+ ipil.sk

PROLEKOFEN 150 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/00096


Písomná informácia pre používateľa


PROLEKOFEN150 mg

PROLEKOFEN300 mg

filmom obalené tablety


propafenóniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol iba predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Prolekofen a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Prolekofen

3. Ako používať Prolekofen

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Prolekofen

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Prolekofen a na čo sa používa


Prolekofen sa používa hlavne na liečbu porúch srdcového rytmu (antiarytmiká) u dospelých pacientov. Podáva sa ústami. Patrí do skupiny antiarytmík s miestne znecitlivujúcim účinkom a stabilizuje membrány buniek v srdci.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Prolekofen


Neužívajte Prolekofen

- ak ste alergický na propafenón alebo na niektorú z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- počas prvých troch mesiacov po infarkte myokardu

 • ak trpíte zlyhávaním srdca (slabosť srdcového svalu),

 • ak ste prekonali kardiogénny šok (cirkulačný šok, ak nie je podmienený arytmiou),

 • ak trpíte ťažkou symptomatickou bradykardiou (chorobné spomalenie srdcovej činnosti),

 • ak trpíte vyššími stupňami porúch vedenia vzruchu (sinoatriálnymi, atrioventrikulárnymi a intraventrikulárnymi poruchami prevodového systému srdca),

 • ak trpíte tzv. syndrómom chorého sínusu (znížená-zvýšená činnosť srdca),

 • ak máte významnú hypotenziu (chorobne nízky krvný tlak),

 • ak máte prejavujúce sa poruchy elektrolytov (napr. poruchy metabolizmu draslíka),

 • ak máte ťažkú obštrukčnú poruchu pľúc,

 • ak máte ochorenie nazývané myasténia gravis,

 • ak máte srdcové ochorenie nazývané Brugadov syndróm, ktorý spôsobuje, že máte potenciálne život ohrozujúci srdcový rytmus

 • ak súčasne užívate aj liečivo ritonavir.


Upozornenia a opatrenia

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri užívaní Prolekofenu

- ak máte ochorenie obličiek alebo pečene

- ak máte kardiostimulátor

- ak máte astmu.


Pred začatím liečby a v jej priebehu vám lekár urobí klinické vyšetrenie a vyšetrenie EKG, aby bolo možné zhodnotiť odpoveď na liečbu a rozhodnúť o jej ďalšom pokračovaní. EKG vyšetrenie je taktiež potrebné na vylúčenie možných zmien pripomínajúcich Brugadov syndróm.


Liečba Prolekofenom môže ovplyvniť rytmus, aj prah citlivosti kardiostimulátorov. Ich činnosť sa preto musí kontrolovať a v prípade potreby sa musí prístroj preprogramovať.


Existuje tu možnosť konverzie paroxyzmálnej fibrilácie predsiení na flutter predsiení s blokom vedenia 2:1 alebo 1:1 (poruchy srdcového rytmu).


Podobne ako u ostatných antiarytmík triedy Ic môžu byť pacienti s významnými štrukturálnymi zmenami srdcového svalu náchylní na vznik vážnych vedľajších účinkov.


Prolekofen može byť pacientom s poruchou funkcie obličiek podávaný iba s veľkou opatrnosťou.


Dávkovanie musí byť u pacientov s poruchou funkcie pečene upravené.


Iné lieky a Prolekofen

Niektoré lieky môžu pri súčasnom užívaní s Prolekofenom ovplyvňovať účinok Prolekofenu a naopak, Prolekofen môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo ste nedávno užívali niektorý z nasledujúcich liekov, pretože vtedy sa podľa možnosti treba vyhnúť súčasnému užívaniu Prolekofenu, alebo sa môže vyžadovať úprava dávky a starostlivé sledovanie:

 • Akékoľvek iné lieky na liečbu srdcových ťažkostí, angíny a vysokého krvného tlaku, alebo lieky, ktoré môžu ovplyvniť srdcový rytmus vrátane:

 • betablokátorov (propranolol, metoprolol)

 • digoxínu

 • chinidínu

 • amiodarónu

 • Lieky na liečbu depresie (napr. dezipramín, venlafaxín, paroxetín, fluoxetín)

 • Antibiotiká a antimykotické lieky (napr. erytromycín, rifampicín, ketokonazol)

 • Lieky používané na liečbu žalúdočných vredov (cimetidín)

 • Lieky používané na prevenciu odmietnutia transplantovaného orgánu (cyklosporín)

 • Lieky používané na miestne znecitlivenie (napr. pri implantácii kardiostimulátora alebo pri chirurgických a zubných výkonoch) – môže nastať zosilnenie vedľajších účinkov

 • Lieky proti zrážaniu krvi (napr. fenprokumón, warfarín) – môže nastať zosilnenie účinku týchto liekov, preto je potrebné sledovať a pravidelne kontrolovať zrážanlivosť krvi

 • Lieky na astmu (napr. teofylín)

 • Lieky na epilepsiu alebo záchvaty (napr. fenobarbital)

 • Lidokaín – liečivo s lokálne anestetickým a antiarytmickým účinkom


Prolekofen a jedlo a nápoje

Prolekofen filmom obalené tablety sa majú užiť po jedle, prehltnúť v celku spolu s dostatočným množstvom vody, nemajú sa žuvať ani cmúľať.

Pokým však užívate tento liek, nemali by ste piť grapefruitovú šťavu, pretože zvyšuje množstvo lieku, ktoré vaše telo vstrebáva.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi skôr ako začnete užívať tento liek. Prolekofen sa počas tehotenstva môže užívať len vtedy, keď predpokladaný prínos bude vyšší ako riziko pre plod. Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak otehotniete počas liečby Prolekofenom.


Liečivo propafenón pravdepodobne môže prechádzať do ľudského materského mlieka. Skôr ako začnete užívať tento liek, povedzte svojmu lekárovi, že dojčíte alebo sa chystáte dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Prolekofen môže spôsobiť u niektorých ľudí rozmazané videnie, závrat, ospalosť a nízky tlak. To môže ovplyvniť rýchlosť vašich reakcií. Neveďte vozidlo a neobsluhujte žiadne stroje, pokiaľ nezistíte, aký vplyv má na vás tento liek.


3. Ako užívať Prolekofen


Vždy užívajte Prolekofen presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná počiatočná dávka je 150 mg, podávaná každých 8 hodín (celková denná dávka 450 mg). Lekár vám môže dávkovanie zvyšovať v intervaloch minimálne 3 až 4 dni až na dennú dávku 600 mg rozdelenú do dvoch dávok (dvakrát denne 300 mg). Udržiavacia dávka je zvyčajne 450 až 600 mg propafenónu denne.


Ak ste starší alebo máte problémy s obličkami alebo pečeňou, môže vám váš lekár predpísať nižšiu dávku Prolekofenu.


Ak užijete viac Prolekofenu ako máte, môže sa u vás vyskytnúť bolesť hlavy, závrat, spavosť, rozmazané videnie, zmenená citlivosť, trasenie, pocit na vracanie, zápcha a sucho v ústach. Môže sa vám znížiť krvnýtlak alebo sa môžu prejaviť poruchy srdcového rytmu. Okamžite prerušte liečbu a kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť.


Ak zabudnete užiť Prolekofen

Ak zabudnete užiť tabletu v predpísanom čase, užite ju hneď ako si na to spomeniete a ďalej pokračujte podľa predpísaného režimu dávkovania. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Počas liečby propafenónom boli pozorované a hlásené nasledujúce vedľajšie účinky s nasledovnou frekvenciou: Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb); časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb); menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb); zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 zo 1000 osôb); veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 zo 10 000 osôb), neznáme (z dostupných údajov).


Najčastejšími vedľajšími účinkami sú závraty, poruchy prevodového systému srdca a búšenie srdca.


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Menej časté: Zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia)

Neznáme: Zníženie počtu bielych krviniek (agranulocytóza, leukocytopénia, granulocytopénia)


Poruchy imunitného systému

Neznáme: Precitlivenosť (alergické reakcie), prejavujúca sa hromadením žlči, problémami s krvou, vyrážkou kože


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: Nechutenstvo


Psychické poruchy

Časté: Úzkosť, poruchy spánku

Menej časté: Nočné mory

Neznáme: Stav zmätenosti


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Závraty

Časté: Bolesť hlavy, porucha chuti

Menej časté: Strata vedomia, porucha koordinácie pohybov (ataxia), parestézia (zmenená citlivosť)

Neznáme: Kŕče, extrapyramidálne symptómy (nekontrolované pohyby tela alebo tváre), nepokoj


Poruchy oka

Časté: Rozmazané videnie


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: Závrat


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté: Poruchy vedenia vzruchu (sinoatriálna blokáda, atrioventrikulárna blokáda a intraventrikulárna blokáda), búšenie srdca

Časté: Spomalenie srdcovej činnosti (sínusová bradykardia, bradykardia), zrýchlenie srdcovej činnosti (tachykardia), fibrilácia (chvenie) predsiení

Menej časté: Ventrikulárna tachykardia (prejavujúca sa zvýšenou frekvenciou srdca), nepravidelný srdcový rytmus (arytmia)

Neznáme: Fibrilácia (chvenie) komôr, zlyhanie srdca (môže sa objaviť zhoršenie už existujúcej srdcovej nedostatočnosti), zníženie srdcovej frekvencie


Poruchy ciev

Menej časté: Nízky krvný tlak

Veľmi časté: Náhle zníženie tlaku krvi pri rýchlom postavení sa (ortostatická hypotenzia)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Dýchavičnosť (dyspnoea)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Bolesť brucha, vracanie, nutkanie na vracanie (nauzea), hnačka, zápcha, suché ústa

Menej časté: Nafúknuté brucho, plynatosť

Neznáme: Pocit na vracanie, tráviace ťažkosti


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté: Abnormálna funkcia pečene (abnormálne výsledky testov funkcie pečene)

Neznáme: Hepatocelulárne zranenie, cholestáza (zadržanie žlče v pečeni alebo žlčovode), hepatitída, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: Žihľavka, svrbenie, vyrážka, sčervenanie kože


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme: Syndróm pripomínajúci lupus erythematosus (autoimunitné ochorenie postihujúce rôzne orgány)


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: Erektilná dysfunkcia (neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu)

Neznáme: Zníženie počtu spermií, ktoré sa po ukončení liečby sa navráti do normálnych hodnôt


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť na hrudníku, malátnosť, únava, horúčka


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšené koncentrácie pečeňových enzýmov (sérové transaminázy a alkalická fosfatáza).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Prolekofen


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C, chránený pred priamym svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Prolekofen obsahuje

Liečivo je propafenóniumchlorid.

Každá filmom obalená tableta obsahuje buď 150 mg propafenóniumchloridu (PROLEKOFEN 150 mg) alebo 300 mg propafenóniumchlorid (PROLEKOFEN 300 mg).


Ďalšie zložky sú:

- Jadro tablety: kukuričný škrob, magnéziumstearát, povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu

- Filmový obal tablety: hypromelóza, makrogol 6000, mastenec, oxid titaničitý (E171)


Ako vyzerá Prolekofen a obsah balenia

PROLEKOFEN 150 mg a PROLEKOFEN 300 mg sú filmom obalené tablety, balené do blistra PVC/PVDC/hliník a papierovej škatuľky.

Veľkosť balenia je 50 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2013.


6PROLEKOFEN 150 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/00096


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


PROLEKOFEN 150 mg

PROLEKOFEN 300 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Propafenoni hydrochloridum 150 mg alebo 300 mg v 1 filmom obalenej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tachykardické supraventrikulárne poruchy rytmu, symptomatické a také, ktoré potrebujú medikamentózny zásah, ako napríklad AV-junkčné tachykardie, supraventrikulárne tachykardie pri WPW syndróme alebo paroxyzmálnej fibrilácii predsiení.

Závažné symptomatické komorové tachykardické poruchy rytmu, ak sú podľa posúdenia lekára život ohrozujúce.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie Prolekofenu je potrebné stanoviť individuálne, na základe odpovede a tolerancie pacienta. Používajú sa tieto štandardné dávky:


Pre fázu titrácie dávok a pre udržiavaciu liečbu pacientov s telesnou hmotnosťou približne 70 kg sa odporúča denná dávka 450 až 600 mg propafenóniumchloridu rozdelená na dve alebo tri dávky na deň (zodpovedá 150 mg trikrát denne alebo ½ tablety 300 mg trikrát denne až 2 tablety 150 mg dvakrát denne alebo 1 tableta 300 mg dvakrát denne). Ojedinelo môže byť potrebné zvýšiť dennú dávku propafenóniumchloridu na 900 mg. U pacientov s nižšiu telesnou hmotnosťou je potrebné primeraným spôsobom dávkovanie znížiť. K zvýšeniu dávky sa nesmie pristupovať skôr ako po 3-4 dňoch liečby.


U pacientov, ktorí majú výrazné predĺženie QRS komplexu alebo druhý až tretí stupeň AV bloku, je potrebné zvážiť zníženie dávok.


Individuálna udržiavacia dávka sa musí stanoviť pod kardiologickým dozorom zahŕňajúcim monitorovanie EKG a opakované kontroly tlaku krvi (vo fáze titrácie dávky).


Účinnosť a bezpečnosť dávky nad 900 mg denne sa nezisťovala. Takáto dávka sa môže podať len výnimočne a pod prísnym lekárskym dohľadom.

Ak sa objaví predĺženie QRS komplexu o viac ako 20 % alebo predĺženie QT intervalu, dávka Prolekofenu sa má znížiť alebo liečba prerušiť, kým sa neupraví EKG.


Starší pacienti

U starších pacientov alebo pacientov s výrazným postihnutím funkcie ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory nižšia ako 35 %) alebo so štrukturálnym defektom myokardu, musí byť liečba začatá pozvoľna, so špeciálnou opatrnosťou a dávky sa majú zvyšovať iba po malých prírastkoch. To sa týka aj udržiavacej liečby. Akékoľvek nutné zvýšenie dávky nesmie byť uskutočnené skôr ako po 5 až 8 dňoch liečby.


Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo obličiek

U pacientov s poškodenou funkciou pečene a/alebo obličiek môže dochádzať k akumulácii liečiva po podaní štandardných terapeutických dávok. Titračnú fázu propafenóniumchloridom je možné začať i u týchto pacientov, avšak pri veľmi starostlivom monitorovaní EKG a plazmatických hladín.


Spôsob podávania

Filmom obalené tablety sa majú užiť po jedle, prehltnúť v celku spolu s dostatočným množstvom tekutiny, nemajú sa žuvať ani cmúľať.


4.3 Kontraindikácie


Prolekofen je kontraindikovaný u nasledovných stavov:

 • známa precitlivenosť na propafenón, alebo na niektorú z pomocných látok

 • závažné štrukturálne ochorenie srdca ako:

 • výskyt infarktu myokardu v priebehu posledných 3 mesiacov

 • nekompenzované kongestívne zlyhanie srdca s ejekčnou frakciou ľavej komory < 35 %

 • kardiogénny šok, pokiaľ nie je zapríčinený arytmiou

 • závažná symptomatická bradykardia

 • dysfunkcia sínusového uzla, porucha atriálneho vedenia, A-V blokáda druhého alebo vyššieho stupňa, ramienková blokáda alebo distálna blokáda bez zavedeného kardiostimulátora,

 • syndróm chorého sínusu

 • ťažká hypotenzia

 • manifestná nerovnováha elektrolytov (napr. porucha metabolizmu draslíka)

 • ťažká obštrukčná choroba pľúc

 • myasténia gravis

 • známa prítomnosť Brugadovho syndrómu

 • súbežná liečba s ritonavirom


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Je nevyhnutné, aby bol každý pacient užívajúci propafenon elektrokardiograficky a klinicky vyšetrený tak pred začiatkom liečby ako aj v jej priebehu. Vyšetrenie má byť podkladom pri rozhodovaní, či odozva na Prolekofen opodstatňuje ďalšiu liečbu.


V prípade predošlého asymptomatického priebehu Brugadovho syndrómu môže byť tento demaskovaný po vystavení sa propafenónu alebo sa môžu vyskytnúť zmeny na elektrokardiograme (EKG) podobné Brugadovmu syndrómu. Po začatí liečby propafenónom je treba spraviť EKG vyšetrenie na vylúčenie možných zmien pripomínajúcich Brugadov syndróm.


Propafenón môže ovplyvniť ako rytmus tak aj prah citlivosti kardiostimulátorov. Činnosť kardiostimulátorov sa má počas terapie monitorovať a v prípade potreby sa musí prístroj preprogramovať.


Pri liečbe paroxyzmálnej atriálnej fibrilácie môže dôjsť pri konverzii atriálnej fibrilácie na atriálny flutter k prevodu na komory 2:1 alebo 1:1 (pozri časť 4.8).


Podobne ako u iných antiarytmík triedy 1c, aj u propafenónu, môžu byť pacienti so signifikantným štrukturálnym poškodením srdca predisponovaní k vzniku vážnych nežiaducich účinov. Propafenon je preto kontraindikovaný u týchto pacientov (pozri časť 4.3).


Pri liečbe u pacientov s astmou je potrebné zachovať opatrnosť, keďže liek účinkuje ako betablokátor.


4.5 Liekové a iné interakcie


Liečivá, ktoré inhibujú CYP2D6, CYP1A2 a CYP3A4, napr. ketokonazol, cimetidín, chinidín a erytromycín a grapefruitový džús, môžu viesť k zvýšenej hladine propafenónu. Ak sa podáva propafenón s inhibítormi týchto enzýmov, pacienti majú byť pozorne monitorovaní a dávka primerane upravená.


Súbežné užívanie lidokaínu a propafenónu nepreukázalo žiadne signifikantné účinky na farmakokinetiku týchto liečiv. Avšak súčasné podávanie propafenónu a lidokaínu viedlo k zvýšeniu rizík nežiaducich účinkov lidokaínu na centrálny nervový systém.


Kombinovaná liečba amiodarónom a propafenónom môže ovplyvniť vedenie a repolarizáciu a viesť k odchýlkam, ktoré majú proarytmogénny potenciál. Na základe odpovede na liečbu môže byť potrebná úprava dávkovania oboch liečiv.


Ak sa propafenón užíva súbežne s SSRI, ako fluoxetín a paroxetín, môžu sa vyskytnúť zvýšené koncentrácie plazmatického propafenónu. Súbežné podávanie propafenónu a fluoxetínu zvyšuje u rýchlych metabolizátorov Cmaxa AUC S-propafenónu o 39 % a 50 % a Cmaxa AUC R-propafenónu o 71 % a 50 %. Na dosiahnutie požadovanej odpovede na liečbu môžu postačovať nižšie dávky propafenónu.


Ak sa súbežne s propafenónom podávajú lokálne anestetiká (napr. pri implantácii kardiostimulátora, chirurgickom alebo stomatologickom zákroku) alebo iné lieky, ktoré majú inhibičný účinok na frekvenciu srdca a/alebo kontraktilitu myokardu (napr. betablokátory, tricyklické antidepresíva), môžu sa nežiaduce účinky zvýrazniť.


Súbežné podávanie propafenóniumchloridu s liečivami, ktoré sú metabolizované CYP2D6 (napr. venlafaxín), môže viesť k zvýšeným koncentráciám týchto liečiv. Zaznamenalo sa zvýšenie koncentrácií propranololu, metoprololu, dezipramínu, cyklosporínu, teofylínu a digoxínu v krvi a/alebo v plazme pri súčasnom podávaní s propafenónom. Pri príznakoch predávkovania uvedenými liekmi sa má dávka primerane znížiť.


Súbežné užívanie propafenónu a fenobarbitalu a/alebo rifampicínu (induktory CYP3A4) môže znižovať antiarytmický účinok propafenónu, ktorý je spôsobený zníženými plazmatickými koncentráciami propafenónu. Preto sa pri dlhotrvajúcom súbežnom užívaní fenobarbitalu a/alebo rifampicínu má monitorovať odpoveď na liečbu propafenónom.


U pacientov, ktorí užívajú propafenón súčasne s perorálnymi antikoagulanciami (napr. fenprokumón, warfarín) je potrebná starostlivá kontrola parametrov zrážania krvi, pretože propafenón môže zvyšovať plazmatické koncentrácie týchto liekov a tým predĺžiť protrombínový čas. Dávky týchto liekov majú byť v prípade potreby upravené.


4.6 Fertilita,gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú žiadne adekvátne a dobre kontrolované štúdie u gravidných žien. Propafenón sa má používať v gravidite iba v prípade, ak je potenciálny prínos vyšší ako možné riziko pre plod.

Je známe, že propafenón prechádza u ľudí placentárnou bariérou. Koncentrácia propafenónu v pupočníku je asi 30 % v porovnaní s koncentráciou v krvi matky.


Laktácia

Vylučovanie propafenónu do ľudského materského mlieka sa v štúdiách nesledovalo. Obmedzené údaje naznačujú, že propafenón môže byť vylučovaný do materského mlieka. Propafenón má byť u dojčiacich matiek používaný s opatrnosťou.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Propafenón môže spôsobiť rozmazané videnie, závraty a posturálnu hypotenziu a tým spomaliť rýchlosť reakcie pacienta a znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najviac sa vyskytujúce a veľmi časté nežiaduce účinky v súvislosti s liečbou propafenónom sú závraty, ochorenia prevodového systému srdca a palpitácie.


Tabuľkový súhrn nežiaducich reakcií

Nasledovný zoznam zahŕňa nežiaduce účinky hlásené z klinických a postmarketingových štúdií s propafenónom.


Akékoľvek reakcie, ktoré boli spájané s propafenónom, sú znázornené pomocou triedy orgánových systémov a frekvencie za použitia nasledovnej konvencie:

Veľmi časté (≥1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥1/1,000 až < 1/100) a neznáme (nežiaduce účinky z postmarketingových štúdií; neznáme z dostupných údajov).


V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti, v prípade, že sa závažnosť dá posúdiť.


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Menej časté:

Trombocytopénia

Neznáme (z dostupných údajov):

Agranulocytóza, leukocytopénia, granulocytopénia


Poruchy imunitného systému

Neznáme (z dostupných údajov):

Hypersenzitivita1


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté:

Nechutenstvo


Psychické poruchy

Časté:

Anxieta, poruchy spánku

Menej časté:

Nočné mory

Neznáme (z dostupných údajov):

Stav zmätenosti


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Závraty2

Časté:

bolesť hlavy, porucha chuti

Menej časté:

Synkopa, ataxia, parestézia

Neznáme (z dostupných údajov):

Kŕče, extrapyramidálne symptómy, nepokoj


Poruchy oka

Časté:

Rozmazané videnie


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté:

Závrat


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté:

Poruchy vedenia3, palpitácie

Časté:

Sínusová bradykardia, bradykardia, tachykardia, fibrilácia predsení

Menej časté:

Ventrikulárna tachykardia, arytmia4

Neznáme: (z dostupných údajov):

Ventrikulárna fibrilácia, zlyhanie srdca5, zníženie srdcovej frekvencie


Poruchy ciev

Menej časté:

Hypotenzia

Veľmi časté:

Ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Dyspnoea


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:

Abdominálna bolesť, vracanie, nauzea, hnačka, zápcha, suché ústa

Menej časté:

Plynatosť

Neznáme (z dostupných údajov):

Pocit na vracanie, gastrointestinálne poruchy


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

Abnormálna funkcia pečene6

Neznáme (z dostupných údajov):

Hepatocelulárne zranenie, cholestáza, hepatitída, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme:

Urtikária, pruritus, vyrážka, erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme (z dostupných údajov):

Syndróm pripomínajúci lupus erythematosus


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Erektilná dysfunkcia

Neznáme (z dostupných údajov):

Zníženie počtu spermií7


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

Bolesť na hrudníku, asténia, únava, horúčka


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšené koncentrácie pečeňových enzýmov (sérové transaminázy a alkalická fosfatáza)


1 Môže byť manifestované cholestázou, dyskráziou krvi a vyrážkou

2 Okrem vertiga

3 Vrátane sinoatrialnej blokády, atrioventrikulárnej blokády a intraventrikulárnej blokády

4 Propafenón môže byť asociovaný s proarytmickými účinkami, ktoré manifestujú zvýšenie frekvencie srdca (tachykardiu) alebo ventrikulárnu fibriláciu. Niektoré z týchto arytmií môžu ohrozovať život a môžu vyžadovať resuscitáciu na prevenciu potenciálne smrteľného priebehu

5 Môže sa objaviť zhoršenie už existujúcej srdcovej nedostatočnosti

6 Tento výraz zahŕňa abnormálne výsledky testov funkcie pečene, ako zvýšenie aspartátaminotransferázy, alanín aminotransferázy, gama-glutamyl transferázy a alkalickej fosfatázy v krvi.

7 Zníženie počtu spermií je reverzibilné po prerušení liečby propafenónom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy


Myokardiálne symptómy:

Toxické účinky propafenóniumchloridu na myokard sa manifestujú ako poruchy tvorby a vedenia vzruchov, ako je predĺženie PQ intervalu a QRS komplexu, potlačenie automaticity sínusového uzla, AV blokáda, ventrikulárna tachykardia, a ventrikulárna fibrilácia. Zníženie kontraktility (negatívny inotropný účinok) môže spôsobiť hypotenziu, ktorá môže v ťažkých prípadoch viesť ku kardiovaskulárnemu šoku.


Nemyokardiálne symptómy:

Často sa môže vyskytovať bolesť hlavy, závrat, rozmazané videnie, parestézia, tremor, nauzea, obstipácia a sucho v ústach.

Vo veľmi ojedinelých prípadoch boli hlásené pri predávkovaní kŕče. Bola hlásená aj smrť.

Pri ťažkých intoxikáciách sa môžu vyskytnúť tonicko-klonické kŕče, parestézia, somnolencia, kóma a respiračné zlyhanie.


Liečba


Okrem všeobecných postupov sa majú monitorovať a v prípade potreby podporiť vitálne funkcie pacienta na oddelení intenzívnej starostlivosti.


Na kontrolu srdcového rytmu a tlaku krvi bola účinná defibrilácia a infúzia dopamínom a isoproterenolom.


Kŕče sa zmiernili intravenóznym diazepamom.


Môžu byť nutné aj všeobecné podporné opatrenia ako podanie umelého dýchania a vonkajšia masáž srdca.


Pokusy o elimináciu pomocou hemoperfúzie majú obmedzený účinok.


Vzhľadom na vysokú väzbovosť na proteíny (>95 %) a veľký distribučný objem je hemodialýza neúčinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiarytmiká

ATC kód: C01BC03


Propafenón je antiarytmikum triedy 1c (podľa Vaughan-Williamsovej modifikovanej elektrofyziologickej klasifikácie). Vyznačuje sa stabizujúcim účinkom na membrány myokardu, pôsobí ako lokálne anestetikum, blokuje rýchly vtok iónov sodíka v srdcovom svale a Purkyňových vláknach a spomaľuje rýchlosť vzostupu fázy 0 akčného potenciálu. Kľudový potenciál nie je pri tom zmenený. Elektrofyziologické štúdie naznačujú, že propafenón predlžuje vedenie a refraktérnosť vo všetkých oblastiach myokardu, pričom o niečo výraznejšie je ovplyvnené intraventrikulárne vedenie. Intravenózna aplikácia lieku predlžovala čas intrakardiálneho vedenia, vrátane PR, AH a HV intervalov. Metabolit 5-hydroxypropafenón môže tiež prispievať k antiarytmickým efektom. Na elektrokardiogramoch predlžuje propafenón signifikantne PR a QRS interval. Pri perorálnom podaní pacientom s predčasnými komorovými komplexami propafenón predlžuje PR a QRS intervaly bez predĺženia QTc intervalu.

Propafenón znižuje srdcové sodíkové prúdy dvomi mechanizmami (iónovou a fázovou inhibíciou). Zdá sa, že nešpecificky interaguje so sodíkovými kanálmi. Propafenón spomaľuje vedenie a spontánnu automaciu znížením maximálnej rýchlosti nárastu fázy 0 akčného potenciálu srdcového svalu a Purkyňových vlákien.

Propafenón zvyšuje efektívne refraktérne periódy akcesorických dráh AV uzla v anterográdnom aj retrográdnom smere a môže spôsobiť úplný blok týchto dráh.

Propafenón blokuje beta-adrenergické receptory; v porovnaní s propranololom je jeho aktivita 40 – 50 násobne nižšia. Inhibícia stimulácie sympatiku je pravdepodobne esenciálna pri závažnej dysfunkcii myokardu (zhoršenie prejavov kongestívneho zlyhania srdca). Ako pri iných antiarytmických liekoch triedy C1, propafenón má negatívny inotropný efekt na srdcový sval.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Systémová biologická dostupnosť

Pri perorálnom podaní sa propafenón prakticky kompletne absorbuje s vrcholom plazmatickej hladiny 2 až 3,5 hodiny po podaní u väčšiny jedincov.

Rovnovážny stav sa dosahuje 4 až 5 dní po začiatku normálneho režimu dávkovania.


Absolútna biologická dostupnosťpropafenónu narastá s dávkou (4,8% pri 150 mg tabletách a 12% pri 300 mg tabletách). Výsledky štúdií naznačujú, že závislosť maximálnych plazmatických hladín od dávky nie je lineárna, keď trojnásobné zvýšenie dávky (zo 150 mg na 450 mg v jednej dávke) viedlo k 6-násobnému zvýšeniu maximálnej hladiny; podobne trojnásobné zvýšenie celkovej dennej dávky (z 300 na 900 mg denne) malo za následok 10-násobné zvýšenie plazmatických hladín.


Vrcholové plazmatické koncentrácie 1 hodinu po užití jednej dávky 150 mg propafenónu sa pohybovali v rozpätí od 26 do 477 ng/ml; príslušné koncentrácie po užití 300 mg propafenónu sa pohybovali v rozpätí od 228 do 789 ng/ml.

Po perorálnej aplikácii 300 mg propafenónu Q8H sa stabilné hladiny pohybovali v rozpätí od 91 do 3271 ng/ml (priemerná hodnota 830 ng/ml) v čase 8 hodín po poslednej dávke.

Pomalí metabolizéri debrizochínu majú najdlhší polčas eliminácie propafenónu, čo môže spôsobovať slabú koreláciu medzi sérovými koncentráciami propafenónu a terapeutickým efektom či toxicitou. Pomalí metabolizéri majú vyššie sérové koncentrácie propafenónu a môže byť u nich vyššie riziko nežiaducich účinkov propafenónu. Na druhej strane, vďaka akumulácii 5-hydroxypropafenónu sa u rýchlych, metabolizérov môže vyskytovať dobrá odozva aj pri nízkych sérových koncentráciách propafenónu.


Väzba na proteíny

Asi 97% propafenónu sa vyskytuje vo forme viazanej na plazmatické bielkoviny. Najvyššie koncentrácie lieku boli detegované v pľúcach (10-krát vyššie ako v srdcovom svale alebo pečeni

a 24-krát vyššie ako v obličkách).

Propafenón prechádza placentou.


Distribučný objem

Distribučný objem po dosiahnutí rovnovážneho stavu je približne 1,9 až 3,0 l/kg.


Metabolizmus

Propafenón je účinne metabolizovaný v pečeni, kde podlieha predovšetkým oxidatívnemu metabolizmu.

Propafenón má podobnú štruktúru bočných reťazcov ako propranolol a jeho metabolizmus môže vykazovať stereošpecificitu (obdobne ako je tomu pri propranolole). Hydroxylácia aromatického kruhu propafenónu je metabolická dráha podmienená genetickými faktormi.

Metabolizmom propafenónu vznikajú dva aktívne metabolity: 5-hydroxypropafenón a

N-depropylpropafenón. Obidva produkty sú farmakologicky aktívne.

5-hydroxymetabolit je farmakologicky aktívny so zhruba rovnakými beta-blokátorovými a antiarytmickými vlastnosťami vlastnosťami ako jeho materská zlúčenina.

Menej ako 1 % perorálne podanej dávky propafenónu sa vylúči v nezmenenej forme močom. Konjugáty s glukuronidom a sulfátom sú primárne formy metabolitov, ktoré sa vyskytujú v moči a stolici. 18,5 % až 38 % dávky propafenónu sa vylúči počas 48 hodín vo forme metabolitov v moči.

Exkrécia metabolitov prebieha hlavne stolicou (53 % počas 48 hodín). Eliminačný polčas propafenónu je u vačšiny pacientov 5 až 8 hodín, aj keď tu existuje výrazná variabilita medzi pacientami a rozpätie polčasov sa pohybovalo od 2 do 32 hodín.


Klinické otázky súvisiace s metabolizmom/elimináciou

Metabolizmus propafenónu je geneticky podmienený; eliminačný polčas je 5 až 8 hodín u rýchlych metabolizérov a približne 17 hodín u pomalých metabolizérov.

Metabolizmus propafenónu je pod rovnakou genetickou kontrolou ako metabolizmus sparteínu/debrizochínu. U pacientov klasifikovaných v klasifikácii polymorfizmu metabolizmu liekov ako pomalí metabolizéri sparteín/debrizochínu môže byť pri liečbe propafenónom vyššia incidencia nežiaducich reakcií na liek. Pomalí metabolizéri reprezentujú 5 až 10 % populácie Európy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenéza, mutagenéza, porucha fertility

Štúdie polčasu maximálne tolerovaných perorálnych dávok u myší (až 360 mg/kg/deň) a potkanov (až 270 mg/kg/deň) nepriniesli žiadne dôkazy o karcinogénnom potenciáli propafenónu.

Mutagénny účinok propafenónu sa nezistil v nasledujúcich testoch: 1) dominantný letálny test u myší, 2) analýza chromozómov v kostnej dreni potkana, 3) analýzy chromozómov v kostnej dreni a pri spermatogenéze čínskeho škrečka, 4) mikronukloevý test u čínskeho škrečka, 5) Amesov bakteriálny test.

Propafenón podaný intravenózne znížil spermatogenézu u králikov, psov a opíc. Tieto účinky boli reverzibilné a neboli pozorované pri perorálnej aplikácii, vyskytovali sa iba pri podaní letálnych a subletálnych dávok a neboli pozorované u potkanov pri perorálnej ani pri intravenóznej aplikácii. Propafenón neovplyvňoval samčiu ani samičiu fertilitu u potkanov a králikov pri intravenóznom podaní dávok prevyšujúcich až 18-násobne najvyššiu odporučenú dávku u človeka (900 mg denne, vypočítané pre telesnú hmotnosť 60 kg).


Gravidita – teratogénny účinok

Propafenón bol embryotoxický u králikov a potkanov pri dávkach prevyšujúcich 10 až 40-násobne maximálnu odporučenú dennú dávky u človeka. Ani v jednom z týchto dvoch organizmov nebol pozorovaný teratogénny potenciál. Keďže v tomto smere neboli urobené žiadne kontrolované štúdie u gravidných žien, propafenón sa má počas gravidity podávať iba v prípade, že potenciálny pozitívny účinok u ženy vyváži potenciálne riziko pre plod.


V perinatálnych a postnatálnej štúdii u potkana bolo zistené, že propafenón podávaný v dávkach 6- a viacnásobne prevyšujúcich maximálnu odporučenú dennú dávku pre človeka spôsoboval nárast perinatálnej a natálnej mortality (rozsah závislý od dávky), znižoval prirodzenú a novorodeneckú telesnú hmotnosť a spomaľoval neonatálny fyziologický rozvoj.


Štúdie toxicity u zvierat

Po 6 mesiacoch perorálneho podávania propafenónu v dávkach 150 a 360 mg/kg/deň

(12 – 14-násobne prevyšujúce odporučenú dávku pre človeka) boli u potkana pozorované zmeny na obličkách; ktoré však neboli pozorované pri dávke 90 mg/kg/deň. Tieto zmeny zahŕňali zápalové aj nezápalové zmeny renálnych tubulov a sprievodnú intersticiálnu nefritídu a boli reverzibilné v zmysle, že neboli pozorované u potkanov 6 týždňov po vysadení lieku. U potkanov vystavených chronickým dávkam propafenónu prevyšujúcim 19-násobne najvyššiu odporúčanú dávku pre človeka boli zistené degeneratívne zmeny v pečeni.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prolekofen 150 mg

Jadro tablety: maydis amylum, magnesii stearas, povidonum, carboxymethylamylum natricum

Filmotvorná vrstva:hypromellosum, macrogolum 6000, talcum, titanii dioxidum E171


Prolekofen 300 mg

Jadro tablety: maydis amylum, magnesii stearas, povidonum, carboxymethylamylum natricum

Filmotvorná vrstva:hypromellosum, macrogolum 6000, talcum, titanii dioxidum E171


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek sa má uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25C, chránený pred priamym svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Prolekofen 150 mg

Tvarované PVC/PVDC/alumíniové blistre obsahujúce 50 tabliet v jednom balení, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Prolekofen 300 mg

Tvarované PVC/PVDC/alumíniové blistre obsahujúce 50 tabliet v jednom balení, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


13/0717/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.11.1992

Dátum posledného predĺženia: 27.10.2003


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013

10PROLEKOFEN 150 mg