+ ipil.sk

PROVERA 5 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľku


PROVERA 5 mg

tablety


medroxyprogesterónacetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:


1. Čo je PROVERA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PROVERU

3. Ako užívať PROVERU

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať PROVERU

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je PROVERA a na čo sa používa


PROVERA sa používa pri diagnostikovaní primárnej amenorey (neprítomnosť menštruácie) a diagnostikovaní a liečbe sekundárnej amenorey.


PROVERA sa používa:

 • na liečbu dysfunkčného (anovulačného) krvácania z maternice (nepravidelné, meškajúce alebo silné krvácanie, bez uvoľnenia vajíčka počas cyklu),

 • na liečbu endometriózy,

 • na potlačenie účinkov estrogénov na endometrium (vnútorná výstelka maternice) u žien po menopauze liečených estrogénmi (hormonálna liečba),

 • na liečbu vazomotorických prejavov počas menopauzy (napr. návaly tepla, nadmerné potenie, búšenie srdca).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PROVERU


Neužívajte PROVERU

 • ak ste alergický na medroxyprogesterónacetát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste tehotná alebo máte podozrenie, že ste tehotná,

 • ak krvácate z maternice,

 • ak máte nádorové ochorenie prsníka alebo pri podozrení na toto ochorenie,

 • ak máte poruchu funkcie pečene.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať PROVERU, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika,

 • ak neočakávane krvácate z maternice,

 • ak sa liečite alebo ste sa niekedy liečili na depresiu,

 • ak máte cukrovku,

 • ak máte poruchy zraku,

 • ak ste v minulosti trpeli na cievne ochorenie (venózna tromboembólia),

 • ak trpíte zadržovaním vody (retencia tekutín).


Použitie kombinovanej liečby estrogénov a progesterónu, ktorý obsahuje aj PROVERA môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny prsníka a srdcovocievnych porúch (infarkt myokardu, koronárna choroba srdca, mozgová príhoda a žilová tromboembólia). Taktiež sa zaznamenalo zvýšené riziko vzniku rakoviny vaječníkov.


Pred začatím akejkoľvek hormonálnej terapie sa má preskúmať kompletná zdravotná a rodinná anamnéza. Pred liečbou a pravidelne počas liečby sa má kontrolovať krvný tlak, prsníky, brucho a panvové orgány, vrátane cytológie z krčka maternice.


Pri užívaní vysokých dávok môže PROVERA ovplyniť hladiny niektorých hormónov vo vašom tele (napr. kortizol, estrogén, pregnandiol, progesterón, testosterón, LH, FSH a globulín viažuci pohlavné hormóny).


Iné lieky a PROVERA

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte svojho lekára, hlavne ak užívate aminoglutetimid, pretože môže znížiť účinnosť PROVERY.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tento liek nesmiete užívať, ak ste tehotná.

Tento liek sa vylučuje do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vplyv PROVERY na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa systematicky neskúmal.


PROVERA obsahuje laktózu a sacharózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, ako je laktóza a sacharóza, kontaktuje svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať PROVERU


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Primárna a sekundárna amenorea (neprítomnosť menštruácie)

Diagnostika: 2,5 až 10 mg denne počas 5 – 10 dní.

Na liečbu sekundárnej amenorey sa podáva 2,5 až 10 mg denne počas 5 – 10 dní po dobu 3 po sebe nasledujúcich cyklov. U pacientov s hypotrofiou endometria (nedostatočne vyvinutá výstelka maternice) sa majú estrogény podávať súbežne s liečbou PROVEROU.


Dysfunkčné (anovulačné) krvácanie z maternice (nepravidelné, meškajúce alebo silné krvácanie, bez uvoľnenia vajíčka počas cyklu)

2,5 až 10 mg denne počas 5 – 10 dní po dobu 2 až 3 cyklov a potom sa má liečba vysadiť, aby sa zistilo, či dysfunkcia (porucha činnosti) ustúpila. Ak dôjde ku krvácaniu zo slabo proliferatívneho endometria, (nedostatočne sa vyvíjajúca výstelka maternice) estrogény sa majú podávať súbežne s liečbou PROVEROU.


Potlačenie endometriálneho účinku estrogénu u postmenopauzálnych žien liečených estrogénmi (hormonálna liečba).

Ženám, ktoré užívajú 0,625 mg konjugovaného estrogénu alebo ekvivalentnú dennú dávku iného estrogénu sa tablety PROVERY môžu podávať v jednom z dvoch dávkovacích režimov:

 • Kontinuálny (neprerušovaný) režim: PROVERA tablety 2,5 až 5 mg denne.

 • Sekvenčný (prerušovaný) režim: PROVERA tablety 5 až 10 mg denne počas 10 – 14 po sebe nasledujúcich dní 28‑dňového alebo mesačného cyklu.


Endometrióza

10 mg trikrát denne počas 90 dní počnúc 1. dňom menštruačného cyklu.


Vazomotorické príznaky počas menopauzy

V tejto indikácii sa odporúča kontinuálne podávanie PROVERY v dávke 10 – 20 mg denne.


Porucha funkcie pečene

Tento liek sa nemá používať u pacientov s poruchou funkcie pečene.


Porucha funkcie obličiek

Pri poruche funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Ak užijete viac PROVERY, ako máte

Ak užijete viac PROVERY, ako máte, ihneď kontaktujte lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Poruchy imunitného systému

Reakcie z precitlivenosti (napr. anafylaxia a anafylaktoidné reakcie, angioedém – opuch v koži a sliznice v oblasti hrdla a jazyka).


Poruchy endokrinného systému

Predĺžená anovulácia (neschopnosť produkovať vajíčka).


Poruchy metabolizmu a výživy

Opuch/zadržiavanie tekutín, zmeny hmotnosti.


Psychické poruchy

Depresia, nespavosť, nervozita.


Poruchy nervového systému

Závrat, bolesť hlavy, ospalosť.


Poruchy ciev

Tromboembolické poruchy.


Poruchy gastrointestinálneho (tráviaceho) traktu

Nevoľnosť.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Cholestatický ikterus/žltačka.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Akné, vypadávanie vlasov, hirsutizmus (nadmerné ochlpenie), svrbenie, vyrážka, žihľavka.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Nezvyčajné krvácanie z maternice (nepravidelné, silnejšie, slabšie), neprítomnosť menštruačného krvácania (amenorea), erózie na krčku maternice, výtok mlieka z prsníkovej žlazy (galaktorea), bolesť prsníkov (mastodýnia), citlivosť prsníkov.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava, horúčka.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zmeny výtoku z krčka maternice, znížená glukózová tolerancia.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať PROVERU


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote 15 30 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo PROVERA obsahuje

 • Liečivo je medroxyprogesterónacetát. Každá tableta obsahuje 5 mg medroxyprogesterónacetátu.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sacharóza, tekutý parafín, kalciumstearát, mastenec, hlinitý lak indigokarmínu.


Ako vyzerá PROVERA a obsah balenia


Svetlomodré, okrúhle tablety. Na jednej strane je na oboch častiach rozdelených deliacou ryhou vyryté logo “286”. Na druhej strane je vyryté logo “U”.


Tablety sú balené v liekovke (24 tabliet) alebo v blistri (20 tabliet).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich CT13 9NJ, Veľká Británia


Výrobca

Pfizer Italia S.r.l., Località Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno (AP), Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.

4

PROVERA 5 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


PROVERA 5 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 5 mg medroxyprogesterónacetátu (MPA).


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje tiež 84,2 mg monohydrátu laktózy a 1,5 mg sacharózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety


Svetlomodré, okrúhle tablety. Na jednej strane je na oboch častiach rozdelených deliacou ryhou vyryté logo “286”. Na druhej strane je vyryté logo “U”.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


PROVERA sa používa pri diagnostikovaní primárnej amenorey a diagnostikovaní a liečbe sekundárnej amenorey.


PROVERA je indikovaná v nasledovných prípadoch:

 • liečba dysfunkčného (anovulačného) krvácania z maternice,

 • liečba endometriózy,

 • potlačenie účinkov estrogénov na endometrium u žien po menopauze liečených estrogénmi (hormonálna liečba),

 • liečba vazomotorických prejavov počas menopauzy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Primárna a sekundárna amenorea

Diagnostika: 2,5 až 10 mg denne počas 5 – 10 dní.

Na liečbu sekundárnej amenorey sa podáva 2,5 až 10 mg denne počas 5 – 10 dní po dobu 3 po sebe nasledujúcich cyklov. U pacientov s hypotrofiou endometria sa majú estrogény podávať súbežne s liečbou PROVEROU.


Dysfunkčné (anovulačné) krvácanie z maternice

2,5 až 10 mg denne počas 5 – 10 dní po dobu 2 až 3 cyklov a potom sa má liečba vysadiť, aby sa zistilo, či dysfunkcia ustúpila. Ak dôjde ku krvácaniu zo slabo proliferatívneho endometria, estrogény sa majú podávať súbežne s liečbou PROVEROU.


Potlačenie endometriálneho účinku estrogénu u postmenopauzálnych žien liečených estrogénmi (hormonálna liečba).

Ženám, ktoré užívajú 0,625 mg konjugovaného estrogénu alebo ekvivalentnú dennú dávku iného estrogénu sa tablety PROVERY môžu podávať v jednom z dvoch dávkovacích režimov:

 • Kontinuálny režim: PROVERA 5 mg tablety 2,5 až 5 mg denne.

 • Sekvenčný režim: PROVERA 5 mg tablety 5 až 10 mg denne počas 10 – 14 po sebe nasledujúcich dní 28-dňového alebo mesačného cyklu.


Endometrióza

10 mg trikrát denne počas 90 dní počnúc 1. dňom menštruačného cyklu.


Vazomotorické príznaky počas menopauzy

V tejto indikácii sa odporúča kontinuálne podávanie PROVERYv dávke 10 – 20 mg denne.


Porucha funkcie pečene

Žiadne klinické štúdie nehodnotili vplyv ochorenia pečene na farmakokinetiku MPA. Avšak, MPA sa takmer výlučne eliminuje hepatálnym metabolizmom a u pacientov s ťažkou pečeňovou nedostatočnosťou sa môžu steroidné hormóny nedostatočne metabolizovať (pozri časť 4.3 Kontraindikácie).


Porucha funkcie obličiek

Žiadne klinické štúdie nehodnotili vplyv ochorenia obličiek na farmakokinetiku MPA. Avšak, MPA sa takmer výlučne eliminuje hepatálnym metabolizmom, preto u pacientov s insuficienciou obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


4.3 Kontraindikácie

PROVERA je u pacientov kontraindikovaná v nasledovných prípadoch:

 • pri precitlivenosti na MPA alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • v prípade predpokladaného alebo potvrdeného tehotenstva,

 • v prípade nediagnostikovaného vaginálneho krvácania,

 • pri poruche funkcie pečene,

 • pri nádorovom ochorení prsníka alebo rodidiel alebo pri podozrení na toto ochorenie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné


 • Neočakávané vaginálne krvácanie, ktoré sa objaví počas liečby je potrebné vyšetriť.


 • PROVERA môže spôsobiť retenciu tekutín, preto je potrebné s opatrnosťou postupovať u pacientov s prítomnými ochoreniami, pri ktorých je pravdepodobné zhoršenie stavu vplyvom zadržiavania tekutín.


 • Pacientov s liečbou klinickej depresie v anamnéze treba pozorne sledovať počas liečby PROVEROU.


 • U niektorých pacientov užívajúcich PROVERU sa môže vyskytnúť zníženie glukózovej tolerancie. Počas liečby je potrebné starostlivo sledovať pacientov s potvrdenou cukrovkou.


 • Patológ má byť informovaný, že pacienti užívali PROVERU, pokiaľ bude vyšetrovať tkanivo endometria alebo cervixu.


 • Lekár má byť informovaný, že používanie PROVERY môže znížiť hladiny nasledovných endokrinných biomarkerov:

 1. Steroidov v plazme/v moči (napr. kortizol, estrogén, pregnandiol, progesterón, testosterón)

 2. Gonadotropínov v plazme/v moči (napr. LH a FSH)

 3. Globulínu viažuceho pohlavné hormóny


 • Liečba sa nemá podávať v prípade náhlej čiastočnej alebo úplnej straty zraku alebo v prípade náhleho nástupu proptózy, diplopie alebo migrény až do vyšetrenia tohto stavu. Ak vyšetrenie odhalí edém papily alebo retinálne cievne lézie, liečba sa už nesmie opätovne podať.


Nezistila sa príčinná súvislosť medzi PROVEROU a indukciou trombotických alebo tromboembolických porúch, avšak PROVERA sa neodporúča u pacientov s anamnézou venóznej tromboembólie (VTE). Vysadenie PROVERY sa odporúča u pacientov, u ktorých sa počas liečby vyvinie VTE.


Liečba vazomotorických prejavov počas menopauzy / Potlačenie účinkov estrogénov na endometrium u žien po menopauze liečených estrogénmi (hormonálna liečba):


Iné dávky perorálnych konjugovaných estrogénov s medroxyprogesterónacetátom a ďalšie kombinácie a liekové formy hormonálnej terapie (HT) sa neskúmali v štúdii WHI (Women’s Health Initiative) (pozri časť 5.1 Farmakodynamické vlastnosti, Klinické štúdie, Štúdia WHI) a bez porovnávacích údajov sa majú tieto riziká považovať za podobné.


Karcinóm prsníka

Zaznamenalo sa, že použitie kombinovanej liečby perorálneho estrogénu a progesterónu u postmenopauzálnych žien zvyšuje riziko karcinómu prsníka. Výsledky z randomizovanej placebom kontrolovanej štúdie, štúdie WHI a epidemiologických štúdií (pozri časť 5.1 Farmakodynamické vlastnosti, Klinické štúdie) preukázali zvýšené riziko karcinómu prsníka u žien užívajúcich kombinácie estrogén/progesterón v rámci HT počas niekoľkých rokov. V klinickej štúdii WHI s konjugovanými konskými estrogénmi (conjugated equine estrogens– CEE) a s PROVEROU a v observačných štúdiách sa nadmerné riziko zvyšuje s dĺžkou užívania (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania). Zaznamenalo sa tiež, že použitie estrogénu a progesterónu spôsobuje zvýšenie počtu abnormálnych mamogramov, ktoré si vyžadujú ďalšie vyšetrenie.


Kardiovaskulárne poruchy

Estrogény s progesterónmi alebo bez nich sa nemajú používať na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. V niekoľkých randomizovaných, prospektívnych štúdiách skúmajúcich dlhodobé účinky (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania) kombinovaných režimov estrogén/progesterón u žien po menopauze sa zaznamenalo zvýšené riziko kardiovaskulárnych príhod, ako je infarkt myokardu, koronárna choroba srdca, mozgová príhoda a venózna tromboembólia.


 • Choroba koronárnych arterií


Z randomizovaných kontrolovaných štúdií nie je k dispozícii žiadny dôkaz o kardiovaskulárnom prínose pri kontinuálnom užívaní konjugovaných estrogénov a medroxyprogesterónacetátu (MPA). Dve veľké klinické štúdie [WHI CEE/MPA a štúdia HERS (Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) (pozri časť 5.1 Farmakodynamické vlastnosti, Klinické štúdie) preukázali možné zvýšené riziko kardiovaskulárnej morbidity v prvom roku užívania a žiadny celkový prínos.


V štúdii WHI CEE/MPA sa pozorovalo zvýšené riziko príhod koronárnej choroby srdca (definovanej ako nefatálny infarkt myokardu a úmrtie na koronárnu chorobu srdca) u žien užívajúcich CEE/MPA v porovnaní so ženami, ktoré dostávali placebo (37 oproti 30 na 10 000 pacientorokov). Zvýšenie rizika VTE sa zaznamenalo v prvom roku a pretrvávalo počas sledovaného obdobia (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).


 • Mozgová príhoda


V štúdii WHI CEE/MPA sa pozorovalo zvýšené riziko mozgovej príhody u žien užívajúcich CEE/MPA v porovnaní so ženami, ktoré dostávali placebo (29 oproti 21 na 10 000 pacientorokov). Zvýšenie rizika sa pozorovalo v prvom roku a pretrvávalo počas sledovaného obdobia (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).


 • Venózna tromboembólia/Pľúcna embólia


HT je spojená s vyšším relatívnym rizikom rozvoja venóznej tromboembólie (VTE), t.j. hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie. V štúdii WHI CEE/MPA bola dvojnásobne väčšia miera VTE, vrátane hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embólie, pozorovaná u žien užívajúcich CEE/MPA v porovnaní so ženami, ktoré dostávali placebo. Zvýšenie rizika sa pozorovalo v prvom roku a pretrvávalo počas sledovaného obdobia (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Demencia

V štúdii WHIMS (Women’s Health Initiative Memory Study) (pozri časť 5.1 Farmakodynamické vlastnosti, Klinické štúdie), doplnkovej štúdii WHI, CEE/MPA sa zaznamenalo zvýšené riziko pravdepodobnej demencie u žien po menopauze vo veku 65 rokov alebo starších. Navyše, CEE/MPA liečba nezabránila miernej kognitívnej poruche u týchto žien. Používanie hormonálnej liečby na zabránenie demencii alebo miernej kognitívnej poruchy u žien vo veku 65 rokov alebo starších sa neodporúča.


Karcinóm vaječníkov

Súčasné používanie liekov so samotným estrogénom alebo estrogénom a progesterónom u postmenopauzálnych žien počas piatich rokov alebo dlhšie, bolo spojené so zvýšeným rizikom karcinómu vaječníkov v niektorých epidemiologických štúdiách. Pacienti, ktorí v minulosti užívali samotný estrogén alebo estrogén s progesterónom, nemali zvýšené riziko karcinómu vaječníkov. Iné štúdie nepreukázali významnú súvislosť. V štúdii WHI CEE/MPA sa zaznamenalo, že estrogén a progesterón zvyšujú riziko karcinómu vaječníkov, ale toto riziko nebolo štatisticky významné. V jednej štúdii boli ženy, ktoré užívajú HRT, vystavené zvýšenému riziku smrteľného karcinómu vaječníkov.


Anamnéza a odporúčania pre fyzické vyšetrenie

Pred začatím akejkoľvek hormonálnej terapie sa má preskúmať kompletná zdravotná a rodinná anamnéza. Vyšetrenie pred liečbou a pravidelné fyzické vyšetrenia majú obsahovať špeciálnu zmienku o krvnom tlaku, prsníkoch, bruchu a panvových orgánoch vrátane cervikálnej cytológie.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú úžívať tento liek.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie aminoglutetimidu a PROVERY môže značne znížiť biologickú dostupnosť PROVERY. Pacienti, ktorí užívajú vysoké dávky perorálneho MPA, majú byť upozornení na možnosť zníženej účinnosti pri používaní aminoglutetimidu.


Zriedkavo boli hlásené interakcie s inou liečbou (vrátane perorálnych antikoagulancií), ale kauzalita nebola určená. Možnosť interakcie je treba mať na pamäti u pacientov súčasne liečených inými liekmi.


Metabolizmus progestagénov môže byť zvýšený pri súčasnom užívaní látok, ktoré indukujú enzýmy metabolizujúce lieky, konkrétne enzýmy cytochrómu P450, ako sú antikonvulzíva (napr. fenobarbital, fenytoín, karbamazepín) a antiinfektíva (napr. rifampicin, rifabutin, nevirapín, efavirenz).


Ritonavir a nelfinavir, hoci sú známe ako silné inhibítory, naopak vykazujú indukčné vlastnosti, ak sa súčasne užívajú so steroidnými hormónmi. Rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) môžu indukovať metabolizmus progestagénov. Z klinického hľadiska môže zrýchlený metabolizmus progestagénov viesť k zníženiu účinku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

PROVERA je kontraindikovaná u žien, ktoré sú tehotné.

Niektoré správy naznačujú, za určitých okolností, súvislosť medzi intrauterinnou expozíciou progestačným liekom v prvom trimestri tehotenstva a abnormalitami genitálií u plodov.

Ak pacientka otehotnie počas užívania tohto lieku, je potrebné informovať pacientku o potenciálnom riziku pre plod.


Laktácia

MPA a jeho metabolity sa vylučujú do ľudského mlieka. Neexistuje dôkaz, že to predstavuje riziko pre dojčené dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vplyv PROVERY na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa systematicky neskúmal.


4.8 Nežiaduce účinky


MedDRA (Trieda orgánových systémov)

Príhoda

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitívne reakcie (napr. anafylaxia a anafylaktoidné reakcie, angioedém)

Poruchy endokrinného systému

Predĺžená anovulácia

Poruchy metabolizmu a výživy

Edém/retencia tekutín, zmeny hmotnosti

Psychické poruchy

Depresia, insomnia, nervozita

Poruchy nervového systému

Závrat, bolesť hlavy, somnolencia

Poruchy ciev

Tromboembolické poruchy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

Cholestatický ikterus/žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Akné, alopécia, hirsutizmus, pruritus, vyrážka, urtikária

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Abnormálne krvácanie z maternice (nepravidelné, silnejšie, slabšie), amenorea, cervikálne erózie, galaktorea, mastodýnia, citlivosť prsníkov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava, pyrexia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zmeny cervikálnej sekrécie, znížená glukózová tolerancia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v PríloheV.


4.9 Predávkovanie


Perorálne dávky až do 3 g denne boli dobre tolerované. Liečba predávkovania je symptomatická a podporná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému, gestagény, deriváty pregnénu


ATC kód: G03DA02


Medroxyprogesterónacetát (17a-hydroxy-6a-metylprogesterónacetát) je derivátom progesterónu.


Mechanizmus účinku

MPA je syntetický progestín (štrukturálne príbuzný endogénnemu hormónu progesterónu), o ktorom sa preukázalo, že má niekoľko farmakologických účinkov na endokrinný systém:

 • Inhibícia hypofýzových gonadotropínov (FSH a LH);

 • Zníženie hladiny ACTH a hydrokortizónu v krvi;

 • Zníženie cirkulujúceho testosterónu;

 • Zníženie hladín cirkulujúcich estrogénov (ako výsledok inhibície FSH a enzymatickej indukcie pečeňovej reduktázy, čo má za následok zvýšený klírens testosterónu a následné zníženie konverzie androgénov na estrogény).

Všetky tieto účinky majú za následok rad farmakologických účinkov uvedených nižšie.


Medroxyprogesterónacetát (MPA), podávaný perorálne alebo parenterálne v odporúčaných dávkach ženám s dostatočným endogénnym estrogénom, premieňa proliferatívne endometrium na sekrečné endometrium. Zaznamenali sa androgénne a anabolické účinky, ale liečivu zrejme chýba významný estrogénny účinok. Kým parenterálne podávaný DMPA inhibuje produkciu gonadotropínu, čo zabraňuje dozrievaniu folikulov a ovulácii, dostupné údaje naznačujú, že k tomu nedôjde, ak sa podávajú zvyčajne odporúčané perorálne dávky ako jednorazové denné dávky.


Klinické štúdie


Štúdia WHI (Women’s Health Initiative Study)

Do štúdie WHI CEE (0,625 mg)/MPA (2,5 mg) bolo zaradených 16 608 postmenopauzálnych žien vo veku 50 – 79 rokov s neporušenou maternicou na začiatku liečby na posúdenie rizík a prínosov kombinovanej liečby v porovnaní s placebom v prevencii niektorých chronických ochorení. Primárnym koncovým ukazovateľom bol výskyt koronárnej choroby srdca (nefatálny infarkt myokardu a úmrtie na koronárnu chorobu srdca) s invazívnym karcinómom prsníka, ktorý bol skúmaný ako hlavný nežiaduci výsledok. Štúdia bola predčasne ukončená po priemernej dobe sledovania 5,2 rokov (plánované trvanie 8,5 rokov), pretože v súlade s vopred definovaným pravidlom pre ukončenie štúdie, zvýšené riziko karcinómu prsníka a kardiovaskulárnych príhod prekročilo špecifické prínosy zahrnuté do „globálneho indexu“ (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, Karcinóm prsníka).


Kombinovaná liečba CEE/MPA zaznamenala výrazný pokles osteoporotických (23 %) a celkových (24 %) fraktúr.


Štúdia MWS (Million Women Study)

Štúdia MWS bola prospektívna skupinová štúdia zahŕňajúca 1 084 110 žien v UK vo veku 50 – 64 rokov, z ktorých 828 923 s definovanou dobu od menopauzy bolo zaradených do hlavných analýz rizika karcinómu prsníka vo vzťahu k HT. Celkovo 50 % skúmanej populácie užívalo HT v určitom okamihu. Väčšina súčasných používateľov HT na začiatku štúdie udávala užívanie liekov obsahujúcich len estrogén (41 %) alebo kombinácie estrogén-progesterón (50 %). Priemerná doba sledovania bola 2,6 rokov pre analýzu výskytu karcinómu a 4,1 rokov pre analýzu úmrtnosti (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, Karcinóm prsníka).


Štúdie skúmajúce srdce a náhrady estrogén/progesterón

Štúdie HERS a HERS II boli dve randomizované, prospektívne, sekundárne preventívne štúdie skúmajúce dlhodobé účinky perorálneho kontinuálneho užívania kombinácie CEE/MPA (0,625 mg CEE a 2,5 mg MPA) u žien po menopauze s koronárnou chorobou srdca (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, Kardiovaskulárne poruchy). Do tejto štúdie bolo zaradených 2 763 postmenopauzálnych žien s priemerným vekom 66,7 rokov a s neporušenou maternicou. Priemerná doba sledovania bola 4,1 rokov pre štúdiu HERS a 2,7 rokov ďalších rokov (celkovo 6,8 rokov) pre štúdiu HERS II (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, Kardiovaskulárne poruchy).


Štúdia WHIMS (Women’s Health Initiative Memory Study)

Do štúdie WHIMS, podštúdie štúdie WHI, bolo zaradených 4 532 prevažne zdravých postmenopauzálnych žien vo veku 65 až 79 rokov na vyhodnotenie vplyvu CEE/MPA (0,625 mg CEE a 2,5 mg MPA) alebo samotného CEE (0,625 mg) na výskyt potenciálnej demencie v porovnaní s placebom. Priemerná doba sledovania bola 4,05 rokov pre CEE/MPA (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, Demencia).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Perorálny medroxyprogesterónacetát (MPA) sa rýchlo absorbuje, pričom maximálna koncentrácia sa dosahuje v rozmedzí 2 až 4 hodín. Polčas perorálneho MPA je približne 17 hodín. 90 % liečiva sa viaže na bielkoviny a je vylučované prevažne močom.


Podávanie s jedlom zvyšuje biologickú dostupnosť MPA. Dávka 10 mg perorálneho MPA užívaná bezprostredne pred jedlom alebo po ňom zvyšuje priemernú CmaxMPA (51 a 77 %, v tomto poradí) a priemernú AUC (18 a 33 %, v tomto poradí). Polčas MPA sa vplyvom jedla nezmenil.


Distribúcia

Približne 90 % MPA sa viaže na bielkoviny, predovšetkým na albumín, MPA sa neviaže na globulín viažuci pohlavné hormóny. Neviazaný MPA modifikuje farmakologické odpovede.


Biotransformácia

Po perorálnom podaní sa MPA výrazne metabolizuje v pečeni prostredníctvom hydroxylácie na kruhu A a/alebo postrannom reťazci, s následnou konjugáciou a elimináciou v moči. Identifikovaných bolo minimálne 16 MPA metabolitov. V štúdii navrhnutej na meranie metabolizmu medroxyprogesterónacetátu (MPA) výsledky ukazujú, že ľudský cytochróm P450 3A4 je primárne zapojený do celkového metabolizmu MPA v ľudských pečeňových mikrozómoch.


Eliminácia

Väčšina MPA metabolitov sa vylučuje močom ako glukuronidové konjugáty, pričom len malé množstvo sa vylučuje vo forme sulfátov. Priemerné percento dávky vylúčené v moči za 24 hodín u pacientov s tukovou chorobou pečene vo forme nezmeneného MPA po 10 mg alebo 100 mg dávke bolo 7,3 % a 6,4 %, v tomto poradí. Polčas eliminácie perorálneho MPA je 12 až 17 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuvádzajú sa.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

kukuričný škrob

sacharóza

tekutý parafín

kalciumstearát

mastenec

hlinitý lak indigokarmínu


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15 – 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE liekovka s plastovým fit-cap uzáverom: veľkosť balenia: 24 tabliet,

PVC/Al blister, veľkosť balenia: 20 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich CT13 9NJ, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


54/0119/86-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.3.1986

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15.8.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

9


PROVERA 5 mg