+ ipil.sk

ProstavasinPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Prostavasin

20 mikrogramov, prášok na infúzny roztok

alprostadil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám podajú tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Prostavasin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Prostavasin

3. Ako používať Prostavasin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Prostavasin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Prostavasin a na čo sa používa


Alprostadil, liečivo Prostavasinu, je vazodilatancium, ktoré zvyšuje prietok krvi, zlepšuje mikrocirkuláciu zvýšením deformability červených krviniek (zvýšená flexibilita červených krviniek), tlmí zhlukovanie krvných doštičiek (agregáciu trombocytov), aktivuje biele krvinky (neutrofily) a vedie k rozpúšťaniu krvných zrazenín (zvýšená fibrinolytická aktivita).


Prostavasin je určený na liečbu chronických uzáverov periférnych tepien v štádiu III a IV (klasifikácia podľa Fontaina) u pacientov, ktorí nie sú vhodní na revaskularizáciu (obnovenie cievneho zásobovania) alebo u ktorých nebola revaskularizácia úspešná.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Prostavasin


Nepoužívajte Prostavasin

- ak ste alergický na alprostadil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte poškodenú funkciu srdca, ako je srdcové zlyhanie triedy NYHA III a IV, nedostatočne kompenzované poruchy srdcového rytmu, nedostatočne kontrolované ochorenie koronárnych ciev, stenóza (zúženie) a/alebo insuficiencia (nedostatočná funkcia) mitrálnej a/alebo aortálnej chlopne.

- ak ste prekonali srdcový infarkt v priebehu posledných šiestich mesiacov.

- ak máte klinicky alebo röntgenom potvrdený opuch pľúc, pľúcnu infiltráciu, ťažké chronické obštrukčné ochorenie pľúc alebo pľúcne venookluzívne ochorenie.

- ak máte sklon ku krvácaniu (napr. pacienti s náhlym erozívnym alebo krvácajúcim žalúdkovým a/alebo dvanástnikovým vredom).

- ak ste tehotná alebo dojčíte.

- ak ste prekonali mozgovú príhodu v priebehu posledných 6 mesiacov.

- ak máte nízky krvný tlak.

- ak máte poruchu funkcie obličiek (oligoanúria).

- ak máte príznaky akútnej poruchy funkcie pečene alebo diagnostikovanú závažnú poruchu funkcie pečene.

- ak je vo všeobecnosti pre vás nevhodná infúzna liečba (napr. ak trpíte kongestívnym srdcovým zlyhaním, opuchom pľúc alebo mozgu alebo zvýšeným množstvom vody v organizme).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Prostavasin, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


Pacienti, ktorí dostávajú Prostavasin sa musia počas podania každej dávky starostlivo sledovať. Majú sa vykonávať časté kontroly kardiovaskulárnych funkcií (funkcie srdca a obehového systému), vrátane kontroly krvného tlaku, tepovej frekvencie a rovnováha tekutín. Na zamedzenie vzniku príznakov hyperhydratácie (nadmerného príjmu tekutín) nesmie objem infúzie Prostavasinu presiahnuť 50‑100 ml/deň (podaný infúznou pumpou) a musí sa presne dodržať čas na podanie infúzie, ako je uvedené v časti 3. Ako používať Prostavasin. Pred prepustením musí mať pacient stabilizovaný kardiovaskulárny stav (stav srdca a obehového systému).


Rovnakým spôsobom majú byť kontrolovaní pacienti:

- s periférnymi opuchmi alebo

- s poškodením funkcie obličiek (sérový kreatinín >1,5 mg/dl).


Prostavasin sa neodporúča používať u detí.


Iné lieky a Prostavasin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Keďže Prostavasin má vazodilatačné (rozširuje cievy) vlastnosti a je in vitro slabým inhibítorom agregácie trombocytov (bráni zhlukovaniu krvných doštičiek), u pacientov, ktorí súbežne užívajú iné vazodilatanciá (lieky, ktoré rozširujú cievy) alebo antikoagulanciá (lieky, ktoré zabraňujú vzniku krvných zrazenín) je potrebná opatrnosť. Keďže Prostavasin môže zosilniť účinok akéhokoľvek lieku, ktorý znižuje krvný tlak (ako sú antihypertenzíva, vazodilatanciá) u pacientov, ktorí užívajú tieto lieky sa má vykonávať častá kontrola krvného tlaku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek. Počas tehotenstva a dojčenia sa liek nesmie používať. Prostavasin sa nesmie podávať ženám, ktoré môžu otehotnieť. Ak ste vo veku, kedy môžete otehotnieť, počas liečby používajte účinnú antikoncepciu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Prostavasin môže ovplyvniť váš krvný tlak a tak môže narušiť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Prostavasin obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom ešte predtým, ako vám podá tento liek.


3. Ako používať Prostavasin


Prostavasin môžu aplikovať len lekári so skúsenosťou v liečbe okluzívnych ochorení periférnych tepien, ktorí sú oboznámení s monitorovaním kardiovaskulárnych funkcií a ktorí majú k dispozícii príslušné vybavenie.


Prostavasin možno podávať intravenóznou (podaním do žily) a intraarteriálnou (podaním do tepny) infúziou. Prostavasin sa nemá podávať bolusovou injekciou.


Infúzny roztok sa musí pripraviť bezprostredne pred podaním. Obsah ampulky (suchý prášok) sa po pridaní fyziologického roztoku chloridu sodného okamžite rozpustí. Roztok môže byť spočiatku mierne zakalený, čo je spôsobené vzduchovými bublinami a ide o bezvýznamný jav. Za krátky okamih sa vytvorí číry roztok.


Po troch týždňoch liečby Prostavasinom treba rozhodnúť, či bude mať ďalšie pokračovanie infúznej liečby klinický účinok. Ak sa neočakáva ďalšie klinické zlepšenie, liečbu je potrebné prerušiť. Celková dĺžka liečby nemá presiahnuť 4 týždne.


Vnútrožilová liečba Prostavasinom

Podľa súčasných znalostí možno vykonávať intravenóznu (podaním do žily) liečbu Prostavasinom nasledovným spôsobom:

Obsah dvoch ampuliek Prostavasinu (40 µg alprostadilu) sa rozpustí v 50 – 250 ml fyziologického roztoku a aplikuje sa vo forme intravenóznej infúzie v priebehu 2 hodín. Táto dávka sa podáva dvakrát denne i.v.


Alternatívna dávkovacia schéma je aplikácia jednej infúzie denne pripravenej z 3 ampuliek Prostavasinu (60 µg alprostadilu) rozpustených v 50 – 250 ml fyziologického roztoku. Infúzia sa podáva počas 2 hodín.


U pacientov s insuficienciou obličiek (poškodenou funkciou obličiek s hodnotami kreatinínu nad 1,5 mg/dl) sa má intravenózna liečba začať s 1 ampulkou Prostavasinu dvakrát denne (dvakrát 20 µg alprostadilu) podávanou počas 2 hodín. Podľa celkového klinického obrazu potom možno dávku v priebehu 2-3 dní zvýšiť na vyššie uvedené normálne dávkovanie.

U pacientov s insuficienciou obličiek (poškodenou funkciou obličiek) a u pacientov so srdcovým ochorením sa má objem podanej tekutiny pomocou infúznej pumpy obmedziť na 50 – 100 ml denne.


Vnútrotepnová liečba Prostavasinom


Podľa súčasných znalostí možno vykonávať intraarteriálnu (podaním do tepny) liečbu Prostavasinom nasledovným spôsobom:

Obsah 1 ampulky Prostavasinu (zodpovedá 20 µg alprostadilu) sa rozpustí v 50 ml fyziologického roztoku.


Polovica ampulky (zodpovedá 10 µg alprostadilu) sa podá vo forme intraarteriálnej infúzie pomocou infúznej pumpy počas 60 – 120 minút. Podľa znášanlivosti sa môže dávka najmä pri liečbe nekróz zvýšiť na 1 ampulku (20 µg alprostadilu). Zvyčajná dávka je jedna infúzia denne.


Ak je zavedený permanentný katéter, odporúča sa v závislosti od znášanlivosti a závažnosti ochorenia podávať pacientovi dávku 0,1-0,6 ng/kg telesnej hmotnosti/min počas 12 hodín infúznou pumpou (zodpovedá ¼ až 1 ½ ampulky Prostavasinu).


Ak vám lekár podá viac Prostavasinu, ako vám má podať

Príznaky

V prípade predávkovania Prostavasinom sa môže vyskytnúť pokles krvného tlaku s tachykardiou (zrýchlená činnosť srdca). Ďalej sa môžu pozorovať príznaky, ako sú vazovagálna synkopa s bledosťou, potením, nevoľnosťou a vracaním. Miestnymi príznakmi môžu byť bolesť, opuch a sčervenenie v okolí žily, do ktorej je zavedená infúzia.


Liečba

Ak sa vyskytnú príznaky predávkovania, infúzia sa musí spomaliť alebo okamžite ukončiť.

V prípade výskytu hypotenzie (nízky tlak krvi) položíme pacienta naznak a nadvihneme mu dolné končatiny. Ak príznaky pretrvávajú, majú sa vykonať vyšetrenia srdca a obehového systému. Ak je to nevyhnutné, majú sa podať sympatomimetiká.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nežiaduce účinky sú definované podľa nasledovných frekvencií: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Počas podávania Prostavasinu sa môžu pozorovať nasledovné vedľajšie účinky:


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek), leukopénia (chorobné zníženie počtu bielych krviniek v krvi), leukocytóza (chorobný nárast počtu bielych krviniek)

Poruchy nervového systému

Časté:bolesť hlavy

Zriedkavé: stavy zmätenosti, záchvaty kŕčov cerebrálneho (mozgového) pôvodu

Neznáme: mozgovo-cievna príhoda


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:pokles systolického krvného tlaku, tachykardia (zrýchlená srdcová činnosť), angína pektoris

Zriedkavé: arytmia (porucha srdcového rytmu), biventrikulárne (dvojkomorové) srdcové zlyhania

Neznáme: infarkt myokardu


Poruchy dýchacieho systému, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: opuch pľúc

Neznáme: dýchavičnosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté:reakcie tráviaceho traktu (nevoľnosť, vracanie, hnačka)

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé:abnormality pečeňových enzýmov

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté:sčervenenie, opuch, začervenanie

Menej časté:alergické reakcie (precitlivenosť kože, ako je vyrážka, ťažkosti s kĺbmi, febrilné (horúčkovité) reakcie, potenie, triaška)


Celkové poruchy v mieste podania injekcie

Časté:bolesť, bolesť hlavy, po podaní do tepny: pocit tepla, pocit opuchu, lokalizovaný opuch, parestézia (porucha cítenia)

Menej časté:po podaní do žily: pocit tepla, pocit opuchu, lokalizovaný opuch, parestézia (porucha cítenia)

Veľmi zriedkavé: anafylaxia/anafylaktoidné šokové reakcie

Neznáme:flebitída (zápal žily) v mieste podania injekcie, trombóza v mieste zavedenia katétra, miestne krvácanie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Prostavasin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Varovanie:

Ampulka Prostavasinu obsahuje biely suchý prášok, ktorý tvorí na dne ampulky asi 3 mm hrubú vrstvu. Táto vrstva sa môže drobiť a niekedy mierne lámať. Pri poškodení ampulky sa môže obsah, ktorý je normálne suchý, zmeniť na vlhký a lepivý a nadmerne sa zníži jeho objem. V takomto prípade sa Prostavasin nesmie použiť.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Prostavasin obsahuje


- Liečivo je alprostadil. 1 ampulka (obsahujúca 48,2 mg lyofilizovanej substancie) obsahuje:

20 mikrogramov alprostadilu (používa sa ako klatrátový komplex s alfadexom v pomere 1:1)

- Ďalšie zložky sú alfadex a laktóza.


Ako vyzerá Prostavasin a obsah balenia


Prostavasin je biely lyofilizovaný prášok.

Veľkosť balenia: 10 ampuliek.


Upozornenie k OPC (One Point Cut - jedno miesto rezu) ampulkám:

Ampulka je už pod označeným modrým bodom napílená.

Ďalšie narezávanie nie je preto potrebné.

Odlomenie ampulky znázorňuje obrázok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


UCB Pharma GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

40 789 Monheim

Nemecko


Výrobca

Aesica Pharmaceuticals GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

40 789 Monheim

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.


6Prostavasin

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Prostavasin


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ampulka (obsahujúca 48,2 mg lyofilizovanej substancie) obsahuje:

Alprostadil 20 g (používa sa ako klatrátový komplex s alfadexom v pomere 1:1)


Pomocná látka so známym účinkom: laktóza


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.


Lyofilizovaný prášok bielej farby.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba chronických uzáverov periférnych tepien v štádiu III a IV (klasifikácia podľa Fontaina) u pacientov, ktorí nie sú vhodní na revaskularizáciu alebo u ktorých nebola revaskularizácia úspešná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liek Prostavasin môžu aplikovať len lekári so skúsenosťou v angiológii, ktorí sú oboznámení s možnosťami moderného kontinuálneho monitorovania srdcových a cirkulačných funkcií a ktorí majú k dispozícii príslušné zariadenie.


Intravenózna liečba

Podľa súčasných znalostí, možno vykonávať intravenóznu liečbu Prostavasinom nasledovným spôsobom:

Obsah dvoch ampuliek Prostavasinu (40 g alprostadilu) sa rozpustí v 50 – 250 ml fyziologického roztoku a aplikuje sa vo forme intravenóznej infúzie v priebehu 2 hodín. Táto dávka sa podáva dvakrát denne intravenózne.


Alternatívna dávkovacia schéma je aplikácia jednej infúzie denne pripravenej z 3 ampuliek Prostavasinu (60 g alprostadilu) rozpustených v 50 – 250 ml fyziologického roztoku. Infúzia sa podáva počas 2 hodín.


U pacientov s poškodením funkcie obličiek (s hodnotami kreatinínu nad 1,5 mg/dl) sa má intravenózna terapia začať 1 ampulkou Prostavasinu dvakrát denne (dvakrát 20 g alprostadilu) podávanou počas 2 hodín. Podľa celkového klinického obrazu potom možno dávku v priebehu 2-3 dní zvýšiť na vyššie uvedené normálne dávkovanie.

U pacientov s insuficienciou obličiek a u pacientov so srdcovým ochorením sa má objem infundovanej tekutiny podanej infúznou pumpou obmedziť na 50 - 100 ml denne.


Intraarteriálna liečba

Podľa súčasných znalostí možno vykonávať intraarteriálnu liečbu Prostavasinom nasledovným spôsobom:

Obsah 1 ampulky Prostavasinu (zodpovedá 20 g alprostadilu) sa rozpustí v 50 ml fyziologického roztoku.

Pokiaľ lekár nerozhodne inak, polovica ampulky (zodpovedá 10 g alprostadilu) sa podá vo forme intraarteriálnej infúzie pomocou infúznej pumpy počas 60-120 minút. Podľa znášanlivosti sa môže dávka najmäpri liečbe nekróz zvýšiť na 1 ampulku (20 g alprostadilu). Zvyčajná dávka je jedna infúzia denne.


Ak je zavedený permanentný katéter, odporúča sa v závislosti od znášanlivosti a závažnosti ochorenia podávať pacientovi dávku 0,1-0,6 ng/kg telesnej hmotnosti/min počas 12 hodín infúznou pumpou (zodpovedá ¼ až 1½ ampulky Prostavasinu).


Spôsob a dĺžka podávania

Prostavasin možno podávať intravenóznou a intraarteriálnou infúziou. Infúzny roztok sa musí pripraviť bezprostredne pred podaním.


Po troch týždňoch terapie Prostavasinom treba rozhodnúť, či bude mať ďalšie pokračovanie infúznej terapie klinický účinok. Ak sa neočakáva ďalšie klinické zlepšenie, liečbu je potrebné prerušiť. Celková dĺžka liečby nemá presiahnuť 4 týždne.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na alprostadil alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • poškodená funkcia srdca, ako je srdcové zlyhanie triedy NYHA III a IV, hemodynamicky významná arytmia, nedostatočne kontrolované ochorenie koronárnych ciev, stenóza a/alebo insuficiencia mitrálnej a/alebo aortálnej chlopne. Infarktu myokardu v anamnéze v priebehu posledných šiestich mesiacov.

 • akútny edém pľúc alebo edém pľúc v anamnéze u pacientov so srdcovým zlyhaním.

 • ťažké chronické obštrukčné ochorenie pľúc (COPD) alebo pľúcne venookluzívne ochorenie (PVOD).

 • diseminovaná pľúcna infiltrácia.

 • sklon ku krvácaniu u pacientov s akútnym erozívnym alebo krvácajúcim žalúdkovým a/alebo dvanástnikovým vredom.

 • gravidné ženy.

 • dojčiace matky.

 • anamnéza cievnej mozgovej príhody v priebehu posledných 6 mesiacov.

 • závažná hypotenzia.

 • pacienti s poruchou funkcie obličiek (oligoanúria).

 • pacienti s príznakmi akútnej poruchy funkcie pečene (zvýšené transaminázy alebo gama GT) alebo so známou ťažkou poruchou funkcie pečene (vrátane takejto poruchy v anamnéze).

 • všeobecná kontraindikácia infúznej liečby (ako kongestívne srdcové zlyhanie, pľúcny alebo cerebrálny edém a hyperhydratácia).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Prostavasin môžu aplikovať len lekári so skúsenosťou v liečbe okluzívnych ochorení periférnych tepien, ktorí sú oboznámení s monitorovaním kardiovaskulárnych funkcií a ktorí majú k dispozícii príslušné vybavenie. Alprostadil sa nemá podávať bolusovou injekciou.


Pacienti, ktorí dostávajú Prostavasin, sa musia počas podania každej dávky starostlivo sledovať. Majú sa vykonávať časté kontroly kardiovaskulárnych funkcií, vrátane kontroly krvného tlaku, tepovej frekvencie a rovnováhy tekutín. Na zamedzenie symptómov hyperhydratácie nesmie objem infúzie Prostavasinu presiahnuť 50 – 100 ml/deň (podaný infúznou pumpou) a musí sa presne dodržať čas na podanie infúzie, ako je uvedené v časti 4.2. Pred prepustením musí mať pacient stabilizovaný kardiovaskulárny stav.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek majú byť starostlivo monitorovaní (t. j. na rovnováhu tekutín a na obličkové funkčné testy).


Alprostadil sa nesmie podávať ženám, ktoré môžu otehotnieť.


Alprostadil sa neodporúča používať u pediatrickej populácie.


Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú používať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Keďže Prostavasin má vazodilatačné vlastnosti a je in vitroslabým inhibítorom agregácie trombocytov, u pacientov, ktorí súbežne užívajú iné vazodilatanciá alebo antikoagulanciá je potrebná opatrnosť. Keďže Prostavasin môže zosilniť účinok akéhokoľvek lieku, ktorý znižuje krvný tlak (ako sú antihypertenzíva, vazodilatanciá), u pacientov, ktorí užívajú tieto lieky sa má vykonávať intenzívna kontrola krvného tlaku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Prostavasin sa nesmie používať u žien, ktoré môžu otehotnieť, u gravidných žien alebo u dojčiacich matiek. Ženám vo fertilnom veku, ktoré budú dostávať alprostadil, sa má odporučiť, aby počas liečby používali účinnú antikoncepciu.


Predklinické štúdie fertility sa uskutočnili a pri odporúčanej klinickej dávke alprostadilu sa neočakávajú žiadne účinky na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alprostadil môže spôsobiť pokles systolického krvného tlaku, a tým môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientov treba upozorniť na túto skutočnosť a poučiť, že pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebná opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú definované podľa nasledovných frekvencií: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Počas podávania Prostavasinu sa môžu pozorovať nasledovné vedľajšie účinky:


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, leukocytóza


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy

Zriedkavé: stavy zmätenosti, záchvaty kŕčov cerebrálneho pôvodu

Neznáme: mozgovo-cievna príhoda


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: pokles systolického krvného tlaku, tachykardia, angína pektoris

Zriedkavé: arytmia, biventrikulárne srdcové zlyhania

Neznáme: infarkt myokardu


Poruchy dýchacieho systému, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: pľúcny edém

Neznáme: dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: gastrointestinálne reakcie (nauzea, vracanie); akceleračné vlastnosti alprostadilu (hnačka, nauzea, vracanie)


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: abnormality pečeňových enzýmov


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: sčervenenie, opuch, začervenanie

Menej časté: alergické reakcie (precitlivenosť kože, ako je vyrážka, ťažkosti s kĺbmi, febrilné reakcie, potenie, mrazenie)


Celkové poruchy v mieste podania injekcie

Časté: bolesť, bolesť hlavy, po intraarteriálnom podávaní: pocit tepla, pocit opuchu, lokalizovaný opuch, parestézia

Menej časté: po intravenóznom podávaní: pocit tepla, pocit opuchu, lokalizovaný opuch, parestézia

Veľmi zriedkavé: anafylaxia/anafylaktoidné šokové reakcie

Neznáme: flebitída v mieste podania injekcie, trombóza v mieste zavedenia katétra, lokalizované krvácanie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania Prostavasinom sa môže vyskytnúť pokles krvného tlaku s tachykardiou.

Ďalej sa môžu pozorovať symptómy: vazovagálna synkopa s bledosťou, potením, nauzeou a vracaním.

Lokálnymi príznakmi môžu byť bolesť, opuch a sčervenenie v okolí žily, do ktorej je zavedená infúzia.


Ak sa vyskytnú príznaky predávkovania, infúzia sa musí spomaliť alebo okamžite ukončiť. V prípade vzniku hypotenzie položíme pacienta naznak a nadvihneme mu dolné končatiny. Ak symptómy pretrvávajú, majú sa vykonať vyšetrenia kardiovaskulárneho systému. Ak je to nevyhnutné, majú sa podať sympatomimetiká.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vazodilatanciá, ATC kód: C01EA01


Alprostadil, liečivo Prostavasinu, zvyšuje krvný prietok tým, že relaxuje arterioly a prekapilárne sfinktery.


Alprostadil zlepšuje narušenú mikrocirkuláciu krvi. Po intravenóznej infúzii zdravým dobrovoľníkom a pacientom sa ukázalo, že alprostadil zvyšuje flexibilitu erytrocytov a znižuje agregáciu erytrocytov ex vivo.


Alprostadil je inhibítor aktivácie doštičiek u viacerých druhov zvierat in vitro.


To zahŕňa inhibíciu zmien tvaru doštičiek, agregácie, sekrécie obsahu ich granúl, ako aj inhibíciu vzniku proagregačne pôsobiaceho tromboxánu. Na zvieracích modeloch sa ukázalo, že alprostadil tlmí tvorbu trombu in vivo.


V nízkych nanomolárnych koncentráciách alprostadil inhibuje stimulovanú proliferáciu hladkých svalových buniek ciev (VSMC) in vitro. V terapeutických dávkach alprostadil tlmí experimentálne zosilnenú mitotickú aktivitu hladkých svalových buniek ciev u králikov a znižuje počet aktivovaných hladkých svalových buniek ciev (VSMC) v periférnych cievach u ľudí.


Alprostadil ďalej inhibuje syntézu cholesterolu v izolovaných ľudských monocytoch v závislosti od koncentrácie. Dokázalo sa, že alprostadil znižuje vychytávanie cholesterolu cievnou stenou u králikov s aterosklerotikými léziami a zvyšuje aktivitu LDL-receptora v pečeni potkanov, prasiat a ľudí.

Ukázalo sa, že alprostadil zlepšuje bunkový metabolizmus prostredníctvom zvýšenej extrakcie kyslíka a glukózy a ich využitia v ischemických tkanivách.


Alprostadil inhibuje aktivitu neutrofilov in vitroa in vivo, čo vedie k zníženej sekrécii toxických metabolitov. Týmto pôsobí proti jednému z kľúčových patologických mechanizmov vedúcich k poškodeniu tkanív pri zápale a pravdepodobne tiež pri ischémii.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Komplex alprostadilu (PGE1) a alfadexu (α-cyklodextrín) sa už pri príprave infúzneho roztoku rozkladá na jednotlivé komponenty. Farmakokinetika oboch prítomných látok preto nezávisí od tvorby komplexu prítomnom v lyofilizáte.


U zdravých dobrovoľníkov sú priemerné endogénne plazmatické koncentrácie PGE1 merané počas a po dvojhodinovej intravenóznej infúzii placeba medzi 1-2 pg/ml. Počas dvojhodinovej intravenóznej infúzie 60 μg alprostadilu plazmatické koncentrácie PGE1 rýchlo narastajú na plató koncentráciu čo je asi 6 pg/ml. Po ukončení infúzie Prostavasinu sa plazmatické koncentrácie PGE1 vracajú počas niekoľkých minút na východiskové hodnoty. Zistilo sa, že nárast PGE1 v plazme je úmerný podanej dávke (rýchlosti infúzie: 30 µg/2 h, 60 µg/2h, 120 µg/2h). Približne 90 % PGE1 sa viaže na proteíny v plazme.


Biotransformácia

Enzymatická oxidácia hydroxyskupiny C15 a redukcia dvojitej väzby C13,14 vedie k tvorbe primárnych metabolitov 15-keto-PGE1, PGE0 (13,14-dihydro-PGE1) a 15-keto-PGE0. V plazme u ľudí sa zistili iba PGE0 a 15-keto- PGE0. PGE0 má podobnú účinnosť ako PGE1 vo väčšine ohľadov, na rozdiel od 15-keto metabolitov, ktoré sú menej farmakologicky aktívne než základná zlúčenina.

U zdravých dobrovoľníkov sú priemerné plazmatické koncentrácie PGE0 merané počas a po dvojhodinovej intravenóznej infúzii placeba približne 1 pg/ml. Počas dvojhodinovej intravenóznej infúzie 60 μg alprostadilu sa pozorovali plazmatické koncentrácie PGE0 asi 13 pg/ml.


Eliminácia

Po ďalšej degradácii primárnych metabolitov beta a omega oxidáciou sa polárnejšie metabolity vylučujú primárne močom (88 %) a stolicou (12 %) v priebehu 72 hodín, a celkové vylučovanie je v podstate úplné (z 92 %) v priebehu 24 hodín po podaní. V moči nebol nájdený žiadny nezmenený PGE1 a nie sú žiadne dôkazy o retencii PGE1 alebo jeho metabolitov v tkanivách.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Po jednorazovej intravenóznej alebo intraarteriálnej bolusovej injekcii myšiam a potkanom sa zistila hodnota strednej letálnej dávky - LD50– približne 20 mg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti. Táto hodnota u psov bola 15 mg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti. Hlavnými prejavmi intoxikácie sú bradypnoe, sčervenenie a hnačka.


Subakútna/chronická toxicita

U psov a potkanov sa vykonali štúdie s opakovanými i.v., i.a. a i.p. podávaniami až do 6 mesiacov.

Denná i.v. bolusová injekcia potkanom počas 3 mesiacov viedla k prvým znakom toxicity, ktoré začínali pri dávke 60 µg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti/deň. Po dennom i.p. podávaní potkanom počas 6 mesiacov sa dávka bez účinku pozorovala medzi 50 a 100 µg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti/deň. Postihnutými orgánmi pri dávkach, ktoré sú vysoko toxické (napr. 6 000 µg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti), sú semenníky a obličky.


U psov, ktorým sa denne podávala šesťhodinová i.a. infúzia počas 30 dní, sa dávka bez účinku pozorovala medzi 3,6 a 36 µg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti/deň. U psov, ktorým sa denne podávala dvojhodinová infúzia počas 6 mesiacov, sa dávka bez účinku pozorovala medzi 15 a 45 µg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti/deň. Pri dávkach 45 µg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti/deň a vyšších nemožno vylúčiť účinky na semenníky (príležitostná fokálna atrofia).


Používanie podľa pokynov vedie k širokému terapeutickému rozmedziu a účinky na semenníky sú málo pravdepodobné.


Mutagenita a karcinogenita:

Viacero štúdií mutagenity neodhalilo žiaden potenciál mutagénnej aktivity alprostadilu ani alfa-cyklodextrínu. Na základe výsledkov štúdií chronickej toxicity a mutagenity a v súlade s odporúčanou dĺžkou terapeutického podávania sa predpokladá, že karcinogénny potenciál je veľmi nízky. Z tohto dôvodu nie sú potrebné štúdie karcinogenity.


Reprodukčná toxicita

Reprodukčné štúdie vykonané na potkanoch a králikoch neodhalili žiadne teratogénne účinky alprostadilu a α-cyclodextrínu. Letálne účinky na embryá ako aj účinky vedúce k spomaleniu rastu sa pozorovali u králikov a potkanov po dennej aplikácii dávky 5 mg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti/deň. U potkanov sa pozorovali poruchy nidácie po dávkach 0,2 mg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti/deň. Nezistil sa účinok na postnatálny vývoj mláďat a plodnosť.

S podávaním Prostavasinu počas gravidity a laktácie nie sú u ľudí skúsenosti s bezpečnosťou. Keďže je známe, že podávanie vysokých dávok alprostadilu v neskorej gravidite vedie k predčasným kontrakciám maternice a môže vyvolať potrat, je podávanie Prostavasinu striktne kontraindikované v poslednom trimestri gravidity (pozri tiež 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Alfadex, laktóza


6.2 Inkompatibility


Neboli dokázané žiadne inkompatibility.


Vplyvom tepla, vlhkosti a svetla môže dôjsť k transformácii na prostaglandín A1.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky

Infúzny roztok sa musí pripravovať bezprostredne pred použitím.

Infúzne roztoky Prostavasinu sa musia po 12 hodinách od prípravy znehodnotiť.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Prášok na prípravu infúzneho roztoku v bezfarebných sklenených OPC ampulkách (typ I) s obsahom 5 ml.

Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 20 g alprostadilu


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


pozri časť 4.2

Prostavasin je určený na intravenóznu a intraarteriálnu infúziu. Infúzny roztok sa musí pripraviť čerstvý bezprostredne pred použitím.


Odporučenie:

Ampulka Prostavasinu obsahuje biely suchý prášok, ktorý tvorí na dne ampulky asi 3 mm hrubú vrstvu. Táto vrstva sa môže drobiť a niekedy mierne lámať. Pri poškodení ampulky sa môže obsah, ktorý je normálne suchý, zmeniť na vlhký a lepivý a nadmerne sa zníži jeho objem. V takom prípade sa Prostavasin nesmie použiť.


Suchý prášok sa po pridaní fyziologického roztoku chloridu sodného okamžite rozpustí. Roztok môže byť spočiatku mierne zakalený, čo je spôsobené vzduchovými bublinami a ide o bezvýznamný jav. Za krátky okamih sa vytvorí číry roztok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


UCB Pharma GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

40 789 Monheim

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0129/90–C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.2.1990

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.11.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

7Prostavasin