+ ipil.sk

Prilotekal 20 mg/ml injekčný roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/03820-PRE

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/03651-ZME

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2103/07243-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Prilotekal 20 mg/ml injekčný roztok


prilokaíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám bude podaný tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Prilotekal a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný Prilotekal

 3. Ako používať Prilotekal

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Prilotekal

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Prilotekal a na čo sa používa


Injekčný roztok Prilotekal 20 mg/ml je druh lieku, ktorý sa nazýva lokálne anestetikum a patrí do skupiny amidov a je to roztok určený na injekciu. Injekčný roztok Prilotekal sa používa na anestéziu (znecitlivenie) presne určených častí tela a pri prevencii bolesti počas chirurgického zákroku u dospelých.

Prilotekal vám podajú do spodnej časti chrbtice. Tým sa rýchlo a na určitú dobu zastaví bolesť od pása smerom nadol (pri krátko trvajúcich operáciách).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný Prilotekal


Prilotekal vám nesmie byť podaný

 • ak ste alergický (precitlivený) na prilokaíniumchlorid, na iné lokálne anestetiká amidového typu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte závažné problémy s vedením srdcových vzruchov,

 • ak trpíte závažnou anémiou (chudokrvnosťou),

 • ak trpíte dekompenzovanou srdcovou nedostatočnosťou,

 • ak trpíte kardiogénnym a hypovolemickým šokom (život ohrozujúce stavy),

 • ak trpíte vrodenou alebo získanou methemoglobinémiou (porucha krvi),

 • ak patríte ku pacientom, u ktorých je metóda spinálnej anestézie celkovo alebo špecificky kontraindikovaná.


Prilotekal vám nesmú podať do žily.

Prilotekal sa nesmie používať u detí mladších ako 6 mesiacov.

Upozornenia a opatrenia

Ak trpíte akýmkoľvek z nasledujúcich stavov alebo ochorení, musíte to oznámiť lekárovi predtým, ako vám bude podaný tento liek:

 • ak ste niekedy v minulosti mali nežiaducu reakciu na anestetikum,

 • ak máte kožnú infekciu v mieste určenom na podanie injekcie alebo v jeho okolí,

 • ak trpíte niektorým z nasledujúcich ochorení:

 • ochorenia centrálnej nervovej sústavy, ako napr. meningitída, detská obrna, či problémy s miechou v dôsledku anémie,

 • silná bolesť hlavy,

 • nádory na mozgu, chrbtici alebo akékoľvek iné nádory,

 • tuberkulóza chrbtice,

 • nedávny úraz chrbtice,

 • veľmi nízky krvný tlak alebo nízky krvný objem,

 • problémy so zrážanlivosťou krvi,

 • akútna porfýria,

 • tekutina v pľúcach,

 • septikémia (otrava krvi),

 • ak máte ochorenie srdca (napr. úplnú alebo čiastočnú blokádu srdca, zlyhanie srdcovej činnosti, arytmiu),

 • ak máte akékoľvek problémy s pečeňou alebo obličkami,

 • ak trpíte neurologickou poruchou, ako je skleróza multiplex, hemiplégia, paraplégia alebo neuromuskulárne poruchy,

 • ak máte celkovo zhoršený zdravotný stav.


Spinálnu anestéziu musí podať iba lekár s potrebnými znalosťami a skúsenosťami.

Ošetrujúci lekár je zodpovedný za prijatie potrebných opatrení, aby sa zabránilo vnútrožilovému podaniu injekcie a musí vedieť rozpoznať a liečiť vedľajšie účinky.


Deti a dospievajúci

Prilotekal sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich. Bezpečnosť a účinnosť Prilotekalu v skupine detí a dospievajúcich neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Použitie Prilotekalu u detí mladších ako 6 mesiacov je kontraindikované kvôli zvýšenému riziku vzniku methemoglobinémie.


Iné lieky a Prilotekal

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi. Informujte lekára najmä, ak užívate akékoľvek lieky na nepravidelný srdcový rytmus (antiarytmiká triedy III) alebo na úľavu od bolesti.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, ktorý rozhodne, či vám môže alebo nemôže byť podaná injekcia prilokaínu. Prilokaín sa počas pôrodu nesmie podávať na znecitlivenie lokálne (miestne) ani regionálne (časti tela).

Nie je známe, či sa prilokaín vylučuje do materského mlieka. V dojčení sa môže pokračovať po uplynutí približne 24 hodín od podania lieku.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje a neobsluhujte stroje, pretože Prilotekal môže dočasne narušiť vaše reakcie a svalovú koordináciu.


Prilotekal obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke (maximálna dávka sa rovná 4 ml injekčného roztoku Prilotekalu), t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


3. Ako používať Prilotekal


Tento liek vám podá lekár, ktorý rozhodne o tom, akú dávku lieku potrebujete.

Odporúčaná dávka u dospelých je 40-60 mg prilokaíniumchloridu (2-3 ml Prilotekalu); maximálna dávka je 80 mg prilokaíniumchloridu (4 ml Prilotekalu).


Lekár vám podá Prilotekal do spodnej časti chrbtice (intratekálne), kým ste v sediacej alebo ležiacej polohe.


Hyperbarický Prilotekal sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich. Bezpečnosť a účinnosť Prilotekalu v skupine detí a dospievajúcich neboli stanovené.

Použitie Prilotekalu u detí mladších ako 6 mesiacov je kontraindikované kvôli zvýšenému riziku vzniku methemoglobinémie.


Znížená dávka sa podáva pacientom so zhoršeným celkovým zdravotným stavom a s diagnostikovanými sprievodnými ochoreniami (napr. s vaskulárnou oklúziou, aterosklerózou, diabetickou polyneuropatiou a poruchou funkcie pečene a obličiek).

V prípade zhoršenej funkcie pečene alebo obličiek sa odporúča nižšie dávkovanie.

Hyperbarický roztok prilokaíniumchloridu sa podáva spinálne (do chrbta pacienta).


Je nevyhnutné mať k okamžitej dispozícii potrebné vybavenie, lieky a personál schopný riešiť naliehavé prípady. Po použití lokálnych anestetík boli v zriedkavých prípadoch zaznamenané závažné reakcie, a to aj v prípadoch, ak sa v záznamoch pacienta neuvádzala individuálna precitlivenosť.


Ak vám podali príliš veľa Prilotekalu

Lekár, ktorý vám podá Prilotekal, bude mať skúsenosti s podávaním lokálnym anestetík do chrbtice, takže je nepravdepodobné, že by ste sa mohli predávkovať. Ak však bola dávka náhodne podaná do krvi, môžu sa u vás objaviť krátkodobé problémy so zrakom alebo sluchom, zášklby svalov, chvenie, triaška, záchvaty (kŕče) a strata vedomia. Pri podaní Prilotekalu bude vždy k dispozícii vybavenie potrebné pre prípad predávkovania.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Rovnako ako u všetkých lokálnych anestetík, môže aj v tomto prípade dôjsť ku poklesu krvného (arteriálneho) tlaku a srdcová frekvencia sa môže spomaliť.

Môžete pociťovať nevoľnosť, mať znížený krvný tlak alebo pomalý srdcový tep. Ďalšie možné účinky sú pooperačná bolesť hlavy, vracanie a ťažkosti s močením.


Možné vedľajšie účinky sú nasledovné:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Znížený krvný tlak, nevoľnosť (nauzea)


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Nepríjemný pocit brnenia vo svaloch a kostiach (parestézia), závraty, vracanie


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Kŕče, nepríjemný pocit brnenia okolo úst (cirkumorálna parestézia), strata vedomia, triaška, znížená citlivosť na jazyku, rečové problémy, problémy so sluchom, hučanie/šumenie v ušiach (tinitus), problémy so zrakom, bolesť chrbta, dočasná svalová slabosť, pomalý srdcový tep, zvýšený krvný tlak.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

Methemoglobinémia (zvýšený obsah krvného farbiva), cyanóza (modrasté sfarbenie kože a slizníc), anafylaktický šok, anafylaktické reakcie, alergické reakcie, svrbenie, zápal v mozgu (arachnoitída), nervové ochorenie ( neuropatia, lézie periférnych nervov), dvojité videnie, zástava srdca, nepravidelný srdcový rytmus, útlm dýchania (respiračná depresia).


K závažným vedľajším účinkom po podaní injekčného roztoku Prilotekalu by mohlo dôjsť v dôsledku náhodného podania nesprávnym spôsobom alebo súčasného podania s ďalšími lokálnymi anestetikami, čo je však nepravdepodobné. V takom prípade by sa mohol objaviť pocit necitlivosti jazyka, točenie hlavy, závraty, triaška a záchvaty. Vo veľmi zriedkavých prípadoch boli účinky prilokaínu spájané s infarktom myokardu, ťažkosťami pri dýchaní, stratou citlivosti v dolnej časti tela a alergickými reakciami, ktoré sa môžu prejaviť vyrážkami, opuchmi alebo veľmi nízkym krvným tlakom.


Medzi zriedkavé, avšak závažné vedľajšie účinky spinálnej anestézie patrí vysoká alebo celková spinálna blokáda (zablokovanie chrbtice) s následným útlmom srdcovej činnosti a dýchania.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Prilotekal


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Prilotekal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na ampulkách a na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v chladničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Použite ihneď po prvom otvorení.

Prilotekal nepoužívajte ak zistíte, že roztok nie je číry a obsahuje pevné častice.

Akýkoľvek nespotrebovaný liek sa musí zlikvidovať. Vzhľadom k tomu, že je liek určený len pre použitie v nemocniciach, likvidáciu odpadu z lieku vykonáva priamo nemocničný personál. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Prilotekal obsahuje

Liečivo je prilokaíniumchlorid.

1 ml injekčného roztoku obsahuje 20 mg prilokaíniumchloridu (zodpovedá 2 %).

1 ampulka s 5 ml roztoku obsahuje 100 mg prilokaíniumchloridu.


Ďalšie pomocné látky sú:

Bezvodá glukóza

Hydroxid sodný 1 N (na úpravu pH)

Voda na injekciu


Ako vyzerá Prilotekal a obsah balenia

Injekčný roztok. Číry, bezfarebný roztok.

Hyperbarický 2 % prilokaíniumchlorid sa dodáva v čírych bezfarebných ampulkách zo skla typu I.

Škatuľka s 10 ampulkami, každá s obsahom 5 ml injekčného roztoku.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Nordic Group B.V.

Siriusdreef 22

2132 WT Hoofddorp

Holandsko


Výrobca:


Sirton Pharmaceuticals SPA

Piazza XX Settembre 2

22079 Villa Guardia (CO)

Taliansko


L.Molteni & C. dei F.lli Alitti

Società di servizio SPA

Strada Statale 67, Loc. Granatieri

50018 Scandicci

Firenze

Taliansko


Mercury Pharmaceuticals Ltd

No. 1 Croydon

12 – 16 Addiscombe Road

Croydon,

CR0 0XT, Spojené kráľovstvo


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Takipril hyperbar 2% Injektionslösung

Nemecko: Takipril

Taliansko: Prilotekal

Španielsko: Takipril hiperbárica20 mg/ml solución inyectable

Spojené kráľovstvo: Prilotekal 20 mg/ml solution for injection

Belgicko: Tachipri Hyperbar 20 mg/ml Oplossing voor injectie

Tachipri Hyperbar 20 mg/ml Solution injectable

Tachipri Hyperbar 20 mg/ml Injektionslösung

Bulharsko: Takipril 20 mg/ml инжекционен разтвор

Česká republika: Takiprin 20 mg/ml Injekční roztok

Dánsko : Takipril 20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning

Fínsko: Takipril 20 mg/ml Injektioneste, liuos

Francúzsko: Baritekal 20 mg/ml Solution injectable

Maďarsko: Prilotekal 20 mg/ml oldatos injekció

Luxembursko: Tachipri Hyperbar 20 mg/ml Solution injectable

Holandsko: Prilotekal 20 mg/ml Oplossing voor injectie

Nórsko: Takipril 20 mg/mlinjeksjonsvæske, oppløsning

Poľsko: Prilotekal

Rumunsko: Prilotekal 20 mg/ml Soluţie injectabilă

Slovenská republika: Prilotekal 20 mg/ml injekčný roztok

Švédsko: Takipril 20 mg/ml Injektionsvätska, lösning


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2014.


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Súhrn charakteristických vlastností lieku sa nachádza na konci tlačenej písomnej informácie pre používateľa ako oddeliteľná časť.


6


Prilotekal 20 mg/ml injekčný roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/03820-PRE Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/03651-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Prilotekal 20 mg/ml injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml injekčného roztoku obsahuje 20 mg prilokaíniumchloridu (čo zodpovedá 2 % roztoku).

1 ampulka s 5 ml roztoku obsahuje 100 mg prilokaíniumchloridu.


Pomocná látka: 0,0086 mg sodíka na 1 ml.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok. Číry, bezfarebný roztok.


pH je medzi 5,0 a 5,6. Roztok je hyperbarický s osmolalitou v rozmedzí 490 a 540 mOsm/kg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Prilotekal je u dospelých indikovaný na spinálnu anestéziu pri krátko trvajúcich operáciách (pozri časť 4.2).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Určený len na použitie v nemocnici

Spinálnu anestéziu musí podávať (a nad ňou dohliadať) len odborný zdravotnícky personál s potrebnými znalosťami a skúsenosťami (pozri časť 4.4).

Okamžite dostupné musí byť vybavenie, lieky a personál schopný riešiť naliehavú resuscitáciu, napr. zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a podanie kyslíka, pretože v zriedkavých prípadoch boli po použití lokálnych anestetík hlásené závažné reakcie, niekedy s fatálnymi následkami aj napriek tomu, že sa v anamnéze pacienta nevyskytovala individuálna hypersenzitivita.

Ak sa spozorujú prejavy akútnej systémovej toxicity alebo celkovej spinálnej blokády, musí sa podávanie injekcie lokálneho anestetika okamžite ukončiť (pozri časť 4.4).


Dávkovanie


Dávkovanie sa musí stanoviť individuálne v súlade s charakteristikami konkrétneho prípadu. Pri stanovení dávky sa má vziať do úvahy fyzický stav pacienta a súbežné podávanie iných liekov. Má sa vybrať čo najnižšia možná dávka.


Doba trvania účinku závisí od dávky.

Indikácie spojené s odporúčaným dávkovaním sa vzťahujú na dospelých s priemernou výškou a hmotnosťou (približne 70 kg) na dosiahnutie účinnej blokády pomocou jednorazového podania. Existujú výrazné individuálne rozdiely vzhľadom k rozsahu a doby trvania účinku. Pri stanovení správneho dávkovania sú základnou podmienkou skúsenosti anesteziológa a oboznámenie sa s celkovým zdravotným stavom pacienta.


Pre dávkovanie platia nasledujúce pravidlá:


Dospelá populácia

Predĺženie potrebnej senzorickej blokády Th10


ml

mg

Priemerná dĺžka pôsobenia (minúty)

2-3


40 - 60Približne 100 – 130


Vo všeobecnosti platí, že maximálna odporúčaná dávka prilokaíniumchloridu je 80 mg (= 4 ml Prilotekalu).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Prilotekalu u pediatrickej populácie neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Použitie Prilotekalu u detí a dospievajúcich sa neodporúča.

Použitie Prilotekalu u detí mladších ako 6 mesiacov je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Osobitné populácie

U pacientov so zhoršeným celkovým zdravotným stavom sa odporúča znížiť dávku.

Okrem toho sa indikuje znížená dávka aj u pacientov s diagnostikovanými chronickými ochoreniami (napr. cievna oklúzia, ateroskleróza, diabetická polyneuropatia).

V prípade poruchy funkcie pečene alebo obličiek sa odporúča nižšia dávka.

Spôsob podávania


Vzhľadom na obsah glukózy sa má Prilotekal používať len na spinálnu anestéziu. Jeho použitie sa neodporúča pri epidurálnej anestézii.


Prilotekal sa podáva intratekálne do intervertebrálneho priestoru L2/L3, L3/L4 a L4/L5.

Aplikujte injekciu pomaly, po natiahnutí minimálneho množstva cerebrospinálnej tekutiny (CSF), aby sa potvrdila správna poloha a dôkladne kontrolujte vitálne funkcie pacienta prostredníctvom nepretržitého verbálneho kontaktu.

Ak spozorujete prejavy akútnej systémovej toxicity alebo celkovej spinálnej blokády, musíte podávanie injekcie lokálneho anestetika okamžite ukončiť (pozri časť 4.4).


Ak sa pacient nachádza v sediacej polohe, podaný injekčný roztok sa rozptýli najmä v kaudálnom smere (smerom ku krížovej kosti). Ak pacient leží, anestetikum sa rozptýli gravitáciou podľa polohy pacienta (Trendelenburgova alebo obrátená Trendelenburgova poloha).


Vďaka glukóze ako pomocnej látke je hustota Prilotekalu 1,026 g/ml pri teplote 20 °C, čo zodpovedá 1,021 g/ml pri teplote 37 °C.


4.3 Kontraindikácie


Prilotekal sa nesmie používať u pacientov:

 • s precitlivenosťou na prilokaíniumchlorid, iné lokálne anestetiká amidového typu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • so závažnými problémami vedenia srdcových vzruchov,

 • so závažnou anémiou,

 • s dekompenzovanou srdcovou insuficienciou,

 • s kardiogénnym a hypovolemickým šokom,

 • s vrodenou alebo získanou methemoglobinémiou,

 • so súbežnou antikoagulačnou liečbou,

 • so všeobecnými a špecifickými kontraindikáciami súvisiacimi s metódou subarachnoidálnej anestézie.

Použitie Prilotekalu u detí mladších ako 6 mesiacov je vzhľadom na vyššie riziko rozvoja methemoglobinémie kontraindikované.

Intravaskulárne podanie injekcie hyperbarického Prilotekalu 20 mg/ml je kontraindikované. Prilotekal sa nesmie aplikovať do infikovaných oblastí.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vzhľadom na obsah glukózy sa Prilotekal používa len na spinálnu anestéziu. Neodporúča sa používať ho na epidurálnu anestéziu.

Prilokaín môže potenciovať tvorbu methemoglobínu liekmi, o ktorých je známe, že indukujú methemoglobín (pozri časť 4.5).


Spinálna anestézia musí byť podávaná výhradne prostredníctvom (a pod odborným dohľadom) odborného zdravotníckeho personálu s potrebnými znalosťami a skúsenosťami. Ošetrujúci lekár je zodpovedný za prijatie potrebných opatrení, aby nedošlo k intravaskulárnemu podaniu.

Okrem toho lekár musí vedieť rozpoznať a liečiť nežiaduce účinky, systémovú toxicitu a iné komplikácie. V prípade prejavov akútnej systémovej toxicity alebo spozorovania celkovej spinálnej blokády sa musí injekcia lokálneho anestetika okamžite ukončiť (pozri časť 4.9).


Niektorí pacienti vyžadujú osobitnú pozornosť, aby sa znížilo riziko vzniku závažných nežiaducich účinkov, a to aj v prípade, že lokoregionálna anestézia predstavuje optimálnu voľbu pre chirurgický zákrok:

 • Pacienti s úplnou alebo čiastočnou blokádou prevodového systému srdca, pretože lokálne anestetiká môžu tlmiť vedenie vzruchov v myokarde.

 • Pacienti s vysokým stupňom kardiálnej dekompenzácie. Je tiež nutné vziať do úvahy riziko methemoglobinémie (pozri časť 4.8).

 • Pacienti s pokročilým poškodením funkcie pečene alebo obličiek.

 • Starší pacienti a pacienti so zhoršeným celkovým zdravotným stavom.

 • Pacienti liečení pomocou antiarytmík triedy III (napr. amiodarónom). Títo pacienti sa musia podrobiť dôkladnému pozorovaniu a EKG monitorovaniu, nakoľko sa môžu vyskytnúť sprievodné kardiálne účinky (pozri časť 4.5).

 • U pacientov s akútnou porfýriou sa má Prilotekal podávať iba v prípade, že existuje presvedčivá indikácia pre jeho použitie, pretože Prilotekal môže potenciálne vyvolať porfýriu. U všetkých pacientov s porfýriou sa musia prijať príslušné opatrenia.

Odporúča sa zabezpečiť spoľahlivý žilový prístup.

Rovnako ako u všetkých lokálnych anestetík, môže dôjsť ku poklesu arteriálneho tlaku a spomaleniu srdcovej frekvencie.

U vysoko rizikových pacientov sa pred vykonaním zákroku odporúča zlepšiť ich celkový zdravotný stav.

Zriedkavým, avšak závažným nežiaducim účinkom spinálnej anestézie je rozsiahla alebo celková spinálna blokáda s následnou kardiovaskulárnou a respiračnou depresiou. Kardiovaskulárnu depresiu vyvoláva predĺžená blokáda sympatického nervového systému, ktorá môže vyvolať ťažkú hypotenziu a bradykardiu až do bodu zastavenia srdca. Respiračná depresia je vyvolaná blokádou dýchacieho svalstva a bránice.

Najmä v prípade starších pacientov a pacientok v poslednom štádiu tehotenstva existuje zvýšené riziko rozsiahlej alebo celkovej spinálnej blokády: v dôsledku toho sa odporúča znížiť dávku anestetika.

Najmä u starších pacientov sa môže vyskytnúť neočakávaný pokles arteriálneho tlaku ako komplikácia spojená so spinálnou anestéziou.

V zriedkavých prípadoch môže po spinálnej anestézii dôjsť k neurologickému poškodeniu prejavujúcemu sa ako parestézia, strata citlivosti, motorická slabosť a paralýza. V niektorých prípadoch tieto symptómy pretrvávajú.

Neexistuje žiadny dôkaz, že by spinálna anestézia mala negatívny vplyv na neurologické poruchy, ako sú skleróza multiplex, hemiplégia, paraplégia či neuromuskulárne poruchy. V každom prípade sa však musí používať s opatrnosťou. Pred liečbou sa odporúča vykonať dôkladné zváženie pomeru prínosov a rizík.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke (maximálna dávka zodpovedá 4 ml Prilotekalu), t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Prilokaín môže potenciovať tvorbu methemoglobínu liekmi indukujúcimi tvorbu methemoglobínu (napr. sulfónamidy, antimalariká, nitroprusid sodný a nitroglycerín).

V prípade súbežného použitia prilokaínu a ďalších lokálnych anestetík, či liekov s chemickou štruktúrou podobnou prilokaínu, ako napr. niektorý druh antiarytmík (aprindín, lidokaín, mexiletín a tokainid), je možné očakávať ďalšie nežiaduce účinky. Z hľadiska interakcií medzi prilokaínom a antiarytmikami triedy III (napr. amiodarón) neboli vykonané žiadne štúdie, v tomto prípade sa však tiež musí postupovať s opatrnosťou (pozri tiež časť 4.4).

Kombinácia rôznych lokálnych anestetík vyvoláva ďalšie účinky, ktoré pôsobia na kardiovaskulárny systém a centrálnu nervovú sústavu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití prilokaínu u gravidných žien. Prilokaín dokáže preniknúť cez placentu. Následkom paracervikálnej blokády či pudendálnej anestézie prilokaínom počas pôrodu boli zaznamenané prípady neonatálnej methemoglobinémie vyžadujúce liečbu. Prípady fetálnej bradykardie s následným úmrtím sa vyskytli pri použití iných lokálnych anestetík amidového typu po paracervikálnej blokáde. Štúdie na zvieratách preukázali vývinovú toxicitu (pozri časť 5.3). Prilotekal sa teda môže podávať iba v prípadoch presvedčivej indikácie na použitie. Je nutné vyhýbať sa používaniu prilokaínu na paracervikálnu blokádu alebo pudendálnu anestéziu.


Laktácia

Nie je známe, či sa prilokaín vylučuje do materského mlieka. Ak je podanie lieku potrebné počas laktácie, dojčenie môže pokračovať približne 24 hodín po aplikácii.


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinku prilokaínu na fertilitu u ľudí. Prilokaín nemal žiadny účinok na fertilitu samcov a samíc potkanov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V prípade použitia Prilotekalu je lekár zodpovedný za rozhodnutie v každom individuálnom prípade, či pacient môže viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Možné nežiaduce účinky súvisiace s použitím Prilotekalu sú obyčajne podobné ako nežiaduce účinky súvisiace s inými lokálnymi anestetikami amidového typu na spinálnu anestéziu. Nežiaduce účinky vyvolané liekom je veľmi ťažké odlíšiť od fyziologických účinkov nervovej blokády (napr. zníženie arteriálneho tlaku, bradykardia, dočasné zadržiavanie moču), od priamych (napr. spinálny hematóm) alebo nepriamych (napr. meningitída) účinkov injekcie, ako aj od účinkov spôsobených stratou mozgomiechového moku (napr. post-spinálna bolesť hlavy).

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je klasifikovaná nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000).

V rámci každej skupiny frekvencie výskytu sú nežiaduce účinky zoradené podľa klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

Methemoglobinémia, cyanóza

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Anafylaktický šok, anafylaktické reakcie, alergické reakcie, svrbenie

Poruchy nervového systému

Časté

Parestézia, závraty

Menej časté

Prejavy a príznaky toxicity centrálnej nervovej sústavy (kŕče, cirkumorálna parestézia, strata vedomia, triaška, pocit necitlivosti postihujúcej jazyk, rečové problémy, problémy so sluchom, tinitus, problémy so zrakom)

Zriedkavé

Arachnoiditída, neuropatia, lézie periférnych nervov

Poruchy oka

Zriedkavé

Diplopia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Bradykardia

Zriedkavé

Zastavenie srdca, arytmia

Poruchy ciev

Veľmi časté

Hypotenzia

Menej časté

Hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé

Respiračná depresia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Bolesť chrbta, prechodná svalová slabosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea

Časté

Vracanie


Prejavy intoxikácie lokálnymi anestetikami sú podobné ako u iných injekčných prípravkov, ako v spôsobe ich prejavu, tak liečby.


Aj napriek preukázanej vysokej klinickej znášanlivosti Prilotekalu nie je možné pri jeho prítomnosti v plazme nad kritickou hraničnou hodnotou vylúčiť nežiaduce toxické účinky. Tieto nežiaduce účinky sa prejavujú najmä ako symptómy, ktoré ovplyvňujú centrálny nervový a kardiovaskulárny systém.


Najúčinnejším preventívnym opatrením je dôsledné dodržiavanie odporúčaného dávkovania Prilotekalu, ktoré je pre lekára základnou podmienkou pre kontrolu jeho účinkov (vizuálny a verbálny kontakt s pacientom), ako aj opatrná aspirácia pred podaním injekčného roztoku.


Mierne nežiaduce účinky (pocity závratu alebo omámenia) je možné pripísať miernemu predávkovaniu a obyčajne rapídne odznievajú po znížení dávky alebo zastavení podávania Prilotekalu.


Závažné nežiaduce účinky môže spôsobiť značné predávkovanie a/alebo náhodné podanie lokálneho anestetika do krvnej cievy. Prejavujú sa ako symptómy pôsobiace na centrálnu nervovú sústavu (nepokoj, rečové problémy, dezorientácia, závraty, svalové kontrakcie, kŕče, vracanie, strata vedomia, zastavenie dýchania a mydriáza) a kardiovaskulárny systém (zvýšený arteriálny tlak a frekvencia pulzu, arytmia, pokles arteriálneho tlaku, asystólia) následkom podráždenia a/alebo útlmu mozgovej kôry a mozgovej drene (pozri časť 4.9).


Okrem toho sa následkom inhibície alebo blokády prevodového systému srdca môže spomaliť srdcová frekvencia a môže dôjsť k myokardiálnej depresii.

Akékoľvek problémy súvisiace s metabolizmom (pečeň) alebo vylučovaním (obličky) Prilotekalu je potrebné považovať za ďalšie možné príčiny nežiaducich účinkov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Je nepravdepodobné, že Prilotekal pri odporúčanom dávkovaní indukuje plazmatické hladiny, ktoré by mohli vyvolať systémovú toxicitu.

Akútna systémová toxicita


Systémové nežiaduce účinky, ktoré sa môžu objaviť za prítomnosti plazmatických hladín prilokaínu nad 5 – 10 mg/ml, sú iatrogénneho, farmakodynamického alebo farmakokinetického pôvodu a ovplyvňujú centrálny nervový a kardiovaskulárny systém. Nežiaduce účinky iatrogénneho pôvodu sa vyskytujú následkom:

 • podania nadmerného množstva injekčného roztoku,

 • náhodného podania do cievy,

 • nesprávnej polohy pacienta,

 • vysokej dávky spinálnej anestézie (výrazný pokles arteriálneho tlaku).

V prípade náhodného intravenózneho podania sa toxický účinok dostaví v priebehu 1 – 3 minút. V prípade predávkovania sa naopak dosiahnu maximálne plazmatické koncentrácie až po uplynutí 20 – 30 minút v závislosti od miesta podania injekcie, a teda prejavy toxicity sa dostavia neskôr.


Prejavy predávkovania je možné klasifikovať do dvoch rozdielnych skupín symptómov, ktoré sa líšia z hľadiska kvality a intenzity:


a) Symptómy postihujúce centrálny nervový systém

Vo všeobecnosti sú prvými symptómami parestézia v oblasti úst, pocit necitlivosti jazyka, pocity omámenia, problémy so sluchom a tinitus. Problémy so zrakom a svalové kontrakcie sú oveľa závažnejšie a predchádzajú generalizovaným konvulziám. Takéto prejavy sa nesmú mylne zamieňať za neurotické správanie. Následne môže dôjsť ku strate vedomia a tonicko-klonickému záchvatu, ktoré obyčajne trvajú niekoľko sekúnd až niekoľko minút. Po záchvatoch kŕčov ihneď nasleduje hypoxia a zvýšená hladina oxidu uhličitého v krvi (hyperkapnia), čo je možné pripísať zvýšenej svalovej aktivite spojenej s respiračnými problémami. V závažných prípadoch môže dôjsť ku zastaveniu dýchania. Acidóza zosilňuje toxické účinky lokálnych anestetík.


Zmiernenie alebo zlepšenie symptómov, ktoré ovplyvňujú centrálny nervový systém (CNS) je možné pripísať redistribúcii lokálneho anestetika mimo CNS s jeho následným metabolizmom a vylučovaním. Regresia môže byť rýchla, ak sa nepoužilo príliš veľké množstvo.


b) Kardiovaskulárne symptómy

V závažných prípadoch sa môže objaviť kardiovaskulárna toxicita. Následkom vysokej systémovej koncentrácie lokálnych anestetík môže dôjsť ku hypotenzii, bradykardii, arytmii, a tiež ku zastaveniu srdca.

Toxickým kardiovaskulárnym účinkom spravidla predchádzajú prvé prejavy toxických symptómov postihujúce centrálny nervový systém. Tento stav sa však nevzťahuje na pacientov v celkovej anestézii alebo na pacientov, ktorým boli podané silné sedatíva, ako sú benzodiazepíny alebo barbituráty.

Zvládnutie (manažment) akútnej systémovej toxicity

Bezodkladne sa musia prijať nasledujúce opatrenia:

 • ukončiť podávanie Prilotekalu.

 • zabezpečiť dostatočný prívod kyslíka: udržiavať priechodnosť dýchacích ciest, podať O2, v

prípade potreby použiť umelú ventiláciu (intubáciu).


V prípade kardiovaskulárnej depresie sa musí stabilizovať krvný obeh. Ak sa objavia kŕče a neodznejú spontánne po 15 – 20 sekundách, odporúča sa intravenózne podanie antikonvulzíva.

Analeptiká s centrálnym pôsobením sú kontraindikované v prípade intoxikácie spôsobenej lokálnymi anestetikami!

Ak sa vyskytnú závažné komplikácie počas liečby pacienta, odporúča sa zabezpečiť asistenciu lekára so špecializáciou v odbore urgentnej medicíny a resuscitácie (napr. anesteziológa).


Methemoglobinémia

Po podaní prilokaínu môže dôjsť ku methemoglobinémii. Prilotekal je kontraindikovaný pre techniky regionálnej anestézie vyžadujúce nepretržité podávanie. Dávky používané pri subarachnoidálnej anestézii neindukujú hladiny v krvi schopné vyvolať methemoglobinémiu, ktorá sa vyskytuje v prípade, že je množstvo podaného prilokaíniumchloridu rovnaké alebo je vyššie ako 600 mg.


Existuje metabolit prilokaínu s názvom o-toluidín, ktorý môže vyvolať tvorbu methemoglobínu. Tvorba methemoglobínu je z klinického hľadiska zanedbateľná, okrem prípadov mimoriadne závažnej anémie a srdcovej dekompenzácie vysokého stupňa.

U pacientov so závažnou anémiou môže dôjsť ku hypoxii. Je dôležité vylúčiť iné závažné príčiny cyanózy, napr. akútnu hypoxiu a/alebo srdcovú insuficienciu.


Zvládnutie (manažment)methemoglobinémie

Potvrdená methemoglobinémia odznieva do 15 minút po intravenóznom podaní injekcie 2 – 4 mg toluidínovej modrej/kg telesnej hmotnosti.


Ďalšie informácie:

Aj nízke koncentrácie methemoglobínu dokážu zmeniť výsledky merania pulzoxymetrie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lokálne anestetiká, amidy

ATC kód: N01BB04


Mechanizmus účinku

Prilokaín je lokálne anestetikum amidového typu. Inhibuje funkciu dráždivých štruktúr (napr. všetkých typov nervových vlákien [senzorické, motorické, autonómne nervové vlákna]).


Farmakodynamické účinky

Prilokaín reverzibilne a na lokálnej úrovni inhibuje vzrušivosť senzorických receptorov bolesti a vodivosť senzorických nervových vlákien, čím znižuje vnímanie bolesti a následne chladu, tepla, dotyku a tlaku.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Prilokaín znižuje permeabilitu membrán pre sodík. Podľa koncentrácie sodíka sa znižuje vzrušivosť nervových vlákien, a to v dôsledku náhleho poklesu maximálnej permeability pre sodík, ktorý je potrebný pre vytvorenie akčného potenciálu. Účinok závisí od pH hodnôt liečiva a pH prostredia. Lokálne anestetický účinok zabezpečuje jeho protonizovaná forma. V zapálenom tkanive je účinok lokálnych anestetík znížený kvôli nižšej hodnote pH prostredia.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia

Plazmatické koncentrácie by mali byť pri intratekálnom použití zanedbateľné.


Biotransformácia a eliminácia

Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 55 %.

Biologická dostupnosť prilokaínu v mieste podania je 100 %.

Hlavnými metabolitmi prilokaínu sú o-toluidín a N-n-propylalanín, oba produkované amidázami v pečeni a obličkách. o-toluidín prechádza rozsiahlym hydrolytickým metabolizmom in vivo, podstatná časť dávky sa vylúči močom do 24 h. Podobne ako iné aromatické amíny, zdá sa, že podstupuje metabolickú aktiváciu najprv prostredníctvom N-hydroxylácie, čo vedie ku kovalentnej väzbe na makromolekuly tkaniva. o-toluidín je silný oxidant oxidu železitého hemoglobínu. Terminálny polčas eliminácie prilokaínu je 1,6 hodiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Terapeutická dávka používaná lokálne u ľudí je podobná ako dávka, ktorá je po intravenóznom podaní u zvierat toxická. Medzi prejavy akútnej toxicity u zvierat patrí znížená aktivita, konvulzie, dyspnoe, cyanóza a smrť v dôsledku srdcovej insuficiencie.


Podaním 3 ml prilokaíniumchloridu na kg telesnej hmotnosti subkutánnou injekciou sa vyvolala reverzibilná lokálna nekróza u potkanov. Pri rovnakom dávkovaní u opíc neboli zaznamenané žiadne poškodzujúce účinky.

Podávanie 60 mg prilokaínu na kg telesnej hmotnosti 5 dní v týždni počas 7 týždňov vyvolalo u potkanov mierny úbytok telesnej hmotnosti.


Pri testoch mutagenézy prilokaín nevykazoval žiadne mutagénne účinky. Indície o tom, že ide o potenciálny mutagén vychádzajú zo znalostí súvisiacich s metabolitom o-toluidínom, ktorý pri rôznych testoch in vitro spôsobil genetické poškodenie a proliferáciu buniek (mutácie chromozómov, aneuploidiu, reparáciu DNA, konverziu buniek).


Štúdie karcinogenity vykonané na potkanoch a myšiach s použitím vysokých dávok metabolitu o-toluidínu preukázali zvýšenú frekvenciu tvorby nádorov na slezine a močovom mechúre.

V prípade krátkodobého terapeutického použitia prilokaínu u ľudí nie je žiaden z výsledkov významný; z bezpečnostných dôvodov sa však dlhodobé používanie vysokých dávok neodporúča.


Prilokaín nemá žiadny účinok na fertilitu potkaních samcov a samíc. U potomstva liečených samíc však bola zaznamenaná znížená postnatálna schopnosť prežitia. V jednej štúdii embryonálnej toxicity na potkanoch boli zaznamenané smrteľné účinky prilokaínu na plod a na dávke dependentná hydronefróza plodov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodá glukóza

Hydroxid sodný 1 N (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

Liek sa musí použiť okamžite po prvom otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Neuchovávajte v chladničke.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Číra bezfarebná sklenená ampulka typu I.

Škatuľka s 10 ampulkami, každá s obsahom 5 ml injekčného roztoku.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Ampulky s 5 ml injekčného roztoku sú určené výhradne na jednorazové použitie.

Akýkoľvek nespotrebovaný liek sa musí zlikvidovať.


Pred použitím sa musí liek vizuálne skontrolovať. Majú sa použiť iba číre roztoky bez pevných častíc.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Nordic Group B.V.

Siriusdreef 22

2132 WT Hoofddorp

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


01/0420/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. október 2013

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


09/2014
9

Prilotekal 20 mg/ml injekčný roztok