+ ipil.sk

Pulmicort Turbuhaler 400 µgPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05730

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05731

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05732


Písomná informácia pre používateľa


PulmicortTurbuhaler 100 µg

PulmicortTurbuhaler 200 µg

PulmicortTurbuhaler 400 µg

inhalačný prášok


budezonid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciupredtým, akozačnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Pulmicort Turbuhaler a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pulmicort Turbuhaler

3. Ako užívať Pulmicort Turbuhaler

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Pulmicort Turbuhaler

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Pulmicort Turbuhaler a na čo sa používa


Pulmicort Turbuhaler sa používa na dlhodobú liečbu zápalu dýchacích ciest pri astme a pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.


Budezonid (liečivo lieku Pulmicort Turbuhaler) patrí do skupiny liečiv nazývaných glukokortikoidy (lieky kortizónového typu), ktoré sa používajú na zmiernenie zápalu. Vašu astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc spôsobuje zápal v dýchacích cestách. Budezonid tentozápal zmierňuje a predchádza jeho vzniku. Ak vdýchnete dávku lieku cez náustok inhalátora, liečivo sa spolu s vdychovaným vzduchom dostane do pľúc.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pulmicort Turbuhaler


Neužívajte Pulmicort Turbuhaler

 • ak ste alergický na budezonid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Pulmicort Turbuhaler, obráťte sa na svojho lekára lekárnika.

 • Ak ste spozorovali neobvyklé reakcie na Pulmicort Turbuhaler (budezonid) alebo na iné lieky, informujte o tom svojho lekára,

 • ak vám lekár zmenil liečbu z užívania tabliet s kortizónom na inhalačnú liečbu liekom Pulmicort Turbuhaler, môžu sa vám dočasne vrátiť ťažkosti, ktoré ste mali predtým, ako napr. slabosť alebo bolesti v kĺboch a svaloch. Ak vás tieto príznaky obťažujú, alebo ak sa objavia niektoré ďalšie, ako napr. bolesti hlavy, únava, pocit na vracanie a vracanie, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.


V niektorých prípadoch sa má Pulmicort Turbuhaler užívať opatrne. Informujte preto svojho lekára o všetkých vašich zdravotných problémoch, najmä ak máte akékoľvek iné infekčné ochorenie alebo problémy s pečeňou.


Iné lieky aPulmicort Turbuhaler

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Vždy informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate. Týka sa to hlavne liekov proti plesňovým ochoreniam (ketokonazol a itrakonazol).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, mali by ste byt veľmi opatrná pri užívaní hocijakých liekov. Nejestvujú žiadne dôkazy o tom, že by užívanie lieku Pulmicort Turbuhaler tehotnými a dojčiacimi matkami bolo škodlivé pre matku alebo plod, resp. dojča. Napriek tomu však, ak v priebehu liečby liekom Pulmicort Turbuhaler otehotniete, čím skôr o tom informujte svojho ošetrujúceho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pulmicort Turbuhaler neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať Pulmicort Turbuhaler


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie je individuálne. Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Môže sa mierne odlišovať od dávkovania opísaného v tejto písomnej informácii.

Užívajte Pulmicort Turbuhaler pravidelne, ako vám predpísal ošetrujúci lekár.

Pulmicort Turbuhaler nie je určený na odstránenienáhleho už vzniknutého záchvatu astmy.

Malé deti môžu mať ťažkosti so zaobchádzaním s inhalátorom Turbuhaler, preto je nutné, aby ste sa presvedčili o tom, že dieťa vie postupovať podľa inštrukcií uvedených v návode na použitie.

Skôr ako začnete užívať Pulmicort Turbuhaler, pozorne si prečítajte návod na použitie a riaďte sa presne podľa neho. Pamätajte: Po každej inhalácii si vypláchnite ústa vodou.


Dávkovanie pri astme

Obvyklé dávky pre dospelých a pre starších pacientov:100 až 1600 µg (mikrogramov) denne rozdelených do 1 až 4 dávok.

Pacienti, ktorým boli predpísané menšie dávky (100 až 400 µg denne), si môžu aplikovať celú dávku naraz (ráno alebo večer).

Obvyklé dávky pre 6 ročné a staršie deti:100‑800 µg denne rozdelených do 1 až 4 dávok.

Pacienti, ktorým boli predpísané menšie dávky (100‑400 µg denne), môžu užiť celú dávku naraz (ráno alebo večer).

Už po prvej inhalácii lieku Pulmicort Turbuhaler môžete pocítiť úľavu od príznakov astmy. Plný účinok lieku sa však rozvinie až po najmenej 1‑2-týždňovom podávaní, preto nevynechávajte dávky lieku Pulmicort Turbuhaler ani vtedy, ak sa už cítite lepšie.

Pokiaľ vám lekár predpísal Pulmicort Turbuhaler a súbežne užívate tablety obsahujúce kortizón, váš lekár vám pravdepodobne bude postupne (v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov) znižovať dávky tabliet, prípadne ich budete môcť vysadiť úplne.


Dávkovanie pri chronickom obštrukčnom ochorení pľúc

Odporučená dávka je 400 µg dvakrát denne.


Ak užijete viac Pulmicortu Turbuhaler, ako máte

Je dôležité, aby ste užili vašu dávku tak, ako vám odporučil váš lekár. Nezvyšujte alebo neznižujte si vašu dávku bez odporúčania vášho lekára.

Jednorazové užitie príliš veľkej dávky lieku Pulmicort Turbuhaler nie je škodlivé. Ak sa však podávajú nadmerné dávky tohto lieku dlhší čas (niekoľko mesiacov), môžu objaviť sa nežiaduce účinky. Ak si myslíte, že sa tak stalo vám, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.


Ak zabudnete užiťPulmicort Turbuhaler

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Užite až vašu ďalšiu dávku podľa normálneho dávkovacieho režimu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Môžu sa vyskytnúť nasledujúce príznaky:

Časté: mierne podráždenie hrdla, kašeľ, zachrípnutie, soor (kvasinkové infekcia ústnej dutiny a hrdla).

Zriedkavé:nervozita, nepokoj alebo útlm, alergické reakcie, akými sú napr. vyrážka, žihľavka, kontaktná dermatitída (zápal kože), angioedém (opuch podkožného tkaniva) a ťažké alergické reakcie.

V zriedkavých prípadochboli po podaní inhalačných glukokortikoidov hlásené krvné podliatiny v koži, spomalenie rýchlosti rastu u detí a dospievajúcich a ovplyvnenie funkcie nadobličiek a porucha hlasu.

Zaznamenali sa pocit nepokoja, nervozity alebo rozrušenia, depresia alebo zmeny správania (prevažne u detí).

V zriedkavých prípadochmôžu inhalačné lieky neznámym mechanizmom spôsobiť bronchospazmus (kŕč v dýchacích cestách). Po inhalačnej liečbe glukokortikoidmi sa zriedkavo môžu objaviť všeobecnejšie príznaky, akými sú únava, bolesti hlavy, nauzea (nutkanie na vracanie), vracanie.

Ďalej sa môžu vyskytnúť: poruchy spánku, rozrušenie a zmeny správania (prevažne u detí), agresivita zelený zákal (glaukóm), sivý zákal (katarakta).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Pulmicort Turbuhaler


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Po použití vždy uzatvorte inhalátor ochranným krytom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Pulmicort Turbuhaler obsahuje

 • Liečivo je budezonid 100, 200 alebo 400 µg (mikrogramov) v jednej dávke,

v mnohodávkovom, vdychom poháňanom inhalátore prášku Turbuhaler.

 • Liek neobsahuje žiadne pomocné látky.


Ako vyzerá Pulmicort Turbuhaler a obsah balenia

Inhalačný prášok


Obsah balenia:

200 dávok x 100 µg;

100 dávok x 200 µg, 200 dávok x 200 µg;

100 dávok x 400 µg, 200 dávok x 400 µg.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.


Návod na použitie

Predtým ako začnete užívať tento liek, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod.


Turbuhaler je mnohodávkový inhalátor, z ktorého sa aplikuje malé množstvo prášku (Obrázok 1). Keď sa nadýchnete cez Turbuhaler, prášok sa dostáva do pľúc. Preto je veľmi dôležité, aby ste cez náustokinhalovali (vdýchli) silne a hlboko.

Ako pripraviť nový inhalátor na použitie

Predtým, ako po prvý razpoužijete Turbuhaler, musíte pripraviť inhalátor na použitie.


Odskrutkujte a snímte vrchnák

mOROuyuSAec6uTvDpQ8ODUhWLYDJjHECUL0wfByGCmxnhQVvX70ZdnCs0bDwRAGnCx4EjA4njLDjCmOHRyvwNnDCSdqUfRF2hkUpUzFIcwsHBqPaa/mJtw2Nesj0FG3tBwBagtbPqMAAEram97OE1RJz51cnzHL/e3uwsWlhEJnHQr9OtB85+X46KbupCA1ReqPus6Cy01akLu4nDrO2HcP20alhRVol0Rs6b6BTlZd/B2Vt6ctu2XUtJUtAedIuY3awAoFtw5GEOUyE1pmduN72mEQTEJ0Wga4PL+CWRGG3sdtXsmJAsxfxK7b85QUc1afUgAKdGj0ECRIrXD3Lf++RUydc9ka5l0F3Va4SBaBS46kHOjqPHjli7ZT7LxCVD3EHCT5xJel6xOVd8BHs2P6C3YijB8/b0lq1KylyQHMkJd05oLwaKo+MA8RIuv86cFJG1/eDCZX9Ar+SMOTLiHFp6ZAuQODJfXXEI0qfeHRUXkv1O/u3L5nvQ3aVKNIz1A2qMmAPfpz2a9ea66n3iZMk3/gFPmNr7Q8NVjveZTRboFvaRUS8mxqb5B/qcPK6eu+AlqDMIZUrg/GNHTmM3Oh2uFuI4VnRqTlyouCaEAlahl9Rnv0VdfnCcqxpvQk2jU0D/QKehJHQRJ9zSQ3XIGmeH7qLezQkKCuYzdJGL68DE2C1UfYjsUU7ocRh8UI84KRLsGZOxzz+DX49F0C0+KSiNN70+qtXpMabRQrS5Z8e3xwCHKtBp9WzpAxemPLzh+KdnoRCgKHBo/NgdGE5Y37/ylEdL201OWD7MU/LaLC9HBaVPt3kxHaEuFBeVT1oZDXHjLEjPyN9wpf5HqgtAcWEkvb7slePH/ovqYAKaDVNCXXUDphliBRPG3Yblb0BjUhUJhfmlGEnWf9CoKzy8ZOgTBjf678mU4u0idn+cKS8YKmzBz0CpiYtxwvIh6TjxSjoy2e0X7o6x2/UZP04QK+016MhBwZzRhrHGmF+4tybQSKOXZsaUMoDko9keEge2h8SB7SFxYHtIHNgeEge2h8SB7SFx0IeAz888m7rqeoPbZwwSB32F0LCJsya/oaltXL5uLlz6mFlrl4lWM8WQOOgr0JMva5IzR8oiMAJAgCnfXuKgD+HqNigj5038zBeTOLA9JA5sD4kD20PiwPaQOLA9JA5sD4kD20PiwPaQOOgeumvNFOjB/KsGdAOZXrvEv9GbzEYhcWARSov5MA3mOVBszpUNHezh7e7pLaPHMi08uMRB93BxG8ie0zEPehAN/0ZfIzQFiQPbQ+LA9pA4sD0kDrqHpsbwNYL7hzggm8RBN1iVtFP8tHm3sISw58b7zZr8xudl79GmxEE3CJ46OmfXR5frtdwdC9UUYJjqm9qcXZyOFZ5p0rWwNy0M0NZy48L5mg8/SWU5EgfmUFpctjB6c9yCl0LvI6qmAc6fqzxf/r0t43j9upCWotyYnmC5t2UGddX1X5WUf3FMXaw6c+PmTfEuiQNzgHI3iHtmIehtxrrqBk1tA72xgknFrl///gPsPj6xPTEuTRx0WeLAHJSHN0TP+Kti04dP+XuZL6m71ny97ealusaf228+4uhIwVz8Anw9vNxZQFZM7yf4F2r4SWXr+t0SBxbBP9B3Usizo+Q+3b5yQu9dDxnqaubN6lTFInT/HX/f5z/aJyP7bmApiQNz6BqN7j6Bvo/BsThui/g9JYkDk0iM3bL/g6P9+nEjZRHdFm6/1dHe3m5n13+Yw1QLCvPvyUZGvUiPHkkcGAeNgAs/HOqj1w7hJ8NNo4h4EgfGoaltxLzad+994sj0EionjQOjQCd9a/3u0yUVMvup0EUMHR0cv9XP+ObtnM6b/H4T5R96qP/45+U4l8SBEcTMWuvo4DB2oh/MypjwtWRowsant6Oho1gMgaBgeV7Of2hB6czJigOqrQbl4eU1afWmyg+WPbomOVPiwAggnf2qrfTaNwRK5iZb/9mkWET2PuXMjp1Gr1jTbHxP5Zevmwt/zSQH9Fp9Vzd9tPccF9eBcF7E1hVhcsC85SkxBoGg2d1wzD9CwNVODyF3/cpEt0DDsrYfRM/6RcU46hlIhoYcFOaXeHjJ4JvQxwYwdnC1fMCb8CCaoOKXRGC+QmX6LAp2oQw/g8l9Xo0J8ZP7sEDQ5K+zI/MRd5Ijof40NY1UgAV44ANRCB/XoNhEYJFiH+GMdBZUYTGL0JI8pQpawipSsgY6cYCO/JgXH+t+QnAA3ZUuyi9NW78bl01xitABKZ+GFTQdPA643ZDXjPAgmFmvha0BJRAxej3F3QFJgc8+idGDg7wSsnzjtoQ1SzO/aTgEsSbGpnECVdC/GJWF+TsryiqdXZy2pijRDIp+AQNuZsTEqz/+hFbptM2fnXt3SuB8HBZ1NykS7ucjQb8c3OWAotzvKdhIYYgohku5uooWDiHTnVv2HS06TTGFoGHQr0nTQZ9k5KxYLUQWOlZ0isI771OqoK9ABnht0bdCCUK4sqGDf7yie2H6OBBToa5CpmJzLqQcKojb1/X3FEkJVeSjn+C/v+LmhEEw7vlndFr9ebXTwb1H83JUFEMJraU4OsDpL79Wn/22F4XS0c59vL/4kuYK/WelH5CPebIXj2+AuxxgsNP0LTaKtdduKxMXV6ebN342dRQwgU6KAQHfj6rTZ1c4IcyRXt+WpTi0bN1cipYbFReyN1sF5ZP/+TZwAI6XLtg254/TW1pbqS6qeD8ue/tv/KfgoN+geSgSGDjgo4IJjRQH3q+8oCkv+67XRMJxt27dqq681KpvpX8cfKCT8df5egV3OcC4Xp2UycIQDXF/9EhBaWTUFEgW9MCiwtj//vuLFFOIVxquncLRQ5lAlCzEDrr26uSd6LMw0arHjkB3BosUAgdWweLYNP5ZKGFGwgjA8f+6+B8YH1Bl/oH8V3tefm1awYEvMapSFQkw1eOTIgqFODpPPO25fIHCw8sd44x92CF63kz8elEoB/M+S1wZDbuI/jOUK5H5r9yjvXgKMTrNB9C2LAwRNBJygqeNCfzdiCMFJaRYwBPZSxT1CLLghPBEHP8gFK9q2O0hWiNEAjaym9sgn6c96fiYUTghJBF95oPqghXq6dBvFEmJ46PjRCKHQnujASAjSh0CIvlGKlXM4HsA0IkDqAK2SCtOi4OXM2uVJSBBjB5omx2dA/2L7dqRd2J2G8QyYt+0oXOJ7V3Bor19dmoA28tqPRjoHR8NQnmQ5IIB/dWXt4MUwvYjG5qF9iPjhUH4ts/dKGr3VB6WDhSA5CcbAWa+hdGbhz02ZMOK9yjiHuVj8/r1m8zpcXBwKDx8Apt0awzMdS3fpGuBjW6qPKY6aFqJAyPAtKe+mCf+sEEfgfzQ/wPoOsn1CjkaUwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="bottom" width="103" height="64" border= "0">

Obrázok 1


Držte inhalátor vo zvislej polohe otočným dávkovačom nadol (Obrázok 2). Nedržte náustok pri otáčaní dávkovačom.Otočte otočným dávkovačom na jednu stranu až na doraz a potom opäťotočte otočným dávkovačom naspäť na druhú stranu až na doraz. Počas tohto procesu budete počuť „klik“. Nezáleží na tom, na ktorú stranu začnete otáčať. Tento postup vykonajte dvakrát.


mora4k/Rdvqmwb33/rjFr7DCgxXcJnqsJYAnQtMt9QXMx7R+fQRWmsDkbr+u+b13gUjtAOxZNeAj92/C1OG7YZo8LsCRYmP7/enu2fxxu1D5Vsmepql6zbuyT3D8kUm0QfnAdvIsW3sFZOtWyujsoyqnjB/vo3sWRpdlJjim0vVqrdUmQH2yi70CCF+tameLMVQHm8Sl8xx5nhgzGIjaoDTKgba+ZMwgIdEtI3jvqWtaIXMUQ319HIqZDVfLyfrYOjYFJkgqEk6fiPq27rJRthl7A2onEKr+Ro7uDZE0vaXCpEFYKnVYZ2aQypeMK3JM4PdeJMfkcH7EYv698oAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek2" align="bottom" width="79" height="74" border= "0">

Obrázok 2


Inhalátor je teraz pripravený na použitie a nemali by ste znovu opakovať vyššie uvedený postup. Pre užitie dávky, prosímpostupujte podľa pokynov uvedených nižšie.


Ako používať Pulmicort Turbuhaler

Pre užitie jednej dávky, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. Odskrutkujte a snímte vrchnák.


 1. Držte inhalátor vo zvislej polohe otočným dávkovačom nadol (Obrázok 2). Nedržte náustok pri otáčaní dávkovačom. Naplňte inhalátor dávkou tým, že otočíte otočným dávkovačom na jednu stranu až na doraz a potom opäť otočte otočným dávkovačom naspäť na druhú stranu až na doraz. Počas tohto procesu budete počuť „klik“. Nezáleží na tom, na ktorú stranu začnete otáčať.


 1. Nedotýkajte sa inhalátora ústami. Vydýchnite. Nevydychujte cez náustok.

 1. Vložte náustok jemne medzi zuby, stisnite pery a vdýchnite silno a hlboko cez zariadenie (Obrázok 3). Náustok nehryzte ani nežuvajte.


Obrázok 3


5. Pred vydýchnutím vyberte inhalátor z úst.


6. Ak máte predpísanú viac ako jednu dávku, opakujte kroky 2-5.


7. Naskrutkujte uzávera dotiahnite ho.


8. Po inhalácii predpísanej dávky si vypláchnite ústa vodou.


POZOR

Nikdy nevydychujte cez náustok.

Po použití vždy pevne uzatvorte inhalátor vrchnákom.

Pretože množstvo inhalovaného prášku je veľmi malé, po inhalácii nemusíte cítiť žiadnu chuť.

Ak ste však postupovali podľa návodu, môžete si byť istý/á, že ste dávku inhalovali.


Čistenie:

Pravidelne (1‑krát týždenne) čistite vonkajšie časti náustku suchou handričkou.

Na čistenie náustku nepoužívajte vodu.


Indikátor počtu dávok

Keď sa v okienku indikátora prvýkrát objaví červená značka, v inhalátore je približne 20 dávok (Obrázok 4). Ak červená značka dosiahne dolný okraj okienka, inhalátor už nebude dodávať správne množstvo lieku a musí byť odstránený (Obrázok 5). Zvuk, ktorý počujete po zatrasení inhalátorom, nie je spôsobený liečivom, ale vysušovadlom.


Obrázok 4


Obrázok 5


Likvidácia

Vždy sa uistite, že znehodnocujete použitý Turbuhaler odporúčaným spôsobom, pretože určité množstvo liečiva zostáva v inhalátore.

5Pulmicort Turbuhaler 400 µg

Súhrn údajov o lieku

Príloha 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/08846


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. Názov lieku

Pulmicort Turbuhaler 100 µg

Pulmicort Turbuhaler 200 µg

Pulmicort Turbuhaler 400 µg


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Budesonidum 100, 200 alebo 400 µg v jednej dávke, v mnohodávkovom, vdychom poháňanom inhalátore prášku Turbuhaler®.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Inhalačný prášok


 1. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Pulmicort Turbuhaler je indikovaný:

 • u pacientov s bronchiálnou astmou, u ktorých základný zápal vyžaduje udržiavaciu liečbu kortikosteroidmi

 • u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc CHOBPN u ktorých sa v priebehu prvých 3-6 mesiacov terapie liekom Pulmicort Turbuhaler ukázala priaznivá odpoveď na túto liečbu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Bronchiálna astma

Dávkovanie je individuálne. V tabuľke sú uvedené odporúčané počiatočné dávky a najvyššie odporúčané dávky lieku Pulmicort Turbuhaler podľa toho, aká terapia astmy u pacienta predchádzala.Predchádzajúca liečba

Odporúčané začiatočné dávky

Najvyššie odporúčané dávkyDospelí a starší pacienti

Nesteroidná liečba

200-400 μg raz denne

alebo

100-400 μg 2-krát denne


800 μg 2-krát denne

Inhalačné glukokortikosteroidy

200-400 μg raz denne

alebo

100-400 μg 2-krát denne


800 μg 2-krát denne

Perorálne glukokortikosteroidy


400-800 μg 2-krát denne

800 μg 2-krát denne


Deti –

6 ročné a staršie

Nesteroidná liečba

200-400 μg raz denne

alebo

100-200 μg 2-krát denne


400 μg 2-krát denne

Inhalačné glukokortikosteroidy

200-400 μg raz denne

alebo

100-200 μg 2-krát denne


400 μg 2-krát denne

Perorálne glukokortikosteroidy

200-400 μg 2-krát denne

400 μg 2-krát denne


V prípadoch ťažkej astmy a počas exacerbácie ochorenia môže byť u niektorých pacientov výhodné podať dennú dávku rozdelenú na 3 až 4 dávky.

Udržiavacia dávka

U všetkých pacientov sa má po dosiahnutí úpravy príznakov astmy vytitrovať najnižšia účinná udržiavacia dávka.

Rozsah udržiavacích dávok:

Dospelí: 100 - 1600 μg denne

Deti: 100 - 800 μg denne.


Dávkovanie raz denne

Celková denná dávka sa spravidla podáva rozdelene v 1-2 dávkach. Podanie lieku raz denne sa môže zvážiť u dospelých ako aj u detských pacientov (6 ročných a starších), ktorí potrebujú dennú udržiavaciu dávku 100 až 400 µg budezonidu. Podanie raz denne sa môže indikovať tak u pacientov, ktorým sa nepodávajú glukokortikosteroidy, ako aj u pacientov liečených glukokortikosteroidmi, ktorých ochorenie je pod kontrolou. Dávka sa môže podať ráno alebo večer. Ak sa zdravotný stav zhorší, má sa zvýšiť frekvencia podávania i celková denná dávka.

Začiatok účinku

Zmiernenie príznakov astmy po inhalácii lieku Pulmicort Turbuhaler môže nastať už počas 24 h od začiatku liečby, avšak plný účinok lieku sa prejaví približne v priebehu 1-2 týždňov, prípadne i viac, od začiatku liečby.


Upozornenie na správne zaobchádzanie s inhalátorom Turbuhaler

Turbuhaler je vdychom poháňaný inhalátor, čo znamená, že pri inhalácii cez náustok liečivo sa spolu

s vdychovaným vzduchom dostáva do pľúc.

POZOR:Je dôležité inštruovať pacienta nasledovne:

 • aby si pozorne prečítal návod na použitie v písomnej informácii pre používateľov,

 • aby vdychoval cez náustok silne a hlboko, čím si zabezpečí dodanie optimálnej dávky liečiva do pľúc,

 • aby nikdy cez Turbuhaler nevydychoval,

 • aby si po aplikácii každej predpísanej dávky vypláchol ústa vodou, čím sa obmedzí riziko vzniku orofaryngeálnej kandidózy.

Po inhalácii cez Turbuhaler pacient nemusí cítiť žiadnu chuť ani pociťovať, že vdýchol liečivo, pretože množstvo podaného liečiva je malé.

Pacienti neliečení glukokortikosteroidmi

Pacienti, ktorých stav si vyžaduje udržiavaciu liečbu astmy, môžu mať prínos z terapie liekom Pulmicort Turbuhaler v odporúčaných dávkach (pozri vyššie uvedenú tabuľku).

U pacientov, ktorí nezareagujú primerane na počiatočnú dávku, môže viesť k úprave astmy podanie vyšších dávok.

Pacienti, ktorí dostávajú udržiavaciu liečbu inhalačnými glukokortikosteroidmi

Klinické skúšky u ľudí ukázali, že budezonid podaný inhalátorom Turbuhaler má lepší účinok ako rovnaké množstvo tohto liečiva podané tlakovým dávkovacím aerosólom (pMDI). Ak teda zmeníme liečbu pacienta, u ktorého sa dosiahlo zvládnutie astmy podávaním lieku Pulmicort spray, na Pulmicort Turbuhaler, je možné znížiť dávkovanie až na polovicu dávky, ktorú pacient užíval vo forme pMDI. Aj u pacientov, u ktorých sa mení liečba inými inhalačnými kortikosteroidmi na Pulmicort Turbuhaler, sa má po počiatočnom podaní podobnej dávky lieku Pulmicort Turbuhaler ako predošlého inhalačného kortikosteroidu, zvážiť jej zníženie.

Pacienti, ktorí dostávajú udržiavaciu liečbu perorálnymi glukokortikosteroidmi

Pri podávaní lieku Pulmicort Turbuhaler sa perorálne podávaný glukokortikosteroid môže vysadiť, alebo jeho dávka sa môže znížiť pri zachovaní alebo zlepšení kontroly príznakov astmy.

Keď sa začne s prechodomz perorálnychsteroidovnaPulmicort, musíbyť pacientv relatívnestabilizovanom stave. VysokádávkaPulmicortusa potom podávav kombináciis predtýmužívanými dávkamiperorálnych steroidov podobu približne10dní.Následne sa má dávka perorálnychsteroidov postupneznižovať(napríklad o 2,5miligramu prednisolónualebojehoekvivalentukaždýmesiac)na najnižšiumožnúúroveň. Dôrazne sa odporúča, aby toto znižovanie bolo pomalé. V mnohých prípadoch je možné perorálne podávaný glukokortikosteroid úplne nahradiť podávaním lieku Pulmicort Turbuhaler. Pre ďalšie informácie týkajúce sa vysadenia kortikosteroidov pozri časť 4.4.

Počas znižovania dávok sa môžu u niektorých pacientov objaviť systémové príznaky vysadenia kortikosteroidu, napr. bolesti zhybov a svalov, ochabnutosť a depresia, a to aj napriek udržaniu či dokonca zlepšeniu pľúcnych funkcií. Takýchto pacientov treba povzbudzovať, aby aj naďalej užívali Pulmicort Turbuhaler, je však treba ich sledovať, či sa u nich neobjavia známky nadobličkovej nedostatočnosti. Ak sa objavia, dávky systémových kortikosteroidov sa majú dočasne zvýšiť, a potom pokračovať so znižovaním dávok pomalšie. Pri strese, alebo ak sa objavia ťažké záchvaty astmy, môže byť potrebné takýmto pacientom podávať systémové kortikosteroidy.

CHOCHP

Odporúčaná dávka liekuPulmicort Turbuhaler je 400 μg dvakrát denne.

Pre pacientov s CHOCHP, ktorí sú nastavení na perorálne glukokortikoidy a začínajú užívať Pulmicort Turbuhaler, platia rovnaké pokyny pre znižovanie perorálnych dávok, ako je opísané v časti "Dávkovanie a spôsob podávania - Bronchiálna astma".


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na budezonid v anamnéze.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pulmicort Turbuhaler nie je určený na dosiahnutie rýchlej úľavy pri akútnom záchvate astmy, kedy sa majú použiť inhalačné krátko pôsobiace bronchodilatanciá. Ak liečba takýmito liekmi nie je účinná, alebo ak pacient potrebuje viac inhalačných dávok ako obvykle, musí vyhľadať lekársku pomoc. V takejto situácii je treba zvážiť potrebu zosilnenej protizápalovej liečby, napr. vyššie dávky inhalačne podávaného budezonidu resp. liečebnú kúru perorálnymi kortikosteroidmi.

Pri exacerbácii CHOCHP sa má podávať ďalšia liečba podľa uváženia ošetrujúceho lekára.


Zvláštnu pozornosť je treba venovať pacientom, u ktorých sa mení liečba z perorálnych steroidov, nakoľko u nich môže pretrvávať riziko poškodenia funkcie nadobličiek dlhý čas. Rizikoví môžu byť aj pacienti, ktorí vyžadovali liečbu vysokými dávkami záchranných kortikosteroidov alebo prolongovanú liečbu najvyššími odporúčanými dávkami inhalačných kortikosteroidov. U týchto pacientov sa počas ťažkého stresu môžu prejavovať znaky a symptómy nadobličkovej nedostatočnosti. Počas obdobia zvýšeného stresu alebo elektívnych chirurgických zákrokov sa má zvážiť dodatočná systémová kortikosteroidová substitúcia.


Počas obdobia znižovania dávok sa niektorí pacienti celkovo zle cítia, napr. vyskytujú sa u nich bolesti svalov a zhybov. Na celkovo nedostatočný účinok glukokortikoidov je treba myslieť vždy, ak sa

v zriedkavých prípadoch objavia také príznaky, akými sú únava, bolesť hlavy, nauzea a vracanie.

V takýchto prípadoch je niekedy nutné dočasne zvýšiť dávku perorálne podávaných glukokortikosteroidov.

Pri nahradení systémového podávania steroidov inhalačnou terapiou sa niekedy demaskujú alergie, napr. rinitída resp. ekzém, ktoré predtým boli systémovo podávaným liečivom prekryté. Takéto alergie je treba symptomaticky zvládnuť podávaním antihistaminík resp. liekov na lokálne použitie.


Eliminácia glukokortikosteroidov môže byť ovplyvnená poruchami funkcií pečene. Farmakokinetika budezonidu po intravenóznom podaní u pacientov s cirhózou je však veľmi podobná farmakokinetike tohto liečiva podaného zdravým osobám. Po perorálnom podaní bola farmakokinetika budezonidu negatívne ovplyvnená poruchami funkcie pečene, čoho dôkazom bolo zvýšenie systémovej biologickej dostupnosti liečiva. Táto skutočnosť však nemá veľký klinický význam pokiaľ ide o Pulmicort Turbuhaler, pretože po jeho inhalačnom podaní prispieva časť liečiva, ktorá sa dostáva do organizmu perorálne, iba veľmi málo k systémovej dostupnosti.

V štúdiách in vivosa ukázalo, že perorálne podanie ketokonazolu a itrakonazolu (inhibítorov aktivity enzýmu CYP3A4 v pečeni a v črevnej sliznici, pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie) môže zvýšiť expozíciu organizmu voči budezonidu. Táto skutočnosť má malý klinický význam pri krátkodobej (1-2 týždne) liečbe, avšak má sa vziať do úvahy počas dlhodobej liečby.

Má sa vyhnúť súbežnému podaniu s ketokonazolom, s inhibítormi HIV proteázyalebo s inými silnými inhibítormi CYP3A4. Ak to nie je možné, časový interval medzi podaním liečiv má byť podľa možnosti čo najdlhší (pozri časť 4.5).


Dlhodobé lokálne a systémové účinky lieku Pulmicort Turbuhaler u človeka nie sú úplne známe. Môžu sa objaviť systémové účinky inhalačného kortikosteroidu, hlavne vtedy ak sa podáva dlhodobo vo vysokých dávkach. Ich výskyt je oveľa menej pravdepodobný pri aplikácii inhalačných v porovnaní s perorálne podávanými kortikosteroidmi. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné znaky potlačenie funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie minerálovej kostnej density, kataraktu, glaukóm a zriedkavejšie sa môžu vyskytnúť účinky na psychiku alebo správanie vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie alebo agresivity (obzvlášť u detí). Dávka sa má vytitrovať na najnižšiu účinnú udržiavaciu dávku po tom, ako sa dosiahlo zmiernenie príznakov astmy.


Odporúča sa, aby bola u detí dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi pravidelne monitorovaná ich výška. Ak dôjde k spomaleniu rastu, liečba sa má prehodnotiť, s cieľom zníženia dávky inhalačných kortikosteroidov. Pozorne sa musia zvážiť výhody kortikosteroidovej liečby oproti možnému riziku potlačenia rastu. Okrem toho sa má zvážiť vyšetrenie pacienta pediatrom-pneumológom.


Špeciálna opatrnosť je potrebná u pacientov s aktívnou alebo latentnou pľúcnou tuberkulózou, plesňovou alebo vírusovou infekciou dýchacích ciest.


Počas liečby inhalačnými kortikosteroidmi sa môže objaviť orálna kandidóza. Táto infekcia môže vyžadovať liečbu vhodnou antimikotyckou terapiou a u niektorých pacientov môže byť nevyhnutné prerušenie liečby (pozri časť 4.5).


Rovnako ako pri iných inhalačných terapiách sa môže vyskytnúť paradoxný bronchospazmus,s okamžitým zvýšením piskotu po podaní dávky. V takomto prípade je treba liečbu inhalačným budezonidom okamžite prerušiť, pacient má byť vyšetrený a podľa potreby má byť zahájená alternatívna liečba.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neboli pozorované interakcie budezonidu s inými liečivami, ktoré sa používajú na liečbu astmy. CYP3A4, ktorý patrí do skupiny enzýmov príbuzných s cytochrómom P450, je priamo zodpovedný za metabolizmus budezonidu. Inhibítory tohto enzýmu (napr. ketokonazol a itrakonazol) preto môžu zvyšovať expozíciu organizmu voči budezonidu (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Vzhľadom k tomu, že nie sú dostupné údajepodporujúceodporúčané dávkovanie, jepotrebné vyhnúť sa tejtokombinácii.Ak to nie je možné, časový interval medzi podaním liečiv má byť podľa možnosti čo najdlhší a môže sa taktiež zvážiť zníženie dávky budezonidu.
Obmedzené údaje o interakcii pri vysokej dávke inhalačnéhobudezonidu naznačujú, že pri súbežnom podávaní inhalačnéhobudezonidu (jedna 1000 µg dávka) spolu s itrakonazolom, 200 mg raz denne, sa môže objaviť výrazné zvýšenie plazmatických hladín (v priemere štvornásobne).

Pozorovali sa zvýšenéplazmatickékoncentrácieazvýšenieúčinkovkortikosteroidovužienliečenýchestrogénmiaantikoncepčnýmisteroidmi, ale nepozoroval sa žiadnyefekt pri súčasnom užívaní budezoniduanízkychdávokkombinovanej perorálnej antikoncepcie.Cimetidín podaný v odporúčaných dávkach má malý, klinicky nevýznamný účinok na farmakokinetiku perorálne podaného budezonidu.

Keďže funkcia nadobličiek môže byť potlačená, ACTH stimulačný test na diagnostiku insuficiencie hypofýzy môžeukazovať falošné výsledky (nízke hodnoty).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Výsledky rozsiahlych prospektívnych epidemiologických štúdií a celosvetových postmarketingových skúseností ukázali, že budezonid inhalovaný počas gravidity nemá nepriaznivé účinky na plod alebo na novorodenca.


Podobne ako aj u iných liečiv, pri podávaní budezonidu počas gravidity má sa zvážiť prínos pre matku voči riziku pre plod.


Má sa zvážiť inhalačné podávanie glukokortikosteroidov, pretože systémové účinky inhalačných glukokortikoidov v dávkach, potrebných na dosiahnutie podobných účinkov na dýchací systém ako po aplikácii perorálnych glukokortikoidov, sú menšie.


Budezonid sa vylučuje do materského mlieka. Pri podávaní lieku Pulmicort Turbuhaler v terapeutických dávkach sa však neočakávajú žiadne nežiaduce účinky na dojčené dieťa. Pulmicort Turbuhaler sa môže podávať počas laktácie.


Udržiavacia liečbainhalačnýmbudezonidom(200alebo 400µgdvakrátdenne)u dojčiacichžien s astmou vedie kzanedbateľnejsystémovejexpozíciibudezoniduudojčenýchdetí.


Vo farmakokinetickej štúdii bola odhadovanádenná dávkapre dojčené dieťa0,3 % z dennejdávkypodanejmatkepre obidve denné dávky priemernáplazmatickákoncentráciabola udojčených detí odhadnutá na1/600koncentráciepozorovanej vplazmematkyzapredpokladukompletnej perorálnej biologickej dostupnosti u dieťaťa.Koncentrácie budezoniduvplazme dojčených detíboli nižšie, akojelimit kvantifikácie.


Na základe údajov o inhalačne podávanom budezonideaskutočnosti, žebudezonidvykazuje lineárne farmakokinetické vlastnosti vintervaloch terapeutických dávokponazálnom, inhalačnom, perorálnomarektálnom podaní je pri terapeutických dávkach budezonidu očakávaná nízka expozícia dojčaťa.


4.7 Ovplyvnenieschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pulmicort Turbuhaler nemá vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Klinické skúšky, literárne údaje a postmarketingové skúsenosti naznačujú, že sa môžu objaviť nasledujúce nežiaduce účinky.

Frekvencie výskytu sú definované ako: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).Tabuľka 1


Trieda orgánových systémov

Výskyt

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Časté

Kandidové infekcie v orofaryngu

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Okamžité a oneskorené hypersenzitívne reakcie, zahrňujúce výsev na koži, kontaktnú dermatitídu, urtikáriu, angioedém a anafylaktickú reakciu

Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé

Znaky a symptómy systémových účinkov kortikosteroidu, zahrňujúce supresiu funkcie nadobličiek a spomalenie rastu*

Poruchy oka

Neznáme

Katarakta, glaukóm

Psychické poruchy

Zriedkavé

Nepokoj, nervozita, depresia, zmeny v správaní (prevažne u detí)


Neznáme

Poruchy spánku, úzkosť, psychomotorická hyperaktivita, agresivita

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Kašeľ, zachrípnutie , podráždenie hrdla,


Zriedkavé

Bronchospazmus, dysfónia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

Krvné podliatiny


*odkazuje sa na deti a dospievajúcich, pozri nižšie


V zriedkavých prípadoch inhalácia liečiva môže spôsobiť bronchospazmus neznámym mechanizmom.

V zriedkavých prípadoch, po inhalačnom podaní glukokortikosteroidov sa môžu objaviť známky a príznaky systémového účinku glukokortikosteroidov, vrátane hypofunkcie nadobličky a spomalenia rýchlosti rastu. Ich výskyt je pravdepodobne závislý od dávky, dĺžky expozície, paralelnej alebo predchádzajúcej expozície iným glukokortikosteroidom a od individuálnej vnímavosti.


U pacientov s novodiagnostiovanou CHOCHP a zahájenou liečbou inhalačnými kortikosterodmi je zvýšené riziko pneumónie. Avšak, vážené hodnotenie8združenýchklinickýchštúdií so4643pacientmi sCHOCHPliečenými budezonidomas 3643pacientmirandomizovanýmina non-ICSliečbunepreukázalozvýšené rizikopneumónie. Výsledkyprvých7 ztýchto 8skúšaníbolipublikované ako metaanalýza.

Deti a dospievajúci
Vzhľadom narizikospomalenia rastu udetí sa rastmonitorovať, ako je opísanévčasti4.4.


4.9 Predávkovanie


Neočakáva sa, že by akútne predávkovanie liekom Pulmicort Turbuhaler predstavovalo klinický problém, a to ani po podaní nadmerných dávok.5. Farmakologickévlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antiastmatiká, inhalačné glukokortikoidy

ATC kód:R03BA02


Topický protizápalový účinok

Presný mechanizmus účinku glukokortikosteroidov v liečbe astmy a CHOCHP nie je úplne známy. Významnú úlohu má pravdepodobne protizápalový účinok, napr. inhibícia uvoľňovania mediátorov zápalu a inhibícia imunitnej odpovede sprostredkovanej cytokínmi. Vnútorná účinnosť budezonidu meraná ako afinita ku glukokortikoidnému receptoru je približne 15-násobne vyššia ako účinnosť prednizolónu.

Klinická skúška s astmatickými pacientmi, v rámci ktorej sa porovnávalo inhalačné a perorálne podávanie budezonidu, preukázala štatisticky významne vyššiu účinnosť inhalačne, ale nie perorálne podávaného budezonidu v porovnaní s placebom. Teda terapeutický účinok konvenčných dávok budezonidu podávaného inhalačne sa dá do značnej miery vysvetliť priamym účinkom na dýchací systém.

V provokačných štúdiách so zvieratami a s pacientmi vykazoval budezonid antianafylaktické

a protizápalové účinky, ktoré sa manifestovali ako zmenšenie bronchiálnej obštrukcie pri včasných

i neskorých alergických reakciách.


Exacerbácia astmy

Inhalovaný budezonid, podaný raz alebo dvakrát denne, účinne predchádzal exacerbácii astmy u detí aj dospelých.

Námahou indukovaná astma

Liečba inhalačným budezonidom podávaným v jednej alebo vo dvoch dávkach denne účinne predchádzala námahou vyvolanej bronchokonstrikcii.

Reaktivita dýchacích ciest

Budezonid znižoval reaktivitu dýchacích ciest u hyperreaktívnych pacientov na priamy i nepriamy podnet.


CHOCHP

U pacientov s miernnou alebo so stredne ťažkou CHOCHP viedlo podávanie lieku Pulmicort Turbuhaler v dávkach 400 µg dvakrát denne k zlepšeniu FEV1v porovnaní s placebom, čo sa udržiavalo počas troch rokov liečby.


Funkcia adrenokortikotropnej osi

V odporúčaných dávkach má Pulmicort Turbuhaler signifikantne slabší účinok na funkciu nadobličky ako 10 mg prednizónu (podľa výsledkov testu s ACTH).

Štúdie s liekom Pulmicort Turbuhaler na zdravých dobrovoľníkoch ukázali dávkovo závislý účinok na hladiny kortizolu v plazme a v moči. Vodporúčanýchdávkach máPulmicortTurbuhalerpodstatnemenší vplyvna funkciunadobličiekakoprednizón10mg, ako to vyplývazACTHtestu.


Rast

Dlhotrvajúce klinické skúšania ukázali, že deti a dospievajúci, liečení inhalačným budezonidom, nakoniec dosiahli cieľovú výšku. Jednako len, bolo zaznamenané počiatočné, malé a prechodné zníženie rastu (približne o 1 cm). Toto sa obvykle vyskytlo počas prvého roku liečby.


Klinická bezpečnosť


Deti a dospievajúci

U157detí (vo veku 5-16 rokov) liečenýchpriemernoudennou dávkou504µgpočas3-6rokov bolo urobené vyšetrenie štrbinovou lampou. Nálezyboli porovnanéshodnotamivekovoporovnateľných111detísastmou. Inhalačnýbudezonidnebol spojenýso zvýšenýmvýskytomzadnej subkapsulárnej katarakty.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po podaní budezonidu cez inhalátor Turbuhaler, približne 25-35 % uvoľnenej dávky sa deponuje do pľúc, čo je približne dvojnásobok dávky dosiahnutej prostredníctvom pMDI.

Po opakovanej inhalácii (cez ústa) 800 µg budezonidu dvakrát denne sa dosiahne maximálna koncentrácia v plazme približne 4 nmol/l v priebehu približne 30 minút. Systémová dostupnosť budezonidu podaného cez Turbuhaler sa odhaduje na 38 % uvoľnenej dávky,

z toho len asi 1/6 pochádza z prehltnutého liečiva.

Maximálnaplazmatickákoncentrácia a profil plochy podčasovou krivkouplazmatickej koncentrácieužívateľovisa zvyšujú lineárnesdávkou, alepoopakovanýchdávkach(3týždneliečby) sú mierne vyššie (20-30%), akopojednej dávke. Pľúcna depozícia uzdravýchjedincovsaodhadujena 34% ±10% odmeranejdávky(aritmetický priemer±SD), zatiaľ čo22% bolo zadržanýchvnáustkuazvyšok(približne45% odmeranejdávky)bolprehltnutý.

Distribúcia

Distribučný objem budezonidu je približne 3 l/kg. Priemerná väzba na bielkoviny plazmy je 85-90%.

Biotransformácia

Budezonid podlieha pri prvej pasáži pečeňou excesívnej (približne 90 %) biotransformácii na metabolity

s nízkou glukokortikosteroidnou aktivitou. Glukokortikosteroidná aktivita hlavných metabolitov,

6β-hydroxybudezonidu a 16α-hydroxyprednizolónu predstavuje menej ako 1 % aktivity budezonidu. Metabolizmus budezonidu je priamo sprostredkovaný enzýmom CYP3A, ktorý patrí do skupiny enzýmov príbuzných s cytochrómom P450.

Eliminácia

Metabolity budezonidu sa vylučujú priamo alebo v konjugovanej forme, hlavne obličkami. V moči nebol zistený nezmenený budezonid. Budezonid má rýchly systémový klírens (približne 1,2 l/min) a polčas

v plazme po intravenóznom podaní je 2 až 3 hodiny.

Linearita

Kinetika budezonidu je v dávkach používaných v klinickej praxi závislá na dávke.


Deti a dospievajúci

Systémový klírensbudezonidu je približne 0,5l/minu4-6ročnýchdetí sastmou. Na1 kgtelesnejhmotnostije klírens u detí približneo 50% vyšší akoudospelých.U detí sastmou je terminálnypolčasbudezonidu poinhaláciipribližne2,3hodiny, čo je približne rovnaké akouzdravýchdospelých. U astmatickýchdetí liečenýchPulmicortomTurbuhaler(jedna 800µg dávka)koncentráciav plazmedosiahlaCmax(4,85 nmol/l) 13,8minútpoinhaláciiapotom rýchloklesla, AUCbola10,3nmol·h /l.HodnotaAUCje vo všeobecnostiporovnateľnás AUC u dospelýchpri rovnakejdávke, alehodnotaCmaxbývaudetí vyššia.Pľúcna depozíciaudetí (31% nominálnejdávky)jepodobnádepozícii nameranej uzdravýchdospelých (34% nominálnejdávky).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky testov akútnej, subakútnej a chronickej toxicity ukázali, že systémové účinky budezonidu, napr. zníženie prírastkov telesnej hmotnosti, atrofia lymfatických tkanív a kôry nadobličiek, sú menej závažné alebo podobné ako účinky pozorované po podávaní iných glukokortikosteroidov.

Pri hodnotení v šiestich testovacích systémoch budezonid nevykazoval žiadne mutagénne alebo klastogénne účinky.

Zvýšená incidencia gliómov mozgu, ktorá sa opísala u samcov potkanov v jednej skúške na karcinogenitu, sa v opakovanej skúške nepotvrdila: incidencia gliómov v jednotlivých testovaných skupinách, ktoré dostávali liečivo (budezonid, prednizolón, triamcinolón acetonid), sa nelíšila od kontrolných skupín.

Zmeny na pečeni (primárne hepatocelulárne novotvary), ktoré sa zistili u samcov potkanov v pôvodnej štúdii karcinogenity, sa v opakovanej štúdii s budezonidom ani s porovnávanými glukokortikosteroidmi nepozorovali. Tieto účinky s najväčšou pravdepodobnosťou súvisia s receptorovým účinkom a predstavujú teda účinok tejto triedy látok.

Dostupné klinické skúsenosti nesvedčia o tom, že by budezonid alebo iné glukokortikosteroidy vyvolávali gliómy mozgu alebo primárne hepatocelulárne novotvary u človeka.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Pulmicort Turbuhaler neobsahuje žiadne pomocné látky.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte inhalátor dôkladne uzatvorený.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Pulmicort Turbuhaler je vdychom poháňaný mnohodávkový inhalátor suchého prášku.

Inhalátor má otočný dávkovač a je vyrobený z rôznych druhov plastických materiálov. Hlavnými časťami inhalátora sú: náustok, otočný dávkovač a uzáver. Balenie obsahuje písomnú informáciu pre používateľov a papierovú škatuľku.


Veľkosť balenia: 200 dávok x 100 µg; 100 dávok x 200 µg, 200 dávok x 200 µg,100 dávok x 400 µg,

200 dávok x 400 µg.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


8. Registračné číslA


Pulmicort Turbuhaler 100 µg: 14/0499/95-S

Pulmicort Turbuhaler 200 µg: 14/0005/13-S

Pulmicort Turbuhaler 400 µg: 14/0006/13-S
9. Dátum PRVEJ registrácie/Dátum PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


12.9.1995/ bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu


Január 2013


10


Pulmicort Turbuhaler 400 µg