+ ipil.sk

Preventax 100 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2009/11995


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Preventax 100 mg

Gastrorezistentné tablety

kyselina acetylsalicylová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Preventax 100 mg obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Preventax 100 mg a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Preventax 100 mg

 3. Ako užívať Preventax 100 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Preventax 100 mg

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Preventax 100 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Tento liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú, ktorá znižuje aktivitu krvných doštičiek. To znamená, že zabraňuje nežiaducemu zrážaniu krvi a tým blokovaniu prietoku krvi do dôležitých častí tela, ako je srdce a mozog.


Preventax 100 mg sa môže užívať ako preventívna liečba u pacientov s „malou“ porážkou (prechodným ischemickým záchvatom - TIA), cievnou mozgovou príhodou alebo srdcovým infarktom a na zabránenie ich opätovného návratu. Taktiež sa môže používať na prevenciu kardiovaskulárnych problémov u pacientov trpiacich anginou (druh bolesti na hrudníku).


Tento liek sa neodporúča používať na prvú pomoc. Má sa používať ako preventívna liečba.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Preventax 100 mg

Neužívajte Preventax 100 mg

 • keď ste precitlivený (alergický) na kyselinu salicylovú, salicyláty, iné protizápalové analgetiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Preventaxu 100 mg,

 • keď ste mali astmatický záchvat alebo závažnú alergickú reakciu v dôsledku užívania kyseliny acetylsalicylovej alebo iného protizápalového analgetika,

 • keď máte ochorenie spôsobujúce krvácanie nazývané hemofília, alebo ak máte z iných dôvodov sklon ku krvácaniu,

 • keď v súčasnej dobe trpíte na vred žalúdka alebo dvanástnika,

 • keď sa u Vás zistila trombocytopénia, čo znamená, že máte v krvi znížený počet krvných doštičiek,

 • keď máte závažné ochorenie obličiek,

 • keď máte závažné ochorenie srdca,

 • keď máte cirhózu pečene,

 • keď práve podstupujete liečbu metotrexátom dávkami 15 mg/týždeň a vyššími,

 • keď ste tehotná nesmiete počas posledných troch mesiacov tehotenstva užívať dávky vyššie ako 100 mg/deň (pozri tiež časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Preventaxu 100 mg

Váš lekár musí byť opatrný v nasledovných prípadoch:

 • ak ste mali v minulosti ochorenie tráviaceho traktu,

 • ak ste mali príznaky z precitlivenosti, ako je vyrážka alebo nádcha v dôsledku užívania protizápalových liekov,

 • ak v súčasnosti užívate lieky na prevenciu zrážania krvi, alebo ak takéto lieky máte predpísané spolu s liečbou Preventaxom 100 mg,

 • ak Vám zistili poruchu funkcie pečene, obličiek alebo srdca,

 • ak Vám diagnostikovali astmu alebo obštrukčnú chorobu pľúc,

 • ak ste v poslednom trimestri tehotenstva,

 • ak máte vysoký tlak krvi,

 • ak ste náchylný na krvácanie z nosa.


Užívanie liekov, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú, ako je Preventax 100 mg, sa neodporúča u detí bez predpisu lekára, pretože sa v súvislosti s určitými vírusovými infekciami (ako napríklad ovčími kiahňami, chrípkou a podobnými ochoreniami) u detí, ktoré užívali kyselinu salicylovú vyskytlo veľmi zriedkavé ochorenie nazývané Reyov syndróm, čo je veľmi zriedkavý alebo život ohrozujúci stav.


Kyslina acetylsalicylová aj pri veľmi malých dávkach zvyšuje riziko krvácania, aj keď ste ju užívali len niekoľko dní. Upozornite každého ošetrujúceho lekára, chirurga, anesteziológa alebo zubára, ak máte u neho naplánovaný zákrok, čo aj malý.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Iné súbežne užívané lieky môžu ovplyvniť účinnosť a bezpečnosť tohto lieku. A naopak, Preventax 100 mg môže ovplyvniť účinnosť a bezpečnosť iných liekov. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných produktov alebo prírodných liečiv oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nezabudnite povedať Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi o užívaní Preventaxu 100 mg, ak Vám predpíšu iné lieky.


Je veľmi dôležité, aby ste informovali svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate:

 • lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (napr. warfarín, klopidogrel, tiklopidín), pretože súbežné užívanie môže zvýšiť riziko krvácania,

 • iné nesteroidné protizápalové analgetiká (lieky proti bolesti), pretože súbežné užívanie môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov na gastrointestinálny trakt,

 • metotrexát (liek proti reumatizmu a rakovine), pretože kyselina acetylsalicylová zvyšuje jeho nežiaduce účinky,

 • perorálny prednizolón, prednizón alebo iné glukokortikoidy, pretože súbežné užívanie môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania,

 • acetazolamid, ktorý sa používa na liečbu napr. glaukómu, pretože kyselina acetylsalicylová môže zvyšovať jeho účinok,

 • antiepileptické lieky, valproát sodný alebo kyselinu valproovú, pretože kyselina acetylsalicylová môže zvyšovať ich účinok,

 • inzulín, glibenklamid, gliklazid, glichidón alebo glimepirid, ktoré sa používajú na liečbu diabetu, pretože kyselina acetylsalicylová môže zvyšovať ich účinok na znižovanie cukru,

 • liek sa srdce, digoxín, pretože kyselina acetylsalicylová môže zvýšiť jeho účinok,

 • barbituráty, pretože kyselina acetylsalicylová môže zvýšiť ich účinok,

 • lítium, ktoré sa používa na liečbu bipolárnej afektívnej poruchy (čo je psychické ochorenie s manickou a depresívnou fázou), pretože kyselina acetylsalicylová môže zvýšiť jeho účinok,

 • diuretiká (na odstránenie nadmernej tekutiny z tela), pretože kyselina acetylsalicylová môže narušiť ich účinnosť,

 • antihypertenzíva (ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi), pretože kyselina acetylsalicylová môže narušiť ich účinnosť,

 • probenecid, ktorý sa používa na liečbu dny.


Užívanie Preventaxu 100 mg s jedlom a nápojmi

Užívanie Preventaxu 100 mg sa odporúča s veľkým množstvom tekutiny. Súbežné užívanie jedla mierne predĺži vstrebávanie liečiva, ale významne neovplyvní množstvo vstrebaného liečiva.

Súbežné požívanie alkoholu môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania.


Tehotenstvo

Tento liek patrí do skupiny liekov (protizápalových liekov), ktoré môžu sťažiť počatie. Tento účinok odíde po vysadení lieku.


Tento liek sa nesmie užívať počas posledných troch mesiacov tehotenstva v dávkach vyšších ako 100 mg/deň.

Celkovo sa užívanie tohto lieku v tehotenstve neodporúča.

Dojčenie

Spýtajte sa Vášho lekára na užívanie Preventaxu 100 mg počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Preventax 100 mg neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, ktoré vyžadujú presnosť.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Preventaxu 100 mg

Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že máte intoleranciu na niektoré cukry, pred užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára.

3. AKO UŽÍVAŤ Preventax 100 mg


Dávkovanie

Vždy užívajte Preventax 100 mg presne tak, ako Vám predpísal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie Preventaxu 100 mg je najlepšie každý deň v rovnakom čase.


Tabletu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody.


Preventax 100 mg pre svoju liekovú formu, ktorá má za následok oneskorené vstrebávanie liečiva, nie je indikovaný na liečbu akútneho infarktu myokardu. V núdzovej situácii sa však môže tableta na zvýšenie absorpcie (vstrebania) kyseliny acetylsalicylovej rozdrviť alebo rozžuť.


Dospelí

Pre prevenciu uzáveru ciev, keď sa liečba začína a prebieha pod dohľadom lekára. Zvyčajná dávka je jedna 100 mg tableta denne. Maximálna denná dávka sú tri 100 mg tablety denne.


Starší pacienti

Zvyčajná dávka je rovnaká ako u dospelých, jedna 100 mg tableta denne.


Deti

Užívanie Preventaxu 100 mg sa u detí neodporúča (pozri tiež časť Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Preventaxu 100 mg)


Ak užijete viac Prevetaxu 100 mg, ako máte

Ak ste užili dávku, ktorá je príliš vysoká, kontaktujte svojho lekára, nemocnicou alebo centrum pre intoxikácie.


Ak zabudnete užiť Prevetax 100 mg

Neužívajtedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Preventax 100 mgmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa počas liečby objaví dlhotrvajúce vracanie, strata vedomia alebo netypické správanie, podávanie kyseliny acetylsalicylovej sa má prerušiť.


Časté (1%)

Ťažkosti v hornej časti brucha, nevoľnosť, vracanie, pálenie záhy, hnačky, zvýšený sklon ku krvácaniu.


Menej časté (0,1% až 1%)

Žihľavka, upchaný nos alebo tečenie z nosa, ťažkosti s dýchaním.


Zriedkavé (0,01% až 0,1%)

Závažné gastrointestinálne krvácanie, žalúdočné alebo črevné vredy môžu vo veľmi zriedkavých prípadoch viesť k perforácii, vnútrolebečné krvácanie, zmeny v počte krviniek, bolesť hlavy, závrate, zmätenosť, poškodenie sluchu, zvonenie v ušiach, závažné kožné reakcie, ako je vyrážka známa pod názvom erytema multiforme a jej život ohrozujúca forma Stevensov-Johnsonov syndróm, epidermálna nekrolýza (známa ako Leyllov syndróm), ktorá spôsobuje nekrózu kože (odumretie oblasti tkaniva), stiahnutie dolných dýchacích ciest, astmatický záchvat, zápal krvných ciev.

Quinckeho syndróm charakterizovaný opuchom podkožného tkaniva, najmä pier, očných viečok a genitálií, ale môže zasiahnuť ktorúkoľvek časť tela.


Preventax 100 mg môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek a tým znížiť odolnosť Vášho tela na infekciu. Ak zažijete infekciu s príznakmi ako je horúčka a závažné zhoršenie celkového stavu, alebo horúčku s príznakmi lokálnej infekcie ako je bolenie v krku/hltane/ústach alebo problémy s močením, ihneď vyhľadajte lekára. Urobia Vám krvné testy na kontrolu možného zníženia počtu bielych krviniek (agranulocytózu). Je veľmi dôležité, aby ste informovali Vášho lekára a Vašom lieku.


Veľmi zriedkavé (<0,01%)

Zvýšenie pečeňových enzýmov (kontrolujú sa krvnými testami), hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi), porucha funkcie obličiek.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Preventax 100 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Neužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.


Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25oC.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Preventax 100 mgobsahuje

Liečivo je kyselina acetylsalicylová.

Každá tableta obsahuje 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, zemiakový škrob, mastenec, triacetín, kopolymér kyseliny metakrylovej a etyl-akrylátu (1:1).


Ako vyzerá Preventax 100 mg a obsah balenia

Biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety.

Balenie obsahuje 30, 50 alebo 100 gastrorezistentných tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


Výrobca:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Nemecká spolková republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Slovenská republika: Preventax 100 mg

Poľsko: Ratiocard

Maďarsko: Asatrin Protect-ratiopharm 100 mg gyomornedy-ellenálló tabletta

Španielsko: Ácido acetilsalicílico ratiopharm 100 mg comprimidos gastrorresistentes


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm Slovensko s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, tel.: 02/57 200 300, info@ratiopharm.sk


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2010.


5Preventax 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2009/11995


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Preventax 100 mg

Gastrorezistentné tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.


Pomocná látka: 60 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta.


Biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s priemerom 8 mm.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Profylaxia trombotických a trombembolických arteriálnych oklúzií v prípadoch zvýšeného rizika napr. v súvislosti s prechodným ischemickým záchvatom (TIA), anginou pectoris a koronárnou chorobou srdca, rovnako ako sekundárna prevencia infarktu myokardu a mozgového infarktu.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Zvyčajná dávka u dospelých na profylaxiu srdcových a mozgových trombembolických arteriálnych oklúzií je 100 mg denne. Maximálna denná dávka je 300 mg.


Starší pacienti

Odporúča sa zvyčajná denná dávka ako u dospelých pacientov, ak nie je prítomná renálna alebo pečeňová nedostatočnosť (pozri časť 4.3 Kontraindikácie a 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Deti

Preventax 100 mg sa neodporúča používať u detí (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Spôsob podávania

Gastrorezistentné tablety sa majú prehltnúť celé s veľkým množstvom tekutiny.


Preventax 100 mg pre svoju liekovú formu, ktorá má za následok oneskorené vstrebávanie liečiva, nie je indikovaný na liečbu akútneho infarktu myokardu. V núdzovej situácii sa však môže tableta na zvýšenie absorpcie kyseliny acetylsalicylovej rozdrviť alebo rozžuť.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú, iné salicyláty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • astmatický záchvat v anamnéze alebo angioneurotický edém vyvolaný kyselinou acetylsalicylovou alebo iným protizápalovým analgetikom,

 • hemofília alebo inak zvýšený sklon ku krvácaniu,

 • aktívny vred žalúdka alebo dvanástnika,

 • trombocytopénia,

 • závažná renálna nedostatočnosť, (GRF < 30 ml/h),

 • závažná srdcová nedostatočnosť,

 • pečeňová nedostatočnosť,

 • cirhóza pečene,

 • kombinácia s metotrexátom pri dávkach 15 mg/týždenne alebo viacej (pozri časť 4.5),

 • denné dávky prevyšujúce 100 mg počas posledného trimestra tehotenstva.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Špeciálna opatrnosť sa vyžaduje, keď sa tento liek používa:

 • u pacientov so súbežnou liečbou antikoagulanciami,

 • v spojitosti s miernym až stredne závažným zlyhaním pečene, obličiek alebo srdca,

 • u pacientov s ochorením pečene,

 • v spojitosti s ochorením tráviaceho traktu,

 • u pacientov s gastrointestinálnym vredom alebo gastrointestinálnym krvácaním v anamnéze,

 • u pacientov s bronchiálnou astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, pretože kyselina acetylsalicylová môže u týchto pacientov vyvolať astmatický záchvat,

 • u pacientov, ktorí majú v anamnéze príznaky z precitlivenosti, ako sú kožné reakcie alebo nádcha, ako dôsledok protizápalových analgetík.


Reyov syndróm, zriedkavý, ale život ohrozujúci stav, sa vyskytol u detí v súvislosti s vírusovými infekciami (hlavne v súvislosti s ochoreniami ako sú ovčie kiahne a chrípka). Preto sa má kyselina acetylsalicylová podávať deťom len ak ju predpíše lekár v prípade, že ostatné opatrenia sa ukázali nedostatočné.


Pravidelné užívanie kyseliny acetylsalicylovej môže zhoršiť prognózu pacientov s krvácaním do mozgu. Opatrnosť je potrebná ak sa kyselina acetylsalicylová podáva pacientom so zvýšeným rizikom krvácania do mozgu, ako sú napríklad pacienti s vysokým tlakom krvi. Tiež sa pozorovalo, že kyselina acetylsalicylová zvyšuje riziko krvácania do mozgu u pacientov so sklonom ku krvácaniu z nosa.


Ak sa počas liečby objaví dlhodobé vracanie, strata vedomia alebo abnormálne správanie, podávanie kyseliny acetylsalicylovej sa má prerušiť.


Kyselina acetylsalicylová znižuje vylučovanie kyseliny močovej, a to aj v malých dávkach a môže tak vyvolať dnu u pacientov, u ktorých je už vylučovanie kyseliny močovej znížené.


Pre anti-agregačný účinok kyseliny acetylsalicylovej na krvné doštičky, začínajúci už aj pri veľmi malých dávkach a pretrvávajúci niekoľko dní je potrebné upozorniť pacienta na riziko krvácania pri chirurgickom zákroku, čo i len malého (napr. trhanie zubu).


Užívanie kyseliny acetylsalicylovej môže poškodiť plodnosť žien a preto sa neodporúča ženám, ktoré plánujúcich otehotnieť. Prerušenie liečby kyselinou acetylsalicylovou sa má zvážiť u žien s problémom otehotnieť alebo u žien, ktoré sa zúčastňujú štúdií na neplodnosť.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti, ktorí trpia zriedkavými dedičnými problémami neznášanlivosti galaktózy, nedostatočnosťou Lappovej laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá

Zvýšené riziko krvácania kvôli inhibícii aktivity trombocytov a poškodeniu sliznice žalúdka alebo dvanástnika. Je obzvlášť dôležité monitorovať čas krvácania.


Tiklopidín, klopidogrel

Zvýšené riziko krvácania (synergia anti-agregačných aktivít).

Ak sa tejto kombinácii nedá vyhnúť: starostlivé klinické a laboratórne sledovanie (vrátane času krvácanie).


Iné nesteroidné protizápalové analgetiká

Pri súbežnom užívaní sa môžu zvýšiť gastrointestinálne nežiaduce účinky.


Metotrexát

Vyhnite sa súbežnému užívaniu pre zvýšenú hematologickú toxicitu metotrexátu.


Kortikosteroidy

Zvýšené riziko gatstrointestinálneho krvácania.


Acetazolamid

Kyselina acetylsalicylová môže zvyšovať koncentrácie acetazolamidu, ktorý zvyšuje riziko metabolickej acidózy.


Valproát sodný/kyselina valproová

Kyselina acetylsalicylová môže zvyšovať plazmatické koncentrácie valproátu, a tým zosilňuje jeho účinky a nežiaduce účinky.


Antidiabetiká (inzulín, prípravky sulfonylmočoviny)

Salicyláty môžu zosilňovať hypoglykemické účinky antidiabetík.


Fenytoín

Salicyláty môžu znižovať plazmatické koncentrácie fenytoínu znížením väzby fenytoínu na albumín v plazme. Množstvo voľného fenytoínu sa však zvyčajne nezvyšuje, a preto by táto interakcia nemala ovplyvniť dávkovanie fenytoínu.


Koncentrácie digoxínu, barbiturátov a lítia v plazme sa môžu počas súbežného užívania kyseliny acetylsalicylovejzvýšiť.


Účinnosť antagonistov aldosterónu, slučkových diuretík a probenecidu sa môže počas súbežného užívania kyseliny acetylsalicylovej narušiť.


Diuretiká, ACE inhibítory a antagonisti angiotenzínu II

Protizápalové analgetiká môžu znižovať antihypertenzívne účinky diuretík a iných antihypertenzívnych liekov. Súbežné podávanie ACE inhibítorov/antagonistov angiotenzínu II s inhibítormi cyklooxygenázy môže viesť k poruche obličkových funkcií u pacientov s už prítomnou poruchou funkcie obličiek (napr. u pacientov s dehydratáciou a starších pacientov). Toto môže viesť k akútnemu renálnemu zlyhaniu, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Opatrnosť sa odporúča pri kombinovaní nesteroidných protizápalových liekov s ACE inhibítormi a antagonistami angiotenzínu II, hlavne u starších pacientov. Pacienti musia dostávať dostatočné množstvo tekutín a má sa zvážiť monitorovanie funkcie obličiek, keď sa začne kombinovaná liečba a potom v pravidelných intervaloch počas liečby.


Probenecid

Znižuje urikozurický účinok.


Experimentálne údaje svedčia preto, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkych dávok acylpyrínu na agregáciu trombocytov, keď sa dávky podávajú súbežne. Vzhľadom k tomu, že tieto údaje sú limitované a že sú neistoty týkajúce sa extrapolovania údajov ex vivo do klinických situácií, nedajú sa urobiť jasné závery pre používanie ibuprofénu, pričom sa nepredpokladá žiaden pravdepodobný klinicky významný účinok pri občasnom užívaní ibuprofénu (pozri časť 5.1).


Alkohol

Súbežné požívanie alkoholu môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nízke dávky (100 mg/deň alebo menej):

Na základe klinických štúdií sa zdá byť denná dávka 100 mg alebo menej bezpečná pri limitovanom používaní v pôrodníctve, pričom sa vyžaduje osobitné monitorovanie.


100 až 500 mg/deň:

Klinické skúsenosti s dávkami 100 až 500 mg/deň sú nedostatočné, a preto sa odporúčania týkajúce dávok, ktoré prevyšujú 500 mg/deň tiež vzťahujú aj na tieto dávky.


500 mg/deň alebo viac:

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nežiaduce účinky na tehotenstvo a/alebo vývoj plodu. Epidemiologické štúdie svedčia o tom, že užívanie inhibítorov syntézy prostaglandínov v ranných štádiách tehotenstva zvyšuje riziko spontánneho potratu, malformácií srdca plodu a gastroschízy. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvyšuje z úrovne nižšej ako 1% na úroveň približne 1,5%. Riziko sa pravdepodobne zvyšuje so zvyšovaním dávok a s prolongovaným užívaním. V štúdiách na zvieratách sa ukázalo, že užívanie inhibítorov syntézy prostaglandínov zvyšuje deštrukciu buniek vajíčka (pred a po implantácii) a mortalitu plodu. Okrem toho, na základe štúdií na zvieratách bol zaznamenaný vzostup výskytu rôznych malformácií (napr. kardiovaskulárnych) pri podávaní inhibítorov syntézy prostaglandínov počas organogenézy (pozri časť 5.3). Kyselina acetylsalicylová sa nemá používať v prvom a druhom trimestri tehotenstva pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Ak žena užíva kyselinu acetylsalicylovú v období, keď sa pokúša otehotnieť, alebo počas prvého alebo druhého trimestra gravidity, dávka má byť čo najnižšia a užívanie má byť čo najkratšie.


Užívanie inhibítorov syntézy prostaglandínov počas posledného trimestra vystavuje plod nasledovným rizikám:

 • kardiálnej a respiračnej toxicite (predčasnému uzáveru arteriálneho duktu a zvýšenému tlaku v pľúcnych artériách),

 • poruche funkcie obličiek, ktorá môže viesť k renálnej nedostatočnosti a zníženému množstvu amniovej tekutiny.


Užívanie inhibítorov syntézy prostaglandínov počas posledných štádií tehotenstva vystavuje matku aj novorodenca nasledovným rizikám:

 • inhibícii agregácie trombocytov a možnému predĺženiu času krvácania, čo môže byť spojené aj s nižšími dávkami,

 • poruche kontraktility maternice, čo môže oneskoriť alebo predĺžiť pôrod.


Preto sú dávky kyseliny acetylsalicylovej prevyšujúce 100 mg/deň počas posledného trimestra gravidity kontraindikované.


Laktácia

Kyselina acetylsalicylová sa vylučuje do materského mlieka, ak sa však používa v denných dávkach nižších ako 300 mg, účinky na dieťa sú nepravdepodobné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Preventax 100 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce účinky, gastrointestinálne príznaky a zvýšená náchylnosť na gastrointestinálne krvácanie sú závislé od dávky. Zvýšená náchylnosť na gastrointestinálne krvácanie je len zriedkavo symptomatická. Kyselina acetylsalicylová vo forme enterálnych tabliet spôsobuje vyššie uvedené nežiaduce účinky vo významne nižšej miere ako obyčajné tablety.


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie:

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zvýšená náchylnosť ku krvácaniu


Intrakraniálne krvácanie, trombocytopénia, agranulocytóza,

aplastická anémia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Dyspepsia, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, pálenie záhy, hnačka


Závažné gastrointestinálne krvácanie, žalúdočné alebo intestinálne vredy, ktoré môže vo veľmi zriedkavých prípadoch viesť k perforácii.


Poruchy pečene a žlčových ciest
Zvýšenie pečeňových enzýmov.

Poruchy imunitného systémuAnafylaktické reakcie


Poruchy metabolizmu a výživy
Hypoglykémia

Poruchy nervového systémuBolesť hlavy, závrate, zmätenosť, poškodený sluch, zvonenie v ušiach, ktoré zvyčajne indikuje predávkovanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Urtikária

Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm, purpura, erythema nodosum, erythema multiforme, Quinckeho edém


Poruchy obličiek a močových ciest
Porucha funkcie obličiek

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Nádcha, dýchavičnosť

Bronchospazmus,

astmatický záchvat


Poruchy cievHemoragická vaskulitída4.9 Predávkovanie


Symptómy

Symptómy predávkovania zahŕňajú hučanie v ušiach, závrate, nauzeu, vracanie, hyperventiláciu, dezorientáciu, potenie, tras. Príznaky závažného predávkovania zahŕňajú aj kŕče, hypertermiu, metabolickú acidózu, hyperglykémiu, hypoglykémiu, hypokaliémiu, dehydratáciu, pľúcny edém, rabdomyolýzu a arytmie. Po požití nadmernej dávky môže byť prítomné latentné obdobie trvajúce niekoľko hodín, kým sa objavia príznaky. U závažnej intoxikácie môže trvať aj desať hodín, kým sa dosiahnu maximálne plazmatické koncentrácie uvoľneného liečiva z gastrorezistentných tabliet.


Liečba

Špecifické antidotum neexistuje. Liečba intoxikácie závisí od množstva požitého liečiva, klinického stavu pacienta a klinických príznakov. Absorpcii liečiva sa dá predísť štandardnými opatreniami ako sú výplach žalúdka a opakované podávania aktívneho uhlia. Alkalická diuréza, hemodialýza a hemoperfúzia podporuje elimináciu liečiva. Okrem toho môže byť nevyhnutné podľa príznakov upraviť rovnováhu tekutín a elektrolytov, vrátiť termoreguláciu späť do normy a udržať respiráciu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antitrombotiká/antiagreganciá okrem heparínu

ATC kód: B01AC06


Kyselina acetylsalicylová je nesteroidné protizápalové analgetikum zo skupiny salicylátov. Má analgetické, antipyretické a protizápalové účinky a jej účinky sú založené na ireverzibilnej inhibícii cyklooxygenázy, ktorá zohráva úlohu v syntéze prostaglandínov (takto inhibuje tvorbu prostaglandínov E2a I2, ako aj tromboxánu A2).


Inhibícia agregácie trombocytov vyvolaná kyselinou acetylsalicylovou sa zakladá na inhibícii syntézy tromboxánu A2v trombocytoch. Ireverzibilná inhibícia aktivity cyklooxygenázy je zvlášť významná v trombocytoch, pretože tie nie sú schopné znovu syntetizovať tento enzým. Anti-trombotický účinok sa udržiava počas celého životného cyklu trombocytov, ktorý trvá 7 až 10 dní.


Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže pri súbežnom podaní inhibovať účinok nízkych dávok aspirínu na agregáciu trombocytov. V jednej štúdii, keď sa jedna dávka ibuprofénu 400 mg užila v priebehu 8 hodín pred alebo v priebehu 30 minút po podaní dávky aspirínu s okamžitým uvoľňovaním (81 mg), sa objavil znížený účinok kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo agregáciu trombocytov. Avšak obmedzenia týchto údajov a neistota ohľadne extrapolácie ex vivo údajov na klinické situácie znamenajú, že sa ohľadom pravidelného užívania ibuprofénu nedajú urobiť žiadne jasné závery a pri občasnom užívaní ibuprofénu sa nezdá byť pravdepodobný žiadny klinicky významný účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kvôli gastrorezistentnému krytiu tablety sa kyselina acetylsalicylová uvoľňuje z tabliet len v alkalickom prostredí tenkého čreva a preto spôsobuje menej podráždenia žalúdka ako obyčajné tablety. Kvôli oneskorenej absorpcii sa maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu v priebehu 3 až 6 hodín po užití gastrorezistentných tabliet. Plocha pod krivkou pre plazmatické koncetrácie-čas (AUC) gastrorezistentných tabliet boli v medzi 0,5 až 0,8 h.mg/l.


First-pass“ metabolizmus kyseliny acetylsalicylovej je významný. Čiastočne sa hydrolyzuje na kyselinu salicylovú počas absorpčnej fázy, ako aj v krvi a pečeni. Kyselina salicylová má tiež analgetický, antipyretický a protizápalový účinok, avšak len kyselina acetylsalicylová spôsobuje ireverzibilnú inaktiváciu enzýmu cyklooxygenázy v trombocytoch.


Koncentrácia liečiva v plazme ovplyvňuje plazmatickú väzbu na bielkoviny, ktorá sa pohybuje medzi 66% a 98% (salicylová kyselina). Salicylová kyselina sa vo významnej miere distribuuje v tele, prechádza placentou a tiež sa vylučuje do materského mlieka. Kinetika eliminácie kyseliny salicylovej je závislá od dávky, keďže metabolizmus je limitovaný kapacitou pečeňových enzýmov. Pri denných dávkach menej ako 3 g je polčas 2 až 4 hodiny.


Hlavné metabolity salicylovej kyseliny sú konjugáty glycínu a esterové glukuronidy salicylovej kyseliny, gentizínová kyselina a jej glycínové konjugáty. Kyselina salicylová a jej metabolity sa vylučujú hlavne obličkami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


LD50perorálnej kyseliny acetylsalicylovej u potkanov je 1,3 g/kg. V testoch akútnej toxicity boli u morčiat a myší pozorované kŕče a kardiovaskulárny šok ako príznaky intoxikácie. Častou príčinou smrti bolo respiračné zlyhanie. Počas autopsie bola často pozorovaná závažná gastroenteritída.


V testoch chronickej toxicity na mačkách s dávkami 33 až 63 mg/kg počas 35 dní boli pozorované depresia, strata chuti do jedla, vracanie a úbytok na hmotnosti. Keď sa používajú dávky 81 až 130 mg/kg, príznaky tiež zahŕňali anémiu, gastrointestinálne ulcerácie, toxickú hepatitídu a u niektorých jedincov znížený počet erytrocytov v kostnej dreni.


V uskutočnených štúdiách neboli pozorované mutagénne alebo karcinogénne účinky kyseliny acetylsalicylovej.


V štúdiách o reprodukčnej toxicite na potkanoch a psoch sa pozorovalo, že vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej majú teratogénne účinky. Zaznamenané malformácie súhlasili s organogenézou v závislosti na čase expozície kyseline acetylsalicylovej. Okrem toho boli pozorovanéporuchy implantácie a nízka hmotnosť plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Koloidný oxid kremičitý

Zemiakový škrob


Obal tablety:

Mastenec

Triacetín

Kopolymér kyseliny metakrylovej a etyl-akrylátu (1:1)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Čas použiteľnosti po prvom otvorení vrecka: 4 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25oC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/hliníkové blistre s 30, 50 alebo 100 gastrorezistentnými tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


 1. registračné číslO


07/0353/10-S 1. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA registrácie 1. Dátum revízie textu


Máj 2010


8Preventax 100 mg