+ ipil.sk

Polmatine 20 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, evid. č. 2012/03995; 2012/03988


Písomná informácia pre používateľa


Polmatine 10 mg filmom obalené tablety

Polmatine 20 mg filmom obalené tablety


memantínchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Polmatine a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Polmatine

 3. Ako užívať Polmatine

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Polmatine

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Polmatine a na čo sa používa


Ako Polmatine účinkuje

Polmatine patrí do skupiny liekov známych ako lieky proti demencii.


Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu. V mozgu sa nachádzajú tzv. N-metyl-D-aspartát (NMDA)-receptory, ktoré sú zapojené do prenosu nervových signálov, dôležitých pri učení a pamäti. Polmatine patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antagonisti NMDA-receptorov. Polmatine pôsobí na týchto NMDA-receptoroch, a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.


Na čo sa Polmatine používa

Polmatine sa používa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Polmatine


Neužívajte Polmatine:

 • ak ste alergický na memantínchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Polmatine:

 • ak ste niekedy mali epileptický záchvat

 • ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt (srdcový záchvat), alebo ak trpíte na zlyhávanie srdca alebo na nekontrolovanú hypertenziu (vysoký krvný tlak).


V týchto situáciách musí byť liečba starostlivo kontrolovaná, a váš lekár má pravidelne prehodnocovať, aký klinický prospech vám Polmatine prináša.

Ak máte poškodenú funkciu obličiek (ťažkosti s obličkami), váš lekár má starostlivo monitorovať vaše obličkové funkcie, a ak je to potrebné, podľa nich upraviť dávky memantínu.


Počas užívania tohto lieku je potrebné sa vyhnúť súčasnému užívaniu liekov ako je amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo všeobecne používané ako anestetikum), dextrometorfán (všeobecne používaný na liečbu kašľa) a iných NMDA-antagonistov.


Deti a dospievajúci

Polmatine sa neodporúča u detí a adolescentov mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Polmatine

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Polmatine môže meniť účinok najmä nasledujúcich liekov a ich dávkovanie môže byť upravené vaším lekárom:

 • amantadín, ketamín, dextrometorfán

 • dantrolén, baklofén

 • cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín, nikotín

 • hydrochlórotiazid (alebo akákoľvek kombinácia s hydrochlórotiazidom)

 • anticholinergiká (liečivá všeobecne používané na liečbu pohybových porúch alebo kŕčov v tráviacom trakte)

 • antikonvulzíva (liečivá používané na prevenciu a zmiernenie záchvatov)

 • barbituráty (liečivá všeobecne požívané na navodenie spánku)

 • dopaminergickí agonisti (liečivá ako L-dopa, bromokriptín)

 • neuroleptiká (liečivá používané v liečbe duševných porúch)

 • perorálne antikoagulanciá (lieky na vnútorné použitie proti zrážaniu krvi).


Ak idete do nemocnice, oznámte ošetrujúcemu lekárovi, že užívate Polmatine.


Polmatinea jedlo a nápoje

Ak ste nedávno zmenili alebo chcete zásadným spôsobom zmeniť stravu (napr. normálnu stravu na prísne vegetariánsku), alebo ak trpíte stavmi obličkovej tubulárnej acidózy (RTA, nárast kyselinotvorných látok v krvi v dôsledku renálnej dysfunkcie (zlého fungovania obličiek)) alebo máte závažné infekcie močových ciest (systému na vylučovanie moču), musíte o tom informovať svojho lekára, pretože vám musí upraviť dávkovanie lieku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete užívať tento liek.


Užívanie memantínu u tehotných žien sa neodporúča.

Ženy, ktoré užívajú Polmatine, nemajú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Váš lekár vám povie, či vám vaša choroba dovoľuje bezpečne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Aj Polmatine môže meniť vašu schopnosť pohotovo reagovať, čo môže spôsobiť, že nedokážete správne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Polmatine obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Polmatine


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Odporúčaná dávka lieku Polmatine pre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne. Aby sa zmiernilo riziko vzniku nežiaducich účinkov, táto dávka sa dosahuje postupne podľa nasledujúcej schémy dennej liečby:


Týždeň č. 1 polovica 10 mg tablety (5 mg)

Týždeň č. 2 jedna 10 mg tableta

Týždeň č. 3 jeden a pol 10 mg tablety (15 mg)

Týždeň č. 4 a nasledujúce dve 10 mg tablety alebo jedna 20 mg tableta jedenkrát denne


Na začiatku liečby sa začína dávkou 5 mg jedenkrát denne. Táto dávka sa zvyšuje týždenne o 5 mg, pokým sa nedosiahne odporúčaná (udržiavacia) dávka. Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg jedenkrát denne, a dosahuje sa na začiatku 4. týždňa liečby.


Dávkovanie u pacientovs poškodenou funkciou obličiek

Ak máte poškodenú funkciu obličiek, váš lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu.

V takom prípade sa tiež majú v stanovených intervaloch kontrolovať vaše obličkové funkcie.


Spôsob podávania

Polmatine sa užíva ústami jedenkrát denne. Aby ste mali z lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnakú dennú dobu. Tablety sa majú zapíjať vodou. Tablety možno užívať s jedlom aj bez jedla.


Dĺžka liečby

Pokračujte v užívaní lieku Polmatine dovtedy, kým vám prináša úžitok. Váš lekár má liečbu pravidelne hodnotiť.


Ak užijete viac lieku Polmatine, ako máte

 • Vo všeobecnosti by vám užitie väčšieho množstva lieku Polmatine nemalo ublížiť. Môžete však pociťovať zvýraznenie príznakov, ktoré sú popísané v časti 4. „Možné vedľajšie účinky“.

 • Ak užijete nadmernú dávku lieku Polmatine, kontaktujte svojho lekára alebo pohotovosť, pretože môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Polmatine


 • Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku lieku Polmatine, počkajte a užite až nasledujúcu dávku v obvyklom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vo všeobecnosti sú pozorované vedľajšie účinky miernej až strednej intenzity.


Časté (prejavia sa u 1 až 10 používateľov zo 100):

 • bolesť hlavy, ospalosť, zápcha, zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, závraty, porucha rovnováhy, dýchavičnosť, vysoký krvný tlak a precitlivenosť na liek


Menej časté (prejavia sa u 1 až 10 používateľov z 1000):

 • únava, plesňové infekcie, zmätenosť, halucinácie, zvracanie, poruchy chôdze, zlyhanie srdca a zrážanie krvi v žilách (trombóza/tromboembólia)


Veľmi zriedkavé (prejavia sa u menej ako 1 používateľa z 10 000):


Neznáme (frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov):

 • zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy) a psychotické reakcie.


Alzheimerova choroba býva sprevádzaná depresiami, samovražednými predstavami a samovraždou.. Tieto udalosti boli hlásené u pacientov liečených liekom Polmatine.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Polmatine


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Blistre uchovávajte vo vonkajšom papierovom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Polmatineobsahuje

 • Liečivo je memantínchlorid. Každá tableta obsahuje 10 mg alebo 20 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg alebo 16,62 mg memantínu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, krospovidón typu B, bezvodý koloidný kremík, magnéziumstearát

Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172) – len pre 20 mg filmom obalené tablety, makrogól 400.


Ako vyzerá Polmatinea obsah balenia

Polmatine 10 mg filmom obalené tablety sú oválne bikonvexné 9,5 x 4,5 mm tablety, biele až takmer biele, s deliacou ryhou, po rozlomení je jadro tablety biele alebo takmer biele.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.

Polmatine 20 mg filmom obalené tablety sú oválne bikonvexné 12,5 x 5,6 mm tablety, ružové s úzkou deliacou, ryhou na oboch stranách, po rozlomení je jadro tablety biele alebo takmer biele.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


Jedno balenie obsahuje:

Polmatine 10 mg: 14, 28, 30, 42, 49x1, 50, 56, 56x1, 70, 84, 98, 98x1, 100, 100x1, 112 filmom obalených tabliet.

Polmatine 20 mg: 14, 28, 42, 49x1, 56, 56x1, 70, 84, 98, 98x1, 100x1, 112 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Medana Pharma SA

10, Wł. Łokietka Str.

98-200 Sieradz

Poľsko


Výrobca

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19, Pelplińska Str.

83-200 Starogard Gdański

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Estónsko, Poľsko: Polmatine10 mg, 20 mgfilm-coated tablets

Bulharsko: PolmatineОЛЬМАТИН)10 mg, 20 mgфилмиранитаблетки

Česká republika: Polmatine10 mg, 20 mg potahovanétablety

Lotyšsko: Polmatine10 mg, 20 mg plėveledengtos tabletės

Litva: Polmatine10 mg, 20 mg apvalkotās tabletes

Rumunsko: Polmatine10 mg, 20 mg comprimatefilmate

Slovenská republika: Polmatine10 mg, 20 mgfilmom obaletablety

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 07/2013.

6Polmatine 20 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, evid. č. 2012/03995; 2012/03988


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Polmatine 10 mg filmom obalené tablety

Polmatine 20 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Polmatine 10 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

Polmatine 20 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy.

Polmatine 10 mg: Každá tableta obsahuje 55 mg monohydrátu laktózy.

Polmatine 20 mg: Každá tableta obsahuje 110 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Polmatine 10 mg: Filmom obalené oválne bikonvexné 9,5 x 4,5 mm tablety, biele až takmer biele s deliacou ryhou, po rozlomení je jadro tablety biele alebo takmer biele.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.


Polmatine 20 mg: Filmom obalené oválne bikonvexné 12,5 x 5,6 mm tablety, ružové s úzkou deliacou ryhou na oboch stranách, po rozlomení je jadro tablety biele alebo takmer biele.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a sledovať lekár, skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Terapia sa má začať len vtedy, ak je opatrovateľ schopný pravidelne kontrolovať, ako pacient užíva lieky. Diagnóza sa má stanoviť podľa súčasných diagnostických odporúčaní. Tolerancia a dávkovanie memantínu sa ma pravidelne prehodnocovať, pokiaľ možno do troch mesiacov po začatí liečby. Ďalej má byť klinický prínos memantínu a tolerancia liečby vyhodnocovaná v pravidelných intervaloch podľa aktuálnych terapeutických postupov. V udržiavacej liečbe sa môže pokračovať, pokiaľ je pre pacienta prínosom a zároveň liečbu memantínom toleruje. Prerušenie liečby memantínom sa má zvážiť v prípade, keď nebude prítomný preukázateľný terapeutický prínos alebo pacient nebude tolerovať liečbu.


Dávkovanie


Dospelí:


Titrácia dávky

Maximálna denná dávka je 20 mg denne. Aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov, udržiavacia dávka sa dosahuje vzostupnou titráciou o 5 mg týždenne počas prvých 3 týždňov liečby nasledovne:


Týždeň č. 1 (deň 1-7):

Pacient má užívať 5 mg memantínu denne počas 7 dní.


Týždeň č. 2 (deň 8-14):

Pacient má užívať 10 mg memantínu denne počas 7 dní.


Týždeň č. 3 (deň 15-21):

Pacient má užívať 15 mg memantínu denne počas 7 dní.


Od týždňa č. 4 ďalej:

Pacient má užívať 20 mg memantínu denne.


Udržiavacia dávka

Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.


Starší pacienti:

Na základe klinických štúdií je dávka odporúčaná pre pacientov nad 65 rokov 20 mg denne, ako bolo popísané vyššie.


Deti a dospievajúci:

Memantín sa neodporúča používať u detí mladších ako18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Poškodenie obličiek: U pacientov s mierne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 50-80 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkým obličkovým poškodením (klírens kreatinínu 30-49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne. Ak dávka je dobre tolerovaná minimálne 7 dní liečby, môže byť zvýšená až do 20 mg/deň podľa štandardnej titračnej schémy. U pacientov s ťažko poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 5-29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne.


Poškodenie pečene: U pacientov s mierne až stredne ťažkou poškodenou funkciou pečene (Child-Pugh A a Child-Pugh B) nie je potrebná úprava dávky. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú dostupné údaje o užívaní memantínu. Podávanie memantínu sa neodporúča pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene.


Spôsob podania

Polmatine sa má podávať jedenkrát denne a má sa užívať vždy v rovnakú dennú dobu. Filmom obalené tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v minulosti alebo s predispozičnými faktormi na epilepsiu sa odporúča opatrnosť.


Súčasnému užívaniu N-metyl-D-aspartát (NMDA)-antagonistov ako je amantadín, ketamín alebo dextrometorfán s memantínom sa má vyhnúť. Tieto liečivá pôsobia na ten istý receptorový systém ako memantín, preto sa môžu pri ich súčasnom užívaní častejšie vyskytnúť alebo výraznejšie prejaviť nežiaduce reakcie (najmä súviaciace s centrálnym nervovým systémom /CNS/) (pozri tiež časť 4.5).


Niektoré faktory, ktoré môžu zvýšiť pH moču (pozri časť 5.2 Eliminácia), vyžadujú starostlivé sledovanie pacienta. Tieto faktory zahŕňajú drastické zmeny diéty, napr. z mäsovej na vegetariánsku, alebo masívny príjem alkalizujúcich žalúdočných pufrov. Močové pH sa môže zvýšiť tiež pri stavoch renálnej tubulárnej acidózy (RTA) alebo pri ťažkých infekciách močového traktu bakteriálnymi kmeňmi Proteus.


Vo väčšine klinických štúdií boli vylúčení pacienti s nedávnym infarktom myokardu, dekompenzovaným kongestívnym srdcovým zlyhaním (NYHA III-IV) alebo nekontrolovanou hypertenziou. Dôsledkom toho je fakt, že k dispozícii je len obmedzené množstvo údajov a pacienti s týmito ochoreniami majú byť starostlivo sledovaní.


Tablety obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami s galaktózovou intoleranciou, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


V dôsledku farmakologických efektov a mechanizmu účinku memantínu sa môžu objaviť nasledovné interakcie:

 • Mechanizmus účinku naznačuje, že účinky L-dopy, dopamínergických agonistov a anticholínergík môžu byť pri súčasnom užívaní NMDA-antagonistov, ako je memantín, zosilnené. Účinky barbiturátov alebo neuroleptík môžu byť naopak znížené. Súčasné podávanie memantínu a myorelaxancií, dantrolénu alebo baklofénu, môže modifikovať ich účinky a vyžadovať úpravu dávok.

 • Musí sa vyhnúť súčasnému užitiu memantínu a amantadínu, a to pre riziko farmakotoxickej psychózy. Obe liečivá sú chemicky príbuzné NMDA-antagonistom. To isté môže platiť pre ketamín a dextrometorfán (pozri tiež časť 4.4). Existuje len jedna publikovaná správa o možnom riziku kombinácie memantínu a fenytoínu.

 • Iné liečivá, ako sú cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín a nikotín, ktoré používajú ten istý obličkový katiónový transportný systém ako amantadín, môžu tiež interagovať s memantínom a viesť tak k potenciálnemu riziku zvýšených plazmatických hladín.

 • Ak sa memantín používa súčasne s hydrochlórotiazidom (HCT) alebo akoukoľvek kombináciou HCT, je tu možnosť zníženia sérovej hladiny HCT.

 • Pri postmarketingovom sledovaní boli zaznamenané ojedinelé prípady zvýšenia hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) u pacientov užívajúcich súčasne warfarín. Aj keď priama súvislosť nebola potvrdená, u pacientov, ktorí sú súčasne liečení perorálnymi antikoagulanciami, sa odporúča dôkladné sledovanie protrombínového času alebo INR.


Pri jednorázovej dávke vo farmakokinetických (PK) štúdiách u mladých zdravých dobrovoľníkov nebola pozorovaná žiadna významná interakcia liečiv memantínu s glyburidom/metformínom alebo s donepezilom.


V klinickej štúdii u mladých zdravých jedincov nebol pozorovaný žiaden významný účinok memantínu na farmakokinetiku galantamínu.


Memantín in vitro neinhibuje CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavín obsahujúcu monoxygenázu, epoxid hydrolázu alebo sulfatión.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku memantínu. Štúdie na zvieratách naznačujú potenciál pre znížený vnútromaternicový rast pri expozičných hladinách identických alebo mierne vyšších ako u ľudí (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Memantín má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Nie je známe, či sa memantín u žien vylučuje do materského mlieka, ale ak vezmeme do úvahy lipofilitu liečiva, je to pravdepodobné. Ženy, ktoré užívajú memantín, nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba stredného až ťažkého stupňa samotná obvykle spôsobuje zhoršenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Navyše memantín má menší až stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, takže ambulantných pacientov je potrebné upozorniť, aby si dávali špeciálny pozor.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách v miernej až ťažkej demencii, ktoré zahŕňali 1784 pacientov liečených memantínom a 1595 pacientov, ktorí užívali placebo, sa celkový výskyt nežiaducich účinkov pri liečbe memantínom nelíšil od výskytu pri placebe a nežiaduce účinky boli obvykle miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky s vyšším výskytom v skupine s memantínom voči placebovej skupine boli závraty (6,3 % voči 5,6 %), bolesti hlavy (5,2 % voči 3,9 %), zápcha (4,6 % voči 2,6 %), ospalosť (3,4 % voči 2,2 %) a hypertenzia (4,1 % voči 2,8 %).


Nasledujúce nežiaduce účinky v doleuvedenej tabuľke boli zozbierané z klinických štúdií s memantínom a z obdobia od jeho uvedenia na trh. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa tried orgánových systémov pri použití nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10000), neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Menej časté plesňové infekcie


Poruchy imunitného systému

Časté precitlivenosť na liek


Psychické poruchy

Časté ospalosť

Menej časté zmätenosť, halucinácie1

Neznáme psychotické reakcie2


Poruchy nervového systému

Časté závraty, porucha rovnováhy

Menej časté porucha chôdze

Veľmi zriedkavé záchvaty


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté zlyhanie srdca


Poruchy ciev

Časté hypertenzia

Menej časté žilová trombóza/tromboembólia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté zápcha

Menej časté vracanie

Neznáme pankreatitída2


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií

Neznáme hepatitída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté bolesti hlavy

Menej časté únava


1Halucinácie boli pozorované hlavne u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej choroby.

2 Ojedinelé prípady zaznamenané z postmarketingového sledovania.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Z klinických štúdií a post-marketingovej praxe sú dostupné len obmedzené skúsenosti s predávkovaním.


Symptómy: Pomerne široký interval predávkovania (od 200 mg do 105 mg/deň počas 3 dní, jednotlivo) je spojený buď s príznakmi ako sú únava, slabosť a/alebo hnačka, alebo so žiadnymi príznakmi.

V prípadoch predávkovania nižšími dávkami ako 140 mg dávkou alebo neznámou dávkou sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému (zmätenosť, ospanlivosť, somnolencia, závraty, nepokoj, agresivita, halucinácie a poruchy chôdze) a/alebo ťažkosti gastrointestinálneho pôvodu (zvracanie a hnačka).


Vo veľmi extrémnom prípade predávkovania, pacient prežil perorálne užitú dávku v celkovom množstve 2000 mg memantínu s účinkami na centrálny nervový systém (kóma počas 10 dní, a neskôr diplopia a nepokoj). Pacientovi bola podaná symptomatická liečba a plazmaferéza. Pacient sa zotavil bez trvalých následkov na zdraví.


V inom prípade značného predávkovania pacient taktiež prežil a zotavil sa. Po užití 400 mg perorálnej dávky sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému (ako je nepokoj, psychóza, zrakové halucinácie, stav pred vznikom kŕčov, ospalosť, stupor a bezvedomie).


Liečba: V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická. Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum pri intoxikácii alebo pri predávkovaní. Štandardné klinické postupy na odstránenie liečiva z tela, napr. výplach žalúdka, čierne uhlie (prerušenie možného entero- hepatálneho obehu), acidifikácia moču, nútená diuréza má byť používaná primerane .


V prípade náznakov a symptómov nadmernej celkovej stimulácie centrálneho nervového systému (CNS), sa má starostlivo zvážiť symptomatická klinická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptiká. Iné lieky proti demencii

ATC kód: N06DX01


Vzrastá množstvo dôkazov o tom, že porušená funkcia glutamátergickej neurotransmisie, najmä na NMDA-receptoroch, sa podieľa na vzniku príznakov aj na progresii ochorenia u neurodegeneratívnej demencie.


Memantín je na napätí závislý, nekompetitívny antagonista NMDA receptorov strednej afinity. Zmierňuje účinky patologicky zvýšených tonických hladín glutamátu, ktoré môžu viesť k neuronálnej dysfunkcii.


Klinické štúdie:

Pivotná monoterapeutická štúdia v populácii pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre mini mental state examination (MMSE) na začiatku liečby 3 – 14) zahŕňala celkovo 252 ambulantne liečených pacientov. Štúdia preukázala priaznivý účinok liečby memantínom v porovnaní s placebom po 6-tich mesiacoch (analýza pozorovaných prípadov - významnosť rozdielov pre CIBIC-plus (the clinician´s interview based impression of change): p=0,025; pre Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living (ADCS-ADLsev): p=0,003; pre severe impairment battery (SIB): p=0,002).


Pivotná štúdia s monoterapiou memantínom v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 10 – 22) zahŕňala 403 pacientov. U pacientov liečených memantínom bol pozorovaný štatisticky signifikantne lepší účinok v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, v primárnych ukazovateľoch v 24. týždni prevodom hodnôt z posledného dokumentovaného vyšetrenia (analýza LOCF): Alzheimer´s disease assessment scale (ADAS-cog ) (p=0,003) a CIBIC-plus (p=0,004). V ďalšej monoterapeutickej štúdii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa bolo randomizovaných celkovo 470 pacientov (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 11-23). V prospektívne definovanej primárnej analýze nebola dosiahnutá štatistická významnosť v primárnom koncovom ukazovateli účinnosti v 24. týždni.


Meta-analýza pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre MMSE < 20) zo šiestich, placebom kontrolovaných, 6-mesačných klinických štúdií vo fáze III.

(vrátane monoterapeutických štúdií a štúdií s pacientmi na ustálenej dávke inhibítorov acetylcholínesterázy) preukázala štatisticky signifikantný účinok v prospech liečby memantínom v kognitívnej, globálnej a funkčnej oblasti. Pri identifikovaní pacientov so súčasným zhoršením vo všetkých troch oblastiach výsledky ukázali štatisticky signifikantný účinok memantínu v prevencii zhoršenia. Až u dvojnásobného počtu pacientov na placebe v porovnaní s pacientmi na memantíne sa preukázalo zhoršenie vo všetkých troch oblastiach (21% voči 11%, p<0,0001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Memantín má absolútnu biologickú dostupnosť približne 100%. Tmaxje medzi 3 a 8 hodín. Nie sú dôkazy o tom, že by potrava ovplyvňovala absorpciu memantínu.


Distribúcia:

Denné dávky 20 mg vedú k rovnovážnym plazmatickým koncentráciám memantínu v rozmedzí od 70 do 150 ng/ml (0,5-1 μmol) s veľkými interindividuálnymi variáciami. Keď sa podávali denné dávky 5 až 30 mg, priemerný pomer cerebrospinálny likvor (CSF)/sérum bol vypočítaný na 0,52. Objem distribúcie je približne 10 l/kg. Približne 45% memantínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia:

U ľudí je asi 80% cirkulujúceho memantínového materiálu prítomného v podobe materskej látky. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú N-3,5-dimetyl-gludantán, izomerická zmes 4- a 6-hydroxy-memantínu a 1-nitrózo-3,5-dimetyl-adamantán. Žiaden z týchto metabolitov nevykazuje NMDA-antagonistickú aktivitu. In vitro sa nezistil metabolizmus, katalyzovaný niektorým z cytochrómov P-450. V štúdii s použitím perorálne podávaného 14C-memantínu vymizlo priemerne 84% dávky v priebehu 20 dní, pričom viac ako 99% sa vylúčilo obličkami.


Eliminácia:

Memantín sa vylučuje monoexponenciálnym spôsobom s konečným t ½ od 60 do 100 hodín.

U dobrovoľníkov s normálnymi funkciami obličiek dosahuje celkový klírens (Cltot) množstvo do 170 ml/min/1,73 m2a časť celkového obličkového klírensu sa dosahuje tubulárnou sekréciou.

Obličkový transport zahŕňa tiež tubulárnu reabsorpciu, pravdepodobne sprostredkovanú katiónovými transportnými proteínmi. Rýchlosť obličkovej eliminácie memantínu môže byť za alkalických podmienok moču znížená, faktor zníženia sa pohybuje od 7 do 9 (pozri časť 4.4). Alkalizácia moču môže byť výsledkom drastických zmien diéty, napr. z mäsovej na vegetariánsku, alebo masívneho príjmu alkalizujúcich žalúdočných pufrov.


Linearita:

Štúdie na dobrovoľníkoch demonštrovali lineárnu farmakokinetiku v dávkovom rozpätí 10 až 40 mg.


Vzťah farmakokinetiky/farmakodynamiky:

Pri dávke memantínu 20 mg denne hladiny memantínu v CSF zodpovedajú hodnote ki (ki = inhibičná konštanta) memantínu, ktorá je 0,5 μmol v ľudskom frontálnom kortexe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V krátkodobých štúdiách na potkanoch indukoval memantín, podobne ako iní NMDA-antagonisti, neuronálnu vakuolizáciu a nekrózu (Olneyho lézie) len po dávkach, vedúcich k veľmi vysokým sérovým koncentráciám. Ataxia a iné predklinické príznaky predchádzali vakuolizácii a nekróze. Keďže takéto účinky neboli pozorované v dlhodobých štúdiách na hlodavcoch ani na nehlodavcoch, klinický význam týchto zistení zostáva nejasný.


V štúdiách toxicity po opakovanej dávke u hlodavcov a psov, ale nie u opíc, sa premenlivo pozorovali očné zmeny. Špecifické oftalmoskopické vyšetrenia v klinických štúdiách s memantínom však žiadne takéto zmeny neodhalili.


U hlodavcov sa pozorovala fosfolipidóza v pľúcnych makrofágoch v dôsledku nahromadenia memantínu v lyzozómoch. Tento účinok je známy aj u iných liečiv s kationovými amfifilickými vlastnosťami. Je možný vzťah medzi touto akumuláciou a vakuolizáciou pozorovanou v pľúcach. Tento účinok bol pozorovaný u hlodavcov len pri vysokých dávkach. Klinický význam týchto zistení je nejasný.


Pri štandardných vyšetreniach sa po testovaní memantínu nezistila žiadna genotoxicita.

V celoživotných štúdiách na myšiach a potkanoch sa nedokázala žiadna karcinogenita. Memantín nebol u potkanov a králikov teratogénny, dokonca ani pri dávkach toxických pre matku, a nezaznamenali sa žiadne nežiaduce účinky memantínu na fertilitu. U potkanov sa zistilo zníženie rastu plodu pri expozičných hladinách, ktoré boli identické alebo mierne vyššie ako expozičné hladiny u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

krospovidón typu B

bezvodý koloidný kremík

magnéziumstearát


Obal:

hypromelóza

oxid titaničitý (E 171)

červený oxid železitý (E 172) – len pre 20 mg filmom obalené tablety

makrogól 400


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Blistre uchovávajte vo vonkajšom papierovom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/PVC/PVDC blistre


Veľkosti balenia:

Polmatine 10 mg: 14, 28, 30, 42, 49x1, 50, 56, 56x1, 70, 84, 98, 98x1, 100, 100x1, 112 filmom obalených tabliet.

Polmatine 20 mg: 14, 28, 42, 49x1, 56, 56x1, 70, 84, 98, 98x1, 100x1, 112 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať podľa miestnych požiadaviek.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Medana Pharma SA

10, Wł. Łokietka Str.

98-200 Sieradz

Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Polmatine 10 mg filmom obalené tablety: 06/0320/13-S

Polmatine 20 mg filmom obalené tablety: 06/0321/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


8

Polmatine 20 mg filmom obalené tablety