+ ipil.sk

Pylotrix 5 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Pylotrix 5 mg

filmom obalené tablety

levocetirizíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciupredtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

  • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Pylotrix 5 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pylotrix 5 mg

3. Ako užívať Pylotrix 5 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Pylotrix 5 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Pylotrix 5 mg a na čo sa používa


Levocetirizíniumchlorid je liečivom v Pylotrixe.

Pylotrix 5 mg je antialergikum.

Používa sa na liečbu príznakov ochorenia (symptómov) spojených s:

  • alergickou nádchou (vrátane pretrvávajúcej alergickej nádchy);

  • žihľavkovou vyrážkou (urtikária).

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte sa obrátiť nalekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pylotrix 5 mg


Neužívajte Pylotrix 5 mg

- ak ste alergický na levocetirizíniumchloridalebo na iné antihistaminikum alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak máte závažné poškodenie funkcie obličiek (závažné zlyhanie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min)


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Pylotrix 5 mg.

Pylotrix 5 mg sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov, pretože filmom obalené tablety neumožňujú úpravu dávky.


Ak je pravdepodobné, že nebudete môcť vyprázdniť močový mechúr (pri stavoch, ako je poranenie miechy alebo zväčšenej prostaty), obráťte sa na svojho lekára.


Iné lieky a Pylotrix 5 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pylotrix 5 mg a jedlo a nápoje

Opatrnosť sa odporúča, ak sa Pylotrix užíva v tom istom čase ako alkohol.

U citlivých pacientov môže súbežné užívanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných centrálne pôsobiacich liečiv ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí pacienti, ktorí sa liečia levocetirizínom, môžu pociťovať ospalosť/spavosť, únavu a vyčerpanosť. Ak plánujete viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, odporúča sa vám najprv počkať a zistiť vašu reakciu na liek. Špeciálne testy však neodhalili zníženie psychickej pozornosti, schopnosti reagovať alebo schopnosti viesť vozidlá u zdravých testovaných osôb po užití levocetirizínu v odporúčanej dávke.


3. Ako užívať Pylotrix 5 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka pre dospelých a deti od 6 rokov je jedna tableta denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek majú užívať nižšiu dávku podľa závažnosti ochorenia obličiek. Dávku určí váš lekár.


Pacienti, ktorí majú iba poruchu funkcie pečene, majú užívať zvyčajnú predpísanú dávku. Pacienti, ktorí majú poruchu funkciu pečene aj obličiek, majú užívať nižšiu dávku v závislosti od závažnosti ochorenia obličiek a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.


Pylotrix sa neodporúča pre deti do 6 rokov.

Tablety sa prehĺtajú celé, zapíjajú vodou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užijete viac Pylotrixu 5 mg, ako máte

U dospelých môže značné predávkovanie spôsobiť ospalosť. U detí sa môže na začiatku prejaviť

rozrušenie a nepokoj, následne ospalosť.

Ak sa nazdávate, že ste užili nadmernú dávku Pylotrixu, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, čo je potrebné urobiť.


Ak zabudnete užiť Pylotrix 5 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Iba vyčkajte na stanovený čas užívania nasledujúcej dávky a užite zvyčajnú dávku ako vám predpísal váš lekár.


Ak prestanete užívať Pylotrix 5 mg

Skoršie ukončenie liečby Pylotrixom ako je stanovené, nemá žiadne škodlivé účinky z toho hľadiska, že príznaky ochorenia sa môžu postupne znova začať prejavovať so závažnosťou, ktorá nie je vyššia ako pred liečbou Pylotrixom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Boli hlásené časté (môžu postihovať 1 až 10 užívateľov zo 100), prevažne mierne až stredne závažné vedľajšie účinky, ako je sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a ospalosť/spavosť.

Menej časté (môžu postihovať 1 až 10 užívateľov z 1000) boli hlásené vedľajšie účinky ako je únava a bolesť brucha.


Hlásené boli tiež iné vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (frekvencia sanedá odhadnúť z dostupných údajov) ako je búšenie srdca, zrýchlená srdcová činnosť, záchvaty, mravčenie, závraty, synkopa (dočasná strata vedomia), tras, poruchy chuti (skreslené vnímanie chuti), pocit otáčania alebo pohybu, poruchy videnia, rozmazané videnie, bolestivé močenie alebo ťažkosti pri močení, neschopnosť úplne vyprázdniť močový mechúr, opuch, pruritus (svrbenie), vyrážka, žihľavka (opuch, začervenanie a svrbenie na koži), kožné vyrážky, dýchavičnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, bolesti svalov, agresívne alebo nervózne správanie, halucinácie, depresia, nespavosť, opakujúce sa myšlienky alebo posadnutosť samovraždou, zápal pečene, zmenené pečeňové funkcie, vracanie, zvýšenej chuti do jedla a nevoľnosť.


Pri prvých znakoch reakcie precitlivenosti ukončite užívanie Pylotrixu a kontaktujte svojho lekára. Príznaky reakcie precitlivenosti môžu zahŕňať: opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním (pocit zvierania na hrudníku alebo sipot), žihľavku, náhly pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktorý môže byť fatálny (smrteľný).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Pylotrix 5 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Pylotrix 5 mg obsahuje


- Liečivo je levocetirizíniumchlorid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizíniumchloridu.

- Ďalšie zložky sú: sodná soľ karboxymetylcelulózy (E 468), mikrokryštalická celulóza (M 102) (E 460), oxid kremičitý, bezvodý (E 551), magnéziumstearát (E 572), opadry biela (03K58884) (obsahuje hypromelózu 6 cps (E 464), oxid titaničitý (E 171), triacetín(E 1518)).


Ako vyzerá Pylotrix 5 mg a obsah balenia


Pylotrix 5 mg filmom obalené sú biele až takmer biele, oválne, filmom obalené tablety, 2,90 mm až 3,50 mm hrubé; 7,8 mm až 8,2 mm a 4,3 mm až 4,7 mm široké, hladké po oboch stranách.


Dodávajú sa v: OPA/Al/PVC-Al blistroch, balené v papierovej škatuľke.


Veľkosť balenia:

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.,

Jankovcova 1569/2c, Praha 7

Česká republika


Výrobca

Pharmadox Healthcare Ltd,

KW 20A – Kordin Industrial Park – Paola, PLA 3000,

Malta


ICN Polfa Rzeszów S.A.,

Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów,

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Pylotrix 5 mgфилмирани таблетки

Česká republika: Pylotrix 5 mg potahované tablety

Maďarsko: Pylotrix 5 mg filmtabletta

Portugalsko: Levocetirizina PharmaSwiss

Rumunsko: Pylotrix5 mg comprimate filmate

Slovenská republika: Pylotrix 5 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2013.


4

Pylotrix 5 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Pylotrix 5 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizíniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biele až takmer biele, oválne, filmom obalené tablety, 2,90 mm až 3,50 mm hrubé; 7,8 mm až

8,2 mm a 4,3 mm až 4,7 mm široké, hladké po oboch stranách.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba alergickej nádchy (vrátane perzistujúcej alergickej nádchy) a urtikárie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


Starší pacienti:

U starších pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri nižšie Pacienti s poruchou funkcie obličiek).


Deti a dospievajúci

Deti vo veku 6 až 12 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


U detí vo veku od 2 do 6 rokov nie je možná žiadna úprava dávkovania s liekovou formou filmom obalené tablety. Odporúča sa používať pediatrickú liekovú formu levocetirizínu.


Vzhľadom na nedostatok informácií sa podávanie levocetirizínu u detí do 2 rokov (dojčatá a batoľatá) neodporúča.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Intervaly podávania sa musia prispôsobiť individuálne podľa funkcie obličiek. Úpravu dávkovania možno určiť pomocou nasledovnej tabuľky. Na použitie tejto dávkovacej tabuľky je potrebné stanovenie klírensu kreatinínu pacienta (CLcr) v ml/min. CLcr (ml/min) možno vypočítať na základe sérového kreatinínu (mg/dl) pomocou nasledovného vzorca:


[140 − vek (roky) x hmotnosť (kg) (x 0,85 pre ženy)

72 x kreatinín v sére (mg/dl)


Úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek:


Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna

≥80

1 tableta jedenkrát denne

Mierna

50 – 79

1 tableta jedenkrát denne

Stredne závažná

30 – 49

1 tableta každé 2 dni

Závažná

< 30

1 tableta každé 3 dni

Konečné štádium ochorenia obličiek – pacienti na dialýze

< 10-

kontraindikované


U detí a dospievajúcich s poruchou funkcie obličiek sa dávka má upraviť individuálne so

zohľadnením renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti. U detí s poruchou funkcie obličiek nie sú žiadne špecifické údaje.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

U pacientov len s poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky. U pacientov s poruchou funkcie pečene a poruchou funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri vyššie Pacienti s poruchou funkcie obličiek).


Dĺžka užívania:

Intermitentná alergická rinitída (príznaky < 4 dni/týždeň alebo kratšie ako 4 týždne) sa má liečiť podľa ochorenia a jeho anamnézy; možno ju ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia príznaky. V prípade perzistentnej alergickej rinitídy (príznaky > 4 dni/týždeň a dlhšie ako 4 týždne) možno naplánovať kontinuálnu liečbu pacienta počas obdobia expozície alergénmi. V súčasnosti sú dostupné klinické skúsenosti s podávaním 5 mg levocetirizínu vo forme filmom obalených tabliet počas 6 mesiacov liečby. Pri chronickej urtikárii a chronickej alergickej nádche sú dostupné jednoročné klinické skúsenosti s racemátom.


Spôsob podávania

Filmom obalená tableta sa musí užívať perorálne, prehltnúť celá s tekutinou a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Odporúča sa užiť dennú dávku naraz.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, na iné piperazínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Pacienti so závažným poškodením obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie filmom obalenej tablety sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, pretože táto lieková forma neumožňuje vhodnú úpravu dávky. Odporúča sa užívať pediatrickú liekovú formu levocetirizínu.


Opatrnosť sa odporúča pri požívaní alkoholu (pozri Liekové a iné interakcie).


Opatrnosť je potrebná u pacientov s predispozíciou k retencii moču (napr. miechové lézie, hyperplázia prostaty), pretože levocetirizín môže zvýšiť riziko retencie moču.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s levocetirizínom (vrátane štúdií s CYP3A4 induktormi); štúdie s racemátom cetirizínu preukázali, že sa nevyskytujú žiadne klinicky významné nežiaduce interakcie (s antipyrínom, pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom, azitromycínom, glipizidom a diazepamom). V štúdii s opakovanými dávkami teofylínu (400 mg raz denne) sa pozoroval malý pokles klírensu cetirizínu (16 %), zatiaľ čo sa dostupnosť teofylínu so súbežným podávaním s cetirizínom nezmenila.

V štúdii s opakovanými dávkamiritonaviru (600 mg dvakrát denne) a cetirizínu (10 mg denne), rozsah expozície cetirizínu sa zvýšil asi o 40 %, zatiaľ čo dostupnosť ritonaviru so súbežným podávaním s cetirizínombola mierne pozmenená (-11 %).


Rozsah absorpcie levocetirizínu nie je znížený jedlom, znižuje sa však rýchlosť absorpcie.

U citlivých pacientov môže súbežné podávanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných antidepresív ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití levocetirizínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ako preventívne oparenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu Pylotrixu počas gravidity.


Laktácia

Predpokladá sa, že levocetirizín sa vylučuje do materského mlieka a vzhľadom na nedostatok údajov sa užívanie levocetirizínu počas dojčenia neodporúča, najmä pri dlhodobej liečbe.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Porovnávacie klinické štúdie neodhalili žiadne známky, že levocetirizín v odporúčanej dávke oslabuje psychickú pozornosť, reaktivitu alebo schopnosť viesť vozidlá. Avšak niektorí pacienti pri liečbe Pylotrixom môžu pociťovať ospalosť, únavu a asténiu. Preto pacienti, ktorí plánujú viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť svoju reakciu na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


V terapeutických štúdiách u žien a mužov vo veku od 12 do 71 rokov malo 15,1 % pacientov v skupine s 5 mg levocetirizínu minimálne jednu nežiaducu reakciu v porovnaní s 11,3 % v skupine s placebom. 91,6 % týchto nežiaducich reakcií bolo miernych až stredne závažných.

V terapeutických skúšaniach bolo 1 % (9/935) pacientov liečených 5 mg levocetirizínu a 1,8 % (14/771) pacientov liečených placebom vyradených zo štúdie kvôli nežiaducim účinkom.


Klinické terapeutické štúdie s levocetirizínom zahŕňali 935 jedincov, ktorí užívali odporúčanú dávku 5 mg denne. V tejto skupine sa zaznamenala nasledujúca incidencia nežiaducich účinkov lieku s frekvenciou 1 % alebo vyššou (časté: ≥ 1/100 až 1/10) po podaní 5 mg levocetirizínu alebo placeba:


Preferenčný termín

(WHOART)

Placebo

(n =771)

Levocetirizín 5 mg

(n = 935)

Bolesť hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

Ospalosť

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

Sucho v ústach

12 (1,6 %)

24 (2,6 %)

Únava

9 (1,2 %)

23 (2,5 %)


Bol pozorovaný ďalší menej častý výskyt nežiaducich účinkov (menej časté: ≥ 1/1 000 až <1/100) ako slabosť alebo bolesť brucha.

Výskyt sedatívnych nežiaducich účinkov ako je somnolencia, únava a slabosť bol častejší (8,1 %) u pacientov užívajúcich 5 mg levocetirizínu ako v skupine placeba (3,1 %).


Deti a dospievajúci

V dvoch placebom kontrolovaných štúdiách 159 detí vo veku 6 – 11 mesiacov a 1 – 6 rokov dostávalo levocetirizín v dávke 1,25 mg, resp. dvakrát 1,25 mg denne po dobu 2 týždňov. Výskyt nežiaducich účinkov bol hlásený v rozsahu 1 % alebo viac v placebo skupine alebo skupine užívajúcej levocetirizín.


Trieda orgánových systémov a terminológia

placebo (n=83)

levocetirizín (n=159)

Poruchy gastrointestinálneho traktuhnačka

0

3(1,9%)

vracanie

1(1,2%)

1(0,6%)

zápcha

0

2(1,3%)

Poruchy nervového systémusomnolencia

2(2,4%)

3(1,9%)

Psychické poruchyPoruchy spánku

0

2(1,3%)


V dvoch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách 243 detí vo veku 6 – 12 rokov dostávalo levocetirizín v dávke 5 mg denne v rozmedzí od menej ako 1 týždeň až po 13 týždňov. Výskyt nežiaducich účinkov bol hlásený v rozsahu 1 % alebo viac v placebo skupine alebo skupine užívajúcej levocetirizín.


terminológia

placebo (n=240)

levocetirizín 5 mg (n=243)

bolesť hlavy

5(2,1%)

2(0,8%)

somnolencia

1(0,4%)

7(2,9%)Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Nežiaduce účinky po uvedení lieku na trh sú zoradené podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie. Frekvencia je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).Trieda orgánových systémov

veľmi časté

časté

menej časté

zriedkavé

veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy imunitného systému


hypersenzitivita vrátane anafylaxie

Poruchy metabolizmu a výživy


zvýšená chuť do jedla

Psychické poruchy


agresivita, agitovanosť, halucinácie, depresia, nespavosť, samovražedné myšlienky

Poruchy nervového systému


kŕče, parestézia, závraty, synkopa, tras, poruchy chuti

Poruchy oka


poruchy videnia, rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu


vertigo

Poruchy ciev


palpitácie, tachykardia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu


nauzea, vracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest


hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


angioneurotický edém, lokalizované kožné erupcie, svrbenie, vyrážka, žihľavka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest


dyzúria, retencia moču

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšenie telesnej hmotnosti, abnormálne hodnoty pečeňových testov


4.9 Predávkovanie


a) Príznaky


Príznaky predávkovania u dospelých môžu zahŕňať ospalosť a u detí na začiatku agitovanosť a nepokoj a následne ospalosť.


b) Liečba predávkovania


Nie je známe žiadne špecifické antidotum levocetirizínu.

Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná liečba. Pri krátkom intervale od požitia je vhodné uskutočniť výplach žalúdka. Levocetirizín nie je účinne odstraňovaný hemodialýzou.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie, piperazínové deriváty, ATC kód: R06A E09


Levocetirizín, (R) enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1 - receptorov.


Väzbové štúdie dokázali, že levocetirizín má značnú afinitu na ľudské H1 -receptory (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizín má dvojnásobne vyššiu afinitu v porovnaní s cetirizínom (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1 - receptorov s polčasom 115 ± 38 min. Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín obsadenosť receptora na 90 % po 4 hodinách a na 57 % po 24 hodinách.

Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov dokázali, že levocetirizín má v polovičnej dávke porovnateľný účinok s cetirizínom ako na kožu, tak i v nose.


Farmakodynamická aktivita levocetirizínu sa študovala v randomizovaných, kontrolovaných štúdiách:


V štúdii porovnávajúcej účinky 5 mg levocetirizínu, 5 mg dezloratadínu a placeba na histamínom vyvolaný edém a sčervenanie bolo výsledkom liečby levocetirizínom významné zníženie tvorby edému a sčervenania, čo bolo najvýraznejšie počas prvých 12 hodín a pretrvávalo 24 hodín (p<0,001) v porovnaní s placebom a dezloratadínom.


Nástup pôsobenia 5 mg levocetirizínu pri kontrolovaných peľom indukovaných príznakoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných štúdiách v modeli allergen challenge chamber (expozičné komôrky alergénu).


In vitro štúdie (technika Boydenovych komôrok a tkanivových kultúr) ukázali, že levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendoteliálnu migráciu eozinofilov do kožných a pľúcnych buniek. Farmakodynamické experimentálne štúdie in vivo (metóda kožných komôrok) ukázali tri hlavné inhibičné účinky levocetirizínu 5 mg v prvých 6 hodinách peľom indukovanej reakcie, v porovnaní s placebom u 14 dospelých pacientov: inhibíciu uvoľnenia VCAM-1, moduláciu cievnej permeability a zníženie migrácie eozinofilov.


Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu boli dokázané v niekoľkých dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách uskutočnených u dospelých pacientov trpiacich sezónnou alergickou nádchou, chronickou alergickou nádchou alebo perzistentnou alergickou nádchou. Levocetirizín vykazoval v niektorých štúdiách významné zlepšenie príznakov alergickej nádchy, vrátane obštrukcie nosa.


6-mesačná klinická štúdia u 551 dospelých pacientov (vrátane 276 pacientov liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou nádchou (príznaky prítomné 4 dni v týždni najmenej 4 po sebe nasledujúce týždne) a so zvýšenou precitlivenosťou na roztoče z domáceho prachu a trávový peľ dokázala, že 5 mg levocetirizínu bolo klinicky i štatisticky významne účinnejšie ako placebo z hľadiska úľavy celkových príznakov alergickej nádchy počas celého trvania štúdie bez akejkoľvek tachyfylaxie. Počas celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšil kvalitu života pacientov.


Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u detských a dospievajúcich pacientov sa skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických štúdiách zahŕňajúcich pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou a chronickou alergickou nádchou. V oboch štúdiách levocetirizín významne zlepšil príznaky a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.


Klinická bezpečnosť bola u detí do 6 rokov stanovená v niekoľkých krátko alebo dlho trvajúcich terapeutických štúdiách:


- jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 29 detí vo veku 2 až 6 rokov s alergickou nádchou liečených levocetirizínom 1,25 mg dvakrát denne počas 4 týždňov

- jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 114 detí vo veku 1 až 5 rokov s alergickou nádchou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom 1,25 mg dvakrát počas 2 týždňov

- jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 45 detí vo veku 6 až 11 mesiacov s alergickou nádchou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom 1,25 mg raz denne počas 2 týždňov

- jedna dlhodobá (18 mesiacov) klinická štúdia, v ktorej bolo 255 jedincov vo veku 12 až 24 mesiacov s atopickou alergiou liečených levocetirizínom


Bezpečnostný profil bol u detí vo veku 1 až 5 rokov podobný ako u uvedených krátkodobých štúdiách.

V placebom kontrolovanej klinickej štúdií zahŕňajúcej 166 pacientov s chronickou idiopatickou žihľavkou, 85 pacientov bolo liečených placebom a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas šiestich týždňov. Liečba levocetirizínom znamenala významné zníženie závažnosti pruritu počas prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom. Levocetirizín mal tiež za následok rozsiahlejšie zlepšenie kvality života súvisiacej so zdravím hodnotenej podľa Dermatology Life Quality Index v porovnaní s placebom.


Chronická idiopatická urtikária sa skúmala ako model podmienok urtikárie. Keďže uvoľnenie histamínu je príčinným faktorom žihľavkových ochorení, predpokladá sa, že levocetirizín bude účinný pri poskytovaní zmiernenia príznakov aj pre iné stavy urtikárií popri chronickej idiopatickej urtikárii.


Vzťah farmakokinetiky k farmakodynamike:

Účinok na histamínom indukovanú kožnú reakciu nie je priamou funkciou plazmatických koncentrácií.


EKG neukázalo významné účinky levocetirizínu na QT interval.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika levocetirizínu je lineárna a nezávislá od dávky a času s nízkou variabilitou medzi jednotlivými subjektmi. Farmakokinetický profil je rovnaký po podaní samotného enantioméru alebo cetirizínu. V procese absorpcie a eliminácie nedochádza ku chirálnej inverzii.


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchlo a vo veľkom množstve absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 0,9 hodiny po podaní. Rovnovážny stav sa dosiahne za dva dni. Maximálne koncentrácie sú obvykle 270 ng/ml po jednorazovej 5 mg dávke a 308 ng/ml po podaní opakovanej dávky 5 mg jedenkrát denne. Rozsah absorpcie nie je závislý od dávky a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale maximálna koncentrácia je znížená a oneskorená.


Distribúcia

U ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa distribúcie do tkanív ani ohľadom prechodu levocetirizínu hematoencefalickou bariérou. U potkanov a psov sa najvyššie hladiny v tkanive pozorovali v pečeni a obličkách a najnižšie v CNS kompartmente.

90 % levocetirizínu sa viaže na plazmatické proteíny. Distribúcia levocetirizínu je obmedzená, pretože distribučný objem je 0,4 l/kg.


Biotransformácia

Rozsah metabolizmu levocetirizínu u ľudí je menej ako 14 % dávky a preto sa predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súbežným podávaním enzymatických inhibítorov sú zanedbateľné. Metabolická premena spočíva v aromatickej oxidácii, N- a O- dealkylácii a konjugácii s taurínom. Proces dealkylácie je primárne sprostredkovaný CYP 3A4, aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobné a/alebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizín v perorálnej dávke 5 mg neovplyvňoval pri dosiahnutých koncentráciách vyšších ako maximálna koncentrácia aktivitu CYP izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4.

Vzhľadom na nízky metabolizmus a nulový metabolický inhibičný potenciál je interakcia levocetirizínu s inými látkami alebo naopak nepravdepodobná.


Eliminácia

Plazmatický polčas u dospelých je 7,9 ± 1,9 hodiny. Priemerný zdanlivý celkový telesný klírens je 0,63 ml/min/kg. Najvýznamnejšia cesta vylučovania levocetirizínu a metabolitov je prostredníctvom moču, v priemernom množstve 85,4 % dávky. Vylučovanie stolicou predstavuje iba 12,9 % dávky. Levocetirizín sa teda vylučuje glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.


Porucha funkcie obličiek

Zdanlivý telesný klírens levocetirizínu má vzťah ku klírensu kreatinínu. Preto sa odporúča u pacientov so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie obličiek upraviť intervaly podávania levocetirizínu na základe klírensu kreatinínu. U pacientov s anúriou v konečnom štádiu obličkového zlyhania sa znižuje celkový telesný klírens približne o 80 % v porovnaní so zdravými jedincami. Množstvo levocetirizínu odstránené štandardnou 4-hodinovou hemodialýzou je <10 %.


Deti a dospievajúci

Údaje z pediatrickej farmakokinetickej štúdie po perorálnom podaní jednorazovej dávky 5 mg levocetirizínu u 14 detí vo veku 6 až 11 rokov, s telesnou hmotnosťou od 20 do 40 kg, ukazujú, že hodnoty Cmax a AUC sú asi 2-krát väčšie, ako je uvedené v prekríženej porovnávacej štúdii u zdravých dospelých jedincov. Priemerné Cmax bolo 450 ng/ml, ktoré sa objavilo v priemere po 1,2 hodín, normalizované podľa hmotnosti, celkový telesný klírens bol o 30 % vyšší a eliminačný polčas o 24 % kratší u detí a dospievajúcich ako u dospelých. Vyhradené farmakokinetické štúdie neboli vykonané u detí mladších ako 6 rokov. Retrospektívna populačná farmakokinetická analýza bola vykonaná u 324 osôb (181 detí vo veku 1 až 5 rokov, 18 detí vo veku 6 - 11 rokov a 124 dospelých vo veku 18 až 55 rokov), ktorí dostali jednorazové alebo opakované dávky levocetirizínu v rozmedzí od 1,25 mg až 30 mg. Z údajov získaných z tejto analýzy vyplynulo, že podanie 1,25 mg jedenkrát denne deťom vo veku 6 mesiacov až 5 rokov malo podobné plazmatické koncentrácie, ako u dospelých užívajúcich 5 mg jedenkrát denne.


Starší pacienti

U starších pacientov sú dostupné obmedzené farmakokinetické údaje. Pri opakovanom perorálnom podávaní 30 mg levocetirizínu jedenkrát denne po dobu 6 dní bol u 9 starších pacientov (65-74 rokov), celkový telesný klírens približne o 33 % nižší ako u mladších dospelých. Bolo preukázané, že dispozícia racemického cetirizínu je skôr závislá od funkcie obličiek, ako od veku. Toto zistenie by tiež mohlo byť použiteľné pre levocetirizín, keďže levocetirizín a cetirizín sa vylučujú prevažne močom. Preto sa dávka levocetirizínu u starších pacientov má upraviť podľa funkcie obličiek.


Pohlavie

Farmakokinetické výsledky u 77 pacientov (40 mužov, 37 žien), u ktorých bol hodnotený možný vplyv pohlavia. Polčas bol o niečo kratší u žien (7,08 ± 1,72 h) ako u mužov (8,62 ± 1,84 h), avšak perorálny klírens upravený na základe telesne hmotnosti u žien sa zdá byť porovnateľný (0,67 ± 0,16 ml/min/kg) ako u mužov (0,59 ± 0,12 ml/min/kg). Pre mužov a ženy s normálnou funkciou obličiek platia rovnaké denné dávky a dávkovacie intervaly.


Rasa

Vplyv rasy na levocetirizín nebol skúmaný. Levocetirizín sa primárne vylučuje obličkami a v klírense kreatinínu nie sú žiadne významné rasové rozdiely, neočakáva sa rozdiel farmakokinetických vlastností levocetirizínu u jednotlivých rás. V kinetike racemického cetirizínu neboli pozorované žiadne rozdiely súvisiace s rasou.


Porucha funkcie pečene

Farmakokinetika levocetirizínu sa u jedincov s poruchou funkcie pečene neskúmala. U pacientov s chronickými ochoreniami pečene (hepatocelulárne, cholestatická a biliárna cirhóza), ktorým bolo jednorazovo podané 10 alebo 20 mg racemickej zlúčeniny cetirizínu bol 50 % nárast polčasu spolu so 40 % znížením klírensu v porovnaní so zdravými jedincami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

sodná soľ karboxymetylcelulózy(E 468)

mikrokryštalická celulóza (M 102) (E 460)

oxid kremičitý, bezvodý (E 551)

magnéziumstearát (E 572)


Filmová vrstva:

opadry biela (03K58884) pozostáva zo:

hypromelóza 6 cps (E 464)

oxid titaničitý (E 171)

triacetín (E 1518)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/Al/PVC-Al blistre, balené v papierovej škatuľke.


Veľkosť balenia:

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 a 90 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.,

Jankovcova 1569/2c, Praha 7

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

24/0071/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.02.2013


  1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


august 201410

Pylotrix 5 mg