+ ipil.sk

ProvirsanPríbalový leták

Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie, ev.č.: 2108/06088

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Provirsan


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Provirsan a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Provirsan

3. Ako Provirsan užívať

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Provirsan

6. Ďalšie informácie1. ČO JE PROVIRSAN A NA ČO SA POUŽÍVAÚčinnou látkou lieku Provirsanje aciklovir, čo je syntetický purínový nukleozidový analóg ( 9-/2-hydroxyethoxymethyl/guanin ) s inhibičnou aktivitou proti ľudskému herpes vírusu, vrátane vírusu Herpes simplex (HSV) typ 1 a 2, vírusu Varicella-zoster(VZV), Epsteinov–Barrovej vírusu (EBV) a Cytomegalovírusu(CMV). Výrazne bráni množeniu týchto vírusov v ľudskom organizme. Po prieniku do vírusom infikovanej bunky je aciklovir postupne fosforylovaný až na aciklovirtrifosfát, ktorý je vlastnou účinnou látkou a zabraňuje replikácii vírusovej DNA.


Indikácie

Perorálne formy lieku Provirsan sú indikované na :

- liečbu infekcií kože a slizníc (vrátane primárneho a recidivujúceho herpesu pohlavných orgánov) vyvolaných vírusom Herpes simplextyp 1 a 2

- prevenciu rekurentných infekcií vírusom Herpes simplexu pacientov bez porúch imunity

- prevenciu infekcií vírusom Herpes simplexu pacientov so zníženou imunitnou odpoveďou

- liečbu infekcií vírusom Varicella(ovčie kiahne) a vírusom Herpes zoster(pásový opar)

- liečbu niektorých pacientov s oslabenou imunitou, zvlášť s pokročilým ochorením AIDS, alebo u pacientov po transplantácii kostnej drene.

Liek je určený pre dospelých a deti od 2 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PROVIRSAN


Neužívajte Provirsan

- keď ste alergický (precitlivený) na aciklovir alebo valaciklovir alebo na niektorú z ďalších zložiek Provirsanu.


Užívanie iných liekov

Účinky lieku Provirsan a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súčasné podávanie probenecidu (liečba dny) vedie k predĺženiu účinku acikloviru.


Užívanie lieku Provirsan s jedlom a nápojmi

Tablety sa užívajú s jedlom a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny (platí zvlášť pre starších pacientov). U detí do troch rokov je nutné tablety rozdrviť alebo rozpustiť v pohári vody.

U pacientov užívajúcich vysoké dávky orálneho acikloviru je nevyhnutné zabezpečiť ich adekvátne zavodnenie.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Pre podávanie acikloviru v tehotenstve musia byť obzvlášť závažné dôvody. V období dojčenia sa aciklovir nesmie užívať.

Pre užívanie tabliet tehotnými a dojčiacimi ženami musia byť závažné dôvody, o ktorých musí rozhodnúť lekár.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú údaje o ovplyvnení schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Provirsan

Ak vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ PROVIRSAN


Vždy užívajte Provirsan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebolekárnika.


Presné dávkovanie vždy určí lekár.

Liečbu je potrebné začať čo najskôr po objavení sa príznakov.

Liečba infekcií vírusom Herpes simplex:

Pri liečbe infekcií vírusom Herpes simplexu dospelých a detí nad 2 roky sa podáva 1 tableta (200 mg) 5-krát denne počas 5 dní v 4-hodinových intervaloch, vynecháva sa jedna nočná dávka. U ťažko prebiehajúcej infekcie môže byť liečba predĺžená.

U pacientov po transplantácii kostnej drene alebo u pacientov s poruchou vstrebávania môže byť dávka zdvojnásobená na 2 tablety (400 mg), prípadne treba zvážiť intravenózne podanie.


Potlačenie infekcií vírusom Herpes simplex:

Na potlačenie infekcií vírusom Herpes simplex u pacientov bez porúch imunity by sa malo podávať 200 mg lieku Provirsan štyrikrát denne v približne šesťhodinových intervaloch.


U mnohých pacientov je možné prejsť na veľmi vhodné podávanie 400 mg lieku Provirsan dvakrát denne v približne dvanásťhodinových intervaloch.


Postupná titrácia nadol k 200 mg lieku Provirsan trikrát denne v približne osemhodinových intervaloch alebo dokonca len dvakrát denne približne v dvanásťhodinových intervaloch sa môže prejaviť ako dostatočne účinná.

Liečba by sa mala prerušiť pravidelne v intervaloch od šesť do dvanásť mesiacov, aby sa mohli sledovať možné zmeny v prirodzenom priebehu ochorenia.


Prevencia infekcií vírusom Herpes simplex:

Na prevenciu infekcií vírusom Herpes simplex u pacientov s oslabenou imunitou by sa malo podávať 200 mg lieku Provirsan štyrikrát denne v približne šesťhodinových intervaloch.

U pacientov s ťažkou poruchou imunity (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s poruchou vstrebávania je možné dávku zdvojnásobiť na 400 mg, prípadne zvážiť intravenózne podanie.

Trvanie profylaktického podávania je podmienené trvaním rizikového obdobia.


Liečba infekcií Varicellaa Herpes zoster:

Na liečbu infekcií Varicellaa Herpes zosterby sa malo užívať 800 mg lieku Provirsan päťkrát denne v približne štvorhodinových intervaloch, pričom sa vynecháva jedna nočná dávka. Liečba by mala trvať sedem dní.


S podávaním by sa malo začať čo najskôr po objavení infekcie. Liečba dosahuje lepšie výsledky, keď je zahájená čo najskôr po nástupe pľuzgierikov.

U pacientov s ťažkou poruchou imunity (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s poruchou vstrebávania by sa malo zvážiť intravenózne podanie.


Liečba pacientov s ťažkou poruchou imunity:

Pri liečbe pacientov s ťažkým oslabením imunity by sa malo podávať 800 mg lieku Provirsanštyrikrát denne asi v šesťhodinových intervaloch.


Na liečbu pacientov po transplantácii kostnej drene by malo tejto liečbe predchádzať až mesačné intravenózne podávanie acikloviru.


Dávkovanie u detí:

Na liečbu infekcií vírusom Herpes simplex a na profylaxiu infekcií vírusom Herpes simplexu pacientov s oslabenou imunitou sa Provirsanpodáva deťom od dvoch rokov v dávkach ako pre dospelých.


Pri liečbe infekcií Varicella sa podáva deťom starším ako šesť rokov 800 mg Provirsan-u štyrikrát denne a deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov sa podáva 400 mg štyrikrát denne.


O potlačení infekcií Herpes simplex alebo o liečbe infekcií Herpes zoster nie sú u detí bez imimunitných porúch žiadne dostupné údaje.


Dávkovanie v staršom veku:

V staršom veku klesá celkový klírens acikloviru paralelne s klírensom kreatinínu. Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné zavodnenie starších pacientov, ktorí užívajú vysoké dávky perorálneho lieku Provirsan.

Pozornosť treba venovať zníženiu dávkovania u starších pacientov s poškodenou funkciou obličiek.


Dávkovanie pri poškodení obličiek:

Pri liečbe a prevencii infekcií vírusom Herpes simplex sa odporúča u pacientov s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 10 ml/min) prispôsobiť dávku na 200 mg dvakrát denne v približne 12-hodinových intervaloch.

Pri liečbe infekcií Varicella, Herpes zostera tiež v liečbe pacientov s ťažkou poruchou imunity a súčasným ťažkým funkčným poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 10 ml/min) sa odporúča prispôsobiť dávkovanie na 800 mg lieku Provirsan dvakrát denne v približne 12- hodinových intervaloch. U pacientov so stredným poškodením obličiek (klírens kreatinínu v rozsahu 10-25 ml/min) sa odporúča prispôsobiť dávku na 800 mg lieku Provirsan trikrát denne v približne osemhodinových intervaloch.

Spôsob podávania

Tablety sa užívajú s jedlom a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny (platí zvlášť pre starších pacientov). U detí do troch rokov je nutné tablety rozdrviť alebo ropustiť v pohári vody.

U pacientov užívajúcich vysoké dávky orálneho acikloviru je nevyhnutné zabezpečiť ich adekvátnu hydratáciu.


Ak použijete užijete viac lieku Provirsan ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.


Ak zabudnete užiť Provirsan

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Provirsan

Bez vedomia lekára neukončujte liečbu liekom Provirsan.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Provirsan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Liek je obvykle veľmi dobre znášaný.

Nasledujúci prehľad obsahuje doteraz zaznamenané nežiaduce účinky podľa počtu ich výskytu. Nežiaduce účinky sú zaradené podľa údajov o počte výskytu:


Časté: vyskytli sa u menej než 1 zo 100, ale viac než 1 z 1 000 liečených osôb

bolesť hlavy, závrat, nevoľnost, dávenie, hnačka, bolesti brucha, svrbenie, vyrážka (vrátane reakcie spôsobenej zvýšenou citlivosťou kože na svetlo), únava, horúčka.

Menej časté: vyskytli sa u menej než 1 zo 100, ale viac než 1 z 1 000 liečených osôb

žihľavka, zrýchlené vypadávanie vlasov.

Zriedkavé:vyskytli sa u menej než 1 z 1 000, ale viac než 1 z 10 000 liečených osôb

anafylaxia (celková alergická reakcia), dušnosť, prechodné zvýšenie hladín bilirubínu a
pečeňových enzýmov, angioedém, zvýšenie hladiny močoviny v krvi a kreatinínu.

Veľmi zriedkavé:vyskytli sa u menej než 1 z 10 000 liečených osôb

anémia (zníženie počtu červených krvinek), leukopénia (zníženie počtu bielych krviniek), trombocytopenia (zníženie počtu krvných doštičiek), agitovanosť, zmätenosť, tras, porucha koordinácie, porucha reči, halucinácie, psychotické príznaky, kŕče, ospalosť, mozgová prucha, bezvedomie, zápal pečene, žltačka, akútne renálne zlyhanie.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PROVIRSAN

V suchu, pri teplote do 25oC, chrániť pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Provirsan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Provirsan obsahuje


Liečivo je aciclovirum (aciklovir) 200 mg v 1 tablete.

Pomocné látky sú: lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická celulóza), carboxymethylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), magnesii stearas (magnéziumstearát), copovidonum (kopovidón), polysorbatum 80 (polysorbát 80).


Ako vyzerá Provirsan a obsah balenia

Provirsan sú biele, guľaté, ploché tablety priemeru 12 mm so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane.

Provirsan je dodávaný v blistrovom balení po 30 tabletách.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

PRO.MED.CS Praha a.s., Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2009.


5/5

Provirsan

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie, ev.č.: 2108/06088


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

Provirsan


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo:Aciclovirum 200 mg v jednej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri čast´ 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA

tablety

Vzhľad lieku: biele, guľaté, ploché tablety priemeru 12 mm so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie


Perorálne formy lieku Provirsan sú indikované na :


- liečbu infekcií kože a slizníc (vrátane primárneho a recidivujúceho herpesu pohlavných orgánov) vyvolaných vírusom Herpes simplex typ 1 a 2

- profylaxiu rekurentných infekcií vírusom Herpes simplexu imunokompetentných pacientov

- profylaxiu infekcií vírusom Herpes simplex u pacientov so zníženou imunitnou odpoveďou

- liečbu infekcií vírusom Varicella (ovčie kiahne) a vírusom Herpes zoster(pásový opar)

- liečbu niektorých ťažko imunodeficientných pacientov, zvlášť s pokročilým AIDS ochorením,
alebo u pacientov po transplantácii kostnej drene.

Liek je určený pre dospelých a deti od 2 rokov.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba infekcií vírusom Herpes simplex:

Liečbu je potrebné začať čo najskôr po objavení sa príznakov.

Pri liečbe infekcií vírusom Herpes simplexu dospelých a detí nad 2 roky sa podáva 1 tableta (200 mg) 5-krát denne počas 5 dní v 4 hodinových intervaloch, vynecháva sa jedna nočná dávka. U ťažko prebiehajúcej infekcie môže byť liečba predĺžená.

U pacientov po transplantácii kostnej drene alebo u pacientov s poruchou črevnej resorpcie môže byť dávka zdvojnásobená na 2 tablety (400 mg), prípadne treba zvážiť intravenózne podanie.


Potlačenie infekcií vírusom Herpes simplex:

Na potlačenie infekcií vírusom Herpes simplexu imunokompetentných pacientov by sa malo podávať 200 mg lieku Provirsan® štyrikrát denne v približne šesťhodinových intervaloch.


U mnohých pacientov je možné prejsť na veľmi vhodné podávanie 400 mg lieku Provirsan dvakrát denne v približne dvanásťhodinových intervaloch.

Postupná titrácia nadol k 200 mg lieku Provirsan trikrát denne v približne osemhodinových intervaloch alebo dokonca len dvakrát denne v približne dvanásťhodinových intervaloch sa môže prejaviť ako dostatočne účinná.

Liečba by sa mala prerušiť pravidelne v intervaloch od šesť do dvanásť mesiacov, aby sa mohli sledovať možné zmeny v prirodzenom priebehu ochorenia.


Profylaxia infekcií vírusom Herpes simplex:

Na profylaxiu infekcií vírusom Herpes simplexu pacientov s oslabenou imunitou by sa malo podávať 200 mg lieku Provirsan štyrikrát denne v približne šesťhodinových intervaloch.


U ťažko imunodeficientných pacientov (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s porušenou resorpciou z čreva je možné dávku zdvojnásobiť na 400 mg, prípadne zvážiť intravenózne podanie.

Trvanie profylaktického podávania je podmienené trvaním rizikového obdobia.


Liečba infekcií Varicellaa Herpes zoster:

Na liečbu infekcií Varicella a Herpes zoster by sa malo užívať 800 mg lieku Provirsan päťkrát denne v približne štvorhodinových intervaloch, pričom sa vynecháva jedna nočná dávka. Liečba by mala trvať sedem dní.


S podávaním by sa malo začať čo najskôr po objavení infekcie. Liečba dosahuje lepšie výsledky, keď sa začne čo najskôr po nástupe pľuzgierikov.


U ťažko imunodeficientných pacientov (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s porušenou resorpciou z čreva by sa malo zvážiť intravenózne podanie.


Liečba ťažko imunodeficientných pacientov:

Pri liečbe pacientov s ťažkým oslabením imunity by sa malo podávať 800 mg lieku Provirsanštyrikrát denne asi v šesťhodinových intervaloch.


Na liečbu pacientov po transplantácii kostnej drene by malo tejto liečbe predchádzať až mesačné intravenózne podávanie acikloviru.


Dávkovanie u detí:

Na liečbu infekcií vírusom Herpes simplexa na profylaxiu infekcií vírusom Herpes simplexu imunodeficientných pacientov sa Provirsanpodáva deťom od dvoch rokov v dávkach ako pre dospelých.


Pri liečbe varicelly sa podáva deťom starším ako šesť rokov 800 mg lieku Provirsan štyrikrát denne a deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov sa podáva 400 mg štyrikrát denne.


O potlačení infekcií Herpes simplex alebo o liečbe infekcií Herpes zoster nie sú u imunokompetentných detí žiadne dostupné údaje.

U detí do troch rokov je nutné tablety rozdrvit´ alebo rozpustit´ v pohári vody.


Dávkovanie v staršom veku:

V staršom veku klesá celkový klírens acikloviru paralelne s klírensom kreatinínu. Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú hydratáciu starších pacientov, ktorí užívajú vysoké dávky perorálneho lieku Provirsan.


Pozornosť treba venovať redukcii dávkovania u starších pacientov s poškodenou funkciou obličiek.


Dávkovanie pri poškodení obličiek:

Pri liečbe a prevencii infekcií vírusom Herpes simplex sa odporúča u pacientov s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 10 ml/min) prispôsobiť dávku na 200 mg dvakrát denne v približne 12- hodinových intervaloch.

Pri liečbe infekcií Varicella, Herpes zoster a tiež v liečbe ťažko imunodeficientných pacientov so súčasným ťažkým funkčným poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 10 ml/min) sa odporúča prispôsobiť dávkovanie na 800 mg lieku Provirsan dvakrát denne v približne 12 - hodinových intervaloch. U pacientov so stredným poškodením obličiek (klírens kreatinínu v rozsahu 10- 25 ml/min) sa odporúča prispôsobiť dávku na 800 mg lieku Provirsan trikrát denne v približne osemhodinových intervaloch.


4.3. Kontraindikácie

Tablety Provirsan sú kontraindikované u pacientov so známou precitlivenosťou na aciklovir alebo valaciklovir alebo na niektorú z pomocných látok.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov užívajúcich vysoké dávky perorálneho acikloviru je nevyhnutné zabezpečiť ich adekvátnu hydratáciu.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmúužívať tento liek.


4.5. Liekové a iné interakcie

Nezistili sa žiadne klinicky významné interakcie.

Aciklovir je vylučovaný v nezmenenej forme močom prostredníctvom aktívnej renálnej tubulárnej sekrécie. Ktorýkoľvek liek, ktorý je vylučovaný tým istým mechanizmom, môže zvyšovať plazmatickú koncentráciu acikloviru. Probenecid a cimetidin zvyšujú AUC acikloviru týmto mechanizmom a tiež znižujú obličkový klírens acikloviru. Bol pozorovaný nárast AUC acikloviru a inaktívneho metabolitu mykofenolatmofetilu (imunosupresívum používané u pacientov po transplantáciach) pri ich súčasnom podávaní. Keďže je však terapeutický index acikloviru široký, nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


4.6. Gravidita a laktácia

Gravidita

Nie je dokázaný nárast počtu pôrodných defektov u osôb vystavených účinkom acikloviru oproti bežnej populácii. Defekty, ktoré sa objavili, neboli jednotné a neboli rovnakého druhu , aby mohli naznačovať bežnú príčinu.

I napriek tomu by sa však mala starostlivo zvažovať potencionálny prínos liečby voči možnému riziku.

Teratogenita

Systémové podávanie acikloviru v medzinárodne prijatých štandardných testoch nespôsobilo embryotoxické ani teratogénne účinky u králikov, potkanov, ani u myší. V neštandardných testoch u potkanov sa pozorovali fetálne abnormality, avšak iba pri takýchto vysokých subkutánnych dávkach, ktoré spôsobovali aj materskú toxicitu. Klinická relevancia týchto výsledkov nie je známa.

Laktácia

Po perorálnom podaní 200 mg acikloviru päťkrát denne bol stanovený aciklovir v materskom mlieku v koncentrácii od 0,6 do 4,1-násobku príslušných plazmatických hladín. Tieto koncentrácie by mohli potenciálne vystavovať dojčatá dávke acikloviru až do 0,3 mg/kg/deň. Je preto vhodné zachovať opatrnosť pri podávaní acikloviru dojčiacim matkám.4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú údaje o ovplyvnení schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Štúdie hodnotiace účinky na schopnosť riadiť alebo obsluhovať stroje neboli prevedené. Z farmakológie uvedeného liečiva ani nemožno takýto vplyv odvodiť, napriek tomu je potrebné pri hodnotení schopnosti pacienta riadiť alebo obsluhovať stroje mať na pamäti klinický stav pacienta a profil nežiaducich účinkov acikloviru.4.8. Nežiaduce účinky


Kategórie frekvencií výskytu priradené nižšie uvedených nežiaducich účinkov sú iba odhadom, pretože u mnohých účinkov nie sú dostupné dáta pre výpočet ich výskytu. Naviac sa výskyt nežiaducich účinkov môže meniť v závislosti na indikácii.


Ku klasifikácii nežiaducich účinkov podľa frekvencie výskytu bola použitá nasledujúca konvencia:

veľmi časté ≥1/10, časté ≥1/100 až <1/10, menej časté ≥1/1 000 až <1/100, zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000, veľmi zriedkavé <1/10 000, nie sú známe (z dostupných údajov nemožno určiť).


Poruchy krvi a lymfatického systémuVeľmi zriedkavé::

anémia, leukopénia, trombocytopénia


Poruchy imunitného systémuZriedkavé:

anafylaxia


Psychiatrické poruchy
Časté:


Veľmi zriedkavé::bolesť hlavy, závrat


agitovanoť, zmätenosť, tras, ataxia, dyzartria, halucinácie, psychotické príznaky, kŕče, ospalosť, encefalopatia, kóma


Vyššie zmienené príznaky sú zväčša reverzibilníé a obvykle sú hlásené u pacientov s poruchou pečeňových funkcií, alebo s inými predisponujúcimi faktormi.Respiračné, hrudné a mediastinálne poruchyZriedkavé:

dyspnoe


Gastrointestinálne poruchy
Časté:


nevoľnosť, dávenie, hnačka, bolesti brucha


Poruchy pečene a žlčových ciestZriedkavé:


Veľmi zriedkavé::

prechodné zvýšenie hladín bilirubínu a pečeňových enzýmov


hepatitída


Poruchy kože a podkožia
Časté:


Ménej časté:pruritus, vyrážka (vrátane fotosenzibilnej reakcie)


žihľavka, zrýchlené vypadávanie vlasov

Zrychlené vypadávanie vlasov bolo spojované s rozsiahlou rôznorodosťou ochorenia a medikácie. Priama spojitosť s liečbou aciklovirom je nepravdepodobná.Zriedkavé:

angioedém


Poruchy obličiek a močových ciestZriedkavé:


Veľmi zriedkavé::

zvýšenie hladiny močoviny a kreatinínu v krvi


akútne renálne zlyhanie


Celkové a inde nezaradené poruchy a lokálne reakcie po podaní
Časté:


únava, horúčka4.9. Predávkovanie

Aciklovir sa z gastrointestinálneho traktu vstrebáva iba čiastočne. U pacientov, ktorí jednorazovo užili dávku až do 20 g acikloviru, neboli zvyčajne pozorované toxické účinky.

Opakované predávkovanie perorálneho acikloviru počas niekoľkých dní bolo spojené s gastrointestinálnymi účinkami (nauzea, vracanie) a neurologickými účinkami (bolesti hlavy, zmätenosť). Predávkovanie intravenóznym aciklovirom viedlo k zvýšeniu hladiny kreatinínu v sére, urey v krvi a následnému zlyhaniu obličiek. Pri intravenóznom predávkovaní boli popisované aj neurologické účinky, vrátane zmätenosti, halucinácií, agitovanosti, kŕčov a bezvedomia.

Liečba

U pacientov je nutné sledovať známky toxicity. Symptomatické predávkovanie možno zvládnuť hemodialýzou, nakoľko hemodialýza významne zvyšuje odstraňovanie acikloviru z krvi.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antivirotikum

ATC klasifikácia: J05AB01


Mechanizmus účinku:

Aciklovir je syntetický purínový nukleozidový analóg s inhibičnou aktivitou in vitroaj in vivoproti ľudskému herpes vírusu, vrátane vírusu Herpes simplex (HSV) typ 1 a 2, vírusu Varicella- zoster(VZV), Epsteinov-Barrovej vírusu (EBV) a Cytomegalovírusu(CMV). Na bunkových kultúrach má aciklovir najväčšiu protivírusovú aktivitu voči HSV-1, následne (v poradí klesajúcej účinnosti) HSV-2, VZV, EBV a CMV.


Inhibičná aktivita acikloviru na HSV-1, HSV-2, VZV, EBV a CMV je vysoko selektívna. Enzým tymidínkináza (TK) normálnych, neinfikovaných buniek nevyužíva aciklovir efektívne ako substrát, a preto toxicita na hostiteľské bunky cicavcov je nízka; avšak TK kódovaná HSV, VZV a EBV premieňa aciklovir na monofosfát acikloviru, nukleozidový analóg, ktorý je ďalej prostredníctvom bunkových enzýmov konvertovaný na difosfát a nakoniec trifosfát. Aciklovirtrifosfát interferuje s vírusovou DNA polymerázou a inhibuje replikáciu vírusovej DNA s výsledným ukončením reťazca, po ktorom nasleduje jeho inkorporácia do vírusovej DNA.


Prolongované alebo opakované kúry aciklovirom u ťažko imunodeficientných jedincov môžu viesť k selekcii vírusových kmeňov s nižšou citlivosťou, ktoré nemusia reagovať na pokračujúcu liečbu aciklovirom.


Väčšina klinických izolátov s nižšou citlivosťou preukazovala relatívny nedostatok vírusovej TK, boli však hlásené aj kmene so zmenenou vírusovou TK alebo DNA polymerázou. K objaveniu sa kmeňov s nižšou citlivosťou môže tiež viesť expozícia izolátov HSV acikloviru in vitro. Vzťah medzi citlivosťou izolátov HSV určenou in vitro a klinickou odpoveďou na liečbu aciklovirom nie je jasný.


 1. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa málo, variabilne a neúplne vstrebáva. Biologická dostupnosť je 15- 30 %. Dobre sa distribuuje do všetkých tkanív, vrátane kože a mozgu (v cerebrospinálnom moku je cca 50 % plazmatickej koncentrácie acikloviru). Najviac sa distribuuje do tkaniva obličiek, kde je 10-krát vyššia koncentrácia acikloviru ako v krvi. Prechádza placentou a kumuluje sa v materskom mlieku. Distribučný objem je 0,8 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny nie je klinicky významná (9-33 %) a nie je závislá na koncentrácii acikloviru v plazme.

Aciklovir je minimálne metabolizovaný. 84 % sa vylúči obličkami v nezmenenej forme, 14 % sa vylúči vo forme metabolitu 9-carboxymethoxymethylguaninu, ktorý je farmakologicky inaktívny. Renálny klírens acikloviru je 75-80 % celkového plazmatického klírens a asi trojnásobne presahuje klírens endogénneho kreatinínu. Menej ako 2 % acikloviru opúšťa organizmus stolicou, v stopovom množstve je exspirovaný tiež z pľúc.

Eliminačný polčas je u dospelých s normálnou funkciou obličiek 2- 3 hodiny. Pri renálnej insuficiencii sa biologický polčas eliminácie predlžuje až na 20 hodín, distribučný objem sa znižuje až o 20 % a celkový klírens acikloviru klesá pri anúrii až na 10 %.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Z výsledkov prevedených mutagénnych testov vyplynulo, že pri perorálnom podaní najvyššej dennej dávky acikloviru (4 g) je mutagénne pôsobenie acikloviru nepravdepodobné.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok

 • lactosum monohydricum

 • cellulosum microcristallinum

 • carboxymethylamylum natricum

 • magnesii stearas

 • copovidonum

 • polysorbatum 80


 1. Inkompatibility

Nie sú známe.


 1. Čas použiteľnosti

3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

V suchu, pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia

AL/PVC blister, písomná informácia pre používateľov v slovenskom jazyku, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 tabliet


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PRO. MED. CS Praha a.s

Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

42/0018/04-S

 1. DÁTUM REGISTRÁCIE / PREDLŽENIA REGISTRÁCIE

6.2.2004 /

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2009

7/7

Provirsan