+ ipil.sk

Prindex 8 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Prindex®4 mg

Prindex®8 mg

tablety


perindopril terc-butylamín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,

 • dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Prindex a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Prindex

3. Ako užívať Prindex

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Prindex

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Prindex a na čo sa používa


Perindopril patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú ACE inhibítory.

Tieto lieky účinkujú tým, že rozširujú krvné cievy, čím uľahčujú srdcu prečerpávať cez ne krv.


Prindex 4 mg sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),

 • na liečbu srdcového zlyhania (stav, pri ktorom srdce nie je schopné prečerpať dostatok krvi potrebnej na zásobovanie všetkých častí tela),

 • na zníženie rizika srdcových príhod, napríklad srdcového záchvatu, u pacientov so stabilným ochorením koronárnych artérií (stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou znížené alebo zastavené) a u pacientov, ktorí už prekonali srdcový záchvat a/alebo podstúpili operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou pomocou rozšírenia krvných ciev, ktoré srdce zásobujú.


Prindex 8 mg sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),

 • na zníženie rizika srdcových príhod, napríklad srdcového záchvatu, u pacientov so stabilným ochorením koronárnych artérií (stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou znížené alebo zastavené) a u pacientov, ktorí už prekonali srdcový záchvat a/alebo podstúpili operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou pomocou rozšírenia krvných ciev, ktoré srdce zásobujú.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Prindex


NeužívajtePrindex

 • keď ste alergický na perindopril alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.),

 • keď ste mali v minulosti príznaky, ako sú náhly opuch tváre, jazyka alebo hrdla (angioneurotický syndróm) v súvislosti s liečbou podobným liekom (ACE inhibítorom), alebo keď ste tieto príznaky mali za nejakých iných okolností,

 • keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (je lepšie vyhnúť sa užívaniu Prindexu na začiatku tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Deti

Prindex sa nemá podávať deťom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Prindex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak práve užívate aliskirén a liek nazývaný BAR (blokátor angiotenzínového receptora typu II), váš lekár môže chcieť zmeniť liek, ktorý užívate,

 • ak máte aortálnu alebo mitrálnu stenózu (ochorenie srdcových chlopní spôsobujúce zúženie srdcovnicovej alebo dvojcípej chlopne), hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo stenózu renálnej artérie (zúženie tepny, ktorá zásobuje obličky krvou),

  • ak ste podstúpili transplantáciu obličky,

 • ak máte akékoľvek iné problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami, alebo ak sa liečite dialýzou,

  • ak máte diabetes (cukrovku), ktorá nie je dostatočne kontrolovaná,

 • ak ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo používate náhrady solí, ktoré obsahujú draslík,

 • ak máte kolagénové cievne ochorenie, ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia,

 • ak máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu zameranú na zníženie prejavov alergie na uštipnutie včelou alebo osou,

  • ak máte podstúpiť LDL aferézu (čo je odstránenie cholesterolu z krvi pomocou prístroja),

  • musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť). Prindex sa neodporúča vo včasnom štádiu tehotenstva a môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva, pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“.


V prípade výskytu pocitu tlaku v hrudi a opuchov tváre a jazyka (angioneurotický edém) ihneď informujte lekára a prestaňte užívať Prindex4 mg alebo 8 mg. Toto sa vzťahuje na všetky ACE inhibítory.


Povedzte lekárovi alebo lekárnikovi, že užívate Prindex:

 • ak máte podstúpiť celkovú anestéziu alebo operáciu,

 • ak ste nedávno mali hnačku alebo ste vracali,

 • ak je váš krvný tlak nedostatočne znížený z dôvodu etnickej príslušnosti (hlavne u pacientov čiernej pleti).


Iné lieky a Prindex

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali iné lieky, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, osobitne to povedzte vášmu lekárovi predtým, ako užijete Prindex:

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (napr. aliskirén), vrátane diuretík (odvodňujúcich tabliet),

 • diuretiká ovplyvňujúce draslík (napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid),

 • lieky na zvýšenie hladiny draslíka,

 • heparín (používa sa na zriedenie krvi) môže rovnako ovplyvniť hladinu draslíka v krvi,

 • lieky na liečbu cukrovky (inzulín alebo tablety),

 • lítium na liečbu mánie alebo depresie,

 • lieky na liečbu duševných porúch ako sú depresia, úzkosť, schizofrénia alebo iné psychózy,

 • alopurinol, ktorý sa používa na liečbu dny,

 • imunosupresíva (lieky na potlačenie imunitných reakcií organizmu), ktoré sa používajú na liečbu autoimúnnych ochorení (napr. reumatoidná artritída) alebo po transplantácii,

 • prokaínamid, ktorý sa používa na liečbu nepravidelného tlkotu srdca,

 • nesteroidné protizápalové liečivá na zmiernenie bolesti (NSAID, ako napr. ibuprofén, diklofenak), vrátane aspirínu na tlmenie bolesti,

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku alebo astmy (napr. efedrín, noradrenalín alebo adrenalín),

 • lieky, ktoré rozširujú krvné cievy (vazodilatanciá, ako napr. nitráty).


Opýtajte sa lekára, ak si nie ste istý, aké sú to lieky. Povedzte lekárovi, ak ste užívali niektorý z vyššie uvedených liekov, ktorý už teraz neužívate.


Prindex a jedlo a nápoje

Prindex sa odporúča užívať ráno na nalačno, aby sa znížil vplyv jedla na spôsob, akým tento liek účinkuje. Draslík obsahujúce potravinové doplnky alebo náhrady solí sa nesmú používať spolu s Prindexom.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu skôr, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Zvyčajne vám váš lekár odporučí, aby ste prestali užívať Prindex predtým ako otehotniete alebo čo najskôr ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám, aby ste užívali iný liek namiesto Prindexu.Prindex sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Prindex sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a váš lekár vám vyberie inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Prindex zvyčajne neovplyvňuje pozornosť, ale pre nízky tlak sa môže u niektorých pacientov objaviť závrat alebo slabosť. Ak máte tieto príznaky, vaša schopnosť šoférovať alebo narábať so strojmi môže byť porušená.


Prindex obsahuje laktózu.Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Prindex


Váš lekár určí množstvo perindopril terc-butylamínu, ktoré máte začať užívať. Toto môže byť zvýšené v závislosti na vašom stave a iných liekoch, ktoré užívate. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Nemeňte množstvo lieku, ktoré užívate, pokiaľ vám tak nepovie lekár. Perindopril terc-butylamín sa môže používať samostatne alebo spolu s inými liekmi, ktoré znižujú krvný tlak.

 • Užívajte Prindex tablety, len perorálne (ústami).

 • Užívajte Prindex tablety ráno, pred jedlom.

 • Najvhodnejšie je užiť tabletu (tablety) s pohárom vody vždy v rovnakom čase.


Perindopril terc-butylamín nie je určený pre deti.


Odporúčané dávky sú nasledovné:


Vysoký krvný tlak

 • počiatočná dávka - 4 mg perindopril terc-butylamínu jedenkrát denne.

 • po mesiaci môže byť dávka zvýšená na 8 mg jedenkrát denne.

Maximálna odporúčaná dávka pre vysoký tlak krvi je 8 mg denne.


U starších pacientov s vysokým krvným tlakom je denná dávka zvyčajne:

 • 2 mg jedenkrát denne

 • po mesiaci môže byť dávka zvýšená na 4 mg jedenkrát denne.

Maximálna odporúčaná dávka pre vysoký tlak krvi je 8 mg denne.


Perindopril terc-butylamín 2 mg, 4 mg alebo 8 mg môže byť užívaný s inými liekmi na liečbu vysokého krvného tlaku len v prípade, že sa nejedná tiež o ACE inhibítory.


Ak užívate odvodňujúce tablety(diuretiká):

 • na zabránenie náhleho poklesu krvného tlaku váš lekár môže prerušiť užívanie diuretík 2 až 3 dni pred začiatkom užívania Prindexu,

 • ak je to potrebné, môžete začať užívať odvodňovacie tablety znovu po začatí liečby Prindexom,

 • ak nie je možné prerušiť užívanie odvodňovacích tabliet, môžete užiť 2 mg Prindexu.


Váš lekár alebo lekárnik vám povedia presne, čo máte robiť.


Lekár rozhodne o začatí liečby dávkou 2 mg Prindexu, ak:

 • máte príliš vysoký krvný tlak,

 • nemáte dostatok vody v tele (ste dehydrovaný),

 • máte nízku hladinu soli v krvi,

 • máte problémy so srdcom, čo znamená, že srdce nie je schopné prečerpať dostatok krvi potrebnej na zásobovanie všetkých častí tela (dekompenzácia srdca),

 • máte vysoký krvný tlak z dôvodu blokády ciev v obličkách,

 • máte výrazný a náhly pokles krvného tlaku po úvodnej dávke.


Srdcové zlyhanie

8 mg sila nie je vhodná na liečbu tohto stavu.


 • začiatočná dávka 2 mg Prindexu jedenkrát denne.

 • po dvoch týždňoch sa táto dávka v prípade potreby môže zvýšiť na 4 mg jedenkrát denne.


Stabilné ochorenie koronárnych artérií

 • zvyčajná počiatočná dávka je 4 mg Prindexu jedenkrát denne.

 • po dvoch týždňoch sa táto dávka môže zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne.


U starších ľudí so stabilným ochorením koronárnych artérií je obvyklá denná dávka

 • 2 mg denne.

 • po jednom týždni sa táto dávka môže zvýšiť na 4 mg jedenkrát denne.

 • a po ďalšom týždni na 8 mg jedenkrát denne, čo je najvyššia používaná dávka.


Ak užijete viac Prindexu, ako máte

Ihneď kontaktujte vášho lekára, ak ste užili príliš vysokú dávku.


Môžu sa vyskytnúť nasledujúce účinky: nízky krvný tlak, šok, zlyhanie obličiek, zrýchlené dýchanie, rýchly tlkot srdca, nepravidelný tlkot srdca (palpitácie), pomalý tlkot srdca, závrat alebo úzkosť a kašeľ.


Ak zabudnete užiť Prindex

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak ste zabudli užiť jednu alebo viac tabliet, vynechajte zabudnuté dávky. Kontaktujte vášho lekára v prípade akýchkoľvek pochybností.


Ak prestanete užívať Prindex

Neprestaňte užívať Prindex bez toho, aby ste sa poradili s lekárom.

Liečba vysokého krvného tlaku alebo srdcového zlyhania je obyčajne celoživotná. Ak prestanete užívať Prindex, váš stav sa môže zhoršiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich účinkov, prestaňte užívať váš liek a ihneď to oznámte vášmu lekárovi:

 • opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla,

 • ťažkosti s dýchaním,

 • závraty alebo mdloby,

 • veľmi rýchly alebo nepravidelný tep srdca.


Toto je veľmi zriedkavá, ale vážna reakcia nazývaná angioedém, ktorá môže nastať u všetkých liekov tohto typu (ACE inhibítor). Ihneď musíte dostať liečbu, zvyčajne v nemocnici.


V rámci každej časti sa majú vedľajšie účinky zoradiť podľa frekvencie (častosti) výskytu. Pre určenie častosti výskytu sa odporúča sa nasledovná dohoda:

Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí

Časté: môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí

Menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí

Zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí

Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí

Neznáme: z dostupných údajov.


Časté(môžu postihnúť 1 z 10 ľudí)

 • kašeľ, dýchavičnosť,

 • pocit mdloby spôsobený nízkym krvným tlakom (hlavne na začiatku liečby Prindexom, pri zvyšovaní dávky alebo pri súbežnom užívaní odvodňujúcich tabliet),

 • bolesť hlavy, pocit závratu alebo únavy, pocit závratu a točenia (vertigo), mravčenie, svalové kŕče, rozmazané videnie, bolesť oka, tinnitus (zvonenie v ušiach),

 • pocit na vracanie, vracanie, bolesť brucha, porucha trávenia,

 • zmeny vnímania chuti, hnačka, zápcha, kožná vyrážka, svrbenie.


Menej časté (môžu postihnúť 1 zo 100 ľudí)

 • zmeny nálady alebo spánku,

 • bronchospazmus (pocit zovretia hrudníka, pískavé dýchanie a dýchavičnosť),

 • suchosť v ústach,

 • problémy s obličkami,

 • impotencia (neschopnosť dosiahnuť erekciu),

 • potenie,

 • pískavé dýchanie, opuch tváre, jazyka alebo hrdla, intenzívne svrbenie, kožná vyrážka, mdloby alebo závraty (angioedém).


 • Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť 1 z 10 000 ľudí)zmätenosť,

 • nepravidelný tlkot srdca, hrudníková angína (bolesť v hrudníku), srdcový záchvat alebo mozgovocievna príhoda (mŕtvica) (tieto vedľajšie účinky boli pri používaní ACE inhibítorov hlásené v súvislosti s nízkym krvným tlakom),

 • eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ zápalu pľúc), rinitída (upchaný nos alebo vodnatý výtok z nosa),

 • pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy),

 • hepatitída (zápal pečene),

 • multiformný erytém (kožná reakcia podobná alergii),

 • zmeny zloženia krvi, váš lekár sa môže rozhodnúť, že vás bude kvôli tomuto kontrolovať pomocou pravidelných krvných vyšetrení,

 • akútne zlyhanie obličiek,

 • u diabetických pacientov (u pacientov s cukrovkou) sa môže objaviť hypoglykémia (veľmi nízka hladina cukru v krvi),

 • bola hlásená vaskulitída (zápal ciev).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Prindex


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Prvé 2 čísla znázorňujú mesiac a posledné čísla rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Neužívajte tento liek, ak si všimnete zmenu farby na tabletách.


Spôsob uchovávania

Uchovávajte pri teplote do 30°C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Prindex obsahuje

Liečivo jeperindopril terc-butylamín.


Každá 4 mg tableta Prindexu obsahuje 4 mg terc-butylamínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 3,338 mg perindoprilu.

Každá 8 mg tableta Prindexu obsahuje 8 mg terc-butylamínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 6,676 mg perindoprilu.


Ďalšie zložky sú:koloidný oxid kremičitý bezvodý, mikrokryštalická celulóza, laktóza a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Prindex a obsah balenia


Prindex 4 mg

Biele, podlhovasté tablety s deliacou ryhou na oboch stranách, s označením „PP“ na jednej strane tablety a „4“ na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.


Prindex 8 mg

Biele, okrúhle, bikonvexné tablety s označením „PP“ na jednej strane tablety a „8“ na druhej strane.


Každá sila lieku je dostupná v Al/Al blistrových baleniach, ktoré obsahujú 14, 20, 28, 30, 56 a 60 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

 1. Tillomed Laboratories Ltd, 3 Howard Road, Eaton Socon, St Neots, Cambridgeshire PE19 3ET Veľká Británia

 2. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Holandsko

Perindopril tert-butylamine Glenmark 2/4/8mg, Tabletten

Bulharsko

Lextril 2/4/8mg tablets

Česká republika

GLEPERIL 2/4/8mg

Maďarsko

GLEPERIL 2/4/8mg tabletta

Poľsko

Lextril

Portugalsko

Lextril 2/4/8 mg

Rumunsko

PRINDEX 4/8 mg

Slovenská republika

Prindex 4/8 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2013.


Prindex 8 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Prindex 8 mg

tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 8 mg terc-butylamínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 6,676 mg

perindoprilu.


Pomocná látka so známym účinkom: 125,56 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Biela, okrúhla, bikonvexná tableta, s označením „PP“ na jednej strane tablety a „8“ na druhej strane.

Rozmery: 8 ± 0,10 mm.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba hypertenzie.


Stabilné ochorenie koronárnych artérií

Zníženie rizika srdcových príhod u pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizácie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania


Prindex sa odporúča užívať raz denne, ráno a pred jedlom.

Dávka má byť individualizovaná v závislosti na profile pacienta (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní) a odpovede krvného tlaku na liečbu.


Dávkovanie


Hypertenzia

Perindopril sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s antihypertenzívami iných skupín.


Odporúčaná počiatočná dávka je 4 mg podávaná jedenkrát denne ráno.

U pacientov so silno aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom (hlavne s renovaskulárnou hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu, srdcovou dekompenzáciou alebo ťažkou hypertenziou) môže po podaní počiatočnej dávky dôjsť k nadmernému poklesu krvného tlaku. U takýchto pacientov sa odporúča počiatočná dávka 2 mg a liečba sa má začať pod lekárskym dohľadom.


Po jednom mesiaci liečby sa táto dávka môže zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne.

Po začatí liečby Prindexom sa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia a jej výskyt je pravdepodobnejší u pacientov, ktorí sú súbežne liečení diuretikami. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť, pretože títo pacienti môžu trpieť depléciou objemu a/alebo solí.

Ak je to možné, diuretikum sa má vysadiť 2 až 3 dni pred začatím liečby Prindexom (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné diuretikum vysadiť, sa má liečba Prindexom začať dávkou 2 mg. Je potrebné monitorovať funkciu obličiek a hladiny draslíka v sére. Následná dávka Prindexu sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku na liečbu. V prípade potreby je možné znovu začať liečbu diuretikom.


U starších pacientov sa má liečba začať dávkou 2 mg, ktorá sa po jednom mesiaci môže postupne zvýšiť na 4 mg a potom, v prípade potreby, na 8 mg, a to v závislosti od funkcie obličiek (pozri nižšie uvedenú tabuľku).


Stabilné ochorenie koronárnych artérií

Liečba perindoprilom sa má začať dávkou 4 mg jedenkrát denne počas dvoch týždňov, ktorá sa potom zvýši na 8 mg jedenkrát denne, a to v závislosti od funkcie obličiek a pod podmienkou, že 4 mg dávka je dobre tolerovaná.


Starší pacienti majú užívať 2 mg jedenkrát denne počas jedného týždňa, potom 4 mg denne počas ďalšieho týždňa pred tým, ako sa dávka zvýši až na 8 mg jedenkrát denne v závislosti od funkcie obličiek (pozri tabuľku 1 „Úprava dávky pri poruche funkcie obličiek“). Dávka sa má zvýšiť iba vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre tolerovaná.


Úprava dávky pri poruche funkcie obličiek

Dávka u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má určiť podľa klírensu kreatinínu, ako je uvedené nižšie v tabuľke 1:


Tabuľka 1: Úprava dávky pri poruche funkcie obličiek

Klírens kreatinínu (ml/min) Odporúčaná dávka

ClCR≥ 60 4 mg denne

30 < ClCR< 60 2 mg denne

15 < ClCR< 30 2 mg každý druhý deň

Hemodialyzovaní pacienti*

ClCR< 15 2 mg v deň dialýzy


* Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min. U pacientov na hemodialýze sa má dávka užívať po dialýze.


Úprava dávky pri poruche funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní a časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Pediatrická populácia

Účinnosť a bezpečnosť užívania u detí nebola stanovená. Preto sa jeho užívanie u detí neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na perindopril, na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor.

 • Anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom.

 • Dedičný alebo idiopatický angioneurotický edém.

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).

 • U pacientov s diabetes mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) je kontraindikované súbežné užívanie perindoprilu s aliskirenom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)

U citlivých pacientov boli najmä v kombinácii s liekmi, ktoré ovplyvňujú tento systém hlásené hypotenzia, synkopa, mozgová príhoda, hyperkaliémia a zmeny renálnej funkcie (vrátane akútneho zlyhania obličiek) (pozri časť 5.1). Duálna blokáda renín-angiotenín- aldosterónového systému kombináciou aliskirénu s inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI) alebo blokátorom angiotenzínových receptorov typu II (ARB) sa preto neodporúča.


Použitie aliskirénu v kombinácii s ARB alebo ACEI je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo poškodením funkcie obličiek (GRF <60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť 4.3.).


Látky, ktoré inhibujú mTOR alebo DPP-IV

Pacienti, ktorí súbežne užívajú liečbu inhibítorom mTOR (napr. temsirolimusom) alebo inhibítorom DPP-IV (napr. vildagliptínom) môžu mať zvýšené riziko vzniku angioedému. Pozornosť treba venovať pacientom u ktorých sa začína liečba inhibítormi mTOR alebo DPP-IV, pričom už ACE inhibítor užívajú.


Stabilné ochorenie koronárnych artérií

Ak sa počas prvého mesiaca liečby perindoprilom vyskytne epizóda nestabilnej anginy pectoris (bez ohľadu na to, či je alebo nie je závažná), pred pokračovaním liečby sa má vykonať dôkladné zhodnotenie pomeru medzi rizikom a prínosom.


Hypotenzia

ACE inhibítory môžu spôsobiť pokles krvného tlaku. U pacientov s nekomplikovanou

hypertenziou je symptomatická hypotenzia pozorovaná zriedkavo a jej výskyt je pravdepodobnejší u pacientov, ktorí trpia depléciou objemu, napríklad v dôsledku diuretickej liečby, diéty s obmedzeným príjmom soli, dialýzy, hnačky alebo dávenia, alebo ktorí majú ťažkú renín-dependentnú hypertenziu (pozri časť 4.5 a časť 4.8). U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním s pridruženou renálnou insuficienciou alebo bez nej bola pozorovaná symptomatická hypotenzia. Jej výskyt je najpravdepodobnejší u pacientov so závažnejšími stupňami srdcového zlyhania, ktoré si vyžaduje používanie vysokých dávok slučkových diuretík, u pacientov s hyponatriémiou alebo poruchou funkcie obličiek. U pacientov vystavených zvýšenému riziku vzniku symptomatickej hypotenzie je potrebné dôkladne monitorovať začiatok liečby a úpravu dávky (pozri časť 4.2 a časť 4.8). Podobné opatrenia sa vzťahujú na pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by nadmerný pokles krvného tlaku mohol viesť k infarktu myokardu alebo k cerebrovaskulárnej príhode.


Ak dôjde k hypotenzii, pacient má byť uložený do polohy ležmo na chrbte a v prípade potreby má dostať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzná reakcia nie je kontraindikáciou pre podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, len čo sa po zvýšení objemu krvný tlak zvýši.


U niektorých pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí majú normálny alebo nízky krvný tlak, môže po podaní Prindexu dôjsť k ďalšiemu zníženiu systémového krvného tlaku. Takýto účinok sa očakáva a zvyčajne nie je dôvodom na prerušenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže byť potrebné zníženie dávky Prindexu alebo jeho vysadenie.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne / hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako iné ACE inhibítory, Prindex sa má podávať opatrne pacientom so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou výtokového traktu ľavej komory, ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia.


Porucha funkcie obličiek

V prípade poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) sa má počiatočná dávka perindoprilu upraviť podľa pacientovho klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2) a potom v závislosti od pacientovej odpovede na liečbu. U takýchto pacientov je rutinné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu súčasťou bežného lekárskeho postupu (pozri časť 4.8).


U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním môže hypotenzia, ku ktorej dôjde po začatí liečby ACE inhibítormi, viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek. V takejto situácii bolo hlásené akútne, zvyčajne reverzibilné zlyhanie obličiek.

U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitérnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi, bolo pozorované zvýšenie hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v sére, ktoré bolo zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Toto je obzvlášť pravdepodobné u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, existuje zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie. U takýchto pacientov sa má liečba začať pod prísnym lekárskym dohľadom, a to s nízkymi dávkami a opatrnou titráciou dávky. Vzhľadom k tomu, že liečba diuretikami môže byť prispievajúcim faktorom k vzniku vyššie uvedených stavov, diuretiká sa majú vysadiť a počas prvých týždňov liečby Prindexom je potrebné sledovať funkciu obličiek.


U niektorých hypertenzných pacientov bez zjavného už existujúceho renovaskulárneho ochorenia došlo k zvyčajne miernemu a prechodnému zvýšeniu hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v sére, obzvlášť vtedy, keď sa Prindex podával súbežne s diuretikom.


Výskyt tohto je pravdepodobnejší u pacientov s už existujúcou poruchou funkcie obličiek. Môže byť potrebné zníženie dávky a/alebo vysadenie diuretika a/alebo Prindexu.


Hemodialyzovaní pacienti

U pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán a súbežne liečených ACE inhibítorom boli hlásené anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov sa má zvážiť použitie iného druhu dialyzačnej membrány alebo podanie antihypertenzíva inej skupiny.


Transplantácia obličiek

Nie sú k dispozícii skúsenosti týkajúce sa použitia Prindexu u pacientov, ktorí nedávno podstúpili transplantáciu obličiek.


Precitlivenosť/angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane Prindexu, bol zriedkavo hlásený angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana (pozri časť 4.8). Tento sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch sa má Prindex ihneď vysadiť a má sa začať náležité monitorovanie, v ktorom sa má pokračovať až dovtedy, kým nedôjde k úplnému vymiznutiu príznakov. V prípadoch, v ktorých opuch zasiahol tvár a pery, sa stav zvyčajne upravil bez liečby, aj keď antihistaminiká boli pri zmierňovaní príznakov užitočné.


Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť smrteľný. V prípadoch, v ktorých je zasiahnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan, s pravdepodobnou obštrukciou dýchacích ciest, sa musí ihneď poskytnúť urgentná liečba. Táto môže zahŕňať podanie adrenalínu a/alebo udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient má zostať pod prísnym lekárskym dohľadom až dovtedy, kým nedôjde k úplnému a trvalému vymiznutiu príznakov.


Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy.


Pacienti s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítorom môžu byť

vystavení zvýšenému riziku vzniku angioedému počas užívania ACE inhibítora (pozri časť 4.3).


U pacientov liečených ACE inhibítormi bol zriedkavo zaznamenaný intestinálny angioedém. Títo pacienti mali bolesti brucha (s alebo bez nevoľnosti alebo vracania); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému tváre, pričom hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioedém bol diagnostikovaný prostredníctvom vyšetrení zahŕňajúcich CT brucha alebo ultrazvuku alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po zastavení podávania ACE inhibítorov.

Intestinálny angioedém má byť zahrnutý do diferenciálnej diagnózy pacientov s bolesťou brucha, ktorí užívajú ACE inhibítory.


Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL aferéza)

U pacientov liečených ACE inhibítormi počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL aferézy) so síranom dextránu sa zriedkavo vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizačnej liečby

U pacientov liečených ACE inhibítormi počas desenzibilizačnej liečby (napríklad jedom blanokrídlovcov) sa vyskytli anafylaktoidné reakcie. U takýchto pacientov sa týmto reakciám predišlo dočasným vysadením ACE inhibítorov, ale pri náhodnom opätovnom podaní lieku sa tieto reakcie vyskytli znovu.


Zlyhanie pečene

Podávanie ACE inhibítorov sa v zriedkavých prípadoch spájalo so vznikom syndrómu, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej nekrózy pečene a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus zodpovedný za tento syndróm nie je známy. Pacienti, u ktorých sa počas liečby ACE inhibítormi rozvinie žltačka alebo nastane výrazné zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, majú vysadiť ACE inhibítor a zostať pod náležitým lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia

U pacientov liečených ACE inhibítormi bola hlásená neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov liečených imunosupresívami, u pacientov liečených alopurinolom alebo prokaínamidom alebo u pacientov s kombináciou týchto komplikujúcich faktorov, obzvlášť pri prítomnosti už existujúcej poruchy funkcie obličiek. U niektorých z týchto pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niekoľkých prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa perindopril používa u takýchto pacientov, odporúča sa pravidelné monitorovanie počtu leukocytov a pacienti majú byť poučení, aby hlásili akýkoľvek príznak infekcie (napr. bolesť hrdla, horúčka).


Rasa

ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy.

Tak ako iné ACE inhibítory, perindopril môže byť menej účinný v znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy, možno kvôli vyššej prevalencii stavov s nízkou hladinou renínu v hypertenznej populácii čiernej pleti.


Kašeľ

Pri používaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Tento kašeľ je typicky neproduktívny, perzistentný a vymizne po prerušení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítormi má byť považovaný za súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Operácia/anestézia

U pacientov, ktorí podstupujú závažný chirurgický zákrok, alebo počas anestézie látkami, ktoré vyvolávajú hypotenziu, môže Prindex blokovať tvorbu angiotenzínu II sekundárne po kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečba sa má prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Ak dôjde k hypotenzii a je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, možno ju korigovať zvýšením objemu.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, bolo pozorované zvýšenie hladín draslíka v sére.

Rizikové faktory pre rozvoj hyperkaliémie zahŕňajú pacientov s renálnou insuficienciou, so zhoršením funkcie obličiek,s vyšším vekom (>70 rokov), s diabetom mellitus, s pridruženými udalosťami, najmä dehydratáciou, akútnou srdcovou dekompenzáciou, metabolickou acidózou alebo pacienti súbežným užívaním draslík šetriacich diuretík (napr. spironolaktónu, eplerenónu, triamterénu alebo amiloridu), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka, ako aj pacientov užívajúcich iné lieky, ktoré sú spojené so zvýšením draslíka v sére (napr. heparín). Užívanie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretíkalebo soľných náhrad s obsahom draslíkamôže, najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek, viesť k významnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy i fatálne arytmie. Ak sa súbežné použitie vyššie uvedených látok považuje za potrebné, majú sa používať s opatrnosťou a má sa často kontrolovať hladina draslíka v sére(pozri časť 4.5).


Diabetickí pacienti

U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom musí byť počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom pozorne monitorovaná glykemická kompenzácia (pozri časť 4.5).


Lítium

Kombinácia lítia a perindoprilu sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


Diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík

Kombinácia perindoprilu a diuretík šetriacich draslík, doplnkov draslíka alebo náhrad solí obsahujúcich draslík sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


Gravidita

ACE inhibítory sa nemajú začať podávať počas tehotenstva. Pokiaľ je pokračujúca liečba ACE inhibítormi nevyhnutná, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má overený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve. Ak je tehotenstvo diagnostikované, liečba ACE inhibítormi musí byť okamžite zastavená, a ak je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou (pozri časť 4.3 a 4.6).


Laktóza

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)

Ako dôsledok inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa zaznamenali u citlivých jedincov hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny v obličkových funkciách (vrátane akútneho zlyhania obličiek), obzvlášť pri kombinácii liekov, ktoré ovplyvňujú tento systém (pozri časť 5.1). Kombinácia perindoprilu s aliskirénom je kontraindikovaná u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GRF < 60 ml/min/1,73 m2) a neodporúča sa ani u iných pacientov (pozri časť 4.3 a 4.4).


Látky, ktoré inhibujú mTOR alebo DPP-IV

Pacienti, ktorí súbežne užívajú liečbu inhibítorom mTOR (napr. temsirolimus) alebo inhibítorom DPP-IV (napr. vildagliptinom) môžu mať zvýšené riziko vzniku angioedému. Pozornosť treba venovať pacientom, u ktorých sa začína liečba inhibítormi mTOR alebo DPP-IV, pričom už ACE inhibítor užívajú.


Diuretiká

U pacientov, ktorí užívajú diuretiká a obzvlášť u pacientov, ktorí trpia depléciou objemu a/alebo solí, môže po začatí liečby ACE inhibítorom dôjsť k nadmernému zníženiu krvného tlaku. Možnosť vzniku hypotenzných účinkov môže byť znížená vysadením diuretika, zvýšením objemu alebo príjmom solí pred začiatkom liečby nízkymi a postupne sa zvyšujúcimi dávkami perindoprilu.


Diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík

Aj keď hladiny draslíka v sére zvyčajne zostávajú v referenčnom rozpätí, u niektorých pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť hyperkaliémia. Používanie diuretík šetriacich draslík (napr. spironolaktónu, triamterénu alebo amiloridu), doplnkov draslíka alebo náhrad solí obsahujúcich draslík môže viesť k významnému zvýšeniu hladín draslíka v sére. Z tohto dôvodu sa neodporúča používať perindopril v kombinácii s vyššie uvedenými liečivami (pozri časť 4.4). Ak je ich súbežné použitie indikované kvôli preukázanej hypokaliémii, majú sa používať opatrne a s častým monitorovaním hladín draslíka v sére.


Lítium

Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi bolo hlásené reverzibilné zvýšenie koncentrácií lítia v sére a jeho toxicity. Súbežné použitie tiazidových diuretík môže zvýšiť riziko toxicity lítia a ešte viac zvýšiť už zvýšené riziko toxicity lítia ACE inhibítormi. Použitie perindoprilu spolu s lítiom sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nevyhnutná, má sa pristúpiť k dôkladnému monitorovaniu hladín lítia v sére (pozri časť 4.4).


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), vrátane kyseliny acetylsalicylovej ≥3 g/deň

Pri súbežnom podaní ACE inhibítorov s nesteroidným protizápalovým liekom(t.j. dávkou kyseliny acetylsalicylovej v protizápalovom režime, inhibítormi COX-2 a neselektívnym NSAID) sa môže objaviť zoslabenie antihypertenzného účinku. Súbežné užívanie ACE inhibítorov a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného renálneho zlyhania a zvýšeniu draslíka v sére, najmä u pacientov so zistenou poruchou funkcie obličiek. Táto kombinácia sa má podávať obozretne, najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a má sa zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch.


Antihypertenzíva a vazodilatanciá

Súbežné používanie týchto liečiv môže zvýšiť hypotenzný účinok perindoprilu. Súbežné použitie s glyceroltrinitrátom a inými nitrátmi alebo inými vazodilatanciami môže viesť k ďalšiemu zníženiu krvného tlaku.


Antidiabetiká

Epidemiologické štúdie poukázali na to, že súbežné podávanie ACE inhibítorov a

antidiabetík (inzulínov, perorálnych hypoglykemík) môže spôsobiť zvýšenie hypoglykemizujúceho účinku s rizikom vzniku hypoglykémie. Výskyt tohto účinku sa zdal byť pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká, betablokátory, nitráty

Perindopril sa môže používať súbežne s kyselinou acetylsalicylovou (keď sa používa ako trombolytikum), trombolytikami, betablokátormi a/alebo nitrátmi.


Tricyklické antidepresíva/Antipsychotiká/Anestetiká

Súbežné používanie niektorých anestetík, tricyklických antidepresív a antipsychotík spolu s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu zníženiu krvného tlaku (pozri časť 4.4).


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzné účinky ACE inhibítorov.


Zlato

U pacientov, ktorí sa súbežne liečili injekčne podávaným zlatom (aurotiomalát sodný) a ACE inhibítormi vrátane perindoprilu (boli hlásené nitritoidné reakcie (príznaky zahŕňajú sčervenanie tváre, nevoľnosť, vracanie a hypotenziu).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Používanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Používanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ je pokračujúca liečba ACE inhibítormi nevyhnutná, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má overený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve. Ak je tehotenstvo diagnostikované, liečba ACE inhibítormi sa musí okamžite prerušiť, a ak je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou.


Je známe, že dlhodobejšie vystavenie ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva vyvoláva u ľudí fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3).

Ak by došlo k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa vykonať ultrazvukovú kontrolu renálnych funkcií a lebky. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, sa majú dôkladne pozorovať pre možnosť hypotenzie (pozri tiež časť 4.3 a 4.4).


Laktácia

Pretože nie sú dostupné informácie týkajúce sa použitia Prindexu počas laktácie ,Prindex sa neodporúča užívať u dojčiacich žien a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom, najmä u dojčenia novorodencov alebo u predčasne narodených detí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Prindex nemá žiadny priamy vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ale najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inými antihypertenznými liekmi sa môžu v súvislosti s nízkym tlakom u pacientov objaviť individuálne reakcie.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované počas liečby perindoprilom a sú zoradené podľa nasledujúcich kategórií frekvencie:

Veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10); menej časté (1/1000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavo boli hlásené znížené hladiny hemoglobínu a hematokritu, trombocytopénia, leukopénia/neutropénia a prípady agranulocytózy alebo pancytopénie. U pacientov s vrodenou deficienciou G-6PDH boli hlásené veľmi zriedkavé prípady hemolytickej anémie (pozri časť 4.4).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme: hypoglykémia (pozri časť 4.4 a 4.5).


Psychické poruchy

Menej časté: poruchy nálady alebo spánku.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, závrat, vertigo, parestézia.

Veľmi zriedkavé: zmätenosť.


Poruchy oka

Časté: poruchy videnia.


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: tinnitus.


Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé: arytmia, angina pectoris, infarkt myokardu a mozgovocievna príhoda, ktoré sú u vysokorizikových pacientov možno sekundárnym dôsledkom výraznej hypotenzie (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev

Časté: hypotenzia a účinky súvisiace s hypotenziou.

Veľmi zriedkavé: cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).

Neznáme: vaskulitída.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: kašeľ, dyspnoe.

Menej časté: bronchospazmus.

Veľmi zriedkavé: eozinofilná pneumónia, rinitída.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, dávenie, bolesť brucha, dysgeúzia, dyspepsia, hnačka, zápcha.

Menej časté: suchosť v ústach.

Veľmi zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: hepatitída buď cytolytická, alebo cholestatická (pozri časť 4.4).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: vyrážka, pruritus.

Menej časté: angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, urtikária (pozri časť 4.4).

Veľmi zriedkavé: multiformný erytém.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalové kŕče.


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Menej časté: renálna insuficiencia.

Veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: impotencia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: asténia.

Menej časté: potenie.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Môže dôjsť k zvýšeniu hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v plazme, hyperkaliémii, ktoré sú reverzibilné po ukončení liečby, a to hlavne u pacientov s renálnou insuficienciou, ťažkým srdcovým zlyhaním a renovaskulárnou hypertenziou. Zriedkavo bolo hlásené zvýšenie hladín pečeňových enzýmov a hladín bilirubínu v sére.


Klinické štúdie

Počas obdobia náhodne pridelenej liečby v štúdii EUROPA boli zaznamenávané iba

závažné nežiaduce udalosti. Nízky počet pacientov mal závažné nežiaduce účinky: u 16 (0,3%) z 6122 pacientov liečených perindoprilom a u 12 (0,2%) z 6107 pacientov liečených placebom. U pacientov liečených perindoprilom bola hypotenzia pozorovaná u 6 pacientov, angioedém u 3 pacientov a náhle zastavenie srdca u 1 pacienta. Kvôli kašľu, hypotenzii alebo inej neznášanlivosti bolo zo štúdie predčasne vyradených viac pacientov liečených perindoprilom ako pacientov liečených placebom, 6,0% (n=366) oproti 2,1% (n=129).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


K dispozícii sú obmedzené údaje o predávkovaní u ľudí. Príznaky súvisiace s predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať hypotenziu, obehový šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitácie, bradykardiu, závrat, úzkosť a kašeľ.

Odporúčaná liečba predávkovania pozostáva z podania intravenóznej infúzie fyziologického roztoku. Ak dôjde k hypotenzii, pacient má byť uložený do protišokovej polohy. Môže sa zvážiť aj liečba infúziou angiotenzínu II a/alebo intravenóznym podaním katecholamínov, ak je k dispozícii. Perindopril je možné odstrániť zo systémového obehu hemodialýzou (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, Hemodialyzovaní pacienti). Kardiostimulačná liečba je indikovaná pri bradykardii nereagujúcej na liečbu. Je potrebné nepretržité monitorovanie životných funkcií, koncentrácií elektrolytov a kreatinínu v sére.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, perindopril.


ATC kód: C09A A04


Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín konvertujúci enzým, ACE). Konvertujúci enzým, alebo kináza, je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I na vazokonstrikčne pôsobiaci angiotenzín II a zároveň spôsobuje rozklad vazodilatančne pôsobiaceho bradykinínu na neaktívny heptapeptid.


Inhibícia ACE vedie k zníženiu hladiny angiotenzínu II v plazme, čo má za následok zvýšenie aktivity renínu v plazme (inhibíciou negatívnej spätnej väzby uvoľnenia renínu) a zníženie sekrécie aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia ACE má za následok aj zvýšenie aktivity cirkulujúceho a lokálneho systému kalikreín-kinín (a tým zároveň aktiváciu prostaglandínového systému). Je možné, že tento mechanizmus prispieva k účinku ACE inhibítorov na zníženie krvného tlaku a je čiastočne zodpovedný za niektoré z ich vedľajších účinkov (napr. kašeľ).


Perindopril účinkuje prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Ďalšie metabolity nevykazujú in vitro žiadnu inhibíciu ACE aktivity.


Hypertenzia

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: ľahkej, stredne ťažkej, ťažkej; pozorované je zníženie systolického a diastolického krvného tlaku v polohe ležmo na chrbte, aj v stoji.

Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k zníženiu krvného tlaku. V dôsledku toho sa zvýši periférny prietok krvi, a to bez účinku na srdcovú frekvenciu.


Prietok krvi obličkami sa spravidla zvyšuje, pričom rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) je zvyčajne nezmenená.


Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4 až 6 hodinou po podaní jednorazovej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín: účinok v čase minimálnej účinnosti zodpovedá približne 87-100% účinku v čase maximálnej účinnosti.

K zníženiu krvného tlaku dochádza rýchlo. U pacientov odpovedajúcich na liečbu sa normalizácia krvného tlaku dosiahne v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez výskytu tachyfylaxie.

Ukončenie liečby nevedie k rebound fenoménu.


Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.


U človeka boli preukázané vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Zlepšuje elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer média: lúmen malých artérií.

Prídavná liečba tiazidovým diuretikom vedie k synergii aditívneho typu. Kombinácia ACE inhibítora a tiazidu taktiež znižuje riziko hypokaliémie vyvolanej liečbou diuretikom.


Pacienti so stabilným ochorením koronárnych artérií

Štúdia EUROPA bola multicentrická, medzinárodná, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia trvajúca 4 roky.


Dvanásťtisícdvestoosemnástim (12 218) pacientom starším ako 18 rokov bola náhodne pridelená liečba perindoprilom v dávke 8 mg (n=6110) alebo placebom (n=6108).


Populácia v štúdii mala preukázané ochorenie koronárnych artérií bez výskytu klinických príznakov srdcového zlyhania. Celkovo 90% pacientov malo v anamnéze infarkt myokardu a/alebo koronárnu revaskularizáciu. Väčšina pacientov dostávala skúšaný liek navyše ku konvenčnej liečbe zahŕňajúcej inhibítory krvných doštičiek, hypolipidemiká a betablokátory.

Hlavným kritériom účinnosti bola kombinácia kardiovaskulárnej mortality, nefatálneho infarktu myokardu a/alebo zastavenia srdca s úspešnou resuscitáciou. Liečba perindoprilom v dávke 8 mg jedenkrát denne viedla k významnému absolútnemu zníženiu primárneho cieľového ukazovateľa o 1,9% (zníženie relatívneho rizika o 20% (95% IS [9,4; 28,6]-p<0,001).U pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizáciou bolo v porovnaní s placebom pozorované absolútne zníženie primárneho cieľového ukazovateľa o 2,2% zodpovedajúce zníženiu relatívneho rizika o 22,4% (95% IS [12,0; 31,6] - p<0,001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Biologická dostupnosť je 65 až 70%.


Približne 20% celkového množstva absorbovaného perindoprilu sa konvertuje na perindoprilát, aktívny metabolit. Okrem aktívneho perindoprilátu má perindopril päť ďalších metabolitov, všetky sú inaktívne. Plazmatický polčas perindoprilu sa rovná 1 hodine. Maximálna plazmatická koncentrácia perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.


Keďže príjem potravy znižuje konverziu na perindoprilát, a tým aj biologickú dostupnosť, Prindex sa má podávať perorálne v jednorazovej dennej dávke ráno pred jedlom.

Distribučný objem nenaviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba na bielkoviny je nízka (väzba perindoprilátu na enzým konvertujúci angiotenzín je menej ako 30%), ale je závislá od koncentrácie.

Perindoprilát sa vylučuje močom a polčas nenaviazanej frakcie je približne 3 až 5 hodín. Disociácia perindoprilátu naviazaného na enzým konvertujúci angiotenzín vedie k „efektívnemu“ eliminačnému polčasu 25 hodín, čo má za následok dosiahnutie rovnovážneho stavu v priebehu 4 dní.

Po opakovanom podávaní nebola pozorovaná kumulácia perindoprilu.

Vylučovanie perindoprilátu je znížené u starších pacientov a taktiež u pacientov so srdcovým alebo renálnym zlyhaním. Pri renálnej insuficiencii sa dávka upravuje podľa stupňa poruchy obličiek (klírens kreatinínu).


Dialyzačný klírens perindoprilátu sa rovná 70 ml/min.

U pacientov s cirhózou je kinetika perindoprilu zmenená: hepatálny klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného perindoprilátu však nie je znížené a preto nie je potrebná úprava dávky (pozri aj časť 4.2 a časť 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) boli cieľovým orgánom obličky, u ktorých došlo k reverzibilnému poškodeniu.


V štúdiách in vitro alebo in vivo nebola pozorovaná mutagenita.


Štúdie reprodukčnej toxicity (na potkanoch, myšiach, králikoch a opiciach) nepreukázali žiadne znaky embryotoxicity alebo teratogenity. Bolo však dokázané, že inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu, ako skupina, majú u hlodavcov a králikov nežiaduci účinok na neskorý vývoj plodu, následkom ktorého je úmrtie plodu a vrodené chyby: boli pozorované renálne lézie a zvýšená perinatálna a postnatálna mortalita.


V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná karcinogenita.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Mikrokryštalická celulóza

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blistre.

Veľkosť balenia: 14, 20, 28, 30, 56 a 60 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0425/08-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.8.2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013


Prindex 8 mg