+ ipil.sk

Prenessa Q-Tab 8 mg orodispergovateľné tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2011/04923, 2011/04924


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Prenessa Q-Tab 4 mg orodispergovateľné tablety

Prenessa Q-Tab 8 mg orodispergovateľné tablety

erbumínová soľ perindoprilu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Prenessa Q-Tab a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Prenessu Q-Tab

3. Ako užívať Prenessu Q-Tab

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Prenessu Q-Tab

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PRENESSA Q-TAB A NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivo, ktoré je v Prenesse Q-Tab orodispergovateľné tablety, patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE). Tieto účinkujú tak, že rozširujú krvné cievy, čo uľahčuje Vášmu srdcu pumpovať cez ne krv.


Prenessa Q-Tab sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých,

 • na zníženie rizika srdcových príhod, akými je infarkt u dospelých pacientov so stabilnou formou ischemickej choroby srdca (stav pri ktorom je zásobovanie srdca obmedzené alebo zastavené) a u tých ktorí už prekonali infarkt a/alebo operáciu, ktorou sa rozširujú srdcové cievy, aby sa zlepšilo zásobovanie srdca krvou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PRENESSU Q-TAB


Neužívajte Prenessu Q-Tab

- keď ste alergický (precitlivený) na perindopril, na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Prenessy Q-Tab alebo na iný ACE inhibítor;

- keď ste už niekedy mali reakciu z precitlivenosti s náhlym opuchom pier a tváre, hrdla, prípadne tiež rúk a chodidiel, alebo ak sa objavilo dusenie a chrapot (angioedém) po užití ACE inhibítorov;

- keď mal niekto z Vašej rodiny angioedém alebo ste Vy mali angioedém z nejakej inej príčiny;

- keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Prenessy Q-Tab v skorom štádiu tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“);

- keď máte poškodenú funkciu obličiek (s klírensom kreatinínu ≤ 60 ml/min).


Prenessa Q-Tab orodispergovateľné tablety sa neodporúča na použitie u detí a dospievajúcich.


Buďte zvlášť opatrný priužívaníPrenessy Q-Tab

Je možné, že Prenessa Q-Tab nie je pre Vás vhodná. Preto pred začatím liečby Prenessou Q-tab povedzte svojmu lekárovi o nasledujúcom:

- ak Vám bolo povedané, že máte zhoršené alebo zablokované zásobovanie srdca krvou (stabilná forma ischemickej choroby srdca),

- ak Vám bolo povedané, že Vaše srdce je zväčšené alebo že máte problém so srdcovými chlopňami,

- ak Vám bolo povedané, že máte zúžené cievy zásobujúce obličky krvou (stenóza renálnej artérie),

- ak máte cukrovku,

- ak trpíte na akékoľvek iné ochorenie obličiek, pečene alebo srdca,

- ak chodíte na dialýzu alebo Vám prednedávnom transplantovali obličku,

- ak máte diétu s obmedzeným príjmom soli alebo ak ste v nedávnej minulosti trpeli neprimeraným vracaním alebo hnačkou alebo ak ste užívali lieky na zvýšenie močenia (diuretiká),

- ak užívate lítium, liek určený na liečbu mánie alebo depresie,

- ak užívate doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík alebo iné lieky, ktoré sú spojené so zvyšovaním hladiny draslíka vkrvi, napr. heparín,

- ak Vám majú z krvi odstraňovať cholesterol pomocou prístroja (LDL aferéza),

- ak máte podstúpiť liečbu na na zníženie prejavov alergickej reakcie na bodnutie včelou alebo osou,

- ak máte kolagénové ochorenie ako systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia,

- ak podstupujete imunosupresívnu liečbu,

- ak Váš krvný tlak nie je dostatočne znížený z dôvodu etnickej príslušnosti (najmä u pacientov s čiernym sfarbením pokožky),

- ak sa chystáte na operáciu alebo na celkovú anestéziu,

- ak máte mozgovo-cievne ochorenie.


Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Prenessa Q-Tab sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto štádiu tehotenstva (pozri časť Tehotenstvo).


Užívanie iných liekov

Povedzte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste nedávno užívali akékoľvek lieky, vrátane liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis.

Neužívajte lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis bez toho aby ste sa poradili so svojim lekárom. Toto sa týka najmä:

 • prostriedkov proti chrípke, ktoré obsahujú liečivo pseudoefedrín alebo fenylefrín,

 • lieky na tíšenie bolesti, vrátane kyseliny acetylsalicylovej (látka prítomná v mnohých liekov používaných na tíšenie bolesti a znižovanie teploty, ako aj proti zrážanlivosti krvi),

 • doplnky draslíka,

 • náhrady solí obsahujúce draslík.


Aby ste si boli istý, že užívanie Prenessy Q-Tab je pre Vás bezpečné, povedzte, prosím, Vášmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • iné lieky určené na liečbu vysokého tlaku krvi a/alebo srdového zlyhania, vrátanie liekov, ktoré spôsobujú zvýšené vylučovanie moču (diuretiká),

 • lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (prokaínamid),

 • lieky na liečbu cukrovky (inzulín alebo perorálne (ústami užívané) antidiabetiká),

 • lieky na liečbu dny (alopurinol),

 • nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs, ako sú ibuprofén, diklofenak) vrátane kyseliny acetylsalicylovej v dávkach používaných na miernenie bolesti),

 • protizápalové lieky (systémové kortikosteroidy),

 • lieky na potlačenie rastu nádorov (cytostatiká),

 • lieky na zníženie imunitnej odpovede organizmu (imunosupresíva),

 • lieky stimulúce činnosť niektorých častí nervového systému, ako sú efedrín, noradrenalín alebo adrenalín (sympatomimetiká),

 • lieky na liečbu mánie alebo depresie (lítium),

 • lieky na psychické choroby, akými sú depresia, úzkosť, schizofrénia alebo iné psychózy (tricyklické antidepresíva a antipsychotiká),

 • lieky obsahujúce draslík,

 • zlato podávané injekčne na liečbu artritídy (nátriumaurotiomalát).


Užívanie Prenessy Q-Tab s jedlom a nápojmi

Prenessa Q-Tab sa odporúča užívať pred jedlom, aby sa, vzhľadom na spôsob účinku lieku, znížil vplyv jedla na účinok lieku.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Musíte povedať svojmu lekárovi, keď ste (alebo môžete byť) tehotná. Zvyčajne Vám Váš lekár odporučí, aby ste ukončili užívanie Prenessy Q-Tab pred tým, ako otehotniete alebo ihneď po tom, ako zistíte, že ste tehotná a odporučí Vám iný liek namiesto Prenessy Q-Tab. Prenessa Q-Tab sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak tehotenstvo trvá viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Prenessa Q-Tab sa neodporúča u matiek, ktoré dojčia a Váš lekár Vám môže vybrať inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nemali by ste viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, kým nebudete vedieť, ako na Vás Prenessa Q-Tab pôsobí. U niektorých pacientov sa môžu objaviť individuálne reakcie, ako sú závrat alebo únava, najmä na začiatku liečby alebo ak sa súčasne užívajú iné lieky na zníženie krvného tlaku.

Následkom toho sa môže znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Prenessy Q-tab

Prenessa Q-Tab obsahuje aspartám (E951), zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivá pre ľudí s fenylketonúriou.

Prenessa Q-Tab obsahuje sorbitol (E420). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ PRENESSU Q-TAB


Vždy užívajte Prenessu Q-Tab presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vysoký krvný tlak

Zvyčajná dávka pri liečbe vysokého krvného tlaku je 4 mg perindoprilu jedenkrát denne. Ak je to nevyhnutné možno ju zvýšiť na 8 mg perindoprilu jedenkrát denne.


Stabilná forma ischemickej choroby srdca

Zvyčajná úvodná dávka pri liečbe stabilnej formy ischemickej choroby srdca je 4 mg perindoprilu jedenkrát denne. Ak je dávka dobre tolerovaná, možno ju zvýšiť na 8 mg perindoprilu jedenkrát denne.


Prenessa Q-Tab orodispergovateľná tableta sa má vložiť do úst na jazyk, kde sa rýchlo rozpustí za pomoci slín, takže sa môže ľahko prehltnúť s vodou alebo bez nej, pokiaľ možno každý deň v rovnakom čase, ráno pred raňajkami.


Prenessa Q-Tab orodispergovateľné tablety sú krehké. Nemajú sa vyberať z blistra pretláčaním cez fóliu, pretože sa tým tablety poškodia. Nechytajte tabletu vlhkými rukami, pretože sa môže rozlámať. Tabletu vyberte z obalu nasledovným spôsobom: 1. Uchopte blistrový strip na okraji a jemným potiahnutím pozdĺž perforácie oddeľte jednu blistrovú bunku od ostatku stripu.

 2. Okraje fólie potiahnite a odlúpnite od seba.

 3. Tabletu si vyklopte do dlane.

 4. Čo najskôr po vybratí z obalu si tabletu položte na jazyk.


Za pár sekúnd sa začne v ústach rozpadať a Vy ju potom môžete okamžite prehltnúť s vodou alebo bez vody. Pred tým ako tabletu položíte na jazyk majú byť ústa prázdne.


Počas trvania liečby Vám bude Váš lekár upravovať dávku podľa účinku liečby, ako aj podľa Vašich potrieb.


Dávkovanie môže byť nižšie ako zvyčajné a určí ho lekár:

 • u starších pacientov,

 • u pacientov s poškodením funkcie obličiek,

 • u pacientov, ktorí majú vysoký tlak zapríčinený zúžením ciev zásobujúcich krvou obličky (renovaskulárna hypertenzia),

 • u pacientov, ktorí súčasne užívajú lieky na zvýšenie objemu moču (diuretiká),

 • u pacientov, ktorí majú vysoký tlak a nie je možné, aby prerušili liečbu diuretikami,

 • u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním a

 • u pacientov, ktorí súčasne užívajú lieky na rozšírenie ciev – vazodilatačné látky.


Dĺžku liečby Vám určí Váš lekár na základe Vášho zdravotného stavu.


Použitie u detí

Použite u detí sa nestanovilo. Preto sa použitie u detí neodporúča.


Ak máte dojem, že účinok lieku je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Prenessy Q-Tab, ako máte

Ak ste užili nadmernú dávku, okamžite sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Najpravdepodobnejším znakom predávkovania je náhly pokles krvného tlaku (hypotenzia). Ďalšie príznaky môžu zahŕňať zrýchlený alebo spomalený tep srdca, nepríjemný pocit z nepravidelných a/alebo silných úderov srdca, neprimeraná rýchlosť a hĺbka dýchania, mdloby, úzkosť a/alebo kašeľ.


Ak je pokles krvného tlaku výrazný, ľahnite si s hlavou umiestnenou na nízkom vankúši a nohy si dajte do vyvýšenej polohy.


Ak zabudnete užiť Prenessu Q-tab

Je dôležité, aby ste liek užívali každý deň. Ak predsa len zabudnete užiť jednu dávku, pokračujte v užívaní s ďalšou dávkou. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú. Ak zabudnete užiť viac ako jednu dávku, zoberte si ďalšiu hneď, ako si spomeniete a potom pokračujte v predpísanom dávkovaní.


Ak prestanete užívať Prenessu Q-Tab

Po prerušení liečby sa krvný tlak môže opäť zvýšiť, čo môže viesť k zvýšenému riziku komplikácií súvisiacich s vysokým krvným tlakom, najmä na srdci, mozgu a obličkách. U pacientov so zlyhaním srdca sa stav môže natoľko zhoršiť, že si vyžaduje hospitalizáciu. Preto, ak uvažujete o prerušení liečby Prenessou Q-Tab, mali by ste sa najskôr porozprávať so svojim lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Prenessa Q-Tab môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky boli zoradené podľa početnosti výskytu nasledovne:


Veľmi časté

postihuje viac ako 1 pacienta z 10

Časté

postihuje 1 až 10 pacientov zo 100

Menej časté

postihuje 1 až 10 pacientov z 1 000

Zriedkavé

postihuje 1 až 10 pacientov z 10 000

Veľmi zriedkavé

postihuje menej ako 1 pacienta z 10 000

Neznáme

nedá sa odhadnúť z dostupných údajov


Časté

 • bolesť hlavy, závraty, pocit točenia hlavy (vertigo), mravčenie a pálenie/pichanie v rukách a nohách (parestézie),

 • porucha videnia,

 • zvonenie, bzučanie, hučanie, klopkanie v ušiach, atď. (tinnitus),

 • nízky krvný tlak (hypotenzia) a účinky súvisiace s hypotenziou,

 • kašeľ, dýchavičnosť (dyspnoe),

 • nutkanie na vracanie (nauzea), vracanie, bolesť brucha, poruchy chute, poruchy trávenia (dyspepsia), hnačka a zápcha,

 • vyrážka, svrbenie (pruritus),

 • svalové kŕče,

 • slabosť (asténia).


Menej časté

 • poruchy nálady alebo spánku,

 • dýchavičnosť (bronchospazmus),

 • sucho v ústach,

 • reakcie z precitlivenosti s náhlym opuchom tváre, hrdla, pier, slizníc, jazyka alebo hrdla (s chrapotom alebo dusením), prípadne tiež rúk a chodidiel (angioedém), žihľavka (urtikária),

 • zhoršená funkcia obličiek,

 • neschopnosť dosiahnuť uspokojivú erekciu (impotencia),

 • potenie.


Veľmi zriedkavé

 • zmätenosť,

 • neobvyklý srdcový rytmus (arytmia), bolesť na prsiach (angina pectoris), infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov,

 • zápal pľúc v dôsledku nazhromaždenia určitých krvných buniek (eozinofilov) v pľúcnom tkanive (eozinofilná pneumónia), zápal sliznice nosovej dutiny (rinitída),

 • zápal pankreasu (pankreatitída),

 • zápal pečene (hepatitída),

 • alergická vyrážka prejavujúca sa ružovo-červenými škvrnami (multiformný erytém),

 • akútne zlyhanie obličiek.


Neznáme

 • nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia),

 • zápal ciev, často s kožnou vyrážkou (vaskulitída).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PRENESSU Q-TAB


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Prenessu Q-Tab po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Prenessa Q-Tab obsahuje


- Liečivo je erbumínová soľ perindoprilu.

Prenessa Q-Tab 4 mg

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 4 mg erbumínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 3,338 mg perindoprilu.

Prenessa Q-Tab 8 mg

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 8 mgerbumínovej soliperindoprilu, čo zodpovedá 6,676 mg perindoprilu.

- Ďalšie zložky sú hexahydrát chloridu vápenatého, hypromelóza (E464), mikrokryštalická celulóza (E460), hydrogénuhličitan sodný, manitol (E421), aspartám (E951), taumatín (E957), krospovidón (typ A), nátrium-stearyl fumarát, príchuť mäty piepornej (sorbitol (E420)) a príchuť mäty kučeravej.


Ako vyzerá Prenessa Q-Tab a obsah balenia

4 mg orodispergovateľné tablety sú biele až takmer biele okrúhle (priemer 6 mm) mierne dvojvypuklé tablety so skosenými hranami.

8 mg orodispergovateľné tablety sú biele až takmer biele okrúhle (priemer 7,5 mm) mierne dvojvypuklé tablety so skosenými hranami.

Orodispergovateľné tablety sú dostupné v papierových škatuľkách s obsahom 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 a 100 tabliet v blistroch.


Nie všetky veľkosti balenia sa musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobca

 1. KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovinsko

 2. TAD Pharma GmBH, Heinz-Lohman Str. 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Štát

Názov lieku

Maďarsko, Bulharsko, Poľsko, Slovensko, Lotyšsko

Prenessa Q-Tab

Rumunsko, Litva

Prenessa

Česká Republika

Prenessa Oro Tab

Estónsko

Perindopril Krka


Ak potrebujete akékoľvek iné informácie o tomto lieku, obráťte sa na zastúpenie držiteľa registrácie lieku na Slovensku: KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, tel.: 02/57104501, krka.slovakia@krka.biz.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2012.

7Prenessa Q-Tab 8 mg orodispergovateľné tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2011/04923, 2011/04924


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Prenessa Q-Tab 4 mg orodispergovateľné tablety

Prenessa Q-Tab 8 mg orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Prenessa Q-Tab 4 mg orodispergovateľné tablety

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 4 mg erbumínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 3,338 mg perindoprilu.


Prenessa Q-Tab 8 mg orodispergovateľné tablety

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 8 mg erbumínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 6,676 mg perindoprilu.


Pomocné látky:

Prenessa Q-Tab 4 mg orodispergovateľné tablety: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 0,75 mg aspartámu (E951) a 0,028 mg sorbitolu (E420).

Prenessa Q-Tab 8 mg orodispergovateľné tablety: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 1,5 mg aspartámu (E951) a 0,056 mg sorbitolu (E420).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta.


4 mg:

biele až takmer biele okrúhle (priemer 6 mm) mierne dvojvypuklé tablety so skosenými hranami.

8 mg:

biele až takmer biele okrúhle (priemer 7,5 mm) mierne dvojvypuklé tablety so skosenými hranami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia:

Liečba hypertenzie u dospelých.


Stabilné formy ischemickej choroby srdca:

Zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod u dospelých pacientov s infarktom myokardu a/alebo revaskularizáciou v anamnéze.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávku je potrebné určiť individuálne podľa klinického stavu jednotlivého pacienta (pozri časť 4.4) a zmien tlaku krvi ako odpoveď na liečbu.


Hypertenzia:

Perindopril sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými triedami antihypertenzív.

Úvodná odporúčaná dávka je 4 mg raz denne ráno.

U pacientov so zvýšenou aktiváciou systému renín-angiotenzín-aldosterón (najmä s renovaskulárnou hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu, srdcovou dekompenzáciou alebo závažnou hypertenziou) môže dôjsť k nadmernému poklesu tlaku krvi po úvodnej dávke. U takýchto pacientov sa odporúča úvodná dávka 2 mg a s liečbou treba začínať pod lekárskym dohľadom. Tento liek nie je dostupný v sile 2 mg. Môže sa použiť alternatívna lieková forma s obsahom 2 mg, napr. tablety.

Po jednom mesiaci liečby môže byť dávka zvýšená na 8 mg raz denne.

Po začatí liečby perindoprilom môže dôjsť k symptomatickej hypotenzii, najmä u pacientov súčasne liečených diuretikami.

Odporúča sa zvýšená opatrnosť, pretože títo pacienti môžu mať depléciu solí a/alebo objemu.

Ak je to možné, diuretikum by malo byť vysadené 2‑3 dni pred začatím liečby perindoprilom (pozri časť 4.4).

U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné diuretikum vysadiť, sa má liečbaperindoprilom začínať dávkou 2 mg. Tento liek nie je dostupný v sile 2 mg. Môže sa použiť alternatívna lieková forma s obsahom 2 mg, napr. tablety.

Renálne funkcie a hladina draslíka v sére sa majú monitorovať. Ďalšie dávkovanie perindoprilu sa má prispôsobiť miere poklesu tlaku krvi. Ak je to potrebné, môže sa znovu začať s diuretickou liečbou.

U starších pacientov sa má liečba začínať dávkou 2 mg (tento liek nie je dostupný v sile 2 mg; môže sa použiť alternatívna lieková forma s obsahom 2 mg, napr. tablety), ktorú je možné postupne zvýšiť na 4 mg po jednom mesiaci, v prípade potreby až na 8 mg v závislosti od renálnych funkcií (pozri tabuľku uvedenú nižšie).


Stabilné formy ischemickej choroby srdca:

Perindopril sa má začať podávať v dávke 4 mg raz denne počas dvoch týždňov, potom sa má zvýšiť na 8 mg raz denne v závislosti od stavu renálnych funkcií a za predpokladu, že 4 mg dávka je dobre tolerovaná.

Starší pacienti majú dostať 2 mg raz denne počas jedného týždňa (tento liek nie je dostupný v sile 2 mg; môže sa použiť alternatívna lieková forma s obsahom 2 mg, napr. tablety), potom 4 mg raz denne ďalší týždeň, pred zvýšením dávky až na 8 mg raz denne v závislosti od renálnych funkcií (pozri Tabuľka č. 1 “Odporučené dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek“). Dávka sa má zvyšovať iba ak sú predchádzajúce (nižšie) dávky dobre tolerované.


Úprava dávkovania pri poškodení funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má dávka upraviť podľa klírensu kreatinínu (ClCR) (pozri Tabuľku č. 1).


Tabuľka č.1: Dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek

klírens kreatinínu (ml/min)

odporučená dávka

ClCr ≥60

4 mg denne


Úprava dávkovania pri poškodení funkcie pečene

U pacientov s poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.4 a 5.2).


Deti a mladiství

Účinnosť a bezpečnosť Prenessy Q-Tab orodisoergovateľných tabliet sa u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov nestanovovala.

Nie sú dostupné žiadne údaje.


Spôsob podávania


Prenessa Q-Tab orodispergovateľné tablety je určená na perorálne použitie.

Odporúča sa, aby sa Prenessa Q-Tab orodispergovateľná tableta užívala raz denne, ráno pred jedlom.


Prenessa Q-Tab orodispergovateľná tableta sa má vložiť do úst na jazyk, kde sa rýchlo rozpustí za pomoci slín, takže sa môže ľahko prehltnúť. Môže sa zapiť alebo sa nemusí zapiť tekutinou. Vybrať neporušenú orodispergovateľnú tabletu z úst je ťažké. Keďže je orodispergovateľná tableta krehká, má sa užiť ihneď po vyňatí z blistra.


Použitie Prenessy Q-Tab orodispergovateľných tabliet môže byť alternatívou ku Prenesse tabletám pre pacientov, ktorý majú problémy s prehĺtaním (pozri časť 5.2).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na perindopril, na ktorúkoľvek zložku alebo na akýkoľvek iný ACE inhibítor;

 • angioedém v súvislosti s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE v anamnéze;

 • dedičný alebo idiopatický angioedém;

 • druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6);

 • poškodenie obličiek s klírensom kreatinínu ≤ 60 ml/min.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Stabilné formy ischemickej choroby srdca:

Ak sa v priebehu prvého mesiaca liečby perindoprilom objaví epizóda nestabilnej anginy pectoris (závažnejšia alebo aj menej závažná), pred pokračovaním liečby sa má starostlivo zvážiť miera úžitku voči riziku.


Hypotenzia:

ACE inhibítory môžu spôsobiť náhly pokles tlaku krvi. Symptomatická hypotenzia je vzácna u pacientov s hypertenziou bez komplikácií a s väčšou pravdepodobnosťou sa môže objaviť u pacientov so zníženým objemom, napr. po liečbe diuretikami, obmedzením príjmu soli v potrave, dialýzou, hnačkou alebo vracaním, alebo u pacientov, so závažnou renín-dependentnou hypertenziou (pozri časť 4.5 a 4.8). U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním so sprievodnou renálnou insuficienciou alebo bez nej bola zaznamenaná symptomatická hypotenzia. Najväčšia pravdepodobnosť jej vzniku je u pacientov s vážnejšími stupňami srdcového zlyhania, ako dôsledok liečby vysokými dávkami kľučkových diuretík, alebo u pacientov s hyponatriémiou alebo s poškodením renálnych funkcií. U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie treba začiatok liečby a úpravu dávkovania starostlivo monitorovať (pozri časť 4.2 a 4.8). Podobné opatrenia platia pre pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by výrazný pokles tlaku krvi mohol vyústiť do infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody.


Ak dôjde k hypotenzii, pacienta treba uložiť do polohy ležmo a ak je to nutné, aplikovať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možno podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa tlak krvi zvýši po zväčšení objemu.


U niektorých pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí majú normálny alebo nízky tlak krvi, môže pri liečbe perindoprilomnastať ďalšie zníženie celkového tlaku krvi. Takýto účinok sa predpokladá a zvyčajne nie je dôvodom na ukončenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže byť nutné zníženie dávky, alebo vysadenie perindoprilu.


Aortálna a mitrálna stenóza, hypertrofická kardiomyopatia:

Rovnako ako aj iné ACE inhibítory, perindopril má byť podávaný opatrne pacientom so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou prietoku ľavej komory (ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia).


Poškodenie obličiek:

V prípade poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min) má byť počiatočné dávkovanie perindoprilu upravené podľa pacientovho klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2) a následne podľa pacientovej odpovede na liečbu. U týchto pacientov je rutinné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu súčasťou bežnej lekárskej praxe (pozri časť 4.8).


U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním môže hypotenzia po začatí terapie ACE inhibítormi viesť k ďalšiemu poškodeniu obličkových funkcií. V takejto situácii bolo zaznamenané akútne, zvyčajne reverzibilné zlyhanie obličiek.


U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou renálnej artérie solitérnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi, boli zaznamenané zvýšené hladiny hodnôt urey v krvi a sérového kreatinínu, ktoré boli zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Toto je zvlášť pravdepodobné u pacientov s poškodením obličiek. Ak je prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, je tu zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie. U týchto pacientov je potrebné liečbu začať pod prísnym lekárskym dohľadom nízkymi dávkami a dávky zvyšovať opatrne. Vzhľadom na to, že liečba diuretikami môže napomáhať vzniku vyššie uvedených prejavov, diuretiká sa majú vysadiť a počas prvých týždňov liečby perindoprilom má byť monitorovaná funkcia obličiek.


U niektorých hypertonických pacientov bez zjavného preexistujúceho renovaskulárneho ochorenia došlo k zvýšeniu hladín urey v krvi a sérového kreatinínu, ktoré bolo zvyčajne mierne a prechodné, najmä ak bol perindopril podávaný súčasne s diuretikom. S väčšou pravdepodobnosťou k tomu môže dôjsť u pacientov s preexistujúcim poškodením obličiek. Môže byť potrebné zníženie dávky a/alebo vysadenie diuretika a/alebo perindoprilu.


Hemodialyzovaní pacienti:

Boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie u pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán a súčasne liečených ACE inhibítorom. U týchto pacientov treba zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo antihypertenzíva z inej skupiny.


Transplantácia obličiek:

Nie sú skúsenosti s podávaním perindoprilu pacientom po nedávnej transplantácii obličiek.


Precitlivenosť/angioedém:

Boli hlásené zriedkavé prípady angioedému tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana u pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu (pozri časť 4.8). Toto sa môže prejaviť kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch musí byť perindopril okamžite vysadený a má sa začať príslušné monitorovanie a pokračovať v ňom až do úplného vymiznutia symptómov. V prípadoch, kde sa opuch obmedzil na oblasť tváre a pier, sa stav zvyčajne upravil bez liečby, hoci sa antihistaminiká ukázali byť prospešné pri zmierňovaní symptómov.


Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Ak je postihnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan s pravdepodobnou obštrukciou dýchacích ciest, okamžite treba poskytnúť akútnu liečbu. Tá by mala zahŕňať podanie adrenalínu a/alebo zachovanie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient má byť pod starostlivým lekárskym dohľadom do úplného a trvalého vymiznutia symptómov.


Pacienti s anamnézou angioedému, nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi, môžu mať zvýšené riziko angioedému pri užívaní ACE inhibítorov (pozri časť 4.3).

U pacientov liečených ACE inhibítormi bol zriedkavo hlásený intestinálny angioedém. Títo pacienti mali bolesti brucha (s nauzeou a vracaním alebo bez nich); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému tváre a s hladinami C-1 esterázy v norme. Angioedém bol diagnostikovaný pri vyšetreniach zahŕňajúcich CT brucha alebo ultrazvuk, alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po ukončení podávania ACE inhibítorov. Intestinálny angioedém sa má zahrnúť do diferenciálnej diagnózy pacientov s bolesťou brucha užívajúcich ACE inhibítory.


Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL):

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL), so síranom dextránu, vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.


Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizácie (napr. jedom blanokrídlovcov) sa zaznamenali anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov sa predišlo spomínaným reakciám dočasným vysadením ACE inhibítorov, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa tieto opäť objavili.


Zlyhanie pečene:

Užívanie ACE inhibítorov zriedkavo súviselo so vznikom syndrómu, ktorý sa začínal cholestatickou žltačkou a progredoval do fulminantnej pečeňovej nekrózy a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. U pacientov užívajúcich ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka alebo výrazné zvýšenie pečeňových enzýmov, je potrebné ukončiť podávanie ACE inhibítora a zostať pod vhodným lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia:

Neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia boli zaznamenané u pacientov užívajúcich ACE inhibítory. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov užívajúcich imunosupresívnu liečbu, ktorí sú liečení alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak je známe preexistujúce poškodenie renálnych funkcií. U niektorých pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v ojedinelých prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa u takýchto pacientov používa perindopril, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov poučiť, aby oznámili akúkoľvek známku infekcie (napr. bolesť hrdla, horúčka).


Rasa:

ACE inhibítory spôsobujú vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy než u pacientov iných rás. Podobne ako iné ACE inhibítory, aj perindopril môže byť menej účinný na zníženie tlaku krvi u pacientov čiernej rasy v porovnaní s inými rasami, možno z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu v hypertenznej černošskej populácii.


Kašeľ:

Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný kašeľ. Tento kašeľ je zvyčajne neproduktívny, trvalý a ustupuje po ukončení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom má byť braný do úvahy ako súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Operácia/anestézia:

U pacientov, ktorí sa podrobujú závažnému chirurgickému zákroku, alebo počas anestézie s látkami vyvolávajúcimi hypotenziu, môže perindopril blokovať tvorbu angiotenzínu II sekundárne po kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečbu treba vysadiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Ak sa vyskytne hypotenzia, ktorá je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, je možné korigovať ju zvýšením cirkulujúceho objemu.


Hyperkaliémia:

Zvýšenie hladiny draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. Medzi rizikové faktory pre rozvoj hyperkaliémie patria renálna insuficiencia, zhoršenie renálnych funkcií, vek (>70 rokov), diabetes mellitus, pridružené udalosti, najmä dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza a súčasné užívanie draslík-šetriacich diuretík (napr. spironolaktón, eplerenón, triamterén alebo amilorid), doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka, ako aj užívanie iných liekov spojených so zvýšením draslíka v sére (napr. heparín). Použitie doplnkov draslíka, draslík-šetriacich diuretík alebo soľných náhrad s obsahom draslíka môže, najmä u pacientov s poškodenou renálnou funkciou, viesť k významnému nárastu draslíka v sére.

Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súčasné použitie vyššie uvedených látok považuje za potrebné, majú sa užívať s opatrnosťou a odporúča sa častá kontrola hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Diabetickí pacienti:

U pacientov s diabetom, liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom starostlivo monitorovaná glykémia (pozri časť 4.5).


Lítium:

Všeobecne sa kombinácia lítia a perindoprilu neodporúča (pozri časť 4.5).


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka:

Všeobecne sa kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka neodporúča (pozri časť 4.5).


Gravidita:

ACE inhibítory sa nemajú začať podávať počas gravidity. Ak však nie je pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi považované za nevyhnutné, pacientkam plánujúcim graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Po potvrdení gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite ukončiť a, ak je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou (pozri časť 4.3 a 4.6).


Prenessa Q-Tab obsahuje aspartám (E951), zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivá pre ľudí s fenylketonúriou.

Prenessa Q-Tab obsahuje sorbitol (E420). Pacienti so zriedkavým dedičným problémom intolerancie fruktózy nemajú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká:

U pacientov užívajúcich diuretiká a najmä u tých, ktorí trpia depléciou objemu a/alebo solí, môže po začatí liečby ACE inhibítorom dôjsť k nadmernému zníženiu tlaku krvi. Možnosť hypotenzných účinkov sa dá znížiť vysadením diuretika, zvýšením objemu a príjmom soli pred začatím liečby nízkymi a postupne zvyšovanými dávkami perindoprilu.


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka:

Aj keď hladina draslíka v sére zvyčajne ostáva v normálnom rozmedzí, u niektorých pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť hyperkaliémia. Draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Preto sa neodporúča kombinácia perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi (pozri časť 4.4). Ak je ich súčasné použitie indikované z dôvodu potvrdenej hypokaliémie, majú sa užívať s opatrnosťou a s častým monitorovaním hladín draslíka v sére.


Lítium:

Počas súčasného podávania lítia s ACE inhibítormi boli zaznamenané reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácii lítia a jeho toxicity. Súčasné použitie tiazidových diuretík môže zvyšovať riziko toxicity lítia a ešte viac zväčšiť už zvýšené riziko toxicity lítia s ACE inhibítormi. Použitie perindoprilu spolu s lítiom sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nutná, je potrebné starostlivo monitorovať hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).


Nesteroidové antiflogistiká (NSAIDs) vrátane kyseliny acetylsalicylovej 3 g/deň:

Ak sa ACE inhibítory podávajú súbežne s nesteroidovými antiflogistikami (t.j. kyselina acetylsalicylová v dávkovacích režimoch antiflogistík, COX-2 inhibítory a neselektívne NSAIDs), môže sa vyskytnúť zoslabenie antihypertenzného účinku. Súbežné použitie ACE inhibítorov a NSAIDs môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania a zvýšenia draslíka v sére, najmä u pacientov s preexistujúcou nedostatočnou renálnou funkciou. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a po začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch sa má zvážiť monitorovanie renálnych funkcií.


Antihypertenzíva a vazodilatanciá:

Súčasné použitie týchto liekov môže zvyšovať hypotenzný účinok perindoprilu. Súčasné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými vazodilatanciami môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku krvi.


Antidiabetiká:

Epidemiologické štúdie naznačili, že súčasné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulínu, perorálnych hypoglykemík) môže vyvolať zvýšenie účinku na zníženie glukózy v krvi s rizikom hypoglykémie. Tento účinok sa zdá byť pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s renálnym poškodením.


Acetylsalicylová kyselina, trombolytiká, beta-blokátory, nitráty:

Perindopril sa môže používať spolu s acetylsalicylovou kyselinou (ak sa používa ako trombolytikum), s trombolytikami, beta-blokátormi a/alebo nitrátmi.


Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká:

Súčasné použitie určitých anestetík, tricyklických antidepresív a antipsychotík spolu s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku krvi (pozri časť 4.4).


Sympatomimetiká:

Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov.


Zlato:

U pacientov liečených injekčným zlatom (nátriumaurotiomalát) a súbežne ACE inhibítormi vrátane perindoprilu boli zriedkavo hlásené nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie a hypotenziu).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča v prvom trimestri gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované v druhom a treťom trimestri gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítormi počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé, napriek tomu nemožno vylúčiť malé zvýšenie rizika. Ak sa však pokračovanie liečby ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, pacientkam, ktoré plánujú graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Po potvrdení gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite ukončiť a, ak je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou.


Je známe, že dlhodobejšie vystavenie plodu ACE inhibítorom v druhom a treťom trimestri spôsobuje humánnu fetotoxicitu (zníženie obličkových funkcií, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Ak by došlo k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola obličkových funkcií a lebky plodu. Novorodenci, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť pozorne sledovaní kvôli hypotenzii (pozri časť 4.3 a 4.4).


Laktácia

Keďže nie sú dostupné informácie o užívaní perindoprilu počas laktácie, užívanie perindoprilu sa neodporúča a odporúča sa alternatívna liečba s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas laktácie, a to najmä v prípade novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Perindopril nemá priamy vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ale u niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť individuálne reakcie súvisiace s nízkym tlakom krvi, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri kombinácii s iným antihypertenzným liekom.

Dôsledkom toho môže byť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje znížená.


4.8 Nežiaduce účinky


 • Veľmi časté (≥1/10)

 • Časté (≥1/100 až <1/10);

 • Menej časté (≥1/1 000 až <1/100);

 • Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000);

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000);

 • Neznáme (z dostupných údajov).Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systémuZníženie hemoglobínu a hematokritu, trombocytopénia, leukopénia/neutropénia a prípady agranulocytózy alebo pancytopénie.

U pacientov s vrodenou deficienciou G-6PDH boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady hemolytickej anémie (pozri časť 4.4).


Poruchy metabolizmu a výživy
hypoglykémia (pozri časti 4.4 a 4.5)

Psychické poruchy


poruchy nálady alebo spánkuPoruchy nervového systému

bolesti hlavy, závraty, vertigo a parestézie


zmätenosť


Poruchy oka

porucha videnia
Poruchy ucha a labyrintu

tinnitus
Poruchy srdca a srdcovej činnostiarytmia, angína pectoris, infarkt myokardu pravdepodobne sekundárne v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4)


Poruchy ciev

hypotenzia a účinky súvisiace s hypotenziou


cievna mozgová príhoda pravdepodobne sekundárne v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4)

vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

kašeľ, dýchavičnosť

bronchospazmus

eozinofilná pneumónia, rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea, vracanie, abdominálna bolesť, poruchy chuti, dyspepsia, hnačka a zápcha

suchosť v ústach

pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciestcytolytická alebo cholestatická hepatitída (pozri časť 4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka, pruritus

angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, žihľavka (pozri časť 4.4)

multiformný erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

svalové kŕče
Poruchy obličiek a močových ciest


renálna insuficiencia

akútne zlyhanie obličiek


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


impotenciaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia

potenie
Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Môžu sa vyskytnúť zvýšené hladiny urey v krvi a kreatinínu v plazme a hyperkaliémia, ktoré sú reverzibilné po prerušení liečby, najmä u pacientov s renálnou insuficienciou, závažným srdcovým zlyhaním a renovaskulárnou hypertenziou. Zriedkavo bolo zaznamenané zvýšenie pečeňových enzýmov a sérového bilirubínu.


Klinické skúšky:

Počas náhodne vybranej časti štúdie EUROPA boli zbierané len závažné nežiaduce účinky. Niekoľko pacientov malo skúsenosť so závažným nežiaducim účinkom: 16 (0,3 %) z 6 122 pacientov ktorým bol podávaný perindopril a 12 (0,2 %) z 6 107 pacientov, ktorým bolo podávané placebo. U pacientov liečených perindoprilom sa hypotenzia vyskytla u 6 pacientov, angioedém u 3 pacientov a náhla srdcová zástava u 1 pacienta. Viacero pacientov bolo vyradených zo štúdie v dôsledku kašľa, hypotenzie alebo intolerancie ku perindoprilu ako tomu bolo v skupine s placebom (6,0 % (n=366) verzus 2,1 % (n=129)).


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní ľudí sú k dispozícii len obmedzené informácie. Medzi symptómy súvisiace s predávkovaním ACE inhibítormi môžu patriť hypotenzia, obehový šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventilácia, tachykardia, palpitácie, bradykardia, závraty, anxiozita a kašeľ.

Odporúčanou liečbou pri predávkovaní je intravenózna infúzia fyziologického roztoku. Ak dôjde k hypotenzii, pacienta treba uložiť do polohy ležmo s vyvýšenými dolnými končatinami (protišoková poloha). Ak sú dostupné, môže sa zvážiť liečba infúziou angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanie katecholamínov. Perindopril sa môže zo systémového krvného obehu odstrániť hemodialýzou (pozri časť 4.4). Kardiostimulačná liečba sa indikuje pri bradykardii rezistentnej na liečbu. Nepretržite sa majú monitorovať životne dôležité funkcie, sérové elektrolyty a koncentrácia kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítor, samotný, ATC kód: C09AA04.


Mechanizmus účinku


Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Konvertujúci enzým alebo kináza je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I na vazokonstrikčný angiotenzín II a zároveň spôsobuje rozpad vazodilatačného bradykinínu na neaktívny heptapeptid. Inhibícia ACE vedie k redukcii angiotenzínu II v plazme, čo vedie k zvýšenej aktivite plazmatického renínu (inhibíciou negatívnej spätnej väzby uvoľnenia renínu) a zníženej sekrécii aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia ACE vedie zároveň k zvýšenej aktivite obehového a lokálneho kalikreín-kinínového systému (a tým aj k aktivácii prostaglandínového systému). Je možné, že tento mechanizmus prispieva k účinku ACE inhibítorov na zníženie tlaku krvi a čiastočne je zodpovedný za ich vedľajšie účinky (napr. kašeľ).

Perindopril pôsobí prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Ostatné metabolity nemajú in vitro žiadnu ACE inhibičnú aktivitu.


Farmakodynamický účinok


Hypertenzia

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: miernej, stredne ťažkej, ťažkej; spôsobuje zníženie systolického a diastolického tlaku krvi v polohe ležmo aj v stoji. Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k zníženiu tlaku v systéme. Dôsledkom toho sa zvyšuje periférny prietok krvi bez účinku na srdcovú frekvenciu.

Spravidla sa zvyšuje prietok krvi obličkami, kým rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) sa zvyčajne nemení.

Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4 a 6 hodinou po podaní jednej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín: účinok v čase minimálnej účinnosti predstavuje približne 87 až 100 % účinku v čase maximálnej účinnosti.

K zníženiu tlaku krvi dochádza rýchlo. U reagujúcich pacientov sa normalizácia tlaku dosiahne v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez výskytu tachyfylaxie.

Ukončenie liečby nevedie k rebound fenoménu.

Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.

U ľudí boli potvrdené vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Perindopril zlepšuje elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer média : lúmen malých artérií.

Súčasná terapia tiazidovými diuretikami má aditívny synergický účinok. Kombinácia ACE inhibítora a tiazidu znižuje tiež riziko hypokaliémie vyvolanej liečbou diuretikami.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Pacienti so stabilnými formami ischemickej choroby srdca

Štúdia EUROPA bola multicentrická, medzinárodná, randomizovaná, dvojito zaslepená a placebom kontrolovaná klinická štúdia, ktorá trvala 4 roky.

Z 12 218 pacientov starších ako 18 rokov bolo zaradených 6 110 pacientov na perindopril 8 mg a 6 108 pacientov na placebo.

Populácia v štúdii mala potvrdenú ischemickú chorobu srdca bez potvrdených klinických príznakov srdcového zlyhania. Celkovo malo 90 % pacientov preukázaný predchádzajúci infarkt myokardu a/alebo koronárnu revaskularizáciu. Väčšina pacientov počas štúdie bola liečená aj konvenčnou terapiou, vrátane antiagregačných látok, hypolipidemík a beta-blokátorov. Hlavným kritériom účinnosti bola kombinácia kardiovaskulárnej mortality, nefatálneho infarktu myokardu a/alebo zástavy srdca s úspešnou resuscitáciou. Liečba perindoprilom v dávke 8 mg raz denne viedla k výraznému zníženiu absolútneho rizika s výsledným ukazovateľom 1,9 % (zníženie relatívneho rizika o 20 %, 95 % CI [9,4; 28,6] - p<0,001).

U pacientov s infarktom myokardu a/alebo revaskularizáciou v anamnéze bolo zaznamenané absolútne zníženie v porovnaní s placebom s výsledným ukazovateľom 2,2 %, zodpovedajúce zníženiu relatívneho rizika (RRR) o 22,4 % (95 % CI [12,0; 31,6] - p<0,001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Prenessa Q-Tab orodispergovateľné tablety je bioekivalentná s Prenessou tablety, s rovnakou rýchlosťou a mierou absorpcie. Prenessa Q-Tab orodispergovateľné tablety sa môže použiť ako alternatíva k Prenesse tabletám.


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa perindopril absorbuje rýchlo a maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Plazmatický polčas perindoprilu je 1 hodina.

Perindopril je prodrug. 27 % podanej dávky perindoprilu sa dostáva do krvného obeh vo forme aktívneho metabolitu perindoprilátu. Okrem aktívneho perindoprilátu má perindopril päť ďalších metabolitov, všetky sú neaktívne. Maximálna koncentrácia perindoprilátu v plazme sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.

Vzhľadom na to, že príjem potravy spomaľuje konverziu perindoprilu na perindoprilát, a teda aj jeho biologickú dostupnosť, perindopril sa má užívať perorálne v jednej dennej dávke ráno pred jedlom.

Medzi dávkou perindoprilu a jeho plazmatickou expozíciou bol preukázaný lineárny vzťah.


Distribúcia

Distribučný objem je približne 0,2 l/kg pre nenaviazaný perindoprilát. Miera väzby perindoprilátu na plazmatické proteíny je 20 %, najmä na angiotenzín-konvertujúci enzým, závisí ale od koncentrácie.


Vylučovanie

Perindoprilát sa vylučuje močom a terminálny polčas nenaviazanej frakcie je približne 17 hodín, čo vyúsťuje do 4 dní do rovnovážneho stavu.


Farmakokinetika u osobitých skupín pacientov


Starší pacienti

Vylučovanie perindoprilátu je spomalené u starších ľudí a u ľudí so zlyhaním srdca alebo obličiek.


Obličková nedostatočnosť

U pacientov s obličkovou nedostatočnosťou sa odporúča úprava dávky, v závislosti od stupňa poškodenia (klírens kreatinínu).

Klírens perindoprilátu pri dialýze je 70 l/min.


Pečeňová nedostatočnosť

Kinetika perindoprilu je u pacientov s cirhózou zmenená: hepatálny klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného perindoprilátu však nie je znížené, a preto nie je potrebná úprava dávkovania.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) sú cieľovým orgánom obličky s reverzibilným poškodením.

Mutagenita sa v in vitro alebo in vivo štúdiách nepozorovala.

Reprodukčné toxikologické štúdie (na potkanoch, myšiach, králikoch a opiciach) nezistili žiadne známky embryotoxicity alebo teratogenity. Napriek tomu sa pri inhibítoroch angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, ako skupiny, potvrdilo, že majú nežiaduci vplyv na neskoré štádiá vývoja plodu. U hlodavcov a králikov to viedlo k úmrtiu plodu a vrodeným abnormalitám (renálne lézie) ako aj k zvýšenej perinatálnej a postnatálnej mortalite.

V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná karcinogenita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hexahydrát chloridu vápenatého

Hypromelóza (E464)

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Hydrogénuhličitan sodný

Manitol (E421)

Aspartám (E951)

Taumatín (E957)

Krospovidón (typ A)

Nátrium-stearyl fumarát

Príchuť mäty piepornej (sorbitol (E420))

Príchuť mäty kučeravej


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 alebo 100 orodispergovateľných tabliet v za studena formovanej OPA/Al/PVC fólii a PET/Al odlupovacej blistrovej fólii a v škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všetok nepoužitý liek alebo odpadový materiál sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Prenessa Q-Tab 4 mg orodispergovateľné tablety: 58/0344/12-S

Prenessa Q-Tab 8 mg orodispergovateľné tablety: 58/0345/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12Prenessa Q-Tab 8 mg orodispergovateľné tablety