+ ipil.sk

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml injkečná/infúzna emulzia v naplnenej injekčnej striekačkePríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03666-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml injekčná/infúzna emulzia v naplnenej injekčnej striekačke

propofol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám podajú tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Propofol MCT Fresenius a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Propofol MCT Fresenius

3. Ako používať Propofol MCT Fresenius

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Propofol MCT Fresenius

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Propofol MCT Fresenius a na čo sa používa


Propofol MCT Fresenius patrí do skupiny liekov nazývaných celkové anestetiká. Celkové anestetiká sa používajú na navodenie bezvedomia (spánku), aby sa mohli uskutočniť chirurgické výkony alebo iné procedúry (operácie alebo vyšetrenia). Môže sa tiež použiť na sedáciu (zníženie úrovne vedomia tak, že sa cítite ospalý ale nespíte úplne).


Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml sa používa na:

 • na navodenie a udržiavanie celkovej anestézie (celkového znecitlivenia) u dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 3 roky.

 • na sedáciu umelo ventilovaných pacientov starších ako 16 rokov, na jednotke intenzívnej starostlivosti.

 • na sedáciu dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 3 roky počas diagnostických a chirurgických výkonov, samostatne alebo v kombinácii s lokálnou alebo regionálnou (zasahujúcou väčšiu časť tela) anestéziou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Propofol MCT Fresenius


Nepoužívajte Propofol MCT Fresenius

- ak ste alergický na propofol, sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- na sedáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti u pacientov vo veku 16 rokov a mladších.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vám podajú Propofol MCT Fresenius, obráťte sa na svojho lekára, ak sa vás niečo z nasledujúceho týka, alebo sa vás týkalo v minulosti.


Nemali by vám podať Propofol MCT Fresenius, alebo len s veľkou opatrnosťou a starostlivým sledovaním ak:

 • máte pokročilé srdcové zlyhávanie,

 • máte akékoľvek závažné ochorenie srdca,

 • ak dostávate elektrokonvulzívnu liečbu (ECT, na liečbu psychických problémov).


Vo všeobecnosti sa má Propofol MCT Fresenius podávať s opatrnosťou starším alebo oslabeným pacientom.


Predtým ako vám podajú Propofol MCT Fresenius, povedzte svojmu anestéziológovi alebo lekárovi na jednotke intenzívnej starostlivosti ak máte:

 • ochorenie srdca

 • ochorenie pľúc

 • ochorenie obličiek

 • ochorenie pečene

 • záchvaty (epilepsiu)

 • zvýšený tlak vo vnútri lebky (zvýšený intrakraniálny tlak). Spolu s nízkym krvným tlakom sa množstvo krvi v mozgu môže znížiť.

 • zmenené hladiny tuku v krvi. Ak dostávate celkovú parenterálnu výživu (kŕmenie cez žilu), hladiny tuku vo vašej krvi musia byť sledované.


Ak máte niektorý z nasledujúcich stavov, tieto musia byť liečené pred tým ako vám podajú Propofol MCT Fresenius:

 • zlyhanie srdca

 • ak je nedostatočné prekrvenie tkanív (obehové zlyhanie)

 • závažné problémy s dýchaním (zlyhanie respirácie)

 • odvodňovanie (zníženie celkového množstva krvi)

 • záchvaty (epilepsia)


Propofol MCT Fresenius môže zvýšiť riziko

 • epileptických záchvatov

 • nervových reflexov, ktoré spomaľujú srdcovú frekvenciu (vagotónia, bradykardia)

 • zmien prítoku krvi do orgánov tela (hemodynamické účinky na srdcovocievny systém), ak máte nadváhu a dostávate vysoké dávky Propofolu MCT Fresenius.


Počas sedácie Propofolom MCT Fresenius sa môžu vyskytnúť mimovoľné pohyby. Lekári budú brať do úvahy, do akej miery tieto môžu ovplyvniť chirurgické zákroky vykonávané počas sedácie a urobia nevyhnutné predbežné opatrenia.


Veľmi zriedkavo sa po anestézii môže vyskytnúť obdobie bezvedomia spojené so stuhnutosťou svalov. To si vyžaduje pozorovanie zdravotníckym personálom, ale žiadnu ďalšiu liečbu. Spontánne tento stav ustúpi.


Injekcia Propofolu MCT Fresenius môže byť bolestivá. Je možné použiť lokálne anestetikum (liek na miestne znecitlivenie) na zmiernenie tejto bolesti, ale to môže mať vlastné vedľajšie účinky.


V nemocnici zostávate dovtedy, dokiaľ nie ste plne zotavený po anestézii


Deti a dospievajúci (Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml)

Použitie Propofolu MCT Fresenius 20 mg/ml sa neodporúča u detí mladších ako 3 roky.

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 16 rokov pri sedácii na jednotke intenzívnej starostlivosti, pretože jeho bezpečnosť pre túto skupinu pacientov nebola preukázaná.


Iné lieky a Propofol MCT Fresenius

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Musíte byť zvlášť opatrný, ak tiež užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

- lieky na premedikáciu (váš anestéziológ bude vedieť, ktoré lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať s Propofolom MCT Fresenius)

 • iné anestetiká, vrátane celkových, regionálnych, lokálnych a inhalačných anestetík (Môžu byť potrebné nižšie dávky Propofolu MCT Fresenius. Váš anestéziológ to bude vedieť.)

 • analgetiká (lieky proti bolesti)

 • lieky, ktoré uvoľňujú svalstvo, napr. suxametónium

 • benzodiazepíny (lieky proti úzkosti)

 • lieky, ktoré ovplyvňujú mnohé vnútorné funkcie tela ako je srdcová frekvencia, napr. atropín

 • silné lieky proti bolesti napr. fentanyl

 • alkohol

 • neostigmín (liečba svalovej slabosti)

 • cyklosporín (používaný na predchádzanie odmietnutia transplantovaného orgánu)


Propofol MCT Fresenius a jedlo, nápoje a alkohol

Po tom ako vám bol podaný Propofol MCT Fresenius nesmiete jesť, piť ani konzumovať alkohol až kým sa úplne nezotavíte.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako vám podajú tento liek.

Propofol MCT Fresenius sa nemá podávať tehotným ženám, ak to nie je nevyhnutné. Matky musia prestať dojčiť a zlikvidovať akékoľvek materské mlieko v období 24 hodín po podaní Propofolu MCT Fresenius.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po tom, ako vám bol podaný Propofol MCT Fresenius, nesmiete šoférovať, obsluhovať stroje, alebo pracovať v nebezpečných podmienkach. Nemali by ste ísť domov sami.


Propofol MCT Freseniusobsahuje olej zo sójových bôbov a sodík.

Propofol MCT Fresenius obsahuje olej zo sójových bôbov. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, nepoužívajte tento liek. Nepoužívajte tento liek, ak ste alergický na arašidy alebo sóju.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v 100 ml, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


3. Ako používať Propofol MCT Fresenius


Propofol MCT Fresenius vám bude podaný len v nemocnici alebo inom vhodnom zdravotníckom zariadení vašim anestéziológom alebo lekárom na jednotke intenzívnej starostlivosti.


Dávkovanie

Dávka, ktorú vám podajú bude závisieť od vášho veku, telesnej hmotnosti, fyzického stavu. Lekár vám, na základe starostlivého pozorovania vašich prejavov a vitálnych príznakov (pulz, tlak krvi, dýchanie atď.), podá správnu dávku na začatie a udržanie anestézie alebo na dosiahnutie požadovaného stupňa sedácie. Toto môže byť ovplyvnené aj inými liekmi ktoré užívate.


Dospelí

Väčšina ľudí potrebuje 1,5 ‑ 2,5 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti na uspatie (navodenie anestézie), a následne 4 až 12 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti za hodinu na udržanie spánku (udržiavanie anestézie). Na sedáciu obvykle postačujú dávky od 0,3 do 4,0 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti za hodinu.

Pri sedácii počas diagnostických a chirurgických zákrokov u dospelých je u väčšiny pacientov potrebných 0,5 – 1 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti podávaných počas 1 až 5 minút do nástupu sedácie. Väčšina pacientov potrebuje 1,5 – 4,5 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti za hodinu. Infúziu možno doplniť bolusovými injekciami 10 ‑ 20 mg propofolu (0,5 ‑ 1 ml Propofolu MCT Fresenius 20 mg/ml), keď je potrebné rýchlo dosiahnuť hlbšiu sedáciu.


Použitie u detí a dospievajúcich starších ako tri roky

Použitie Propofolu MCT Fresenius 20 mg/ml sa neodporúča u detí mladších ako 3 roky.

Dávka sa má upraviť podľa veku a/alebo telesnej hmotnosti.

Väčšina pacientov starších ako 8 rokov potrebuje na navodenie anestézie približne 2,5 mg/kg telesnej hmotnosti Propofolu MCT Fresenius. U mladších detí, najmä vo veku 1 mesiac až 3 roky, môžu byť potrebné vyššie dávky (2,5 ‑ 4 mg/kg telesnej hmotnosti).

Požadované rýchlosti v rozmedzí 9 – 15 mg/kg/hod. zvyčajne stačia na dosiahnutie dostatočnej anestézie, na udržanie spánku (udržiavanie anestézie). U mladších detí môžu byť potrebné vyššie dávky.


Na sedáciu Propofolom MCT Fresenius 20 mg/ml pri diagnostických a chirurgických výkonoch u detí starších ako 3 roky potrebuje väčšina pediatrických pacientov 1 ‑ 2 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti na navodenie sedácie. Sedáciu možno udržiavať vytitrovaním Propofolu MCT Fresenius až do dosiahnutia požadovaného stupňa sedácie. Väčšina pacientov potrebuje 1,5 – 9 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti/hod.

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 16 rokov pri sedácii na jednotke intenzívnej starostlivosti, pretože jeho bezpečnosť pre túto skupinu pacientov nebola preukázaná.


Starší a oslabení pacienti

U starších a oslabených pacientov môžu byť potrebné nižšie dávky.


Spôsob podávania

Propofol MCT Fresenius sa podáva intravenózne (do žily), obyčajne na zadnú stranu ruky alebo do predlaktia. Váš anestéziológ môže použiť ihlu alebo kanylu (jemnú umelohmotnú hadičku). Propofol MCT Fresenius bude podaný do žily elektrickou pumpou. Váš lekár sa uistí že pumpa je kompatibilná s naplnenými injekčnými striekačkami.

Propofol MCT Fresenius je len na jednorazové použitie. Všetka nespotrebovaná emulzia sa musí zlikvidovať. Naplnené injekčné striekačky sa majú pred použitím pretrepať. Ak sú po pretrepaní viditeľné dve vrstvy, emulzia sa nemá použiť. Použite len homogénne prípravky a nepoškodené naplnené injekčné striekačky.


Použitie naplnenej injekčnej striekačky

Má sa zabezpečiť sterilita. Vonkajší povrch injekčnej striekačky ani piestu nie sú sterilné!


 1. Vyberte injekčnú striekačku z obalu a pretrepte ju.

 2. Točením piestu v smere hodinových ručičiek ho vsuňte do injekčnej striekačky.

 3. Odstráňte kryt z injekčnej striekačky a pripojte ju k infúznej súprave. Odstráňte vzduchovú bublinu (malé bublinky môžu v striekačke ostať) a pripravenú injekčnú striekačku nainštalujte do pumpy.


Dĺžka podávania

Pri použití na sedáciu sa Propofol MCT Fresenius nesmie podávať dlhšie ako 7 dní.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť počas navodenia anestézie (časté, môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • spontánne pohyby

 • svalové zášklby (myoklonus)

 • mykanie svalov (minimálna excitácia)

 • nízky krvný tlak (hypotenzia)

 • pomalý tlkot srdca (bradykardia)

 • rýchly tlkot srdca (tachykardia)

 • návaly tepla

 • vzostup dýchania (hyperventilácia)

 • zastavenie dýchania (dočasné apnoe)

 • kašlanie po anestézii

 • čkanie (singultus)


Ak si myslíte, že máte ktorýkoľvek z nižšie uvedených vedľajších účinkov alebo akýkoľvek iný vedľajší účinok ihneď to, prosím, povedzte svojmu lekárovi.


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • miestna bolesť počas podávania injekcie


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • zvýšenie hladín tuku v krvi (hypertriglyceridémia)


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • závažné zníženie krvného tlaku (hypotenzia)

 • kašlanie počas anestézie

 • spomalenie pulzovej frekvencie (progresívna bradykardia)


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • závažná alergická reakcia (anafylaxia) zahŕňajúca:

 • opuch kože tváre, úst a hrdla (angioedém)

 • zúženie dýchacích ciest v pľúcach, ktoré spôsobuje sťaženie dýchania (bronchospazmus)

 • začervenanie kože (erytém)

 • nízky krvný tlak (hypotenzia)

 • bolesti hlavy

 • závrat (vertigo)

 • epileptiformné pohyby (mimovoľné pohyby podobné epilepsii), vrátane kŕčov a opistotonu (rigidná poloha s hlavou zaklonenou dozadu)

 • krvné zrazeniny (trombóza)

 • zápal krvných ciev (flebitída)

 • zmena farby moču

 • pooperačná horúčka


Tieto zriedkavé vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť počas zotavovacej periódy (prebúdzania):

 • eufória (pocit šťastia) a sexuálne vzrušenie

 • triaška a pocit chladu

 • nepravidelný tlkot srdca (arytmia)

 • kašlanie

 • pocit nevoľnosti (nauzea) alebo vracanie


Keď sa Propofol MCT Fresenius podáva v kombinácii s lidokaínom (lokálne anestetikum používané na zníženie bolesti v mieste podania injekcie), môžu sa zriedkavo vyskytnúť určité vedľajšie účinky:

 • závrat

 • vracanie

 • ospanlivosť

 • kŕče

 • spomalenie srdcovej frekvencie (bradykardia)

 • nepravidelný tlkot srdca (srdcové arytmie)

 • šok


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • alergické reakcie spôsobené olejom zo sójových bôbov

 • oneskorené epileptiformné záchvaty (mimovoľné pohyby podobné epilepsii po prebudení)

 • kŕče u epileptických pacientov

 • bezvedomie po anestézii

 • voda v pľúcach (pľúcny edém)

 • zápal pankreasu (pankreatitída)

 • závažné reakcie tkaniva po náhodnej injekcii do tkanív

 • porucha svalov (rabdomyolýza)

 • zmena kyslosti krvi (metabolická acidóza)

 • vysoká hladina draslíka v krvi (hyperkaliémia)

 • srdcové zlyhanie


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Propofol MCT Fresenius


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na injekčnej striekačke a na vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.


Po prvom otvorení sa musí liek použiť ihneď.


Infúzne súpravy s Propofolom MCT Fresenius sa majú vymeniť 12 hodín po otvorení injekčnej striekačky.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Propofol MCT Fresenius obsahuje


 • Liečivo je propofol.


Každý ml emulzie obsahuje 20 mg propofolu.

Každá 50 ml naplnená injekčná striekačka obsahuje 1 000 mg propofolu.


 • Ďalšie zložky sú čistený sójový olej, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, čistené vaječné fosfatidy, glycerol, kyselina olejová, hydroxid sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá Propofol MCT Fresenius a obsah balenia


Propofol MCT Fresenius je biela injekčná alebo infúzna emulzia typu olej vo vode, v naplnených injekčných striekačkách.


Propofol MCT Fresenius je dostupný v plastových naplnených injekčných striekačkách.


Veľkosti balenia:

Balenia obsahujú 1 naplnenú injekčnú striekačku s 50 ml emulzie.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Else Kroener Strasse 1, Bad Homburg, Nemecko


Výrobca:

Fresenius-Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, Graz, Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu

Názov lieku

Rakúsko

Propofol „Fresenius" 2 % mit MCT Emulsion zur Injektion oder Infusion in einer Fertigspritze

Belgicko

Propolipid 2%

Cyprus

Propofol MCT/LCT/ Fresenius 2% (20 mg/ml) γαλάκτωμα για έγχυση ή ένεση σε προγεμισμένη σύριγγα

Česká republika

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml injekční/infuzní emulze v předplněné injekční stříkačce

Dánsko

Propolipid

Estónsko

Propoven 2%

Nemecko

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion in einer Fertigspritze

Grécko

Propofol MCT/LCT/ Fresenius 2% (20 mg/ml) γαλάκτωμα για έγχυση ή ένεση σε προγεμισμένη σύριγγα

Fínsko

Propolipid 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsion, esitäytetyssä ruiskussa

Maďarsko

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml emulzió injekcióhoz vagy infúzióhoz előretöltött fecskendőben

Island

Propolidid 20 mg/ml, stungu- eða innrennslislyf, fleyti í áfylltri sprautu

Írsko

Propoven 2% emulsion for injection/infusion in pre-filled syringe

Taliansko

Propofol Kabi

Lotyšsko

Propoven 2 % emulsija injekcijām vai infūzijām pilnšļircē

Litva

Propoven 2% injekcinė/infuzinė emulsija

užpildytame švirkšte

Luxemboursko

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion in einer Fertigspritze

Nórsko

Propolipid

Poľsko

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius

Portugalsko

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius

Slovensko

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml injekčná/infúzna emulzia v naplnenej injekčnej striekačke

Slovinsko

Propoven 20 mg/ml emulzija za injiciranje/infundiranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Španielsko

Propofol Lipomed Fresenius 20 mg/ml emulsión inyectable y para perfusión en jeringa precargada

Švédsko

Propolipid

Veľká Británia

Propoven 2% emulsion for injection/infusion in pre-filled syringe


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Len na jednorazové použitie. Všetka nespotrebovaná emulzia sa musí zlikvidovať.


Naplnená injekčná striekačka sa má pred použitím pretrepať.

Ak sú po pretrepaní viditeľné dve vrstvy, emulzia sa nemá použiť.

Použite len homogénne prípravky a nepoškodené naplnené injekčné striekačky.


Injekčná striekačka sa musí po použití zlikvidovať.


Propofol MCT Fresenius musia podávať lekári vyškolení v anestézii alebo v liečebnej starostlivosti o pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti, a to v nemocniciach alebo v adekvátne vybavených zariadeniach ambulantnej starostlivosti. Obehové a respiračné funkcie sa majú nepretržite monitorovať (napr. pomocou EKG a pulzového oxymetra) a po celú dobu musia byť okamžite k dispozícii pomôcky na zaistenie priechodnosti dýchacích ciest pacienta, prístroje na umelú ventiláciu a ďalšie resuscitačné vybavenie.

Pri sedácii počas chirurgických alebo diagnostických výkonov nemá Propofol MCT Fresenius podávať tá istá osoba, ktorá vykonáva chirurgický alebo diagnostický výkon.


Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml sa podáva neriedený intravenózne, formou kontinuálnej infúzie.

Propofol MCT Fresenius 10 mg/ml sa nesmie miešať s inými infúznymi alebo injekčnými roztokmi.


Súbežné podávanie Propofolu MCT Fresenius spolu s 5% (50 mg/ml) injekčným roztokom glukózy alebo 0,9% (9 mg/ml) injekčným roztokom chloridu sodného, alebo 0,18 % (1,8 mg/ml) injekčným roztokom chloridu sodného a 4 % (40 mg/ml) injekčným roztokom glukózy je možné cez Y-konektor blízko miesta podávania.


Súbežné podávanie iných liekov alebo roztokov pridávaných k infúzii Propofolu MCT Fresenius sa musí vykonať blízko ku kanyle použitím Y-konektora alebo trojcestného filtra.


Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml sa neodporúča používať na celkovú anestéziu u detí mladších ako 3 roky, pretože silu 20 mg/ml je ťažké primerane vytitrovať u malých detí kvôli veľmi malým potrebným objemom. Ak sa predpokladá dávka nižšia ako napr.100 mg/hodina, u detí vo veku 1 mesiac až 3 roky je potrebné zvážiť použitie Propofolu MCT Fresenius 10 mg/ml.


Propofol MCT Fresenius je emulzia obsahujúca lipidy, ktorá neobsahuje konzervačné látky a môže tak podporovať rast mikroorganizmov.


Emulzia sa musí natiahnuť asepticky. Bezodkladne sa musí začať podávať.


Počas doby podávania infúzie sa musia zachovať aseptické podmienky, a to tak pre Propofol MCT Fresenius, ako aj pre infúznu súpravu. Propofol MCT Fresenius sa nesmie podávať cez mikrobiologický filter.


Infúzia nenariedeného Propofolu MCT Fresenius 20 mg/ml:

Keď sa Propofol MCT Fresenius podáva infúziou odporúča sa kontrolovať rýchlosť infúzie pomocou byriet, počítadiel kvapiek, injekčných alebo volumetrických infúznych púmp.


Tak ako je to bežné pre tukové emulzie, tak aj infúzia neriedeného Propofolu MCT Fresenius jednou infúznou súpravou nesmie presiahnuť 12 hodín. Každých 12 hodinách sa musí infúzna vymeniť.


Svalové relaxanciá (napr. atrakurium a mivakurium) sa môžu podať iba po prepláchnutí infúznej súpravy použitej na podávanie Propofolu MCT Fresenius.


Na zmiernenie bolesti v mieste podania sa môže Propofol MCT Fresenius podať do väčšej žily, alebo sa môže pred navodením anestézie podať injekčný roztok lidokaínu.


Roztok lidokaínu sa nesmie použiť u pacientov s akútnou porfýriou.

8

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml injkečná/infúzna emulzia v naplnenej injekčnej striekačke

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2011/06057-REG


súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml injekčná/infúzna emulzia v naplnenej injekčnej striekačke


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml emulzie obsahuje 20 mg propofolu.


Každá 50 ml naplnená injekčná striekačka obsahuje 1 000 mg propofolu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Každý ml emulzie obsahuje:

čistený sójový olej 50 mg

sodík max. 0,06 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčná/infúzna emulzia v naplnenej injekčnej striekačke.

Biela emulzia - olej vo vode.


pH emulzie: 7,5 – 8,5

Osmolalita emulzie: 300 mosmol/kg


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml je krátkodobo pôsobiace, intravenózne, celkové anestetikum

 • na navodenie a udržiavanie celkovej anestézie u dospelých, dospievajúcich a detí > 3 roky,

 • na sedáciu pri diagnostických a chirurgických výkonoch, samostatne alebo v kombinácii s lokálnou alebo regionálnou anestéziou u dospelých, dospievajúcich a detí > 3 roky,

 • na sedáciu umelo ventilovaných pacientov vo veku > 16 rokov, na jednotke intenzívnej starostlivosti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Propofol MCT Fresenius musia podávať lekári vyškolení v anestézii alebo v liečebnej starostlivosti o pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti, a to v nemocniciach alebo v adekvátne vybavených zariadeniach ambulantnej starostlivosti.

Obehové a respiračné funkcie sa majú nepretržite monitorovať (napr. pomocou EKG a pulzového oxymetra) a po celú dobu musia byť okamžite k dispozícii pomôcky na zaistenie priechodnosti dýchacích ciest pacienta, prístroje na umelú ventiláciu a ďalšie resuscitačné vybavenie.

Pri sedácii počas chirurgických alebo diagnostických výkonov nemá Propofol MCT Fresenius podávať tá istá osoba, ktorá vykonáva chirurgický alebo diagnostický výkon.


Dávka Propofolu MCT Fresenius sa má upraviť individuálne podľa odozvy pacienta a použitej premedikácie.

Propofol MCT Fresenius treba zvyčajne podávať v kombinácii s doplnkovými analgetikami.


Propofol MCT Fresenius sa môže podávať systémom TCI (Target Controlled Infusion) na navodenie a udržiavanie celkovej anestézie len u dospelých. Podávanie Propofolu MCT Fresenius systémom TCI sa neodporúča v ktorejkoľvek indikácii u detí. Podávanie Propofolu MCT Fresenius systémom TCI sa neodporúča pri sedácii na jednotke intenzívnej starostlivosti.


Dávkovanie


Celková anestézia u dospelých


Navodenie anestézie:

Na navodenie anestézie sa má Propofol MCT Fresenius vytitrovať (približne 20 ‑ 40 mg propofolu každých 10 sekúnd) podľa odozvy pacienta, kým nejaví klinické príznaky nástupu anestézie.


Väčšina dospelých pacientov vo veku menej ako 55 rokov zvyčajne potrebuje 1,5 až 2,5 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti.


U starších pacientov a u pacientov s ASA klasifikáciou III a IV, najmä u tých s poruchou funkcie srdca, budú zvyčajne potrebné nižšie dávky a celková dávka Propofolu MCT Fresenius sa môže znížiť na minimálne 1 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti. Propofol MCT Fresenius sa má podávať pomalšie (približne 1 ml 20 mg/ml emulzie (20 mg propofolu) každých 10 sekúnd).


Udržiavanie anestézie:

Anestéziu možno udržiavať podávaním Propofolu MCT Fresenius 20 mg/ml formou kontinuálnej infúzie.


Na udržiavanie anestézie sa majú podávať bežné dávky od 4 do 12 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti/hodina. Znížená udržiavacia dávka približne 4 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti/hodina môže byť postačujúca počas menej stresujúcich chirurgických výkonov ako je minimálna invazívna chirurgia.


U starších pacientov, u celkovo oslabených pacientov, u pacientov s poruchou funkcie srdca alebo u hypovolemických pacientov a pacientov s ASA klasifikáciou III a IV sa môže dávka Propofolu MCT Fresenius ešte viac znížiť, v závislosti od závažnosti stavu pacienta a použitého spôsobu anestézie.


Celková anestézia u detí starších ako 3 roky


Použitie Propofolu MCT Fresenius 20 mg/ml sa neodporúča u detí mladších ako 3 roky.


Podávanie Propofolu MCT Fresenius systémom TCI sa neodporúča v ktorejkoľvek indikácii u detí.


Navodenie anestézie:

Na navodenie anestézie sa má Propofol MCT Fresenius pomaly vytitrovať až do klinických príznakov nástupu anestézie.

Dávka sa má upraviť podľa veku a/alebo telesnej hmotnosti. Väčšina pacientov starších ako 8 rokov potrebuje na navodenie anestézie približne 2,5 mg/kg telesnej hmotnosti Propofolu MCT Fresenius. U mladších detí môžu byť potrebné vyššie dávky (2,5 ‑ 4 mg/kg telesnej hmotnosti).


Udržiavanie celkovej anestézie:

Na udržiavanie požadovanej hĺbky anestézie sa môže Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml podávať formou infúzie. Požadovaná rýchlosť podávania sa mení v závislosti od pacienta, ale rýchlosti v rozmedzí 9 – 15 mg/kg/hod. zvyčajne stačia na dosiahnutie dostatočnej anestézie. U mladších detí, môžu byť potrebné vyššie dávky.


U pacientov s ASA klasifikáciou III a IV sa odporúčajú nižšie dávky (pozri tiež časť 4.4).


Sedácia pri diagnostických a chirurgických výkonoch u dospelých pacientov


Na sedáciu počas chirurgických a diagnostických výkonov sa majú dávky a rýchlosti podávania upraviť podľa klinickej odpovede. Väčšina pacientov potrebuje na navodenie sedácie 0,5 ‑ 1 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti podávaných počas 1 až 5 minút. Sedáciu možno udržiavať vytitrovaním Propofolu MCT Fresenius až do dosiahnutia požadovaného stupňa sedácie. Väčšina pacientov potrebuje 1,5 – 4,5 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti/hodina. Keď je potrebné rýchlo dosiahnuť hlbšiu sedáciu, infúziu možno doplniť bolusovým podaním 10 ‑ 20 mg propofolu (0,5 ‑ 1 ml Propofolu MCT Fresenius 20 mg/ml).


U pacientov starších ako 55 rokov a u pacientov s ASA klasifikáciou III a IV môžu byť potrebné nižšie dávky Propofolu MCT Fresenius a zníženie rýchlosti podávania.


Sedácia pri diagnostických a chirurgických výkonoch u detí starších ako 3 roky


Použitie Propofolu MCT Fresenius 20 mg/ml sa neodporúča u detí mladších ako 3 roky.


Dávky a rýchlosti podávania sa majú upraviť podľa požadovanej hĺbky sedácie a klinickej odpovede. Väčšina pediatrických pacientov potrebuje na navodenie sedácie 1 ‑ 2 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti. Sedáciu možno udržiavať vytitrovaním Propofolu MCT Fresenius až do dosiahnutia požadovaného stupňa sedácie. Väčšina pacientov potrebuje 1,5 – 9 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti/hod.


U pacientov s ASA klasifikáciou III a IV môžu byť potrebné nižšie dávky.


Sedácia u pacientov starších ako 16 rokov na jednotke intenzívnej starostlivosti


Pri použití na sedáciu umelo ventilovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti sa odporúča podávať Propofol MCT Fresenius formou kontinuálnej infúzie. Dávka sa má upraviť podľa požadovanej hĺbky sedácie. Dostatočná sedácia sa zvyčajne dosiahne rýchlosťami podávania v rozmedzí 0,3 až 4,0 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti/hodina. Rýchlosti infúzie vyššie ako 4,0 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti/hod sa neodporúčajú (pozri časť 4.4).


Propofol MCT Fresenius sa neodporúča podávať systémom TCI pri sedácii na jednotke intenzívnej starostlivosti.


Dĺžka podávania nesmie presiahnuť 7 dní.


Spôsob podávania


Intravenózne použitie.

Len na jednorazové použitie. Všetka nespotrebovaná emulzia sa musí zlikvidovať.


Naplnená injekčná striekačka sa má pred použitím pretrepať.

Ak sú po pretrepaní viditeľné dve vrstvy, emulzia sa nemá použiť.

Použite len homogénne prípravky a nepoškodené naplnené injekčné striekačky.


Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml sa podáva nenariedený kontinuálnou infúziou. Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml sa nemá podávať bolusovou injekciou na udržiavanie anestézie.


Pri podávaní Propofol MCT Fresenius formou infúzie sa odporúča vždy kontrolovať rýchlosť infúzie pomocou byriet, počítadla kvapiek, injekčných púmp (vrátane systému TCI) alebo volumetrickej infúznej pumpy.


Propofol MCT Fresenius je emulzia obsahujúca lipidy, ktorá neobsahuje konzervačné látky a môže tak podporovať rast mikroorganizmov.


Emulzia sa musí natiahnuť asepticky a podať ihneď po otvorení injekčnej striekačky. Bezodkladne sa musí sa začať podávať.


Počas doby podávania infúzie sa musia zachovať aseptické podmienky, a to tak pre Propofol MCT Fresenius, ako aj pre infúznu súpravu. Súbežné podávanie iných liekov alebo roztokov pridávaných k infúzii Propofolu MCT Fresenius sa musí vykonať blízko ku kanyle použitím Y-konektora alebo trojcestného filtra. Pokyny na súbežné podávanie lieku, pozri časť 6.6.


Propofol MCT Fresenius sa nesmie podávať cez mikrobiologický filter.

Propofol MCT Freseniusa akékoľvek infúzne zariadenie obsahujúce Propofol MCT Fresenius sú určené len na jednopodanie jednémupacientovi. Po použití sa má zvyšok roztoku Propofolu MCT Freseniuszlikvidovať.


Tak ako je to bežné pre tukové emulzie, tak aj infúzia neriedeného Propofolu MCT Fresenius jednou infúznou súpravou nesmie presiahnuť 12 hodín. Po 12 hodinách sa musí infúzna súprava alebo infúzna nádobka s Propofolom MCT Freseniusznehodnotiť alebo, ak je to potrebné, vymeniť.


Na zmiernenie bolesti v mieste podania injekcie sa môže podať, bezprostredne pred podaním Propofolu MCT Fresenius, lidokaín formou injekcie (pozri časť 4.4).


Svalové relaxanciá ako atrakurium a mivakurium sa môžu podať iba po prepláchnutí infúznej súpravy použitej na podávanie Propofolu MCT Fresenius.


Propofol MCT Fresenius sa podá do žily elektrickou pumpou, preto sa má zabezpečiť primeraná kompatibilita.


Použitie naplnenej injekčnej striekačky

Má sa zabezpečiť sterilita. Vonkajší povrch injekčnej striekačky a ani piestu nie sú sterilné!


 1. Vyberte injekčnú striekačku z obalu a pretrepte ju.

 2. Točením piestu v smere hodinových ručičiek ho vsuňte do injekčnej striekačky.

 3. Odstráňte kryt z injekčnej striekačky a pripojte ju k infúznej súprave. Odstráňte vzduchovú bublinu (malé bublinky môžu v striekačke ostať) a pripravenú injekčnú striekačku nainštalujte do pumpy.


Target Controlled Infusion (TCI) – Podávanie Propofolu MCT Fresenius pumpami:


Podávanie Propofolu MCT Fresenius systémom TCI je určené výhradne na navodenie a udržiavanie celkovej anestézie u dospelých. Neodporúča sa pri sedácii na jednotke intenzívnej starostlivosti a na sedáciu pri diagnostických a chirurgických výkonoch ani u detí.


Propofol MCT Fresenius sa môže podávať systémom TCI s primeraným TCI softvérom. Používatelia musia byť oboznámení s návodom na používanie infúznej pumpy a s podávaním Propofolu MCT Fresenius systémom TCI.


Systém umožňuje anestéziológovi alebo internistovi dosiahnuť a kontrolovať požadovanú rýchlosť navodenia anestézie a jej hĺbku, nastavením a upravením cieľovej (predpokladanej) plazmatickej koncentrácie a/alebo účinnej koncentrácie propofolu.


Majú sa zohľadniť rôzne modality rozličných púmp, t.j. systém TCI môže byť nastavený tak, že predpokladaná úvodná koncentrácia propofolu v krvi pacienta má nulovú hodnotu. U pacientov, ktorí už predtým dostali propofol môže byť preto potrebné pri začatí TCI nastaviť nižšiu úvodnú cieľovú koncentráciu. Podobne sa neodporúča ani okamžité opätovné spustenie TCI, ak bola pumpa vypnutá.


Odporúčanie pre cieľové koncentrácie propofolu sú uvedené nižšie. Na dosiahnutie požadovanej hĺbky anestézie sa má cieľová koncentrácia propofolu vytitrovať na základe odozvy pacienta, z dôvodu variability farmakokinetiky a farmakodynamiky u pacientov s premedikáciou a u pacientov bez premedikácie.


Navodenie a udržiavanie celkovej anestézie počas TCI


U dospelých pacientov mladších ako 55 rokov sa môže anestézia obvykle navodiť s cieľovými koncentráciami propofolu v rozmedzí 4 – 8 mikrogramov/ml. Úvodná cieľová koncentrácia 4 mikrogramy/ml sa odporúča u pacientov s premedikáciou a 6 mikrogramov/ml u pacientov bez premedikácie. Pri týchto cieľových koncentráciách je obvyklý čas navodenia anestézie v rozmedzí 60 – 120 sekúnd. Vyššie cieľové koncentrácie umožnia rýchlejšie navodenie anestézie, ale môžu byť spájané s výraznejším útlmom hemodynamiky a respiračným útlmom.


Nižšie cieľové koncentrácie sa majú použiť u pacientov vo veku nad 55 rokov a u pacientov s ASA klasifikáciou III a IV. Na dosiahnutie postupného navodenia anestézie sa môže cieľová koncentrácia potom v minútových intervaloch postupne zvyšovať o 0,5 – 1,0 mikrogramov/ml.


Vo všeobecnosti budú potrebné doplnkové analgetiká a zníženie rozsahu cieľových koncentrácií na udržiavanie anestézie bude ovplyvnené množstvom súbežne podávaných analgetík. Cieľové koncentrácie propofolu v rozsahu od 3 do 6 mikrogramov/ml sú zvyčajne uspokojivé pre udržiavanie anestézie


Predpokladaná koncentrácia propofolu pri prebúdzaní je v rozmedzí 1,0 – 2,0 mikrogramov/ml a bude ovplyvnená množstvom analgetík podaných počas udržiavania anestézie.


Sedácia na jednotke intenzívnej starostlivosti (TCI sa neodporúča)


Zvyčajne bude potrebné nastavenie cieľovej koncentrácie propofolu v krvi v rozmedzí 0,2 – 2,0 mikrogramov/ml. Na dosiahnutie požadovanej hĺbky sedácie sa má podávanie začať pri nastavení nízkej cieľovej koncentrácie, vytitrovanej na základe odozvy pacienta.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo, sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • u 16‑ročných alebo mladších pacientov na sedáciu počas intenzívnej starostlivosti.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako pri iných sedatívach, pri použití propofolu na sedáciu počas operácie sa môžu u pacienta vyskytnúť mimovoľné pohyby. Počas výkonov vyžadujúcich si nehybnosť pacienta môžu byť tieto pohyby v mieste zákroku nebezpečné.


V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť fáza pooperačného bezvedomia sprevádzaná zvýšeným svalovým tonusom. Výskyt tejto udalosti nesúvisí s tým, či sa pacient z anestézie prebudil alebo nie. Hoci sa vedomie spontánne obnoví, pacient v bezvedomí má byť starostlivo sledovaný.


Pred prepustením sa má potvrdiť úplné prebratie pacienta z celkovej anestézie.


Pediatrická populácia

Použitie Propofolu MCT Freseniussa neodporúča u novorodencov keďže táto populácia nebola úplne preskúmaná. Farmakokinetické údaje (pozri časť 5.2) ukazujú výrazne znížený klírens u novorodencov s veľmi vysokými interindividuálnymi rozdielmi. Pri podávaní odporúčaných dávok starším deťom môže dôjsť k relatívnemu predávkovaniu, ktoré môže vyústiť do závažnej kardiovaskulárnej depresie.


Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml sa neodporúča používať u detí mladších ako 3 roky, pretože silu 20 mg/ml je ťažké primerane vytitrovať u malých detí kvôli veľmi malým potrebným objemom. Ak sa predpokladá dávka nižšia ako napr.100 mg/hodina, u detí vo veku 1 mesiac až 3 roky je potrebné zvážiť použitie Propofolu MCT Fresenius 10 mg/ml.

Podávanie Propofolu MCT Fresenius systémom TCI sa neodporúča v ktorejkoľvek indikácii u detí.


Bezpečnosť propofolu pri sedácii (klinické krytie) na jednotke intenzívnej starostlivosti sa u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov nepreukázala. Hoci sa nezistil príčinný vzťah, boli z obdobia pred registráciou hlásené závažné nežiaduce účinky (vrátane prípadov s fatálnym následkom) počas sedácie (klinické krytie) pacientov mladších ako 16 rokov. Konkrétne sa tieto účinky týkali výskytu metabolickej acidózy, hyperlipidémie, rabdomyolýzy, zlyhania obličiek a/alebo zlyhania srdca. Tieto účinky sa väčšinou pozorovali u detí s infekciami dýchacích ciest, ktorým sa podávali vyššie dávky ako dávky odporúčané na sedáciu dospelých na jednotke intenzívnej starostlivosti.


Špeciálne skupiny pacientov


Srdcová, obehová alebo pľúcna nedostatočnosť a hypovolémia

Tak ako aj pri iných anestetikách podávaných intravenózne je u pacientom s poruchou funkcie srdca, dýchacích ciest, obličiek alebo pečene alebo u pacientov s hypovolémiou alebo u pacientov s diabetes mellitus potrebná opatrnosť. Klírens propofolu je závislý od prietoku krvi, preto súbežné podávanie liekov, ktoré znižujú výkon srdca, znižuje aj klírens propofolu.


Srdcová, obehová alebo pľúcna nedostatočnosť a hypovolémia sa majú kompenzovať pred podaním Propofolu MCT Fresenius.

Propofol MCT Fresenius sa u pacientov s pokročilým zlyhávaním srdca alebo s iným závažným myokardiálnym ochorením má podávať len s mimoriadnou obozretnosťou a intenzívnym sledovaním.


Riziko relatívnej vagotónie sa môže zvýšiť, pretože propofol nemá vagolytický účinok. Toto bolo spájané s hláseniami bradykardie (občas závažnej) a tiež asystolie. Je potrebné zvážiť intravenózne podanie anticholínergika pred navodením alebo počas udržiavania anestézie Propofolom MCT Fresenius, najmä v situáciách, v ktorých sa očakáva zvýšenie tonusu vágu, alebo keď sa Propofol MCT Fresenius používa v kombinácii s inými liekmi, ktoré pravdepodobne spôsobujú bradykardiu.


Epilepsia

Pred podaním anestézie pacientovi s epilepsiou sa má zistiť, či pacient dostal antiepileptickú liečbu. Hoci niekoľko štúdií preukázalo účinnosť pri liečbe status epilepticus, podanie propofolu pacientom s epilepsiou môže zvýšiť riziko epileptického záchvatu.

Použitie Propofolu MCT Fresenius s elektrokonvulzívnou liečbou sa neodporúča.


Pacienti s poruchami metabolizmu tukov

Zvláštna starostlivosť má byť venovaná pacientom s poruchami metabolizmu tukov a pri iných ochoreniach, pri ktorých sa emulzie lipidov musia používať obozretne. Ak pacient dostáva parenterálnu výživu, je potrebné zohľadniť množstvo lipidov obsiahnutých v Propofole MCT Fresenius: 1,0 ml Propofolu MCT Fresenius obsahuje 0,1 gramu tukov.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti sa majú lipidy sledovať každé 2 dni.

Kvôli vyšším dávkam u pacientov so závažnou nadváhou je potrebné zvážiť riziko hemodynamických účinkov na kardiovaskulárny systém.


Pacienti s vysokým vnútrolebečným tlakom

Zvláštna starostlivosť je potrebná u pacientov s vysokým vnútrolebečným tlakom a nízkym priemerným arteriálnym tlakom, pretože existuje riziko významného zníženia intracerebrálneho perfúzneho tlaku.

Zaznamenali sa podobné, veľmi zriedkavé hlásenia výskytu metabolickej acidózy, rabdomyolýzy, hyperkaliémie, arytmií a/alebo rýchlo progredujúceho zlyhania srdca (v niektorých prípadoch s fatálnym následkom) u dospelých, ktorým sa podávala dávka vyššia ako 5 mg propofolu na kg telesnej hmotnosti/hodina počas viac ako 48 hodín. Táto dávka prekračuje maximálnu dávku 4 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti/hodina, ktorá sa v súčasnosti odporúča na sedáciu pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti. Týkalo sa to pacientov, ktorí mali väčšinou (ale nie výlučne) závažné poranenie hlavy a zvýšený vnútrolebečný tlak. V takýchto prípadoch zlyhanie srdca zvyčajne nereagovalo na inotropnú podpornú liečbu.

Ošetrujúci lekári sú upozornení, aby neprekročili dávku 4 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti/hodina. Predpisujúci lekári majú byť upozornení na tieto možné nežiaduce účinky a pri prvom prejave výskytu príznakov majú zvážiť zníženie dávky propofolu alebo zmenu na alternatívne sedatívum. Počas takýchto úprav liečby je potrebné u pacientov so zvýšeným vnútrolebečným tlakom vhodnou liečbou upraviť cerebrálny perfúzny tlak.


Bolesť v mieste podania injekcie

Na zmiernenie bolesti v mieste podania injekcie počas navodenia anestézie s Propofolom MCT Fresenius sa môže pred emulziou propofolu injekčne podať lidokaín.

Roztok lidokaínu sa nesme použiť u pacientov s dedičnou akútnou porfýriou.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v 100 ml, to je v podstate „bez sodíka“.


4.5 Liekové a iné interakcie


Propofolu MCT Fresenius sa môže používať v kombinácii s inými anestetikami (lieky na premedikáciu, prchavé anestetiká, analgetiká, svalové relaxanciá, lokálne anestetiká). Hlásili sa závažné interakcie s týmito liekmi. Niektoré z týchto centrálne pôsobiacich liekov môžu vyvolať cirkulačný a respiračný útlm, preto pri ich podávaní spolu s Propofolom MCT Fresenius môžu byť účinky zosilnené.


Keď sa celková anestézia používa spolu s regionálnou anestéziou, môžu byť potrebné nižšie dávky.


Pri súbežnom používaní benzodiazepínov, parasympatolytík alebo inhalačných anestetík bolo hlásené predĺženie anestézie a zníženie dychovej frekvencie.


Po doplnkovej premedikácii opiátmi môže byť sedatívny účinok propofolu zosilnený a predĺžený a apnoe sa môže vyskytovať častejšie a trvať dlhšie.


Má sa vziať do úvahy, že súbežné použitie propofolu a liekov na premedikáciu, inhalačných anestetík alebo analgetík môže potencovať anestéziu a kardiovaskulárne vedľajšie účinky.

Súbežné použitie látok, ktoré môžu vyvolať útlm centrálneho nervového systému (napr. alkoholu, celkových anestetík alebo narkotických analgetík), vedie k zvýšeniu ich sedatívnych účinkov.

Pri kombinácii Propofolu MCT Fresenius s látkami utlmujúcimi centrálny nervový systém, podávanými parenterálne, sa môže vyskytnúť závažný respiračný a kardiovaskulárny útlm.


Po podaní fentanylu sa hladina propofolu v krvi môže dočasne zvýšiť a s ňou aj výskyt apnoe.


Po liečbe suxametóniom alebo neostigmínom sa môže vyskytnúť bradykardia a zástava srdca.


U pacientov užívajúcich cyklosporín sa po podaní lipidových emulzií, ako je propofol, hlásil výskyt leukoencefalopatie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť propofolu počas gravidity nebola stanovená. Propofol sa preto nemá používať u gravidných žien, iba ak je to nevyhnutné. Propofol prechádza placentou a môže spôsobiť útlm novorodenca (pozri aj časť 5.3). Je potrebné vyhnúť sa vysokým dávkam (vyšším ako 2,5 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti pri navodení anestézie a 6 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti/hodina pri udržiavaní anestézie).


Laktácia

Štúdie u dojčiacich matiek preukázali, že propofol sa v malom množstve vylučuje do ľudského mlieka. Preto majú ženy po podaní propofolu prerušiť dojčenie na 24 hodín.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Propofol MCT Fresenius má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po podaní Propofolu MCT Fresenius má byť pacient primeranú dobu sledovaný. Pacient má byť poučený, že nemá viesť vozidlo, obsluhovať stroje, alebo pracovať v potenciálne nebezpečných podmienkach. Pacient má mať pri návrate domov sprievod a má byť upozornený, aby sa vyhol konzumácii alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky propofolu sú hypotenzia a útlm dýchania. Tieto účinky závisia od podanej dávky propofolu, ale aj od typu premedikácie a iných súbežne podávaných liekov.


V tejto časti sú nežiaduce účinky definované nasledovne:

Veľmi časté

( 1/10)

Časté

( 1/100 až < 1/10)

Menej časté

( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé

( 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé

(< 1/10 000)

Neznáme (frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Poruchy imunitného systému:


Zriedkavé:

Klinické znaky anafylaxie, ktoré môžu zahŕňať angioedém, bronchospazmus, erytém a hypotenziu.


Veľmi zriedkavé:

Alergické reakcie spôsobené sójovým olejom.


Poruchy metabolizmu a výživy:


Časté:

Hypertriglyceridémia.


Psychické poruchy:


Zriedkavé:

Eufória, sexuálne fantázie a strata sexuálnych zábran počas fázy prebúdzania.


Poruchy nervového systému:


Časté:

Počas navodenia anestézie: spontánne a myoklonické pohyby, minimálna excitácia.


Zriedkavé:

Počas fázy prebúdzania: bolesť hlavy, závraty, triaška a pocity chladu.

Epileptiformné pohyby vrátane kŕčov a opistotonu.


Veľmi zriedkavé:

Oneskorené epileptické záchvaty, pričom doba oneskorenia sa pohybuje od niekoľkých hodín po niekoľko dní.

Riziko kŕčov po podaní propofolu pacientom s epilepsiou.

Prípady pooperačného bezvedomia (pozri časť 4.4).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:


Časté:

Počas navodenia anestézie sa môže vyskytnúť hypotenzia, bradykardia, tachykardia, návaly horúčavy.


Menej časté:

Výrazná hypotenzia. Toto môže vyžadovať zníženie rýchlosti podávania Propofolu MCT Fresenius a/alebo liečbu náhrady tekutín, v prípade potreby aj vazokonstrikčné látky. Má sa vziať do úvahy možnosť závažného poklesu krvného tlaku u pacientov s poruchou koronárnej alebo cerebrálnej perfúzie alebo u pacientov s hypovolémiou.

Bradykardia počas celkovej anestézie s progresívnou závažnosťou (asystólia). Má sa zvážiť intravenózne podanie anticholínergík pred navodením alebo počas udržiavania anestézie (pozri aj časť 4.4).


Zriedkavé:

Arytmia počas fázy prebúdzania.


Poruchy ciev:


Zriedkavé

Trombóza a flebitída.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:


Časté:

Počas navodenia anestézie: hyperventilácia, prechodné apnoe, kašeľ, singultus.


Menej časté

Kašeľ počas udržiavania anestézie.


Zriedkavé:

Kašeľ počas fázy prebúdzania.


Veľmi zriedkavé:

Pľúcny edém.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:


Zriedkavé:

Nauzea alebo vracanie počas fázy prebúdzania.


Veľmi zriedkavé:

Po podaní propofolu sa hlásila pankreatitída. Príčinný vzťah však nie je možné určiť.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:


Veľmi zriedkavé:

Závažné tkanivové reakcie po náhodnom paravenóznom podaní.


Poruchy obličiek a močových ciest:


Zriedkavé:

Prípady zmeny farby moču po dlhodobom podávaní propofolu.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:


Veľmi časté:

Lokálna bolesť počas podávania prvej injekcie. Profylaxia alebo liečba, pozri nižšie.

Lokálnu bolesť, ktorá sa môže vyskytnúť počas podávania prvej injekcie Propofolu MCT Fresenius 20 mg/ml, možno zmierniť podaním lidokaínu pred podaním emulzie propofolu a použitím väčších žíl predlaktia alebo lakťovej jamky (pozri aj časť 4.2). Po podaní lidokaínu sa môžu zriedkavo (> 1/10 000 až < 1/1 000) vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky: závraty, vracanie, ospalosť, kŕče, bradykardia, srdcová arytmia a šok.


Zriedkavé:

Prípady pooperačnej horúčky.


Veľmi zriedkavé:

Boli hlásené ojedinelé prípady závažných nežiaducich účinkov uvádzaných ako komplex príznakov vrátane: rabdomyolýzy, metabolickej acidózy, hyperkaliémie alebo zlyhania srdca, v niektorých prípadoch smrteľné. Väčšina týchto účinkov bola pozorovaná u pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti po podávaní dávok vyšších ako 4 mg/kg telesnej hmotnosti/hodina. Viac detailov pozri v časti 4.4.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie pravdepodobne spôsobuje kardiovaskulárny a respiračný útlm. Respiračný útlm sa lieči umelou ventiláciou. Kardiovaskulárny útlm si môže vyžiadať uloženie pacientovej hlavy do nižšej polohy ako aj podanie náhrad plazmy a vazopresív.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Anestetiká, iné celkové anestetiká, ATC kód: N01AX10.


Mechanizmus účinku/Farmakodynamické účinky

Propofol (2,6-diizopropylfenol) je krátko pôsobiace celkové anestetikum s rýchlym nástupom účinku. V závislosti od rýchlosti podania injekcie je čas navodenia anestézie v rozmedzí 30 až 40 sekúnd. Trvanie účinku po podaní jednorazovej bolusovej injekcie trvá 4 ‑ 6 minút, vzhľadom na metabolizmus a elimináciu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Pri odporúčanej schéme dávkovania nebola pozorovaná významná kumulácia propofolu po opakovanom podaní bolusových injekcií alebo infúzií. Pacienti rýchlo znovu nadobudnú vedomie.


Bradykardia a hypotenzia hlásená počas navodenia anestézie môže byť spôsobená cerebrálnym vagolytickým účinkom alebo inhibíciou sympatomimetickej aktivity. Hemodynamika sa však zvyčajne normalizuje počas udržiavania anestézie.


Pediatrická populácia

Obmedzené štúdie o trvaní anestézie vyvolanej propofolom u detí naznačujú, že bezpečnosť a účinnosť sa nemení pri podávaní do 4 hodín. Literárne dôkazy použitia u detí dokumentujú použitie pri dlhodobých výkonoch bez zmeny v účinnosti a bezpečnosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Propofol sa viaže na plazmatické bielkoviny približne z 98 %. Po intravenóznom podaní môže byť farmakokinetika propofolu opísaná ako 3-kompartmentý model.


Distribúcia/Biotransformácia/Eliminácia

Propofol sa extenzívne distribuuje a rýchlo sa z tela vylučuje (celkový klírens 1,5 až 2 l/min). Klírens prebieha metabolickými procesmi, najmä v pečeni, podmienený prietokom krvi, za vzniku neaktívnych konjugátov propofolu a zodpovedajúceho chinolu, ktoré sa vylučujú močom.


Po jednej dávke 3 mg/kg podanej intravenózne, klírens propofolu/kg telesnej hmotnosti stúpal s vekom nasledujúco: Medián klírensu bol výrazne nižší u novorodencov < 1 mesiac (n=25) (20 ml/kg/min) v porovnaní so staršími deťmi (n=36, vekové rozmedzie 4 mesiace – 7 rokov). Navyše u novorodencov bola výraznejšia interindividuálna variabilita (rozmedzie 3,7 – 78 ml /kg/min). Na základe týchto obmedzených údajov zo skúšaní, ktoré naznačujú veľkú variabilitu, nie je možné stanoviť odporúčané dávky pre túto vekovú skupinu.


Medián klírensu propofolu po podaní jednej bolusovej dávky 3 mg/kg bol u starších detí 37,5ml/min/kg (4 – 24 mesiacov) (n=8), 38,7 ml/min/kg (11 – 43 mesiacov) (n=6), 48 ml/min/kg (1 – 3 roky) (n=12), 28,2 ml/min/kg (4 – 7 rokov) (n=10) oproti 23,6 ml/min/kg u dospelých (n=6).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podávaní alebo genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogenity sa nevykonali.

Štúdie reprodukčnej toxicity preukázali účinky súvisiace s farmakodynamickými vlastnosťami propofolu iba pri podávaní vysokých dávok. Teratogénne účinky neboli pozorované. V štúdiách lokálnej tolerancie mali intramuskulárne injekcie za následok poškodenie tkaniva okolo miesta vpichu, paravenózne a subkutánne injekcie vyvolali histologické reakcie so zápalovou infiltráciou a fokálnou fibrózou.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


čistený sójový olej

triglyceridy so stredne dlhým reťazcom

čistené vaječné fosfatidy

glycerol

kyselina olejová

hydroxid sodný

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku v originálnom balení pred otvorením: 2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení: Liek sa musí použiť ihneď po prvom otvorení.

Infúzne súpravy s neriedeným Propofolom MCT Fresenius sa majú po 12 hodinách vymeniť.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25° C. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


50 ml naplnená injekčná striekačka (cykloolefínový kopolymér) s brómbutylovým krytom, brómbutylovým piestom a PP piston rod.


Balenie obsahuje 1 injekčnú striekačku s 50 ml emulzie.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Súbežné podávanie Propofolu MCT Fresenius spolu s 5% (50 mg/ml) injekčným roztokom glukózy alebo 0,9% (9 mg/ml) injekčným roztokom chloridu sodného, alebo 0,18 % (1,8 mg/ml) injekčným roztokom chloridu sodného a 4 % (40 mg/ml) injekčným roztokom glukózy je možné cez Y-konektor blízko miesta podávania.

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml sa nesmie miešať s inými injekčnými alebo infúznymi roztokmi.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi Deutchland Gmbh, Else Kroener Strasse 1 Bad Homburg, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg. č.: 05/0380/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12


Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml injkečná/infúzna emulzia v naplnenej injekčnej striekačke