+ ipil.sk

Prismasol 2 mmol/l Draslík roztok na hemodialýzu/hemofiltráciuPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/00284-PRE


Písomná informácia pre používateľaPrismasol 2 mmol/l Draslík Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu


Dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu horečnatého, monohydrát glukózy, 90 % kyselina mliečna, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, chlorid draselný


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojholekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Prismasol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako použijete Prismasol

3. Ako používať Prismasol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Prismasol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Prismasol a na čo sa používa


Prismasol obsahuje liečivá dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu horečnatého, monohydrát glukózy, 90 % kyselinu mliečnu, chlorid sodný, chlorid draselný a hydrogenuhličitan sodný.


Prismasol sa používa na liečbu zlyhania činnosti obličiek ako roztok pri hemofiltrácii a hemodiafiltrácii (ako náhrada za stratu tekutín pri prechode krvi filtrom) a kontinuálnej hemodialýze alebo hemodiafiltrácii (krv prúdi na jednej strane dialyzačnej membrány a hemodialyzačný roztok na druhej strane membrány).


Roztok Prismasol je možné použiť aj v prípade otravy liekmi s dialyzovateľnými alebo filtrovateľnými látkami.


Prismasol 2 mmol/l Draslík je indikovaný najmä u pacientov, ktorí majú sklony k hyperkaliémii (vysoká koncentrácia draslíka v krvi).


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijetePrismasol


Nepoužívajte Prismasol 2 mmol/l Draslík v nasledujúcich prípadoch:

Hypokaliémia (nízka koncentrácia draslíka v krvi)

Metabolická alkalóza (proces, ktorý predstavuje predovšetkým zvýšenie koncentrácie bikarbonátu v plazme)


Hemofiltráciu a hemodialýzu nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:

Zlyhanie obličiek s výrazným hyperkatabolizmom (abnormálne zvýšený proces odbúravania látok), ak sa uremické príznaky (príznaky spôsobené vysokou koncentráciou močoviny v krvi) nedajú napraviť hemofiltráciou,

Nedostatočný arteriálny tlak v cievnej kanyle,

Systémová antikoagulácia (znížené zrážanie krvi), ak existuje vysoké riziko hemorágie (krvácania).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete používať Prismasol.

Roztok by mal používať jedine lekár, alebo by sa mal používať podľa pokynov lekára, ktorý je kvalifikovaný v oblasti liečby zlyhania obličiek pomocou hemofiltrácie, hemodiafiltrácie a kontinuálnej hemodialýzy.


Pred liečbou a počas liečby sa bude kontrolovať stav vašej krvi, napr. rovnováha kyselín a zásad a koncentrácie elektrolytov (soli v krvi).

Je potrebné pozorne monitorovať koncentráciu glukózy v krvi, najmä ak ste diabetik.


Iné lieky a Prismasol

Ak používate,alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používaťďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Koncentrácia iných vašich liekov sa počas liečby môže znížiť. Lekár rozhodne, či je potrebné zmeniť Vašu liečbu.


Obzvlášť svojho lekára upozornite, ak užívate niektorú z nasledujúcich látok:

lieky obsahujúce digitális (na liečbu niektorých problémov so srdcom), pretože počas hypokalémie (nízka koncentrácia draslíka v krvi) sa zvyšuje riziko srdcovej arytmie (nepravidelného alebo rýchleho búšenia srdca) spôsobenej digitálisom,

vitamín D a lieky obsahujúce vápnik, pretože môžu zvýšiť riziko hyperkalciémie (vysoká koncentrácia vápnika v krvi),

akékoľvek aditíva hydrogenuhličitanu sodného nachádzajúceho sa v iných liekoch, keďže môže zvýšiť riziko metabolickej alkalózy (zvýšená hladina bikarbonátu v krvi).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Ako pri všetkých liekoch, váš lekár rozhodne, či by ste mali dostať Prismasol, ak ste tehotná alebo dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, že by Prismasol ovplyvnil spôsobilosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Prismasol


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Objem použitého lieku Prismasol závisí od vášho klinického stavu a cieľovej rovnováhy tekutín. Objem dávky preto na základe zváženia určuje zodpovedný lekár.


Cesta podania: Intravenózne použitie a hemodialýza.


Pokyny na použitie nájdete v časti „Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov“.


Ak si myslíte, že vám podali viac lieku Prismasol, ako by mali


Počas celého zákroku sa bude pozorne sledovať vaša rovnováha tekutín, elektrolytov a rovnováha kyselín a zásad.


Ak trpíte zlyhaním obličiek, predávkovanie spôsobí preťaženie tekutinou.

Predávkovanie môže viesť k závažným následkom ako kongestívne zlyhanie srdca a porucha rovnováhy elektrolytov alebo rovnováhy kyselín a zásad.

Pokračujúcou hemofiltráciou sa odstráni nadbytok tekutiny a elektrolytov. V prípade hyperhydratácie sa musí zvýšiť ultrafiltrácia a znížiť rýchlosť podávania roztoku na hemofiltráciu. V prípade ťažkej dehydratácie je nutné zastaviť ultrafiltráciu a príslušným spôsobom zvýšiť prísun roztoku na hemofiltráciu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Do úvahy prichádzajú nasledujúce nežiaduce účinky v súvislosti s roztokom: hyperhydratácia alebo hypohydratácia (abnormálne vysoký alebo nízky objem vody v tele), poruchy elektrolytov (soľ v krvi), hypofosfatémia (abnormálne nízka koncentrácia fosforečnanu v krvi), hyperglykémia (abnormálne vysoká koncentrácia glukózy v krvi) a metabolická alkalóza (proces, ktorý predstavuje predovšetkým zvýšenie koncentrácie bikarbonátu v plazme).

V súvislosti s dialyzačnou liečbou sa môžu objaviť niektoré nežiaduce účinky ako nevoľnosť (pocit choroby), vracanie, svalové kŕče a hypotenzia (nízky krvný tlak).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Prismasol


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote vyššej ako +4 °C.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označeníobalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Prismasol obsahuje


Liečivá sú:


Pred rekonštitúciou:

1 000 ml roztoku elektrolytu (z malej komory (A)) obsahuje

Dihydrát chloridu vápenatého 5,145 g

Hexahydrát chloridu horečnatého 2,033 g

Bezvodá glukóza 2,000 g

Kyselina (S)-mliečna 5,400 g


1 000 ml tlmivého roztoku (z veľkej komory (B)) obsahuje

Chlorid sodný 6,450 g

Hydrogenuhličitan sodný 3,090 g

Chlorid draselný 0,157 g


Po rekonštitúcii:

Roztoky v komorách A (250 ml) a B (4750 ml) sa zmiešajú a vznikne jeden rekonštituovaný roztok (5000 ml) s nasledujúcim zložením:mmol/l

mEq/l

Vápnik Ca2+

1,75

3,50

Horčík Mg2+

0,50

1,00

Sodík Na+

140,00

140,00

Chlór Cl-

111,50

111,50

Laktát

3,00

3,00

Hydrogenuhličitan HCO3-

32,00

32,00

Draslík K+

2,00

2,00

Glukóza

6,10


Teoretická osmolarita:

297 mOsm/l


Ďalšie zložky sú:oxid uhličitý, voda na injekcie

pH rekonštituovaného roztoku: 7,0 – 8,5


Ako vyzerá Prismasol a obsah balenia

Prismasol sa dodáva vo forme dvojkomorového vaku, ktorý v menšej komore A obsahuje roztok elektrolytu a vo väčšej komore B tlmivý roztok. Konečný rekonštituovaný roztok sa získa zlomením medzikomorového tesnenia a zmiešaním oboch roztokov. Rekonštituovaný roztok je číry a žltkastý. Každý vak (A+B) obsahuje 5000 ml roztoku na hemofiltráciu a hemodialýzu. Vak je zabalený do priehľadnej fólie.

Každá škatuľa obsahuje dva vaky a písomnú informáciu pre používateľa.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Gambro Lundia AB

Magistratsvägen 16

SE- 220 10 Lund

ŠVÉDSKO


Výrobca:

Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant

Via Stelvio 94

23035 Sondalo (SO)

TALIANSKO


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv 08/2013.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Upozornenia:

Dôsledne dodržiavajte pokyny na použitie a manipuláciu.


Pred použitím sa roztok elektrolytu musí zmiešaťs tlmivým roztokom, čím vznikne rekonštituovaný roztok vhodný na hemofiltráciu, hemodiafiltráciu alebo kontinuálnu hemodialýzu.


Zahriatie roztoku na telesnú teplotu (+37 ºC)sa musí pozorne sledovať, aby sa overilo, či je roztok číry a bez častíc.


Je potrebné pozorne monitorovať kaliémiu, aby bolo možné správne vybrať najvhodnejšiu koncentráciu draslíka.


Pravidelne sa musí merať koncentrácia anorganického fosforečnanu. V prípade nízkej hladiny fosforečnanu v krvi sa anorganický fosforečnan musí nahradiť.


V prípade nerovnováhy tekutín sa musí pozorne sledovať klinický stav pacienta a obnoviť rovnováha tekutín.


Používanie kontaminovaného hemofiltračného a hemodialyzačného roztoku môže spôsobiť otravu krvi alebo šok.


Spôsob podania:

Intravenózne použitie a hemodialýza. Keď sa Prismasol používa ako náhradný roztok, podáva sa do mimotelového obehu pred hemofiltrom (pred zriedením) alebo za hemofiltrom (po zriedení).


Dávkovanie:

Objem použitého lieku Prismasol závisí od klinického stavu pacienta a cieľovej rovnováhy tekutín. Objem dávky preto na základe zváženia určuje zodpovedný lekár.


Prietoky pre náhradný roztok pri hemofiltrácii a hemodiafiltrácii sú:

Dospelí a dorast: 500 – 3 000 ml/hodina

Deti: 15 – 35 ml/kg/hodina


Prietoky pre dialyzačný roztok (dialyzát) pri kontinuálnej hemodialýze a kontinuálnej hemodiafiltrácii sú:

Dospelí a dorast: 500 – 2 500 ml/hodina

Deti: 15 – 30 ml/kg/hodina


Bežne používané prietoky u dospelých sú približne 2 000 ml/h, čo zodpovedá dennej dávke 55 l.


Pokyny na manipuláciu:

Roztok je balený v dvojkomorovom vaku.


Pri podávaní roztoku pacientovi sa musia používať aseptické postupy.

Roztok použite, len ak je číry a fólia je nepoškodená. Všetky tesnenia musia byť neporušené. Ak objavíte presakovanie tekutiny, roztok ihneď zlikvidujte, pretože už nie je zaistená sterilita.


Súčasťou veľkej komory B je injekčný port na prípadné pridanie ďalších potrebných liekov po rekonštitúcii roztoku. Za posúdenie kompatibility pridávaného roztoku s roztokom lieku Prismasol zodpovedá lekár, ktorý musí skontrolovať prípadnú zmenu zafarbenia a/alebo výskyt precipitácie, nerozpustných komplexov alebo kryštálov. Je nutné prečítať si Pokyny na použitie pridávaného lieku.

Pred pridaním lieku overte, či je rozpustný a stabilný vo vode pri pH lieku Prismasol (pH rekonštituovaných roztokov je 7,0 až 8,5).

Liek sa smie do roztoku pridávať jedine pod dozorom lekára, a to nasledujúcim spôsobom: Odstráňte všetku tekutinu z injekčného portu, podržte vak dnom nahor, vstreknite liek cez injekčný port a dôkladne zamiešajte. Roztok sa musí podať ihneď.


I Bezprostredne pred použitím odstráňte z vaku fóliu a zmiešajte roztoky v oboch komorách. Oboma rukami podržte malú komoru a stláčajte ju, kým sa v tesnení medzi dvomi komorami nevytvorí otvor. (Pozri obrázok I uvedený nižšie)

II Oboma rukami tlačte na veľkú komoru, kým sa tesnenie medzi dvomi komorami úplne neotvorí. (Pozri obrázok II uvedený nižšie)

III Úplné premiešanie roztoku zaistite opatrným potrasením vaku. Roztok je teraz pripravený na použitie a možno ho zavesiť na zariadenie. (Pozri obrázok III uvedený nižšie)

IV Hadičku pre náhradný roztok alebo dialýzumožno pripojiť ku ktorémukoľvek z dvoch prístupových portov.

IV.a Ak sa používa prístup typu Luer Lock, odstráňte uzáver a pripojte samčí konektor typu Luer Lock na hadičke pre dialýzu alebo náhradný roztok k samičiemu konektoru typu Luer Lock na vaku. Utiahnite. Pomocou palca a prstov zlomte modrý lámavý kolík v jeho spodnej časti a pohýbte s ním tam a naspäť. Nepoužívajte žiaden nástroj. Overte, či je kolík úplne rozdelený a tekutina voľne prúdi. Počas liečby zostane kolík v porte typu Luer Lock. (Pozri obrázok IV.a uvedený nižšie)

IV.b Ak sa používa injekčný port, najskôr odstráňte zacvakávací uzáver. Potom cez gumenú priehradku zaveďte hrot. Overte, či tekutina voľne prúdi. (Pozri obrázok IV.b uvedený nižšie)


Používajte jedine s vhodným zariadením na extrarenálnu náhradu tekutín.


Upozornenia pre uchovávanie:

Chemická a fyzikálna stabilita rekonštituovaného roztoku počas používania bola dokázaná počas 24 hodín pri teplote +22 °C. Z chemického hľadiska sa musí rekonštituovaný roztok použiť okamžite. Ak sa roztok nepoužije ihneď, pred jeho použitím zodpovedá za dodržanie doby uchovávania a podmienok na uchovávanie počas používania používateľ. Za normálnych okolností táto doba nesmie presiahnuť 24 hodín vrátane doby trvania liečby.


Rekonštituovaný roztok je určený len na jedno použitie. Všetok nepoužitý roztok po použití ihneď zlikvidujte.


morFTqLf1Gq1wzJZeGgoasLBxJpbWj/84AOQXLk5OQq5XDkyAjICjUKHhIVGRISP3RODwfQPDHhvuN3ugA8CPs/Pz29IKrPZ7D6e9xocNpPBoPf29sOXysnJ1uv1Pxz9gUDAr161kv7jEo9pgsgIBAQEhAkBplmr02IxWCp1iusLZLLhtvaOeQnx4D7ObNnmCHGxMS+9/BL9x+g+d27dnJmekpqajMVily5ZhMNiuFx/Dptls9n8/PB0Bp3FZM5ugcdi0Ot1WnV8fNzYjTqd/vvvv7dYrStXLA8NC8VMcrFDZ7eQLwiGLnyCMUlHFMqvv/rKoDdkZ2W7nK4hidTHvXjEodFodQYDwQ8fxA8a/wyt7R1QzUKCg31RKNkwaBhZcLDA+yer1Qpqg83m1FRXw51fuHABaI5JfZ0rgsiIOQToxLaOTqgB8JnPC4qOipypOT4ICAjToaur67NPP5MODWFxuDs2bFi6dMklO4DTabXZXC73OLPT6QRXEjoePxyWx+cHed5D6w2G2tq6/d9950ckgRPJ0wdBG78BoYFuMFwOZ8XKlaO/xsZEj04jSElO8n5YuHDhLJTsWihVqrLySg6HSxpjdS0Wy5GjR10+PitXrggWCKawYBIeelR01MQf9NGjR0FJ3Hf//ZGRESjUReUBfX9rS6tSrent6R0rI6AigTKAQo5usTscEslQWGhoeHgoCBcGnVZX3wB1Ev5ktlhKSkr37t5duGABzi+0oqIyNDQ0diaiYiAyYg6hUmtKS8qUSqXdYefxggIDAxAZgYAwFxCJxIcPHgQf2m6zzUtIKCoq8kX5Dg1JpVIZbKLRaE43LhaTYbfboCErFEoUChUs4BmNRh/3On5jVdWFLz7/rLqyMjw6Gs5jNpnUCjmBSAqPio6JjUlLTQlB0hDOHlqt7vt9+0ElrFq5Yuz2Y8eOwaNftXrV1DQE0N/Xm5udPUEZUVNTd/ZM8fIVK+bPTyeRLhp/l8sldVe0YRLZzdj9ob75+vp465gXb54OkEQ8U4DD6ZINyx12B5QcNERjY9M3u3b5oHzjExJAo3z04Yfnz1+AXmb6EcpvGhlBo9N3fbObxZlDS4NmHIfDIZfLe4TdYKr8sBinY67NQJo6YWGhf/rzH72R1B548EGzycy9bCL0rcmQVNbY2KxSqeBzUlJiZET4TC1Vn1mefPopu93u7++/7ra1+bnZHE9L3H/4EIt1S0TCZrJYaZmZVCoNg0ZZHQ6xRKLRaOGnyWTWQhek07HZbM+0eQOHy8XBI8RiYLPD4bR6PEU83i89LZXJoB+KiBweka9bd3tggL/FbJErFNA/dHR0Hdy/n06nr71t3cIFBbP9XW8tQP3V1jd+8/VXaBT6lT+9ymL99yVLdU1tb/9gQUF+ZHjY1DSEsKeXQISunzTBNxrFZ067fHxMFuu50vL/HuFyD4rodTo8DhsT95PBA6hpoBrGTvmEX1NTkto7ulvbOl3u13BWHp/n7889V1J2rvgMhUJZsXoN/Brgzy0oLNy/f39KanJSYuIUvtpYbhoZgcFgYmJjZ7sU1xeowaEhgs62VhqDQcTjaTTqbJdoxsDj8SEhF50t6IpmtzBzCpFIdPr0KYVCodfrVGpVQACXiZuLWWOCgi4Opfr5+Y2a2vj4+Nkr0Q2Fy+WkpqaBOoBWKZFKDUYj3IcAeFpsFplCBkOPxqDBawTpj8GgfVEoxYji4OGjRpMJuhAfT84kOp0GMjEiIrx/QCQQ8Ome1h1lt1ttNm8ncerM2c8//7SsvPSB++/j83iz/Y1vFU6ePnPy5IkVq1Z99clnX+z49JnfPOvdPigSV1RUREdFpSQnTfndU119Q1hY2ASTB7W2tQ+IRBs3bsjLyxt9nTEKSFI0GoUnXPtUgQEBLCbTu7TD11P3pDJZ8Zkzdqv5yaefxmJxcHIUCpWbkw0by8urBAIBY3pzLW8aGXErQCaRQCRGRoaHhoZarbZLZgsj/CwxmUx2hxOeuFAoBGv1M8ga/LME3D7w5Ox2W2AQb0gmd9odcQnRLpePZwjZd9TXvFBdi8Zg0lKS9Dq9+yUHCIsxniIYdCqVGh8XO9pJYDwQCQQ6jXbX1s0Febnv/fOfH37w4f/8z2/n+AtNsWQIur3o6KgQAX+2yzJ16hqaTp08+fr//hVEYWhI8N//9sapYycWL19qsVjPnT0Lz6UgP286QTbbWpoXLV48kb4fqCgvR6EwBpOltr5x4pcYHBTzeBclvkajrqi6QCT+JE6l2WwuPn26V9j12xdejIuN6esfbG5paWxqhj8RyZTSstKFCwsRGfHzwZt7HmwNWBa93mC1WmdkGi3CXAakA3gD+bk5JSXnoI9BZMTchEImY1G+HR0dMTGx7jBE3d0Gk0ko7NFoNB0d7SajsaLknM1qTUxLG+zpqaqp9h4Fe0JDvuRU4FNefn5o+9BdhYeH/eKxRz/86BOQI0WF+df9W00VmWz4s88+t1stSxYtmO2yTIvS0tK777nHO+EgNi526113fvf9fpARnV1deqM5OytjdILCFJC7F2r6gEBEo679QsQTPKo/Pi4mMyMdO5mM5B3tbT7/DSrhGxYSPHYZp81mr6yqqq0+v237w4X5uZ4uxjchPi4s1B1S02AwPvbII709veFhYdOZ7YvIiLkFPGarzc7k+FscLqVSFRgYMNslQri+eH1Z1KhXO+HF5Qgzy+jgAdhk14+fPYpBqFKp+/sHGupqaWQSWNumhvqD338bEh4eGRXN4XCXL1/OZDL/96+vMd3zK+1bt97Z3tlFp07xjSSJTA4OCR47935OATdGJBK9/fY7dTU1Tz/77M1eXasqyjraWnft3PnqK39gMBiRUVEkPH7vrj0oPyyFREhOmtakgY7O7uDQMDKFMpG71N3dg8MTklNSgic5uuN9a+YFXFAOlzM2rpRGq21raw/k8QXBwd5ieH86HI6Oru4P/vOf5ubmqvMXMrMymYypv0tFZMTcgsP15wQEgoyd7YIgIPw8AYEANtTp8AJSwWG32R0O+6BIrNbqQC7odLqeHqFOq21pbDCbzAlJiUE8PpsDgoFrs1nNFktcfNyKFcspNHpEeFhMdBRmjO8INjowiKfV6qYgI0C4mM3mzo7OXmH36lWrZvRLzwxws3p7+/7857+UnDmdlJIaFh422yWaLlgs7kJlRXZ+wZ69321/aJsf3v3qqryiMio+Ljcna5on7xEKA/y5E3w5JZGIqVTq1OaNWS1Wo9EItfnyP9Go1Mce3f6/f3v98MH96anJBAIBlK5YLDl+/MS+7751B/NYudJkttistilcdxRERiDcHIyMjHiXM/zMEItESsWIxWK2mM0yqRRMz9XsDolIDEJm3k0Gmxswm6ATvP/nRq/Xy0eUgHxEIZcPy4eHuzs7hsRil49PcGgom+vvh/NDY9DQwUTFxpFIxIcfecRqschkw2QSsaa2jkGn+zqd3+zezWCx8H74Z371DCiJMe6mL6iNvr7+YD7PO8J0SZHsdod3gtvYjSAgrFbbyIj8/IXq48ePr1ixIiI89EbcoMngTZ/9l7+8BhoCys8LCoyJiprtQk2XrOwcPIEwONAvlw4VFuR3dwsbmprQOGxwqGBSWTMuB2qaVCaNi4slTGx+pVwmw2ExE8neeTlnTp9pbmiMnZdwxb+y2ex777nnjTff/OqrnevX315XV//t3r0up+OOjZtuv/02vcHw5ptvgPWZwnVHQWTEXARaKTRasHuzXZA5xMcffnj0yBEMBqdUKsCh9PUZb5zQ5XKi0Wi4gQa9/oo7wF+JJPIV/+QF7r/ZbCKRyFwuZ0gicb9R9HWbfpPJGBERIZPJtBoNiXyNUIawM3RdV7w6eLd0Oh1KCF2IwWhMTpwnEYkaG5t2ffUlCa5KJPr+dKq2Xm/g8Xgff/rJ+Fe8NYGHZbFAR2wFt8zmWfgAsgxQKJQ6g9EjQNXDwzLFyMhAXy9oBzKVyuMLGEwmgQi1gBIVE8tgsYWdHV1tbSajEXRGbHyCaKA/KjpGNDBQWXm+tOQs1z8A/FQ6nQFn8/Pz06jVKalpCoVCp9U6PKszwBxjPfMl/f0DNGoVfGAymbCn88dsCFBIrU4nGhQHBgWMhm6Eo+ByGrWms7OzpLRMPDhw7333r1ixbPbu5VURgob4819Ki8/4eJbfxyclESY2c3AuA93qyZPHQ0PD4LE+//wL0CQTUpIIRBIIymnOS+vrH6DR6ORxjcwoUGnVarU/l0ub0iDWmTPFOo326Wd/dXnqDdjibhFWK5VKa6ivHxSJ2ltbk1JS7rv3HsGPb09Ghoas03uJhsiI6wvYDpPJbB3TlzgcDjBVzjHPG4/3w+EuVln3zEqLBY3GgHERicRkCoVEJIydKmzyGEewPSEhwRNcR/Sz4ZHHHvMjkkpKSgh4wvjTp8HXBD8QOpWaC+evuAP0H7n5BdBur3YGi9VSW12Nw+GffPrJT3fskAwNoTwywmaz/u/rr7/x+hsmoyEnN2+cMiiUyvNVlWqF4vKkOtAbrV23Li4uDowXSArJkDQ0LHxgcDA2MUmr1fF5gcuWLWWzWGN92eoLF/79r/fHudytgNcmGgxG+Gk0GUE4mKF1mUxarVZvMIIaU6s1SpVKLh+G/thqtgiCBS5flEw6FB4ZBccKBMHgmTkddrlUChoikM9nsdlUCrW3t08hH07PzLSazQP9/f4BgSACttx1N1QPNocNArK/t4fBYoJKgIYK+iSIz1+yYiVIwPmZmT6+vlWVFdCoe/r6SURiUnISl8utr6tFY9BEItFkNDnx7pUaGq1W2NVdWl7e0dm1dMniiIhwaOZGg0EilYnEQ329PQaNevmaNc//z2+Zk0wGfQOw2eztHe1vvvFm2dmz3i1stnv56+yWakYoLS3n8wUPbn+oprqmqrwM7+enVWuwWByPN93lJ40NjSAWJxjZSalSg+9IY0xluQRUWiizVCrt6+2l/rTyQJ03Go0gT8+eK4mOjgoPC9u7Z+/yVasL8nMFY2ZgEEkkg8EAXdWU53cjMmJm6O3rH5HLwXCAy0KlUslkd7xb8IGam5vEYond6bJarS6nE4PFwqMF4enNmwL+ro97nSeZwaBDdwL9jWhwsL+/T63RwNk0KtWFCxcKCgsiIyLAa1GBG64YgbM1NbeAW/P73714q8kIwOVw+HPB3wsY31cYlklhh7CwsGRPemL3lmG5TqeHm8/jBYIKMZlM0Bs98cQvxpmfDG7on//4qtNuW3Pb7Z/u+Fivcw9s3H3ffSqVSiqRvPH2W0lXGUX08QTF2/vtdww6nUAk2O2O5pYWh91OIBBiYqKhYkANIRCIR44elQ8PQ6/DF1yMqFFXVwfFLj1XHBoWBr4s+iafvzZN4B6C/nYHmbZYdHqdzWpTKRVGo8lss+u0Wo1Wp1arQIdJxWJoGvHz5oWEhipGFGqNGlogBoNNy01/aPuDLzz/ItzEqMgIEAdkMtnt8NGo8NMbCQ0QiSWV5eW5+fnZOTmiQVH/wKBGA83T5s9mLV60wNcXJZZI5mdm9fR0h4eF19TWsFgMBoNpNpuhpUvEkr6+PsngAMozNbKjo5PF4d6/7QF4rD6eZRpSmcybkRlcgq+++vr0qZMgQarOU5qbW0D96NQqfkgwPP38vNzEefFzc4Un3IrS0rK33nqrranJuwU6G/8A/8if5oi6GdHp9Tu/+pJMIcMjffyxRxYvXPCvd/+RNG8ekUY1mYzXPv7qQKXt7e1NSU2e4EIPkKTgSYJNmMK1NGoNiABwcqqrqtKz/zufA2wdSOpzZ881NDblZGcLBALolbqEQovFfEkorZDwCJFEGhcXP9ooJgsiIy7FbLZ0C4XgCIJBp1DcQ1J4v4uRoOBhS6UyoVBotpihLYWGhoWGhHizvYFDs2PHDncEsfR0GpWKRaOYLOaQVLZn924weaEREWDg9FptWGTEvMQk6dAQODGwM+gGDBoDxgjjeRfrcjlBKVitlpDgYMWw7OD+fVCGnh5hTHS01e4AZ0uv08plw+DrbL3nHupl2WBvBRYtXkQgEqHzsNus4+wWHh6elpo6qrh7enpBj2s9MkLAD1q2dAkajVm8cGFG5vxFCxdcbWCDy+WQSCQQfGQSoXDhYh9PBaBRKU6XC0zPOPn64JCzZ8+Vl5W9+OILPF7QyZOnVGoNHu8Hz3deQkJ+fh5oF+hXhoeHmQwGSArnj+MVPB4PWjiTQeew2beOgrBYrSCsod3pdDqTO6UxeOZq8NQNZjPcGaVSBR8VI3KNVtPb1aXRaIJDQqk0WiCPB7cxJCQkWBCs0apBIqSnpx8/fkwqHQLF5usWjjIQ973C7rff+0dqStIVLw2ipLKy0uFy5ubmgAO646OPIqNjUlJShoak7733XkpaWm1tbUdnF9QWp8PV1NREIhDgiiBknS6nw+GElk6j0xg0Op1Bx6DRF6prX37pd06no69HeMmFgoICV69dA52KVm9YvHhxWGgYhUxiMhmYySztmxVABB8/eVLY2Tm6BRpgbHzCzyC1WFNTs06nBWfjnXfeefXVV+FZwDPNys4clEg6OjoyMzKIxClG7mloaKQxGHz+FONnTwqobyg0ChQAGoMZO37Z09tXUVEpk0nvveduFpvV29sfAPj719fV5+f9ZBgVCjlNh2WuV+IbD9iszz//wmg0gkcIDgdYC7AYOIy7Nrhjmw/LOzo7QaEzWWzo7MG5jIyMBMcRtF5YeBjowd4eYeK8RKl4SCQWm8wWcJxJJLJ3GZ9SMZKRlQXdBljKqKhIHBbL4nA6O7slEvHFa7vcV4dHvXrN2qqqSr3BCI43WCqlUsH1D0xISADrufvrrxctWXLP3Xf9DF5MTgFfH/ecAYfVMjaqz+XIpaZjR4fgA55ATE1LLa+o7O8fjIqOcrl89u7dm5yUFBERvmzlyn/+4x/Czo6rDWw0NjXj/PzAaO7+5hsONwA6LLl85Kuvv/7DS39AodB/f+PNvNzsKx5otdpKy8pS0tOhYigUyk8++WTLnXcHBgY0Njbt27+fz+dXX7hg0OtGZDKD3v0qHoW+2Az1Go3JZGKxWGdOnjx3xj3ACGqTHxyclz/e25NZZGREAQopKnKijim4R+DHgzIATx1UlN1mk0rEDqfL5nCC9nJPFNDp1Br1kFgsGwJtjSFRqCAaiCQi1z8A2kJqappaqaCQiOD0Q9dNhW6cSgMBMTjQ/9133w0NSaCHBn0vl8tRaHRefiEBIBK9K+KcThfcWxUIFKNRq9WBTNHptaJBUWlpacK8eaAM4MCIyEgQ/YMDAyMKxZatW8UiyYH9B0BhhEdEUj3QaVRvULgrrsTOmJ+WlJIqkw7DqUYUSpCnUEv9PCKVQaeDYE1OTm5paQE/fjQk6NwH7MymjRsxKNTur77yNjoKlTpv2uGT5wLgExKJxPyiop1ffnHw4CEygUAik3kCflNLK9Qfu2OKU9OgdnULewR8/jjvTC8BBLHNah2bGmPigF4BOzMil+cXFeB+HJ9uaGg6X13DZNC2P/QQ+MDQ4sD1Ai90oL9fq9OBFh97BmiD7uAWVwpnMkEQGXEp0GxioqP27NkDGq2wsACDQYNvVFZSUl/XQGPQocvhBgTGxsYTSSTo3cvKKs6fv8AG3xGFwuMJNAZTq9EGh4TExsVptFq1WhMZFc1g0J0Oe2trm1AgyM/Pr29sBEGw7ra1cKHmltaSklIqhYrBgjOD9sy8Y8NDPnrkKBi/6JjYwKCgZUsW8/hBoDB0ev3nn30GNeCVP7468Qr6M+PE8ePf7NkTERbG5XKv+SbPbrf3NzQOiiU0Gg2Hww5JJOBEhodHqDSaQZF42fIVIAzhw9hD8Hg8g07z+ohQDRKTU0DwQQfQ3No+LJOBsLvtttuCgwVPP/NMQ13NOIv7Fy5cULRwIXRgYIwKi4oG+vtALML+WVlZZ86eq6+rDRUISB5gZ0FICEgHcKb9sFjoZX18LubacctW2fD+gweho+Wy51A+5VGcLteOHTvmJcQlJiXzeEGjMwe90xS8ySY0Gi3Ig5HhYbBiNqcLi/ODjVCfxRKx2WSSS6VRMTEuH9dA/wB0+fCdHdD1+vnRmUyDXg9iAuXrm1dQuHjxIhKRCE4VHu83dlm8Fz4vqKamRq/TczgcviCYx+f7OBzV1RdodBr0E2++/kZWdpZKobA7HHgiCc6PBt3mcqFQvuAhLFu6NCEx0WqzgXQAyfLD0aM9PT1qlTIjPf1Ab98y+PPSpROPY+gfECiTyQJ5fBBYYL7haULTNlsseI9UZTEZhQVzN6jU1UhLTXEPyWAw2VnZzU2N0OWkp6XOdqFmgNjYGBzOr6+vzw+Ph/pj1Og2btlUWXV+WC5fvmzplId7u7q7nS4f3tXTt7pnBFt/YjpoVIrDboMOYwqXg1YDXqpeb6AzmDaHA4xMRWUVeE3xcbE52ZkgIODXttbWIamMxWIHBAYEBvGGh+WlZRVajVqlUipHFE31Ddxfs6czMIbIiEsBb2Pz5s3Q8cDdB7uTl5dHJBBcTqfeYEpMTh6WD4OLmJWVCQIQzND589U7v/zcvejWPdzgXvYN7lFNbR31xwm37i0UUkhIaG1NrVqplA3LEhPnNdY3WMwmsE0XLlTHxMYuKCoCSeEWESgU2N/Dhw83NzUnp6aBtcWNjED/BwYUznPo0KHm5pbc/IL6+gYSiTjN8KU3KRfOn09MTLz77rsnKCN6e3vLKirBCQbfV61Wu1zO0NCw4jPF3nUQFBqN8tM5UBaTSalQojEXhyKLT5+CfzabrbauHnop6BJysrK6O9onUtRdX33l/QAtua6uzscdKIackpJCZbAe3LYtIjICi/mJlWGxmKmpP7HOXhnx8ccfV1+oXrVyDs3eF4kl/f0DgwP9osGB40cOnz5xPCsnd/2GDQuL3GmlwMk7feZM/8AAtBRoGjq9zmQ0StwzGNzrGvAEQmx8AggFHo8P5i8tLU02PAx6ore7i0anM9lsGh2qNj2KEA0igMWk++H8Gptb4LSJiQmXP3HP6k1Fc3NzZ2fnokWLWltatHpDbGwsiUhoammBn8/95jfnKyu1Oj1offfiHhTG6l4D6oC64YAfVit8i96+Xhye4OuLgk7F/YYY7+ewWfE4XCyXu2DBVd95XZHg4OCW5mY2lwv1jUFngOj3JPM042/mcLTwKD//ZEd6ZtZzv/l1bU2NyWS6rmHxas5X3bZ29Q3wlCIjwkPCwjAY7PJlyyrKKvz9/UHwDnYMLl60KDp6imtZoXIJhUIyiRhwlQgQ0KgVSsWJEyeoYwy45wU6xWSxgP8whSkyVqvVm8fR4XCcPVfCYrKSkxNBTxw+chRMnx+oJAIhMDBwfnp6QIB/bW1daVk51TP8AA0CGiaVzsBML2E9IiMuBUwbhUJevnz5kGz42z17pGLx/dse4PEFHKhkWi2YfjabA96Mnx+YF1xYWFhiSqpSoXAvMQRHCkyT0y4flo3KCPhTs8nEAuNIo/nhCWB/DQZDT49QpVaDuof9wR/t6+/nstlpaSlg2gZqaxsbG8H0KJUKHp83LyGB4Zm+e+LkKdAc2x9+yN8/QK1R1zc0Go0m8AkCbrE8mXabLTUlZSIawseTsCAqKopMpgwNDdntE4qvAs0YurrLt8cnzJt0WceQlX3x9QfUmcioqIiIiIkcBVWRzWZlZWXX1dZM5+ozhUKprK2tr62+oFCpWGwOVGkO1z8mPt5ituTn54WFXpwoCpZL2NMLFsozBVLJ5/NBcycmJWEwaBqZhEahQbpJhqRg3MBlNxkNyhH5li1b83Oy/Qh4CoXa3NJaeu4cCAtuYEBh0f1JifN6evvf+fubv3zyqcCgoP7+fmgdEonYoDcM9veiMVgShQpmNCklJTc3FxpXRdV5lUotFkvmz8+ANgL3EE8kQTNUyN1ixY8ImpwIR4HhxmFxYO5xGA5YcBKFAtsJePgfeHfwz73fFG4Rl8spUSpi4+JAO1Ip7tEIUCeXL8O7ufjyq6/FItHLr74KzyIqKhJu8vW7VlZmxpnTJ//86h/BQb9+VwkSBN99733l5eWd7e3gkAcFBAxJhvwDA+QjI8uXLo2Pj5vymdUajUgkampoqCg5d7V94AbK5PJ77rtv7EYOl9s/KHIPiU2m4mm0WovF6p2BAd2TUq1212I8oa2tHeeH5/N4QUFB0Pq0arV4SKbV6eBfm3tVs6GwqDAiPAzqeUVFFQqDwftN6xU5IiMuxel0lpSWny0+w+Jwly5b1tTY1NUlBNPvmZgtDggMUihGTp48iUKjMO6ZKb4YNAbsaW9Pj0GvdzmdYONE/QOtjY2g7yjuUU2LXqdtaagDO0VnMuABo9HYmNh4l4/Lk00Yp1AoxWJxV3v7xs2bBHz+/v0HqVS6w2G7UFkB14JeEIQJlAfU65o1q7MyM8H8geSUymQajbazq6u4+GxSUmJ83M889+lYQBxMamESeE43b0xxX/d709lvpEqVurS0tOTcObBNMdHRWTnZAf4BdAaDSiE7fXzT01Kgoo6G2SESCCCjpVIpncGMiopmsljQr0NXKpMOy1E+A709VotVEB4BDQ0UOZFEuvuee7KzMr1jqm3tHWANi4qKwsJCauoaoHqHh4Vu3LhhaEhy6PBhMoUCCp5Op7u9vcBA+JMvCmUA79hkRqHQFZVVGrW6oaFePCii0mlhEREqtYZMJmOxWL5AgEGjqCAXyGQCgQAKBu/+D++WDXj8DM5zDBbwuzraFy5aPDjQn5qSBM8OLnLF8II3C6dOFx/et2/dho3gtIC5g4dLvJ4pA+PiYh7cvr2spHT83dwBHuLjaDRqR0cXuGHj32GoAzEx0f5cjvfXgUHRheoavdU+KBmal5S0ZNGiY8dP4EmEuIR5C4oKRhMRTw2ZTGYwmEDa+l69UtFZrLyioqVLlox1D0Ait3d2g7AOFggmfrmuru5zxedUSlVAgP/g4CC4seDZhoWGQHOj02hcz1dWKpWlZ89yAgK9kVVx7kXLFhaDEeEJQjo8LBMIphs7YPYt1NxBLh85dPhIf18vPzikoLAwMjICPCeDwXhg377Q8LAhiWTN2rWxMTFWq8XhdOr1etCAYIO8k2PhV8eP0aLckYvc0XCsWJyf3Wa1WCwUMhlsLtgvq9WGxeE8f3K/qvAeC1bQara8+be/geGLiom9/fYiT2GG29s7Thw/Xl5WCpI5IzM7JzvLO74K1wWRGRgQoFKrORy2TCrXqKtyph26FQHhivT1D3z+6WfQJecX5IPt5vF4JBJxVMmtXb3qkkn7YJLQKBRIN5fDWV9fB/qbRmeAex8eHg7iuzA/H41G0RgMTzIqP8mQFIXyPXb8JPhJXA47ICDAarO2d3Z0dLar1Zo7NmyAw1lM5gsvPN/a3g6NcXh4GBpRX1+/Xq8bGZaBcGewWBQajUymkEhkGp2+cuVKr1yAYuC8Y4ZwGZyf9+P1vldcDketVDIY9M6ONjKJBE3bvXbfZLre171OgJPz6Y4dATz+Lx5/bDqpmyYO1Iczp0/HxV9j8G9IIrY7XTgCCdz6IL5g/CcLjt+QVJaZlRUdFQm/trS2t3V0unzca/FCQsPKysvsdtvtd9xx29rVjClFbhgLWHuXWxPwxokYAfZfKOzpHxgcuxF6/wP79vcKhUmJ8yaua5saGqurqqCT8XW5yopLElITzWazRCJVqpQup8s9ed/lvpxCoTDZHGr3WAUJeianj6u3ty84mA+tpr6m+o4NG6eTgcwHkRGjGAyGd959Nzcvv6iwgEqlUKnuSXkgcjMz5n/zzZ6ubiGoxZiYGIGA73A6jEaTw2EHS+pwuEN24KCF4bCYH+fbe4J+mM5XV1dWVcbExEL3z2axvONOOr0OBAaBgD948EhDfW1kVMxDDz4AV9m4aUNwSAiICrg6CG2wsFDjk5OTh2WycyWl5ysq6+trwaoymczRJT1wXTCvsDNonY7OLnDIbs21GwjXlaEh6e5du6H7f/ChbRER4aO6eZTLF/6585S6p0o6tt55p06nhZoP/bjGE+kBnK0B8RB46iACujs6jAYD29+fCTrA3dz8aqpreLygpKRk0AryYTmDxW1saq6urukVdqsUCgZIZjYb9qTTGcEhwQw6nUaluN8V+vlhPWA8P3Gen7OVKBU6gMjoaINe39bcZLfbtRqNyzNpdFYKM332fvd9c0P9n19/3Rv94gYwMDgolUqfe+65sRmnLufgwcPuBY2VlYGBQetuX+NN0Xk1Oju7jx49Ojgw4JURo0BFKmuokw/LfvHEE2mpKVOIIHk5YLGpFPKSJUu4XPbV9gGf85s93504cSx9zFwoqN2RUZFDsmGFUjnBeSGDg6La2jqdVovBoqFXMpuNy5ctzc7KgPpvt9ldPi7QNCaj6fgPx7n+/tCywE9WqtRGz0t2nQ76IkNPbz+FzggNC52mRkRkxEXOlpSy2JyigryxNRIsYFRUFNis8rKytPmZIDWs7iB6BgwGTSaRwVSBjfDO1vKENvJhesSsSq3eu/fbyopyQUjoiWPHOtraNm/Z4k3MSiKS1CrNe+++KxQK19x2+6mTJ/r7el555RWwhsuXL8ViMCCrvWke4dIeQ0nlcLigHj79+KP33//PK6+8RP1pXQe3j88LAv8Mml/MVKcFISBcjdraGpvdBhU4IjxsgovgQc6C6z+i1fiifKtr6s4WF/d2d0FLCYmIIFOoQUE8ApEUGxu7dOlSDosFfT90ve6V6ygUiIxTp07u3rXTD4djccCx5zAYTJApRUVFXA4bmoZ7T8/Onv8w3tVN1/sOTApouSwuF4pmMhrh64OTB92h4+aMal/f2Pjt7l0Lly4vuIHrjeenpapU6m333DO+EIyOi3/40UfZLOb7//73Iw895LCNd4epDMYdGzemp6dfsp0bENDd1XnvfQ/k5WRfazxD2dre3tXZ3dPTDT59YeGCzZvuuHw3+chI/8DgueIzh/Z9P85DR2MxaRmZTz35ZOeYydpQmZOSU3bu3Nnb0ztBGdFQX3+h6rzLveYIZbJYOf7clORkd8iZMUIfJAsLbhObXViQ5565585F5+zs6uoV9sKBZ88Wx8XFcbncaWZqRWTERerr69esXnP5LFkWi5mRMb+pqRkcC6hAoCHARgKjOZ09oxE+sNFkNitVKhCA77zzrnhg4Jlnn83ISD9+4uSeb/bU1tS4YxkR3UPBPxz7ofrChb/+7W+gf5cvXfKrZ5/9/e9feuHF58kkEpzQneXPYnE4HGTPUkDYn8Ggr1q1QqFQ7P76q4OH5m/ZvOGSIS/34C0OKxZLEBmBMLNY3QsZBihEQkREOHrC/j1UYx5fYDRZvtnz7dFDh5YuW/b0009Dh+pZioRCeWYUoS/+8pNzUsjk++69d+uWLd7M6Zdws+Sk5vEEPT29QcEhvX0DVBpDq9VNMDnTnAIM3Zeff6HVah988AGvLboxrFm5yh3p/FqzOIeGhi5UVkCtMBqNUEvH39lXJOrt7v7HW295qxD0pvyQUOhN66url61YtXnThnE0RGNTy949e4XCrvT5mYlJiWvXrvK+J7t8TyjG2eKzn+3YoRiRO681G0YiEp8+dgwc0IWLFo1uTEtNPnP6VGXVhfCICNDN458BlE1TY7NSMYLGoFxOF/QCeYWFbA7nkmbibUo4LJYwZkYLlULR63WnzxR3d3UXFRZSpz0Mg8iIi3R1tAsefeRyUwXPICYmNjExsbWlBSwgtChvLz6656iYACXR09v7r/f+MTws2/7oY0VFBe5Z4ng8mUq12u0mo8k791uj1qgUCo1GC3WRz+e9/PLLoKZffvlVMLUhwYLLC+A+iR9++0MP9gi73/zbX9ffvvYSGXHRKM8xtwzhZwAWiwUT06MAeay6PFrDOEBthDrf2dSUm5d7x4Y76DTaRESAuxF5mEaRJwrIfZVaPaJQaj25tXzcU8+wTIDhXm865XcinnVeFHADKBSqN1iTyWTGzvlQlZdz+szZqvKKRx7/BSjIGybgThUX34CrfPX1rpOnThkN+vJzZ3bt3nm1CNDykZFPP/1scFC0/o71MsnQUF//XVs2XZLpZpRBkeiLL74yW8w7Pvs0KnJC67C8jD0bGPaVq1b9/Y03kxMTmIWFGMx4Jn1YJuto79CqdWise3CORPZbvnwZOL0TuShcCPzVY0cPL1qyJDo6GoWa7vO9+er39UAkHmJz/D0xQa9wQ0EYFhYWCIVC2ZAEmzHfu/GSRVxWm+34iVMH9n2/aPHi40cOL1+6BIxIt7Dn1MlTooGBgvw8wo9xVdlc/xVrb//ii88T5yXweEHBAkFmbh6Lxf7kk08WLVqclTnfk6kQjLCDSCSMGiCdXh8RFTM8POx72SN3j6OymN6QebP1ShjhZwlUrYTEpHMlZf/+938euP+BgACut42MbSbQEEATQ8dJo1FHWxCHy8XhuqGrZjAY3vd0s/cl/ltOTz5uq0gsqW9oFIvF4At624s3LL13H2hEoGMEAgG4hgH+V7UJVwN2hmNPnjgeERnV19cPZ3C6p1IZ4cxz4SZMEKlU9uWnnwQJBMuXLSFcz3UZl3C9Q4NDLQUNUVtXBxcqOXP69js2NDa3BPN4TBYTjcF4w9t7kimaamrr9+/fHxsX8+CDD7KYjNTExNf+9NoTj/3yxZd+l5iciMFivSPH3sp/9IdjJ0+e3LRp04KigmnerqTEeTm5uYd/OBYWHh4SEnzFOuN0uYTdwrfeeufQwQNoXwzKx9dmc8QmzAsLD73SMIl7PEKl0Z4p/u8CVJC2vf0DTA4nLz93+rNKfRAZ4aWqqio5JRWLverQVnBwcGRkpHdZkbf2wGeL1QKdPTgxFrPlk8++GJHL3nr7LafDUVtb++fXXsvOyjp96jT8Oj8j05/LHV2GnpOd1dXVGRkV/eLvfrd9+/bvvvu+vanx/Q8+0Ot0n3z6mUKpAM0BFRfsncFgBDNHIOCdnjdaNecrn332udFcoGMhk0gjI4q29o6Eaax4RkC4nOSkxCeefGLHxzteeP75+ZlZeXm5wQKen597keSoidPrdS/+/qW8vLwVS5dx/DlEAgHqrc1mY7DYPig0dKJTi8Ewg7jfFZrNg2LxhQs1UqnUM+sTFxTkFvEsNiswwN+dOFSvB4UxMCiSy+U9PT1dXV2wQ15udkBAAG4yE9BoNIrdaiOTyd7JlUqlKjQ0GHqmuZl563LAjdm5a5dILH751Vc5P69oudCVyobly5cvh16/+OTx53796+333UcgEtesv2Pd7WvByINbD77fvv0H0CgUGOe42GjvgXQm4/W33/jkwx0v//7lF37/QnZeDjxcnU7f3NKy/8BBMO+vv/439sRGAq7Jps0bX/nDK3u//X7bA/eOnVM/ytCQ9OOPd5SVnOULeEajSavW2m32B7fdHxsTM3a3i7rZZsMRCNBbqX8MgA1dycDAQFdnx5bNm+LjZqa/QGSE+7Y2NDRs2rQRBMHV9uFy2EGB/mq1FsyBL8oX+niHwwmWiIDHtrS2fv7ZF0kpSX/4/Qs+HsH7i8cfe+vvf9/91dcLlyxx+bhIJFJy8sU8k+4Mk0GBIcECGp0ZHx//l1df4XD9f//qq5ER4eAbbd/+4Hff7YPyLF+6BMwQzrM0FMSEw2FXKJUgQiMjw68Y+RxsulqtlstHEBmBMOPMS4h/7bW/NDQ2nThx4rU//ZFCo/sHBvJ4/FHfEaouFoP9+1//+v2evb986sm1a1Zz2GwsFgO1F0ytwWCAX2ex/O6cuhpNXT208kYfz0ISUA/JyUmXhG6j02g8Hi8rM0MilTY1tfT19Q0NDe3bfzAtLS01ORE6m3GSsY0CRj+Yz29urF++amVjQ0N0dJRMJoPNao32ppARYHzKKyqLT51aunxFSkrKpPTTHAfkUX1dbWZGBp3JVCsU8KR27969dsPGxx59+IdjJ199+ZXwyKjw8HB47qAzsrMyLn+5tu3hBwsXFFIoFOi8oSc+duLUYH/vI489GhsdPYPlZDGZT//qV3997S8nTp5atWolhUy+REm4s9YZjYKQUBQaZTGbDUy9j8vHz+1tXjoarVZrKs9Xe+YjXRxUg33kcml1VVVGxvwFCxfO1CJeREb4DMtHXC4nl8sZf3pBTGzcyZOnL1RXJyYmEgh4HBan1xt6hMJ9+/Zt2bp16ZKF3t3gJImJ897/9/tiyVBFefmQVLZw4UJv6gTP9Emz3eG46847P/p4R2JS4r6Dh0aTyIFRTpw3j4An7P3u+yNHf1iyeBGNRvNMn3SLiSNHjoaGRYwzXkImk0wmMzhVN2Z5N8ItBR7vl5U5H/7B5+6eXol4CFx2p+viOkaonxQKNSEpaetddy1Z7E6F6llyZoW67Z4kYbnGDLjrDUjwU6eLRSIRNLGQ4OD0tP+mfr0iQQEB8E8skZSWVYCSqK6uVihGcnOyWe7499d4aQjGGho7kUSCO+Cw26gUck9PD0h/dxqRmyEG2siI4sC+71EYzOrVq5hMxmwXZyYRicVMNjfIva7NLh4UoTCosrPFn3z5JZ/H23b/PbnZmb/97W/BSD/++C9CQ64aAEoQEgwVo6SisqK8rKCw6FdPP3E9ihoZEfb4L3/5j3ffgy5j5coV9DEhKKD7GBkZwaAxa9etH5JI2luboY/QaTTDw8Nms+WSlKRGoxF6BA6H7V02YrXZBgYGq89XCYKD161fP4M5WhEZ4VNdU5uSkgZNf/zdoiIj6uvq+vsHgoODDXoD2IX2zs62lpY7NtyRk/WT0E92uwMsV0VFpWRIunTpUqimPh4NAdbWGzQCJMimjRv/9f6/7DYbmF1vFnIvkZER69fddvzEqTPFZ8NCQ+l0GplCdTmd3d1d+QWFV8tFCQQFBpotVmgqcNR07gYCwvhEhodFeuLfjWLwJBJ74IH7UpIv5uMGC4Xx9bVZrWaz6brGTr4mGq325KkzYrHYHRk9MjI/L2eC89KhQa1euRzaYW9vX09PL7hxBfl5E5lnCheKiI5Wq1R9QiGZTPYuSTEYTWAWxp80N+tYrNbTp890dnZu2rw5Ni5u7icxnxRgeO12mzvvvNEEdtjPFxcZG+sdSLDb7c3NzVaTec3atVfTEHCIVCodGBwoLj7H4/N++5vfcH8Mi3k9mJ+W+uRTT//j3XfAWV2+fFnwj8JXo9G0dXQyWSyOh7j4+KbGBpPJmJKacnlacy2IVx934mg0GmOz2/r7+krOnQsMDHxg27boqEnMA70mP6uKMgWgAoEUWLZ86TXnh4OTsWjx4rLyiqqqC+B06LTuYFDPPPM0WMyxPorFYmltba86XwXacPXq1UwGHRqnnx/O6XCazGZ3IH/P9JzAwICHtm/f+eWXJpO5qKhQwOeNniEmOhrqR21NXX19Pc7Pj0KlwTkFfEFWRvo4r13AYGnUasWIHJERCDcYaDsrVyxn/nSuFnjk0GEb9DpQErNVMLPZXF5RCRoC+vLoqKg80BATTtvoHVdYUFSIQqF7enoGB0X1DY05WZmka61+BGtApzPBEfQjuNN9UShUlUoNvgR4ERjMjZuuOAW6urqOH/shOCQkNy+XMm70p5uRwICAwABuTU1tS0sL1g/rcDn1Ot3Ro0cLCguFwu7v9+1bvGxpQV7u5QdCHzEoEoGaFPb0gjJev35dfFzsDZjMPj895alnnvl0x8fgHK5asTwuPo5MIilGFN1d3aFhYaMupZ8fHmppZETk5WfoFvaaTKa+/n6tVjs40C8WiSIjIjZv2TyzGsIHkRGSIand4WAwGBNxFEASUpcv6x8YwGCwYaEhl6g/8FfEkqGG+oYuoZDDZoGGoNNoFqs7KjbKs6TG1zNQgUa5x5dsdjuFTH78l7/cs2fPoUNHcnIyE+LjR99HMBmMJUsWFRYWKBSKvoEBu80eG7OKxWKMU3e9C+ttNpvD4UAWfyLcSMDdZl4239udys5gbG6o13tdotnAPV7Y5o7wIxAI8vNyKJNM/exevUkm5+ZkQbPq7e3t6enlcNiJCVdINDoW+Cubw1Gp1SwOV63RsFlMl8sVLODN8VVUKpXq2LFjoHi2b9w4qbQONxHLli57//1/9wq7DTqDVquhUMl/f+MNqCESqTQ8PHzz5s2X7A8CQiqTdXV1d3Z1g3nNzMyIi4u9kfNF0tNSAgJfPLBv/9e7dicmxKfPT1erNQaDOw+D3fOeQi6Xw+eAgIArLlvF4/1UKnfOJmF3NxaLWblyxcJFC7mcmR9EudVlRHNzS0Rk5MTtC51Oo9MTL98OlqK1rePU6dNYDCYlOTkmJpqAx3sXjrsHM9F2gme6LGgK+OdJKu4LXg5oly1btlRWVp0pPicaFBUUFowNyIrDYSeVVorP50ulMrBcLObMzBlGQJgyRCIJjcY4PRklrFbbOANp1wmFQllX1wANE5pedlbGZDWEF/fQAo2WkpwEgh5cut6ePgGPf7VJA03NLdDkJRKxWDSIJxAoFKrVYgHPFe7AOK8j5wJgmqqrayrKKrJzczI9+f9mu0TXBXDqfN3psdEKuVyl0pAo5JzcPLSvKy8nOyMrKyws1LsbqEaoPCKxRDQ4oFCq4ObExkSnp6WNH5/7OsELDHz00UfOnis9d7a4b2DQAd0J+KsikVajIZJI8uHh8PCwkJCQS47S6nT9/QMd7e3dXV1kCiUpcV5efv789LTrVMhbXUb09faCxJt+mLaW1rZTp4t5QYHQCOFBe0YgfF0ud/vEYDDeFxl4PB6LwzkdDu/UWbPFncCLRCQuXrSwvqGxsqpSbzCsXbNmyllS/LlciWRoaEiKyAiEWYdKdcdf8qQCspnMphsvI1rb2tRqNXwATc8LCpryedzenr9/dHQUdLTgm/YPDHgjZFy+Z0Njk9lsttutwcGCwMAg2TD0VaqbIrusWCI5efIkgYBfvHgx51rxE28iwGUXS4ZaWlqMRkNQII9Co+q02r4e91A/Gu2rU2vuvHNrxvyLQbLBwevr6xcKhUqFApx+MNtUGiUsLDQhIYHNYs7iEC/0F0WFBQkJcTXVNV1d3RSjEWSEaHAQvo43uDVYfaVKBTIXBBBUuRH5cE+3EIMn2m3WhPi47NxckEHXNS/dLS0jDAYDNHsalTLN1Q2NTS379u3LyJifn5cHnofNpvf1xeCw7nhQOCx2NMSkJ6s42ufH6uiNhe79CYqSSqOWlZaePnNm+bKlU3vkYAUsFrNa7br2rggI1xkqleJ0OnB+fiCWQTD7zEDao0kA7bqvvx8aIDTttNSUaZ4NT8CHBAd3dnaBpYZuKSwsjE67wvcpyM+FfotOp3snWh04eFihUEzz0jcA8F7OnS1pa21bt359bGzMtQ+4eQB5dKb4nK+PDxj5tvYOpUpZc/68Xq/3RFBDZeXlxcfF9fT1q5SqwcGBIYnEF40BHwx2aKqrX7x0ye3rb58jAzPglHI5nOXLl+Xl5Q0MDg4Py1QqtVQ2rNcbhuUjh48cdTmdeAIBpI87yJDDDkI2LDJKwBfweEFXC9M5g9zSMkLY00em0kik8bLDXRPw/nfu2pmXm5uYOA/EoHeJrycJMs7ucHgjVl0lgJ0v/NVqs8FusENkeLjNai0rq+By/b0r6yYLyBEqlQZlMJstePycqP3XA/AIe/r6pnBgoL//jQzJ52VQBKZMcknM04njcDiFwh77TZjbiUQimU0mqJNWq81itdzgqw+PjEBnAB+CgoIY9OnG6UP5+tKo1MDAAJAR4O2p1epLZIRGo9HqdPAXk9kMakOlUlqtFhqdOSQRT/PSNwBht/DI4cMR4eFLliy+kekzrjcWi7Wjo1Ov027evIlOo3377fd7vzkhlUhQaJR7jpony9vOnbvsTqf79ZPV8n///oBCpoSEhtitVolYnJ2bM0c0xCgeC0+ZlxDvkxBvMpmgvhmNRpDpRoMBzD6FSgXRDBKWSCRyfjrx/3pzS8sIT6C6QPo0rAw8yw8++ODk0aNDgwOHD+z/3R9eRqPdLyw8AewcFrNZo9NRyGTKlfLYgkg8U3wWdne5p2c6/HB+VptVb9CfO3eWzwsCFTmF8oSFhgh7epVKJXyvKX+puQwvOLixqbl/YHCyB8IT2bplc3Bw8PUo1TiUlpadOXVyyjICCm612hN/DF92E8FiMV2eaNNGo3vM7wZfXS5XQFcBH8LCQmfkhCQSkcvluLslvV532aTRjq6u8rJyk9nC8eRGwmIxDfUNefn54oGB0X1ATnlGRzBzagY0+LJHjhyF3mjlmtVTszlzFqvVCqouwD/AO6lQo1EPS6UmowHl60OhUfghwXfdtZVGo4NrAY3zT6/8SSKSOOz21uYWH/e8NNwPR36YN29eRlbGbH+PK0PwMNuluMitKyMsFotELJqfkTGd6HL7Dx4mkMhvvfOON/qvO+WJ0+lOAIrD+fr4gtXwxLu8crY3KpWqUCi9n73dDBggAoEolcpKSkvvWL9uCq82GAw6WDmFQvFzlRF33rlVq53czH+ny2l3j/g42LMRS7EgPzcuNhrr6T2mdgZflC+TyRqRD89swa43npDYvmgUyuyeYnmjI1BBE/C2u5kKUQxPkER05+A1ebjkr5EREQwazdcdup4ARgB65fa2NthNq9WChPK+4zAYDW1tHVabDZwEPp+HnwOeLjyXpsbGioryoqIFOTnZc0rfTB8CAU8mEvvkcm8iFY1Wl5GdPTws6+vtNer1Wo0mNTXV60PK5fL6mtqnnvrlqNzXarRCobCjo2POyog5xa0rI0RiMQbnR6fTrhheeiKMjCgaGxoeeXh7cLB7fZTdbjebLd4cPN63GO7hJqMJDBCoirHKEf4IEgGFRm/dsvHiph+dVTi8rb2jvaNT2NM3GtF94oAhcCc7mNtLy6aDw+m02a+RhHcsdDqVwWD4+sxaViS+B6gPTpfrTPHZKZwBjULjbsJM0wBfIPAbUba2tRhu+JpP0C7eLsF/hrJCQOsGXQJtGfqknt4+rU5n0BtYbFZy4jwKhcJkMODf6M5qtYbH42t1+gAeTyqThYaEyOUjICCiIsOHZPJuYU9HZ5eAzwsPDyMRibOYsmtoSPr1V1+TCIRVq1ddccT0pgYsIdffv62js7Wt3R3k0WKJiYv3DwzyDwgSDfQbDPqWto6crAyoJ2dPFyuVyr17vhs9Fh63Xq9fsGjhxC+nUrkDW/FnY0Snrr6RTqMKBPzZihh268qIrq7ugIAAf3//KZ/h9OnipORkf3+uN9sbPEIUyjZ2B3BAKWR3YnGb3T4qItAYNA6L9b64Gl3CO3bQm0gkDkkkHR1tU5ARQHhYGEhvkDgzGOt07vDxBx/2DQzQGRMN05uePn/RooVjo8nOCvB8DXr9F599OoUDQRrmFxblTGm6zOxCplLVOr1aobBYbvTciFGmOXvaaDQWny1RqlRms3vZKuDj7n2HZDIZnDkuNmbsWCZ8Te/bdGjdGCxWq9WgMVjQG7Clrb39+PHjQTx+enpaelqK0WAUSYbOFJ+Li40NDwuZlZASeoOhuPhsr1D44COPTCq39fVGp9NNbXXu5YSHhba3tZWWlbmcLovZ0tRTB06eRCQSiwbj5yW+9/bbcf/5N41GZdAZbDbbZvvJmBmNTqVQJiqtNBrt9/v2G/X6J568LuGxrwbI2V27du/ZtQv6oPu2bbv9trUzdesmxa0rIyRicVh42HQ6mPKKspIzZ9587S+j/gSIkl17947uYDJbPBMonQ673Rs+79lnnqmtrh7f/4Ceww+Pv+vee3V6/RRcBB4vqKmlVaFU/ixlhFajuW3t2rz8/Anuj8Fgb/xSwysC/c2777472aPAK6o6f6G5qel6FOl6w2KzxZIhIoWqVGuMRtPlwXrnPjg/v6ioyDPFZ8fOh3B6mDcvISgo0PsiwGA06rRaEA0OtRpaN2zk83nlpb0RUdFDUmnivPjsrMyw0NCauvrDh49gMdjCwoLU1GSDwdgtFIIoKci/QvDE6wqUv7+vf+/ePclpqWtWr5xTca+feeZXb7/9NpU6xe7Q4XAMDor2HTgok8oiIiMZDLpGre3u6gRVJ5VIsnPzt23bVlNT+9VnnxQsXPTsc8+99+47hQuLSqtKLzmPr48vnjChUUBopPX19Z9/+mlSUpJsWO5/PYNkX0LJuZJvdu0uKCiQDQ9/9MEHsdHRqWmpN/7l1ByqPTeSrm6hy8eXxWJP2Q/Yd+BQSGj4M/ueJpFJaBT6cmVgMpnM7ujXfnq9fnSw4fU335zIbDthT29dfYNQ2DOapGDieBeRTmNO31yHQCCQb8IBWM8s60mvegQL5Z4CdnM+Tbwf3p0l/GLK7Em8ipo+GOxFy9Y/OBg+jfDwaBQKPFroZY+fOOld+uElKCgoLibGGxhbb9Dr9AYWk+ntjKGHVqqUGrVaJBpkc/3NnokUOBwOhAVI/DWrVjS3tB4+crT47NmtWzZnZ2Z0C3uLz5UsKCyYzvedLAaDYe+335uNxjvvvps222N1Y9FqtWVnzz7x5JP//Mc/pqYkZDLZq3/848KFi9fdfltbe2dpybmKslJofVk5uXarDRRbdlZGXm42uBdSqTQrO+cXv3zi/X/9izHhAc5LANVSX9/w19deE/X3Q4VvaGhctnTx1E41WTq7ug8eOBgcHLxh0yb4gs//+je7du8JCw9nzdB8oIlzi8qInp5eBpM5fqK/q+FwOMsqKk+dOvnoww+PM2sPHBS9wUCn07wywjtnYoKqPzYmur29raGhATwYaEuTfXsaHxerUrtXoE08g8DPg9H7PKk7NrWjLjncxyMUpnDgHI+RPB24XK4niCSxsakZ3HpwvjUaTV9fL5vNeeap6zv2GxAQAG3cYrGoVGqf0Kmfxzu0EBwsWLJ40ekzxdDJ+bjXWPnFxcVyuByb3abV6pxOF9ujIWBns8Vss9q4HG56asonH37I4XBbmxopVCr8SiDgvSFkwDeAfzW1dUeOHsvJzpqfnqpUqS7U1M1PS7kx8yRAm1ZWnf929867778/88fgS3OE1rYOqDOVpaXP/fo3b7z+N7CfkzocPLezJWUUMvm+e+/y8aQvKMzP3bVzZ0VlFY1O54eG8gR879R1CoXc3q7aeMftWCz22eeeg2tNTUmYzRaj2bJh89bWlhaoD1C9NVotbfIOw+Svaz598iR0E08/8zRUKij8yrVrP/7g/zIyM9bdvvYGL1W9FWWEJ9fqMCiAyS4od2f6NpsvVNceOnxo86ZN/KtHnoc91Sq1SqUCQSCXj2g0WlAVk1qTnZWV/e133506fXr5sqXESc7D4gUFVlfX0KmUW0pGwD3X6fXCnt6oyIiJ32pP9nbLwOAgeJa8wMAp2HGrzSaWSHxcPqEhwRPXBOCzisRik8kcGRH+M5shPwqBiDfotO58Qgp58enTAUFBAQGBixYtDp6SfJ8UHBYT7XkWXV3daSnJ0+ye4VTwcIuKCkpKykBJhIeHCfg8i9lsMJmIBAKJSBx97vDBZDZTKG7pz2azMjIzRYMDLpfzgw8/ptFpGfPnhwQLcO70fO6gWOlpqe//50OoCSnJicdPnI6Pjb5m3q8ZQafTffThhyEhIdu2bbsBl5sUVecvxCcmgulcuWp1XUPjwqLJDdK4m7PJnDAvCe4qPILubuHRYyfa21rnZ8wnksh6vQHUHnh3WAxWJpWyWGzQietuW43y9f34k8+e+MXjUwi3QyIR83NzMCif3p7u/3nq13TadIOUTAT4dg0NTcXFZ/PzC5hs7mt/+nN4ZOSmLZvPV1Z8+cXn+Xk5QUFBN3Lq7q0oI8BNsdldgYGTXhKpVCoPHj4CVXP9unVxsbHjLOGDnkmhUrk8USwJBMKgSMxWsSYlIwID/JctXXrgwAFPJNRCGo068S4K5DbWHfzKDrXtZ+zsjsWbh72zs7Oi8jwY+ryc7AkO/DgcDhABp08XBwUF0hYUTXaCkjsfm1hyrqQUDiSRSVw2eyKtF0oLXnJDQ6NSpUah0RFhoT/Lx+TP4TjttozMtNVr1nhXOlhtVqfDcQNWEgkEAjKFYjSZxGKxWqOZfgQqkHrhYWHwuDvaO0M9KQxAPjLp9EumcKJRaG8mHSKJlJCcYjQYVCMjCwoLFi0oUmu0dfUNtbV17qi1EeEgGphM5pbNG99+572w0GBQEt3C3uSkedMs5zWBp/Dl17v6hD0vvfoqd+7FvQaz/Olnnz32+ONYLGayGsLH/TILGxkZ/tH/fQAeORjeUydPfvT+P5lszsIFRUFBvPLSkv/7vw9CQqHPjWhva1uwYKGv58kuW7r4/z7s/W7fvq2bN02hJYIsA++Fw2YHTGPC/qSQj4wcO/aD0WhcsmxpgL97LRIYPRqFct8DD77y0u8++fSLXz/3zDVzVs8gt5yMgEY+MDBAJLqj207qQK1Od+r0GYPBdO89d48fot/bSQwNSb1eFygAi8WsGBkBZTCpqUzRUZG3rV179Icf9Hr9yhUrmEzGxAVmVmbGoEgE6nvKM5VuLuCxDoollVUX3OvxenrhAYVPoG+GJ6XRaGtr66FBghpoamnNSE+b+Nx+95iTWtPa2qpwB+FXt7d3UNJJEwlDYrFYuoXCbmEPFLutrQ06OdZkHu5NBJXO0On1dbW1wwqFTqf/f/auAjzKK2vHxmcykplM3N1tIpAEdwjuheJ1urXtdnf/ra/vVndLcStQiktCCCEEAoFAjLhNXMbdJf+ZmW2axpgIxHifPDzhyyf3u9+957zn3iNcLg8G89y5c/yefmiAr6+vKXtE3sP8ObNmDJOoGba9LCzcXFyodnbwO8hoDBrd/Z4G/w+drqsKl+FrWlqKRCLgTPDiIARIRFvQi/ADX7+0rPzO3dzkxEQKhTRz5ozLV69tWL/GNB6eNqEEhXd4/77ps2YtXrTgqT5oaFizajn8u3Xb9gvnziUnThms3wbCxiY4KDAoNDT9ekZkZERVdY1/ULCzmzuRRExMnOLr51NU/Limpub+vXuGEJVt20yTDoNBL01Z/O03/5mWlDTYHFxGQ6K1tLRs/vx5g7pwyAAR9zAv7/79+/PnzYuJjuLyBWA24vF4BBIxY3pSzrx5l8+fXbBgXnRU5LNpj8UkpBEisYTFYoEdMKgBKpcrbt++097BnjVzxhPL/MBnbmtrB3Fpym0CegWNQtU3Njq7ONMGmQHJz8+XYkf54YcTBYVFSYlTzCeYQFnuP8hzdXaeDDTCyAZEDx7kmQIL+Xz+45JSYF2UATc74So4H8RKc7MhJ6ZCoaiprrGn0ry8zF0bUKpUNbW1NbV1FkYjr66OaU+j+fp4D0wWwS5vaWk1VYOE/9bXN8A4gTmPG0YatDELB0cnpUr96cefePn6gKHp6uZub09zcnwWRltocGBlZSUwiaqqquCgABdn56Hdx+TColKrFQq5UqkCG5eAx3d9YvgTfEdj1ntD/V6NVmNjbQPjCoFE0mj2YCPa2dPZHA6xW/Js4BnwuYUiUXVNTXR05Mzpyfn5BXBnEBQiiYT8NB0egTR//fU3BALhpZdffnpPGT6mJU09f/bsT2fObXlx02CjSECwr1yx/Ny586kd7YX5j5ycXdzd3alUQ/QE3d5+3pzZ8GNhyBx4peXnLPUw3+l0elx8/PWMGxs3rBtU3j9QDfkFBUqZNOqZqG0YbGAmXbp02dXFZd6CBcAeYNSBXqDRaCbtsH79hvt37/7jH//Y8913g/UsGTImHY1gMplqtdbffxAVaNQaTUlpaR2TGRMd4+H+hDUM+MxcHq+ishKFQpqYChBkmLdgBIDyINraDjY3JVg/s2bNunUrGx7t7e1lvrHi5eUJeg6U1piK5noa0Gg0hUXFHR0dXUfa29vLyysYMdEDuBqBBGlobIIv23WEx+eXlJWRyETo8yc+FDq2ubkFWIiJDVgY889UVFYBfbE3ZkTu8yp9Z6dAKHxcWgq8p+s+VVXV8ERfHx8EYqJ9KRj57R0sBAq1YMGCuLh4G5tn5wWCw+FAsmdl3YLhkXP33sIF84fmKgTfVyqTgbYAigD2AB6H65pQOr1erVJptFpT0ROY8jgcVqVUSaRSlUoNUxVohD2N2jt5NiAhPu7osR9CQ4ORCERAgH9BQZGfn09jQxM5PHQ4bz0wrqalZaZfe++D3z+D1aDhAHp4wwsbv//uu/CwEAZjcHkkra2tPT095s2b9/nnn8MHcvf0NLi+9ko8GhMT/e9/fbF0yWIMxjAm4bMmTk04dvxEeUWl+fFxwB3r6+sLCwsXpaQ8A7dKC2OIzd27d5sbG3e9/LK/ny8csaNQgNfi8TiEcVj6eHtu2b7j0w//dPbc+e3btjyDJllMNhoBc7uttRWJtHF1Mdc0MbI/5v379z09PYMCAywM2SCUUqnUlmDbZ+U0+CsMRA6HExgYQPx5JQD4BGiIsvIKOzs7Zyen3nkz1Wo1kA97e/s+/S1CgoPqamszb96k0ahwKzNXv4MDA27fuQuDbMIvSFTX1pUYM+F3QalUGtYG6PY+Xv0SLzAHc+8/6J6qHIhFS0tLWVk5iJiB1wYMQX18PnCI7kGAgObm5opKElzbX0iqSqkEqtHY2NT9ICib0rJyMplMt6dNMCcJCoXS0NhItbfnCYQwyG1snmnqiAB/v9bW1oqKyo4O1sNHBTFREUMIboQRIhZLLK0skUgEfNmuPS/TFoYh5RQSaRTiCNPEtMHZAHnVarS2trZioRBMYQ6X2/u2Bt9MHM4QEIvFAt89cfLHmJjI1tY2hUKJMS9dwWDBrK8/duQIIz5h3do1T+P+IwigAozoKObcuceOHScSSX5GfTmoy6k0qrePD5/LxWAwErFYIBT0OMfZ0dHK0hKsiFjG/xK72dlRY2Ji7uTkeHp4EPuq4NoDxs1rQdq1a6AL4uPjBtXCoQEIKwiK1KupkVFR3XPnEEkkQ0bUn33vFi9aeDMzc//e76dOmRIwpByGg8XkohEdLBaIM7Dpzd//Bhv31q1sWyIRSDFcBbKDWd/A5XLDQ0N70wiwe2pr68C4BDlC+TmOHEAmkbBYbFtbOzAJsM9IRNseVABsnYLC4tCQYHe3vqM/Zs6a+f33e+Gc5OREM6szwNORSCSXy4NHP0sr8Bmjg8W+dy+3d+ESHp8P+oNMItP6SsMFEzIv7xFQgR7HQdXV1jGB7QHTH2CQgPIA4gIqqsdxsEorK6tpVKqfbx+XGxYwjDSlawGjC0BfyivK8TiG+YnzxgVAbSsUCizoS5kcrHkLi2dKI8DQnzolweAXWVVdWlraqdeHh4XSBulXaGllhUaj1BoNBo2BCVVf31DyuBju6ePn7+BAByvWkNjeygpe01A5xRj2Cb/YAX8n2Qr4PPhdJBT2eedpyUlFRY9nzpgGQxQ4SnFxibuHe1t7u7eX50i8/a8AA/vw4SOgUD/+5NNxkQcMjUYvTVki4PNP/Xh69epVgYOsYE4iEkGJ1lRV5mRnU6jU4OCA3uesXLXq/PkLXTQC2FtISFBDQ8Pde4a1qyc+Arr0+vUbwFB37tzxbGLigLWcP3der9MuX7Giu3tseFSUY7etdniRV1977fVXXvl+795PPvnoGaQ5n0Q0AgQBk8lUKuRBAX0MqT4BBisY9Eqlav78+aaPAYOmtLSsz9JqWq0ODM2Hj/JBxwCH6Ep0bWGsmAXyFGhEbW0tiUSMDA/r5eVgILaPS0rhzD5HJDx9wYIFly5dgoHe/c4DIzgoMOvWbXs6DW8zcer/dodUKs29/6DPRWOwFZqbWyrIlZiICDAWe/wVvlRFZWWf9xQKheXlFWQy2bmf8maGlcyGRrhDbzZgYVx1BIYBRAQ+U/elBThZJBbnG905+2wt8A87il1gYABq8CXZxixgPCvkcjweL5ZIRqXcOcympKlTwDwFTllWXg6dHxwc6OriYv7eIrB2W1uC0pCRVlNcXX0zK0sqliBQyKLix+ER4dOnTzfNZbVGCxKma2Ub2APVzs7KylKn0woEPdmqCc5OTleupCbEx+HwuOSkxAsXLrm7u8kVCplMjsONsKNM9u2cG9euLV25MpYxthJFDABbW9s1a9acPXfuhx9OzJs3Jzo6GvukmpaGWSYS5z18qFYZPFXodAeYzkqFgs8X9M6jGhkRduz4MTaH0yVRaQbCEfTgQV5kRISjo8MAD9Lp9Bk3MrNv39606YXBUpyhAUbgnTs5+Q/zVq9dGxHxq5K/wCEIhF8tn4SGBG18cfOeb79Nnzpl1coVT7ttk4hGtLW1VVZVBwYEmJnkS6lUFhYWNzY2LVo437RZDkoLlAeLxXI3Rnx1BwzfsvKKh48emfa8CQQCnf5LTSCQKWQSCSQX3LOkpBRsFrCKelirxhyuzZWVVVGREX16MwAnKC4uPn/+4ku7dpj5yiDEQUI9fmxYuJuQCxKFxY8bGxv7+yvwuerqGiqV6vdrt8eW1ra8vId9kgATwCKsqq4GDdR7bQD0PZvLNZHFfi83LTvFErorA/i+jx+XtLe393cVjA3gkTA4nRwdJ0wmCbDJZRIx1Z4OdrDmmdf5NAG+YkJcLB6HK6+orGMyBUKhh4c7MAkHB/oT1ZKFMeYCiUBaW1k3NDZeu5auUMg3bd4MVsHNG5mZGTeaGhsXLFzk5elhbW2IyIDzUca8EPAFURgMmWLX0daGx/X9FLgkISHuQd7DWTOnwx1o9rR7ufenJSdyebyRpRFt7R1HDx929/Ras3r1CN72aQNYOHwj0ILX0q9fvny1vr5hzpzZjg79anfTLsOBA4eUao2rqwuHxapn1vsHBQGN4HK5fIGgB41AoVAMRuzFi5etdLr2DjZQTPh0nl6eoJWBiCxNWdLfgxQK5blz5+/l3oNzuhYznipMaWbO/HTGzz9gSUpKd90BxklOdrajs/O8uXO7y6vly5ZmZd784eix6KhoT8+eCmtkMVloBGj3/PxCHBYbHRVlzvlgOZVXVt7Ozp4zd46HMZku2CLVtSCFmKbyPN0BvBfIQUFhkcksBroA9LaHhKLRaCAaQFXAOfkFhRKpNDoqssfCg0KhAKIDag9kSp+tmj9v3jff/udRfmFMtLlewXGxMXv37ge56TQguR6PADOitbUNlAR8EZlM1uOv8BVMabva2zscHejdMwdU19TAcdAEXX6OXQDpD8YlzFI2m2OS5j2cFUBUATWB4UEikfp8LsoIFovN5fPQaJSJEMBVcDuQ5vBQ4BNwVQ8SA0+E5xp3PVrBJJowNAKPxxmqzlpb83jc3htPzwbwrcGujYmOgjnIrAc0FBWBedAIXxBGBfxDoxm2IAbYwzLlnwU109TUBBYFDDlfH2/4BYFC3b6dzT12NDl5elhYsC0Br9PrVWqVTKEAU8HSwoJiZ6fXG8K/65j1wOl7hw6FhgR/8dW3UxLiYazOmD7t9E9nvb28QAWCSW3O9ryZOHfuXG1N9YcffzK0vL2jCJh9jo6OK5Yvv+/04H7u/QMHDsbGxkVHR9lR+gjCgulz9Njxq5cvhUZECvhclVJlNAQIlWVlnTo9h8PpXX5z7uxZu3e/aU+muLt7hIaG2CBsPDw9LK2t8/MLGhoaQWz2fgqzofGnH3+Eebps2bJpycnPpmQPzJ3ix49bmhrX/vb9HqukMG5d3dyoNFoP4xPG585dO995881HBQXPacQIwMAAamrr6uqAjJuz9wwiHtTA5ctXgkNCggIDTQdb2wzO/5Jfu9QBgQBNBsebW1q6FqsxGHTvBTE4AiqExzMsb0qlUqAdQJxDQ0N9vb26n8bn8ysrq2CS9OkLRqGQly5dsvf7PYFffGGmvUIiEmfOmA7c+fXXXjHn/HEEIIWJUxNAQ7e1t+fk3OvxV5CYpshpmGYY9K8oXWCAP6gBva4zIzOzB5MAsQPSBGiHhaHrSL29WeGIn48P8LxOfWd7Byvn7t0eJ/j5wb29EQgbUFDdLwfKmJw01cJYRbr3RoydnV14WChoDqAgNjZjopbYSAFsOxzBNu/B/d7e8s8M8CGApfn4eNPp9vB5gCK2tRkKPTY2NsFxZ2fnOEbMExcpMRiMh6dXVWXFxfMXNr24mUImabQaEpkCJAAY7dkz51atXgWyGyS+RqvV6w1ZtrA4nFKhVOt0QP1jGdG9aQSIfkZMdH5BUVJigpuri7+f3507OUuWLAKLYqQWJPLy8q9dvZo8fSYjNmac0lOYF9OmJXt7eRY/LsnJybl5M9PPzy8sLDwoMKD7AgPQiGupqS9u3dra1pFzJxuNQtvT6cDngE/IZFI+rw9HVycnx7nz51WVV+x4eYfdz9H4IJkrKypzc3OdnJy6swSgg7du376elubo7LJr147AgIBh1o8dBIwONyKhMON6emtLS48/SuWy+oaG4qLi7gcNu7pNhpXaAZZdRwqTgkaw2ez09OvJycmurmYFaKhU6ouXr9DpjkmJiSaKx+XxS8vKuT97XKtUqvaOjrp6ZnNzC5/HF4nF3T8V8N/erB+DRtPpdOAcpsVwYDbAdvl8QVlZmbu7OwqJNO0cgwxqaGigUu3629oICQ52c/e4fCV13dpVZr5+RER4B4t9/uLl5Uv7XaYbj8AZYWHMzNGbRqCQKHsarc+AT9O6qE6nBxXSg0YgkUgalerq0q/RBgrJxBHhC/IEPd2/AQ50eu+s2HAV2OUmFw2Qbr2lDwhKkGgDJ7oYp7CnO0hlcj531FYjumBtZQWsGvici7NzgJ+vQqk0NKnTAolCPtG60Ol1QOK9vD35fF51Tc0///EPTy/vuzl3Fi5cNGfuHND6YBgcO3Y8KipqxvRpMHNBiBssYTxBJpNrNFo+n9tf7HEsI+ZPH30MNAJGY3y8IWvco/z8uLi4pqae2mIIEIpEx48esbK22bBhHcnsIK8xCDQK5ePj4+joBGy7pqa2po555swZVlvrpi1bEqdOMXm6NDQ2tTQ23szMhPm2ePFihGXnvbxHWDzOzdOTYkfpr7rdiuXLv2hoLKuoSk76H40AE87H1+dRfkEdk2nyewAjtKCgMD31qh3dYd78+QwGY7BZqoYJ4H9T4uPe+90HYLcUFBaacwmMQAQS8e77v5s5fdrTbt7EpxFisTg17bqbmxuDEW0OGQdCkJV9p6OtbddLu0wGgSl6ENAlBzs6OoRCISh+4AQ9uJ6xlJ8Lui+R4eToUInFdu2pm5ImQfPa2zugYV3L4yDdqqoN3v6enh69bwIS6oWNGz799LP4+NgnJrHouiQ2lvH+734XHh46nGqHYxYEI3rY92qNWmGssDrAhVQqlcViDe2h8Pl6+wwCPzD57Q9woUaj7r2ZAgSiT7/dCQAymSwUiZ1cXVva2j08PQebN2XEYWWIvEAPNlWwVqMFHQz6g8PmyI1Oo8z6+jnz5s2eM8vWEHtFJJFIfr6+V9Ou7T9wcP36tTgsDo/DUcik1pZmeKJlZ2efEUMWBhKMiY6OfphfwIiOAoI7dWp8ZmYW2DDAWnh8IXZ4wZ9padfy8x9t2bbN28d7nC5FdAcIZCATrq6uDEaMVCoFmeno6NhlboFVFhUXPy15GiMmCs68eukSBoOVS+Uk49aVlVXfrw/faOXKFT/8cALMA19jOg34XmFhoY2NjeXl5d5eXkgk4srlyxKZfNmKlabq8M+48JWhSZaWdnZ2K1cunz5jms5sV2VraxvgT88gr90EpxGgs6/fyGpvb3v7rd9gzBMcVdU1ly+e3717N8m4rWDwfGxtLS0r6+4SoTGiz8tBGQT49x3lDDYQ1c4O+Ef3us/we2/XfS6XV1VTQ6aQSX1vbVCAER88eOiTjz80540sDPtklK1bt3726WdfffnlBAsptDBamb6+PmAudD+oMHi8y/rsQBPAMCOTR7iODg6HG1g/aXU6iVTawy4HnWRIQvfMZdOzAdCI/IJCNAar0WrHacVzMBWg8SCU3d3cUlKWXLhwkUi0XbVqhQOdDvPdxBpBvHh4uK9ftybjRubHH39iZ0d1dnFtamwE4ePu7hES2tOlujsWzp/71TffmhKxhwQFcdjcuppqp+QkkBVYzNBdmqpratOuXImMipk9e7Y5OdrHC0zuR72rK+s7O/0DAoDDYTDoeiazsakFhcFIZVIajUqzpxtSiMnlvfsB2GFwUODChQv++5//vv3O26aUQlgMJigo8FF+EZDFAH+/zZs3g7jAGYN7R2tFB56LNWJUnj4wJjKNMPi1cbi3s2/94fcf9A756xNiseRvf/vb1m3bnX9OnSsQikpKyoT9RH73gCmpan8FZ4E1A49ubWvrM+SvO0Bs1dTUwOgPDw3tvbUB4ylx6tTCwqK8h/lmhm9Bw6bEx7W2tmdmZS3r3wN5nMIkCB4/Lum+PCCRSEUi8cCZy0fc7dQQGjPglrZGrWGxOT0OGsdMH34YEwPAenU6Ld3BsampWa1WP3tLbpj4ORO2gkQi2lhbu7q4LFmy+OLFi+fPX1q3dnWPmpxkEgnm19zZswQCYXNru4+Pt06X7OXl6TFgBR/gkQSCLYxYgjEfYWREuFyuaO9gDaHgZBcUCiXY0Gwud9OLLzo7O1lN0NFlAnTdhx993N7eDnbjrl27kqbNUCuUhQWF4YxoqVTKYbFAEaCQCLVa01sLGyJxkMj4+Djg9/sMiRY+Nh0PDAh49PBhfn4+EAszg/smLSY4jWht7/j9739nb29uooUvvvomYUpiV2VhmMzl5RX19fVmXg4iMiIibIA17YAAv4rKyifSCAtDbhMN0Bc7il3vnQvTRvvatav379sXFBhgJkMCOrJ65TIul2fOyeMLhrALW2JgYGBJSUnXQRAfQmHPvYMeV9lRKMDuzfkcZoJGow1cI1Sj0bBY7O5H0Gi0r483tGSk2jDWYEchd7Q02zs6gybWj8PVCOCmMEIMdTSsDdJSq9PZ2hI3bNhwPSPjs8//vGHD+ri42K5UHzCoQAiAWiKRSF1+/pZGDPAI+OuaNavOX7y0+YUN8LuDA93N1bmsomI4GUTu5d7PzLiRnDwtIiLi2XkCjhL++H9/gm/E53FhNj3MLeCwOSFh4ZbWVjKQAhKpnZ3djh07QkOD+5PMBkMfg0lZvGjxwl/KlYHAnDFzVsaNzJraOvPTY09OTGQaAYMmzuxcK3q9/vKVNKFQ8M5bb5qO6HS6tvY2M/1ZLIxjESwV1wErAGHQaHd3Nx6PpzYjht5QVai6mkImgWbqIYYMyx729m4eXlfTrq1ZtcJMQxYmhoPDMypl+yxhtCcQ4eGhTCazy8UEPiibzebyeP0VyDBF8bm7u1dUVIxIM0B5kEnEAfYmgNcqlcoeuS+9vQ0BfhN1KcLCQK2oWo0GBl51TfVopY4YDuCrAfkz7UOBsQs2q1qjscXjX9iwISF+ytGjh+/ezV27ZhV8RFMKSwtTec+f/zUHMJ3JRKKhprlQRCIRQeu7uLoKxZJGZn2P1Q4z0d7BunT+HAaLBcU42Kyd4w4VVdUisai6vJxIpmAwmGM/nhYK+AcPHIyJT+BxOVgcbknKErDuBr6Jier14BlgwmFQyJaWFl9fnwlZOW+kMJFphPkAlVP8uCQt7eoHH3zQdVAqkxUVl5jvXm4o3GdGOoew0JD6+gYzPfsqK6uAmvj7+fZ2jwJusWj+3H/9618J8bFurn2n0J48MCwtkMkzpidfS8/o2trgCwQ8Hh8M/f4EOsj9EGMdyBHZs3d2dra3tx/gBOCO5ZWVXSMKWgWXhAQHP5tMuqMIJ1dX6F8hXzAefSOAHQITFUkkYqnUxtoa9LqNSiUUiXR6vaeH21tvvZV7/8FHH3+8cOGiBQvmDbk+E0iPJYsXX7py9YUN60CZOTk6KOSK9NRUutkrqV2A8X87O7u2rm79hg2+Pj5Da884Qnl55cKFiz/95JP7Dx6uXrnMwlh/UafSPC4scPf0cHVx9fUdXEmO7nBxdZPK5EAfn9OIAfCcRhgA5P3IkSMvbtnSPUkREoGg0WjNzc3mxN2CSggICHBy7Dt9cncQ8PjQ0FChUDhAGsQumAqa9+dijcMTXNw9zpw5+/prr466A/yoAziBm5tbLCPm4aN8kwOsQCBob293d3Ptz+0R5DWFTHF0dGxraxvm0w0WpIvzABGbBl9ahYLJ/GWDDE4ODwvtnRJn4oFmb0+n0xvqalVKJfTDuFt6gaFl1+3Lgp6GV9BqDaU9gUwkJU6NZTAOHjxQU1v3yss7zSkP2xswxx0d6I0NDRwOl063hyc6Ozu6mF1BsAvQvaVl5Wmpad7ePvHGrFZDaMz4ApFoW1tbB8QLOIShHKtU2tLUIpVINDp1bVVVdFRUf9n8zAFI6fE4Yp8xntMIC7FEcvqnM4zYOD8fn+6LWhgMJiQosKOjo6VXuo/eoFKpUxPMLfLm7+dTX19fV1c38GnQgLCwEPv+1ySxOCwQ7Vs3M/MLChOeSYm5MQ4MGh0SEqxUqioqKxQKJRypb2h0cXEBOdLftigajQoPD+XxeCZWpzfCnGeBcOk605hMwtHVxWWAmuw6na66pkZgTDVhyqEZFhbm8+vkYxMVdnZU0I4IJFIgEjk5O08AoQyvoNd3KoAV6fVgb+BxuN1vvHHk6PGvvv72tVdfdqAPZeuQQCDMnTPnWnrGCxvXAavA4/FkEtE0jM2HSCS6cf06i8XasHGDj/eYrgY+UvD18T5/7hyHzYH5CBM5++atvPt577z7Vnh09O2ce1S7oedikcsVVZWV/v5+z6C61bjGZKcRSqUy7dp1vU43PTmptw85kUSMioyQiMUisXiAm+BwuBnTk82PREejUFOmxMOIHyAABOQISAF3N7eBc/QikQgmk5l6NTUwIIBEGnQR5IkHmPCMmGgUGllcXGLwuuLzQXlT7SgkUt+xnQb3CFdX6L2S0lLQ9EAmYEiY8yCdTq/8WcSbsiMPsAkNnIPH5xcWGtLMAaGxt6dFhkf4+vkMQDsmEigUSgeL7RMQyGJxAvx1470Yumkb3eQuCr/JFQqgFCgUctWqFRcvXTlw8PBLu3YMYU0CgbBxcXHKyspqa+swM1FeD6jV6vsP8u7evTt9+vTo6HFTgmuYcHdzdXd3P7jvQKdO38Fikcmk37yzO4rBgIkvFosjI0KHfOeS0jIECuXh6TlJ5umQMal7B9jro/yC0sePV65aie9rf9rG2trF2TksLDTv4aP+9iCAQ8TFxQ6Q97BP2FOpU6Yk3L59R/rr7Nq/nGBvHxjgP0DaAwvjtosdmSzgcpubm7Ozby9evHACZJgZPvB4XGhICAKBrKioBK7GZNZTqXZhISH98TzDslNIsEAoaGxsUigUQBmBTzyxJ7VaDceY1RRuGxgIFovvAAXchULR3Xv3ZTIZkEI3V9fw8DDPvtL1T1TY2dkJ+Dw0Ci34ddKUcQokEkm0tTKVBddqtXyBQCaXE22JYIcsW7rk9OmfLly4vG7tKvwgTVhgJBSKXWx8/I3MG5te2DgE1dXa2pqeds3Wljh/4YJJFaO4YcP6LRs37dy5Y/O2F11/Dm0DK0KjVg3srjQANBpNXV2towMdaMrItXRiYlLTCFAwoMinJiUCCbDux0LCYNDe3oYk/DU1Nb2Xu8lkMpCM8NCQITw90N9PpVTlFxT0XpMAahIQ4P/EqApQdRg0GkyQ5sYGQHNLq5l5LSc8CHh8RFgocKzS8oq2ttaSkjKkDRK6tM9AfDCOQebGMmIM5Tna2jkcjlAk7rP2TxdgJAhFIjabjcViA/z9gwIDB8hBCWom935efX29IZuyp2dIcPCkEvEWhi0/O7FY5ODozOVyn0GG/6cNQxzmz65IQCZgsPFhDouEcJxAIKxZs+rw4aM5d+/Nnzd3sHeG8enu5lKYn9/U3AxDZVDXgkGSk3O3prZmzZq1QYEBg330uIaLs1OnteXcRQu6O7dpDenO9EPejwDKq1AoDSmJB5nwdBJi8tIIGCU3s265ubmB5TpwShwS0TY4KEAgEIDaMB2xNjpsO9DtfXx8fX28hrxIGx4WgkQiKquqQXWBqWoy1MAK8fT08Pb0NCfaG4VG0+ztHRwcbEmkvLw84M7jLr3PUwL0npeXJ5lCYdYzGxubKqqqQKz4+vmAWOn9vUzLTqgkVGlpOWj92ro6FDKgP2sSFCGXx4OvRqFQfHy8A/x8+zsTnggEtKCwkM3mhIYEe3h4eHp6ICb6Ain0D1BbUwYF0xEajcplsXx9/Vpb2yRSqVang6GORqEmRj4DoJIarVYmlxuLwKGRCMScOXPS06/Fx8cNvJrYGwYnGweHkNCQ29l3BrXACSOtorLq6tVUfz+/6TOmT4yOHRTCIyPLyisTp8R3Hek0Ysg35HJ5eIKt04D5657DhAku0foDzLp7d+/pdNq4WMYTY7SANDg5OgYFBcrlctMehJ2dXUhwEGipPnWS+TDEd/j72dvbNzQ0PMovACYBR+ztaYEBAWaWCUYikY7OzjQ6nUajNTU1VlZWhT/PlNINZBIxIizM1cWVxWIBcayrY5LJZDweB1yN/GtvCVMqDkI8vrWtHT40EAWVWm1LIPSQyKAFpVJQGTJ7Gi04KJBOp/fey1AolWpDggGZXKEQiURwEz9fXzfXiW/W6I2Z3UUiMQJh051awTTBYDFsFqupsUFrqH6p1+oMUQ42NtZAo+FbWPdT72C8AEYUsAcTbQJx4eHu5uDodP/+gyEsSGAwGE8P9/r6hvqGRvOvEgqF19PTlXLZ4iVL3MZbNfARAZ3uqFT+at8ZPsRw6BTMXGtrK9uhRvBOKkxSGvHoUX51dU3ClAQzd85AQPj6ePP5/PLyCpB/MLY8PTyGHCPeHaC9qHYUkKOlZeVAI3A4nL+fb+864/0BgUTa0x2srK1Bq+l1OrBIwOQ1k4JMElgbOocKP2KJRCgQQl9ZW1n1R/7AsoQPDca0rJ/UllbGpFUwbLy9+g2yMCWygeeAwU1ycwW+MuGtQ2AGQJ5YLDbY5XgsFoVECQRCAV9Ao1GB6Xaw2FqdDpgZ0AgsBoPFYjQaA5nQ6XQg+js7lfA5DFXNEIhx6twDNKj7rhb8Dmz+5s0sPz9/L8/BOcEYsti5uXl7ez96+Ah6yZxLYLgWFT2+m3N31uxZDAZjcE2fKKhn1m7etLH7ERhd5mT56w9SiQTE8sSrQPQ0MBlpREtr2+07d5wcnXy8fcwXW2BTgvUJrL+5eQQK+PYJQ+YDV0OyFPPXvUH4kskUkciQhSIsLDQz82ZZedmUhISn1MJxDfiCZiZ6QhrR55+6qpMPAGAP8DPhk0p1AQgBkIYOFgtem0wiqlTqyqpqYN5Ojg7AD0pLyzNv3rSyRri6ud/PuaNQKpAolEajIeDxpiqppuwLIPGVSgOfADKBMPKJ8RsXatiXdHf38vS4ePHi0qUpg81bgEGjvb08Ozray8rL/f38Bj4ZOr+trf306dNEW0JKSoqZqfEnGBQGKB1/7UzWOyvloCBXyC06O80s6DjJMeloBIy23NzcsrKywMDAwVa+oRuiJwJEooGCP4cMS2Mp2NDQkEH5BNlY24Dp09zcBPwmPo7h5eUpkcikUtnklCagnOQKxYisEo04QNyLxGJyP3Gn4xdABWRyeWl5hTHXqlVFRZVSqXBxdQWZDq988fLl5ubWwAB/JBKl1mh8AwLb2jpwOLxarTGlHwa6BqQBbqL7GQqlUiKTWRodVmwMOwVIhA1i3FEK4JrA5u/k5Jw7dz45OTk8LBRexPzLXVycXV1dz509+0QaAdzresaN2uqqHS+95OnpMYwmj2M0NDb7+vn3OAgcYjiBmnB5p8W4jyp6NphcNAKkVWFh4dUrV3Q6/QCu9f0BLCRvby8en99jE25EgMViwQQZbM0LBBJBsaMoFHKgESCOY6Kj1BrtoATWxAAQiNz7D346dRKkqoODg69/wIyZMyUSyYVz51qaGql0OkhlH2/f8LAQCoVislFgMDS3tBw6dEjE53t4e8+dOy/A/wki23yw2OzixyXQqlkzZgBbvZp67ca1VK1e36nXRzNi169fN2H8JIArgBCH10EgbO7l5lGpFOATZDKZWV9/6dJlHB43Y/o0P19fDAabnp5OsLWF6RNgbQVUQ6vTmopddZUzgAEMd0MgkfDhgExoraz0CgXcwRZvM+5oBDSYbMjOPh2GQWpqWkVFeUpKCtnszC7AriIjwuMYMQOfBt1V39D444kTUTExCxfMn7TpDaQyWZ+JYcBoFEskQ1gX5AsEKpVmwpcjGSlMrmHX1NxSWV2LxeE6Oy2GliYWg0aHhYW2tbVZWY9kCh0bGwQQlKAA/wFyD/RzoQ1oKR6XK+AbchgMXF5yAkMulx/Yv9/L22vqlClnz54rOHmiuroaTyCwOJyEpGQms66k+HFDfcNPp08lJk1btXI5qD0wfI8dO8ZmsxkxjMuXL1WWV8QlxC9atMjMxEEqlYonEDg5/MqLhcvjP3iQl511k8NhA1WVy2RMZj0Wjc6+ldXW2rJq3XqdVpNx/ToY63Nmz3o6PfGsYWBjzS3hYcF3cu4ZfALCQrUabWpaWlFRcXh4eFwcw55Gg1FKJBKVKpWnl1draxsSgYQBLxAIYTbZGLIvWJv4hIXRBERaWYHcB8oO35TN4bljB033xwjgXeCtYxmM+traI4cOAYNctmyZ+Tni4FoqlTpwFksYhPv379dq1Fu2bu0vwdqkBR6HtyWSwL4aAo2AUSqTy0MdzPVRm+SYRDQChF16egbIMhKJrFAorIbqHE60tcVhMCNL/LFYTHBQ4BDqAoMgtiOTm5hMdodZtb4mKky77LFx8QsWzKfZ2x8+crS5uUmr0zs4OPgbY2GKiouXLlksEIquXbv27rvvbt+5KzQ4iMcXBAQGzZw541F+fkBA4OPix4X5Bdu2bwemOMCzlErlocNH7tzKglE0b8GCF7e8iEFj1Gp1QWHR2bNnwY7U6jtDwsOXL12afftO1s1MFBpdWVb6jy+/TEqcymKzwXw0szDbuACLzcHhsAgEorW1deWKZeXlldevX0dj0GvWrPZwd8dg0KaFBDdXl5qK8oTE5I6ODoMzhE6Lw9mCzQ59aIzv77Qxpn82uaTA5AJ2ceHC+etp1zBYbMLUxF07d4zT9Rtg+TS6vY+f/+PHhir2y1csH6lNN+i0O3fv3cu+vWXnzhFcSBuPAPnZ2NjQ6yAWhhOLxRlC5UJWR4dOo3Z+Hu1pHiYLjRBLJPfu5SoUssTExB9OnATZhB38poYJVsYN3ZFtHhguQ+AQpgsNCxiWlhqdzlRleGQbNl4Augrs1x+OHO7stKivq5UIBK+9vlssFp0/f/6vn38OOv6V114LDAxEoZDxcYy0axkf/fEPIWFgLYdfS71a8riYwYh9addOFpt18dLl7/Z8l5SUDHSkTz8GgVDwf3/8P5FYPCV5WlhQ4MFDh0LDIyLCQtOvp9+6dXvGjOlz5sy+l/ugrKysoqr63r27IOs/+/TTd9599/Lly+FhYfv3H+xoa43atvXZd9FTQn5BUXwso7GxCVT/xYuXy8vLVq9ZExURDlq/u4Mb2NZajQYo3dWrV4G9Ual2SIRhwJsi+/WdnSqlUigSwQfC4XAqpWrf3r0FRUUf/OEP7R3sM2dOg9n9zttvjdMs2gQCAV6cw+bAGHD38EicOmVEIndEIvGfP/nE3dtr9aqVk3Y7wwR/X5/eSfxIJJKtLR7MCUZM1KDuJpPJxGIxnkAAfjxybZzImCyDr7mpqaKy4pVXXmGz2TqtzhB1NlGGCIlMjoqNhfcBKTxpaQQorUWLl+z59uv/fPUFAol8Y/eb06clgoqaOiXhyNGjeXkPbYkk4BkgbUGmr1yxdMb05OMnTh05sF/A45EplLnz5gOvBOv59VdfyS8o/OqLLx/m5b362mu+Pr8qbpRfWPT73743bdYcLzQaFJtCrQYlyOcLvt+7r6a6esfOnYlTE0DVzZk1M/XK5bTLl4JCw7/95msKhfJ/f/rT+++9t2DuXFcPeIh7wJP85sYLmPUNbm4uaDTyTs5deDNmXe0///F3U0RtjzOtrCz9g4OByjNrqmlUO9CjplWK//3b2QnEHoVGGYI+hKKzZ86WlJW9/9v3GAwGfMT0a6mPHuaN3yzaYLTo9J1qjcbdw/PCxYs4LCY2Nnb4t927/yCfy/3bv/492ZKi9gbMa5GA3+MgkADgEfl1dR1stsNgUmLzeHyVRufj7TnuPHJGC5OFRgQbAb+Amchms5ycHCfMEDG5pykUCqARo92WUQMKhVq4YD6Px3344P4bv3lrakKcqVtoNOq777xdWlZ+7PjxgsLCVStXgBpHIhFw/De7X9u4fu2Zc+fPnfnpP199ye7oeOmlXUAy4mIZ//7qiwP7D/zj73/b/OKLjJgYJBKp0+nOXbj077/++bO//3NZyiIWi7Vz565rVy57evtcuXSRamf3pw//ZOIccGZjczNc8t7vPpg/by4GY1iKB+v8woUL+w4czMm+9fobb4xTq7o3GhqbkhOn3M3NA6rE4/Gmz5gxgJ2NQiKBdrS1tJh8Ki1+Xoro+q+1lbVapU69cuXKxQsrVq/28/OH49U1tcyaGhd3j2f1TiMPLBaHQCBRKLQhYZ2t7fUbWSQyBUbLcETQ45LSvd9+vfaFTXGMyVKCqz+Y4o3VajX8Syb/soII3ctgxFhYWlVXVQ+KRnSwWCKR0HXwWyGTFpOFRnShU68X8vmdeh3+SdH/4wWgQekOjpZW1pIBy5BOeODxuHXr1tlRqV9+8e/q6kXLlqaQyWRTqZSQ4KC//eXPV1Ov/f1vfwsIDN70wgY7MIgNWaRoL+3cAfzjyOGjJ48draqsfPOt3wQFBoDQefut35y/eOn7776rmT1nwfx5P57+6U72rZNnfgoNCQHlp1KrqVRabWWViM/funPnooXzMRiMIQWTQpF+/cat7Fvr1q+Pi4vt2qgSi6UffvhhZUX5R59+OrQq0mMQQJhQKAPBqq+vnzdn5n+/+35pypIBzvfy8XV0du1obW1pbTMVf9Hp9dCZ8I0Mdbc7OyUScVpaGl8g9PMPgINKlbKjQ7l3797kWXNamgeR0nGsAYvFKJUwNOQyuWL6tGQba2sYJHgc3tGRPjQmoVQqv/76aycXl1dffWXEWzu+oFKpSssrYJ76BwaXlJUnxP0q+xZ0b6yRZmk0GjNv2GkYh4bEUw70Idb0moSYdDQCRBWb1YFGIp+YRGi8AIlEEfAEvoAvlytGuy2jCZj8Bw4cSLtyGYfH79uzp6aqauOmF/x8fLpc80DZT0tOysjI/Ozzz1esXBkTFWlra2ttbQUq7Y03XrWn2588fuzTjz5+4ze/iY9jAC3YsG6th7v7nz/97FZWFvz10OFDDg4OpsCEzz77vLqyYuOWF4G4eHsZSiiBMVTf0HD23HkrS+v33nm7y5TR6fRcLuezz/9yKyPDPzjo4IGDYWFha1avGlqg0JhCa1s7gUCAf4lEInSLgZYNGCAnFPCVKk1AcHBbe7uri7Nao5ZIpJ2GRQgrHA7b1tZ+6dJlKyurjRs3MpnMI4cPNTa1SKVimj1dpVQuW7Z8/C4fgqjBYjBoNAbeDggo0NbvvvvuZlbW4kULiUTbwb4XsNWjx088zM1974M/ODs5PqU2DxZcLreeyXz2z828mX3u3JnNL26pqak9d/Ysl8MZ5g3lcjkMPycnp1F5nXGKSUcjpCC6xOJxmnO3TyCQCDyB0NTcyONxR7stowmhUJhxLW3nK6+QicR9e/fl5+c31Des27A+OTmJRCSavjgej1u+PCUiMnzPnj1MZsPc2TOAGSCRSAqFsmnTRnt72t49e/bu+U6tVsXHxQGTcKDTQ8LC5HLZO++8Q6cbbMfGxubPPvusrqb6jbfeXrt6penRYB0WFBbfys4ODAycNXNGV4CZzpie/G9/+3tdVZWrpwcOgwEOkXrlipOz89zxH/AJmgP6pPhxSUR4KNAIsLYHPj8+PmHfvr1EItlQoCtQqtVqSSQSkA+5UtHU1JKRcV2tUm3dttXL0x1+cHhc7t1celgYCoPOzb2XOHXK+N0JwuNwCimIHZGCQgH5g8Vitmzd+u9//5tMJs2cMR1o7qCYRENj06njxxKSk1/YuO7ptXlQgEl08cKFGxkZo/J0pLU1dIjp94bamhG5Z4GFxZUL50fkVuMLIaEDBan1h8lFIzQaQ+ZdOxqNbF5ugHEBMHOItgSg4ZN8UwOBQLi4u6NRaFsiKTY+3tHJsaqi4usvv6woL1+2bKm3t3dXwUlPD/f/++MfL125uv/AIZDjEZERwDNA1qcsWexAtz+w/8B/v/2Ww+b4+fleunzZ0sryzTffdHFxATXGZNZ/9vmfG+rqXnnjjdUrV5juBrw0P7/gUX5BHCM6KSmpK4pHLleUlpb+7a9/BSXx3gcffPXvf2374ANbPKGmpgb05ej00Yiig8Xx8/VtbGyaP3c2s74e9aSAzJjoqB+OYxRKRWNjIxKJMAXCAP+A3igqKlDI5Fu2bjEt7QAS4mJjY6LLyyuOHD26ZEkK9CqcOU4XJICPkikUiVSmVICtayBbdhTy9u3b9+7bB/w1lhFjvlUjlUr37duv1ep27dz1NJs8OGzdvg1+RrsVzzFqmFw0QiKRyBRKupMTZvwvKXfB6BhvyWprY3d0gPk7kRZaBgUUCu3s4paWmuofGBgSHATUoba27uDBg5cuXKyrrVu3YX0sg2FrSzCpIoMjxZpVeQ/zr6dfY3N5kRFhnh4eQESmTp1KpdofO3bs/LlzaCwmMjJq/bq1ptSizS2tnxs4RO1ru3evXLHc4mffrpy795hM5qyZMyIjw7saI5PJM27c2Ltnj0wq/eTzvyROjW9ra7t48SIGjYHPFBU9uAi0MQhjVS0lDodVKBTAzhubmj08+q1VZgJY4StXrz64fz+Px8VhDVuK0IF8Pj/nbo5AINq85UUf71/uAHS/tLQMaNz06dNdnJ1kcvnYzHFuJih2dkKJtLqiXBAUYDri5emxLGVpekYGjUbr/uID42bWrds3M9dv2gwj/Kk19jmeY3CYXDRCp9dZWFricLiJFGaNxmCwaLRcKrWythZLpOYn3J1gwGDQkZER2UJ+VFTU1CnxKBQqODjolVdepdpRb1xP//rLLxenpCxYMN/ZycnEtKysrGIZ0WD+pqZdS0/PCA4KDI8Ip5DJbu6uiUlJXB7Px8d77ZrVJg7R0tr63//8t7mpcfdbby1bmmJhVIEcDifjxk1QhLNnzwoNCe5qCZiM6enX//vtt3DOzpdfnjolDp61Yf26w0eOlJaVBwQGOo3/7HgCoYhAwPMFAphKoPKbm1vd3Z9cyjJp6pT8R48ePnwok8mUKlVjY2NFRYVarVm+fFkPDlFcXJx+PSM0NAzIn4WlhVAoHtc0AovDodEoNAarUmvgxdHGhbH4+NgOFuvUqdOvvfpy9xCD/tDY1HTqxAkXd48Vy5chEBNHgj3HeMfkGotKhVIqkeLxBBxu4pR/tbG2BmJk7+iIQKFFItGkpRHAGyIjwosKCljt7V1hhz4+Xjtf2hUUHHTl0uXjR44ya2vXbdgAKt/EI00RoWvXrCooLALdBlzB18eHw+Xm5OQEBQWtWLHMyejC1tTccmD//tLHj1/bvXvpksUWRlu8qbk562aWvtNi6dIUd7dfYsM6WOxraWnHjx4lEGzXbli/fNky07NsbQlTp06tKK+YOWvce0UAOjpYbm6uJSXl8K9Wp21va5s758nvhcFgNm7YoFKps2/f1mj1IpGQTCTMmDHLweEXr3hgGPn5BXfv3vX08g4JCdbp9VqtZryXmgOZo9XqURi0UqWWyeTon/fX5s+b09BQf+rHH7dt3dK16dYfLly42NLc/O5v36dS7cbp/s5zTEhMLhohl8thDuMJhCfO2PEFHB7v6OSs0WglEslot2XUAJzA2dl58ZLFwBhOnzq9aPEi00IC1Y4Cmt7X1+/HU6cunT/f3t6xbsP66dOmYX8u1oBGo+PjYl1cnLOz71y5mioU8CMiIhcuWuDkaOAQjY3NBw7sLystfemVVxYsmG9h5BDlFZVZt26RiLYLFiykUX/xswHlegp0wokfXN3dd+x6KTk50aQwOjs765j1Rw4dDgUKExw4Cr0zotDqdBqtBihaZmbWtOREnVbb0d7m5GjWEgvQju3bt5WWlgKliItl+Hh7dv+rWCy5l5tbUFDo4eEZGRGBxWCh65AIlCn9xvgF3lgVHYFAqjUapfKXMhkw9jZs2PDf/36XlnZt2bKlA99EoTCEYtnb0ybtxuVzjE1MLhqh0WikUokNzOaRzmY9ugBWRCKTjRF0k5dGAJAIRGhIiFKhzMzMFIqEy5Yt8/55qTwoKGDHrp1kMvnUyRNff/FFY2Pj8mXLuuqpAgWBPxEIeLFIFJ+QsHDBAgqFbPpT7v37coVy50svzZwxw9raSq/XZ9y4WVBYEBEePmVKAon4y9qPiUOcPnnC3cNj1yuvTEmI7zI66xsa932/l0giLV+xwpQEelyDzebY02hAjqDf3N3duBwucjC83NXFGX56Hwf9Chyipro6Oiba0cEReB4Oh50Y+4/wIp2delD/KpW6O40A2NOomzdvOnjwMM3efuqUhAFuApw1Jzv79OmfgoICbcfzFs9zTDBMhClqPuRyOZ/PBykPxsFot2UkgcZgiUSSWCQWT+5gDQvjsnlcXCyJRLx5M+vUjz8uXrQoKCjItJEMqmvzi5sdnR1PnTh16MCB4sLCrdt3xMUaajED/UpLS8+6eTNp2rT58+dSyOSuG4aFhURHR3m4u9Ux6ysqKph1tZ2WNnEMRnJyUveMje0drB9PnTp98qS7h+eul1+Oj4/tylfR2tb+2cefuHt6rVu/rjvtGKfQaLVsDsfP16eisnpaciIGjWaxOd4+PsO/c1lZWXFRMSOW4evrK5PL1Wo1kLbh33YswNaWoFEpLPSdSkO0hqzHXz093FOWLrl86QqdTh/A3TIo0H/x0qU/HDlyIzMrZcmiiUGwnmMCYHINRJ1Op9VqUGC0jkRpnLEDeB0sDieRSlQTIpJwmEChUEAdwFzLuHHj5MlTS5emxMREm744hUJOWbLEz89v7/f7M9KucjmcF7dtnzVzxq1bt3Ny7ixasmjq1Kk9KnIFBf5vD6KiskrfaREbG+vg6ASsovsQqqmtO3b0WMa1tC4Ogfm58Ftra9tf//IXZ1fXjS9smBj5K1kstpWlFUykpuaWhfPngKaHX5yc+lhdGBRaWlsLih7THR2dXVxgnloZUplbTRgPABwO16nXW1tbQr8BPerxV3jNiPAwGI0nTp7c/frr/VXGgSG3YsXy/EeP9n73HYMR7eri8vQb/hzP8WRMLhohlYib6ut9fXww47PocH8AwxeDQTfW17Pa/Ue7LWMCYKi5ubktW7o040bm6Z9+EonFSUmJOGOULyj4yIiI93/3Wz9/v7M/nd7zn/9wudx7OTnz5s+fPWvWANWoE+Jj0Sh0bxFfx2Tu+37vzcwbcfHxW7dtCw4J7hpdLa1tf/78cxdX9/Xr19KoA2V4HEfoYLHIJHJh0WMajQr9rNFqhULhwKXVnwilUlVSUsrn8ebOnWtLIFhbW+FxeCtrqwnjBACvQqPZiySSuppakUDQ+wSEjc3UKVP4AgEwia1btvTnC2JPo23ctOnt1984sP/ARx99+JRb/RzPYRYmF42Qy+Ws9nawcWxtCaPdlpEE2N9YDEYulSoVkzofdncYozBoixctxGKxZ386o9FoZs+a2bVI4OHutnXri3Nmz8p/lJ+amrpi9ap58+YOwCEAfa4ltLa1Hz/2Q+aNjPDIyC3btoWHh3dF4sFgO3TokIWl1bp1ayYMh7AwOPopvTyIZ8+d22Esdw5GdmtrizlhGgOguaWloqLK3cMDWBoahbK2sba0sJwwSxEm4AkEvYWlUiHvs74DvCyBgJ+WnHzhwqXbOXfn9d+fcbGM1Rs2nv3x5PyFC+NjGf2d9hzP8cwwuWhEZ2encb3UcsJYOSag0SiDOO/UazstWGwO3Z422i0aK7C1tZ03dw6BYPvD0WNtbe2g0bvSD8Avcgol98H9aAZjyaJFXYEbg4IUqJta/eL27QsXzHdzc+viEDKZ/Ouvv+bzha+//tpE4hBGdNoYgACL2VRSq6OjfTjFHVQqVXVVFZ/PmzV7JgqJgltPMAJhAolM6WBzsHgCly+QSKRAGnqcAMTXydFh1aoVA5fqxaDRmze9kJ2V+eUXX+zbu7f3fZ499ny358zp06PdiucYGdzIujnYSyYRjRAIhVy+0MvPj0ShjHZbRhg40IFotE6rRSJRwJNGuzljCxgMJjlpKplM+v6771hs1u7XXyMZvR+go775z3/pDg6vvfbK0DgEwNvL8/e/e9/GxhqFQnUVfZDL5d988w2bw9u5Y7uLs/PEU4pt7e3dU1OjUejhuPvxBQI2lx8eHoHFYBDIickhLIw7j1ZW1lgczsLSqj/XUTBv6HT7gSucARwd6a++sfu9N3f/cPLUy7t2PIXGDg4CPn/tunXLjKldh4PlKSm/ee/940ePbNk6YVNra7Ta3NxcGysrZnXVd/v2jnZzeiKBETuEqyYRjTAJPoqdHZH05IRx4wuWRuAJtgqlisVimxnBP3mAQCAiwsM+/Pgj0O7vvvf+Rx/+ydnZ6dPP/szqaP/XP/+BG0ZmdFCfPcxBuVzx1VdfP3z46O133nJydhy/BaUGgEwmNxUqg9+rqmscHIdVZ1IsEvN53LjYGAqFgpxYvs/dAZJHKhHbIBAcDlcikRCJfUdsWkGvPmmtFAbVogXz09MX7f32m5kzpvv5jkCYzDBBIBBotOEuggKLIhKJFIodvNRINGosQqlSNTe3iAQCBBI5/B4bI5hENEKj0SiUCpPGHe22jDxAlHt6e2m1GmBLo92WsQjjirHjH/7w+6NHj7/88stz5i3IvJ6eeu3aCHrJQM+Dft2zZ8+trKyuPArjt6DUwMBisab3am/voNOHTluhf6RSqVgkdHN1ffLZ4xloFEqr09pYGzD8SWptbfXeu++sf5j3/fd7//H3v44dtqrX63U6nTFFus7K6n/bx/C+cBz+heN6I+B4f/MCjo+d1xlxDDP+qLM79J0tbW2tbe1df8JiMf4+3ig02tTVz6wbJxGNkMvkAoHInu5AIEzAzC2G1Qg8QSqRcjns0W7LWIRWqzVMMwx2184dIrHk3I8n9x86NLIcQiQSHT16rPjx4z99+Kc6ZsP+/Qd27doZFBg0weL7YaT5+ngDezD9t6amJikpaWi3gk7jcnklZRWMuPjBXghaSqfXGXYHuqlkkwaytrGxHnvBolQqRSGRYPEENps1Imni3N1cX9i85fC+769cSVu8eCG88fDvOXzkPsh7/+23T5/56Z1335uaNO31V1+Cg0Kh6L979qoUsk8++fj8uXNXr6a+/8EH/n6+o93Y8QQY8yqVSiQWV1ZW5RcUFhcV1lZVEUkkN3cPlLHWfG7OHRQSqVIqvf39H92///cvvkxOmopGA31FPW1fwAkl4AaG3picH4FA4nDjOz9/n8ATbFFoDIfN0vblBz6ZAd9dDHOvqlomk1HtKGKJtKS48KPPPg/w9xvBpwCHOHnqx8Kiou3btzMYjMioKA6Xs3fvvvfefc/NzXWsqbThgEKm2CBsNJr/rXuVlZZufXHz0G6lVqtLSkprqysXLXzTnPNNNphSqQQ1XFtX39zSwuPxuieFxOPxNBrN28vL2ckRj8eBAB07PW+szGVIyinkcjTaEZik8GpbXnzhZuaNg/v3MhjRjmNjK1MuV+j1hoERlzA1MyP9lZd2ALGD2VFTWbFy1SrTORpNH8kznqM/wJhXKJUsFivrVvatm1k8Dnv+4iUvbNpsT7MnEQkwC2GoE0nEbZtffPe373n7+DIbGtavXHnh/NmD+/dNmzl7enKir68PTI2ntzgxiWiETC7ncblEEnlCrpghEAgMBtPe2trR3jbabRlb4PK4R48ea2lpgVl351YWEPO33/8d8PQRfAQQlBuZNysqKzdu3BgdHVVXy3xcWmptjWC1t3/55Ze739zt6eExgo8bXeg7DavToMIN5pFarVQohhAsANcCESkrL7+ekbFq9WoM2iwXV6lMxuFwSkrLmUwmsEOYyKCVYdiDQjVmltNKjaivr0cikYGBgcGBARQKeewU0HF0ctLq9IWPHklEohHZ7YJXe/2NNz784x+OHD325u43xlTlkZkzp+/55qvWtjYHOr2iolLI50VGRpr+BJ++o6PD2soShUTRHehYLHZCyuQRgVara21tzb59Jzs7m0ajLl+xkmBLiGVEl5ZVNLc0S6UkjXHYBwT4aXVaCwOTxoWFBIOUO3ToUFV1zdWrV//y2WfJs2bPnD7N09MThxu6H9gAmEQ0Qq/TgRFDJpMnZDp6k6wEsa7T62GWTrA0ncNBVVVNQ33D1m1bnJycYb6FhoXNmTVzBFf5FArFrew7D+4/WLxwYVRk5N279y5duEih2jk6OfN5/MaGBhh1f/3rX6ndKniNX4DyVipVQCSM+0GWTGYDfUhFz+E+D/Ie3sm5m5KSEmDG4jawBIFA+KigsKKiwsK46gACEY/Dw3SGX61tbIDJCQQCqUQK1gJ0OBi7xcXFlZWVYKYHBgTYEsZEnhgCwVYoFiGQSIlEplZrUKjhVlcBFhUTHTVv4aIb6dcSEuKnJQ9xd+lpAJSZu6dX5s1bq1YsLygqCo2MdHFxMv2Jw2ZfvHhRJBBYWVkvWZoyZ/Ys4vhPEv80IJPJYRif+vE0p6Nj85atCxbM5XC45RWVcrlCKpWBcRLg76tUqYqKS9gsrkr5qxTGQFID/P18fbyXLFly+vTpf/3zX/MWLJgxfRqdbt/f44aMSUQjVCqVWCSCiYcdhmf+mAUIUywGjcPjNLpOsVhiZzfRglqHjJCQ4DuOjsVFxWmp18AcXLVqxQgabcDYCguLb926NWVKAiDz5s2L5y/MmDlj6dKUvEf59g50qUSMsLY6dvz4+vXrHZ7CBH7G4AsEapUKlDoBTwBbGiRaWFj4EO7DZNYfOXx4+46doSHBTzwZHlff2JiX96i9vZ1CodDt7T09PVycnQi9yAGIVDaHU89sACOYzWbDlM/JuQf8IzIiYiwkU6HSaB1sDolKFRqJzvBphIWx6NeqlSvyHz48d/ZsgL//01ASQ8bMOXPu37u3cP7cqvLydRs2dB23srJKTEyMj4+/lpaWmpoKqi48fCijaGJDIpVevXI1/XoG9JXzosXRkWFdfwIrEY1GwQksGORqDYwlCpli3ZcPFthLQCVee+3V8+cvXDh/vrm5ec3qVS4uziPrLTGJaIRELG6sZ4ZHRHTlCJpIQKFQncaMEZ0WlornuSy7gUwizV+48PChgxqVeuvWLcQRXYtisVjZ2dkO9rRp06eVlpbezs6eNmM60H8kEnUtNRU+RERU9MefffbXP//l5IkT27dvH9fpU0Fa1dTWUanUtvZ2Q3oSS8uy0tKUlCVDuM+x4yckEom7u5s55zc1t9y6dVsul3t7e4UEB7u7ufa32IZGodxcXOCnvYNVVl4OZAWeUlZWLpFIZ82c3r3i2qgADBhgNng8Ad5lRNwjLIwq2cXFZfmKFceOHrly5erGFzagx8wmzsyZM86eOllQUCjg86KiIruOOzg6BgcHe7i7Rccw7t69K5VKR7GRYxPAfS9cuHDvXu7atWvnzpmdfTun+19BjHh5ure2tjU3t3Z2dtoSCK6uTgOwUhB6S1NSQBKCsDp27PiqVSt9fX1GkElMQIXaJ/TGpX6ZRKKUyybkAhqMJISNdadph1jWs4TgJIdarcKgMatXrwG9NYK7sFKpLPf+A7lCsW79VqFQmJmZGRgYBGqVTCbx+ILW5mY+l/v++78Dtfebt9/6zzffnjlzZsHChY4O47VAV1t7h16nJxIJFy5ejo6KBDFUVlby3rtvD/Y+N7Nu1VRXIxBIoCNP3G5gczjQyaB9IyLCI8LDzNyegE6mUu3o9vYPH+ULBIKWlpa8h/mJUxPwo+peTSaTVUoFHo8DWjOCPoY4HHbmzOkFBfk3Mq5HRoG+HiuWfUhQII5AOHr0WGQMAzRZaVm5if+JhEL4Ig4ODvVMJgqFxmAm4PLwcCASi0FWZGfdWrthQ2RkOJfL03ZLKiiTyYAfW5hYqVJlaWWFRqM4HK5C/qsC9FXVNT1u6+Prq1Cpb2Rk/PDDD5s3b/L1HbFImclCI5QqlVyhJFEoVsZssqPdnKcCLA5HptgpjBjttowhtLa1Z9/KjoiKiouLHbhqxqAAxLShoQFsqZkzZ+p1unPnzzc2NYWGhaGQBlsQ1BWFajfDbU5cfCyo2wB/v+07dxw9cvTkyZPLli318vQcqWY8M4Dw4nK5Li7O1dW11lZWXp4eHR0sEok82B0i+Bznzp0n2BoAsi/Ab6B4GaBojx4VAEUDDhETHYVCDmIXAGFjExoSjEKh7t7L5fP5NTU1RKItIybaZvQS4YMqVcikZDuqRCLps7LGkEGj0VJSUr768qtraWnwafqrEfoMgEDYdHmOYjCYKUnJqRcvbNuxA175ekYmAY+jkGyVSkVOzt0HubnAtmPj41yelyrtBrVak56e/uhR/vxFi52dnVksjqmGQ9cJen1nFwdFoVHGI3o40tmp//V9+uCpwUGBJFvbrFtZGTduwuSlPSlfqpmYLDQCJq1Ko3FwdMLhRz8F/VOCLZFoR6XKpFK5XD7abRkrkEilqVevWllZTktOGlnZKhZL7t67Z2Njo9PpfzhxwtrGZu6cOVQqTa1R4yywUvgMEunGFzZhjcXArKyswsNCt27dcjU19cSJE0mJSQxGzPjy0elgsWGAgW6urq6ZMiUBSED2nbuJg88YcezYseCQkJzbt719fIBGDHxyRWUVcLXAwICoyIihJbj08/WxtLS8nnFDqVRWVla5ODu7ugy3pvmQASNQo1LBi3B5PM2IRjwikcjw8PDkaclZN2+GR4TDUBytrVvo8N1vvtnlxr561cogf9/oqAhoYXwcA4VE2BIIr+9+Awh9e1tbbFxcZFTkc0eu7sjLe5ibe3/xkiXRUZGmxRt9Zye720whEPB9ehThf63a+vM6AiZBsaNcvHjxTk7OvLlzRyR2Y7LQCLVKLRAI8AQCZaLVSfoFMFExWByH1SERD1TaZ1KhqKiouaVl8aKFHh7uI7idAfS/vb398sVL0OdYHM7Tw3PatCRQUVqdDmF0dAKTHW9L9PTw6Mo9ZW1tHRISTKZQsm9lgymW9+D+jFmzgwIDxgWZEInEYBLRabTc+w98vL083N3hvcrLyhcvXjSo+9zLvS+RSF944YXjhw8tWLSYzWINcDKHy6uqqgLeHxISgh5GBggvL8+I8LD7D/LEYjFwoFGkEQC6gyOBaNv2MK97uosRAXCUWbNmlZeWpadd8/Pz9/XxGtn7mwknR8e169d1/Rd6Hn5Mv09J+F+SMd8Bl6AmM9hsztXUq2GhYclJiV3p0vX6Thtra61Wx+fzh/8ImLlg0jQ1NRUUFPr7+wUHBY3APYd/i3EBtVqtUChAiCPHjP/RiANIEugkLocje+6yZERNbd3dnLtgyILpjxzMevgToVZrmlvbomMYYWEhPr4+bq5uZLKhUEvXM1paW43Z5X412IBJgA5btmxpQID/g7y88+fOZRLw02fOCgoKJIztRTKJRILD4fgCgYWlZWBgAAaDlssVjY313l6D2J0RCISXL19ZsXy5k6MD8DAYq7U1VQOcX1lVxePxQfeQiLbDSbFgZWkZHBzErG9gs9kdHR1wz1E0f4lkko0NQmSMTdXpdCPo5gYs2c/fb978+YcPH8q6mens7GhaCXuOcYQbN250dlpMmRLfOwoJZE59Y5PbSGwAYTCY2bNmAkd/8OChs5Pz8JdpJwuNsDCmToNJOy6Mv6EBgUCCyQg8SSqXy2SyCZms03xwuNzr6ekYLGbatGm95+QwgUDYgI0VGhxEsaP03rAHQ7OspARMrt6Jj0AdEgj4qKhIL2+vmpqax8Ully9dunzpYkysAWDuj8ES9kKRWKfXE3E4JrPex8uLQiHDWxQVl/gHBA2qMur1G5nOLi6Bgf5wuV9goE6rrSgr6+9kqUxmyFBkbe3s7DTMbOKGPPE4XGREWPr1G3Dblra2UaQRVJp9B4vl6OrKEwhNEmkEb45Bo6cmTsnPf3Q9/XpERERsLGMEb/4cTxt1dfWFRUVJiUnuHh49Upt3Gv2EeDzeSGVAoVAocfHxaalpsYzo5zTCXMjksva2VhyeYGs7AcM0TACD2NraUFBA32mpVKkmM42QSKXA6zkc9oaNG52chlV/sk+A9O+vmjOLzTlz9mxzc/Pq1Sv7MwfhcjsKhRQTExAQwOPyysor8gsKblzP8Pb2njl7VqB/ABI5hrKHiUSGPTI2l2tLtHVwsDcp9VOnTrzy8ivmLxLUMeuLi4u3b91iqulFs6drNBqJqN/dt9bWNpFI7OgIJjV2+NkeocOd4FbGeEse9wkOGU8VaAxGLleg0RgYot395kYKdDp9/oKF//n22xsZNzw8POzHQLaM5zATxY8fU6m0kJDg3iG7er2ey+Op1WoOlzdStVOmJsTfyc5+kPfI1dV1mNGLk4VGmAI+0einXqRkFIFAIKwsLeFfhUKh/HVGs0kFmUx27Vp6cVHx+vXrQ4x5YZ/Nc2GeZ97MSk9No9LtX3/9NT8/v4G9MaBhJCIRfsDgTkiIa/3/9s4CsK3r3v+WZDGTJdmWmRmSmGIIkwOFpCkkW2lbt8Le+rauHb/tPyhs3VvbtX2FNNCmgUKShslxTIlDZiZZFlmWLLAs/v+utGZZ4jiOLWPOp57nSFf3Ht17zu98fwd+P7m8vLzqf998k8PhLF2+Ijcniz0DJK9ePwhdL4ieqzU1wUFB3sG8svIqJpMlld7F+Or+ffuyshaApPPek7Cw8IGBAY5A0NbeERU5wiy+Sq0eGhpKTEzwSYwmECIUCiU4OLilpcUnabHGjUQirr54MSBABJ6ldzWub88PlSojIy1vYd43hw5B5V+1ehUKaDsrMBiNjfV14eHhI+ZGgQrMZrGsVptYFKBW+yb5IviZ2Tm5Fy5eBL2OZMSYcDocer0ODDRjZk9CTwQqlWoZMuNxeJfLfc/u+dQPDn7xxVe1164+/uQT8+fNm5r16tC8KyurduzYTqczvvP448lJCdAsxy5fKB6gqwblsbZ41YXqyyVnSz5495/5RYuhG5jUkt8Rk8nk7++v0+vhqwkEfK8I2L3700ceeYRKpYxxnKDq4iWH05WRnn59wy3cn/b2Nokk8HbhE7xbIuHSvsqtBacCAw0ywuFwwkV9u1Zm7ECnrtX287A9nya3y3XnD9w9TCazeO3ahrr6bw4fiU9MjI6KnIyrIHxLZ2e3P5kSFRMz4qZ0bDKUQZf39fG4HF/JCCA9PW3X9k96ZTLwZCbibt0rMsJkNHa0tsbHJ7Cnb0f1ZMNiMv3xeLfbBe64z9eBzwqggb3zz3c1KtUL//VfaanJU5PvB9r/++//X2dnx4ObNi4qLOBysaUD4+j8oLQ0UILBwYGBgWvXrOqR9e7Zu//5Hz4TIAkMDQ0xmadhE6/NZnf7uUEutLS0cjlcbxTIktKy0LCIuLjYMd7eoaGhr7/6snjNGolYdP22REVFVlVWREREtra2JcTHjfAxT/ZvcUCAr5xpuDSV4s07g2VbFk7Tjq2wkBCr2RyUnNLe3g63dzIuAd80Ijxs2coV77z1VsnZs2KxaIYv4EUAnR3tBDxBKBSOaDpwnsfq57ESPrwoNMnYhISO7p6U1FQGY/yT4PeEjPDmF3Z5tP/MSRzsczBDSaPxeDyLZchyL4WO8CaPPlNybscnn2RlZ7/00k+noJOAi4JDeezEiX1796akpP7l1b+Ehkgnflp4iAQPUZERr/z8p//9kx/v2//l4W8O/vxnP0tOSens6pYGB4EpGZ9SuVuMJqPd4fQn+GNDEUI+XNFoNO7fu+fpp59ms8a0ewLuUsm580HBIWHhYTeulGQyGQpFX3JKqmskjxy6ecswNpym1Q2IRAE+GTmAq/N5WHY0uHvTOM6PdQM4nMlo0ut1Tk9Kxkm6ytIlSy5dvLh///7MzIy0tLQ5bPfmANBM+uS9dBrldvGg3Dfgw+tCrYiNi1cqVZ4Y7UhGjIrNZtPq9NC0+jVq7lyMhH2dALHYZBnu6e62DN0T8bA9CSeH2zs6du76tK+n+0fPPrtyxbLJvii0ZIfDoVAoPtm+s6mh/vs/eGZxUcEkXYtEIj7y8KYHH9jQ0Ni0d8++5370o7jEpOXLlmFhodksEpE4qSMuOD8chUxSqdUEAh6UGdztM2fPzc/KlkqlY7yuUqWuKC9ft644UPIfC13jY2MUPT1iUUB9Xe2tn4Ju3jvEarXafGU3sapixYboKGQyZ1qNQEJSUmCw9PDBry0Wi0/ShY8Il8tZXby2vq7+88/3SiSBoMaQkpixDBqMBqM5PCz0dsHaXW63dkAHzaGzq2fEA5xOJ9Qlg8HgjS0x9lYTHBxcW1trs01oLd09ISPsDge2OCUwEGzJnEyocR0w7lQKxaDTgdcIdnNqRvWnBfh2ZrMZBMThI0crzpX84Nnn16xeMQULXyyW4QHdQPWly4e/Oczjcn73hz9E3U3shPEB7rg3jI9CoTx56vSe3Z/t3LGjcNGiBfMyAwMldDqDTCZNRicB95NGo2o0/WQyGbr2AZ2OxWbn5eWMcYeY3W4/efJUbHx8eMTNiyhBoPADAmx2u3Wk2TcalUoiYiMQOp0eFNut+2bHAdhZMMRwl/yne8khjc7Q6/U4PEGhVIWFhU1wO+soFOTn1det2f3ZZ4sWFcHPdC0HQdwRbH8+g8G//RgqmLv2rh6X26+jWxYoGuGwltY2h9P1y1d+Afrbmw/BarONJXg8n88DN3vEQcGxc0/ICI8jYoX7O3ktdobA4XC7umV4gr/RZLYMD9PnYpAMeJp6T2qf8sqq6qrKnIX5n+7ZMwX5rqCxKZTKsrKKY8eOGfT6R7duXbZ0sW/zhd4RiUS85bFH7tuwvrau/vTp03/729+CQ0LnZWZ4Yt6xfa4kSCSi3Q6Ghu+1R0wGI39hLmHM2rSpuVXT379kURGfd3OcBhweFxOHhY5oqKsb8bNEoj+IYM92BrtPNi5DtRkcHARFIhRM8x7IgABRR2dnTHwCFpDD6ZpUm7RqzZrKiopduz6Nio4O92kgV8TMAXo38GryCgof3ryJzqAfPnLszddfq6isKiq4c6x6NovZr1ZNMFHcHO9WvQwPD8vlcr5AGCAeYS/NXIJCwRbPC0Uim91hHbbOPRmBw+ObmpraOjqvXb0aGRn551f/Ig0OnuzRWqvVplQpa2tqT5w6reiVBUlD0tIz8DgcGGhsWas/kc3hQF/LZrOmRqcyGPSc7AXw09nVjQWcOHEiKiKCNbbFCncLkUgMDgq8/vfYPwgO1oWLVVJpcORI+zmxDWwc7uCggUQmm4eGbq2oXC4Xuny1Wg19P2i1ifd/drtDqVRRqVTxdGdYZTKZBsOgP5GoUWtcLt+HjriRsBDpps0Pv/7nPx06eOipp570SQIFxEyjV96nUCoee/RRPp939lxpdXX1d596et++/WOREYESiVGvczgmtEznnpAR3okiFpvNnFrfcephMBh2mxVstMk85J0JnjOAgOjs7By2WS9cuJCemfnDZ3+Umpw02eO0VqtV3tdXc/Xa1ZrawwcP3r/poaefegp6I6VS0drS0tvTPWyxQH/ACxAFBwXFxUTHJyYI+PwpG/QC/xJ+FsxfIBTwZpSj6XQ6r1y9ZrPaU5KTR5xpgioaGChRq9TioKDeXnlszM05iyUSCXzQYrHUNzSKAgKoE4vr7HK5jEZs2jgoKHDaIzIJhAKjwQAl0Q/qnZOz5/NGliwuOn+u5Mv9+3LzcjMz0mdUPUH4CjabA8awr0+xc8eOpKSUmJiY8rKysXzQYDSSqdQJ1op7QkY47A69TgdeI5E4x2cH6XS62+2iUCjY3Jh1jkSgGrJY2tvalSoV9DepqamPbdmanpY6wX5ldKAXHBjQ9fb2tre3NTa1lJWWJqemPbhpk9PtvnK5OjIqOiMjfcP6dd6DwaVuaGq6XH3xwMGD12pqk5KTkpIShQLBlIW9Ag0x06a9+7Xa+vqG4KDA2yXdABnB5XLr6up4XJ7BYLj1AKGAz+VytFpte3tHfFxsWOiEBuTB2WpoagZ5FxsTQ/VdsvjxweWwddr+yMhIuVzumoRAljcB1mDzw480NTV9/NHHEeHhKJ3mzMTpYeS3XNhbOM+2Tz+PV3zTujfLkAUaFLyye/fn9TU18fGJbBZL2dc3luv2yvsCJIETXH50b8gIh12n0wWIxBwOZ7rLMrkwGQzr8DAO5x4aMltnfyDL4eHhzq6ummu1Tc3NPB5/2fIVWVlZPO5kPUQQXv3aAbVa3dXZ2d0jg+7N5XSEhYU/tnWLUqWRiIRGs6XmWk3JuVIOm5OdnSUQBrBYTDabLQ0O5nG5Wm1/Q33D6dNnLl28mDkPyGT5YjT+jkyqohoHNpu9rq4e+uz09PTbDcyA1ZNKgwf6+yMiItUaza0HgF2LjIhQKJRGo7HqQjVoDs63iz9sNptKrZbeTY4iMLtKpSokRHpXucQmCagqDrudyWRqNOrJiId9K6mpyQ9s3PTWm387cerU5k0bp+CKE8FkMlptVjJpbuZQdHsGxm56kUIhg92+XXxVqO1YOEG3C4+FU3FbbTb94KA3iIsXUNsUKg2azKWLF4Y8W/1DQ6TNDbdNWHMjnqx7TAJhQkrgnpAR0FbNZhMej6NQZpbB9TnY3l+Xi06jDQ1b7fYJrZqZXmx2e2dnV1VlZWtrG3TGOTnZGenpAgF/Mq5lGR6ur2toamxQq1Q2h9MPT3DYbdBt5eXlRkdHg64nEAiXr1wtLT03oB2g02n6QQP0ZqdOnwmPiGAwGEKhkEqlsdms+Ph46DjbWtsqystOnympqalZunRpQkL8pM5xQAc5NTEkxk6fQtHe0REVGRl8+5TcUGBxQIBC3svhLNfdJv1xeFhod3dPc0tLX1/fhYvVOdlZLCbT4XA0Nrd0dnZKJBL/MY/3wBNMS00JEAp9sulj4ogkEhKZ1NvTMzUyAli1ckXJ6dPbP/54/rx5M0FL3Q4+j6tUKA4eOJiTmzd5V+F4ljENDOhcN2yM9PcnQKt3Ol3w+iRd1+12NzTU1127tnjJkpbGf3fzYGRoVIpepwNbdOtomUqlZjIZdjsWrAyHpTsgabUD/ykj+luaGnftNPbKZDartbqq0h+HDVcMGgx3XAPeK+uFbz3BSCr3hIzAZrhlsojI6BHjjM4xWGw2gUgEOzs0HXEPfcWwxVJX39Ar7/MmKryr9A1jB4x4S2vbuZKSjs4ucHa5bJaEy5UEBgVKJAKhgHRD08pITzOZzTu2b5eIxSw2x2w29vdrOVyuRqPp1/THxcdHR0VyPWNdyclJUVGRTU3N50rPbft4W3ZuzuLFiwT8SRFAMxCzeaiurp6Ax6ckJ49yGNg4EF40Oh06+H61asRjqFRqcnKiph+jvr4BBFNuTrasV37xYjWBgAcvijvmwUWwkkmJCXf9ZSYNYYAIi1g/NIS5lbypWNfC5/OeePrpl/77xY8++uiXv/gFlTpDLWFQYODa9etPnDwJbX+Uw7BNdwQC9KnQud5RiuEJBCIc/O1N1vb3L1u+nMfnff7Zbrj5dofD7XaBO+5w2Ddu3Ah9+f59+68vxoeTO5wOt2u0MAyg4f39sUgnUEVB5o6yedLt5+7p7k4FSZuSVHL61PXX4dsESaVyeZ9Wqw0Oull8YyKDRnPYHX4jxbLU6nTd3d1YbCTtQHxiUkyck06ny/uUkuDgK1evpaemQkMbpfDt7W3SkJAJ9oz3hIxwOZ36AZ3T4eBO2nj4zIHL40EtNuj1YGehDczSVGTgNaanpczLSJ94nujbYTabT5w8feb0aUlg4OJFRdExMeCtjnikwWg8feqUQql68skn1Zr+hvr6DE+kbb7neBKZzOcLbmyr0P+lp6cFS4MvVFaCGLpcXb1uw325OVmT8S1m2oo5mUzW3tGRnbXgjkNHUDOloWEOux2c8tsdA6ItPS219HyZxWJpbGwaHh4GT3FwcJDBYIC8GLuMmGkIBEK9fjBQKlWqNOFhYVNz0cyMtAcf2vzxB/9XVLRo2dLFU3PRu4VMJvEFQqfT1dzcNMphDocT1DlIsbNnzoA+AFk5ysFgBtPT0sET8FqSPXv2QOXBlmx3dAiEARXnSqg0WkCAyDOtYNKo1X29vcVri/080VTPnDkjl8tHX3sEHTybwy4sLGptaamtraXcXqK53dgMuzQ09Nbp9eBgKdiKPnnfrTKCTqMNW21+346jgVK5bhKhOXz11ddXL18BgWIDReVyOd0uTBjBpxiMo0ePVZSdf/nll29XHu3AANyE/IULRynzWJj7MgLuaf+AjsPj+bldPskWOMOhYxZWyxcGGM1DVquVNjv3fIKMiAifxKHXlrb2XTt2GE3mnJzszHnzJB7nQ68HtakXiwK8N02lVstkvfV1dW2tLVy+MCcnqw9QKB588IERk1LehFAgWL5iRVxCQsnZko8++rCxoeG++zbweNw7fnD2AgZObxjksNmJY3D9QUYIAwIGBw39Gs3t5sLhmJjoKHAIyyuqQEl0dHRev9CgfoSFmbMF6EWw5T58gVqt8W1441GAvvChhzaeOH7snX/8IzMjfWZWxbaOzi/373v++edHjxN47Nhx67CttbVlQVbW/HmZo89VVVdXQzccHR3tHdSsqKz0dsPgcV29fGn9hvsChIIPPvggLPxfjVokCijwbJUsK6/gcHl5eXkh0tHi3IOhKK+ohN9EEmn1mjWjjHvBs4bD9u/dFxwYeNNbEeGh1iFzW1tramrq6P0UeA7X40qZh4aUSmXewry42NibRkHwBLzL7f79b347ioyora2jM5gBAQFjnx8ckbkvI8DiQG/B4XIHtFr6bUKNziWYTFafQkWmUsHbBn06K0XEJPPV1we+2Lc/Nj7+sfUbQkNDrtsgIoloMBqqL12S9XTLe3oI/v5MNocvEMxbkKUfNOzbuzctY97qVSvHrm+IRGJkRAToiZjY6MrKC//9kxe3fPe7iyYtcva0M2y1UijU3Nyc28X09XKutIxCoSTEx/L5AotliCsQqNSakNssmYSnkxAf7/bDnTlz9nqPi8kIw6Dvv8BUESASVlVViURijWbqZAQgCgj4yYsvPvPUU7s+/ey5Z384ZdcdO0IBv7Bo0bYPP/T3H61jY7K50HeGR4R+c/Cbq9UXR18aRKUzV6xaNaJsWrVm9eFDhwh4fFZ2Tn9//03vhoWGsJjMQwcOuEfNfkKm0FIyMrKzFtTX1ZecPVNy6sTtjoRHDQ87r6CQxWLe9BaXy41PSJT19imUSrjuKJcDbX3j6IjL6TQYjfA5rbbfbnfAfcPh8Ewmk8fjQ+PyrqgYkeFh67mSkrj4OP6Ep1znvoxwu1yWoSFoq5Yh863R9OYeILRtNptQGGA0mrDNGnM59vddYzYPvf3OO42NTQ9sfBBU/01LFqgUKrzShm9nc3iBgUHQV5lMZrVGVVV2Pig0NL+gcGFe3jiWebJYrOys7IjwiNLz5z/77NOammubNm2UzMVIaHgcTgg17zbphbyAuykSi/bs2QtOG5hOmayHwWQZBg1+t1/9AoK4ubn5xu4WkxGDs1hGgKs9oNVIAgPVatUUqgiM3JzsdQ88+OXePVkLshYsyJzSa4+BF370rMFg6OnuHv0wBpPZ0daKw+N6urqH7pSGkEKltre27Nz2kfeffX2KZ557fvfOHR1t7V0d7R1tbVC1ujq7rkcVgs71wfvu88PWL7vVajVIPeeo0Zn8/YmNjQ0nDn8DJVcoFPZRI0Li8Pg+ufzr/ftuGm4BcZBfkP/Pd95pa20N/s+ZXCqV6sY2e7odDie2JgSPp1D+5flw2KzEpKTOru6r167Je3tBPZBI5IEBLYPB8Oa92/jwI7crybWaWvCOVq1Kgk+NdvvGwNyXEeCR92u1oaGhgwPaOR8M2w8LtRtgt1mh2pmHhhyTlkJwNtIrl7/1j7csw7ann34yLjbu1vlOPB4vFokWFxV2y2QdHV1Wm4FIIkVERBUVFEZFRWIxoce7zh8qnkQiWbd2bXJy8p49+3764os/eOZHCxfmTvg7zSzg/gh4POKorUzW0xsVFQGekEqtFggEoHSF0mCw1X6JIx9vtdnKyisVCuVNr1sslrEsRJ+ZBAcGalQqyTJRR0e72z3pEahuBJ7R888/u6Wq8v33/pmY+L8zKq7l9l27JhhOcSx88MGHSpUqLjGZSKb89je/Iniqq7Zfu33HTu8B6RkZL71y24kAX3HrqkZQD0nJyZUXLkZHR4feMCAB3bw3/ea3idxAivxr+IVOp69YvhT8xpOnztTR6ELPXqT+fg0om0cf3uTnWYs64tWhAZ46cTw0JCQsLHz0lSVjYe53q36eYMY4PEE4F/2/W/Fu3ZFKgzva24ctcyqQ5URoa+t49S9/loaGPfnkQwEBwtutTIT+HlxkaLdxMTEuz/JsaLHehJMT3FSJpXGnUuNiY5/90Q8vXLzw4Ycfnj9//rEtj966omr2AneVRLqDSQoODuzo7MrIyKirb+RyWD2dHVHR0Waz6XbHg+mMi4+NjPr3YhSn02U0GuFaY8/uMdOAGgWVAeySXNYzlZMaXkQBou8988O/v/7a4SNHNz54/xRffRTA2ZuCq3C43Ib6eqvVSiKTIiIjvb4lg8GkfBt/BZp/ZGTkFJTkJsDILF606E9//FNZeTlfwL8+M+jp5keu6tAK6N8CHwcNAfXKu3eMyx1t7cup06fVWu0jy5f5JBzZ3JcRTodTq+0H6cfl3hPj+wIBX9knhyoIpnnKdqXPcKovX/nj//w+Y9586Lb5PN7ogsCzM5s4wY3UtwPb38HnrVi+PCYm5pNt23/5i1999/HHc7IXzJB4BhNkLEorMiK8+tKV9LSUo8dOFK9eYbMOBwUFKuS9tzueTCJF3GYvw4yKlnG3RMbECISC7vb2qZcR/v6EZUsWHTt6ZNuHHyQnJ8XFxkxxAaaduqtXDAbjgpyc6S7IzUgk4rUbNny6ayf4G6mpKWPfZ+f24OdRqCaTMTo6apSDGxqbsVReuTmpKSk+2eo192WEw+nQ6/URERGue2OE35NkmRgUKLlQUT6Kk3eP4HK5zpaUvv/uu8Xr161Zs2Ym5CqDzg+sQ1Rk5M9//rPjx0+8/dY/rlzJ27x5s1gU4DfLu8axAGYL/CQwdu1trSTSWqEEy6wxyvT2TAuu5SvoDGZ3dw+dyZT1ymNGNfo+B+4nh8N56sknX37ppX179v7il6/MyTt8O6zDGE6HHfqFqddwowMPYvnSxW2trf98973f/uZXgYGBY3w08EXAFQkJCWGzsXB5txMHcJhG079v7x6pNHjpsmW+8l7mvoyAG2e1WAwGwySFMJqBMJhMo9nsDczy7XTaPQd8cbgD4PJ+9dUXq9asWbF82UzQEDdCp9Pvu29DUnLSto+3vfSzl7Z+Z2t21gIajTbTQkH4HIlEpFSpw8LD+xQqqTSESCR0epa53VMVVSKRDA4a4hKT+hTKKZYRfp7Ju6SkpOL19506fmxBVtayZUvunZtPJJFEgYEOux0a4Mz81lu3PKZUKv7293/89MWfBAQIx1JIhULBZrNjY6K4HA4BjxtRHoFPpVKrP/lk+5DF8uhjj/kwR93clxE2q7W9tTUqJpbNuicmNYDAoCB/IjEkIrJHJk9ISKTR5ngI8FuBVqTXD548depcaemGDRsWLlxImqlZ2aKjon79618dPX78/95//9q1mvs2rAe9C1Z+Zho4nyAUCHp6ekUi0aDBwGSxsOWTOJzJZJr4ivFZAYh7KxiltjYuj8/mcNra2osKFk59MTgc9gP3r79UfeHAV1+mp6cJR91fM5eAloXtvHC7Z1pCu+swGPSXfvbTv7z62ut//esLzz0nFovuuDnAOmzh8PjewLtymYx0y5ysw+Hs6+vbt3+/Xqd/6umnfBsQfY7LCOhOQHWajEacZwHLdBdniiASiRbLMJVGg6ozSmTWuQo8dO3AwKGDh8orKtasWZ2/MH+SFjr4CjKZvH7tWhB8Oz7Z9trrbzzwwP2pqSkCPn+uKgk+n2fAIlEy1WoNh8NVqVQSaYhKo5ljMgKant1ut9kxHJ7fdpvNarMNDg42t7ZfrKz4zhNPwVceHNRPVwklEsn69Rs++uCDL7786rvf2XovROfz88g4qH7DFos4MOi60w5GY8g8pFQo1Gr1tJbuX9DpoCR+9vobb7z8yitPPvlkZkb66K0DhOl1Y9Enl6ck/3vjE3y14eHhhsamr7/62uF0PPHkk2OJnndXzHEZAS15QKfHE/AqlXJB1oLpLs4UIRJL2to7wEArlEobtol57gfdug7YCPjWR48ea2lp3bJlS3pa2nSXaKxER0a8/MrLh48c3bF9+9XUtFUrlkdGRl7fID6X8MbgE4tE4B4xmYyrVy4HBQWbTObpLtf4gVo3ZLGAKbd5sWLz72aTadBgMJjMOp1er9dp+/tVSkV3Zye8JQ0NjU1MzM6aD3ri8OGa6So29FX5BfmXLl06e/rU/PnQVaVPV0mmEng63qzcw9Z/bWSDv+W9vc1NTdBjqBRKsSjAaDAyb4kQNcXQ6bTf/PpX27bv+Ofbb68qXpuXmy0RS7w7P29FLpOFh4eTSCSofdcdZhAQ8E+5vO/qtWunTp0OlQY/umVLUKDE50Wd+zJC3a8Nj4ryJxBm2tT4pGI2m7lcrjetxnSXZeqAL9vd3b1n7z4wChs3bZpFGsILlUJ94L775mVk7t2759333i8oyM/OzpbePk/m7IXL4zpdDqPRAN8OvHQOlmZdO92FujNgTyygAizw3zCIhmELFm/eaDBAcxu22Qd0OvButdp+maynt7sbnEIOhyMNC2OzOdjWf6Ynp7xUarVYODyuwWg6cPBgTk6uWnlzSIypJFAiWbdu7V/feOObQ9+Eh4WNvktwzkDyLC287r7D4zz05deBItHGjZuOHD4s6+y+culywaLCaSzhdb67dUtKcvK+ffsa6huSEhMyMtLFYjGHw75xmsPhcA6ZzQw6nUgk9shkwgARDocbGhrq7pE1NzZevlozqB9YvXrV0iWLJ2lH2FyXEZgcszMYLLN5qL6uLkQaPEtzTIwd8Hza2lr7ensjIsI7OztmdbrwuwLTED09+/Z9Magf3Pqd78THxU13icZJaGjIj5790fnzFUcPf9PQ0Lh61YrEpCQadU4tcIFuFTQTyFwWk9HX07MgK9tkmFk5MsCNGzQY4bfJZAL/1Ww2gV0e1OuHsbEGmxFeNZoGBrS6AW1ne/tAf39EVFRaxrxFSxZXV1/i8fjBQUEmo4FBownFYvinZ3MKmUyhkEj+TDoD/ODzpee7OjvXr1/f3tI8jV/T35+QkpK8dNnys2fOlJ4vW7lyxa3T6nMJk8lsGBy022xYjFqjsadHFhkZDupQqx2IjY3FwmJ2d3NYLOUt4c6mkfS01KjIiJKS0oryss6uLh6PJw0KlIaE8AUC8I3pdPqQxUKmUPF4PBj/jo4uFodz9myJRqPp6pEN9Guyc3IWLsyXBt+cxcOHzHUZ4YT6gYWwJOBxhw4eUKuUEw97x2Sx6EzmCMvp3W6nyyXgCyIjI9s72lVKJenbbEPQl1Oo1Pj4eIPB0NnRicfjcJO2Gr+5senMmdOFRUUx0dGnT54cJab6XAKMQm1dw2ef7rpYVZW3cOGV6mr4meA5s3NzocVWlJfrBgauvwgyPyQsbN68+TW1Na1NoyUhnDgCoeCbgwe6ujoXFRUVFBaETUlwnqkBPCf94CD0WPAHXyiEFqHTDdz5Y5MAlnPHaDQPWaBTAQFHpVLPnj2rkMstwxYCieKdplAqFSAXlAqFvKeHSqVJw8KgzGwWWyAUBgUFgchzO6Bjspstw/CMvvzyi8TEZPAaXS4niD/s5CbjoF5nNJpcOLxnkhFbTwqXWL1mNdh9s8kEfZhPogCND6jki5csqq2tOX70aGxsTGzMXA4jcfVazeCgwe6ZegKHfu++fT9/6afe1QMd7R09cllbczM8vtGDacIzra2rV6tUJDKJQWdEREYGB01iJw02h8VirVmzKj9/YV19/eVL1VUXLjQ2tzJZTCxHOQ4HolatVkO9bWppUWu0eAK+rLyCy2YumD8PKmfI5A9nznEZgaXSsFhARkREhF25cuXI4SOjH8/l8fJyc6Drraq6oNePvPSJzoSaw/DOP9EZzLi4WH8CdhtB0iqUSgqZ/IhQWFp6XqVSsTmc7u5uMomEx6ZU6GB0Wlpay8vKQsNCKWQsEqrbzy3rkSkUfXf8IjQ6IyYmmkwigxBpbGwY5Ujo84hEYghcI0SqUSpsowZ4nxvAna+prXv/vffraq7BjSovK6/E40NCQ+JiYwd0uuam5jvmXwAvRCwWpyQnX1+Mea6kBPRiXELi4cNHpMFB2gFdS3Mzi80ODQm5VleXnJxSVlbR09kBT997vHZgoKmpSTegu8OFcDi+gJ+ZkQEytEcmg484HaPNOoH5YDKYTY1NXT09i4uKoHOaG8NpDAZDqVKx2BzTkEWCOe5Gs3HSRyOwuPie9EugFaAjr6+r1/ZrBgf1bngseAI02Ps2bEhKSvznO+8UFRaCmx4sDQBx0NDU7HQ6IyKjEhIS3U4HKAMuH9thwWazHU4nkUi22awMOq2vr2/vnj3gMKSlphqM5qtXrtgdTnjcZjN8s0GNWg0nIRCJBDzeZrVCBxYsldbW1bV3dGbl5pmHhqZRRgARERFLliwFFX72zFmJWHJr4qg5g0wmS0pNhTYIhjEqOqarqxv6CKPB0NbeAZVh2GZxufzq6hviEuJHXB5htVobGpsqKyvxBH8KyZ9IJClVGniIYWEhGRkZkxqaHSwGVLqFeblZC+Zr+rUKhbJfo/GOh4FLOn/+PDiGz+NKpdLCgvzIyIjR83v5ljkuI8Ah0Ol0FAr56rVrWTk5d8zwqVSq4pNAitrtLj/hbbbVwrsu57+2P4ApZDCYK1es8PfHOxzOyqoLVy5fAteK4O8fFBwMDx7apxPLRohtbCMTSWBWpCGha4uL2Wyswl2rqe/s7MrOvnMwNbVGAxeCXuSL/fvT0zNGmeLCohv5+7e1t3O5XDKVqlJrwsPD53YykWs1tR/+3wcsNuuhRx4hefSZzWpzupyREeE6nV4oFsOtG/0M4HyAgUhJSiwsLPAqCcO3Y+ziwMCFRYsuX7qUmJKi0fRDS271jEKDlFyxes0D96+Hv8GbPHX6LJvHHz27sZ8npiq4uTHRUSBtz507FxkTSx11tsI73BoUKAF78dZbby1ZsmTZsmVhYbN+WALEEeh7EBPwBXl8PthxHZaf0O6rPTUg+4aGhhQKBSbuFX3QBnu6uqBt+OGx7Ig5Odnw7vmyMhKRWHvtqkajyS8qAq0pVyhAF0IHs/6BB2KiIqHjhz7j1OlTxWvXstkc0BoOuw3al8EwCI+jraV50GBkMFk4LAQ42Ww2rS5eC+UPj4gsOVvS0tyEJQU0mzlcnkgijomLhzbryb7oB//zx+MCxBISmSwQCBcXFYp8t4N/fIA2yi/Ib2xoKC0tTU5OXrBgwegJNmcv0Gyjo6PTv11M6nS54Slv37YdPECH3erG8mW6wRkAV2Te/HnLVizzHma12npkvW1trYq+Prw/ScDnzV+QBf001K5+rba2tr6xqRn69cKCgqDJHJbwAnUsUCKGn8m+0NiZy72Ln3enxoBWKg2+ePHC0qXLg+80vCOXHykrL4dPQb+bkpJyx/OfPXu2p6dHLAogkYh2h4PD4XgnOwgEf6tnPhVkxIBWK+uVcblYDGYCngDeJBzvXcpUXnEBJPBDDz10xwuVlZXJ5fJ58zIb6uufe2HZHbfGHTxwoKW1jccX6AcNTqdrDquIAwcPHfj66+BgaX5h4XVPfXDQUFlRUVlZBa6GNER6x0cJnUr1xepr167l5eXe2pPJZL3NzU2PbdmqVCobGxv9b8lkYzKbW1qaCQR8QkLC6IoNnGBwZVpbsWhLoCALCotGDwIDPevx48eNRmNebs6Jo0e1AwO7Pv20oKAgMyNjVocDgQo8PDwMMgLriRlMzZCFwWKD5rvbkDhDQxa4J6D5QATo9Xqj0aBRqfQ6HSaloUnaoFE6eXyeSBQQEhICXQgoiZraOvAWQMdzPVnEFhYWBggEra2teDyhv78fPhASGgoHgIyABgsllAZLK8vLoVbQGSyCP6gQbPgBNJC2H9M9fQolvKVWKvE4nHV4GKwBi8UWicVR0VFul5NBxeDweFQalUaD68MLFDaLPQM34IBRWrpsacs7LadOnQbHQzKTeikfwuNyzTeETCUQCCAjTpw4mZKSZLEON9TVQm2JiooxG43t7e1F9iJZr7ypqalHJqNQqFwOOzg4ODwiAvwTr52H3wI+P2vB/NBQaXl55cFD3+RkZyUkxE/xDnNQOVAh6XTadO1sn7vdy7eATwCtgsGg19XVNTc1jn4wPIYN69eBO3K25NypkyfvfHI/3Pp1a0eMSBEaIsU2s12rJZOIsbFx4MrcekzW/Mye7u4xXmjNqlWR4eGPPPpoeVnZHUcXQLVkZ823WIZ0Ot0c3qzxxVdff7br02GLRSQOrCgvv/46CEGxRLRg3jyFUlVbV3fHOwydOovNWlRYOGI7TEyIdzodoEvg3fz8/IryspsOEAr4S5cuqaqqOnP69OgxKN3YwCNvxYpl/v5E6PmuXr1yx/xSXA531aoVgzpdgFC4adOm86XnD3x9oF+jXrVq1a1JAmcLmOy2O/h8Ngg4aCbtba1QY0EQjCIjBgCdHn7pMXT9Go1CLoeTUOl0fyIm4u1YSAbsvfbmFrjTEdHRAmGASCzp6uycP29+UeFCeHxwCbNlGA4LDAyEDl7e2wvS3+Fyg9oWCISgPp0gI8LCu7q6CxbmevdlpGdklJwtMZstoBiGzOZB3QBfKITTCgMCQABRoXuhUclEfxqVwuXzSUQSh8uFOsBms0GjeAcdZwVgxNLT07Jzco4dOZKYmLBq9SrqrK1dowCP237DugccDhu+lYjFJrMRZERQSCgejzMY9P54/4aGxrfefodKo0NVSYiPE4lEYpEY6uqNDRx6isamZqiThQX5bBbrYvXlU6fPdMtk+QvzuBzO1Hyjtrb2Q4e+6ersmDd/QXHxGg5nGqIsznEZAd2DQtH3j7++AX/LenvvGIsJ3NmOliaX0yXv67vjhLqfZ5K1taGO4BkAdLvcRpMpLhGL+6FSKs4cP0omkxUeZwVLJRcVbSsqNJmMp44dvVhe6u/trtx+dDYHhOQdL0SmUM6VloIjC46vTCa74/FMFuvkyVMtzU3QSFyuuSkj9n/x1c4d21ubmkhksvI/15fAtwa3o+LcOeilVCq1ZfgOdxiMCYvFvFxVhf92pKGttS3Ws9ejo63tzddfAw9GrVJTqBQ4rcFohNehuzpx+JtDX3/hPd5ms6tUqjvWGTwOz+VyLlaWQ20Z0OngI6PXSRy2PIJdd+0yuNscDjcsNITLKQ4JDdHrB/u1A5O6sGuyYTKZ4D+p1Wrw0bFVh0bj2TNnwKDTaFR1f79uQK/ph/80ugGtRq3GBpMJBJ5Q6OfGibBZKjq0quaW1l5ZD/j4IaFh0KkLhULwFHk8HpfFggNYbDaJRKLR6W/+/X+7uruIxEV+mHyByoLVFmi5oOznz5+Pw+PhZhYuWjQ0ZGlsaHA4HBQy5fjRI2dOHIVSMTzrKCVBQWAZoAuhU6lMBvzBAukA+gHaNRVLYQNXoZGIxNkeLgwexOpVqxpqa48ePZaSmhI1HVkuJxuxWNTW3h4aEsJg0CoqLxYVFoBL9rNXXiotKwf3IDsnT6NRl5edlwQHZS5YEB0dCbVKIBQwv10MdxPwIjz3a9dqFhUVQvUrKFgYGCiGM+3+fG/x6lVTkH5Bp9d/sW8fXJEnEOz+9DO+gL94UdHU5/mb4zKCTqf/z+9+O0riHx/icDivXL3W3d3l5xkMWFVcnJOT7X3r6tWa3j6FP9GfQqWmpGcsW1LE9C7GcbuVmn6b9e5WQY5ltsVLVFRUSIh0xsZ8HTdg8ffu33eupPT555/ngMM3Ceb7g/f/z/uHSCJZuXyZ5NuYLTU1dadPn/LzVK1lK1YWLSrw+aVvB4vF8uS14uTmZIOXPLuTgmJpVP290R2ZdJrNMpSzqGjnjp0lp08TCHhw96lY4mM4wD48bDEZTR2tLaAzouLihAEicBY33Hff2TNnNz70UFREOJvDpmAbKclQz5VqtcUyDNJEM6C7WH1pcFDf3NDA5HKL16zyXhaberAMqZVKkAWGQX1rcyM4lL09PYKAABqDYTQYHZ5Jjaqqiu89/bRYFAANloxBgcYL/0fCdm2S53DSk/DwsBWr13z4/vvHj58UPiK441qfWQeXw87PywUV6E8gsJgsPp+nVKkuVF+6cvkyPOXAoCDwCTMy561fvy4pKZFOo40+7gsyAuyAdfhfYawYdHpSYiJI4cqqi9s+2Z6Xl5udnTWpW7UvVV+qqKzML8hftmz5a6/+5ZOPP46Jjg4PD5viKjrHZQRUgtjY2Km5lt3h0A0arl65fPzwUTKFEhYRcX0hj9E0NGg0waOF8oDblJyS4l0bgaUNs9omNV61vz9hhoeCvltAQ7z77rtXrl595gc/yMzMgM5jMrxA8C0aauuwm+dPjE9ICA8P875utlgvVl/088x/hUil6dMR+I/kYeqv61s4HA6Y6bbWVnDy8Ti/wqJCtUZz7OhReQ9GeFQ0CLig4GCxWAzPgs/liAKEJDIZWtnne/aXlJwDr7FfKyL4+xuwtQ7K3u5uZZ+cLxYLBHB4AMh0Lo9PpTMEwgCb3bF79x6Foq+tpcVmteIJBGlwsNPpBE0AjXHJ0qVCPg8ccZvN/uKPfwyqAq7IZrGXLFk8xxrOWAADtWL50ksXL3y1f/+CeZnpGelzLIcAfJ3rm2L6B7SvvPJKd0dHcnom1AqoOcPDwwqFAo/HSSSSsWy7AM1a19DIvmH+Am6gSCRaumRxaGjIwUOHGpuaN2/aOEnbcFrb2r7+6msmk5WTmwuXe3Tr1tf/9OcDB7/5/veenOL9XHNcRkw9AwO6/fu/zMnPjY2NvuPB0P/NwMVWMxmLxfLue+/19il+/MILyclJxMkcST5fWqpSqV342T1SPTPBecRQv1ar0aiYrCw6m338+Am4209//wcJ8XE8LgfMMVh2cBl7ZPJBg6G7u7ulraOutsbpdJhN5t/9z28HtAOHDh9VqzVMBiM8IjI4WDpkseh0Axq1+vLl6p6OTiqdFpeQyGKzw8LCwWVMSUl5cOPGsBBpQ2Pj2bPnZD09CpksMTU5Py/Pk1cZD2oe2585ZI6MCL188cI9qCG8wL3atHlzbU3Nrk8/Cw0LBVE23SWaLIaGhlUq1dJVawICAr76Yl+/Rl19oQqqpsvpjAgP37p1y+hrjzybgBTHjx/bunXrTW/R6bTkpMSI8LCjx0/+7ve/X79uff7CPBLJlzUK9G5Z6fmWluanv/e93t7eLz1ZUXLz8z/d8cnixUVw9akckEAywpdAxRrU6Tvb26UhwX4L86a7OHMN0BDvvfd+j0z2wx/8IMqzkH5SZ6Pb2jsNBlN0/BSNZt1jYJMabreb6IFMpvb2ylVKpdFoOl9WoVT2qVXqtpZmpVwuFIuDQ0LFEolYLElJTXM6HP5E4hdffq3o6+sBcdHVaRwcDAkPl4aEBgYFg5jI9QQNi4oMp1IoeCzQGxbqDedZVO/5E69Uqd1uv+PHTlRWXYhJiAcHlMlk+HkOSJs3X6FUR0ZE2u+BaCujAJ3QslWrdnz8ccm5hWuL18zVlF0ZaSlEIumrfXv4QiFUxQGN5mev/KKoMP/s2ZJt27ZBbdmyZcutbp68T9Er72tpaW1vbzMMDq5cuSo1JfnWkxMIBBaLdf8GbHJk28fbqi9dfvLx7woEPhuWqK2rP3LkSFJScnZ29jv/+MfBL/bft37t977/dOnZM2+++eY/33l7KtdfIxnhS7Cpaz43NT0tbd686S7LnAJbKqtUgobQaPqff/65mJg7j/RMnMyMtLSMzP5piq44twH5x+Vw1Op+Lo8/bLWxOZzo6Kik5KSysnIejw+KIShIOn9BFhZy2mjsaG9rbWnZ9+kuaF8LF2F5AeITEuPi49euWycQ8KPvMl0hg8EgU8hNTY1uF9QrbLOuV0b4eUw/6BiobKmZmZUXqrMX3KOtGO7zE9/9zqULF7Z/sq2wYKFAIJjtq0dHBB73j5577p9vv726uPj4saPZObnr1q6B11euXOF0uT7Ztg0E7qZNmzTa/p07dnV1dUFlpNFoDCYrKio6KCho/fr1ly5dbm5uzs3Ogio04i3y9/dPiIt99S9/+ubI8e8+/t3Hn3hqw7o1Xjk7kZJr+vuPHj5iMpmL160NDg6KjouLS06m0ujS4OCnf/jsq3/4/dFjJ9avK56yp4ZkBGKm43K5QP6//957oCGee/65uNgpCtbr9jA117oHcWMxvgYdDqfZbHY6HOfOldKoVN2AtubyJa1GEx0fHxAgioiM4nK5j23ZQiaR5mWm+8QsgmWnUKh0OiMwONBkHtLr9RKxyPtWXFx8n0LhdDpZbPbo4ZDnPHQ6/ZEtW37/619v+2Tnsz96hkqdg5s/gaWLi0A47v18t0gkLi4u9r5IIpEKCws7Ozq2f/LJ5StXwQisW7f2xZ/8l3dkAqqHd2QL/o6Oitj/xVevvvbaj3/8Yz6PO0r9XLNqeX5e9u49+77/g2c2bLh/6ZKicY8WQAFqa2pKz5cuX7YsJxtbxQ/XFQoDvCdcV7z6xLEjf/jdb3Oys0SigPFd4m5BMsKXQIVzYBvY7cPfrt29/ro3x8/Q0NCkLqice0CbkfX2bt++AxrLSy/9LCIifMoubTYPGU2mm6JueB8luMhWqxU9ynGDrQoik0GkYWO/bPb8BfM7OzuFAoFYIg4LDRVPpvljMOhg8Z0OG1he6DCsw9brb8E/TUYjPOKg4JArV64uzM2evGLMfJYvXVJWVrbv888KChZmLZg/3cWZLIpXrzh/vhSUQUVFRXJSgndNDI/LWb16jaxH1tbWtvmRh+dlZlyf2blQfWnBvEzvylMGnX7f+rVfHfB79733nnriiYAA4SjDDCwW6+knH79/w7rPPt/3/gcfPf3kE+MQZy63u6294/PP94qEAUuXLfcqGzaHyxcI/IlYb85kMn7y3z99Ystjf//HW7/99S+nZi02khG+BAREb4/MZDDSLlxMTf33hJnJYGhpbIR3O9rbRSKRa+7Gg/It4BF29/Ts3bsPXNennn5qKqPEAz09sv5+bXRCnN8NPoZep2tvaT1x8mRjbS13zm2HmzJARnDYLJBoQqGQxWSmpST5+RXddAyoNLvd7nK5wYL7cL0YGFZwJofMZiaN0d3VeWOoj0CJ+JtDB5qbmjrb2xwhsz7i+MR54oknqs6ff+utt5P++Q6dPheSudwKVK0FCxY0NzVXlpdlZS1IT0sjeILHhIZKhUIBi83q7OwqL68oWlRE92x/+OjDDzPT065vYAFxULxmzcFD3+zcuWvTQxuDAgNH2dsC1V4gEGx59OHtO3eWnCtd+W2w7bFjNplA2/V0dz31ve+lYK0Gw5OAPoRK+dfO0pSkhI2PPPrxe++uXLGiIH8qlughGeFjhsxDGo1WajZffwXc1sb6Brzbr2BhHt7lOl96XtGn4PJ4c3j3uU+AXqS7u2fXzl1uP7+t39k6xRrCz5PHz2g0hUX9RxCe3Tt2SYOCly9b2q9UVZSe3/zQg+ypClc3x3C7sRjkAQHYwAM8a5vNNjxstdmx/7yvOJxOLNUZHh8fG02hUHw10QseJItBVylVOq2OzmSYi9dcf+v8uXNdbe3vvPUWjU4/eeTI9596ImjyIwjNZEKlwU/94Jn/+fWvDhw89PDmTdNdnEkB7HByUmLJmTO5+QWff/45m8UKDw8zGI2l50pVmv51a4sDg4NPnDjJ5dVkZqSTyWQmiz00ZLnRy+dxOcWrV3194OCOHbvuu29DVGTk6JsymExGQX7+qVOn7lZGgOxubW07dPBQYmJiQcG/I9awWEwej3tjiIvHv7u19OzZ9959Ny4uJmDy99ogGTHpKPsUHR2dmfPnpaWnRkSGl52vuFh1MSo6ijKZYUnmACC/6urqLBbL09//XviMSUZVeu783v2fxcREP/LYIz/7yU/LSs+vXls83YWarYAywAacunuGzKZhm81sAhFuxhJqu5wgKcC+g6sXERHm82juoBLw/v6y3l4ajWoY/Hci3+oL1UuXLn3hxf+yDVvXF2/4dPuun/7iJd9eetaxetWKbw4efPsf/5uTk+1NRmWz2efSNnUsw6fJpNPpAiUSbb9m16ef5uXkNDY1gdOftSArAQsnJYKDzpWehwqZkZ7mDal+U8xpPp+3bNmSQ98cPnrsWE4WfCoBh4XG9aPTaLcOTsArbDbLZDLebTnhut8cPmy3Dt//wINCAf/6W1KplMPl3hgrDKTD95/54R9+9xtQNi88/+xkp2ZEMsKXgL0zGAxOzIsa0Gm13hfBpcXj/EJCpAwPEokIHC+0dO+OuFzuiKjo5JSUiPCwqb/6sNVqsVqgp1P9Z7J1+DsrNxf+AP9YFBAg67lzYHLEiOBwmFtGo9EaGhux4OU8rlAghFsaGRHhxmwm3GorlUIJDZH6PF4nk8kKlkoH+rWeBZ5D8Ez/5Vzi/IKCAgl4PIfHLcjPa+/o8O11ZyPwgJ574YXnnnnm72/+/aWf/6ylpQXu25riNXMmrobT6SovK7fb7RcvXrz//vsqq6qOHT/usDuKi4tXrFzhdeXj42Khih4+ctTk2TsE5t0WHHTTsgNpcPBjjz4KJykrrzB4RjJDQ0NTkpNGjqKNJ1DId+dGQi2tqrxw9vRpKFhm5n9EvdP298tkMg6LeWO6vjWrV5SXnz/45ReLFy9KT0u9q2vdLUhG+Aynw9nT2RkTHWW3O0GrXp+xAFUBLvW1K1eJntQbarV6cHAQrc67I+DxxEZHTku4RrVKxWGzCxcV4cCMUigapTIiLIzoKQk8uJPHjsMf/f1aMClgfaa+eHMDMK8SiQRaSmCgGP52Y9Gf8KAYwBRSyGQKKIhJCzvtT/SnUql4PM7pcmkHdOCM8nnYhn4Wi9Xd2dNQVw8vWm3W+oZGy5CFOpszqfqEjPTULY8//vfXX2OxmJUVlQQ8bt78+XfMljxbqLpw4erVq2HhEaAs6+vrH37oIZPZDCKJz+PeKJXiYmN0ev3XXx8APVF54WJHR0daejpY++sHgJ2322xpqal6ve7CxWrL0BAIi9sOA+AwHT1ksYw9VLbJZD585EhoSOiDGzfeJKz7+vqqL12OiooSCAT/vgIO9+hjj127fGXnjh1IRswaHHZ7Q821Rx59BEwPnUGPicH2JYKE7Onu7u3ta2psLjlb4oc9cgWLydTr9TQ6bU7uxvYVBA/Tcml4ZBGhYYnxCd5/9snkw2nDICPOnSmBIr3x2l/9sMftMJqMUixLlp6DlkfcPWBhwQo7HQ5oLID/FD5rk8Gg6JXZbMNQhuaGBqVC4ZUR4AmUnDvX0tqqUCoHtFhG0S/27itavOgeXyEh71O4XE5QzJ/t2AEyWhIUVFtXPzdkRMm50ovVlyIio0QiUW5O1qGDhyorK5cuXTLiWEtO1gKX03nom8NSqVQh7z158nRLS0tubg7Pk9lAq9VeunINKpLRaOru6srPz4+MjLidBfPknWeqNf1hIdIxFhXuf6+sJygouFcuV6rUN76FIxBiYuN65X0DOv2Nr1utVi6f39bSMsZLjBskI3yI2263UT34eZ46/G5raT125LhcLnc4HCBm/f61TKZ15yfb/+unL86BzAhzFbvDjvt21+7Q0JDb7a6vrXv1z6+Bb9rtncjwzEtduXLt1PGTD2x6cBqLOksBCyu6fVrwSWVAq9VptRnpGSBfutrbe7q6EhMTL1RUyeV9TU0tTc2t0ISh42QyGZ9+uhuHwz+y9dFpKecMYc/evbu2bfPzDMXBb6PBUFtbs2rl8mku1oSpunDxwIFDW7Y8umfvPh6PJxaLklNSDhw8GCASZWaMnCsnLzcHrMHJk6d+/OMX2tvba+vq9uzZO2/evMSEhBaQn83NooJ8q9XGYDBiY2O8iZNGhEwmCwSCXlnv2GUEnU5bsWLl+fOlr7/62hjXOrj93CQSeeNDD43xEuMGyYjJpa2tvaGhgUImk1jM6y+CpP1i/5fP/fgFJCNmEeXny5qam8Xfhiry86SGH9D2V1RUri5eTZ3aXDiIiYDD4dhsdmZmJolIOnHiODht8GLZ+fM4P/fKVSuoVEpdbb1l2AJ0dHRAn3GPy4jY6Ggmm63X6bz/hH60qR6b9+HzbttNznzKKypdbjeegE9MiAdZCZ06tjnI4TAajCXnSv0JhNTUkRMpFxbky2SyL7/86qGHNkZGRly6dKm8vPL0qVNgAdLSU/E4XGdnZ3p6Wnx83CiDqRQKRSjgd3V1LszLGWOBQfJu3vxQamqyXNY7xo/g8LiQ0LDbfREfgmSEzyD4+2dl58QlxKuUyoa6uixPlnCdTqdSqpwOpzc2iBeH02EymV1utDxihiIWiwl4gj+RePbUqbiEhLSMdHBP6+vrrcPDBv2/wwy43e5hq7W7q7unpyc2Lm4aC4y4K8Ais1gsjUZDIVOc365S6uzq6pHJbHY7Ho/v12jMFovdasOeb0/P9JZ22lm6dCmRSPzTH//Y09np5/GC+uTypqbmvNkZnmt4eLii8gKHw25r71i5cgWoh46WZolY5HQ6TeahqKio6KjIU2fOgtgcMVkG+H4P3H//8RMn3377nY2bNi5burS1te3ixYvgY2AzDr1yuFeZGRmjJwglk0hcDruqqnLsxYZqKRDw8/Pz7/oLTz5IRvgMMpm84YEHmCxsEXh4ZIQkKBBeFIlEIaEhfX2KG0MYEYj+QYFBKG7EjEUkkQgCAnB+OBqdxuPx2BwOPCx4ZLxbEv6yyCSxRMwaQ05hxMxBKBRyuJwrly/Dbz6fx+N6FkY4nQMDmOgnkykcDksUECAWiYKDg+ZnL5ju8k4zJBKxqKgIfOu/vvFGU309vKIdGKitrZmlMuKLL78KCQlp7+jkcrnZWdjD9YxG8AxGI3h9kVFRhZ6QDCdPnsLhcCnJSbeegc1mLV++FH5/9tnuuLi4lSuW3y+9v6m56fLlqwMDA0uXLgkPx3YpjzIaAW9RaVQ8Dg+aZipzaE0SSEb4DEwteuZ6yRQy99vhvty83IjI8OEbAu56Ac0BntBUFxExNrxpJ+EPsCnXX9z6xHdWFK/y+8+dujgcFkJOGDBFsesRPiE2Pv5//vj/zCazP9EfnEtJIKb4v/f97xcWFgUGBVGpFHjdk3eUTKVSmUzmHU845yES/RcuXAj97htv/LXyfOmgXl979eqgwTC6zz0zkcvlbW3t2Tk58+dl0KjUq9dqI6KjQTEYDUa73c4CdcBiFhUWuN3uo0eP2W32lJSkW1dcsphMUBvBQUG19Q1vvvl3OoNOpVBlst7ly5fNm5fpcjrtdsfoK8QpFCqbw1Wp1KFTHljP5yAZMbmwoE6yZ19LQ9yKSCyGn+kuBcIH0Gi06JibE7wlJSfFxsd6QmWjYcIRIJGIKSnJL7/88z/92a+ytFShUHZ196SO5KzPcAoKCj/5ZBufx6XTsL1yKrWayeG0trW3t3X092vyF2LRo0E7Llm82DBo+PCjDzdv3pyTnXWTkoAPksmkuLhYqVSakzVfO6CzWIbXrS0WiUQgPZ1O5x134XmShTLbO7uQjEAgEIi5AMGfQPCfng3GswVwr6HjfPnnP/+T26+nq7O5qWk2yoiM9FSH87Ht27cT8Nh/rS2tKalpLCYTW77mdl8ffKLTaXgCTiwJLCkp5XG5SUmJt54KFCeTyWAw6IFBQW6Xy9/f36sexrJTHWQEn8/T9vf79ttNC0hGIBAIBGJMQAcZHx/38isvv/H6G82NjdNdnPFAJBKzF8zPTE/z/vM3v/uDSCzmcNgDWm1rUxP/2/VPXd09RtPQkiWLNWrNmbPneDxeYKBkxBOCdMCintxl4BMGnRYg4JW3NE/ku8wQkIxAIBAIxFgBFzwxIf6VX7xSXlHV1NwSF3vz9NDM58bQdv0a9cqVK91uP6vV1tnZsXv37uefe9btdnd3d8Mx0qCg3Oysv/zl1UtXroDUoPluXzeIDyKRRKFQ4VqzPQ4hkhEIBAKBuDuiIiPgZ7pL4QN6ZT0sFtPhsBuMxtiERO/KGItlWC6XE/A4g8lUffmK2w/32a5PoyMjY2NjfNjlY8FbSaT2js7ZfieRjEAgEAjEvYjValXIZKEhwXK5wmQy+hMIYeERTqezrr7eaDJLpdLLly9XVlYmJ6esLi4+fbYkICCAy+X4SklgiWMoVP0NoWhmKUhGIBAIBOJepPry1bCoKLefH5aT02Dww+EMBsO1mtqzJecCBPwli4rIZFJGesaJEycX5ubs3Lmzo7MzjZXiq7zbdBqdzWbqB/V3PnRmg2QEAoFAIO5FtFptWDg2oeBwOAyDgxwut6enu7O93eF0MphhBAI2wZGUGH/kyGGNpn/9hvtBXkRHRbFYTJ8MSJDIJFAkg2g0AoFAIBCI2UhbW3t0TAweh+OwmBQKZcuWrZGRYQFC4blzpZcuX25rb4+KjISePic3t7m5dd3a1UcOf9PW3pGeluITGUGn0ZgMep9cPvFTTS9IRiAQCATiXgS68IzMTNAELpdLrehLT0v2hqaOjIwqL6/Y9vG2zZs3JyTEpyQllZeXW4aGFi9ZcuLkyZTkRF/FKIPr2u12h8PpP5tjliAZgUAgEIh7kcb62vsfuB9Lp6LTi8Ti6+ktgoIk4eGhb/71S5vN9uyzz0okYizrtp9fTvaC3bt3W63WW8Njjw86nU4mUwYNhlmdLhXJCAQCgUDcc4AaaG9pCQwUg4yQ9ykioqJvfDcuPiEqOqqqojI7OwfkBZvDodFo8EdISAgcHBsTfbvT3hUsFptEpqhUKiQjEAgEAoGYTcjkfaHhEWwWy2Kx6HQ6YYDoxnejo6LSMzKam5tPnjwRERm1fMVybx4yaUhIR2e3r2QElUolEPADAzqfnG26QDICgUAgEPcczc2tMQlYpgyn06lWqRYtLrrxXRqNmpuXp9Zog4MkhUWF0dHRJBIJXo+Pjzt9+syqFUt9UgYuh8NiMnQDWp+cbbpAMgKBQCAQ9xw9PT0iETYCATKiTy4L9OSLv5GU5CQ4gMVkcrmc62sqE+PjP/54W3+/ViDgT7wMWFZ6AkFrNEz8VNMIkhEIBAKBuOfo6uycN3++n0dGqBSK8LDQmw6g0WgjvUjNycn58usDTz/5uE+KQSQSrTa7fnCQw2b75IRTD5IRCAQCgbjnqK+reeDBB1wuV0dHd2BQEH3MabfWFq9+5Re/amzKi4/zQVoyNptDJJL0eiQjEAgEAoGYJajUGmVfX1Cg2O12K5RKacjNow6jAP39d7Zu+fubf3v99dcZDPoESyIQCmg02sCALiw0ZIKnmi6QjEAgEAjEvYVCqUpJSycSiW63X39/f2h4+F19PD0ttWPRot//4Q+/+uUvJ6gk+DweHuenUPT5padO5DzTCJIRCAQCgbi3qKurCw2PwOFwbrertaV588MP39XHQX+sK14zNGT5f3/84y9eeWUiSoJCIeP8/IYtlnGfYdqZ0TLC5WG6S3Hv4gahPoHPomc3vUzw/qMnOO1MpAFOMbPOVre3tfH4ArjBTqezqaE+MiLsbstPpVI3Pnj/53v2gZJ45eWX6fSxLq24FTqDodUODA4OMpnMcZ9kGpm5MoJOp9+3bt10l+KeZiLpZ/yJ/plpaT4sDGIcpKSMc5iUQCCUl5ehJzjt/OCZH053Ee4MmUx+7dW/wM90F+QucNgdBH//j959B9SD0+Vau2rVuE/ldrkPffklWLzxl8YTafsvf/i9nw8Sfk0IJms8Ombmyojde/dOdxEQ4+dKTc10FwExfnLzctETRIyRn/z3i/Az3aW4O06fLZmXmUEmkXrlivaOjuVLF4/7VBqNprmlfWFe9rjPYMWwkckkEGTjPsk0MnNlBAKBQCAQk8HiokLvH5ERYfAzkVMJPUzkDGQPEznD9IJkBAKBQCAQiHGCZAQCgUAgEIhxgmQEAoFAIBCIcYJkBAKBQCAQiHGCZAQCgUAgEIhxgmQEAoFAIBCIcYJkBAKBQCAQiHGCZAQCgUAgEIhxgmQEAoFAIBCIcYJkBAKBQCAQiHGCZAQCgUAgEIhxgmQEAoFAIBCIcYJkBAKBQCAQiHGCZAQCgUAgEIhxgmQEAoFAIBCIcYJkBAKBQCAQiHGCZAQCgUAgEIhxgmQEAoFAIBCIcYJkBAKBQCAQiHGCZAQCgUAgEIhxgmQEAoFAIBCIcYJkBAKBQCAQiHGCZAQCgUAgEIhxgmQEAoFAIBCIcYJkBAKBQCAQiHGCZAQCgUAgEIhxgmQEAoFAIBCIcYJkBAKBQCAQiHGCZAQCgUAgEIhxgmQEAoFAIBCIcfL/AbKCTNoxJq9yAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="420" height="142" border= "0">


6


Prismasol 2 / SK / PL polyolefin luer connector with pin / 2013-08 6/6

Prismasol 2 mmol/l Draslík roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/00284-PRE


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1.NÁZOV LIEKU


Prismasol 2 mmol/l draslík roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Prismasol 2 mmol/l draslík sa dodáva vo forme dvojkomorového vaku, ktorý v menšej komore A obsahuje roztok elektrolytu a vo väčšej komore B tlmivý roztok. Konečný rekonštituovaný roztok sa získa zlomením lámavého kolíka alebo medzikomorového tesnenia a zmiešaním oboch roztokov.


PRED REKONŠTITÚCIOU

1 000 ml roztoku elektrolytu (malá komora A) obsahuje:

liečivá:

Dihydrát chloridu vápenatého 5,145 g

Hexahydrát chloridu horečnatého 2,033 g

Bezvodá glukóza 22,00 g

(ako monohydrát glukózy)

(S)-Kyselina mliečna 5,400 g

(ako roztok kyseliny mliečnej 90 %w/w)


1 000 ml tlmivého roztoku (z veľkej komory B) obsahuje:

liečivá:

Chlorid sodný 6,45 g

Chlorid draselný 0,157 g

Hydrogenuhličitan sodný 3,090 g


A+B

Dihydrát chloridu vápenatého 0.257 g

Hexahydrát chloridu horečnatého 0.102 g

Bezvodá glukóza 1.100 g

Kyselina mliečna 0.270 g

Chlorid sodný 6.128 g

Chlorid draselný 0.149 g

Hydrogenuhličitan sodný 2.936 g


PO REKONŠTITÚCII

1 000 ml rekonštituovaného roztoku obsahuje:


Liečivá

mmol/l

mEq/l

Vápnik Ca2+

1,75

3,50

magnézium Mg2+

0,5

1,0

Sodík Na+

140

140

Chlór Cl-

111,5

111,5

Laktát

3

3

Hydrogenuhličitan HCO3-

32

32

Draslík K+

2

2

Glukóza

6,1


Jeden liter konečného rekonštituovaného roztoku zodpovedá 50 ml elektrolytu A a 950 ml tlmivého roztoku B.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu

Číry rekonštituovaný roztok so žltkastou farbou.


Teoretická osmolarita: 297 mOsm/l

pH rekonštituovaného roztoku: 7,0 – 8,5


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Prismasol2mmol/l draslíksa používa na liečbu zlyhania činnosti obličiek ako náhradný roztok pri hemofiltrácii a hemodiafiltrácii a ako hemodialyzačný roztok pri pravidelnej hemodialýze alebo pravidelnej hemodiafiltrácii.


Roztok Prismasol 2 mmol/l draslík je možné použiť aj v prípade otravy liekmi s dialyzovateľnými alebo filtrovateľnými látkami.


Prismasol 2 mmol/l draslík je indikovaný najmä u pacientov, ktorí majú sklony k hyperkaliémii.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie

Objem použitého lieku Prismasol 2 mmol/l Draslík závisí od klinického stavu pacienta a cieľovej rovnováhy tekutín. Objem dávky preto na základe zváženia určuje zodpovedný lekár.


Prietoky pre náhradný roztok pri hemofiltrácii a hemodiafiltrácii sú:

Dospelí a dospievajúci: 500 – 3 000 ml/hodina

Deti: 15 – 35 ml/kg/hodina

Prietoky pre dialyzačný roztok (dialyzát) pri kontinuálnej hemodialýze a kontinuálnej hemodiafiltrácii sú:

Dospelí a dospievajúci: 500 – 2 500 ml/hodina

Deti: 15 – 30 ml/kg/hodina


Bežne používané prietoky u dospelých sú približne 2 000 ml/h, čo zodpovedá dennej dávke 55 l.


Spôsob podania

Intravenózne použitie a hemodialýza.


Keď sa Prismasol 2 mmol/l Draslík používa ako náhradný roztok, podáva sa do mimotelového obehu pred hemofiltrom (pred zriedením) alebo za hemofiltrom (po zriedení).


Ďalšie informácie o používaní tohto lieku nájdete v časti 6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom.


4.3 Kontraindikácie

Kontraindikácie týkajúce sa roztoku
  • Hypokaliémia

  • Metabolická alkalóza


Kontraindikácie týkajúce sa hemofiltrácie a dialýzy

  • Zlyhanie obličiek s výrazným hyperkatabolizmom, ak sa uremické príznaky nedajú odstrániť hemofiltráciou,

  • Nedostatočný arteriálny tlak v cievnej kanyle.

  • Systémová antikoagulácia (vysoké riziko hemorágie).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Roztok by mal používať jedine lekár, alebo by sa mal používať podľa pokynov lekára, ktorý je kvalifikovaný v oblasti liečby zlyhania obličiek pomocou hemofiltrácie, hemodiafiltrácie a kontinuálnej hemodialýzy.


Upozornenia:

Pred zmiešaním skontrolujte, či sú roztoky číre a všetky tesnenia neporušené. Dôsledne dodržiavajte pokyny na použitie.

Roztok elektrolytu sa musí zmiešať s tlmivým roztokom pred použitím, čím vznikne rekonštituovaný roztok vhodný na hemofiltráciu, hemodiafiltráciu alebo kontinuálnu hemodialýzu.


Roztok nepodávajte, pokiaľ nie je číry. Pri pripájaní a odpájaní súprav hadičiek sa musia používať aseptické postupy.


Používajte jedine s vhodným zariadením na extrarenálnu náhradu tekutín.


Osobitné opatrenia pri používaní:

Zahriatie tohto roztoku na telesnú teplotu (+37 °C) sa musí pozorne sledovať, aby sa overilo, či je roztok číry a bez častíc.


Počas celého zákroku je potrebné pozorne sledovať hemodynamický stav, rovnováhu tekutín, elektrolytov a rovnováhu kyselín a zásad.

Je potrebné pozorne monitorovať hladiny séra draslíka, aby bolo možné správne vybrať najvhodnejšiu koncentráciu draslíka.


Pravidelne sa musí merať koncentrácia anorganického fosforečnanu.

V prípadoch hypofosfatémie sa anorganický fosforečnan musí nahradiť.


Je potrebné pozorne monitorovať koncentráciu glukózy v krvi, najmä u diabetických pacientov.


V prípade nerovnováhy tekutín (napr.: pri zlyhaní srdca, poranení hlavy atď.) sa musí pozorne sledovať klinický stav pacienta a obnoviť rovnováha.


Používaniekontaminovaného hemofiltračného a hemodialyzačného roztoku môže spôsobiť otravu krvi, šok a smrť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Koncentrácia filtrovateľných alebo dialyzovateľných liekov v krvi sa počas liečby môže znížiť. V prípade potreby je potrebné použiť príslušnú nápravnú terapiu.

Interakciám s inými liekmi možno zabrániť správnym dávkovaním roztoku na hemofiltráciu a hemodialýzu a presným monitorovaním.


Do úvahy však prichádzajú nasledujúce interakcie:

  • Počas hypokaliémie sa zvyšuje riziko srdcovej arytmie spôsobené náprstníkom;

  • Vitamín D a lieky obsahujúce vápnik, napr. uhličitan vápenatý ako látka viažuca fosforečnany, môžu zvýšiť riziko hyperkalcémie;

  • Ďalšia náhrada hydrogenuhličitanu sodného môže zvýšiť riziko metabolickej alkalózy.


4.6 Gravidita a laktácia


Neexistujú žiadne primerané údaje o používaní lieku Prismasol 2 mmol/l Draslík u tehotných alebo dojčiacich žien. Predpisujúci lekár má pred podaním lieku Prismasol 2 mmol/l Draslík gravidnej alebo dojčiacej žene zvážiť pomer výhod a rizík, počas tehotenstva však môže povoliť jeho podávanie, ak je to jednoznačne potrebné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky môžu vzniknúť v dôsledku použitého roztoku alebo liečby.

Môžu sa vyskytnúť tieto nežiaduce účinky:


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky

Poruchy metabolizmu a výživy


Retencia tekutín

Dehydratácia

Nerovnováha elektrolytov

Hypofosfatémia

Hyperglykémia

Metabolická alkalóza

Poruchy ciev

Hypotenzia*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea*

Vracanie*

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalové spazmy*

* nežiaduce účinky týkajúce sa dialyzačnej liečby (hemofiltrácie a hemodialýzy)


4.9 Predávkovanie


Pri správnom vykonaní zákroku a pozornom sledovaní rovnováhy tekutín, elektrolytov a rovnováhy kyselín a zásad pacienta by nemalo dôjsť k predávkovaniu liekom Prismasol 2 mmol/l Draslík.

U pacientov so zlyhaním obličiek však predávkovanie spôsobí preťaženie tekutinou.

Pokračujúcou hemofiltráciou sa odstráni nadbytok tekutiny a elektrolytov. V prípade hyperhydratácie sa musí zvýšiť ultrafiltrácia a znížiť rýchlosť podávania roztoku na hemofiltráciu. V prípade ťažkej dehydratácie je nutné zastaviť ultrafiltráciu a príslušným spôsobom zvýšiť prísun roztoku na hemofiltráciu.

Predávkovanie môže viesť k závažným následkom ako kongestívne zlyhanie srdca a porucha rovnováhy elektrolytov alebo rovnováhy kyselín a zásad.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hemofiltráty.

ATC kód: B05ZB


Prismasol 2 mmol/l Draslík, roztok na hemofiltráciu a hemodialýzu je farmakologicky neaktívny. Ióny sodíka, vápnika, horčíka, draslíka, chlóru a glukóza sú prítomné v koncentráciách podobných fyziologickým hladinám v plazme.

Tento roztok sa používa na náhradu vody a elektrolytov odstránených pri hemofiltrácii a hemodiafiltrácii alebo slúži ako vhodné výmenné médium na použitie počas kontinuálnej hemodiafiltrácie alebo kontinuálnej hemodialýzy.

Hydrogenuhličitan sa používa ako alkalizujúca tlmivá látka.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Netýka sa.

Liečivá sú farmakologicky neaktívne a sú prítomné v koncentráciách podobných fyziologickým hladinám v plazme.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Všetky zložky roztoku sú fyziologické komponenty v zvieracej a ľudskej plazme. Toxické účinky sa pri terapeutických dávkach neočakávajú.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Roztok elektrolytu (malá komora A): Voda na injekciu

Tlmivý roztok (veľká komora B): Voda na injekciu, oxid uhličitý6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

Za posúdenie inkompatibility pridávaného lieku s roztokom lieku Prismasol 2 mmol/l Draslík zodpovedá lekár, ktorý musí skontrolovať prípadnú zmenu zafarbenia a/alebo výskyt precipitácie, nerozpustných komplexov alebo kryštálov. Je nutné prečítať si Pokyny na použitie pridávaného lieku.

Pred pridaním lieku overte, či je rozpustný a stabilný vo vode pri pH lieku Prismasol 2 mmol/l Draslík (pH rekonštituovaných roztokov je 7,0 až 8,5).

Kompatibilný liek sa musí pridať do rekonštituovaného roztoku a tento roztok sa musí okamžite podať.


6.3 Čas použiteľnosti


1 rok v predajnom balení


Chemická a fyzikálna stabilita rekonštituovaného roztoku počas používania bola dokázaná počas 24 hodín pri teplote +22 oC. Z chemického hľadiska by sa mal rekonštituovaný roztok použiť okamžite. Ak sa roztok nepoužije ihneď, pred jeho použitím zodpovedá za dodržanie doby uchovávania a podmienok na uchovávanie počas používania používateľ. Za normálnych okolností by táto doba nemala presiahnuť 24 hodín vrátane doby trvania liečby.6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote vyššej ako +4 °C.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúciilieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal je dvojkomorový vak vyrobený z polyvinylchloridu (PVC) alebo polyolefínu. 5 000 ml vak pozostáva z malej komory (250 ml) a veľkej komory (4 750 ml). Komory sú oddelené lámavým kolíkom alebo medzikomorovým tesnením.Súčasťou veľkej komory B je injekčný konektor (alebo hrotový konektor) vyrobený z polykarbonátu (PC), ktorý sa uzatvára gumeným kotúčom zakrytým uzáverom, ako aj konektor typu Luer Lock (PC) s lámavým kolíkom (PC) alebo ventilom zo silikónovej gumy na pripojenie vaku s vhodnou hadičkou pre náhradný roztok alebo hadičkou na dialýzu.

Vak je zabalený v priehľadnom obale vyrobenom z viacvrstvovej polymérovej fólie.
Každý dvojkomorový vak obsahuje 5 000 ml.

Veľkosť balenia: 2 x 5 000 ml v škatuli


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Roztok elektrolytu (malá komora A) sa zlomením lámavého kolíka alebo otvorením medzikomorového tesnenia tesne pred použitím pridá do tlmivého roztoku (veľká komora B).


V škatuli je pribalená písomná informácia pre používateľov s podrobnými pokynmi na použitie.

Pri podávaní roztoku pacientovi sa musia používať aseptické postupy:

Jednotku vyberte z obalu len tesne pred použitím.


Ak komory vaku oddeľuje lámavý kolík a lámavý kolík je umiestnený v konektore typu Luer Lock, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi na použitie:

I Odstráňte obal z vaku a poťah medzi zloženými komorami. Zlomením lámavého kolíka medzi komorami vaku otvorte tesnenie. Lámavý kolík zostane vo vaku.

II Uistite sa, že všetka tekutina z malej komory A sa preliala do veľkej komory B.

III Malú komoru A dvakrát prepláchnite vtlačením zmiešaného roztoku späť do malej komory A a potom zase naspäť do veľkej komory B.

IV Keď je malá komora A prázdna: zatraste veľkou komorou B, aby sa jej obsah úplne premiešal.

Roztok je teraz pripravený na použitie.

V Ak sa používa konektor typu Luer Lock, najskôr pripojte hadičku pre náhradný roztok alebo dialyýzu a potom odlomte lámavý kolík na konektore typu Luer Lock.

Vak by mal pri použití visieť na všetkých troch závesných otvoroch.

Pripojte hadičku pre náhradnú tekutinu/dialyýzut.

Rekonštituovaný roztok je potrebné použiť ihneď. Ak sa rekonštituovaný roztok nepoužije ihneď, musí sa použiť do 24 hodín vrátane doby trvania liečby po pridaní roztoku elektrolytu do tlmivého roztoku.


Rekonštituovaný roztok je určený len na jedno použitie.

Nepoužívajte, ak roztok nie je číry alebo je nádoba poškodená.

Všetok nepoužitý roztok po použití ihneď zlikvidujte.


Ak komory vaku oddeľuje lámavý kolík a lámavý kolík je umiestnený v konektore typu Luer Lock, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi na použitie:

I Bezprostredne pred použitím odstráňte z vaku fóliu a zlikvidujte všetky ostatné obalové materiály. Zlomením lámavého kolíka medzi komorami vaku otvorte tesnenie. Lámavý kolík zostane vo vaku.

II Uistite sa, že všetka tekutina z malej komory A sa preliala do veľkej komory B.

III Malú komoru A dvakrátprepláchnite vtlačením zmiešaného roztoku späť do malej komory A a potom zase naspäť do veľkej komory B.

IV Keď je malá komora A prázdna: zatraste veľkou komorou B, aby sa jej obsah úplne premiešal. Roztok je teraz pripravený na použitie a vak možno zavesiť na zariadenie.

V Hadičku pre náhradný roztok alebo dialýzu možno pripojiť ku ktorémukoľvek z dvoch prístupových portov.

Va Ak sa používa prístup typu Luer Lock, otáčaním a vytiahnutím odstráňte uzáver a pripojte samčí konektor typu Luer Lock na hadičke pre dialýzu alebo náhradný roztok k samičiemu konektoru typu Luer Lock na vaku a pootočte. Uistite sa, že spojenie je úplne utiahnuté. Konektor je teraz otvorený. Overte, či tekutina voľne prúdi.

Keď je hadička pre náhradný roztok alebo dialýzu odpojená od konektora Luer Lock, konektor sa uzavrie a prietok tekutiny sa zastaví. Port typu Luer Lock je bez ihly a je umývateľný tampónom.

Vb Ak sa používa injekčný port, najskôr odstráňte zacvakávací uzáver. Potom cez gumenú priehradku zaveďte hrot. Overte, či tekutina voľne prúdi.


Rekonštituovaný roztok je určený len na jedno použitie.

Nepoužívajte, ak roztok nie je číry alebo je nádoba poškodená.

Všetok nepoužitý roztok po použití ihneď zlikvidujte.


Ak komory vaku oddeľuje medzikomorové tesnenie a lámavý kolík je umiestnený v konektore typu Luer Lock,riaďte sa nasledujúcimi pokynmi na použitie:

I Bezprostredne pred použitím odstráňte z vaku fóliu a zmiešajte roztoky v oboch komorách. Oboma rukami podržte malú komoru a stláčajte ju, kým sa v tesnení medzi dvomi komorami nevytvorí otvor.

II Oboma rukami tlačte na veľkú komoru, kým sa tesnenie medzi dvomi komorami úplne neotvorí.

III Úplné premiešanie roztoku zaistite opatrným potrasením vaku. Roztok je teraz pripravený na použitie a možno ho zavesiť na zariadenie.

IV Hadičku pre náhradný roztok alebo dialýzu

IVa Ak sa používa prístup typu Luer Lock, odstráňte uzáver a pripojte samčí konektor typu Luer Lock na hadičke pre dialýzu k samičiemu konektoru typu Luer Lock na vaku. Utiahnite. Pomocou palca a prstov zlomte farebný lámavý kolík v jeho spodnej časti a pohýbte s ním tam a naspäť. Nepoužívajte žiaden nástroj. Overte, či je kolík úplne rozdelený a tekutina voľne prúdi. Počas liečby zostane kolík v porte typu Luer Lock.

IVb Ak sa používa injekčný port, najskôr odstráňte zacvakávací uzáver. Potom cez gumenú priehradku zaveďte hrot. Overte, či tekutina voľne prúdi.


Rekonštituovaný roztok je potrebné použiť ihneď. Ak sa rekonštituovaný roztok nepoužije ihneď, musí sa použiť do 24 hodín vrátane doby trvania liečby po pridaní roztoku elektrolytu do tlmivého roztoku.


Rekonštituovaný roztok je určený len na jedno použitie. Nepoužívajte, ak roztok nie je číry alebo je nádoba poškodená. Všetky nepoužité časti zlikvidujte.Ak komory vaku oddeľuje medzikomorové tesnenie a lámavý kolík je umiestnený v konektore typu Luer Lock, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi na použitie:

I Bezprostredne pred použitím odstráňte z vaku fóliu a zlikvidujte všetky ostatné obalové materiály. Tesnenie otvorte tak, že oboma rukami podržte malú komoru a stláčajte ju, kým sa v tesnení medzi dvomi komorami nevytvorí otvor.

II Oboma rukami tlačte na veľkú komoru, kým sa tesnenie medzi dvomi komorami úplne neotvorí.

III Úplné premiešanie roztoku zaistite opatrným potrasením vaku. Roztok je teraz pripravený na použitie a možno ho zavesiť na zariadenie.

IV Hadičku pre náhradný roztok alebo dialýzu možno pripojiť ku ktorémukoľvek z dvoch prístupových portov.

IVa Ak sa používa prístup typu Luer Lock, otáčaním a vytiahnutím odstráňte uzáver a pripojte samčí konektor typu Luer Lock na hadičke pre dialýzu alebo náhradný roztok k samičiemu konektoru typu Luer Lock na vaku a pootočte. Uistite sa, že spojenie je úplne utiahnuté. Konektor je teraz otvorený. Overte, či tekutina voľne prúdi.

Keď je hadička pre náhradný roztok alebo dialýzu odpojená od konektora Luer Lock, konektor sa uzavrie a prietok tekutiny sa zastaví. Port typu Luer Lock je bez ihly a je umývateľný tampónom.

IVb Ak sa používa injekčný port, najskôr odstráňte zacvakávací uzáver. Potom cez gumenú priehradku zaveďte hrot. Overte, či tekutina voľne prúdi.


Rekonštituovaný roztok je potrebné použiť ihneď. Ak sa rekonštituovaný roztok nepoužije ihneď, musí sa použiť do 24 hodín vrátane doby trvania liečby po pridaní roztoku elektrolytu do tlmivého roztoku.


Rekonštituovaný roztok je určený len na jedno použitie. Nepoužívajte, ak roztok nie je číry alebo je nádoba poškodená. Všetky nepoužité časti zlikvidujte.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gambro Lundia AB

Magistratsvägen 16

SE-220 10 Lund

ŠVÉDSKO

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0673/09-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 2009-12-15

Dátum posledného predĺženia:

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Prismasol 2 mmol/l Potassium / SK / SPC / 2013-08 8/8

Prismasol 2 mmol/l Draslík roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu