+ ipil.sk

Plendil 5 mgPríbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


Plendil2,5 mg

Plendil 5 mg

Plendil 10 mg

Tablety s predĺženým uvoľňovaním

felodipinum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára , alebolekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Plendil a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete použijete Plendil

3. Ako používať užívať Plendil

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Plendil

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Plendil a na čo sa používa


Plendil obsahuje liečivo felodipín. Felodipín patrí do skupiny liečiv označovaných ako antagonisty kalcia. Felodipín znižuje tlak krvi tým, že rozširuje malé krvné cievy (arterioly). Neovplyvňuje negatívne činnosť srdca.

Liečivo sa z tabliet s predĺženým uvoľňovaním dostáva do organizmu kontrolovanou rýchlosťou, čím sa zabezpečuje rovnomerný účinok lieku po celý deň.


Plendil sa používa na liečbu:

 • vysokého krvného tlaku (hypertenzie)

 • bolesti pri srdci a na hrudníku, ktoré vznikajú napríklad po námahe alebo po strese (angína pektoris).


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Plendil


Neužívajte Plendil

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste tehotná,

 • informujte preto svojho lekára, ak ste mali nejakú nezvyčajnú reakciu aj na iné lieky,

 • pri nekompenzovanom srdcovom zlyhaní (srdcové zlyhanie, ktoré nie je dostatočne liečené),

 • pri akútnom infarkte myokardu, pri obštrukcii srdcovej chlopne, pri dynamickej srdcovej obštrukcii alebo angíne pektoris, ktorá trvá bez prestávky 15 minút a viac alebo sa prejavuje výraznejšou bolesťou ako obyčajne.


Nepodávajte Plendil deťom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, než začnete užívať Plendil.


Informujte svojho lekára aj o vašich predošlých zdravotných ťažkostiach.


Informujte svojho lekára, ak ste mali hocijaké alergické, nepríjemné alebo neobvyklé reakcie na liek Plendil ako aj na iné lieky.


V zriedkavých prípadoch môže podávanie felodipínu, podobne ako iných liečiv rozširujúcich malé cievy, vyvolávať značné zníženie krvného tlaku (hypotenziu), čo môže mať u vnímavých osôb za následok nedokrvenie srdcového svalu (myokardiálnu ischémiu).


Lekár predpísal Plendil len pre váš aktuálny zdravotný stav. Neužívajte ho pri iných ťažkostiach, pokiaľ vám to lekár neodporučí.


Použitie u detí

Používanie lieku Plendil u detí sa neodporúča.


Použitie u starších pacientov

Plendil sa môže použiť u starších pacientov. Nižšie dávky sú často dostatočné.


Iné lieky a Plendil

Ak užívatealebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi vrátane rastlinných liekov ako ľubovník bodkovaný alebo všetky lieky, ktoré si kúpite, alebo použijete bez lekárskeho predpisu.


Liečbu liekom Plendil môže ovplyvniť súbežné podávanie niektorých liekov proti žalúdkovým vredom (cimetidín); antibiotík (erytromycín); liekov proti plesňovým ochoreniam s obsahom itrakonazolu, ketokonazolu; liekov používaných na navodenie spánku (barbituráty) a liekov užívaných na prevenciu epilepsie (fenytoín, karbamazepín), lieky používané na liečbu infekcie HIV (napr.ritonavir, efavirenz, nevirapín), ľubovník bodkovaný používaný na liečbu depresie, lieky nazývané imunosupresíva - znižujú aktivitu imunitného systému proti tkanivám vlastného tela(cyklosporín, takrolimus).


Plendil a jedlo, nápoje a alkohol

Niektoré ďalšie lieky a alkohol, prípadne potrava môžu ovplyvniť spôsob účinku lieku Plendil. Aj grapefruitová šťava môže ovplyvniť liečbu liekom Plendil tým, že dôjde k zosilneniu účinku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Neužívajte Plendil, ak ste tehotná alebo dojčíte, pokiaľ vám to lekár neodporučil.

Felodipín prechádza do materského mlieka, ale je nepravdepodobné, žeby mal vplyv na dieťa, ak matka berie dávky v rozmedzí normálnych hodnôt pre jej liečbu.

Ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že felodipín ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Plendil obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou (intoleranciou) niektorých cukrov, obráťte sa na svojho lekára predtým, než začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Plendil


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Presné dávky lieku Plendil určí vždy lekár. Aby ste dosiahli najväčší úžitok z tohto lieku, dodržiavajte presne dávkovanie, ktoré vám predpíše lekár.

Tablety lieku Plendil sa majú užiť ráno a zapiť vodou. Môžu sa užívať pred jedlom alebo s ľahkým jedlom (neobsahujúcim veľa tukov alebo cukrov).

Tablety sa prehĺtajú celé, nesmú sa rozhrýzť ani rozdrviť.


Vysoký krvný tlak (hypertenzia)

Liečba sa obyčajne začína dávkou 5 mg raz denne. Ak je potrebné, môže lekár dávku zvýšiť, alebo pridať ďalší liek znižujúci krvný tlak. Bežné dávkovanie pri dlhodobej liečbe je 5-10 mg raz denne. U starších pacientov môže spočiatku postačovať dávka iba 2,5 mg denne.


Stabilná angína pektoris

Liečba sa obyčajne začína dávkou 5 mg raz denne a v prípade potreby môže lekár zvýšiť dávku na 10 mg denne.


Starší pacientimôžu užívať Plendil, často sú postačujúce nižšie dávky.


Ak užijete viac Plendilu, ako máte

Pri predávkovaní lieku Plendil môže dôjsť k výraznému zníženiu krvného tlaku a niekedy k spomaleniu pulzu. Preto je veľmi dôležité, aby ste užili iba dávku, ktorú vám predpísal lekár. Ak pociťujete príznaky ako je slabosť, závrat a nevoľnosť, okamžite o tom informujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Plendil

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Plendil

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Väčšina nežiaducich účinkov sa objavuje na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. Ak sa takéto reakcie vyskytnú, sú obyčajne prechodné a v krátkom čase (v priebehu niekoľko dní) ustúpia.


Veľmi časté(postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)

 • Periférny edém (opúchanie rúk, členkov alebo chodidiel)


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 ale viac ako 1 zo 100 pacientov)

 • Bolesť hlavy

 • Návaly horúčavy


Menej časté (menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1000 pacientov)

 • Tachykardia (trvalejšie zrýchlenie srdcového rytmu)

 • Palpitácie (pocit búšenia srdca)

 • Závrat

 • Parestézia (nepríjemné subjektívne pocity vo svaloch alebo v kostiach)

 • Nauzea (pocit nevoľnosti, nutkanie na vracanie)

 • Bolesť brucha

 • Vyrážka

 • Svrbenie

 • Únava

 • Zníženie krvného tlaku (hypotenzia)


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1000 pacientov)

 • Synkopa (náhle a krátko trvajúce bezvedomie/mdloba)

 • Vracanie

 • Artralgia (bolesť kĺbov)

 • Myalgia (svalová bolesť)

 • Impotencia/sexuálna dysfunkcia

 • Žihľavka


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov)

 • Hyperplázia (zväčšenie) ďasien, gingivitída (zápalové ochorenie ďasien)

 • Zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov

 • Fotosenzitívna reakcia, leukocytoklastická vaskulitída (zhoršená funkcia obličiek a zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu)

 • Polakizúria (chorobné časté nutkanie na močenie)

 • Hypersenzitívne reakcie, napr.: angioedém (opuch podkožného tkaniva), horúčka


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Plendil


Uchovávajte pri teplote do 30 C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Plendil obsahuje


- Liečivo je felodipín 2,5 mg, 5 mg alebo 10 mg v jednej tablete s predĺženým uvoľňovaním.

- Ďalšie zložky sú karnaubský vosk, hyprolóza, hypromelóza, laktóza, mikrokryštalická celulóza, makrogol 6000, hydrogénricinomakrogol, propylgalát, hlinitokremičitan sodný, sodná soľ stearylfumarátu, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172) oxid železitý červenohnedý, iba Plendil 5 a 10 mg (E172/E171).


Ako vyzerá Plendil a obsah balenia

Tableta s predĺženým uvoľňovaním


30 tabliet

100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB, Gärtunavägen, SE-151 85, Södertälje, Švédsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v októbri 2013.5

Plendil 5 mg

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku

Plendil 2,5 mg

Plendil 5 mg

Plendil 10 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Felodipín 2,5 mg, 5 mg alebo 10 mg v jednej tablete s predĺženým uvoľňovaním.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. Lieková forma


Tableta s predĺženým uvoľňovaním


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie a profylaktická liečba stabilnej anginy pectoris (chronická stabilná forma).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety sa užívajú ráno, nezávisle od jedla, prehĺtajú sa celé a majú sa zapiť pohárom vody.Tablety sa nesmú deliť, drviťanižuvať, aby sa zachovalivlastnosti predĺženéhouvoľňovania. Tabletysa môžu podávaťnalačnoalebopoľahkomjedlo, nie bohatomna tukyalebo sacharidy..


Dospelí


Hypertenzia

Dávkovanie je vždy individuálne. Liečba sa zvyčajne začína dávkou 5 mg raz denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť alebo sa môže pridať ďalšie antihypertenzívum. Zvyčajná udržiavacia dávka je 5 mg alebo 10 mg raz denne.


Stabilná angina pectoris

Dávkovanie je vždy individuálne. Liečba sa zvyčajne začína dávkou 5 mg raz denne a ak je potrebné, dávku sa môže zvýšiť na 10 mg raz denne.


Starší pacienti

U starších pacientov sa má sa zvážiť počiatočná liečba s 2,5 mg denne.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek dávkovanie nie je potrebné upravovať.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Pacienti s poškodením funkcie pečene môžu mať zvýšené plazmatické koncentrácie felodipínu a môžu reagovať na nižšie dávky (pozri časť 5.2).


Deti a dospievajúci

Felodipín sa vzhľadom na obmedzené skúsenosti z klinických štúdií nemá používať u pediatrických pacientov.


4.3 Kontraindikácie


 • Gravidita.

 • Známa precitlivenosť na felodipín alebo ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

 • Nedostatočne kompenzované srdcové zlyhanie.

 • Akútny infarkt myokardu.

 • Nestabilná angina pectoris.

 • Hemodynamicky významná obštrukcia chlopní srdca.

 • Dynamická srdcová obštrukcia.

 • Kardiogénny šok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podobne ako u iných vazodilatancií môže Plendil spôsobiť hypotenziu. U citlivých pacientov to môže viesť k ischémii myokardu.


Felodipín sa musí používať opatrne u pacientov so sklonom ku tachykardii.


Felodipín je metabolizovaný pečeňou cytochrómom P450 3A4 (CYP3A4). Následkom toho sa môže očakávať na vyššie terapeutické koncentrácie odpoveď u pacientov so zníženou funkciou pečene. (Pozri tiež časť 4.2).


U pacientov s výraznejšou gingivitídou /periodontitídou sa hlásilo mierne rozšírenie ďasien. Rozšíreniu ďasien sa možno vyhnúť alebo to zvrátiť opatrnou zubnou hygienou.


Plendil obsahuje laktózu a pacienti s dedičnými problémami galaktózovej intolerancie alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Felodipín sa metabolizuje v pečeni cytochrómom P450 3A4 (CYP3A4). Súbežné podávanie látok interferujúcich s enzýmovým systémom CYP3A4môže ovplyvniť plazmatické koncentrácie felodipínu.


Interakcie vedúce k zvýšeniu koncentrácie felodipínu v plazme.


Inhibítory enzýmového systému cytochrómu P450 3A4 poukázali na príčinu zvýšenia koncentrácie felodipínu v plazme.


Príklady:

 • cimetidín,

 • erytromycín,

 • itrakonazol,

 • ketokonazol,

 • niektoré flavonoidy prítomné v grapefruitovej šťave.


Interakcie vedúce k zníženiu koncentrácie felodipínu v plazme


Induktory enzýmového systému cytochrómu P450 môžu spôsobiť zníženie koncentrácie felodipínu v plazme.


Príklady:

 • fenytoín,

 • karbamazepín,

 • rifampicín,

 • barbituráty

 • Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný).


Ďalšie interakcie

Takrolimus: Felodipín môže zvýšiť koncentráciu takrolimu. Keď sa užívajú súbežne, môžu sa zvýšiť koncentrácie takrolimu v sére a dávka takrolimu sa má upraviť.


Felodipín neovplyvňuje hladinu plazmatickej koncentrácie cyklosporínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Údaje o plodnosti pacientov, mužov a žien, chýbajú (pozri časť 5.3).


Gravidita

Felodipín sa nesmie podávať počas gravidity.


Laktácia

Felodipín sa vylučuje do materského mlieka. Nie je známe, ak sa liek užíva v terapeutických dávkach, či sú jeho účinky na novorodenca škodlivé.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je nepravdepodobné, že by felodipín ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Felodipín môže spôsobiť návaly horúčavy a sčervenanie, bolesť hlavy, palpitácie, závrat a únavu. Tieto reakcie sú zvyčajne prechodné a väčšinou sa objavujú na začiatku liečby a/alebo po zvýšení dávkovania.

V závislosti od veľkosti dávky, sa počas liečby felodipínom môžu vyskytnúť opuchy členkov ako následok prekapilárnej vazodilatácie.

Pozorovali sa mierne opuchy ďasien u pacientov s gingivitídou/paradentózou. Týmto problémom je možné predísť starostlivou dentálnou hygienou.

Podobne ako u iných dihydropyridínov sa na začiatku liečby pozorovalo u malého počtu pacientov zhoršenie anginy pectoris. Tento stav sa väčšinou vyskytol u pacientov so symptomatickou ischemickou chorobou srdca.

Nasledovné nežiaduce účinky boli zaznamenané počas klinických skúšok a pravidelného postmarketingového sledovania bezpečnosti lieku. Vo veľkej väčšine prípadov nebol dokázaný ich kauzálny vzťah k liečbe Plendilom.


Použili sa nasledujúce definície frekvencie výskytu nežiaducich účinkov:

Veľmi časté 1/10

Časté1/100 až 1/10,

Menej časté 1/1000 až 1/100,

Zriedkavé ≥1/10 000 až 1/1 000),

Veľmi zriedkavé1/10 000.


Tabuľka 1 Nežiaduce účinky


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia


Poruchy nervového systému


Časté


Bolesť hlavy


Menej časté

Závrat, parestézia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Tachykardia, palpitácie


Poruchy ciev


Časté


Návaly horúčavy


Menej časté

Hypotenzia


Zriedkavé

Synkopa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

Nauzea, bolesť brucha


Zriedkavé

Vracanie


Veľmi zriedkavé

Hyperplázia ďasien, gingivitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Vyrážka, svrbenie


Zriedkavé

Žihľavka


Veľmi zriedkavé

Fotosenzitívna reakcia, leukocytoklastická vaskulitída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé

Artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé

Polakizúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé

Impotencia/sexuálna dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Periférny edém


Menej časté

Únava


Veľmi zriedkavé

Hypersenzitívne reakcie, napr.: angioedém, horúčka


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie spôsobuje výraznú periférnu vazodilatáciu, ktorá sa prejavuje závažnou hypotenziou, niekedy sprevádzanou bradykardiou.


Liečba

Podanie aktívneho uhlia, vyvolanie vracania alebo výplach obsahu žalúdka, ak je to nutné. V prípade závažnej hypotenzie je potrebné začať symptomatickú liečbu. Pacienta je treba položiť na chrbát a nohy uložiť vyššie ako trup. V prípade bradykardie sa podáva atropín v dávke 0,5 – 1 mg i.v. Ak je toto opatrenie nedostačujúce, je potrebné zvýšiť objem plazmy podaním infúzie napr. glukózy, fyziologického roztoku alebo dextránu. Môžu sa podať sympatomimetické látky s prevládajúcim účinkom na α1receptory, napr. metaraminol alebo fenylefrín.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vazodilatancium, antihypertenzívum, ATC kód: C08CA02


Felodipín je vazoselektívny blokátor kalciového kanála, ktorý znižuje arteriálny krvný tlak znížením vaskulárnej periférnej rezistencie. Vzhľadom na vysoký stupeň selektivity na hladké svalstvo arteriol, felodipín nemá priamy účinok na kontraktilitu alebo vodivosť srdca.

Môže sa podávať ako monoterapia alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami, napr. β-blokátormi, diuretikami alebo ACE inhibítormi, za účelom zvýšenia antihypertenzného účinku. Felodipín redukuje systolický aj diastolický krvný tlak a môže sa podávať na liečbu izolovanej systolickej hypertenzie.


V skúške na 12 pacientoch si felodipín zachovával antihypertenzívný účinok počas súbežného podávania s indometacínom.

Keďže felodipín nemá žiadny účinok na hladké svalstvo ciev alebo adrenergnú vazomotorickú reguláciu, liečba nie je spojená s výskytom ortostatickej hypotenzie.


Felodipín má antianginózne a antiischemické účinky vďaka svojmu vplyvu na zlepšenie rovnováhy medzi spotrebou a saturáciou myokardu kyslíkom. Felodipín znižuje koronárnu vaskulárnu rezistenciu. Prietok krvi koronárnymi cievami a saturácia myokardu kyslíkom sú zvýšené taktiež v dôsledku dilatácie epikardiálnych artérií a arteriol. Felodipín účinne bráni vzniku a rozvoju spazmu koronárnych ciev. Zníženie systémového krvného tlaku felodipínom znižuje „afterload“ ľavej komory a spôsobuje zníženie nároku myokardu na kyslík.

Felodipín zlepšuje toleranciu záťaže a znižuje výskyt anginóznych záchvatov u pacientov so stabilnou námahovou anginou pectoris. U pacientov s vazospastickou formou anginy pectoris znižuje felodipín výskyt symptomatickej a latentnej formy ischemickej choroby srdca.


Felodipín má mierny nátriumretický/diuretický účinok a celková retencia tekutín v organizme sa nevyskytuje.


Felodipín je dobre tolerovaný u pacientov so súbežným ochorením ako je zvládnuté kongestívne zlyhanie srdca, astma a iné obštrukčné ochorenie pľúc, cukrovka, dna, hyperlipidémia, porucha renálnej funkcie, Raynaudov fenomén a u pacientov po transplantácii obličky.

Felodipín nemá významný vplyv na hladinu glukózy a lipidov v krvi.


Miesto pôsobenia a mechanizmus účinku

Hlavnou farmakodynamickou vlastnosťou felodipínu je značná vaskulárna selektivita oproti myokardiálnej. Myogénne aktívne hladké svalstvo rezistentných artérií je zvlášť citlivé na felodipín.

Felodipín inhibuje elektrickú a kontraktilnú aktivitu hladkého svalstva ciev prostredníctvom účinku na kalciové kanály v bunkovej membráne.


Hemodynamické účinky

Primárnym hemodynamickým účinkom felodipínu je zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie, čo má za následok zníženie krvného tlaku. Tento účinok je závislý na dávke. U pacientov s ľahkou až miernou esenciálnou hypertenziou nastáva zníženie krvného tlaku zvyčajne 2 hodiny po prvej perorálnej dávke a trvá minimálne 24 hodín..

Existuje pozitívna korelácia medzi plazmatickou koncentráciou felodipínu, znížením celkovej periférnej rezistencie a znížením krvného tlaku.

Elektrofyziologické a iné účinky na srdce

Felodipín nemá v terapeutických dávkach vplyv na kontraktilitu srdca, atrioventrikulárne vedenie a na refraktérnu fázu. U pacientov so zlyhávaním srdca má felodipín priaznivý vplyv na funkciu ľavej komory tak, ako to bolo potvrdené meraním ejekčnej frakcie alebo systolickým objemom a nespôsobuje neurohumorálnu aktiváciu. Zdá sa však, že felodipín neovplyvňuje dobu prežívania pacientov. U pacientov s hypertenziou alebo s anginou pectoris sa môže podávať aj v prípade zhoršenej funkcie ľavej komory.

Renálne účinky

Felodipín má nátriumretický a diuretický účinok, pretože znižuje tubulárnu reabsorpciu sodíka. V dôsledku tohto účinku nedochádza k retencii solí a vody pozorovanej u iných vazodilatátorov. Felodipín neovplyvňuje denné vylučovanie draslíka ani albumínu. Felodipín znižuje renálnu cievnu rezistenciu. Normálna glomerulárna filtrácia sa nemení. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa v priebehu podávania felodipínu môže glomerulárna filtrácia zvyšovať.

Felodipín je dobre tolerovaný u pacientov po transplantácii obličky.

U pacientov po transplantácii obličiek, ktorí sú liečení cyklosporínom, felodipín znižuje krvný tlak, zlepšuje prietok krvi obličkami a normálnu glomerulárnu filtráciu. Felodipín môže na začiatku zlepšovať funkcie transplantovanej obličky.

Chorobnosť/úmrtnosť údaje

V HOT (Hypertension Optimal Treatment) skúšaní bol sledovaný vplyv užívania Plendilu ako základu liečby hypertenzie na výskyt závažných kardiovaskulárnych príhod (napr. akútny infarkt myokardu, náhla mozgová cievna príhoda, úmrtia následkom kardiovaskulárnych komplikácií) vo vzťahu k cieľovým hodnotám krvného tlaku 90 mm Hg, 85 mm Hg a 80 mm Hg a skutočne dosiahnutým hodnotám v priebehu skúšania. V skúšaní bolo sledovaných 18790 pacientov s hypertenziou (dTK 100 – 115 mm Hg) vo veku od 50 do 80 rokov priemernú dobu 3,8 roka (rozmedzie 3,3 – 4,9). Plendil sa podával v monoterapii alebo v kombinácii s betablokátorom a /alebo ACE inhibítorom a/alebo diuretikom. Skúšanie preukázalo prínos lieku, ktorý sa prejavil v znížení systololického a diastolického krvného tlaku na hodnoty 139 mm Hg a 83 mm Hg. Pri znížení dTK z hodnoty 105 mm Hg na hodnotu 83 mm Hg je možné preventívne zabrániť vzniku 5 až 10 závažným kardivaskulárnym príhodám na 1000 pacientorokov, čo súčasne znamená zníženie rizika o 30 %. Účinné zníženie vysokého krvného tlaku je zvlášť prospešné u pacientov s diabetom mellitus.


V klinickom skúšaní, ktoré bolo vykonané vo Švédsku so staršími pacientami (6614 pacientov) vo veku 70 – 84 rokov, v ktorom pacienti užívali dihydropyridínové kalciové antagonisty (pacienti užívali felodipín alebo isradipín) sa preukázal rovnaký preventívny účinok na kardiovaskulárnu mortalitu ako iné často používané skupiny antihypertenzných liekov – ACE inhibítory, betablokátory a diuretiká.


Dostupné sú iba limitované skúsenosti použitia felodipínu u pediatrických pacientov s hypertenziou, V randomizovanom, dvojito zaslepenom, paralelnom skúšaní u detí vo veku 6-16 rokov s primárnou hypertenziou boli antihypertenzívne účinky felodipínu podávaného jedenkrát denne v dávke 2,5 mg (n=33), 5 mg (n=33) a 10 mg (n=31) porovnávané s placebom (n=35). Skúšanie nedokázalo účinnosť felodipínu na znižovanie krvného tlaku u detí vo veku 6-16 rokov.


Dlhodobé účinky felodipínu na rast, pubertu a celkový vývoj neboli skúmané. Dlhodobý účinok antihypertenzívnej liečby v detstve na redukciu kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti nebol stanovený.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia

Felodipín sa po perorálnom podaní filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním úplne absorbuje z gastrointestinálneho traktu.

Biologická dostupnosť felodipínu u človeka je asi 15 % a je nezávislá na podanej dávke v celom terapeutickom rozsahu.

Predĺžené uvoľňovanie felodipínu z tabliet s predĺženým uvoľňovaním má za následok predĺženie absorbčnej fázy a rovnomerné plazmatické koncentrácie felodipínu po dobu 24 hodín.

Felodipín sa viaže z 99 % na plazmatické bielkoviny, predovšetkým na albumín.

Eliminácia a metabolizmus

Felodipín sa intenzívne metabolizuje v pečeni cytochrómom P450 3A4 (CYP3A4) a všetky jeho metabolity sú farmakologicky neaktívne. Felodipín patrí medzi liečivá s vysokým klírensom, priemerné hodnoty sú 1200 ml/min. Polčas eliminácie felodipínu v záverečnej fáze je 25 hodín. Pri dlhodobom podávaní nedochádza ku kumulácii liečiva.

Starší pacienti a pacienti s poruchou hepatálnej funkcie majú vyššie plazmatické koncentrácie felodipínu než mladí pacienti. Farmakokinetika felodipínu sa nemení u pacientov s poruchou funkcie obličiek, vrátane dialyzovaných pacientov.

Asi 70 % podanej dávky felodipínu sa vylučuje močom vo forme metabolitov a zvyšok stolicou. V nezmenenej forma sa vylučuje močom menej než 0,5 % podanej dávky felodipínu.


Farmakokinetické skúšanie jednotlivej dávky (5 mg felodipínu s predlženým uvoľňovaním) s limitovaným počtom detí vo veku 6 a 16 rokov (n=12) nepreukázalo súvislosť medzi vekom a AUC, Cmaxalebo biologickým polčasom felodipínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti lieku


Skúšky zamerané na plodnosť a všeobecné reprodukčné vlastnosti u laboratórnych potkanov, v skupinách kde sa podávali stredné a vysoké dávky felodipínu sa pozoroval predlžený čas pôrodu spojený s vyššou úmrtnosťou v priebehu pôrodu a po pôrode.

Tento účinok zodpovedá inhibičnému vplyvu vysokých dávok felodipínu na kontraktilitu maternice. Nepozorovali sa žiadne poruchy plodnosti u laboratórnych potkanov pri dávkach, ktoré odpovedajú terapeutickému rozmedziu u ľudí.

Reprodukčné skúšky u králikov preukázali v závislosti od dávky reverzibilné zväčšenie mliečnej žľazy u samíc a končatinové anomálie u plodov. Anomálie u plodov sa vyskytli ak sa felodipín podával v počiatočných fázach vývoja plodu (15 dní pred graviditou).


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Cera carnauba, hyprolosum, hypromellosum, lactosum anhydricum, cellulosum microcristallinum, macrogolum 6000, hydrogenoricinomacrogolum 2000, propylis gallas, natrii aluminii silicas, stearylis natrii fumaras, titanii dioxidum (E 171), ferri oxidum flavum (E 172), ferri oxidum russeum (E 172/171) (iba Plendil 5 a 10 mg).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE liekovka so skrutkovacím PE uzáverom s ochranným prstencom, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia:

30 x 2,5mg; 100 x 2,5mg

30 x 5mg; 100 x 5mg

30 x 10mg; 100 x 10mg


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


AstraZeneca AB, Gärtunavägen, SE-151 85, Södertälje, Švédsko


8. Registračné čísla


Plendil 2,5 mg: 83/0115/92-S

Plendil 5 mg: 83/0545/12-S

Plendil 10 mg: 83/0546/12-S


9. DÁtum PRVEJ registrácie / predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 17.06.1992

Dátum posledného predĺženia: 31.10.2002


10. Dátum revízie TEXTU


Október 2013

8Plendil 5 mg