+ ipil.sk

PROTHROMPLEX NF 600 IUPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


PROTHROMPLEX NF 600 IU

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Liečivo:ľudský protrombínový komplex


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je PROTHROMPLEX NF 600 IU a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PROTHROMPLEX NF 600 IU

3. Ako používať PROTHROMPLEX NF 600 IU

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať PROTHROMPLEX NF 600 IU

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je PROTHROMPLEX NF 600 IU a na čo sa používa


Čo je PROTHROMPLEX NF 600 IU

PROTHROMPLEX NF 600 IU je liek vyrobený z ľudskej plazmy (tekutá zložka krvi). Obsahuje faktory zrážania krvi II, VII, IX a X (protrombínový komplex koagulačných faktorov). Tieto faktory zrážania krvi sú závislé od vitamínu K (vitamín K dependentné) a rovnako ako vitamín K majú dôležitú úlohu pri zrážaní krvi. V prípade nedostatku jedného z týchto faktorov sa krv nezráža tak rýchlo ako obvykle, čo vedie k zvýšenému sklonu ku krvácaniu.


Na čo sa PROTHROMPLEX NF 600 IUpoužíva

PROTHROMPLEX NF 600 IU sa používa:

- na liečbu krvácania

- na prevenciu krvácania bezprostredne pred alebo po operácii.

Nedostatok vitamín K dependentných koagulačných faktorov (získaný nedostatok) môže vzniknúť napríklad liečbou alebo predávkovaním liekmi, ktoré znižujú účinok vitamínu K (takzvané antagonisty vitamínu K). Ak ste sa narodili s týmto nedostatkom (vrodený nedostatok), tento liek vám môžu podať bezprostredne pred alebo po operácii za predpokladu, že vhodný koncentrát jednotlivého faktora nie je k dispozícii.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PROTHROMPLEX NF 600 IU


Nepoužívajte PROTHROMPLEX NF 600 IU

- ak ste alergický (precitlivený) na faktory zrážania krvi alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek PROTHROMPLEXu NF 600 IU (uvedených v časti 6).

- ak máte alebo sa predpokladá, že máte heparínom - vyvolaný pokles počtu krvných doštičiek, buniek, ktoré sú dôležité pre krvné zrážanie (heparínom vyvolaná trombocytopénia) .


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať PROTHROMPLEX NF 600 IU, porozprávajte sa so svojim lekárom:

- pretože existuje zriedkavá možnosť, že sa u vás môže rozvinúť závažná náhla alergická reakcia (anafylaktická reakcia) na PROTHROMPLEX NF 600 IU, keďže v súvislosti s podávaním lieku PROTHROMPLEX NF 600 IU boli hlásené takéto reakcie alergického typu.

Podrobnejšie informácie o skorých príznakoch takejto alergickej reakcie nájdete v časti 4. Možné vedľajšie účinky.


- ak máte získaný nedostatok vitamín K dependentných koagulačných faktorov. Tento získaný nedostatok môže byť spôsobený liečbou liekmi, ktoré neutralizujú zrážanlivosť krvi pomocou inhibície vitamínu K. V tomto prípade sa PROTHROMPLEX NF 600 IU musí podávať len vtedy, ak je potrebná rýchla náprava koncentrácie koagulačných faktorov protrombínového komplexu, napríklad pri závažnom krvácaní alebo urgentnej operácii. Vo všetkých ostatných prípadoch postačuje zníženie dávky antagonistov vitamínu K alebo podanie vitamínu K.


- ak máte vrodený nedostatokvitamín K dependentného koagulačného faktora, lekár vám bude podávať špecifický koncentrát jednotlivého faktora, ak je k dispozícii.


- ak dostávate lieky inhibujúce zrážanlivosť krvi(antagonisty vitamínu K). Možno máte zvýšenú predispozíciu k zrážaniu, ktorá sa môže ešte zvýšiť infúziou koncentrátu ľudského protrombínového komplexu.


- ak dostávate koncentráty protrombínového komplexu – najmä opakovane – pretože sa môžu objaviť krvné zrazeniny (trombóza) a vyplaviť sa do krvného riečiska (embólia).


- ak patríte do niektorej z týchto skupín pacientov kvôli možnému vzniku krvných zrazenín:

 • novorodenci

 • pacienti po operácii

 • pacienti s rizikom tromboembolických komplikácií alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (DIC),

 • ak je prítomné ochorenie koronárnych ciev alebo infarkt srdca

 • pacienti s ochorením pečene


Vo všetkých týchto situáciách lekár starostlivo zváži prínosy liečby PROTHROMPLEXom NF 600 IU oproti možnému riziku týchto komplikácií.


Vezmite prosím na vedomie:

PROTHROMPLEX NF 600 IU je pripravený z ľudskej plazmy (tekutá zložka krvi). Ak sa lieky pripravujú z ľudskej krvi alebo plazmy, používajú sa niektoré opatrenia na prevenciu prenosu infekcií na pacienta. Patrí sem starostlivý výber darcov krvi a plazmy, aby sa zabezpečilo, že sa darcovia s rizikom prenosu infekcie vylúčia a testovanie každého odberu a zásob plazmy na prítomnosť vírusov/infekcií. Výrobcovia týchto liekov pri spracovaní krvi tiež zaraďujú postupy, ktoré inaktivujú alebo odstraňujú vírusy. Napriek všetkým týmto opatreniam, ak sa podávajú lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, možnosť prenosu infekcie nemožno úplne vylúčiť. Platí to najmä pre všetky neznáme alebo nové vírusy alebo všetky ostatné typy infekcií.


Opatrenia sú účinné proti obaleným vírusom, ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B a C, a proti neobalenému vírusu hepatitídy A. Opatrenia môžu byť obmedzene účinné proti neobaleným vírusom, ako je parvovírus B19. Infekcia parvovírusom B19 môže byť závažná pre tehotné ženy (infekcia nenarodeného dieťaťa) a u ostatných ľudí, ktorých imunitný systém je oslabený alebo ktorí majú niektorý druh anémie (napr. kosáčikovitá anémia alebo hemolytická anémia).


Lekár vám môže odporučiť zvážiť očkovanie proti hepatitíde A a B, ak pravidelne alebo opakovane dostávate koncentráty protrombínového komplexu pripraveného z ľudskej plazmy.


Pri každom podaní dávky PROTHROMPLEXu NF 600 IU sa dôrazne odporúča, aby sa vždy zaznamenalo meno a číslo šarže lieku a aby sa viedli záznamy o použitých šaržách.


Iné lieky a PROTHROMPLEX NF 600 IU

Ak užívate alebo sú vám podávané alebo ste v poslednom čase užívali alebo vám boli podávané ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Informujte svojho ošetrujúceho lekára, ak dostávate lieky inhibujúce zrážanie krvi (antagonisty vitamínu K). Možno máte zvýšený sklon k zrážaniu, ktorý môže byť ešte vyšší po infúzii koncentrátu ľudského protrombínového komplexu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek. PROTHROMPLEX NF 600 IU sa môže počas tehotenstva a dojčenia použiť len v prípade, ak je jednoznačne indikované.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vplyve lieku PROTHROMPLEX NF 600 IU na plodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známy účinok lieku PROTHROMPLEX NF 600 IU na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


PROTHROMPLEX NF 600 IU obsahuje sodík

PROTHROMPLEX NF 600 IU obsahuje 80 mg sodíka v jednej injekčnej liekovke (vypočítaná hodnota). Musí sa to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


Použitie u detí a dospievajúcich

Bezpečnosť a účinnosť lieku PROTHROMPLEX NF 600 IU u pacientov mladších ako 18 rokov nebola stanovená klinickými skúšaniami spoločnosti Baxter.


3. Ako používať PROTHROMPLEX NF 600 IU


Liečbu má začať, viesť a sledovať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou porúch zrážania krvi.


Požadované množstvo lieku PROTHROMPLEX NF 600 IU ako aj dĺžka liečby závisia od rôznych faktorov, ako je telesná hmotnosť, stupeň závažnosti ochorenia, miesto a rozsah krvácania alebo nutná prevencia krvácania pri chirurgických zákrokoch.


Lekár určí dávkovanie, ktoré je pre vás vhodné, a pravidelne bude sledovať krvné zrážanie a váš klinický stav (pozri časť „Nasledovná informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov“).


Použitie u detí a dospievajúcich

Vzhľadom na to, že neboli vykonané žiadne klinické skúšania, sa má liek v tejto vekovej skupine použiť opatrne.


Spôsob podávania


Liek PROTHROMPLEX NF 600 IU sa má podať pod dohľadom lekára.

Po rozpustení lieku priloženým rozpúšťadlom sa PROTHROMPLEX NF 600 IU podáva pomaly do žily (intravenózne). Rýchlosť podania závisí od vášho zdravotného stavu a nemá prekročiť 2 ml za minútu (60 IU/min).


Ak dostanete viac PROTHROMPLEXu NF 600 IU, ako máte


V prípade predávkovania existuje riziko vzniku tromboembolických komplikácií alebo konzumpčnej poruchy zrážania krvi.

Pri podaní vysokých dávok koncentrátov ľudského protrombínového komplexu sa pozoroval srdcový infarkt, zvýšená spotreba krvných doštičiek a faktorov zrážania krvi s výraznou tvorbou krvných zrazenín v cievach (DIC - diseminovaná intravaskulárna koagulácia, konzumpčná porucha zrážania krvi), žilová trombóza a pľúcna embólia.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Rovnako ako vo všetkých prípadoch liečby derivátmi plazmy existuje možnosť, že sa u vás objaví náhla alergická reakcia (anafylaktická reakcia). Niekedy môže vzniknúť závažná reakcia z precitlivenosti vrátane šoku.

Venujte preto pozornosť prvým možným príznakom alergickej reakcie ako:

- erytém (začervenanie kože),

- kožná vyrážka,

- vznik žihľavky na koži (urtikária),

- svrbenie kdekoľvek na tele,

- opuch pier a jazyka,

- ťažkosti s dýchaním/dyspnoe,

- tlak na hrudi,

- celková nevoľnosť,

- závrat,

- pokles krvného tlaku.

Ak spozorujete jeden alebo niekoľko z uvedených príznakov, ihneď zastavte infúziu a okamžite zavolajte lekára. Závažné príznaky vyžadujú ihneď urgentnú liečbu.


Počas liečby koncentrátmi protrombínového komplexu môžu vzniknúť krvné zrazeniny (trombóza) a vyplaviť sa do krvného riečiska (embólia). To môže viesť ku komplikáciám, ako je infarkt srdca, zvýšená spotreba krvných doštičiek a faktorov zrážania krvi s výraznou tvorbou krvných zrazenín v cievach (konzumpčná porucha zrážania krvi), upchatie žíl krvnými zrazeninami (žilová trombóza) a upchatie pľúcnej cievy krvnou zrazeninou (pľúcny infarkt).


Pri použití koncentrátov protrombínového komplexu (vrátane PROTHROMPLEXu NF 600 IU) sa môže u pacientov vyvinúť rezistencia (inhibítory) na jeden alebo niekoľko koagulačných faktorov s následnou inaktiváciou koagulačných faktorov. Výskyt týchto inhibítorov sa môže prejaviť nedostatočnou odpoveďou na liečbu.


Vedľajšie účinky sú zoskupené podľa nasledujúcich frekvencií výskytu:


veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10

časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

neznáme: frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


Počas podávania lieku PROTHROMPLEXu NF 600 IU sa nasledujúce vedľajšie účinky môžu vyskytnúť často (postihujú 1 až 10 používateľov):


 • tvorba krvných zrazenín v celom tele (diseminovaná intravaskulárna koagulácia), rezistencia (inhibítory) na jeden alebo viacero faktorov protrombínového komplexu (faktory II, VII, IX, X)

 • závažná náhla alergická reakcia (anafylaktický šok), anafylaktická reakcia, precitlivenosť

 • cievna mozgová príhoda, bolesť hlavy

 • srdcový infarkt (akútny infarkt myokardu), búšenie srdca (tachykardia)

 • arteriálna trombóza, žilová trombóza, pokles krvného tlaku (hypotenzia), sčervenanie kože (návaly horúčavy)

 • upchatie pľúcnej cievy krvnou zrazeninou (pľúcna embólia), ťažkosti s dýchaním, dýchavičnosť (dyspnoe), sipot

 • vracanie, nutkanie na vracanie (nauzea)

 • žihľavka po celom tele (urtikária), kožná vyrážka (erytematózna vyrážka), svrbenie (pruritus)

 • určité ochorenie obličiek s príznakmi ako opuch očných viečok, tváre a dolných končatín so zvýšením hmotnosti ako aj strata bielkovín močom (nefrotický syndróm)

 • horúčka (pyrexia)


Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované pri iných koncentrátoch protrombínového komplexu:


 • opuch tváre, jazyka a pier (angioedém), pocity na koži ako je pálenie, pichanie, svrbenie alebo tŕpnutie (parestézia)

 • reakcia v mieste podania infúzie

 • otupenosť (letargia)

 • nepokoj


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať PROTHROMPLEX NF 600 IU


Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


PROTHROMPLEX NF 600 IU sa môže uchovávať pri teplote miestnosti (maximálne 25 °C) iba raz v rámci času použiteľnosti v trvaní šesť mesiacov. Začiatok uchovávania pri teplote miestnosti zaznamenajte na škatuľku lieku. PROTHROMPLEX NF 600 IU musíte použiť počas týchto šiestich mesiacov. Ak liek nespotrebujete, po uplynutí šiestich mesiacov ho musíte zlikvidovať. PROTHROMPLEX NF 600 IU nevracajte do chladničky.


Roztok pripravený na použitie sa má ihneď použiť.


Tento liek sa nesmie likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo PROTHROMPLEX NF 600 IUobsahuje


Liečivá sú:

IU* v injekčnej liekovke po rekonštitúcii v 20 ml vody

IU/ml

Ľudský koagulačný faktor II 480 – 900 24-45

Ľudský koagulačný faktor VII 500 25

Ľudský koagulačný faktor IX 600 30

Ľudský koagulačný faktor X 600 30


*IU (z angl. slova International Unit, medzinárodná jednotka)


Jedna injekčná liekovka obsahuje minimálne 400 IU proteínu C, ktorý bol čistený spolu s krvnými koagulačnými faktormi.


Ďalšie zložky sú:

Prášok: chlorid sodný

dihydrát citrónanu sodného

sodná soľ heparínu

antitrombín III 15-30 IU v jednej injekčnej liekovke (0,75 IU – 1,5 IU/ml)

Rozpúšťadlo: sterilná voda na injekciu


Ako vyzerá PROTHROMPLEX NF 600 IUa obsah balenia


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

PROTHROMPLEX NF 600 IU je biela až svetložltá, lyofilizovaná prášková alebo kompaktná vysušená látka.

Prášok a rozpúšťadlo sa dodáva v jednotlivých injekčných liekovkách zo skla (hydrolytická trieda I alebo II). Injekčné liekovky sú uzatvorené zátkami vyrobenými z butylovej gumy.


Jedno balenie obsahuje: - 1 injekčnú liekovku s liekom PROTHROMPLEX NF 600 IU – lyofilizovaný prášok na injekčný roztok

- 1 injekčnú liekovku s 20 ml sterilizovanej vody na injekciu

- 1 filtračnú ihlu

- 1 obojstrannú ihlu

- 1 odvzdušňovaciu ihlu


Veľkosť balenia: 1 x 600 IU


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viedeň

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Prothromplex TOTAL 600 I.E. Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

Nórsko: Prothromplex


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúcainformácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie

Nižšie je uvedený iba všeobecný návod na dávkovanie. Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou koagulačných porúch. Dávkovanie a trvanie substitučnej liečby závisia od koagulačnej poruchy, miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.


Dávka a frekvencia dávok sa má vyrátať podľa individuálnych potrieb pacienta. Intervaly medzi dávkami sa musia upraviť podľa rozdielnych polčasov cirkulácie jednotlivých koagulačných faktorov v protrombínovom komplexe.


Individuálne požiadavky na dávkovanie sa môžu zistiť iba na základe pravidelných stanovení plazmatických hladín jednotlivých koagulačných faktorov, ktoré nás zaujímajú, alebo globálnymi testami na určenie hladín protrombínového komplexu (napr. Quickov test, INR, protrombínový čas) a kontinuálnym sledovaním klinického stavu pacienta.

V prípade rozsiahlych chirurgických zákrokov je nevyhnutné podrobné monitorovanie substitučnej terapie pomocou koagulačných vyšetrení (stanovenie špecifických koagulačných faktorov a/alebo skupinové testy na hladiny protrombínového komplexu).


Krvácanie a perioperačná profylaxia krvácania počas liečby antagonistami vitamínu K:


Pri závažnom krvácaní alebo pred operáciami s vysokým rizikom krvácania je cieľom dosiahnuť normálne hodnoty (hodnota Quickovho času 100 %, INR 1,0). Platí nasledovný vzorec:

1 IU/kg telesnej hmotnosti zvyšuje hodnotu Quickovho času približne o 1 %.


Ak sa podávanie PROTHROMPLEXu NF 600 IU riadi meraním INR, majú sa dodržiavať odporúčané dávky v nižšie uvedenej tabuľke:


Dávkovanie PROTHROMPLEX NF 600 IU na základe meraní INR

INR

Dávka IU/kg (IU sa vzťahuje na faktor IX)

2,0 – 3,9

25

4,0 – 6,0

35

>6,0

50


Krvácanie a perioperačná profylaxia pri vrodenom deficite koagulačných faktorov závislých na vitamíne K, kedy liek so špecifickým koagulačným faktorom nie je dostupný:


Výpočet požadovanej liečebnej dávky je založený na empirických zisteniach, že 1 IU faktora IX na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora IX približne o 0,8 % normálnej hodnoty, 1 IU faktora VII na kg telesnej hmotnosti zvýši plazmatickú aktivitu faktora VII približne o 2 % normálnej hodnoty a 1 IU faktora II alebo X na kg telesnej hmotnosti zvýši plazmatickú aktivitu faktora II alebo X približne o 1,5 % oproti normálnej hodnote..


Podávané dávky každého špecifického koagulačného faktora sa vyjadrujú v medzinárodných jednotkách (IU) v súlade so štandardom WHO pre každý faktor. Plazmatická aktivita špecifického koagulačného faktora sa vyjadruje buď v percentách (v pomere k normálnej ľudskej plazme) alebo v IU (v pomere k medzinárodným štandardom pre špecifický faktor koncentrátov).


Jedna IU aktivity koagulačného faktora zodpovedá množstvu v jednom mililitri normálnej ľudskej plazmy.


Nasledovný vzorec môže slúžiť pre stanovenie potrebného dávkovania:


Vzorec pre úvodnú dávku faktora IX:


Potrebné jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadované zvýšenie faktora IX (%) x 1,2


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť použitia PROTHROMPLEXu NF 600 IU u pediatrických pacientov neboli stanovené v klinických skúšaniach spoločnosti Baxter.


Liekové a iné interakcie

Ak sa podávajú vysoké dávky PROTHROMPLEXu NF 600 IU, je potrebné pri koagulačných testoch citlivých na heparín vziať do úvahy heparín obsiahnutý v lieku.


Inkompatibility

Tento liek sa nesmie zmiešať s inými liečivami s výnimkou pribaleného rozpúšťadla.

Rovnako ako pri ostatných koncentrátoch koagulačných faktorov, účinnosť a znášanlivosť prípravku sa môže znížiť, ak sa zmieša s inými liečivami.

Pred a po infúzii PROTHROMPLEXu NF 600 IU, je vhodné prepláchnuť spoločný žilový vstup fyziologickým roztokom.


Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

Na rekonštitúciu sa má použiť iba priložená súprava.

PROTHROMPLEX NF 600 IU sa má rozpustiť tesne pred použitím. Potom je nutné roztok okamžite použiť. (Roztok neobsahuje žiadne konzervačné látky.)

Roztok je číry alebo mierne opaleskujúci. Rekonštituovaný roztok sa má vždy pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahuje plávajúce čiastočky alebo nie je zafarbený. Zakalené roztoky alebo roztoky s usadeninami sa musia zlikvidovať.


Rekonštitúcia prášku na injekčný roztok:

Používajte aseptické techniky!

1. Zohrejte neotvorenú injekčnú liekovku s rozpúšťadlom (voda na injekciu) na teplotu miestnosti (maximálne na 37 °C).

2. Odstráňte ochranné kryty z injekčnej liekovky s práškom a z injekčnej liekovky s rozpúšťadlom (obr. A) a na oboch injekčných liekovkách vydezinfikujte gumové zátky.

3. Otočením a potiahnutím odstráňte ochranný kryt z jedného konca priloženej obojstrannej ihly

(obr. B). Odkrytý hrot ihly zapichnite cez gumovú zátku do liekovky s rozpúšťadlom (obr. C).

4. Opatrne odstráňte ochranný kryt z druhého konca obojstrannej ihly tak, aby ste sa nedotkli nechráneného konca.

5. Prevráťte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom nad injekčnú liekovku s práškom a koniec obojstrannej ihly zapichnite cez gumovú zátku do injekčnej liekovky s práškom (obr. D). Vákuum v injekčnej liekovke s práškom nasaje rozpúšťadlo.

6. Odpojte obe injekčné liekovky vytiahnutím obojstrannej ihly z injekčnej liekovky s práškom (obr. E). Injekčnou liekovkou jemne pretrepte, aby sa urýchlilo rozpustenie prášku.

7. Po úplnom rozpustení prášku zapichnite priloženú odvzdušňovaciu ihlu (obr. F) a vzniknutá pena sa stratí. Vytiahnite odvzdušňovaciu ihlu.


Injekcia/infúzia:

Používajte aseptické techniky!


1. Otočením a potiahnutím odstráňte ochranný kryt z jedného konca priloženej filtračnej ihly a nasaďte ju na sterilnú jednorazovú injekčnú striekačku. Natiahnite roztok do injekčnej striekačky (obr. G).

2. Odpojte filtračnú ihlu od injekčnej striekačky a roztok pomaly intravenózne podávajte (maximálna rýchlosť infúzie/injekcie: 2 ml za minútu).


Ak sa roztok podáva ako infúzia, použite jednorazovú infúznu súpravu s primeraným filtrom.


Fig.A Fig.B Fig.C Fig.D Fig.E Fig.F Fig.G


Po podaní zlikvidujte všetky nezabalené ihly spolu s injekčnou striekačkou a/alebo infúznou súpravou v škatuli lieku, aby sa zabránilo vystaveniu iných osôb riziku.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.

Každé podanie PROTHROMPLEXu NF 600 IU zaznamenajte v zdravotnom zázname na priloženom samolepiacom štítku.


9

PROTHROMPLEX NF 600 IU

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


PROTHROMPLEX NF 600 IU


Ľudský protrombínový komplex


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo je ľudský protrombínový komplex


PROTHROMPLEX NF 600 IU je prášok na prípravu roztoku na intravenózne podanie. Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne množstvo nasledujúcich IU (z angl. slova International Unit, medzinárodná jednotka) ľudských koagulačných faktorov.


IU v injekčnej liekovke po rekonštitúcii v 20 ml vody

IU/ml

Ľudský koagulačný faktor II 480 – 900 24 – 45

Ľudský koagulačný faktor VII 500 25

Ľudský koagulačný faktor IX 600 30

Ľudský koagulačný faktor X 600 30


Celkový obsah proteínov v injekčnej liekovke je 300 – 750 mg. Špecifická aktivita lieku je minimálne 0,6 IU/mg podľa aktivity faktora IX.

Jedna injekčná liekovka obsahuje minimálne 400 IU proteínu C, ktorý bol čistený spolu s krvnými koagulačnými faktormi.


Aktivita (IU) faktora IX bola stanovená in vitrojednostupňovou koagulačnou metódou popísanou v Európskom liekopise (PhEur.), kalibrovanou oproti medzinárodnému štandardu WHO pre koncentráty faktora IX.


Aktivita (IU) faktora II, faktora VII a faktora X boli stanovené chromogénnym testom popísaným v Európskom liekopise (PhEur.) kalibrovaným oproti medzinárodnému štandardu WHO pre koncentráty faktora II, VII a X.


Aktivita (IU) proteínu C bola stanovená chromogénnym testom popísaným v Európskom liekopise (PhEur.) kalibrovaným oproti medzinárodnému štandardu WHO pre koncentrát proteínu C.


Pomocné látky so známym účinkom: PROTHROMPLEX NF 600 IU obsahuje vypočítanú hodnotu 80 mg sodíka v jednej injekčnej liekovke. Okrem toho každá liekovka obsahuje sodnú soľ heparínu (max. 0,5 IU/IU faktora IX).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Biela až svetložltá, lyofilizovaná prášková alebo kompaktná vysušená látka.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Liečba krvácania a perioperačná profylaxia krvácania pri získanom deficite koagulačných faktorov protrombínového komplexu, ako je nedostatok spôsobený liečbou antagonistami vitamínu K, alebo v prípade predávkovania antagonistami vitamínu K, kedy sa vyžaduje rýchla korekcia tohto nedostatku.


 • Liečba a perioperačná profylaxia krvácania pri vrodenom deficite vitamín K dependentných koagulačných faktorov, ak koncentrát obsahujúci purifikovaný špecifický koagulačný faktor nie je dostupný.


PROTHROMPLEX NF 600 IU je indikovaný u dospelých. Použitie PROTHROMPLEXu NF 600 IU u pediatrických pacientov nebolo potvrdené v klinických skúšaniach.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Okrem liečby krvácania a profylaxie perioperatívneho krvácania počas liečby antagonistami vitamínu K je nižšie uvedená dávkovacia schéma je len všeobecná.


Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou koagulačných porúch.


Dávkovanie a dĺžka substitučnej terapie závisia od závažnosti koagulačného ochorenia, od miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.


Dávka a frekvencia dávok sa má vyrátať podľa individuálnych potrieb pacienta. Intervaly medzi dávkami sa musia upraviť podľa rôznych polčasov cirkulácie jednotlivých koagulačných faktorov v protrombínovom komplexe (pozri časť 5.2).


Individuálne požiadavky na dávkovanie sa môžu zistiť iba na základe pravidelných stanovení plazmatických hladín jednotlivých koagulačných faktorov, ktoré nás zaujímajú, alebo globálnymi testami na určenie hladín protrombínového komplexu (napr. Quickov test, INR, protrombínový čas) a kontinuálnym sledovaním klinického stavu pacienta.


V prípade rozsiahlych chirurgických zákrokov je nevyhnutné precízne monitorovanie substitučnej terapie koagulačnými metódami (stanovenie špecifických koagulačných faktorov a/alebo skupinové testy na hladiny protrombínového komplexu).


Krvácanie a perioperačná profylaxia krvácania počas liečby antagonistami vitamínu K:


Pri závažných krvácaniach alebo pred operáciami s vysokým rizikom krvácania je cieľom dosiahnuť normálne hodnoty (hodnota Quickovho času 100 %, INR 1,0). Na výpočet dávky sa používa nasledovné pravidlo:

1 IU/kg telesnej hmotnosti zvyšuje hodnotu Quickovho času približne o 1 %.


Ak sa dávkovanie PROTHROMPLEX NF 600 IU riadi podľa merania INR, má sa dodržiavať odporúčanie v nižšie uvedenej tabuľke (podľa metódy Makris et al.)1


Dávkovanie PROTHROMPLEX NF 600 IU na základe meraní INR

INR

Dávka IU/kg (IU sa vzťahuje na faktor IX)

2,0 – 3,9

25

4,0 – 6,0

35

>6,0

50


Krvácanie a perioperačná profylaxia pri vrodenom deficite koagulačných faktorov závislých na vitamíne K, kedy liek so špecifickým koagulačným faktorom nie je dostupný:


Výpočet liečebnej dávky sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora IX na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora IX približne o 0,8 % oproti normálnej hodnote, 1 IU faktora VII na kg telesnej hmotnosti zvýši plazmatickú aktivitu faktora VII približne o 2 % oproti normálnej hodnote a 1 IU faktora II alebo X na kg telesnej hmotnosti zvýši plazmatickú aktivitu faktora II alebo X približne o 1,5 % oproti normálnej hodnote.


Podávané dávky každého špecifického koagulačného faktora sa vyjadrujú v medzinárodných jednotkách (IU) v súlade so štandardom WHO pre každý faktor. Plazmatická aktivita špecifického koagulačného faktora sa vyjadruje buď v percentách (v pomere k normálnej ľudskej plazme) alebo v IU (v pomere k medzinárodným štandardom pre špecifický faktor koncentrátov).


Jedna IU aktivity koagulačného faktora zodpovedá množstvu v jednom mililitri normálnej ľudskej plazmy.


Nasledovný vzorec môže slúžiť pre stanovenie potrebnej dávky:


Vzorec pre úvodnú dávku faktora IX:


Potrebné jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadované zvýšenie faktora IX (%) x 1,2


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť PROTHROMPLEXu NF 600 IU u pediatrických pacientov nebola potvrdená v klinických skúšaniach firmy Baxter.


Spôsob podávania

Liek sa má podať pomaly intravenózne. Odporúčaná rýchlosť podávania nemá presiahnuť 2 ml za minútu (60 IU/min),

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.

 • Známa alergia na heparín alebo heparínom indukovaná trombocytopénia v anamnéze.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vyhľadajte radu špecialistu skúseného v liečbe koagulačných porúch.


U pacientov so získaným deficitom vitamín K dependentných koagulačných faktorov (napr. vyvolaný liečbou antagonistami vitamínu K) sa môže použiť, iba ak je potrebná rýchla úprava hladín protrombínového komplexu, ako je veľké krvácanie alebo urgentný chirurgický zákrok. V iných prípadoch obvykle postačí znížiť dávku antagonistov vitamínu K a/alebo podať vitamín K.


Pacienti, ktorí dostávajú antagonistov vitamínu K, majú ako základné ochorenie hyperkoagulačný stav a ten sa môže po podaní infúzie ľudského protrombínového komplexu exacerbovať.


Pri vrodenom deficite akéhokoľvek vitamín K dependentného faktora sa má použiť prípravok špecifického koagulačného faktora, ak je dostupný.


V súvislosti s podaním PROTHROMPLEXu NF 600 IU boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaktických reakcií a anafylaktického šoku.


Ak sa vyskytne alergická alebo anafylaktická reakcia, injekcia/infúzia sa musí okamžite zastaviť. V prípade šoku sa má bezodkladne začať štandardná protišoková liečba.


Ak sú pacienti liečení koncentrátmi ľudského protrombínového komplexu, vrátane PROTHROMPLEXu NF 600 IU, najmä pri opakovanom podávaní, je tu riziko trombózy alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (DIC), a to rovnako pri vrodenom ako aj so získanom deficite.


V súvislosti s použitím PROTHROMPLEXu NF 600 IU boli hlásené arteriálne a venózne tromboembolické komplikácie vrátane infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody (napr. mŕtvica), pľúcnej embólie ako aj DIC.


Riziko môže byť vyššie pri liečbe nedostatku izolovaného faktora VII, pretože ostatné vitamín K dependentné koagulačné faktory s dlhšími polčasmi sa môžu kumulovať a dosiahnuť podstatne vyššie hladiny, ako je norma.

U pacientov, ktorí dostávajú koncentráty ľudského protrombínového komplexu, treba starostlivo sledovať príznaky a symptómy intravaskulárnej koagulácie alebo trombózy. Kvôli riziku tromboembolických komplikácií sa odporúča pri podávaní koncentrátov protrombínového komplexu starostlivé sledovanie najmä

 • pacientov s anamnézou ischemickej choroby srdca alebo infarktu myokardu,

 • pacientov s ochorením pečene,

 • peri- a postoperačných pacientov,

 • novorodencov alebo

 • iných pacientov s rizikom tromboembolických príhod alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie.

V každej z týchto situácií treba zvážiť pomer prínosu liečby a možného rizika týchto komplikácií.


Štandardné opatrenia na predchádzanie infekciám, ktoré môžu byť prenosné liekmi pripravenými z ľudskej krvi alebo plazmy, zahŕňajú výber darcov, vyšetrenie jednotlivých odberov darovanej krvi a zmesných jednotiek plazmy na špecifické markery infekcie a vykonanie efektívnych výrobných krokov na inaktiváciu / odstránenie vírusov. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekčných agensov, ak sú podávané lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy. Platí to aj pre neznáme alebo nové vírusy a iné patogény.


Vykonané opatrenia sa považujú za efektívne pre obalené vírusy, ako sú vírusy ľudskej imunodeficiencie (HIV), hepatitídy B (HBV) a hepatitídy C (HCV) a pre neobalený vírus hepatitídy A (HAV).


Vykonané opatrenia môžu mať obmedzený význam pre neobalené vírusy, ako je parvovírus B19. Infekcia spôsobená parvovírusom B19 môže byť závažná u gravidných žien (infekcia plodu) a jedincov s oslabeným imunitným systémom alebo tých, ktorí majú zvýšenú erytropoézu (napr. hemolytická anémia).


Ak sa prípravok pripravený z ľudskej krvi alebo plazmy podáva pravidelne / opakovane, má sa zvážiť vhodné očkovanie (hepatitída A a B).


V záujme pacienta sa dôrazne odporúča pri každom podaní lieku PROTHROMPLEX NF 600 IU zaznamenať názov lieku a číslo šarže, aby sa zabezpečilo prepojenie medzi pacientom a šaržou.


PROTHROMPLEX NF 600 IU obsahuje vypočítanú hodnotu 80 mg sodíka v jednej injekčnej liekovke. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


Heparín môže spôsobiť alergické reakcie a zníženie počtu krvných buniek, čo môže ovplyvniť systém zrážania krvi. U pacientov s anamnézou alergických reakcií vyvolaných heparínom je potrebné vyvarovať sa podaniu liekov s obsahom heparínu.


Interferencia s laboratórnymi testami:


Ak sa u pacientov dostávajúcich vysoké dávky ľudského protrombínového komplexu vykonávajú koagulačné testy citlivé na heparín, musí sa vziať do úvahy prítomnosť heparínu v podávanom lieku.


Pediatrická populácia:

Informácie o pediatrickej populácii pozri časť 4.2.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lieky s obsahom ľudského protrombínového komplexom neutralizujú účinok liečby antagonistami vitamínu K.

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Účinky lieku PROTHROMPLEX NF 600 IU na fertilitu neboli stanovené na v kontrolovaných klinických skúšaniach.

Nie sú k dispozícii adekvátne údaje o použití lieku PROTHROMPLEX NF 600 IU u gravidných alebo dojčiacich žien.


Štúdie na zvieratách nie sú vhodné na posúdenie bezpečnosti s ohľadom na graviditu, embryonálny / fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. PROTHROMPLEX NF 600 IU sa má preto počas gravidity a laktácie používať, len ak je to absolútne indikované.

Informácie o riziku infekcie parvovírusom B19 u gravidných žien, pozri časť 4.4.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú k dispozícii žiadne informácie o účinkoch lieku PROTHROMPLEX NF 600 IU na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať iné ťažké stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Po podaní ľudského protrombínového komplexu existuje riziko tromboembolických epizód, DIC a reakcií precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaktických reakcií a anafylaktického šoku (pozri časť 4.4).


Substitučná liečba koncentrátmi ľudského protrombínového komplexu, vrátane liečby PROTHROMPLEXom NF 600 IU, môže mať za následok tvorbu cirkulujúcich protilátok inhibujúcich jeden alebo viac faktorov ľudského protrombínového komplexu. Ak sa takýto inhibítor vyskytne, stav sa môže prejaviť ako slabá klinická odpoveď.


Bezpečnosť v súvislosti s prenosnými agensmi, pozri časť 4.4.


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke:


Akútny infarkt myokardu, venózna trombóza a horúčka uvedené v zozname nežiaducich účinkov v tabuľke nižšie boli hlásené z jednej klinickej štúdie s použitím PROTHROMPLEXu NF 600 IU v reverzii účinku perorálnych antikoagulancií u pacientov (n = 61) so získaným deficitom faktorov protrombínového koagulačného komplexu (II, VII, IX, X). Ďalšie nežiaduce účinky uvedené v tabuľke boli hlásené na základe skúseností z postmarketingového obdobia.


V nižšie uvedenej tabuľke sú nežiaduce účinky zoradené podľa Tried orgánových systémov (MedDRA) (SOC) (Verzia 15.), následne podľa uprednostňovaných názvov.


Frekvencia kategórií je definovaná nasledovne: Veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až < 1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


Nežiaduce účinky z postmarketingových skúseností sú zaradené v tabuľke a frekvencia bola pridelená štatisticky na základe predpokladu, že každý nežiaduci účinok sa mohol objaviť v klinickom skúšaní so 61 pacientmi.


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Nežiaduci účinok

Frekvencia

PORUCHY KRVI A LYMFATICKÉHO SYSTÉMU (pozri časť 4.4)

Diseminovaná intravaskulárna koagulácia

Inhibítory jedného alebo viacerých faktorov protrombínového komplexu (faktory II, VII, IX, X)*


Časté

PORUCHY IMUNITNÉHO SYSTÉMU (pozri časť 4.4)

Anafylaktický šok

Anafylaktická reakcia

Precitlivenosť

Časté

PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU

Cievna mozgová príhoda (pozri časť 4.4)

Bolesť hlavy


Časté

PORUCHY SRDCA A SRDCOVEJ ČINNOSTI

Srdcové zlyhanie

Akútny infarkt myokardu

Tachykardia

Časté

PORUCHY CIEV

Arteriálna trombóza

Venózna trombóza

Hypotenzia

Návaly tepla

Časté

PORUCHY DÝCHACEJ SÚSTAVY, HRUDNÍKA A MEDIASTÍNA

Pľúcna embólia (pozri časť 4.4)

Dyspnoe

Sipot

Časté

PORUCHY GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

Vracanie

Nauzea

Časté

PORUCHY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA

Urtikária

Erytematózna vyrážka

Pruritus

Časté

PORUCHY OBLIČIEK A MOČOVÝCH CIEST

Nefrotický syndróm

Časté

CELKOVÉ PORUCHY A REAKCIE V MIESTE PODANIA

Horúčka

Časté

*Rozvoj u pacientov s vrodeným nedostatkom faktorov


Skupinové reakcie


PORUCHY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA: Angioedém, parestézia

CELKOVÉ PORUCHY A REAKCIE V MIESTE PODANIA: Reakcia v mieste podania infúzie

PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU: Letargia

PSYCHICKÉ PORUCHY: Nepokoj


Pediatrická populácia

Informácie o pediatrickej populácii, pozri časť 4.1


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Použitie vysokých dávok koncentrátu protrombínového komplexu ľudskej plazmy je spojené s rizikom infarktu myokardu, diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, venóznej trombózy a pľúcnej embólie.

V prípade predávkovania je preto zvýšené riziko rozvoja tromboembolických komplikácií alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragiká, Koagulačné faktory IX, II, VII a X v kombinácii

ATC kód: B02BD01


Koagulačné faktory II, VII, IX a X sú syntetizované v pečeni za účasti vitamínu K a spoločne sa nazývajú protrombínový komplex.


Faktor VII je zymogén aktívnej serínovej proteázy - faktora VIIa, ktorým sa začína vonkajšia cesta krvného zrážania. Komplex tkanivový faktor / faktor VIIa aktivuje koagulačné faktory X a IX, čím sa tvoria faktory IXa a Xa. Koagulačná kaskáda ďalej pokračuje aktiváciou protrombínu (faktor II), ktorý sa transformuje na trombín. Účinkom trombínu sa fibrinogén mení na fibrín, čo vyústi v tvorbu krvnej zrazeniny. Normálna tvorba trombínu je tiež vitálne dôležitá pre funkciu krvných doštičiek ako súčasti primárnej hemostázy.


Izolovaný závažný nedostatok faktora VII vedie k zníženej tvorbe trombínu a ku krvácavým sklonom v dôsledku poruchy tvorby fibrínu a poruchy primárnej hemostázy. Izolovaný nedostatok faktora IX je jedným z klasických typov hemofílie (hemofília typu B). Izolovaný nedostatok faktora II alebo X je veľmi zriedkavý, ale v ťažkých formách majú podobný sklon ku krvácaniu, ako pri klasickej hemofílii.


Získaný nedostatok vitamín K dependentných koagulačných faktorov sa vyskytuje počas liečby antagonistami vitamínu K. Ak je deficit závažný, môže mať závažnú tendenciu ku krvácaniu, čo sa prejaví skôr retroperitoneálnym alebo cerebrovaskulárnym krvácaním ako hemorágiou do svalov alebo kĺbov. Závažná hepatálna insuficiencia spôsobuje tiež značné zníženie hladín vitamín K dependentných koagulačných faktorov so sklonom ku klinickému krvácaniu, čo je však častejšie komplexného pôvodu, nakoľko súčasne prebieha intravaskulárna koagulácia mierneho stupňa, sú nízke hladiny krvných doštičiek a nedostatok inhibítorov koagulácie a poruchy fibrinolýzy.


Podanie koncentrátov ľudského protrombínového komplexu spôsobí zvýšenie plazmatických hladín vitamín K dependentných koagulačných faktorov a tým sa u pacientov s nedostatkom jedného alebo viacerých z týchto faktorov dočasne upraví koagulačná porucha.


Deti a dospievajúci

Pre informácie o deťoch a dospievajúcich pozri informácie v časti 4.2.1.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Koagulačný faktor Polčas v plazme


Faktor II 40 - 60 hodín

Faktor VII 3 - 5 hodín

Faktor IX 16 - 30 hodín

Faktor X 30 - 60 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Faktory ľudského plazmatického protrombínového komplexu (z koncentrátu) sú normálnymi zložkami ľudskej plazmy a pôsobia ako endogénne faktory.


Keďže vyššie dávky vedú k objemovému preťaženiu, testovanie toxicity po jednej dávke nemá význam.


Skúšky na toxicitu po opakovaných dávkach sú na zvieratách neuskutočniteľné pre interferenciu s vytvárajúcimi sa protilátkami voči heterológnym bielkovinám.


Vzhľadom na to, že ľudské koagulačné faktory nie sú považované za karcinogénne alebo mutagénne, experimentálne štúdie, najmä u heterológnych druhov sa nepovažujú za nutné.


6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok: chlorid sodný

dihydrát citronanu sodného

sodná soľ heparínu

antitrombín III 15 – 30 IU v injekčnej liekovke (0,75 – 1,5 IU/ml)

Rozpúšťadlo: sterilná voda na injekciu

6.2 Inkompatibility


Tento prípravok sa nesmie pred podaním zmiešať s inými liečivami s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Rovnako ako u ostatných koncentrátov koagulačných faktorov, mohla by sa znížiť účinnosť a znášanlivosť prípravku, ak sa zmieša s inými liečivami. Pred a po podaní PROTHROMPLEXu NF 600 IU je vhodné prepláchnuť spoločný venózny vstup fyziologickým roztokom.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


V rámci uvedeného času použiteľnosti sa liek môže uchovávať pri teplote miestnosti (max. 25 °C) počas šesť mesiacov. Začiatok uchovávania pri teplote miestnosti sa má zaznamenať na obale. Po uskladnení pri izbovej teplote sa PROTHROMPLEX NF 600 IU nesmie vrátiť späť do chladničky (2 °C až 8 °C), ale musí sa buď použiť počas týchto šiestich mesiacov alebo sa musí po ich uplynutí zlikvidovať.


Chemická a fyzikálna stabilita prípravku pripraveného na použitie sa uvádza 3 hodiny pri teplote

20 – 25°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má PROTHROMPLEX NF 600 IU použiť bezodkladne po rekonštitúcii, pretože prípravok neobsahuje konzervačné látky. Ak sa rekonštituovaný prípravok nepoužije ihneď, za podmienky a trvanie uskladnenia je zodpovedný užívateľ. Prípravok pripravený na použitie sa nesmie vrátiť do chladničky.


6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C až 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie pripraveného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Prášok sa dodáva v injekčných liekovkách s upraveným povrchom z bezfarebného skla (hydrolytická trieda II), rozpúšťadlo sa dodáva v injekčných liekovkách s upraveným povrchom z bezfarebného skla (hydrolytická trieda I). Injekčné liekovky s liekom a injekčné liekovky s rozpúšťadlom sú uzatvorené zátkami z butylovej gumy.


Obsah balenia:


1 injekčná liekovka s liekom PROTHROMPLEX NF 600 IU – lyofilizovaný prášok na injekčný roztok

1 injekčná liekovka s 20 ml sterilizovanej vody na injekciu

1 filtračná ihla

1 obojstranná ihla

1 odvzdušňovacia ihla


Veľkosť balenia:1 x 600 IU


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Na rekonštitúciu používajte iba priloženú súpravu na rekonštitúciu.

PROTHROMPLEX NF 600 IU sa má rozpustiť tesne pred použitím. Roztok je číry alebo mierne opaleskujúci. Po rekonštitúcii je pH výsledného roztoku 6,5 – 7,5 a osmolarita neklesá pod 240 mOsm/kg. Pred podaním sa má roztok vizuálne skontrolovať na prítomnosť plávajúcich častíc alebo zmenu farby. Roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny sa nesmú použiť.


Rozpustenie lyofilizovanej substancie:

Používajte aseptické techniky!

1. Zohrejte neotvorenú injekčnú liekovku s rozpúšťadlom (voda na injekciu) na teplotu miestnosti (max. 37 °C).

2. Odstráňte ochranné kryty z injekčnej liekovky s práškom a z injekčnej liekovky s rozpúšťadlom (obr. A) a na oboch vydezinfikujte gumové zátky.

3. Otočením a potiahnutím odstráňte ochranný kryt z jedného konca obojstrannej ihly (obr. B). Odkrytý hrot ihly zapichnite cez gumovú zátku do liekovky s rozpúšťadlom (obr. C).

4. Opatrne odstráňte ochranný kryt z druhého konca obojstrannej ihly, tak, aby ste sa nedotkli nechráneného konca.

5. Prevráťte liekovku s rozpúšťadlom nad liekovku s práškom a zapichnite do nej voľný koniec obojstrannej ihly (obr. D). Vákuum v injekčnej liekovke s práškom nasaje rozpúšťadlo.

6. Odpojte obe liekovky vytiahnutím ihly z injekčnej liekovky s práškom (obr. E). Jemné miešanie alebo točenie injekčnej liekovky urýchli rozpustenie prášku.

7. Po úplnom rozpustení prášku zapichnite pribalenú odvzdušňovaciu ihlu (obr. F) a vzniknutá pena sa stratí. Vytiahnite odvzdušňovaciu ihlu.


Injekcia / infúzia:

Používajte aseptické techniky!


1. Otočením a potiahnutím odstráňte ochranný kryt z priloženej filtračnej ihly a nasaďte ju na sterilnú jednorazovú injekčnú striekačku. Natiahnite roztok do striekačky (obr. G).

2. Odpojte filtračnú ihlu od striekačky a roztok aplikujte pomaly intravenózne (max. rýchlosť injekcie/infúzie 2 ml/min) .


Ak sa roztok podáva ako infúzia, použite jednorazovú infúznu súpravu s primeraným filtrom.


Fig.A Fig.B Fig.C Fig.D Fig.E Fig.F Fig.G


Po podaní znehodnoťte všetky neuzavreté ihly spolu so striekačkou a / alebo infúznym setom v pôvodnej škatuli, by ste neohrozili iných ľudí.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viedeň

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg. č.: 16/0392/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


1 Makris M., Watson H.G.: The Management of Coumarine-Induced Over-Anticoagulation. Br. J. Haematol. 2001; 114; 271-280. (Baxter RefID:39167)

11PROTHROMPLEX NF 600 IU