+ ipil.sk

PulmozymePríbalový leták

Príloha č.2 k rozhodnutie o zmene v registrácii, ev. č. 2010/03443


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Pulmozyme®

2 500 U/2,5 ml

Roztok na rozprašovanie

Dornáza alfa


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Pulmozyme a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Pulmozyme

3. Ako používať Pulmozyme

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Pulmozyme

6. Ďalšie informácie1. ČO JE PulmozymeA NA ČO SA POUŽÍVA


Pulmozyme obsahuje liečivo nazývané dornáza alfa. Je to umelá verzia bielkoviny, ktorá je bežne prítomná v tele a označuje sa ako „DNáza“.

Pulmozyme sa používa u ľudí s cystickou fibrózou. Uľahčuje rozpustenie hustého hlienu, ktorý sa nachádza v pľúcach, a tým u ľudí s cystickou fibrózou zlepšuje funkciu pľúc.

Pulmozyme sa vdychuje (inhaluje) pomocou pomôcky nazývanej „kompresorový, vzduchom poháňaný (striekací) rozprašovač“ (pozri časť 3: Ako používať Pulmozyme). Počas liečby s Pulmozyme budete pokračovať aj v obvyklej liečbe ďalšími liekmi, ktoré užívate na cystickú fibrózu (pozri „Užívanie iných liekov“ v časti 2).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Pulmozyme


Nepoužívajte Pulmozyme

- keď ste alergický (precitlivený) na dornázu alfa alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Pulmozyme.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Pulmozyme

Pulmozyme sa neodporúča používať u detí mladších ako 5 rokov. Ak bol predpísaný pre dieťa mladšie ako 5 rokov, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika skôr, ako použijete Pulmozyme.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu a liekov rastlinného pôvodu. Je to kvôli tomu, že Pulmozyme môže ovplyvniť spôsob, akým niektoré lieky účinkujú. Takisto môžu niektoré lieky ovplyvniť spôsob, akým účinkuje Pulmozyme.


Počas liečby s Pulmozyme môžete pokračovať v užívaní svojich obvyklých liekov na cystickú fibrózu (ako sú napríklad antibiotiká, tráviace enzýmy, lieky rozširujúce priedušky a lieky proti bolesti). Ak si nie ste ohľadom tohto istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako použijete Pulmozyme.


Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte Pulmozyme, ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo ak dojčíte, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pulmozyme pravdepodobne neovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo, používať nástroje alebo obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ Pulmozyme


Vždy používajte Pulmozyme presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Pulmozyme sa vdychuje (inhaluje) pomocou „kompresorového, vzduchom poháňaného (striekacieho) rozprašovača“ (pozri „Aký typ rozprašovača používať“).Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Počas liečby s Pulmozyme pokračujte vo svojich štandardných postupoch hrudnej fyzioterapie.


Deti mladšie ako 5 rokov

Pulmozyme sa neodporúča pre deti mladšie ako 5 rokov.


Osoby vo veku 5 rokov a starší.

 • Je potrebné, aby ste Pulmozyme používali každý deň.

 • Zvyčajná dávka je jedna ampulka každý deň, ktorej obsah sa inhaluje pomocou rozprašovača.

 • Ak máte viac ako 21 rokov, Váš lekár Vám môže povedať, aby ste používali jednu ampulku dvakrát denne.


Aký typ rozprašovača používať:

 • Používajte kompresorový, vzduchom poháňaný (striekací) rozprašovač.

 • Väčšina typov ultrazvukových rozprašovačov sa nesmie používať, pretože môžu brániť riadnemu účinkovaniu Pulmozyme.

 • Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom, ktorý Vám bude vedieť poradiť, aké typy rozprašovačov sa môžu používať na podanie Pulmozyme.


Ako podať Pulmozyme pomocou rozprašovača

Pri príprave rozprašovača na podanie Pulmozyme nezabudnite, prosím, na tieto dôležité kroky:

 • Nemiešajte Pulmozyme v rozprašovači so žiadnymi ďalšími tekutinami alebo liekmi.

 • Nepoužívajte znovu nespotrebované množstvo Pulmozyme, ale vždy ho zlikvidujte.

 • Ak je Váš rozprašovač určený na opakované použitie, nezabudnite ho po použití vyčistiť. Návod, ako máte rozprašovač po podaní Pulmozyme vyčistiť, Vám poskytne výrobca Vášho rozprašovača.


Používanie rozprašovača

 • Uistite sa, že je rozprašovač čistý.

 • Odlomte hrot jednej ampulky obsahujúcej Pulmozyme.

 • Vylejte jej obsah do komôrky rozprašovača.

 • Riaďte sa návodom na použitie rozprašovača a Pulmozyme ihneď inhalujte.


Ak použijete viac Pulmozyme, ako máte

Ak použijete viac Pulmozyme, ako máte, ihneď sa poraďte s lekárom.


Ak zabudnete použiť Pulmozyme

 • Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, len čo si na to spomeniete.

 • Ak je takmer čas na užitie ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Pulmozyme

Ak prestanete používať Pulmozyme, môžu sa Vám zhoršiť príznaky spojené s dýchaním. Ak chcete prestať používať Pulmozyme povedzte to, prosím svojmu lekárovi.


Ak niekto omylom použije Váš Pulmozyme, ihneď musí vyhľadať lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Pulmozyme môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky, ktoré spôsobuje Pulmozyme, sú zriedkavé. Postihujú menej ako 1 z 1 000 ľudí.


Vedľajšie účinky zahŕňajú:

bolesť na hrudníku,

horúčku,

žalúdočnú nevoľnosť (tráviace ťažkosti),

zmeny hlasu, vrátane zachrípnutia alebo straty hlasu,

bolesť v hrdle,

ťažkosti s dýchaním,

výtok z nosa alebo upchaný nos a kýchanie (nádcha),

podráždenie oka (zápal očnej spojovky), ktoré sa prejavuje začervenaním a svrbením oka

a výtokom z oka,

kožnú vyrážku, ktorá sa môže olupovať a svrbieť (žihľavka),

na začiatku liečby sa Vám funkcia pľúc môže zhoršiť a môže sa Vám tvoriť viac hlienu

ako zvyčajne. Postupom času sa to zvyčajne zlepší.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Pulmozyme


Ampulky obsahujúce Pulmozyme uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C vo

vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Ampulku môžete použiť aj vtedy, keď ste ju vybrali z chladničky a počas krátkej doby

uchovávali pri vyššej teplote (z chladničky ju môžete vybrať iba raz a pri teplote do

30 °C uchovávať najviac 24 hodín).

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Pulmozyme po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na obale.

Nevyhadzujte žiadne nepoužité ampulky. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Nechajte si ich iba vtedy, ak Vám to odporučí Váš lekár.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Pulmozyme obsahuje


Liečivo v roztoku na rozprašovanie Pulmozyme je dornáza alfa. Je známa aj pod označením ľudská rekombinantná deoxyribonukleáza I alebo rhDNáza. Každých 2,5 ml tekutého lieku obsahuje 2 500 jednotiek (2,5 mg) dornázy alfa.


Ďalšie zložky sú chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého a voda na injekciu.


Ako vyzerá Pulmozyme a obsah balenia


Roztok na rozprašovanie Pulmozyme sa dodáva v čírych, plastových ampulkách. Ampulky obsahujú 2,5 ml tekutého lieku. Liek je číry a bezfarebný až svetlo žltkastý.


Pulmozyme sa dodáva v škatuliach s obsahom 6, alebo 30 ampuliek. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Roche Slovensko, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2011


4Pulmozyme

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/03443


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Pulmozyme®

2 500 U/2,5 ml

Roztok na rozprašovanie


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá ampulka obsahuje 2 500 U (zodpovedá 2,5 mg) dornázy alfa* v 2,5 ml, čo zodpovedá 1 000 U/ml alebo 1 mg/ml**.


*fosforylovaná, glykozylovaná ľudská proteínová deoxyribonukleáza 1 získaná rekombinantnou DNA technológiou z ovariálnych buniek čínskeho škrečka línie CHO A14.16‑1 MSB #757.


**1 Genentech jednotka/ml = 1 µg/ml


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Roztok na rozprašovanie

Číry bezfarebný až svetlo žltkastý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liek je indikovaný na zlepšenie funkcie pľúc u pacientov s cystickou fibrózou starších ako 5 rokov s vitálnou kapacitou pľúc (FVC) viac ako 40 % predpokladanej hodnoty.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


2,5 mg (čo zodpovedá 2 500 U) deoxyribonukleázy 1 inhalovať raz denne. Inhaluje sa neriedený obsah jednej ampulky (2,5 ml roztoku) pomocou odporúčaného striekacieho rozprašovača/ kompresorového systému (pozri časť 6.6).


Niektorí pacienti nad 21 rokov môžu vyžadovať dve dávky denne.


Optimálny účinok sa u väčšiny pacientov dosiahne pri každodennej pravidelnej inhalácii. Štúdie, v ktorých sa Pulmozyme podával prerušovane, ukázali, že po prerušení liečby zlepšenie funkcie pľúc vymizlo. Pacientom sa má odporúčať, aby liek užívali každý deň bez prerušenia.


Pacienti majú pokračovať v pravidelnej starostlivosti o zdravie, vrátane štandardných postupov hrudnej fyzioterapie.


Podávanie lieku môže bezpečne pokračovať aj u pacientov počas infekčného ochorenia dýchacích ciest.


Bezpečnosť a účinnosť liečby zatiaľ nebola preukázaná u pacientov mladších ako 5 rokov alebo u pacientov s vitálnou kapacitou pľúc nižšou ako 40 %.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Žiadne


4.5 Liekové a iné interakcie


Pulmozyme sa môže účinne a bezpečne kombinovať so štandardnými liekmi na cystickú fibrózu, napríklad s antibiotikami, bronchodilatanciami, tráviacimi enzýmami, vitamínmi, inhalačnými a systémovými kortikosteroidmi a analgetikami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť dornázy alfa nebola stanovená u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame ani nepriame škodlivé účinky na graviditu alebo embryofetálny vývoj (pozri časť 5.3). Pri predpisovaní dornázy alfa gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Laktácia

Keď sa dornáza alfa podáva ľuďom podľa odporúčaného dávkovania, pozoruje sa minimálna systémová absorpcia; preto sa v materskom mlieku neočakávajú merateľné koncentrácie dornázy alfa. Napriek tomu je pri podávaní dornázy alfa dojčiacim ženám potrebná opatrnosť (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pulmozyme nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Údaje o nežiaducich účinkoch pochádzajú z klinických štúdií a zo sledovania podávania Pulmozyme v odporúčaných dávkach po jeho uvedení na trh.


Nežiaduce reakcie pripisovanéPulmozyme sú zriedkavé (1/1000). Vo väčšine prípadov boli nežiaduce reakcie mierne a dočasné a nevyžadovali zmenu dávkovania Pulmozyme.


Poruchy oka:

Konjunktivitída.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Dysfónia, dušnosť, faryngitída, laryngitída, rinitída (všetky neinfekčného pôvodu).


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Dyspepsia.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Vyrážky, urtikária.


Celkové poruchy:

Bolesť v hrudníku (pleuritická/nekardiálna), horúčka.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Znížené hodnoty funkčných pľúcnych testov.


Pacienti, u ktorých sa vyskytli nežiaduce účinky časté pri cystickej fibróze, zvyčajne mohli bezpečne pokračovať v používaní Pulmozyme, čo bolo potvrdené vysokým percentom pacientov, ktorí klinickú štúdiu dokončili.


V klinických skúškach sa u niekoľkých pacientov vyskytli nežiaduce účinky, ktoré viedli k ukončeniu liečby dornázou alfa a ich pomer bol podobný ako v skupine s placebom (2 %) tak i v skupine s dornázou alfa (3 %).


Na začiatku liečby dornázou alfa, tak ako v prípade akéhokoľvek aerosólu, sa funkcia pľúc môže zhoršiť a môže sa zvýšiť vykašliavanie hlienu.


U menej než 5 % pacientov liečených dornázou alfa sa vytvorili protilátky proti dornáze alfa, pričom u žiadneho z týchto pacientov sa nevytvorili protilátky IgE proti dornáze alfa. Napriek tvorbe protilátok proti dornáze alfa testy dokázali zlepšenie funkcie pľúc.


4.9 Predávkovanie


Vplyv predávkovania liekom Pulmozyme nebolo stanovené. Pacienti s cystickou fibrózou inhalovali až 20 mg Pulmozyme dvakrát denne (16 ‑ násobok odporúčanej dennej dávky) počas 6 dní a 10 mg dvakrát denne (8 ‑ násobok odporúčanej dávky) prerušovane (2 týždne liečba/2 týždne bez liečby) počas 168 dní. Šiestim dospelým pacientom bez cystickej fibrózy sa podala dornáza alfa v jednorazovej intravenóznej dávke 125 µg/kg, po ktorej o 7 dní neskôr nasledovala dávka 125 µg/kg podávaná subkutánne počas dvoch, po sebe idúcich 5 ‑ dňových období, pričom sa nezistili ani neutralizujúce protilátky proti DNáze, ani zmena sérových protilátok proti dvojreťazcovej DNA. Všetky tieto dávky boli dobre tolerované.


Systémová toxicita Pulmozyme sa nepozorovala a ani sa neočakáva, a to kvôli nízkej absorpcii a krátkemu sérovému polčasu dornázy alfa. Systémová liečba predávkovania preto pravdepodobne nie je nutná (pozri časť 5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: expektorans, mukolytikum, ATC kód: R05CB13


Ľudská rekombinantná DN-áza je geneticky vytvorená verzia prirodzene sa vyskytujúceho ľudského enzýmu, ktorý štiepi extracelulárnu DNA.


Retencia viskózneho hnisavého sekrétu v dýchacích cestách prispieva k zníženiu funkcie pľúc a k zhoršeniu infekcií. Hnisavé sekréty obsahujú veľmi vysoké koncentrácie extracelulárnej DNA, viskózneho polyaniónu uvoľňovaného degenerujúcimi leukocytmi, ktoré sa hromadia ako odpoveď na infekciu. In vitrodornáza alfa hydrolyzuje DNA v spúte a významne znižuje viskóznu elasticitu spúta pri cystickej fibróze.


Výsledky z klinických štúdií


Pacienti starší ako 5 rokov s FVC nad 40 % predpokladanej hodnoty

Účinnosť a bezpečnosť sa stanovovala v dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdie (Z0342/Z0343), v ktorej pacienti dostávali 2,5 mg Pulmozyme raz alebo dvakrát denne počas 24 týždňov. Pulmozyme znížil relatívne riziko exacerbácií v dýchacej sústave o 27 % pri podávaní raz denne a o 29 % pri podávaní dvakrát denne. Subanalýza údajov naznačuje, že účinnosť Pulmozyme na exacerbáciu v dýchacej sústave u starších pacientov (21 rokov) môže byť nižšia, než u mladších pacientov, a že u starších pacientov môže byť potrebné dávkovanie dvakrát denne. Zníženie rizika respiračných exacerbácií pozorovaných u pacientov liečených Pulmozyme pretrvávalo v priebehu štúdie a neodpovedalo zlepšeniu hodnoty FEV1 v priebehu úvodných dvoch týždňoch liečby.


V priebehu 8 dní od začiatku liečbyPulmozyme vzrástla priemerná hodnota FEV1 od východiskovej hodnoty o 7,9 % u pacientov liečených raz denne a o 9,0 % u pacientov liečených dvakrát denne. Celková priemerná hodnota FEV1 pozorovaná v priebehu 6 – mesačnej liečby vzrástla o 5,8 % pri dávkach podávaných raz denne a o 5,6 % pri dávkach podávaných dvakrát denne v porovnaní s východiskovými hodnotami. Pacienti, ktorí dostávali placebo, nevykazovali významné priemerné zmeny pri testovaní funkcií pľúc.


Pacienti vo veku 6-10 rokov s FVC nad 85 % predpokladanej hodnoty

Štúdie Z0713g/M60010 boli placebom kontrolované, dvojito zaslepené štúdie na stanovenie účinnosti Pulmozyme na pľúcne funkcie u pacientov s minimálnym dôkazom pľúcneho poškodenia definovaného pomocou FVC 85 %. Po 2 rokoch liečby dávkou 2,5 mg raz denne bol prospech liečby pozorovaný u FEV1 pacientov liečených Pulmozyme v porovnaní s pacientami liečenými placebom 3,2 ± 1,2 % predpokladanej hodnoty (p = 0,006). Vzostup FEV1 sa pozoroval do 48 týždňov liečby; po 2 rokoch si pacienti liečení Pulmozyme zachovali hodnotu FEV1 ako na začiatku liečby, zatiaľ čo u pacientov v kontrolnej skupine došlo k priemernému poklesu od začiatku liečby.

V tejto populácii bol väčší prínos v hodnotách FEF25 - 75 (7,9 ± 2,3, p = 0,008) zaznamenaný u pacientov liečených Pulmozymeoproti placebu, zatiaľ čo rozdiel v hodnotách FVC (0,7 ±1,0, p = 0,51) nebol významný.

Riziko exacerbácií v dýchacej sústave sa znížilo o 34 % u pacientov liečených Pulmozyme(p = 0,048). Subanalýza nepreukázala žiadnu koreláciu medzi touto odpoveďou a zmenou FEV1 za 4 týždne.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

V inhalačných štúdiách u potkanov a primátov (okrem človeka) bola pozorovaná nízka systémová absorpcia dornázy alfa (menej ako 15 % u potkanov; menej ako 2 % u opíc). Na základe týchto výsledkov dornáza alfa podávaná pacientom inhaláciou aerosólu vykazuje nízku systémovú expozíciu.


Absorpcia dornázy alfa z gastrointestinálneho traktu po perorálnom podaní potkanom je zanedbateľná.


DNáza je za normálnych okolností prítomná v ľudskom sére. Inhalácia do 40 mg dornázy alfa počas 6 dní neviedla k významnému zvýšeniu koncentrácie sérovej DNázy oproti normálnym hodnotám endogénnych hladín. Nepozorovalo sa zvýšenie koncentrácie sérovej DNázy viac ako 10 ng/ml. Pri podávaní 2 500 U (2,5 mg) dornázy alfa dvakrát denne počas 24 týždňov sa priemerné koncentrácie sérovej DNázy neodlišovali od priemernej hodnoty pred liečbou 3,5 ± 0,1 ng/ml, čo naznačuje nízku systémovú absorpciu alebo akumuláciu.


Distribúcia

Štúdie na potkanoch a opiciach ukázali, že dornáza alfa po intravenóznej aplikácii rýchle mizne zo séra. Počiatočný distribučný objem bol v týchto štúdiách podobný objemu v sére.


Inhalácia 2 500 U (2,5 mg) dornázy alfa viedla u pacientov s cystickou fibrózou k priemernej koncentrácii dornázy alfa v spúte približne 3 μg/ml do 15 minút. Koncentrácie dornázy alfa v spúte po inhalácii rýchlo klesajú.


Metabolizmus

Dornáza alfa je zrejme metabolizovaná proteázami, ktoré sú prítomné v biologických tekutinách.


Eliminácia

Štúdie s intravenóznym podávaním vykonané u ľudí ukazujú, že polčas eliminácie zo séra zodpovedá 3 ‑ 4 hodinám. Štúdie na potkanoch a opiciach tiež preukázali, že rhDNáza sa po intravenóznom podaní rýchle vylučuje zo séra. Štúdie na potkanoch ukázali, že po aplikácii látky vo forme aerosólu je eliminačný polčas dornázy alfa z pľúc 11 hodín. U ľudí klesli hladiny DNázy v hliene do dvoch hodín pod polovicu hodnoty hladín zistených tesne po podaní, ale účinky na reológiu hlienu pretrvávali viac než 12 hodín.


Farmakokinetické údaje o veľmi mladých a starých zvieratách nie sú dostupné.


Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov

Pulmozyme sa hodnotil v otvorenej, 2 ‑ týždňovej štúdii u pacientov s cystickou fibrózou vo veku od 3 mesiacov do 9 rokov. Pulmozyme, v dávke 2,5 mg aplikovanej inhalačne, sa podával denne 98 pacientom vo veku od 3 mesiacov do 9 rokov (65 z nich bolo vo veku od 3 mesiacov do < 5 rokov a 33 bolo vo veku od 5 do 9 rokov) a bronchoalveolárnou lavážou (BAL) sa vzorka tekutiny odobrala do 90 minút od podania prvej dávky. Rozprašovač určený na opakované použitie Pari Baby (pri ktorom sa namiesto náustka používa tvárová maska) sa počas celej doby liečby využíval u pacientov, ktorí nedokázali preukázať schopnosť vdychovať alebo vydychovať ústami (54/65, 83 % mladších a 2/23, 6 % starších pacientov). Koncentrácie DNázy za použitia BAL boli zistiteľné u všetkých pacientov, ale ich hodnoty boli v širokom rozmedzí od 0,007 do 1,8 μg/ml. Počas v priemere 14 dní expozície sa koncentrácie DNázy v sére (priemerná ± štandardná odchýlka) zvýšili o 1,3 ± 1,3 ng/ml vo vekovej skupine od 3 mesiacov do 5 rokov a o 0,8 ± 1,2 ng/ml vo vekovej skupine od 5 do 9 rokov. Súvislosť medzi BAL alebo koncentráciou DNázy v sére a nežiaducimi účinkami a klinickými výsledkami nie je známa.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V štúdii uskutočnenej u dojčiacich opíc cynomolgus intravenózne podávanie vysokých dávok dornázy alfa (100 μg/kg formou bolusu a následne 80 μg/kg/hodinu počas 6 hodín) viedlo k nízkym koncentráciám (< 0,1 % koncentrácie v sére brezivých opíc cynomolgus) v materskom mlieku.


V štvortýždňovej inhalačnej štúdii toxicity sa 22 dní po pôrode začali nedospelým potkanom podávať do LRT (dolných dýchacích ciest) dávky 0, 51, 102 a 260 μg/kg/deň. Dornáza alfa bola dobre tolerovaná a v dýchacích cestách sa nezistili žiadne lézie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Dihydrát chloridu vápenatého

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Pulmozyme je nepufrovaný vodný roztok a nemá sa riediť ani miešať v nádobke rozprašovača s inými liekmi alebo roztokmi. Miešanie tohto roztoku by mohlo viesť k nežiaducim štrukturálnym a/alebo funkčným zmenám v lieku Pulmozyme alebo v pridanej látke.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C ‑ 8 °C).

Uchovávajte ampulku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Jednorazové krátke vystavenie zvýšenej teplote (do 30 °C, najviac 24 hodín) neovplyvní stabilitu lieku.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Pulmozyme sa dodáva v jednorazových plastových ampulkách z polyetylénu nízkej denzity. Objem každej ampulky je 2,6 0,1 ml. Každá ampulka Pulmozyme naplní komoru rozprašovača objemom 2,5 ml.


Veľkosť balenia: 6 x 2,5 ml

30 x 2,5 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Obsah jednej 2,5 mg (2 500 U) jednorazovej ampulky Pulmozyme obsahujúcej sterilný inhalačný roztok sa inhaluje raz denne pomocou odporúčaného striekacieho rozprašovača.


 • Pulmozyme sa nesmie v rozprašovači miešať s inými liekmi ani roztokmi (pozri časť 6.2).


 • Celý obsah jednorazovej ampulky sa vloží do nádobky striekacieho rozprašovača/kompresorového systému, napr. Hudson T Up-draft II/Pulmo-Aide, Airlife Mistry/Pulmo-Aide, prispôsobeného Respirgard/Pulmo-Aide alebo Acron II/Pulmo-Aide.


 • Pulmozyme sa môže použiť aj pomocou striekacieho rozprašovača s kompresorom na opakované použitie, napr. Pari LL/Inhalierboy, Pari LC/Inhalierboy alebo Master, Aiolos/2Aiolos, Side Stream/CR50 alebo MobilAire alebo Porta-Neb.


 • Ultrazvukové rozprašovače nie sú pre aplikáciu Pulmozyme vhodné, pretože môžu inaktivovať Pulmozyme alebo môžu mať neprijateľné aerosólové dávkovacie charakteristiky.


 • Treba dodržiavať pokyny výrobcu na použitie a udržiavanie rozprašovača a kompresora.


 • Kontrola aerosólu nie je potrebná.


 • Ampulky Pulmozyme sú len na jedno použitie. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


52/0392/97-S


9. DÁTUM prvej registrácie/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.09.1997

Dátum posledného predĺženia registrácie 30.09.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2011


7Pulmozyme