+ ipil.sk

PROPANORM 300 mgPríbalový letákPríloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii , ev.č : 2108/10077, 2108/10078

Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č : 2108/07067, 2108/07068PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


PROPANORM 150 mg

PROPANORM 300 mg

filmom obalené tablety

(propafenoni hydrochloridum)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby Ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povezte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je liek Propanorm a na čo sa používa

2. Čomu musíte venovať pozornosť, skôr ako začnete užívať liek Propanorm

3. Ako užívať Propanorm

4. Možné vedľajšie účinky.

5 Uchovávanie lieku Propanorm

6. Ďalšie informácie1. ČO JE LIEK PROPANORM A NA ČO SA POUŽÍVA


Liek Propanorm je účinný pri liečbe určitých chorobných zrýchleniach srdcového rytmu (tachykardia). Znižuje dráždivosť buniek srdcového svalu a spomaľuje vedenie vzruchu v prevodovom systéme srdca priamym pôsobením v bunkách srdcového svalu. Tento účinok možno vidieť na krivke elektrokardiogramu. Propanorm v bežných dávkach významne neovplyvňuje silu srdcových sťahov, ani krvný tlak.

Propanorm sa užíva na liečbu chorobného zrýchlenia srdcového rytmu vznikajúceho mimo srdcovej komory (symptomatické stavy tachykardiálnej supraventrikulárnej srdcovej arytmie, t.j. tachykardie átrioventrikulárneho spojenia, supraventrikulárne tachykardie pri WPW syndróme alebo paroxyzmálnej átriálnej fibrilácii).

Propanorm sa ďalej užíva na liečbu závažne zrýchlenej činnosti komôr (symptomatické ventrikulárne tachykardie), ak je stav považovaný za život ohrozujúci.


2. ČOMU MUSÍTE VENOVAŤ POZORNOSŤ, SKÔR AKO ZAČNETE UŽÍVAŤ LIEK

PROPANORM


Neužívajte Propanorm:

- keď ste precitlivený (alergický) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Propanorm

150 mg alebo Propanorm 300 mg ;

- ak u Vás vznikli vplyvom srdcového ochorenia zmeny štruktúry srdcového svalu:

• nekontrolovateľné srdcové zlyhanie s ejekčnou frakciou ľavej komory nižšou než 35%

• srdcový šok, okrem šoku vzniknutého na podklade poruchy srdcového rytmu

 • ak máte spomalenú srdcovú činnosť (ťažká symptomatická bradykardia)

 • ak trpíte syndrómom chorého sínu, vyšším stupňom porúch vedenia vzruchu (sinoatriálna, atrio-

ventrikulárna a intraventrikulárna blokáda)

 • ak máte výrazný pokles krvného tlaku

 • ak u Vás vznikli prejavy nerovnováhy elektrolytov (napr. poruchy metabolizmu draslíka)

 • ak trpíte ťažkou obštrukčnou poruchou pľúc a priedušiek.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Propanorm


 • Ak u Vás nastane výrazné rozšírenie QRS komplexu alebo vznikne atroventrikulárna blokáda II. a III. stupňa, musí byť zvážené zníženie dávky.

 • Pred začatím liečby a v jej priebehu Vám lekár urobí klinické vyšetrenie a vyšetrenie EKG, aby bolo možné zhodnotiť odpoveď na liečbu a rozhodnúť o jej ďalšom pokračovaní.

 • Podávanie lieku Propanorm môže zhoršiť priebeh myasténie gravis.

 • Liečba liekom Propanorm môže ovplyvniť rytmus, aj snímací prah kardiostimulátora. Ich činnosť sa preto musí kontrolovať a v prípade potreby sa musí prístroj preprogramovať.

 • Existuje tu možnosť konverzie paroxyzmálnej fibrilácie predsiení na flutter predsiení s blokom vedenia 2:1 alebo 1:1.

 • Podobne ako u ostatných antiarytmík triedy Ic môžu u pacientov, u ktorých nastali vplyvom postupujúceho srdcového ochorenia zmeny štruktúry srdcového svalu vzniknúť vážne nežiaduce účinky.

 • U pacientov s poruchou funkcie obličiek môže byť Propanorm podávaný iba veľmi opatrne (pravidelné sledovanie EKG a niektorých laboratórnych hodnôt).

 • U pacientov s poruchou funkcie pečene musí byť upravené dávkovanie.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.


 • Ak sú súčasne užívané lieky na lokálne znecitlivenie (napr. pri implantácii kardiostimulátora alebo pri chrirurgických a zubných výkonoch) alebo iné lieky znižujúce srdcovú frekvenciu alebo sťahy srdcovej svaloviny (napr. beta-blokátory, tricyklické antidepresíva), je potrebné počítať s možným zosilnením vedľajších účinkov.

 • V priebehu liečby propafenónom bolo pozorované zvýšenie hladín propanololu, metropololu, desipramínu, cyklosporínu, teofylínu a digoxínu v plazme alebo v krvi.

 • Ak je Propanorm spoločne podávaný s cimetidínom, ketokonazolom, chinidínom, erytromycínom alebo s grapefruitovou šťavou, môže nastať zvýšenie jeho plazmatickej hladiny. V týchto prípadoch je potrebné zaistiť starostlivé monitorovanie a v prípade potreby upraviť dávkovanie.

 • Pri súčasnom podávaní lieku Propanorm a rifampicínu môže nastať zníženie účinku propafenónu v dôsledku zníženia jeho koncentrácie v plazme.

 • Je možná interakcia propafenónu v kombináciii s perorálnymi antikoagulanciami (lieky proti zrážaniu krvi, napr.fenprokumon, warfarín). Môže nastať zosilnenie ich účinku. U týchto pacientov sa odporúča starostlivá kontrola zrážavosti krvi.

 • Súčasné podávanie propafenónu s liekmi metabolizovanými CYP2D6 (ako napr. venlafaxín) môže viesť ku zvýšeným hladinám týchto liekov.

 • Súčasné podávanie dávky ritonaviru 800-1200 mg/deň a propafenónu je kontraindikované pre možnosť zvýšenia plazmatických koncentrácií.

 • Kombinovaná terapia amiodarónu s propafenónom môže ovplyvniť vedenie vzruchu a repolarizáciu a môže tak vyvolať poruchy srdcového rytmu. Je potrebná úprava dávkovania oboch liekov v závislosti na terapeutickej odpovedi.

 • Počas súčasného užívania propafenónu a lidokaínu nebol pozorovaný žiadny výrazný dopad na farmakokinetiku týchto liekov. Avšak pri súčasnom užívaní propafenón-hydrochloridu a intravenózneho lidocainu bolo pozorované zvýšené riziko nežiaducich účinkov na centrálny nervový systém pôsobením lidocainu.

 • Keďže fenobarbital je známym induktorom CYP3A4, mala by byť počas súčasného chronického užívania fenobarbitalu monitorovaná odpoveď na terapiu propafenón-hydrochloridom.

 • Súčasné užívanie propafenón-hydrochloridu a fluoxetínu u rýchlych metabolizátorov vedie u S- propafenónu k vzrastu Cmax o 39% a AUC o 50 % a u R- propafenónu k nárastu Cmax o 71 % a AUC o 50 %.

 • Pri súčasnom užívaní paroxetínu s propafenónu sa môžu vyskytnúť zvýšené plazmatické hladiny propafenónu. V tomto prípade môže lekár dávku znížiť.


Ktorým jedlám a nápojom by ste sa mali vyhýbať?

Odporúča sa užívať tablety po jedle a zapiť tekutinou.


Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Propanorm sa môže v priebehu tehotenstva podať iba v prípade, ak predpokladaný prínos liečby prevýši možné riziko pre plod.

Dojčenie

Možnosť užívania pri dojčení posudzuje lekár.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Propanorm môže ovplyvniť rýchlosť Vašich reakcií a tým znížiť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ Liek PROPANORM


Liek Propanorm užívajte vždy presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je lieku je:

Pre počiatočné dávkovanie a pre udržovaciu liečbu pacientov s telesnou hmotnosťou cca 70 kg sa odporúča denná dávka 450-600 mg propafenóniumchloridu (1-2 tablety Propanorm 150 mg 3 krát denne alebo 1 tableta Propanorm 300 mg 2 krát denne). Príležitostne môže byť potrebné zvýšenie dávky propafenóniumchloridu na 900 mg (2 tablety Propanorm 150 mg 6 krát denne alebo 1 tableta Propanorm 300 mg 3 krát denne). U pacientov s nižšou telesnou hmotnosťou je potrebné príslušným spôsobom dávkovanie znížiť. Ku zvýšeniu dávky sa nesmie pristupovať skôr, než po 3-4 dňoch liečby. Vhodnú udržovaciu dávku stanovuje lekár podľa výsledkov vyšetrení zahrňujúcich sledovanie EKG a po opakovaných kontrolách krvného tlaku. Vzhľadom na horkú chuť a miestnemu znecitlivejúcemu účinku sa tablety užívajú po jedle, prehĺtajú sa celé bez rozhryzenia a zapíjajú sa tekutinou.


Ak ste užili viac lieku Propanorm ako ste mali

Pri predávkovaní, alebo pri náhodnom užití lieku dieťaťom sa ihneď poraďte s lekárom.


Ak ste zabudli užiť Propanorm

Ak ste zabudli užiť liek, užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnej dobe. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, jednoducho pokračujte v užívaní lieku tak, ako predtým.


Účinky po ukončení liečby liekom Propanorm

Pretože liečba liekom Propanorm môže byť životne dôležitá, bez porady s lekárom ju nikdy neukončujte.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa užívania tohto lieku, poraďte sa o tom so svojim lekárom, alebo lekárnikom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky aj Propanorm môže mať vedľajšie účinky, ktoré sa nemusia prejaviť u každého.


Vedľajšie účinky, ktoré boli dočasne pozorované v súvislosti s užívaním lieku Propanorm sú nechutenstvo, nútenie na vracanie, zápcha, pocit sucha alebo horká chuť v ústach, bolesť brucha alebo bolesť na hrudníku.

Propanorm môže vyvolať únavu, závrat, bolesť hlavy, mdloby, ataxiu (porucha hybnosti a koordinácie pohybov), zastreté videnie, úzkosť, zmätenosť. Zriedka sa objavujú alergické reakcie, začervenanie kože, kožný exantém, svrbenie, žihľavka, syndróm pripomínajúci systémový lupus erytematosus alebo poruchy potencie.

Môžu vzniknúť poruchy pečene, vrátane poškodenia pečeňových buniek a zvýšenia pečeňových enzýmov (ALT, AST,ALP), hromadenie žlče a hepatitída (zápal pečene).

Bolo opísané zníženie počtu krvných doštičiek, zníženie počtu bielych krviniek, ojedinele až zastavenie tvorby bielych krviniek.

Výnimočne môže nastať porucha regulácie krvného obehu so sklonom k prudkému zníženiu krvného tlaku, pri rýchlom prechode do vzpriamenej polohy alebo pri dlhom zotrvávaní v stoji (posturálna a ortostatická hypotenzia).

Môže nastať výrazné spomalenie srdcovej frekvencie (bradykardia) alebo môžu vzniknúť poruchy vedenia vzruchu (napr. átroventrikulárna alebo intraventrikulárna blokáda). Arytmogénne pôsobenie sa môže prejaviť zrýchlením srdcovej frekvencie (tachykardia) alebo taktiež možným vznikom kmitania komôr.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pretože liečba liekom Propanorm 150 mg alebo Propanorm 300 mg môže byť životne dôležitá, nesmie byť bez konzultácie s lekárom pre vedľajšie účinky prerušená.


5. UCHOVÁVANIE LIEKU PROPANORMN


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte liek Propanorm po uplynutí dátumu exspirácie vyznačenom na obale a za skratkou EXP. Dátum exspirácie (EXP) sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v suchu, pri teplote 15 - 25 oC. Chráňte pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo liek PROPANORM 150 mg alebo PROPANORM 300 MG obsahuje


Liečivom lieku je propafenoni hydrochloridum (propafenóniumchlorid)

Jedna tableta Propanorm 150 mg obsahuje 150 mg propafenoni hydrochloridum.

Jedna tableta Propanorm 300 mg obsahuje 300 mg propafenoni hydrochloridum.

Pomocnými látkami sú: granulovaná mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, kopovidón, hypromelóza 2506/5, magnéziumstearát, nátriumlaurylsulfát, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), simetikónová emulzia.


Ako vyzerá liek PROPANORM 150 mg alebo PROPANORM 300 mg a obsah balenia


Propanorm 150 mg sú biele okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s priemerom 8 mm. Propanorm 300 mg sú biele okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s priemerom 11 mm.


Propanorm 150 mg alebo Propanorm 300 mg je dodávaný v balení po 50 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 000 Praha 4, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2009.
5PROPANORM 300 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/02103 a 2013/03946Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


PROPANORM 150 mg

PROPANORM 300 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


PROPANORM 150 mg

1 filmom obalená tableta obsahuje:

Propafenoni hydrochloridum 150 mg


PROPANORM 300 mg

1 filmom obalená tableta obsahuje:

Propafenoni hydrochloridum 300 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri čast´ 6.1.


3. LIEKOVA FORMA

filmom obalená tableta

PROPANORM 150 mg: takmer biele, okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom 8 mm

PROPANORM 300 mg:takmer biele, okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom 11 mm


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatické supraventrikulárne tachyarytmie, ktoré potrebujú medikamentózny zásah, ako napríklad AV-junkčné tachykardie, supraventrikulárne tachykardie pri WPW syndróme alebo paroxyzmálne fibrilácie predsiení.

Závažné symptomatické komorové tachykardické poruchy rytmu, ak sú podľa posúdenia lekára život ohrozujúce.

Liek je určený na liečbu dospelých pacientov a mladistvých od 15 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávka propafenónu je celkom individuálna v závislosti na klinických okolnostiach a veku pacienta, na tolerancii a terapeutickej odpovedi.

Nastavenie na antiarytmikum pri komorových poruchách rytmu vyžaduje starostlivé kardiologické sledovanie a má byt’ vykonané len pri existujúcom kardiologickom zariadení prvej pomoci, ako aj možnosti kontroly pod monitorom. Počas liečby majú byt’ kontrolné vyšetrenia v pravidelných odstupoch (napr. v odstupoch jedného mesiaca so štandardným EKG, resp. 3 mesiacov s dlhodobým EKG monitorovaním a v niektorých prípadoch so záťažovým EKG).

Pri zhoršení jednotlivých parametrov, napr. predĺženie QRS- komplexu, resp. QT- intervalu o viac ako 25 % alebo PQ intervalu o viac ako 50 %, resp. predĺženia QT na viac ako 500 ms, alebo pri zvýšení počtu alebo stupňa poruchy rytmu má byt’ prehodnotená liečba.

Zisťovanie individuálnej udržiavacej dávky má byt’ pod kardiologickým dozorom s viacnásobnou EKG a tlakovou kontrolou (fáza nastavovania). Pri predĺžení dĺžky QRS (nad 20 %) alebo QT intervalu prepočítaného na frekvenciu, sa má dávka znížiť, alebo vynechať až do normalizácie EKG. Pri zhoršenej funkcii pečenealebo obliček môžu terapeutické dávky viest’ ku kumulácii. Pod EKG kontrolou a pri kontrolách plazmatickej koncentrácie možno aj týchto pacientov nastaviť na propafenón.

Pri perorálnom podávaní propafenónu dospelým a mladistvým starších ako 15 rokovje vhodné postupne zvyšovať dávky od 150 mg 3-krát denne po 8 hodinách až do dávky 2-krát 300 mg alebo max. 3-krát 300 mg denne. Zvyšovanie dávky sa obvykle odporúča po 3 - 4 dňoch, aby bola dosiahnutá tkanivová kumulácia propafenónu a jeho metabolitov.

V priebehu dlhodobej terapie môže dôjsť k zníženiu schopnosti biotransformovať propafenón a v tomto prípade je potrebné dávku znížiť. Nižšie dávky sú nutné u srdcového zlyhania pacientov starších ako 70 rokov a pri hmotnosti nižšej ako 70 kg, rovnako aj u pečeňovej insuficiencii. U pacientov s pečeňovou insuficienciou sa odporúča podávať 20 – 30 % bežnej dávky.

Propafenón má byt’ dávkovaný najmä u pacientov s vyšším vekom, alebo so silne poškodeným srdcovým svalom v nastavovacej fáze opatrne, postupne, eventuálne s kontrolou plazmatickej koncentrácie.

Spôsob podávania:

Tablety sa prehltávajú celé, s menším množstvom vody a po jedle.

Dĺžku podávania určí lekár.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na propafenón alebo pomocné látky lieku, intoxikácia digoxínom. Ťažká hypotenzia, ťažké srdcové zlyhanie a kardiogénny šok (s výnimkou hypotenzie vyvolanej vlastnou tachyarytmiou), závažné bradykardie, sick sinus syndróm, sinoatriálne, atrioventrikulárne a intraventrikulárne poruchy prevodového systému srdca vysokého stupňa, manifestné poruchy elektrolytov (napr. poruchy metabolizmu draslíka). Propafenón je kontraindikovaný v priebehu prvých 3 mesiacov po akútnom infarkte myokardu alebo u pacientov so zníženým srdcovým výdajom (ejekčná frakcia < 35 %) - okrem pacientov so život ohrozujúcimi komorovými arytmiami. Opatrnosť je potrebná u pacientov so sklonom k bronchospazmom (obštrukčná choroba pľúc).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vzhľadom na obsah účinnej látky nie je liek vhodný na liečbu detí do 15 rokov.

Starších pacientov a pacientov so závažným poškodením srdca je potrebné nastavovať na propafenóniumchlorid s veľkou opatrnosťou.

Pri liečbe paroxyzmálnej atriálnej fibrilácie môže dôjsť pri konverzii atriálnej fibrilácie na atriálny flutter k prevodu na komory 2:1 alebo 1:1 a následnej veľmi vysokej komorovej frekvencii (napr. 180 tepov/min).

Pri terapii propafenónom sa môžu zmeniť prahy kardiostimulátora pre pacing- a sensing-. Funkciu stimulátora je potrebné preskúšať a ak je treba, nanovo naprogramovať.

Propafenóniumchlorid môže zhoršiť myasténiu gravis.

Podobne ako u iných antiarytmík triedy 1C, aj u propafenónu môžu byť pacienti so signifikantným štrukturálnym poškodením srdca predisponovaní na nežiaduce účinky.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ak sa súčasne s propafenónom podávajú lokálne anestetiká (napr. pri implantácii kardiostimulátora, chirurgickom alebo stomatologickom zákroku) alebo iné lieky, ktoré majú inhibičný účinok na frekvenciu srdca a/alebo kontraktilitu myokardu (napr. betablokátory, tricyklické antidepresíva), môžu sa vedľajšie účinky zvýrazniť.

Súčasne podávanie propafenóniumchloridu s liečivami, ktoré sú metabolizované CYP2D6 (napr. venlafaxín), môže viesť k zvýšeným hladinám týchto liečiv.

Zaznamenalo sa zvýšenie koncentrácií propranololu, metoprololu, desipramínu, cyklosporínu a digoxínu v krvi alebo v plazme pri súčasnom podávaní s propafenóniumchloridom. V jednom prípade sa vyskytlo zdvojnásobenie plazmatickej koncentrácie teofylínu pri súčasnom podaní s propafenónom. Pri príznakoch predávkovania uvedenými liekmi sa má stanoviť ich plazmatická koncentrácia a dávka primerane znížiť.

Liečivá, ktoré inhibujú CYP2D6, CYP1A2 a CYP3A4, napr. ketokonazol, cimetidín, chinidín , erytromycín a grapefruitový džús, môžu viesť k zvýšeným koncentráciám propafenónu. Ak sa podáva propafenón s inhibítormi týchto enzýmov, pacienti majú byť pozorne monitorovaní a dávka primerane upravená.

Súčasné podávanie propafenóniumchloridu a ritonaviru v dávkach 800 až 1200 mg/deň je kontraindiko- vané vzhľadom na možné zvýšenie plazmatických koncentrácií.

Kombinovaná liečba amiodarónom a propafenóniumchloridom môže ovplyvniť vedenie a repolarizáciu a viesť k odchýlkam, ktoré majú proarytmogénny potenciál. Na základe odpovede na liečbu môže byť potrebná úprava dávkovania oboch liečiv.

Súčasné užívanie lidokaínu a propafenónu nepreukázalo žiadne signifikantné účinky na farmakokinetiku týchto liečiv. Avšak súčasné podávanie propafenóniumchloridu a intravenózneho lidokaínu viedlo k zvýšeniu rizík vedľajších účinkov lidokaínu na centrálny nervový systém.

Fenobarbital je známym induktorom CYP3A4. Preto sa pri dlhotrvajúcom súčasnom užívaní fenobarbitalu má monitorovať odpoveď na liečbu propafenóniumchloridom.

Súčasné užívanie propafenónu a fenobarbitalu a/alebo rifampicínu môže znižovať antiarytmický účinok propafenónu, ktorý je spôsobený zníženými plazmatickými koncentráciami propafenónu.

U pacientov, ktorí užívajú propafenón súčasne s perorálnymi antikoagulanciami (napr. fenprokumon, warfarín) je potrebná starostlivá kontrola parametrov zrážania krvi, pretože propafenón môže zvyšovať plazmatické koncentrácie týchto liekov a tým predĺžiť protrombínový čas. Dávky týchto liekov majú byť v prípade potreby upravené.

Súčasné podávanie propafenóniumchloridu a fluoxetínu zvyšuje u extenzívnych metabolizátorov Cmax a AUC S propafenónu o 39 % a 50 % a Cmaxa AUC R propafenónu o 71 % a 50 %. Ak sa propafenóniumchlorid užíva súčasne s paroxetínom, môžu sa vyskytnúť zvýšené hladiny plazmatického propafenónu. Na dosiahnutie požadovanej odpovede na liečbu môžu postačovať nižšie dávky propafenónu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Napriek tomu, že v experimentálnych predklinických štúdiách neboli preukázané žiadne teratogénne vplyvy a reprodukčné štúdie boli tiež negatívne, je propafenón v priebehu gravidity indikovaný iba vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné. Hlavne v prvom trimestri je potrebné starostlivo zvážiť pomer rizika k prospechu liečby. Podľa FDA klasifikácie liekov indikovaných v gravidite patrí propafenón do kategórie C. Koncentrácia propafenónu v materskom mlieku dosahuje zhruba tretinukoncentrácie v plazme. Rovnako v období laktácie je potrebné indikáciu propafenónu veľmi starostlivo zvážiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Propafenón môže hlavne na začiatku liečby a u starších pacientov spôsobovať závraty a tým nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť a rýchle rozhodovanie. Aktívna účasť v cestnej premávke a schopnosť obsluhovať stroje je obmedzená.

Predĺženie reakčnej schopnosti sa zosilňuje so súčasným užitím alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri podávaní propafenónu sa zaznamenali ďalej uvedené nežiaduce účinky. Kauzálny vzťah nebol vždy potvrdený.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Leukocytopénia a/alebo granulocytopénia alebo trombocytopénia, agranulocytóza.


Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie


Poruchy metabolizmu a výživy

Nechutenstvo


Psychické poruchy

Anxiozita, zmätenosť


Poruchy nervového systému

Závrat, bolesť hlavy, synkopa, ataxia


Ochorenie oka

Rozmazané videnie


Poruchy srdca

Môže sa vyskytnúť výrazné zníženie srdcovej frekvencie (bradykardia) alebo poruchy vedenia (ako atrioventrikulárna alebo interventrikulárna blokáda). Môže sa vyskytnúť aj proarytmogénny účinok, ktorý sa manifestuje ako zvýšenie srdcovej frekvencie (tachykardia) alebo ventrikulárna fibrilácia.


Cievne poruchy

Hypotenzia vrátane posturálnej a ortostatickej hypotenzie


Gastrointestinálne poruchy

Nauzea, zvracanie, zápcha, suché ústa, horká chuť, abdominálna bolesť


Poruchy pečene a žlčových ciest

Pečeňové abnormality vrátane hepatocelulárnych porúch, cholestázy, žltačky a hepatitídy


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Začervenanie kože, vyrážka, pruritus, utrikária, exantém


Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí

Lupusový syndróm


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Impotencia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava, bolesť na hrudníku


Vyšetrenia

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (sérové transaminázy a alkalická fosfatáza)


 1. Predávkovanie


 1. Symptómy intoxikácie

Kardiálne symptómy

Toxické účinky propafenónu na srdce sa prejavujú v poruchách tvorby vzruchov a poruchách vedenia vzruchov ako: predĺženie PQ, rozšírenie QRS, potlačenie automácie sínusového uzla, AV blokády, komorové tachykardie, flutter komôr, fibrilácie komôr. Okrem toho môže zníženie kontrakčnej sily (negatívna inotropia) viesť k hypotónii až ku kardiogénnemu šoku.

Extrakardiálne symptómy

Často môžu vznikať bolesti hlavy, závrat, poruchy zraku, parestézie, tremor, nevoľnosť, obstipácia a suchosť v ústach.

Pri ťažkých intoxikáciach môže dôjsť ku klonicko - tonickým kŕčom, parestéziam, somnolencii, kóme a zástave dýchania.

b) Terapia intoxikácií

Popri všeobecných opatreniach je potrebné za podmienok intenzívnej medicíny sledovať vitálne parametre a v prípade potreby ich korigovať.

Špeciálne opatrenia

Bradykardia:

Zníženie dávky alebo vynechanie lieku, v prípade potreby atropín.

SA-blokády a V-blokáda II alebo III. stupňa:

Atropín, orciprenalín, v prípade potreby stimulácia srdca

Intraventrikulárna blokáda (ramienková blokáda):

Zníženie dávky alebo vynechanie lieku, v prípade potreby elektroterapia, pretože nie je k dispozícii žiadne spoľahlivé antidotum na ovplyvnenie ramienkovej blokády spôsobenej antiarytmikom I. triedy. Ak nie je možné uskutočniť elektrostimuláciu, je potrebné vykonať pokus skrátiť QRS komplex s vysokými dávkami orciprenalínu.

Insuficiencia srdca s poklesom krvného tlaku:

Vynechanie lieku, srdcové glykozidy, pri pľúcnom edéme nitroglycerín vo vysokých dávkach, diuretiká, ak sú potrebné katecholamíny (napr. adrenalín alebo dopamín a dobutamín).

Opatrenia pri ťažkých intoxikáciach (napr. pokus o samovraždu)

Pri ťažkej hypotenzii a bradykardii (spravidla pacient v bezvedomí):

Atropín 0,5 - 1 mg i.v., adrenalín 0,5-1 mg i.v., príp. adrenalín v dlhodobej kvapkovej infúzii. Rýchlosť kvapkania infúzie sa riadi podľa klinického účinku.

Pri cerebrálnych kŕčoch: Diazepam i.v. Uvoľnenie dýchacích ciest, v prípade nutnosti intubácia a riadené dýchanie za relaxácie (napr. Pankuronium 2-6 mg).

Pri zástave cirkulácie pri asystólii alebo fibrilácii komôr:

Základné opatrenia kardiopulmonálnej reanimácie (ABC pravidlá):

A/ Uvoľniť dýchacie cesty, resp. intubácia

B/ Respirovať, ak je to možné, so zvýšeným prívodom kyslíka

C/ Cirkulácia, tzn. externá masáž srdca (v prípade potreby viac hodín).

Adrenalín 0,5 - 1 mg i.v., resp. 1,5 mg, rozriedené s 10 ml fyziologického roztoku, cez tubus intratracheálne.

Viacnásobné opakovanie podľa klinického účinku.

Natriumbikarbonát 8,4 % spočiatku 1 ml/kg i.v., opakovanie po 15 minútach. Pri fibrilácii komôr defibrilácia.

Pri terapeutickej rezistencii opakovanie po premedikácii 5 - 15 mval roztoku chloridu draselného i.v. infúziou s pridaním katecholamínov adrenalín alebo dopamín/dobutamín).

Prípadná infúzia za pridania konzervovaného roztoku chloridu sodného (80 - 100 mval) až do dosiahnutia hladiny sérového sodíka 145 - 150 mval/l.

Výplach žalúdka.

Dexametazón 25 - 50 mg i.v.

Roztok sorbitolu 40 % 1 ml/kg i.v.

Elektrostimulácia.

Symptomaticé opatrenia intenzívnej medicíny.

Eliminačné pokusy s hemoperfúziou sú menej účinné.

Hemodialýza je následkom vysokého naviazania na bielkoviny (viac ako 95 %) a veľkého rozdelenia objemu neúčinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiarytmikum.

ATC klasifikácie: C01BC03


Propafenóniumchlorid patrí medzi membránové antiarytmiká skupiny Ic klasifikácie antiarytmík podľa Vaughana Williamsa. Propafenón je antiarytmikum s priamym membránovo stabilizujúcim účinkom na bunky myokardu. Predĺženie PQ, QT a komplexu QRS vyplýva predovšetkým z priameho pôsobenia propafenónu na bunky myokardu, kde sa pevne (ale pomaly) viaže na sodíkové kanály. Blokuje prestup Na+ najmä v priebehu rýchlej fázy depolarizácie (fáza 0 akčného potenciálu), čím výrazne spomaľuje rýchlosť depolarizácie. Naviac má určité beta-blokujúce a Ca2+-blokujúce schopnosti, ktoré sa však pri terapeuticky relevantných hladinách uplatňujú málo. Propafenón v závislosti na dávke vyvoláva redukciu maximálneho stupňa depolarizácie. Znižuje rýchlosť vedenia vzruchu, zvyšuje prah pre excitáciu a predlžuje efektívnu refraktérnu periódu. Propafenón skracuje trvanie akčného potenciálu srdcových buniek vrátane Purkyňových buniek. Propafenón predlžuje PR – interval (i u zdravých dobrovoľníkov) a mierne predlžuje trvanie QRS – intervalu (u pacientov). Propafenón, tak ako ostatné liečivá I. skupiny, selektívne blokuje antegrádne vedenie cez akcesórne dráhy. Určitý (opäť na dávke závislý) beta-blokujúci účinok sa môže pri vyššom dávkovaní propafenónu prejavovať znížením srdcovej frekvencie, miernym poklesom krvného tlaku a u vnímavých pacientov tiež srdcovým zlyhávaním alebo respiračnou insuficienciou. Tento beta-blokujúci účinok sa zvlášť prejaví vo veľmi vysokých dávkach (nad 1 200 mg/deň). Blokačný efekt na beteadrenergné receptory zrejme ovplyvňuje nižšiu arytmogenitu propafenónu v porovnaní s ostatnými antiarytmikami Ic tiedy. Vplyv na vápnikový kanál sa prejavuje pomerne slabým negatívne inotropným účinkom propafenónu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní je propafenón kompletne absorbovaný z gastrointestinálneho traktu, jeho biologická dostupnosť je však výrazne zmenšená first - pass pečeňovou biotransformáciou, ktorá je závislá na podanej dávke. Maximálna plazmatická hladina sa po p.o. podaní dosahuje za cca 3 hodiny. Propafenón sa rýchlo distribuuje do tkanív. Vykazuje pomerne vysoký distribučný objem (v ustálenom stave až 1,2-4,0 l/ kg) a vzhľadom k svojej bázickej povahe je viazaný z približne 96-97 % na kyslý alfa1-glykoprotein. Percento neviazanej frakcie stúpa s plazmatickou koncentráciou propafenónu. Propafenón má vysokú lipofilitu a je intenzívne biotransformovaný predovšetkým na 5 - hydroxypropafenón. Hydroxylácia prebieha v pečeni na izoenzýme P-450, 2D6, 3A4, 1A2. Ďalšia časť propafenónu sa depropyluje za vzniku N-depropylpropafenónu. V ľudskej plazme a moči bolo dokázaných 11 metabolitov, z toho 5-hydroxypropafenón a N-depropylpropafenón ovplyvňujú EKG podobne ako parentná látka. Maximálne plazmatické hladiny týchto dvoch metabolitov v plazme však dosahujú len 20 % maximálnej plazmatickej hladiny parentnej látky. V ľudskej populácii bol dokázaný biotransformačný polymorfizmus. V skupine rýchlych oxidátorov propafenónu sa eliminačný polčas pohybuje medzi 5 - 6 hodinami, v skupine pomalých metabolizátorov je eliminačný polčas cca 17 hodín. Propafenón a jeho dva hlavné metabolity sú v značnom percente konjugované v pečeni a vo forme konjugátov vylučované stolicou (až okolo 50 % z podanej dávky). Asi 1 % propafenónu sa v nezmenenom stave vylučuje močom. Propafenón má pomerne vysoký celkový klírens (0,72 l/h/kg po opakovanom perorálnom podaní) a biologický polčas eliminácie sa pohybuje okolo 6,2 hodiny s variáciami od 2,3 do 11,8 hodiny (u pomalých metabolizátorov býva predĺžený približne na dvojnásobok). Renálnu insuficienciu ovplyvňuje do určitej miery vylučovanie niektorých metabolitov propafenónu. Hemodialýza nemá vplyv na elimináciu propafenónu ani jeho 2 hlavných metabolitov. Ťažšia forma hepatálnej insuficience vedie k zvýšeniu plazmatických koncentrácií propafenónu a predĺženiu jeho biologického polčasu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita:

Priemerné hodnoty LD50sú u myších samcov 1 137 mg/kg, u myších samíc 683 mg/kg, u potkaních samíc 1 325 mg/kg.

14 denná toxikologická štúdia:

Po perorálnom podaní vyšších dávok (150 mg/kg/deň, t.j. viac ako desaťnásobná denná ľudská terapeutická dávka) v suspenzii neboli zaznamenané u myších samcov a u potkanoch žiadne rozdiely oproti kontrolám, len u myších samíc bola zaznamenaná nefrotoxicita a 50 % mortalita. Táto druhovo a pohlavne rozdielna toxicitná citlivosť je v súlade s nálezmi akútnej toxicity.

Kancerogenita:

Propafenón podávaný denne perorálne myšiam v dávkach až do 360 mg/kg počas 104 týždňov a potkanom 270 mg/kg počas 130 týždňov nepreukázal kancerogénny účinok.

Vplyv na reprodukciu:

Literatúra udáva, že nebol zaznamenaný výskyt malformácií pri p.o. podaní dávok do 600 mg/kg u potkanov a 150 mg/kg u králikov. Fertilita nebola ovplyvnená až do 270 mg/kg, resp. 120 mg/kg. V ďalšom sledovaní perinatálneho a postnatálneho vývoja u potkanov bolo pozorované len spomalenie váhových prírastkov od dávok 180 mg/kg.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

cellulosum microcristallinum, maydis amylum, copovidonum, carmellosum natricum conexum,

magnesii stearas, natrii laurylsulfas.

Obal:

hypromellosum 5, macrogolum 6000, dimeticoni emulsio cum silicii dioxido, titanii dioxidum.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


PROPANORM 150 mg: 3 roky

PROPANORM 300 mg: 4 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v suchu, pri teplote 15 - 25 oC. Chráňte pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Al/PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

50 filmom obalených tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1

140 00 Praha 4

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


PROPANORM 150 mg: 13/0192/04-S

PROPANORM 300 mg: 13/0193/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.04.2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23.01.2009


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Júl 2013


PROPANORM 300 mg