+ ipil.sk

Pramipexol Teva Pharma 2,62 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2013/07779-REG, 2013/07780-REG, 2013/07859-REG, 2013/07781-REG, 2013/07782-REG


Písomná informácia prepoužívateľa


Pramipexol Teva Pharma 0,26 mg

PramipexolTeva Pharma 0,52 mg

PramipexolTeva Pharma 1,05 mg

PramipexolTeva Pharma 2,1 mg

PramipexolTeva Pharma 2,62 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


pramipexol


Pozorne si prečítajte celúpísomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tentoliek, pretože obsahuje prevás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak rovnaké príznakyochorenia akovy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka ajakýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie súuvedené vtejto písomnejinformácii

pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejtopísomnejinformácii prepoužívateľa sa dozviete:

 1. Čo je Pramipexol Teva Pharma a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pramipexol Teva Pharma

 3. Ako užívať Pramipexol Teva Pharma

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Pramipexol Teva Pharma

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Pramipexol Teva Pharma a na čo sa používa


Pramipexol Teva Pharma patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu, ktoré stimulujú receptory dopamínu v mozgu. Stimulácia dopamínových receptorov spúšťa nervové impulzy v mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať pohyby tela.


Pramipexol Teva Pharma sa používa na liečbu príznakov primárnej Parkinsonovej choroby u dospelých. Môže sa užívať samostatne alebo v kombinácii s levodopou (iné lieky na Parkinsonovu chorobu).

 1. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Pramipexol Teva Pharma

Neužívajte Pramipexol Teva Pharma

 • ak ste alergický na pramipexol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým,ako začneteužívať Pramipexol Teva Pharma, obráťtesa na svojho lekára.Povedzte svojmulekárovi aktrpíte alebosa niekedyu vásvyskytol niektoríz nasledujúcichstavov aleboochorení:

 • ochorenie obličiek.

 • halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie prítomné). Väčšina halucinácii je vizuálnych.

 • dyskinéza (t.j. abnormálne, nekontrolované pohyby končatín). Ak máte pokročilú Parkinsonovu chorobu a užívate tiež levodopu, môžu sa objaviť dyskinézy počas titrácie (nastavenia dávky) Pramipexolu Teva Pharma.

 • spavosť a epizódy náhleho zaspatia.

 • psychózy (napr. porovnateľné príznaky ako pri schizofrénii).

 • poškodenie zraku. Počas liečby Pramipexolom Teva Pharma máte mať pravidelné očné vyšetrenie.

 • závažné ochorenie srdca alebo krvných ciev. Budete potrebovať pravidelné kontroly vášho krvného tlaku, najmä na začiatku liečby. Ide o vyhnutie sa posturálnej hypotenzii (pokles krvného tlaku pri postavení sa).


Ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete vývoj nutkaní alebo túžieb v spôsobe správania, ktoré nieje prevás bežnéalebo nemôžeteodolať nutkaniu,pudu alebopokušeniuvykonať určitéčinnosti, ktorémôžu poškodiť vás alebo iných,povedzte tosvojmu lekárovi.Takého správaniasa nazývajúporuchy kontrolyimpulzov a môžuzahŕňať správanie,ako je návykovépatologickéhráčstvo,nadmerné jedeniealebo míňanie,abnormálnevysoká sexuálnatúžba alebonezvyčajnázaujatosť snárastomsexuálnychmyšlienok alebopocitov. Môžebyť potrebné,abyvámlekárupravildávku alebo abyukončilpodávanielieku.


Informujte svojho lekára, ak si vy alebo vaša rodina/opatrovateľ všimnete, že sa u vás vyvíja mánia (vzrušenie, pocitoduševneniaalebo nadmernéhonadšenia) alebodelírium(zníženévnímanie,zmätenosť,strata vnímaniareality). Môžebyť potrebné,aby vámlekárupravildávku alebo aby ukončilpodávanielieku.


Deti a dospievajúci

Neodporúča sa používať Pramipexol Teva Pharma u detí alebo dospievajúcich do 18 rokov.


Iné liekya Pramipexol Teva Pharma

Ak teraz užívatealebo stev poslednomčase užívali,či práve budeteužívať ďalšielieky, povedzteto svojmulekárovi alebo lekárnikovi. Vzťahuje sa to na lieky, rastlinné prípravky, potravinové alebo výživové doplnky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Máte sa vyhnúť užívaniu Pramipexolu Teva Pharma spolu s antipsychotickými liekmi. Buďte opatrný,ak užívatenasledovnélieky:

 • cimetidín (na liečbu nadprodukcie žalúdočnej kyseliny a žalúdočných vredov);

 • amantadín (ktorý môže byť použitý na liečbu Parkinsonovej choroby);

 • mexiletín (na liečbu nepravidelnej činnosti srdca, stav známy ako ventrikulárna arytmia);

 • zidovudin (ktorý sa môže používať na liečbu syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), ochorenie ľudského imunitného systému);

 • cisplatina (na liečbu rôznych druhov rakoviny);

 • chinín (ktorý sa môže používať ako prevencia bolestivých kŕčov nôh počas noci a ako liečba určitého typu malárie známeho ako falciparum malária (zhubná malária));

 • prokainamid (na liečbu nepravidelného srdcového rytmu).


Ak užívate levodopu a začínate liečbu s Pramipexolom Teva Pharma, odporúča sa znížiť dávku levodopy.


Buďte obozretný, ak užívate akékoľvek lieky, ktoré spôsobujú upokojenie (majú sedatívny účinok) alebo ak pijete alkohol. V týchto prípadoch Pramipexol Teva Pharma môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Pramipexol Teva Pharma a jedlo, nápojea alkohol

Máte byť obozretný akpijete alkoholpočas liečbyPramipexolom Teva Pharma.Pramipexol Teva Pharma možnoužívať s alebobez jedla.


Tehotenstvo, dojčeniea plodnosť

Ak ste tehotná alebodojčíte, aksi myslíte,že stetehotná aleboak plánujeteotehotnieť,poraďte saso svojímlekárom predtým,ako začneteužívať tentoliek. Vášlekárprediskutuje s vami, čimáte pokračovať s užívanímPramipexolom Teva Pharma.

Účinok Pramipexol Teva Pharma na nenarodenédieťa nieje známy.Preto neužívajtePramipexol Teva Pharma,ak ste tehotná,pokiaľ vám vášlekár nepovie,aby steho užívali.


Pramipexol Teva Pharmasa nemáužívať počasdojčenia. Pramipexol Teva Pharmamôže znížiť tvorbu materskéhomlieka. Môžetiež prechádzať do materskéhomlieka a dostať sa takdo vášhodieťaťa. Akje užívaniePramipexol Teva Pharmanevyhnutné,dojčenie trebaprerušiť.


Skôrako začneteužívať akýkoľvekliek, poraďtesa sosvojím lekáromalebo lekárnikom.


Vedenie vozidiela obsluhastrojov

Pramipexol Teva Pharma môžespôsobiť halucinácie(zrakové,sluchové alebo pocitové vnemy,ktoré nie prítomné).Ak sa objavia, neveďtevozidlo a neobsluhujtestroje.


Pramipexol Teva Pharmasa spájaso spavosťoua epizódamináhleho spánku,najmä u pacientov s Parkinsonovouchorobou. Akmáte skúsenostis týmitovedľajšímiúčinkami,nesmiete viesť vozidlo aleboobsluhovaťstroje. Aksa totovyskytne, máteto oznámiť vášmulekárovi.


 1. Ako užívať Pramipexol Teva Pharma


Vždy užívajtetento liekpresne tak,ako vámpovedal váš lekár. Aksi nieste niečímistý, overtesi tou svojholekára alebolekárnika. Lekárvás poučío správnomdávkovaní.


Užívajte Pramipexol Teva Pharma tablety s predĺženým uvoľňovaním len raz denne a každý deň približne v rovnakom čase.


Môžeteužívať Pramipexol Teva Pharma sjedlom alebo bez jedla. Tablety prehltnitea zapite ich vodou.


Nehryzte, nedeľte ani nedrvte tablety s predĺženým uvoľňovaním.
Ak tak urobíte, je tu nebezpečenstvo predávkovania sa, pretože
liek môže byť uvoľnený do tela príliš rýchlo.Počas prvého týždňa, obvyklá dávka je 1 tableta Pramipexolu Teva Pharma je 0,26 mg pramipexolu. Tá sa bude zvyšovať každých 5–7 dní podľa odporúčania vášho lekára, až kým sa vaše príznaky nedostanú pod kontrolu (udržiavacia dávka).


Vzostupne dávkovacia schéma Pramipexolu Teva Pharma

Týždeň

Celková denná dávka (mg)

Počet tabliet

1

0,26

1 tableta s predĺženým uvoľňovaným Pramipexolu Teva Pharma 0,26 mg

2

0,52

1 tableta s predĺženým uvoľňovaným Pramipexolu Teva Pharma 0,52 mg alebo

2 tablety Pramipexolu Teva Pharma 0,26 mg

3

1,05

1 tableta s predĺženým uvoľňovaným Pramipexolu Teva Pharma 1,05 mg

alebo

2 tablety s predĺženým uvoľňovaným Pramipexolu Teva Pharma 0,52 mg

alebo

4 tablety s predĺženým uvoľňovaným Pramipexolu Teva Pharma 0,26 mg


Obvyklá udržiavacia dávka je 1,05 mg denne. Avšak vaša dávka môže byť zvýšená ešte viac. Ak je to potrebné, váš lekár môže zvýšiť dávkovanie tabliet až na maximum 3,15 mg pramipexolu denne. Tiež je možná aj nižšia udržiavacia dávka jednej tabliety Pramipexolu Teva Pharma 0,26 mg denne.


Pacienti s ochorením obličiek:

Ak máte ochorenie obličiek váš lekár vám predpíše obvyklú počiatočnú dávku 0,26 mg tabliet s predĺženým uvoľňovaným iba každý druhy deň po dobu jedného týždňa. Potom váš lekár môže zvýšiť dávkovanie tabliet na 0,26 mg tabliet každý deň. Ak je potrebné ďalšie zvýšenie dávky, váš lekár to môže upraviť dávkovanie postupne po 0,26 mg pramipexolu.


Ak prechádzate z pramipexolu tablety s okamžitým uvoľňovaním

Váš lekár určí dávku pramipexolu tablety s predĺženým uvoľňovaním, ktorú mate užívať, na základe dávky pramipexolu tablety s okamžitým uvoľňovaním.

Vezmite si vaše tablety pramipexolu (s okamžitým uvoľňovaním) ako zvyčajne deň pred prestavením. Na ďalší deň ráno užite pramipexol tablety s predĺženým uvoľňovaním a už neužívajte ďalšie tablety pramipexolu (s okamžitým uvoľňovaním).


Ak užijete viacPramipexolu Teva Pharma,ako máte

Ak náhodou užijete prílišveľa tabliet

 • Poraďte sa okamžite s vašim lekárom alebo oddelením urgentnej medicíny najbližšej nemocnice.

 • Môžete mať skúsenosť s vracaním, nepokojom alebo s niektorým z vedľajších účinkov popísaných v časti 4 „Možné vedľajšie účinky.


Ak zabudnete užiťPramipexol Teva Pharma

Ak zabudnete užiť dávku Pramipexolu Teva Pharma, ale spomeniete si počas ďalších 12 hodín, užite tabletu ihneď a nasledujúcu tabletu si vezmite v zvyčajnom čase.
Ak zabudnete na dávku na dobu dlhšiu ako 12 hodín, jednoducho užite vašu nasledujúcu dávku v zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku tabliet.


Ak prestaneteužívaťPramipexol Teva Pharma

Neprerušujte užívaniePramipexolu Teva Pharmabezpredchádzajúcejkonzultácie svašim lekárom.

Ak je potrebné ukončiť užívanietohto lieku,váš lekárbude postupneznižovať dávku.Tým sa znižuje rizikozhoršeniapríznakov.


Ak trpíte na Parkinsonovuchorobu, liečbaPramipexolom Teva Pharmanemá byťnáhle ukončená.Náhle ukončeniemôže uvás spôsobiť vznik zdravotnéhostavu nazývanéhomalígnyneuroleptickýsyndróm, ktorýmôžepredstavovať vážnezdravotnériziko. Príznakyzahŕňajú:

 • akinézu (strata svalovej hybnosti),

 • svalovú rigiditu,

 • horúčku,

 • nestabilný krvný tlak,

 • tachykardiu (zvýšená srdcová frekvencia),

 • zmätenosť,

 • zníženú hladinu vedomia (t.j. kómu).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hodnotenie týchto vedľajších účinkov vychádza z nasledovných frekvencií:


Veľmi časté:

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté:

môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb


Môžete mať skúsenosť s nasledovnými vedľajšími účinkami:


Veľmi časté:

 • Dyskinéza (t.j. abnormálne, mimovoľné pohyby končatín)

 • Ospanlivosť

 • Závraty

 • Nevoľnosť (pocit na vracanie)


Časté:

 • Naliehavá potreba neobvyklého správania

 • Halucinácie (videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré nie prítomné)

 • Zmätenosť

 • Únava (vyčerpanosť)

 • Nespavosť (insomnia)

 • Zadržiavanie tekutín, obvykle v nohách (periférny opuch)

 • Bolesti hlavy

 • Hypotenzia (nízky krvný tlak)

 • Abnormálne sny

 • Zápcha

 • Poruchy videnia

 • Vracanie (nevoľnosť)

 • Strata telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla

Menej časté:

 • Paranoja (napr. prílišný strach o seba)

 • Falošné predstavy

 • Nadmerná denná spavosť a epizódy náhleho spánku

 • Amnézia (porucha pamäti)

 • Hyperkinéza (zvýšená pohyblivosť a neschopnosť zotrvať v pokoji)

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti

 • Alergické reakcie (napr. vyrážka, svrbenie, precitlivenosť)

 • Mdloby

  • Srdcové zlyhanie (problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť dýchavicu alebo opuchnutie členkov)*

 • Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu*

 • Nepokoj

 • Dyspnoe (ťažkosti s dýchaním)

 • Štikútka

 • Zápal pľúc (infekcia pľúc)

  • Neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

  • Silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

  • Zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

  • Nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

  • Nenásytné jedenie (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné jedenie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu).*

 • Delírium (znížené vnímanie, zmätenosť, strata vnímania reality)


Zriedkavé:

 • Mánia (vzrušenie, oduševnenie alebo nadmerné nadšenie)


Ak sa uvás vyskytneniektorý ztýchto prejavovsprávania,povedzte to lekárovi;prediskutuje svami spôsobyzvládnutia alebo zmierneniapríznakov.


Pre vedľajšieúčinky označené * nie je možné presnestanoviť frekvenciuich výskytu,keďže tietovedľajšieúčinky sa nezistili vklinických štúdiách s 2 762 pacientmiliečenýmipramipexolom.

Kategória frekvencievýskytu nieje pravdepodobnevyššia akomenej časté.

 1. Hlásenie vedľajších účinkov

 2. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 3. Ako uchovávať Pramipexol Teva Pharma


Uchovávajtemimo dohľadua dosahu detí.


Nepoužívajte tentoliek po dátumeexspirácie,ktorý jeuvedený na obale po EXP.Dátum exspiráciesa vzťahujena poslednýdeň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


Nelikvidujte liekyodpadovou vodoualebo domovýmodpadom.Nepoužitý liekvráťte do lekárne. Tietoopatrenia pomôžuchrániť životnéprostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Pramipexol Teva Pharma obsahuje

Liečivo jepramipexol.

Každá tableta obsahuje 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 2,1 mg alebo 2,62 mg pramipexolu vo forme 0,375 mg, 0,75 mg,1,5 mg, 3 mg alebo 3,75 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu.


Ďalšie zložky sú: hypromelóza, bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý, magnéziumstearát,
bezvodý koloidný oxid kremičitý.


Ako vyzerá Pramipexol Teva Pharma a obsah balenia

Pramipexol Teva Pharma 0,26 mg: biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami s priemerom 9 mm a s označením 026 na jednej strane.

Pramipexol Teva Pharma 0,52 mg: biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 10 mm a s označením 052 na jednej strane.

Pramipexol Teva Pharma 1,05 mg: biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 10 mm a s označením 105 na jednej strane.

Pramipexol Teva Pharma 2,1 mg: biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 10 mm a s označením 210 na jednej strane

Pramipexol Teva Pharma 2,62 mg : biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 10 mm a s označením 262 na jednej strane


Pramipexol Teva Pharma je dostupný v baleniach po 10, 30 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v hliníkových blistroch.


Na trh nemusiabyť uvedené všetkyveľkostibalenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,

Teslova 26, 821 06 Bratislava,

Slovenská republika


Výrobcovia

Ferrer Internacional, S.A.
Joan Buscallà, 1-9, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 08173 Španielsko

Laboratorios Normon, S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, Madrid, 28760 Španielsko


Teva Pharma B.V.
Swensweg 5, Haarlem, 2031 GA, Holandsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Pramipexol ratiopharm 0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg; 1,57 mg; 2,1 mg; 2,62 mg; 3,15 mg Retardtabletten

Belgicko Pramipexol Teva 0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg; 2,1 mg; 3,15 mg tabletten met verlengde

afgifte

Nemecko Pramipexol AbZ 0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg; 1,57 mg; 2,1 mg; 2,62 mg; 3,15 mg Retardtabletten

Dánsko Pramipexol Teva Pharma

Estónsko Pramipexole Teva

Fínsko Pramipexol ratiopharm 0,26mg; 0,52mg; 1,05mg; 1,57mg; 2,1mg; 2,62mg; 3,15mg depottabletti

Francúzsko Pramipexole Teva 0.26mg; 0.52mg; 1.05mg; 2,1 mg comprimé à liberation

prolongée

Chorvátsko Pramipeksol Pliva 0,26 m; 0,52 mg; 1,05 mg; 2,1 mg; 3,15 mg tablete s produljenim

Oslobađanjem

Maďarsko Pramipexol Teva 0.26 mg; 0.52 mg; 1.05 mg; 1.57 mg; 2.1 mg; 2.62 mg; 3.15 mg retard tabletta

Island Pramipexol ratiopharm 0,26mg; 0,52mg; 1,05mg; 1,57mg; 2,1mg; 2,62mg; 3,15mg forðatafla

Litva Pramipexole Teva 0,26 mg; 0,52 mg; a 1,05 mg; 1,57 mg; 2,1 mg; 3,15 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Lotyšsko Pramipexole Teva 0,26 m; 0,52 mg; 1,05 mg; 2,1 mg; ilgstošās darbības tabletes

Holandsko Pramipexol retard Teva 0.26 mg; 1.05 mg; 1.57 mg; 2.1 mg; 2.62 mg; 3.15 mg tabletten met

Rumunsko PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg; 1,57 mg; 2,1 mg; 2,62 mg; 3,15 mg comprimate cu eliberare Prelungită


Švédsko Pramipexol Teva Pharma

Spojené kráľovstvo Pramipexole Teva XL 0.26mg; 0.52mg; 1.05mg ; 1.57mg ; 2.1mg; 2.62mg; 3.15mg Prolonged-release Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015.

Pramipexol Teva Pharma 2,62 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2013/07779-REG, 2013/07780-REG, 2013/07859-REG, 2013/07781-REG, 2013/07782-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Pramipexol Teva Pharma0,26 mg

PramipexolTeva Pharma 0,52 mg

PramipexolTeva Pharma 1,05 mg

PramipexolTeva Pharma 2,1 mg

PramipexolTeva Pharma 2,62 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


0,26 mg: každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,375 mgmonohydrátu pramipexoliumdichloridu, čo zodpovedá 0,26 mg pramipexolu.

0,52 mg: každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,75 mgmonohydrátu pramipexoliumdichloridu,čo zodpovedá 0,52 mgpramipexolu.

1,05 mg: každá tableta s predĺženým uvoľnovaním obsahuje 1,5 mgmonohydrátu pramipexoliumdichloridu, čo zodpovedá 1,05 mg pramipexolu.

2,1 mg: každá tableta s predĺženým uvoľnovaním obsahuje 3 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu,čo zodpovedá 2,1 mg pramipexolu.

2,62 mg: každá tableta s predĺženým uvoľnovaním obsahuje 3,75 mgmonohydrátu pramipexoliumdichloridu,čo zodpovedá 2,62 mgpramipexolu.


Poznámka:


Dávky pramipexolupublikované v literatúre sa vzťahujú na formu soli.

Preto budú dávky vyjadrené tak pre bázu pramipexolu, ako aj pre soľ pramipexolu (v zátvorkách).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľnovaním.


Pramipexol Teva Pharma 0,26 mg: biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami s priemerom 9 mm a s označením 026 na jednej strane.

Pramipexol Teva Pharma 0,52 mg: biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 10 mm a s označením 052 na jednej strane.

Pramipexol Teva Pharma 1,05 mg: biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 10 mm a s označením 105 na jednej strane.

Pramipexol Teva Pharma 2,1 mg: biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 10 mm a s označením 210 na jednej strane.

Pramipexol Teva Pharma 2,62mg: biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 10 mm a s označením 262 na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Pramipexol Teva Pharma je indikovaný u dospelých na liečbu subjektívnych a objektivných príznakov idiopatickej Parkinsonovej choroby, a to v monoterapii (bez levodopy) alebo v kombinácii s levodopou, t.j. v priebehu ochorenia, až do neskorých štádií, keď sa účinok levodopy skracuje alebo sa stáva neúplným a keď dochádza k výkyvom terapeutického účinku (dosiahnutie hornej hranice dávkyalebo typu „on-off“).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pramipexol Teva Pharma tablety s predĺženým uvoľňovaním predstavujú perorálnu formu pramipexolu, ktorá sa podáva jedenkrát denne.


Začiatok liečby

Dávky sa majú zvyšovať postupne, a to od počiatočnej dávky 0,26 mg bázy (0,375 mg soli) denne, ktorá sa následne zvyšuje raz za 5 až 7 dní. Pokiaľ sa u pacientov nevyskytnú netolerovateľné nežiaduce účinky, dávka sa má zvyšovať až do dosiahnutia maximálneho terapeutického účinku.


Schéma zvyšovania dávky Pramipexolu Teva Pharma

Týždeň

Celková denná dávka (mg bázy)

Celková denná dávka (mg soli)

1

0,26

0,375

2

0,52

0,75

3

1,05

1,5


Ak je potrebné ďalšie zvyšovanie dávky, denná dávka sa má zvyšovať po 0,52 mg bázy (0,75 mg soli) v týždňových intervaloch až na maximálnu dennu dávku 3,15 mg bázy (4,5 mg soli). Má sa však vziať do úvahy, že pri užívaní dávok nad 1,05 mg bázy (1,5 mg soli) denne sa zvyšuje výskyt somnolencie (pozri časť 4.8).


Pacienti, ktorí už užívajú Pramipexol Teva vo forme tabliet môžu byť okamžite prestavení na Pramipexol Teva Pharma tablety s predĺženým uvoľňovaním v rovnakej dennej dávke. Po prestavení na Pramipexol Teva Pharma tablety s predĺženým uvoľňovaním, dávka môže byť upravená v závislosti od odpovede pacienta na liečbu (pozri časť 5.1).

Udržiavacia liečba:

Individuálna dávka pramipexolu má byť v rozmedzí od 0,26 mg bázy (0,375 mg soli) maximálne do 3,15 mg bázy (4,5 mg soli) denne. Pri zvyšovaní dávky v troch pivotných štúdiách sa účinnosť pozorovala po dosiahnutí dennej dávky 1,05 mg bázy (1,5 mg soli). Ďalšia úprava dávkovania by mala byť založená na klinickej odpovedi a na výskyte nežiaducich účinkov. V klinických štúdiách bolo približne 5 % pacientov liečených dávkami menšími než 1,05 mg bázy (1,5 mg soli). Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe môžu byť dávky vyššie ako 1,05 mg bázy (1,5 mg soli) denne užitočné u pacientov, u ktorých sa predpokladá redukcia dávok levodopy. Odporúča sa, aby sa dávkovanie levodopy znižovalo tak počas zvyšovania dávky ako aj pri udržiavacej liečbe Pramipexolom Teva Pharma, v závislosti od odpovede jednotlivých pacientov (pozri časť 4.5).


Vynechanie dávky

Keď pacient zabudne užiť dávku, majú sa tablety Pramipexolu Teva Pharma užiť do 12 hodín po stanovenom čase. Po 12 hodinách sa má vynechaná dávka vypustiť a nasledujúca dávka sa má užiť ďalší deň v príslušnom čase.


Prerušenie liečby:

Náhle prerušenie dopamínergnej terapie môže viesť k rozvoju neuroleptického malígneho syndrómu. Postupne sa má znižovať dávka pramipexolu po 0,52 mg bázy (0,75 mg soli) denne až do dosiahnutia dennej dávky zredukovanej na 0,52 mg bázy (0,75 mg soli). Potom sa dávka znižuje po 0,26 mg bázy (0,375 mg soli) denne (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

Vylučovanie pramipexolu závisí od funkcie obličiek. Pre zahájenie liečby sa navrhuje nasledovná schéma dávkovania: u pacientov s klírensom kreatinínu nad 50 ml/min sa nevyžaduje zníženie dennej dávky alebo frekvencie dávkovania.


U pacientov s hodnotami klírensu kreatinínu medzi 30 a 50 ml/min sa má liečba začať 0,26 mg Pramipexolu Teva Pharma podávaných každý druhý deň. Na zvýšenie dennej dávky po prvom týždni je potrebná opatrnosť a starostlivé posúdenie terapeutickej odpovede a znášanlivosti po prvom týždni. Ak je potrebné ďalšie zvyšovanie dávky, tá má byť zvýšená o 0,26 mg bázy pramipexolu v týždenných intervaloch až do maximálnej dávky 1,57 mg bázy pramipexolu (2,25 mg soli) denne.


Liečba pacientov s klírensom kreatinínu pod 30 ml/min Pramipexolom Teva Pharma tablety s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča, pretože pre túto skupinu pacientov nie sú k dispozícii žiadne údaje. Použitie Pramipexolu Teva Pharma tablety má byť zvážené.


Ak sa funkcia obličiek zhoršuje počas udržiavacej liečby, je potrebné dodržiavať odporúčania uvedené vyššie.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Úprava dávky u pacientov so zlyhaním pečene pravdepodobne nie je nevyhnutná, pretože približne 90% absorbovaného liečiva sa vylučuje obličkami. Možný vplyv insuficiencie pečene na farmakokinetiku Pramipexolu Teva Pharma sa však neskúmal.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Pramipexolu Teva Pharma u detí do 18 rokov sa nesledovala. Nie je žiadne opodstatnenie pre používanie Pramipexolu Teva Pharma u detí s Parkinsonovou chorobou.


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou, nesmú sa žuť, deliť alebo drviť. Môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla, a mali by byť užité každý deň približne v rovnakom čase.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitnéupozornenia a opatrenia pripoužívaní


Pri predpisovaní tabliet Pramipexol Teva Pharma pacientom s Parkinsonovou chorobou a s poškodením funkcie obličiek sa odporúča znížené dávkovanie podľa časti 4.2.


Halucinácie

Pri liečbe dopamínovými agonistami a levodopou sú známym nežiaducim účinkom halucinácie. Pacienti majú byť informovaní, že sa môžu objaviť (prevažne vizuálne) halucinácie.


Dyskinéza

Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe sa pri kombinovanej liečbe s levodopou môžu počas začiatočnej titrácie dávky Pramipexolom Teva Pharma objaviť dyskinézy. Ak sa objavia, dávka levodopy sa má znížiť.


Epizódy náhleho spánku a somnolencia

Pramipexol sa spája so somnolenciou a epizódami náhleho upadnutia do spánku, obzvlášť u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často sa zaznamenalo náhle upadnutie do spánku počas bežných denných aktivít, niekedy bez toho, aby si to pacient uvedomil alebo pocítil varovné príznaky. Pacienti o tom musia byť informovaní a oboznámení s tým, že počas užívania Pramipexolu Teva Pharma musia byť opatrní počas vedenia vozidiel alebo pri obsluhe strojov. Pacienti, ktorí už mali problémy so somnolenciou a/alebo epizódami náhleho upadnutia do spánku, nesmú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Okrem toho je potrebné zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby. Keď pacienti užívajú v kombinácii s pramipexolom aj ďalšie sedatívne lieky alebo alkohol musia byť oboznámení s tým, že majú byť opatrní, kvôli možným aditívnym vedľajším účinkom (pozri časti 4.5, 4.7 a 4.8).


Poruchy kontroly impulzov

Pacienti majú byť pravidelne monitorovaní z dôvodu vývoja porúch kontroly impulzov. Pacienti a opatrovatelia majú byť upovedomení, že u pacientov liečených dopamínovými agonistmi vrátane pramipexolu, sa môžu vyskytnúť behaviorálne symptómy porúch kontroly impulzov zahŕňajúce patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualitu, chorobné míňanie alebo nakupovanie, nenásytné jedenie a chorobné jedenie. Ak sa vyvinú takéto symptómy, má sa zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie lieku.


Mánia a delírium

Má sa pravidelne sledovať, či sa u pacientov nevyvinie mánia a delírium. Pacienti a ošetrovatelia sa majú informovať, že u pacientov liečených pramipexolom sa môže vyskytnúť mánia a delírium. Ak sa vyvinú tieto príznaky, má sa zvážiť zníženie dávky/postupné prerušenie liečby.


Pacienti so psychotickými poruchami

Pacienti so psychotickými poruchami sa môžu liečiť agonistami dopamínu iba vtedy, ak možné prínosy prevažujú riziká. Treba sa vyhnúť súbežnému podávaniu antipsychotických liekov s pramipexolom (pozri časť 4.5).


Oftalmologické vyšetrenia

Odporúča sa vykonávať oftalmologické vyšetrenia, a to v pravidelných intervaloch alebo pri výskyte porúch zraku.


Ťažké kardiovaskulárne ochorenie

V prípade ťažkého kardiovaskulárneho ochorenia sa vyžaduje opatrnosť. Odporúča sa kontrolovať krvný tlak, hlavne na začiatku liečby, kvôli všeobecnému riziku posturálnej hypotenzie spojenej s liečbou dopamínergnými liekmi.


Neuroleptický malígny syndróm

Pri náhlom ukončení liečby dopamínergnými liekmi boli hlásené príznaky svedčiace o neuroleptickom malígnom syndróme (pozri časť 4.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Väzba na plazmatické bielkoviny

U človeka je väzba pramipexolu na plazmatické bielkoviny veľmi nízka (< 20 %) a zistila sa iba jeho zanedbateľná biotransformácia. Interakcie s inými liekmi, ktoré ovplyvňujú väzbu na plazmatické bielkoviny alebo vylučovanie biotransformáciou, sú preto nepravdepodobné. Keďže sa anticholinergiká vylučujú najmä biotransformáciou, potenciál pre interakciu je obmedzený, aj keď interakcia s anticholinergikami sa neskúmala. Nedochádza k farmakokinetickej interakcii so selegilínom a levodopou.


Inhibítory/kompetítory aktívnej renálnej eliminačnej cesty

Cimetidín znížil renálny klírens pramipexolu približne o 34 %, pravdepodobne inhibíciou renálnej tubulárnej sekrécie sprostredkovanej transportným systémom pre katióny. Lieky, ktoré sú inhibítory tejto aktívnej renálnej eliminačnej cesty alebo sú touto cestou vylučované, ako sú cimetidín, amantadín, mexiletín, zidovudín, cisplatina, chinín a prokainamid, preto môžu interagovať s pramipexolom, čo môže viesť k zníženému klírensu pramipexolu. Pri súbežnom podávaní týchto liekov s Pramipexolom Teva sa má zvážiť zníženie dávky pramipexolu.


Kombinácia s levodopou

Pri podávaní Pramipexolu Teva Pharma v kombinácii s levodopou sa počas zvyšovania dávky Pramipexolu Teva Pharma odporúča znížiť dávku levodopy a dávku iných antiparkinsonských liekov ponechať nezmenenú.

Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, ktorí v kombinácii s pramipexolom užívajú iné sedatívne lieky alebo alkohol, kvôli ich možným aditívnym účinkom (pozri časti 4.4, 4.7 a 4.8).


Antipsychotické lieky

Treba sa vyhnúť súbežnému podávaniu antipsychotických liekov s pramipexolom (pozri časť 4.4), napr. ak je možné očakávať antagonistický účinok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Vplyv na graviditu a laktáciu sa u ľudí neskúmal. Pramipexol nebol teratogénny u potkanov a králikov, ale bol embryotoxický u potkanov, keď sa podával v dávkach toxických pre samicu (pozri časť 5.3). Pramipexol Teva sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutých prípadoch, t.j. ak potenciálny prínos preváži možné riziko pre plod.


Dojčenie

Keďže liečba pramipexolom u ľudí inhibuje vylučovanie prolaktínu, očakáva sa aj inhibícia laktácie. Vylučovanie pramipexolu do materského mlieka sa u žien neskúmalo. U potkanov bola koncentrácia rádioaktivity súvisiacej s liečivom vyššia v materskom mlieku ako v plazme. Nie sú k dispozícii údaje u ľudí, a preto sa Pramipexol Teva Pharma nemá užívať počas dojčenia. Ak je však jeho použitie nevyhnutné, dojčenie sa má prerušiť.


Fertilita

Neboli vykonané žiadne štúdie o vplyve na fertilitu u ľudí. V štúdiách na zvieratách, pramipexol

ovplyvnil estrálne cykly a znížil fertilitu samičiek, tak ako sa očakávalo u dopamínového agonistu.

Tieto štúdie nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky vzhľadom na samčiu fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pramipexol Teva Pharma môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Môžu sa vyskytnúť halucinácie a somnolencia. Pacienti, u ktorých sa počas liečby Pramipexolom Teva Pharma vyskytne somnolencia a/alebo epizódy náhleho upadnutia do spánku, musia byť informovaní, že nesmú viesť vozidlo alebo sa zapájať do činností, v ktorých by narušená bdelosť mohla pre nich alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko závažného zranenia alebo úmrtia (napr. obsluha strojov), a to až dovtedy, kým u nich takéto opakované epizódy a somnolencia neustúpia (pozri aj časti 4.4, 4.5 a 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Očakávané nežiaduce reakcie

Pri užívaní Pramipexolu Teva Pharma sa predpokladajú nasledovné nežiaduce účinky: neobvyklé sny, amnézia, príznaky poruchy správania - impulzívne a kompulzívne správanie, ako zvýšená chuť do jedla, patologické nakupovanie, hypersexualita a patologické hráčstvo; srdcové zlyhanie, stav zmätenosti, zápcha, ilúzie, závraty, dyskinéza, dyspnoe, únava, halucinácie, bolesť hlavy, štikútka, hyperkinéza, hyprefágia, hypotenzia, neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu, nespavosť, poruchy libida, nauzea, paranoja; periférny edém, pneumónia, svrbenie, vyrážka a iná hypersenzitivita, nepokoj, somnolencia, náhle nutkanie na spanie, synkopa, poruchy videnia zahŕňajúce dvojité videnie, rozmazané videnie a obmedzenú zrakovú ostrosť, vracanie, zníženie telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla, zvýšenie telesnej hmotnosti.


Z analýzy združených placebom kontrolovaných štúdií vyplýva, že pri porovnaní celkovo 1 778 pacientov s Parkinsonovou chorobou užívajúcich pramipexol a 1 297 pacientov užívajúcich placebo boli v oboch skupinách často hlásené nežiaduce účinky. 67% pacientov užívajúcich pramipexol a 54% pacientov užívajúcich placebo nahlásilo aspoň jeden nežiaduci účinok.


Nežiaduce reakcie na liek uvedené v tabuľkách nižšie sú tie, ktoré sa vyskytli u 0,1 % alebo vyššieho percenta pacientov liečených pramipexolom a boli hlásené významne častejšie u pacientov užívajúcich pramipexol než u pacientov užívajúcich placebo, alebo sa považovali za klinicky relevantné udalosti. Väčšina nežiaducich účinkov lieku bola mierna až stredná, zvyčajne sa objavili na začiatku liečby a väčšinou mali tendenciu vymiznúť, dokonca aj vtedy, keď sa v liečbe pokračovalo.


V rámci tried orgánových systémov sú nežiaduce reakcie uvedené podľa frekvencie výskytu (počet pacientov, u ktorých sa očakáva výskyt reakcie) s použitím nasledujúcich kategórií: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/1 000).


Najčastejšie (≥ 5 %) hlásené nežiadúce reakcie na liek u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktoré sa vyskytovali častejšie pri liečbe pramipexolom než pri placebe, boli nauzea, dyskinéza, hypotenzia, závraty, somnolencia, insomnia, zápcha, halucinácie, bolesť hlavy a únava. Výskyt somnolencie sa zvyšuje pri dávkach vyšších ako 1,5 mg soli pramipexolu (pozri časť 4.2). Častejšia nežiadúca reakcia na liek pri kombinácii s levodopou bola dyskinéza. Na začiatku liečby sa môže vyskytnúť hypotenzia, najmä ak sa dávka pramipexolu zvyšuje príliš rýchlo.


Systém orgánovej klasifikácie

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Menej časté

pneumónia

Poruchy endokrinného systému

Menej časté

neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu1

Psychické poruchy

Časté

abnormálne sny, príznaky poruchy správania-impulzívne a kompulzívne správanie, zmätenosť, halucinácie, nespavosť

Menej časté

nadmerné prejedanie sa1, chorobné nakupovanie, falošné predstavy, hyperfágia1, hypersexualita, poruchy libida, paranoja, patologické hráčstvo, nepokoj, delírium

Zriedkavé

Mánia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

závraty, dyskinéza, somnolencia

Časté

bolesť hlavy

Menej časté

amnézia, hyperkinéza, epizódy náhleho spánku, synkopa

Poruchy oka

Časté

poruchy videnia zahŕňajúce dvojité videnie, rozmazané videnie a obmedzenú zrakovú ostrosť

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

srdcové zlyhanie1

Poruchy ciev

Časté

hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

dyspnoe, štikútka

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

nauzea

Časté

zápcha, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

precitlivenosť, svrbenie, vyrážka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

únava, periférny opuch

Laborátórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zníženie telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla

Menej časté

zvýšenie telesnej hmotnosti


1Tento nežiaduci účinok sa zistil na základe skúseností po uvedení lieku na trh. S 95 % istotou nie je kategória frekvencie výskytu vyššia ako menej častá, ale môže to byť aj menej. Presné stanovenie frekvencie výskytu nie je možné, keďže nežiaduci účinok sa nevyskytol v databáze 2762 pacientov klinickej štúdie, ktorí trpeli Parkinsonovou chorobou a boli liečení pramipexolom.


Somnolencia

Liečba pramipexolom je často spojená so somnolenciou a menej často je spojená s nadmernou ospalosťou počas dňa a epizódami náhleho upadnutia do spánku (pozri tiež časť 4.4).


Poruchy libida

Pramipexol sa môže menej často spájať s poruchami libida (zvýšenie alebo zníženie).


Poruchy kontroly impulzov

U pacientov liečených agonistami dopamínu, vrátane Pramipexolu Teva, sa môžu vyskytnúť patologické hráčstvo, zvýšené libido a hypersexualitu, chorobné miňanie alebo nakupovanie, nenasytné jedenie a chorobné jedenie (pozri časť 4.4).


V prierezovej, retrospektívnej, skríningovej a prípadovej kontrolovanej štúdii zahŕňajúcej 3 090 pacientov s Parkinsonovou chorobou sa zistilo, že 13,6 % zo všetkých pacientov, ktorí boli liečení dopamínergnými alebo inými než dopamínergnými liekmi, malo počas ostatných šiestich mesiacov príznaky impulzívnej poruchy. Medzi pozorované prejavy patrili patologické hráčstvo, kompulzívne nakupovanie, prejedanie sa a kompulzívne sexuálne správanie (hypersexualita). Možné nezávislé rizikové faktory vzniku impulzívnych porúch zahŕňali dopamínergné lieky a vyššie dávky dopamínergných liekov, mladší vek ( 65 rokov), rodinný stav ‑ slobodný a pacientom hlásené patologické hráčstvo v rodinnej anamnéze.


Srdcové zlyhanie

V klinických štúdiách a na základe skúseností po uvedení lieku na trh u pacientov liečených

pramipexolom bolo hlásené srdcové zlyhanie. Vo farmakoepidemiologickej štúdii sa užívanie

pramipexolu spájalo so zvýšeným rizikom výskytu srdcového zlyhania v porovnaní s pacientami, ktorí neužívali pramipexol (zistená miera rizika 1,86; 95 % Cl, 1,21-2,85).


Hlásenie podozrení na nežiadúce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiadúce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiadúce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú klinické skúsenosti s masívnym predávkovaním. Očakávajú sa nežiaduce reakcie, ktoré súvisia s farmakologickým profilom agonistu dopamínu, vrátane nauzey, dávenia, hyperkinézy, halucinácií, agitovanosti a hypotenzie. Antidotum proti predávkovaniu agonistom dopamínu nie je známe. Ak sú prítomné prejavy stimulácie centrálneho nervového systému, môže byť indikované podanie neuroleptika. Liečba predávkovania môže vyžadovať všeobecné podporné opatrenia, vrátane výplachu žalúdka, vnútrožilového podania tekutín, podania aktívneho uhlia a monitorovania elektrokardiogramu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum, agonisty dopamínu, ATC kód N04BC05.


Mechanizmus účinku

Pramipexol je agonista dopamínu, ktorý sa s vysokou selektivitou a špecificitou viaže na D2‑podskupinu dopamínových receptorov, v rámci ktorej má preferenčnú afinitu k receptorovému podtypu D3 a vykazuje plnú vnútornú aktivitu. Pramipexol zmierňuje parkinsonovské motorické deficity stimuláciou dopamínových receptorov v striate. Štúdie na zvieratách preukázali, že pramipexol inhibuje syntézu, uvoľňovanie a premenu dopamínu.


Farmakodynamické účinky

U zdravých dobrovoľníkov sa zistil pokles hladín prolaktínu závislý od dávky. V klinickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, kde boli tablety pramipexolu s predlženým uvoľňovaním titrované rýchlejšie (každé 3 dni) ako bolo odporúčané až do 3,15 mg bázy pramipexolu (4,5 mg soli) denne, sa pozorovalo zvýšenie krvného tlaku a tepovej frekvencie. Takýto účinok sa nepozoroval u pacientov v štúdiach.


Klinická účinnosť a bezpečnosť pri Parkinsonovej chorobe

U pacientov užívajúcich pramipexol sa zmiernili znaky a príznaky idiopatickej Parkinsonovej choroby. Placebom kontrolované klinické štúdie zahrňovali približne 1 800 pacientov liečených s pramipexolom v štádiu I–V podľa Hoehna a Yahra. Okrem nich bolo približne 1 000 pacientov v pokročilejších štádiách, ktorí užívali súčasne liečbu levodopu a trpeli motorickými komplikáciami.


Pri liečbe skorých a pokročilých štádií Parkinsonovej choroby sa účinnosť pramipexolu v kontrolovaných klinických štúdiách zachovala počas približne šiestich mesiacov. V následných otvorených štúdiách trvajúcich viac ako tri roky sa nepreukázal pokles účinnosti.


V kontrolovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii trvajúcej 2 roky počiatočná liečba pramipexolom v porovnaní s počiatočnou liečbou levodopou významne oddialila nástup motorických komplikácií a znížila ich výskyt. Toto oddialenie nástupu motorických komplikácií pri pramipexole sa má zvážiť oproti väčšiemu zlepšeniu motorických funkcií pri levodope (hodnotenému priemernou zmenou skóre Jednotnej hodnotiacej škály pre Parkinsonovu chorobu (United Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS)). Počas fázy zvyšovania dávky bol celkový výskyt halucinácií a somnolencie zvyčajne vyšší v skupine liečenej pramipexolom. Počas udržiavacej fázy sa však nezistil žiadny významný rozdiel. Tieto skutočnosti sa majú zvážiť pri začatí liečby pramipexolom u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Bezpečnosť a účinnosť pramipexolu tablety s predĺženým uvoľňovaním pri liečbe Parkinsonovej choroby bola vyhodnocovaná v nadnárodnom programe vývoja lieku, ktorý pozostával z troch randomizovaných kontrolovaných štúdií. Dve štúdie boli vykonané u pacientov s včasnou Parkinsonovou chorobou a jedna štúdia bola vykonaná u pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou.

Výhoda pramipexolu tablety s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu sa preukázala po 18 týždňoch liečby na primárnom (UPDRS škály časti II + III skóre) aj kľučovom sekundárnom (CGI-I a PGI-I s odpoveďou na liečbu) konečnom stave účinnosti v dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii zahŕňajúcej celkovo 539 pacientov s Parkinsonovou chorobou v ranom štádiu. Zachovanie účinnosti bolo preukázané u pacientov liečených po dobu 33 týždňov. Pramipexol tablety s predĺženým uvoľňovaním neboli horšie voči pramipexolu v tabletách s okamžitým uvoľňovaním, ako to bolo vyhodnotené v 33 týždni podľa PDRS škály časti II + III skóre.

V dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii zahŕňajúcej celkovo 517 pacientov s Parkinsonovou chorobou v pokročilom štádiu, ktorí súčasne užívali levodopu sa po 18 týždňoch liečby preukázala výhoda pramipexolu s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu na primárnom (UPDRS škály časti II + III) a kľúčovom sekundárnom (off-time) konečnom stave účinnosti.

Účinnosť a znášanlivosť okamžitého prestavenia z pramipexolu tablety na pramipexol tablety s predĺženým uvoľňovaním v tej istej dennej dávke sa hodnotili v dvojito zaslepenej klinickej štúdii u pacientov s Parkinsonovou chorobou v ranom štádiu.

Účinnosť sa udržavala v 87 zo 103 pacientov, ktoré prešli na pramipexol tablety s predĺženým uvoľňovaním. Z týchto 87 pacientov, 82,8% nezmenilo svoju dávku, 13,8% zvýšilo a 3,4% znížili svoju dávku. V polovici zo 16 pacientov, ktorí nesplnili kritérium udržania účinnosti podľa škály UPDRS časť II+III, sa zmena základnej línie nepovažovala za klinický významnú.


Iba u jedného pacienta, ktorý prešiel na pramipexol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa zaznamenal nežiaduci účinok spojený s užívaním lieku, čo viedlo k ukončeniu liečby.


Deti a dospievajúci

Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre pramipexol s ohľadom na všetky vekové podskupiny detí a dospievajúcich s Parkinsonovou chorobou (pozri čať 4.2 pre informáciu o pediatrickom použití).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Pramipexol sa po perorálnom podaní rýchlo a úplne absorbuje. Absolútna biologická dostupnosť je viac ako 90 %.


Vo fáze I klinickej štúdie, v ktorej sa hodnotili pramipexol tablety s okamžitým uvoľňovaním a s tablety s predĺženým uvoľňovaním užívané nalačno boli minimálne a maximálne plazmatické

koncentrácie (Cmin, Cmax) a plocha pod krivkou (AUC) rovnaké pri tej istej dennej dávke pramipexol tabliet s predĺženým uvoľňovaním podávaných raz denne a pramipexol tabliet podávaných trikrát denne.


Podávanie Pramipexolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním raz denne spôsobuje menej časté výkyvy plazmatickej koncentrácie pramipexolu v priebehu 24 hodín v porovnaní s podávaním pramipexolu tabliet s okamžitým uvolňovaním trikrát denne.


Maximálne plazmatické koncentrácie sa objavia približne 6 hodín po podaní pramipexolu tabliet

s predĺženým uvoľňovaním raz denne. Rovnovážny stav plochy pod krivkou sa dosiahne najneskôr po 5 dňoch súvislého užívania.


Súčasné podávanie s jedlom vo všeobecnosti neovplyvňuje biologickú dostupnosť pramipexolu. Konzumácia potravín s vysokým obsahom tuku zvyšuje u zdravých dobrovoľníkov plazmatickú koncentráciu (Cmax) asi o 24 % po podaní jednej dávky a asi o 20 % po podaní opakovanej dávky

a spôsobuje asi 2-hodinové oneskorenie v dosiahnutí maximálnej koncentrácie. Celkovú plochu pod

krivkou (AUC) neovplyvnil príjem potravy. Zvýšená Cmaxsa nepovažuje za klinicky významnú. Vo fáze III klinických štúdií, ktoré určovali bezpečnosť a účinnosť pramipexolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním, boli pacienti poučení, aby užívali skúšaný liek bez ohľadu na konzumované potraviny.


Keďže telesná hmotnosť nemá žiadny dopad na AUC, nezistil sa žiaden vplyv na distribučný objem a tým aj na maximálnu koncentráciu Cmax.Telesná hmotnoť znížená o o 30 kg vedie k zvýšeniu Cmax o 45%. Vo fáze III klinických štúdií pacientov s Parkinsonovou chorobou nebol zistený žiadny klinicky významný vplyv telesnej hmotnosti na terapeutický účinok a znášanlivosť pramipexolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Pramipexol preukazuje lineárnu kinetiku a malú variabilitu plazmatických hladín medzi jednotlivými pacientami.


Distribúcia

U ľudí je väzba pramipexolu na bielkoviny veľmi nízka (< 20 %) a distribučný objem je veľký (400 l). U potkanov sa zistili vysoké koncentrácie v mozgovom tkanive (približne 8‑násobne vyššie ako v plazme).


Biotransformácia

Pramipexol sa u človeka metabolizuje iba v malom rozsahu.


Eliminácia

Hlavná cesta vylučovania je renálna exkrécia pramipexolu v nezmenenej forme. Približne 90 % 14C‑značenej dávky sa vylúči obličkami, zatiaľ čo menej ako 2 % sa vylúčia stolicou. Celkový klírens pramipexolu je približne 500 ml/min a renálny klírens je približne 400 ml/min. Eliminačný polčas (t½) sa pohybuje od 8 hodín u mladých pacientov do 12 hodín u starších pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie toxicity po opakovanom podávaní ukázali, že pramipexol má vplyv na systémové funkcie, hlavne na funkcie CNS a samičieho reprodukčného systému, pravdepodobne v dôsledku zosilneného farmakodynamického účinku pramipexolu.


U miniprasiat sa zaznamenal pokles diastolického a systolického krvného tlaku a srdcovej frekvencie a u opíc sa zistil sklon k hypotenznému účinku.


Možný vplyv pramipexolu na reprodukčnú funkciu sa skúmal u potkanov a králikov. Pramipexol nebol teratogénny u potkanov a králikov, ale bol embryotoxický u potkanov, keď sa podával v dávkach toxických pre samicu.


Vzhľadom na výber živočíšnych druhov a obmedzené skúmané parametre nie sú nežiaduce účinky pramipexolu na graviditu a samčiu fertilitu úplne objasnené.


Oneskorenie sexuálneho vývoja (t.j. oddelenie predkožky a vaginálne otvorenie) bolo pozorované u potkanov. Vplyv na človeka je neznámy.


Pramipexol nebol genotoxický. V štúdii karcinogenity sa u samcov potkanov vyvinula hyperplázia Leydigových buniek a adenómy, čo sa vysvetľuje inhibičným účinkom pramipexolu na prolaktín. Tento nález nie je pre človeka klinicky významný. Rovnaká štúdia taktiež preukázala, že podávanie pramipexolu v dávkach 2 mg/kg (soli) a vyšších bolo spojené s degeneráciou sietnice u albínskych potkanov. Tento nález sa nepozoroval u pigmentovaných potkanov, ani v 2‑ročnej štúdii karcinogenity na albínskych myšiach ani u žiadneho iného skúmaného živočíšneho druhu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


hypromelóza
bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý
magnéziumstearát
bezvodý koloidný oxid kremičitý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/hliník/PVC-hliníkové blistre: 10, 30 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Na trh nemusia byť uvedené všetky balenia lieku.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,

Teslova 26, 821 06 Bratislava,

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(A)


Pramipexol Teva Pharma0,26 mg - 27/0074/15-S

PramipexolTeva Pharma 0,52 mg - 27/0075/15-S

PramipexolTeva Pharma 1,05 mg - 27/0076/15-S

PramipexolTeva Pharma 2,1 mg - 27/0077/15-S

PramipexolTeva Pharma 2,62 mg - 27/0078/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

Pramipexol Teva Pharma 2,62 mg