+ ipil.sk

Pramipexol STADA 0,18 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08257

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/00738

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/01176, 2013/01177, 2013/01178


Písomná informácia pre používateľa


Pramipexol STADA 0,088 mg tablety

Pramipexol STADA 0,18 mg tablety

Pramipexol STADA 0,7 mg tablety

Pramipexol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Pramipexol STADA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pramipexol STADA

3. Ako užívať Pramipexol STADA

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Pramipexol STADA

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je PramipexolSTADA a na čo sa používa


Pramipexol STADA obsahuje liečivo pramipexol a patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu, ktorí stimulujú receptory dopamínu v mozgu. Stimulácia dopamínových receptorov spúšťa nervové impulzy v mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať pohyby tela.


Pramipexol STADA sa používa na:

 • liečbu príznakov primárnej Parkinsonovej choroby u dospelých. Môže sa užívať samostatne alebo

v kombinácii s levodopou (iné lieky na Parkinsonovu chorobu).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete pramipexol stada


NEUŽÍVAJTE Pramipexol STADA

 • ak ste alergický na liečivo pramipexol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Pramipexol STADA, obráťte sa na svojho lekára.

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte, mali ste alebo ak sa u vás objavili akékoľvek zdravotné

stavy alebo príznaky, predovšetkým ktorýkoľvek z nasledovných:

 • Ochorenie obličiek.

 • Halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie sú prítomné). Väčšina

halucinácii je vizuálnych.

 • Dyskinéza (t.j. abnormálne, nekontrolované pohyby končatín). Ak máte pokročilú Parkinsonovu chorobu a užívate tiež levodopu, môžu sa objaviť dyskinézy počas titrácie (nastavenia dávky) Pramipexolu STADA.

 • Spavosť a epizódy náhleho zaspatia.

 • Psychózy (napr. porovnateľné príznaky ako pri schizofrénii).

 • Poškodenie zraku. Počas liečby Pramipexolom STADA máte pravidelné absolvovať očné vyšetrenie.

 • Závažné ochorenie srdca alebo krvných ciev. Budete potrebovať pravidelné kontroly vášho

krvného tlaku, najmä na začiatku liečby. Ide o vyhnutie sa posturálnej hypotenzii (pokles

krvného tlaku pri vstávaní).

 • Augmentácia. Môžete pocítiť, že príznaky začnú skôr ako zvyčajne, sú intenzívnejšie

a týkajú sa iných končatín.

 • Ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete vývoj nutkaní alebo túžieb v spôsobe správania, ktoré nie je pre vás bežné alebo nemôžete odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať určité činnosti, ktoré môžu poškodiť vás alebo iných, povedzte to svojmu lekárovi. Takého správania sa nazývajú poruchy kontroly impulzov a môžu zahŕňať správanie, ako je návykové patologické hráčstvo, nadmerné jedenie alebo míňanie, abnormálne vysoká sexuálna túžba alebo nezvyčajná zaujatosť s nárastom sexuálnych myšlienok alebo pocitov. Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.


Deti a dospievajúci

Neodporúča sa používať Pramipexol STADA u detí alebo dospievajúcich do 18 rokov.


Iné lieky a Pramipexol STADA

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Patria sem lieky, rastlinné prípravky, potraviny na osobitné výživové účely alebo výživové doplnky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Máte sa vyhnúť užívaniu Pramipexolu STADA spolu s antipsychotickými liekmi.


Buďte opatrný, ak užívate nasledovné lieky:

 • cimetidín (na liečbu nadprodukcie žalúdočnej kyseliny a žalúdočných vredov);

 • amantadín (ktorý môže byť použitý na liečbu Parkinsonovej choroby);

 • mexiletín (na liečbu nepravidelnej činnosti srdca, stav známy ako ventrikulárna arytmia);

 • zidovudin (ktorý sa môže používať na liečbu syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), ochorenie ľudského imunitného systému);

 • cisplatina (na liečbu rôznych druhov rakoviny);

 • chinín (ktorý sa môže používať ako prevencia bolestivých kŕčov nôh počas noci a ako liečba

určitého typu malárie známeho ako falciparum malaria (zhubná malária));

 • prokainamid (na liečbu nepravidelného srdcového rytmu).


Ak užívate levodopu a začínate liečbu Pramipexolom STADA, odporúča sa znížiť dávku levodopy.


Buďte obozretný, ak užívate akékoľvek lieky, ktoré spôsobujú upokojenie (majú sedatívny účinok)

alebo ak pijete alkohol. V týchto prípadoch Pramipexol STADA môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Pramipexol STADA a jedlo, nápoje a alkohol


Máte byť obozretný, ak pijete alkohol počas liečby Pramipexolom STADA.

Pramipexol STADA možno užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Váš lekár s vami prediskutuje, či máte pokračovať v užívaní Pramipexolu STADA.


Účinok Pramipexolu STADA na nenarodené dieťa nie je známy. Preto neužívajte Pramipexol STADA, ak ste tehotná, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho užívali.


Pramipexol STADA sa nemá užívať počas dojčenia. Pramipexol STADA môže znížiť tvorbu materského mlieka. Môže tiež prechádzať do materského mlieka a dostať sa tak do vášho dieťaťa. Ak je užívanie Pramipexolu STADA nevyhnutné, dojčenie treba prerušiť.


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pramipexol STADA môže spôsobiť halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie sú

prítomné). Ak sa objavia, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.


Pramipexol STADA sa spája so spavosťou a epizódami náhleho spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Ak ste pocítili tieto vedľajšie účinky, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ak sa toto prejaví, máte to oznámiť svojmu lekárovi.


3. Ako užívať Pramipexol STADA


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára. Lekár vás poučí o správnom dávkovaní.


Môžete užívať Pramipexol STADA s jedlom alebo bez jedla. Tablety prehltnite a zapite ich vodou.


Parkinsonova choroba


Denná dávka sa má užívať rozdelená na 3 rovnaké dávky.


Počas prvého týždňa, zvyčajná dávka je 1 tableta Pramipexolu STADA 0,088 mg trikrát denne (čo

zodpovedá 0,264 mg denne):1. týždeň


Počet tabliet

1 tableta Pramipexolu STADA 0,088 mg trikrát denne


Celková denná dávka (mg)

0,264Tá sa bude zvyšovať každých 5–7 dní podľa odporúčania vášho lekára, až kým sa vaše príznaky

nedostanú pod kontrolu (udržiavacia dávka).2. týždeň


3. týždeň

Počet tabliet

1 tableta Pramipexolu STADA

0,18 mg trikrát denne

ALEBO

2 tablety Pramipexolu STADA

0,088 mg trikrát denne


1 tableta Pramipexolu STADA

0,35 mg trikrát denne

ALEBO

2 tablety Pramipexolu STADA

0,18 mg trikrát denne


Celková denná dávka (mg)


0,54

1,1


Zvyčajná udržiavacia dávka je 1,1 mg denne. Vaša dávka však môže byť ešte viac zvýšená. Ak je to

potrebné, váš lekár môže zvýšiť dávkovanie tabliet až na maximum 3,3 mg pramipexolu denne. Tiež

je možná aj nižšia udržiavacia dávka troch tabliet pramipexolu 0,088 mg denne.Najnižšia udržiavacia dávka

Najvyššia udržiavacia dávka


Počet tabliet

1 tableta Pramipexolu STADA

0,088 mg trikrát denne


1 tableta Pramipexolu STADA

1,1 mg trikrát denne


Celková denná dávka (mg)


0,264

3,3


Pacienti s ochorením obličiek:

Ak máte stredne ťažké alebo ťažké ochorenie obličiek váš lekár vám predpíše nižšiu dávku. V tomto

prípade budete musieť užívať tablety len raz alebo dvakrát denne. Ak máte stredne ťažké ochorenie

obličiek obvyklá štartovacia dávka je 1 tableta Pramipexolu STADA 0,088 mg dvakrát denne. Pri ťažkom

ochorení obličiek zvyčajná začiatočná dávka je iba 1 tableta Pramipexol STADA 0,088 mg jedenkrát denne.


Ak užijete viac Pramipexolu STADA, ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet,

 • okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť a poraďte sa s nimi,

 • môže sa u vás prejaviť vracanie, nepokoj alebo niektorý z vedľajších účinkov

opísaných v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“.


Ak zabudnete užiť Pramipexol STADA

Neznepokojujte sa. Jednoducho úplne vynechajte dávku a potom užite vašu nasledujúcu dávku v príslušnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Pramipexol STADA

Neprerušujte užívanie Pramipexolu STADA bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom. Ak chcete ukončiť užívanie tohto lieku, váš lekár bude postupne znižovať dávku. Tým sa znižuje riziko zhoršenia príznakov.


Ak trpíte Parkinsonovou chorobou, liečba Pramipexolom STADA nemá byť náhle ukončená. Náhle ukončenie môže u vás spôsobiť vznik zdravotného stavu nazývaného malígny neuroleptický syndróm, ktorý môže predstavovať vážne zdravotné riziko. Príznaky zahŕňajú:


- akinézu (strata svalovej hybnosti),

- svalovú rigiditu,

- horúčku,

- nestabilný krvný tlak,

- tachykardiu (zvýšená srdcová frekvencia),

- zmätenosť,

- zníženú hladinu vedomia (t.j. kómu).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak trpíte Parkinsonovou chorobou, môžete pocítiť nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • Dyskinéza (t.j. abnormálne, mimovoľné pohyby končatín)

 • Ospalosť

 • Závraty

 • Nevoľnosť (nutkanie na vracanie)


Časté(môžu postihovať až 1 z 10 osôb):

 • Naliehavá potreba neobvyklého správania

 • Halucinácie (videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré nie sú prítomné)

 • Zmätenosť

 • Únava (vyčerpanosť)

 • Nespavosť (insomnia)

 • Zadržiavanie tekutín, obvykle v nohách (periférny opuch)

 • Bolesti hlavy

 • Hypotenzia (nízky krvný tlak)

 • Abnormálne sny

 • Zápcha

 • Poruchy videnia

 • Vracanie (nevoľnosť)

 • Strata telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb):


- Paranoja (napr. prílišný strach o seba)

 • Falošné predstavy

 • Nadmerná denná spavosť a epizódy náhleho spánku

 • Amnézia (porucha pamäti)

 • Hyperkinéza (zvýšená pohyblivosť a neschopnosť zotrvať v pokoji)

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti

 • Alergické reakcie (napr. vyrážka, svrbenie, precitlivenosť)

 • Mdloby

 • Srdcové zlyhanie (problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť dýchavičnosť alebo opuchnutie členkov)*

 • Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu*

- Nepokoj

- Dyspnoe (ťažkosti s dýchaním)

- Štikútka

- Zápal pľúc (infekcia pľúc)

 • Neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

 • Silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

 • Zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

 • Nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

 • Hltavé jedenie (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné jedenie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu).


Ak sa u vás vyskytne niektoré z týchto prejavov správania, povedzte to lekárovi; prediskutuje s vami spôsoby zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.

Pre vedľajšie účinky označené * nie je možné presne stanoviť frekvenciu ich výskytu, keďže tieto

vedľajšie účinky sa nezistili v klinických štúdiách s 2 762 pacientmi liečenými pramipexolom.

Kategória frekvencie výskytu nie je pravdepodobne vyššia ako „menej časté“.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa

týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Pramipexol STADA


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a papierovej škatuľke obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Pramipexol STADA obsahuje

Liečivo je pramipexol.


Pramipexol STADA 0,088 mg tablety

Jedna tableta obsahuje 0,088 mg pramipexolu (ako monohydrátu pramipexoliumdihydrochloridu).


Pramipexol STADA 0,18 mg tablety

Jedna tableta obsahuje 0,18 mg pramipexolu (ako monohydrátu pramipexoliumdihydrochloridu).


Pramipexol STADA 0,7 mg tablety

Jedna tableta obsahuje 0,7 mg monohydrátu pramipexoliumdihydrochloridu, čo zodpovedá 0,7 mg pramipexolu.


Ďalšie zložky sú:

 • Betacyklodextrín

 • Kukuričný škrob

 • Povidón 30

 • Mikrokryštalická celulóza

 • Koloidný oxid kremičitý

 • Magnéziumstearát


Ako vyzerá Pramipexol STADA a obsah balenia


Pramipexol STADA 0,088 mg tablety sú biele až takmer biele okrúhle tablety z oboch strán ploché.


Pramipexol STADA 0,18 mg tablety sú biele až takmer biele tablety oválneho tvaru s deliacou ryhou na oboch stranách. Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké polovice.


Pramipexol STADA 0,7 mg tablety sú biele až takmer biele okrúhle tablety s deliacou ryhou na oboch stranách. Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké polovice.


Každý blister obsahuje 10 tabliet.


Pramipexol STADA 0,088 mg tablety:

Škatuľka obsahuje 1, 3, 6 alebo 10 blistrov (10, 30, 60 alebo 100 tabliet).


Pramipexol STADA 0,18 mg tablety:

Škatuľka obsahuje 1, 3, 6, 10 alebo 2x10 blistrov (10, 30, 60, 100 alebo 200 (2x100) tabliet).


Pramipexol STADA 0,7 mg tablety:

Škatuľka obsahuje 3, 6, alebo 10 alebo 2x10 blistrov (30, 60, 100 alebo 200 (2x100) tabliet).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Nemecko


Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten Leur

Holandsko


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road

Clonmel

Co Tipperary

Írsko


Lamp Sanprospero S.p.A.

Via della Pace 25/A

41030 San Prospero (Modena)

Taliansko


PharmaCoDane Aps.

Marielundvej 46A

DK-2730 Herlev

Dánsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Pramipexol EG0,18 / 0,7 mg tablet

Česká republika: Pramipexol STADA0,088 / 0,18 / 0,7mg tablety

Dánsko: Pramipexol STADA0,088 / 0,18 / 0,7mgtabletter

Fínsko: Pramipexol STADA0,088 / 0,18 / 0,7mgtabletti

Francúzsko: Pramipexole EG0,18 mg comprimé 0,7

Holandsko: Pramipexol CF 0,088 / 0,7 mg tabletten

Írsko: Miramel 0.088 / 0.18 / 0.7 mg tablets

Luxembursko: Pramipexole EG0,18 / 0,7 mg comprimés

Maďarsko: Pramipexol STADA 0,088 / 0,18 / 0,7 mg tabletta

Nemecko: Pramipexol STADA 0,088 / 0,18 / 0,7 mg Tabletten

Rumunsko: Pramipexol STADA 0,088 / 0,18 / 0,7 mg comprimate

Slovensko Pramipexol STADA 0,088 / 0,18 /0,7 mg tablety

Španielsko: Pramipexol STADA 0,18/ 0,7 mg comprimidos EFG

Švédsko: Pramipexol STADA 0,088 / 0,18 / 0,7 mg tabletter

Taliansko: Pramipexolo EG 0,18/ 0,7 mg compresse


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.


8Pramipexol STADA 0,18 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08257

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/01176, 2013/01177, 2013/01178


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Pramipexol STADA 0,088 mg tablety

Pramipexol STADA 0,18 mg tablety

Pramipexol STADA 0,7 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Pramipexol STADA 0,088 mg tablety

Jedna tableta obsahuje 0,125 mg monohydrátu pramipexoliumdihydrochloridu, čo zodpovedá 0,088 mg pramipexolu.


Pramipexol STADA 0,18 mg tablety

Jedna tableta obsahuje 0,25 mg monohydrátu pramipexoliumdihydrochloridu, čo zodpovedá 0,18 mg pramipexolu.


Pramipexol STADA 0,7 mg tablety

Jedna tableta obsahuje 1,0 mg monohydrátu pramipexoliumdihydrochloridu, čo zodpovedá 0,7 mg pramipexolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Pramipexol STADA 0,088 mg tablety

Biela až takmer biela okrúhla tableta z oboch strán plochá.


Pramipexol STADA 0,18 mg tablety

Biela až takmer biela tableta oválneho tvaru s deliacou ryhou na oboch stranách. Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.


Pramipexol STADA 0,7 mg tablety

Biela až takmer biela okrúhla tableta s deliacou ryhou na oboch stranách. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Pramipexol STADA je určený u dospelých na liečbu znakov a symptómov idiopatickej Parkinsonovej choroby, samotný (bez levodopy) alebo v kombinácii s levodopou, t.j. počas priebehu choroby k neskorým štádiám, keď účinok levodopy slabne alebo sa stáva nepravidelný a objavujú sa výkyvy liečebného efektu (dosiahnutie hornej hranice dávky alebo striedanie stavov „on-off“).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Parkinsonova choroba

Denná dávka sa podáva rozdelená na tri rovnaké časti.


Začiatočná liečba

Dávky sa majú postupne zvyšovať od začiatočnej dávky 0,264 mg bázy (0,375 mg soli) denne a potom zvyšovať každých 5 – 7 dní. Potrebná dávka sa má titrovať tak, aby došlo k maximálnemu liečebnému efektu za predpokladu, že pacienti nepociťujú netolerovateľné nežiaduce účinky.


Vzostupná dávkovacia schéma Pramipexolu STADA

Týždeň

Dávka

(mg bázy)

Celková denná dávka

(mg bázy)

Dávka

(mg soli)

Celková denná

dávka (mg soli)

1

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

2

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3

3 x 0,35

1,1

3 x 0,5

1,50


Ak je potrebné ďalšie zvyšovanie dennej dávky, má sa zvyšovať po 0,54 mg bázy (0,75 mg soli) v týždňových intervaloch až do maximálnej dennej dávky 3,3 mg bázy (4,5 mg soli).


Treba však poznamenať, že pri dávkach vyšších ako 1,5 mg soli denne sa zvyšuje výskyt somnolencie (pozri časť 4.8).


Udržiavacia liečba

Individuálna dávka pramipexolu má byť v rozmedzí od 0,264 mg bázy (0,375 mg soli) do maximálne 3,3 mg bázy (4,5 mg soli) denne.


Pri zvyšovaní dávky v úvodných štúdiách sa účinnosť pozorovala po dosiahnutí dennej dávky 1,1 mg bázy (1,5 mg soli). Ďalšia úprava dávkovania by mala byť založená na klinickej reakcii a na výskyte nežiaducich účinkov. V klinických štúdiách približne 5% pacientov bolo liečených dávkami menšími než 1,1 mg bázy (1,5 mg soli). Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe môžu byť dávky pramipexolu vyššie ako 1,1 mg bázy (1,5 mg soli) denne užitočné pre pacientov, kde sa predpokladá redukcia dávok levodopy. Odporúča sa, aby sa dávkovanie levodopy znižovalo tak počas zvyšovania dávky, ako aj pri udržiavacej liečbe pramipexolom v závislosti od reakcie jednotlivých pacientov (pozri časť 4.5).


Prerušenie liečby

Náhle prerušenie dopamínergnej terapie môže viesť k rozvoju neuroleptického malígneho syndrómu. Postupne sa má znižovať dávka pramipexolu po 0,54 mg bázy (0,75 mg soli) denne do dosiahnutia dennej dávky zredukovanej na 0,54 mg bázy (0,75 mg soli). Potom sa dávka znižuje po 0,264 mg bázy (0,375 mg soli) denne (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Vylučovanie pramipexolu závisí od funkcie obličiek. Na začiatok liečby sa navrhuje nasledovná schéma dávkovania:


U pacientov s klírensom kreatinínu nad 50 ml/min sa nevyžaduje zníženie dennej dávky ani frekvencie dávkovania.


U pacientov s hodnotami klírensu kreatinínu medzi 20 a 50 ml/min sa má počiatočná denná dávka Pramipexolu STADA podávať rozdelená na dve časti, najprv 0,088 mg bázy (0,125 mg soli) dvakrát denne (0,176 mg bázy/0,25 mg soli denne). Maximálna denná dávka 1,57 mg bázy pramipexolu (2,25 mg soli) sa nemá prekročiť.


Pacientom s klírensom kreatinínu nižším ako 20 ml/min sa denná dávka Pramipexolu STADA má podávať jednorazovo v dávke začínajúcej od 0,088 mg bázy (0,125 mg soli) denne. Maximálna denná dávka 1,1 mg bázy pramipexolu (1,5 mg soli) sa nemá prekročiť.


Ak sa počas udržiavacej terapie znížia funkcia obličiek, denná dávka Pramipexolu STADA sa má znížiť percentuálne v rovnakom rozsahu, ako sa znížil klírens kreatinínu, t.j. ak sa klírens kreatinínu znížilo 30%, potom sa denná dávka Pramipexolu STADA má znížiť o 30%. Ak je klírens kreatinínu medzi 20 a 50 ml/min, denná dávka môže byť rozdelená na dve časti, a ak je klírens kreatinínu nižší ako 20 ml/min, denná dávka sa podáva jednorazovo.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Úprava dávky u pacientov so zlyhaním pečene pravdepodobne nie je nevyhnutná , pretože približne 90% absorbovaného liečiva sa vylučuje obličkami. Možný vplyv insuficiencie pečene na farmakokinetiku pramipexolu sa však neskúmal.


Pediatrická populácia Bezpečnosť a účinnosť pramipexolu u detí do 18 rokov sa nesledovala. Nie je žiadne opodstatnenie pre používanie pramipexolu u detí a dospievajúcich s Parkinsonovou chorobou.


Spôsob podávania

Tablety sa užívajú perorálne, zapíjajú sa vodou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri predpisovaní Pramipexolu STADA pacientom s Parkinsonovou chorobou a s poškodením obličiek sa odporúča znížené dávkovanie podľa časti 4.2.


Halucinácie

Pri liečbe dopamínovými agonistami a levodopou sú známym nežiaducim účinkom halucinácie. Pacienti majú byť informovaní, že sa môžu objaviť (prevažne vizuálne) halucinácie.


Dyskinéza

Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe sa pri kombinácii s levodopou počas začiatočnej titrácie dávky pramipexolu môže objaviť dyskinéza. Ak sa objaví, dávka levodopy sa má znížiť.


Náhly nástup spánku a somnolencie

Pramipexol bol spájaný so somnolenciou a epizódami náhleho spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často bol zaznamenaný náhly spánok počas bežných denných aktivít, niekedy bez toho, aby si to pacient uvedomil alebo pocítil varovné príznaky. Pacienti musia byť o tomto informovaní a má sa im odporučiť zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov počas liečby Pramipexolom STADA. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo náhly spánok, sa musia zdržať vedenia vozidla alebo obsluhy strojov. Okrem toho sa môže zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby. Kvôli možným aditívnym účinkom sa má odporučiť zvýšená obozretnosť, najmä keď pacienti užívajú v kombinácii s pramipexolom ďalšie sedatívne lieky alebo alkohol (pozri časti 4.5, 4.7 a časť 4.8).


Poruchy kontroly impulzov

Pacienti majú byť pravidelne monitorovaní z dôvodu vývoja porúch kontroly impulzov. Pacienti a opatrovatelia majú byť upovedomení, že u pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane pramipexolusa môžu vyskytnúť behaviorálnesymptómy porúch kontroly impulzov zahŕňajúce patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualitu, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a chorobné jedenie.Ak sa vyvinú takéto symptómy, má sa zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie lieku.


Pacienti so psychotickými poruchami

Pacienti s psychotickými poruchami majú byť liečení agonistami dopamínu len vtedy, ak očakávaný prínos prevýši riziko.


Je nutné sa vyvarovať súbežnému podávaniu pramipexolu a antipsychotických liekov (pozri časť 4.5).


Oftalmologické sledovanie

Odporúča sa oftalmologické sledovanie v pravidelných intervaloch alebo v prípade výskytu poruchy zraku.


Závažné kardiovaskulárne ochorenia

V prípade ťažkého kardiovaskulárneho ochorenia je potrebná opatrnosť. Odporúča sa sledovať krvný tlak, najmä na začiatku liečby, vzhľadom na všeobecné riziko posturálnej hypotenzie spojenej s dopamínergnou liečbou.


Neuroleptický malígny syndróm

Po náhlom ukončení dopamínergnej terapie boli hlásené príznaky naznačujúce neuroleptický malígny syndróm (pozri časť 4.2).


Augmentácia

Hlásenia z literatúry naznačujú, že liečba inej indikácie dopamínergnými liekmi môže spôsobiť

augmentáciu. Augmentácia znamená skorší nástup príznakov večer (alebo dokonca aj popoludní),

zhoršenie príznakov a rozšírenie príznakov na iné končatiny. Augmentácia sa špecificky sledovala

hlavne v kontrolovaných klinických štúdiách trvajúcich viac ako 26 týždňov. Augmentácia sa

pozorovala u 11,8% pacientov v skupine užívajúcej pramipexol (N=152) a u 9,4% pacientov v skupine

užívajúcej placebo (N=149). Kaplanova-Maierova analýza času nástupu augmentácie neukázala

žiadny významný rozdiel medzi skupinou užívajúcou pramipexol a skupinou užívajúcou placebo.


4.5 Liekové a iné interakcie


Väzba na plazmatické bielkoviny

U ľudí sa pozoruje malá biotransformácia a veľmi nízka (< 20%) väzba pramipexolu na plazmatické bielkoviny. Preto je interakcia s inými liekmi pôsobiacimi na väzbu na plazmatické bielkoviny alebo na vylučovanie biotransformáciou nepravdepodobná. Pretože anticholínergiká sa vylučujú prevažne biotransformáciou, možnosť interakcie je obmedzená, hoci sa interakcia s anticholínergikami neskúmala. Neexistujú farmakokinetické interakcie so selegilínom ani levodopou.


Inhibítory/kompetítory aktívneho renálneho vylučovania

Cimetidín znižuje renálny klírens pramipexolu približne o 34%, pravdepodobne inhibíciou katiónového vylučovacieho transportného systému renálnych tubulov. Preto lieky, ktoré sú inhibítory tohto aktívneho renálneho vylučovania alebo sa vylučujú touto cestou, ako sú cimetidín, amantadín, mexiletín, zidovudín, cisplatina, chinín a prokainamid môžu vzájomne reagovať s pramipexolom, čo má za následok zníženie klírensu jedného alebo oboch liekov. Ak sa tieto lieky podávajú súbežne s Pramipexolom STADA, má sa zvážiť zníženie dávky pramipexolu.


Kombinácia s levodopou

Ak sa Pramipexol STADA podáva v kombinácii s levodopou, odporúča sa pri zvyšovaní dávky Pramipexolu STADA zníženie dávky levodopy a dávkovanie ďalších antiparkinsoník sa má udržiavať konštantné.


Pre možné aditívne účinky sa vyžaduje opatrnosť u pacientov užívajúcich iné sedatíva alebo alkohol v kombinácii s pramipexolom.


Antipsychotiká

Treba sa vyhýbať súbežnému podávaniu antipsychotík s pramipexolom (pozri časť 4.4), napr. ak možno očakávať antagonistický účinok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

U ľudí sa nepozoroval vplyv na priebeh gravidity a laktácie. Pramipexol nebol teratogénny u potkanov

a králikov, ale bol embryotoxický u potkanov pri toxických dávkach podaných gravidnej samici (pozri

časť 5.3).

Pramipexol STADA sa nemá používať počas gravidity, len ak je to výslovne nevyhnutné, t.j. ak možný prínos preváži možné riziko pre plod.


Laktácia

Keďže liečba pramipexolom inhibuje vylučovanie prolaktínu u ľudí, možno očakávať aj inhibíciu laktácie. Vylučovanie pramipexolu do materského mlieka u žien sa neskúmalo. U potkanov bola koncentrácia rádioaktívne označeného liečiva vyššia v materskom mlieku ako v plazme.

Pre chýbajúce údaje u ľudí sa Pramipexol STADA nemá užívať počas dojčenia. Ak je však jeho užívanie nevyhnuté, dojčenie sa má prerušiť.


Fertilita

Neboli vykonané žiadne štúdie o vplyve na fertilitu u ľudí. V štúdiách na zvieratách pramipexol

ovplyvnil estrálne cykly a znížil fertilitu samíc, tak ako sa očakávalo u dopamínového agonistu.

Tieto štúdie nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky vzhľadom na samčiu fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pramipexol STADA môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Môžu sa objaviť halucinácie alebo somnolencia.


Pacienti liečení Pramipexolom STADA a u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizódy náhleho spánku, musia byť informovaní, že nemajú viesť vozidlo alebo sa zaoberať činnosťami, kde by im nedostatok pozornosti mohol priniesť riziko vážneho zranenia alebo smrti (napr. obsluhovanie strojov), kým takéto rekurentné epizódy a somnolencia neustúpia (pozri aj časti 4.4, 4.5 a 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Očakávané nežiaduce reakcie

Pri užívaní pramipexolu sa predpokladajú nasledovné nežiaduce účinky: neobvyklé sny, amnézia, príznaky poruchy správania-impulzívne a kompulzívne správanie, ako zvýšená chuť do jedla, patologické nakupovanie, hypersexualita a patologické hráčstvo; srdcové zlyhanie, stav zmätenosti, zápcha, ilúzie, závraty, dyskinéza, dyspnoe, únava, halucinácie, bolesť hlavy, štikútka, hyperkinéza, hyprefágia, hypotenzia, neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu, nespavosť, poruchy libida, nauzea, paranoja; periférny edém, pneumónia, svrbenie, vyrážka a iná hypersenzitivita, nepokoj, somnolencia, náhle nutkanie na spanie, synkopa, poruchy videnia zahŕňajúce dvojité videnie, rozmazané videnie a obmedzenú zrakovú ostrosť, vracanie, zníženie telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla, zvýšenie telesnej hmotnosti.


Z analýzy združených placebom kontrolovaných štúdií vyplýva, že pri porovnaní celkovo 1923 pacientov užívajúcich pramipexol a 1354 pacientov užívajúcich placebo boli nežiaduce účinky často hlásené u oboch skupín. 63% pacientov užívajúcich pramipexol a 52% pacientov užívajúcich placebo hlásilo aspoň jeden nežiaduci účinok.


Tabuľky 1 a 2 zobrazujú frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov lieku z placebom kontrolovaných klinických štúdií u Parkinsonovej choroby. Nežiaduce účinky lieku uvedené v týchto tabuľkách sú tie, ktoré sa objavili u 0,1% alebo u viacerých pacientov liečených pramipexolom a boli hlásené signifikantne častejšie u pacientov užívajúcich pramipexol než u pacientov užívajúcich placebo alebo ak udalosť bola posúdená ako klinický relevantná. Väčšina nežiaducich liekových reakcií bola mierna až stredne závažná. Zvyčajne sa začali na začiatku liečby a väčšinou mali tendenciu počas pokračovania liečby vymiznúť.


V systéme orgánovej klasifikácie sú nežiaduce účinky evidované podľa názvu frekvencie (počet pacientov, u ktorého sa očakáva výskyt reakcie) použitím nasledujúcich kategórií: Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Parkinsonova choroba, najčastejšie nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené (≥ 5%) nežiaduce účinky u pacientov s Parkinsonovou chorobou boli častejšie pri liečbe pramipexolom ako pri liečbe placebom hlásené nauzea, dyskinéza, hypotenzia, závrat, ospalosť, nespavosť, zápcha, halucinácie, bolesť hlavy a únava. Výskyt ospanlivosti sa zvyšuje pri dávkach vyšších ako 1,5 mg soli pramipexolu na deň (pozri časť 4.2). Častejším nežiaducim účinkom v kombinácii s levodopou bola dyskinéza. Na začiatku liečby sa môže objaviť hypotenzia, najmä ak je pramipexol titrovaný priveľmi rýchlo.


Tabuľka 1: Parkinsonova choroba


Systém orgánovej klasifikácie

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Menej časté

pneumónia

Poruchy endokrinného systému

Menej časté

neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu1

Psychické poruchy

Časté

abnormálne sny, impulzívne a kompulzívne správanie,

zmätenosť, halucinácie, nespavosť

Menej časté

nadmerné prejedanie1 sa, chorobné nakupovanie, delúzie, hyperfágia1, hypersexualita, poruchy libida, paranoja, patologické hráčstvo, nepokoj

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

závrat, dyskinéza, somnolencia

Časté

bolesť hlavy

Menej časté

amnézia, hyperkinéza, epizódy náhleho spánku, synkopa

Poruchy oka

Časté

poruchy videnia zahŕňajúce dvojité videnie, rozmazané videnie a obmedzenú zrakovú ostrosť

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

srdcové zlyhanie1

Poruchy ciev

Časté

hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

dyspnoe, štikútka

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

nauzea

Časté

zápcha, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

precitlivenosť, svrbenie, exantém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

únava, periférny opuch

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zníženie telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla

Menej časté

zvýšenie telesnej hmotnosti

1Tento nežiaduci účinok sa zistil na základe skúseností po uvedení lieku na trh. S 95 % istotou nie je

kategória frekvencie výskytu vyššia ako menej častá, ale môže to byť aj menej. Presné stanovenie

frekvencie výskytu nie je možné, keďže nežiaduci účinok sa nevyskytol v databáze 2 762 pacientov

klinickej štúdie, ktorí trpeli Parkinsonovou chorobou a boli liečení pramipexolom.


Somnolencia

Pramipexol sa často spája so somnolenciou a v menej častých prípadoch sa spája s nadmernou somnolenciou počas dňa a s epizódami náhleho nutkania na spanie (pozri tiež časť 4.4).


Poruchy libida

Pramipexol sa môže menej často spájať s poruchami libida (zvýšenie alebo zníženie).


Poruchy kontroly impulzov

U pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane pramipexolu sa môže vyskytnúť patologické

hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a

chorobné jedenie (pozri časť 4.4).


V prierezovej retrospektívnej štúdii typu case-control, ktorá zahŕňala 3 090 pacientov s Parkinsonovou chorobou, 13,6% všetkých pacientov, ktorí dostávali dopamínergnú a non-dopamínergnú liečbu malo za posledných 6 mesiacov príznaky impulzívneho správania. Sledované prejavy zahŕňajú patologické hráčstvo, patologické nakupovanie, zvýšená chuť do jedla a kompulzívne sexuálne správanie (hypersexualitu). Možné nezávislé rizikové faktory impulzívneho správania zahŕňali dopamínergnú liečbu a vyššie dávky dopamínergnej liečby, nižší vek (≤65 rokov), slobodný stav a pacientom uvedené hráčstvo v rodinnej anamnéze.


Srdcové zlyhanie

V klinických štúdiách a na základe skúseností po uvedení lieku na trh u pacientov liečených

pramipexolom bolo hlásené srdcové zlyhanie. Vo farmakoepidemiologickej štúdii sa užívanie

pramipexolu spájalo so zvýšeným rizikom výskytu srdcového zlyhania v porovnaní s pacientmi, ktorí

neužívali pramipexol (zistená miera rizika 1,86; 95 % Cl, 1,21-2,85).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


So závažným predávkovaním nie sú klinické skúsenosti. Očakávané nežiaduce účinky môžu byť tie, ktoré súvisia s farmakodynamickým profilom dopamínových agonistov vrátane nauzey, vracania, hyperkinézy, halucinácií, nepokoja a hypotenzie.


Nie je určené antidotum na predávkovanie dopamínovými agonistami. Ak sa vyskytnú príznaky stimulácie centrálneho nervového systému, môže byť indikované podanie neuroleptík. Zvládnutie predávkovania môže vyžadovať všeobecné podporné prostriedky zahŕňajúce výplach žalúdka, intravenózne podávanie tekutín podávanie aktivovaného uhlia a monitorovanie EKG.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsoniká, agonisty dopamínu, ATC kód: N04BC05.


Mechanizmus účinku

Pramipexol je dopamínový agonista, ktorý sa viaže s veľkou selektívnosťou a špecifickosťou na dopamínové receptory podtriedy D2 a má prednostnú afinitu k D3 receptorom. Má plnú vnútornú aktivitu.


Pramipexol zmierňuje parkinsonovský motorický deficit stimuláciou dopamínových receptorov v striate. Pokusy na zvieratách ukázali, že pramipexol inhibuje syntézu dopamínu, jeho vylučovanie a premenu.


Mechanizmus účinku pramipexolu pri liečbe syndrómu nepokojných nôh nie je známy. Neurofarmakologické dôkazy naznačujú zapojenie sa primárneho dopaminergného systému.


Farmakodynamické účinky

U zdravých dobrovoľníkov sa sledovalo zníženie sekrécie prolaktínu v závislosti od dávky. V klinickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, kde boli tablety pramipexolu s predlženým uvoľňovaním titrované rýchlejšie (každé 3 dni), ako bolo odporúčané, až do 3,15 mg bázy pramipexolu (4,5 mg soli) denne, sa pozorovalo zvýšenie krvného tlaku a tepovej frekvencie. Takýto účinok sa nepozoroval u pacientov v štúdii.


Klinická účinnosť a bezpečnosť pri Parkinsonovej chorobe

U pacientov pramipexol zmiernil znaky a príznaky idiopatickej Parkinsonovej choroby. Placebom kontrolované klinické štúdie zahŕňali približne 1 800 pacientov liečených pramipexolom v štádiu I – V podľa Hoehna a Yahra. Okrem nich bolo približne 1 000 pacientov v pokročilejších štádiách, ktorí súčasne užívali levodopu a mali motorické komplikácie.


Pri ranej a pokročilej Parkinsonovej chorobe bola účinnosť pramipexolu v kontrolovaných klinických štúdiách udržiavaná na rovnakej úrovni počas približne 6 mesiacov. V otvorených pokračujúcich štúdiách trvajúcich viac ako 3 roky sa nezaznamenali znaky klesajúcej účinnosti.


V kontrolovanej dvojročnej dvojito zaslepenej štúdii začiatok liečby pramipexolom v porovnaní so začatím liečby levodopou výrazne oddialil nástup motorických komplikácií a znížil ich výskyt. Toto oddialenie motorických komplikácií pri pramipexole má vyrovnať väčšie zlepšenie motorických funkcií s levodopou (merané ako stredná hodnota zmeny v UPDRS škále). Celkový výskyt halucinácií a somnolencie bol všeobecne vyšší vo fáze zvyšovania dávky v skupine užívajúcej pramipexol. Avšak počas udržiavacej fázy sa výrazný rozdiel nezaznamenal. Tieto skutočnosti sa majú zvážiť, keď sa u pacientov s Parkinsonovou chorobou začína liečba pramipexolom.


Pediatrická populácia

Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre pramipexol

s ohľadom na všetky vekové podskupiny detí a dospievajúcich s Parkinsonovou chorobou (pozri časť

4.2 pre informáciu o pediatrickom použití).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Pramipexol sa po perorálnom podaní absorbuje rýchlo a úplne. Absolútna biologická dostupnosť je vyššia ako 90% a maximálne plazmatické koncentrácie sa objavujú po 1 až 3 hodinách.

Súčasné podanie s jedlom neznižovalo množstvo absorbovaného pramipexolu, ale znižovalo rýchlosť absorpcie. Pramipexol vykazuje lineárnu kinetiku a malú variabilitu plazmatických hladín medzi jednotlivými pacientmi.


Distribúcia

U ľudí je väzba pramipexolu na bielkoviny veľmi nízka (<20%) a distribučný objem je rozsiahly (400 l). Vysoké koncentrácie v mozgovom tkanive sa pozorovali u potkanov (približne 8-násobok koncentrácie v plazme).


Biotransformácia

Pramipexol sa u ľudí metabolizuje len v malom rozsahu.


Eliminácia

Hlavnou cestou vylučovania je renálna exkrécia nezmeneného pramipexolu. Približne 90% 14C označenej dávky sa vylúči obličkami a menej ako 2% sa nachádzalo v stolici. Celkový klírens pramipexolu je približne 500 ml/min a renálny klírens je približne 400 ml/min. Eliminačný polčas (t½) sa pohybuje od 8 hodín u mladých do 12 hodín u starších pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie toxicity po opakovanom podávaní ukázali, že pramipexol má vplyv prevažne na funkcie CNS a ženského reprodukčného systému, pravdepodobne v dôsledku svojho zvýšeného farmakodynamického účinku.


U miniprasiat bolo zaznamenané zníženie diastolického i systolického tlaku a pokles tepovej frekvencie. Sklon k hypotenznému účinku sa zaznamenal u opíc.


U potkanov a králikov boli zistené možné účinky pramipexolu na reprodukčnú funkciu. Pramipexol nebol teratogénny u potkanov a králikov, ale bol embryotoxický u potkanov pri dávkach toxických pre matku. V dôsledku výberu živočíšnych druhov a obmedzenia sledovaných parametrov neboli nežiaduce účinky pramipexolu na graviditu a mužskú fertilitu plne objasnené.


U potkanov sa pozorovalo oneskorenie pohlavného vývoja (t.j. oddelenie predkožky a vaginálneho

vchodu). Relevantnosť týchto zistení pre ľudí nie je známa.


Pramipexol nebol genotoxický. V štúdii karcinogenity sa u samcov potkanov vyvinula hyperplázia Leydigových buniek a adenómy, ktoré sa vysvetľujú inhibičným účinkom pramipexolu na prolaktín. Tento nález nie je klinicky relevantný pre človeka. Rovnaká štúdia tiež preukázala, že pri dávkach pramipexolu 2 mg/kg (vo forme soli) a vyšších sa u albínskych potkanov pozorovala degenerácia sietnice. Tento posledný nález sa však nepozoroval u pigmentovaných potkanov, ako ani pri dvojročnej štúdii karcinogenity u albínskych myší či iných sledovaných živočíšnych druhov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Betacyklodextrín

Kukuričný škrob

Povidón 30

Mikrokryštalická celulóza

Koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA-ALU-PVC/ALU-blister: 10 tabliet v blistri.


Pramipexol STADA 0,088 mg tablety:

Škatuľka obsahuje 1, 3, 6 alebo 10 blistrov (10, 30, 60 alebo 100 tabliet).


Pramipexol STADA 0,18 mg tablety:

Škatuľka obsahuje 1, 3, 6, 10 alebo 2x10 blistrov (10, 30, 60, 100 alebo 200 (2x100) tabliet).


Pramipexol STADA 0,7 mg tablety:

Škatuľka obsahuje 3, 6, 10 alebo 2x10 blistrov (30, 60, 100 alebo 200 (2x100) tabliet).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Pramipexol STADA 0,088 mg tablety: 27/0016/09-S

Pramipexol STADA 0,18 mg tablety: 27/0015/09-S

Pramipexol STADA 0,7 mg tablety: 27/0017/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 17. februára 2009.

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013

11Pramipexol STADA 0,18 mg tablety