+ ipil.sk

Procto-GlyvenolPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06141, 2013/06142

Písomná informácia pre používateľov


Procto-Glyvenol

čapíky

tribenosidum (tribenozid), monohydrát lidokaíniumdichloridu (lidokaín)


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, než začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Pozri časť 4.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Procto-Glyvenol a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Procto-Glyvenol

 3. Ako používať Procto-Glyvenol

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Procto-Glyvenol

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Procto-Glyvenol a na čo sa používa


Liek sa používa na liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov. Vonkajšie hemoroidy často poznáme podľa prítomnosti citlivých uzlíkov spôsobujúcich nepríjemné pocity, ako sú bolesti, pálenie a svrbenie, najmä počas sedenia. Vnútorné hemoroidy sa môžu prejaviť prítomnosťou jasno-červenej krvi na povrchu stolice a bolesťami pri vyprázd­ňovaní.

Liečivo (tribenozid) znižuje priepust­nosť a zvyšuje napätie najmenších ciev v mieste aplikácie. Okrem toho má utlmujúci účinok na celý rad látok, ktoré majú dôležitú úlohu pri zápale a navodení pocitu bolesti. Druhá aktívna zložka (lidokaín) jelokálne anestetikum, pomáha najmä dosiahnuť rýchlu úľavu pri bolesti a zmierniť nepríjemné príznaky.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Procto-Glyvenol


Nepoužívajte Procto-Glyvenol

- ak ste alergický na tribenozid, lidokaín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Procto-Glyvenol, obráťte sa na svojho lekárnika.


Procto-Glyvenol majú používať s opatrnosťou pacienti s vážnym ochorením pečene. Procto-Glyvenol je určený dospelým pacientom.


Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom bez porady s lekárom.


Iné lieky a Procto-Glyvenol


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Procto-Glyvenol sa nemá používať v priebehu prvých troch mesiacov tehotenstva.

Od 4. mesiaca tehotenstva a počas dojčenia sa môže byť Procto-Glyvenol používať len pod dohľadom lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek Procto-Glyvenol nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať Procto-Glyvenol


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka pri akútnych ťažkostiach:

- vnútorné hemoroidy: po vyprázdnení čreva zaveďte 1 čapík ráno a večer.


Udržiavacia liečba po odstránení naliehavých ťažkostí: 1 čapík raz denne, ráno alebo večer, je dostatočná. Možno striedavo používať Procto-Glyvenol čapíky alebo Procto-Glyvenol krém. Dodržiavajte dávkovanie uvedené v písomnej informácii pre používateľov alebo dávko­vanie predpísané lekárom. Ak máte dojem, že liek účin­kuje veľmi slabo alebo, naopak, veľmi silno, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Pre jednoduché vybratie čapíka z obalu potiahnite v smere šípok podľa uvedeného návodu..
Ak použijete viac lieku Procto-Glyvenol ako máte

Neexistuje žiadna skúsenosť s predávkovaním liekom Procto-Glyvenol.

Pri náhodnom použití väčšieho množstva lieku než je odporúčané, vyhľadajte lekára.


Ak zabudnete použiť Procto-Glyvenol

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky aj Procto-Glyvenol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Procto-Glyvenol je zvyčajne dobre tolerovaný. Napriek tomu v zriedkavých prípadoch môže vyvolať kožné reakcie ako sú pálenie, svrbenie alebo začervenanie v mieste, kde bol liek aplikovaný alebo dokonca v okolí tohto miesta. Informujte svojho lekára, ak máte niektorý z týchto príznakov.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dôjsť k závažným alergickým reakciám (anafylaktické reakcie) ako sú opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla (ktoré môžu viesť k ťažkostiam pri prehĺtaní), ťažkosti pri dýchaní, silné svrbenie kože alebo poruchy srdcového rytmu.


Ak sa u vás vyskytol niektorý z horeuvedených príznakov okamžite kontaktuje lekára a prestaňte používať tento liek.


Procto-Glyvenol čapíky môžu spôsobiť pocit pálenia alebo miernej bolesti.

Čapíky môžu vo výnimočných prípadoch vyvolať prechodný pocit nutkania na stolicu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Procto-Glyvenol


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Procto-Glyvenol obsahuje


Liečivá sú: tribenosidum (tribenozid) 400 mg, monohydrát lidokaíniumdichloridu (lidokaín) 40 mg v 1 čapíku

Pomocné látky: čapíkový základ E85 a W35


Ako vyzerá Procto-Glyvenol a obsah balenia


Čapíky: blister, balenie 5 alebo 10 čapíkov


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Herbacos Recordati s.r.o.

Štrossova 239

530 03 Pardubice

Česká republika


Výrobca

Delpharm Huningue SAS

Site Industrial d´Huhihgue

26 Rue se la Chapelle

68333 Huningue

Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v januári 2014.

4Procto-Glyvenol

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2011/03817Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Procto-Glyvenol


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Čapíky:Tribenosidum (tribenozid) 400 mg, monohydrát lidokaíndichloridu (lidokaín) 40 mg v 1 čapíku

Rektálny krém: Tribenosidum (tribenozid) 5 g, monohydrát lidokaíniumdichloridu (lidokaín)

2 g v 100 g rektálneho krému


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Čapíky

Rektálny krém


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Lokálna liečba vonkajších a vnútorných hemoroidov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


1 čapík alebo rektálny krém sa aplikuje ráno a večer pokiaľ akútne symptómy neustúpia, potom sa môže dávkovanie znížiť na 1-krát denne.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Procto-Glyvenol sa má používať s opatrnosťou u pacientov s vážnym ochorením pečene. Procto-Glyvenol krém môže spôsobovať lokálne kožné reakcie z dôvodu obsahu cetylalkoholu (t.j. kontaktná dermatitída). Niektoré alergické reakcie, ktoré môžu byť spôsobené prítomnosťou metylparabénu a propylparabénu sa môžu prejaviť aj oneskorene.

Obal rektálneho krému Procto-glyvenol obsahuje latexovú gumu, ktorá môže spôsobovať alergické reakcie.

Neexistujú žiadne klinické skúsenosti s liekom Procto-Glyvenol u detí.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie sú známe


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Procto-Glyvenol sa nemá používať v priebehu prvých troch mesiacov gravidity. Od 4. mesiaca gravidity a počas laktácie sa môže Procto-Glyvenol používať pod dohľadom lekára.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Procto-Glyvenol nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): anafylaktické reakcie vrátane angioneurotického edému, edému tváre, bronchospazmu a kardiovaskulárnych porúch.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000): boli zaznamenané kožné reakcie v mieste aplikáciea môžu zahŕňať pálenie v mieste aplikácie, začervenanie, pruritus a urtikáriu. Tieto symptómy sa môžu rozšíriť aj mimo miesta aplikácie.


4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna skúsenosť s predávkovaním Procto-Glyvenolom.

V prípade náhodného orálneho užitia, sa má urýchlene vyprázdniť žalúdok a následná liečba má byť symptomatická so všeobecnými podpornými opatreniami.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vazoprotektívum/ antihemoroidalum

ATC kód: C05AD


Tribenozid redukuje kapilárnu permeabilitu a zlepšuje vaskulárne napätie. Má taktiež protizápalové vlastnosti a antagonistický účinok na viacero endogénnych substancií sprostredkujúcich rozvoj zápalu a vyvolávajúcich bolesť.


Lidokaín hydrochlorid je lokálne anestetikum, ktoré prináša úľavu od pálenia, svrbenia a bolesti spôsobenej hemoroidmi.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Systemická biologická dostupnosť tribenozidu z čapíkov je iba 30 % v porovnaní s dostupnosťou z orálne alebo intravenózne prijatej dávky. Medzi 2-20 % tribenozidu

obsiahnutého v kréme sa absorbuje cez pokožku. Maximálne plazmatické koncentrácie na úrovni 1 µg / ml (tribenozidu a metabolitov) boli zaznamenané 2 hodiny po rektálnej aplikácii 1 čapíku (400 mg tribenozidu).

Tribenozid sa v tele aktívne metabolizuje. 20-27% z podanej dávky vo forme čapíku sa vylučuje prostredníctvom moču alebo metabolitov.

Lidokaín sa absorbuje priamo zo slizničnej membrány a len ťažko cez intaktnú pokožku. Jeho biologická dostupnosť je okolo 50% po rektálnej aplikácii. Maximálne plazmatické koncentrácie na úrovni iba 0,70 µg / ml boli zaznamenané 112 minút po aplikácii 1 čapíku, čo predstavuje 300 mg lidokaín hydrochloridu.

Metabolizmus v pečeni je rýchly a metabolity sú vylučované v moči s menej ako 10 % nezmeneného lidokaínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita:

 • Tribenozid: Štúdie akútnej toxicity a toxicity po opakovanom podaní preukázali, že liečivo je po perorálnom podaní prakticky netoxické. Farmakokinetické údaje po absorpcii preukázali rýchly a kompletný metabolický klírens. Rektálna aplikácia poskytuje účinnú miestnu koncentráciu s minimálnym systémovým zaťažením a preto sa nepredpokladá, že by mala iný toxikologický profil, ako perorálne podaný tribenozid.

 • Lidokaín: Štúdie akútnej toxicity s lidokaínom preukázali po perorálnej aplikácii v porovnaní s intravenóznou aplikáciou nižšiu toxicitu kvôli first pass efektu. Plazmatické koncentrácie po rektálnej aplikácii sú v rozsahu medzi perorálnou a intravenóznou aplikáciou. Nie sú dostupné žiadne neklinické údaje o toxicite po opakovanej dávke.


Reprodukčná toxicita:

 • Tribenozid: nie sú dostupné žiadne štúdie reprodukčnej toxicity. Obmedzené údaje genotoxicity nenaznačujú mutagénny potenciál.

 • Lidokaín: obmezené údaje preukazujú, že lidokaín nemá nepriaznivý vplyv na reprodukciu a nie je teratogénny ani genotoxický.


6. Farmaceutické údaje

6.1 Zoznam pomocných látok


Čapíky:adeps neutralis, adeps neutralis W35


Rektálny krém:Arlacel 60, cetomacrogolum1000, cetylalcoholum PH, isopropylum palmitatum, paraffinum liquidum, methylparabenum, propylparabenum, sorbitolum, acidum stearinicum, aqua deionisata.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti


Čapík: 5 rokov

Rektálny krém: 5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Čapíky: blister - alumíniová fólia laminovaná polyetylénom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

Veľkosť balenia: 5 alebo 10 čapíkov.


Rektálny krém: alumíniová tuba potiahnutá ochrannou vnútornou vrstvou, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

Veľkosť balenia: 30g


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika


8. Registračné číslo


Čapíky: 23/0345/71-C/S

Rektálny krém: 23/0474/96-S


9. Dátum registrácie/dátum predĺženia registrácie


Čapíky: 30.12.1971/ predĺžené bez obmedzenia platnosti

Rektálny krém: 06.06.1996/ predĺžené bez obmedzenia platnosti


10. Dátum poslednej revízie textu


November 2011


4Procto-Glyvenol