+ ipil.sk

Prindex Combi 4 mg/1,25 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Prindex Combi®2 mg/0,625 mg

Prindex Combi®4 mg/1,25 mg

Tablety


perindopril terc-butylamín a indapamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to,

prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Prindex Combi® a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Prindex Combi®

 3. Ako používať Prindex Combi®

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Prindex Combi®

 6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE Prindex Combi® A NA ČO SA POUŽÍVA


Prindex Combi®je kombinácia liečiv, perindoprilu a indapamidu. Patria do skupiny antihypertezných liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi.


Perindopril patrí do triedy liečiv nazývaných ACE inhibítory. ACE inhibítory rozširujú krvné cievy vo Vašom tele, čo uľahčí Vášmu srdcu pumpovať cez ne krv.

Indapamid patrí do skupiny liekov nazývaných diuretiká. Diuretiká umožňujú obličkám vyprodukovať viac moču ako normálne.

Obidve liečivá spolu pracujú na znižovaní Vášho tlaku krvi a na jeho kontrole.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE Prindex Combi®


Neužívajte Prindex Combi®

 • keď ste alergický (precitlivený) na perindopril alebo indapamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku,

 • keď ste alergický (precitlivený) na iný ACE inhibítor alebo diuretikum (sulfónamidové),

 • keď sa u Vás pri predchádzajúcej liečbe ACE inhibítormi vyskytol opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní. Tento stav sa nazýva angioneurotický edém (Quinckeho edém). Taktiež čo najskôr oznámte Vášmu lekárovi, ak sa tieto príznaky objavili aj u niekoho z Vašich rodinných príslušníkov.

 • keď máte problémy so srdcom alebo sa liečite (pozrite časť Užívanie iných liekov),

 • keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. Taktiež je lepšie vyhnúť sa užívaniu Prindexu Combi® aj na začiatku tehotenstva – pozrite časť Tehotenstvo a dojčenie,

 • keď dojčíte,

 • keď máte zlyhanie obličiek alebo keď podstupujete dialýzu,

 • keď máte závažné ochorenie pečene alebo trpíte ochorením nazývaným hepatálna encefalopatia (čo je poškodenie funkcie mozgu a nervového systému v dôsledku závažného ochorenia pečene),

 • keď Vám lekár povedal, že máte nízke alebo vysoké hladiny draslíka v krvi


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Prindexu Combi®

Skôr ako začnete užívať tento liek, oznámte svojmu lekárovi:

 • ak máte bilaterálnu stenózu renálnej artérie (zúženie hlavnej krvnej cievy vedúcej do obličky) alebo jednu funkčnú obličku,

 • ak máte cukrovku,

 • ak držíte diétu s nízkym obsahom solí alebo používate soľné náhrady, ktoré obsahujú

draslík,

 • ak užívate lítium alebo draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, triamterén),

 • ak užívate lieky, ktoré obsahujú kombináciu s draslík šetriacimi diuretikami,

 • ak idete podstúpiť chirurgický zákrok pod celkovou anestéziou (narkózou), možno bude potrebné niekoľko dní pred zákrokom liečbu vysadiť,

 • ak máte aterosklerózu (ochorenie artérií, pri ktorom v dôsledku ukladania sa cholesterolu hrubnú a tvrdnú steny ciev),

 • ak podstupujete LDL-aferézu (čo je odstraňovanie cholesterolu z Vášho tela pomocou prístroja),

 • ak podstupujete desenzibilizačnú liečbu na zníženie účinkov alergie (napr. včelie alebo osie uštipnutie),

 • ak podstupujete lekársky test, ktorý si vyžaduje injekčné podanie látky, ktorá spôsobí, že Vaše orgány, ako sú obličky alebo žalúdok, budú viditeľné pod röntgenom (jódovaná kontrastná látka),

 • ak máte anémiu (stav, pri ktorom červené krvinky vo Vašom tele prenášajú menej kyslíka, niektoré príznaky anémieúnava, bolesti hlavy, závraty),

 • ak máte dnu (ochorenie pri ktorom kryštály kyseliny močovej spôsobujú opuch kĺbov),

 • ak trpíte kolagénovým ochorením ako je napríklad systémový lupus erythematosus alebo sklerodermiou,

 • ak si myslíte, že ste tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi (alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná). Lekár Vám normálne odporučí, aby ste liečbu Prindexom Combi® prerušili ešte skôr, ako otehotniete alebo ihneď ako sa dozviete, že ste tehotná a odporučí Vám užívanie iného lieku. Prindex Combi® sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože ak sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva môže vážne poškodiť Vaše dieťa.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vyhýbajte sa užívaniu Prindexu Combi®s:

 • lítiom,

 • draslík šetriacimi diuretikami (napr. spironolaktónom, triamterénom samotným alebo v kombinácii),

 • alopurinolom (liekom, ktorý sa používa na liečbu dny),

 • prokaínamidom (liekom, ktorý sa používa na liečbu nepravidelného srdcového rytmu),

 • systémovými kortikosteroidmi (liekmi, ktoré sa používajú na liečbu rôznych stavov vrátane závažnej astmy a reumatoidnej artritídy),

 • inými liekmi na liečbu vysokého tlaku krvi,

 • imunosupresívami, ktoré sa používajú na liečbu auto-imunitných ochorení alebo po transplantácii na zabránenie odmietnutia (napr. cyklosporín).


Liečba Prindexom Combi®môže byť ovplyvnená inými liekmi. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môžete potrebovať špeciálnu starostlivosť:

 • astemizol alebo terfenadín (antihistaminiká na sennú nádchu alebo alergie),

 • bepridil (používa sa na liečbu angíny pektoris – nepríjemný pocit na hrudi),

 • injekčne podaný erytromycín, moxifloxacín, sparfloxacín (antibiotiká),

 • halofantrín (používa sa na liečbu niektorých typov malárie),

 • pentamidín (používa sa na liečbu pneumónie, čo je závažná pľúcna infekcia),

 • vinkamín (používa sa na liečbu porúch mozgu u starších pacientov),

 • baklofén (používa sa na liečbu svalovej stuhnutosti, ktorá sa objavuje pri chorobe zvanej skleróza multiplex),

 • lieky na liečbu diabetes (cukrovky) ako je inzulín, metformín alebo hypoglykemické sulfónamidy,

 • nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén) alebo vysoké dávky salicylátov (napr. aspirín),

 • lieky znižujúce hladinu draslíka napr. injekčne podávaný amfotericín (používa sa na liečbu závažného plesňového ochorenia), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (podávané systémovo) alebo stimulačné laxatíva (tzv. "preháňadlá", napr. list senny),

 • draslík šetriace diuretiká (amilorid, spironolaktón, triamterén),

 • tiazidové alebo kľučkové diuretiká,

 • lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu ako je chinidín, hydrochinidín, dizopyramid, amiodarón, bretýlium, dofetilid, ibutilid a sotalol,

 • lieky na liečbu psychických porúch ako je depresia, úzkosť, schizofrénia (napr. tricyklické antidepresíva, neuroleptiká ako sú chlópromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín, amisulprid, tiaprid, droperidol, haloperidol, pimozid),

 • cisaprid, difemanil, mizolastín,

 • metadón,

 • sultoprid (používa sa na liečbu psychotických porúch),

 • tetrakosaktid (používa sa na liečbu Crohnovej choroby),

 • vápenaté soli.


Užívanie Prindexu Combi®s jedlom a nápojmi

Prindex Combi®sa odporúča užívať ráno a pred jedlom. Tablety prehltnite a zapite pohárom vody.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli byť tehotná), musíte to povedať svojmu lekárovi.

Lekár Vám pravdepodobne odporučí ukončiť užívanie Prindexu Combi®ešte skôr, ako otehotniete alebo ihneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí Vám, aby ste namiesto Prindexu Combi®užívali iný liek.

Užívanie Prindexu Combi®sa neodporúča na začiatku tehotenstva, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože jeho užívanie po 3. mesiaci tehotenstva môže Vášmu dieťaťu spôsobiť vážne poškodenie.


Dojčenie

Ak dojčíte alebo chcete začať dojčiť, ihneď to oznámte svojmu lekárovi. Prindex Combi®nemajú užívať matky, ktoré dojčia, ale ak si prajete dojčiť, lekár Vám môže vybrať inú liečbu, najmä ak je Vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Prindex Combi®má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Tento liek neovplyvňuje pozornosť, ale u niektorých pacientov sa môžu objaviť individuálne reakcie súvisiace s nízkym tlakom krvi. To môže spôsobiť závraty alebo slabosť. Ak sa Vás to týka, Vaša schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje môže byť narušená a preto sa vyžaduje opatrnosť.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Prindexu Combi®

Prindex Combi®obsahuje malé množstvo laktózy. Ak Vám lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou na niektoré cukry (zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie), kontaktujte pred užitím tohto lieku svojho lekára.


 1. AKO UŽÍVAŤ Prindex Combi®


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka sa môže v závislosti od Vášho stavu a liekov, ktoré užívate, zvýšiť. Prindex Combi®sa užíva len cez ústa.


Zvyčajná dávka je:


Vysoký tlak krvi:

Odporúča sa jedna tableta Prindexu Combi®2 mg/0,625 mg ráno pred raňajkami. Ak Váš tlak krvi nie je pod kontrolou, lekár môže dávku zvýšiť na jednu tabletu Prindexu Combi®4 mg/1,25 mg denne.


Starší pacienti s vysokým tlakom krvi:

Odporúča sa jedna tableta Prindexu Combi®2 mg/0,625 mg ráno pred raňajkami.


Ak užijete viac Prindexu Combi®, ako máte

Ak užijete viac Prindexu Combi®, ako máte alebo niekto iný užil Vaše tablety, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. Najčastejší účinok predávkovania je nízky tlak krvi, ktorého príznaky sú závraty, ospalosť alebo nevoľnosť. Môže pomôcť uloženie do polohy ležmo a zdvihnutie nôh dohora.


Ak zabudnete užiť Prindex Combi®

Užite svoju dávku ihneď, ako si spomeniete, pokiaľ ešte nie je čas na nasledujúcu dávku. Nasledujúcu dávku užite tak ako zvyčajne.

Neužívajtedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Prindex Combi®

Ak prestanete užívať Prindex Combi®, ihneď to oznámte svojmu lekárovi. Zvyčajne je liečba vysokého tlaku dlhodobá záležitosť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Prindex Combi®môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté: postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100

 • Suchý kašeľ

 • Sucho v ústach

 • Zápcha

 • Nauzea (nevoľnosť)

 • Bolesť žalúdka, žalúdočné problémy

 • Strata chuti do jedla

 • Strata vnímania chuti

 • Znížené hladiny draslíka


Menej časté: postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000

 • Nízky tlak krvi

 • Bolesť hlavy

 • Mdloby pri vstávaní zo sedu

 • Závraty

 • Zmeny nálady

 • Poruchy spánku

 • Reakcie z precitlivenosti (alergická reakcia)

 • Kŕče

 • Parestézia (znížená citlivosť alebo mravčenie rúk a nôh)


Zriedkavé: postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000

 • Zvýšená hladina vápnika v krvi


Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000

 • Trombocytopénia: nízky počet krvných doštičiek. Príznaky môžu zahŕňať častejšiu krvácavosť alebo tvorenie modrín, ako je normálne.

 • Leukopénia alebo agranulocytóza: nedostatok bielych krviniek. Príznaky môžu zahŕňať častejšie infekcie ako je horúčka, silná triaška, zapálené hrdlo alebo vredy v ústach,

 • Aplastická anémia: zriedkavý typ anémie pri ktorom je znížený počet červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek,

 • Hemolytická anémia: ochorenie vznikajúce z rozpadu červených krviniek,

 • Anémia u pacientov po transplantácii obličky alebo na hemodialýze,

 • Pankreatitída: zápal pankreasu pri zlyhaní funkcie pečene,

 • Hepatálna encefalopatia: poškodenie mozgu a nervového systému v súvislosti s komplikovaným ochorením pečene.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek z hore uvedených vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak Vám majú robiť krvné testy, povedzte svojmu lekárovi, že užívate Prindex Combi®, pretože sa môžu objaviť nasledujúce:

Nízke alebo vysoké hladiny draslíka

Nízke hladiny sodíka

Vysoké hladiny kyseliny močovej alebo glukózy

Mierne zvýšené hladiny močoviny a kreatinínu.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ Prindex Combi®


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Pokiaľ liek ešte nebol otvorený, nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie.

Po otvorení laminovaného vrecka sa majú blistre uchovávať v škatuľke pri teplote do 30°C.

Všetky nepoužité tablety sa majú 2 mesiace po prvom otvorení vrecka znehodnotiť.


Nepoužívajte Prindex Combi®po dátume exspirácie, ktorý je vytlačený na škatuľke, blistri aj vrecku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Prindex Combi®obsahuje

 • Liečivo je perindopril terc-butylamín a indapamid.


Prindex Combi®2 mg/0,625 mg:

 • Každá tableta obsahuje 2 mg perindopril terc-butylamínu, čo zodpovedá 1,669 mg perindoprilu, a 0,625 mg indapamidu.


Prindex Combi®4 mg/1,25 mg:

 • Každá tableta obsahuje 4 mg perindopril terc-butylamínu, čo zodpovedá 3,338 mg perindoprilu,

a 1,25 mg indapamidu.


 • Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy, magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý.


Ako vyzerá Prindex Combi®a obsah balenia

Prindex Combi®2 mg/0,625 mg:

Biele tablety kapsulovitého tvaru s deliacou ryhou na obidvoch stranách tablety, s vyrytým „P“ a „I“ po obidvoch stranách deliacej ryhy na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Prindex Combi®4 mg/1,25 mg:

Biele tablety kapsulovitého tvaru s plastickým „PI“ na jednej strane a hladkou druhou stranou.


Tablety sú balené v PVC/PVdC – hliníkových blistrov umiestnených do ochranného hliníkového vrecka s vysušovadlom, ktoré chráni tablety pred vlhkosťou. Vysušovadlo nie je určené na konzumáciu.


Veľkosti balenia: 30, 90 a 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Portugalsko

Prindex Plus

Litva

Prindex Plus

Belgicko

Prindex Plus

Lotyšsko

Prindex Plus

Estónsko

Prindex Plus

Rumunsko

Prindex Plus

Česká republika

Gleperil Combi

Maďarsko

Gleperil Plus

Poľsko

Lextril Combo

Slovenská republika

Prindex Combi®


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2011.

Prindex Combi 4 mg/1,25 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Prindex Combi 2 mg/0,625 mg

Prindex Combi 4 mg/1,25 mg


tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Prindex Combi 2 mg/0,625 mg

Každá tableta obsahuje 2 mg perindoprilu terc-butylamínu, čo zodpovedá 1,669 mg perindoprilu, a 0,625 mg indapamidu.

Pomocná látka: každá tableta obsahuje 58,47 mg monohydrátu laktózy.


Prindex Combi 4 mg/1,25 mg

Každá tableta obsahuje 4 mg perindoprilu terc-butylamínu, čo zodpovedá 3,338 mg perindoprilu, a 1,25 mg indapamidu.

Pomocná látka: každá tableta obsahuje 58,47 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Prindex Combi 2 mg/0,625 mg: biele tablety kapsulovitého tvaru s deliacou ryhou na obidvoch stranách tablety, s vyrytým „P“ a „I“ po obidvoch stranách deliacej ryhy na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Prindex Combi 4mg/1,25 mg:biele tablety kapsulovitého tvaru s plastickým „PI“ na jednej strane a hladkou druhou stranou.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorých tlak krvi nie je dostatočne kontrolovaný samotným perindoprilom.


4.2 Dávkovanie a spôsob a podávania


Cesta podávania: perorálne použitie.


Prindex Combi 2 mg/0,625 mg sa odporúča užívať denne, najlepšie ráno pred jedlom. Dávka sa má prispôsobiť profilu pacienta a odpovedi jeho tlaku krvi. Ak jeho tlak krvi nie je dostatočne pod kontrolou, dávka sa môže zvýšiť na jednu tabletu Prindexu Combi 4 mg/1,25 mg denne.


Ak je to klinicky vhodné, môže sa zvážiť priama zmena z monoterapie perindoprilom na Prindex Combi. Môže byť potrebná individuálna titrácia dávky jednotlivými zložkami.


Staršie osoby (pozri časť 4.4)

Liečba sa má začať dávkou 2 mg/0,625 mg denne s prihliadnutím na odpoveď tlaku krvi a renálnu funkciu.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.3 a 4.4)

Pri závažnej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.


U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 - 60 ml/min) sa odporúča začať liečbu adekvátnym dávkovaním voľnej kombinácie. U pacientov s klírensom kreatinínu väčším alebo rovnajúcim sa 60 ml/min úprava dávkovania nie je potrebná.

Bežné lekárske sledovanie bude zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a hladín draslíka.


Pacienti s poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.3 a 4.4)

Pri závažnej poruche funkcie pečene je liečba kontraindikovaná.

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania.


Deti a dospievajúci

Prindex Combi sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich, pretože bezpečnosť a účinnosť perindoprilu samotného alebo v kombinácii sa u detí a dospievajúcich nestanovila.


4.3 Kontraindikácie


Užívanie Prindexu Combi je kontraindikované u pacientov s:

 • precitlivenosťou na perindopril, indapamid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Spojenie s perindoprilom:

 • precitlivenosť na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor.

 • angioneurotický edém (Quinckeho edém) v anamnéze, spojený s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom.

 • hereditárny/idiopatický angioneurotický edém.

 • druhý alebo tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6).


Spojenie s indapamidom:

 • precitlivenosť na ktorýkoľvek iný sulfónamid.

 • závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min).

 • pečeňová encefalopatia.

 • závažná porucha funkcie pečene.

 • hypokaliémia.

 • vo všeobecnosti sa tento liek neodporúča v kombinácii s liekmi, ktoré nemajú antiarytmické účinky a môžu vyvolať torsades de pointes (pozri časť 4.5).

 • laktácia (pozri časť 4.6).


Pre nedostatočné skúsenosti s liečbou sa nemá Prindex Combi používať u:

 • dialyzovaných pacientov.

 • pacientov s neliečeným dekompenzovaným zlyhaním srdca.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Špeciálne upozornenia


Spoločné pre perindopril a indapamid


Lítium:

Kombinácia lítia s kombináciou perindoprilu a indapamidu sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


V spojení s perindoprilom


Riziko neutropénie/agranulocytózy u imunosupresívnych pacientov

Zdá sa, že riziko neutropénie súvisí s dávkou a typom a závisí od klinického statusu pacienta. Je zriedkavá u pacientov bez komplikácií, ale môže sa objaviť u pacientov s istým stupňom poruchy funkcie obličiek, najmä v spojení s kolagénovým vaskulárnym ochorením napr. systémovým lupus erythematosus, sklerodermou a liečbou imunosupresívnymi látkami. Po prerušení užívania ACE inhibítorov je reverzibilná.


Ako prevencia nástupu týchto udalostí sa najlepšie javí striktné dodržiavanie režimu užívania určenej dávky. Ak sa však ACE inhibítor predpisuje pacientom s týmto typom ochorenia, je potrebné starostlivo zvážiť pomer prínosu a rizík.


Angioneurotický edém (Quinckeho edém)

Angioneurotický edém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana sa zriedkavo zaznamenali u pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. V takýchto prípadoch sa má perindopril ihneď vysadiť a má sa začať primerané monitorovanie až do vymiznutia edému.

V takých prípadoch, kde bol opuch obmedzený na tvár a pery, sa stav vo všeobecnosti upravil bez liečby, aj keď pre ústup príznakov sa antihistaminiká ukázali byť užitočné.


Angioneurotický edém v spojitosti s edémom hrtanu môže byť fatálny. Postihnutie jazyka, hlasiviek alebo hrtana môže spôsobiť obštrukciu dýchacích ciest. Rýchlo sa má subkutánne podať injekcia roztoku adrenalínu 1:1000 (0,3 ml až 0,5 ml) a vykonať ďalšie potrebné opatrenia na zaistenie dýchacích ciest.


U týchto pacientov sa už ACE inhibítory nemajú predpisovať (pozri časť 4.3).


U pacientov s Quinckeho edémom v anamnéze, ktorý nesúvisel s ACE inhibítormi, existuje zvýšené riziko vzniku Quinckeho edému počas ich užívania.


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie

Existujú jednotlivé hlásenia o pacientoch, ktorí mali pretrvávajúce, život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie počas užívania ACE inhibítorov pri súčasnej desenzibilizačnej liečbe jedom blanokrídleho hmyzu (včelí, osí jed). ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u alergických pacientov, ktorí dostávajú desenzibilizačnú liečbu, a má sa ACE inhibítorom vyhnúť u pacientov, ktorí dostávajú imunoterapiu hmyzím jedom. U pacientov, ktorí vyžadujú ACE inhibítory ako aj desenzibilizáciu, sa však dá týmto reakciám predísť dočasným prerušením liečby ACE inhibítorom aspoň 24 hodín pred liečbou.


Hemodialyzovaní pacienti: anafylaktoidné reakcie počas membránovej expozície

U pacientov dialyzovaných použitím membrán s vysokým prietokom alebo LDL – aferézy s dextránom sulfátu a ktorí súbežne užívali ACE inhibítory sa zaznamenali anafylaktoidné život ohrozujúce reakcie. U týchto pacientov sa má užívaniu ACE inhibítorov vyhnúť. Týmto reakciám sa dá u pacientov vyžadujúcich ACE inhibítor aj LDL aferézu vyhnúť dočasným vysadením ACE inhibítorov, minimálne 24 hodín pred liečbou.


Draslík šetriace diuretiká, soli draslíka

Kombinácia perindoprilu a draslík–šetriacich diuretík alebo solí draslíka sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


Gravidita

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE inhibítorom nepovažuje za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu majú liečbu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má známy bezpečnostný profil pre použitie v gravidite.

Ak sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite zastaviť a má sa začať s alternatívnou liečbou, ak je to vhodné (pozri časti 4.3 a 4.6).


Spojenie s indapamidom


Pri poruche funkcie pečene môžu tiazidové diuretiká a diuretiká príbuzné tiazidom vyvolať pečeňovú encefalopatiu. Ak k tomu dôjde, podávanie diuretika sa má okamžite ukončiť.


Sultoprid

Kombinácia indapamidu a sultopridu sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


Upozornenia pri užívaní


Spojenie s Prindexom Combi


Porucha funkcie obličiek

V prípade závažnej poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.


U niektorých pacientov s hypertenziou bez prítomnosti renálnych lézií a u ktorých krvné testy preukazujú funkčnú renálnu insuficienciu, sa má liečba ukončiť a prípadne znova začať nízkou dávkou alebo len jednou zložkou. U týchto pacientov bude zvyčajné lekárske sledovanie zahŕňať časté monitorovanie draslíka a kreatinínu, po dvoch týždňoch liečby a potom každé dva mesiace počas obdobia terapeutickej stability. Renálne zlyhanie bolo zaznamenané hlavne u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním alebo so základným ochorením obličiek s renálnym zlyhaním, vrátane stenózy renálnej artérie.


Liek sa v prípade bilaterálnej stenózy renálnych artérií alebo jednej funkčnej obličky zvyčajne neodporúča.


Hypotenzia a deplécia vody a elektrolytov

V prípade už pred liečbou prítomnej deplécie sodíka existuje riziko náhlej hypotenzie (zvlášť u jedincov so stenózou renálnej artérie). Preto sa má vykonať systematické vyšetrenie s cieľom zistiť klinické známky deplécie vody a sodíka, ktoré sa môžu vyskytnúť s interkurentnou epizódou hnačky alebo vracania.

U takýchto pacientov je potrebné vykonávať pravidelné monitorovanie elektrolytov v plazme.


Významná hypotenzia môže vyžadovať podanie intravenóznej infúzie fyziologického roztoku.


Prechodná hypotenzia nie je kontraindikáciou v pokračovaní v liečbe. Po obnovení dostatočného objemu krvi a tlaku krvi sa môže liečba opäť začať buď s nižšou dávkou alebo len s jednou zo zložiek.


Hladiny draslíka

Kombinácia perindoprilu a indapamidu nezabráni vzniku hypokaliémie, zvlášť u pacientov s diabetom alebo u pacientov s renálnym zlyhaním. Tak ako aj u iných antihypertenzív v kombinácii s diuretikom, aj tu je potrebné vykonávať pravidelné monitorovanie plazmatických hladín draslíka.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú tento liek užívať.


Spojenie s perindoprilom


Kašeľ

S užívaním ACE inhibítorov bol zaznamenaný suchý kašeľ. Charakteristický je pretrvávaním a vymiznutím po vysadení. V prípade takéhoto príznaku je potrebné zobrať do úvahy iatrogénnu etiológiu. Ak sa aj naďalej uprednostňuje predpísanie inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu, môže sa zvážiť pokračovanie liečby.


Deti

Účinnosť a znášanlivosť perindoprilu u detí a dospievajúcich, či už samotného alebo v kombinácii, neboli stanovené.


Riziko arteriálnej hypotenzie a/alebo renálnej insuficiencie (v prípadoch kardiálnej insuficiencie, deplécie vody a elektrolytov).


Značná stimulácia renín–angiotenzín–aldosterónového systému bola pozorovaná hlavne počas stavov s depléciou vody a elektrolytov (striktná diéta s obmedzením sodíka alebo predĺžená diuretická liečba), u pacientov, u ktorých bol tlak krvi iniciálne nízky, v prípadoch stenózy renálnej artérie, kongestívneho zlyhania srdca alebo cirhózy s edémami a ascitom.


Blokovanie tohto systému inhibítorom angiotenzín-konvertujúceho enzýmu môže preto vyvolať, obzvlášť v čase prvého podania a počas prvých dvoch týždňov liečby, náhly pokles tlaku krvi a/alebo zvýšenie plazmatických hladín kreatinínu, ukazujúc funkčnú renálnu insuficienciu. Občas to môže byť na začiatku akútne, aj keď je to zriedkavé, pričom čas do začiatku môže byť rôzny.


V takýchto prípadoch sa má liečba začať nižšou dávkou a má sa postupne zvyšovať.


Starší pacienti

Pred začatím liečby sa má vyšetriť funkcia obličiek a hladiny draslíka. Úvodná dávka sa následne upravuje podľa odpovede tlaku krvi, a to hlavne v prípadoch deplécie vody a elektrolytov, aby sa predišlo náhlemu nástupu hypotenzie.


Pacienti so známou aterosklerózou

Riziko hypotenzie existuje u všetkých pacientov, avšak zvláštnu starostlivosť je potrebné venovať pacientom s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrálnou cirkulačnou insuficienciou, pričom liečba sa má začať nízkou dávkou.


Renovaskulárna hypertenzia

Liečba renovaskulárnej hypertenzie je revaskularizácia. Napriek tomu môžu byť inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu užitočné pre pacientov s renovaskulárnou hypertenziou,

a to u tých, ktorí čakajú na korektívny chirurgický zákrok alebo u ktorých nie je chirurgický zákrok možný.


Ak sa Prindex Combipredpisuje pacientom s podozrením na stenózu renálnej artérie alebo s potvrdenou stenózou renálnej artérie, liečba sa má začať v nemocničnom prostredí nízkymi dávkami s monitorovaním renálnych funkcií a hladín draslíka, pretože u niektorých pacientov došlo ku vzniku funkčnej renálnej insuficienie, ktorá ustúpila po ukončení liečby.


Ďalšie rizikové populácie pacientov

U pacientov so závažnou srdcovou nedostatočnosťou (IV. stupňa) alebo u pacientov s diabetes mellitus závislým na inzulíne (spontánny sklon ku zvýšeným hladinám draslíka) sa má liečba začínať pod lekárskym dohľadom so zníženou iniciálnou dávkou. Liečba beta-blokátormi u hypertenzných pacientov s koronárnou insuficienciou sa nemá zastaviť: ACE inhibítor sa má pridať k beta-blokátoru.


Anémia

Anémia sa pozorovala u pacientov s transplantovanou obličkou alebo pacientov, ktorí sa podrobujú dialýze. Znížené hladiny hemoglobínu sú výraznejšie pri vysokých úvodných dávkach. Tento účinok nie je závislý na dávke, ale môže súvisieť s mechanizmom účinku inhibítorov ACE.


Zníženie hemoglobínu je mierne, objavuje sa počas 1 až 6 mesiacov a zostáva stabilizovaný. Je reverzibilné po ukončení liečby. Liečba môže pokračovať s pravidelným hematologickým testovaním.


Chirurgické zákroky

Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu môžu v prípade anestézie vyvolať hypotenziu, hlavne ak je podávané anestetikum látkou s potenciálom vyvolať hypotenziu.


Preto sa odporúča, aby sa liečba dlhodobo účinkujúcimi inhibítormi angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, ako je perindopril, vysadila jeden deň pred chirurgickým výkonom, ak je to možné.


Stenóza aortálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia

ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s obštrukciou výtokového traktu ľavej komory.


Zlyhanie pečene

Zriedkavo boli ACE inhibítory spojené so syndrómom, ktorý začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej nekrózy pečene a (niekedy) smrti. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Ak sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory vyvinie žltačka alebo sa u nich výrazne zvýšia pečeňové enzýmy, liečba ACE inhibítorom sa má prerušiť a pacient má byť pod lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, sa pozorovalo zvýšenie sérového draslíka. Rizikoví pacienti pre rozvoj hyperkaliémie sú tí s renálnou insuficienciou, nekontrolovaným diabetes mellitus alebo pacienti súbežne užívajúci draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúcich draslík; alebo pacienti, ktorí užívajú iné lieky, ktoré zvyšujú hladinu draslíka v sére (napr. heparín). Ak sa súbežné užívanie vyššie uvedených liečiv pokladá za vhodné, majú sa užívať s opatrnosťou a pri častom monitorovaní sérového draslíka. Liek sa zvyčajne neodporúča užívať v prípadoch zvýšených hladín draslíka v plazme.


Spojenie s indapamidom


Rovnováha vody a elektrolytov


Hladiny sodíka

Hladiny sodíka sa majú vyšetriť pred začatím liečby a potom v pravidelných intervaloch. Liečba všetkými diuretikami môže spôsobiť pokles hladín sodíka, čo môže mať závažné následky. Pokles hladín sodíka môže byť na začiatku asymptomatický, a preto sú potrebné pravidelné kontrolné vyšetrenia. Vyšetrenia majú by častejšie u starších osôb a u pacientov s cirhózou (pozri časti 4.8 a 4.9).


Hladiny draslíka

Deplécia draslíka s hypokaliémiou je závažným rizikom tiazidových diuretík a diuretík príbuzných tiazidom. Riziku vzniku zníženia hladín draslíka (< 3,4 mmol/l) sa má predísť u niektorých vysoko rizikových skupín pacientov, ako napríklad u starších osôb a/alebo podvyživených osôb a to aj v prípade, že užívajú alebo neužívajú viaceré lieky súčasne, u pacientov s cirhózou s edémom a ascitom a u pacientov s ochorením koronárnych artériía pacientov so srdcovým zlyhaním.

V takýchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje toxicitu srdcových glykozidov na srdce a zvyšuje riziko porúch rytmu.

Osoby s dlhým QT intervalom sú tiež rizikové, a to aj v prípade, že je pôvod kongenitálny alebo iatrogénny. Hypokaliémia rovnako ako bradykardia pôsobí ako faktor podporujúci začiatok závažných porúch rytmu, hlavne torsades de pointes, ktoré môžu byť fatálne.

Vo všetkých prípadoch sú potrebné častejšie kontrolné vyšetrenia hladín draslíka. Prvé vyšetrenie plazmatickej hladiny draslíka sa má uskutočniť počas prvého týždňa po začiatku liečby.

Ak sa zistia nízke hladiny draslíka, vyžaduje sa ich úprava.


Hladiny vápnika

Tiazidové diuretiká a diuretiká príbuzné tiazidom môžu znižovať vylučovanie vápnika močom a spôsobovať mierne a prechodné zvýšenie plazmatických hladín vápnika. Značne zvýšené hladiny vápnika môžu súvisieť s nediagnostikovaným hyperparatyroidizmom. V takýchto prípadoch sa má pred vyšetrením funkcie prištítnych teliesok liečba zastaviť.


Glukóza v krvi

Monitorovanie glukózy v krvi je dôležité u pacientov s diabetom, najmä ak majú nízke hladiny draslíka.


Kyselina močová

Pacienti s hyperurikémiou môžu mať zvýšený sklon ku záchvatom dny.


Funkcia obličiek a diuretiká

Tiazidové diuretiká a diuretiká príbuzné tiazidom sú plne účinné len vtedy, keď je funkcia obličiek normálna alebo len mierne porušená (hladina kreatinínu je nižšia než približne 25 mg/l, čo je 220 mol/l u dospelých).

U starších osôb sa má hodnota plazmatickej hladiny kreatinínu upraviť tak, aby zohľadnila vek, telesná hmotnosť a pohlavie pacienta podľa Cockroftovho vzorca:

Clcr= (140 – vek) x telesná hmotnosť /0,814 x plazmatická hladina kreatinínu, pričom je:

vek vyjadrený v rokoch,

telesná hmotnosť v kg,

hladina plazmatického kreatinínu v mikromoloch na liter.

Tento vzorec je vhodný pre starších mužov a má sa upraviť pre ženy vynásobením výsledku číslom 0,85.


Hypovolémia, ktorá je dôsledkom strát vody a sodíka vyvolaným diuretikom na začiatku liečby, spôsobuje pokles glomerulárnej filtrácie. To môže viesť k zvýšeniu hladín močoviny a kreatinínu v krvi. Takáto prechodná funkčná renálna insuficiencia nemá nepriaznivé následky u pacientov s normálnou funkciou obličiek, avšak môže zhoršiť už predtým prítomné poškodenie obličiek.


Športovci

Športovci si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje liečivo, ktorá môže pri dopingových testoch spôsobiť pozitívnu reakciu.


 1. Liekové a iné interakcie


Spojenie s Prindexom Combi


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:


Lítium

Pri súbežnom užívaní lítia s ACE inhibítormi boli hlásené reverzibilné zvýšenie koncentrácie lítia v sére a toxicita. Súbežné užívanie tiazidových diuretík môže ešte viac zvýšiť hladiny lítia a zvýšiť riziko toxicity lítia s ACE inhibítormi. Užívanie perindoprilu v kombinácii s indapamidom a s lítiom sa neodporúča, avšak ak sa takáto kombinácia považuje za nevyhnutnú, majú sa starostlivo monitorovať sérové hladiny lítia (pozri časť4.4).


Kombinácie, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť:


Baklofén

Je pravdepodobné, že súbežné užívanie antihypertenzív s baklofénom vyvolá zvýšenú hypotenziu. Dávkovanie Prindexu Combi sa má podľa potreby upraviť a odporúča sa starostlivé monitorovanie krvného tlaku a funkcie obličiek.


Nesteroidné protizápalové lieky (vrátane vysokých dávok kyseliny acetylsalicylovej)

Súbežné podávanie nesteroidných protizápalových liekov môže u niektorých pacientov znížiť diuretický, nátriuretický a antihypertenzný účinok. U starších pacientov a pacientov, ktorí môžu byť dehydratovaní, existuje riziko akútneho renálneho zlyhania, preto sa na začiatku liečby odporúča monitorovanie renálnych funkcií. Pacienti sa majú dostatočne hydratovať.


Kombinácie, ktoré vyžadujú určitú opatrnosť:


Antidepresíva podobné imipramínu (tricyklické), neuroleptiká

Zvýšený antihypertenzný účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie (aditívny účinok).


Kortikosteroidy, tetrakozaktid

Zníženie antihypertenzného účinku (retencia solí a vody v dôsledku kortikosteroidov).


Iné antihypertenzné lieky

Užívanie iných antihypertenzných liekov s perindoprilom/indapamidom môže viesť k ďalšiemu poklesu tlaku krvi.


Spojenie s perindoprilom


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:


Draslík–šetriace diuretiká (spironolaktón, triamterén, samotné alebo v kombinácii), draslíkové soli

ACE inhibítory oslabujú diuretikom navodenú stratu draslíka. Draslík šetriace diuretiká, napríklad spironolaktón, triamterén alebo amilorid, doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík môžu viesť k významnému zvýšeniu draslíka v sére (čo je potenciálne smrteľné). Ak je súbežné užívanie indikované pre dokázanú hypokaliémiu, majú sa užívať s opatrnosťou a pri častom monitorovaní sérového draslíka a EKG.


Kombinácie, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť:


Antidiabetiká (inzulín, sulfónamidy s hypoglykemickým účinkom): hlásené boli s kaptoprilom a enalaprilom

Užívanie inhibítorov angiotenzín konvertujúcho enzýmu môže zvýšiť hypoglykemizujúci účinok u diabetikov, ktorí dostávajú liečbu inzulínom alebo sulfónamidmi s hypoglykemickým účinkom.

Vznik hypoglykemických epizód je veľmi zriedkavý (zlepšenie glukózovej tolerancie s následným poklesom potreby inzulínu).


Kombinácie, ktoré vyžadujú určitú opatrnosť:

Anestetiká

ACE inhibítory môžu zvýšiť hypotenzný účinok niektorých anestetík. Preto sa má kombinácii perindoprilu / indapamidu v tomto období vyhnúť.


Alopurinol, cytostatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikosteroidy alebo prokaínamid

Súbežné podávanie s ACE inhibítormi môže viesť k zvýšenému riziku leukopénie.


Diuretiká (tiazidy alebo kľučkové diuretiká)

Predchádzajúca liečba vysokou dávkou diuretík môže na začiatku liečby perindoprilom viesť ku objemovej deplécii a riziku hypotenzie.


Spojenie s indapamidom


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:


Sultoprid

Zvýšené riziko ventrikulárnej arytmie, najmä torsades de pointes (hypokaliémia poukazuje na výskyt tejto nežiaducej príhody) (pozri časť 4.4).


Kombinácie, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť:


Lieky vyvolávajúce torsades de pointes

Pre riziko hypokaliémie sa má indapamid podávať s opatrnosťou pri liekoch, ktoré vyvolávajú torsades de pointes, ako sú napríklad antiarytmiká triedy IA (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid); antiarytmiká III. triedy (amiodarón, dofetilid, ibutilid, bretýlium, sotalol); niektoré neuroleptiká (chlórpromazín, cyamemazín, levopromazín, tioridazín, trifluoperazín), benzamidy (amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid), butyrfenóny (droperidol, haloperidol), iné neuroleptiká (pimozid); iné látky ako sú bepridil, cisaprid, difemanilium, intravenózny erytromycín, halofantrín, mizolastín, moxifloxacín, pentamidín, sparfloxacín, intravenózny vinkamín, metadón, astemizol, terfenadín. Predchádzať nízkym hladinám draslíka a podľa potreby ich korigovať: monitorovať QT interval.


Lieky znižujúce draslík: Amfotericín B (intravenózne podanie), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové podanie), tetrakozaktid, stimulačné laxatíva

Zvyšujú riziko nízkych hladín draslíka (aditívny účinok).


Monitorovanie hladín draslíka a podľa potreby ich úprava; zvláštnu pozornosť si vyžadujú prípady liečby srdcovými glykozidmi. Majú sa používať laxatíva, ktoré nemajú stimulačný účinok.


Srdcové glykozidy

Nízke hladiny draslíka posilňujú toxické účinky srdcových glykozidov. Majú sa monitorovať hladiny draslíka a EKG a podľa potreby sa má liečba znova prehodnotiť.


Kombinácie, ktoré vyžadujú určitú opatrnosť:


Metformín

Metformín môže vyvolať poruchu funkcie obličiek, ktorá môže viesť k laktátovej acidóze. Spojenie s diuretikami a najmä kľučkovými diuretikami.

Nepoužívajte metformín, keď plazmatické hladiny kreatinínu prevyšujú 15 mg/l (135 mikromol/l) u mužov a 12 mg/l (110 mikromol/l) u žien.


Jódové kontrastné látky

V prípade dehydratácie vyvolanej diuretikami existuje zvýšené riziko akútnej renálnej insuficiencie, hlavne keď sa používajú vysoké dávky jódových kontrastných látok. Pred podaním jódovej látky je potrebná rehydratácia.


Vápnik (soli)

Riziko zvýšených hladín vápnika v dôsledku zníženej eliminácie vápnika močom.


Cyklosporín

Riziko zvýšených hladín kreatinínu bez zmeny cirkulujúcich hladín cyklosporínu, a to aj v prípadoch, keď nie je prítomná deplécia solí a vody.


 1. Gravidita a laktácia


Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie ACE-inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Gravidita


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra tehotenstva neboli jednoznačné, avšak malé zvýšenie rizika sa nedá vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie liečby ACE inhibítorom nepovažuje za nevyhnutné, pacientkam plánujúcim otehotnieť sa má liečba zmeniť na alternatívne antihypertenzíva, ktoré majú stanovený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Keď sa gravidita potvrdí, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite ukončiť a podľa potreby sa má začať s alternatívnou liečbou.


Je známe, že expozícia ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva u ľudí fetotoxicitu (pokles funkcie obličiek, oligohydramnión, oneskorenie osifikácie lebky) a toxicitu u novorodenca (renálne zlyhanie, hypotenziu, hyperkaliémiu). (Pozri časť 5.3). Ak k expozícii ACE inhibítoru došlo od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť starostlivo sledované kvôli možnej hypotenzii (pozri časti 4.3 a 4.4).


Keďže je indapamid chlorosulfamoylové diuretikum, podaniu gravidným ženám sa má vyhnúť. Diuretiká sa nikdy nesmú počas gravidity podávať na liečbu fyziologického edému (ktorý preto nepotrebuje liečbu). Vystavenie tiazidovým diuretikám počas tretieho trimestra môže viesť k zníženiu plazmatického objemu matky a utero-placentárneho prietoku krvi, čo môže spôsobiť feto-placentárnu ischémiu s rizikom poškodenia rastu fétu.


Okrem toho boli zaznamenané zriedkavé prípady hypoglykémie a trombocytopénie u novorodencov, ak došlo ku expozícii blízko pred pôrodom.


Laktácia


Keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje o užívaní perindoprilu počas laktácie, užívanie perindoprilu sa neodporúča a je vhodnejšie použiť alternatívnu liečbu s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


Indapamid je počas laktácie kontraindikovaný. Indapamid prechádza do materského mlieka. Tiazidové diuretiká sa spájajú počas dojčenia s poklesom alebo dokonca zastavením sekrécie mlieka. Môže sa objaviť precitlivenosť na lieky odvodené od sulfónamidov, hypokaliémia a jadrový ikterus.


Keďže sa u dojčených detí môžu objaviť závažné nežiaduce účinky, je potrebné spraviť rozhodnutie či pokračovať v liečbe alebo prerušiť dojčenie, pričom treba vziať do úvahy dôležitosť tejto liečby pre matku.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Prindex Combi má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Ani jedno z liečiv neovplyvňuje pozornosť, ale u niektorých pacientov sa môžu objaviť individuálne reakcie súvisiace s nízkym tlakom krvi, hlavne na začiatku liečby, alebo v súvislosti s iným liekom s antihypertenzným účinkom. Výsledkom toho môže byť znížená schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Podávanie perindoprilu inhibuje renín-angiotenzín-aldosterónový systém a má sklon znižovať straty draslíka vyvolané indapamidom. Približne štyri percentá pacientov liečených Prindexom Combi majú hypokaliémiu (hladina draslíka < 3,4 mmol/l).


Nasledujúce nežiaduce účinky sa pozorovali počas liečby perindoprilom/indapamidom a zaraďujú sa podľa nasledovnej frekvencie:

Veľmi časté (> 1/10), časté (1/100, < 1/10), menej časté (1/1 000, < 1/100), zriedkavé (1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedajú sa posúdiť z dostupných údajov).


Poruchy ciev

Menej časté: ortostatická alebo iná hypotenzia.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia. Anémia (pozri časť 4.4) bola zaznamenaná s inhibítormi angiotenzín-konvertujúceho enzýmu za špecifických okolností (u pacientov po transplantácii obličky, u pacientov podrobujúcich sa hemodialýze).


Poruchy nervového systému

Menej časté: bolesti hlavy, asténia, závrat, poruchy nálady a/alebo poruchy spánku, parestézia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: s užívaním inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu bol zaznamenaný suchý kašeľ.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: zápcha, sucho v ústach, nauzea, epigastrická bolesť, anorexia, bolesť brucha, poruchy chuti.

Veľmi zriedkavé: pankreatitída, v prípade hepatálnej insuficiencie je možný nástup hepatálnej encefalopatie (pozri časť 4.3 a 4.4).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: hypersenzitívne reakcie, vo väčšine prípadov dermatologické, najmä u pacientov s predispozíciou na alergické astmatické reakcie.

makulopapulárne erupcie, purpura, možné zhoršenie už prítomného akútneho diseminovaného lupus erythematosus.

kožná vyrážka.

Veľmi zriedkavé: angioneurotický edém (Quinckeho edém) (pozri časť 4.4)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalové kŕče.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

 • spotreba draslíka s obzvlášť závažným poklesom hladín draslíka u niektorých rizikových populáciách (pozri časť 4.4).

 • znížené hladiny sodíka s hypovolémiou spôsobujúce dehydratáciu a ortostatickú hypotenziu.

 • zvýšené hladiny kyseliny močovej a hladiny glukózy v krvi počas liečby.

 • mierne zvýšenie močoviny a plazmatických hladín kreatinínu, ktoré je reverzibilné po ukončení liečby. Tento vzostup je častejší v prípadoch stenózy renálnej artérie, arteriálnej hypertenzie liečenej diuretikami, renálnej insuficiencie.

 • zvýšené hladiny draslíka, ktoré sú zvyčajne prechodné.


Zriedkavé (>1/10 000; < 1/1 000): zvýšené plazmatické hladiny vápnika.


4.9 Predávkovanie


Najpravdepodobnejším nežiaducim účinkom v prípade predávkovania je hypotenzia. Táto môže súvisieť s nauzeou, vracaním, kŕčmi, spavosťou, psychickou zmätenosťou, oligúriou, ktorá sa môže vyvinúť do anúrie (v dôsledku hypovolémie), nerovnováhou elektrolytov (nízke hladiny sodíka a draslíka).


Prvé opatrenia, ktoré je potrebné uskutočniť, pozostávajú z rýchlej eliminácie požitého lieku (liekov) výplachom žalúdka a/alebo podania aktívneho uhlia, potom z obnovenia rovnováhy tekutín a elektrolytov v špecializovanom centre, pokiaľ sa nevrátia do normy.


Ak dôjde k významnej hypotenzii, dá sa liečiť uložením pacienta do ležiacej polohy s hlavou uloženou nižšie. Podľa potreby sa môže podať intravenózna infúzia fyziologického roztoku alebo sa môže použiť iná metóda doplnenia objemu.


Perindoprilát, aktívna forma perindoprilu, sa môže dialyzovať (pozri časť 5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: perindopril a diuretiká.

ATC kód: C09BA04


Prindex Combi je kombinácia terc-butylamínovej soli perindoprilu a indapamidu na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorých tlak krvi nie je dostatočnej pod kontrolou samotným perindoprilom. Perindopril terc-butylamín je inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín. Indapamid je chlórsulfamoylové diuretikum. Jeho farmakologické vlastnosti vychádzajú z vlastností každej zložky užívanej oddelene, ako aj z aditívneho synergického účinku pri kombinácii týchto dvoch liekov.


Farmakologický mechanizmus účinku

Prindex Combi vytvára aditívnu synergiu antihypertenzných účinkov dvoch zložiek.


Spojenie s perindoprilom

Perindopril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítor), ktorý mení angiotenzín I na angiotenzín II, vazokonstrikčnú látku. Okrem toho tento enzým stimuluje sekréciu aldosterónu kôrou nadobličiek a stimuluje degradáciu bradykinínu, vazodilatačnej látky, na neaktívne heptapeptidy.


Toto vedie k:

 • zníženiu sekrécie aldosterónu,

 • zvýšeniu plazmatickej aktivity renínu, keďže aldosterón už nezabezpečuje negatívnu spätnú väzbu,

 • poklesu celkovej periférnej rezistencie s preferenčným účinkom na cievne riečisko v svaloch a obličkách, bez sprievodného zadržiavania solí a vody alebo reflexnej tachykardie pri dlhodobej liečbe.


Antihypertenzný účinok perindoprilu sa prejavuje aj u pacientov s nízkymi alebo normálnymi koncentráciami renínu. Perindopril účinkuje prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Ostatné metabolity sú neaktívne.


Perindopril znižuje prácu srdca:

 • vazodilatačným účinkom na žily, pravdepodobne spôsobeným zmenami v metabolizme prostaglandínov: znížením preloadu,

 • znížením celkovej periférnej rezistencie: znížením afterloadu.


Štúdie uskutočnené na pacientoch so srdcovou insuficienciou preukázali:

 • zníženie plniacich tlakov ľavej a pravej komory,

 • zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,

 • zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie srdcového indexu,

 • zvýšenie regionálneho prietoku krvi v svaloch.

Výsledky záťažových testov tiež ukázali zlepšenie.


Spojenie s indapamidom

Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky príbuzný s tiazidovou skupinou diuretík. Indapamid inhibuje reabsorpciu sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov močom a v menšej miere aj vylučovanie draslíka a horčíka, čím zvyšuje objem tvoreného moču a má antihypertenzný účinok.


Charakteristika antihypertenzného účinku


Spojenie s Prindexom Combi

U hypertenzných pacientov, bez ohľadu na vek, vykazuje Prindex Combi od dávky závislý, antihypertenzný účinok na diastolický a systolický arteriálny tlak v ľahu i v stoji. Tento antihypertenzný účinok trvá 24 hodín. Zníženie krvného tlaku sa dosiahne za menej ako jeden mesiac bez tachyfylaxie; ukončenie liečby nevedie k reboundúčinku. Počas klinických štúdií viedlo súbežné podávanie perindoprilu a indapamidu ku synergickému antihypertenznému účinku, ktorý sa vzťahoval ku každému lieku podávanému samostatne.


Spojenie s perindoprilom

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: pri miernej až závažnej. Zníženie systolického a diastolického arteriálneho tlaku sa pozorovalo v ľahu i v stoji.

Antihypertenzný účinok po jednotlivej dávke je maximálny medzi 4. až 6. hodinou a pretrváva rovnaký počas 24 hodín.

Stupeň reziduálnej blokády angiotenzín-konvertujúceho enzýmu je po 24 hodinách vysoký (80%).


U pacientov, ktorí dobre reagujú na liečbu, sa normálny krvný tlak dosiahne po jednom mesiaci a udrží sa bez príznakov tachyfylaxie.


Ukončenie liečby nemá na hypertenziurebound účinok.


Perindopril má vazodilatačné účinky a obnovuje elasticitu hlavných arteriálnych kmeňov, upravuje histomorfometrické zmeny v rezistencii artérií a spôsobuje zmenšenie hypertrofie ľavej komory.


V prípade potreby vedie pridanie tiazidového diuretika k aditívnej synergii. Kombinácia ACE inhibítora s tiazidovým diuretikom znižuje riziko vzniku hypokaliémie, ktoré je spojené so samotným diuretikom.


Spojenie s indapamidom

Indapamid má v monoterapii antihypertenzný účinok, ktorý trvá 24 hodín. Tento účinok nastáva pri dávkach, pri ktorých sú diuretické vlastnosti minimálne.

Jeho antihypertenzný účinok je proporcionálny zlepšeniu arteriálnej compliance a zníženiu celkovej cievnej rezistencie a periférnej cievnej rezistencie arteriol.


Indapamid zmenšuje hypertrofiu ľavej komory.


Ak sa dávka tiazidového diuretika a tiazidom príbuzného diuretika prekročí, antihypertenzný účinok dosiahne plató, kým nežiaduce účinky sa naďalej zhoršujú. Ak je liečba neúčinná, dávka sa nemá zvyšovať.


Taktiež sa preukázalo, že indapamid bez ohľadu na trvanie liečby u hypertenzných pacientov:

 • neovplyvňuje metabolizmus tukov: triglyceridy, LDL-cholesterol a HDL-cholesterol,

 • neovplyvňuje metabolizmus cukrov, ani u diabetických pacientov s hypertenziou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Spojenie s Prindexom Combi:

Súbežné podávanie perindoprilu a indapamidu v porovnaní s ich oddeleným podávaním nemení ich

farmakokinetické vlastnosti.


Spojenie s perindoprilom:

Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Plazmatický polčas perindoprilu sa rovná 1 hodine.


Perindopril je prekurzor. Dvadsaťsedem percent podanej dávky perindoprilu sa dostane do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem aktívneho perindoprilátu poskytuje perindopril ďalších päť metabolitov, ktoré sú všetky neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.


Keďže požitie jedla znižuje premenu na perindoprilát, a tým aj jeho biologickú dostupnosť, terc-butylamínová soľ perindoprilu sa má podávať perorálne v jednej dennej dávke ráno, pred jedlom.


Bol dokázaný lineárny vzťah medzi dávkou perindoprilu a jeho expozíciou v plazme.


Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20 %, prevažne na angiotenzín-konvertujúci enzým, ale je závislá od koncentrácie. Perindoprilát sa vylučuje močom a konečný polčas neviazanej frakcie je približne 17 hodín, rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 4 dní. Vylučovanie perindoprilátu je znížené u starších osôb, a tiež u pacientov so srdcovým alebo renálnym zlyhaním. Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii sa vyžaduje v závislosti od stupňa poškodenia (klírens kreatinínu).


Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min. Kinetika perindoprilu je zmenená u pacientov s cirhózou: hepatálny klírens materskej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného perindoprilátu však nie je znížené, a preto nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časti 4.2 a 4.4).


Spojenie s indapamidom:

Absorpcia

Indapamid sa absorbuje z tráviaceho traktu rýchlo a úplne.


Maximálna plazmatická hladina sa u ľudí dosiahne približne jednu hodinu po perorálnom podaní lieku. Väzba na plazmatické proteíny je 79%.


Eliminácia

Eliminačný polčas je 14 až 24 hodín (priemer 18 hodín). Opakované podanie nevedie k akumulácii. Vylučovanie je prevažne močom (70% dávky) a stolicou (22%) vo forme neaktívnych metabolitov.


Osobitné skupiny

Renálna insuficiencia:

Farmakokinetika sa u pacientov s renálnou insuficienciou nemení.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Kombinácia perindoprilu a indapamidu má oproti svojím jednotlivým zložkám mierne zvýšenú toxicitu. Nezdá sa však, že by u potkanov došlo k potencovaniu renálnych prejavov. Avšak kombinácia vyvoláva gastrointestinálnu toxicitu u psov a u potkanov sa zdajú byť zvýšené toxické účinky na matku (v porovnaní so samotným perindoprilom).


Aj napriek tomu sa tieto nežiaduce účinky prejavili až v takých dávkových hladinách, ktoré v porovnaní s používanými terapeutickými dávkami korešpondujú s veľmi vysokými hranicami bezpečnosti.


Predklinické štúdie uskutočnené oddelene s perindoprilom a indapamidom nepotvrdili genotoxický, karcinogénny alebo teratogénny potenciál.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Hydrofóbny koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


2 mesiace po prvom otvorení laminovaného vrecka, ktoré obsahuje blister s tabletami.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Pokiaľ liek ešte nebol otvorený, nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie.

Po otvorení laminovaného vrecka sa majú blistre uchovávať v škatuľke pri teplote do 30°C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v PVC/PVdC – hliníkových blistroch umiestnených do ochranného hliníkového vrecka s vysušovadlom, ktoré chráni tablety pred vlhkosťou. Vysušovadlo nie je určené na konzumáciu.


Veľkosti balenia: 30, 90 a 100 tabliet.


30 tabliet x 1 blister.

30 tabliet x 3 blistre.

25 tabliet x 4 blistre.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


 1. registračné číslO


Prindex Combi 2 mg/0,625 mg: 58/0308/11-S

Prindex Combi 4 mg/1,25 mg: 58/0309/11-S


 1. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie 1. Dátum revízie textu


Prindex Combi 4 mg/1,25 mg