+ ipil.sk

Presid 2,5 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2013/00026


Písomná informácia pre používateľov


Presid 2,5 mg

Presid 5 mg

Presid 10 mg

Felodipín

tablety s predĺženým uvoľňovaním


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Presid a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr. ako užijete Presid

 3. Ako užívať Presid

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Presid

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Presidna čo sa používa


Presid patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory kalciových kanálov. Znižuje vysoký krvný tlak (hypertenziu) tým, že rozširuje malé krvné cievy (arterioly). V odporúčaných dávkach neovplyvňuje funkciu srdca. Liečivo sa z tabliet s predĺženým uvoľňovaním uvoľňuje kontrolovanou rýchlosťou a týmto spôsobom sa dosahuje rovnomerný účinok počas celého dňa.


Presidsa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a na dlhodobú liečbu angíny pektoris (bolesť v hrudníku spôsobená zníženým prietokom krvi v srdcovom svale, ktorý je sprevádzaný nedostatočným zásobovaním srdca kyslíkom a metabolizmom kyslíka v srdci).


Tento liek je určený na liečbu dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Presid


Neužívajte Presid

 • ak ste alergický na felodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) a na iné dihydropyridíny,

 • ak máte nestabilnú angínu pektoris (bolesť na hrudníku trvá dlhšie, je intenzívnejšia alebo vzniká aj v pokoji),

 • ak máte srdcový infarkt a v priebehu jedného mesiaca po ňom,

 • ak máte veľmi nízky krvný tlak,

 • ak máte kardiogénny šok,

 • ak máte dekompenzované zlyhanie srdca,

 • ak máte závažnú stenózu (zúženie) aortálnej (srdcovnicovej) chlopne (aortálnu stenózu),

 • ak máte hypertrofickú obštrukčnú kardiomyopatiu (ochorenie srdcovej svaloviny),

 • ak trpíte závažnou srdcovou nedostatočnosťou,

 • počas tehotenstva.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Presid:

 • ak máte závažnú poruchu funkcie ľavej srdcovej komory,

 • ak máte poruchu funkcie pečene (dávky musia byť znížené),

 • ak máte závažnú obličkovú nedostatočnosť,

 • ak máte sklon k zrýchlenej srdcovej činnosti.


Prerušte užívanie tohto lieku, ak sa u vás krátko po začatí liečby vyskytne ischemická bolesť alebo ak sa zhorší existujúca bolesť alebo ak u vás vznikne kardiogénny šok.


Iné lieky a Presid

Liečba Presidom môže byť ovplyvnená súbežným používaním liekov obsahujúcich cimetidín alebo ranitidín, ktoré sa používajú na liečbu vredových ochorení žalúdka, súbežnou liečbou niektorými antibiotikami (napr. erytromycínom), barbiturátmi používanými na navodenie spánku, liekmi na predchádzanie epileptickým záchvatom (fenytoín a karbamazepín), rifampicínom (antibiotikum), liekmi na liečbu HIV (efavirenz a nevirapín), ľubovníkom bodkovaným (Hypericum perforatum), protiplesňovými prípravkami obsahujúcimi intrakonazol a ketokonazol, inhibítormi HIV proteázy (napr. ritonavir) na liečbu HIV. Presid môže ovplyvniť koncentráciu takrolimu (liečiva, ktoré sa používa napríklad po transplantácii pečene alebo obličiek).


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Presid a jedlom a nápoje

Grapefruitová šťava môže ovplyvniť liečbu Presidom (môže zosilniť účinok Presidu), a preto počas liečby nesmiete piť grapefruitovú šťavu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Presid sa nesmie používať počas tehotenstva. Ak otehotniete počas liečby Presidom, okamžite sa musíte obrátiť na svojho lekára.


Dojčenie

Aj keď felodipín prechádza do materského mlieka, u dojčených detí nespôsobuje problémy. Avšak vzhľadom na to, že k dispozícii sú obmedzené údaje o bezpečnosti liečiva pre dojčené deti, Presid sa nemá používať počas dojčenia.


Plodnosť

Údaje o plodnosti u pacientok nie sú k dispozícii.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Presid môže mať účinky (závrat, únava) na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, hlavne na začiatku liečby.


Presid obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Presid


Presné dávkovanie musí vždy určiť lekár.


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba vysokého krvného tlaku

Liečba sa zvyčajne začína dávkou 5 mg (Presid 5 mg) jedenkrát denne. V prípade potreby je možné dávku znížiť na 2,5 mg (Presid 2,5 mg) alebo zvýšiť na 10 mg (Presid 10 mg), alebo pridať ďalšie liečivá znižujúce krvný tlak. Obvyklé dávkovanie na dlhodobú liečbu je 5 ‑ 10 mg (Presid 5 mg alebo Presid 10 mg) denne; dávka sa môže zvýšiť až na maximálne 20 mg denne. U starších pacientov môže byť postačujúca počiatočná dávka 2,5 mg (Presid 2,5 mg) jedenkrát denne.


Liečba angíny pektoris

Liečba sa zvyčajne začína dávkou 5 mg (Presid 5 mg) jedenkrát denne; dávka sa môže zvýšiť až na 10 mg (Presid 10 mg) jedenkrát denne.


U pacientov s poruchou funkcie pečene sa liečba hypertenzie a angíny pektoris zvyčajne začína nižšími dávkami (2,5 mg ‑ t.j. Presid 2,5 mg jedenkrát denne).


Liek užívajte ráno, pred jedlom alebo počas ľahkého jedla, a zapite vodou. Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa nesmú žuvať. Nesmiete ich deliť ani drviť.

Ak užijete viac Presidu, ako máte

Ak náhodne užijete viac Presidu, ako máte, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak zabudnete užiť Presid

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky na liek uvedené nižšie boli zaznamenané počas klinických skúšaní a sledovania po uvedení lieku na trh.


Veľmi časté (viac ako 1 z 10):

- periférny opuch (rozsah opuchu členka je úmerný dávke).


Časté (menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100):

- bolesť hlavy, návaly horúčavy.


Menej časté (menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1 000):

- zrýchlenie srdcovej činnosti, búšenie srdca, závraty, parestézia (znížená citlivosť), nevoľnosť, bolesť brucha, vyrážka, svrbenie, únava.


Zriedkavé (menej ako 1 z 1 000):

- mdloba, vracanie, bolesť kĺbov, svalová bolesť, impotencia, poškodenie sexuálnych funkcií, žihľavka.


Veľmi zriedkavé (menej ako 1 z 10 000):

- hyperplázia (zväčšenie tkaniva) ďasien, gingivitída (zápal ďasien), zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, reakcie precitlivenosti na svetlo, leukocytoklastický zápal ciev (zápal malých ciev), polakizúria (časté močenie), reakcie precitlivenosti, napr. angioedém, horúčka.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Presid


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie (po skratke EXP), ktorý je uvedený na obale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Presid obsahuje

 • Liečivo je felodipín 2,5 mg (v lieku Presid 2,5 mg), 5 mg (v lieku Presid 5 mg) a 10 mg (v lieku Presid 10 mg) v 1 tablete s predĺženým uvoľňovaním.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza 2910/50, hypromelóza 2910/6, povidón 25, propylgalát, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)-v 5 mg a 10 mg, mastenec, propylénglykol, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Presid a obsah balenia


Presid 2,5 mg: žlté okrúhle obojstranne vypuklé tablety s predĺženým uvoľňovaním s označením „2,5“ na jednej strane tablety.


Presid 5 mg: ružové okrúhle obojstranne vypuklé tablety s predĺženým uvoľňovaním s označením „5“ na jednej strane tablety.


Presid 10 mg: červenohnedé okrúhle obojstranne vypuklé tablety s predĺženým uvoľňovaním s označením „10“ na jednej strane tablety.


Veľkosť balenia: 30, 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika


Výrobca :


TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle Straße 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v januári 2013.


4Presid 2,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2013/00026


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Presid 2,5 mg

Presid 5 mg

Presid 10 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Presid 2,5 mg: jedna tableta obsahuje 2,5 mg felodipínu.

Presid 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg felodipínu.

Presid 10 mg: jedna tableta obsahuje 10 mg felodipínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Presid 2,5 mg: žlté okrúhle bikonvexné tablety s predĺženým uvoľňovaním s označením „2,5“ na jednej strane tablety.


Presid 5 mg: ružové okrúhle bikonvexné tablety s predĺženým uvoľňovaním s označením „5“ na jednej strane tablety.


Presid 10 mg: červenohnedé okrúhle bikonvexné tablety s predĺženým uvoľňovaním s označením „10“ na jednej strane tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie. Profylaktická liečba angíny pektoris (stabilnej formy) a vazospastickej angíny pektoris.

Tento liek sa používa na liečbu dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Hypertenzia:

Dospelí (vrátane starších pacientov):

Dávka sa má vždy upraviť individuálne.

Liečba sa má začať dávkou 5 mg jedenkrát denne. V prípade potreby je možné dávku znížiť na 2,5 mg alebo zvýšiť na 10 mg denne, alebo pridať ďalšie antihypertenzíva. Zvyčajná udržiavacia dávka je 5 ‑ 10 mg jedenkrát denne. U starších pacientov môže byť postačujúca počiatočná dávka 2,5 mg jedenkrát denne.


Angína pektoris:

Dospelí

Dávka sa má vždy upraviť individuálne.

Liečba sa má začať dávkou 5 mg jedenkrát denne a v prípade potreby sa táto dávka môže zvýšiť až na 10 mg jedenkrát denne.


Maximálna dávka je 20 mg denne.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je farmakokinetika významne ovplyvnená. U pacientov s poškodením funkcie obličiekdávkovanie nie je potrebné upravovať.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s hypertenziou a angínou pectoris, ktorí majú ťažkú poruchu funkcie pečene má byť terapeutická dávka Presidu znížená (odporúča sa počiatočná dávka 2,5 mg denne). Pacienti s poškodenou funkciou pečene môžu mať zvýšené plazmatické koncentrácie felodipínu a môžu odpovedať na nižšie dávky (pozri časť 4.4).


Spôsob podania

Tento liek je najlepšie podávať ráno pred jedlom alebo po ľahkom jedle. Tablety sa nesmú hrýzť, deliť ani drviť, aby sa zachovali vlastnosti predĺženého uvoľňovania. Musia sa prehltnúť vcelku a zapiť pol pohárom vody.


4.3 Kontraindikácie


Nestabilná angína pectoris.

Gravidita (pozri časť 4.6).

Pacienti s predošlou alergickou reakciou na felodipín alebo na iné dihydropyrimidíny kvôli teoretickému riziku skríženej reaktivity a na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Dekompenzované zlyhanie srdca.

Felodipín sa nesmie podávať pacientom s klinicky významnou aortálnou stenózou a počas infarktu myokardu alebo v priebehu jedného mesiaca po infarkte myokardu.

 • Hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia.

Tak ako u iných blokátorov kalciových kanálov, liečba felodipínom sa musí prerušiť u pacientov, u ktorých vznikne kardiogénny šok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako u iných vazodilatancií, Presid môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť významnú hypotenziu s tachykardiou, ktorá u vnímavých jedincov môže viesť k ischémii myokardu. Nedokázalo sa, že felodipín je užitočný na sekundárnu prevenciu infarktu myokardu.

Felodipín sa musí používať s opatrnosťou u pacientov so sklonom k tachykardii.


Účinnosť a bezpečnosť felodipínu v liečbe malígnej hypertenzie sa neskúmala.


Felodipín sa metabolizuje v pečeni. V dôsledku toho možno očakávať vyššie terapeutické koncentrácie a odpoveď u pacientov s evidentne zníženou funkciou pečene (pozri tiež časť 4.2).


Presid sa má používať opatrne u pacientov s ťažkou poruchou funkcie ľavej srdcovej komory.


Grapefruitová šťava spôsobuje zvýšenie maximálnych plazmatických hladín a biologickej dostupnosti, pravdepodobne v dôsledku interakcie s flavonoidmi obsiahnutými v ovocnej šťave (pozri časť 4.5).


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné podávanie látok, ktoré interagujú s enzymatickým systémom cytochrómu P450 3A4, môže ovplyvniť plazmatické koncentrácie felodipínu.


Inhibítory enzýmov, ako sú cimetidín, ranitidín, erytromycín, itrakonazol, ketokonazol, inhibítory HIV proteázy(napr. ritonavir), sakvinavira chinidín, zvyšujú plazmatickú koncentráciu felodipínu. Pri súbežnom podávaní týchto liečiv môže byť potrebné zníženie dávky felodipínu.


Induktory enzýmov, ako sú fenytoín, karbamazepín, rifampicín, barbituráty, efavirenz, nevirapín a ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), môžu znižovať plazmatickú koncentráciu felodipínu. U pacientov užívajúcich tieto liečivá môžu byť potrebné vyššie ako obvyklé dávky felodipínu.


Felodipín neovplyvňuje plazmatickú koncentráciu cyklosporínu, ale cyklosporín zvyšuje koncentráciu felodipínu v plazme o 150 %. Felodipín môže zvýšiť koncentráciu takrolimu. V prípade súbežného podávania felodipínu a takrolimu sa má sledovať plazmatická koncentrácia takrolimu a podľa nej sa má upraviť dávka.


Grapefruitová šťava zvyšuje plazmatickú hladinu a dostupnosť felodipínu prostredníctvom flavonoidov, ktoré sú v nej obsiahnuté, a preto sa nemá podávať spolu s Presidom.


Antihypertenzíva predlžujú hypotenzný účinok felodipínu. Sympatomimetiká znižujú účinok felodipínu.


Pri súbežnom podávaní felodipínu s digoxínom nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Zdá sa, že felodipín neovplyvňuje nenaviazanú frakciu iných liečiv, ktoré sa v rozsiahlej miere viažu na plazmatické bielkoviny, napríklad warfarínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Felodipín je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia

Felodipín bol zistený v materskom mlieku, ale nie je známe, či má škodlivé účinky na novorodenca. Avšak vzhľadom k tomu, že k dispozícii sú obmedzené údaje o bezpečnosti liečiva pre dojčené deti, Presid sa nemá používať počas dojčenia.


Fertilita

Údaje o fertilite u pacientok nie sú k dispozícii.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Presid môže mať účinky (závrat, únava) na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, hlavne na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Tak ako iné blokátory kalciových kanálov, tento liek môže spôsobiť návaly horúčavy, bolesť hlavy, palpitácie, závrat a únavu. Väčšina týchto reakcií je závislá od dávkya vyskytujú sa na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. Ak sa tieto reakcie vyskytnú, zvyčajne sú prechodné a časom vymiznú.


Podobne ako pri iných dihydropyridínoch sa u pacientov liečených felodipínom môže objaviť opuch členka závislý od dávky, ktorý je spôsobený prekapilárnou vazodilatáciou a nie sklonom k zadržiavaniu tekutín v organizme. Skúsenosti z klinických skúšaní preukázali, že 2 % pacientov prerušili liečbu v dôsledku opuchu členka.


Podobne ako u iných kalciových antagonistov sa u pacientov s gingivitídou/zápalom ozubice zaznamenali mierne opuchy ďasien.Tomuto je možné účinne zabrániť dôkladnou ústnou hygienou.


Tak ako u iných dihydropyridínov, v zriedkavých prípadoch bolo popísané zhoršenie príznakov už existujúcej angíny pectoris, hlavne na začiatku liečby.


Zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce liekové reakcie uvedené nižšie boli zaznamenané počas klinických skúšaní a postmarketingového sledovania.


Použili sa nasledujúce definície frekvencie výskytu nežiaducich udalostí: veľmi časté (≥ 1/10), časté( 1/100 až < 1/10), menej časté( 1/1 000 až 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé( 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 1 Nežiaduce účinky


Frekvencia

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce lieková reakcia

Veľmi časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Periférny edém

Časté

Poruchy nervového systému:

Bolesť hlavy

Poruchy ciev:

Návaly horúčavy

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Tachykardia, palpitácie

Poruchy nervového systému:

Závraty, parestézia

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Nauzea, bolesť brucha

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Vyrážka, pruritus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Únava

Zriedkavé

Poruchy ciev:

Synkopa

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Vracanie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Artralgia, myalgia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Impotencia/sexuálna dysfunkcia

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Urtikária

Veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Hyperplázia ďasien, gingivitída

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Fotosenzitívne reakcie, leukocytoklastická vaskulitída

Poruchy obličiek a močových ciest:

Polakizúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Hypersenzitívne reakcie, napr. angioedém, horúčka


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Predávkovanie môže spôsobiť nadmernú periférnu vazodilatáciu s výraznou hypotenziou, ktorú niekedy môže sprevádzať bradykardia.


Liečba

Podanie aktívneho uhlia, ak je to nutné, výplach obsahu žalúdka.

Ťažká hypotenzia sa má liečiť symptomaticky, pričom pacient sa má uložiť do polohy ležmo na chrbte s nadvihnutými nohami. Ak je prítomná bradykardia, má sa liečiť intravenózne podaným atropínom v dávke 0,5 ‑ 1 mg. Ak toto opatrenie nie je postačujúce, má sa zvýšiť plazmatický objem podaním infúzie, napr. glukózy, fyziologického roztoku alebo dextránu. Môžu sa podať sympatomimetiká s prevládajúcim účinkom na alfa 1-adrenoreceptor, napr. metaraminol alebo fenylefrín.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: blokátory kalciových kanálov, ATC kód: C08CA02


Felodipín je vysoko vazoselektívny blokátor kalciových kanálov s prevažujúcim vaskulárnym účinkom dihydropyridínového typu, ktorý znižuje arteriálny krvný tlak znížením periférnej vaskulárnej rezistencie. Felodipín v terapeutických dávkach selektívne ovplyvňuje hladké svalstvo arteriol a nemá žiadny priamy účinok na srdcovú kontraktilitu a vedenie impulzov cez prevodný systém srdca. Nemá žiadny účinok na hladké svalstvo žíl a adrenergné vazomotorické mechanizmy, a preto podávanie felodipínu nespôsobuje príznaky ortostatickej hypotenzie. Felodipín má vlastný stredne silný natriuretický a diuretický účinok, a preto nedochádza k zadržiavaniu tekutín v organizme.


Felodipín je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie. Môže sa používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami, napríklad s betablokátormi, diuretikami alebo ACE inhibítormi, za účelom zosilnenia antihypertenzného účinku. Felodipín znižuje systolický a diastolický krvný tlak a môže byť indikovaný v prípade izolovanej systolickej hypertenzie. Felodipín si zachováva svoju antihypertenznú účinnosť aj v kombinácii s nesteroidnými antiflogistikami (NSAID).


Felodipín má antianginózny a antiischemický účinok vďaka svojmu vplyvu na zlepšenie rovnováhy medzi spotrebou kyslíka v myokarde a saturáciou myokardu kyslíkom. Felodipín znižuje koronárnu vaskulárnu rezistenciu. Prietok krvi koronárnymi cievami a saturácia myokardu kyslíkom sú zvýšené aj v dôsledku dilatácie epikardiálnych artérií a arteriol. Felodipín účinne zabraňuje vzniku a rozvoju spazmu koronárnych ciev. Zníženie systémového krvného tlaku spôsobuje zníženie dodatočného zaťaženia („afterloadu“) ľavej srdcovej komory a zníženie nároku myokardu na kyslík.


U pacientov so stabilnou námahovou angínou pectoris felodipín zlepšuje toleranciu záťaže a znižuje výskyt anginóznych záchvatov. U pacientov s vazospastickou formou angíny pectoris felodipín znižuje výskyt symptomatickej a tichej formy ischemickej choroby srdca.


Felodipín je účinný a dobre tolerovaný u dospelých pacientov bez ohľadu na vek a rasu, ako aj u pacientov s pridruženými ochoreniami, ako sú kongestívne srdcové zlyhanie, bronchiálna astma a iné obštrukčné choroby pľúc, renálna insuficiencia, diabetes mellitus, dna, hyperlipidémia, Raynaudov fenomén a u pacientov po transplantácii obličiek. Felodipín nemá žiadny vplyv na glykémiu a profil lipidov.


Miesto a spôsob účinku:Hlavná farmakodynamická vlastnosť felodipínu spočíva vo vysokej miere vaskulárnej selektivity. Myogénne aktívne hladké svalstvo rezistentných arteriol je obzvlášť citlivé na účinok felodipínu. Felodipín inhibuje elektrickú a kontraktilnú aktivitu hladkého svalstva ciev pôsobením na kalciové kanály v bunkovej membráne.


Hemodynamické účinky: Hlavný hemodynamický účinok felodipínu spočíva v znížení celkovej periférnej vaskulárnej rezistencie, čo vedie k zníženiu krvného tlaku. Tento účinok je závislý od dávky. Zníženie krvného tlaku je obvykle zjavné po 2 hodinách po jednorazovom podaní a trvá aspoň 24 hodín a pomer T/P dosahuje hodnoty značne prevyšujúce 50 %. Medzi plazmatickou koncentráciou liečiva, úrovňou zníženia periférnej cievnej rezistencie a znížením krvného tlaku existuje pozitívna korelácia.


Kardiálne účinky: Felodipín v terapeutických dávkach nemá žiadny účinok na srdcovú kontraktilitu, atrioventrikulárne (AV) vedenie a refraktérnu fázu AV uzla. Felodipín má pozitívny účinok na funkciu ľavej srdcovej komory, čo potvrdili merania ejekčnej frakcie ľavej srdcovej komory a systolického objemu srdca u pacientov so srdcovým zlyhaním. Podávanie felodipínu nie je spojené s neurohumorálnou aktiváciou. Zdá sa, že felodipín nemá žiadny vplyv na dobu prežívania pacientov. U pacientov s hypertenziou alebo angínou pectoris je možné podávať felodipín aj v prípade poruchy funkcie ľavej srdcovej komory. Antihypertenzná liečba felodipínom je spojená s významnou regresiou už prítomnej hypertrofie ľavej srdcovej komory.


Renálne účinky: Felodipín má natriuretický a diuretický účinok, pretože znižuje tubulárnu reabsorpciu sodíka. Pri podávaní niektorých iných vazodilatancií dochádza k zadržiavaniu sodíka a vody. Felodipín neovplyvňuje denné vylučovanie draslíka ani albumínu. Renálna vaskulárna rezistencia je po podaní felodipínu znížená. Normálna rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) sa nemení. U pacientov s poruchou funkcie obličiek môže byť GFR počas podávania felodipínu zvýšená. U pacientov, ktorí používajú cyklosporín po transplantácii obličiek, felodipín znižuje krvný tlak, zlepšuje prietok krvi obličkami a GFR. V skorých štádiách po transplantácii môže felodipín podporovať funkciu štepu.


V štúdii HOT („Hypertension Optimal Treatment”/Optimálna liečba hypertenzie/) sa sledoval vplyv felodipínu ako základu antihypertenznej liečby na výskyt ťažkých kardiovaskulárnych príhod (napr. akútneho infarktu myokardu, akútnej mozgovej mŕtvice, úmrtia spôsobeného kardiovaskulárnou príhodou) vo vzťahu k cieľovým hodnotám diastolického krvného tlaku (≤ 90 mmHg, ≤ 85 mmHg, ≤ 80 mmHg) a skutočne dosiahnutým hodnotám počas štúdie. Do štúdie bolo zaradených celkovo 18 790 pacientov s hypertenziou (dTK 100 ‑ 115 mmHg) vo veku 50 – 80 rokov. Priemerná doba sledovania bola 3,8 rokov (rozmedzie 3,3 ‑ 4,9). Felodipín bol podávaný buď v monoterapii, alebo v kombinácii s betablokátorom a/alebo ACE inhibítorom a/alebo diuretikom. V štúdii sa dokázal klinický prínos zníženia systolického krvného tlaku na hodnotu 139 mmHg a diastolického krvného tlaku na hodnotu 83 mmHg. Znížením diastolického krvného tlaku z hodnoty 105 mmHg na hodnotu 83 mmHg je možné zabrániť výskytu 5 až 10 ťažkých kardiovaskulárnych príhod na 1 000 pacientov za rok. To znamená súčasne 30 % zníženie rizika. Účinné zníženie vysokého krvného tlaku je obzvlášť prínosné v podskupine diabetických pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia:

Felodipín sa po perorálnom podaní vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Biologická dostupnosť u ľudí je približne 15 % a je nezávislá od podanej dávky v celom terapeutickom intervale. Felodipín sa z 99 % viaže na plazmatické bielkoviny, hlavne na albumín.

Predĺžené uvoľňovanie felodipínu z tabliet má za následok predĺženú absorpčnú fázu a rovnomernú plazmatickú koncentráciu felodipínu počas 24 hodín.


Metabolizmus a eliminácia:

Felodipín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni a všetky jeho metabolity sú inaktívne. Polčas eliminačnej fázy (t1/2) felodipínu je 24 hodín. Pri dlhodobom podávaní nedochádza ku kumulácii liečiva.


Starší pacienti a pacienti s poruchou funkcie pečene majú vyššie plazmatické koncentrácie felodipínu ako mladší pacienti. U pacientov s poruchou funkcie obličiek, vrátane hemodialyzovaných pacientov, sa kinetika felodipínu nemení. Približne 70 % podanej dávky sa vylučuje močom a zvyšok sa vylučuje stolicou vo forme metabolitov. Močom sa v nezmenenej forme vylučuje menej ako 0,5 % podanej dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxicita

V štúdii zameranej na fertilitu a všeobecné reprodukčné správanie laboratórnych potkanov liečených stredne vysokými a vysokými dávkami felodipínu sa pozorovala predĺžená doba pôrodu spojená s vyššou mortalitou počas porôdu a po pôrode. Tento účinok sa pripisuje inhibičnému účinku vysokej dávky felodipínu na kontrakcie maternice. Pri podávaní felodipínu laboratórnym potkanom v terapeutických dávkach zodpovedajúcim dávkam používaným u ľudí sa nepozorovali žiadne poruchy fertility. Reprodukčné štúdie na králikoch preukázali od dávky závislé reverzibilné zväčšenie prsných žliaz samíc a anomálie končatín plodu. Pri podávaní felodipínu v skorých fázach fetálneho vývoja boli zistené anomálie plodu.


Mutagenita

Testovanie mutagenity s použitím 4 odlišných testov neodhalilo žiadne mutagénne vlastnosti felodipínu.


Kancerogenita

Uskutočnili sa štúdie na myšiach a hnedých potkanoch. U hnedých potkanov sa pozorovali nádory intersticiálnych buniek semenníkov. Tento druhovo špecifický účinok bol spôsobený vplyvom felodipínu na endokrinný systém hnedých potkanov a u ľudí nebol pozorovaný.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Hypromelóza 2910/50

Hypromelóza 2910/6

Povidón 25

Propylgalát

Koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172) (v 5 mg a 10 mg lieku)

Mastenec

Propylénglykol

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/Al blister.

Veľkosť balenia: 30 alebo 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29

747 70 Opava, Komárov, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Presid2,5 mg: 83/0210/02-S

Presid5 mg: 83/0211/02-S

Presid10 mg: 83/0212/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. september 2002/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01.2013

8Presid 2,5 mg