+ ipil.sk

Propycil 50Príbalový leták

PRÍLOHA č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII ev. č. 2010/02159PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Propycil 50

tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete

vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov,

povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Propycil 50 a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Propycil 50

3. Ako užívať Propycil 50

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Propycil 50

6. Ďalšie informácie1. ČO JE Propycil 50 A NA ČO SA POUŽÍVA


Propycil patrí do skupiny liekov na liečbu ochorení štítnej žľazy nazývaných antityreoidálne lieky. Veľmi aktívna štítna žľaza tvorí veľmi veľa tyreoidálneho hormónu, čo zapríčiňuje ochorenie známe ako hypertyreóza.

Môže to viesť k takým príznakom ako je rýchla alebo nepravidelná činnosť srdca, potenie, zmeny nálady, tras, zmeny hmotnosti, slabosť, únava, zlé tolerovanie vysokých teplôt, menštruačné problémy a iné. U niektorých pacientov sa môže zväčšiť štítna žľaza (struma) a vysunúť oko z očnice (Gravesova choroba). Propycil 50 sa používa ako liek, ktorý vyrovnáva túto hormonálnu nerovnováhu. Môže sa použiť aj pri niektorých iných ochoreniach štítnej žľazy ako je nezhubný nádor štítnej žľazy (autonómny toxický adenóm) alebo ako liek na prípravu na chirurgický zákrok (tyreoidektómia) alebo pri rádioterapii jódom.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Propycil 50


2.1 Neužívajte Propycil 50


  • keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku,

  • keď sa u Vás vyskytli závažné nežiaduce účinky pri používaní lieku, ktorý obsahoval

propyltiouracil, hlavne výrazný pokles bielych krviniek (agranulocytóza) a zápalové

ochorenie pečene,

Informujte svojho lekára, ak sa Vás týka niektorý z nasledujúcich prípadov:

U detí a dospelých bolo hlásených niekoľko prípadov ťažkého poškodenia pečene, vrátane prípadov so smrteľným koncom a prípadov vyžadujúcich transplantáciu. Okamžite informujte svojho lekára, ak sa u vás prejavia príznaky ochorenia pečene ako nevoľnosť, pocit na vracanie, hnačka, žlté sfarbenie pokožky a očí, tmavý moč, bledá stolica, častejšie krvácanie ako zvyčajne, svrbenie alebo triaška.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Propycilu 50


Potrebné je, aby Váš lekár starostlivo sledoval, či máte v poriadku krvný obraz, či nemáte problémy s pečeňou (zvýšenie pečeňových enzýmov) alebo s prietokom žlče (cholestáza).


Propycil 50 sa má užívať len krátky čas a pri zväčšení štítnej žľazy, ktoré ovplyvňuje priedušnicu len pod starostlivým dohľadom.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie

je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ktoré iné lieky ovplyvnia Propycil 50?


Tyroxín znižuje vychytávanie Propycilu 50 v štítnej žľaze a okrem toho spôsobuje výraznejšie potlačenie (supresiu) tvorby vlastného hormónu, potom je potrebná vyššia dávka Propycilu 50, aby sa dosiahlo porovnateľné zníženie činnosti štítnej žľazy.


Pri súčasnom podaní jódu alebo po predchádzajúcom zaťažení organizmu látkami, obsahujúcimi jód alebo kontrastnými látkami pri RTG vyšetrení, sa môže antityreoidálny účinok Propycilu 50 znížiť a normalizácia funkcie štítnej žľazy zreteľne oneskoriť.


Ktoré iné lieky môže ovplyvniť Propycil 50?

Pri súbežnej liečbe Propycilom 50 a propranololom alebo kumarínovými derivátmi, môže byť niekedy nevyhnutná úprava dávky.


Tehotenstvo a dojčenie


Počas tehotenstva má byť dávka Propycilu 50 taká nízka ako je možné, aby sa predišlo potratu, zníženiu funkcie štítnej žľazy a zväčšeniu štítnej žľazy (strumy) u plodu. V tomto období je dôsledné monitorovanie nevyhnutné. Tvorba hormónu plodom začína v 10 až 14 týždni tehotenstva.


Počas liečby liekom Propycil 50 môžete dojčiť. Dávka Propycilu 50 má byť nízka (150 mg/deň). Potrebné je zvlášť monitorovať novorodenca, pretože existuje niekoľko ojedinelých hlásení o znížení funkcie štítnej žľazy u novorodenca. Počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča súbežná liečba liekom Propycil 50 a tyroxínom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Musíte si overiť, či Vaše príznaky ochorenia štítnej žľazy alebo možné vedľajšie účinky Propycilu 50 môžu ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Propycilu 50


Tieto tablety obsahujú laktózu. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ Propycil 50


Vždy užívajte Propycil 50 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka Propycilu 50 sa líši od pacienta k pacientovi. Dávkovanie musí stanoviť a monitorovať Váš lekár. Prosím, neprerušujte liečbu ani nezvyšujte dávku svojvoľne, poraďte sa o tom vždy so svojím lekárom.


Akú dávku a ako často máte užívať Propycil 50?


Pokiaľ lekár nepredpíše inak, užívajte zvyčajnú dávku.


Dospelí, dospievajúci a deti od 10 rokov

Počiatočná dávka (celková denná dávka) u mierne zvýšenej funkcie štítnej žľazy je 100 až 300 mg propyltiouracilu (2 až 6 tabliet) rozdelená do 2 až 3 jednotlivých dávok po 50 až 100 mg (1 až 2 tablety).

Vo vážnych prípadoch a po príjme jódu sa odporúča vyššie počiatočné dávky, 300 až 600 mg propyltiouracilu (6 až 12 tabliet denne), ktoré sa rozdelia na 4 až 6 jednotlivých dávok. Udržiavacia dávka je 50 až 150 mg propyltiouracilu (1 až 3 tablety) denne.


Deti vo veku 6 až 10 rokov

Počiatočná dávka je 50 až 150 mg propyltiouracilu (1 až 3 tablety) denne a približne 25 až 50 mg propyltiouracilu (polovica až 1 tableta) denne ako udržiavacia dávka.


Deti môžu užívať Propycil len vtedy, keď všetky ostatné dostupné spôsoby na kontrolu funkcie štítnej žľazy zlyhali.


Starší pacienti

Pre starších pacientov sa odporúča dávka na dolnej hranici v normálnom rozsahu dávok.


Pacienti s mierne poškodenou funkciou obličiek

Dávka propyltiouracilu sa musí znížiť o 25 % pri miernom až strednom znížení funkcie obličiek a o 50 % pri ťažkom poškodení obličiek.


Pacienti s mierne poškodenou funkciou pečene

Pri mierne poškodenej funkcii pečene treba uvažovať s nízkou dávkou propyltiouracilu.


Pred začatím liečby Propycilom 50 sa musí vyšetriť funkcia pečene a obličiek.


Poraďte sa, prosím, so svojím lekárom, ak máte pocit, že účinok Propycilu 50 je príliš silný alebo slabý.


Ako a kedy musíte užiť Propycil 50?

Tablety sa majú prehĺtať celé, nerozhryznuté a majú sa zapíjať dostatočným množstvom tekutiny.


Ako dlho musíte užívať Propycil 50?

Dĺžku liečby určí Váš lekár podľa individuálnych potrieb.


Na začiatku liečby hypertyreózy sa musia dávky uvedené hore užívať v pravidelných intervaloch počas dňa. Udržiavacia dávka sa môže užiť naraz pred raňajkami.


Udržiavacia liečba trvá zvyčajne pol až 2 roky (priemerne 1 rok), zlepšenie sa zvyšuje dlhšou liečbou.


Pri chirurgickej liečbe hypertyreózy sa odporúča začať liečbu Propycilom 50 tri až štyri týždne (v individuálnych prípadoch aj skôr) a skončiť jeden deň pred operáciou.


Pacienti s veľmi zväčšenou štítnou žľazou a zúženou priedušnicou sa majú liečiť Propycilom 50 krátku dobu, inak hrozí riziko ďalšieho zväčšenia štítnej žľazy a zúženie horných dýchacích ciest. Liečbu je potrebné starostlivo sledovať a zvážiť kombináciu s tyroxínom.Ak užijete viac tabliet Propycilu 50 ako máte, ihneď sa spojte so svojím lekárom.


Prípady akútnej otravy Propycilom 50 neboli hlásené.


Následkom chronického predávkovania je zväčšenie štítnej žľazy a zníženie jej funkcie. Príznaky sú celková ochabnutosť, únava, netolerovanie nízkych teplôt, permanentný pocit chladu, strata potenia, nezáujem o denný život, strata schopnosti koncentrovať sa a zvyšovanie hmotnosti. Okrem toho bolesť pri srdci, poruchy krvného obehu, skrátenie dychu, reumatické poruchy (bolesť končatín) a pocit straty citlivosti v prstoch.

Vysoké dávky môžu vyvolať alebo zväčšiť už existujúce zväčšenie štítnej žľazy (strumy).


Špeciálne opatrenia pri predávkovaní nie sú známe. Vzhľadom k rýchlej absorpcii má výplach žalúdka a odstránenie zvyšných tabliet neistý význam.


V prípade chronického predávkovania so vznikom strumy Váš lekár preruší liečbu Propycilom 50. Ak to bude potrebné, budete užívať tyroxín. Činnosť štítnej žľazy sa môže spontánne obnoviť.


Ak zabudnete užiť Propycil 50

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku užite

v pravidelnom čase.


Ak prestanete užívať Propycil 50

Liečbu nikdy neprerušte alebo neukončite bez súhlasu Vášho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Propycil 50 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Na popísanie vedľajších účinkov sa použilo nasledovné hodnotenie:


Veľmi časté:

viac ako 1 z 10 pacientov

Časté:

viac ako 1 zo 100 pacientov

Menej časté:

viac ako 1 zo 1 000 pacientov

Zriedkavé:

viac ako 1 zo 10 000 pacientov

Veľmi zriedkavé :

1 alebo menej z 10 000 pacientov vrátene individuálnych prípadovOchorenia krvi a lymfatického systému

Časté: zníženie jednej skupiny bielych krviniek (neutropénia) bez klinických príznakov

Menej časté: závažný vedľajší účinok je strata bielych krviniek (agranulocytóza) s čiastočne vážnymi komplikáciami. Agranulocytóza môže vzniknúť do niekoľkých hodín a ako prvá sa prejaví nápadný zápal dutiny ústnej, bolesť hrdla, horúčka a vzniknú vredy. Ak vzniknú tieto prejavy v prvých týždňoch liečby, Propycil 50 musíte ihneď prestať užívať a musíte sa spojiť so svojím lekárom, aby skontroloval krvný obraz. Tieto príznaky sa môžu prejaviť týždne, ale aj mesiace po začiatku liečby. Často spontánne vymiznú.

Veľmi zriedkavé: zníženie počtu trombocytov, (trombocytopénia), zníženie počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia), tvorba nesprávnych krvných buniek, rozklad krvných buniek (hemolýza), pozitívny Coombsov test (pozri ďalej), zväčšenie lymfatických uzlín (lymfadenopatia).


Poruchy imunitného systému

Časté: rekcie precitlivenosti

Alergické reakcie na koži (svrbenie, žihľavka) sú časté. Zvyčajne sú menej závažné a často vymiznú počas liečby (pozri aj ochorenia kože a podkožného tkaniva).

Menej časté: lieková horúčka, poškodenie pečene (pozri aj ochorenia pečene a žlčového systému)

Veľmi zriedkavé: bolesť kĺbov (pozri aj ochorenie kostrových svalov, spojivových tkanív a kostí)


Poruchy nervového systému

Menej časté: závraty, nervovo-svalové poruchy


Poruchy ciev

Menej časté: zápal ciev (vaskulitída), syndróm podobný lupusu (pozri dole), nodózna periarteritída (pozri dole), opuch zvlášť nôh (periférny edém)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: svrbenie, žihľavka

Veľmi zriedkavé: vypadávanie vlasov


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé: zápal pľúc (intersticiálna pneumónia), astma


Poruchy a ochorenia žalúdočno-črevného traktu

Časté: žalúdočné ťažkosti, pocit na vracanie, vracanie

Menej časté: porucha vnímania chuti a porucha čuchu, sú prechodné, do niekoľkých týždňov po prerušení liečby Propycilom 50 príznaky vymiznú.


Ochorenia pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: poškodenie pečene, zvlášť pri vysokých dávkach

Popísané bolo aj zápalové poškodenie pečene s rozpadom buniek pečene (hepatálne reakcie s nekrózou pečeňových buniek), nahromadenie žlče v žlčovodoch (prechodná cholestáza). Tieto príznaky sú obvykle prechodné po prerušení liečby vymiznú.

Veľmi zriedkavé: v individuálnych prípadoch bolo popísané ťažké poškodenie pečene propyltiouracilom.

Frekvencia výskytu – neznáme: zlyhanie pečene, zápal pečene


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: bolesť kĺbov bez príznakov zápalu


Poruchy hormonálneho systému (endokrinné poruchy)

Veľmi zriedkavé: tvorba strumy u novorodencov


Poruchy ucha a labyrintu

Veľmi zriedkavé: v individuálnych prípadoch môže vzniknúť strata sluchu


Laboratórne vyšetrenia

Veľmi časté: prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov (transaminázy)


Vysvetlenia


Lupus erythematodesje ochorenie celého tela (systémové ochorenie), keď sa tvoria protilátky proti vlastnému telu (autoimúnne ochorenie), čo zapríčiňuje zápalové reakcie. Toto ochorenie je allotrópne (spojené so zmenou štruktúr molekúl) a má rôzny priebeh a meniaci sa obraz postihnutí.


Nodózna periarteritída je ochorenie celého tela so zápalom krvného riečišťa (vaskulitída) s deštrukciou artérií. Prejavuje sa horúčkou, stratou hmotnosti a poškodením funkcie obličiek, srdca a kĺbov.


Coombsov-testje test na protilátky namierené proti červeným krvinkám.


Poznámky


Propycil znižuje energetickú potrebu tela, ktorá je abnormálne zvýšená pri zvýšenej funkcii štítnej žľazy. To znamená, že počas liečby Propycilom 50 sa telesná hmotnosť môže znížiť aj pri pravidelnom príjme potravy. Z medicínskeho hľadiska je to všeobecne želateľné.


Ďalšiemu rastu už zväčšenej štítnej žľazy pri potlačení hladiny TSH (TSH je hormón, ktorý stimuluje produkciu tyroxínu), ktorý sa zaznamenal ako dôsledok samotného ochorenia sa ďalšou liečbou hormónmi štítnej žľazy zabrániť nedá.


Výskyt alebo zhoršenie ochorenia očí (endokrinná orbitopatia), ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov s ochoreniami štítnej žľazy nezávisí od priebehu tohto ochorenia; takáto komplikácia nie je dôvodom na zmenu koncepcie liečby a nepovažuje sa za vedľajší účinok primeranej liečby.


U malého percenta pacientov sa počas liečby Propycilom 50 môže znížiť funkcia štítnej žľazy. Nie je to vedľajší účinok, ale zápalový proces tkaniva štítnej žľazy.


Počas antityreoidálnej liečby (liečby zvýšenej funkcie štítnej žľazy) sú potrebné opakované kontroly funkcie štítnej žľazy, aby nevzniklo predávkovanie. Potrebné sú aj kontroly krvného obrazu, pečeňových enzýmov a enzýmov, ktoré naznačujú cholestázu.


Ak spozorujete účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Propycil 50


Propycil 50 uchovávajte mimo dosahu detí.


Nepoužívajte Propycil 50 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


Uchovávajte chránené pri teplote do 15 - 25 º C na suchom mieste.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Propycil obsahuje


Liečivo je propyltiouracil


1 tableta obsahuje 50 mg propyltiouracilu


Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón, predbobtnaný škrob


Ako vyzerá Propycil a obsah balenia


Propycil 50 sú biele bikonvexné tablety s deliacu ryhou

Propycil 50 sa dodáva v balení20 a 100 tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Admeda Arzneimittel GmbH

Trift 4

23863 Nienwohld, Nemecko


Výrobca


Haupt Pharma Berlin GmbH, Gradestrasse 13, 12347 Berlin, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2010.

7Propycil 50

Súhrn údajov o liekuPRÍLOHA č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII ev. č. 2010/02159SÚHRN CHARAKTERSITICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Propycil 50

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 50 mg propytiouracilu

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

Biele okrúhle bikonvexné tablety s deliacou ryhou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


- hypertyreoidizmus u pacientov s Gravesovou-Basedowovou chorobou a autonómnym

toxickým adenómom štítnej žľazy

- príprava na tyreoidektómiu alebo liečbu hypertyreoidizmu rádioaktívnym jódom


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Propyltiouracil sa zvyčajne podáva každých 6 až 8 hodín.


Dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 10 rokov

Počiatočná dávka u mierneho hypertyreoidizmu je 100 – 300 mg propyltiuracilu (PTU) PTU/deň v 2-3 rozdelených dávkach po 50-100 mg (1-2 tablety). Udržiavacia dávka je 50 až 150 mg PTU (1 až 3 tablety/deň). V závažných prípadoch a po kontaminácii jódom sa odporúčajú vyššie počiatočné dávky od 300 až 600 PTU (6 -12 tabliet/deň rozdelených do 4 až 6 jednotlivých dávok).


Deti vo veku 6 až 10 rokov

Počiatočná dávka je 50-150 mg PTU (1-3 tablety)/deň a približne 25-50 mg PTU (polovica -1 tableta)/deň ako udržiavacia dávka.

Novorodencom s hypertyreoidizmom sa podáva dávka 5-10 mg PTU/kg telesnej hmotnosti/deň, rozdelená do troch jednotlivých dávok. Pri nedostatočnej odpovedi na liečbu sa odporúča dávku zvýšiť o 50-100 %.

Odporúčaná udržiavacia dávka je 3-4 mg PTU/kg telesnej hmotnosti/deň.

V súlade s polčasom rozpadu materských imunoglobulínov sa dá spontánny ústup hypertyreoidizmu očakávať po 2 až 3 mesiacoch.


Starší pacienti

Odporúča sa dávka na dolnej hranici normálneho rozsahu dávok.


Znížená funkcia obličiek

U mierne až stredne poškodenej funkcii obličiek sa má dávka Propycilu 50 znížiť o 25 %, u ťažko poškodenej funkcii o 50 %.


Znížená funkcia pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene je potrebné zvážiť zníženie dávky Propycilu 50. Odporúča sa adekvátne vyšetriť funkciu obličiek a pečene pred začiatkom liečby Propycilom 50.

4.3 Kontraindikácie


Propycil je kontraindikovaný pri precitlivenosti (alergii) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Propycil 50 je kontraindikovaný pri závažných nežiaducich účinkoch vo vzťahu k liečbe PTU, ak sú známe z anamnézy (zvlášť po agranulocytóze a ťažkom poškodení funkcie pečene hepatitídou).


Propycil 50 sa musí podávať pod prísnym dohľadom lekára pri odchýlke v krvnom obraze a zvýšení transamináz alebo enzýmov indikujúcich cholestázu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Agranulocytóza sa môže vyvinúť počas niekoľkých hodín. Pretože vznik sa nedá predpokladať aj napriek monitorovaniu krvného obrazu, preto je potrebné informovať pacienta o klinických príznakoch agranulocytózy (horúčka, nevoľnosť, tonzilitída, angína, stomatitída) a aj o nutnosti urobiť aktuálny krvný obraz.


Pred začatím liečby Propycilom sa musí vyšetriť kompletný krvný obraz. Počas liečby je

nutné krvný obraz monitorovať. Pri podozrení na agranulocytózu sa podávanie Propycilu musí ihneď prerušiť. Ďalej po konzultácii s hematológom treba zvážiť aplikáciu faktoru stimulujúceho granulocyty (G-CSF) (pozri časť 4.8).

Propycil sa u detí môže použiť len vtedy, keď všetky ostatné dostupné spôsoby na kontrolu funkcie štítnej žľazy zlyhali.


V súvislosti s propyltiouracilom bolo hlásených niekoľko prípadov ťažkého poškodenia pečene u dospelých a detí, vrátane smrteľných orípadov a prípadov vyžadujúcich transplantáciu pečene. Čas do vzniku týchto nežiaducich účinkov bol rôzny, vo väčšine prípadov došlo k poškodeniu pečene do 6 mesiacov. V prípade, že sa počas liečby propyltiouracilom vyskytnú významné abnormality pečeňových enzýmov, liečba má byť okamžite prerušená (pozri časť 4.8).


Tablety Propycil 50 obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie iných liekov s Propycilom 50

Podanie tyroxínu znižuje vychytávanie propyltiouracilu štítnou žľazou a okrem toho spôsobuje výraznejšie potlačenie (supresiu) tvorby vlastného hormónu, takže na docielenie porovnateľného tyreostatického účinku je potom potrebná vyššia dávka propyltiouracilu.

Pri súčasnom podaní jódu alebo po predchádzajúcom zaťažení organizmu látkami, obsahujúcimi jód alebo kontrastnými látkami pri RTG vyšetrení, sa môže antityreoidálny účinok Propycilu 50 znížiť a normalizácia funkcie štítnej žľazy zreteľne oneskoriť.


Interakcie Propycilu s inými liekmi

Liečba propyltiouracilom môže ovplyvniť neviazanú účinnú frakciu propranololu a derivátov kumarínu v takom rozsahu, že môže byť potrebné vytitrovať dávku smerom hore alebo dole.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Hypertyreoidizmus u matky počas tehotenstva je spojený so zvýšeným počtom potratov, mŕtvo narodených plodov a malformácií. Hypotyreoidizmus u matky zároveň súvisí so zvýšeným počtom potratov. Výskyt malformácií pri liečbe tiouracilomsa nelíši od spontánneho výskytu malformácií.

Tvorba hormónu plodom začína v 10 až 14 týždni gravidity. Dávka tyreostatik má byť čo najnižšia, aby sa predišlo potratu, hypotyreoidizmu a strume u plodu. V poslednom trimestry často spontánne hypertyreoidizmus vymizne. Mierny hypertyreoidizmus znášajú tehotné ženy lepšie než samotnú hypotyreózu.


Ak je nutné v gravidite podávať tyreostatiká potrebný je starostlivý monitoring. Hodnoty voľných tyreoidálnych hormónov sa majú pohybovať v hornom rozmedzí referenčných hodnôt a hodnoty TSH majú byť nízke alebo nestanoviteľné.


Laktácia

Počas dojčenia je propyltiouracil považovaný za liek voľby (dávka má byť nízka - 150 mg/deň), pretože jeho koncentrácia v materskom mlieku dosahuje len jednu desatinu hodnoty sérovej koncentrácie matky. Potrebný je aj špeciálny monitoring novorodenca, lebo existujú správy o hypotyreóze. Kombinácia propyltiouracilu a tyroxínu počas gravidity a dojčenia sa považuje za prekonanú.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Štúdie zaoberajúce sa dôsledkami na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje nie sú známe. Na základe farmakologických vlastností sa pre tieto aktivity nedá predpokladať žiadne riziko. Skôr ako pacient začne vykonávať tieto činnosti, treba posúdiť jeho klinický stav a potenciálne nežiaduce účinky.


4.8 Nežiaduce účinky


Pre tento liek nie je k dispozícii moderná klinická dokumentácia, ktorá by sa dala použiť na presné stanovenie frekvencie nežiaducich účinkov. Frekvencia nežiaducich účinkov sa môže meniť v závislosti od indikácie, dávky a typu kombinácie s inými liekmi.

Nežiaduce účinky s možnou klinickou závažnosťou sú uvedené podľa systémovej klasifikácie orgánových skupín.

Definícia frekvencie je založená nasledovne: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10 ), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) vrátane jednotlivých hlásení.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: neutropénia bez klinickej závažnosti

Menej časté: agranulocytóza

Veľmi zriedkavé: trombocytopénia, pancytopénia, porušená erytropoéza, hemolýza, pozitívny Coombsov test, lympadenopatia. V 0,3-0,6 % prípadov vzniká agranulocytóza. Môže sa manifestovať po týždňoch až mesiacoch po začatí liečby, nutné je úplné vysadenie Propycilu 50. Vo väčšine prípadov po vysadení lieku agranulocytóza spontánne odznie. Aplikáciu faktoru stimulujúceho kolónie granulocytov (G-CFS, filgrastim) je nutné zvážiť po konzultácii s hematológom.


Poruchy imunitného systému

Časté: reakcie precitlivenosti. Alergické vyrážky na koži (pruritus, exantém, žihľavka) zvyčajne nemajú ťažký priebeh a s pokračujúcou liečbou odznejú (pozri: Poruchy kože a podkožného tkaniva)

Zriedkavé: lieková horúčka, poškodenie pečene (pozri: Ochorenia pečene a žlčových ciest).

Veľmi zriedkavé: bolesť kĺbov (pozri: Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva).


Poruchy nervového systému

Zriedkavé: závraty, neuromuskulárne poruchy


Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé: vaskulitída, lupusu podobné syndrómy, nodózna periatritída, periférne edémy.


U pacientov s Gravesovou chorobou sa môžu počas liečby propyltiouracilom zvýšiť antineutrofilné cytoplazmatické protilátky voči myeloperoxidáze (MPO-ANCA), spojené s reumatickými poruchami (myalgia, artralgia) alebo príznaky podobné chrípke.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: svrbiaci exantém, žihľavka

Veľmi zriedkavé: strata vlasov, periférny edém


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé: intersticiálna pneumónia, astma


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: gastrointestinálne poruchy, nauzea, vracanie

Menej časté: poruchy chuti a čuchu (dysguesia, ageusia), vymiznú po prerušení liečby, môže to trvať niekoľko týždňov.


Poruchy pečene a žlčových ciest Zriedkavé: poruchy pečene sa vyskytli hlavne po vysokých dávkach. Popísané boli reakcie podobné hepatitíde a prechodnej cholestáze. Príznaky vymiznú po ukončení liečby. Treba poznamenať, že samotná hypertyreóza môže vyvolať zvýšenie hladiny gamaglutamyltransferázy a alkalickej fosfatázy (izoenzýmy metabolizmu kostí), preto je potrené zistiť ich hladiny pred začiatkom liečby Propycilom 50.

Veľmi zriedkavé: popísaný bol ťažký priebeh ochorenia pečene po liečbe Propycilom 50.

Frekvencia výskytu neznáme: zlyhanie pečene, zápal pečene


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: artralgia bez príznakov zápalu


Poruchy endokrinného systému

Veľmi zriedkavé: tvorba strumy u novorodencov


Poruchy ucha a labyrintu

Veľmi zriedkavé: strata sluchu v individuálnych prípadoch


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté: dočasné zvýšenie transmináz


Poznámky

Znížením abnormálneho zvýšenia spotreby energie u hypertyreózy, môže dôjsť počas liečby Propycilom 50 k zvýšeniu telesnej hmotnosti. Pacientov je potrebné informovať, že so zlepšením ochorenia sa spotreba energie bude normalizovať.


Počas tyreostatickej liečby sa musia pravidelne monitorovať funkcie štítnej žľazy, aby sa predišlo predávkovaniu.


Dôsledkom tyreostatickej liečby vysokými dávkami môže byť vznik strumy, alebo zväčšenie už existujúcej strumy. Pri intratorakálnej strume je potrebné vziať do úvahy riziko rozšírenia do tracheálnej bifurkácie. S liečbou vysokými dávkami je spojené aj riziko subklinickej alebo klinickej hypotyreózy. Dávky Propycilu 50 sa musia znížiť po dosiahnutí eutyreoidálneho statusu alebo je potrebné pridať levotyroxín. Liečba Propycilom 50 sa počas aplikácie tyroxínu nemá prerušiť.


Rast strumy počas liečby Propycilom 50 pri zníženom TSH je dôsledkom celkového ochorenia, nedá sa mu predísť podávaním tyreoidných hormónov.

Incidencia alebo zvýšenie endokrinnej orbitopatie je nezávislé od ochorenia štítnej žľazy. Takáto komplikácia je dôvodom na prehodnotenie liečby (antityreoidálna liečba, chirurgický zákrok, rádioaktívny jód) a nemá sa interpretovať ako nežiaduci účinok primeranej liečby.


Zriedkavo sa môže vyskytnúť „neskorá“ hypotyreóza. Tak isto sa nemá interpretovať ako nežiaduci účinok liečby, skôr je to zápalový proces tkaniva štítnej žľazy.


Počas liečby propyltiouracilom sa odporúča kontinuálne monitorovanie krvného obrazu, transamináz a enzýmov indikujúcich cholestázu.


4.9 Predávkovanie


Prípady akútnej intoxikácie s PTU sa nezaznamenali. Špecifické opatrenia nie sú známe.

Vzhľadom na rýchlu absorpciu má výplach žalúdka a odstránenie zvyšných tabliet neistý význam.

Ak je dôsledkom chronického predávkovania vznik strumy a hypotyreózy (s príznakmi zodpovedajúcimi stupňu hypotyreózy) je potrebné podávanie Propycilu 50 prerušiť. Substitúciu tyroxínom začíname vtedy, keď stupeň závažnosti hypotyreózy alebo strumy si túto substitúciu vyžaduje. Vo všeobecnosti možno počkať na spontánnu úpravu činnosti štítnej žľazy po odbúraní propyltiouracilu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antityreoidálne liečivá, propylthiouracil

ATC kód: H03BA02


Propyltiouracil pôsobí ako antityreoidálna látka inhibíciou intratyreoidálneho peroxidázového systému. Redukuje inkorporáciu jódu do tyreoglobulínu a tým tlmí syntézu tyroxínu. Zároveň dochádza k inhibícii tvorby jodtyronínu u už jodidovaných tyrozylových zvyškov v tyreoglobulinových molekulách. Propyltiouracil pôsobí depléciu jódu v štítnej žľaze a taktiež redukuje konverziu tyroxínu na trijódtyronín v periférnych tkanivách.


Tieto charakteristiky umožňujú symptomatickú liečbu hypertyreózy, nezávislú od etiológie. Propycil 50 pravdepodobne neovplyvňuje prirodzený imunologický proces ochorenia. Hormóny štítnej žľazy, ktoré sú už zosyntetizované nie sú ovplyvnené. To vysvetľuje, prečo sa medzi jednotlivými pacientmi mení čas do objavenia klinických príznakov zlepšenia. Uvoľňovanie hormónov štítnej žľazy po deštrukcii tkaniva štítnej žľazy napríklad rádioterapiou propyltiouracil neovplyvňuje.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Propyltiouracil sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva s maximom plazmatických hladín od 1 do 2 hodín od podania. Antityreoidálne látky sa koncentrujú v štítnej žľaze mechanizmom aktívneho transportu. Napriek tomu, že po 8 hodinách po podaní nie je v sére detegovaný žiaden propyltiouracil, trvanie účinku vyššej jednotlivej dávky je okolo 6 až 8 hodín kvôli výraznému nahromadeniu v štítnej žľaze.

Biologická dostupnosť po perorálnom podaní je okolo 80 %.


Metabolizmus a vylučovanie

Polčas vylučovania propyltiouracilu z plazmy je okolo 1-2 hodín. Propyltiouracil sa metabolizuje pravdepodobne v pečeni a vylučuje sa močom, menej ako 2 % sa eliminuje v nezmenej forme a viac ako 50 % vo forme konjugátov s kyselinou glukuronovou.


Farmakokinetika u špeciálnych skupín

Starší pacienti: Nie sú dostupné žiadne údaje o propyltiouracile.

Porušená funkcia obličiek: pri renálnej insuficiencii sa môže eliminácia spomaliť, v takom prípade je potrebné aplikovať nízke dávky.

Porušená funkcia pečene: pri hepatálnej insuficiencii sa metabolizmus a vylučovanie môžu spomaliť, v takom prípade je potrebné aplikovať nízke dávky (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita:

Akútna letálna dávka PTU pre potkanov je 4 g/kg telesnej hmotnosti per os.

Toxicita po opakovanej dávke

Pri štúdiách subakútnej toxicity u potkanov rôznymi metódami aplikácie sa preukázalo, že toxický účinok má vzťah k dávke, vrátane zníženia telesnej hmotnosti, hyperplázie štítnej žľazy, leukopénie a hepatomegálie.


Mutagenita/ karcinogenita:

Mutagénne vlastnosti nie sú náležíte zhodnotené. V štúdiách na niekoľkých druhoch zvierat sa preukázal zvýšený výskyt nádorov štítnej žľazy po perorálnej aplikácii ako aj hypotrofia.

V kombinácii so známymi kancerogénnymi látkami bol tento účinok výraznejší. Indukcia nádoru po antityreoidálnej liečbe propyltiouracilom sa u ľudí spoľahlivo nedokázala.


Reprodukčná toxicita:

V pokusoch na potkanoch sa pozorovali endokrinologické a neurologické abnormality v správaní potomstva spolu so zvýšenými farmakodynamickými účinkami (perinatálna hypotyreóza s normochromnou anémiou).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum, magnesii stearas, maydis amylum, silica colloidalis anhydrica, povidonum, amylum pregelificatum.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte chránené pri teplote do 15 - 25 º C na suchom mieste.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


20, 100 tabliet v sklenenej fľaši s plastovým uzáverom z vysoko denzitného polyetylénu; písomná informácia pre používateľov; papierová škatuľka.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Admeda Arzneimittel GmbH

Trift 4,

Nienwohld, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


34/0363/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


19.12.2003/ 13.02.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 20107Propycil 50