+ ipil.sk

QuarelinPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Quarelin®

tablety


sodná soľ metamizolu 400 mg, bezvodý kofeín 60 mg, drotaveríniumchlorid 40 mg


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Quarelin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Quarelin

3. Ako užívať Quarelin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quarelin

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čoje Quarelin a na čo sa používa


Quarelin sa používa na silnú alebo pretrvávajúcu bolesť alebo horúčku.

Quarelin je kombinovaný liek s analgetickým účinkom, jeho výhoda spočíva v kombinovanom pôsobení jednotlivých zložiek, čím umožňuje znížiť bežne odporúčané liečebné dávky v porovnaní s jednotlivo podávanými liečivami.

Sodná soľ metamizolu má analgetický (proti bolesti) a antipyretický (proti horúčke) účinok, kofeín má centrálne povzbudzujúci účinok a posilňujúci účinok na cievnu stenu, drotaveríniumchlorid odstraňuje kŕče hladkých svalov.


Metamizolje pyrazolonový derivát. Patrí k nenávykovým analgetikám. Má aj antipyretický a protizápalový účinok. Vylučuje sa močom.

Kofeínje metylxantínový derivát. Ako analeptikum má povzbudzujúci účinok na mozgovú kôru a na dýchacie centrá a centrá pre reguláciu činnosti ciev v predĺženej mieche, čím zvyšuje analgetický účinok. Pri podaní s liekmi proti horúčke, zmierňuje bolesť hlavy rozšírením mozgových ciev a znížením tlaku mozgovomiešneho moku.

Ľahko sa vstrebáva. Prechádza do materského mlieka.

Drotaverínje izochinolínový derivát, ktorý uvoľňuje kŕče hladkého svalstva.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quarelin


Neužívajte Quarelin

 • ak ste alergický na metamizol alebo iné pyrazolóny (napr. fenazón, propylfenazón) alebo na pyrazolidíny (napr. fenylbutazón, oxyfenbutazón), vrátane, napr. závažného poklesu bielych krviniek (agranulocytóza) v súvislosti s niektorou z týchto látok v minulosti alebo ak ste alergický na ostatné liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte znížený počet bielych krviniek (granulocytopéniu) (< 1,5 x 109 /l),

 • ak máte zhoršenú funkciu kostnej drene (napr. po liečbe cytostatikami) alebo ochorenie krvotvorného (hematopoetického) systému,

 • ak máte kŕče svalstva priedušiek (bronchospazmus) alebo iné rýchlo nastupujúce reakcie podobné alergii (napr. žihľavka, rinitída, angioedém) na analgetiká ako sú salicyláty, paracetamol, diklofenak, ibuprofén, indometacín, naproxén,

 • ak máte ťažké zlyhanie obličiek alebo pečene, ťažkú srdcovú nedostatočnosť,

 • ak máte určité metabolické ochorenia (akútna intermitentná hepatálna porfýria, vrodený deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy),

 • u detí a mladistvých,

 • ak ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Quarelin.


Agranulocytóza vyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto reakcie sú veľmi zriedkavé, môžu byť závažné a život ohrozujúce a môžu byť smrteľné. Nie sú závislé od dávky a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. Ak sa u vás prejaví niektorý z týchto znakov alebo príznakov, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou: horúčka, zimnica, bolesť hrdla, vredy v ústnej dutine, okamžite to musíte oznámiť svojmu lekárovi a ukončiť liečbu. V prípade neutropénie (<1,5 x 109neutrofilov/l) vám lekár ihneď ukončí liečbu, a skontroluje celkový krvný obraz a následne ho bude monitorovať, kým sa hodnoty nevrátia do normálu.


Pancytopénia: V prípade výskytu súčasného poklesu počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia) lekár ihneď preruší vašu liečbu a bude sledovať kompletný krvný obraz, pokiaľ sa vám neupraví na normálne hodnoty.

Ak sa u vás počas užívania lieku objavia znaky alebo príznaky naznačujúce nerovnováhu krvných zložiek, napr. malátnosť, infekcie, pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Anafylaktický šok: Tieto reakcie sa vyskytujú najmä u precitlivených pacientov. Ak ste astmatický alebo atopický (druh alergie) pacient, lekár bude sledovať vašu liečbu, pretože sa u vás vyžaduje zvýšená opatrnosť(pozri časť „Neužívajte Quarelin“).Závažné kožné reakcie:Ak sa u vás objavia nezvyčajné kožné reakcie, napr. postupujúca kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo postihnutím slizníc, ihneď kontaktujte svojho lekára. Môžu byť príznakom život ohrozujúcich ochorení Stevensov-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy. Váš lekár okamžite ukončí liečbu liekom.


Anafylaktické a anafylaktoidné (náhle, prudké alergické) reakcie:Zvlášť veľké riziko výskytu možných ťažkých anafylaktoidných reakcií na metamizol hrozí, ak máte nasledujúce stavy:

 • bronchiálna astma, najmä so sprievodným zápalom nosovej oblasti, prinosových dutín (polypózna rinosinusitída),

 • chronická kožná vyrážka spojená so svrbiacimi pupencami (chronická žihľavka),

 • neznášanlivosť alkoholu, ak napríklad reagujete aj na malé množstvá alkoholických nápojov kýchaním, slzením a výrazným sčervenaním tváre (tento stav môže poukazovať na syndróm predtým nediagnostikovanej alergickej astmy),

 • neznášanlivosť farbív (napr. tartrazín) alebo konzervačných prostriedkov (napr. benzoáty).


Ak patríte do uvedenej rizikovej skupiny, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako užijete Quarelin. Pri rozhodovaní o použití vhodnej liekovej formy Quarelinu lekár zváži vyššie riziko anafylaktických a anafylaktoidných reakcií pri podaní mimo tráviaceho traktu.


Pokles krvného tlaku:Quarelin môže spôsobiť v závislosti od dávky pokles krvného tlaku (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“), najmä ak sa podáva mimo tráviaceho traktu. Riziko výrazného poklesu tlaku je však vyššie, ak máte predchádzajúci znížený krvný tlak, objemovú stratu alebo odvodňovanie, nestabilný obeh, počiatočné zlyhanie obehu alebo vysokú horúčku. Lekár bude obzvlášť dôsledne sledovať vašu liečbu Quarelinom, pretože sa v takomto prípade vyžaduje zvýšená opatrnosť.Na zmenšenie vášho rizika hypotenznej reakcie lekár vykoná preventívne opatrenia.

Ak patríte medzi pacientov, u ktorých je nevyhnutné udržať uspokojivé hodnoty krvného tlaku, napríklad máte závažné ochorenie vencovitých tepien alebo závažné zúženie tepien zásobujúcich mozog, môžete Quarelin užiť len vtedy, ak je zabezpečené sledovanie funkcie krvného obehu.


Lieky na zmiernenie bolesti nesmiete užívať dlhodobo alebo vo vysokých dávkach, ak vám to priamo nenariadil lekár.


Iné lieky a Quarelin

Ak užívatealebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • pri liečbe cyklosporínom (liek na útlm činnosti imunitného systému) je potrebné sledovať hladiny cyklosporínu, vzhľadom na ich možné zníženie,

 • pri súčasnom podávaní s metotrexátom (liek na liečbu rakoviny) môže dôjsť k zvýšenému útlmu kostnej drene, najmä u starších ľudí, preto je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii,

 • kofeín zvyšuje sérové hladiny liekov odbúravajúcich sa v pečeni,

 • hladinu kofeínu v krvi zvyšuje cimetidín (liek na útlm tvorby žalúdočných štiav), antikoncepcia, ktorá sa užíva ústami, ciprofloxacín alebo enoxacín (lieky na liečbu niektorých infekcií), mexiletín (liek na liečbu porúch srdcového rytmu),

 • niektoré myorelaxanciá (lieky na uvoľnenie svalstva, napr. idrocilamid) blokujú biotransformáciu kofeínu, súčasné užívanie takýchto liekov je zakázané,

 • nikotín zvyšuje vylučovanie kofeínu,

 • kofeín zvyšuje vstrebávanie salicylátov,

 • účinok kofeínu zvyšuje disulfiram (liek na liečbu alkoholizmu) a etinylestradiol (liek na liečbu porúch menštruácie, antikoncepcia),

 • pri súčasnom podávaní s levodopou (liek na liečbu Parkinsonovej choroby) môže dôjsť k zoslabeniu antiparkinsonického účinku, zhoršeniu stuhnutosti a chvenia.


Quarelin a alkohol

Po súčasnom požití alkoholu je zvýšené riziko zhoršenia sústredenosti a schopnosti reagovať.


Tehotenstvo adojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.

Počas prvých troch mesiacov tehotenstva sa odporúča vyhnúť užívaniu Quarelinu. Medzi štvrtým a šiestym mesiacom sa smie podať len vtedy, ak jestvujú závažné medicínske dôvody. Počas posledných troch mesiacov tehotenstva sa nesmie podávať.

Neodporúča sa užívanie Quarelinu počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známe žiadne ovplyvnenie sústredenosti a schopnosti reagovať. Avšak pri vyššom dávkovaní alebo po požití alkoholu sa tieto schopnosti môžu zhoršiť, čo predstavuje riziko v situáciách, kedy sú zvlášť dôležité (napríklad vedenie vozidiel alebo obsluhovanie strojov).


3. Ako užívať Quarelin


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčanádávka pre dospelých je pol tablety až 1 tableta 2 až 3 - krát denne.

Maximálna denná dávka je 3 tablety.

Tabletu treba prehltnúť celú, zapiť dostatočným množstvom vody.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Ak užijete viac Quarelinu, ako máte

Po predávkovaní sa pozorovali nasledujúce reakcie: nevoľnosť, vracanie a bolesti brucha, zhoršenie obličkovej funkcie alebo akútne zlyhanie obličiek (napr. následkom intersticiálnej nefritídy), zriedkavejšie sa vyskytli centrálne nervové príznaky (závrat, spavosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku (niekedy prechádzajúci do šoku), ako aj poruchy srdcového rytmu (napr. tachykardia) a vedenia vzruchu, vrátane kompletnej blokády Tawarových ramienok (špecializovaný vodivý systém srdca) a zastavenia srdca, ktoré môžu byť smrteľné.

Špecifická protilátka metamizolu nie je známa. Ak došlo k predávkovaniu len pred krátkym časom, lekár sa môže pokúsiť o obmedzenie ďalšieho systémového vstrebávania účinnej látky takými opatreniami ako je výplach žalúdka alebo prostriedkami znižujúcimi vstrebávanie (napr. aktívne uhlie).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie

Zriedkavo sa môžu vyskytnúť anafylaktoidné alebo anafylaktické reakcie (ťažké život ohrozujúce alergické reakcie), ktoré môžu mať ťažký priebeh a môžu byť život ohrozujúce, niekedy smrteľné. Obvykle sa takéto reakcie prejavia v priebehu prvej hodiny po podaní Quarelinu, môžu však nastať okamžite po podaní alebo až po niekoľkých hodinách.


Typické ľahšie formy alergických reakcií sa prejavujú príznakmi na koži alebo sliznici (ako napr. svrbenie, pálenie, sčervenanie, žihľavka, opuchy), sťaženým dýchaním (dyspnoe) a zriedkavejšie žalúdočno-črevnými ťažkosťami. Avšak tieto reakcie môžu prerásť do ťažších foriem so žihľavkou prejavujúcou sa na celom tele, závažným stavom prejavujúcim sa opuchom tváre, jazyka, hrdla alebo hrtanu (angioedém), kŕčom hladkého svalstva priedušiek (bronchospazmus), nepravidelnosťou srdcového rytmu (srdcová arytmia), poklesom krvného tlaku (niekedy spočiatku aj zvýšením krvného tlaku) a obehovým šokom.

U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom (alergická reakcia na lieky proti bolesti prejavujúca sa astmatickým záchvatom) sa neznášanlivosť prejavuje typicky vo forme astmatických záchvatov.


Iné kožné reakcie

Príležitostne sa môžu vyskytnúť kožné reakcie: fialové až tmavočervené pľuzgiere okrúhleho tvaru veľkosti mince až dlane (fixný liekový exantém); zriedkavo vyrážka, v ojedinelých prípadoch ťažké pľuzgierovité kožné reakcie, obvykle s postihnutím slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm alebo Leyllov syndróm) (pozri Upozornenia a opatrenia).


Srdcovocievny systém

Príležitostne môže nastať prechodný pokles krvného tlaku, ktorý býva iba zriedkavo kritický a nesprevádzajú ho iné príznaky anafylaktických alebo anafylaktoidných reakcií.


Krvný obraz

Môže sa vyskytnúť zníženie krvotvorby (aplastická anémia), pokles počtu až vymiznutie granulocytov z krvi (agranulocytóza) a pokles počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia), vrátane smrteľných následkov, zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia) alebo nedostatok krvných doštičiek (trombocytopénia). K typickým znakom a príznakom trombocytopénie patrí zvýšená náchylnosť na krvácanie, na koži a sliznicových membránach sa objavujú hnedočervené bodky podobné vpichom po špendlíkoch (petechie). Agranulocytóza sa prejavuje napr. zápalovými léziami v ústach, nose a hrdle, ako aj v oblasti pohlavných orgánov a konečníka, bolesťou hrdla a horúčkou (aj neočakávane pretrvávajúcou alebo opakovanou). U pacientov liečených antibiotikami však môžu byť typické znaky agranulocytózy minimálne. Rýchlosť sedimentácie veľmi stúpa, kým zdurenie lymfatických uzlín je iba mierne alebo úplne chýba.


Iné vedľajšie účinky

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytujú prechodné poruchy obličiek so znížením (oligúria) alebo zastavením tvorby moču (anúria) alebo akútne zlyhanie obličiek sprevádzané vylučovaním bielkovín močom (proteinúria). V ojedinelých prípadoch môže nastať zápal obličiek (intersticiálna nefritída).

Niekedy sa pozoruje červené sfarbenie moču s kyslým pH. Môže to byť spôsobené prítomnosťou metabolitu – kyseliny rubazónovej – s nízkou koncentráciou.


Ak zistíte akýkoľvek z nežiaducich účinkov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo akékoľvek iné nežiaduce účinky či neočakávané zmeny, poraďte sa s lekárom.


Pretože niektoré vedľajšie účinky (napr. ťažké alergické alebo kožné reakcie, závažné zmeny krvného obrazu) môžu za určitých okolností ohroziť život, je potrebné, aby ste informovali lekára ihneď, ako sa objavia náhle alebo vážne reakcie.


Vo veľkých dávkach môže kofeín spôsobiť podráždenie centrálnej nervovej sústavy a tráviaceho traktu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Quarelin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Quarelin obsahuje


- Liečivá sú sodná soľ metamizolu, bezvodý kofeín a drotaveríniumchlorid.

- Ďalšie zložky sú kukuricový škrob, mikrokryštalická celulóza, povidón, magnéziumstearát, mastenec.


Ako vyzerá Quarelin a obsah balenia


Tablety Quarelin sú bledožlté ploché so skosenými hranami a s deliacou ryhou na jednej strane.


Tablety Quarelin sú dostupné v balení po 10 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co., Ltd., 5 Lévai ut., Veresegyház, Maďarsko

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co., Ltd., 1-5 Tó ut., Budapešť, Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2013.

6Quarelin

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Quarelin


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 400 mg sodnej soli metamizolu, 60 mg bezvodého kofeínu a 40 mg drotaveríniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Bledožlté ploché tablety so skosenými hranami a s deliacou ryhou na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Silná alebo pretrvávajúca bolesť alebo horúčka.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Priemerná denná dávka pre dospelých je ½ -1 tableta 2 až 3 - krát denne.

Maximálna denná dávka je 3 tablety.

Tableta sa má prehltnúť celá, zapiť dostatočným množstvom vody.


4.3 Kontraindikácie


Quarelin sa nesmie podávať pacientom:

 • s precitlivenosťou na metamizol alebo iné pyrazolóny (napr. fenazón, propyfenazón) či pyrazolidíny (napr. fenylbutazón, oxyfenbutazón) a tiež napríklad s agranulocytózou v anamnéze spôsobenou niektorou z týchto látok,

 • s precitlivenosťou na ostatné liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • s granulocytopéniou (< 1,5 x 109 /l),

so zhoršenou funkciou kostnej drene (napr. po liečbe cytostatikami) alebo s ochoreniami krvotvorného systému,

so známym bronchospazmom alebo inými anafylaktoidnými reakciami (napr. urtikária, rinitída, angioedém) na analgetiká ako sú salicyláty, paracetamol, diklofenak, ibuprofén, indometacín, naproxén,

s ťažkým zlyhaním obličiek alebo pečene, s ťažkou srdcovou insuficienciou (syndróm nízkeho srdcového výdaja),

 • s akútnou intermitentnou hepatálnou porfýriou (riziko vyvolania záchvatu porfýrie),

 • s vrodeným deficitom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (riziko hemolýzy),

 • deťom (vek do 18 rokov). Použitie drotaverínu u detí nebolo v klinických štúdiách vyhodnotené.


Gravidita (pozri časť 4.6)

Laktácia (pozri časť 4.6)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vzhľadom na obsah metamizolu sa počas liečby týmto liekom zriedkavo môžu vyskytnúť život ohrozujúce nežiaduce účinky.


Agranulocytózavyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto reakcie sú veľmi zriedkavé, môžu byť závažné a život ohrozujúce a môžu byť fatálne. Nie sú závislé od dávky a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby.

Každému pacientovi musí byť odporučené ukončenie liečby a okamžite sa poradiť s lekárom, ak sa prejaví u neho niektorý z týchto znakov alebo príznakov, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou: horúčka, zimnica, bolesť hrdla, vredy v ústnej dutine. V prípade neutropénie (<1,5 x 109neutrofilov/l) sa liečba musí okamžite ukončiť a urgentne skontrolovať celkový krvný obraz a monitorovať, kým sa hodnoty nevrátia do normálu.


Pancytopénia: V prípade výskytu pancytopénie sa liečba musí ihneď prerušiť a musí sa sledovať kompletný krvný obraz, pokiaľ sa neupraví na normálne hodnoty.

Pacienti musia byť upozornení, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich počas užívania lieku objavia znaky alebo príznaky naznačujúce poruchy krvotvorby (napr. malátnosť, infekcie, pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť).


Anafylaktický šok: Tieto reakcie sa vyskytujú najmä u senzitívnych pacientov. Preto sa metamizol má predpisovať u astmatických a atopických pacientov s opatrnosťou (pozri časť 4.3).


Závažné kožné reakcie:V súvislosti s používaním metamizolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie - Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Ak sa objavia znaky alebo príznaky SJS alebo TEN (napr. progresívna kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo slizničnými léziami), liečba metamizolom sa musí ihneď prerušiť a nesmie sa v nej opätovne pokračovať. Pacienti musia byť poučení o znakoch a príznakoch a musia byť pozorne sledované ich kožné reakcie, obzvlášť počas prvých týždňov liečby.


Anafylaktické a anafylaktoidné reakcie:Zvlášť veľké riziko výskytu možných ťažkých anafylaktoidných reakcií na metamizol (pozri časť 4.3) je najmä u týchto pacientov:

pacienti s bronchiálnou astmou, najmä so sprievodnou polypóznou rinosinusitídou,

pacienti s chronickou žihľavkou,

pacienti s intoleranciou alkoholu ako sú pacienti, ktorí reagujú aj na malé množstvá alkoholických nápojov kýchaním, slzením a výrazným sčervenaním tváre. Intolerancia alkoholu môže byť ukazovateľom syndrómu predtým nediagnostikovanej alergickej astmy.

pacienti s intoleranciou farbív (napr. tartrazín) alebo konzervačných prostriedkov (napr. benzoátov).


Pred podaním Quarelinu treba spraviť podrobnú anamnézu. Pacientom, u ktorých sa zistí riziko anafylaktoidných reakcií, možno podať Quarelin len po starostlivom zvážení pomeru možného rizika a očakávaného prínosu. V tomto prípade sa pri podaní Quarelinu vyžaduje prísny lekársky dohľad a musia byť zabezpečené prostriedky na poskytnutie okamžitej pomoci v prípade ohrozenia pacienta.

Ojedinelé hypotenzné reakcie: Podanie Quarelinu môže spôsobiť ojedinelé hypotenzné reakcie (pozri tiež časť 4.8 Nežiaduce účinky). Tieto reakcie pravdepodobne závisia od dávky a častejšie sa vyskytujú pri parenterálnom podaní.

Ďalšie prípady, pri ktorých je zvýšené riziko závažných hypotenzných reakcií, sú:

 • u pacientov s predchádzajúcou hypotenziou, s objemovou stratou, s dehydratáciou, s nestabilným obehom alebo s počiatočným zlyhaním obehu.

 • u pacientov s vysokou horúčkou.


U týchto pacientov treba Quarelin indikovať zvlášť opatrne a ak je jeho podanie nevyhnutné, vyžaduje sa prísny lekársky dohľad. Preventívne opatrenia (stabilizácia obehu) znižujú riziko hypotenzných reakcií.


Pacientom, ktorí sa musia úplne vyvarovať poklesu krvného tlaku, ako aj pacientom so závažným ochorením koronárnych tepien alebo stenózou tepien zásobujúcich mozog, možno metamizol podať len pod prísnym sledovaním hemodynamických parametrov.


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo pečene sa odporúča vyhnúť sa podávaniu vysokých dávok, pretože rýchlosť eliminácie je u nich obmedzená.


U pacientov s precitlivenosťou (kožné lézie, pruritus) na iné látky (napr. prísady do jedla, konzervačné látky a kožušiny) sa pri užívaní Quarelinu vyžaduje zvýšená pozornosť.


Použitie drotaverínu u detí nebolo v klinických štúdiách vyhodnotené.


4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcie súvisiace s obsahom metamizolu:

Metamizol môže spôsobiť pokles sérovej hladiny cyklosporínu, preto ju pri súbežnom podávaní Quarelinu treba sledovať.

Súčasná liečba metamizolom a metotrexátom môže zvýšiť hematotoxicitu metotrexátu, najmä u starších pacientov. Preto je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii.


Interakcie súvisiace s obsahom kofeínu

 • kofeín zvyšuje krvné hladiny liekov, odbúravajúcich sa v pečeni,

 • kofeín zvyšuje absorpciu salicylátov,

 • hladinu kofeínu v krvi zvyšuje cimetidín, perorálne kontraceptíva, ciprofloxacín, enoxacín, mexiletín (inhibujú elimináciu alebo klírens kofeínu),

 • niektoré myorelaxanciá (idrocilamid) blokujú biotransformáciu kofeínu, súčasné užívanie takýchto liekov je zakázané,

 • nikotín zvyšuje vylučovanie kofeínu,

 • účinok kofeínu zvyšuje disulfiram a etinylestradiol.


Interakcie súvisiace s obsahom drotaverínu

Inhibítory fosfodiesterázy, napr. papaverín, znižujú antiparkinsonický účinok levodopy.

Drotaverín môže znížiť antiparkinsonický účinok levodopy, môže teda zhoršiť tremor a rigiditu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Metamizol

Metamizol prechádza placentárnou bariérou. Nejestvujú dôkazy, že metamizol poškodzuje plod: u potkanov a králikov metamizol nepreukázal teratogénne účinky a toxicita plodu sa pozorovala iba pri vysokých dávkach škodiacich matke. Avšak o používaní metamizolu v gravidite nie sú dostatočné klinické údaje.

Preto sa odporúča nepoužívať metamizol v prvom trimestri vôbec a v druhom trimestri len po dôkladnom lekárskom zvážení prínosu a rizika.

Počas posledného trimestra sa metamizol nesmie užívať. Hoci metamizol je len slabý blokátor syntézy prostaglandínov, jednako nemožno vylúčiť možnosť predčasného uzáveru ductus arteriosus, ako aj perinatálne komplikácie v dôsledku zníženej agregability trombocytov dieťaťa i matky.


Metabolity metamizolu sa vylučujú do materského mlieka. Počas prvých 48 hodín po podaní metamizolu preto matka nesmie dojčiť.


Drotaverín

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o gravidných pacientkach. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, ani na embryonálny/fetálny vývoj (pozri časť 5.3). No jednako, pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.

U zvierat sa vylučovanie drotaverínu do mlieka neskúmalo. Preto sa podávanie drotaverínu počas dojčenia neodporúča.

Quarelin sa nesmie užívať v gravidite a počas laktácie (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známe žiadne ovplyvnenie sústredenosti a reakčnej schopnosti. Avšak pri vyššom dávkovaní treba pre istotu zobrať do úvahy možnosť takého ovplyvnenia a vyhnúť sa obsluhovaniu strojov, vedeniu vozidiel alebo iným nebezpečným činnostiam. Platí to najmä po požití alkoholu.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky boli zoradené podľa tried orgánových systémov a frekvencie výskytu za použitia nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené pri samostatných zložkách lieku individuálne môžu byť potenciálnymi nežiaducimi účinkami pre liek Quarelin.


Nežiaduce účinky spojené s metamizolom


Poruchy imunitného systému

Metamizol môže spôsobiť anafylaktický šok, anafylaktoidné/anafylaktické reakcie, ktoré môžu mať ťažký priebeh a môžu byť život ohrozujúce, niekedy fatálne. Môžu nastať aj napriek tomu, že v minulosti užívanie Quarelinu nespôsobilo pacientovi žiadne komplikácie.

Takéto reakcie sa môžu rozvinúť okamžite po podaní metamizolu alebo v neskorších hodinách, avšak obvykle sa prejavia počas prvej hodiny po podaní.

Typické ľahšie anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie sa prejavujú kožnými a sliznicovými reakciami (ako napr. svrbenie, pálenie, sčervenanie, žihľavka, opuchy), dyspnoe a zriedkavejšie gastrointestinálnymi ťažkosťami.

Ľahšie reakcie môžu prerásť do ťažších foriem s generalizovanou urtikáriou, vážnym angioedémom (aj v oblasti hrtana), vážnym bronchospazmom, poruchami srdcového rytmu, poklesom krvného tlaku (niekedy spočiatku aj zvýšením krvného tlaku) a obehovým šokom.

U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom sa neznášanlivosť prejavuje typicky vo forme astmatických záchvatov.


Poruchy kože a podkožmého tkaniva

Okrem vyššie spomenutých kožných a sliznicových prejavov anafylaktoidných alebo anafylaktických reakcií sa môže príležitostne vyskytnúť fixný liekový exantém, zriedkavo vyrážky a v ojedinelých prípadoch aj Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev

Po podaní sa môžu príležitostne vyskytnúť ojedinelé prechodné hypotenzné reakcie (pravdepodobne sprostredkované farmakologicky a nesprevádzajú ich ďalšie príznaky anafylaktickej alebo anafylaktoidnej reakcie), v zriedkavých prípadoch sa takáto reakcia prejaví kritickým poklesom krvného tlaku.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Aplastická anémia, agranulocytóza a pancytopénia, vrátane fatálnych následkov, leukopénia a trombocytopénia. Tieto reakcie sú imunologického pôvodu. Môžu nastať aj napriek tomu, že Quarelin v minulosti nespôsobil pacientovi žiadne komplikácie.

Medzi typické príznaky agranulocytózy patria zápalové sliznicové lézie (napr. v oblasti úst, hrdla, anorekta a genitálu), bolesti hrdla, horúčka (vrátane nečakane pretrvávajúcej alebo rekurentnej horúčky). Pacienti užívajúci antibiotiká však môžu mať tieto príznaky minimálne. Sedimentácia krviniek je výrazne zrýchlená, zatiaľ čo lymfatické uzliny sú typicky len málo zväčšené alebo nie sú zväčšené vôbec.

K typickým príznakom trombocytopénie patrí zvýšená náchylnosť na krvácanie a krvné výrony na koži a sliznicových membránach.


Iné reakcie

Vo veľmi zriedkavých prípadoch, najmä u pacientov s renálnym ochorením v anamnéze, sa môže vyskytnúť akútne zhoršenie obličkovej funkcie (akútne zlyhanie obličiek), v niektorých prípadoch s oligúriou, anúriou alebo proteinúriou. V ojedinelých prípadoch môže nastať akútna intersticiálna nefritída.


Niekedy sa pozoruje červené sfarbenie moču s kyslým pH. Môže to byť spôsobené prítomnosťou metabolitu – kyseliny rubazónovej – s nízkou koncentráciou.

Nežiaduce účinky spojené s kofeínom


Vysoké dávky kofeínu (viac ako 250 mg/deň) môžu dráždiť CNS (vyčerpanosť, výbušnosť, nespavosť, psychomotorické podráždenie, nervozita). Môžu sa tiež objaviť gastrointestinálne poruchy.

Kofeín tiež zvyšuje srdcovú frekvenciu a silu kontrakcií.


Nežiaduce účinky spojené s drotaverínom


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Zriedkavé: nauzea, zápcha.


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: bolesti hlavy, vertigo a nespavosť.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zriedkavé: palpitácie, hypotenzia.


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: alergické reakcie (angioedém, urtikária, vyrážka, pruritus) (pozri časť 4.3).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Po akútnom predávkovaní sa pozorovala nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, zhoršenie obličkovej funkcie alebo akútne zlyhanie obličiek (napr. následkom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie centrálne nervové symptómy (závrat, spavosť, kóma, kŕče), pokles krvného tlaku (niekedy prechádzajúci do šoku), ako aj srdcová arytmia (napr. tachykardia) a poruchy vedenia vzruchu, vrátane kompletnej blokády Tawarových ramienok a zastavenia srdca, ktoré môžu byť fatálne.

Po veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie neškodného metabolitu (kyseliny rubazónovej) zapríčiniť červené sfarbenie moču.


Liečba predávkovania

Špecifické antidotum metamizolu nie je známe. Ak došlo k predávkovaniu len pred krátkym časom, možno sa pokúsiť o obmedzenie ďalšieho systémového vstrebávania prostriedkami primárnej detoxikácie (napr. výplach žalúdka) alebo prostriedkami znižujúcimi resorpciu (napr. aktívne uhlie). Hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) sa dá odstrániť hemodialýzou, hemofiltráciou, hemoperfúziou alebo plazmafiltráciou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kombinované analgetiká, ATC kód: N02BB52.


Quarelin je kombinovaný liek s analgetickým účinkom.

Metamizol (noraminofenazón, dipyrón) je pyrazolónový derivát so silným analgetickým, antipyretickým a protizápalovým účinkom. Účinkuje prostredníctvom inhibície syntézy prostanglandínov.


Kofeínje metylxantínový derivát. Ako analeptikum má povzbudzujúci účinok na mozgovú kôru a na dýchacie a vazomotorické centrá v predĺženej mieche, čím zvyšuje analgetický účinok. Je to silný kompetitívny inhibítor fosfodiesterázy, enzým zodpovedný za inaktiváciu cAMP. Zvýšené hladiny vnútrobunkového cAMP sa dokázali pri relaxácii hladkého svalstva a v inhibícii uvoľňovania histamínu zo žírnych buniek. Kofeín tiež zvyšuje prestup kalcia v sarkoplazmatickom retikule a kompetitívne blokuje receptory adenozínu. Zvyšuje účinok neopioidných analgetík.


Drotaveríniumchloridje izochinolínový derivát, ktorý spôsobuje spazmolytický účinok hladkého svalstva prostredníctvom inhibície enzýmu fosfodiesterázy IV (PDE IV). Výsledkom inhibície enzýmu PDE IV je zvýšená koncentrácia cAMP, ktorá prostredníctvom inaktivácie myozínkinázy vedie k relaxácii hladkého svalstva. Nezávisle od typu autonómnej inervácie je drotaverín účinný pri spazmoch hladkého svalstva ako nervového tak aj svalového pôvodu.

Drotaverín má spazmolytický účinok na hladké svalstvo rôznych orgánov. Jeho účinnosť závisí na rozdielnych hladinách PDE IV keďže obsah PDE IV je rôzny v rôznych tkanivách.

Podľa meta-analýzy 8 štúdií Quarelin dokázal uspokojivé odstránenie bolesti celkovo u 83,2 % pacientov. (U 64,2 % pacientov úplne).


Analgetický účinok Quarelinu pri akútnej a chronickej bolesti bol veľmi dobrý u 78 % (zo 100) geriatrických pacientov starších ako 60 rokov. Dobrý terapeutický účinok bol zistený u ďalších 18 % pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Metamizolsa dobre absorbuje po perorálnom podaní. Slabo sa viaže na plazmatické proteíny, plazmatický polčas je 1 - 4 hodiny a je demetylovaný s následnou acetyláciou v pečeni. Metabolit, ktorý vzniká po demetylácii, je ešte účinný, konečný produkt acetylácie je neúčinný. Z organizmu sa vylučuje močom, v malom množstve sa tvorí aj metabolit, ktorý spôsobuje červené sfarbenie moču.


Kofeín sa dobre absorbuje po perorálnom podaní. Vrcholová plazmatická koncentrácia sa objavuje po 15 - 45 minútach. Kofeín je po perorálnom podaní široko distribuovaný v organizme, jeho eliminačný polčas u dospelých je približne 3 - 5 hodín.

Drotaveríniumchloridsa po perorálnom podaní rýchle a úplne absorbuje. Vrcholovú plazmatickú koncentráciu dosahuje po 45 - 60 minútach, viaže sa na plazmatické bielkoviny - najmä albumín (až do 95-98 %), jeho plazmatický polčas je 2,4 hodiny, biologický polčas 16 - 22 hodín.

Drotaverín sa ukladá v tukových tkanivách, myokarde, obličkách a pľúcach a prechádza cez placentu. Metabolizuje sa v pečeni, viac ako 50 % sa vylučuje močom a okolo 30 % stolicou. Vylučuje sa najmä vo forme metabolitov, jeho nezmenená forma sa v moči nedá detegovať.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje vychádzajúce z nasledovných štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí:

 • Opierajúc sa o in vitro a in vivo štúdie, drotaverín nevyvolal predĺženie ventrikulárnej repolarizácie.

 • Drotaverín bol zbavený genotoxického potenciálu v rozsahu in vitro a in vivo štúdií mutagenicity, t.j. v Amesovom teste, v teste s lymfómom myší a v mikronukleárnom teste na potkanoch.

 • Drotaverín nemá vplyv na fertilitu potkanov, a ani na embryonálny/fetálny vývoj potkanov a králikov.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


kukuricový škrob, mikrokryštalická celulóza, povidón, magnéziumstearát, mastenec.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: pretlačovacie balenie (blister) PVC/PE/PVDC, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Obsah balenia: 10 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


73/0633/92-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:23.11.1992

Dátum posledného predĺženia registrácie:28.9.2006


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2013

7Quarelin