+ ipil.sk

ProHancePríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene ev. č. 2014/00516


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

ProHance®

(Gadoteridol)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je ProHance a na čo sa používa

 2. Skôr ako použijete ProHance

 3. Ako používať ProHance

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať ProHance

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ProHance A NA ČO SA POUŽÍVA


ProHance je špeciálne farbivo (alebo kontrastná látka), ktoré obsahuje vzácny kov gadolínium. ProHance sa používa pri vyšetrení magnetickou rezonanciou (MRT), kde zvyšuje kontrast a umožňuje lepšie zobrazenie mozgu, miechy a okolitých tkanív v prípade poškodenia, vrátane poškodení, ktoré môžu viesť k narušeniu mozgovo-krvnej bariéry.

ProHance sa tiež môže použiť na celotelové zobrazenie magnetickou rezonanciou (MRT) vrátane hlavy, krku, panvy, pečene, prsníkov, kostry, svalov a okolitých tkanív (napr. pri diagnostike nádorov).

Tento liek je len na diagnostické použitie.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE ProHance


ProHance Vám bude podaný len v nemocnici alebo na klinike, kde je vyškolený zdravotnícky personál a vybavenie na zvládnutie alergických reakcií.


Nepoužívajte ProHance

keď ste alergický (precitlivený) na gadoteridol alebo na iné kontrastné látky obsahujúce gadolínium

keď ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek z ďalších zložiek ProHance (pozri zoznam ďalších zložiek v časti 6)

ProHance sa nemá podávať deťom mladším ako 6 mesiacov.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní ProHance:

Povedzte svojmu lekárovi, keď:

• sa liečite alebo ste sa v minulosti liečili na astmu

Vaše obličky nepracujú správne

• Vám nedávno transplantovali pečeň, alebo očakávate, že Vám ju budú čoskoro transplantovať


Pred tým, ako sa lekár rozhodne použiť ProHance sa môže rozhodnúť vykonať krvné testy, aby preveril, nakoľko správne Vaše obličky pracujú, najmä ak ste vo veku 65 rokov alebo starší.


Dojčatá

Pretože funkcia obličiek nie je u dojčiat do 1 roku plne vyvinutá, ProHance sa má u 6- až 12-mesačných pacientov používať iba po dôkladnom zvážení zo strany lekára.


Používanie iných liekov

Nie sú hlásené žiadne reakcie medzi ProHance a inými liekmi.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste alebo že by ste mohli byť tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi, pretože aktonie je úplne nevyhnutné, ProHance sa nemá používať počas tehotenstva.


Dojčenie

Ak dojčíte alebo chcete začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár prediskutuje, či máte v dojčení pokračovať alebo dojčenie prerušiť na obdobie 24 hodín po podaní ProHance.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o účinkoch ProHance na vedenie vozidla, použitie nástrojov alebo obsluhu strojov. Poraďte sa so svojím lekárom, či môžete viesť vozidlo a či je pre Vás bezpečné používať nástroje alebo obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ ProHance


Dávkovanie

ProHance sa podáva do žily, zvyčajne do oblasti hornej končatiny, tesne pred MRT vyšetrením. Množstvo látky v mililitroch, ktoré sa Vám podá, závisí od Vašej hmotnosti.


Zvyčajná dávka pre dospelých pri MRT vyšetrení mozgu a miechy je 0,2 – 0,6 ml/kg, pre deti (staršie ako 2 roky) je zvyčajná dávka 0,2 ml/kg.

Zvyčajná dávka pre dospelých pri celotelovom vyšetrení MRTje 0,2 ml/kg.


Dávkovanie u osobitných skupín pacientov

U pacientov so závažnými problémami obličiek alebo u pacientov, ktorým nedávno transplantovali pečeň alebo u tých, ktorí očakávajú, že im ju budú čoskoro transplantovať, sa použitie ProHance neodporúča. Ak sa však použitie vyžaduje, máte počas vyšetrenie dostať iba jednu dávku ProHance a v priebehu nasledujúcich aspoň 7 dní nesmiete dostať ďalšiu injekciu.


Dojčatá staršie ako 6 mesiacov do 1 roka veku

Pretože funkcia obličiek nie je u dojčiat do 1 roku plne vyvinutá, ProHance sa má u týchto pacientov používať iba po dôkladnom zvážení zo strany lekára. Dojčatá smú počas vyšetrenie dostať iba jednu dávku ProHance a v priebehu nasledujúcich aspoň 7 dní nesmú dostať ďalšiu injekciu.

U detí mladších ako 6 mesiacov sa používanie na celotelovú MRT neodporúča.


Starší pacienti

Ak máte 65 rokov a viac, nie je potrebné upravovať Vašu dávku, ale môžu Vám vykonať krvné testy, aby sa zistilo, nakoľko správne Vaše obličky pracujú.


Ak Vám bola podaná vyššia dávka ProHance ako je odporúčané

Nakoľko je ProHance podávaný lekárom alebo zdravotnou sestrou, je málo pravdepodobné, že Vám bude podaný vo vyššej dávke. Ak si ale myslíte, že Vám bola podaná vyššia dávka, ihneď informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru. Nemocnica alebo klinika, kde Vám podávajú ProHance, je dostatočne vybavená na liečbu možných následkov predávkovania.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj ProHance môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s určitou frekvenciou a sú definované nasledovne:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10)

Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)

Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000)

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000)

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Časté:

 • Celkový pocit choroby


Menej časté

 • Reakcie z precitlivenosti (bežne hlásené príznaky sú: pocit zovretia a škriabania v hrdle, ťažkosti s dýchaním, nepríjemný pocit na hrudníku, návaly tepla, ťažkosti s prehĺtaním, pocit pálenia, opuch hrdla a nízky tlak krvi)

 • Bolesť hlavy, zmeny citlivosti (napr. pocit pálenia a pichania v rukách a nohách), závraty, zmeny chuti,

 • Slzenie

 • Sčervenanie, nízky tlak krvi

 • Sucho v ústach, vracanie

 • Pocit na svrbenie, kožná vyrážka, svrbenie

 • Bolesť v mieste podania injekcie

 • Zvýšená tepová frekvencia

 • Únava


Zriedkavé:

 • Úzkosť

 • Zmätok, narušená koordinácia pohybov, záchvat hnevu

 • Zvonenie v ušiach

 • Zmeny v tepovej frekvencii

 • Zovretie hrdla, skrátený dych, nádcha, kašeľ, dočasná strata dychu, sťažené dýchanie

 • Bolesť brucha, opuch jazyka, svrbenie okolo úst, zápal ďasien, hnačka

 • Opuch tváre

 • Stuhnutie svalov

 • Bolesť na hrudníku, horúčka


Neznáme:

 • Porucha vedomia

 • Bezvedomie

 • Zástava srdca

 • Zástava dýchania, tekutina v pľúcach

 • Zlyhanie obličiek

 • Vazovagálna reakcia (časté príznaky - celkový pocit choroby, závraty, nadmerné potenie. Vo vážnych prípadoch sa môže vyskytnúť zblednutie, nadmerné potenie, spomalenie tepovej frekvencie a strata vedomia ako aj ďalšie príznaky - strach alebo úzkosť, nepokoj, slabosť a nadmerné slinenie).


Hlásili sa prípady nefrogénnej systémovej fibrózy (ktorá zapríčiňuje stvrdnutie kože a môže mať vplyv taktiež na mäkké tkanivo a vnútorné orgány), väčšina z nich bola u pacientov, ktorí dostali ProHance spolu s inou kontrastnou látkou obsahujúcou gadolínium.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ProHance


Nebudete musieť uchovávať tento liek. Váš lekár v nemocnici alebo lekárnik vie, ako uchovávať ProHance.

Liek sa uchováva mimo dosahu a dohľadu detí, pri teplote 15 30 °C , chránený pred svetlom a mrazom.


Nepoužívajte ProHance po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a injekčnej liekovke/naplnenej injekčnej striekačke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. O nepoužitý liek alebo o odpad vzniknutý po použití lieku sa postará nemocná lekáreň. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo ProHance obsahuje:


Liečivo je gadoteridol 279,3 mg/ml (čo zodpovedá 0,5 mmol gadoteridolu/ml)

Ďalšie zložky sú:

- vápenatá soľ kalteridolu

- trometamol

- kyselina chlorovodíková

- hydroxid sodný

- voda


Ako vyzerá ProHance a obsah balenia

ProHance je sterilný vodný roztok (číry, bezfarebný až žltkastý) na vnútrožilovú injekciu.

ProHance je dodávaný v injekčných liekovkách s obsahom 5 ml, 10 ml, 15 ml, 17 ml alebo 20 ml injekčného roztoku a naplnených injekčných striekačkách s obsahom 5 ml, 10 ml, 15 ml alebo 17 ml injekčného roztoku.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bracco Imaging Deutschland GmbH

Max-Stromeyer-Strasse 116

D-78467 Konstanz

Tel.: 07531 / 84-0

Fax: 07531 / 84-4240


Výrobca

Bracco Imaging S.p.A.

Bioindustry Park

Via Ribes, 5

10010 Colleretto Giacosa (TO)

Taliansko


BIPSO GmbH

Robert-Gerwig-Str.4

78224 Singen

Nemecko


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Pred podaním ProHance sa odporúča, aby sa všetci pacienti podrobili skríningu dysfunkcie obličiek pomocou laboratórnych vyšetrení.


U pacientov s akútnym alebo chronickým ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) sú hlásenia o nefrogénnej systémovej fibróze (NSF) spojenej s používaním niektorých iných kontrastných látok obsahujúcich gadolínium. Pacienti, ktorí podstupujú transplantáciu pečene, sú vystavení osobitnému riziku, pretože výskyt akútneho renálneho zlyhania je v tejto skupine vysoký. Keďže pri používaní ProHance existuje možnosť výskytu NSF, u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek a u pacientov v perioperačnom období transplantácie pečene sa treba jeho použitiu vyhnúť, pokiaľ nie je diagnostická informácia nevyhnutná a nedá sa získať nekontrastným zobrazovaním MRT. Ak je potrebné použiť ProHance, dávka nesmie prekročiť 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Počas vyšetrenia na nesmie použiť viac ako jedna dávka. Z dôvodu chýbajúcich informácií o opakovanom podávaní sa injekcie ProHance nesmú opakovať pokiaľ nie je interval medzi injekciami minimálne 7 dní.


Z dôvodu nevyvinutej funkcie obličiek u dojčiat do 1 roka sa má ProHance použiť u týchto pacientov iba po starostlivom zvážení a dávka nesmie prekročiť 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Počas vyšetrenia sa nesmie použiť viac ako jedna dávka. Z dôvodu chýbajúcich informácií o opakovanom podávaní sa injekcie ProHance nesmú opakovať, pokiaľ nie je interval medzi injekciami minimálne 7 dní.


Keďže u starších pacientov môže byť renálny klírens ProHance poškodený, je osobitne dôležité pacientov vo veku 65 rokov a starších podrobiť skríningu dysfunkcie obličiek.


Hemodialýza krátko po podaní ProHance môže byť prospešná na odstránenie ProHance z organizmu. Neexistujú dôkazy, ktoré podporujú zavedenie hemodialýzy na prevenciu alebo na liečbu NSF u pacientov, u ktorých sa doposiaľ hemodialýza nevykonávala.


ProHance sa nemá používať počas gravidity pokiaľ si klinický stav ženy nevyžaduje použitie gadoteridolu.

Pokračovanie v dojčení alebo prerušenie dojčenia na obdobie 24 hodín po podaní ProHance má byť na uvážení lekára a dojčiacej matky.


Na záznam z vyšetrenia pacienta sa má nalepiť odlepovací označovací štítok z injekčných

liekoviek/injekčných striekačiek, aby bolo možné presne zaznamenať, ktorá kontrastná látka obsahujúca gadolínium sa použila. Má sa zaznamenať aj použitá dávka.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2014.5ProHance

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU evid .č.: 2011/01836


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ProHance


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 ml injekčného roztoku obsahuje:

279,3 mg gadoteridolu

(zodpovedá 0,5 mmol gadoteridolu/ml, alebo 78,61 mg gadoteridolu/ml)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

ProHance je číry bezfarebný až žltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Pri použití v magnetickej rezonančnej tomografii (MRT) ProHance zvyšuje kontrast:

 • v mozgu, mieche a okolitých tkanivách, lepšie zobrazuje (v porovnaní s MRT, pri ktorej sa nepoužilo zvýraznenie) lézie s abnormálnou vaskularitou, alebo lézie, ktoré môžu viesť k porušeniu mozgovo-krvnej bariéry

 • tumorov mäkkých tkanív v oblasti hlavy a krku

 • v muskuloskeletálnom systéme trupu a končatín

 • u ochorení prsníkov

 • v diferenciálnej diagnostike nádorov pečene

 • u ochorení v panvovej oblasti

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie


Dospelí

Odporúčaná dávka na zobrazenie muskuloskeletálneho systému, extrakraniálneho a extraspinálneho tkaniva je 0,1 mmol /kg, ( 0,2 ml/kg). Na zobrazovanie patologických procesov v mozgu, mieche, pečeni a panve je odporučená dávka 0,1 – 0,3 mmol/kg (0,2 – 0,6 ml/kg). Všeobecne je postačujúca štandardná dávka 0,1 mmol/kg. U pacientov s podozrením na mozgové metastázy alebo lézie s nízkym kontrastom, sa overila ako užitočná dávka 0,3 mmol/kg.

Deti (staršie ako 6 mesiacov)

0,1 mmol/kg (0,2 ml/kg) na zobrazovanie patologických procesov v mozgu a mieche.


Špeciálne skupiny pacientov


Poškodená funkcia obličiek

U pacientov s ťažkým poškodením obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73m2) a u pacientov v periopreračnom období transplantácie pečene sa má ProHance použiť iba po starostlivom zhodnotení pomeru rizika k prínosu a ak je diagnostická informácia nevyhnutná a nedá sa získať nekontrastným zobrazovaním magnetickou rezonanciou (MRT) (pozri časť 4.4). Ak je potrebné použiť ProHance, dávka nesmie prekročiť 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Počas vyšetrenia sa nesmie použiť viac ako jedna dávka. Z dôvodu chýbajúcich informácií o opakovanom podávaní sa injekcie ProHance nesmú opakovať pokiaľ nie je interval medzi injekciami minimálne 7 dní.


Dojčatá staršie ako 6 mesiacov do 1 roka veku

Z dôvodu nevyvinutej funkcie obličiek u dojčiat do 1 roku sa má ProHance použiť u týchto pacientov iba po starostlivom zvážení a v dávka nesmie prekročiť 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Počas vyšetrenia sa nesmie použiť viac ako jedna dávka. Z dôvodu chýbajúcich informácií o opakovanom podávaní, sa injekcie ProHance nesmú opakovať pokiaľ nie je interval medzi injekciami minimálne 7 dní.


U detí mladších ako 6 mesiacov sa používanie na celotelovú MRT neodporúča.


Starší pacienti (vo veku 65 rokov a starší)

Úprava dávky sa nepovažuje za nevyhnutnú. U starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť (pozri časť

4.4).


Spôsob podania


ProHance sa podáva vnútrožilovou injekciou.


V záujme kvantitatívnej aplikácie celej dávkysa odporúča po injekcii gadoteridolu následne aplikovať 5 ml fyziologického roztoku chloridu sodného.

Zosilnenie kontrastu pri MRT trvá 1 hodinu od podania ProHance.

V prípade, že treba vyšetrenie zopakovať, je potrebné dodržať šesťhodinový interval, ktorý umožní vylúčenie ProHancez organizmu.


Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku

Pokyny na prípravu lieku pred podaním lieku, pozri časť 6.6.


4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na gadoteridol, na ktorúkoľvek z pomocných látok ProHancealebo na iné kontrastné látky obsahujúce gadolínium.

Doposiaľ nie sú dostatočné skúsenosti s podávaním u malých detí mladších ako 6 mesiacov, preto je použitie ProHanceu týchto detí kontraindikované.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti s anamnézou alergie, poliekovými reakciami alebo ďalšími hypersenzitivite podobnými reakciami majú byť dôsledne sledovaní počas podávania lieku a celého vyšetrovania. V závislosti od stavu pacienta, vyšetrujúci lekár zváži ďalší potrebný čas sledovania. Počas použitia gadoteridolu, rovnako ako počas použitia iných chelátov gadolínia, boli hlásené anafylaktické (anafylaktoidné) hypersenzitívne reakcie. Tieto reakcie mali rôzny stupeň závažnosti, vrátane anafylaktického šoku a smrti. Tieto reakcie postihovali jeden alebo viac telesných systémov, hlavne respiračný, kardiovaskulárny a/alebo mukokutánny. Veľmi zriedkavo bol hlásený anafylaktický šok po použití gadoteridolu.


Pri použití ProHance musí byť vždy k dispozícii medikácia a pomôcky na prvú pomoc (vrátane endotracheálnej trubice a respirátora).

Po aplikácii ProHance sa u niektorých pacientov pozorovali prechodné zmeny v sérovej hladine železa, ale jeho hladina sa celkovo pohybovala v normálnom rozsahu. Nie je známe, či to má nejaký klinický význam


Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s vážne poškodenou funkciou obličiek, nakoľko sa ProHance vylučuje obličkami.


Poškodená funkcia obličiek

Pred podaním ProHance sa odporúča, aby sa všetci pacienti podrobili skríningu

dysfunkcie obličiek pomocou laboratórnych vyšetrení.


U pacientov s akútnym alebo chronickým ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR 30

ml/min/1,73 m2) sú hlásenia o nefrogénnej systémovej fibróze (NSF) spojenej s používaním

niektorých kontrastných látok obsahujúcich gadolínium. Pacienti, ktorí podstupujú transplantáciu

pečene sú vystavení osobitnému riziku, pretože výskyt akútneho renálneho zlyhania je v tejto skupine

vysoký. Keďže pri používaní ProHance existuje možnosť výskytu NSF u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek a u pacientov v perioperačnom období transplantácie pečene, sa

má preto používať iba po starostlivom zhodnotení pomeru rizika k prínosu a ak je diagnostická

informácia nevyhnutná a nedá sa získať nekontrastným zobrazovaním MRT.


Hemodialýza krátko po podaní ProHance môže byť prospešná na odstránenie ProHance z organizmu. Neexistujú dôkazy, ktoré podporujú zavedenie hemodialýzy na prevenciu aleboliečbu NSF u pacientov, u ktorých sa doposiaľ hemodialýza nevykonávala.


Dojčatá staršie ako 6 mesiacov

Z dôvodu nevyvinutej funkcie obličiek u dojčiat do 1 roku sa má u pacientov vo veku 6 až 12

mesiacov ProHance používať iba po starostlivom zvážení.


Starší pacienti

Keďže u starších pacientov môže byť renálny klírens gadoteridolu poškodený, je osobitne dôležité

pacientov vo veku 65 rokov a starších podrobiť skríningu dysfunkcie obličiek.


Ampulky a injekčné striekačky sa môžu použiť len raz. Nepoužitý injekčný roztok sa musí znehodnotiť.


Injekčné striekačky sa musia znehodnotiť, ak je akokoľvek poškodené tesnenie alebo keď nie sú vzduchotesné.


4.5. Liekové a iné interakcie


Doposiaľ nie sú známe interakcie gadoteridolus inými liekmi. Prebiehajúce klinické štúdie nepotvrdili žiadne klinicky významné ovplyvnenie hodnôt laboratórnych testov.

ProHancesa nesmie miešať s inými diagnostikami a liekmi.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

O používaní gadoteridolu u gravidných žien nie sú k dispozícii žiadne údaje. Štúdie na zvieratách

nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri 5.3).

ProHance sa nemá používať počas gravidity pokiaľ si klinický stav ženy nevyžaduje

použitie gadoteridolu.


Laktácia

Kontrastné látky obsahujúce gadolínium sa vylučujú do materského mlieka vo veľmi malých

množstvách (pozri časť 5.3). Pri klinických dávkach sa neočakávajú žiadne účinky na dojča vzhľadom

na malé množstvo vylúčené do materského mlieka a nízku absorpciu z čreva. Pokračovanie v dojčení

alebo prerušenie dojčenia na obdobie 24 hodín po podaní ProHance má byť na uvážení lekára a dojčiacej matky.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakokinetického a farmakodynamickýého profilu má ProHance zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky


Po použití ProHance boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky. Nežiaduce účinky z klinického skúšania sú uvedené v tabuľke s danou frekvenciou výskytu a nežiaduce účinky, ktoré boli spontánne hlásené, sú v tabuľke uvedené s frekvenciou „neznáme“. Žiadne nežiaduce účinky nemali frekvenciu výskytu vyššiu ako 2 %.


Trieda orgánového systému

Nežiaduce účinky


Časté

(≥1/100 až <1/10)


Menej časté

(≥1/1000 až <1/100)


Zriedkavé

(≥1/10,000 až <1/1000)


Neznáme

( z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systému


Anafylaktická/anafylaktoidná reakciaPsychické poruchyÚzkosť


Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy, parestézia, závraty, poruchy chuti

Psychické poškodenie, abnormálna koordinácia, kŕče

Strata vedomia, kóma, vazovagálne reakcie *

Poruchy oka


Zvýšené slzeniePoruchy ucha a labyrintuTinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnostiNodálna arytmia

Zastavenie srdca

Poruchy ciev


sčervenanie, hypotenziaPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínalaryngospazmus, dyspnoe, nádcha, kašeľ, apnoe, sťažené dýchanie

Zastavenie dýchania, pľúcny edém

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea

Sucho v ústach, vracanie

Bolesť brucha, opuch jazyka, svrbenie v ústach, gingivitída, riedka stolica


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Svrbenie, vyrážky, urtikária

Opuch tváre


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaMuskuloskeletálne stuhnutie


Poruchy obličiek a močových ciest
Akútne renálne zlyhanie**

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Bolesť v miest podania, malátnosť

Bolesť na hrudníku, pyrexia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


tachykardia
Opis vybraných nežiaducich účinkov


*Vazovagálna reakcia

Počas podávania alebo ihneď po podaní ProHance bola hlásená vazovagálna reakcia, ktorá môže v zriedkavých prípadoch vyústiť do vazovagálnej synkopy. Vazovagálna reakcia býva často spojená s emocionálnym stresom alebo bolestivým/nepríjemným stimulom (napr. vpich ihly pri vnútrožilovom podaní). Bežne prítomné sú symptómy ako nauzea, závraty a potenie. Vo vážnych prípadoch môže stav vyústiť do synkopy - pacienti majú bledú a spotenú kožu, poruchu vedomia a bradykardiu. Často pociťujú strach, nepokoj, slabosť a zvýšené slinenie.

Rozpoznanie tohto náhle vzniknutého stavu a diferenciálna diagnostika s hypersenzitívnou/anafylaktoidnou reakciou je nevyhnutná pre správnu terapiu vagálnej stimulácie.


**Akútne zlyhanie obličiek

Akútne zlyhanie obličiek bolo hlásené u pacientov s existujúcim vážnym renálnym poškodením.


Anafylaktická/anafylaktoidná reakcia:

Počas použitia gadoteridolu, rovnako ako počas použitia iných chelátov gadolínia, boli hlásené anafylaktické (anafylaktoidné) hypersenzitívne reakcie. Tieto reakcie mali rôzny stupeň závažnosti, vrátane anafylaktického šoku a smrti. Postihovali jeden alebo viac telesných systémov, hlavne respiračný, kardiovaskulárny a/alebo mukokutánny. Bežne prítomné symptómy boli- pocit zovretia a škriabania v hrdle, dyspnoe, hrudný diskomfort, návaly tepla, dysfágia, pocit pálenia, opuch hltanu alebo hrtanu a nízky tlak krvi


Po podaní ProHance sa hlásili ojedinelé prípady nefrogénnej systémovej fibrózy (NSF), väčšina z nich bola u pacientov, ktorým boli súbežne podané iné kontrastné látky obsahujúce gadolínium (pozri časť 4.4).

Pacientov, u ktorých sa vyskytli iné nežiaduce účinky, ako sú popísané v tejto informácii, je potrebné požiadať, aby to oznámili svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4.9. Predávkovanie


Doposiaľ nebol zaznamenaný ani jediný prípad predávkovania. Vzhľadom na to, nie je možné identifikovať príznaky a symptómy predávkovania. V klinických štúdiách sa nepozorovali žiadne symptómy spojené s vyššími dávkami, až do 0,3 mmol/kg.


V prípade predávkovania je potrebné pacienta monitorovať a liečiť symptomaticky.


ProHance možno odstrániť hemodialýzou. Neexistujú však dôkazy, že hemodialýza je vhodná na prevenciu nefrogénnej systémovej fibrózy (NSF).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Diagnostická paramagnetická kontrastná látka

ATC skupina: V08CA04


Gadoteridol je neiónová paramagnetická kontrastná látka na zvýšenie kontrastu obrazu pri vyšetrení magnetickou rezonančnou tomografiou. Po umiestnení do magnetického poľa gadoteridol znižuje T1 relaxačné časy v cieľových tkanivách. Pri odporúčanej dávke má tento efekt najväčšiu citlivosť v T1- vážených skenovacích sekvenciách.


Gadoteridol nepreniká intaktnou hematoencefalickou bariérou, preto sa nekumuluje v zdravých tkanivách mozgu, alebo iných léziách s normálnou krvnou bariérou mozgu, t.j. v cystách či zahojených pooperačných jazvách a pod. Porušenie hematoencefalickej bariéry alebo abnormálna vaskularita umožňuje akumuláciu gadoteridolu v léziách, ako sú nádory, abscesy a subakútne infarkty.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika intravenózne podaného prípravku zodpovedá u zdravých jedincov otvorenému dvojkompartmentovému modelu, s priemerným polčasom distribúcie 0,20 ± 0,04 hodín a eliminácie 1,57 ± 0,08 hodín.

Gadoteridol sa vylučuje hlavne renálnou cestou, 94,4 ± 4,8 % (priemer a štandardná odchýlka) podaného gadoteridolu sa vylúči do 24 hodín. Gadoteridol sa nemetabolizuje detekovateľným spôsobom in vivo.


Renálne a plazmatické hodnoty klírensu gadoteridolu (1,41 0,33 ml/min/kg a 1,50 0,35 ml/min/kg), sú prakticky identické, čo poukazuje na skutočnosť, že eliminačné kinetiky neovplyvňuje renálna pasáž a produkt sa vylučuje hlavne obličkami. Distribučný objem (204 58 ml/kg) zodpovedá obsahu extracelulárnej vody a klírens napovedá, že substancie prechádzajú glomelurárnou filtráciou.


Väzba na plazmatické proteíny sa u potkanov nedokázala.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické vlastnosti


Toxicita po jednej dávke

Tolerabilita po jednej intravenóznej dávke sa študovala na potkanoch, myšiach a psoch. Maximálna neletálna dávka po i.v. aplikácii bola 6 alebo 7 mmol/kg u myší a 5 alebo 10 mmol/kg u potkanov, v závislosti od koncentrácia gadoteridolu (1 alebo 0,5 mol/l), to znamená, že 0,5 mol/l roztok bol tolerovaný lepšie.


U psov bola maximálna neletálna dávka 5 mmol/kg alebo vyššia.


Toxicita po opakovanej aplikácii

Toxicita 0,5 mol/l injekčného roztoku gadoteridolu po opakovanej dennej i.v. aplikácii počas 2 týždňov sa sledovala u myší a psov.


Okrem toho sa u potkanov a psov študovala aj toxicita 1 mol/l injekčného roztoku gadoteridolu po opakovanej dennej i.v. aplikácii dlhšie ako 1 mesiac.


Mierne patologické zmeny sa zistili u myší po dávke 3 mmol/kg (t.j. približne 30 násobok štandardnej dávky u ľudí).


Po opakovanej aplikácii 6 mmol/kg potkanom niektoré zvieratá zomreli.


Dôležitý nález, ktorý sa objavil, je tvorba vakuol v tubuloch renálneho kortexu, ktorá je závislá od dávky (od dávky nad 0,3 mmol/kg).


U psov viedla opakovaná aplikácia tiež k difúznej cytoplazmatickej tvorbe vakuol v epitele tubulov renálneho kortexu.


Mutagénnosť

Mutagénne vlastnosti gadoteridolu sa študovali na skupine testov in vivo a in vitro. Nezistil sa žiaden mutagénny potenciál.


Karcinogénnosť

Štúdie karcinogenity sa nevykonali.


Reprodukčná toxicita

V štúdiách fertility, embryotoxicity, perinatálnej a postnatálnej fázy po i.v. aplikácii gadoteridolu potkanom a králikom sa získali poznatky o toxicite pre otca, matku a plod po dávkach medzi 6 a 10 mmol/kg (60 -100 násobne vyššie ako u ľudí).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


calteridolum calcicum, tromethamolum, 1 N acidum hydrochloricum a/alebo 1 N natrii hydroxidum (na úpravu pH), aqua ad iniectabilia.


6.2. Inkompatibility


ProHance sa nemá miešať so žiadnymi liekmi a ďalšími látkami.


6.3. Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15-30° C, chráňte pred svetlom a mrazom.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Injekčné liekovky uzatvorené sivou gumenou zátkou a hliníkovým obrubovým uzáverom.

Obsah: 5, 10, 15 a 20 ml

Naplnené injekčné striekačky s gumenou zátkou a polypropylénovým plunžerom.

Obsah 5, 10, 15 a 17 ml


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Liek treba pred podaním vizuálne skontrolovať. Používajte len číre roztoky, ampulky a jednorazové injekčné striekačky obsahujúce sfarbený/zakalený roztok alebo roztok s obsahom častíc sa musia vyradiť.

V prípade vyzrážania substancie vplyvom nižšej teploty treba liek ponechať minimálne hodinu pri izbovej teplote, kým nevznikne opäť číry bezfarebný až slabo žltkastý roztok.

Jednorazové injekčné striekačky so zamrznutým roztokom treba vyradiť.

Fľašky s prepichovacou zátkou sú určené na jednorazové použitie. Kontrastný roztok, ktorý nebol spotrebovaný v priebehu jedného vyšetrovacieho cyklu, sa musí zničiť.


Pre používanie plnených striekačiek platia nasledovné pokyny:

Plnená injekčná striekačka sa musí vybrať z obalu a pripraviť na použitie bezprostredne pred vyšetrením.


Na použitie 100 fľašiek platia okrem toho nasledovné informácie:

Kontrastná látka sa musí aplikovať iba za použitia injektomatu. Hadice, ktoré vedú od injektomatu k pacientovi (pacientove hadice) sa musia vymeniť pred každým vyšetrením. Akýkoľvek zvyšok kontrastnej látky, ktorá zostane vo fľaške sa musí na konci vyšetrovacieho dňa znehodnotiť spolu so spojovacími hadicami a všetkými zložkami injektorového systému určeného na jedno použitie. Dodržiavať sa musia všetky ďalšie návody, ktoré špecifikoval výrobca zariadenia.


Na záznam z vyšetrenia pacienta sa má nalepiť odlepovací označovací štítok z injekčných

liekoviek/injekčných striekačiek, aby bolo možné presne zaznamenať, ktorá kontrastná látka obsahujúca gadolínium sa použila. Má sa zaznamenať aj použitá dávka.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bracco Imaging Deutschland GmbH

78467 Konstanz

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


48/0226/00-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE /DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


15.07.2000

Neobmedzená platnosť registrácie


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU8ProHance