+ ipil.sk

PRIXINAPríbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


PRIXINA
600 mg filmom obalené tablety
prulifloxacín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému.Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Prixina a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Prixinu

3. Ako užívať Prixinu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Prixinu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Prixina a na čo sa používa


Liek Prixina patrí do skupiny antibiotík nazývaných fluorchinolóny. Prixina sa používa na liečbu infekcií vyvolaných baktériami, ktoré sú citlivé na prulifloxacín u ľudí s nasledujúcimi ochoreniami:


 • infekcie močových ciest (nekomplikovaná cystitída),

 • infekcie močových ciest spojené s iným urinárnym zdravotným problémom (komplikovaná cystitída),

 • náhle zhoršenie chronickej bronchitídy (akútna exacerbácia chronickej bronchitídy),

 • akútna bakteriálna rinosinusitída.


Váš lekár bude diagnostikovať a liečiť vašu infekčnú rinosinusitídu podľa miestnych predpisov pre liečbu.Liek Prixina sa môže použiť na liečbu infekčnej rinosinusitídy, ktorej symptómy netrvajú dlhšie ako 4 týždne a liečiť túto infekciu, keď nemožno použiť zvyčajné antibiotiká alebo keď tieto antibiotiká nezaberajú.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Prixinu


Neužívajte liek Prixina:


 • ak ste alergický (hypersenzitívny) na prulifloxacín, iné fluorchinolóny alebo na ktorúkoľvek z ostatných zložiek lieku Prixina, ktorých zoznam je uvedený v časti 6;

 • ak máte menej než 18 rokov;

 • ak ste niekedy mali problémy so šľachami po užívaní iných chinolónov ako zapálené šľachy (tendinitída);

 • ak ste tehotná alebo dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Prixinu obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

 • Trpíte na epilepsiu alebo váš zdravotný stav spôsobuje, že môžete ľahšie dostať kŕče (záchvat kŕčov);

 • Trpíte poruchami srdcového rytmu (zaznamenané na EKG, elektrický záznam srdca) pri užívaní iných antibiotík patriacich do fluorochinolónovej skupiny, ak ste mali v minulosti neobvyklý srdcový rytmus, oznámte to vášmu lekárovi. Prixina má veľmi nízky účinok spôsobujúci predĺženie QT intervalu.

 • Užívate lieky na kontrolu srdcového rytmu alebo lieky, ktoré môžu ovplyvniť vaše srdce ako antidepresíva alebo iné antibiotiká (pozri časť Užívanie iných liekov);

 • Trpíte nedostatočnosťou glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, takže tento liek možno nebude pre vás vhodný;

 • Máte problémy s pečeňou alebo obličkami;

 • Trpíte intoleranciou laktózy, pretože tento liek obsahuje laktózu;

 • Niekedy ste mali silnú hnačku po užití antibiotík. Ihneď oznámte svojmu lekárovi a prestaňte užívať liek Prixina, ak ste počas užívania Prixiny dostali silnú vodnatú hnačku a stolica je čierna alebo obsahuje krv.


Tento liek môže niekedy spôsobovať svalové problémy alebo problémy so šľachami (pozri časť Možné vedľajšie účinky).


Ihneď oznámte svojmu lekárovi a prestaňte užívať liek Prixina, ak sa u vás počas užívania lieku Prixina objavia bolesti svalov, svalová slabosť, tmavý moč alebo príznaky zápalu šliach ako opuch alebo bolesť v postihnutej končatine.Postihnuté miesto musí zostať v kľude, kým vás lekár nevyšetrí.


Pretože tento liek môže spôsobiť tvorbu kryštálov v moči, mali by ste počas užívania lieku Prixina piť veľké množstvo vody, aby ste zabránili skoncentrovaniu moču.


Počas užívania tohto lieku by ste sa mali vyhýbať nadmernému vystavovaniu účinkom slnečného žiarenia a opaľovaniu v soláriách, pretože vaša pokožka môže byť citlivejšia ako za normálnych okolností. Ak dostanete závažnú reakciu v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia ako spálenie alebo odlupovanie pokožky, prerušte užívanie tohto lieku a ihneď to oznámte svojmu lekárovi.


Ak sa vám zhorší zrak alebo spozorujete akékoľvek účinky na oči, okamžite sa obráťte na očného lekára.


Iné lieky a Prixina


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky menia spôsob fungovania lieku Prixina.Prixinutreba užívať buď 2 hodiny pred alebo minimálne 4 hodiny po užití takýchto liekov:


 • lieky na poruchy trávenia, pálenie záhy alebo žalúdočné vredy ako cimetidín alebo antacidá obsahujúce hliník alebo horčík;

 • lieky obsahujúce železo alebo vápnik.


Prixina môže tiež zmeniť spôsob fungovania iných liekov a môže zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov.


Informujte svojho lekára, ak užívate:


 • lieky na diabetes

 • lieky na kontrolu srdcového rytmu ako amiodaron, chinidín alebo prokaínamid

 • iné antibiotiká ako erytromycín, klaritromycín alebo azitromycín

 • lieky na depresiu ako amitriptylín, klomipramín alebo imipramín

 • probenecid na zníženie kyseliny močovej v krvi

 • fenbufén na zmiernenie bolesti pri artritíde

 • teofylín pre astmu a ťažkosti s dýchaním

 • lieky pri zrážanlivosti krvi, napr. warfarín

 • nikardipín používaný na liečbu anginy pectoris (bolesti na prsiach) alebo vysokého krvného tlaku

 • steroidy ako prednizolón pre alergické ochorenia alebo zápal.


Prixina a jedlo a nápoje


Jedlo a mlieko môžu ovplyvniť spôsob fungovania lieku Prixina.

Prixina sa má užívať medzi jedlami na prázdny žalúdok a nemá sa užívať s mliekom alebo mliečnymi výrobkami.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Prixina môže vyvolať závrat a zmätenosť.Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto symptómov, neveďte vozidlá ani nepoužívajte akékoľvek nebezpečné nástroje alebo stroje.


Prixina obsahuje laktózu

Prixina obsahuje laktózu, čo je typ cukru. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, informujte svojho lekára ešte predtým, ako začnete tento liek užívať.


3. Ako užívať Prixinu


Vždy užívajte Prixinu presne tak, ako vám povedal váš lekár.Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.Prixina tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou a majú sa užívať medzi jedlami na prázdny žalúdok. Nemajú sa užívať s mliekom alebo mliečnymi výrobkami.Prixina je určená len pre dospelých. Odporúčaná dávka je:


 • pre nekomplikovanú cystitídu: stačí jedna 600 mg tableta;

 • pre komplikovanú cystitídu: jedna 600 mg tableta 1 – krát denne maximálne 10 dní;

 • pre akútne zhoršenie chronickej bronchitídy: jedna 600 mg tableta 1 – krát denne maximálne 10 dní;

 • pre akútnu bakteriálnu rinosinusitídu: jedna 600 mg tableta 1 – krát denne maximálne 10 dní.Počas užívania lieku Prixina je potrebné, aby ste pili veľa vody.Dĺžka liečby závisí od závažnosti infekcie a od vašej odpovede na liečbu. Je potrebné, aby ste vždy užili všetky tablety, ktoré vám lekár predpísal, aj keď sa začnete cítiť lepšie a symptómy vymiznú.Ak užijete viac lieku Prixina,ako máte

Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet lieku Prixina,kontaktujte ihneď svojho lekára alebo choďte na úrazové oddelenie najbližšej nemocnice. Lekár v nemocnici vám možno bude musieť vyprázdniť žalúdok. Vždy si zoberte so sebou obal z tohto lieku bez ohľadu na to, či ešte obsahuje tablety.


Ak zabudnete užiť liek Prixina

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr, keď si spomeniete, ak už nie je čas na ďalšiu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať liek Prixina

Ak prestanete užívať tento liek príliš skoro, infekcia sa môže vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky aj Prixina môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Informujte svojho lekára a prerušte užívanie lieku Prixina, aksa u vás vyskytne niektorý na nasledujúcich symptómov po užití tohto lieku. Hoci sú zriedkavé, môžu byť závažné.


 • náhla dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuchnutie očných viečok, tváre alebo pier, vyrážka alebo svrbenie (najmä ak postihne celé telo).

 • závažná kožná vyrážka, ktorá spôsobí vznik pľuzgierov na pokožke a niekedy v ústach a na jazyku. Môžu to byť príznaky ochorenia známeho pod názvom Stevensov-Johnsonov syndróm.

 • závažná kožná reakcia na slnečné svetlo ako pálenie alebo odlupovanie pokožky.

 • príznaky zápalu šliach ako opuch alebo bolesť v postihnutej končatine. Najčastejšie postihuje Achillovu šľachu a môže viesť až k jej pretrhnutiu. Postihnuté miesto musí zostať v kľude, kým vás lekár nevyšetrí.

 • bolesti svalov, svalová slabosť alebo tmavý moč.

 • silná vodnatá hnačka, ktorá je čierna, dechtovej farby alebo obsahuje krv.

 • nízky obsah cukru v krvi, čo môže u Vás vyvolávať pocit roztrasenosti a podráždenosti.

 • necitlivosť, stratu citlivosti na bolesť.

 • sčervenanie pokožky a jej odlupovanie (dermatitída).

 • maličké kryštály v moči bez akýchkoľvek symptómov.


Medzi ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, patria:


Časté vedľajšie účinky

(vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 10)

 • bolesti žalúdka


Menej časté vedľajšie účinky

(vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 100)

 • pocit nevoľnosti,

 • hnačka, vracanie, zápal žalúdka,

 • bolesť hlavy, závrat

 • svrbenie alebo vyrážka,

 • strata chuti do jedla.


Zriedkavé vedľajšie účinky

(vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 1 000)

 • horúčka, návaly tepla,

 • zmeny chuti,

 • poruchy spánku, zmätenosť alebo ospalosť,

 • zhoršený sluch,

 • sčervenanie a podráždenie očí,

 • bolesť žalúdka, vetry, nadúvanie, porucha trávenia alebo pálenie záhy, abnormálna stolica,

 • bolestivé pery, jazyk alebo ústna dutina, plesňová infekcia (afty),

 • svalové kŕče, zlyhanie svalov,

 • suchá, svrbiaca pokožka (ekzém), zvýšená citlivosť na slnečné svetlo alebo červené svrbiace miesta na pokožke (urtikária),

 • zvýšenie pečeňových enzýmov v krvných testoch,

 • pocit nepokoja,

 • vriedok v ústach,

 • bolesti kĺbov na celom tele,

 • zvýšená hladina albumínu (bielkoviny) v krvi,

 • zvýšená hladina vápnika v krvi,

 • zvýšený počet bielych krviniek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v prílohe V.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku


5. Ako uchovávať Prixinu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Uchovávajte v pôvodnom obale.


Neužívajte liek Prixina po dátume exspirácie uvedenom na obale po EXP.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Prixina obsahuje


Liečivo je prulifloxacín. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 600 mg prulifloxacínu.


Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, hypromelóza, propylénglykol, oxid titaničitý (E171), mastenec, oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Prixina a obsah balenia


Prixina sú žlté, oválne, filmom obalené tablety v papierovej škatuľke obsahujúcej jeden blister s 1, 2 alebo 5 tabletami alebo dva blistre po 5 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70 - 00181 Rím

TALIANSKO


Výrobca

A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22- 60131 Ancona.

TALIANSKO


Tento liek je registrovaný v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:


Taliansko: UNIDROX 600 mg compresse rivestite con film

Portugalsko: UNIDROX, 600 mg, comprimidos revestidos por película

Grécko: PRIXINA 600 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο

Rakúsko: UNIDROX 600 mg - Filmtabletten

Poľsko: PRIXINA, 600 mg, tabletki powlekane

Česká republika: UNIDROX 600 mg potahované tablety

Slovenská republika: PRIXINA 600 mg filmom obalené tablety

Maďarsko: UNIDROX 600 mg filmtabletta


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2015.


6


PRIXINA

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTRISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


PRIXINA

600 mg filmom obalené tablety

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mg prulifloxacínu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá filmom obalená tableta obsahuje 76 mg laktózy.Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.

Žlté, podlhovasté, filmom obalené tablety.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Prixina je určená na liečbu infekcií spôsobených citlivými mikroorganizmami v nasledujúcich indikáciách:

 • nekomplikované akútne infekcie dolných močových ciest (uretrocystitída);

 • komplikované infekcie dolných močových ciest;

 • akútne zhoršenie chronického zápalu priedušiek;

 • akútna bakteriálna rinosinusitída.


Akútnu bakteriálnu sinusitídu je potrebné adekvátne diagnostikovať podľa národných alebo miestnych predpisov pre liečbu respiračných infekcií. Prixina sa má používať na liečbu bakteriálnej rinosinusitídy len u pacientov so symptómami pretrvávajúcimi menej než 4 týždne a keď nie je vhodné použiť antibakteriálne prípravky bežne odporúčané na liečbu tejto infekcie alebo keď tieto prípravky nedokázali infekciu potlačiť.

U pacientov s infekčnými ochoreniami je treba vziať do úvahy model antibiotickej citlivosti v danej lokalite.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporúčané dávkovanie iba pre dospelých je nasledujúce:

 • pacienti s akútnymi nekomplikovanými infekciami dolných močových ciest (uretrocystitídou): stačí jediná tableta s obsahom 600 mg;

 • pacienti s komplikovanými infekciami dolných močových ciest: jedna tableta s obsahom 600 mg 1 krát denne, maximálne 10 dní liečby;

 • pacienti s akútnym zhoršením chronického zápalu priedušiek: jedna tableta s obsahom 600 mg 1 krát denne, maximálne 10 dní liečby;

 • pacienti s akútnou bakteriálnou rinosinusitídou: jedna 600 mg tableta 1-krát denne, maximálne 10 dní liečby.Dĺžka liečby pri komplikovaných infekciách močových ciest a akútom zhoršení chronického zápalu priedušiek závisí od závažnosti choroby a klinickej odpovede pacienta, v každom prípade však musí pokračovať aspoň 48-72 hodín po prekonaní/vymiznutí symptómov.

Vzhľadom na to, že nie sú k dispozícii špecifické štúdie, nie je možné určiť dávkovanie u pacientov s poruchou činnosti obličiek (pacienti s klírensom kreatinínu < 60 ml/min) a u pacientov s poruchou funkcie pečene. Preto je u týchto pacientov najspoľahlivejšou metódou pre úpravu dávkovania monitorovanie koncentrácií lieku v plazme.


Spôsob podávania

Tablety Prixiny treba prehltnúť celé a zapiť vodou, pričom sa má zohľadniť príjem potravy (pozri časť 4.5).


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na prulifloxacín, iné antibakteriálne liečivo chinolónového typu alebo na

ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Deti v predpubertálnom veku alebo dospievajúci do 18 rokov, u ktorých neskončil vývoj

kostry.

- Pacienti s anamnézou choroby šliach spojenou s podávaním chinolónov.

- Gravidita a dojčenie (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ako v prípade iných chinolónov, liek Prixina sa má podávať opatrne pacientom s poruchami CNS, ktorí môžu mať predispozíciu na kŕče alebo znížený prah pre vznik kŕčov.


Niektoré iné liečivá z fluorochinolónovej skupiny sa spájajú s prípadmi predlžovania QT intervalu. Prulifloxacín preukazuje veľmi nízky účinok spôsobujúci predĺženie QT intervalu.


Pokiaľ ide o užívanie ostatných liekov z tej istej terapeutickej skupiny zápaly šliach sa môžu zriedkavo vyskytnúť.

Najčastejšie postihujú Achillovu šľachu a môžu viesť až k ruptúre šľachy. Riziko zápalu šľachy a ruptúry šľachy stúpa u starších ľudí a u pacientov, ktorí užívajú kortikosteroidy.

Pacienti musia byť informovaní, že v prípade bolesti alebo zápalu kĺbov, sa odporúča prerušenie liečby aodporúča sa udržiavať postihnutú končatinu alebo končatiny v pokoji, až kým sa nevylúči diagnóza zápalu šľachy.

Liečba antimikróbiálnymi látkami, vrátane chinolónov, môže spôsobiť výskyt pseudomembranóznej kolitídy. Preto je dôležité uvažovať o tejto možnosti v prípade výskytu hnačky následne po podaní antimikrobiálnych látok.

Vystavenie sa slnečnému žiareniu alebo ultrafialovým lúčom môže spôsobiť fototoxickú reakciu u pacientov liečených prulifloxacínom.

Počas liečby liekom Prixina sa treba vyhýbať nadmernému vystavovaniu slnečnému žiareniu alebo ultrafialovým lúčom; v prípade fototoxickej reakcie musí byť liečba prerušená.

Pacienti s latentnými alebo známymi poruchami činnosti glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, sú počas liečby antibakteriálnymi liekmi zo skupiny chinolónov náchylní na hemolytické reakcie, z uvedeného dôvodu treba Prixinu užívať s obozretnosťou.

Ako sa uvádza pri iných chinolónoch, vzácne sa môžu vyskytnúť prípady rabdomyolýzy, ktoré sú charakterizované svalovou bolesťou, asténiou, zvýšenímhodnôt CPK a myoglobínu v plazme, a náhle poškodenie funkcie obličiek. V týchto prípadoch sa má byť pacient pozorne sledovať a musia sa urobiť vhodné nápravné opatrenia, vrátane možnosti prerušenia liečby.

Užívanie chinolónov sa niekedy spája s výskytom kryštalúrie; pacienti liečení liekmi z uvedenej terapeutickej skupiny musia udržiavať primeranú rovnováhu vody v organizme, aby sa ďalej predišlo koncentrovaniu moču.

Znášanlivosť a účinnosť lieku Prixina u pacientov s poruchou funkcie pečene sa nehodnotila.

Pri predpisovaní antibiotík by mali byť brané do úvahy miestne a/alebo národné pokyny pre vhodné užívanie antibakteriálnych liekov. Liek obsahuje laktózu; preto pacienti s ojedinelými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, s vrodeným deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú liek užívať.


Poruchy zraku

Ak dôjde k zhoršeniu zraku alebo k akémukoľvek vplyvu na oči, je potrebná okamžitá konzultácia s očným lekárom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasná liečba s cimetidínom, antacídami s obsahom Al a Mg alebo liekmi s obsahom železa a vápnika znižuje vstrebávanie Prixiny; preto sa Prixina má podávať 2 hodiny pred alebo aspoň 4 hodiny po užití uvedených liekov.

Súčasné podávanie prulifloxacínu s mliekom spôsobuje pokles plochy pod krivkou (AUC) a zníženie urinárnej exkrécie prulifloxacínu, pričom príjem potravy predlžuje vstrebávanie a znižuje maximálne plazmatické koncentrácie. Vylučovanie prulifloxacínu močom sa znižuje pri súčasnom podávaní s probenecidom. Súčasné podávanie fenbufénu s niektorými chinolónmi môže spôsobovať zvýšenie rizika kŕčov;preto treba podávanie lieku Prixina a fenbufenu pozorne zvážiť.

Chinolóny môžu vyvolávať hypoglykémiu u diabetických pacientov užívajúcich antidiabetiká.

Súčasné podávanie Prixiny a teofylínu môže spôsobiť mierne zníženie klírensu teofylínu, ktorý by však nemal mať žiaden klinický význam. Napriek tomu, ako v prípade iných chinolónov, sa odporúča monitorovať hodnoty teofylínu v plazme u pacientov s metabolickými poruchami alebo u pacientov s rizikovými faktormi.

Chinolóny, ako warfarín a jeho deriváty, môžu zvyšovať účinky perorálnych antikoagulancií; v prípade, že sa tieto lieky podávajú spoločne s Prixinou, odporúča sa dôkladné monitorovanie testom na protrombín, alebo inými vhodnými testami hemokoagulácie.

Predklinické údaje ukazujú, že nikardipín môže zosilňovať fototoxicitu prulifloxacínu.

Nepozorovala sa žiadna klinicky významná interakcia počas klinického vývoja lieku Prixina následne po súbežnom podávaní s inými bežne používanými liekmi pri liečbe pacientov postihnutých chorobami uvedenými v časti 4.1.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii klinické údaje týkajúce sa užívania prulifloxacínu počas gravidity.

Štúdie reprodukcie a plodnosti vykonané na zvieratách ukázali, že prulifloxacín nemá priame účinky na plodnosť, škodlivé účinky na vývoj embrya/plodu, na pôrod a na postnatálny vývoj.

Laktácia

U potkanov sa zistilo, že prulifloxacín prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa vo veľkom množstve do materského mlieka.

Tak ako v prípade iných chinolónov, sa dokázalo, že prulifloxacín spôsobuje artropatie u mladých zvierat, preto je počas tehotenstva a laktácie kontraindikovaný.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Chinolóny môžu spôsobovať závraty a zmätenosť, preto pacient musí vedieť, ako reaguje na liek ešte pred vedením vozidiel, obsluhou strojov alebo pred začatím činnosti, ktorá vyžaduje zvýšenú pozornosť a koordináciu.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky uvedené v nasledujúcom texte sú odvodené z klinických štúdií vykonaných s Prixinou. Väčšina prípadov nežiaducich účinkov mala iba slabú alebo miernu intenzitu.

Boli použité nasledujúce hodnoty frekvencie výskytu: veľmi časté (³1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10) , menej časté (³1/1000 až <1/100), zriedkavé (³1/10000 až <1/1000) a veľmi zriedkavé (<1/10000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Frekvencia podľa konvencie MedDRA

Nežiaduce reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

menej časté

anorexia

zriedkavé

strata chuti do jedla

Psychické poruchy

zriedkavé

poruchy spánku, ospalosť, zmätenosť

Poruchy nervového systému

menej časté

bolesť hlavy, závrat

zriedkavé

psychomotorický nepokoj, zmenená chuť

Poruchy oka

zriedkavé

očná hyperémia

Poruchy ucha a labyrintu

zriedkavé

pocit zaľahnutia v uchu

Poruchy ciev

zriedkavé

návaly tepla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

bolesti žalúdka

menej časté

bolesti brucha, hnačka, nevoľnosť, žalúdočný katar a vracanie

zriedkavé

abnormálna stolica, poruchy trávenia, grganie, pľuzgier v ústach, angulárna stomatitída, dyspepsia, plynatosť, nechutenstvo, dyskomfort v ústnej dutine, orálna monilióza, pľuzgierovitý zápal jazyka, dilatácia žalúdka.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

pruritus, kožná vyrážka, výsev na koži

zriedkavé

ekzém na tvári, erytém na tvári, žihľavka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

zriedkavé

celková bolesť kĺbov, bolestivý členok, svalové poruchy, svalové zášklby.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

zriedkavé

horúčka

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zriedkavé

zvýšený albumín, zvýšená alkalická fosfatáza, zvýšené ALT, zvýšené AST, zvýšené kalcium v krvi, zvýšené monocyty v krvi, zvýšené lymfocyty, zvýšené biele krvinky, vzostup γ- GT, vzostup bilirubínu.Nasledujúce nežiaduce účinky sa zaznamenali po podaní lieku veľmi zriedkavo (početnosť výskytu nie je známa): anafylaktická /anafylaktoidná reakcia, Stevensov - Johnsonov syndróm, hypoglykémia, zníženie citlivosti, kožná reakcia, rabdomyolýza, fototoxicita.

Liečba Prixinou môže byť spojená s asymptomatickou kryštalúriou bez zmeny hodnôt kreatinínu, so zmenou parametrov činnosti pečene a s eozinofíliou. V prípade, že sa pozorovali tieto zmeny, boli asymptomatické a spontánne vymizli.

Počas liečby Prixinou sa nemôže vylúčiť výskyt nežiaducich účinkov alebo zmien laboratórnych parametrov, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcom texte, ale sú uvedené pri iných chinolónoch.

Postmarketingové štúdie s prulifloxacínom dokumentujú sporadický výskyt poškodení šliach.(pozri 4.4.Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Perorálne podávanie jednotlivej dávky až do 5000 mg/kg myšiam, potkanom a psom (samci aj samice) nemali smrteľné účinky.

Nie sú k dispozícii informácie o predávkovaní u človeka; Prixina sa podávala v dávke až do 1200 mg/deň počas 12 dní zdravým dobrovoľníkom, pričom títo preukazovali dobrú znášanlivosť.

V prípade akútneho predávkovania je potrebné vyprázdniť žalúdok, vyprovokovaním vracania alebo výplachom žalúdka, pacient sa musí pozorne sledovať a treba podávať podpornú liečbu.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, fluórchinolóny,

ATC kód: J01MA17.

Prulifloxacín je antibakteriálne liečivo patriace do triedy fluorochinolónov so širokým spektrom účinku a vysokou účinnosťou. Po perorálnom užití sa prulifloxacín vstrebáva v gastrointestinálnom trakte a okamžite sa transformuje na ulifloxacín, svoj aktívny metabolit (pozri časť 5.2).

Mechanizmus účinku.Prixina sa prejavila ako aktívna in vitrovoči širokej škále gram-pozitívnych a gram-negatívnych patogénov. Antibakteriálny účinok prulifloxacínu spočíva v selektívnej inhibícii DNA-gyrázy, vitálneho enzýmu, ktorý je prítomný v baktériách a ktorý sa zúčastňuje na kopírovaní, transkripcii a reparácii DNA.

Mechanizmus rezistencie. Antibiotická rezistencia voči prulifloxacínu (tak ako voči iným fluorochinolónom) je zvyčajne spôsobená spontánnymi mutáciami v bakteriálnej DNA-gyráze. In vitro sa pozorovala krížová rezistencia s inými fluorochinolónmi.

Vzhľadom na ich zvláštny mechanizmus účinku neexistuje krížová rezistencia medzi prulifloxacínom a antibiotikmi z iných skupín, preto môže byť Prixina účinná aj v prítomnosti bakteriálnych kmeňov, ktoré sú rezistentné voči aminoglykozidom, penicilínu, cefalosporínu a tetracyklínu.

Inhibičné intervaly. Na základe údajov o antibakteriálnej aktivite a na základe farmakokinetických parametrov lieku, sa odporúčajú nasledujúce inhibičné intervaly: Citlivé: MIC £1 mg/ml, Stredne citlivé: MIC > 1 do <4 mg/ml, Rezistentné: MIC ³4 mg/ml.

Antibakteriálne spektrum. Treba vziať do úvahy, že prevalencia získanej rezistencie sa môže meniť v závislosti od geografickej oblasti, ako aj jednotlivých druhov a lokálna informácia o rezistencii sa vyžaduje zvlášť pri liečbe závažných infekcií. Konzultácia s expertom by sa mala vyžiadať vtedy, ak je z dôvodu výskytu rezistencie použitie lieku otázne.Informácie v nižšie uvedenej tabuľke uvádzajú antibakteriálne spektrum prulifloxacínu:Kmene bežne citlivé

Aeróbne gram-pozitívne mikroorganizmy


Staphylococcus aureus (citlivé na meticilín)

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pneumoniae $

Aeróbne gram-negatívne mikroorganizmy


Campylobacter jejuni

Citrobacter freundii

Citrobacter koserii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Legionella pneumophila

Moraxella catarrhalis

Morganella morganii

Neisseria gonorrhoeae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Providencia rettgeri

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella sp.

Shigella sp. (vrátane S. flexneri a S. sonnei)

Anaeróbne mikroorganizmy

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus sp.

Porphyromonas gingivalis

Prevotella intermedia

Kmene, u ktorých nadobudnutá rezistencia môže byť problémom

Aeróbne gram-pozitívne mikroorganizmy

Enterococcus avium $

Enterococcus faecalis $

Enterococcus faecium $

Aeróbne gram-negatívne mikroorganizmy

Acinetobacter calcoaceticus $

Escherichia coli (vrátane enterohemoragických a enterotoxických kmeňov)

Serratia marcescens $

Prirodzene rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gram-pozitívne mikroorganizmy

Enterococcus rezistentné na vankomycín

Staphylococcus aureus (rezistentné na meticilín)

Aeróbne gram-negatívne mikroorganizmy


Providencia stuartii

Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides sp.

Clostridium difficile$ kmene vykazujúce prirodzenú strednú citlivosťIné informácie.V štúdiách in vitro bola antibakteriálna účinnosť prulifloxacínu vzhľadom na referenčné fluorochinolóny charakterizovaná lepšou bakteriálnou penetráciou a dlhším post-antibiotickým účinkom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


a) Všeobecné charakteristiky

Prulifloxacín je proliečivom aktívneho metabolitu, ulifloxacínu.

Absorpcia– U človeka sa prulifloxacín vstrebáva rýchlo (Tmax= približne 1h) a transformuje sa na ulifloxacín; po jednorazovom podaní dávky 600 mg je stredný pík v plazme ulifloxacínu 1,6 mg/ml a AUC je 7,3 mg*h/ml. Pri rovnovážnom stave, ktorý sa dosiahne do 2 dní od začiatku liečby pri jedinom podaní denne, sú Cmax a AUC hodnoty 2,0 mg/ml a 7,6 mg*h/ml.

Jedlo spomaľuje vstrebávanie a mierne znižuje maximálnu plazmatickú koncentráciu, ale neovplyvňuje AUC.

Distribúcia– U človeka sa pomer priemernej koncentrácie Prixiny v pľúcach/plazme zvyšuje s časom. Po 24 hodinách priemerná koncentrácia aktívneho metabolitu ulifloxacínu v tkanivách je 5-krát vyššia ako koncentrácia v plazme, čo potvrdzuje výsledky dosiahnuté u zvierat, kde sa zistili vyššie koncentrácie ulifloxacínu v pľúcach a v obličkách oproti koncentráciám v plazme (príslušne 1,2 – 2,8-krát a 3 – 8-krát).

Podobne, údaje o prenikaní ulifloxacínu do tkanív prínosových dutín u človeka ukázali, že pomer hodnôt AUC pre tkanivá a plazmu je 3,0 pre čuchové kosti a 2,4 pre nosové mušle.

Proteínová väzba u človeka, hodnotená jednak in vitro,ako aj ex vivo, sa rovná približne 50%, nezávisle od koncentrácie lieku.

Nízka koncentrácia ulifloxacínu zistená v mozgovo-miechovej kvapaline po podaní lieku i.v. u psa a opakované podanie lieku p.o. u človeka indikuje, že ulifloxacín veľmi ťažko prekonáva hemato-encefalitickú bariéru.

Biotransformácia– Metabolický profil prulifloxacínu u zvierat a u človeka je porovnateľný. Štúdie na zvieratách potvrdili, že metabolizmus prulifloxacínu začína počas vstrebávania v zažívacom trakte a kompletizuje sa pri svojom prechode pečeňou.

Okrem transformácie na ulifloxacín boli identifikované aj iné menej významné metabolity, ako diolická forma a niektoré deriváty ako glukuronid, oxo-derivát a etylén-diamín deriváty, ktorých koncentrácia a aktivita je vzhľadom na liečivo zanedbateľná.

V štúdiách in vitro sa nepozorovali významné interakcie s izoenzýmami cytochrómu P-450, okrem miernej inhibície CYP1A1/2, ktorá zodpovedá miernemu zníženiu klírensu teofilínu. Vzhľadom na to, že metylxantín, a zvlášť teofilín, predstavujú hlavný substrát pre izoenzým CYP1A1/2, stupeň interakcie s ostatnými substrátmi izoenzýmu (pozri warfarín) možno považovať iba za nižší.

Eliminácia– Polčas existencie aktívneho metabolitu, ulifloxacínu, je približne 10 hodín, jednak po podaní jednorazovej, ako aj opakovanej dávky pri steady-stateu ľudí, kolísajú u zvierat (potkany, psi a opice) medzi 2 až 12 hodinami.

Štúdie s označeným liekom u človeka preukázali, že vylučovanie prebieha prevažne stolicou. Po perorálnom podaní lieku s obsahom 600 mg, rádioaktivita zistená v moči a v stolici dosahuje celkove približne 95%. Tieto výsledky potvrdzujú čo preukázali predchádzajúce štúdie u zvierat (potkany, psi a opice).

Množstvo ulifloxacínu vylúčeného močom je 16,7 % podanej dávky na základe molarity a obličkový klírens ulifloxacínu je približne 170 ml/min.

K vylučovaniu ulifloxacínu obličkami dochádza glomerulárnou filtráciou a aktívnou sekréciou.


b) Charakteristiky u pacientov

U starších pacientov sa dokázal podobný farmakokinetický profil prulifloxacínu ako u dospelých, bez variácií v závislosti od veku, preto sa nepredpokladá potreba modifikácie v dávkovaní pre starších pacientov.

U pacientov so slabým alebo miernym poškodením obličiek, po perorálnom podaní Prixiny 600 mg, priemerný pík ulifloxacínu v plazme dosahuje hodnoty medzi 1,30 a 1,62 µg/ml. Hodnoty AUC sú v rozmedzí 13,71 a 23,33 µg*h/ml a polčas existencie je od 12,3 po 32,4 hodín. Obličkový klírens ulifloxacínu sa znižuje oproti zdravým dobrovoľníkom v závislosti od stupňa poškodenia.5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Opakovaná toxicita. Hlavnými cieľovými orgánmi pri štúdiách opakovanej toxicity boli kĺbová chrupavka, obličky, gastrointestinálny trakt a pečeň.

Nepozorovali sa toxické účinky na kĺbovú chrupavku (mladí psi) do dávok 3 krát vyšších ako terapeutická dávka; pre pečeň (psi) a obličky (psi a potkany) sa nepozorovali toxické účinky pri dávkach 6 krát alebo až 10-12 krát vyšších ako terapeutická dávka.

Liečivo nepredlžovalo QT interval in vivo a nepreukazovalo inhibičné účinky na retardovaný rektifikujúci obeh draslíka (HERG) in vitro.

Reprodukčná toxicita. Štúdie reprodukčnej toxicity nepreukázali teratogenitu, účinky na plodnosť alebo vývoj embrya a plodu sa pozorovali iba v spojení s maternálnou toxicitou.

Mutagenita. Štandardná genotoxicita testovaná prulifloxacínom vykázala pozitívne účinky v in vitro testoch na bunkových kultúrach cicavcov, ale bola negatívna pri in vivo a baktérii. Účinky sú pravdepodobne výsledkom inhibície topoizomerázy II vo vysokých koncentráciách.

Karcinogénny potenciál. Prulifloxacín nebol karcinogénny na strednodobých iniciačných experimentálnych promočných modeloch. Dlhodobá karcinogenita sa nesledovala.

Antigenéza. Prulifloxacín sa preukázal bez antigénnych účinkov.

Fototoxicita. Prulifloxacín vyvolal fototoxické reakcie, napriek tomu, že v porovnávacích štúdiách u zvierat preukázal, že jeho fototoxická aktivita je nižšia ako u ostatných používaných fluorochinolónov (ofloxacín, enoxacín, pefloxacín, kyselina nalidixová alomefloxacín). Mnoho chinolónov je tiež fotomutagénnych/fotokarcinogénnych, čo nemožno vylúčiť ani pri prulifloxacíne.

Nefrotoxicita.Po opakovanom podaní potkanom dávky 3000 mg/kg/deň perorálnym spôsobom, čo reprezentuje oveľa vyššiu dávku ako je terapeutická dávka u človeka, prulifloxacín spôsobil kryštalúriu následkom zrážania ulifloxacínu.

Kardiotoxicita.Štúdie vykonávané na psoch preukázali, že prulifloxacín nespôsobuje významné modifikácie v elektrokardiograme. Hlavne sa nepozorovala žiadna zmena QTc, ani po jednorazovom intravenóznom podaní u psa v anestéze, ani po perorálnom podaní počas 6 mesiacov u bdelého psa, pri všetkých podaných dávkach. Štúdie in vitropotvrdili neprítomnosť inhibičných účinkov na rektifikačné retardované prúdy draslíka (HERG).

Kĺbová toxicita. Prulifloxacín, podobne ako aj ostatné fluorochinolóny, spôsobil artropatiu iba u mladých zvierat.

Očná toxicita. Perorálne dávky prulifloxacínu 26,4 alebo 58,2 mg/kg/deň 1 krát denne počas 52 týždňov u opíc nespôsobili s liečbou spojené nežiaduce účinky na funkciu očí alebo morfológiu.

Rabdomyolytický účinok. Dávky ulifloxacínu až po 10 mg/kg/deň, podávané intravenóznym spôsobom 1 krát denne počas 14 po sebe nasledujúcich dní nevyvolali rabdomyolýzu u králikov.


6. Farmaceutické Informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro

Monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ kroskarmelózy

povidón

bezvodý koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Obal

Hypromelóza

propylénglykol

oxid titaničitý (E171)

mastenec

oxid železitý (E172).6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30°C. Skladujte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balenie lieku obsahuje: 1 blister s 1, 2, 5 filmom obalenými tabletami alebo 2 blistre s 5 filmom obalenými tabletami.

Blister je vyrobený z polyamidu/hliníka/PVC.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.
7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70

00181 Rím

Taliansko


8. Registračné číslo


42/0279/05-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 09. septembra2005

Dátum posledného predĺženia: 15. januára2010

 1. Dátum revízie textu

01/2015

10


PRIXINA