+ ipil.sk

PREDUCTAL MRPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00219


Písomnáinformácia pre používateľa


PREDUCTAL MR

tablety s riadeným uvoľňovaním

trimetazidíniumdichlorid 35 mg


 • Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Preductal MR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Preductal MR

3. Ako užívať Preductal MR

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Preductal MR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Preductal MR a na čo sa používa


Tento liek je určený na použitie u dospelých pacientov v kombinovanej liečbe angíny pektoris (bolesť na hrudi spôsobená ischemickou chorobou srdca v dôsledku nedostatočného prekrvenia srdcového svalu) s inými liekmi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Preductal MR


Neužívajte Preductal MR

 • ak ste alergický na trimetazidín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte Parkinsonovu chorobu: mozgové ochorenie, ktoré spôsobuje poruchu hybnosti (trasenie sa, strnulý postoj, pomalé pohyby a šuchtavú chôdzu, ťažkosti s udržaním rovnováhy),

 • ak máte závažné ochorenie obličiek.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Preductal MR.


Tento liek môže spôsobiť alebo zhoršiť príznaky ako sú trasenie, strnulý postoj, pomalé pohyby a šuchtavú chôdzu, ťažkosti s udržaním rovnováhy, najmä u starších pacientov, čo je potrebné vyšetriť a oznámiť lekárovi, ktorý môže prehodnotiť vašu liečbu.


Deti a dospievajúci

Preductal MR sa neodporúča u detí do 18 rokov.


Iné lieky a Preductal MR

Doposiaľ nebolo zaznamenané žiadne vzájomné pôsobenie liekov.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Preductal MR a jedlo a nápoje

Tablety sa užívajú počas jedla. Prehĺtajú sa celé a zapíjajú sa vodou.


Tehotenstvo a dojčenie

Neodporúča sa užívať tento liek počas tehotenstva.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vzhľadom na nedostatok údajov o vylučovaní do materského mlieka sa dojčenie počas liečby neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek môže spôsobiť závraty a ospalosť, čím môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Preductal MR


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka Preductalu MR je jedna tableta užitá dvakrát denne (ráno a večer) počas jedla.

Lekár vám môže upraviť odporúčané dávkovanie ak máte ochorenie obličiek alebo máte viac ako 75 rokov.

Tablety zapite dostatočným množstvom tekutiny – jedným pohárom vody.


Ak užijete viac Preductalu MR, ako máte

Ak ste užili viac tabliet ako ste mali, kontaktujte ihneď svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Preductal MR

Užite jednu tabletu len čo si spomeniete a potom pokračujte, ako máte predpísané.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Preductal MR sa zvyčajne dobre znáša.


Častosť výskytu možných vedľajších účinkov je definovaná podľa nasledujúcich pravidiel:

veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

časté (môžu postihovať 1 až 10 zo 100 osôb)

menej časté (môžu postihovať 1 až 10 z 1 000 osôb)

zriedkavé (môžu postihovať 1 až 10 z 10 000 osôb)

veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Časté:

Závraty, bolesť hlavy, bolesť brucha, hnačka, poruchy trávenia, nevoľnosť, vracanie, vyrážka, svrbenie, žihľavka a pocit slabosti.


Zriedkavé:

Rýchly alebo nepravidelný srdcový pulz (tzv. palpitácie), predčasný srdcový sťah (extrasystola), zrýchlená srdcová frekvencia, pokles krvného tlaku pri postavení sa, čo spôsobuje závraty, točenie hlavy alebo mdloby, malátnosť (celkový pocit choroby), závraty, pády, návaly horúčavy.


Neznáme:

Extrapyramídové príznaky (neprirodzené pohyby vrátane chvenia a trasenia rúk alebo prstov, otáčavé pohyby tela, šuchtavá chôdza a meravosť rúk a nôh), ktoré po ukončení liečby zvyčajne ustúpia.


Poruchy spánku (ťažké zaspávanie, ospalosť), zápcha, závažné červené vyrážky na koži s tvorbou pľuzgierov po celom tele, opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním.

Závažný pokles počtu bielych krviniek, čo zvyšuje náchylnosť k infekciám, zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby podliatin.

Ochorenie pečene (nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, celkový pocit choroby, horúčka, svrbenie, zožltnutie kože a očí, stolica svetlej farby, tmavo sfarbený moč).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Preductal MR

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Preductal MR obsahuje

 • Liečivo je trimetazidíniumdichlorid. Každá tableta obsahuje 35 mg trimetazidíniumdichloridu.

 • Ďalšie zložky sú:

 • jadro tablety: dihydrát fosforečnanu vápenatého, hypromelóza 4000, povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.

 • filmotvorná vrstva: oxid titaničitý (E 171), glycerol, hypromelóza 4000, červený oxid železitý (E 172), makrogol 6000, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Preductal MR a obsah balenia

Preductal MR je ružová šošovkovitá tableta s riadeným uvoľňovaním.

Tablety sú dostupné v blistroch s 10, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 100 alebo 120 tabletami, zabalených v papierovej škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francúzsko


Výrobcovia:

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

Francúzsko


a


Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Co. Wicklow - Arklow

Írsko


a


ANPHARM Przedsiębiorstvo Farmaceutyczne S.A.

Ul. Annopol 6B

03- 236 Warsawa

Poľsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Servier Slovensko, spol. s r.o.

Tel.: +421 2 5920 4111


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2014.

4PREDUCTAL MR

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00219SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.


1. NÁZOV LIEKU


PREDUCTAL MR


2. kvalitatívne a kvantitatívne ZLOŽENIE


35 mg trimetazidíniumdichloridu v jednej tablete s riadeným uvoľňovaním s hmotnosťou 205 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s riadeným uvoľňovaním.

Ružové šošovkovité filmom obalené tablety s priemerom 8 mm a hrúbkou približne 4 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Trimetazidín je indikovaný u dospelých ako prídavná liečba k symptomatickej liečbe pacientov so stabilnou angínou pektoris, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní antianginóznou liečbou prvej voľby alebo ju netolerujú.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávka je jedna tableta trimetazidínu 35 mg dvakrát denne počas jedla.

Tablety Preductalu MR sa prehĺtajú celé počas jedla a zapíjajú sa malým množstvom tekutiny.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 – 60 ml/min) (pozri časti 4.4 a 5.2) je odporúčanou dávkou jedna 35 mg tableta užitá ráno počas raňajok.


Starší pacienti

Starší pacienti môžu mať zvýšenú expozíciu trimetazidínu, vzhľadom na vekom podmienené zníženie funkcie obličiek (pozri časť 5.2). U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 – 60 ml/min) je odporúčanou dávkou jedna 35 mg tableta užitá ráno počas raňajok.

U starších pacientov sa má titrácia dávky vykonať opatrne (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť trimetazidínu u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.

Nie sú dostupné žiadne údaje.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.

 • Parkinsonova choroba, príznaky parkinsonizmu, tremor, syndróm nepokojných nôh a iné pohybové ochorenia.

 • Závažné poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek nie je určený na liečbu akútnych záchvatov angíny pektoris, rovnako nie je indikovaný na iniciálnu liečbu nestabilnej angíny pektoris alebo infarktu myokardu, ani v predhospitalizačnej fáze, ani počas prvých dní hospitalizácie.

V prípade vzniku anginózneho záchvatu počas liečby Preductalom MR sa má opätovne zhodnotiť ochorenie angína pektoris a zvážiť úprava liečby (farmakoterapia a možnosť revaskularizácie).


Trimetazidín môže spôsobiť alebo zhoršiť príznaky parkinsonizmu (tremor, akinéza, hypertónia), ktoré majú byť vyšetrené, najmä u starších pacientov. V sporných prípadoch má byť pacient odkázaný na neurológa kvôli príslušným vyšetreniam.


Výskyt pohybových ochorení ako sú príznaky parkinsonizmu, syndróm nepokojných nôh, tremor, nestabilná chôdza má viesť k definitívnemu vysadeniu trimetazidínu.


Tieto prípady majú nízky výskyt a sú zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Väčšina pacientov sa zotaví počas 4 mesiacov po vysadení trimetazidínu. Ak príznaky parkinsonizmu pretrvávajú viac ako 4 mesiace po ukončení liečby má sa vyžiadať stanovisko neurológa.


Môžu sa vyskytnúť pády, vzhľadom na nestabilnú chôdzu alebo hypotenziu, najmä u pacientov užívajúcich antihypertenznú liečbu (pozri časť 4.8).


Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní trimetazidínu pacientom u ktorých sa očakáva zvýšená expozícia:

 • stredne závažné poškodenie funkcie obličiek (pozri časti 4.2 a 5.2),

 • pacienti starší ako 75 rokov(pozri časť 4.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Neboli zaznamenané žiadne liekové interakcie; obzvlášť, trimetazidín sa môže predpisovať v kombinácii s heparínom, kalciparínom, antagonistami vitamínu K, perorálnymi hypolipidemikami, kyselinou acetylsalicylovou, beta-blokátormi, inhibítormi vápnikových kanálov, kardioglykozidmi (trimetazidín nemá vplyv na plazmatické hladiny digoxínu).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití trimetazidínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu Preductalu MR počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa trimetazidín/metabolity vylučujú do ľudského materského mlieka. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Preductal MR nemá byť užívaný počas laktácie.


Fertilita

Štúdie reprodukčnej toxicity nepreukázali žiadny účinok na fertilitu samičiek a samcov potkanov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Trimetazidín v klinických štúdiách nemá hemodynamické účinky, avšak v post-marketingovej praxi boli pozorované prípady závratov a ospalosti (pozri časť 4.8), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie, definované ako nežiaduce udalosti, ktoré možno prisúdiť liečbe trimetazidínom, sú uvedené nižšie použitím nasledujúcej konvencie frekvencie:


Liek sa dobre znáša. Trimetazidíniumdichlorid môže spôsobiť nasledovné nežiaduce účinky usporiadané podľa nasledovnej frekvencie:

Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Preferovaný termín

Poruchy nervového systému

Časté

Závrat, bolesť hlavy

Neznáme

Príznaky parkinsonizmu (tremor, akinéza, hypertónia), nestabilná chôdza, syndróm nepokojných nôh, iné súvisiace pohybové ochorenia, zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby

Neznáme

Poruchy spánku (nespavosť, ospalosť)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Palpitácie, extrasystoly, tachykardia

Poruchy ciev


Zriedkavé

Arteriálna hypotenzia , ortostatická hypotenzia, ktorá môže byť spojená s malátnosťou, závratom alebo pádom, najmä u pacientov užívajúcich antihypertenznú liečbu, návaly horúčavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté

Bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nauzea a vracanie

Neznáme

Zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Vyrážka, pruritus, urtikária.

Neznáme

Akútna generalizovaná exantematická pustulóza (AGEP), angioedém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Asténia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Agranulocytóza

Trombocytopénia

Trombocytopenická purpura

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

HepatitídaHlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pre široké terapeutické rozmedzie sú závažné prípady neúmyselného predávkovania nepravdepodobné.

Farmakologické údaje poukazujú na fakt, že predávkovanie sa môže prejaviť znížením periférnej rezistencie s hypotenziou a návalmi tepla. V tomto prípade sa má začať symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Iné kardiovaskulárne antianginózne lieky

ATC kód: C01EB15

(C: kardiovaskulárny systém)

Zachovaním energetického metabolizmu v bunkách vystavených hypoxii alebo ischémii trimetazidín predchádza zníženiu intracelulárnych koncentrácií ATP.

Tým zaručuje správne fungovanie iónových púmp a transmembránového transportu sodíka a draslíka pri zachovaní bunkovej homeostázy.


Mechanizmus účinku


Trimetazidín inhibuje β-oxidáciu mastných kyselín blokáciou dlhého reťazca 3-ketoacyl-CoA-tiolázy, ktorý zvyšuje glukózovú oxidáciu. Ischemická bunka, v ktorej je energia získaná glukózovou oxidáciou vyžaduje menšiu spotrebu kyslíka ako v β-oxidačnom procese. Potenciácia glukózovej oxidácie optimalizuje bunkové energetické procesy, a tak udržiava vlastný energetický metabolizmus počas ischémie.


Farmakodynamické účinky


U pacientov s ischemickou chorobou srdca účinkuje trimetazidín ako metabolický činiteľ, zachováva myokardiálne intracelulárne hladiny vysoko-energetických fosfátov.

Antiischemické účinky sú dosiahnuté bez sprievodných hemodynamických účinkov.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Klinické štúdie preukázali účinnosť a bezpečnosť trimetazidínu v liečbe pacientov s chronickou angínou pektoris, buď samostatne alebo keď bol prínos iných antianginóznych liekov nedostatočný.


V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii so 426 pacientmi (TRIMPOL II), trimetazidín (60 mg/deň) pridávaný počas 12 týždňov k metoprololu 100 mg denne (50 mg dvakrát denne) štatisticky významne zlepšil parametre záťažových testov a klinické príznaky v porovnaní s placebom: celkové trvanie záťaže +20,1 s, p = 0,023, celková záťaž +0,54 METs, p = 0,001, čas depresie ST-segmentu o 1 mm +33,4 s, p = 0,003, čas do nástupu angíny pektoris +33,9 s, p < 0,001, záchvaty angíny/týždeň -0,73, p = 0,014 a spotreba krátkodobo pôsobiacich nitrátov/týždeň -0,63, p = 0,032, bez hemodynamických zmien.


V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii (Sellier) s 223 pacientmi jedna 35 mg tableta trimetazidínu s postupným uvoľňovaním (dvakrát denne) pridaná k 50 mg atenololu (raz denne) počas 8 týždňov spôsobila výrazné predĺženie (+34,4 s, p = 0,03) času depresie ST-segmentu o 1 mm v záťažových testoch v porovnaní s placebom 12 hodín po užití lieku. Významný rozdiel bol taktiež zaznamenaný v čase do nástupu angíny pektoris (p = 0,049). Žiaden výrazný rozdiel medzi skupinami nebol v sekundárnych cieľových parametroch (celkové trvanie záťaže, celková záťaž a klinické cieľové parametre).


V 3-mesačnej randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii (Vasco štúdia) s 1962 pacientmi navyše k atenololu 50 mg/d boli testované dve dávky trimetazidínu (70 mg/d a 140 mg/d) oproti placebu. V celkovej populácii, vrátane oboch symptomatických aj asymptomatických pacientov, sa nepodarilo preukázať prínos trimetazidínu u oboch ergometrických (celkové trvanie záťaže, čas do nástupu 1 mm ST a čas do nástupu angíny pektoris) a klinických koncových bodov. Avšak v podskupine symptomatických pacientov (n = 1574) definovaných post-hoc analýzou, trimetazidín (140 mg) výrazne zlepšil celkové trvanie záťaže (+23,8 s oproti +13,1 s pre placebo; p = 0,001) a čas do nástupu angíny pektoris (+46,3 s oproti +32,5 s pre placebo; p = 0,005).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


 • Po perorálnom podaní sa maximálna plazmatická koncentrácia dosiahne priemerne 5 hodín po užití tablety. Po 24-och hodinách ostáva plazmatická koncentrácia rovnaká alebo vyššia ako 75 % maximálnej plazmatickej koncentrácie, doba plató (t75) je 11 hodín.

 • Distribučný objem je 4,8 l/kg, čo svedčí o dobrej tkanivovej distribúcii (väzba trimetazidínu na proteíny krvnej plazmy je nízka: in vitro merania udávajú hodnotu 16 %).

 • Trimetazidín je eliminovaný primárne močom, prevažne v nezmenenej forme.

 • Priemerný eliminačný polčas Preductalu MR je 7 hodín u zdravých dobrovoľníkov a 12 hodín u jedincov starších ako 65 rokov.

 • Celkový klírens trimetazidínu je výsledkom renálneho klírensu, ktorý je priamo korelovaný na klírens kreatinínu, a v menšej miere hepatálneho klírensu, ktorý sa znižuje s vekom.

 • Špecifické klinické štúdie uskutočnené na staršej populácii s dávkou 2 tablety denne užité v dvoch denných dávkach a zahŕňajúce farmakokinetickú analýzu populácie preukázali zvýšené plazmatické vystavenie účinku, ktoré však nie je dôvodom na zmenu dávkovania.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Opakované perorálne podanie u psov dávky až 40-násobne vyššej ako je terapeutická dávka a u potkanov dávky až 200-násobne vyššej ako je terapeutická dávka nespôsobilo smrť ani žiadne fyzické, biologické a anatomicko-biologické zmeny ani zmeny správania.

Perorálne podanie dávky 100-násobne vyššej ako je terapeutická dávka u človeka nezmenilo reproduktívnu funkciu: fertilitu, fertilizáciu, graviditu, embryogenézu, laktáciu, pre- a post-natálny vývoj a reprodukčné správanie zvierat.

Žiadna mutagenita nebola pozorovaná v štúdiách in vitroa in vivo.


6. Farmaceutické INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tableta:

dihydrát fosforečnanu vápenatého

hypromelóza 4000

povidón

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát


Filmotvorná vrstva:

oxid titaničitý (E 171)

glycerol

hypromelóza 4000

červený oxid železitý (E 172)

makrogol 6000

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/Al), písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 10, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 100 alebo 120 tabliet s riadeným uvoľňovaním.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DržiteĽ rozhodnutia O REGISTRÁCII


Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


41/0355/01-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/ predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 27. november 2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28. marec 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014
7PREDUCTAL MR