+ ipil.sk

Pragiola 225 mg tvrdé kapsulySúhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2014/03996-REG; 2014/03997-REG; 2014/03998-REG; 2014/03999-REG; 2014/04000-REG; 2014/04001-REG; 2014/04002-REG; 2014/04004-REGSÚHRN CharaKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NázOv LIEKU


Pragiola 25 mg tvrdé kapsuly

Pragiola 50 mg tvrdé kapsuly

Pragiola 75 mg tvrdé kapsuly

Pragiola 100 mg tvrdé kapsuly

Pragiola 150 mg tvrdé kapsuly

Pragiola 200 mg tvrdé kapsuly

Pragiola 225 mg tvrdé kapsuly

Pragiola 300 mg tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZloŽenIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg alebo 300 mg pregabalínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEková forma


Tvrdá kapsula


25 mg tvrdé kapsuly: Telo a viečko kapsuly sú bielej farby. Viečko kapsuly je označené čiernou značkou P25. Kapsuly obsahujú biely až takmer biely prášok. Dĺžka kapsuly: 13,8 mm – 14,8 mm.

50 mg tvrdé kapsuly: Telo kapsuly je bielej farby, viečko kapsuly je svetložltej farby. Viečko kapsuly je označené čiernou značkou P50. Kapsuly obsahujú biely až takmer biely prášok. Dĺžka kapsuly: 15,3 – 16,2 mm.

75 mg tvrdé kapsuly: Telo a viečko kapsuly sú hnedastožltej farby. Viečko kapsuly je označené čiernou značkou P75. Kapsuly obsahujú biely až takmer biely prášok. Dĺžka kapsuly: 13,8 mm – 14,8 mm.

100 mg tvrdé kapsuly: Telo a viečko kapsuly sú červenkastohnedej farby. Viečko kapsuly je označené bielou značkou P100. Kapsuly obsahujú biely až takmer biely prášok. Dĺžka kapsuly: 15,3 – 16,2 mm.

150 mg tvrdé kapsuly: Telo kapsuly je bielej farby, viečko kapsuly je žltkastohnedej farby. Viečko kapsuly je označené čiernou značkou P150. Kapsuly obsahujú biely až takmer biely prášok. Dĺžka kapsuly: 17,2 – 18,3 mm.

200 mg tvrdé kapsuly: Telo a viečko kapsuly sú hnedej farby. Viečko kapsuly je označené čiernou značkou P200. Kapsuly obsahujú biely až takmer biely prášok. Dĺžka kapsuly: 18,7 – 19,8 mm.

225 mg tvrdé kapsuly: Telo kapsuly je bielej farby, viečko kapsuly je hnedej farby. Viečko kapsuly je označené čiernou značkou P225. Kapsuly obsahujú biely až takmer biely prášok. Dĺžka kapsuly: 18,7 – 19,8 mm.

300 mg tvrdé kapsuly: Telo kapsuly je bielej farby, viečko kapsuly je tmavohnedej farby. Viečko kapsuly je označené bielou značkou P300. Kapsuly obsahujú biely až takmer biely prášok. Dĺžka kapsuly: 20,0 mm – 22,1 mm.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Neuropatická bolesť

Pragiola je indikovaná na liečbu periférnej a centrálnej neuropatickej bolesti u dospelých.


Epilepsia

Pragiola je indikovaná ako prídavná liečba u dospelých s parciálnymi záchvatmi s alebo bez sekundárnej generalizácie.


Generalizovaná úzkostná porucha

Pragiola je indikovaná na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD = Generalised Anxiety

Disorder) u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Rozsah dávkovania je 150 až 600 mg denne, podáva sa rozdelene vdvoch alebo troch dávkach.


Neuropatickábolesť

Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mgdenne, ktorá sa podáva rozdelená v dvoch alebo troch dávkach. Podľa individuálnej odpovede pacienta atolerancie možno dávku po 3 až 7-dňovom intervale zvýšiť na 300 mg denne a ak je to potrebné, až na maximálnu dávku 600 mg dennepo ďalšom7-dňovom intervale.


Epilepsia

Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mgdenne, ktorá sa podáva rozdelená v dvoch alebo troch dávkach. Podľa individuálnej odpovede pacienta atolerancie možno dávku po 1 týždni zvýšiť na 300 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mgmožnodosiahnuťpoďalšomtýždni.


Generalizovanáúzkostnáporucha

Rozsah dávkovania je 150 až600 mg denne, podáva sa rozdelene v dvoch alebo troch dávkach. Potreba liečby sa musí pravidelne opakovane posúdiť. Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mg denne. Podľa individuálnej odpovede pacienta atolerancie možno dávku po 1 týždni zvýšiť na 300 mgdenne.Poďalšomtýždnimožnodávkuzvýšiť na 450 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mgmožnodosiahnuťpo ďalšom týždni.


Prerušenieliečbypregabalínom

Vsúlade so súčasnou klinickou praxou, ak sa musí liečba pregabalínom prerušiť, odporúča sa, aby sa to urobilo postupne počas minimálne 1 týždňa bez ohľadu na indikáciu (pozri časti4.4 a4.8).


Pacientis poruchou funkcieobličiek

Pregabalín sa zo systémovej cirkulácie primárne eliminuje vnezmenenej forme renálnou exkréciou. Keďže klírens pregabalínu je priamo úmerný klírensu kreatinínu (pozri časť 5.2), dávka u pacientov

sporuchami renálnych funkcií sa musí znižovať individuálne podľa klírensu kreatinínu (CLcr), ako je uvedené vTabuľke 1 použitím nasledovného vzorca:Pregabalín možno efektívne odstrániť z plazmyhemodialýzou(50 % lieku počas 4 hodín).

Uhemodialyzovaných pacientov sa denná dávka pregabalínu musí upraviť podľa renálnych funkcií. Kdennej dávke treba pridať doplnkovú dávku okamžite po každej 4-hodinovej hemodialýze (pozri Tabuľku 1).


Tabuľka 1. Úprava dávkypregabalínu podľa renálnych funkcií


Klírens kreatinínu (CLcr) (ml/min)

Celková denná dávka pregabalínu *

Dávkovací režim


Úvodná dávka

(mg/deň)

Maximálna dávka

(mg/deň)


60

150

600

BID alebo TID

30 – < 60

75

300

BID alebo TID

15 – < 30

25 – 50

150

Jedenkrát denne alebo BID

< 15

25

75

Jedenkrát denne

Doplnkové dávkovanie po hemodialýze (mg)


25

100

Jedna dávka+


TID = tri rozdelené dávky

BID= dve rozdelené dávky

* Celková denná dávka (mg/deň) sa má rozdeliťpodľa dávkovacieho režimu a vyjadriť vmg/dávka

+Doplnková dávka je jedna dodatočná dávka


Pacientisporuchoufunkciepečene

Nevyžaduje sa žiadna úprava dávkyu pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosťPragiolysa u detí mladších ako 12 rokova u dospievajúcich (voveku

12 -17 rokov) nestanovovala. Kdispozíciiniežiadneúdaje.


Staršieosoby(vovekunad65rokov)

Starší pacienti môžu vyžadovať zníženie dávky pregabalínu z dôvodu zníženej renálnejfunkcie(pozri Pacientis poruchou funkcie obličiek).


Spôsob podávania

Pragiola sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Pragiola je určená iba na perorálne použitie.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Diabetickípacienti

Podľa súčasnejklinickejpraxeuniektorýchdiabetickýchpacientovs prírastkom hmotnosti počas liečby pregabalínom môže byť potrebné upraviť hypoglykemickú liečbu.


Reakciezprecitlivenosti

Po uvedení lieku na trh boli zaznamenané hlásenia o rekciách zprecitlivenosti vrátane prípadov angioedému. Liečba pregabalínom sa musí okamžite ukončiť,aksavyskytnúpríznakyangioedému, ako sú faciálny,periorálnyopuchaleboopuchhornýchdýchacíchciest.


Závrat,somnolencia,stratavedomia,zmätenosťamentálnepoškodenie

Liečba pregabalínom sa súvisí so závratom a somnolenciou, ktoré mohli zvýšiť výskyt náhodných zranení (pádov) u starších osôb.Existujútiežhláseniapouvedeníliekunatrho strate vedomia,zmätenostia mentálnompoškodení. Preto sa má pacientom poradiť, aby boli opatrní, pokým sa neoboznámia s možnýmiúčinkamilieku.


Účinkyspojenésvidením

Vkontrolovaných klinických skúšaniach hlásilaväčšiačasťpacientovliečenýchpregabalínomako pacientov, ktorým bolo podávanéplaceborozmazané videnie, ktoré voväčšine prípadov ustúpilo pri pokračovaní dávkovania. V klinických štúdiách, v ktorých bolo zahrnuté ajoftalmologické vyšetrenie, bol výskyt zníženia zrakovejostrostia zmien zorného poľa väčší u pacientov liečených pregabalínomako u pacientov, ktorým bolo podávané placebo; výskytzmien na očnom pozadí bol väčšíu pacientov, ktorým bolo podávané placebo (pozričasť 5.1).


Po uvedení lieku na trh boli tiež hlásené nežiaduce očné reakcie, vrátane straty zraku, rozmazaného videnia alebo iných zmien zrakovej ostrosti, z ktorých mnohé boli prechodné.Prerušenieliečby pregabalínom môže viesť kvymiznutiu alebo zlepšeniu týchto zrakových príznakov.


Renálnezlyhávanie

Boli hlásené prípady renálneho zlyhávaniaa vniektorýchprípadoch prerušenie liečby pregabalínom viedlo kreverzibilitetejto nežiaducej reakcie.


Vysadeniesúbežnepodávaných antiepileptík

Niedostatočnéúdajetýkajúcesavysadeniasúbežnepodávanýchantiepileptík,akonáhlesapo pridaní pregabalínu dosiahne kontrola záchvatu tak, aby bolo možné podávať pregabalín

vmonoterapii.


Abstinenčnépríznaky

Po ukončení krátkodobej adlhodobej liečby pregabalínom boli u niektorých pacientov pozorované abstinenčné príznaky. Uvádzajú sa nasledujúce účinky: insomnia, bolesť hlavy, nauzea, úzkosť, hnačka, chrípkový syndróm, nervozita,depresia,bolesť, kŕče, hyperhidróza azávrat, naznačujúce fyzickú závislosť. Pacient má byť o tom informovaný na začiatku liečby.


Počas užívania pregabalínu alebo krátko po ukončení liečby pregabalínomsamôžuvyskytnúťkŕče vrátane záchvatov status epilepticus azáchvatovtypu grand mal.


Čo sa týka ukončenia dlhodobej liečby pregabalínom, údaje naznačujú, že výskyta závažnosť abstinenčných príznakov môžubyťzávisléoddávky.


Kongestívnesrdcovézlyhávanie

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady kongestívneho srdcového zlyhávania uniektorých pacientovdostávajúcichpregabalín. Tietoreakciesú najčastejšiepozorovanéu staršíchpacientov

skardiovaskulárnymi ochoreniami počas liečby pregabalínom na neuropatickú indikáciu. Pregabalín samá u týchto pacientov podávať s opatrnosťou. Ukončenie podávania pregabalínu môže viesť

kodzneniu reakcie.


Liečbacentrálnejneuropatickejbolestivdôsledkuporaneniamiechy

Priliečbecentrálnejneuropatickejbolestivdôsledku poranenia miechy sa zaznamenal zvýšený výskyt nežiaducich reakciívšeobecne, nežiaducich reakcií centrálnejnervovejsústavyazvlášť somnolencie. Je to možné pripísať aditívnemu účinku sprievodnej liečby (napr. spazmolytikami) potrebnej pri tomto ochorení. Toto sa má zvážiť pri predpisovaní pregabalínu pri tomto ochorení.


Samovražednémyšlienkyasprávanie

Samovražednémyšlienkya správaniebolihlásenéu pacientovliečenýchantiepileptikamipri niekoľkých indikáciách. Meta-analýza randomizovaných placebom kontrolovanýchštúdií antiepileptík tiež ukázala malézvýšené rizikosamovražednýchmyšlienoka správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika pripregabalíne.


Pacienti majú byť preto sledovaní kvôli príznakom samovražedných myšlienok a správania a sa u nich zvážiť vhodná liečba. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa príznaky samovražedných myšlienok alebo správania objavia.


Zníženáfunkciadolnéhotráviacehotraktu

Po uvedeníliekunatrhbolihlásenéprípadytýkajúcesazníženejfunkciedolnéhotráviacehotraktu (napr.intestinálnaobštrukcia,paralytickýileus,zápcha),keďsapregabalínpodávalsúbežnesliekmi, ktoré môžu spôsobovať zápchu, ako sú napr. opioidné analgetiká. Keď sa bude pregabalín užívať

vkombinácii s opioidmi, môžu sa zvážiť opatrenia na predchádzanie zápchy (zvlášť užien astaršíchpacientov).


Nesprávne používanie, potenciálne zneužívanie alebo závislosť

Bolihlásenéprípady nesprávneho používania, zneužívania a závislostí. Treba byť opatrný

u pacientov sanamnézou zneužívania návykovýchlátokau takýchtopacientovmajúbyť sledované príznaky nesprávneho používania, zneužívania alebo závislostiod pregabalínu(bolihlásenérozvoj tolerancie, zvyšovanie dávky, správanie vedúce kužívaniu lieku).


Encefalopatia

Bolihlásenéprípadyencefalopatie,hlavneu pacientov spridruženýmistavmi,ktorémôžuvyvolať encefalopatiu.


 1. Liekové a iné interakcie


Pretože pregabalín sa vylučuje prevažne vnezmenenej forme močom, podlieha zanedbateľnému metabolizmu u ľudí (< 2 % dávky zachytenej vmoči vo forme metabolitov), neinhibuje liekový metabolizmus invitro a neviaže sa na plazmatické proteíny, je nepravdepodobné, že by spôsobil alebo bol sám subjektom farmakokinetických interakcií.


Invivoštúdieapopulačnáfarmakokinetickáanalýza

Podobne, v invivo štúdiách sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné farmakokinetické interakcie medzi pregabalínom a fenytoínom, karbamazepínom, kyselinou valproovou, lamotrigínom, gabapentínom, lorazepamom, oxykodónom alebo etanolom. Populačná farmakokinetická analýza ukázala, žeperorálneantidiabetiká,diuretiká,inzulín,fenobarbital,tiagabínatopiramát nemali klinicky významný účinok na klírens pregabalínu.


Perorálnekontraceptíva,noretisteróna/aleboetinylestradiol

Súbežné podávanie pregabalínu s perorálnymi kontraceptívami noretisterónom a/alebo etinylestradiolom nemá vplyv na farmakokinetiku v rovnovážnom stave žiadnej z týchtolátok.


Liekyovplyvňujúcecentrálny nervový systém

Pregabalín môže zosilňovaťúčinky etanolu a lorazepamu. Opakované perorálne dávky pregabalínu podávané súbežne s oxykodónom, lorazepamom alebo etanolomvkontrolovaných klinických štúdiách neviedli ku klinicky významným účinkom na dýchanie. Pouvedeníliekunatrhexistujúhlásenia o respiračnom zlyhaní a kómeu pacientov užívajúcich pregabalín a iné lieky utlmujúce centrálny nervový systém (CNS). Ukazuje sa, že pregabalín má aditívny efekt pri poruche kognitívnej a hrubejmotorickejfunkciespôsobenej oxykodónom.


Interakcieastaršieosoby

Žiadnešpecifické štúdie farmakodynamických interakcií sa nevykonali ustarších dobrovoľníkov. Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Ženyvreprodukčnomveku/Antikoncepciaumužovažien

Keďže potenciálne riziko pre ľudínie je známe, ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu.


Gravidita

Niekdispozíciidostatočnéúdajeo použití pregabalínu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).Niejeznáme potenciálne riziko preľudí.


Pragiola sa má užívať počas gravidity iba vnevyhnutných prípadoch (ak prínos pre matku jednoznačne preváži potenciálne riziko pre plod).


Laktácia

Pregabalín sa vylučuje do ľudského materského mlieka (pozri časť 5.2). Účinok pregabalínu na novorodencov/dojčatá nie je známy. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť liečbu pregabalínom, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


Fertilita

Nie sú kdispozíciiklinickéúdajeo účinkoch pregabalínu na ženskú fertilitu.


Vklinickom skúšaní hodnotiacom účinok pregabalínu na pohyblivosť spermiíbolizdravímuži vystavenípregabalínu vdávke600 mg/deň.Po3 mesiacoch liečby sa nezistili žiadne účinky na pohyblivosť spermií.


Štúdia fertility na samičkách potkanov preukázala nežiaduce účinky na reprodukciu. Štúdie fertility na samčekoch potkanov preukázali nežiaduce účinky na reprodukciu a vývin. Klinický význam týchto zistení nie je známy (pozri časť 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pragiola môžemaťmalý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovaťstroje. Pragiola môževyvolaťzávratya ospalosť, a preto môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pacientomtrebaporadiť,abyneviedlivozidlá,neobsluhovalizložitéstrojealebosanezapájali doinýchpotenciálnenebezpečnýchčinností,pokiaľniejeisté,čitentoliekneovplyvňujeich schopnosť vykonávať uvedené činnosti.


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Klinický program s pregabalínom zahrňoval viac ako 8 900 pacientov užívajúcich pregabalín,

zktorých viac ako 5 600 bolo zaradených v dvojitozaslepených placebom kontrolovaných štúdiách. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli závraty a somnolencia. Nežiaduce reakcie boli zvyčajne miernej až strednej intenzity. Vo všetkých kontrolovaných štúdiách boli nežiaduce reakcie príčinou prerušenia liečby u 12 % pacientov užívajúcich pregabalín a u 5 % pacientov užívajúcich placebo. Najčastejšími nežiaducimi reakciami vedúcimi k prerušeniuliečbyv skupinách s pregabalínom boli závraty a somnolencia.


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

V tabuľke 2 nižšie sú všetky nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli častejšie než pri placebe aviac než u jednéhopacienta,zoradenépodľatriedya frekvencie (veľmi časté (1/10);časté(1/100 až

<1/10);menejčasté(1/1 000 až <1/100); zriedkavé (10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé

(<1/10 000), neznáme (zdostupnýchúdajov).Vrámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Uvedené nežiaduce reakcie môžu tiež súvisieť so základným ochorením a/alebo sprievodnou liečbou.


Priliečbecentrálnejneuropatickejbolestivdôsledku poranenia miechy sazaznamenalzvýšený výskyt nežiaducich reakcií všeobecne, CNS nežiaducich reakcií azvlášť somnolencie (pozri časť 4.4).


Ďalšie reakcie hlásené na základe skúseností po uvedení lieku na trh sú uvedené vzoznamenižšie kurzívou.


Tabuľka 2. Nežiaduce liekové reakcie pregabalínu


Trieda orgánových

systémov

Nežiaduce reakcie lieku

Infekcie a nákazy

Časté

nazofaryngitída

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

neutropénia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

hypersenzitivita

Zriedkavé

angioedém, alergická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

zvýšená chuť do jedla

Menej časté

anorexia, hypoglykémia

Psychické poruchy

Časté

euforická nálada, zmätenosť, iritabilita, dezorientácia, insomnia,

pokles libida

Menej časté

halucinácie, záchvat paniky, nepokoj, agitovanosť, depresia, depresívna nálada, povznesená nálada, agresivita, kolísanie nálady, depersonalizácia, ťažkosti s hľadaním správnych výrazov, abnormálne sny, vzostup libida, anorgazmia, apatia

Zriedkavé

strata zábran

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

závraty, somnolencia, bolesť hlavy

Časté

ataxia, porucha koordinácie, tremor, dyzartria, amnézia,

poruchy pamäti, porucha koncentrácie, parestézia,

hypestézia, sedácia, porucha rovnováhy, letargia

Menej časté

synkopa, strnulosť, myoklonus, strata vedomia, psychomotorická

hyperaktivita, dyskinéza, posturálne závraty, intenčný tremor,

nystagmus, kognitívne poruchy, mentálne poškodenie, porucha

reči, hyporeflexia, hyperestézia, pocit pálenia, strata chuti,

nevoľnosť

Zriedkavé

kŕče, parosmia, hypokinéza, dysgrafia

Poruchy oka

Časté

zahmlené videnie, diplopia

Menej časté

strata periférneho videnia, poruchy videnia, opuch očí, defekty

v zornom poli, zníženie zrakovej ostrosti, bolesti oka, astenopia, fotopsia, suché oči, zvýšená lakrimácia, podráždenie očí

Zriedkavé

strata zraku, keratitída, oscilopsia, porušené hĺbkové videnie,

mydriáza, strabizmus, zmeny v jase obrazu

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

vertigo

Menej časté

hyperakúzia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté

tachykardia, atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa, sínusová bradykardia,

kongestívne srdcové zlyhávanie

Zriedkavé

QT predĺženie, sínusová tachykardia, sínusová arytmia

Poruchy ciev

Menej časté

hypotenzia, hypertenzia, návaly horúčavy, sčervenenie, periférny pocit chladu

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

dyspnoe, epistaxa, kašeľ, upchatie nosa, rinitída, chrápanie, sucho v nose

Zriedkavé

pľúcny edém, zovreté hrdlo

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

vracanie, nauzea, zápcha, hnačka, flatulencia, abdominálna distenzia, sucho v ústach

Menej časté

gastroezofageálna refluxná choroba, zvýšená sekrécia slín, znížená citlivosť v ústach

Zriedkavé

ascites, pankreatitída, opuchnutý jazyk, dysfágia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

papulózny exantém, žihľavka, hyperhidróza, pruritus

Zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm, studený pot

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

svalové kŕče, artralgia, bolesti chrbta, bolesti v končatinách, cervikálny spazmus

Menej časté

opuch kĺbov, myalgia, svalové zášklby, bolesť šije, svalová stuhnutosť

Zriedkavé

rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

močová inkontinencia, dyzúria

Zriedkavé

renálne zlyhánie, oligúria, retencia moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

erektilná dysfunkcia

Menej časté

sexuálna dysfunkcia, oneskorená ejakulácia, dysmenorea, bolesť prsníkov

Zriedkavé

amenorea, výtok z prsníkov, zväčšenie prsníkov, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

periférny edém, edém, abnormálna chôdza, pády, pocit opitosti, abnormálny pocit, únava

Menej časté

generalizovaný edém, edém tváre, pocit napätia na hrudníku, bolesť, pyrexia, smäd, triaška, asténia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zvýšená hmotnosť

Menej časté

zvýšená kreatínfosfokináza v krvi, zvýšená alanínaminotransferáza, zvýšená aspartátaminotransferáza, zvýšená glukóza v krvi, znížený počet trombocytov, zvýšený kreatinín v krvi, znížený draslík v krvi, znížená hmotnosť

Zriedkavé

znížený počet leukocytov v krvi


Po ukončení krátkodobej adlhodobej liečby pregabalínom sa u niektorých pacientov pozorovali abstinenčné príznaky. Uvádzajú sa nasledujúce reakcie: insomnia, bolesť hlavy, nauzea, úzkosť, hnačka, chrípkový syndróm, kŕče, nervozita,depresia,bolesť,hyperhidróza a závrat, naznačujúce fyzickú závislosť. Pacient má byť o tejto skutočnosti informovaný na začiatku liečby. Čo sa týka ukončenia dlhodobej liečby pregabalínom, údaje naznačujú, že výskyta závažnosť abstinenčných príznakov môžubyťzávisléoddávky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

Pouvedeníliekunatrhnajčastejšiehlásenénežiaduce reakciepozorované po predávkovaní pregabalínom zahŕňali ospalosť, stavy zmätenosti, agitovanosť a nepokoj.

Vzriedkavých prípadoch bola hlásená kóma.


Liečba predávkovania

Liečba predávkovania pregabalínom musí zahrňovať štandardné podporné opatrenia a môže zahrňovať podľa potreby aj hemodialýzu (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).


5. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptiká; iné antiepileptiká; ATC kód: N03AX16.


Liečivo pregabalín je analógom gama-aminomaslovej kyseliny [(S)-3-(aminometyl)-5-metylhexánová kyselina].


Mechanizmus účinku

Pregabalín sa viaže na auxiliárne podjednotky (α2 proteíny) napäťovo riadených kalciových kanálov vcentrálnom nervovomsystéme.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Neuropatickábolesť

Účinnosť bola dokázaná vklinických skúšaniach pri diabetickejneuropatii,postherpetickejneuralgii aporanení miechy. Účinnosť sa neštudovala pri ostatných modeloch neuropatickej bolesti.


Pregabalín sa študoval v10 kontrolovaných klinických skúšaniach vtrvaní až do 13 týždňov

sdávkovanímdvakrátdenne(BID)a až do 8 týždňov s dávkovaním trikrát denne (TID). Celkové profily bezpečnosti aúčinnosti pri BID aTIDdávkovacíchrežimochbolipodobné.


V klinických skúšaniach vtrvaní až do 12 týždňov sa u periférnejakoajcentrálnejneuropatickej bolesti pozorovalo zníženie bolesti v 1. týždni apretrvávalo počas celého obdobia liečby.


Vkontrolovaných klinických skúšaniach pri periférnejneuropatickejbolesti35 % pacientov liečených pregabalínom a 18 %pacientovužívajúcichplacebodosiahlo50 %zlepšenievskórebolesti. Vprípadepacientov,u ktorých sa neprejavila ospalosť, sa takéto zlepšenie pozorovalo u 33% pacientov liečených pregabalínoma u 18 %pacientovužívajúcichplacebo.Vprípadepacientov, u ktorých sa prejavila ospalosť, bola miera odpovede na liečbu pregabalínom 48 % anaplacebo16 %.


Vkontrolných klinických skúšaniach u centrálnejneuropatickejbolesti22 %pacientovliečených pregabalínom a 7 %pacientovužívajúcichplacebodosiahlo50 %zlepšenievskórebolesti.


Epilepsia

Prídavnáliečba

Pregabalín sa študoval v3 kontrolovaných klinických skúšaniach v trvaní 12 týždňovs dávkovaním BID alebo dávkovaním TID. Celkové profily bezpečnosti a účinnosti priBIDa TID dávkovacích režimoch boli podobné.


Zníženie frekvencie záchvatov sa pozorovalo v 1.týždni.


Monoterapia (novo diagnostikovaní pacienti)

Pregabalín sa študoval v 1 kontrolovanom klinickom skúšaní vtrvaní 56 týždňov s dávkovaním

BID. Na základe sledovania cieľového parametra, šesťmesačného obdobia bez záchvatov, nebol pregabalín menej účinný ako lamotrigín. Pregabalín a lamotrigín boli podobne bezpečné a dobre tolerované.


Generalizovanáúzkostnáporucha

Pregabalín sa študoval v6 kontrolovaných klinických skúšaniach vtrvaní 4 – 6 týždňov, v štúdiiso staršími osobami vtrvaní 8 týždňov a v dlhodobejštúdiizameranejnaprevenciurelapsusdvojito zaslepenou fázou zameranou na prevenciu relapsu vtrvaní 6 mesiacov.

Ústup príznakov GAD vyjadrených Hamiltonovou škálou úzkosti (Hamilton Anxiety Rating

Scale= HAM-A) sa pozoroval v 1. týždni.


Vkontrolovaných klinických skúšaniach (vtrvaní 4 – 8 týždňov) 52 %pacientovliečených pregabalínom a 38 % pacientov vskupine splacebom malo aspoň 50 % zlepšenie celkového HAM-A skóre od začiatku až po koniec sledovania.


Vkontrolovaných klinických skúšaniach hlásilaväčšiačasťpacientovliečenýchpregabalínomako pacientov, ktorý užívaliplaceborozmazané videnie, ktoré vo väčšine prípadov ustúpilopripokračovaní vdávkovaní. Oftalmologické vyšetrenie (vrátane vyšetrenia zrakovej ostrosti, formálneho vyšetrenia zorného poľa a vyšetrenia očného pozadia pri rozšírenýchzreniciach)sa vykonalo u viac ako 3 600 pacientov vrámci kontrolovaných klinických skúšaní. U týchto pacientov bola zraková ostrosť znížená u 6,5 %pacientov liečených pregabalínom a 4,8 % pacientov užívajúcich placebo. Zmeny zrakového poľa sa zistili u 12,4 %pacientovliečených pregabalínom a 11,7 %pacientovužívajúcich placebo. Zmeny na očnom pozadí sa pozorovali u 1,7 % pacientov liečených pregabalínom a 2,1 % pacientov užívajúcich placebo.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika pregabalínu vrovnovážnomstave je podobná u zdravých dobrovoľníkov, pacientov sepilepsiouužívajúcichantiepileptikáapacientovschronickou bolesťou.


Absorpcia

Pregabalín sa pripodanínalačno rýchlo vstrebáva, maximálneplazmatickékoncentráciesadosiahnu do 1 hodiny po podaní jednorazovej aj viacnásobnej dávky. Biologická dostupnosť pregabalínu po perorálnom podaní saodhadujena90 % a je nezávislá na dávke. Po opakovanom podaní sa rovnovážny stav dosiahne počas 24 až 48 hodín. Rýchlosť absorpcie pregabalínu sa zníži, keď sa podáva s jedlom, čo sa prejaví poklesom Cmaxpribližneo25 – 30 %apredĺžením tmaxnapribližne 2,5 hodiny. Avšak podávanie pregabalínu s jedlom nemá klinicky signifikantný účinok na mieru absorpciepregabalínu.


Distribúcia

Vpredklinických štúdiách sa potvrdil prienik pregabalínu cez hematoencefalickú bariéru u myší, potkanov a opíc. Bolo dokázané, že pregabalín prechádza cez placentu u potkanov a nachádza sa

vmlieku laktujúcich potkanov. U ľudí je zdanlivý distribučný objem pregabalínu po perorálnom podanípribližne0,56 l/kg. Pregabalín sa neviaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia

Pregabalín u ľudí podlieha zanedbateľnému metabolizmu. Po podanídávkyrádioaktívne označeného pregabalínupribližne98 % rádioaktivity stanovenej v močipredstavoval nezmenený pregabalín. N-metylovaný derivát pregabalínu, hlavný metabolit pregabalínu vmoči, predstavoval

0,9 %.Vpredklinických štúdiách sa nezistila racemizácia S-enancioméru pregabalínu na

R-enanciomér.


Eliminácia

Pregabalín sa eliminuje zo systémovej cirkulácie primárne renálnou exkréciou vnezmenenej forme. Priemerný eliminačnýpolčasje6,3 hodiny. Plazmatický klírens a renálny klírens pregabalínu sú priamo úmerné klírensu kreatinínu (pozri časť 5.2 Porucha funkcie obličiek). Jepotrebné upraviť dávku u pacientov so zníženými renálnymi funkciami alebo u hemodialyzovaných pacientov (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).


Linearita/nelinearita

Farmakokinetika pregabalínu je lineárna v odporúčanom rozsahu denných dávok. Interindividuálna farmakokinetickávariabilitapregabalínujenízka(< 20 %). Farmakokinetiku pri opakovaných dávkachmožnopredpovedaťzúdajovprijednejdávke.Pretoniejepotrebnébežnémonitorovanie plazmatických koncentrácií pregabalínu.


Pohlavie

Klinickéskúšaniapotvrdili, že pohlavie nemá klinicky signifikantný vplyv na plazmatické koncentrácie pregabalínu.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Klírens pregabalínu je priamo úmerný klírensu kreatinínu. Okrem toho sa pregabalín účinne odstraňuje z plazmy hemodialýzou (po 4-hodinovejhemodialýze klesnú plazmatické koncentrácie pregabalínuasio50 %). Vzhľadom na to, že eliminácia obličkami je hlavným spôsobom eliminácie, je potrebné zníženie dávky u pacientov sporuchou funkcie obličiek a doplnkovádávkapo hemodialýze (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Neboli vykonané žiadne špecifické farmakokinetické štúdie u pacientov s poruchou funkcie pečene. Keďže pregabalín nepodlieha signifikantnému metabolizmu a vylučujesaprednostne

vnezmenenej forme močom, neočakáva sa, že by porucha funkcie pečene signifikantne menila plazmatické koncentrácie pregabalínu.


Staršieosoby(vovekunad 65rokov)

Klírens pregabalínu má tendenciu klesať so stúpajúcim vekom. Tento pokles klírensu pregabalínu je vsúladespoklesom klírensu kreatinínu, ktorý je podmienený stúpajúcim vekom. Zníženie dávky pregabalínu samôževyžadovaťupacientov pri vekom podmienenom poškodení renálnych funkcií (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).


Dojčiace matky

Farmakokinetika 150 mg pregabalínu podávaných každých 12 hodín (300 mg denná dávka) bola vyhodnocovaná u 10 žien počas laktácie, ktoré boli aspoň 12 týždňov po pôrode. Laktácia mala malý až žiadny vplyv na farmakokinetiku pregabalínu. Pregabalín sa vylučoval do materského mlieka s priemernými koncentráciami v ustálenom stave približne 76 % z plazmatických koncentrácií u matiek. Odhladovaná dávka u dojčaťa z materského mlieka (za predpokladu priemernej konzumácie mlieka 150 ml/kg/deň) žien užívajúcich 300 mg/deň by bola 0,31 mg/kg/deň alebo 0,62 mg/kg/deň u žien užívajúcich maximálnu dávku 600 mg/deň. Tieto odhadované dávky predstavujú približne 7 % celkovej dennej dávky u matky v mg/kg.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Vobvyklých farmakologickýchštúdiách bezpečnostiu zvierat bol pregabalín dobre tolerovaný

vklinicky relevantných dávkach. V štúdiáchtoxicity po opakovanompodávaníu potkanov a opícsa

pozorovali účinky na CNS vrátane hypoaktivity, hyperaktivity a ataxie. Zvýšená incidenciaatrofie retiny, bežne pozorovaná u starnúcich potkaních albínov, sa zistila po dlhodobej expozícii pregabalínu vdávkach ≥5-násobku priemernej dávky u človeka pri maximálnej odporúčanej klinickej dávke.


Pregabalín nebol teratogénny u myší,potkanov ani u králikov. Fetálna toxicita u potkanov a králikov sa vyskytla iba pri dávkach dostatočne prevyšujúcich dávku pre človeka.

Vprenatálnych/postnatálnychštúdiáchtoxicitypregabalín vyvolával vývojovú toxicitu upotomkov potkanovvdávkach 2-krát vyšších, než je odporúčaná maximálna dávka pre človeka.


Nežiaduce účinky na fertilitu u samčekova samičiek potkanov sa pozorovali iba pri expozíciách dostatočne vyšších, než je terapeutická expozícia. Nežiaduce účinky na samčie reprodukčné orgány a parametrespermiíbolireverzibilnéa vyskytli sa iba pri expozíciách dostatočne vyšších, než je terapeutická expozícia, alebo boli spojené so spontánnymi degeneratívnymi procesmi na samčích reprodukčných orgánoch u potkana. Preto sa týmto účinkom pripisuje malý alebo žiadny klinický význam.


Nazáklade výsledkovmnohých invitro ainvivo skúšokmožno prehlásiť, že pregabalín nie je genotoxický.


Dvojročné štúdie karcinogenicity s pregabalínom boli vykonané na potkanoch a myšiach. Nepozorovali sa žiadne nádory u potkanov vdávkach až do 24-násobku priemernej dávky u človeka pri maximálnej odporúčanej klinickej dávke 600 mg/deň. U myší sa nezistil zvýšený výskyt nádorov v dávkach podobných priemernej dávke u človeka,alezvýšenývýskythemangiosarkómovsa pozoroval pri vyšších dávkach. Negenotoxický mechanizmus tvorby pregabalínom indukovaných nádorov u myší zahrňuje zmeny krvných doštičiek a súvisiacu proliferáciu endoteliálnych buniek. Tieto zmeny krvných doštičiek neboli prítomné u potkanov alebo u ľudí na základekrátkodobých

alimitovaných dlhodobých klinických údajov. Neexistuje dôkaz, ktorý by naznačoval súvisiace riziko u ľudí.


U mladých potkanov sa druhy toxicity kvantitatívne nelíšili od tých, ktoré sa pozorovali u dospelých potkanov.Avšakmladépotkanysú oveľa senzitívnejšie. Pri terapeutických dávkach sa dokázali klinicképríznakyhyperaktivityCNSa bruxizmus a niektoré zmeny v raste (prechodné potlačenie prírastku telesnej hmotnosti). Účinky na pohlavný cyklus sa pozorovali pri 5-násobkuterapeutickej dávky u človeka. Znížená odpoveď na akustický podnet sa pozorovala umladých potkanov 1 -2 týždne po expozícii pri > 2-násobku terapeutickej dávky u človeka. Deväť týždňov po expozícii sa už tento účinok viac nepozoroval.


6. Farmaceutické INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsúl:

Predželatínovaný kukuričný škrob

Mastenec (E553b)


Obalkapsuly:

25 mg tvrdé kapsuly

Oxid titaničitý (E171)

Želatína (E441)

Čierny atrament (šelak (E904), čierny oxid železitý (E172), propylén glykol (E1520))


50 mg, 75 mg tvrdé kapsuly

Oxid titaničitý (E171)

Želatína (E441)

Žltý oxid železitý (E172)

Čierny atrament (šelak (E904), čierny oxid železitý (E172), propylén glykol (E1520))


100 mg tvrdé kapsuly

Oxid titaničitý (E171)

Želatína (E441)

Červený oxid železitý (E172)

Biely atrament (šelak (E904), polypropylén glykol (E1520), hydroxid draselný (E525), oxid titaničitý (E171))


150 mg tvrdé kapsuly

Oxid titaničitý (E171)

Želatína (E441)

Červený oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)

Čierny atrament (šelak (E904), čierny oxid železitý (E172), propylén glykol (E1520))


200 mg, 225 mg tvrdé kapsuly

Oxid titaničitý (E171)

Želatína (E441)

Červený oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172)

Čierny atrament (šelak (E904), čierny oxid železitý (E172), propylén glykol (E1520))


300 mg tvrdé kapsuly

Oxid titaničitý (E171)

Želatína (E441)

Červený oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172)

Biely atrament (šelak (E904), polypropylén glykol (E1520), hydroxid draselný (E525), oxid titaničitý (E171))


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/PVDC//Al): 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 alebo 100 tvrdých kapsúl v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne špeciálne požiadavky.


7. DrŽiteĽ rozhodnutia O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Pragiola 25 mg tvrdé kapsuly: 21/0133/15-S

Pragiola 50 mg tvrdé kapsuly: 21/0134/15-S

Pragiola 75 mg tvrdé kapsuly: 21/0135/15-S

Pragiola 100 mg tvrdé kapsuly: 21/0136/15-S

Pragiola 150 mg tvrdé kapsuly: 21/0137/15-S

Pragiola 200 mg tvrdé kapsuly: 21/0138/15-S

Pragiola 225 mg tvrdé kapsuly: 21/0139/15-S

Pragiola 300 mg tvrdé kapsuly: 21/0140/15-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2015
Pragiola 225 mg tvrdé kapsuly