+ ipil.sk

Plexxo 25 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2009/08952, 2009/08953, 2009/08954


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Plexxo 25 mg tablety

Plexxo 50 mg tablety

Plexxo 75 mg tablety


lamotrigín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov

1. Čo je Plexxo a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Plexxo

3. Ako užívať Plexxo

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Plexxo

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PLEXXO A NA ČO SA POUŽÍVA


Plexxo patrí do skupiny liekov nazývaných antiepileptiká. Používa sa na liečbu dvoch ochorení - epilepsie a bipolárnej poruchy.


Plexxo lieči epilepsiu tým, že v mozgu blokuje signály, ktoré spúšťajú epileptické záchvaty (záchvaty kŕčov).


 • U dospelých a detí vo veku 13 a viac rokov sa Plexxo môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu epilepsie. Plexxo v kombinácii s inými liekmi sa môže používať aj na liečbu epileptických záchvatov, ktoré sa vyskytujú pri stave nazývanom Lennoxov-Gastautov syndróm.

 • U detí vo veku od 2 do 12 rokov sa Plexxo v kombinácii s inými liekmi môže používať na liečbu uvedených stavov. Môže sa používať samostatne na liečbu epileptických záchvatov nazývaných záchvaty typu absencie.


Plexxo lieči aj bipolárnu poruchu.

Ľudia s bipolárnou poruchou (niekedy nazývanou maniodepresívna psychóza) majú extrémne zmeny nálady, pri ktorých sa obdobia mánie (vzrušenia alebo eufórie) striedajú s obdobiami depresie (hlbokého smútku alebo zúfalstva). U dospelých vo veku 18 a viac rokov sa Plexxo môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na predchádzanie obdobiam depresie, ktoré sa vyskytujú pri bipolárnej poruche. Zatiaľ nie je známe, akým pôsobením v mozgu Plexxo dosahuje takýto účinok.2. SKÔR AKO UŽIJETE PLEXXO


Neužívajte Plexxo


 • keď ste alergický (precitlivený) na lamotrigín alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Plexxo (uvedených v časti 6).


Ak sa Vás to týka:


Povedzte to svojmu lekárovi a neužívajte Plexxo.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Plexxo

Vášho lekára musíte informovať skôr, ako užijete Plexxo:

 • ak máte problémy s obličkami

 • ak ste niekedy mali vyrážku počas užívania lamotrigínu alebo iných liekov proti epilepsii

 • ak už užívate liek, ktorý obsahuje lamotrigín.


Ak sa Vás niektoré z tohoto týka:

Povedzte to svojmu lekárovi, ktorý sa môže rozhodnúť, že Vám zníži dávku alebo že Plexxo pre Vás nie je vhodný.


Dávajte si pozor na závažné príznaky

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek z týchto príznakov po začatí užívania lieku Plexxo, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc:

 • nezvyčajná kožná reakcia, napríklad začervenanie kože alebo vyrážky

 • boľavé ústa alebo oči

 • vysoká teplota (horúčka), príznaky podobné chrípke alebo ospalosť

 • opuch v oblasti tváre, alebo opuchnuté uzliny na krku, v podpazuší alebo v slabinách

 • nečakané krvácanie alebo tvorba krvných podliatin, alebo zmodranie prstov na rukách

 • bolesť hrdla, alebo častejšie infekcie (ako je prechladnutie) ako zvyčajne.


Tieto príznaky sa pravdepodobnejšie vyskytnú počas niekoľkých prvých mesiacov liečby liekom Plexxo, najmä ak sa Vaša liečba začne príliš vysokou dávkou alebo ak sa Vaša dávka zvyšuje príliš rýchlo alebo ak Plexxo užívate s ďalším liekom nazývaným valproát. Pravdepodobnosť ich výskytu je u detí vyššia ako u dospelých.


Vyššie uvedené príznaky môžu prejsť do vážnejších problémov, ako je zlyhanie orgánov alebo veľmi závažné kožné ochorenie, a to v prípade, keď sa neliečia. Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov:


Čo najskôr navštívte lekára. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že Vám urobí vyšetrenia pečene,

obličiek alebo krvi a môže Vám povedať, aby ste Plexxo prestali užívať.


Myšlienky na sebapoškodenie alebo na samovraždu

Ľudia s bipolárnou poruchou niekedy môžu mať myšlienky na sebapoškodenie alebo na spáchanie samovraždy. Ak máte bipolárnu poruchu, výskyt takýchto myšlienok môže byť u Vás pravdepodobnejší:

 • keď liečbu začínate prvýkrát

 • keď ste v minulosti mysleli na sebapoškodenie alebo na samovraždu

 • keď máte menej ako 25 rokov.

Aj ľudia s epilepsiou občas môžu mať myšlienky na sebapoškodenie alebo na spáchanie samovraždy. Malý počet pacientov, ktorí sa liekom Plexxo liečili na bipolárnu poruchu alebo epilepsiu, mal takéto myšlienky. Ak máte tiesnivé myšlienky alebo tiesnivé pocity alebo ak počas užívania lieku Plexxo zistíte, že sa cítite horšie alebo že máte nové príznaky:

Čo najskôr navštívte lekára alebo vyhľadajte pomoc v najbližšej nemocnici.


Ak užívate Plexxo na epilepsiu

Záchvaty spojené s niektorými typmi epilepsie sa počas užívania lieku Plexxo občas môžu zhoršiť alebo sa vyskytovať častejšie. Niektorí pacienti môžu mať silné záchvaty, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. Ak sa počas liečby liekom Plexxo Vaše záchvaty vyskytujú častejšie alebo ak prekonáte ťažký záchvat:

Čo najskôr navštívte lekára.


Plexxo sa nesmie predpísať na liečbu bipolárnej poruchy ľuďom mladším ako 18 rokov.

Lieky na liečbu depresie a iných problémov duševného zdravia zvyšujú riziko samovražedných myšlienok a samovražedného správania u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov.


Užívanie iných liekov

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate ešte iné lieky, ak ste ich užívali nedávno alebo ak začínate užívať nové lieky - platí to aj pre lieky rastlinného pôvodu alebo iné lieky, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.


Pri užívaní niektorých liekov môže byť potrebné, aby Váš lekár skontroloval dávku lieku Plexxo. Tieto zahŕňajú:

 • oxkarbazepín, felbamát, gabapentín, levetiracetam, pregabalín, topiramát alebo zonisamid, používajú sa na liečbu epilepsie

 • lítium, používa sa na liečbu problémov duševného zdravia

 • bupropión, používa sa na liečbu problémov duševného zdravia alebo na odvykanie od fajčenia

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate akýkoľvek z týchto liekov.


Niektoré lieky sa s liekom Plexxo navzájom ovplyvňujú alebo môžu zvyšovať pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov. Tieto zahŕňajú:

 • valproát, používa sa na liečbu epilepsie a problémov duševného zdravia

 • karbamazepín, používa sa na liečbu epilepsie a problémov duševného zdravia

 • fenytoín, primidón alebo fenobarbital, používajú sa na liečbu epilepsie

 • olanzapín, používa sa na liečbu problémov duševného zdravia

 • risperidón, používa sa na liečbu problémov duševného zdravia

 • rifampicín, čo je antibiotikum

 • kombináciu lopinaviru a ritonaviru, používa sa na liečbu infekcie spôsobenej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)

 • hormonálnu antikoncepciu, napríklad antikoncepčné tablety (pozri nižšie).

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate, alebo ak začnete alebo prestanete užívať akýkoľvek z týchto liekov.


Hormonálna antikoncepcia (napríklad antikoncepčné tablety) môže ovplyvniť spôsob, akým Plexxo účinkuje

Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste používali konkrétny druh hormonálnej antikoncepcie, alebo iný spôsob antikoncepcie, ako napríklad prezervatív, pesar alebo vnútromaternicové teliesko.

Ak používate hormonálnu antikoncepciu, ako antikoncepčné tablety, Váš lekár Vám môže odoberať vzorky krvi na kontrolu hladiny lieku Plexxo. Ak plánujete, že začnete používať hormonálnu antikoncepciu:

Informujte o tom svojho lekára, ktorý sa s Vami porozpráva o vhodných spôsoboch

antikoncepcie.


Plexxo môže, naopak, ovplyvniť spôsob, akým účinkuje hormonálna antikoncepcia, aj keď nie je pravdepodobné, že zníži jej účinnosť. Ak používate hormonálnu antikoncepciu a spozorujete akékoľvek zmeny v charaktere menštruačného krvácania, ako je medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie:

Povedzte to svojmu lekárovi. Môžu to byť prejavy toho, že Plexxo ovplyvňuje spôsob, akým Vaša antikoncepcia účinkuje.


Tehotenstvo a dojčenie

Informujte svojho lekára, ak ste tehotná, ak môžete byť tehotná alebo ak plánujete

otehotnieť.


Počas tehotenstva nesmiete liečbu epilepsie ukončiť. Avšak u detí, ktorých matky užívali Plexxo počas tehotenstva, existuje zvýšené riziko vrodených chýb. Tieto chyby zahŕňajú rázštep pery alebo rázštep podnebia. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste užívali výživové doplnky s obsahom kyseliny listovej, ak plánujete otehotnieť a počas tehotenstva.

Tehotenstvo môže taktiež zmeniť účinnosť lieku Plexxo, a preto Vám Váš lekár môže odoberať vzorky krvi na kontrolu hladiny lieku Plexxo a môže Vám upraviť dávku.


Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Účinná zložka lieku Plexxo prechádza do materského mlieka a môže mať vplyv na Vaše dieťa. Váš lekár sa s Vami porozpráva o rizikách a prínosoch dojčenia počas užívania lieku Plexxo a Vaše dieťa bude občas kontrolovať, ak sa rozhodnete dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Plexxo môže spôsobovať závraty a dvojité videnie.

Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ si nie ste istý, že sa u Vás takéto príznaky nevyskytujú.


Ak máte epilepsiu, poraďte sa so svojím lekárom o vedení vozidla a obsluhe strojov.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Plexxo

Tablety Plexxo obsahujú malé množstvo cukru nazývaného laktóza. Ak neznášate laktózu alebo niektoré iné cukry:

Povedzte to svojmu lekárovi a neužívajte Plexxo.


3. AKO UŽÍVAŤ PLEXXO


Vždy užívajte Plexxo presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Aká dávka lieku Plexxo sa užíva

Môže trvať istý čas, kým sa zistí dávka, ktorá je pre Vás najlepšia. Dávka, ktorú budete užívať, bude závisieť:

 • od Vášho veku

 • od toho, či užívate Plexxo v kombinácii s inými liekmi

 • od toho, či máte problémy s obličkami alebo pečeňou.


Váš lekár začne Vašu liečbu nízkou dávkou a počas niekoľkých týždňov bude dávku postupne zvyšovať, kým sa nedosiahne dávka, ktorá u Vás účinkuje (nazývaná účinná dávka). Nikdy neužívajte viac lieku Plexxo, ako Vám povie Váš lekár.


U dospelých a detí starších ako 12 rokov je zvyčajná účinná dávka lieku Plexxo v rozsahu od 100 mg do 400 mg denne.


U detí vo veku od 2 do 12 rokov závisí účinná dávka od ich telesnej hmotnosti - zvyčajne je v rozsahu od 1 mg do 15 mg na každý kilogram telesnej hmotnosti dieťaťa, pričom najvyššia dávka je 400 mg denne.


Ako sa dávka lieku Plexxo užíva

Užívajte dávku lieku Plexxo jedenkrát alebo dvakrát denne, ako Vám odporučil Váš lekár. Môžete ju užívať s jedlom alebo bez jedla.


Váš lekár Vám taktiež môže odporučiť, aby ste začali alebo prestali užívať iné lieky, a to v závislosti od ochorenia, na ktoré sa liečite a od toho, ako Vaše telo reaguje na liečbu.


Tablety Plexxo sa dajú rozdeľovať.


 • Tabletu alebo rozdelenú tabletu prehltnite vcelku a zapite troškou vody. Tablety nerozdrvte ani nežuvajte.

 • Vždy užívajte plnú dávku, ktorú Vám predpísal Váš lekár. Nikdy neužívajte iba časť tablety.


Ak užijete viac lieku Plexxo ako máte

Ak niekto užije príliš veľkú dávku lieku Plexxo:

Ihneď kontaktujte lekára alebo lekárnika. Ak je to možné, ukážte mu balenie lieku Plexxo.


Niekto, kto užil príliš veľkú dávku lieku Plexxo, môže mať akýkoľvek z týchto príznakov:

 • rýchle, neovládateľné pohyby očí (nystagmus)

 • nemotornosť alebo strata koordinácie pohybov ovplyvňujúca rovnováhu (ataxia)

 • strata vedomia alebo kóma.


Ak zabudnete užiť Plexxo

Neužívajte tablety navyše ani dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku.


Ak vynecháte užitie dávky lieku Plexxo:

Poraďte sa so svojím lekárom o tom, ako máte Plexxo znovu začať užívať. Je dôležité, aby ste sa s ním o tom poradili.


Neprestaňte užívať Plexxo bez odporúčania

Užívajte Plexxo tak dlho, ako Vám odporučí Váš lekár. Neprestaňte ho užívať, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár.


Ak užívate Plexxo na epilepsiu

Pri ukončovaní liečby liekom Plexxo je dôležité, aby sa Vaša dávka znižovala postupne, a to počas približne 2 týždňov. Ak Plexxo prestanete užívať náhle, príznaky Vašej epilepsie sa môžu vrátiť alebo zhoršiť.


Ak užívate Plexxo na bipolárnu poruchu

Môže trvať istý čas, kým Plexxo začne účinkovať, a preto sa pravdepodobne nebudete cítiť lepšie ihneď. Pri ukončovaní liečby liekom Plexxo sa Vaša dávka bude musieť znižovať postupne. Napriek tomu sa však najskôr porozprávajte so svojím lekárom, ak Plexxo chcete prestať užívať.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Plexxo môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc

U malého počtu ľudí užívajúcich Plexxo sa vyskytuje alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia, ktorá môže prejsť do vážnejších, dokonca až život ohrozujúcich problémov, a to v prípade, keď sa nelieči. Príznaky týchto reakcií zahŕňajú:

 • kožné vyrážky alebo začervenanie kože

 • boľavé ústa alebo oči

 • vysokú teplotu (horúčku), príznaky podobné chrípke alebo ospalosť

 • opuch v oblasti tváre alebo opuchnutné uzliny na krku, v podpazuší alebo v slabinách

 • nečakané krvácanie alebo tvorbu krvných podliatin, alebo zmodranie prstov na rukách

 • bolesť hrdla, alebo častejšie infekcie (ako je prechladnutie) ako zvyčajne.


V mnohých prípadoch budú tieto príznaky prejavmi menej závažných vedľajších účinkov. Musíte však mať na pamäti, že sú potenciálne závažné - a preto, ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov:


Čo najskôr navštívte lekára. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že Vám urobí vyšetrenia pečene, obličiek alebo krvi a môže Vám povedať, aby ste Plexxo prestali užívať.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí:

 • bolesť hlavy

 • závraty

 • ospalosť alebo spavosť

 • nemotornosť a strata koordinácie pohybov (ataxia)

 • dvojité videnie alebo rozmazané videnie

 • napínanie na vracanie (nauzea) alebo vracanie (dávenie)

 • kožná vyrážka.


Časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí:

 • agresivita alebo podráždenosť

 • rýchle, neovládateľné pohyby očí (nystagmus)

 • tras alebo chvenie rúk

 • ťažkosti so spánkom

 • hnačka

 • suchosť v ústach

 • únava

 • bolesť chrbta, kĺbov alebo ktorejkoľvek časti tela.


Zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí:

 • svrbenie očí spojené s výtokom z očí a chrastavením očných viečok (konjunktivitída)

 • zriedkavé kožné ochorenie spojené so závažnými pľuzgiermi a krvácaním z pier, očí, úst, nosa a oblasti pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí:

 • halucinácie („videnie“ alebo „počutie“ vecí, ktoré nie sú skutočné)

 • zmätenosť alebo nepokoj

 • pocit neistoty alebo nestability pri chôdzi

 • neovládateľné telesné pohyby (tiky), neovládateľné svalové sťahy postihujúce oči, hlavu a trup (choreatetóza) alebo iné nezvyčajné telesné pohyby, ako sú zášklby, tras alebo strnulosť

 • závažná kožná reakcia, ktorá sa začne bolestivým začervenaním, potom sa vytvoria veľké pľuzgiere a následne sa odlupujú vrstvy kože (toxická epidermálna nekrolýza)

 • častejší výskyt epileptických záchvatov u ľudí, ktorí už majú epilepsiu

 • zmeny funkcie pečene, ktoré sa ukážu v krvných vyšetreniach, alebo zlyhanie pečene

 • zmeny, ktoré sa môžu ukázať v krvných vyšetreniach - zahŕňajúce znížený počet červených krviniek (anémia), znížený počet bielych krviniek (leukopénia, neutropénia, agranulocytóza), znížený počet kvných doštičiek (trombocytopénia), znížený počet všetkých druhov krvných buniek (pancytopénia) a porucha kostnej drene nazývaná aplastická anémia

 • porucha zrážania krvi, ktorá môže spôsobiť nečakané krvácanie alebo tvorbu krvných podliatin (diseminovaná intravaskulárna koagulácia)

 • vysoká teplota (horúčka)

 • opuch v oblasti tváre (edém) alebo opuchnutné uzliny na krku, v podpazuší alebo v slabinách (lymfadenopatia)

 • zhoršenie parkinsonovských príznakov u ľudí, ktorí už majú Parkinsonovu chorobu.


Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo nepríjemný, alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PLEXXO


Uchovávajte Plexxo mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Plexxo po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistroch, škatuli alebo na fľaši. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Plexxo nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Ak máte akékoľvek nepotrebné tablety Plexxo, nelikvidujte ich odpadovou vodou ani domovým odpadom. Vráťte ich lekárnikovi, ktorý ich zlikviduje spôsobom, ktorý neškodí životnému prostrediu.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo tablety Plexxo obsahujú


Liečivo je lamotrigín. Každá tableta obsahuje 25 mg, 50 mg alebo 100 mg lamotrigínu.

Ďalšie zložky sú lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, ferri oxidum flavum (E 172), povidonum K 30, aqua purificata, carboxymethylamylum natricum, magnesii stearas, talcum, silica colloidalis anhydrica.


Ako vyzerajú tablety Plexxo a obsah balenia


Tablety Plexxo 25 mg a Plexxo 50 mg sú bledožlté, okrúhle, ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.

Tablety Plexxo 100 mg sú bledožlté, štvorhranné tablety, jeden povrch je vypuklý, druhý povrch je plochý a rozdelený na štvrtiny. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké štvrtiny.


Každé balenie obsahuje blistre s 30, 50, 60,90alebo 100 tabletami.


Vo Vašej krajine nemusia byť k dispozícii všetky uvedené veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Desitin Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214,

22335 Hamburg, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2009
8Plexxo 25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2009/08952, 2009/08953, 2009/08954


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Plexxo 25 mg tablety.

Plexxo 50 mg tablety.

Plexxo 100 mg tablety.


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá25 mg tableta Plexxo obsahuje25 mg lamotrigínu.

Pomocná látka: Každá tableta obsahuje 48,75 mg monohydrátu laktózy.

Každá50 mg tableta Plexxo obsahuje50 mg lamotrigínu.

Pomocná látka: Každá tableta obsahuje97,50 mg monohydrátu laktózy.

Každá100 mg tableta Plexxo obsahuje100 mg lamotrigínu.

Pomocná látka: Každá tableta obsahuje195 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


25 mg tablety:

Bledožltá, okrúhla, plochá tableta s deliacou ryhou na jednej strane. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


50 mg tablety:

Bledožltá, okrúhla, plochá tableta s deliacou ryhou na jednej strane. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


100 mg tablety:

Bledožltá, štvorhranná tableta, jeden povrch je vypuklý, druhý povrch je plochý a rozdelený na štvrtiny. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké štvrtiny.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Epilepsia


Dospelí a mladiství vo veku 13 a viac rokov


- Prídavná liečba alebo monoterapia parciálnych záchvatov a generalizovaných záchvatov zahŕňajúcich tonicko-klonické záchvaty.

- Záchvaty súvisiace s Lennoxovým-Gastautovým syndrómom. Plexxo sa podáva ako prídavná terapia, ale môže byť úvodným antiepileptickým liekom (AE), ktorým sa začne liečba pri Lennoxovom-Gastautovom syndróme.


Deti a mladiství vo veku od 2 do 12 rokov

- Prídavná liečba parciálnych záchvatov a generalizovaných záchvatov zahŕňajúcich tonicko-klonické záchvaty a záchvaty súvisiace s Lennoxovým-Gastautovým syndrómom.

- Monoterapia záchvatov typu absencie.


Bipolárna porucha


Dospelí vo veku 18 a viac rokov

- Prevencia depresívnych epizód u pacientov s bipolárnou poruchou I. typu, u ktorých sa vyskytujú prevažne depresívne epizódy (pozri časť 5.1).


Plexxo nie je indikovaný na akútnu liečbu manických alebo depresívnych epizód.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety Plexxo sa dajú rozdeľovať a majú sa prehltnúť s troškou vody.


Ak vypočítaná dávka lamotrigínu (napríklad na liečbu detí s epilepsiou alebo pacientov s poruchou funkcie pečene) nezodpovedá celým alebo rozdeleným tabletám, podá sa dávka, ktorá zodpovedá nižšiemu počtu celých alebo rozdelených tabliet.


Opätovné začatie liečby


Lekári majú posúdiť potrebu zvyšovania udržiavacej dávky, keď liečbu liekom Plexxo znovu začínajú u pacientov, ktorí prerušili užívanie lieku Plexxo z akéhokoľvek dôvodu, pretože riziko závažnej vyrážky je spojené s vysokými počiatočnými dávkami a s prekročením odporúčaného zvyšovania dávky lamotrigínu (pozri časť 4.4). Čím je časový odstup od predchádzajúcej dávky väčší, tým dôkladnejšie zváženie sa musí venovať zvyšovaniu udržiavacej dávky. Keď časový odstup od prerušenia podávania lamotrigínu presahuje päť polčasov (pozri časť 5.2), Plexxo sa zvyčajne má zvyšovať na udržiavaciu dávku podľa príslušnej schémy.


Liečbu liekom Plexxo sa neodporúča znovu začať u pacientov, ktorí ju prerušili z dôvodu vyrážky súvisiacej s predošlou liečbou lamotrigínom, pokiaľ potenciálny prínos jasne neprevažuje riziko.


Epilepsia


Odporúčané zvyšovanie dávky a udržiavacie dávky pre dospelých a mladistvých vo veku 13 a viac rokov (Tabuľka 1) a pre deti a mladistvých vo veku od 2 do 12 rokov (Tabuľka 2) sú uvedené nižšie. Kvôli riziku vyrážky sa počiatočná dávka aj jej ďalšie zvyšovanie nemá prekračovať (pozri časť 4.4).


Keď sa súbežne podávané AE vysadia alebo keď sa iné AE/lieky pridajú k liečebným režimom obsahujúcim lamotrigín, má sa vziať do úvahy, aký vplyv to môže mať na farmakokinetiku lamotrigínu (pozri časť 4.5).Tabuľka 1: Dospelí a mladiství vo veku 13 a viac rokov - odporúčaný režim liečby epilepsie


Režim liečby

1. a 2. týždeň

3. a 4. týždeň

Zvyčajná udržiavacia dávka

Monoterapia:

25 mg/deň
(jedenkrát denne)

50 mg/deň
(jedenkrát denne)

100 - 200 mg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)


Potrebnú udržiavaciu dávku možno dosiahnuť zvyšovaním dávky najviac o 50 - 100 mg raz za jeden až dva týždne až do dosiahnutia optimálnej odpovede


Niektorí pacienti vyžadujú na dosiahnutie požadovanej odpovede 500 mg/deň

Prídavná terapia S valproátom (inhibítorom glukuronidácie lamotrigínu - pozri časť 4.5):

Táto dávkovacia schéma sa má použiť s valproátom bez ohľadu na ďalšie súbežne podávané lieky

12,5 mg/deň
(podávaných ako 25 mg každý druhý deň)

25 mg/deň
(jedenkrát denne)

100 - 200 mg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)


Potrebnú udržiavaciu dávku možno dosiahnuť zvyšovaním dávky najviac o 25 - 50 mg raz za jeden až dva týždne až do dosiahnutia optimálnej odpovede

Prídavná terapia BEZ valproátu a S induktormi glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.5):

Táto dávkovacia schéma sa má použiť bez valproátu, ale:


s fenytoínom

s karbamazepínom

s fenobarbitalom

s primidónom

s rifampicínom

s lopinavirom/ritonavirom

50 mg/deň
(jedenkrát denne)

100 mg/deň
(rozdelených do dvoch dávok)

200 - 400 mg/deň
(rozdelených do dvoch dávok)


Potrebnú udržiavaciu dávku možno dosiahnuť zvyšovaním dávky najviac o 100 mg raz za jeden až dva týždne až do dosiahnutia optimálnej odpovede


Niektorí pacienti vyžadujú na dosiahnutie požadovanej odpovede 700 mg/deň

Prídavná terapia BEZ valproátu a BEZ induktorov glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.5):

Táto dávkovacia schéma sa má použiť s inými liekmi, ktoré významne neinhibujú ani neindukujú glukuronidáciu lamotrigínu

25 mg/deň
(jedenkrát denne)

50 mg/deň
(jedenkrát denne)

100 - 200 mg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)


Potrebnú udržiavaciu dávku možno dosiahnuť zvyšovaním dávky najviac o 50 - 100 mg raz za jeden až dva týždne až do dosiahnutia optimálnej odpovede

U pacientov užívajúcich lieky, u ktorých farmakokinetické interakcie s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe (pozri časť 4.5), sa má použiť režim liečby, ktorý je odporúčaný pre lamotrigín podávaný v kombinácii s valproátom.


Tabuľka 2: Deti a mladiství vo veku od 2 do 12 rokov - odporúčaný režim liečby epilepsie (celková

denná dávka v mg/kg telesnej hmotnosti/deň)


Režim liečby

1. a 2. týždeň

3. a 4. týždeň

Zvyčajná udržiavacia dávka

Monoterapia záchvatov typu absencie:

0,3 mg/kg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)

0,6 mg/kg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)

1 - 10 mg/kg/deň, aj keď niektorí pacienti vyžadujú na dosiahnutie požadovanej odpovede vyššie dávky (do 15 mg/kg/deň)
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)


Potrebnú udržiavaciu dávku možno dosiahnuť zvyšovaním dávky najviac o 0,6 mg/kg/deň raz za jeden až dva týždne až do dosiahnutia optimálnej odpovede

Prídavná terapia S valproátom (inhibítorom glukuronidácie lamotrigínu - pozri časť 4.5):

Táto dávkovacia schéma sa má použiť s valproátom bez ohľadu na ďalšie súbežne podávané lieky

0,15 mg/kg/deň*
(jedenkrát denne)

0,3 mg/kg/deň
(jedenkrát denne)

1 - 5 mg/kg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)


Potrebnú udržiavaciu dávku možno dosiahnuť zvyšovaním dávky najviac o 0,3 mg/kg raz za jeden až dva týždne až do dosiahnutia optimálnej odpovede a do maximálnej udržiavacej dávky 200 mg/deň

Prídavná terapia BEZ valproátu a S induktormi glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.5):

Tento dávkovací režim sa má použiť bez valproátu, ale:


s fenytoínom

s karbamazepínom

s fenobarbitalom

s primidónom

s rifampicínom

s lopinavirom/ritonavirom

0,6 mg/kg/deň
(rozdelených do dvoch dávok)

1,2 mg/kg/deň
(rozdelených do dvoch dávok)

5 - 15 mg/kg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)


Potrebnú udržiavaciu dávku možno dosiahnuť zvyšovaním dávky najviac o 1,2 mg/kg raz za jeden až dva týždne až do dosiahnutia optimálnej odpovede a do maximálnej udržiavacej dávky 400 mg/deň

Prídavná terapia BEZ valproátu a BEZ induktorov glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.5):

Táto dávkovacia schéma sa má použiť s inými liekmi, ktoré významne neinhibujú ani neindukujú glukuronidáciu lamotrigínu

0,3 mg/kg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)

0,6 mg/kg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)

1 - 10 mg/kg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)


Potrebnú udržiavaciu dávku možno dosiahnuť zvyšovaním dávky najviac o 0,6 mg/kg raz za jeden až dva týždne až do dosiahnutia optimálnej odpovede a do maximálnej udržiavacej dávky 200 mg/deň

U pacientov užívajúcich lieky, u ktorých farmakokinetické interakcie s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe (pozri časť 4.5), sa má použiť režim liečby, ktorý je odporúčaný pre lamotrigín podávaný v kombinácii s valproátom.


*Poznámka: V závislosti od telesnej hmotnosti pacienta sa odporúčaná dávka nedá dosiahnuť u všetkých pacientov užívajúcich valproát so súčasnými silami tohto lieku. Pre týchto pacientov sú k dispozícii iné lamotrigínové lieky obsahujúce menej liečiva. Ak je vypočítaná dávka u pacientov užívajúcich valproát menšia ako 1 mg lamotrigínu, lamotrigín sa nemá podávať.


Aby sa zaistilo udržanie terapeutickej dávky, je nutné sledovať telesnú hmotnosť dieťaťa a pri výskyte zmien telesnej hmotnosti dávku prehodnotiť. Je pravdepodobné, že pacienti vo veku od dvoch do šiestich rokov budú vyžadovať udržiavaciu dávku pri hornej hranici odporúčaného dávkovania.


Keď sa pri prídavnej liečbe dosiahne kontrola epilepsie, súbežne podávané AE sa môžu vysadiť a pacienti môžu pokračovať v monoterapii liekom Plexxo.


Deti mladšie ako 2 roky

K dispozícii sú obmedzené údaje o účinnosti a bezpečnosti lamotrigínu ako prídavnej terapie parciálnych záchvatov u detí vo veku od 1 mesiaca do 2 rokov (pozri časť 4.4). Nie sú k dispozícii žiadne údaje u detí mladších ako 1 mesiac. Plexxo sa preto neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky. Ak sa na základe klinickej potreby napriek tomu prijme rozhodnutie o liečbe, pozri časti 4.4, 5.1 a 5.2.


Bipolárna porucha


Odporúčané zvyšovanie dávky a udržiavacie dávky pre dospelých vo veku 18 a viac rokov sú uvedené nižšie v tabuľkách. Prechodný režim obsahuje zvyšovanie dávky lamotrigínu na udržiavaciu stabilizačnú dávku počas šiestich týždňov (Tabuľka 3), po ktorej sa môže prerušiť podávanie iných psychotropných liekov a/alebo AE, ak je to klinicky indikované (Tabuľka 4). Úpravy dávky po pridaní iných psychotropných liekov a/alebo AE sú taktiež poskytnuté nižšie (Tabuľka 5). Kvôli riziku vyrážky sa počiatočná dávka aj jej ďalšie zvyšovanie nemá prekračovať (pozri časť 4.4).


Tabuľka 3: Dospelí vo veku 18 a viac rokov - odporúčané zvyšovanie dávky až do udržiavacej

celkovej dennej stabilizačnej dávky pri liečbe bipolárnej poruchy


Režim liečby

1. a 2. týždeň

3. a 4. týždeň

5. týždeň

Cieľová stabilizačná dávka (6. týždeň)*

Monoterapia s lamotrigínom ALEBO prídavná terapia BEZ valproátu a BEZ induktorov glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.5):

Táto dávkovacia schéma sa má použiť s inými liekmi, ktoré významne neinhibujú ani neindukujú glukuronidáciu lamotrigínu

25 mg/deň
(jedenkrát denne)

50 mg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)

100 mg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)

200 mg/deň - zvyčajná cieľová dávka na dosiahnutie optimálnej odpovede
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)


V klinických štúdiách boli použité dávky v rozsahu 100 - 400 mg/deň

Prídavná terapia S valproátom (inhibítorom glukuronidácie lamotrigínu - pozri časť 4.5):

Táto dávkovacia schéma sa má použiť s valproátom bez ohľadu na ďalšie súbežne podávané lieky

12,5 mg/deň
(podávaných ako 25 mg každý druhý deň)

25 mg/deň
(jedenkrát denne)

50 mg/deň
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)

100 mg/deň - zvyčajná cieľová dávka na dosiahnutie optimálnej odpovede
(jedenkrát denne alebo rozdelených do dvoch dávok)


Môže sa použiť maximálna dávka 200 mg/deň, a to v závislosti od klinickej odpovede

Prídavná terapia BEZ valproátu a S induktormi glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.5):

Táto dávkovacia schéma sa má použiť bez valproátu, ale:


s fenytoínom

s karbamazepínom

s fenobarbitalom

s primidónom

s rifampicínom

s lopinavirom/ritonavirom

50 mg/deň
(jedenkrát denne)

100 mg/deň
(rozdelených do dvoch dávok)

200 mg/deň
(rozdelených do dvoch dávok)

300 mg/deň v 6. týždni, podľa potreby zvýšených na zvyčajnú cieľovú dávku 400 mg/deň v 7. týždni, aby sa dosiahla optimálna odpoveď
(rozdelených do dvoch dávok)

U pacientov užívajúcich lieky, u ktorých farmakokinetické interakcie s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe (pozri časť 4.5), sa má použiť zvyšovanie dávky, ktoré je odporúčané pre lamotrigín podávaný v kombinácii s valproátom.

* Cieľová stabilizačná dávka sa bude meniť v závislosti od klinickej odpovede


Tabuľka 4: Dospelí vo veku 18 a viac rokov - udržiavacia stabilizačná celková denná dávka po vysadení súbežne podávaných liekov pri liečbe bipolárnej poruchy

Po dosiahnutí cieľovej dennej udržiavacej stabilizačnej dávky sa môžu iné lieky vysadiť, ako je uvedené nižšie.


Režim liečby

Súčasná stabilizačná dávka lamotrigínu (pred vysadením iných liekov)

1. týždeň (počínajúc vysadením iných liekov)

2. týždeň

Od 3. týždňa*

Vysadenie valproátu (inhibítora glukuronidácie lamotrigínu - pozri časť 4.5), v závislosti od pôvodnej dávky lamotrigínu:

Po vysadení valproátu zdvojnásobte stabilizačnú dávku, nezvyšujte dávku o viac ako 100 mg/týždeň

100 mg/deň

200 mg/deň

Udržiavajte túto dávku
(200 mg/deň)
(rozdelených do dvoch dávok)

200 mg/deň

300 mg/deň

400 mg/deň

Udržiavajte túto dávku
(400 mg/deň)

Vysadenie induktorov glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.5), v závislosti od pôvodnej dávky lamotrigínu:

Táto dávkovacia schéma sa má použiť po vysadení: fenytoínu karbamazepínu fenobarbitalu primidónu rifampicínu lopinaviru/ritonaviru

400 mg/deň

400 mg/deň

300 mg/deň

200 mg/deň

300 mg/deň

300 mg/deň

225 mg/deň

150 mg/deň

200 mg/deň

200 mg/deň

150 mg/deň

100 mg/deň

Vysadenie liekov, ktoré významne NEINHIBUJÚ ani NEINDUKUJÚ glukuronidáciu lamotrigínu (pozri časť 4.5):

Táto dávkovacia schéma sa má použiť po vysadení iných liekov, ktoré významne neinhibujú ani neindukujú glukuronidáciu lamotrigínu

Udržiavajte cieľovú dávku dosiahnutú pri zvyšovaní dávky
(200 mg/deň; rozdelených do dvoch dávok)
(rozsah dávok 100 - 400 mg/deň)

U pacientov užívajúcich lieky, u ktorých farmakokinetické interakcie s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe (pozri časť 4.5), sa má použiť režim liečby, ktorý je odporúčaný pre lamotrigín podávaný v kombinácii s valproátom.


* Dávka môže byť podľa potreby zvýšená na 400 mg/deň


Tabuľka 5: Dospelí vo veku 18 a viac rokov - úprava dennej dávky lamotrigínu po pridaní iných liekov pri liečbe bipolárnej poruchy

Nie sú klinické skúsenosti s upravovaním dennej dávky lamotrigínu po pridaní iných liekov. Na základe štúdií skúmajúcich interakcie s inými liekmi sa však môže odporúčať nasledovné:


Režim liečby

Súčasná stabilizačná dávka lamotrigínu (pred pridaním iných liekov)

1. týždeň (počínajúc pridaním iných liekov)

2. týždeň

Od 3. týždňa

Pridanie valproátu (inhibítora glukuronidácie lamotrigínu - pozri časť 4.5), v závislosti od pôvodnej dávky lamotrigínu:

Táto dávkovacia schéma sa má použiť po pridaní valproátu bez ohľadu na ďalšie súbežne podávané lieky

200 mg/deň

100 mg/deň

Udržiavajte túto dávku
(100 mg/deň)

300 mg/deň

150 mg/deň

Udržiavajte túto dávku
(150 mg/deň)

400 mg/deň

200 mg/deň

Udržiavajte túto dávku
(200 mg/deň)

Pridanie induktorov glukuronidácie lamotrigínu u pacientov, ktorí NEUŽÍVAJÚ valproát (pozri časť 4.5), v závislosti od pôvodnej dávky lamotrigínu:

Táto dávkovacia schéma sa má použiť pri liečbe bez valproátu po pridaní:


fenytoínu

karbamazepínu

fenobarbitalu

primidónu

rifampicínu

lopinaviru/ritonaviru

200 mg/deň

200 mg/deň

300 mg/deň

400 mg/deň

150 mg/deň

150 mg/deň

225 mg/deň

300 mg/deň

100 mg/deň

100 mg/deň

150 mg/deň

200 mg/deň

Pridanie liekov, ktoré významne NEINHIBUJÚ ani NEINDUKUJÚ glukuronidáciu lamotrigínu (pozri časť 4.5):

Táto dávkovacia schéma sa má použiť po pridaní iných liekov, ktoré významne neinhibujú ani neindukujú glukuronidáciu lamotrigínu

Udržiavajte cieľovú dávku dosiahnutú pri zvyšovaní dávky
(200 mg/deň; rozsah dávok 100 - 400 mg/deň)

U pacientov užívajúcich lieky, u ktorých farmakokinetické interakcie s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe (pozri časť 4.5), sa má použiť režim liečby, ktorý je odporúčaný pre lamotrigín podávaný v kombinácii s valproátom.


Vysadenie lieku Plexxo u pacientov s bipolárnou poruchou

V klinických štúdiách nenastalo žiadne zvýšenie vo výskyte, závažnosti ani type nežiaducich reakcií po náhlom ukončení podávania lamotrigínu oproti placebu. Pacienti preto môžu ukončiť užívanie lieku Plexxo bez postupnej redukcie dávky.


Deti a mladiství mladší ako 18 rokov

Plexxo sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti (pozri časť 4.4).


Všeobecné odporúčania pre dávkovanie lieku Plexxo v osobitných skupinách pacientov


Ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu

Použitie kombinácie etinylestradiolu/levonorgestrelu (30 g/150 g) zvyšuje klírens lamotrigínu približne dvojnásobne, čo vedie k zníženým hladinám lamotrigínu. Po titrácii môžu byť potrebné vyššie udržiavacie dávky lamotrigínu (až dvojnásobné) na dosiahnutie maximálnej terapeutickej odpovede. Počas týždňa inaktívnej liečby (týždňa bez antikoncepčných tabliet) sa pozorovalo dvojnásobné zvýšenie hladín lamotrigínu. Nie je možné vylúčiť nežiaduce účinky súvisiace s dávkou. Z tohto dôvodu sa má v prvej línii liečby zvážiť použitie antikoncepcie, ktoré nezahŕňa týždeň inaktívnej liečby (napríklad kontinuálna hormonálna antikoncepcia alebo nehormonálne metódy; pozri časti 4.4 a 4.5).


Nasadenie hormonálnej antikoncepcie u pacientok, ktoré už užívajú udržiavacie dávky lamotrigínu a NEUŽÍVAJÚ induktory glukuronidácie lamotrigínu

Vo väčšine prípadov bude potrebné zvýšiť udržiavaciu dávku lamotrigínu až dvojnásobne (pozri časti 4.4 a 4.5). Odporúča sa, aby sa v období od nasadenia hormonálnej antikoncepcie dávka lamotrigínu zvyšovala o 50 až 100 mg/deň raz za týždeň, podľa individuálnej klinickej odpovede. Odporúčané zvyšovanie dávky sa nemá prekračovať, pokiaľ klinická odpoveď nepodporuje väčšie zvýšenia. Môže sa zvážiť stanovenie koncentrácií lamotrigínu v sére pred a po nasadení hormonálnej antikoncepcie, aby sa potvrdilo udržanie východiskovej koncentrácie lamotrigínu. V prípade potreby sa má dávka upraviť. U žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu, ktorá zahŕňa jeden týždeň inaktívnej liečby (týždeň bez antikoncepčných tabliet), sa má kontrola hladiny lamotrigínu v sére vykonať počas 3. týždňa aktívnej liečby, t.j. v 15. až 21. deň cyklu užívania tabliet. Z tohto dôvodu sa má v prvej línii liečby zvážiť použitie antikoncepcie, ktoré nezahŕňa týždeň inaktívnej liečby (napríklad kontinuálna hormonálna antikoncepcia alebo nehormonálne metódy; pozri časti 4.4 a 4.5).


Vysadenie hormonálnej antikoncepcie u pacientok, ktoré už užívajú udržiavacie dávky lamotrigínu a NEUŽÍVAJÚ induktory glukuronidácie lamotrigínu

Vo väčšine prípadov bude potrebné znížiť udržiavaciu dávku lamotrigínu až o 50 % (pozri časti 4.4 a 4.5). Odporúča sa postupné znižovanie dennej dávky lamotrigínu o 50-100 mg raz za týždeň (najviac o 25 % celkovej dennej dávky týždenne) počas obdobia 3 týždňov, pokiaľ to klinická odpoveď nevyžaduje inak. Môže sa zvážiť stanovenie koncentrácií lamotrigínu v sére pred a po vysadení hormonálnej antikoncepcie, aby sa potvrdilo udržanie východiskovej koncentrácie lamotrigínu. U žien, ktoré chcú ukončiť užívanie hormonálnej antikoncepcie, ktorá zahŕňa jeden týždeň inaktívnej liečby (týždeň bez antikoncepčných tabliet), sa má kontrola hladiny lamotrigínu v sére vykonať počas 3. týždňa aktívnej liečby, t.j. v 15. až 21. deň cyklu užívania tabliet. Vzorky na stanovenie hladín lamotrigínu po trvalom vysadení antikoncepčných tabliet sa nemajú odoberať počas prvého týždňa po vysadení antikoncepčných tabliet.


Nasadenie lamotrigínu u pacienok, ktoré už užívajú hormonálnu antikoncepciu

Zvyšovanie dávky sa má riadiť zvyčajným odporúčaným dávkovaním uvedeným v tabuľkách.


Nasadenie a vysadenie hormonálnej antikoncepcie u pacientok, ktoré už užívajú udržiavacie dávky lamotrigínu a UŽÍVAJÚ induktory glukuronidácie lamotrigínu

Úprava odporúčanej udržiavacej dávky lamotrigínu nemusí byť potrebná.


Starší pacienti (nad 65 rokov)

Nie je potrebná žiadna úprava dávky mimo odporúčanej schémy. Farmakokinetika lamotrigínu v tejto vekovej skupine sa významne neodlišuje od mladšej dospelej populácie (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie obličiek

Opatrnosť sa vyžaduje pri podávaní lieku Plexxo pacientom s renálnym zlyhaním. U pacientov s konečným štádiom renálneho zlyhania majú počiatočné dávky lamotrigínu vychádzať z pacientových súbežne podávaných liekov; u pacientov so závažným funkčným poškodením obličiek môžu byť účinné znížené udržiavacie dávky (pozri časti 4.4 a 5.2).


Porucha funkcie pečene

Počiatočné dávkovanie, zvyšovanie a udržiavanie dávok sa vo všeobecnosti má zredukovať na približne 50 % u pacientov so stredne ťažkou (stupeň B Childovej-Pughovej klasifikácie) a 75 % u pacientov s ťažkou (stupeň C Childovej-Pughovej klasifikácie) poruchou funkcie pečene. Zvyšovanie a udržiavanie dávok sa má upraviť podľa klinickej odpovede (pozri 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Kožná vyrážka


Boli hlásené nežiaduce kožné reakcie, ktoré sa zvyčajne objavili v priebehu prvých ôsmich týždňov po začatí liečby lamotrigínom. Väčšina vyrážok má mierny a krátkodobý priebeh, hlásené boli však taktiež závažné vyrážky, ktoré vyžadovali hospitalizáciu a prerušenie užívania lamotrigínu. Tieto zahŕňali potenciálne život ohrozujúce vyrážky, ako sú Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.8).


U dospelých, ktorí sa zúčastnili v štúdiách využívajúcich súčasné odporúčania pre dávkovanie lamotrigínu, je výskyt závažných kožných vyrážok približne 1 na 500 u epileptických pacientov. Približne polovica z týchto prípadov bola hlásená ako Stevensov-Johnsonov syndróm (1 na 1 000). V klinických štúdiách je výskyt závažnej vyrážky u pacientov s bipolárnou poruchou približne 1 na 1 000.


Riziko závažných kožných vyrážok je u detí vyššie ako u dospelých. Dostupné údaje z niekoľkých štúdií naznačujú, že výskyt vyrážokspojených s hospitalizáciou u detí s epilepsiou je v rozsahu od 1 na 300 do 1 na 100.


U detí sa môže počiatočná prítomnosť vyrážky nesprávne považovať za infekciu, lekári preto majú zvážiť možnosť reakcie na liečbu lamotrigínom u detí, u ktorých sa vyvinú príznaky vyrážky a horúčka počas prvých ôsmich týždňov liečby.


Okrem toho sa zdá, že celkové riziko vyrážky silne súvisí:


- s vysokými počiatočnými dávkami lamotrigínu a prekračovaním odporúčaného zvyšovania dávky v liečbe lamotrigínom (pozri časť 4.2)

- so súbežným užívaním valproátu (pozri časť 4.2).


Opatrnosť je potrebná aj pri liečbe pacientov s anamnézou alergie alebo vyrážky po použití iných AE, keďže frekvencia nezávažnej vyrážky po liečbe lamotrigínom bola u týchto pacientov približne trojnásobne vyššia ako u pacientov bez takejto anamnézy.


Je potrebné okamžite vyšetriť všetkých pacientov (dospelých a detí), u ktorých sa vyvinie vyrážka, a ihneď prerušiť podávanie lieku Plexxo, okrem prípadov, kedy vyrážka jednoznačne nesúvisí s liečbou lamotrigínom. Liečbu liekom Plexxo sa neodporúča znovu začať u pacientov, ktorí ju prerušili z dôvodu vyrážky súvisiacej s predošlou liečbou lamotrigínom, pokiaľ potenciálny prínos jasne neprevažuje riziko.


Vyrážka bola taktiež hlásená ako súčasť syndrómu precitlivenosti, ktorý mal rôzne kombinácie celkových príznakov zahŕňajúcich horúčku, lymfadenopatiu, opuch tváre a abnormality krvi a pečene (pozri časť 4.8). Tento syndróm preukazuje široké spektrum klinickej závažnosti a zriedkavo môže viesť k diseminovanej intravaskulárnej koagulácii a multiorgánovému zlyhaniu. Je dôležité uvedomiť si, že včasné prejavy precitlivenosti (napríklad horúčka, lymfadenopatia) môžu byť prítomné napriek tomu, že vyrážka nie je prítomná. Ak sú takéto znaky a príznaky prítomné, je potrebné pacienta ihneď vyšetriť a prerušiť podávanie lieku Plexxo, ak nie je možné stanoviť alternatívnu príčinu.


Zhoršenie klinického stavu a riziko samovraždy


U pacientov liečených AE boli hlásené samovražedné predstavy a samovražedné správanie (suicidalita) pri niekoľkých indikáciách, vrátane epilepsie a bipolárnej poruchy. Meta-analýza placebom kontrolovaných štúdií AE (vrátane lamotrigínu) preukázala zvýšené riziko samovražedného správania (pozri časť 5.1). Hoci pre AE nie sú takéto údaje k dispozícii, podobnú súvislosť s udalosťami súvisiacimi so samovraždou nie je možné vylúčiť. Počas liečby liekom Plexxo sa preto pacienti majú sledovať kvôli príznakom suicidality. Pacienti (a osoby, ktoré pacientom poskytujú starostlivosť) sa majú upozorniť na to, že musia vyhľadať lekársku pomoc, ak sa príznaky suicidality objavia.


U pacientov s bipolárnou poruchou môže dôjsť k zhoršeniu depresívnych symptómov a/alebo k objaveniu sa suicidality bez ohľadu na to, či užívajú alebo neužívajú lieky na bipolárnu poruchu, vrátane lieku Plexxo. Pacienti užívajúci Plexxo na bipolárnu poruchu sa preto musia starostlivo sledovať kvôli zhoršeniu klinického stavu (vrátane vzniku nových symptómov) a suicidalite, hlavne na začiatku liečby alebo v čase zmien dávky. Niektorí pacienti, ako sú pacienti so samovražedným správaním alebo samovražednými myšlienkami v anamnéze, mladí dospelí a pacienti, u ktorých sa pred začatím liečby prejavuje významná miera samovražedných predstáv, môžu byť vystavení väčšiemu riziku samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu, a preto sa musia počas liečby starostlivo sledovať.


U pacientov, u ktorých dôjde k zhoršeniu klinického stavu (vrátane vzniku nových symptómov) a/alebo k objaveniu sa samovražedných predstáv/správania, sa má zvážiť zmena režimu liečby, vrátane možnosti vysadiť liek, najmä ak sú tieto príznaky ťažké, vzniknú náhle, alebo ak neboli súčasťou doterajších symptómov pacienta.


Hormonálna antikoncepcia


Vplyv hormonálnej antikoncepcie na účinnosť lamotrigínu

Použitie kombinácie etinylestradiolu/levonorgestrelu (30 µg/150 µg) zvyšuje klírens lamotrigínu približne dvojnásobne, čo vedie k zníženým hladinám lamotrigínu (pozri časť 4.5). Pokles hladín lamotrigínu bol spojený so stratou kontroly epileptických záchvatov. Po titrácii budú vo väčšine prípadov potrebné vyššie udržiavacie dávky lamotrigínu (až dvojnásobné) na dosiahnutie maximálnej terapeutickej odpovede. Po vysadení hormonálnej antikoncepcie sa klírens lamotrigínu môže znížiť na polovicu. Zvýšenie koncentrácií lamotrigínu môže byť spojené s nežiaducimi účinkami súvisiacimi s dávkou. Pacientky sa majú kvôli tomuto sledovať.


U žien, ktoré ešte neužívajú induktora glukuronidácie lamotrigínu a užívajú hormonálnu antikoncepciu, ktorá zahŕňa jeden týždeň inaktívnej liečby (napríklad týždeň bez antikoncepčných tabliet), sa počas týždňa inaktívnej liečby vyskytnú postupné prechodné vzostupy hladín lamotrigínu (pozri časť 4.2). Zmeny hladín lamotrigínu takéhoto rozsahu môžu byť spojené s nežiaducimi účinkami. Z tohto dôvodu sa má v prvej línii liečby zvážiť použitie antikoncepcie, ktoré nezahŕňa týždeň inaktívnej liečby (napríklad kontinuálna hormonálna antikoncepcia alebo nehormonálne metódy).


Interakcia medzi inou perorálnou antikoncepciou alebo liekmi hormonálnej substitučnej terapie (HRT) a lamotrigínom nebola skúmaná, aj keď môžu ovplyvniť farmakokinetické parametre lamotrigínu podobným spôsobom.


Vplyv lamotrigínu na účinnosť hormonálnej antikoncepcie

Interakčná štúdia u 16 zdravých dobrovoľníčok ukázala, že keď sa lamotrigín a hormonálna antikoncepcia podávajú v kombinácii (kombinácia etinylestradiolu/levonorgestrelu), dochádza k miernemu vzostupu klírensu levonorgestrelu a zmenám vo FSH a LH v sére (pozri časť 4.5). Vplyv týchto zmien na ovulačnú aktivitu vaječníkov nie je známy. Nie je však možné vylúčiť možnosť, že tieto zmeny budú u niektorých pacientok užívajúcich hormonálne lieky s lamotrigínom viesť k zníženej účinnosti antikoncepcie. Pacientky musia byť preto poučené o tom, aby okamžite hlásili zmeny v charaktere menštruačného krvácania, t.j. medzimenštruačné krvácanie.


Dihydrofolátreduktáza


Lamotrigín má mierny inhibičný účinok na reduktázu kyseliny dihydrolistovej, a preto je počas dlhodobej liečby možná interferencia s metabolizmom folátu (pozri časť 4.6). Počas prolongovaného dávkovania u ľudí však lamotrigín nevyvolal významné zmeny v koncentrácii hemoglobínu, v strednom objeme erytrocytu alebo v koncentráciách folátu v sére alebo červených krvinkách až po dobu 1 roku alebo zmeny v koncentráciách folátu v červených krvinkách až po dobu 5 rokov.


Renálne zlyhanie


V štúdiách jednorazovej dávky u jedincov s konečným štádiom renálneho zlyhania sa plazmatické koncentrácie lamotrigínu významne nezmenili. Je však možné očakávať nahromadenie glukuronidového metabolitu; preto je v liečbe pacientov s renálnym zlyhaním nutná opatrnosť.


Pacienti užívajúci iné lieky obsahujúce lamotrigín


Plexxo sa nemá podávať pacientom, ktorí sú súbežne liečení iným liekom obsahujúcim lamotrigín bez odporúčania lekára.


Pomocná látka tabliet Plexxo


Tablety Plexxo obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičným problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Vývoj u detí


Nie sú k dispozícii údaje o vplyve lamotrigínu na rast, pohlavné dozrievanie a kognitívny, emocionálny a behaviorálny vývoj u detí.


Opatrenia týkajúce sa epilepsie


Tak ako u iných AE, náhle prerušenie podávania lieku Plexxo môže vyprovokovať spontánne epileptické záchvaty. Pokiaľ si znepokojenia ohľadom bezpečnosti (napr. vyrážka) nevyžadujú náhle prerušenie liečby, dávka lieku Plexxo sa má postupne znižovať počas obdobia dvoch týždňov.


V literatúre sú uvádza, že závažné konvulzívne záchvaty vrátane status epilepticus môžu viesť k rabdomyolýze, multiorgánovému zlyhaniu a diseminovanej intravaskulárnej koagulácii, niekedy s následkom smrti. Podobné prípady sa vyskytli v súvislosti s použitím lamotrigínu.


Je možné, že namiesto zlepšenia sa spozoruje klinicky významné zhoršenie frekvencie epileptických záchvatov. U pacientov s viac ako jedným typom epileptických záchvatov sa má pozorovaný prínos pre zvládnutie jedného typu epileptických záchvatov zvážiť oproti akémukoľvek pozorovanému zhoršeniu iného typu epileptických záchvatov.


Liečba lamotrigínom môže zhoršiť myoklonické záchvaty.


Údaje poukazujú na to, že odpoveď na liečbu je pri používaní kombinácie s induktormi enzýmov menšia ako pri používaní kombinácie s antiepileptikami, ktoré neindukujú enzýmy. Príčina tohoto je neznáma.


U detí, ktoré užívajú lamotrigín na liečbu záchvatov typu absencie sa účinok nemusí udržať u všetkých pacientov.


Opatrenia týkajúce sa bipolárnej poruchy


Deti a mladiství mladší ako 18 rokov

U detí a mladistvých s veľkou depresiou a inými psychiatrickými poruchami je liečba antidepresívami spojená so zvýšeným rizikom samovražedného myslenia a samovražedného správania.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


Enzýmy zodpovedné za metabolizmus lamotrigínu sú UDP-glukuronyltransferázy. Neexistujú dôkazy, že lamotrigín spôsobuje klinicky závažnú indukciu alebo inhibíciu pečeňových oxidačných enzýmov metabolizujúcich lieky a interakcie medzi lamotrigínom a liekmi metabolizovanými enzýmami cytochrómu P450 nie sú pravdepodobné. Lamotrigín môže indukovať svoj vlastný metabolizmus, ale účinok je mierny a závažné klinické následky sú nepravdepodobné.


Tabuľka 6: Účinky ďalších liekov na glukuronidáciu lamotrigínu


Lieky, ktoré významne inhibujú glukuronidáciu lamotrigínu

Lieky, ktoré významne indukujú glukuronidáciu lamotrigínu

Lieky, ktoré významne neinhibujú ani neindukujú glukuronidáciu lamotrigínu

Valproát

Fenytoín

Oxkarbazepín


Karbamazepín

Felbamát


Fenobarbital

Gabapentín


Primidón

Levetiracetam


Rifampicín

Pregabalín


Lopinavir/ritonavir

Topiramát


Kombinácia etinylestradiolu/levonorgestrelu*

ZonisamidLítiumBupropiónOlanzapín


* Iná perorálna antikoncepcia a lieky hormonálnej substitučnej terapie (HRT) neboli skúmané, aj keď môžu ovplyvniť farmakokinetické parametre lamotrigínu podobným spôsobom (pozri časti 4.2 a 4.4).


Interakcie zahŕňajúce antiepileptiká


Valproát, ktorý inhibuje glukuronidáciu lamotrigínu, znižuje metabolizmus lamotrigínu a zvyšuje priemerný polčas lamotrigínu takmer dvojnásobne. U pacientov súbežne liečených valproátom sa má použiť príslušný režim liečby (pozri časť 4.2).


Niektoré AE (ako sú fenytoín, karbamazepín, fenobarbital a primidón), ktoré indukujú pečeňové enzýmy metabolizujúce lieky, indukujú glukuronidáciu lamotrigínu a zvyšujú metabolizmus lamotrigínu. U pacientov súbežne liečených fenytoínom, karbamazepínom, fenobarbitalom alebo primidónom sa má použiť príslušný režim liečby (pozri časť 4.2).


Boli hlásené prípady, keď u pacientov užívajúcich karbamazepín, došlo po nasadení lamotrigínu k nežiaducim účinkom na centrálny nervový systém zahŕňajúcim závraty, ataxiu, diplopiu, rozmazané videnie a nauzeu. Tieto nežiaduce účinky zvyčajne vymiznú po znížení dávky karbamazepínu. Podobný účinok bol pozorovaný počas štúdie lamotrigínu a oxkarbazepínu u zdravých dospelých dobrovoľníkov, zníženie dávky sa však neskúmalo.


V literatúre sa uvádzajú údaje o znížených hladinách lamotrigínu, keď sa lamotrigín podával v kombinácii s oxkarbazepínom. V prospektívnej štúdii u zdravých dospelých dobrovoľníkov s použitím dávok 200 mg lamotrigínu a 1200 mg oxkarbazepínu však oxkarbazepín nezmenil metabolizmus lamotrigínu a lamotrigín nezmenil metabolizmus oxkarbazepínu. U pacientov, ktorí sú súbežne liečení oxkarbazepínom, sa preto má použiť režim liečby pre lamotrigín používaný v prídavnej terapii bez valproátu a bez induktorov glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.2).


V štúdii u zdravých dobrovoľníkov súbežne podávanie felbamátu (1 200 mg dvakrát denne) s lamotrigínom (100 mg dvakrát denne počas 10 dní) zrejme nemalo žiadny klinicky významný vplyv na farmakokinetiku lamotrigínu.


Na základe retrospektívnej analýzy plazmatických hladín u pacientov, ktorí užívali lamotrigín s gabapentínom ako aj bez neho, gabapentín zrejme nemení zdanlivý klírens lamotrigínu.


Potenciálne interakcie medzi levetiracetamom a lamotrigínom boli hodnotené pomocou stanovenia sérových koncentrácií oboch liečiv počas placebom kontrolovaných klinických štúdií. Tieto údaje svedčia o tom, že lamotrigín nemá vplyv na farmakokinetiku levetiracetamu a že levetiracetam nemá vplyv na farmakokinetiku lamotrigínu.


Rovnovážne minimálne plazmatické koncentrácie lamotrigínu neboli ovplyvnené súbežne podaným pregabalínom (200 mg, 3-krát denne). Nezistili sa farmakokinetické interakcie medzi lamotrigínom a pregabalínom.


Podávanie topiramátu neviedlo k zmene plazmatických koncentrácií lamotrigínu. Podávanie lamotrigínu viedlo k 15 % zvýšeniu koncentrácií topiramátu.


V štúdii u pacientov s epilepsiou nemalo súbežné podávanie zonisamidu (200 až 400 mg/deň) s lamotrigínom (150 až 500 mg/deň) počas 35 dní významný vplyv na farmakokinetiku lamotrigínu.


Aj keď boli hlásené zmeny plazmatických koncentrácií iných AE, kontrolované štúdie nedokázali, že lamotrigín ovplyvňuje plazmatické koncentrácie súbežne podávaných AE. Dôkazy zo štúdií in vitro ukazujú, že lamotrigín nevytesňuje iné AE z väzby na plazmatické bielkoviny.


Interakcie zahŕňajúce ďalšie psychoaktívne látky


Farmakokinetika lítia po 2 g bezvodého glukonátu litného podávaného 20 zdravým osobám dvakrát denne po dobu šiestich dní nebola zmenená súbežným podávaním lamotrigínu 100 mg/deň.


Opakované perorálne dávky bupropiónu nemali štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku jednorazovej dávky lamotrigínu u 12 jedincov a spôsobili len mierne zvýšenie AUC glukuronidu lamotrigínu.


V štúdii u zdravých dospelých dobrovoľníkov 15 mg olanzapínu znížilo AUC lamotrigínu o približne 24 % a Cmax lamotrigínu o približne 20 %. Takýto účinok olanzapínu na AUC a Cmax sa zvyčajne nepovažuje za klinicky významný. Lamotrigín v dávke 200 mg neovplyvnil farmakokinetiku olanzapínu.


Opakované perorálne dávky lamotrigínu 400 mg denne nemali klinicky významný vplyv na farmakokinetiku jednorazovej 2 mg dávky risperidónu u 14 zdravých dospelých dobrovoľníkov.


Po súbežnom podávaní 2 mg risperidónu s lamotrigínom bola ospalosť hlásená u 12 zo 14 dobrovoľníkov v porovnaní s 1 z 20 dobrovoľníkov, ktorí užívali samotný risperidón a nevyskytla sa u žiadneho z dobrovoľníkov, ktorí užívali samotný lamotrigín.


Experimenty in vitro ukázali, že tvorba primárneho metabolitu lamotrigínu, 2-N-glukuronidu, bola minimálne ovplyvnená inkubáciou s amitriptylínom, bupropiónom, klonazepamom, haloperidolom alebo lorazepamom. Tieto experimenty taktiež poukázali na to, že metabolizmus lamotrigínu pravdepodobne nebude inhibovaný klozapínom, fluoxetínom, fenelzínom, risperidónom, sertralínom alebo trazadónom. Štúdia metabolizmu bufuralolu s použitím mikrózomu ľudskej pečene navyše poukázala na to, že lamotrigín zrejme neznižuje klírens liekov, ktoré sú metabolizované predovšetkým prostredníctvom CYP2D6.Interakcie zahŕňajúce hormonálnu antikoncepciu


Vplyv hormonálnej antikoncepcie na farmakokinetiku lamotrigínu

V štúdii u 16 dobrovoľníčok podávanie spolu s 30 µg etinylestradiolu/150 µg levonorgestrelu v kombinovanej perorálnej antikoncepčnej tablete spôsobilo približne dvojnásobný vzostup klírensu lamotrigínu, čo viedlo k približne 52 % zníženiu AUC lamotrigínu a 39 % zníženiu Cmax lamotrigínu. Sérové koncentrácie lamotrigínu sa počas týždňa inaktívnej liečby (zahŕňajúcej týždeň bez antikoncepčných tabliet) postupne zvýšili, pričom koncentrácie pred podaním dávky na konci týždňa inaktívnej liečby boli v priemere dvojnásobne vyššie ako počas súbežnej liečby (pozri časť 4.4). Nie sú potrebné žiadne úpravy odporúčaného zvyšovania dávky lamotrigínu zakladajúce sa výhradne na používaní hormonálnej antikoncepcie, ale vo väčšine prípadov bude potrebné zvýšiť alebo znížiť udržiavaciu dávku lamotrigínu po nasadení alebo vysadení hormonálnej antikoncepcie (pozri časť 4.2).


Vplyv lamotrigínu na farmakokinetiku hormonálnej antikoncepcie

V štúdii u 16 dobrovoľníčok nemala 300 mg dávka lamotrigínu v rovnovážnom stave žiadny vplyv na farmakokinetiku etinylestradiolovej zložky kombinovanej perorálnej antikoncepčnej tablety. Bol pozorovaný mierny vzostup perorálneho klírensu levonorgestrelovej zložky, ktorý viedol k priemernému 19 % zníženiu AUC levonorgestrelu a 12 % zníženiu Cmax levonorgestrelu. Meranie FSH, LH a estradiolu v sére počas štúdie poukázalo na istú stratu supresie hormonálnej aktivity vaječníkov u niektorých žien, aj keď meranie progesterónu v sére poukázalo na to, že u žiadnej zo 16 žien sa nevyskytli hormonálne známky ovulácie. Vplyv mierneho vzostupu klírensu levonorgestrelu a zmien vo FSH a LH v sére na ovulačnú aktivitu vaječníkov nie je známy (pozri časť 4.4). Vplyv dávok lamotrigínu iných ako 300 mg/deň nebol skúmaný a štúdie s inými ženskými hormonálnymi liekmi sa neuskutočnili.


Interakcie zahŕňajúce ďalšie lieky


V štúdii u 10 mužských dobrovoľníkov podávanie rifampicínu zvýšilo klírens lamotrigínu a znížilo polčas lamotrigínu v dôsledku indukcie pečeňových enzýmov zodpovedných za glukuronidáciu. U pacientov súbežne liečených rifampicínom sa má použiť príslušný režim liečby (pozri časť 4.2).


V štúdii u zdravých dobrovoľníkov podávanie lopinaviru/ritonaviru znížilo plazmatické koncentrácie lamotrigínu približne na polovicu, pravdepodobne v dôsledku indukcie glukuronidácie. U pacientov súbežne liečených lopinavirom/ritonavirom sa má použiť príslušný režim liečby (pozri časť 4.2).


4.6 Gravidita a laktácia


Všeobecné riziko spojené s antiepileptikami


Ženám vo fertilnom veku sa musí poskytnúť odborná rada. Keď žena plánuje otehotnieť, potreba liečby AE sa musí prehodnotiť. U žien liečených na epilepsiu je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby AE, pretože to môže viesť k relapsu záchvatov, ktoré môžu mať závažné následky pre ženu aj pre plod.


Riziko vrodených malformácií je zvýšené na dvojnásobok až trojnásobok u potomkov matiek liečených AE v porovnaní s očakávaným výskytom vo všeobecnej populácii, ktorý je približne 3 %. Najčastejšie hlásené defekty sú rázštep pery, kardiovaskulárne malformácie a defekty nervovej trubice. Liečba viacerými AE sa spája s vyšším rizikom kongenitálnych malformácií ako monoterapia, a preto sa má vždy, keď je to možné, použiť monoterapia.Riziko spojené s lamotrigínom


Gravidita

Epidemiologické štúdie zahŕňajúce celkovo približne 2 000 žien vystavených monoterapii lamotrigínom počas gravidity nedokážu vylúčiť zvýšené riziko vrodených malformácií. V jednom registri bol hlásený zvýšený výskyt orofaciálnych rázštepov. Ďalšie súbory údajov toto zistenie nepotvrdili. Štúdie na zvieratách preukázali vývojovú toxicitu (pozri časť 5.3).


Ak sa liečba liekom Plexxo počas gravidity považuje za nevyhnutnú, odporúča sa najnižšia možná terapeutická dávka.


Lamotrigín má mierny inhibičný účinok na reduktázu kyseliny dihydrolistovej, a preto by mohol teoreticky viesť k zvýšenému riziku embryofetálneho poškodenia tým, že znižuje hladiny kyseliny listovej (pozri časť 4.4). Môže sa zvážiť príjem kyseliny listovej, keď sa plánuje gravidita a počas skorej gravidity.


Fyziologické zmeny počas gravidity môžu ovplyvniť hladiny lamotrigínu a/alebo jeho terapeutický účinok. Počas gravidity boli hlásené znížené plazmatické hladiny lamotrigínu a potenciálne riziko straty kontroly epileptických záchvatov. Po pôrode sa môžu hladiny lamotrigínu rýchlo zvýšiť, dôsledkom čoho je riziko nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou. Koncentrácie lamotrigínu v sére sa preto majú kontrolovať pred, počas a po gravidite ako aj krátko po pôrode. V prípade potreby sa má dávka upraviť tak, aby sa koncentrácia lamotrigínu v sére udržala na rovnakej úrovni ako pred graviditou, alebo sa má upraviť podľa klinickej odpovede. Okrem toho sa po pôrode majú sledovať nežiaduce účinky súvisiace s dávkou.


Laktácia

Údaje svedčia o tom, že lamotrigín prechádza do materského mlieka. U niektorých dojčených detí dosiahli sérové koncentrácie lamotrigínu hodnoty, pri ktorých sa môžu objaviť farmakologické účinky.


Možný prínos dojčenia má prevyšovať možné riziko nežiaducich účinkov, ktoré sa vyskytujú u dojčiat. Ak sa žena rozhodne dojčiť počas liečby lamotrigínom, dojča sa má sledovať kvôli nežiaducim účinkom.


Fertilita

Experimenty na zvieratách neodhalili narušenie fertility pôsobením lamotrigínu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pretože odpoveď na liečbu AE je individuálna, pacienti užívajúci Plexxo sa majú poradiť s lekárom o špecifikách týkajúcich sa vedenia vozidiel a epilepsie.


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Dve štúdie na dobrovoľníkoch ukázali, že účinok lamotrigínu na jemnú motorickú koordináciu, pohyby očí, pohybovú istotu a subjektívne sedatívne účinky sa nelíšil od placeba. V klinických štúdiách s lamotrigínom boli hlásené nežiaduce reakcie neurologického rázu ako závraty a diplopia. Z tohto dôvodu majú pacienti pred vedením vozidiel a obsluhou strojov posúdiť, aký účinok na nich má liečba liekom Plexxo.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky boli na základe v súčasnosti dostupných údajov rozdelené do dvoch špecifických častí, jedna sa týka epilepsie a druhá bipolárnej poruchy. Pri zvážení celkového bezpečnostného profilu lamotrigínu je však potrebné zaoberať sa oboma časťami.


Pri klasifikácii nežiaducich účinkov sa využilo nasledujúce pravidlo: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000,< 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Epilepsia


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé: hematologické abnormality zahŕňajúce neutropéniu, leukopéniu, anémiu, trombocytopéniu, pancytopéniu, aplastickú anémiu, agranulocytózu.


Hematologické abnormality môžu a nemusia súvisieť so syndrómom precitlivenosti (pozri Poruchy imunitného systému**).


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: syndróm precitlivenosti** (zahŕňajúci také symptómy ako horúčku, lymfadenopatiu, opuch tváre, abnormality krvi a pečene, diseminovanú intravaskulárnu koaguláciu, multiorgánové zlyhanie).


**Vyrážka bola taktiež hlásená ako súčasť syndrómu precitlivenosti, ktorý mal rôzne kombinácie celkových príznakov zahŕňajúcich horúčku, lymfadenopatiu, opuch tváre a abnormality krvi a pečene. Tento syndróm preukazuje široké spektrum klinickej závažnosti a zriedkavo môže viesť k diseminovanej intravaskulárnej koagulácii a multiorgánovému zlyhaniu. Je dôležité uvedomiť si, že včasné prejavy precitlivenosti (napríklad horúčka, lymfadenopatia) môžu byť prítomné napriek tomu, že vyrážka nie je prítomná. Ak sú takéto znaky a príznaky prítomné, je potrebné pacienta ihneď vyšetriť a prerušiť podávanie lieku Plexxo, ak nie je možné stanoviť alternatívnu príčinu.


Psychické poruchy

Časté: agresivita, podráždenosť.

Veľmi zriedkavé: zmätenosť, halucinácie, tiky.


Poruchy nervového systému

Počas klinických štúdií monoterapie:

Veľmi časté: bolesť hlavy.

Časté: ospalosť, závraty, tremor, insomnia.

Menej časté: ataxia.

Zriedkavé: nystagmus.


Počas iných klinických skúseností:

Veľmi časté: ospalosť, ataxia, závraty, bolesť hlavy.

Časté: nystagmus, tremor, insomnia.

Veľmi zriedkavé: agitovanosť, motorický nepokoj, pohybové ťažkosti, zhoršenie Parkinsonovej choroby, extrapyramídové sympómy, choreatetóza, zvýšenie frekvencie epileptických záchvatov.


Vyskytli sa hlásenia, že lamotrigín môže zhoršiť parkinsonovské symptómy u pacientov, u ktorých Parkinsonova choroba existovala skôr a takisto jednotlivé hlásenia o extrapyramídových symptómoch a choreatetóze u pacientov bez takéhoto východiskového stavu.


Poruchy oka

Počas klinických štúdií monoterapie:

Menej časté: diplopia, rozmazané videnie.


Počas iných klinických skúseností:

Veľmi časté: diplopia, rozmazané videnie.

Zriedkavé: konjunktivitída.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Počas klinických štúdií monoterapie:

Časté: nauzea, dávenie, hnačka.


Počas iných klinických skúseností:

Veľmi časté: nauzea, dávenie.

Časté: hnačka.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: zlyhanie pečene, hepatálna dysfunkcia, zvýšené hodnoty funkčných vyšetrení pečene.

Hepatálna dysfunkcia sa zvyčajne vyskytuje v súvislosti s reakciami z precitlivenosti, ale boli hlásené aj jednotlivé prípady bez zjavných znakov precitlivenosti.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: kožná vyrážka.

Zriedkavé: Stevensov-Johnsonov syndróm.

Veľmi zriedkavé: toxická epidermálna nekrolýza.


V dvojito zaslepených klinických štúdiách overujúcich prídavnú liečbu u dospelých sa kožné vyrážky vyskytli až u 10 % pacientov, ktorí užívali lamotrigín a u 5 % pacientov, ktorí užívali placebo. Kožné vyrážky viedli k prerušeniu liečby lamotrigínom u 2 % pacientov. Vyrážka, zvyčajne makulopapulózneho charakteru, sa obvykle objavila do ôsmich týždňov od začiatku liečby a po vysadení liečby liekom Plexxo sa stav upravil (pozri časť 4.4).


Boli hlásené závažné, potenciálne život ohrozujúce kožné vyrážky zahŕňajúce Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu (Lyellov syndróm). Aj keď u väčšiny pacientov nastane po vysadení liečby liekom Plexxo uzdravenie, u niektorých pacientov môže dôjsť k tvorbe ireverzibilných jaziev a vyskytli sa aj zriedkavé prípady úmrtí (pozri časť 4.4).


Zdá sa, že celkové riziko vyrážky silne súvisí:


- s vysokými počiatočnými dávkami lamotrigínu a prekračovaním odporúčaného zvyšovania dávky v liečbe lamotrigínom (pozri časť 4.2)

- so súbežným užívaním valproátu (pozri časť 4.2).


Vyrážka sa vyskytla aj ako súčasť syndrómu precitlivenosti, ktorý mal rôzne kombinácie celkových príznakov (pozri Poruchy imunitného systému**).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: reakcie podobné lupusu.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava.


Bipolárna porucha


Pre celkový bezpečnostný profil lamotrigínu sa majú zvážiť nižšie uvedené nežiaduce účinky spolu s nežiaducimi účinkami pozorovanými pri epilepsii.


Poruchy nervového systému

Počas klinických štúdií bipolárnej poruchy:

Veľmi časté: bolesť hlavy.

Časté: agitovanosť, ospalosť, závraty.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Počas klinických štúdií bipolárnej poruchy:

Časté: suchosť v ústach


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Počas klinických štúdií bipolárnej poruchy:

Veľmi časté: kožná vyrážka.

Zriedkavé: Stevensov-Johnsonov syndróm.


Pri zvážení všetkých štúdií s lamotrigínom zaoberajúcich sa bipolárnou poruchou (kontrolovaných a nekontrolovaných) sa kožná vyrážka vyskytla u 12 % pacientov užívajúcich lamotrigín. Zatiaľ čo v kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s bipolárnou poruchou sa kožná vyrážka vyskytla u 8 % pacientov užívajúcich lamotrigín a u 6 % pacientov užívajúcich placebo.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Počas klinických štúdií bipolárnej poruchy:

Časté: artralgia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Počas klinických štúdií bipolárnej poruchy:

Časté: bolesť, bolesť chrbta.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a znaky


Bolo hlásené akútne užitie lieku v dávkach 10- až 20-násobne vyšších ako je maximálna terapeutická dávka. Výsledkom predávkovania boli príznaky zahŕňajúce nystagmus, ataxiu, poruchy vedomia a kómu.


Liečba


V prípade predávkovania má byť pacient hospitalizovaný a liečený podpornou terapiou. Má sa vykonať liečba zameraná na zníženie absorpcie lieku (podanie aktívneho uhlia, laxatíva alebo výplach žalúdka), ak je to indikované. Nie sú skúsenosti s hemodialýzou ako liečbou predávkovania. U šiestich zdravých dobrovoľníkov zo zlyhaním obličiek sa 20 % lamotrigínu odstránilo z tela počas 4-hodinovej hemodialýzy (pozri časť 5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antiepileptiká, ATC kód: N03AX09.


Mechanizmus účinku


Výsledky farmakologických štúdií ukazujú, že lamotrigín je na použití a na napätí závislý blokátor napäťovo riadených sodíkových kanálov. Inhibuje pretrvávajúce opakované výboje neurónov a inhibuje uvoľňovanie glutamátu (neurotransmitera, ktorý má kľúčovú úlohu pri vzniku epileptických záchvatov). Tieto účinky pravdepodobne prispievajú k antikonvulzívnym vlastnostiam lamotrigínu.


Mechanizmy, ktorými lamotrigín vykazuje terapeutický účinok pri bipolárnej poruche však nie sú objasnené, aj keď pravdepodobne je dôležitá interakcia s napäťovo riadenými sodíkovými kanálmi.


Farmakodynamické účinky


V testoch, ktoré hodnotia účinok liekov na centrálny nervový systém, sa výsledky po podaní 240 mg lamotrigínu zdravým dobrovoľníkom nelíšili od placeba, zatiaľ čo podanie 1 000 mg fenytoínu a 10 mg diazepamu významne ovplyvnilo jemnú motorickú koordináciu a pohyby očí, zhoršilo pocit rovnováhy a vyvolalo subjektívne sedatívne účinky.


V inej štúdii podanie jednorazovej perorálnej 600 mg dávky karbamazepínu významne ovplyvnilo jemnú motorickú koordináciu a pohyby očí, zhoršilo pocit rovnováhy a zvýšilo tepovú frekvenciu, zatiaľ čo výsledky po podaní 150 mg a 300 mg lamotrigínu sa nelíšili od placeba.


Klinická účinnosť a bezpečnosť u detí vo veku od 1 do 24 mesiacov


Účinnosť a bezpečnosť prídavnej terapie parciálnych záchvatov u pacientov vo veku od 1 do 24 mesiacov bola hodnotená v malej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii overujúcej predčasné ukončenie liečby. Liečba sa začala u 177 jedincov so schémou titrácie dávky podobnou ako u detí vo veku od 2 do 12 rokov. Vzhľadom na to, že 2 mg tablety lamotrigínu sú najnižšou dostupnou silou, štandardná schéma dávkovania bola v niektorých prípadoch počas fázy titrácie dávky upravená (napríklad sa podávala 2 mg tableta každý druhý deň, keď bola vypočítaná dávka nižšia ako 2 mg). Sérové hladiny sa merali na konci 2. týždňa titrácie a následná dávka sa buď znížila, alebo sa nezvýšila, ak koncentrácia prekračovala 0,41 μg/ml, čo je v danom čase očakávaná koncentrácia u dospelých. Na konci 2. týždňa bolo u niektorých pacientov potrebné znížiť dávku až o 90 %. Tridsiatiôsmi pacienti odpovedajúci na liečbu (> 40 % zníženie frekvencie epileptických záchvatov) boli náhodne priradení buď do skupiny s placebom, alebo do skupiny, ktorá pokračovala v liečbe lamotrigínom. Podiel jedincov so zlyhaním liečby bol 84 % (16/19 jedincov) v skupine s placebom a 58 % (11/19 jedincov) v skupine s lamotrigínom. Rozdiel nebol štatisticky významný: 26,3 %, 65 % Interval spoľahlivosti (IS): -2,6 % <>50,2 %, p=0,07.


Celkovo bolo 256 jedincov vo veku od 1 do 24 mesiacov vystavených pôsobeniu lamotrigínu v rozsahu dávky od 1 do 15 mg/kg/deň počas 72 týždňov. Bezpečnostný profil lamotrigínu u detí vo veku od 1 mesiaca do 2 rokov bol podobný ako u starších detí, s výnimkou klinicky významného zhoršenia epileptických záchvatov (≥50 %), ktoré bolo hlásené častejšie u detí mladších ako 2 roky (26 %) v porovnaní so staršími deťmi (14 %).


Klinická účinnosť a bezpečnosť pri Lennoxovom-Gastautovom syndróme


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o monoterapii epileptických záchvatov súvisiacich s Lennoxovým-Gastautovým syndrómom.


Klinická účinnosť v prevencii epizód zmien nálady u pacientov s bipolárnou poruchou


Účinnosť lamotrigínu v prevencii epizód zmien nálady u pacientov s bipolárnou poruchou I. typu bola hodnotená v dvoch štúdiách.


Štúdia SCAB2003 bola multicentrická, dvojito zaslepená, double-dummy, placebom a lítiom kontrolovaná, randomizovaná, s pevne stanovenou dávkou lamotrigínu hodnotiaca dlhodobú prevenciu relapsov a rekurencie výskytu depresií a/alebo výskytu prejavov mánie u pacientov s bipolárnou poruchou I. typu, ktorí mali nedávno alebo práve epizódu veľkej depresie.

Po stabilizovaní s použitím monoterapie alebo prídavnej liečby lamotrigínom boli pacienti náhodne priradení do jednej z piatich liečebných skupín: lamotrigín (50, 200, 400 mg/deň), lítium (sérové hladiny od 0,8 do 1,1 mmol/l) alebo placebo, po dobu maximálne 76 týždňov (18 mesiacov). Primárny cieľový ukazovateľ bol „Čas na intervenciu do epizódy zmeny nálady (TIME)“, pričom intervenciou bola ďalšia farmakoterapia alebo elektrokonvulzívna liečba (ECT). Štúdia SCAB2006 mala podobné usporiadanie ako štúdia SCAB2003, ale od štúdie SCAB2003 sa líšila v tom, že hodnotila flexibilnú dávku lamotrigínu (100 až 400 mg/deň) a zahŕňala pacientov s bipolárnou poruchou I. typu, ktorí mali nedávno alebo práve epizódu mánie. Výsledky sú uvedené v Tabuľke 7.


Tabuľka 7: Súhrn výsledkov zo štúdií skúmajúcich účinnosť lamotrigínu v prevencii epizód zmien

nálady u pacientov s bipolárnou poruchou I. typu


Podiel„ pacientov bez epizódy zmeny nálady v 76. týždni


Štúdia SCAB2003

Štúdia SCAB2006


Bipolárna porucha I. typu

Bipolárna porucha I. typu

Kritéria pre

Epizóda veľkej depresie

Epizóda závažnej mánie

zaradenie do štúdie
Lamotrigín

Lítium

Placebo

Lamotrigín

Lítium

Placebo

Bez intervencie

0,22

0,21

0,12

0,17

0,24

0,04

p-hodnota Log rank testu

0,004

0,006

-

0,023

0,006

-
Bez depresie

0,51

0,46

0,41

0,82

0,71

0,40

p-hodnota Log rank testu

0,047

0,209

-

0,015

0,167

-
Bez mánie

0,70

0,86

0,67

0,53

0,64

0,37

p-hodnota Log rank testu

0,339

0,026

-

0,280

0,006

-


V podporných analýzach času do prvej depresívnej epizódy a času do prvej manickej/hypomanickej alebo zmiešanej epizódy mali pacienti liečení lamotrigínom dlhšie časové obdobie do prvej depresívnej epizódy ako pacienti užívajúci placebo a liečebný rozdiel týkajúci sa času do manickej/hypomanickej alebo zmiešanej epizódy nebol štatisticky významný.


Účinnosť lamotrigínu v kombinácii so stabilizátormi nálady nebola dostatočne sledovaná.


Analýza suicidality


Výskyt samovražedných predstáv a samovražedného správania sa hodnotil v súhrnnej analýze placebom kontrolovaných klinických štúdií s lamotrigínom zahŕňajúcich celkovo 6 467 pacientov liečených kvôli rôznym indikáciám.


V podskupine klinických štúdií zameraných na bipolárnu poruchu bol výskyt takýchto nežiaducich účinkov číselne, ale nie štatisticky významne, vyšší u pacientov užívajúcich lamotrigín (29/1 212 [2,4 %]) oproti pacientom užívajúcim placebo (19/1 054 [1,8 %]). Súhrnná analýza psychiatrických indikácií ukázala, že u pacientov užívajúcich lamotrigín sa takéto nežiaduce účinky vyskytovali častejšie počas prvého mesiaca liečby. Nežiaduce účinky súvisiace so správaním sa vyskytovali častejšie u mužov.


V podskupine klinických štúdií zameraných na epilepsiu neboli medzi pacientmi užívajúcimi lamotrigín a pacientmi užívajúcimi placebo žiadne štatisticky významné rozdiely vo výskyte nežiaducich účinkov. Aj keď počet prípadov výskytu samovražedných predstáv a samovražedného správania bol príliš nízky (6/1 073 [0,6 %] u pacientov užívajúcich lamotrigín a 2/805 [0,3 %] u pacientov užívajúcich placebo), aby bolo možné vykonať konečné porovnanie medzi liečebnými skupinami, relatívny výskyt hlásený z tejto analýzy lamotrigínu sa zhoduje s hláseným skupinovým účinkom AE (pozri časť 4.4).


Štúdia vplyvu lamotrigínu na vedenie srdcových vzruchov


Štúdia u zdravých dospelých dobrovoľníkov hodnotila vplyv opakovaných dávok lamotrigínu (do 400 mg/deň) na vedenie srdcových vzruchov, ktorý sa hodnotil prostredníctvom 12-zvodového EKG. Nezistil sa klinicky významný vplyv lamotrigínu na QT interval v porovnaní s placebom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Lamotrigín sa z čreva rýchlo a úplne absorbuje a významne sa nemetabolizuje pri prvom prechode pečeňou. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú približne do 2,5 hodiny po perorálnom podaní lamotrigínu. Čas do dosiahnutia maximálnej koncentrácie sa mierne predlžuje pri podaní po jedle, ale rozsah absorpcie zostáva nezmenený. Maximálne koncentrácie v rovnovážnom stave vykazujú značnú interindividuálnu variabilitu, ale u jednotlivca sú koncentrácie zriedkavo premenlivé.


Distribúcia


Väzba na plazmatické bielkoviny je asi 55 %, toxicita spôsobená vytesnením z tejto väzby je veľmi nepravdepodobná.


Distribučný objem je 0,92 až 1,22 l/kg.


Metabolizmus


Enzýmy zodpovedné za metabolizmus lamotrigínu sú UDP-glukuronyltransferázy.


Lamotrigín v závislosti od dávky mierne indukuje svoj vlastný metabolizmus. Nie je však dokázané, že lamotrigín ovplyvňuje farmakokinetiku iných AE a údaje ukazujú, že interakcie medzi lamotrigínom a liekmi metabolizovanými enzýmami cestou cytochrómu P450 sú nepravdepodobné.


Eliminácia


U zdravých jedincov je zdanlivý plazmatický klírens približne 30 ml/min. Klírens lamotrigínu je predovšetkým metabolický, s následným vylučovaním glukuronidovaných metabolitov do moču. Do moču sa vylúči menej ako 10 % nezmenenej látky. Asi iba 2 % látok súvisiacich s lamotrigínom sa vylúčia stolicou. Klírens a polčas nie sú závislé od dávky. U zdravých jedincov sa zdanlivý plazmatický polčas odhaduje na približne 33 hodín (rozsah 14 až 103 hodín). V štúdii u jedincov s Gilbertovým syndrómom bol priemerný zdanlivý klírens znížený o 32 % v porovnaní s hodnotou klírensu u zdravých jedincov, ale bol v rozsahu hodnôt pozorovaných vo všeobecnej populácii.


Polčas lamotrigínu významne ovplyvňujú súbežne podávané lieky. Pri podávaní spolu s liekmi indukujúcimi glukuronidáciu, ako sú karbamazepín alebo fenytoín, sa priemerný polčas skracuje približne na 14 hodín a pri súbežnom podávaní samotného valproátu sa predĺži v priemere na približne 70 hodín (pozri časť4.2).


Linearita


Farmakokinetika lamotrigínu je lineárna do 450 mg dávky, čo je najvyššia skúmaná jednorazová dávka.


Osobitné skupiny pacientov


Deti

U detí je klírens prepočítaný na telesnú hmotnosť vyšší ako u dospelých, pričom jeho najvyššie hodnoty sa zistili u detí mladších ako 5 rokov. U detí je polčas lamotrigínu zvyčajne kratší ako u dospelých, pričom pri podávaní spolu s liekmi indukujúcimi enzýmy, ako sú karbamazepín, fenytoín, má priemernú hodnotu približne 7 hodín a pri súbežnom podávaní samotného valproátu sa jeho priemerná hodnota zvýši na 45 až 50 hodín (pozri časť 4.2).


Deti vo veku od 2 do 26 mesiacov

U 143 pediatrických pacientov vo veku od 2 do 26 mesiacov, s telesnou hmotnosťou 3 až 16 kg, bol klírens znížený v porovnaní so staršími deťmi s rovnakou telesnou hmotnosťou, keď užívali podobné perorálne dávky na kg telesnej hmotnosti ako deti staršie ako 2 roky. Priemerný polčas bol odhadnutý na 23 hodín u detí mladších ako 26 mesiacov liečených liekmi indukujúcimi enzýmy, 136 hodín pri súbežnej liečbe valproátom a 38 hodín u jedincov liečených bez induktorov/inhibítorov enzýmov. Interindividuálna variabilita perorálneho klírensu bola v skupine pediatrických pacientov vo veku od 2 do 26 mesiacov vysoká (47 %). Predpokladané sérové koncentrácie u detí vo veku od 2 do 26 mesiacov boli zvyčajne v rovnakom rozsahu hodnôt ako u starších detí, aj keď u niektorých detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 10 kg sa pravdepodobne zistia vyššie hodnoty Cmax.


Starší pacienti

Výsledky populačnej farmakokinetickej analýzy zahŕňajúcej mladších aj starších pacientov s epilepsiou, zaradených do tých istých štúdií, poukázali na to, že klírens lamotrigínu sa nezmenil v klinicky významnom rozsahu. Po podaní jednorazových dávok klesol zdanlivý klírens o 12 % z 35 ml/min u 20-ročných pacientov a na 31 ml/min u 70-ročných pacientov. Pokles po 48 týždňoch liečby bol 10 %, zo 41 na 37 ml/min, a to v skupine mladších aj starších pacientov. Farmakokinetika lamotrigínu bola okrem toho skúmaná u 12 zdravých starších jedincov po užití 150 mg jednorazovej dávky. Priemerný klírens u starších pacientov (0,39 ml/min/kg) sa pohybuje v rozsahu priemerných hodnôt klírensu (od 0,31 do 0,65 ml/min/kg) získaných z deviatich štúdií s mladšími dospelými pacientmi po podaní jednorazovej dávky od 30 do 450 mg.


Porucha funkcie obličiek

Dvanástim dobrovoľníkom s chronickým renálnym zlyhaním a šiestim ďalším osobám podstupujúcim hemodialýzu bola podaná jednorazová dávka 100 mg lamotrigínu. Priemerný klírens bol 0,42 ml/min/kg (chronické renálne zlyhanie), 0,33 ml/min/kg (medzi hemodialýzou) a 1,57 ml/min/kg (počas hemodialýzy) v porovnaní s 0,58 ml/min/kg u zdravých dobrovoľníkov. Priemerný plazmatický polčas bol 42,9 hodiny (chronické renálne zlyhanie), 57,4 hodiny (medzi hemodialýzou) a 13,0 hodín (počas hemodialýzy) v porovnaní s 26,2 hodiny u zdravých dobrovoľníkov. V priemere približne 20 % (rozsah = 5,6 až 35,1) z množstva lamotrigínu prítomného v tele sa vylúčilo počas 4-hodinovej hemodialýzy. V tejto skupine pacientov majú počiatočné dávky lamotrigínu vychádzať z pacientových súbežne užívaných liekov; u pacientov so závažným funkčným poškodením obličiek môžu byť účinné znížené udržiavacie dávky (pozri časti 4.2 a 4.4).


Porucha funkcie pečene

Farmakokinetická štúdia s jednorazovou dávkou bola vykonaná u 24 jedincov s rôznym stupňom poruchy funkcie pečene a u 12 zdravých jedincov slúžiacich ako kontrola. U pacientov s A, B alebo C stupňom (Childovej-Pughovej klasifikácie) poruchy funkcie pečene bola v uvedenom poradí stredná hodnota zdanlivého klírensu lamotrigínu 0,31, 0,24 alebo 0,1 ml/min/kg v porovnaní s 0,34 ml/min/kg u zdravých jedincov. U pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene sa počiatočné dávkovanie, zvyšovanie a udržiavanie dávok má vo všeobecnosti zredukovať (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V štúdiách reprodukčnej a vývojovej toxicity na hlodavcoch a králikoch sa pri hladinách expozície nižších alebo podobných ako je očakávaná klinická expozícia nepozorovali žiadne teratogénne účinky, okrem zníženej hmotnosti plodu a spomalenej osifikácie skeletu. Keďže nebolo možné skúmať vyššie hladiny expozície, vzhľadom na ich závažné toxické účinky na samice, teratogénny potenciál lamotrigínu nebol charakterizovaný pri expozícii prevyšujúcej klinickú expozíciu.


U potkanov bola pozorovaná zvýšená fetálna ako aj postnatálna mortalita, keď sa lamotrigín podával počas neskorej fázy gestácie a počas skorej fázy postnatálneho obdobia. Tieto účinky boli pozorované pri očakávanej klinickej expozícii.


U juvenilných potkanov sa pri expozíciách približne dvojnásobne vyšších ako sú terapeutické expozície u dospelých ľudí pozoroval vplyv na učenie v Bielovom vodnom bludisku, mierne oneskorenie v oddelení žaluďa a predkožky a otvorení vagíny a pokles prírastku postnatálnej telesnej hmotnosti u zvierat F1 generácie.


Experimenty na zvieratách neodhalili narušenie fertility pôsobením lamotrigínu. Lamotrigín znížil hladiny kyseliny listovej u potkaních plodov. Predpokladá sa, že nedostatok kyseliny listovej je spojený so zvýšeným rizikom vrodených malformácií tak u zvierat, ako aj u ľudí.


Lamotrigín vyvolal dávkovo-závislú inhibíciu oneskoreného prúdu draslíkových kanálov hERG v ľudských embryonálnych obličkových bunkách. Hodnota IC50 bola približne deväťnásobne vyššia ako je maximálna terapeutická koncentrácia neviazaného lamotrigínu. Lamotrigín u zvierat nevyvolal predĺženie QT intervalu, a to pri expozíciách približne až dvojnásobne vyšších ako je maximálna terapeutická koncentrácia neviazaného lamotrigínu. V klinickej štúdii nemal lamotrigín klinicky významný vplyv na QT interval u zdravých dospelých dobrovoľníkov (pozri časť 5.1).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Lactosum monohydricum

Cellulosum microcristallinum

Ferri oxidum flavum (E 172)

Povidonum K 30

Aqua purificata

Carboxymethylamylum natricum

Magnesii stearas

Talcum

Silica colloidalis anhydrica


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


25 mg/50 mg/100 mg tablety:

Blister z PVC/hliníkovej fólie.

Balenia obsahujúce30, 50, 60, 90 alebo 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Desitin Arzneimittel GmbH

Veg beim Jäger 214,

22335 Hamburg, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Plexxo 25 mg: 21/0172/02-S

Plexxo 50 mg: 21/0173/02-S

Plexxo 75 mg: 21/0174/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

20. augusta 2002/10.04.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

9/2009

26Plexxo 25 mg