky, po podaní inzulínu v naliehavých situáciách, pacienti s obličkovým ochorením alebo s anorexiou, sa musia podrobiť primeranému monitorovaniu laboratórnych parametrov a vhodnej náhrade elektrolytov, najmä draslíka a horčíka.


V prípade výskytu takých príznakov ako palpitácie, vertigo alebo synkopy, sa musí liečba PK-Merzom okamžite prerušiť a overiť si, či sa u pacienta nevyskytne počas nasledujúcich 24 hodín predĺženie QT intervalu. Ak k predĺženiu QT intervalu nedošlo, môže sa s liečbou PK-Merzom znovu začať s ohľadom na kontraindikácie a interakcie.


V prípade pacientov s kardiostimulátormi nie je možné presné stanovenie QT intervalu, preto sa musí rozhodnutie o liečbe PK-Merzom prijať individuálne na základe konzultácie s kardiológom pacienta.


Doplnkové podávanie amantadínu na profylaxiu a liečbu infekcie vírusom chrípky typu A je nevhodné a je nutné sa mu vyvarovať, vzhľadom na nebezpečenstvo predávkovania.


Osobitné opatrenia

Ak sa PK-Merz náhle vysadí, pacienti liečení súčasne neuroleptikami a PK-Merzom sú v nebezpečenstve rozvoja život ohrozujúceho malígneho neuroleptického syndrómu.


U pacientov s poruchou činnosti obličiek môže dôjsť k intoxikácii.


Zvláštna opatrnosť sa odporúča pri predpisovaní PK-Merzu pacientom s organickým mozgovým syndrómom, ktorí majú sklon ku kŕčom, pretože môžu nastať kŕče a môže dôjsť k zvýrazneniu jednotlivých symptómov (pozri časť 4.2 a 4.8).


Pacienti so známym kardiovaskulárnym ochorením musia byť počas liečby PK-Merzom pod pravidelným lekárskym dohľadom.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou sa často prejavujú klinické príznaky, ako nízky tlak krvi, slinenie, potenie, zvýšená teplota, akumulácia tepla, edém a depresia. Títo pacienti majú byť liečení iba po náležitom zvážení nežiaducich účinkov a interakcií.


Pacientov treba požiadať, aby sa poradili so svojím lekárom, ak pociťujú problémy pri močení.


Jedna infúzna fľaša s objemom 500 ml infúzneho roztoku obsahuje 77 mmol sodíka (1770 mg sodíka). Toto treba vziať do úvahy u osôb s diétou s nízkym obsahom soli.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné užívanie amantadínu a liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval je kontraindikované. Príkladmi sú:


 • niektoré antiarytmiká skupina IA (napr. chinidín, disopyramid, prokaínamid) a skupina III (napr. amiodarón, sotalol)

 • niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlórpromazín, haloperidol, pimozid)

 • niektoré tricyklické a tetracyklické antidepresíva (napr. amitriptylín)

 • niektoré antihistaminiká (napr. astemizol, terfenadín)

 • niektoré makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín, klaritromycín)

 • niektoré inhibítory gyrázy (napr. sparfloxacín)

 • azolové antimykotiká a iné lieky ako budipín, halofantrín, kotrimoxazol, pentamidín, cisaprid a bepridil.


Tento zoznam môže byť neúplný. Pred začatím užívania iného lieku súčasne s amantadínom, je potrebné starostlivo preveriť súhrn charakteristických vlastnosti lieku na možné interakcie medzi liekom a amantadínom s prihliadnutím na predĺženie QT intervalu.


Užívanie PK-Merzu s inými antiparkinsonikami je možné. Aby sa zamedzilo nežiaducim účinkom (ako sú psychotické reakcie), môže byť potrebné zníženie dávky ďalšieho lieku alebo kombinácie liekov.


Neboli vykonané špecifické skúšky výskytu interakcií po podaní PK-Merzu s inými antiparkinsonikami (napr. levodopa, bromokriptín, trihexyfenidil, atď.) alebo s memantínom (pozri nežiaduce účinky časť 4.8).


Súbežná liečba PK-Merzom a ktorýmkoľvek z typov liekov alebo účinných látok vymenovaných nižšie, môže viesť k nasledujúcim interakciám:

Anticholinergiká

Nežiaduce účinky (zmätenosť a halucinácie) anticholinergík (napr. trihexyfenidyl benzatropín, skopolamín, biperidén, orfenadrín, atď.) sa môžu zosilniť, ak sa podávajú súbežne s PK-Merzom.

Nepriamo CNS - aktívne sympatomimetiká

Zosilnenie centrálnych účinkov amantadínu.

Alkohol
Zníženie tolerancie alkoholu.

Levodopa (antiparkinsonikum)

Vzájomné zosilnenie liečebného účinku. Levodopa sa preto môže podávať súbežne s PK-Merzom.

Memantín

Memantín môže zosilniť účinok aj nežiaduce účinky PK-Merzu (pozri časť 4.3).

Ďalšie lieky

Súbežné užívanie diuretík typu triamterén/hydrochlorotiazid môže vyústiť do poklesu plazmatického klírensu amantadínu, čo vedie k toxickým koncentráciám v plazme. Treba sa preto vyvarovať ich súbežného užívania.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o prechode placentou. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití amantadínu u gravidných žien. Kazuistiky o užívaní amantadínu počas gravidity informujú rovnako o zdravých novorodencoch, ako aj o komplikáciách gravidity a piatich malformáciách (srdcové chyby, anomálie končatín). Štúdie na zvieratách preukázali embryotoxicitu a teratogenitu amantadínu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

Amantadín sa má užívať počas gravidity, iba ak je to absolútne nevyhnutné. Ak je terapia uskutočnená v prvom trimestri, je potrebné vykonať ultrasonografiu.

Ak je amantadín predpísaný žene v reprodukčnom veku, pacientka musí byť informovaná o tom, že musí ihneď oznámiť svojmu lekárovi, že chce byť tehotná, alebo predpokladá, že je tehotná.


Laktácia

Amantadín sa vylučuje do materského mlieka. Ak je užívanie počas dojčenia nevyhnutné, je potrebné u dojčaťa sledovať možné nežiaduce účinky lieku (vyrážka na koži, retencia moču, vracanie) a ak je to potrebné, dojčenie prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Účinky na pozornosť a akomodáciu, najmä v spojení s účinkami iných liekov používaných na liečbu Parkinsonského syndrómu, nie je možné vylúčiť. Na začiatku liečby môže nastať ďalšie zhoršenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ktoré je výraznejšie, než zníženie týchto schopností zapríčinené samotným ochorením.

Toto zhoršenie sa ešte zosilní v kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa uvádza nasledovne:


Veľmi časté:

(≥1/10)

Časté:

(≥1/100 až <1/10)

Menej časté:

(≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé:

(≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé:

(<1/10 000), vrátane ojedinelých prípadov


Poruchy nervového systému

Časté: závraty.

Veľmi zriedkavé: epileptické záchvaty zvyčajne po liečbe vyššími dávkami ako sú odporúčané, myoklónia, symptómy periférnej neuropatie.

Psychické poruchy

Časté: poruchy spánku, motorický a psychický nepokoj, najmä u starších pacientov sa môžu spustiť paranoidné exogénne psychózy sprevádzané vizuálnymi halucináciami. Nežiaduce reakcie tohto typu sa môžu vyskytnúť častejšie, ak sa PK-Merz infúzny roztok podáva v kombinácii s ďalšími antiparkinsonikami (napr. levodopa, bromokriptín) alebo s memantínom.

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: retencia moču u pacientov s hypertrofiou prostaty.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: livedo reticularis(charakterizované škvrnitou mramorovanou kožou) a sprevádzané edémom dolnej časti nohy a členka.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, sucho v ústach.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé: poruchy srdcového rytmu ako je komorová tachykardia, fibrilácia komôr, torsades de pointesa predĺženie QT intervalu. K väčšine týchto prípadov došlo po predávkovaní alebov spojení s niektorými liekmi alebo s inými rizikovými faktormi srdcových arytmií (pozri časť 4.3 a 4.5). Veľmi zriedkavo boli zaznamenané poruchy srdcového rytmu a tachykardia.

Poruchy ciev

Časté: ortostatická dysregulácia.

Poruchy oka

Zriedkavé: rozmazané videnie.

Veľmi zriedkavé: dočasná strata zraku, fotosenzitivita.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé: leukopénia, trombocytopénia.


Vyššie spomenuté nežiaduce účinky boli zaznamenané s menšou frekvenciou v nasledujúcej aplikácii infúznej liečby.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: Anafylaktické reakcie po infúznej liečbe.


4.9 Predávkovanie

Mimoriadne opatrenia, symptómy a antidota

Vždy treba vziať do úvahy možnosť viacnásobnej intoxikácie, napríklad užitie viac ako jedného lieku so samovražedným úmyslom.

 1. Príznaky predávkovania

Akútna intoxikácia je charakterizovaná nevoľnosťou, vracaním, hyperexcitabilitou, tremorom, ataxiou, neostrým videním, letargiou, depresiou, dysartriou a konvulziami; v jednom prípade bola hlásená malígna arytmia.

Po simultánnom podaní amantadínu a iných antiparkinsoník sa pozorovali akútne toxické psychózy vo forme stavov zmätenosti s vizuálnymi halucináciami, až po bezvedomie a myoklonus.

 1. Opatrenia v prípade predávkovania

Špecifická liečba ani antidotum nie sú známe.

V prípade život ohrozujúcej intoxikácie je nevyhnutná intenzívna starostlivosť. Medzi terapeutické opatrenia patrí dostatočný príjem tekutín a acidifikácia moču pre rýchlejšie vylúčenie účinnej látky, ďalej je možná sedácia, antikonvulzívne opatrenia a podanie antiarytmík (lidokaín i.v.).

V liečbe neurotoxických symptómov (popísaných vyššie) je možné skúsiť intravenózne podanie fyzostigmínu v dávke 1-2 mg každé 2 hodiny u dospelých a 2-krát 0,5 mg v 5-10 minútových intervaloch u detí, do maximálnej dávky 2 mg.

Vzhľadom na nízku dialyzovateľnosť amantadínu (pribl. 5 %), hemodialýza nepatrí medzi možnosti liečby.

Odporúča sa starostlivo sledovať pacientov pre možné predĺženie QT intervalu a možný výskyt faktorov podporujúcich výskyt torsades de pointes, napríklad nerovnováha elektrolytov (najmä hypokaliémia a hypomagneziémia) a bradykardia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antiparkinsonikum

ATC kód: N04BB01


Amantadín má rôzne farmakologické účinky. Látka má nepriamy agonistický účinok na dopamínový receptor v striate.

Štúdie na zvieratách ukazujú, že amantadín zvyšuje extracelulárnu koncentráciu dopamínu zvýšením uvoľňovania dopamínu a blokádou spätného vychytávania (re-uptake) do presynaptických neurónov.

V terapeutických koncentráciách amantadín inhibuje uvoľnenie acetylcholínu sprostredkovaného NMDA receptormi a môže tak spustiť anticholinergické účinky. Látka má synergický účinok s L-dopa.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Plazmatická koncentrácia, eliminácia perorálna forma

Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu približne za 2-8 hodín (tmax) po podaní jednotlivej dávky.

Voľne rozpustný amantadíniumchlorid dosahuje vyššie maximálne plazmatické koncentrácie amantadínu, než menej rozpustný amantadiniumsulfát, ktorý dosiahne maximálnu plazmatickú koncentráciu (Cmax) neskôr ako chlorid. Po jednorazovej perorálnej dávke 250 mg amantadíniumchloridu, sa dosiahne Cmax 0,5 μg/ml.

Pri dávke 200 mg/deň sa rovnovážny stav dosiahne po 4-7 dňoch, s plazmatickými koncentráciami 400-900 ng/ml. Po podaní 100 mg amantadíniumsulfátu je Cmax0,15 µg/ml.

Celkové množstvo absorbovanej účinnej látky (AUC) je u oboch solí amantadínu rovnaké. Zistilo sa, že u zdravých starších dobrovoľníkov je plazmatický klírens identický s renálnym klírensom a je 17,7±10 l/hod.

Zdanlivý distribučný objem (4,2±1,9 l/kg) závisí od veku; u starších je 6,0 l/kg.

Polčas eliminácie sa pohybuje medzi 10 a 30 hodinami s priemerom okolo 15 hodín a výrazne závisí od veku pacienta. Starší muži (62-72 rokov) majú polčas eliminácie 30 hodín. U pacientov s renálnou insuficienciou môže byť terminálny plazmatický polčas podstatne predĺžený, až na 68±10 hodín.


Podanie v infúzii

Infúzia 200 mg amantadíniumsulfátu počas 3 hodín viedla ku strednej plazmatickej koncentrácii 0,54 μg/ml. Po liečbe dávkou 200 mg/deň sa dosiahla stredná plazmatická koncentrácia 0,76 μg/ml na konci infúzie na 6. deň liečby. Priemerný celkový stredný klírens bol vyrátaný na 3,6 l/hod; plazmatický polčas sa pohyboval od 7 do 23 hodín a v priemere bol približne 10 hodín.

Amantadín sa viaže na plazmatické bielkoviny približne zo 67 % (in vitro); približne 33 % sa nachádza v plazme v neviazanej forme. Hematoencefalickú bariéru prekonáva na základe nasýtiteľného transportného systému.

Amantadín sa vylučuje močom temer úplne nezmenený (90 % jednotlivej dávky), malé množstvo sa vylučujú stolicou.

Dialyzovateľnosť amantadíniumchloridu je nízka, okolo 5 % pre jednu dialýzu.


Metabolizmus

Amantadín sa u ľudí nemetabolizuje.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Amantadín má účinky na elektrofyziológiu srdca, vrátane predĺženia trvania akčného potenciálu inhibíciou vtoku repolarizujúcich káliových iónov. Tieto účinky môžu mať aj u ľudí v zriedkavých prípadoch za následok špecifické poruchy rytmu (apikálna recipročná tachykardia, alebo arytmia torsades de pointes).

Štúdie chronickej toxicity primárne odhalili stimulačné účinky na CNS. U psov a opíc boli v ojedinelých prípadoch pozorované extrasystoly, u psov sa tiež zistila ľahká tuková infiltrácia myokardu.

Štúdie mutagenity založené na testoch in vitroa in vivoneodhalili dôkaz žiadneho genotoxického potenciálu amantadínu.

Dlhodobé štúdie karcinogenity amantadínu neboli vykonané.

V štúdiách embryotoxicity na potkanoch, myšiach a králikoch boli zistené účinky na embryá a plody iba u potkanov pri vysokých dávkach. V stúpajúcej frekvencii bol pozorovaný edém, malpozícia zadných končatín a abnormality kostry. Účinky na fertilitu sa skúmali nedostatočne; jestvuje dôkaz poruchy fertility u potkanov.

Štúdie perinatálneho a postnatálneho obdobia neboli vykonané.

Lokálna znášanlivosť

Lokálna znášanlivosť infúzneho roztoku u ľudí je dobrá.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný, voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PK-Merz infúzna fľaša z plastickej hmoty so štítkom, závesné zariadenie.

Balenie: 2 a 10 fľiaš s objemom 500 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


27/0179/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


19.4.1995/bez časového obmedzenia10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2012


8PK-Merz