+ ipil.sk

PriorixPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Priorix

prášok a rozpúštadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka (živá) proti osýpkam, príušniciam a ružienke


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako budete vy alebo vaše dieťa zaočkovaní touto očkovacou látkou, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Táto očkovacia látka bola predpísaná iba vám alebo vášmu dieťaťu. Nedávajte ju nikomu inému.

- Ak sa u vás alebo vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Priorix a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako budete vy alebo vaše dieťa zaočkovaní Priorixom

3. Ako sa Priorix podáva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Priorix

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Priorix a na čo sa používa


Priorix je očkovacia látka určená na použitie u detí od 9 mesiacov veku, dospievajúcich a dospelých na ochranu pred ochoreniami vyvolanými vírusmi osýpok, príušníc a ružienky.


Ako Priorix účinkuje


Keď sa osoba dá zaočkovať Priorixom, jej imunitný systém (prirodzený obranný systém tela) si vytvorí protilátky na ochranu pred nakazením sa vírusmi osýpok, príušníc a ružienky.


Aj keď Priorix obsahuje živé vírusy, sú príliš slabé na to, aby u zdravých ľudí vyvolali osýpky, príušnice alebo ružienku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako budete vy alebo vaše dieťa zaočkovaní Priorixom


Priorix sa nesmie podať


ak ste vy alebo vaše dieťa alergickí na ktorúkoľvek zo zložiek tejto očkovacej látky (uvedených v časti 6). Medzi prejavy alergickej reakcie môže patriť svrbivá kožná vyrážka, dýchavičnosť a opuch tváre alebo jazyka.

ak máte vy alebo vaše dieťa potvrdenú alergiu na neomycín (antibiotikum). Potvrdená kontaktná dermatitída (kožná vyrážka po priamom kontakte kože s alergénmi, akým je neomycín) by nemala byť problémom, ale najskôr sa o tom porozprávajte so svojím lekárom.

ak máte vy alebo vaše dieťa závažnú infekciu s vysokou teplotou. V takomto prípade sa očkovanie odloží až dovtedy, kým sa vy alebo vaše dieťa neuzdravíte. Mierna infekcia, ako napríklad nachladnutie, by nemala byť problémom, ale najskôr sa o tom porozprávajte so svojím lekárom.

ak máte vy alebo vaše dieťa nejaké ochorenie (ako napr. infekciu vyvolanú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS)), alebo užívate nejaký liek, ktorý oslabuje imunitný systém. To, či vy alebo vaše dieťa budete zaočkovaní očkovacou látkou, bude závisieť od úrovne vašej imunity (obranyschopnosti organizmu) resp. imunity vášho dieťaťa.

 • ak ste vy alebo vaše dieťa tehotné. Okrem toho sa treba vyhnúť otehotneniu počas 1 mesiaca po očkovaní.


Upozornenia a opatrenia


Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako budete vy alebo vaše dieťa zaočkovaní Priorixom:

ak máte vy alebo vaše dieťa poruchu centrálneho nervového systému, ak sa u vás alebo vášho dieťaťa v minulosti vyskytli kŕče sprevádzajúce vysokú horúčku, alebo ak sa kŕče v minulosti vyskytli u niektorého z vašich pokrvných príbuzných. V prípade výskytu vysokej horúčky po očkovaní sa, prosím, bezodkladne obráťte na lekára.

ak ste niekedy mali vy alebo vaše dieťa závažnú alergickú reakciu na vaječnú bielkovinu.

ak sa u vás alebo vášho dieťaťa vyskytol po očkovaní proti osýpkam, príušniciam alebo ružienke vedľajší účinok, ktorý spôsoboval ľahkú tvorbu modrín alebo krvácanie trvajúce dlhšie ako zvyčajne (pozri časť 4).

ak máte vy alebo vaše dieťa oslabený imunitný systém (ako napr. infekciu vírusom HIV). V takomto prípade bude potrebné, aby vás alebo vaše dieťa lekár pozorne sledoval, keďže reakcia vášho organizmu resp. organizmu vášho dieťaťa na očkovanie nemusí byť dostatočná na zaistenie ochrany pred ochorením (pozri časť 2).


Po vpichnutí ihly, alebo dokonca aj pred jej vpichnutím, môže dôjsť k omdletiu (najmä u dospievajúcich). Povedzte preto svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak ste vy alebo vaše dieťa pri očkovaní omdleli.


Ak budete vy alebo vaše dieťa očkovaní do 72 hodín po kontakte s osobou, ktorá má osýpky, Priorix vás do istej miery ochráni pred týmto ochorením.


Deti mladšie ako 12 mesiacov

U detí, ktoré sú očkované v prvom roku života, sa nemusí dosiahnuť úplná ochrana. Lekár vám povie, či sú potrebné ďalšie dávky očkovacej látky.


Tak ako všetky očkovacie látky, Priorix nemusí úplne ochrániť všetkých ľudí, ktorí sú ním zaočkovaní.


Iné lieky a Priorix


Ak vy alebo vaše dieťa užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky (týka sa to aj ďalších očkovacích látok), povedzte to svojmu lekárovi.


Priorix sa vám alebo vášmu dieťaťu môže podať v rovnakom čase ako iné odporúčané očkovacie látky, ako napríklad očkovacia látka proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu, očkovacia látka proti Haemophilus influenzae typ b, perorálna (užívaná ústami) alebo inaktivovaná očkovacia látka proti detskej obrne, očkovacia látka proti hepatitíde A a očkovacia látka proti hepatitíde B, konjugovaná očkovacia látka proti meningokokom séroskupiny C, očkovacia látka proti ovčím kiahňam, ako aj 10‑valentná konjugovaná očkovacia látka proti pneumokokom.

Rôzne očkovacie látky sa musia vpichnúť do rôznych miest tela. Váš lekár vám ohľadom tohto poradí.


Ak sa Priorix a iné očkovacie látky obsahujúce živé oslabené vírusy nepodajú v rovnakom čase, medzi ich podaním sa odporúča najmenej jednomesačný časový odstup.


Ak vám alebo vášmu dieťaťu bola podaná transfúzia krvi alebo ľudské protilátky (imunoglobulíny), lekár môže očkovanie odložiť aspoň o 3 mesiace.


Ak je potrebné urobiť tuberkulínový test, musí sa urobiť kedykoľvek pred očkovaním Priorixom, súbežne s očkovaním, alebo po 6 týždňoch od očkovania Priorixom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Priorix sa nesmie podávať tehotným ženám.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred očkovaním. Je tiež dôležité, aby ste neotehotneli do jedného mesiaca po očkovaní. Aby ste zabránili otehotneniu, musíte počas tohto obdobia používať účinnú metódu na kontrolu počatia.


V prípade neúmyselného zaočkovania tehotnej ženy očkovacou látkou Priorix, toto nemá byť dôvod na ukončenie tehotenstva.


Priorix obsahuje sorbitol

Ak vám lekár povedal, že vy alebo vaše dieťa neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa s lekárom predtým, ako budete vy alebo vaše dieťa zaočkovaní touto očkovacou látkou.


3. Ako sa Priorix podáva


Priorix sa podáva injekciou pod kožu alebo do svalu.


Priorix je určený pre deti vo veku od 9 mesiacov, dospievajúcich a dospelých.

Vhodný čas očkovania a počet injekcií, ktoré budú podané vám alebo vášmu dieťaťu, určí lekár na základe príslušných oficiálnych odporúčaní.


Očkovacia látka sa nikdy nesmie podať do žily.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj táto očkovacia látka môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli počas klinických štúdií s Priorixom, boli nasledujúce:


Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť pri viac než 1 z 10 dávok očkovacej látky):

začervenanie v mieste vpichu

horúčka 38 °C alebo vyššia


Časté (môžu sa vyskytnúť najviac pri 1 z 10 dávok očkovacej látky):

bolesť a opuch v mieste vpichu

horúčkavyššia ako 39,5 °C

vyrážka(škvrnky)

infekcia horných dýchacích ciest


Menej časté (môžu sa vyskytnúť najviac pri 1 zo 100 dávok očkovacej látky):

infekcia stredného ucha

opuchnuté lymfatické žľazy (žľazy na krku, v podpazuší alebo slabinách)

nechutenstvo

nervozita

nezvyčajný plač

neschopnosť spať (insomnia)

začervenanie, podráždenie alebo slzenie očí(konjunktivitída)

zápal priedušiek

kašeľ

opuchnuté príušné žľazy (žľazy v oblasti líc)

hnačka

vracanie


Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť najviac pri 1 z 1 000 dávok očkovacej látky):

kŕče sprevádzajúce vysokú horúčku

alergické reakcie


Po uvedení Priorixu na trh boli v niekoľkých prípadoch hlásené nasledujúce ďalšie vedľajšie účinky:

bolesť a zápal kĺbov

bodkovité alebo malé škvrnité krvácanie alebo modriny, ktoré sa tvoria ľahšie ako zvyčajne, čo je spôsobené zníženým počtom krvných doštičiek

náhla život ohrozujúca alergická reakcia

zápal mozgových blán, mozgu, miechy a periférnych nervov, Guillainov‑Barrého syndróm (vzostupná paralýza až po paralýzu dýchania)

Kawasakiho syndróm (hlavné prejavy tohto ochorenia sú napríklad: horúčka, kožná vyrážka, opuchnuté lymfatické žľazy, zápal a vyrážka na sliznici ústnej dutiny a hrdla)

multiformný erytém(príznakmi sú červené, často svrbivé škvrnky podobné osýpkovým vyrážkam, ktoré najskôr vzniknú na končatinách a niekedy na tvári a na ostatných častiach tela)

príznaky podobné osýpkam a príušniciam

oslabené príznaky osýpok

prechodný, bolestivý opuch semenníkov


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás alebo vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Priorix


Túto očkovaciu látku uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte túto očkovaciu látku po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP.


Uchovávajte a prepravujte v chlade (2 C – 8 C)

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Očkovacia látka sa má po rekonštitúcii podať ihneď. Ak to nie je možné, musí sa uchovávať v chladničke (2 °C ‑ 8 °C) a použiť do 8 hodín od rekonštitúcie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Priorix obsahuje


- Liečivá sú: živé oslabené kmene vírusov osýpok, príušníc a ružienky.


- Ďalšie zložky sú:

Prášok:aminokyseliny, laktóza (bezvodá), manitol, sorbitol

Rozpúšťadlo:voda na injekciu


Ako vyzerá Priorix a obsah balenia


Priorix sa dodáva vo forme prášku a rozpúšťadla na injekčný roztok (prášok v injekčnej liekovke pre 1 dávku a rozpúšťadlo v naplnenej injekčnej striekačke (0,5 ml)) s ihlami alebo bez ihiel, v nasledujúcich veľkostiach balenia:

 • s 1 oddelenou ihlou: balenia po 20 alebo 40 ks.

 • s 2 oddelenými ihlami: balenie po 1, 10, 25 alebo 100 ks

 • bez ihiel: balenie po 1, 10, 20, 25, 40 alebo 100 ks.


Priorix sa dodáva vo forme bieleho až svetloružového prášku a číreho bezfarebného rozpúšťadla (voda na injekciu) na prípravu očkovacej látky.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de l´Institut 89, 1330 Rixensart, Belgicko.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Tak ako pri všetkých injekčne podávaných očkovacích látkach musí byť pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie vyskytujúcej sa po podaní očkovacej látky vždy okamžite k dispozícii zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad.


Alkohol a iné dezinfekčné látky sa pred podaním očkovacej látky musia nechať odpariť z kože, pretože môžu inaktivovať oslabené vírusy v očkovacej látke.


Priorix sa nesmie za žiadnych okolností podať intravaskulárne.


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


Pred podaním sa má rozpúšťadlo a rekonštituovaná očkovacia látka opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu sa má rozpúšťadlo alebo rekonštituovaná očkovacia látka zlikvidovať.


Očkovacia látka sa musí rekonštituovať pridaním celého obsahu naplnenej injekčnej striekačky s rozpúšťadlom do injekčnej liekovky obsahujúcej prášok.

Pripojte ihlu k injekčnej striekačke tak, ako je znázornené nižšie.

Injekčná striekačka dodávaná s očkovacou látkou Priorix môže byť však trochu odlišná (bez skrutkovacieho závitu), ako je injekčná striekačka popísaná na obrázku.

V tomto prípade sa má ihla pripojiť bez skrutkovania.


I

chránič ihly

OpARhtk9iuVxmwCK4M/HMRu/KDWQVG6+lzpG6nIycg23fjxY9nKYskHJTRfuk3eSV1Q5YAcG4rrumasGonLVwVzzTfsDx0JyorcE0KhxkzF0W1M0zOz6dm7OToeCs/BW/LJ71GkFd6F3L3Mha8uwEUTByRMgvB+AQkyR8a/hY9cflRO3Z7JP1THT0dCo2G4znBkJGCtGhLg9Oyv2dyvuZmbM26468AxP0HfD34chMOSRiwcjsCNWLihizdicbxZsHyaf5CPfRGnlZT+VKNnu/ccsLWnxWlnYL0jHBUmvkSKxqigrqQS6tFKNHq0fLRLUzuFuKwtSwMbTDOtvDAiTpMCgBuAvqcuJxg3fvkIKoTaght/sx72UWns6Jjjiddq6GSBTOE3JEQ/UnAktPbPaqVSg93Drb/f6nf3I8qT5c1aUKOC/Ad5ez4dRVH3S1bFaNIxHlqPtAIPHgvjfjk4Tn4+n/kxI6ybwdEQUJ5juBP/FiHEUrl09a9XvXvdYyeisHxMu1iQIim6CKI1f/bMWcG6RGjO9oko/EHS4YjJbye1ZxpwdKPMIIwDETwawLHLYPkUtsCw4QIxSGKF5aVy93y3BYDs2tosT/deFGLD9DF9HUXiAPDhLN5Or62vWT1aknIQFWPZVSF8jKUTiD7axU+rr01jVfeIDp6nsDH3j/jxhp248YOKhxvPlt3466q5UomORx1PFna44n5xba3a399PVtT/Ub8EX4PwK6ZhoLpXYD24DnBrUf49ALeWbnYVcEOaezCXfZDF+XR4L5iJpx3iofB89HdCVZWi8PdqpVAuqPPqhfMXkGeK2zX2n2NoJ2EjOEKI7WpRkRQ9GYEvYF70p7KoAr0mryenryUFtwvuH2PhMXxYvIlhygx4IxbHLoPl0x9+/AE+V8hSaF5NWrHCcrF466bzZrwngBea+KIHfI0jcRErqUV6tGatHi34XIGmEw9KkijCxtzQddErojbT9vrUfF0V90tMHJkksoBNHDP4tBt//n7OqFZBb3bjxo/YwhT0VcM+07T8uIwKQuFpe1wzf5sRD0jKkCIdAEEsNqlecFmvL6HH665lvVT+vZz+e0p0i/KwDKoZmK6dWNOeaBe+uQCkht/3gjXxlKhFJufjEA/9ZoLpza9XlR6PCDcFPOkvdy8H+/fa6xrcZkLHQ3BNHCOt7WpR0TBt666Ji16TV1ByDBgzez+b+2XWtGbD4LYCeL69zCD7XRb0Mm/E4tgFOOT3QfQF9lqq4esJ+Iusvq7u3J8gfDCwzOztYekeLROUZsVo9Gjl4MPp8Xrgc7fBNFNdB11jV5E1s1YsFqcuJjpl8C03ftPmxu8bQtvkdp4G+cVCaDRILjWypFlALnnuPe7453HliIK/iTiiqObu56uvDPmwX5K8IL76PxIILQt9pm/Q7xsEBgmiYbSVWno2rT/VcUMwsjVp3YDnf8vGv0DJRvK+T36LWkthX4LVIp3xJ7/FxEN1TXfszW+6+b2qoGzew/zVy1dnrs+4+lzhSBiI1V5bSteiArHCLn7m9oz6UIUfxc+hvgbpoITsBc6Mo5qq17XSk1JuNpe8nIS3Bi5GKIwCuHXRyhuxOHYXnfz54Q99p72B4a88PLrptqtNAWRdvVGy0aOVuJLYcJpptWLIx8N2FQnaE/lRdZnBJ278X02UVzq58ZuWXSExQEDi614WFN/kV5N0WLNpQ/MFehoo5fIT7epdNNlJGhClAxKcV3MVgunZJ3r2eXxD8tp6tWagViWQinCDDAVQ4xMc2XhlGKsVuCzw0rTHPr5iTMa/nUcUFWlNEEnIRFpBNtZrpG6iGhJ0q3iQBx6EW4SsKKD3YT32SCvec+BaVPhPSz7Xy1FRhHQYeQmG/j0EX4IViAe+hi8cwAUhHD4awcMFiPjFp8MbsTh2CBvMi95pqMhAegcrsewAetWfG6ChOmT219ZBCJriPofOqJK2DJvWLWTw7W78pZu3PJ5+2IeiLbwsg4iWBqT0T2mgPKCt1O1UZwEFP8XlmZNfo/LMchntrLWfNPljRZYk8YDo+UisK1bB7O/z9A+Y4gDinbV/CtrzUva3bPH3sgLy7eKkZ48HlGD672lYJxyQZkx7xn/utyzpgJKsgEDz2toiraTHH1diYOaqP+dL1COHRWvyWkKw3oLQ0XD0VBTbrLScrLWDachn3ENVSl5MVgw9/EkUt5bBweGY+LDI8mqxcOH8BVIqi00JWlJYlvjljVgcPcSb5FPgLPgsTd+Y3s0XBeoBEumc2def66gc6sd0a48WIsfivBq8ltxOdxZx4zcpN/7k5TK8VvJaMnoympnNbHYrWs/GnEROJVghqj+p/a5+aVCWDojSgCz0NdfS/5HpHwoKQ+ZYOGoYOtxdCuUCnDJinANo/OJcfs5iTCvdZAUl8aswGX9gcBTKrFRorymyJBJpdezxh9WiOI/bjacAoMJ+0J4LBfh7APmJ6k8VBTuzOIrHRg9VHDMyYu3WBWPLq3oAd6GQ+zWTupnCNbyop0BB9aq0+KUbsXgXFseW8Sb5FATC+OnxXc4PwKfL4/EI7TP71jTTavSzqOgRSY8WKCzYSiNm+aifmam1ncfYjd88HpLu56tVI3ltu278qIv3iIKDrbjuvVAsgea14raifFCxTl0gAQGx0Qhb/adRqyDXKCDK/j39kyBa3R5j1Zj4aoJMM0WBSyvvT3Qo7TWV+HaSdvWnV9Wuxz8YCKE9u6Vw8S0h/kUcd8fBTSV1JzVzE/n+AVnHxmOCFYVgHCMJI2PWRo0h1IKVw/XSK5QJWNW1R+XMvczZz8+CFobXDY0EoydjwJtMIxbvwuLYMt4kn5aKpd0f4Qkf/uhxVJPUQZ8C0SeuJHBiRLB0NDLM1o3M3YyxosMOMfhx0D3gtXq0ejNHCz7D09d7PNqErnu3himUc/dn12prviGfdED2Su7+Pk8z0vqR6PnIA3oWHlerazpSiyX4F4c1PXs89sAlfhXaawoXgdKu/szcU5J8v/T9Je0PzVHh0t1x2HE1ex9FGIRG/SkWofbIfjP3ZdmYkfGrWG/WS2UbVwP4Ovcgn0LDBVzwBFR3dUTh47A4tok3yaf5hXzqRmo3XxENbe1zCX2uDp1RqGjpcMvWleSygYsvfHMBPpawPQQ1NP0gR+ZoiQdQMdbW5mhpuo4V3w6dNZGT8c/G4QroK/rcwlzmblmCNUuydBBJVKr0SvB4+j3DQaCPtfW1youK/txQNRV+MvHdpOgWq2aVCVySa0UXgQJnoUJ9y9UfpB8wICP07Aq34abanDdFHFdx/Slcc3VeTd9Owxf8FojQ4CjqW2VojtiYwZ0PG0FgvUmWAa+bvJbEfw/Zh1nUxfsLsrySh+ASxXFxAu/C4tgC3hifwp8y7Mt2OUoFn3Bx/0aZ/WrNUTXD52r27mzicgIpmv3YzkMgPVrqg1x+XiVztNwDYiN3v4EyrZlm5h/pqe+mducKYK4JjCL19x+BoP5cFxbQ95UjQWnAKx30oXYBEmntE3AvFjBRtWoYq4j4QKoDJY0dG4O/HVwKxlSJCpQDAxF62VwWOMsekxU6ualaotWKtGIixqmkS3+5hMdbgW7Nf5WD24U0gHpVcUKJPllcoGLXm0DQ8E6BTodLMfHFBHyh+djFQnGhmLycwJZXodGxcCTMprB4FxZHR7wxPl3WloV/rYHcwL3bu/Oi+fm8PCh3nmZaWdXjn4/bfxcP+WA+PM0erc/i+Dm6phVQj1ZXc7SATNXf8sjZ/t+30iG2HaDK3wER2FBb0oCbZn9Ko5pZcxaYzqf4kHQdkJo1rYLp8Ygej8c3hN4p/YWhP4czRbXJQGTuva41cw3348fPxZkOKyL00GtZLQCOMVkMx0grcrYOoMoEEmwl461qr2vaH9pcfi79Yzp1J2W+NpEJAGzwh/1MpJXRm3BwrDdB4eLoAQ6hXrpyCbm9zFvzsa3hAig+axUzoBQW78Li6Ig3xqdwb0/+bYb0bodGw6RWcYdeEQfOlECwgz6tWsX/jr5NoJtwfWgH4JRx2OrRAkGEDLMbc7RCx8K4WsDrctcE0w3b/FVdfZCXDkl477nLwJW/TbNRq6MMjYN+mJubzXr2ieaaiUbvKUFxv5vpxUK1rsC2I+baGhqUoq/o2tOSuFe8dPGSx91fflJ07LCiWwBwiLNdTFZwirTCN1M3U8zoKlCgWDziOCxq9n+YR2VSLhdsEMLHoqRMihyZrgBDRV3lUiPgG1eOBPxD/rrllWUQAS+X+TWT/C6RdCVFUcQltHD75F1YHI54Y3zK9G47doX39hXhYwmb/f4+V4fMfq1m4OS4HbC7nL62idIurwUyRws+ddqKtlwsFcyaC60B5danLk7hJ+w+gOh9sg9oFAcfSVcSqTMtPkaj94Bu+vv6XR4Xfkd8gz6r9EqoBwT6Td+gBF9j4TAqvbKKqOAuAnI7OBQ0aka7DisS4iTFpKkbqXbNS2SSLuF9qpxgDM9bFbACbTT7Y1vV/G9ZywYbOQoiSwqF/aOqF3UdD7cb41ofLnATh27z+d/yaVDB1jCYukXhXi/vwuIgeMP1/BikVpFWanhLhT/VTG3N1pC6nVKGA1hiYUqwP4YPKnwC6+3/5RJ8wMqPyuOnI/39HpQg3moWggTyhJNbXn6PQS41jlHk5vMqcs8bDw775WEFFyGBNiTPxyQF1yR3b9YwUAty/0ce+ZCEKMPr9nzkwQYCwRGz8Rsuz4AHbmCyIqMhr3+bQVOmB2Vg5+WVEu0B2NDIgnC7uTzs6YcorOHpB9/EoSESzSRPJmwI+3TChpPfT8JXc/2vTe2ZBlt4eI7xQkecOBIIn4jWs0/UGFfyK4S7gZflIX8woPzw0w/kbwBfkFs3b8Hr1io10KOho4iap29M0+aTuGuA2M3wroH3G28FnzrCvuOD7d6Wi1dgM1itVcW9nTxQBMthGh+WaGccJUDssy78H+n/gEQCjaYoCnZZ3qmT30WQGEXdHKDhy4e74Ml1bu7WP4sTxxzYUpSKJfipKInB4ZC43yNJMh0Z8CCIsImOfhLTX2j6c0NfKa6Za7C5lvfL2nM9c4/tTMWrsnv6wTfTP6Udn+w41Jr5UyG1UPAcPHClsKBOfTOFzy4WiQWPsskldqqVLVHW9BXEcYOf0hc+P1tvRjgWBu0Mkpl3DXxQeHv5lAZdW4MlAylesVePO6K0tAwfgM6ZqGVdDwTY3TcuNoKPKGzlQFYgV8AlDTt0YNUMUuidi5dd/etVWDOTQqG7RXENE5AInbQhLtHEOQWn2pGZ1oN86uYMsAPQH3qmIssHZMalBZcKCKPB6j+rxvNaYamkPSnDMoIjIbPPJNEeul5KoOJC8NgeGiKjqslZ0EOt2/2poIoCi9GS16dxLVTufi4zm669NgMBJXQ8PDY6xjBdu0QZyUThuAGo4PIfZVge3PtnbqBmBHhO9JOocljhXQMfAt4NPiVoMR+iqscjp8cZRw8G5cVi/z5P50qpSsWInYrYfxckD3z2cL6YJHDw98tLZVIJBMQKigPX9+zoRdgmQCihfbHbnXXSoRh0DRMWX8gw/+4sFlZAjCR3RGI1OMhYelSCg6euzbjcbmlAknBAQLT1Dgwhlxbhk7GqUYX3UX9hAPdNfjMJfL1mCvZ6KbIwOjTUro2VnILjnwpuNADJjJ9ZL6iysk+o7m0+P3P5amrPjNBwwGJEq33blPguQavmen7sGsqPZe9lEfPejcHvw10CKBhr0g5VXLxr4J3GO8anNEjxCi6a6Vw9rv6uwka1k0cf8ONzzTFCWiyqcED794kJU/JKErtZI910N4Z6GS1XEbuvx9sAuFBAB/BhbqdD4aToAB9J2uDyeJDnpJ6fSbnUAwJfxLFMwwHN/P08sviSJWTDekj27Gu6tKCAgOgJisGg5dKir8IOQYe30rNXDAX8sIZ29VL0y9GaMXExQWeTyDOZRgMm74T/VOA/sWidvmFlnxZV1Pg/mwPFrQzJ4WOod4AJ35NtU7uEKvFngYsMEh4uoLCO1P3Yf47B0+BoHboGutx4cbxVeIf5lIAUzbSrHq++qkoH5HpbVLse0+d66E8hxz1XoVje0ASLuFljYbK8tExq3f0gW44EOmjnXUb5SZEMsOmgQ+01TCSrRu+msfEdPLnFlWpPfZNOByszP2fwjxBlD0n+wSDj0uKT/T7ZNxaOVquG/twolsvGc3388zjspqu1qmDVSzkG0GnNSMdPm3X7jfYBOtLqXOHvbe5C8GhrOM253FzqTip12xKtR8NjkbF25i92m208dhBfZOviNwy2ZzM104wct1q8RkN2NT0Nf0htRDrHW4v3gU9pOFaP68i0NNyhxxR5oLw0QkcdnFjxeKV24wLbrQGATTrqtUe/F0EQCf9aw5qO8WbeZeQfqoVHJbuKJzq0vpVu1DA5+knTn39sNUJ8/JhKDCpYaSW7i4W5BTV3JedyzciDsnRIhueLIrZpaQQELABBr61VkaJ8CrJVhx9XX1etmIBQfFxs6LgxRorSLar14VROIWBhowp/LNLJaSaFJL5/5B7kZk/P1h1VjgbDRyOMQS1js41D7SCNkRO2LLEG2yBav5nCowwxt6IqCN418M7ifeNTAvov++ynZ2Vpg+l7xqqBxpTaAJ8iYOQtL4N43GGlhmvmsTczfErR55aKRe4O/kf9H0bF27M6pIYJTx9h/KQZuUSsRpLXpu2VGLQ8rCe7P4vT8/tArMETJEnyK8Amcv9HzUgrKlMb6Ed+g1aIABm1WCQF9KdYLAy6tV0AnS1wbg0B07n1dhX+zDHx4uNf1Msb4GjpO5nUzbTb5QqOhpBtq9NlgSMwYwdJzX/dYNuqjM7czwBTp26nsBN27FQcRQOcugZwrJansN5OvLd8SoAmg74y8Im2i58ar6qgOByn1wGVgKLsyUromnniGJL5JQP7U9BTsIEljss7DUbFa0va1RtX1Ua3KN0BbK/zx3IJhBIdfCRHZioxaHmIDfSwPKTn99UDAqjyNwU/c+0Vg4qCAgJDftqlRcBGLR6/MOSDHTcoVmO1WigX4Iexc3Gv21t+XMZRUXvGnAkB49y6o6ULeSYOAZOgPH1MUt4gWDlJtYhmDcROxtx7XB7RHTkRw3395JpsOHYQ+bMcTgp/QXVXcDR4I5CfVp+gDMkhywQWe7jYuwbw1oF3Dbw9eP/5VLDmtanzKpyr76DPtc8teUVGn5q1mnhAIs1CNGbvzWZmMz1fEu0YgivDATM3ZrAsAk1nn4W3EyAqHhdIguzCMgp+hBPWNNfQWrs5YMoKPiKubL0ZECK2G+ghCpObm/RmQOBaEhudzD2cy19DRieKLPsO+5XhgGdfP14vYVir+sqEQ1nOreayVoIlISeE4QBcT3phtP0K7ZDCeFEzIp2EgNt6qVjHhOfHD8bjZ+JYhMLNJv1jGreE4OAprJCJtLabvIINZbATdv1oeetod1KwHDQlO4xmxDJHgPt99K9RuyUNxxvB+8+n8NeMe2n059Y45bIGN3YFJZo9bi9y9gRKLWkl0Y3KznH9I0mtgiJDxNfF1OXtoElqp8dxG4+2VMIChKyHDvxtGfAhh3Nsp4Wbcxht00rsa2gOmMJ9U8XS1N2pdhOnSXdpIzKrdehDxUYnQmMXXFhU0z+l8RNESQoFkJrr7/c0jVqQc6spDY7Bfxio+qpsvECjs4Hj3ANuZHV6N0M7TJNToL2ocRcTLdIdLV06xGSJCEU3m1W9uFjM3steuHcBbojSANra49go/aYzk1cYQ5n60a7UjwZngf1ZYGcQPlGvkCVbBzK4UH+q4y4su/c2xy7g/edTAumAFD8QF84IeCgIfCry83mPC1jVDZ83+IRP35xmChXNdRM+Bru5SNLGg/svUW2mppPAH5Agoxk3BTQQ4bPxaCSKyzbhTB1dn4XWaSVMnS8wCBN8JHHqxsTpQgePGyKHHSf90SHI+i7Y6uwEeQgPgOzSP6fNmil6RaAV2IA3QqtkaLZHFMONodlaZdUolQvoTjkcdAmubC7brjeJ7mJiToEOHbSLyTKRViTkT0vo7mjx79z8XObntOUkUAseDSHhL/s6vrqKGy5IiQU+GvZngbNI3UjNXJtxo2aBcGw8BtTJu7DeEnxAfEpAhoKg6RrWpwKk61h4DH+kI8cjpFBx+sZ04mLiDS4Vp3pxzh1vsWHXjK1AcERyUzIEPmY4tEfKNvF9Jf33tGMwkV4DrvNlgo9M/Sk1cXrS1sikMAWV9kl/9BwUOmuP5z4JVtwmKaCYAAoIzOfzl/NoeYOSPKwEj4RaRrn01Y1a4FeMl3q1Ui1rmv5UCx4Py7IMb3e7+ClzCnSkEkQ9bdNjj8niyxgZj5HSsWZz11+S+C8tdz939vOzeEpgNBwNHWuxv6JHdmMhz1h31/1ZrLht7mGusFCInhhjvAjqUxobA2DwmY6Px3kKaxfwIfIpjabDkC3GB3+d2qPydhxYeguyxRashnHsd4dKXPe6QX8xmXRHZH/NiAsifBTxB55xfaZrZpl6Ugx78BE+saT+FBdasikgqpGpQycbE5mlC0iZACg+MtwI4UuwFDcwVGmxNPvjLC4SCAVCvmEfHWkV90niPtE35LeGZiOJp+s6/CwUjgKvqfOqY/xUaI11MlWl9MVhXKvhMjoONGxmurD9FbZYBbltIvurulsVdZp0qS8T58VjCie/nMQVskCacGGRF4HL5dnrBvJFMyM+VphV8S6sXcCHzqcE9hgfSIPgMecK/zcO2u8OK0FYc+ofKRLBtLt0gxqNfR6HjWfmx3R+Xx7ZuY4GQqNjOEfP1Mwy9aT2PD4dfKyPuptNY9couxMYUcSkk62DIrYXkGL/afiRPTIIv4scob5HMQHEUAtq6udU7UYNzl0ZDsjDkk/yNauv+vr7B/pF5JNtrv1zTXuuGS9qxd9VYEzXPo9RMcjsaCZ+aq8qRbq70bhFnyy5jI7m2dhZihytfumWtNy9zIWvLuAqVGQteCxMh6qZmYPwfOaY9bYuPMx1EQ1zxS6FkRPhIPziSIision/8i6snoPzqQPoJv23H81YpzBJcvTpn9L1MqxG5h3YAfeYYm1bflzM/6amn99y9Xm0FQ2LKfxMup7UrhbtiSzyfDJHul39KdPJRitinJ6mFS4drMR8akUG1cRF1dGsGjnzH0flnLCdLy4U5x5m1XmrW1QJwBoCR0IoidVsxxIaQ7PDeGi2vqJhp1S4UKj/grLEbukXaEhpuO8yIwWd7bga5tnMfMBmpBUu3bEwKchVcSOZacrDSswqvaKFPF2MAVeDOSbxIiCxhcRXU2QeDDJeOCiRS0rC4k2Lbt6FtW1wPn2vQOfoSfvA1fmrxNtUsjiooW3rZU8go2bvzqJZUuumtqKDXsOmJ9jylahFXKk6hRNZtkpVwTZHmtSfCv/Wb59uQiti7MFKXLvg3oDXSZ+XYMVP6WW3i2yiYS2fSeOfodshyLHsg6y6qMKT0WSaIRl3hdEVAqIoWUOz/dV/VmuVWklbRqVXB2AJElyTwgJszFVcK8o0ibW3PWvp2iKbCSRaG85SOKZJ8nVMQS52D5j6DtsJmtFTMbyFpyOt+GrYj1lvFrDuLjjknc0hX+3U7RQevh05FfEd8vEurJ0A59P3Fs1SfKHej4TFFOhNohybli7Xk1iwWA4mOWAHkEjVtbVoJEo0pr1SFRuS0gNI7K9OFDFIy/jpNKk/pQMIjAcrI/rsceFmtVZrZBO4GM8sITqLWJSigIDlzwLEisqNByXlcMA/7KMNW+1Ds4HltecGup0IgvZEaxcs7tL2jJlH3S7SCkeLHI/A1/SN6Wa//69ZIMfAcCB0PDR2dIxcEPsxcdsbqZPFP8XXE04/ez979sxZPHkbCBcdan+LYxbvwtoOOJ9+EHBUjnS8FZVhNQQLqYFVF4qwcwfqM14asGcE8UI0pr1Sla46YCzoqWgvlW5ykpbtFC4cGX5qL2lo2VbjgQ6WVYK9SwoFBBr9nWgNi8XM/Uz+YQ4kOWzo5WE59Kex/o8o4yuP4Bn2o0m364L+QkejwDRUjAwMBdQ8c3MGuAkPDmBEOn0ZmQ4runqMibQCaTqOKWT7/R/mr16+OnN9xtWwE3SU/HBMxzpZuKokMA1Unroxk7o+AxwQPRHDzQJ0Fxa8rbwLa7PgfPrBwa4cy4+LdMUospquS9E4CRoA9WR+zKiiqi2VYTMbPR2TG6EDUqmKw3ZMHxQjcJoBBJu0bGdgitcJ38FRSGJ/xUQ2GZcp2pqWhIZb1mAFBIqPi+pDFaRr7udZt9uLfAUDIfmQ1AgIuIgTdmjUhYdma1rJWDVA3IGeJZFWe7Et02HVTo2SWwIOE+MYMRHyxOILzq5+P7iJOh3gOfl5dfbHWaI0cQC0/tK2OllaL4N+J0MMUaxgHh0q80sazhb079jxMRREbrytvAtrU+B8+kGDVo5263vgTZLBaArAx0XghVu3b3k8Hq2soRz3SACniWmHKkuHqrQOZRJZdmlJDEwdG/Dxv7gAo7PIFaiAADEoaJe7h/+Er0t/QW41qHf+Aax5plYzvfsl/zCiDjSCsNX4CjlhC6YlWg19RYcFS0Ny5XVNy2XbDZRsp0aZigUSFW1Xf4oVIlaR8UaIPPtrlijN0NEwcmZxciRgbIKJSyywcNzSv/pTPfNrJnE54bruEt1i4D8D6DkHZd6F1T04n3LUQVeMMn1ZRCgRAYgFV/lxOXUnBezm6svpK1oY231ajlkWo8XHzwhYh3buyKKlpd3B1qGigBK59SarNiLXblCAu4/sihJFLY9F4EuwAgLI+2ohX5jP116bsADgd+UwthEgQ7Ml1J01ErSGZi/rK2g8ONCWOCACbWXvZhybvjqrUVpxd6g/JXWyRMILAmrtKyygcdmwOajPsLK8VMilo4srHKdskWGuKIoKgv1+LvcziocER0Pjp8exPzrvwuoMzqccDiB9WTh9THuhEqVZz85/X8/Og7jL3csBwwr/EtbMavRUjCTEN9WRZfe+mrlxNf9QhR/ZiwparPY2Erl09xHufWo3hwoeTHw9AV841AjkDs/M/Jxx9aFBA4ik9kseT33QQH+/4Bv0+wbNsXDIMAz9maG90ICF0abYFPDIBseyXFqN0oqbqSWw158SrU0rRPyWoZY/6yIj0Wp5YMNKcLEUnm5NTrDNlK0xuA71KKo1WUBdRBMWSE9X7FTdPYt3YTmC8ylHJ9B+AiTimbhbn++ElSbJzk9fF3BJJnwI0XRuRUnoCY/LFfk0hmXapjqyGGkJ3yH2V3So19Glf0ODV9L7hB31iblX/HycHqZATwNE+fFFZKaXupl2rZsuN2JDn2xVCDQGDdRLr0C0rlcrek1/rgG1wZJEETW5zj2YA7JzLIdoElzDcDb215i9loCpPyUKkYm04otcX/O8Cq974fwF0KeefR6QzHA1aHMvpjKBmceFKw1ITxdqFridQpMFGu5ZvAuLBudTjm7BRDyx0sRzB3DTOrHpJPWqQGrw6Zq5PgM72epLwyOKsKHGu2z7FIMOHVl4v9ze/irIuPS3E7mOCtcun9tl5ImZHlAPnFdhHug1D+yDXj2g+A8FxYH6oIH+Po802C8NinCClg22pq8YlVpNPqxUzepcHpkwyEN+u60BYzirWfFKUj4sNypDKW2LRWvJMdKK1kzl9FG52O00fGE7QTRqZSREKM+xIpUoa7qnC2gXBCl2z5JlBQ4C7wLZsnzIXVicTzm2gm6UJh0oxNISjT69kwIFB3owfBQpINwTRTUdTW/orCpsyf6qG4NX+0mRjDzSdI28NjrmYQW+hG+tmQtlLfswq+bV/K9583VNGQmgCS77PeI+qVl65Qn6h/zRT1z6Cw1lsXTNOyDB6xqrFXUhVVhQmamrGKTxDJflgjrONCpD6ZXTxRg40gpvBLKnolR5007QGvGNikzvZ/Nf5Uj3FA4d1O8cthmuuHyVzHCVTkjEvdCKhKThbbVsa4IoztNIYX2AXVicTzm2i256/1vKd7SS9kTL/prRNF34N0HX9fCJMGgcXFzFOKt2jp8KrfWedKdQB++odgqXHuxKTgqoBEctsT8pU3OK5ORoAL4Eq881P58vLBRSd2aASOFHcPqSLEoHJA8a4oJLrxCE0VD1n4aBiFU3KkbQ6jfNPcjZp67ixZCyXEdr2kAgRNJTjKMrrcpJVQMxmcUZf5x6AkJE7bYjocjpCLoUjStMlwPTEWdcw1APhlhG4KgPbV6Fn+LJAvBAGQ18aF1YnE85egmm958oTTpTT9erLq8sw0/z93L6Hzr8MYJuxaPr7B1ZQiN+SpqylNYpp3SnEK3UOttfbahwhdaoJb0GRicCb058MQFfSLQCsz8soAqB4ho8E05c/lj2yX5JEpu9WEMe35B/7JMxw6jqzzRh3eXqc8mH/HBPwuWl9vmszMqxcVcj4hmmFa6jpyrjSEAy/jjijFr+7+UunIddvEsU3eFjUTxqhdQ/4Cmt9hmueDtCJpDjibDJ60nhBvrFWCQWPGqlsCyuf7+7sDifcuwU2ilNkHjIYNCSJ7ikdPp6nXzzD/Kzv8yWHxfNtbW1dQG4hhZWtDUBaCVgE3o4FV0LySg1QGY2M4tqv5AyklvNAToo3HYGr51juEi0WmWtk3+xehyWSpl7OfUhMugDdoMTh2NKh6RGQECwbLBDQcv1CoWS9Yrxqgoq2FwXiovFxJWE1Dp1laycifyC+rMrXLqqwV5FQM4OKBv3C9RTT7Da37LYpwpZXp0IB5UgydE5um0R5V5vFrierPtd3c+lZ9FxAoFA9EwUjvMed2FxPuXYcTgGMbE8IR36LPlqKJucuZOG7XO1aogiyDohbOWysB7EWomIXKZvym4OgFP5jiYGjr3wpJCI9Owz5QcdFC7ds19/GnaQeo4oD84om8sK64K5jvbX0qAEmtRqdUWuV6BhfTJyvYKz1p8b2lLZ85HHc8AD1w0ZLT7IO9Z7ksivfbQXM+2KriKwT6+i36zJ7+s3AxCtia+mrJku7rHIGNz/yHUggW+4to4zXLHfFSwe7n/whjb8rsTgKLJ8RZuVo+9VFxbnU45dhd0BixQ/Eplp90tVrfhp6s4MaDrk3IpKLwN4pBVtXEv7TuEYH53LspsDIPOt9gqXFBLhjHY7z1PBqWffXmCLXt1idpzsQtp2vgCbes8fZcNAOTprtw4a0N3f32/1Yokej8ev+ECpw7Z6+SmqaZUUGZ6pFtX0L+maYdAOVWQx9J0JkxR9jthaoaVMqtH1ZJ+d1bwZWMod1aI+yGd+zsCRZUWOnYgFRgM4BtpuhitRnXWTVsvhBYge3SxB/K4LcD2xl/b70YXF+ZTjjYH+VDMTB4jAIZ9SwZoniEkw/XN6eWnZI+b0JQ2UDuJNPGep1XeKHhnLDAVomd3tpHDtnqfIhavheYoNXu3xTXvPvqPBK9pce8Ph0XDyGqrYBWTvZ7XH5fLjsqHrQJpBBXkIYOvr/n6PNNAvWY+r1TVjVa+urNVqpjwU1F/oZa1MPAHsHb32cyQdTbiNTWg/O4uOtBLlTiYCFBZU0KR4b04ipPXygI4TWPFxmIgtUxvr2IWFg+BveRcW51OOtwL0xIG6m8mvVjV+Y/aUYMlAduTU76qaV4EpPP0eK5cV8QeCuHe+Q1MWExVlFC5jO8B04tsVLrbp2tDgFUAqBEj4mBwQfh2PiUQVAouFuYWsutCvr+jhExFpUJQPoHG8jdIrHzB4NBKF8zdWDX21gnLlAQUkpGPfFHOOpOEteZGtgqBnZ9HXwd6vVZ/vfX2aREgzs+kaipAqIdgWNOoNmBFhxYUio4JJxNZeG4tdCJgurMlvJhnf2N368+wWnE853jo0XVmvJUloUkDzTev597pFgBW5E/4i1F2xHyFX7PITLXVjup7L+lO904lUldrHXjH99bTtQKszAFs7aVe4WEkBUTKzAwQqhksqSUn4uEln7vqYSOF7a8RAsVgqlsqPCvozMVtF8VbYOMuyX9zv9nyEWl2x61VwJLS8ohUXVPgoJ75LiPvFZW3Z0aEKg2p4izNVEHTU0n4dOvRr4QgpaMn8g9zM5aupPTNCnyt8NDQWiZIrhjT+GclRBcMK7bWxjAsB04WV+TmDMmBO9Q9vFpxPOd5qkNAkPMZu89h1CSWUGrqphX+t6Ju6MAcUDLRiGFX45Mc/jZNEFj32qt6U1Rh7RVd9dnAGAMWETf7p3BQjrtsZa9GVpLhKgbaOJRl8NGLgQGPi9B+IznIPcigyYAUHLPPAkPeAV5J8/fVJrnE40/RsurpajZ6JTnw5SRyqsPECk83HsNerYgVN1/kyGpM8h63DbfRrTd8QsMoGvTnbqEUNH0O9WDjibFfBsELQy0Qp49pYvKvIzGZSd1IzN2fwjFskWg/LeM1vZxcW51OOdwZkkii93Z78R4szP4kGEqt/VEV0/WrTFdsaUdehKcsei+zeWVWwzQ5g6kOZGC6pUmAMvUh8E9GZVXqFjE4qyMJqbl4tLqpAxMKioK1cBZaRgdQOKqLoiZ0CVtULi6XML9n4Z/HQaLB+rdpn8wmYKKo9Uw8rIXHkJpfZnoOvwMTBllpU7MxiidbwWGSsWbHbUMGOHlrEOQEp+vl87n5+Yj5uvm5O1rJ3YVkODBNvsAuL8ynHO4mW7bbNmR+rUXusc/bBbPrHdO5+Tl/RA6OBscZ41w6lsowDv6OzquNALbszAKkPBRJkqq/shl4kvkl0JQ7IwimbJlJ2alEVi5K+qlVfVbO5OWHd9A8HUTf9aNA0/eXHxcxPaaD76Mlou2w+bp1g+s2YGlsgbhLIJr6unbP5dKS1XosqJDGhg8qePT2LRLoMMjOInAEaFbsdPLSUw0r8zxPY7xUOApeRTNaKjcdDx1DTAenCwteZVGKQCoTdAedTjncejLMUzqrDJwokDsmqE/LFkb7y43L+t3x65ZarH413rWeWLaXZYUyW4jTB1FHTtXMGICt0dAYQbPFNpgaWxC7xrUL4wlJ2oBSfaPkHuWrNBB1n/Kh79nlArcPzQRdHT8XGT8aiJ8N1L2pKv3fQmPVlt7pwMT1RWAPas/mOkVb8uqCy8bVCIwLvZNK3UZ1/2Jr/CAfEitLmoaXSLqt4ziCuuyoVC7P3cumf03Au8O7TdVfEeSDxXYJ2HtjpFBbnU473CnRWnXwTqU7r04X9rrDNyg8//UDv05EqRCn4VP5+ThyUhHVh7Z9r0VMoqAfER4cdcfYJmde11leRui76mCAGkaRq7WQlzgD0CjG7wZPpPBXRle3OBXclxE5HJ79uvjQuFVAX1eWlknuPC/Ta7L20saK73G5YQPzzeODfA7TGZJdRLKkLebqXlO6JajlB20qip6P0c+CAsG/A5wUKGrM2vlb0ceop/n+ooIXx+rEfIPAj9odtXnzrbgSnhuMtwJskH4UjPJmfMtkcqpDFTB3/LE6YGi8GbVPuze5Q1wDnU473H3QlP97RA2VM3W1OQMHByvqO+0oCZ72AhlI3U8Cb7DjCrjsISDKNNCa082phJz5RIw5xpgXFUve4hC66ElDFPikVsAgIlYsWS2vra9JeERg2/kVBQM1m7GQUoX0vaTsHk/YTs5trZs7LHj2gTx9FqFf1crGcuVv3A5QGZDgvFFC2MnXM5Bh4H+mZg/Ccye8ncWfX3MIcvClnPz8LJ+jZ5xo/ibyu29Vv9aprgPMpx4cFmjLaDb4mW05CvngcYd6DAq/BkRCK2TFuWB07COhZI5v1anHMU+FnOnYlMA7TxAoWy7fCo3KxqBrPDbWIDBBAg0uDEt1rQC4U3UvarsaLPJnxpYY127tvyXm1c1Rp9rCelOCbWLQWrCnfcPHJ5BWf7MMx3KYbr23mILxi/EwcvoipYOpOSriDlopiypEoDnrQ9Vs96RrgfMrx4cLR34QefE3CqbSFNiia6WtJzz4RuBUJt2PhlsDrRh0ETJWSjrxa0rNWzRZwjeTk1QJqburilGOtGPnk06oZO0yTETUkR1Qf5PfZOJwsLB4UXPlxuX9Pv3uPq8MaHGu8HOfEMGsmqhxfB2w6zkQPOqhgIlonv7+EGTN3P0cmr0TDUZyJQv1mjZmDzIxu7AtTz4lda+bE4LWEdSEQUICg4TnkToCv23a6BjifcnAgOA6+ZjxWmF5SIKPsb1mgOfgYGVYvE07cd99BQEbFJC4nO3u1ONaKkcwP05VARtSQ6Sm4qozkkTD5YttWOBfU/9rFGoTWGq9Wt8B6vRpdpUSrcnsWDhNxOxXMZJCajNmYvJJ/mMdNWbgGABXker1Mvy/quWqdORj/It7Mif2aSV2fSd9OoUKuSHjs6BjJBNKrhQtOR7o7g/MpBwcLZvC1Y4TU2xhHiKvcC8UCGkf4pCD8q3/NrI5FosjfxFKF3XQQ2KOipFK9g1cLpe9ajmkfD9Xs0KVqifAzm+YDm1mDsJFbIFNab/fntnfHMj5+jHc14xZYNy9f0pD91cUEEq0uV+gTixYPK/CfZNaLY2wXX5bpGwLuZM3fz+Vmc0DWiiLD9UEe3da7BkeOfRqDs2M0eDtwPuXg6IQOEVKcrydV7sTFVX2IZJE0L1WrVZLIwg2y3XQQEBLEzNKNVws5JpkCjWsYYIWELskzcVcC/Ux71+am1sC4BdonUTOWpraKqLoJDnFg2USkdb9U90K0CB3ueUCLgtms+YdD2WcOMvNXlD/XHRoRsT7IT32HfF48HlfdUfugbFo2td2A8ykHR1eg6/NJnI52nqY7X0lfwNz83Mz1GWlQWntZ9QyIeKvbfQeBzaul2MGrhdibkmGIE19NkBoG4sLHPBMXjWJXl85eKptag13hohNvVClg0FMFGScaEvO1RVrro3SQLzgVaWVmXBcWCqTmP3oqhgcNwH+2m7+CPRjtjtqZnzNwwOJiMX5uPDQ6tmGeivMpB8emQcfp6Ggm/IjEKOkiAVxbWg/nPcgjC1eLR3D9Y5cdBE0SZL1a6rOdSeySUD8ehmj1LxQd6/btnn4dXF2YNdDK0R4/ZRSuPf/OcNOGDiy0Eqdr9Zl6A/gXz7jGNf84DpP9NVt7XQsMB0KWuyO+YTjOHMRHox215x7OAUELff3AvLf+fqtzvSrnUw6ObcExRkmcU/D+lCFf4KzsrxmgGI/Hg8cRhoEycMqri5kuHbxa7LP8KA14iekfZbLznV1dGB3KDA9n+n2ZVisSjyYZ/3Z9t4LN5Q/NpqZm1eDsPzMl0HE6oUDsr4DQrRXmHqCxgzO3Z1x9LtSmMR6j47b2o+G47diJMXh1kLSgedEYgnKZcd2mwfmUg6NnYGKUQElMXynpfCUW2sXfVfU3FYRef1//mrkWtRJZOJrZzUyXTXm1MP2jJBYcPx8HdUlrRiZqTOlQh5nPTL8vSEKyBoayO2T8EXlR0V76epJZNY41sG3qDVrWSVYoNNxV8vNopw8sLisKImL85NajkbOGex78YuzzGGz/04/SxG/w1p1btBeiwPmUg2OH0HQRvJJkXEiCw36sRrEevPR93cIVPqWp2ylJltbW1oR1IRQOjR0d674jy9Grhe4B6+DVgjWj8K81XHdJts92HdrBt1Cw8vi4fYCsgZ5ZTa/B3umEo712Z26huxpY+ozssVFSUQvPjB+su6vA64JaT92YSd1ICYIZOhqG5+NKYSZuC8dEfb0nY9M3pvEtAY6T+TED7wj9pnM+5eDYcdhdBJmJKYQK4eOKc9DAvLkfZ8uLxWp1zSN6ItYsQvhId9ORtaFXS8tgwb3NalnaTYbW1PUiUJsWbudwKLTxi3Gcs810OpEYrqMftuBUA0urbP+Qv3NslI60NiwB0TWH7Xx+Pj917oKwxyWJ6AqjJx+uV2Xglx7/bByuOa5tgKNNfTPVyHrVwfmUg2P34FjjSXLrtJMAmV+tLZWy9/JXr12VBiXUkWWl4OUhucuOLHsPGKnrpGdcY3Se0ULP2bbXJ9BamIkttpuzjQzAjo/hc8FzsOkYLu5WSl5MOjoeYLSrgSUx3PaR1pZABL7myGTWOs5cvu7ZWnttIkerY2H/MKJpEM6w96/P1HK5Js5PwDGB2cl6OJ9ycLwZ0BlwexYeKzjGuw8nVW7dvNXv6jdWdTR1+UQEU3A3HVmkrpMeJNMu5+4wo+VethvfQjLLpJ0HIONOQNZAJtngZzrOZYGjMQ6H9cO2OiIWigV7Ha5d1VpVqC3VEeQ4WNKq8+rcg7kL5y/cunErfCIsD8qZ2QxcE/yicG1hVZxPOTjeLjBZeEcFx+b0G7MI+/v7gZUipyPAid13ZHUz4xqvjYld2kd84xnUQussE1stQUvmHYN0+mMlDiRI1/O2czxg5rLY8+y0BQxdh1tvBzis2FUtXR1BBDvpsMrdm62X9PchL8Hm+g/JiW8naTdFzqccHG8XOvhLkd6kerb6L3U/0OLvxfSP6XKxLAhWIqsxi7CbjqwuZ1zjtTEjvrHLgWOs015LkMCDDM5PMHNfBMpFm6ZsWl+TgK9turVKT7dmtDBdh9vWf6ubzq4+l6uv/urwU3J8+KmxWgHWJi/K+ZSD4+0FUXDENco+6Q9HPC/95RJ2q4KNOdpB5+eqr01RFOF3kYTsriOrXfwU137Krb5TtMtBO0croX0tQbv6U5qyGfepEOVOQGnhS0y1LP3q9Gpb/bc0EpnFWpjp7KL7/Y1KrV3/fuT0uLFqkJ9yPuXgeDdAXKPoSX+04iNuVclrzVmEM9dngAbhyUC+0ZNRrDe76chi4qd0ltzuO7WhoxUTnezgOEWfMqWvkzhT7+g5QNc8dJi5YlvtOKOFiWM/0++v62X6RtKCPoHu7ud8ysHxjsFR8THRT2YegeX0kbt1c7rf40GzCEcCyIfJqsrspiOrnQ8/Ez8VOnaLMb1bdsepqzeuqk6Vqhj0GbXzHGB6qzTUW9X0dZVt8wU2nFRIjyt3xrrpEppkzfmUg+MdhmP1KHH+p50EcBUBijk+KhTmC9M3pnG36zhIyMYswg07spj4KRORbOd9tWG9qmO1LHyfqVTFcPQcoB2q6OnWxNdVXVQzTs6qBB0mFXYylu5zcX3KwfEego5+tsvs19nwy0lcRaA91rK5jLqIJkpZiaxQ6E/1CdIbdmTZJwJ0iGB2rlclarRdpSquEJCH/KytahvPAXqddH2C3VmVaUMQnGZ53bpxC86IGbZYx7rA9SkHx3sOe2bf3lNfryL4vp6ph4157sfZ4mJx7WUVZFfs05h/uDWR1b4ji47t1r2v/uHc79+5XtXBk79R59C5WlZwcqq1VxTQFbgd+v0J8PNrlRoWyHAl4ZktF5rHTzk4PijY+/pJZp90PeFM/fSNOvmCxMO2rZYltgjbeRwn7aYjq8v4qWCrV23t3WpRo/ZJsfRMqnZTWttVFODnd9nvD1jWluHuAg/g1ZkGLR4/5eD4QEFrQxIlpLueaCeB+sZcQ87KqeszoiQZestsV2Ziq70jq/v4qUCpUaIcHdWo3aEKuw2gxgenKa2dKwpwNt/e74/dFUgVavH34tR3U3A044Xhk330Jc3dzSUuNy1ROJ9ycHyIoKOEpJn16pWE8G/9xOGJKDiiCunZrsgxZLSeyNqwI6vL+CmG/XUde7eYalld02gHL3s2n64osDt+yTZnVVLJoK9W8CuW/yiDwiUHhOeY6wJN35xPOTg+dNCbdCZjTmKarCX2QiH7Wxb4hcx2hU16lx1ZXcZPhVY1Snfx22tLSe0tcRvI2JxS6VO2Z/Ptz6erUPFvqfPqxBfNrJTxyhj/rKWUivMpBwdHE3TGHPfgMzFN2MjXieb7uhoF8gKiKRTVfsG1tm7i2a6k46hzR1aX8VPB1sUPapSuLZUavVuOTqmJbyfJZFNmhhWj0+nnk5lXuIkWVuje66YTVvqS5htskcCcTzk4OJxBevAZP6qQNbcOl7tjNSpcaVhiW8ZO0ryUqCYk0UpkDbdM02rXkdVl/BSDqFFcW4p7t4rFIo54kr4p2imV9rKi10+fL/18eubVsv7/wU+RNd9oS3K/8KgUG4/R3+F8ysHBsTHoDDtQGIhNplu/aYl9fRr3O6nzczM3ZqT9Xn21gvNFdA1sh46sLuOnQhs/WXt/l0A5IZD1M/37TEAA87uwbsKa8XdAg8fPxckT4Dizd2cTFxP0b3E+5eDg2ATce9xNsdnarY+nnIKWpKsIsH7M3s8mLiewkwB2JqzXwG7UkbUF7yviJlVYVOOn08zErZb127ysmH7/zN1M8to0PIBXJ878GED0IHLp0IHA+ZSDg2PLaElk2Rzycasoox+XHy3PPpidvjENTASsFz4RBgrDU0s37shyyuYz8VMMKgpMGfHZZrUyXlZMv7+AuNKFi7rgfhD/LE6fO5wpMZYm4HzKwcHRAzAO+YyTANZ9dfL9Mo7nERR/L4Igbcx2rY59EkW2rXQNbJuOLCab39n7ihjx2Wa1hvC8KZxiYvr94Zhz97LxLxCHwqvk7uWyv2bJMeE7mTtpOtePwfmUg4Ojx7D7qGZmM7NoI1/3MAU2xLt+RL5WZh+UZsO2teba446divoDwW5mZHX2vlIOK2RLbp/VCoTOzJtyWSDHxL+YByo/GaEz+0DusXNxpjlV4HzKwcGxoyA+qnYPU8R32NfKyuzj2a66pufn86mbKTGXr76uigNi5FgEk92GHVnde1/RPVF43pTd3wA/E6Ro6r9T8FP6pEhclQHnUw4Ojl0C48qKu6SQZUnD87SZhb9Wz8Kr82pztitI2qMBXEO6YUdWaH+IduPv4H1F5k0Rf4Ozn8XGx+MgY+Gn6Z/S4yfH6ew/qFrpoOzo2M/5lIODY7dhd5myV6TSRQI47plDiaySZ4/LWK1YeaqWGth2HVnN47DeVy2TTcmqUHzgp/7YZ6iwFBaWu5eby8+RlcNigHZv3bnleF6cTzk4ON4kaM/TzhWppIoAbc9/zaoLqsvlBgoGeav8SaFrYNt1ZG3ofSWsC8mLSVC1wK3maxMeT34/SXfoA73CEZhGAALOpxwcHG8LmA4lUpGqDCvEe78eJP16ksx2heeo/1ddW1+DI4x9Mgbb/G46sqSjzt5XuA4BDpX5JYMrZMny4NfhIEwslQbnUw4OjrcRtP8/+Sa2L9E0lMfHFVTBQDByOkILRuyHkn+QB/mJu7NCIyjYClKUrtXHfK3Oq6SDYOKbCXwcOMLZc2czsxm67mrmb1cFwfU/6v90WDPnUw4OjncGtFc07MeRPVWxAEKSVFA57vqzD1F3FpAjCMzASCDakLr0vBbY8v/w4w/Ap8CzZz+LJf82Q5Pp7C+zum4kryc7rE3gfMrBwfGOwrXH1Rw1WGM6X+vzS1hvQGsWYfJKEs8iRBauI8hEChnxfTUBGhYIN/YpIlO85cco/l6EbX7m5wwZ49oOnE85ODjeeXSYs4JnnBAL18kvJzH5whPmfs2Wi4VErSYNSNlcVv1/1bOnz2buZWgyBWUKZPrDzz8w46ocwfmUg4PjvQI9ZwXX6jMzTkjnKzwh9yA3fWXa5UKJrLV/rUn7vbduTC83zAfS/0jBNh+UaTdkKnA+5eDgeI9BavXxjBPGRaX2upr+aTZzPwP8W3lVcfW5QOfSztYTX00kryc33OYTcD7l4OD4IGB3UTEqNaI9sU2q0DoZcLMvwfmUg4PjwwJxPOn5kTmfcnBwcPQGnE85ODg4egPOpxwcHBy9AedTDg4Ojt6A8ykHBwdHb8D5lIODg6M34HzKwcHB0RtwPuXg4ODoDTifcnBwcPQGnE85ODg4egPOpxwcHBy9wf8PhjA/j9r8kMcAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek2" align="left" hspace="12" width="163" height="69" border="0"> moRJLi3mWeZcge+LFK7k7PqR4sWL223hZkZeGDgsPhwJ0Alph2bex1FIwGI+k4v80eleLVboacK9bynzuRltVqOaPDo94xb62RpS8zUx7jT/HBkTZXltcQZgXUBoZ6k3ySbFfCBlkiF5zRyUiHB7q0CLgBq7SH3uaRKNsNKy/UWoZu1Wk7f/gWsKqgi3H/WZt7Nrf18nRkZtyUwZuDeE1kItJp1ZK0AvQ38LD4XmzXjnR4JOw425d+moZO2JYL6ByQedhVDercCGjg5mON6krJx6RwYmhIlwoEEEjoxs1q77X5+a4BT2g4tK3Fqhczl1ZKYaXPS6Ld9cH1Br5deCQUmZhqy6dDn/cPB8NjYTBJp+2Htx7QtIuS1N2ldOrZOFY8YbsB63LmeQa6pH6TNnYvhk/pO9dnPWnlrXwdnhPeCkD2RYbm55PYxOmpOv5OXZgZnOwd8OKz217pvzXo/5M7/SzdLq+y77oPzBy5G0l8nzjiyja+viq9XI0kkxbWjQlz+lkKs9r/tV52E83wEd4LkbGI0uuTSBC0Kuh3ar+h5TfLYG9o1Gp2oFPJC+yz99X/CtozM+0ZD0mu9bMdbijkHO4729eWeCw8YEw+3HOmbFM1Wyk3vMZ1kYLD3V3d9HhtVd51L6X0oRS/n+BPmPWO3wQnJ1NJaK/ZV/PLgkjz9jbthrgukSyg3jO9sOAa9MZryczQ7KfuTeGyPNc9R632uveGN/ko2a4OkqTcn5XshDsvOQ/i/p+GMBwzlKUykeR1RZLX19TjXck5+yKL0deqYuMwkTxXSX1VPDhxRTRwhm5DN90HoTtPtPpq49CGmfHZ0KihNmBdASG3sb9xu0DW2nKyXZ4wQs63/KGhEOw9Rs4EkGHS43at9thAZLmelCbuk0CR1s9eXFVtDRMsOqRjyUik2fNowMxYz0hEqMIPWGM6dp9db/hu+PAMkj/MteXTcfMhzIkniSMuzNBIy6XytpE8YOw6akv+x3xxpRQcDrY9dyXxKOG86NpDqIIGzEwaxp/ig38lNfSa/fj9Q16VQ8OEkSpVDU6RPPJeW2/rHW/g5N4zfe3yhGF1Hx0eHZ8Y31qL96gBympZLisRYEptqUo0WPV4h53U3OscXtP2iGM8PuGNsLfIBQ2YmdTQGmpbDa3kkyTP87DSIcCQIhodDYt95uFM6zVe33Wf2+N2nHW05W702nvxRHKvs0dcmDdWmNtwvFPeBezE+P24/06bI47Jhu5YOPl9cm9v14CZvde87ZJkWBepVGLmSXLwqhcCzCk5T/bj9shEJDQSmmu5xotPx4IyNT2FC2jxR3M1ec6+W/795PEedFR8YJXu88r/qsdFSeK3ix7JLeYwtjc/Fzompk3w2+CeY4EPdkeLwk8F6+neQqHg8WzoAgdqwloLlm79KgM9ze1yt0vXxX0Ynxwv/lI0fnmEhZnMhA0VXD+O8tq2b4GOzSmrYWuvdAPSz9PQC/Zjqx7sXlN4BtALSF37kc3Bd45zDujbYOkWXxKex+hfR8PfBpOz6dY3wYGmjRGrG62sdjShzGnKUbKha8MoyfJWs5nod49S0LHbuJkKWkrcj80re2N7xgFmZjwD2DmuK67Sh9LWNdX2pY0U6G4HHBcchZ/cUJlaXwiO/5y4CZbfLbfyQzsQpmOmolRWPF7c5nFVNhg3PBThrdDeGjhQIkNDodiD/QbwHWBmxjNwXnQK74Rty6CaPjVR3akt8N/y+274Eo8SLU6ogl7A83z+1b4W+MMARShqOl18HLcW6BXeCJjJbYxsh17pu+7bvzJ1gJl5Kb/kuuzKvs72O/u3/tV83Fwul1t/VRSGY4bodNRxts9itrR4pwq2eno21cpP7EAYjxmL68VqJbANY1la2xQJkcvn7Gft7fJjp5+lDZxBk7rcB5iZxV8FKLSpGynqx96EtneNhsGcmE16B7wWi6WVzjCTyYTnUlopHbi2tRqioq/KSk0/mVjL6jHXtXliZBYyvpvNBU5qhfyP+fh38ZnHM5qYYweYmfP/KoSGTIau7Wudd0LXaMhw5G7EN+BtZR4of5LHPSnLZTN3dIWZI8qREeYxV/F+0U7OlWNiNldrFYjvScsk25dt8GNjwaVzQ6t8pIPEzLTSJa6X9n8UBRGfbtmBf0xmE5a91lxYHXiuesqrZfBzy7JBq56e9q9l7YXJ0C1KJaUeGL0nknosyR9rFZQ+kGaG/KlWxxeJK+LgtcHI9JSGs+JgMHNJCZo1GU3E5WgwYCWDgu274St+KNp3aH4Nq0kURb0vrBFQH1jL+Jl2xuw2dOv9QZ0OutusbETJ1UraleOa6V7+N+0C0dK1D/N58MYg7GRt/SkHgJmlVcl7zbtt/yeiI+2wDnUUqDyDnyN3R2nWm36ADonncpQNZgpifCnVOdV6nepxWSqr6UBgSE6xTVp2YZSTIcma73QcAGYul8rWL6yQZKxna/La5tqLGjX70xv0yUXGxpcFkZTg1m3/eVlY5q1HoiZEfRiP7RgHJssfb36LgxFUTtZjz/IAMDPOT7cNYvdjklQyGs30qaSepF6+esnt/Ok8z8MiantGmwo8v15bL/hZeC9M6dOVDrScmk21yzfbaVAK43Nr67JSP+jjWF6VPr6ohbsehZ8KoaGQTpLMHQhmrj1/cGhUlYH0bEph5h0/HWQOVu8cYeaUS8q9zsH+P3/hPKl7fN2rLUUXfi5wSiirhuc8uDAYjOXV0rb1/aRV2Ugd2q2ylkmx65uD/uGgfnFEB4OZtx5LkmQ0kw7sdWzmvjO9hUKu06KUyf7zw0T8QXx8Yjz1NOX/2u+86NRmm1GWp6anSF+rdmy0dCDoTV1bW+N+142B+13NcUXl5rq7iadQeCvoFwGG55J4lIhORiN3I7qWjjhgzEyPcXf8d/wWC1/fZuZPW+PTcc9VXa9uLzAcMwS/Dbouu0h1mKEQVC+wdP+l/n16rTBjhMVCZHqKdauhsBy3iGIJ8gohhtASGa4elz+UaZYoXfjADTpdQ6lUggxnFzIt2Js8kMyMWWs6ZjKYDYaKl3J7WE9aM88z8nRDNVZbD9oROv9jPvk4CZYenxx3XHR4Lnt6bD17MA1A9Vj7nRcdB6UzeAug5DCvyb9hfneXf1sj3FM9ViM6rTZCyEuFJT0kjXR0uRs2W/h5PbuOqTh4zFz4qZB+loY+OffD3FabGYrr/LN5rhpVbzabo3+PYvWVK3uMnTg6Ljj67H2YT7l8bnBhkPaa7L/stlqt/Of8rjHD4nsxOh3F2m88buyzO0i95YY/HSfvOdVzWPexwL1K7BepzlmNA6scw2amr4GM2c/Y4pNR7xUta2wI7wWs0aknKf9tPyyp1tBJ25gZArm0uASFubhSFH8Ve229mNPb7qFvYuapiSnoLeV/l8X3wiabGZZP4l7C6VJMUNrR8yxnMppot97qutWJx9wxQ9/ZPvwUfxEL74Ti+2J4OEyrmtntdnA47H+8xspbVTkUBKFYKgpvBFr/DKay/5YPSxjpq6I8F6x3HKmtUSytSESHOWa0HDdt+lxyxx4kTMe7wyMRVaRJCe5n6V07XW4aXVdceILWU9Z2deqB/IjvPoYJib+IWArF90WDkbOY+WocWJnGgdUqdKGRsPuSG+qeJpWS1Uq1/Anzth2h9EMbmBkCTBv5eG94E9MJSLLpExNsmPBIGOK9teBO7fmVXUEZGtH4f4e5LfvMyVTSP+Q/HP2KYWstv1mGGgKmLSzmU7OpbfdMjWYzaNxktpiNRuclUgIN74UYh4ZDNMFjfGzc8KmRN1vEUnHbO+O/5cfJcdtjSqFZTnGJO845iGx3cbQK+q6SnHmehlpRqTt9w+f/pjmHLZQLyKHllAXW007VXSEkpBjQzteQe5XLL+axqFF/NRQ3E9YwYiqvhccilJmVOLBK32b1zJA3/x1//H7ccsLiGdi7gwoPC3cA5zEoj0Arv2bjaAMzp5+mMUYmI1N3p5bFZd81n+8W2ReF9ei77sMU3NQcpPb82VdZ74BXWpUS36cwNWttZjzs1KPtM6gOImivSXAd6KL0obQmrZ0/dz52bypwJ+Qa8JAkxy7Odtaef52Hik5sCll2u9w0BILeMeiNVptNKBT8w8GdVmsKzODc61xtqSP7ObvjrAPngTCbPukWfy1CRBWttaIXgHmgokOHpL8pSSXeaB6diGReZPAImhbmX8XBm4OOc3bjcQtVKLYCiwXpAsXzO1kNwjvB/BlPyjMoEouJNJ+Zx/XTGK9NcWDyxuxYrGiiKEIbwgLqveZt3LONWQftBncv8885caUENoba6LjoaMuGaKuZGdQRGQvnFpeKvxSzr7PuP7khyZUMii4D6cwwHeWOcfzxj89MKAiWzywcWb+FUlGCEij8LNjP2g3HDJjlJpOFnhmsPjoy2pm+rn2CzIzj5G47sX4NhXrP9GaeplxXfaRRw4VufGViDRoM1i9tUNQTDxP0ifhu+8rlNecFh7zzaq0Cq8ZyYZkKc7lcLuQLRGVV3pV5kV37jWzmEPdvlQmxqhpoyKTyG6yqCegOJhPVtKHx1lZ1bwS4Qtd1X/K7eJ3XYPmuU6GeGG4/C2TO0O+rzOk1wsNG1YdiqGY1b2IgzCUsIrCZIfxYKB1Kb6dtvQlYNLE6FH8tUhnO5/Nqv6iIsx8k38YZ2Gpmnns6F747irsGvQ6apPcvpEwxJBmiiDmKuZjLZwsLOcuAhavadeIH0XPWI6/KtGsu3rv0dKn3dC8eACacaqFhacfzG58cb8rSO2Bjdd3F2HPaSvqhFZaUHF3CzL2g6Jq1GRzFnyQcVfxQ3PUZ2U7bEosVQTKZTMXVIvEGKecBA0OYYZ8bTxq5Cr8REx0yT3b7Ff+c0agsxPfiRMk0GERBbEqYcR5cs+UTEx5xnZfV/xYfeYnOyS7iEeDkteJvRavMS1zJyBmLXMlkUPOoNhQDIy3dQKpnHfF/xGHaqJXY1Y4/+ddZcG/tEwEPQzfBpAWTd0JXoFYzc+ppai49B37OvcoGhyrdA3AGSDK16IwGQ2AoNPPDx9LBYAYLb8Fksp62ui+TZvZYEXtO99i+sMFE8Xo+Vi1ferPUCfdUJ/Twv+eq6+6GscrM3Ma1+SNHNfCMZE7O/6tASxrAyCzmRZAzfY+wWMB5pFKpsFjYZLHXdiqE9Y6ZjbUVT0qSm9u2xUpkP+sQ/13Ep9epqVr/W6jfnc5JWgkIyjMuqZbP1Qh/6IYYyY6RIpzkmiWOuiFJL9U3AqYTWSihk69KOYVseKts5XmD0YiF0vSpyWw00xwBLJflD+VNWQPqqHaQ0hstZWZSGVdZw4inxGBQd0RrzwANh7sTKvxcUMOYsEbG7sdIdRWDgZhMsgxD0WQ0WS5bUrOpwFCAUzJR8KdDLMlcDSfXjMpKXGXmzb+veTr1bWZO2aHh1tZgLs79c667uzt8P0afzu/538+/fukd8GL1nLk/o74eBjYeSv+FfhrSRLzi9xP8Fzw0LGiqsHea+mqY8dJqETOxx9qTfZ0zfmqwHLNQSYCE4droot8YM1Mt+uOc3vSu7eWqizMbzFx1+kBbxo+H82Behe+EOUOZP8VDXLu7uiHhOD/oBMcGs8HYRfwIpi5DcV3a6Rgyhh9Tt2lbax/fbo1bg8Bjidkwct21v+cUNwrtfbd1JE/wM178hXoHtr8/GjOzIAh0jaRlA1QN2bDRhrHarJB2KsywvqDncEruFNZsstmwInquezBjoKhDgCueBpk79G0ctuFkuhJvYOaa39c8nV1tZrw9+TSdfJLsO92Ld4VuB3IDHvr8YYSDzaSVEnEuVjVM6UMJunRiJUEqgSqzJ/08Tate4nlB/xKLYr+zv8GHQmzsz2FpiwYlDshitChsTzQL6MZLb5YNMnHsV3SNdWLiKo1bSTAmtH3LpxbMHwgbV6uPrHPCzwLmd7PW+wbIZC0gK8u6IjmQT0P1GCjJ4roIqS4qXSZ3PP6gbJhV1taqPV89zq3ntv395mMlaaT+a8q/les8a42ZefnNsvvPRE+ez8zXaj6VvdYqYLdkoYR/Qzb9IMAV79ev0JhELE7LL5bxevsZO9Q5da7A6sai3uBlHFBsx8zKuIGZN/IzzcXfjdMocG+D3wbxc95+nrfx5LYr74WowKImO4imboOh4gPjLZbM8yz3gTilKrs+HAfpxdoqvBPocWw6tnRuqZG8grXfylgIDIp9Xl4pyhaLoaaeJq/IqnHFDI3X+hkvV6vzQaSJpH3G49hoMJqOm8ABvJnvNtL30nllyP6YlZWinPgEidQDI70gZeIa6LZ/tctagzdav7S2pT/JhstQwjEq30jx1W97DKsnOhltETPn/5UPDYXIilYq9Z35WKZ4EzNDW5N+qGSZFotFStHp2RQNiJNWJStvxUMS34mqAJNr2K6H0GHCdsysjFrYzLVYW1+zfma1mC30XdCGLCdMxNkGK/Tzj7sMNptNFAXLcQvhULIT4fANeF0DHtiWEDOss7bHNjzuRjrpEdHq7sZosViovMkfr99Qo19s83t1tFltS58vKQ1cDYaKpm2QuziINwSe2vaWGpu/+E6UvpDq9/HphEpynPKIGwnFoQLSImaGYmY8boR9BfWY8m31PBvOAGYO/BKgx6Bf+jXwWfazZB2VV2VBFHqtvWS1rmYUELfqYc8u0NVmroXJZIrfj6sadeB2gB4XhMJWH3toOFT7m9RsChYQ5JxTpmBwJDh4bRBa2G69rwxQEWFh4iS1nLzhuDZ2bYfXEP1/XermTFTz3Bxvt/H1eHFuIee8Ui+Uney0K99Ij70J1U+upnDt8xjWCtcamxl2F5VG+vrap7uJmYkaVP3k4q9F5wUnrtJ2puIPWxaWCTMfMywVltSK2bDcvNfa3IxTb+hqM9fC9pUtdj9G19Df87//n1//B/c/MhYBRdcqnJnnGVhDjnMO6tRQIb4XE98n6DG4gjQq+FnYxXiWJavVli/koc/X4d5d+RkSYuwyclWbuVwsw7Y3dBmFX0Uj8aXJtSMnyYknCUmW6qQlmowmD/Ud6LDXCBMSamb1N3LNX/d6vP5xbmyFlsy8Jq/R5in4AiRmSKmKSFdK8ReRRPC8FWq8fGROEFNntdIcCFrfx8+ldV/W5Y9xNop11MhlHFzobTOr2MRFv//s9/Q4n89v5SgSz3dnm5mqij0Whd1zkircuwMnV9f6nTi25hjMLHdXXsOZLCbziplY3YpdbVFeY1LsbRwL6wKWLXBD/EHcd923bbBHWSJ76aQNVbuzcRoZSeRvodAKZlbjqEG2xPdYLMemp/gvlMgH3HpIb1FUZwOINzwWxjwQV0Rl3d0Qg00dGFxXpU8nRyzqdGo2vX3Fp0MztspmBl6+elnLzDjwerwQ5tqdfMxy0tT+rD2ZSta+spaZAetpK4R5l7kBGTtmwtXyZsuSsLw3m7nKzNVXrnPE/U5XnGeZnfzA8/+ci/496na5t/UPk+3oYpFs+dTxM7fj2HLCAlvV+qXVesrafaybN5OHRcmyFcysxlHj9WvlcnG1yKk5T9W4oppj2WQwcTU2Um2aSyVKvqY6dPVKDvvYEptZPUMtek73dBu6SRxYVZgrfa1eby5Ovum99XPOK6/pMpRXybaKTKJTJA1t5l3ZDMAXAXnYTlq3/pXoj+scZKbtrLtpxPoivhJzr3Pqb2Dv0JDyljEzeaXFYjF9auk93dtn76NRMrlX5JpgG6txM+nZlH/Ej+PovWiVmTdE3tGrU5nZc91D4uP3s6PY8dguAkwXm5nb7pnavrSRtNN3Ym0SApRns9m8KRJ703tr4+d3hMLMmCPlD2X+tFUrmzk2HcvmcwbS6bZvq6ZTLhZh80PHFkUxMhZR48xrR1w87AWwX7VblWqj7usYyjCndplVd9GaObYct0CLkVVNtot8nbk3y3WetcbMLCl2MhZCWdl2V2eA8EYwbKxdTHZBlL+qmTrlD0XVZ6bazHI1xZzZzBrazMD5c+e32sw7Wcj9F/q3vlK1mWvj53eEwsya28z1+VySpcJPBVBL5G5kx+yILs510SXT3bL9jWSvuFw0cYYyJ/OneKIUVHUurqJHNHEsSxIxS6v6rPIdDbT4USuYGU80u5Dl1NfXfKT6tChwTerqYjKZ8E8wQCFf4D8n4m35zCJLZOb22R1YU2nyd8/p3sKbQrvS4luDltnMrssu5yUn7jOk6/yF87CfiQa0ynn/4u219gbHgmrUcb6Qn38232PlPQM+Vasq/lokWQoKaC07alTXQxfZcSQVGvfKydvazOViuUS82QZxO282ZlHfOcemfNvNWCfZBPb/su/fd236pNthd2ilaQMu3rMpDhwa7rgw3qJ9ZrweT9ditkAIhXeCWjdz0xmWCkuWasEkErhfydGt9PiCdiHIIs2yUmeo4VCmPm5Ey2xm8FWxJCpLJ3lv1ZslSx8k6KVKbHNlbxMSWHiTL5VKSr1LTvV12+0V3zUkmari9T+R5Cr8ViQVGne2h/dgM5ssptq4MdWPTY9FWfBf36XAOF5Ju/81cfvaB2i4XGuYmVMsW3GFxMqSoL+3Qs15NjBz4V8Fnq8IM1RrzC1OifjNLJD1nnT3w6oqSbBksOQ7legiojXpVmCxQ9CyfeYiceCK+WrWlFKfvGLD4Dxba56Iq9D4RFmp140f43EjnpTws4Cng4eyU7GBWoBVLJ9YuEa4txmbufb1nBIR/JGZZQlrx65Fv5rSaJoFWQTltfp8Tqf6mlJRdFlY7u7qXlPivbcdqTC3iJl7TvWIb4izpM/eN5eeG/3raPU8G2KzCevae+kxpDr1jLQOh9aHJYBmR4EfMF2CI0HK1ZzSxS/5eDdd7oBDb5sZGunc07noRFRlV6hFEF3XgIvKMtZfyEPf6d4q0xIJyr7KSJLsuOCAag3SXn63XMqX8FwgyX1nevsuOBrRmUjGjyjyx/hCoYBVeyebGbO//KsoVbOFOEXbNNTMeywKW21mcLWBbDLB+m26binOUPi5MHhzsL7euyaRnEolDkVqXFvmlJre3b/rXvsP1/07bu0/2x9jxaFatOIjJOWCq1e3+bi40sKsKZvNFr8fdyomGR6b2hB8EzPnF/Phu2F6bDlhySmWtu1LGykAKBEtHVxhP2PDaoRX0hQwk9Ekvhe2/dBDA71tZpIZvk52mDF3R//PKG2LoZQHq1Br9kUW/8Tva0OmEg/47OsszGxQcWQigseReZYWzOLo3SayIE3HTbnXud6zfQZBkJWgg4pUyErsdLW7su0PNkddgcz9K1drM+P1UDL4Lt76h71vc5A9l10t2OMGS5dFNpAoJkWHN5XXy4aKPr/52PSJieyHQcHcIf956yitSo28ntjME62ymS2fW8CoYIAea09ZKs49n6MpNbVngJWF61b3P4jT+4wNKz3xxyg+fetVK37Df2EVfxGdF50kx+0LK7giv1joqM5SmkNXm5noOGtrydk0XV6z/y8L9Y4+FZJJrrBwsUTCJ+afz6tF9vF/wq+CvCqlnqZw58MjodRs2mrlvVeaa3ZFdx+NBtKf0W6zb+vIhFKw63m6ue5amxkGmlSSiqtlkim5RiTK9KnJ+rmVcOg6R8sD1sokbhcYoiwTvzqdS1hlMEWLSj9wUmJRWE48SVDNBcogKUhqd7Sy/mZ9tNRmhpQGh4NY4D0Dnl57X/L7BA2jwxkCdwLhoZBqifXwv99glYli75le8DBuLmih70wf7jh+aT1trd35dJzp22+UVSePetrMmN92WpGTnvDfcm5xCTMb/xQKgmqVFUkeqtjzRY/6G24VNnYZKwlJrrLwkcnI8uIy+X1T6FJ6ShgMhXy+zpbErjMNn2qusZkpMxd/Kvq/9mNtyr7OVb6gYjXsVMrCzJHX1F4GXqnOMWgfpKavIIKW4pPRKBeFPYJp3Ae1ot1O2PrPWmNm5pQexe5LTjCq74Yv/M1y5G+RyP+JQOv+n0skEpCUHLhLKiTW3hcwA1EzlHgj2qECN24+Pb/8ZslxzilUteuZhzM41q8rV9tBdnFrmBl0US4WCS93cZSZl98ISuOkymvEFbFcli2fmbkGbOaiWLRYKqEd8m+yvC5ZP7PTdxk/NZq7iPaI0Wg2g4fBgLyRp7/Boyk9L2EaGEokNhgHVqu1/0/9TX01rPIQD8snpvoaxK7fopvbsM9MAd0BKwVYRKvaPdaTVvxg0oK9lwvL8X/EYZjwJ8zBoZCzrWWe62thGjMzpyxyvtuB8Eg4dj9mO9uXSWcsxy1UAvM/5sNj4anJqU0rnGpR2/9op10UIcxYFEDvFt4Cg42+rNfWO/638Z0i5g8QiJtntYzJTXW/XD5nMplAFLjbpZWSyszx6SiMC0xT2Kvk+ZHi1UlZUY3paxL34rQon/uGb9dnlH2VVSUQn16WzEStpbH0/y6q/lVcSXmdRNeTep1VzxNuuFQqQchnHs/AwsR5mm7C1k1KI+QKS1Bc67xK+iARc2Bn32/xt6KtWlXu45xWVgA9usNADzdfIOWQaf+KwFDI/nQuNBxql+LdamYGXJdcEMjB24P+G35RuQvpp2kSFfim4L/h2/o4a33dPad7QNS4fZ4rHpJrVRP3i4lr/8oGcjiIRfCJo1gQcos52Jx19iqwimGch3qidJCA6ZF8lCj8XCDGUvU1xmNE/jlSapc0RqGZofUZD7cUQqImNpmUirlq3Wyvx6talSRWeW3NYDLV1tDud/aTmEdIy+9I8jP+1GyfF2jsls8s4jsBdtNOr7F8aiEb4M+KdXxR5ZVyYb1g/GDh/sOVy0XcH9JfQSmmk8tnN6VqaggQdeRuxHfNF50ed192+276gt8EW08qrWZm8q5jBtAyFOa59Jz1C6xhxIFpMpri/0hsmyhX6+u2n7HPP5vDzOu70FeaLW2K2fbd8Huve0ndmWqOO8ZuQ3clgFSLyBttR9pfJpvPyh8IpfKneP9tH+4JZjb1XoJPSN6Y4qsEV0PmMy8y8mqZV9pNrElrvlsfs/PA0svvliF+mWdpg5I0iqXNfcmNXxoVK5EYKRuvAcD9xD2MTkfV24jblX+VLywW6PNP3I9XowjlCuNtOS6+K+LyoCX1nulrZGN5E/DcMRnqv8b2lQ0/9V8D5Q42Mv12pk99ti9I7kQhX5h/MZ+eTYfHdg7b1ALQnmL3Z0izuL+NY4zdi7W4nXAbmJkCy2SDK2Xt+XEMZSY0EoqMRcxb+jPjbgZuBuaez32MN8zn/Xd8hmPWDfFDHXBcLhUzr7JEYJQd3f47Dse57Vu6qhHs1E7btR8STBhoOsRguTflv+3HKtlnIzX6TNtdD1TkyMTUJp8TuGVZWKrGiZDFtybuXd72mLda/EPBvj/0tbeb7LZkAD6HCUZKKSxkWmDTQqnpsfVgfvZf7A+OBH1XfS27J21g5mZRy8w4xgODSZZ+lqzkM2+8Rs9Vj7oLSurCW3v8X7dB4akD2L2xhzHwp0HpCwMlVtv1G18Wd4AkhA+FxHeib6K5XSJOuYcY6HHba9ntE0rzLQM0Hf5zPvpd3NGS/k+wpYnueTETuBOA5gUNXMP+knXQNmZuHDi/GulFPys0HArd9q+t75IrC6XUNeDpKEmGdUq7NEJgmupp1Cxcl13J2SStK36I9953BQnPWpe7u0j9ZpAzdJY6RYK0BdSol9aXg9e97j+7Zx7PHIz+zNxuAQn7hPWUdWlxqfqJyg7hMaN/ODSX2qY/cy2wKJKmap0BtYsy2Nh3w9eCBC9oy1DjYVdzx/X+qA4G6Qip5FdYLNbT1shY2Ga3tSzvHU95/kUWy3f/2fOJ2aTepd01YOb49/HYdEzzK9v2KlQtwGgwVmy2nZeSXD7nv9P+bWdpVco8I70R+VO8Vk9UXBEHrw3WX+9pssqhzwytD3GluLYmc78jASW2L0kMSfL7ZCttByiGULnjD+LeAS/MK+cFvTzqnCbMnH2WyV7M1mnPt0/U2uTxe3ESuKNUNoQdstVmrkVmIbMHz6q2gIWMqYMriUxGSL14jXT+6ESUZCbU1dzUPl6afOKBhVztfcGtrXVbrb0wPTT3U+wK/y2/xWwJ3QyIw0H94po0YGYI1eDNwZevX+pkFahsHLgdIPUo1EhaGuW4g80M7rKfsbfXYM68yARuBmxnbC9fvNSQHrFAwPzbdS9A9Vpr9bl6QE220Qnlcpkj8S3d5d/WDF3d/AmzfNoWvhtOPk62eG5gKYeqD37mFNnW4yM0YObAUAg6ZHg4nPg+occNwpKW/5FkwOOp07hZFSSWcyfmkbk2qpeyLMe/iyfuxyN3I64rmhEyBemN3MXtGhujZvNq+NHaQnwvnr9wHtbQrtUL9gzize7q5taJJMvKaDlhyS5k2hJcBAsrOZsMj5GMQD3kWQNmttls/tt+0pv3u/iuu6B7APRqaKreKy77WUePlTeQrE5lf/OYwcpbd7KZ28hIYBv/kB/TKPlsTo/Ivvnn8zKNBqsLUmC9s5k5NBLCGLs3pWZZag7SvVVWIk/lNcI9GI1G6xnSNwc3sPV+fsjzzPczg9cGOR3kWZt9Zv/XfqiU8ftx21c2mgerLXAL5l9koTmrEcsYwzcDcy/md7rGdjESiTAfCVu/sCbuJ/TYXZQkKb+YJ2XZd2P74q+k3BKpLNmRSD9LC0pr9fRs2nHOqZPPRXgnGqq1ptXR+rlVKhZj92JtqQcEaxRKvveG9vq2NvvMxGV3L9Z/sR9LDtGadLCCaDXP2k2F0J1QnX3mtjBS5lk6cCcUHNHRyZFbJHHXu9IypzjzMZrMJp2uZD/Aukz322k98PH/O95j69GJJ2m+t1StkkmO12U/CVUIOc469HPc1gEEhPIzTEgNtX3NIsDARVPTU+GhEFRiHLTAu0Aqth03YV3fVklrPTMnHiTGJ8eTT/XdThR+Iimfu0abYNbSeiydGTFCihN9nD8kXz35KKm5jQZ7p1qzWqa1StRj1yVXdiGLRaRdeciUnx1n+ywWi1YTRssIMKwxULYzCxnraWsL8opdAy7hrQD7Z1uPqCAKpMNQSyCvyljC8q+zude6aCW1iN+L13QP3BGFn0jPoT4dTJ79I/siS2rxbuzXge8FktTWxVCWlS4ZskRkmDBz5dhiImnfUKDOnz0f/XtUrUXXYmCqJGaT3gFvUqPoA41js6cmptxv3fHJKOlCpHO8i+OCc6mw5DznhObpOrFFV5FbpGGCA0lbU45LKomcen8c7nkjmuH8P+fxSvclt97X0yxg84MPVU6uHaF4z2fmNeRJ6YOkrBSGmhwvcmymnZlO8LCZI2Nh50VnuzKQVf82rmT/8qJxbHbV8+wNj4STPyR11fH4U/z4f49DpU88TGw1PGhNX/0+nQKcDEmWOTk2HWuNtja3ME/7g9UBFJbUbMoGHVtnNWEPmJqMQKnmajhZHfH7xKOEhjqdUnFdaWFUsZY5esx/XrktriuuxMMYGIjsqrYp30v1b0Nw9inP2mdN4YJGR0ZhPUbGIrH7OoZ5YmU1Hyc9EDB3SbP1jZqn8EbQ27cB9d57gzS4apkkcw1YywDtIEE8TB0GKP/p2TS3hZPVETodnppWq3D5Q1muVvbkKt5sJU7700qBJDy1yN+iUHTTz9OkD3MNsEy3TLxV//Y++VmXrCnvVS8pbf08k76Q1nVrvv+SO/s667nigaZdG/VKCr4+1zeWk25B+a57PFebzjHUFeJ7MfUoZbfb9TZzmoW0KmF92bXTZWQkohVP5hcL1E5W/Nicelx7ctwliHF4OGw/s6EqqFhqhWanQvVv74efdclnxs2KTkcdZ/vi38WdemaQ4uRujxvrWezehhD2zEKmkZ3YPSP9LB1/EMdi0Xpbi9YJr/PX8EiI2J8jHUfLiQcJKNI7cbI65hfzYIL9l/ihHcsoG1djEyrHm+wULDHp2RTuW6ImxlOWWr21CX6ez8yHlCz0veVp6pXPjJUmMj2FK9PWCtoEWveLVooBVWJJw2yG1o1FZObxjB6fSDuhQYfHOtqCDNWtkGTJbNjREk4/TYOOfDd9nVPMmQL6QvxevD4nq2PgdiBn2+++QHlVpnayXGMzY7BaN/MtZhGdq+mnSVXPEouijWv1PSRq/2QEakJ5tbwHqdGx0ggU7KXFJW2toK0I3Al5Pd6iKMLyoZkX/tt+cKYekkYc10Mh22lbazbSt4XZuOMUh0UaGQvzPB/8Rvug2v1A1Rfqc3LtCG1znw4X8R1pVlyJ9qV8oxxv6z7EXM2+yEbGxp0X3TRu72O34NbCeMyI2QU2gurXrDzrW2kkNBzKv87Gp+P6ecLMZvPL7EudTl4LGnENYW6jLVpHx6YxVXgiMw9nOqq4ClfVF7b1YO80wlCCLbMfh4v4S2mNVCbgNo2Wz7bv/I7lw/1mCYJEs53V4jatBx5f8NsghLlZeda3BhjZqVK8hVQHbvyyOg24/vl/zkNRbMFOch2Ae7e9jRBymuFMyhV0WCkC4b0QUfKEmmJm4tl+EHecdew5vh3MTBKZ15V05vW1bq6bHu+0sYe5GnuQ6L/UX8l2/k+TTTn2BzxBUki4WKRWvcVicSvO3abkWfcaYJh80HvD3wbnX2Q7jTEaROpJCjZMeCzc9uvPvc5tFWa61515Ttpi6pHlsk9AL2uQjTeNoiCqPNksJEkSf6lQ61plVP7faKqzHEOGg8NBPOi59NyazsWwNoG0klP2Vmk38uyr7HJhOZ/Pw0T1vvb6rvugUOwew9uC6pw0p+oglqfHepl8lOyx9Xj+2KIqcPVBwi22AIs37q3zkrMDW/NgicG1NcvJ6piaTfX/qX8POl25VN729/YzuySoQGyyC1lo+N3NdLTWBFtlldJ17lV2/G64uFKi/iDnZedOHqhWVOekOVWB24G2ZJDuAUThEcXs6xxURKEg1PaUULoWWyyf8e4r7k74LokHCRqtPTXZ5gJJWwF6xEPfAyfXjnvT6QpCQSGoSq9TJf+dHPOndnlk+CDnFSfuaiN5aXoDF0NbMgX/Ogo6jP7fKKkacD/uvOjwXvNto6PpxMzSB2nq3hRUf5g90F6w6mDNm38677vVWSEWtaALYWx6qrBYqDx/rOVn7b22Xlw/b+Utxy27Zjjoik2fTvO0iCS3z7teB6Rt2F45WR3BSHsoekHSP2s6tqvHPSd7dn1vn60v9TDVaRVanBecEKXsi2z071HoDpmFLHgFjFIbx6EXM5O9u7sREiZ1NwzBdl1x9dn75n5Ibo277ASUVkpzz+fST9PiO9KXDIYTNJlGrJRWo/pAVDuZcnIHSjKYBEpyUx7snUZwUVMJVcRgVnzREu3aocxPHFs/5xvxX/Kfk5ZAuUIuyHXWDh/RGi6RKg6km+x38fxr2NT5+PSUy+OleqK+NjPpIfTDHHEFZ+bdl938KX7u2Vz/xf72+oRVgIpzr3MwkIhdx3G2M7bgNzHcrA6UjQpoP1clTwvXPDoy2rGaTu/p3vkX82qfIHXMPM3EH8brsPHUwxi0oE3vgk7U+Ecv/VzpOb6pxgg0rEbebjhmAN1lFzJ7/OY6A5PTddmFK4T2kXgQhxYZnYzGJ6OuAQ8trqyvzUz1ft81X+ppavzu+PjYOOmudKm/kbxcnQB1GhoLjUmChPjv+DVPptUFXRVOFt4saZUEqxPM5s3VFymkcxKEuQ4PE3tmf7tr2f8vq8xJw6YRi3WDZ4AWCa0Hk6RjpwRE2nHOgR8wZfJxEle7QQ/aDlr2msITGv3rqP8vxLOd+EciMhYOj4VHh0d7YZO26pYJ74XcixzWlKIoUnu4Q3reNwJoj5STsQBHJiIdaK00Avqs6zAzrUO4Z+AuFf6Vo70puWq+FMmUOt6E0QQhwZVgue9YYVZBmVIcEtPPUon7CVlvZq4FbGnPgAd6AvG5v86NT4yT+p5nbO5Lbvs5u07RzjCB8q/ysIpp10XSOXU4iE/swHTfOiiWihBmo8WoRwnUlgHrJq3luhMzY53djwiBKjgaKkfisWm+FDnG7Gr8JJgY1jM22OpY6DtZ/VEBpgx+O2o0m6H2troLpOpz9/3Ft7S4lHiUICEZitXqOOfUiqtLK6Xs6+z8sznVO0226S46W9zNQCvgPkObit3TsxNQSwAJIT2fd2BmsVTcz8nBEEq3WsOmsdmuY7RTF6YlqdlyEBQ3wGIknoW2dYGErghjFT+qP5lyNbVjrX+w9lp7m+VPwvn5XDqVFEk9N3KFdF8OMmw8diBVU4rCG1KYdqfQYpIrdi8emYx0/nfESl3HZs69yu05+kX4WRCo90vpaKiOxuPmZjcmYIJhFAWNi5/oik7pzwyJxS3DDx4G6JQkDN+PV3Z67Xas5XgYPad6dhVsvDE8FKI8bD9j893y957ubU13XL0BE47bodIIlsLAnYD4TrTZbFB2Wn5pzQFER2vR7JTPvOf9y/TzNJmzaxxHOkutdZMGU+TYfaW/2VPB4qM+7egkSS44EB6KjuvPTCJMviTFPcX3Yj6fnX+epftpagyW56qnx8qbzTw4ymL+GMWBGUAzma06W+BtAe4GdOxtKy6IK2LgxmCR5P0bopPj+E3ny3PfuT5ucse95U11YxqE8F7IZrJr60r/it+47q7utd8qx3vrvei95qVVRJOzyQNBzp3CzFsBm54/6fNc9VEpXS4sZ19lYMakZlOUsTeNsLf7L7uTj5MHy63VIKLTUdxt5+XNk5Jw8o2A+GvRYDAq9TSMeCXX8fIM/QJ6U8WXsYWfM88yexC/7IIiyVxlN1499nr2yKswB3grD30nDnK+4u18/a7jmHkr8CQq3rJbPmlVKpfKsB7lVXlZWMKVd3/Sbf/Kjpt+mHh4E2gqhWfAtSnCHjdhanqqWBQJXa9zykgSnmE8Q2fZf+UdXREYCkFCtmVm8KE4JDa12wzNhVQO66qtE1Q5dlzcYyYZcbzf8tMscXL/91TKp5XoXGbeFsZjRuNJY/Uxd/rN1QTEfTAZ5Xk+NByu/T0p3zEWzr3OEk7mlI4NpFt15ThyN2yxWGxfde42qcp721rO0C+aKmhBPCzbSXL/xX1VuYHZDMOtqNQA7nxhPgDMfJQB+4L2ZJp5OFOrK1YkOZ/jFE42dZkUW3HDsf9rPyZix8pzLe/ts9IIXpl9kaWxn9K6pIyVY8+1fZkbpOjH1/7AnZAoip0cEEZxwJj5qIG2KUw+TW7SOeN/jxf+VYCJQezDbmIZEs/tluPQcGhqcqpj5Rm8Nzeb3MlyDg+FGunDlP8xHxkLb+TkSo6U76Zv/3VXHBedvDUODWIpv9ThwsyYuXOBaZp/Tbq3bprQqSepzKsMSIP236w/wqiGytohmS2bgMurYzlj9A5463erz7zIhO6EqMdLkiXyrWXlvbJk4XnvVa8mF0k1iFQq0bFpLRSMmTsXsWmSD+y7vmECpWZTIGqjYicbu3Yf5VU5OByOTkY6U55JDfrrHixPO0Vrg3Xnn895r/r67H21/mThZyHxfSLzPKPEeFXmIY33UnIeiQRqVT0C2j7VIDpc02bM3KEgtLxYCA4Ha2ewIslzlWdGcgPJuOsxt1oOj4QjEx0qz4E7gfz/y9NM8m35Gfchnw/QKAPIVW4xWypJatzBx1fSythKZoXzYp+2NaoiE1Pnz52fmphK/pDU8LTagjFzhyL5mEwa6JnqbzBZQTXBr/00O5fO41KpNP98Hr8x1uTu2k7yfUrejzrXcVxcKXamMONLwRbwXnY3Unsk/TxNZ1ud11hIVpnGRZRge8Peid+PZ19lO7BqIgVj5k4EjffyXPXUerBJCuuWVnhUmIlFSfaZu7n1NRybLBanzk3ztAV0V9pTYp81SeiIdVCP6EsYzJmFzPhYuPd5pjOjOxkzdyJo/IP7z7t3VwbZdhtI6/DKs+oixxZjKxpTawtoxcVSMT4Z3WfNsORTvUIAaa8JaBBTk3ssAKw3GDN3HEofSrS7cqO+FvKUNsS2HtCAVv8tf6+tF5bF3jjZcsIc+VtU1/RjPBH/cDA6Ge0717e3eG9dwZi540AzlhvvrmwwGJV6Gh9Hss98MAFRnH8xHxmL5PP5pjgZa1+0Jf1GfNd9whshdDPQ+3q/re00B2PmzgLtruy85GyGYWSuGptNnoXBUMkxOJiwnrQmU8nMs3R0ekpcKTVUW7vuXrS2wKeER8LCmyXvNS+pW9CqhuyNgDFzB0Htlojp0vi7CDMr8djVZyF3dx1UZlbhvOxyKrWllvJLas22rWy8df+5BQAh065UJMCukyqWM2buIASGAvnFQuxhrDn9rUvdW+YqO8yt7ZOkH2Cj4sd3yyevyqQE2rpc/FCU/i3xn/H8F3wba6pYv7TOPJwZvDGIY/06nDYLxswdAXBy5G4kt5ANDgeb9az02nqX3wompV8pHQ0dXzmoWUCbpVHWVq5T6rc5LjhovZTEg04J82TM3H5AksHJ2YWsZ8Czp4oW0KsNtaPl+MHbmjqIoDI8PjEuc7Lvqq/t9jNj5jaDlMIeCoGTnRed4bEmTGUVhi4j11U0cMZq/4ddnxuDZqjI8+S48EZou/3MmLmdUDnZedGxj6lQqUxg4NSRoXVQ+Rlj+G64jb1BGTO3DbWcvJ9F3WAwGgxFjjMq/i9lZE+ktfjIz++F2P3Yfmqb7AeMmduD0kopPBHeNydTVPel1Hwp9kRaDpWf+y/0xx7G2hIfxpi5DRDfi4M3SXHc4HBw/zVcLRZLsSRt8GazJ9IOQJ57bD3eAW/oZkC47fd/vU1dZF3BmLnVyL7Ikv3JLg6ErEnOLR5ht2GDN7vzi8IeVtj/aH/54uXgdW/8fjzzz7mp7+KtLGbAmLl1gJEc/y6Ox8xbeVKaS6PHTJb/Llpng3i22draXvAn+fkX2cjdSHo25b7s9reQohkztwjCW4HmDzgvOYMjQQ2rfJMKQQZiLRuVtdXI1tZ2A6IbmYj0neuL/t9o/B6peR78a9OxQHsAY2bdAUJOP02TCpIcF5mMQLXWdp0m9x+qdbWiyKGJ5TzogPT22fqm7k2lnqRgRSfP2CITU/uvFloHjJn1hfheDI2ECosF/oRZPwuK1Bjh1gwkv2KNO/hZFocGxuNG6NtulxtEnV8snD933nPV473mbbYlZYNgzKwXpA9S4lGC9rLU1XAyHTOVuktKyWzyL2W3maGDgBV87oe5/I/52L1YajYFW9o14PHd0KCm9yYwZtYe0KthJtFOFHa7PXw3rNNKXIGBq+4zKzbzocuyOByg/dIg0onHCYg0dG/nJSdYWsPSKIyZtQTEOPsiG/17tCiKnJIc57jg0NuTSe4/zWlW4r86J72WYSuoSJdWStnX2cQ/Er4Br4ZZ2YyZtQEez9zzuehkFGzMn+L9w8HWdehW+z+SXlOHoTLBoYf5hNkz4MEPiHr+n/OB26QquO+mz3nRuR+vCmPmfQFUnHudSz9LQ6/GXbCfsflu+bHKtpQeuwxkMe4yKd4vE0uZOkCgRB24E5h7NodZlHiYABO4LrucF5x7sKgZM+8F4OElYSn3KgfLh/ZVGB0Z7bX3tql3iUyq7a4rdXZZLOcBhNls9t/ye696hZ9JHiX0u+hEdA8WNWPmJlAqlWASzy/Mk9qRio3qv+PvO9sHGW6jpWpQ8PHfjJkPJozHjBDduR/mhPdC5lmGdM9YyFCLukHPC2Pm3UHcFa+y88+JDFMe7gQZrkWl56PSn5mlMx90WE9ard9afX/xJWeTYOl8PgDd23fd47zkru+FYcy8IzbxsIXnO02GVSjU3FmXxLBPQG6he/uu++j+SGRsPDw2Pjo86r7i3snvzZh5MyRJyi3mkv9IqjzcVnuY4UgDqzSMZ6jZ2ddZzMnxifHxyfHgDnsljJkrkGW58FNhPjNPegV3jD3MwMBRkb7gxA8JI5ueik9GoX6Dpb3XvbWTkzEzJ66I2efZVCohrpTAw1gInZedfWf6OrPTH8NRBtnKopGh0zGwdOppyv+133nRSUX66DIzpeLk42R2IYNvwZ/iI3cj0Gc6s4kxA4MKiLTtsY3a0uGhUPy7eGQigl8eRWaGVZycTaafpsV3Iq7fM+Dq/5Nb1+6BDAzaQrWlE48SULm9V7z4p9VKUgCOCjNLH6S5p3Pjk+PUOz06Us83yMDQ4YBI+2/53ZfcsYex1JMUdEzuKDAz6a74NJV4mKCZTN6/eB1ndU+BYGBoAcwnzLAQfdd83uveEu2buR0OAzML7wUYxtRH7byocdIZA0OHgD/Jh4fDgTuBw8nMYOPE9/HUbBpsrGuFBwaGTsDh9GbTqg40csujT1UHBoZOw6HyZkurEs07KSwWGBszHDUcEmamlXriD+LiO5GxMcPRxIFn5tKH0vzTedKDT4mjZmzMcGRxgJlZ8W8l0rMp5Ro4/3DQfdnN4rcYjiwOHjPTMMzYdIxmNZHs7QGv84Kz7X3rGRjai4PEzKWV0vzz+dTTVFEUaVaT44KDZSYyMFAcAGamPur5f86nZlM0fsv/td9xzsGymhgYatHRzFwqlWjVQuqjDg4H91a1kIHhKKATmXlTrQ/PgCdyN2L90sp6NTAw1EEHMfOmWh+2M7bY/Zgmlf4ZGI4C2s/M4GHhrZB7nYvfi+Ns/Anz6PBo37k+tlfMwNAU9sXM+4G4IoqCmH6WyixklQLunO+2z3HOwVKaGBj0gPZqtvBeyL3IZV9lCosF2rjQrl3jLAaGo4zWqdn5H/PJxwmVh2kJW6ZOMzBohVY4wGoTEgH7Wbv7ilstKcjAwKAJ9GVmiLGakIhXugZc7j97WcwWA4Me0IuZa4v1AKx0HgOD3tCemWVZpuU/adtx33Wf85KThV4yMOgNjZkZenV4JFwURZ7ng98EG2xFycDAsH9oxsylD6XYdIw2H4/cHXVd8TIxZmBoJbRh5uyL7PjfxsV3IrONGRjaBQ2YOXo/mnmWcV50zNyfYSlNDAztggbMLCwKMw9nYB5rfnEMDAyNQwNmjvwtwgKqGRjaDg2Y2Xyc1dBjYGg/2p8CycDAoAk6qDgBAwPDfrB3ZuZ5njYrl1YlPa6MgYGhKeydme1/tNOSt8Vfiyx3goGh7VgqLHEKM/dYe7b+tZ4wm0wmajOLK6JeV8fAwNAwpA8lTmHmbRtC1FWzT/KVfeY3gl5Xx8DA0DCyC1lOYWbr6W0KfuxiM1NmzjzPyNMyi8RmYGgjxPdidXeJ409sE4hZT5itX1ir3mxOeCsws5mBoY0glXwUebSftW/LrPWEGW9wXHRkFrJYCXL5HBNmBoY2Yv75PGXm/ovbB1bvss/suuKBMGM9iE5Gfdd9TNNmYGgLoGPnFyvM7LjQv+1rdhHmntPEA16xnBcyrssu7S+TgYFhN6SepjhFEu12+04tyncRZvNxs/+2L3E/gfUg/l2cFdxkYGg9pA9S8mGCU7xX7gH3Ti/bvaOF67Infi9BdpvfidmFjJORMwNDazE1PUW1Y8sJMwh1p5ftLsz8Sd5z3UOqcMJy/i7ex9omMzC0EMLPQmo2Ra3l4HC4jmrcUK8p300fhBlrgyiKU5NTkYmIdpfKwMCwI2RZDtzycYq1zJ/i+8711XlxQ8LMn+AjdyORsTDWhvRsqvdML/OEMTC0AJC74goJ4QQzQ9mu38C80S6QriuuXD5L95xDQyGLxcJqjzAw6IrUkwQUbNorxnvTt2ugR6PCDE09PBYR3nppHpVvwJt9nTOfYBVIGBh0Qf7HfGRsnFM42XbGFvwmuOtbmujPbDabYS17r3hpdKj3mhe8z8LCGBg0R+ZFJnAzwFU92NHpeCNbws01W4dqnXya9A54sVqIoui97E7MJpm+zcCgIeIP4vHJKKdwsoXnk6nkTlEim9CcMHNUnmeTH/l5wOu76YMOwIJJGBj2CUmSQiOhbLXDOTg5+bhRSeb2IMzcRn6G/Zx8mFguLMGitn7JmqozMOwRmeeZ6N+jRZEUAmmWkyn2IsycIs8vX7wcvO4VV0rg5/xiof9iv+eqB4a09Qsm0gwMTSD/Yz42Hcvn80QcFU7uu+iYmphqNjprj8LMKZFh8y+y8e/iiftxmvOcmk2lZ1OOi06ItO0PNqZ4MzDUgfRByuVzySeJwmJB/lgJlwvfjYAX93DCvQszp+xXBb8lXV2xitB1BSydWchAYcCxZ8DTd6aXt1otZguLAGVgAEorpeKHovBGyOazqm3MVeuHQIZ9t33bVhFpBPsSZgqQcPKHZPZVNvEgXrvGgKVJTCmnrDccsQHs/2WvvXo2svHojCS7oSoLdORq2Jjqs/vcGNJAmCkc5xz4gfafe52L34tzXWo3jMooAkoV7k64s2xkY+tHectoOWF2ebwQHE08TZoJMwWWFvz4v/YXfios4783hexCptYeYCMb2ega8PSc7rFardrGXGkszBSwpalU03/CTiivlg1dBnldZiMbj/Koq/9IF2HeBPMJs5kzt+CDGBiOMlohzAwMDC0AE2YGhkMCJswMDIcETJgZGA4J/n8/LzIbNfhn3wAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="217" height="207" border="0">hla

Injekčná striekačka

piest injekčnej striekačky

valec injekčnej striekačky


uzáver injekčnej striekačky
 1. Držte valec injekčnej striekačky v jednej ruke (vyhnite sa držaniu piestu injekčnej striekačky). Odskrutkujte uzáver injekčnej striekačky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

 2. Pripojte ihlu k injekčnej striekačke tak, že otáčajte ihlu v smere hodinových ručičiek do injekčnej striekačky, pokým nepocítite uzamknutie (pozri obrázok).

 3. O


  dstráňte chránič ihly,čo môže ísť občas trochu ťažšie.

Pridajte rozpúšťadlo k prášku. Po pridaní rozpúšťadla k prášku sa musí zmes dôkladne pretrepať, až kým sa prášok v rozpúšťadle úplne nerozpustí.


Farba rekonštituovanej očkovacej látky sa kvôli miernym zmenám jej pH môže meniť od číro ružovkastožltej po fuksiovo ružovú, bez toho, že by to nepriaznivo ovplyvnilo účinnosť očkovacej látky.


Na podanie očkovacej látky sa má použiť nová ihla.


Treba podať celý obsah injekčnej liekovky.


Očkovacia látka sa má podať ihneď po rekonštitúcii. Ak to nie je možné, musí sa uchovávať v chladničke (2 °C ‑ 8 °C) a použiť do 8 hodín od rekonštitúcie.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


6

Priorix

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Priorix

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka (živá) proti osýpkam, príušniciam a ružienke


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 dávka (0,5 ml) po rekonštitúcii obsahuje:


Živý atenuovaný kmeň vírusu1osýpok (kmeň Schwarz) najmenej 103,0CCID503

Živý atenuovaný kmeň vírusu1príušníc (kmeň RIT 4385, odvodený od kmeňa Jeryl Lynn) najmenej 103,7CCID503

Živý atenuovaný kmeň vírusu2ružienky (kmeň Wistar RA 27/3) najmenej 103,0CCID503


1 pomnožený na bunkách kuracích embryí

2 pomnožený na humánnych diploidných bunkách (MRC-5)

3 dávka, ktorá infikuje 50 % bunkových kultúr


Táto očkovacia látka obsahuje stopové množstvá neomycínu. Pozri časť 4.3.


Pomocná látka so známym účinkom:

Očkovacia látka obsahuje 9 mg sorbitolu, pozri časť 4.4.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Lyofilizovaná zložka osýpok-príušníc-ružienky je biely až svetloružový prášok.

Rozpúšťadlo je číry a bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


PRIORIX je indikovaný na aktívnu imunizáciu detí vo veku od 9 mesiacov alebo starších, dospievajúcich a dospelých proti osýpkam, príušniciam a ružienke.


Použitie u detí vo veku od 9 do 12 mesiacov, pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Použitie PRIORIXusa má zakladať na oficiálnych odporúčaniach.


Jedinci vo veku od 12 mesiacov alebo starší

Dávka je 0,5 ml. Druhá dávka sa má podať v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.


PRIORIXsa môže použiť u jedincov, ktorí boli v minulosti očkovaní inou monovalentnou alebo kombinovanou očkovacou látkou proti osýpkam, príušniciam a ružienke.


Dojčatá vo veku od 9 do 12 mesiacov

Dojčatá v prvom roku života nemusia dostatočne odpovedať na zložky očkovacích látok. V prípade, že si epidemiologická situácia vyžaduje očkovanie dojčiat v prvom roku života (napr. vypuknutie epidémie alebo cestovanie do endemických oblastí), druhá dávka PRIORIXu sa má podať v druhom roku života, najlepšie do troch mesiacov po prvej dávke. Časový odstup medzi dávkami nesmie byť za žiadnych okolností kratší ako štyri týždne (pozri časti 4.4 a 5.1).


Dojčatá mladšie ako 9 mesiacov

Bezpečnosť a účinnosť PRIORIXu u dojčiat mladších ako 9 mesiacov neboli stanovené.


Spôsob podávania


PRIORIX sa podáva subkutánnou injekciou, hoci sa tiež môže podať intramuskulárnou injekciou (pozri časti 4.4 a 5.1).


U pacientov s trombocytopéniou alebo s akoukoľvek poruchou zrážanlivosti krvi sa má uprednostniť subkutánne podanie očkovacej látky (pozri časť 4.4).


Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na neomycín. Kontaktná dermatitída na neomycín v anamnéze nie je kontraindikáciou. Reakcie z precitlivenosti na vaječné bielkoviny, pozri časť 4.4.


Závažná humorálna alebo bunková (primárna alebo získaná) imunodeficiencia, napr. závažná kombinovaná imunodeficiencia, agamaglobulinémia a AIDS alebo symptomatická infekcia HIV alebo vekovo špecifické percentuálne zastúpenie CD4+ T‑lymfocytov u detí mladších ako 12 mesiacov: CD4+ < 25 %; detí od 12 do 35 mesiacov: CD4+ < 20 %; detí od 36 do 59 mesiacov: CD4+ < 15 % (pozri časť 4.4).


Gravidita. Okrem toho sa treba gravidite vyhnúť počas 1 mesiaca po očkovaní (pozri časť 4.6).


Tak ako pri iných očkovacích látkach sa podanie PRIORIXu musí odložiť u jedincov trpiacich závažným akútnym febrilným ochorením. Prítomnosť miernej infekcie, akou je nádcha, by nemalo viesť k odloženiu očkovania.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako pri všetkých injekčne podávaných očkovacích látkach musí byť pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie vyskytujúcej sa po podaní očkovacej látky vždy okamžite k dispozícii zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad.


Alkohol a iné dezinfekčné látky sa pred podaním očkovacej látky musia nechať odpariť z kože, pretože môžu inaktivovať oslabené vírusy v očkovacej látke.


Dojčatá v prvom roku života nemusia dostatočne odpovedať na zložky očkovacej látky z dôvodu možnej interferencie s materskými protilátkami (pozri časti 4.2 a 5.1).


Pri podávaní PRIORIXu jedincom s poruchou centrálneho nervového systému (CNS), s náchylnosťou na febrilné kŕče alebo s kŕčmi v rodinnej anamnéze, treba postupovať s náležitou obozretnosťou. Očkovaných jedincov s febrilnými kŕčmi v anamnéze treba po očkovaní pozorne sledovať.

Zložka osýpok a zložka príušníc očkovacej látky sú vyrábané na bunkovej kultúre kuracích embryí, a preto môžu obsahovať stopy vaječnej bielkoviny. Osoby, ktoré majú v anamnéze anafylaktické, anafylaktoidné alebo iné okamžité reakcie (napr. generalizovanú urtikáriu, opuch úst a hrdla, ťažkosti s dýchaním, hypotenziu alebo šok), ktoré sa objavili po požití vajca, môžu byť vystavené zvýšenému riziku vzniku reakcií z precitlivenosti okamžitého typu po očkovaní, aj keď sa dokázalo, že tieto typy reakcií sú veľmi zriedkavé. Jedinci, ktorí mali anafylaxiu po požití vajca, musia byť očkovaní s mimoriadnou obozretnosťou a pre prípad výskytu takejto reakcie musí byť k dispozícii zodpovedajúca liečba anafylaxie.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú byť očkovaní PRIORIXom, pretože obsahuje sorbitol.


Podaním očkovacej látky do 72 hodín po expozícii prirodzenému vírusu osýpok je možné získať obmedzenú ochranu pred osýpkami.


Synkopa (strata vedomia) sa môže vyskytnúť po, alebo dokonca pred akýmkoľvek očkovaním zvlášť u dospievajúcich ako psychogénna odpoveď na vpich ihlou. Môže to byť sprevádzané viacerými neurologickými symptómami ako je prechodná vizuálna porucha, parestézia a tonicko-klonické pohyby končatín počas zotavovania. Je dôležité, aby sa zaviedli postupy na predchádzanie zranenia zo straty vedomia.


Tak ako pri každej očkovacej latke sa ochranná imunitná odpoveď nemusí vyvolať u všetkých očkovaných jedincov.


priorix sa nesmie za žiadnych okolností podať intravaskulárne.


Trombocytopénia

Po očkovaní živými očkovacími látkami proti osýpkam, príušniciam a ružienke boli u jedincov s trombocytopéniou po podaní prvej dávky hlásené prípady zhoršenia trombocytopénie a prípady opakovaného výskytu trombocytopénie. Trombocytopénia súvisiaca s očkovaním proti MMR (z anglického: measles, mumps and rubella t.j. osýpky, príušnice a ružienka) je zriedkavá a zvyčajne prechodná. U pacientov s už existujúcou trombocytopéniou, alebo ktorí majú v anamnéze trombocytopéniu vyskytujúcu sa po očkovaní proti osýpkam, príušniciam a ružienke, sa má starostlivo zhodnotiť pomer medzi rizikom a prínosom podania PRIORIXu. Títo jedinci majú byť očkovaní s obozretnosťou a má sa u nich uprednostniť subkutánne podanie očkovacej látky.


Pacienti s oslabeným imunitným systémom

Očkovanie sa môže zvážiť u pacientov s vybranými imunodeficienciami, kedy prínosy prevážia riziká (napr. asymptomatickí pacienti s HIV, deficiencie podtriedy IgG, vrodená neutropénia, chronická granulomatózna choroba a ochorenia nedostatočnosti komplementu).


Pacienti s oslabeným imunitným systémom, u ktorých sa nevyskytuje žiadna kontraindikácia tohto očkovania (pozri časť 4.3), nemusia na očkovanie odpovedať tak dobre ako imunokompetentní pacienti, a preto niektorí z týchto pacientov môžu dostať osýpky, príušnice alebo ružienku v prípade, že s nimi dôjdu do kontaktu, a to aj napriek náležitému podaniu očkovacej látky. Týchto pacientov treba starostlivo sledovať kvôli prejavom osýpok, príušníc a ružienky.


Prenos

Prenos vírusu osýpok a príušníc z očkovaných jedincov na vnímavé kontakty nebol nikdy zaznamenaný. Je známe, že dochádza k vylučovaniu vírusu ružienky a osýpok z hltana, a to po približne 7 až 28 dňoch od očkovania, pričom maximálne množstvo sa vylúči okolo 11. dňa. Nie sú však žiadne dôkazy o prenose týchto vylúčených vakcinálnych vírusov na vnímavé kontakty. Zaznamenal sa prenos vakcinálneho vírusu ružienky na dojčatá cez materské mlieko ako aj transplacentárny prenos bez toho, že by sa u nich preukázali klinické prejavy ochorenia.


4.5 Liekové a iné interakcie


PRIORIX sa môže podať súbežne (ale do rôznych miest vpichu) s ktoroukoľvek z nasledujúcich monovalentných alebo kombinovaných očkovacích látok [vrátane hexavalentných očkovacích látok (DTPa‑HBV‑IPV/Hib)]: s očkovacou látkou proti záškrtu‑tetanu‑čiernemu kašľu (acelulárna zložka pertussis) (DTPa), očkovacou látkou proti Haemophilus influenzae typ b (Hib), inaktivovanou očkovacou látkou proti poliomyelitíde (IPV), očkovacou látkou proti hepatitíde B (HBV), očkovacou látkou proti hepatitíde A (HAV), konjugovanou očkovacou látkou proti meningokokom sérotypu C (MenC), očkovacou látkou proti vírusu varicella‑zoster (VZV), perorálnou očkovacou látkou proti poliomyelitíde (OPV) a s 10‑valentnou pneumokokovou konjugovanou očkovacou látkou v súlade s národnými odporúčaniami.


Ak sa PRIORIX a iné živé atenuované očkovacie látky nepodajú v rovnakom čase, medzi ich podaním sa odporúča minimálne jednomesačný časový odstup.


K dispozícii nie sú údaje podporujúce použitie PRIORIXu s nejakými inými očkovacími látkami.


Ak sa musí urobiť tuberkulínový test, má sa vykonať pred očkovaním alebo súbežne s očkovaním, pretože bolo hlásené, že kombinované očkovacie látky proti osýpkam, príušniciam a ružienke môžu spôsobiť prechodne zníženú citlivosť tuberkulínového testu. Keďže táto anergia môže pretrvávať maximálne až 6 týždňov, tuberkulínový test sa nemá vykonať počas tejto doby po očkovaní, aby sa zabránilo falošne negatívnym výsledkom.


U jedincov, ktorým bol podaný ľudský gamaglobulín alebo transfúzia krvi, sa má očkovanie odložiť o tri mesiace alebo dlhšie (až o 11 mesiacov) v závislosti od podanej dávky ľudského globulínu kvôli pravdepodobnosti zlyhania účinnosti očkovacej látky v dôsledku pasívne získaných protilátok proti osýpkam, príušniciam a ružienke.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita


PRIORIX nebol hodnotený v štúdiách fertility.


Gravidita

Gravidné ženy nesmú byť očkované očkovacou látkou PRIORIX.

Pri podaní očkovacích látok proti osýpkam, príušniciam, ružienke alebo ovčím kiahňam gravidným ženám sa však nezaznamenalo poškodenie plodu.


I keď teoretické riziko zatiaľ nie je možné vylúčiť, neboli hlásené žiadne prípady kongenitálneho ružienkového syndrómu u viac ako 3 500 vnímavých žien, ktoré v čase očkovania očkovacími látkami obsahujúcicmi vírus ružienky nevedeli o tom, že sú v skorom štádiu gravidity. Neúmyselné očkovanie žien, ktoré nevedia o tom, že sú gravidné, očkovacími látkami obsahujúcimi vírusy osýpok, príušníc a ružienky preto nemá byť dôvodom na ukončenie gravidity.


Gravidite sa má zabrániť počas 1 mesiaca po očkovaní. Ženy, ktoré plánujú otehotnieť, majú byť poučené, aby s otehotnením počkali.


Laktácia


K dispozícii sú obmedzené skúsenosti s podávaním PRIORIXu počas dojčenia. Štúdie preukázali, že u dojčiacich žien, ktoré boli po pôrode očkované živými atenuovanými očkovacími látkami proti ružienke, sa môže vírus vylúčiť do materského mlieka a preniesť sa na dojčené deti bez toho, že by sa u nich preukázalo symptomatické ochorenie. Riziká a prínosy očkovania matky sa musia zhodnotiť iba v prípade, keď sa potvrdí alebo keď existuje podozrenie, že dieťa je imunodeficientné (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


PRIORIX nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Nižšie uvedený bezpečnostný profil je založený na údajoch získaných od celkovo približne 12 000 jedincov, ktorým bol PRIORIX podaný v klinických štúdiách.


Nežiaduce reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť po použití kombinovanej očkovacej látky proti príušniciam, osýpkam a ružienke zodpovedajú tým, ktoré sú pozorované po monovalentných očkovacích látkach podaných samostatne alebo v kombinácií.


V kontrolovaných klinických štúdiách boli prejavy a príznaky aktívne sledované počas 42‑dňového obdobia sledovania po očkovaní. Očkovaní jedinci boli požiadaní, aby hlásili akékoľvek klinické udalosti počas obdobia sledovania.


Najčastejšími nežiaducimi reakciami po podaní PRIORIXu boli začervenanie v mieste vpichu a horúčka 38 °C (meraná v konečníku) alebo 37,5 °C (meraná v podpazuší/v ústach).


Zoznam nežiaducich reakcií


Hlásené nežiaduce reakcie sú uvedené podľa nasledujúcej frekvencie výskytu:


Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)


Údaje z klinických štúdií


Infekcie a nákazy:

Časté: infekcia horných dýchacích ciest

Menej časté: otitis media


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Menej časté: lymfadenopatia


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: alergické reakcie


Poruchy metabolizmu a výživy:

Menej časté: anorexia


Psychické poruchy:

Menej časté: nervozita, abnormálny plač, insomnia


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: febrilné kŕče


Poruchy oka:

Menej časté: konjunktivitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: bronchitída, kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Menej časté: zväčšenie príušnej žľazy, hnačka, vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: vyrážka


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi časté: začervenanie v mieste vpichu, horúčka 38 °C (meraná v konečníku) alebo 37,5 °C (meraná v podpazuší/v ústach)

Časté: bolesť a opuch v mieste vpichu, horúčka > 39,5 °C (meraná v konečníku) alebo > 39 °C (meraná v podpazuší/v ústach)


Vo všeobecnosti bola kategória frekvencie výskytu nežiaducich reakcií zistená po podaní prvej a druhej dávky očkovacej látky podobná. Výnimkou bola bolesť v mieste vpichu, ktorá bola „častá“ po prvej dávke očkovacej látky a „veľmi častá“ po druhej dávke očkovacej látky.


Údaje z obdobia po uvedení lieku na trh


V rámci sledovania po uvedení lieku na trh boli po očkovaní PRIORIXom navyše hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie.

Keďže tieto nežiaduce reakcie boli hlásené spontánne, nie je možné spoľahlivo odhadnúť ich frekvenciu výskytu.


Infekcie a nákazy:

Meningitída, orchitída, epididymitída, atypické mierne alebo oslabené príznaky osýpok, syndróm podobný príušniciam


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Trombocytopénia, trombocytopenická purpura


Poruchy imunitného systému:

Anafylaktické reakcie


Poruchy nervového systému:

Transverzná myelitída, Guillainov‑Barrého syndróm, periférna neuritída, encefalitída*


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Multiformný erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Artralgia, artritída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Kawasakiho syndróm


* Encefalitída bola hlásená s frekvenciou výskytu nižšou ako 1 na 10 miliónov dávok. Riziko vzniku encefalitídy po podaní očkovacej látky je oveľa nižšie ako riziko vzniku encefalitídy spôsobenej prirodzeným ochorením (osýpky: 1 na 1 000 až 2 000 prípadov; príušnice: 2 ‑ 4 na 1 000 prípadov; ružienka: približne 1 na 6 000 prípadov).


Náhodné intravaskulárne podanie môže spôsobiť ťažké reakcie alebo dokonca šok. Okamžité opatrenia závisia od závažnosti reakcie (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Prípady predávkovania (až 2‑násobkom odporúčanej dávky) boli hlásené v rámci sledovania po uvedení lieku na trh. S predávkovaním sa nespájali žiadne nežiaduce reakcie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vírusová očkovacia látka, ATC kód: J07BD52


Imunitná odpoveď u detí vo veku od 12 mesiacov a starších

V klinických štúdiách s deťmi vo veku od 12 mesiacov do 2 rokov sa preukázala vysoká imunogenita PRIORIXu.


Očkovanie jednorázovou dávkou PRIORIXu vyvolalo tvorbu protilátok proti osýpkam u 98,1 % očkovaných jedincov, proti príušniciam u 94,4 % očkovaných jedincov a proti ružienke u 100 % očkovaných jedincov, ktorí boli predtým séronegatívni.


Dva roky po základnom očkovaní bola miera sérokonverzie 93,4 % pri osýpkach, 94,4 % pri príušniciach a 100 % pri ružienke.


Hoci nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa účinnosti ochrany PRIORIXu, imunogenita sa akceptuje ako dôkaz účinnosti ochrany. Niektoré terénne štúdie však hlásili, že účinnosť voči príušniciam môže byť nižšia ako zistená miera sérokonverzie proti príušniciam.


Imunitná odpoveď u detí vo veku od 9 do 10 mesiacov

Do klinickej štúdie bolo zaradených 300 zdravých detí vo veku od 9 do 10 mesiacov v čase podania prvej dávky očkovacej látky. 147 jedincom z nich bol súbežne podaný PRIORIX a VARILRIX. Miera sérokonverzie bola 92,6 % pri osýpkach, 91,5 % pri príušniciach a 100 % pri ružienke. Miera sérokonverzie hlásená po druhej dávke podanej 3 mesiace po prvej dávke bola 100 % pri osýpkach, 99,2 % pri príušniciach a 100 % pri ružienke. Na zaistenie optimálnych imunitných odpovedí sa má preto druhá dávka PRIORIXu podať do troch mesiacov.


Dospievajúci a dospelí

Bezpečnosť a imunogenita PRIORIXu u dospievajúcich a dospelých neboli špecificky sledované v klinických štúdiách.


Intramuskulárny spôsob podania

V klinických štúdiách bol obmedzenému počtu jedincov PRIORIX podaný intramuskulárne. Miery sérokonverzie proti trom zložkách očkovacej látky boli porovnateľné s mierami sérokonverzie pozorovanými po subkutánnom podaní.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Hodnotenie farmakokinetiky nie je pri očkovacích látkach potrebné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií bezpečnosti neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

Aminokyseliny

Laktóza (bezvodá)

Manitol

Sorbitol


Rozpúšťadlo:

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Očkovacia látka sa má podať ihneď po rekonštitúcii. Ak to nie je možné, musí sa uchovávať pri teplote 2 °C ‑ 8 °C a použiť do 8 hodín od rekonštitúcie.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte a prepravujte v chlade (2 C – 8 C)


Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Podmienky na uchovávanie po rekonštitúciilieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Prášok v injekčnej liekovke (sklo typu I) s gumovou zátkou.

0,5 ml roztok v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s gumovou piestovou zátkou s ihlami alebo bez ihiel, v nasledujúcich veľkostiach balenia:

 • s 1 oddelenou ihlou: veľkosť balenia po 20 alebo 40 ks.

 • s 2 oddelenými ihlami: veľkosť balenia po 1, 10, 25 alebo 100 ks.

 • bez ihly: veľkosť balenia po 1, 10, 20, 25, 40 alebo 100 ks.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred podaním sa má rozpúšťadlo a rekonštituovaná očkovacia látka opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu sa má rozpúšťadlo alebo rekonštituovaná očkovacia látka zlikvidovať.


Očkovacia látka sa musí rekonštituovať pridaním celého obsahu naplnenej injekčnej striekačky s rozpúšťadlom do injekčnej liekovky obsahujúcej prášok.


Pripojte ihlu k injekčnej striekačke tak, ako je znázornené na obrázku. Injekčná striekačka dodávaná s očkovacou látkou PRIORIX môže byť však trochu odlišná (bez skrutkovacieho závitu), ako je injekčná striekačka popísaná nižšie.

V tomto prípade sa má ihla pripojiť bez skrutkovania.


I

chránič ihly

hla

Injekčná striekačka

piest injekčnej striekačky

valec injekčnej striekačky


uzáver injekčnej striekačky 1. Držte valec injekčnej striekačky v jednej ruke (vyhnite sa držaniu piestu injekčnej striekačky). Odskrutkujte uzáver injekčnej striekačky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

 2. Pripojte ihlu k injekčnej striekačke tak, že otáčajte ihlu v smere hodinových ručičiek do injekčnej striekačky, pokým nepocítite uzamknutie (pozri obrázok).

 3. O


  dstráňte chránič ihly,čo môže ísť občas trochu ťažšie.

Pridajte rozpúšťadlo k prášku. Po pridaní rozpúšťadla k prášku sa má zmes dobre pretrepať, až kým sa prášok v rozpúšťadle úplne nerozpustí.


Farba rekonštituovanej očkovacej látky sa kvôli miernym zmenám jej pH môže meniť od číro ružovkastožltej po fuksiovo ružovú bez toho, že by to nepriaznivo ovplyvnilo účinnosť očkovacej látky.


Na podanie očkovacej látky sa má použiť nová ihla.


Treba podať celý obsah injekčnej liekovky.


Je potrebné vyhnúť sa kontaktu s dezinfekčnými látkami (pozri časť 4.4).


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de l´Institut 89, 1330 Rixensart, Belgicko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0069/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29. jún 1999

Dátum posledného predĺženia registrácie: 24. august 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013

9

Priorix