+ ipil.sk

Prokanazol 100 mgPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Prokanazol100 mg

tvrdé kapsuly

itrakonazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťváš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre

používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Prokanazol 100 mg a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Prokanazol 100 mg

 3. Ako užívať Prokanazol 100 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Prokanazol 100 mg

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Prokanazol 100 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Prokanazol 100 mg je indikovaný na liečbu plesňových infekcií pošvy, kože, ústnej dutiny, očí, nechtov a vnútorných orgánov.


Liečivo je itrakonazol, patriaci do nasledujúcej farmakoterapeutickej skupiny liekov: antimykotiká na systémové použitie, triazolové deriváty.

Itrakonazol je veľmi účinný na celý rad infekcií spôsobených kvasinkami a plesňami.

Vykazuje veľkú afinitu pre veľmi keratinizované tkanivá, ako koža a nechty, ako aj pre vaginálnu sliznicu.


Terapeutické hladiny itrakonazolu zostávajú v koži počas dvoch až štyroch týždňov nasledujúcich po ukončení liečby v závislosti na dĺžke jej trvania.


V pošvovom tkanive sa itrakonazol môže zistiť počas dvoch až troch dní, tiež v závislosti od dĺžky liečby.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Prokanazol 100 mg


Neužívajte Prokanazol 100 mg:

 • Ak ste alergický na itrakonazol alebo na ktorúkoľvek z dalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.)

 • Ak ste tehotná alebo môžete otehotnieť, jedine váš lekár môže rozhodnúť, či potrebujete tento liek (pozri nižšie časť “Tehotenstvo a Dojčenie”.)

Neužívajte tento liek, ak sa u vás vyskytne niektorý z vyššie uvedených stavov. Ak si nie ste niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete kapsuly itrakonazolu užívať.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní

Prokanazolu 100 mg:

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek:

 • ak ste niekedy mali problém s obličkami. Váš lekár môže dávku kapsúl zmeniť.

 • ak ste niekedy mali problém s pečeňou, ako je zožltnutie kože (žltačka). Dávka kapsúl sa môže zmeniť. Okamžite prestante užívať kapsuly a povedzte vášmu lekárovi, ak spozorujete pri užívaní tohto lieku nechutenstvo, pocit nevoľnosti (nauzea), vracanie, cítíte sa nezvyčajne unavený, bolesť brucha, bolesť svalov, zožltnutie kože a očných bielkov, nezvyčajne tmavý moč, svetlú stolicu alebo vypadávanie vlasov.

 • ak ste niekedy mali problémy so srdcom, vrátane srdcového zlyhania (tiež nazývané kongestívne srdcové zlyhanie alebo CHF). Kapsuly itrakonazolu môžu tento stav zhoršiť. Ak sa po užití tohto lieku u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov ako:

 • dýchavičnosť

 • neočakávané zvýšenie telesnej hmotnosti

 • opuch nôh alebo brucha

 • cítíte sa nezvyčajne unavený

 • nočné prebúdzanie kvôli dýchavičnosti

prestaňte užívať kapsuly itrakonazolu a okamžite informujte svojho lekára. Môžu to byť príznaky srdcového zlyhania.

Deti a starší pacienti:

Kapsuly itrakonazolu sa bežne nepodávajú deťom a starším pacientom. Avšak váš lekár ich môže predpísať v ojedinelých prípadoch.

Krvné testy:

Ak vaša liečba kapsulami itrakonazolu je určená na viac ako jeden mesiac, môže váš lekár skontrolovať vašu pečeň krvnými testami.

Užívanie iných liekov:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo rastlinných liekov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Najmä, neužívajte tento liek a povedzte svojmu jmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liečiv

 • liečivá na liečbu sennej nádchy alebo alergií, ako sú terfenadín, astemizol a mizolastín;

 • liečivá na zníženie cholesterolu, ako sú atorvastatín, lovastatín alebo simvastatín; liečivá používané na liečbu porúch srdcového rytmu, ako sú chinidín alebo dofetilid;

 • liečivá na liečbu angíny pectoris (ochorenie srdca prejavujúce sa záchvatmi bolesti na hrudi) a vysokého krvného tlaku, ako sú bepridil a nisoldipín;

 • liečivá na liečbu migrény, ako sú eletriptan, dihydroergotamín a ergotamín;

 • cisaprid – liečivo na liečbu ochorení žalúdka a čriev;

 • ergometrín (ergonovín), a metylergometrín (metylergonovín) – liečivá používané na zastavenie krvácania po pôrode;

 • levacetylmetadol – liečivá na liečbu drogovej závislosti (opiátová závislosť);

 • midazolam (cez ústa) alebo triazolam liečivá používané na liečbu úzkosti a porúch spánku;

 • pimozid a sertindol – liečivá používané na liečbu psychotických porúch.


Nezačínajte užívať kapsuly itrakonazolu a okamžite informujte svojho lekára ak užívate niektoré z vyššie uvedených liečiv.


Informujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať, alebo ak už užívate niektoré z nasledujúcich liečiv. Môžu rapídne znížiť účinnosť itrakonazolu:

 • liečivá na liečbu tuberkulózy, ako sú rifampicín, rifabutín alebo izoniazid;

 • liečivá na liečbu epilepsie, ako sú fenytoín, karbamazepín alebo fenobarbital;

 • ľubovník bodkovaný (rastlinný liek).

Neužívajte kapsuly itrakonazolu počas 2 týždňov od skončenia užívania týchto liečiv.


Lieky na tráviace ťažkosti, žalúdočné vredy alebo pálenie záhy môžu mať vplyv na tvorbu žalúdočnej kyseliny. Aby sa liek v tele primerane vstrebal, musí byť v žalúdku dostatočné množstvo kyseliny. Z tohto dôvodu sa majú lieky, ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu, užiť najmenej 2 hodiny pred užitím kapsúl itrakonazolu alebo sa nemajú užiť skôr, ako 2 hodiny po užití kapsúl itrakonazolu. Z toho istého dôvodu, ak užívate lieky, ktoré zastavujú tvorbu žalúdočnej kyseliny, zapite kapsuly itrakonazolu kolovým nápojom.

Informujte svojho lekára pred začatím užívania, alebo ak už užívate niektoré z vyššie uvedených liečiv. Môžu rapídne znížiť účinnosť itrakonazolu.

Informujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať, alebo ak už užívate niektoré z nasledujúcich liečiv. Môže byť potrebné upraviť dávku itrakonazolu alebo vášho iného lieku:


 • liečivá na liečbu úzkosti, porúch spánku (trankvilizéry), ako sú buspirón, alprazolam alebo brotizolam;

 • liečivá na liečbu rakoviny, ako sú busulfán, docetaxel, trimetrexát a skupina liekov zvaných ‘alkaloidy z rodu Vinca’;

 • liečivá, ktoré spomaľujú zrážanlivosť krvi (antikoagulanciá), ako je warfarín;

 • liečivá na liečbu HIV, ako sú ritonavir, indinavir a sachinavir. Nazývajú sa antivírusové inhibítory proteázy;

 • liečivá proti bakteriálnym infekciám, ako sú klaritromycín alebo erytromycín;

 • liečivá, ktoré účinkujú na srdce a cievy, ako sú digoxín alebo dizopyramid, cilostazol alebo ‘blokátory kalciového kanála ako sú dihydropyridíny a verapamil;

 • liečivá používané na liečbu rôznych zápalov, astmy alebo alergií (podávané ústami alebo injekčne) ako sú metylprednizolón, flutikazón, budezonid alebo dexametazón;

 • liečivá bežne užívané po transplantácií orgánov ako sú cyklosporín, takrolimus alebo rapamycín, tiež nazývaný sirolimus;

 • alfentanil a fentanyl - proti bolesti;

 • ebastín – na liečbu alergií;

 • halofantrín – na liečbu malárie;

 • reboxetín - na liečbu depresie;

 • repaglinid - na liečbu cukrovky;

 • midazolam podaný do žily kvôli utlmeniu alebo uspatiu pred vyšetrením alebo operáciou.

Informujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať, alebo ak už užívate niektoré z vyššie uvedených liečiv. Môže byť potrebné upraviť dávku kapsúl itrakonazolu alebo vášho iného lieku.


Užívanie Prokanazolu 100 mg s jedlom a nápojmi:

Itrakonazol užívajte vždy bezprostredne po jedle kvôli optimálnej absorpcii (vstrebaniu).


Tehotenstvo a dojčenie


 • Neužívajte Prokanazol 100 mg ak ste tehotná, len ak to nepovolí váš lekár. Mali by ste používať vhodné antikoncepčné prostriedky, aby ste zabezpečili, že neotehotniete počas liečby Prokanazolom.

 • Liečivo v kapsulách Prokanazolu zostáva vo vašom tele na nejakú dobu potom, čo ste ich prestali užívať. Po ukončení liečby je potrebné používať antikoncepčné prostriedky až po prvý normálny menštruačný cyklus (menštruačné krvácanie). Poraďte sa so svojim lekárom, aký typ antikoncepcie by ste mali použiť.

 • Ak počas liečby kapsulami Prokanazol otehotniete, prestaňte užívať tento liek a hneď o tom informujte svojho lekára.

 • Nedojčite, kým užívate kapsuly Prokanazol, keďže malé množstvo lieku môže preniknúť do materského mlieka. Poraďte sa so svojim lekárom.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Prokanazol kapsuly môžu spôsobiť, že sa budete cítiť unavený a môžu sa u vás vyskytnúť poruchy videnia alebo strata sluchu. Ak sa vás to týka, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Prokanazolu :

Tento liek obsahuje sacharózu. Ak vám niekedy lekár povedal, že neznášate niektoré druhy cukrov, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ Prokanazol 100 mg


Vždy užívajte Prokanazol presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Spôsob a cesta podania:

Itrakonazol sa musí užiť bezprostredne po jedle kvôli optimálnej absorpcii. Kapsuly sa majú prehltnúť a zapiť malým množstvom vody.


Frekvencia a dĺžka trvania liečby:

Počet kapsúl a dĺžka trvania liečby bude závisieť na druhu plesne a lokalizácii infekcie. Váš lekár vám presne povie, akú dávku máte užiť.


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najčastejšie frekvencie dávok:


DRUH INFEKCIE

POČET KAPSÚL DENNE

TRVANIE

Infekcie pošvy

2 kapsuly (200 mg itrakonazolu) dvakrát denne alebo

2 kapsuly (200 mg itrakonazolu) raz denne

1 deň


3 dni

Infekcie kože

2 kapsuly (200 mg itrakonazolu) raz denne alebo

1 kapsula (100 mg itrakonazolu) raz denne

7 dní


15 dní

Ak je na dlaniach rúk alebo na chodidlách tenká vrstva novoutvoreného tkaniva (kalusu), môže byť potrebné užívať 2 kapsuly (200 mg itrakonazolu) dvakrát denne počas 7 dní, alebo 1 kapsulu (100 mg itrakonazolu) raz denne počas jedného mesiaca.

Infekcie ústnej dutiny

1 kapsula (100 mg itrakonazolu) raz denne

15 dní

Infekcie vnútorných orgánov

Vyššie dávky

Dlhšie obdobie


Pri liečbe infekcií nechtov v závislosti na vašich špecifických potrebách, môže váš lekár zvoliť kontinuálnu alebo pulzovú liečbu:


DRUH INFEKCIE

POČET KAPSÚL DENNE

TRVANIE

Kontinuálna liečba nechtov

2 kapsuly (200 mg itrakonazolu) raz denne

3 mesiace


Zmena musí byť v súlade s SPC dávkovaním.


Pulzová liečba nechtov

Týždeň 1

T

2

T

3

T

4

T 5

T

6

T

7

T

8

T 9

T 10

Infekcie nechtov na nohách, s infekciou nechtov na rukách alebo bez nej

Užívajte 2 kapsuly (200 mg itrakonazolu) dvakrát denne

Bez užíva-nia itrako-nazolu

Užívajte 2

kapsuly

(200 mg

itrakona-zolu)

dvakrát denne

Bez užívania itrakona-zolu

Užívajte 2 kapsuly (200 mg itrakonazo-lu) dvakrát denne

Ukon-čenie liečby

Len infekcie nechtov na rukách

Užívajte 2 kapsuly (200 mg itrakonazolu) dvakrát denne

Bez užíva-nia itrako-nazolu

Užívajte 2 kapsuly (200 mg

itrakonazo-lu) dvakrát denne

Ukončenie liečby


Kedy môžete očakávať výsledky liečby:

Účinok liekov nie je okamžitý.


Pri infekciách kože lézie obvykle zmiznú niekoľko týždňov po tom, čo skončí liečba. Toto je charakteristické pre plesňové lézie, pretože liek zlikviduje pleseň, ale lézie zostanú, až kým sa nevytvorí nová koža.


Nechtové lézie zmiznú šesť až deväť mesiacov po ukončení liečby, pretože liek zlikviduje pleseň, ale nový necht rastie niekoľko mesiacov.

Neobávajte sa, ak nevidíte počas liečby žiadne zlepšenie.

Liek pretrváva v nechtoch niekoľko mesiacov a účinkuje.

Ukončite liečbu hneď ako vám to lekár povie, aj keď nepozorujete žiadne viditeľné známky zlepšenia.


Pri infekciách vnútorných orgánov môžu byť potrebné vyššie dávky a dlhšia doba liečby.


Nezabudnite užiť liek.

Pokiaľ vám lekár nepredpíše užívanie lieku inak, postupujte podľa týchto pokynov.

Váš lekár vám povie, ako dlho máte užívať Prokanazol 100 mg.

Neprerušujte liečbu skôr, ako vám to odporučí váš lekár, inak nemusí byť vyliečenie úplné.


Ak užijete viac Prokanazolu 100 mg ako máte:

Ak ste užili viac lieku Prokanazol 100 mg, než máte, kontaktujte okamžite svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Prokanazol 100 mg:

Užite vynechanú dávku ihneď, ako si na to spomeniete. Avšak ak už takmer nastal čas na ďalšiu dávku, vynechajte zabudnú dávku a pokračujte ďalej v užívaní tak, ako obvykle. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Prokanazol 100 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne alebo máte podozrenie na ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov, prestaňte užívať Prokanazol kapsuly a hneď o tom informujte svojho lekára. Môžete naliehavo potrebovať lekárske ošetrenie.

 • závažné alergické reakcie s príznakmi, ako sú vyrážka, urtikária (tiež známa ako žihľavka), závažné podráždenie pokožky, opuch tváre, pier, jazyka alebo inej časti tela. Môžu to byť príznaky ťažkej alergickej reakcie. Tieto súčinky sa vyskytujú u malého počtu osôb.

 • závažné kožné poruchy s odlupovaním a/alebo vyrážkou s malými pľuzgierikmi (s horúčkou) alebo pľuzgiere na koži, v ústach, na očiach a genitáliách, s horúčkou, triaškou, bolesťami svalov a celkovo sa necítite dobre. (Presná frekvencia, ako často sa môžu objaviť nie je známa)

 • mravčenie, necitlivosť alebo slabosť v končatinách (presná frekvencia, ako často sa to môže vyskytnuť nie je známa)

 • ťažká strata chuti do jedla, pocit nevoľnosti (nauzea), nevoľnosť (vracanie), nezvyčajná únava, bolesť brucha, svalová slabosť, zožltnutie kože alebo očných bielok (žltačka), nezvyčajne tmavý moč, svetlá stolica, alebo vypadávanie vlasov. Toto môžu byť príznaky ochorenia pečene. Tieto účinky sa vyskytujú u malého počtu osôb.

 • dýchavičnosť, neočakávané zvýšenie telesnej hmotnosti, opuchy nôh alebo brucha, neobvyklý pocit únavy alebo nočné prebudenie kvôli ťažkostiam nadýchnuť sa. Môžu to byť príznaky srdcového zlyhania. Dýchavičnosť môže byť tiež znakom tekutiny v pľúcach (čo sa deje len u malého počtu osôb).


Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)

 • bolesť brucha, nutkanie na vracanie (nauzea)


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

 • ťažkosti s menštruačným cyklom

 • bolesť hlavy, závraty

 • zápcha, hnačka, plynatosť, nevoľnosť (vracanie), poruchy trávenia, zmeny chute

 • opuch spôsobený nahromadením tekutiny pod kožou

 • neobvyklá strata vlasov alebo rednutie (alopécia)

 • sčervenanie, svrbenie, popraskanie alebo odlupovanie kože


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1000 osôb)

 • zvýšenie hodnôt pečeňových testov (preukázané pomocou krvných testov)

 • niektoré poruchy krvi, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania, modriny alebo infekcie

 • hučanie v ušiach

 • závažná bolesť v hornej časti brucha, často s nevoľnosťou a vracaním

 • horúčka alebo vysoká teplota


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené, ale presná frekvencia sa nedá určiť, a preto sú klasifikované ako neznáme:

 • zvýšená hladina tukov (triglyceridov) v krvi (preukázané krvnými testami)

 • bolesti svalov, bolesti kĺbov

 • poruchy erekcie

 • citlivosť kože na svetlo

 • strata sluchu (môže byť trvalá)

 • nižšia hladina draslíka v krvi (preukázané krvnými testami)

 • náhly únik moču alebo nutkanie na časté močenie

 • poruchy videnia zahŕňajúce rozmazané videnie a dvojité videnie


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Prokanazol 100 mg


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ºC.


Nepoužívajte Prokanazol 100 mg kapsuly po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo liek Prokanazol 100 mg obsahuje

Prokanazol 100 mg má formu tvrdých želatínových kapsúl, obsahujúcich mikrogranuly.


 • Liečivo je itrakonazol. Každá kapsula obsahuje 100 mg itrakonazolu (I.N.N.).

 • Ďalšie zložky sú:

- Obsah kapsuly: guľôčky cukru (kukuričný škrob a sacharóza), poloxamér 188 a hydroxypropylmetylcelulóza

- Obal kapsuly: indigo-karmín (E 132), chinolínová žltá (E 104), oxid titaničitý (E 171) a želatína.


Ako vyzerá Prokanazol 100 mg a obsah balenia

Liek je dostupný v blistroch so 4, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 28, 30, 32, 60 alebo 100 kapsulami, najväčšie balenie je pre použitie v nemocniciach.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


LadeePharma Slovakia s.r.o.

Prievozská 4D

821 09 Bratislava

Slovensko


Výrobca:

Laboratorios LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), ŠPANIELSKO


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Itraconazol Liconsa100 mg Hartkapseln

Bulharsko: Itraconazol Fungizol 100 mg Капсула, твърда

Česká republika: Itraconazol Universal Farma 100 mg

Nemecko: Itraconazol Aristo® 100 mg Hartkapseln

Španielsko: Itraconazol Normon 100 mg cápsulas duras EFG

Maďarsko: Itraconazol Universal Farma 100 mg kemény kapszula

Poľsko: Ipozumax

Portugalsko: Itraconazol Fungizol 100 mg cápsulas

Rumunsko: Itraconazol Universal Farma 100 mg, capsule

Slovenská republika: Prokanazol 100 mg

Spojené kráľovstvo: Itraconazole 100 mg Capsules


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.

6


Prokanazol 100 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Prokanazol100 mg

tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg itrakonazolu.

Pomocná látka: Každá tvrdá kapsula obsahuje 224,31 mg sacharózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdé kapsuly.

Tvrdé želatínové kapsuly č. 0, s nepriehľadným zeleným vrchnákom kapsuly a telom, obsahujúce žltasto-béžové okrúhle mikrogranuly.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


- Vulvovaginálna kandididóza,

- Orálna kandidóza,

- Dermatomykózy spôsobenéorganizmamicitlivýminaitrakonazol(Trichophyton spp.,Microsporumspp.,Epidermophytonfloccosum),naprtineapedis, tineacruris, tineacorporis, tineamanuum,

- Pityriasis versicolor,

- Onychomykózy spôsobené dermatofytmi a/alebo kvasinkami,

- Systémová kandidóza,

- Kryptokokálne infekcie (vrátane kryptokokálnej meningitídy). U imunosuprimovaných pacientov trpiacich na kryptokokózu a u pacientov s kryptokokózou CNS je itrakonazol indikovaný len ak sa zdá, že obvykle odporúčaná počiatočná liečba je nevhodná alebo neúčinná,

- Histoplazmóza,

- Aspergilóza. Itrakonazol sa môže používať na liečbu pacientov trpiacich na invazívnu aspergilózu, u ktorých sa zistilo, že nereagujú na liečbu amfotericínom B alebo netolerujú amfotericín B.

- UdržiavacialiečbaupacientovsAIDS, abysazabránilo relapsuzákladnejhubovejinfekcie, u ktorých sa zistilo, žerezistentníalebointolerantníkprvejlíniisystémovejantimykotickejterapie, jenevhodná, alebosaukázalabyťneúčinná.


V dôsledku PK vlastností, perorálne podávaný itrakonazol (kapsuly) sa nemá používať ako počiatočná liečba u pacientov s ťažkými, život ohrozujúcimi formami systémových mykóz. Perorálne formy sa majú používať ako pokračujúca liečba po počiatočnej liečbe s intravenóznym itrakonazolom (pozri časť 4.4).


Majú sa dodržať oficiálne pokyny na správne použitie fungicídnych liekov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania: perorálne použitie.


Pre maximálnu absorpciu liečiva má byť itrakonazol užívaný bezprostredne po jedle.


Kapsuly sa majú prehltnúť celé.


INDIKÁCIA

DÁVKA

TRVANIE LIEČBY

Gynekologické infekcie:- Vulvovaginálna kandidóza

200 mg 2-krát za deň alebo

200 mg 1-krát za deň1

1 deň

3 dni

Dermatologické/oftalmické indikácie:- Pityriasis versicolor

200 mg 1-krát za deň

7 dní

- Tinea corporis, tinea cruris

200 mg 1-krát za deň alebo

7 dní alebo


100 mg 1-krát za deň

15 dní1

- Tinea pedis, tinea manuum

100 mg 1-krát za deň

30 dní

- Orálna kandidóza

100 mg 1-krát za deň

15 dní1


1 U niektorých pacientov s oslabeným imunitným systémom, ako u neutropenických pacientov, pacientov s AIDS alebo u pacientov s transplantátom môže byť biodostupnosť perorálneho itrakonazolu znížená. V takýchto prípadoch môže byť potrebné dávku zdvojnásobiť.


Onychomykózy

Onychomykózy je možné liečiť pulzovou alebo kontinuálnou liečbou.


- Pulzová liečba(pozri nižšie uvedenú tabuľku):

Pulzová itrakonazolová liečba pozostáva z užívania dvoch kapsúl dvakrát denne (200 mg 2-krát za deň) počas jedného týždňa.


Pri liečbe infekcií nechtov na prstoch rúk sa odporúčajú dva pulzy a na liečbu infekcií nechtov na prstoch nôh tri pulzy. Každý pulz má byť oddelený trojtýždňovým obdobím bez liečby. Klinickú odpoveď je vidieť na raste nechtov po ukončení liečby.


Lokalizácia onychomykóz

Týždeň 1

Týždeň 2

Týždeň 3

Týždeň 4

Týždeň

5

Týždeň 6

Týždeň 7

Týždeň 8

Týždeň
9

Infekcie nechtov na nohách, s infekciou nechtov na rukách alebo bez nej

Prvý pulzový
cyklus

Bez užívania itrakonazolu

Druhý pulzový cyklus

Bez užívania itrakonazolu

Tretí

pulzový cyklus

Len infekcie nechtov na rukách

Prvý pulzový
cyklus

Bez užívania itrakonazolu

Druhý pulzový cyklus


- Kontinuálna liečba:

Dve kapsuly denne (200 mg 1-krát za deň) počas troch mesiacov.


Eliminácia itrakonazolu z tkaniva kože a nechtov je pomalšia než z krvnej plazmy. Optimálna klinická a mykologická odpoveď sa dosahuje za dva až štyri týždne po ukončení liečby pri infekciách kože a za šesť až deväť mesiacov po ukončení liečby pri infekciách nechtov.

Systémové mykózy(dávky sú rôzne v závislosti od mikroorganizmu spôsobujúceho infekciu)


Dĺžku liečby systémových plesňových infekcií určuje mykologická a klinická odpoveď na liečbu:


INDIKÁCIA

DÁVKA

TRVANIE LIEČBY

POZNÁMKY

Aspergilóza

200 mg 1-krát za deň

2-5 mesiacov

Zvýšenie dávky na 200 mg 2-krát za deň v prípade široko rozšírenej infekcie

Kandidóza

100-200 mg 1-krát za deň

3 týždne-7 mesiacov

Non-meningeálna kryptokokóza

200 mg 1-krát za deň

10 týždňov

Udržiavacia liečba (meningeálne prípady):

200 mg 1-krát za deň

Kryptokokálna meningitída

200 mg 2-krát za deň

2 mesiace-6 mesiacov

Histoplazmóza

200 mg 1-krát za deň

8 mesiacov200 mg 2-krát za deň
- Znížená gastrická acidita:

Absorpcia itrakonazolu je pri zníženej gastrickej acidite zhoršená. Informácie o pacientoch s achlórhydriou a pacientov užívajúcich supresory kyslej sekrécie alebo lieky neutralizujúce žalúdočnú kyselinu sú v časti 4.4.


Zhoršená absorpcia u pacientov s AIDS a neutropéniou môže viesť k zníženiu hladín itrakonazolu v krvi a k nedostatočnej účinnosti. V takýchto prípadoch môže byť indikované sledovanie hladiny v krvi a môže byť potrebné upraviť dávkovanie.


Použitie u detí

Itrakonazol sa nemá podávať deťom, keďže sú k dispozícii len nedostatočné údaje o používaní itrakonazolu u pediatrických pacientov (pozri časť 4.3).


Použitie u starších pacientov

Neodporúča sa.


Použitie u pacientov s poruchami funkcie pečene

K dispozícii sú len nedostatočné údaje o perorálnom používaní itrakonazolu u pacientov s poruchami funkcie pečene. Pri podávaní tohto lieku tejto populačnej skupine pacientov je potrebná opatrnosť. (pozri časť 5.2)


Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

K dispozícii sú len nedostatočné údaje o perorálnom používaní itrakonazolu u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Pri podávaní tohto lieku tejto populačnej skupine pacientov je potrebná opatrnosť.


4.3 Kontraindikácie


 • Prokanazol je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na itrakonazol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Súbežné podávanie nasledujúcich liekov s liekom Prokanazolje kontraindikované (pozri tiež časť 4.5):


 • Substráty metabolizované prostredníctvom CYP3A4, ktoré môžu predĺžiť QT-interval, napr. astemizol, bepridil, cisaprid, dofetilid, levacetylmetadol (levometadyl), mizolastín, pimozid, chinidín, sertindol a terfenadín sú kontraindikované pri užívaní lieku Prokanazol 100 mg tvrdé kapsuly. Súbežné podávanie môže spôsobiť zvýšenie plazmatických koncentrácií týchto substrátov, čo môže viesť k predĺženiu QT a zriedkavým výskytom torsade de pointes.

 • Inhibítory HMG-CoA reduktázy metabolizované prostredníctvom CYP3A4, ako sú atorvastatín, lovastatín a simvastatín.

 • Triazolam a perorálny midazolam.

 • Ergotové alkaloidy, ako sú dihydroergotamín, ergometrín (ergonovín), ergotamín a metylergometrín (methylergonovín).

 • Eletriptan.

 • Nisoldipin.

 • Prokanazol100 mg tvrdé kapsuly sa nemajú podávať pacientom s preukázanou ventrikulárnou dysfunkciou, ako kongestívne zlyhanie srdca (CHF), alebo s anamnézou CHF s výnimkou život ohrozujúcich prípadov alebo iných závažných infekcií. (Pozri časť 4.4)


 • Itraconazol nemá byť používaný počas gravidity (s výnimkou život ohrozujúcich prípadov (pozri časť 4.6).


Ženyvofertilnomveku, ktoré užívajú itrakonazol, by mali dodržiavaťúčinné antikoncepčnéopatrenia. Účinná antikoncepciabymalapokračovaťdomenštruáciepoukončení liečbyitrakonazolom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Skrížená precitlivenosť

Nie sú informácie o skríženej precitlivenosti medzi itrakonazolom a inými azolovými antimykotikami. Preto je potrebná opatrnosť pri predpisovaní kapsúl itrakonazolu pacientom, ktorí sú precitlivení na iné azolové deriváty.


Kardiálne účinky

V štúdii, v ktorej sa itrakonazol intravenózne podával zdravým jedincom, sa zaznamenalo prechodné asymptomatické zníženie ejekčnej frakcie ľavej komory. Tento stav odznel pred podaním ďalšej infúzie. Klinický význam tohto zistenia pre perorálne formy podávania itrakonazolu nie je známy.

Ukázalo sa, že itrakonazol má negatívny inotropný efekt a itrakonazol sa spája so záznamom o kongestívnom zlyhaní srdca. Zlyhanie srdca bolo zaznamenané v spontánnych hláseniach pri 400 mg celkovej dennej dávky častejšie než pri nižších celkových denných dávkach, čo naznačuje, že riziko zlyhania srdca môže vzrásť s celkovou dennou dávkou itrakonazolu.


Itrakonazol sa nemá používať u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo kongestívnym srdcovým zlyhaním v anamnéze, pokiaľ prínos jasne nepreváži riziko. Pri tomto posúdení prínosu/rizika je potrebné brať do úvahy faktory, ako je závažnosť indikácie, dávkovací režim (napr. celková denná dávka), a jednotlivé rizikové faktory u kongestívneho srdcového zlyhania. K týmto rizikovým faktorom patria srdcové ochorenia ako ischemické a chlopňové ochorenie, závažná pľúcna choroba, ako je chronická obštrukčná choroba pľuc, a zlyhanie obličiek a ďalšie edémové ochorenia. Títo pacienti by mali byť informovaní o príznakoch a symptómoch kongestívneho srdcového zlyhania, majú byť liečení s opatrnosťou a mali by sa u nich sledovať príznaky a symptómy kongestívneho srdcového zlyhania, ktoré sa vyskytnú počas liečby, itrakonazol by sa mal prestať užívať.


Blokátory kalciového kanála môžu mať negatívne inotropné účinky, ktoré sa môžu pridať k negatívnym účinkom itrakonazolu. Okrem toho môže itrakonazol inhibovať metabolizmus blokátorov kalciového kanála. Preto je potrebná opatrnosť pri súbežnom podávaní itrakonazolu a blokátorov kalciového kanála (pozri časť 4.5) z dôvodu zvýšeného rizika CHF.


Pečeňové účinky

V súvislosti s užívaním itrakonazolu sa vyskytli veľmi zriedkavé prípady závažnej hepatotoxicity, vrátane niekoľkých smrteľných prípadov akútneho zlyhania pečene. Väčšinu týchto prípadov tvorili pacienti s preexistujúcim ochorením pečene, liečení pre systémové infekcie, s inými významnými ochoreniami a/alebo užívajúci iné hepatotoxické lieky. Niektorí pacienti nemali žiadne zvyčajné rizikové faktory ochorenia pečene. Niektoré z týchto prípadov boli pozorované počas prvého mesiaca liečby vrátane niektorých počas prvého týždňa. U pacientov liečených itrakonazolom by sa malo zvážiť sledovanie hepatálnych funkcií. Pacienti by mali byť poučení, aby okamžite oznámili lekárovi prejavy a príznaky podozrenia na hepatitídu, ako sú: anorexia, nauzea, vracanie, únava, bolesti brucha alebo tmavý moč. U pacientov s takýmito prejavmi a príznakmi sa musí okamžite ukončiť liečba a musia sa vyšetriť hepatálne funkcie. Liečba itrakonazolom by sa nemala začať u pacientov so zvýšenou hladinou hepatálnych enzýmov, s aktívnym ochorením pečene, alebo u pacientov s hepatotoxicitou spôsobenou inými liekmi, pokiaľ očakávaný prospech neprevýši riziko poškodenia pečene. V takýchto prípadoch je nutné monitorovanie hepatálnych enzýmov.


Znížená acidita žalúdka

Absorpcia itrakonazolu je narušená, ak je žalúdočná acidita znížená. Pacienti užívajúci lieky neutralizujúce žalúdočnú kyselinu (napr. hydroxid hlinitý) musia tieto lieky užívať najmenej dve alebo viac hodín po užití itrakonazolu. Pacientom trpiacim achlórhydriou, ako sú niektorí pacienti s AIDS a pacienti liečení supresormi sekrécie kyseliny, ako H2-antagonistami alebo inhibítormi protónovej pumpy, sa odporúča zapiť itrakonazol kolovým nápojom.


Použitie u detí

Klinické údaje o použití kapsúl itrakonazolu u pediatrických pacientov sú obmedzené. Kapsuly itrakonazolu by nemali používať pediatrickí pacienti, pokiaľ potenciálny prínos liečby neprevýši možné riziká.


Použitie u starších pacientov

Klinické údaje o použití kapsúl itrakonazolu u starších pacientov sú obmedzené. Kapsuly itrakonazolu by nemali títo pacienti používať, pokiaľ potenciálny prínos liečby neprevýši možné riziká.

Poškodenie pečene

K dispozícii sú obmedzené údaje o použití itrakonazolu perorálnym podaním u pacientov s poruchou funkcie pečene. Opatrnosť je potrebná, ak sa liek podáva tejto skupine pacientov (pozri časť 5.2).


Poškodenie obličiek

K dispozícii sú obmedzené údaje o použití itrakonazolu perorálnym podaním u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Opatrnosť je potrebná, ak sa liek podáva tejto skupine pacientov. Biodostupnosť itrakonazolu po perorálnom podaní u pacientov s obličkovou neodstatočnosťou môže byť o niečo znížená. Dávka môže byť podľa potreby upravená.


Strata sluchu

Prechodná alebo trvalá strata sluchu bola hlásená u pacientov liečených itrakonazalom. Niektoré z týchto hlásení zahŕňajú súbežné podávanie chinidínu, ktoré je kontraindikované (pozri časť 4.3 a 4.5). Po ukončení liečbyobvykle dôjde k úprave sluchu, ale u niektorých pacientovpretrváva.


Imunodeficientní pacienti

U niektorých imunodeficientných pacientov (napr. neutropenických pacientov, u pacientov s AIDS alebo u pacientov po transplantácii orgánu) môže byť po perorálnom podaní znížená biologická dostupnosť perorálne podávaných kapsúl Prokanazol.


Pacienti so život ohrozujúcimi formami systémových mykóz

Kvôli PK vlastnostiam itrakonazolu (pozri časť 5.2) sa perorálne podávané kapsuly neodporúčajú ako počiatočná liečba život ohrozujúcich systémových mykóz.


Pacienti s AIDS

U pacientov s AIDS liečených kvôli systémovým mykózam, ako sú napr. sporotrichózy, blastomykózy, histoplazmózy alebo kryptokokózy (meningeálna a nemeningeálna), a u pacientov, ktorým hrozí riziko relapsu, je potrebné zvážiť nutnosť udržiavacej liečby.


Neuropatia

Keď sa prejaví neuropatia, ktorá môže súvisieť s itrakonazolom, liečba sa musí okamžite ukončiť.


Poruchy metabolizmu sacharidov

Tento liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, insuficiencie sacharózo-izomaltázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú tento liek užívať.


Skrížená rezistencia

U systémovej kandidózy, ak kmene rodu Candida rezistentné na flukonazol, sú podozrivé, nemožno predpokladať, že sú citlivé na itrakonazol, preto ich citlivosť by mala byť testovaná pred začatím liečby itrakonazolom.


Interakčný potenciál

Itrakonazol má potenciál pre klinicky významné liekové interakcie (pozri časť 4.5).Itrakonazol sa nemá používať počas 2 týždňov po ukončení liečby liekmi indikujúcimi CYP3A4 (rifampicín, rifabutín, fenobarbital, fenytoín, karbamazepín, Hypericumperforatum(ľubovník bodkovaný). Použitie itrakonazolu s týmito liekmi môže viesť k poklesu plazmatických hladín itrakonazolu a tým k zlyhaniu liečby.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lieky ovplyvňujúce absorpciu itrakonazolu

Lieky znižujúce gastrickú aciditu zhoršujú absorpciu itrakonazolu z kapsúl Prokanazol (pozri časť 4.4).


Liečivá ovplyvňujúce metabolizmus itrakonazolu

Itrakonazol sa metabolizuje prevažne prostredníctvom cytochrómu CYP3A4.


Štúdie zamerané na interakcie sa uskutočnili s rifampicínom, rifabutínom a fenytoínom, silnými induktormi CYP3A4. Keďže biodostupnosť itrakonazolu a hydroxy-itrakonazolu bola v týchto štúdiách znížená do takej miery, že sa mohla výrazne znížiť účinnosť, kombinácia itrakonazolu s týmito silnými induktormi enzýmov sa neodporúča. O iných induktoroch enzýmov, ako sú karbamazepín, Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný), fenobarbitál a izoniazid, nie sú dostupné žiadne oficiálne údaje zo štúdií, ale možno očakávať podobné účinky.


Silné inhibítory tohto enzýmu, napr. ritonavír, indinavír, klaritromycín a erytromycín môžu zvýšiť biodostupnosť itrakonazolu.


Účinok itrakonazolu na metabolizmus iných liečiv

Itrakonazol môže inhibovať metabolizmus liečiv metabolizovaných prostredníctvom cytochrómu skupiny 3A. To môže viesť k zvýšeniu a/alebo predĺženiu ich účinkov vrátane nežiaducich účinkov. Pri súčasnej medikácii by sa mali vziať do úvahy príslušné informácie o spôsobe podania. Po ukončení liečby sa plazmatické koncentrácie itrakonazolau postupne znižujú v závislosti od dávky a dĺžky trvania liečby (pozri časť 5.2). To by sa malo zohľadniť pri zvažovaní inhibičného účinku itrakonazolu na súbežne podávané lieky.


Príklady sú:

Liečivá, ktoré sú kontraindikované s itrakonazolom:

 • Astemizol, bepridil, cisaprid, dofetilid, levacetylmetadol (levometadyl), mizolastín, pimozid, chinidín, sertindol a terfenadín sú kontraindikované s liekom Prokanazol 100 mg tvrdé kapsuly, pretože súčasné užívanie môže spôsobiť zvýšenie plazmatických koncentrácií týchto substrátov, čo môže viesť k predĺženiu QT intervalu a zriedkavému výskytu torsade de pointes.

 • Inhibítory HMG-CoA reduktázy metabolizované prostredníctvom CYP3A4, ako sú atorvastatín, lovastatín a simvastatín.

 • Triazolam a perorálny midazolam.

 • Ergotové alkaloidy ako sú dihydroergotamín, ergometrín (ergonovín), ergotamín a metylergometrín (metylergonovín).

 • Eletriptan

 • Nisoldipin


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súčasnom podávaní itrakonazolu a blokátorov kalciového kanála kvôli zvýšenému riziku kongestívneho zlyhania srdca. Okrem možných farmakokinetických interakcií týkajúcich sa enzýmu CYP3A4, ktorý metabolizuje liečivo, môžu mať blokátory kalciového kanála negatívny inotropný efekt, ktorý môže potenciovať takýto efekt itrakonazolu.


Nasledujúce liečivá by sa mali užívať s opatrnosťou a počas liečby by sa mali sledovať ich plazmatické koncentrácie, účinky alebo nežiaduce účinky. Ak sa podávajú súčasne s itrakonazolom, ich dávka by sa mala v prípade potreby znížiť:

 • Perorálne antikoagulanciá;

 • Inhibítory HIV proteázy, ako sú ritonavir, indinavir, sakvinavir;

 • Niektoré antineoplastické látky, ako sú busulfan, docetaxel, trimetrexát a vinca alkaloidy;

 • Cytochrómom CYP3A4 metabolizované blokátory kalciového kanála, ako sú dihydropyridíny a verapamil;

 • Niektoré imunosupresíva: cyklosporín, takrolimus, rapamycín (tiež známy ako sirolimus);

 • Niektoré glukokortikoidy, ako sú budezonid, dexametazón, flutikazón a metylprednizolón;

 • Digoxín (pomocou inhibície P-glykoproteínu)

 • Iné: cilostazol, disopyramid, karbamazepín, buspirón, alfentanil, alprazolam, brotizolam, midazolam IV, rifabutín, ebastín, repaglinid, fentanyl, halofantrín, reboxetín, eletriptán.


Nezaznamenali sa žiadne interakcie medzi itrakonazolom a zidovudínom (AZT) a fluvastatínom.


Nezaznamenali sa žiadne indukčné účinky itrakonazolu na metabolizmus etinylestradiolu a noretisterónu.


Účinok na proteínové väzby

Štúdie in vitropreukázali, že pokiaľ ide o väzbu na plazmatické proteíny, nedochádza k interakciám medzi itrakonazolom a imipramínom, propranololom, diazepamom, cimetidínom, indometacínom, tolbutamidom a sulfametazínom.


4.6 Fertilita,gravidita a laktácia


Gravidita

Prokanazol 100 mg tvrdé kapsuly, sa nesmie užívať počas gravidity okrem život ohrozujúcich situácií, keď potenciálny prínos pre matku preváži možné riziko pre plod (pozri časť 4.3).


V štúdiách so zvieratami itrakonazol preukázal reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


K dispozícii sú len obmedzené informácie o použití itrakonazolu počas tehotenstva. Počas sledovania po uvedení lieku na trh boli zaznamenané a hlásené prípady vrodených chýb. Tieto prípady zahŕňali malformácie kostry, pohlavných a močových ciest, kardiovaskulárne malformácie, malformácie očí, ako aj chromozomálne a viacnásobné malformácie. Príčinná súvislosť s liečbou itrakonazolom nebola zistená.


Epidemiologické údaje o vystavení sa itrakonazolu počas prvého trimestra gravidity – predovšetkým u pacientok s krátkodobou liečbou vulvovaginálnej kandidózy – nepreukázali zvýšené riziko malformácií v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá nebola vystavená žiadnej známej teratogénnej látke.


Ženy vo fertilnom veku

Ženy vo fertilnom veku, ktoré užívajú Prokanazol 100 mg tvrdé kapsuly, by mali používať vhodné antikoncepčné prostriedky. S účinnou antikoncepciou je nutné pokračovať až do prvej menštruácie nasledujúcej po ukončení liečby Prokanazolom.


Laktácia

Veľmi malé množstvo itrakonazolu sa vylučuje do ľudského mlieka. A preto očakávaný prínos terapie kapsulami itrakonazolu by sa mal zvážiť kvôli potenciálnemu riziku dojčenia. V prípade pochybností pacientka nesmie dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduceúčinky


Nežiaduce účinky uvedené nižšie boli hlásené v klinických štúdiách s kapsulami itrakonazolu a/alebo zo spontánnych hlásení zo skúseností po ovedení lieku na trh pre všetky liekové formy itrakonazolu.


V klinických štúdiách zahŕňajúcich 2104 itrakonazolom liečených pacientov na dermatomykózy alebo onychomykózy, mali najčastejšie hlásené nežiaduce účinky gastrointestinálny, dermatologický a hepatálny charakter.


V nižšie uvedenej tabuľke sú nežiaduce účinky zoradené podľa orgánových tried. V rámci každej z orgánových tried sú nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie výskytu podľa nasledujúcich konvencií:


Veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Nežiaduce účinky


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

Leukopénia

Veľmi zriedkavé

Neutropénia, trombocytopéniaPoruchy imunitného systému

Menej časté

Hypersenzitivita*

Neznáme

Angioneurotický edém, anafylaktická reakcia, anafylaktoidná reakcia, sérová choroba


Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme

Hypokaliémia; hypertriglyceridémia


Poruchy nervového systému

Menej časté

Bolesť hlavy, závrat, parestézia

Zriedkavé

Hypoestézia

Neznáme

Periférna neuropatia*


Poruchy oka

Zriedkavé

Poruchy videnia

Neznáme

Rozmazané videnie a dvojité videniePoruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé

Tinnitus

Neznáme

Prechodná alebo trvalá strata sluchu*


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

Kongestívne zlyhanie srdca*


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme

Pľúcny edém


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Abdominálna bolesť, nauzea

Menej časté

vracanie, hnačka, dyspepsia, zápcha, dysgeúzia, flatulencia

Zriedkavé

Pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Hyperbilirubinémia, zvýšená hladina alanínaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy

Zriedkavé

Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov

Neznáme

Hepatotoxicita*, akútne zlyhanie pečene*, hepatitída,


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Kožná vyrážka,

Menej časté

Urtikária, alopecia, pruritus

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, exfoliatívna dermatitída, leukocytoklastická vaskulitída, fotosenzitivita


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

Myalgia, artralgia


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé

Polakizúria

Neznáme

Inkontinencia moču


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Menštruačné poruchy

Neznáme

Erektilná dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

Edém

Zriedkavé

Pyrexia

* pozri časť 4.4.


4.9 Predávkovanie


Nie sú dostupné žiadne údaje. V prípade náhodnej intoxikácie by sa mali vykonať podporné opatrenia vrátane výplachu žalúdka počas prvej hodiny nasledujúcej po požití. Ak sa to považuje za vhodné, môže sa pacientovi podať živočíšne uhlie. Itrakonazol nemožno odstrániť hemodialýzou a nie je známe žiadne špecifické antidotum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antimykotiká na systémové použitie, triazolové deriváty.

ATC kód: J02A C02


Mechanizmus účinku

Itrakonazol inhibuje plesňovú 14-demetylázu, ktorá má za následok depléciu ergosterolu a narušenie syntézy membrán plesní.


Farmakokinetický a farmakodynamický vzťah

Farmakokinetický a farmakodynamický vzťah itrakonazolu a triazolov je vo všeobecnosti málo pochopený a je komplikovaný obmedzeným pochopením fungicídnej farmakokinetiky.


Mechanizmus (mechanizmy) rezistencie

Rezistencia plesní na azoly sa rozvíja pomaly a je často výsledkom viacerých genetických mutácií. Mechanizmy, ktoré boli opísané, sú

 • nadmerná expresia ERG11, génu, ktorý kóduje 14-alfa-demetylázu (cieľový enzým),

 • bodové mutácie ERG11, ktoré vedú k zníženej afinite 14-alfa-demetylázy k itrakonazolu,

 • nadmerná expresia transportéra lieku vyúsťujúca do zvýšeného efluxného systému itrakonazolu z buniek plesní (t. j. odstránenie itrakonazolu z jeho cieľa),

 • skrížená rezistencia. Skrížená rezistencia medzi azolovými antimykotikami bola pozorovaná u druhov Candida, avšak rezistencia jedného člena tejto triedy neznamená nevyhnutne rezistenciu na iné azoly.


Body zlomu


Body zlomu itrakonazolu ešte neboli pre plesne stanovené použitím metód EUCAST.


Použitím metód CLSI boli body zlomu pre itrakonazol stanovené len pre kmene Candidaz povrchových mykotických infekcií. Body zlomu CLSI sú: citlivosť 0,125 mg/l a rezistencia >1 mg/l.


Prevalencia získanej rezistencie sa môže u vybraných druhov geograficky a časovo meniť a sú potrebné lokálne informácie o rezistencii, hlavne pri liečbe závažných infekcií. Podľa potreby sa má vyhľadať rada odborníka keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečiva aspoň u niektorých typov infekcií je neistá.


Citlivosť plesne in vitrona itrakonazol je ovplyvnená veľkosťou inokula, inkubačnou teplotou, fázou rastu plesne a použitou živnou pôdou. Preto sa môžu zistiť značné rozdiely itrakonazolu v hodnotách minimálnej inhibičnej koncentrácie. Citlivosť v nižšie uvedenej tabuľke je založená na MIC90< 1 mg itrakonazolu/l. Nie je žiadna korelácia medzi citlivosťou in vitroa klinickou účinnosťou.


Často citlivé kmene

Aspergillus spp.2

Blastomyces dermatitidis1

Candida albicans

Candida parapsilosis

Cladosporium spp.

Coccidioides immitis1

Cryptococcus neoformans

Epidermophyton floccosum

Fonsecaea spp. 1

Geotrichum spp.

Histoplasma spp.

Malassezia (pôvodne Pityrosporum) spp.

Microsporum spp.

Paracoccidioides brasiliensis1

Penicillium marneffei1

Pseudallescheria boydii

Sporothrix schenckii

Trichophyton spp.

Trichosporon spp.

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Candida glabrata3

Candida krusei

Candida tropicalis3

Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Absidia spp.

Fusarium spp.

Mucor spp.

Rhizomucor spp.

Rhizopus spp.

Scedosporium proliferans

Scopulariopsis spp.


1 Tieto mikroorganizmy je možné nájsť u pacientov, ktorí sa vrátili z ciest mimo Európy.

2 Boli hlásené na itrakonazol rezistentné kmene Aspergillus fumigatus.

3 Prirodzená stredná citlivosť.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecné farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika itrakonazolu bola študovaná u zdravých dobrovoľníkov, u špeciálnych populačných skupín a u pacientov po jednorazovom a opakovanom podaní. Itrakonazol sa vo všeobecnosti rýchlo absorbuje. Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú za 2 až 5 hodín po perorálnom podaní. Itrakonazol podlieha rozsiahlej metbolizácii v pečeni na veľké množstvo metabolitov. Hlavným metabolitom je hydroxy-itrakonazol s dvojnásobne vyššími plazmatickými koncentráciami ako má nezmenené liečivo. Priemerný polčas eliminácie itrakonazolu je približne 17 hodín po jednorazovom podaní a zvyšuje sa na 34 – 42 hodín po opakovanom podaní. Farmakokinetika itrakonazolu je nelineárna a vykazuje po opakovanom podávaní kumuláciu v plazme. Rovnovážny stav je obvykle dosiahnutý za 15 dní s hodnotami Cmax a AUC 4 až 7-krát vyššími, než sú hodnoty po jednej dávke. Po ukončení liečby klesnú plazmatické koncentrácie až na nezistiteľné koncentrácie do 7 dní. Klírens itrakonazolu klesá pri vysokých dávkach vďaka saturačnému mechanizmu pečeňového metabolizmu.Itrakonazol sa vylučuje vo forme neúčinných metabolitov močom v asi 35 % v priebehu jedného týždňa a v asi 54 % stolicou.


Absorpcia

Itrakonazol sa po preorálnom podaní rýchlo absorbuje. Maximálne plazmatické hladiny nezmeneného liečiva sa dosahujú 2 až 5 hodín po perorálnom podaní. Pozorovaná absolútna biodostupnosť itrakonazolu je približne 55 %. Biologická dostupnosť perorálneho itrakonazolu je maximálna pri užití kapsúl ihneď po hlavnom jedle.


Distribúcia

Väčšina itrakonazolu v plazme je viazaná na plazmatické proteíny (99,8 %), predovšetkým na albumín (99,6 % pre hydroxylované deriváty). Itrakonazol vykazuje taktiež značnú afinitu k lipidom. Len 0,2 % itrakonazolu prítomného v plazme sa vyskytuje vo voľnej forme. Itrakonazol je distribuovaný do rozsiahleho kompartmentu (> 700 l), čo svedčí o jeho extenzívnej distribúcii do tkanív: zistilo sa, že koncentrácie v pľúcach, obličkách, pečeni, kostiach, žalúdku, slezine a svaloch sú 2-3x vyššie ako zodpovedajúce plazmatické koncentrácie. Pomer hodnôt v mozgu a v plazme bol približne 1, nameraný u psov bíglov. Vychytávanie v keratínových tkanivách, obzvlášť v koži, je až 4x vyššie ako v plazme.


Biotransformácia

Itrakonazol sa extenzívne metabolizuje v pečeni na veľké množstvo metabolitov. Jedným z hlavných metabolitov je hydroxy-itrakonazol, ktorý má in vitroantimykotickú aktivitu porovnateľnú s itrakonazolom. Plazmatické koncentrácie hydroxylovaných metabolitov sú približne dvojnásobné ako pri itrakonazole.

Ako sa ukázalo v štúdiáchin vitro, CYP3A4 je hlavným enzýmom, ktorý je zodpovedný za metabolizmus itrakonazolu.


Eliminácia

Itrakonazol sa vylučuje vo forme neúčinných metabolitov v priebehu 1 týždňa z približne 35 % močom a približne 54 % stolicou. Renálna exkrécia nezmeneného liečiva predstavuje menej než 0,03 % dávky, zatiaľ čo exkrécia nezmeneného liečiva stolicou sa pohybuje v rozmedzí od 3-18 % dávky. Pri vyššom dávkovaní sa klírens itrakonazolu zníži v dôsledku saturačného mechanizmu počas metabolizovania v pečeni.

Absorpcia itrakonazolu tkanivami obsahujúcimi keratín, najmä v koži, je až štyrikrát vyššia, ako sú plazmatické hladiny, a eliminácia itrakonazolu súvisí s regeneráciou kože. Zatiaľ čo po ukončení liečby sa plazmatické hladiny itrakonazolu znížia pod detegovateľnú hodnotu v priebehu 7 dní, v koži je možné nájsť terapeutické hladiny liečiva ešte 2-4 týždne po ukončení 4-týždňovej liečby. Hladiny itrakonazolu sa našli v nechtovom keratíne týždeň po začiatku liečby a pretrvávajú v ňom ešte najmenej šesť mesiacov po ukončení trojmesačnej liečby.


Špeciálne populačné skupiny

Hepatálna insuficiencia: farmakokinetická štúdia s podaním jednej 100 mg dávky itrakonazolu (jedna 100 mg kapsula) sa uskutočnila na 6 zdravých a 12 cirhotických dobrovoľníkoch. Nenašli sa štatisticky významné rozdiely v AUCmedzi týmito dvoma skupinami. Štatisticky významná redukcia v priemere Cmax(47 %) a dvojnásobné zvýšenie polčasu eliminácie (37 ± 17 oproti 16 ± 5 hodín) itrakonazolu boli zaznamenané u cirhotických subjektov v porovnaní so zdravými subjektmi.


Nie sú dostupné údaje o cirhotických pacientoch počas dlhodobého užívania itrakonazolu. (Pozri časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania a 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Renálna insuficiencia: sú dostupné obmedzené údaje o perorálnom užívaní itrakonazolu u pacientov s poškodením obličiek. Pri podávaní liečiva tejto populačnej skupine pacientov je potrebná opatrnosť.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o itrakonazole neodhalili žiadne indikácie génovej toxicity, primárnej karcinogenicity alebo poškodenia fertility. Pri vysokých dávkach bol pozorovaný účinok v nadobličkovej kôre, pečeni a mononukleárnom fagocytovom systéme, avšak zdá sa, že sú málo relevantné pre navrhované klinické použitie. Zistilo sa, že itrakonazol v závislosti od dávky spôsobuje zvýšenie toxicity pre matku, embryotoxicity a teratogenity u potkanov a myší pri vysokých dávkach. Po dlhodobom podávaní itrakonazolu bola u juvenilných psov pozorovaná všeobecne nižšia minerálna denzita kostí a u potkanov bola pozorovaná znížená aktivita kostných platničiek, zúženie zona compacta dlhých kostí a zvýšenie kostnej fragility.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

Guľôčky cukru (kukuričný škrob a sacharóza)

Poloxamér 188

Hydroxypropylmetylcelulóza 6 cP


Kapsula, vrchnák/telo:

Želatína

Indigo-karmín (E 132)

Chinolínová žltá (E 104)

Oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blister


Blister obsahuje 4, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 28, 30, 32 a 60 kapsúl.

Balenie so 100 kapsulami pre použitie v nemocniciach.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


LadeePharma Slovakia s.r.o.

Prievozská 4D

821 09 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


26/0691/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.12.2012

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

15Prokanazol 100 mg