+ ipil.sk

Pladizol 100 mg tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/08610-REG


Písomná informácia pre používateľa


Pladizol 100 mg

tablety

cilostazol


▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Pladizol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pladizol

3. Ako užívať Pladizol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Pladizol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Pladizol a na čo sa používa


Pladizolpatrí do skupiny liekov nazývanej inhibítory fosfodiesterázy typu 3.

Má niekoľko účinkov, medzi ktoré patrí rozširovanie niektorých ciev a znižovanie úrovne zrážanlivosti (zhlukovania) niektorých buniek krvi nazývaných krvné doštičky, ktoré sa nachádzajú vo vašich cievach.


Pladizolvám bol predpísaný kvôli „intermitentnej klaudikácii“. Intermitentná klaudikácia je kŕčovitá bolesť v dolných končatinách, ktorá sa objavuje počas chôdze a je spôsobená nedostatočným prekrvením vašich nôh. Pladizoldokáže predĺžiť vzdialenosť, ktorú môžete prejsť bez bolestí, pretože zlepšuje cirkuláciu krvi vo vašich dolných končatinách. Cilostazol sa odporúča len u pacientov, ktorých príznaky sa dostatočne nezlepšili po úprave životného štýlu (napríklad vzdaní sa fajčenia a vyššej pohybovej aktivite) a po iných primeraných zásahoch. Je dôležité, aby ste počas užívania cilostazolu pokračovali v upravenom životnom štýle.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pladizol


Neužívajte Pladizol

 • ak ste alergický na cilostazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak trpíte „zlyhávaním srdca“,

 • ak máte počas odpočinku pretrvávajúcu bolesť v hrudníku alebo ste mali v predchádzajúcich šiestich mesiacoch infarkt alebo ste podstúpili operáciu srdca,

 • ak ste kedykoľvek, či už v súčasnosti alebo minulosti, trpeli stratami vedomia v dôsledku ochorenia srdca alebo akýmikoľvek závažnými poruchami srdcového rytmu,

 • ak viete, že váš zdravotný stav zvyšuje riziko krvácania alebo vzniku podliatin, napríklad:

 • aktívny(e) vred(y) žalúdka.

 • mozgová príhoda v priebehu posledných šiestich mesiacov.

 • problémy s očami, ak máte cukrovku.

 • ak váš krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný.

 • ak užívate kyselinu acetylsalicylovú a klopidogrel alebo inú kombináciu dvoch alebo viacerých liekov, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania (ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika),

 • ak trpíte závažným ochorením obličiek alebo stredne závažným alebo závažným ochorením pečene,

 • ak ste tehotná.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Pladizol, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak ste niekedy mali závažný problém so srdcom alebo akýkoľvek problém so srdcovým rytmom,

 • ak máte problémy s tlakom krvi.


Počas liečby Pladizolom sa uistite:

 • ak si váš stav vyžaduje chirurgický zákrok vrátane trhania zubov, informujte svojho lekára alebo zubára o tom, že užívate Pladizol.

 • ak sa vám začnú tvoriť podliatiny alebo začnete krvácať, prestaňte Pladizol užívať a informujte svojho lekára.


Deti a dospievajúci

Pladizol nie je vhodný pre deti.


Iné lieky a Pladizol

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Svojho lekára informujte zvlášť vtedy, ak užívate niektoré lieky proti bolesti alebo zápalu svalov alebo kĺbov alebo ak užívate lieky na zníženie zrážanlivosti krvi.

Medzi tieto lieky patria:

 • kyselina acetylsalicylová,

 • klopidogrel,

 • lieky proti zrážaniu krvi (napr. warfarín, dabigatran, rivaroxaban, apixaban alebo nízkomolekulové heparíny).


Ak užívate takéto lieky súbežne s Pladizolom, váš lekár môže vykonať niektoré rutinné krvné testy.


Niektoré lieky môžu pri súbežnom užívaní narúšať účinok Pladizolu. Môžu buď zvýšiť vedľajšie účinky Pladizolu alebo znížiť jeho účinnosť. Pladizolmôže mať rovnaký vplyv na niektoré iné lieky. Predtým, ako začnete užívať Pladizol, informujte svojho lekára, ak užívate:

 • erytromycín, klaritromycín alebo rifampicín (antibiotiká),

 • ketokonazol (na liečbu plesňových infekcií),

 • omeprazol (proti nadmernej tvorbe žalúdočnej kyseliny),

 • diltiazem (na liečbu vysokého krvného tlaku alebo proti bolesti v hrudníku),

 • cisaprid (na liečbu ochorení žalúdka),

 • lovastatín, simvastatín alebo atorvastatín (na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi),

 • halofantrín (na liečbu malárie),

 • pimozid (na liečbu duševných ochorení),

 • deriváty ergotamínu (na liečbu migrény, napr. ergotamín, dihydroergotamín),

 • karbamazepín alebo fenytoín (na liečbu kŕčov),

 • Ľubovník bodkovaný (rastlinný liek),

 • anagrelid (na liečbu esenciálnej trombocytémie).


Ak si nie ste istí, či sa to vzťahuje i na vaše lieky, opýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.


Predtým, ako začnete užívať Pladizol, informujte svojho lekára, ak užívate lieky na vysoký krvný tlak, pretože Pladizol môže zosilniť ich účinky na znižovanie vášho krvného tlaku. Ak váš krvný tlak klesne priveľmi, môže to spôsobiť rýchle búšenie srdca.

Medzi tieto lieky patria:

 • diuretiká (napr. hydrochlorothiazid, furosemid),

 • blokátory vápnikových kanálov (napr. verapamil, amlodipín),

 • inhibítory ACE (napr. captopril, lisinopril),

 • blokátory receptorov angiotenzínu II (napr. valsartan, kandesartan),

 • betablokátory (napr. labetalol, karvedilol).


Stále však môže byť vo vašom prípade správne užívať súbežne vyššie uvedené lieky s Pladizolom a váš lekár rozhodne, čo je pre vás vhodné.


Pladizol a jedlo, nápoje a alkohol

Pladizol sa má užívať 30 minút pred raňajkami a večerou alebo dve hodiny po jedle.

Tablety vždy zapite vodou.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Pladizol sa nesmie užívať počas tehotenstva.

Pladizol sa neodporúča pre dojčiace ženy.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pladizol môže spôsobiť závrat. Ak pociťujete závrate po užití tabletiek Pladizolu, NEŠOFÉRUJTE, nepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje a informujte vášho lekára alebo lekárnika.


3. Ako užívať Pladizol


 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Zvyčajná dávka je jedna 100 mg tableta dvakrát denne (ráno a večer). Túto dávku nie je potrebné meniť v prípade starších ľudí. Váš lekár vám však môže predpísať aj nižšiu dávku, ak užívate iné lieky, ktoré môžu mať vplyv na účinok Pladizolu.

 • Tablety Pladizolu sa majú užívať 30 minút pred raňajkami alebo večerou.

 • Tablety vždy zapite vodou.


Určitý prínos z užívania Pladizolumôžete pociťovať v priebehu 4 – 12 týždňov liečby. Váš lekár posúdi váš stav po 3 mesiacoch liečby a ak liečba nie je dostatočne účinná, odporučí vám, aby ste užívanie cilostazolu ukončili.


Použitie u detí a dospievajúcich

Pladizolnie je vhodný pre deti.


Ak užijete viac Pladizolu, ako máte

Ak z akéhokoľvek dôvodu užijete viac tabliet Pladizolu, ako máte, môžu sa u vás objaviť rôzne prejavy a príznaky, ako je silná bolesť hlavy, hnačka, pokles krvného tlaku a nepravidelný srdcový rytmus.


Ak ste užili viac tabliet, ako je vaša predpísaná dávka, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo navštívte miestnu nemocnicu. Nezabudnite si so sebou vziať balenie, aby bolo jasné, aký liek ste užili.


Ak zabudnete užiť Pladizol

Ak vynecháte dávku, netrápte sa; počkajte a užite nasledujúcu dávku a potom pokračujte ako zvyčajne. NEUŽÍVAJTE dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Pladizol

Ak prestanete užívať Pladizol,, bolesti vo vašich dolných končatinách sa môžu opäť objaviť alebo zhoršiť. Preto prestaňte užívať Pladizol len ak zaznamenáte vedľajšie účinky, ktoré si vyžadujú urgentné lekárske ošetrenie (pozri časť 4) alebo ak vám to povie lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, obráťte sa na svojho lekára. Prestaňte užívať Pladizol a ihneď kontaktujte lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice.

 • cievna mozgová príhoda (mŕtvica),

 • infarkt,

 • problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť nedostatočné dýchanie alebo opuch členkov,

 • nepravidelný srdcový rytmus (prvý výskyt alebo jeho zhoršenie),

 • výrazné krvácanie,

 • ľahká tvorba podliatin,

 • závažné ochorenie sprevádzané tvorbou pľuzgierov na pokožke, v ústach, očiach a na genitáliách,

 • zožltnutie pokožky alebo očných bielkov spôsobené problémami s pečeňou alebo krvou (žltačka).


Okamžite sa obráťte na svojho lekára aj v prípade horúčky alebo bolestí v hrdle. Možno bude potrebné uskutočniť niektoré krvné testy a váš lekár rozhodne o vašej ďalšej liečbe.


Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s určitou frekvenciou (častosťou), ktorá je definovaná nasledovne:

Veľmi časté: ovplyvňujú viac ako 1 užívateľa z 10

Časté: ovplyvňujú 1 až 10 užívateľov zo 100

Menej časté: ovplyvňujú 1 až 10 užívateľov z 1000

Zriedkavé: ovplyvňujú 1 až 10 užívateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé: ovplyvňujú menej ako 1 užívateľa z 10 000

Neznáme: z dostupných údajov.


S užívaním Pladizolu boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky. Ihneď ich oznámte svojmu lekárovi.


Veľmi časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

 • bolesti hlavy,

 • abnormálnu stolica,

 • hnačku.


Časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

 • rýchly pulz,

 • búšenie srdca (palpitácie),

 • bolesť na hrudníku,

 • závrat,

 • bolesť hrdla,

 • nádchu (rinitídu),

 • bolesť brucha,

 • nepríjemné pocity v oblasti brucha (tráviace problémy),

 • pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť (nutkanie na vracanie alebo vracanie),

 • stratu chuti do jedla (anorexiu),

 • nadmerné odgrgávanie alebo nadúvanie (flatulenciu),

 • opuch členkov, chodidiel alebo tváre,

 • vyrážky alebo zmenu vzhľadu pokožky,

 • svrbenie pokožky,

 • nerovnomerné podkožné krvácanie,

 • celkovú slabosť.


Menej časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

 • infarkt,

 • nepravidelný rytmus srdca (nový alebo zhoršujúci sa),

 • problémy so srdcom, ktoré môžu vyvolať dýchavičnosť alebo opuch členkov,

 • zápal pľúc,

 • kašeľ,

 • zimomriavky,

 • neočakávané krvácanie,

 • náchylnosť ku krvácaniu (napr. žalúdka, oka, svalu, z nosa a krv v slinách alebo v moči),

 • pokles červených krviniek v krvi,

 • závrat pri postavení sa,

 • omdlievanie,

 • úzkosť,

 • problémy so spánkom,

 • nezvyčajné sny,

 • alergickú reakciu,

 • bolesti,

 • cukrovku a zvýšenú hladinu cukru v krvi,

 • bolesti žalúdka (gastritídu),

 • malátnosť.


U ľudí trpiacich cukrovkou môže byť zvýšené riziko krvácania do oka.


Zriedkavé vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

 • tendenciu krvácať dlhšie než je zvyčajné,

 • zvýšenie počtu krvných doštičiek,

 • problémy s obličkami.


V súvislosti s užívaním Pladizolu u boli nahlásené nasledujúce vedľajšie účinky, nie je však známe, ako často sa môžu vyskytnúť:

 • zmeny krvného tlaku,

 • zníženie počtu červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek v krvi,

 • ťažkosti s dýchaním,

 • ťažkosti s pohybom,

 • horúčka,

 • návaly tepla,

 • ekzém a iné vyrážky na pokožke,

 • znížená citlivosť pokožky,

 • výtok z očí alebo zlepené oči (konjuktivitídu),

 • zvonenie v ušiach (tinitus),

 • problémy s pečeňou, vrátane hepatitídy,

 • zmeny v moči.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Pladizol


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25ºC.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Pladizol obsahuje


Liečivo je cilostazol. Jedna tableta obsahuje 100 mg cilostazolu.


Ďalšie zložky sú: sorbitol, mastenec, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, vápenatá soľ karmelózy,

koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát a kyselina stearová.


Ako vyzerá Pladizol a obsah balenia

Pladizol 100 mg tablety sú biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné (obojstranne vypuklé) tablety s označením C100.

Rozmery: priemer 8,6 mm ± 25% a hrúbka 4,2 mm ± 25%.


Obsah balenia

Váš liek sa dodáva v balení s 56 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

 1. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, s miestom prepúšťania:

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

 1. Laboratorios NORMON, S.A., Ronda de Valdecarrizo 6, 28760 - Tres Cantos, Madrid, Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Česká republika

Pladizol 100 mg tablety

Rumunsko

Pladizol 100 mg comprimate

Slovenská republika

Pladizol 100 mg tablety

Veľká Británia

Pladizol 100 mg Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2014.

0

Pladizol 100 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/08610-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.


 1. NÁZOV LIEKU


Pladizol 100 mg tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 100 mg cilostazolu.


Pomocná látka so známym účinkom: 40 mg sorbitolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety s označením C100.

Rozmery: priemer 8,6 mm ± 25% a hrúbka 4,2 mm ± 25%.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Pladizol je indikovaný u pacientov s intermitentnou klaudikáciou na predĺženie maximálnych vzdialeností, ktoré je pacient schopný prejsť bez bolesti a ktorí nemajú pokojovú bolesť a príznaky periférnej nekrózy tkaniva (II. štádium periférneho artériového ochorenia podľa Fontainea).

Pladizol je určený na použitie v druhej línii u pacientov, u ktorých sa napriek zmene životného štýlu (vrátane ukončenia fajčenia a sledovanej pohybovej liečby) a iným vhodným zásahom dostatočne nezlepšili príznaky intermitentnej klaudikácie.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporučené dávkovanie cilostazolu je 100 mg dvakrát denne. Cilostazol sa má užívať 30 minút pred raňajkami a večerou. Užívanie cilostazolu s jedlom preukázalo zvýšenie maximálnych plazmatických koncentrácií (cmax) cilostazolu, čo sa môže spájať so zvýšeným výskytom nežiaducich reakcií.


Cilostazol má podávať lekár so skúsenosťami v liečbe intermitentnej klaudikácie (pozri tiež časť 4.4).


Lekár má po 3 mesiacoch liečby opätovne zhodnotiť pacienta a ak nespozoroval adekvátny účinok alebo sa nezlepšili príznaky, má podávanie cilostazolu ukončiť.


Pacienti liečení cilostazolom musia pokračovať v úprave svojho životného štýlu (v nefajčení a pohybových aktivitách) a farmakologických zásahoch (v liečbe na znižovanie hladín tukov a antiagregačnej liečbe) na zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod. Cilostazol nie je náhrada tejto liečby.


Zníženie dávky na 50 mg dvakrát denne sa odporúča pacientom, ktorí dostávajú silné inhibítory CYP3A4, napríklad niektoré makrolidy, azolové antimykotiká, inhibítory proteáz alebo lieky, ktoré sú silnými inhibítormi CYP2C19, napríklad omeprazol (pozri časť 4.4 a 4.5).


Starší pacienti

U starších pacientov nie sú potrebné žiadne zvláštne požiadavky na úpravu dávkovania.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola nestanovená.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s klírensom kreatinínu >25 ml/min sa úprava dávky nevyžaduje. Cilostazol je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu ≤25 ml/min


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky. K dispozícii nie sú žiadne údaje o pacientoch so stredne ťažkou a ťažkou poruchou funkcie pečene. Vzhľadom na to, že sa cilostazol extenzívne metabolizuje pečeňovými enzýmami, je kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkou a ťažkou poruchou funkcie pečene.


4.3 Kontraindikácie


 • Známa precitlivenosť na cilostazol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Ťažká porucha funkcie obličiek: klírens kreatinínu ≤ 25 ml/min.

 • Stredne ťažká až ťažká porucha funkcie pečene.

 • Kongestívne zlyhanie srdca.

 • Gravidita.

 • Pacienti so známou predispozíciou ku krvácaniu (napr. aktívny peptický vred, nedávna (v priebehu posledných 6 mesiacov) hemoragická mozgová príhoda, proliferatívna diabetická retinopatia, neadekvátne kontrolovaná hypertenzia).

 • Pacienti, u ktorých sa vyskytla ventrikulárna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia, multifokálne

ventrikulárne ektopie bez ohľadu na to, či boli adekvátne liečené alebo nie a pacienti

s predĺženým intervalom QTc.

 • Pacienti so závažnou tachyarytmiou.

 • Pacienti súbežne liečení dvomi alebo viacerými ďalšími liekmi proti krvným doštičkám alebo

proti zrážaniu krvi (napr. kyselinou acetylsalicylovou, klopidogrelom, heparínom, warfarínom,

acenokumarolom, dabigatranom, rivaroxabanom alebo apixabanom).

 • Pacienti s nestabilnou angínou pektoris, infarktom myokardu v predchádzajúcich 6 mesiacoch

alebo pacienti, ktorí v predchádzajúcich 6 mesiacoch podstúpili operáciu koronárnych artérií.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vhodnosť liečby cilostazolom sa má popri možnostiach inej liečby starostlivo zvážiť, ako je napríklad revaskularizácia.


Vzhľadom na svoj mechanizmus účinku môže cilostazol vyvolať tachykardiu, palpitáciu, tachyarytmiu a/alebo hypotenziu. Frekvencia úderov srdca sa v dôsledku užívania cilostazolu zvýši o približne 5 až 7 úderov za minútu, čo môže u rizikových pacientov následne vyvolať angínu pektoris.


Pacienti so zvýšeným rizikom výskytu závažných nežiaducich kardiologických udalostí v dôsledku zvýšenej frekvencie úderov srdca, napríklad pacienti so stabilným koronárnym ochorením, majú byť počas liečby cilostazolom starostlivo monitorovaní. Užívanie cilostazolu je u pacientov s nestabilnou angínou pektoris alebo infarktom myokardu/operáciou koronárnych artérií v predchádzajúcich 6 mesiacoch alebo so závažnými tachyarytmiami kontraindikované (pozri časť 4.3).


Opatrne treba postupovať pri predpisovaní cilostazolu pacientom s atriálnou alebo ventrikulárnou ektopiou a pacientom s fibriláciou predsiení.


Pacienti majú byť upozornení na to, že je potrebné informovať o akomkoľvek krvácaní alebo ľahkom vzniku modrín počas liečby. V prípade retinálneho krvácania je potrebné podávanie cilostazolu ukončiť. Časti 4.3 a 4.5 obsahujú ďalšie informácie týkajúce sa rizík krvácania.


V dôsledku inhibičného účinku cilostazolu na zhlukovanie krvných doštičiek je možné, že sa zvýši riziko krvácania pri chirurgických zásahoch (vrátanie malých invazívnych zásahov, ako je extrakcia zuba). Ak má pacient podstúpiť plánovaný chirurgický zákrok a antiagregačný účinok nie je potrebný, užívanie cilostazolu sa má prerušiť 5 dní pred chirurgickým zákrokom.


Hlásené boli zriedkavé alebo veľmi zriedkavé prípady hematologických anomálií vrátane trombocytopénie, leukopénie, agranulocytózy, pancytopénie a aplastickej anémie (pozri časť 4.8). Väčšina pacientov sa po vysadení cilostazolu zotavila. Niektoré prípady pancytopénie a aplastickej anémie však mali fatálne následky. Pacienti majú byť upozornení na to, že okrem nahlásenia epizód krvácania a ľahkého vzniku podliatin, musia okamžite informovať aj o akýchkoľvek ďalších príznakoch, ktoré by mohli naznačovať začiatok rozvoja krvnej dyskrázie, ako sú napríklad pyrexia a bolesť v hrdle. Kompletné vyšetrenie krvného obrazu je potrebné, ak je podozrenie na infekciu alebo ak sa vyskytnú akékoľvek iné klinické príznaky krvnej dyskrázie. Užívanie cilostazolu sa má v prípade klinických alebo laboratórnych dôkazov hematologických anomálií okamžite ukončiť.


V prípade pacientov užívajúcich silné inhibítory CYP3A4 alebo CYP2C19 bolo pozorované zvýšenie hladiny cilostazolu v plazme. V takých prípadoch sa odporúča užívanie cilostazolu v dávke 50 mg dvakrát denne (ďalšie informácie nájdete v časti 4.5).


Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní cilostazolu s iným liečivom, ktorá má potenciál znižovať krvný tlak, a to v dôsledku možného hypotenzívného účinku s reflexnou tachykardiou. Ďalšie informácie sú v časti 4.8.


Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní cilostazolu s inými liečivami, ktoré inhibujú zhlukovanie krvných doštičiek. Pozri časti 4.3 a 4.5.


Pomocné látky so známym účinkom:

Pladizol obsahuje sorbitol. Pacienti s intoleranciou fruktózy nemajú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Inhibítory zhlukovania krvných doštičiek

Cilostazol je inhibítor PDE III s antiagregačným účinkom. V klinickej štúdii u zdravých jedincov nespôsobilo podávanie 150 mg cilostazolu 2-krát denne počas piatich dní predĺženie času krvácania.


Kyselina acetylsalicylová (ASA)

Krátkodobé (≤ 4 dni) súbežné podávanie ASA s cilostazolom viedlo k 23 – 25 % zvýšeniu úrovne inhibície ADP-indukovanému ex vivo zhlukovaniu doštičiek v porovnaní s podávaním samotnej ASA.


Neobjavili sa žiadne zjavné tendencie zvýšenej frekvencie hemoragických nežiaducich účinkov u pacientov užívajúcich cilostazol a ASA v porovnaní s pacientmi, ktorí užívali placebo a ekvivalentné dávky ASA.


Klopidogrel a iné antiagregačné lieky

Súbežné podávanie cilostazolu a klopidogrelu nemalo žiaden vplyv na počet krvných doštičiek, protrombínový čas (PT) alebo aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT). U všetkých zdravých jedincov v štúdii viedlo podávanie klopidogrelu k predĺženiu času krvácania, súbežné podávanie s cilostazolom nemalo za následok žiaden výrazný dodatočný vplyv na čas krvácania. Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní cilostazolu a akéhokoľvek lieku, ktorý inhibuje zhlukovanie krvných doštičiek. Treba zvážiť monitorovanie času krvácania v intervaloch. Liečba cilostazolom je kontraindikovaná u pacientov užívajúcich dve alebo viac ďalších liečiv s antiagregačným účinkom (pozri časť 4.3).


Pri súbežnom užívaní klopidogrelu, ASA a cilostazolu v štúdii CASTLE bol pozorovaný vyšší výskyt krvácania.


Perorálne antikoagulanciá, ako warfarín

V klinickej štúdii s jednorazovou dávkou nebola pozorovaná žiadna inhibícia metabolizmu warfarínu alebo vplyv na parametre koagulácie (PT, aPTT, čas krvácania). Treba však postupovať opatrne u pacientov, ktorí dostávajú cilostazol a zároveň akékoľvek antikoagulancium a kde sa vyžaduje časté monitorovanie, aby sa znížila možnosť výskytu krvácania.


Liečba cilostazolom je kontraindikovaná u pacientov, ktorí užívajú dva alebo viaceré ďalšie lieky proti zrážaniu krvi (pozri časť 4.3).


Inhibítory enzýmu Cytochrómu P-450 (CYP)

Cilostazol sa extenzívne metabolizuje enzýmami CYP, najmä CYP3A4 a CYP2C19 a v menšom rozsahu i CYP1A2. Tento dehydro-metabolit, ktorý má 4 – 7 násobne vyšší inhibičný účinok na agregáciu ako cilostazol, sa javí, že sa tvorí primárne pomocou CYP3A4. 4´- trans – hydroxy metabolit s aktivitou jednej pätiny cilostazolu je primárne vytváraný pomocou CYP2C19 . Preto lieky inhibujúce CYP3A4 (napr. niektoré makrolidy, azolové antimykotiká, inhibítory proteázy) alebo CYP2C19 (ako napríklad inhibítory protónovej pumpy, PPI) zvyšujú celkovú farmakologickú aktivitu a mohli by potenciálne zvýšiť nežiaduce účinky cilostazolu. V dôsledku toho je u pacientov súčasne užívajúcich silné inhibítory CYP3A4 alebo CYP2C19 odporúčaná dávka 50 mg dvakrát denne (pozri časť 4.2).


Podanie cilostazolu s erytromycínom (inhibítorom CYP3A4) malo za následok zvýšenie AUC cilostazolu o 72 % a bolo sprevádzané 6 % znížením AUC dehydro-metabolitu spolu s 119 % zvýšením AUC 4-trans-hydroxymetabolitu. Na základe AUC sa celková farmakologická aktivita cilostazolu pri súbežnom podávaní s erytromycínom zvyšuje o 34 %. Podľa týchto údajov je odporúčaná dávka cilostazolu pri užívaní s erytromycínom a podobnými liečivami (napr. klaritromycínom) 50 mg dvakrát denne.


Súbežné podanie ketokonazolu (inhibítoru CYP3A4) s cilostazolom malo za následok 117 % nárast AUC cilostazolu, ktorý bol sprevádzaný 15 % poklesom AUC dehydro-metabolitu a 87 % nárastom AUC 4´-trans-hydroxymetabolitu. Na základe AUC sa celková farmakologická aktivita cilostazolu pri súbežnom podávaní s ketokonazolom zvyšuje o 35 %. Podľa týchto údajov je odporúčaná dávka cilostazolu v prítomnosti ketoconazolu alebo podobných liečiv (napr. itrakonazolu) 50 mg dvakrát denne.


Podávanie cilostazolu s diltiazemom (slabým inhibítorom CYP3A4) malo za následok zvýšenie AUC cilostazolu o 44 %, ktoré bolo sprevádzané 4 % zvýšením AUC dehydro-metabolitu a 43 % zvýšením AUC 4´-trans-hydroximetabolitu. Na základe AUC sa celková farmakologická aktivita cilostazolu pri súbežnom podávaní s diltiazemom zvyšuje o 19 %. Podľa týchto údajov nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Podanie jednorazovej dávky 100 mg cilostazolu s 240 ml grapefruitového džúsu (inhibítorom intestinálneho CYP3A4) nemalo žiaden výrazný účinok na farmakokinetiku cilostazolu. Podľa týchto údajov nie je potrebná žiadna úprava dávky. Klinicky relevantný vplyv na cilostazol je však v prípade väčšieho množstva grapefruitového džúsu možný.


Podanie cilostazolu s omeprazolom (inhibítorom CYP2C19) zvýšilo AUC cilostazolu o 22 %, čo bolo sprevádzané 68 % poklesom AUC dehydro-metabolitu a 36 % poklesom AUC 4´-trans-hydroxymetabolitu. Na základe AUC sa celková farmakologická aktivita pri súbežnom podávaní s omeprazolom zvyšuje o 47 %. Podľa týchto údajov je v prítomnosti omeprazolu odporúčaná dávka cilostazolu 50 mg dvakrát denne.


Substráty enzýmu Cytochrómu P-450

Ukázalo sa, že cilostazol zvyšuje AUC lovastatínu (senzitívneho substrátu CYP3A4) a jeho β-hydroxy kyseliny o 70 %. Opatrnosť je potrebná, keď sa cilostazol súbežne podáva so substrátmi CYP3A4 s nízkym terapeutickým indexom (napr. cisaprid, halofantrín, pimozid, deriváty ergotamínu). Pri súbežnom podávaní so statínmi metabolizovanými CYP3A4, napríklad simvastatínom, atorvastatínom a lovastatínom sa odporúča sa opatrnosť.


Induktory enzýmu Cytochrómu P-450

Účinok induktorov CYP3A4 a CYP2C19 (ako je karbamazepín, fenytoín, rifampicín a Ľubovník bodkovaný) na farmakokinetiku cilostazolu sa nehodnotil. Teoreticky môže dôjsť k zmene antiagregačného účinku, a preto by sa mal pozorne sledovať pri súbežnom podávaní cilostazolu a induktorov CYP3A4 a CYP2C19.


V klinických štúdiách spôsobovalo fajčenie (ktoré indukuje CYP1A2) zníženie koncentrácií cilostazolu v plazme o 18 %.


Iné potenciálne interakcie

Opatrne treba postupovať pri súbežnom podávaní cilostazolu s inou látkou, ktorá má potenciál znižovať krvný tlak vzhľadom na možnosť aditívneho hypotenzného účinku s reflexnou tachykardiou.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne dostatočné údaje týkajúce sa použitia cilostazolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Pladizol sa nesmie používať počas gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia

V štúdiách na zvieratách sa hlásil prechod cilostazolu do materského mlieka. Vylučovanie cilostazolu do ľudského mlieka nie je známe. Vzhľadom na potenciálny škodlivý vplyv na novonarodené dieťa dojčené liečenou matkou sa užívanie Pladizolu počas dojčenia neodporúča.


Fertilita

Cilostazol v štúdiách na zvieratách nemal vplyv na fertilitu.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Cilostazol môže spôsobiť závrat a pacienti majú byť upozornení na to, že musia byť pri vedení vozidla alebo obsluhovaní strojov opatrní.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie v rámci klinických skúšok boli bolesť hlavy (u > 30 %), hnačka a abnormálna stolica (u > 15 %). Tieto reakcie boli zvyčajne miernej až strednej intenzity a niekedy sa zmiernili znížením dávky.


Nežiaduce reakcie hlásené v klinických skúšaniach a v období po uvedení na trh sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke.


Frekvencie výskytu:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1,000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Frekvencie reakcií pozorovaných počas obdobia po uvedení na trh sú považované za neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

Ekchymóza

Menej časté

Anémia

Zriedkavé

Predĺžený čas krvácania, trombocytémia

Neznáme

Krvácavosť, trombocytopénia, granulocytopénia, agranulocytóza, leukopénia, pancytopénia, aplastická anémia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

Alergické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Edém (periférny, tváre), anorexia

Menej časté

Hyperglykémia, diabetes mellitus

Psychické poruchy

Menej časté

Úzkosť

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy

Časté

Závrat

Menej časté

Insomnia, nezvyčajné sny

Neznáme

Paréza, hypoestézia

Poruchy oka

Neznáme

Konjunktivitída

Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme

Tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácia, tachykardia, angína pektoris, arytmia, ventrikulárne extrasystoly

Menej časté

Infarkt myokardu, atriálna fibrilácia, kongestívne zlyhanie srdca, supraventrikulárna tachykardia, ventrikulárna tachykardia, syncopa

Poruchy ciev

Menej časté

Krvácanie v oku, epistaxa, gastrointestinálne krvácanie, nešpecifikované krvácanie, ortostatická hypotenzia

Neznáme

Návaly tepla, hypertenzia, hypotenzia, cerebrálna hemorágia, pulmonárna hemoragia, krvácanie do svalov, krvácanie do dýchacieho traktu, subkutánna hemorágia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Rinitída, faryngitída

Menej časté

Dyspnoe, pneumónia, kašeľ

Neznáme

Intersticiálna pneumónia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Hnačka, abnormálna stolica

Časté

Nevoľnosť a vracanie, dyspepsia, nadúvanie, bolesť brucha

Menej časté

Gastritída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatitída, abnormálna funkcia pečene, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Vyrážka, pruritus

Neznáme

Ekzém, kožné vyrážky, Stevensov-Johnsomov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé

Zlyhanie obličiek, porucha funkcie obličiek

Neznáme

Hematúria, pollakisúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Bolesť na hrudníku, asténia

Menej časté

Zimomriavky, malátnosť

Neznáme

Pyrexia, bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme

Zvýšená hladina kyseliny močovej, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi


Zvýšenie frekvencie palpitácie a periférneho edému sa pozorovalo, keď sa cilostazol kombinoval s inými vazodilatátormi, ktoré spôsobujú reflexnú tachykardiu, napr. dihydropridínové blokátory kalciového kanála.


Bolesti hlavy boli jedinou nežiaducou udalosťou, ktorá mala za následok ukončenie terapie u ≥ 3 % pacientov liečených cilostazolom. Medzi ďalšie časté príčiny ukončenia liečby patrili palpitácia a hnačka (v oboch prípadoch 1,1 %).


Cilostazol samotný môže so sebou niesť riziko krvácania a toto riziko môže byť potencované súčasným podaním akejkoľvek inej látky s takýmto potenciálom.


Riziko vnútroočného krvácania môže byť vyššie u pacientov s diabetom.


U pacientov nad 70 rokov sa zistila zvýšená frekvencia hnačky a palpitácie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


K dispozícii sú len obmedzené informácie o akútnom predávkovaní u ľudí. Medzi predpokladané znaky a príznaky patria silné bolesti hlavy, hnačka, tachykardia a pravdepodobne i srdcová arytmia.


Pacienti musia byť pod dohľadom a dostať podpornú liečbu. Žalúdok sa má vyprázdniť vyvolaním vracania alebo pomocou výplachu podľa toho, čo je vhodné.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotiká, antiagreganciá trombocytov okrem heparínu.

ATC kód: B01AC23


Na základe údajov získaných z deviatich placebom kontrolovaných štúdií (v rámci ktorých užívalo cilostazol 1 634 pacientov) sa preukázalo, že cilostazol zlepšuje výkonnosť na základe posúdenia zmien absolútnej klaudikačnej vzdialenosti (ACD alebo maximálnej vzdialenosti prejdenej pešo) a počiatočnej klaudikačnej vzdialenosti (ICD alebo vzdialenosti prejdenej pešo bez bolestí) po testovaní na bežeckom páse. Po 24 - týždňovej liečbe 100 mg cilostazolu 2 x denne sa nárasty priemerného ACD pohybovali medzi 60,4 - 129,1 m, zatiaľ čo priemerné nárasty ICD sa pohybovali medzi 47,3 - 93,6 m.


Metaanalýza založená na rozdieloch vážených priemerov v rámci deviatich štúdií naznačila, že došlo k výraznému absolútnemu celkovému zlepšeniu oproti východiskovému stavu maximálnej

vzdialenosti prejdenej pešo (ACD) o 42 m pri podávaní 100 mg cilostazolu 2 x denne v porovnaní so zlepšením dosiahnutým pri podávaní placeba. To zodpovedá relatívnemu zlepšeniu o 100 % v porovnaní s placebom. Tento účinok bol nižší u diabetikov než u pacientov, ktorí týmto ochorením netrpia.


Štúdie na zvieratách preukázali, že cilostazol má vazodilatačné účinky a toto bolo názorne dokázané v rámci malých štúdií s ľudskými subjektmi, u ktorých bol meraný prietok krvi v členku pomocou pletyzmografie. Cilostazol zároveň inhibuje i proliferáciu buniek hladkých svalov u potkanov a ľudských buniek hladkých svalov in vitro a inhibuje reakciu rastového faktora odvodeného z krvných doštičiek, ktorá spôsobuje ich uvoľňovanie a reakciu PF-4 v ľudských krvných doštičkách.


Štúdie na zvieratách a u ľudí (in vivo a ex vivo) ukázali, že cilostazol spôsobuje reverzibilnú inhibíciu zhlukovania krvných doštičiek. Táto inhibícia účinkuje proti veľkému rozsahu agregantov (vrátane šmykového napätia, kyseliny arachidonovej, kolagénu, ADP a adrenalínu); u ľudí trvá táto inhibícia až 12 hodín a po prerušení podávania cilostazolu nastáva obnova zhlukovania do 48 až 96 hodín bez reakčného nadmerného zhlukovania. Predmetom skúmania boli účinky na cirkulujúce plazmatické lipidy u pacientov užívajúcich liek obsahujúci cilostazol. Po 12 týždňoch, v porovnaní s placebom spôsobilo 100 mg cilostazolu podávaného 2 x denne zníženie triglyceridov o 0,33 mmol/l (15 %) a zvýšenie HDL-cholesterolu 0,10 mmol/l (10 %).


Bola vykonaná randomizovaná, dvojito zaslepená placebom kontrolovaná štúdia fázy IV s cieľom vyhodnotiť dlhodobé účinky cilostazolu so zameraním na mortalitu a bezpečnosť. Celkovo užívalo cilostazol alebo placebo 1 439 pacientov s intermitentnou klaudikáciou bez zlyhávania srdca a to počas troch rokov. Čo sa týka mortality, sledovaná 36-mesačná Kaplan-Meierova miera úmrtnosti súvisiaca s liekom, ktorý bol predmetom štúdie so stredným časom skúmaného lieku 18 mesiacov predstavovala 5,6 % (95 %CI z 2,8 na 8,4 %) pri cilostazole a 6,8 % (95 % CI z 1,9 na 11,5 %) pri placebe. Dlhodobá liečba s cilostazolom neviedla k vzniku obáv týkajúcich sa bezpečnosti.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Po viacnásobnom podaní 100 mg cilostazolu dvakrát denne u pacientov s periferálnym vaskulárnym ochorením bol stabilný stav dosiahnutý do 4 dní.


Cmaxcilostazolu a jeho primárne cirkulujúce metabolity klesajú v miere nižšej než úmernej zvyšujúcim sa dávkam. Avšak AUC cilostazolu a jeho metabolitov sa zvyšuje približne úmerne dávke.


Zjavný polčas eliminácie cilostazolu je 10,5 hodín. Dva hlavné metabolity, dehydro-cilostazol a

4´-trans-cylostazol, majú podobné zjavné polčasy. Dehydro-metabolit je 4-7 krát aktívnejší antiagregant krvných doštičiek ako základná zlúčenina a 4’-trans-hydroxy metabolit dosahuje pätinu jej aktivity. Plazmatické koncentrácie (merané pomocou AUC) dehydro a 4`-trans-hydroxy metabolitov predstavujú ~41 % a ~12 % koncentrácií cilostazolu.


Cilostazol je eliminovaný predovšetkým metabolicky a následne sú metabolity vylučované v moči. Cytochróm P-450 CYP3A4, v menšej miere CYP2C19 a v ešte menšej miere i CYP1A2 sú primárnymi izoenzýmami, ktoré sa podieľajú na jeho metabolizme.


Primárna cesta eliminácie je močom (74 %), zvyšná časť je vylučovaná v stolici. V moči nie je vylučované žiadne merateľné množstvo nezmeneného cilostazolu a menej než 2 % dávky sú vylučované ako dehydro-cilostazol metabolit. Približne 30 % dávky je vylučovaných močom ako 4’-trans-hydroxy metabolit. Zvyšná časť je vylučovaná vo forme metabolitov, pričom žiaden z nich neprekračuje 5 % celkového vylúčeného objemu.


95 – 98 % cilostazolu je viazaných na proteíny, predovšetkým na albumín. Dehydro-metabolit sa viaže na proteíny v rozsahu 97,4 % a 4’-trans-hydroxy metabolit v rozsahu 66 %.


Neexistuje žiaden dôkaz o tom, že cilostazol aktivuje mikrozomálne enzýmy v pečeni.


U zdravých jedincov vo veku 50 až 80 rokov nebola farmakokinetika cilostazolu a jeho metabolitov výrazne ovplyvnená vekom ani pohlavím.


U jedincov so závažnou poruchou funkcie obličiek bola voľná frakcia cilostazolu o 27 % vyššia, Cmax bola nižšia o 29 % a AUC o 39 % nižšia než u jedincov s normálnou funkciou obličiek. V porovnaní s jedincami s normálnou funkciou obličiek bola Cmaxnižšia o 41 % a AUC bola o 47 % nižšia u jedincov so závažnou poruchou funkcie obličiek. U jedincov so závažnou poruchou funkcie obličiek bola Cmaxvyššia o 173 % a AUC 4’-trans-hydroxy cilostazolu bola vyššia o 209 %. Tento liek sa nesmie podávať pacientom s klírensom kreatinínu < 25ml/min (pozri časť 4.3).


K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene a keďže je cilostazol vo veľkej miere metabolizovaný práve enzýmami pečene, títo pacienti nesmú užívať tento liek (pozri časť 4.3).


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Cilostazol a niekoľko jeho metabolitov sú inhibítormi fosfodiesterázy III, ktoré potláčajú cyklickú

degradáciu AMP, v dôsledku čoho sa vo veľkom množstve rôznych tkanív vrátane krvných doštičiek

a ciev nachádza zvýšené množstvo cAMP. Podobne ako v prípade iných inotropických

a vazodilatačných látok viedol cilostazol k tvorbe kardiovaskulárnych lézií u psov. Takéto lézie sa

neobjavili u potkanov ani opíc a sú považované za špecifické pre živočíšny druh. Skúmanie QTc

u psov a opíc nepreukázalo žiadnu prolongáciu po podaní cilostazolu alebo jeho metabolitov.


Štúdie mutagenity boli negatívne čo sa týka mutácii génov baktérií, opravy bakteriálnej

DNA, mutácii génov buniek cicavcov a chromozomálnych aberácií kostnej drene myší in vivo.

V rámci in vitro testov na ovariálnych bunkách škrečka čínskeho spôsobil cilostazol mierny, avšak

signifikantný nárast frekvencie chromozomálnej aberácie. V rámci dvojročných štúdií týkajúcich sa

karcinogenity u potkanov pri perorálnych (v strave podávaných) dávkach do 500 mg/kg/deň a u myší

pri dávkach do 1000 mg/kg/deň neboli pozorované žiadne nezvyčajné neoplastické výsledky.


U potkaních samičiek, ktorým bol podávaný počas tehotenstva, došlo k zníženiu váh plodov. Okrem

toho bol pri vysokých dávkach zaznamenaný výskyt väčšieho počtu plodov s externými, viscerálnymi

a skeletálnymi abnormalitami. Pri nižších dávkach boli pozorované retardácie osifikácie. Expozícia

v neskorej fáze tehotenstva mala za následok zvýšenú frekvenciu mŕtvo narodených plodov a nižšie

váhy potomstva. U králikov bola pozorovaná zvýšená frekvencia retardácie osifikácie sterna.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Sorbitol (E-420)

Mastenec

Mikrokryštalická celulóza

Krospovión

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Vápenatá soľ karmelózy

Magnéziumstearát

Kyselina stearová


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Aluminium/aluminium – polyamid-PVC blistre s 56 tabletami.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0048/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Pladizol 100 mg tablety