+ ipil.sk

Questax 100 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č. 2011/05505, 2011/05506, 2011/05507

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2010/01032, 2010/01033, 2010/01034


Písomná informácia pre používateľa


Questax 25 mg

Questax 100 mg

Questax 200 mg

filmom obalené tablety


kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekáraalebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Questax a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Questax

3. Ako užívať Questax

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Questax

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Questax a na čo sa používa


Questax patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká, ktoré zlepšujú príznaky určitých duševných ochorení.

Questax je určený na liečbu schizofrénie. Príznakmi schizofrénie sú halucinácie (napríklad počutie nevysvetliteľných hlasov), zvláštne a znepokojujúce myšlienky, zmeny vo vašom chovaní, pocit osamelosti a zmätenosti.

Questax sa používa aj na liečbu mánie, ktorej príznakmi sú pocit nadšenia alebo pocit nadmerného množstva energie. Ľudia s týmto ochorením môžu pociťovať zníženú potrebu spánku ako zvyčajne, potrebu hovoriť rýchlejšie a neustále majú nové nápady a myšlienky. Títo ľudia sa však môžu cítiť aj nezvyčajne podráždení.

Lekár vám môže naďalej predpisovať Questax, aj keď sa cítite lepšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Questax


Neužívajte Questax

 • ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky proti vírusu HIV,

 • lieky proti plesňovým infekciám (azoly),

 • lieky proti infekciám (erytromycín, klaritromycín)

 • lieky proti depresii (nefazodón).

Neužívajte Questax, ak sa vás týka niečo z vyše uvedeného.. Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete Questaxužívať.


Upozornenia a opatrenia

Porozprávajte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou pred užitím Questaxu, ak:

 • máte alebo ste mali vy alebo niekto z vašej rodiny akýkoľvek problém so srdcom, napríklad problémy so srdečným rytmom, alebo užívate akékoľvek lieky, ktoré by mohli ovplyvniť tlkot vášho srdca.

 • máte nízky krvný tlak;

 • ste prekonali mozgovú mŕtvicu, najmä ak ste starší;

 • máte problémy s pečeňou;

 • ste niekdy v minulosti mali záchvaty svalových kŕčov;

 • máte cukrovku alebo zvýšené riziko, že sa u vás vyskytne. Lekár vám môže v tomto prípade počas liečby Questaxom kontrolovať hladinu cukru v krvi;

 • viete o tom, že sa u vás v minulosti vyskytol znížený počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale nemusel byť spôsobený inými liekmi);

 • ste starší pacient s demenciou (strata mozgových funkcií). V tom prípade nemáte užívať Questax, lebo patrí do skupiny liečiv, ktoré zvyšujú riziko mozgovej mŕtvice, v niektorých prípadoch riziko smrti, u starších pacientov s demenciou.

 • ste vy alebo niektorý váš príbuzný zaznamenali tvorbu krvných zrazenín, nakoľko sa u liekov, ako sú tieto, zaznamenal súvis s tvorbou krvných zrazenín.


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak pri užívaní tohto lieku spozoruiete:

 • kombináciu horúčky, závažnej svalovej stuhnutosti, potenia alebo zníženého vedomia (porucha nazývaná "neuroleptický malígny syndróm"). Je možné, že budete potrebovať okamžitú liečbu.

 • nekotrolovateľné pohyby hlavne v oblasti tváre a jazyka,

 • závraty alebo závažný pocit ospalosti. Toto môže zvýšiť riziko zranenia (pádu) u starších pacientov.

 • záchvaty kŕčov,

 • priapizmus (dlhotrvajúcu a bolestivú erekciu),

 • príznaky spojené s pankreatitídou (zvýšenie hladiny triglyceridov, žlčové kamene, konzumácia alkoholu).


Tieto stavy môžu byť zapríčinené týmto liekom.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu, môžu sa u vás niekedy prejaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.

Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku liečby, pretože liek začne účinkovať až po 2 týždňoch liečby alebo aj neskôr. Tieto myšlienky môžu byť častejšie aj vtedy, keď náhle prestanete užívať váš liek. S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní poukazujú na zvýšené riziko samovražedného správania u mladých dospelých s depresiou mladších ako 25 rokov.

Ak máte myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu, neodkladne kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu. Môže byť užitočné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa.

Môžete ich požiadať, aby vám povedali, ak si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


U pacientov užívajúcich Questax sa pozoroval nárast telesnej hmotnosti. Vaša telesná hmotnosť má byť vami a vašim lekárom pravidelne sledovaná.


Deti a dospievajúci

Questax nie je určený na liečbu detí a dospievajúcich do 18 rokov.


Iné lieky a Questax

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Questax, ak užívate nasledujúce lieky:

 • niektoré lieky na liečbu HIV,

 • azolové lieky (proti plesňovým infekciám),

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti infekcii),

 • nefazodón (proti depresii).


Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • lieky na epilepsiu (ako fenytoín, nátrium valproát alebo karbamazepín),

 • lieky na vysoký krvný tlak,

 • barbituráty (kvôli poruchám spánku),

 • tioridazín (iný antipsychotický liek).


Lieky, ktoré majú vplyv na spôsob, akým bije vaše srdce, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť

nerovnováhu v elektrolytoch (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú diuretiká (odvodňovacie tablety) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu infekcií).


Predtým, ako prestanete užívať ktorýkoľvek z vašich liekov, poraďte sa so svojím lekárom.


Questax a jedlo, nápoje a alkohol

Questax sa môže užívať s jedlom a nápojmi.

Počas liečby Questaxom sa vyhýbajte požívaniu alkoholických nápojov, pretože táto kombinácia môže spôsobiť ospalosť.

Počas liečby Questaxom nepite grapefruitový džús, môže ovplyvniť účinok lieku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Neužívajte Questax počas tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom. Questax sa nemá užívať počas dojčenia.

Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali kvetiapín: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Questax môže spôsobovať ospalosť. Preto neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, kým nepoznáte vašu reakciu na tento liek.


Questax obsahuje laktózu

Questax obsahuje monohydrát laktózy. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Vplyv na vyšetrenie moču

Pri vyšetrení moču, kedy sa používajú niektoré testovacie metódy, Questax môže spôsobiť pozitívne výsledkyna metadón alebo na niektoré lieky proti depresii, tzv. tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď neužívate metadón alebo TCA. V takom prípade je potrebné vykonať špecifické testy.


3. Ako užívať Questax


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Celková denná dávka sa má rozdeliť do dvoch dávok. Tablety zapite dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom pitnej vody). Tablety môžete užívať počas jedla alebo medzi jedlami. Vždy užívajte tablety každý deň v rovnakom čase.


Liečba ochorenia, ktoré zahŕňa zmeny v uvažovaní, pocitoch, správaní a vzťahu ku svetu (schizofrénia):

Počas prvých 4 dní liečby sa užíva celková denná dávka nasledovne, 1.deň: 50 mg kvetiapínu, 2.deň: 100 mg kvetiapínu, 3.deň: 200 mg kvetiapínu a 4.deň: 300 mg kvetiapínu, Po 4.dni sa má denná dávka postupne zvyšovať z 300 mg na 450 mg kvetiapínu. V závislosti od individuálnej reakcie a znášanlivosti, sa dávka môže pohybovať v rozmedzí 150-750 mg za deň.


Pre podávanie vo fázach vášho života, kedy zažívate nezvyčajné zosilnenie nadšenia (manické epizódy):

Počas prvých 4 dní liečby sa užíva celková denná dávka nasledovne, 1.deň: 100 mg kvetiapínu, 2.deň: 200 mg kvetiapínu, 3.deň: 300 mg kvetiapínu a 4.deň: 400 mg kvetiapínu. Ďalšia úprava dávky sa môže urobiť až do dennej dávky 800 mg quetiapínu v deň 6. Zvýšenie dávky nesmie prekročiť 200 mg

denne. V závislosti od účinku a znášanlivosti, sa dávka môže pohybovať v rozmedzí 200-800 mg za deň.Váš ošetrujúci lekár rozhodne o tom, ako dlho budete Questax užívať.


Použitie u detí a dospievajúcich

Z dôvodu nedostatku skúseností s užívaním kvetiapínu, pre tieto vekové skupiny neexistujú všeobecné odporúčania.


Starší pacienti:

Váš lekár vám môže predpísať inú dávku, v závislosti od toho, ako reagujete na liečbu Questaxom a ako ho znášate. Celková denná dávka má byť nižšia ako u mladých dospelých a má sa zvyšovať pomaly.


Porucha funkcie pečene:

Váš lekár vám môže predpísať inú dávku, v závislosti od toho, ako reagujete na liečbu Questaxom a ako ho znášate.

Ak máte pocit, že účinok Questaxu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak užijete viac Questaxu, ako máte

Vo všeobecnosti, prejavy predávkovania zodpovedajú zosilneným známym účinkom liečiva, t.j. závrat, útlm, zrýchlený tlkot srdca, nízky krvný tlak, zmena elektrickej aktivity srdca viditeľná na EKG (predĺženie QT intervalu), kŕče (vrátanie epileptických záchvatov), poškodenie svalov, ťažkosti s dýchaním, neschopnosť vyprázdniť močový mechúr, zmätenosť, delírium alebo nepokoj.

Ak užijete viac Questaxu ako máte, okamžite kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Questax

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak zabudnete užiť jednu dávku Questaxu, vynechajte ju. Užite až nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Questax

Neprerušujte alebo neukončujte liečbu bez toho, aby ste sa o tom porozprávali so svojim lekárom. Inak vaša liečba nebude úspešná. Akútnymi príznakmi z rychlého vysadenia/prerušenia sú nutkanie na vracanie, vracanie, bolesti hlavy, hnačka, podráždenosť, závrat a nespavosť. Je dôležité znižovať dávku postupne, aby sa zabránilo vzniku vedľajších účinkov. Váš lekár vám povie, ako sa bude dávka znižovať, aby ste sa vyhli vzniku týchto vedľajších účinkov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • závrat (može spôsobiť pád), bolesť hlavy, sucho v ústach

 • ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe, môže spôsobiť pád)

 • príznaky z vysadenia lieku (t.j. príznaky ktoré sa vyskytnú, ak prestanete užívať Questax), zahŕňajúce vracanie, nevoľnosť, bolesť hlavy, závraty, hnačku, nespavosť a podráždenosť. Odporúča sa postupné vysadenie lieku počas obdobia aspoň 1 až 2 týždňov.

 • zvyšovanie telesnej hmotnosti


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • zrýchlený tep

 • pocit, že vaše srdce búši, bije zrýchlene alebo prerušovane

 • upchatý nos

 • zápcha, žalúdočná nevoľnosť

 • pocit slabosti či mdloby (môže spôsobiť pád)

 • opuchy rúk alebo nôh

 • nízky krvný tlak pri postavení sa, čo môže byť príčinou závratu či mdloby (môže spôsobiť pád)

 • zvýšenie hladiny cukru v krvi

 • rozmazané videnie

 • neobvyklé pohyby svalov, vrátane ťažkosti so začatím svalových pohybov, tras, nepokoj alebo nebolestivá svalová stuhnutosť

 • živé sny a nočné mory

 • pocit väčšieho hladu,

 • pocit podráždenosti

 • poruchy reči a vyjadrovania

 • samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie

 • dýchavičnosť

 • vracanie (hlavne u starších pacientov)

 • horúčka


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

 • záchvaty kŕčov

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať žihľavku, opuchy kože a opuchy okolo úst

 • nepríjemné pocity v nohách (nazývané tiež ako „syndróm nepokojných nôh“)

 • sťažené prehĺtanie

 • mimovoľné pohyby hlavne tváre a jazyka

 • sexuálna porucha

 • zhoršenie už existujúcej cukrovky (diabetes mellitus)

 • zmena elektrickej aktivity srdca viditeľná na EKG (predĺženie QT intervalu))

 • pomalšia srdcová frekvencia (bradykardia)


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, stuhnutosti svalov, pocitu veľmi výraznej ospalosti alebo zníženej úrovne vedomia (ochorenie nazývané "neuroleptický malígny syndróm")

 • hepatitída (zápalové ochorenie pečene)

 • žltačka (zožltnutie kože a očných bielkov)

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus)

 • zväčšenie prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea)

 • menštruačné poruchy

 • krvné zrazeniny v žilách najmä na nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie na nohe), ktoré sa môžu premiestniť krvnými cievami do pľúc a zapríčiniť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc

 • námesačnosť (chodenie, rozprávanie, jedenie alebo ďalšie aktivity pokiaľ spíte)

 • znížená telesná teplota (hypotermia)

 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu)


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • vyrážky závažného charakteru, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži

 • anafylaktická reakcia (prudká alergická reakcia, ktorá môže spôsobiť sťažené dýchanie alebo šok )

 • náhle vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery a hrdlo (angioedém)

 • neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu (hormón, ktorý riadi objem moču)

 • porušenie štruktúry svalových vlákien alebo bolesť v svaloch (rabdomyolýza)


Neznáme vedľajšíe účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • vyrážky na koži s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém)

 • vážna, náhla alergická reakcia s príznakmi, ako je horúčka a pľuzgiere na koži a odlupovanie sa kože (toxická epidermálna nekrolýza)


Skupina liekov, do ktorej patrí Questax môže spôsobovať poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť závažné a v ťažkých prípadoch až smrteľné.

Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba vyšetrením krvi. Zahŕňajú zmeny v hladinách niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) alebo hladiny cukru v krvi (glukózy), zmeny v hladine hormónov štítnej žľazy v krvi, zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, zníženie počtu určitých typov krvných budniek, zníženie počtu červených krviniek, zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy (látky vo svaloch), zníženie množstva sodíka v krvi a zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi.

Zvýšenie hormónu prolaktínu v krvi môže zriedkavo spôsobiť nasledujúce stavy:

 • u mužov a žien sa môže vyskytnúť opuch prsnej žľazy a neočakávaná tvorba mlieka,

 • ženy môžu mať nepravidelnú menštruáciu alebo menštruácia môže vynechať.


Váš lekár vám preto bude robiť občas krvné testy.


Ďalšie vedľajšie účinky u detía dospievajúcich (vo veku 10 ‑ 17 rokov)

U detí a dospievajúcich sa môžu vyskytnúť tie isté vedľajšie účinky ako u dospelých. Nasledujúce vedľajšie účinky sa zaznamenali iba u detí a dospievajúcich:

Veľmi časté (môžu postihovať viac než 1 z 10 osôb):

 • zvýšenie krvného tlaku


Nasledujúce vedľajšie účinky sa zaznamenali u detí a dospievajúcich častejšie:

Veľmi časté (môžu postihujovať viac než 1 z 10 osôb):

 • zvýšenie hladiny hormónu, ktorý sa nazýva prolaktín, v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledovným stavom:

  • u chlapcov a dievčat dôjde k zväčšeniu prsníkov a k neočakávanej tvorbe mlieka

  • dievčatá nemajú menštruáciu alebo menštruácia je nepravidelná

 • zvýšená chuť do jedla

 • neobvyklé pohyby svalov, vrátane ťažkostí so začatím svalových pohybov, tras, nepokoj alebo nebolestivá svalová stuhnutosť


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Questax


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Questax obsahuje

Questax25 mg

Liečivo je kvetiapín (vo forme kvetiapínfumarátu).

Ďalšie zložky sú:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu typu A, povidón, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172)


Questax 100 mg

Liečivo je kvetiapín (vo forme kvetiapínfumarátu).

Ďalšie zložky sú:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu typu A, povidón, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, žltý oxid železitý (E 172)


Questax 200 mg

Liečivo je kvetiapín (vo forme kvetiapínfumarátu).

Ďalšie zložky sú:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu typu A, povidón, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400


Ako vyzerá Questax a obsah balenia

Questax 25 mg: okrúhle, filmom obalené tablety broskyňovej farby o priemere 5 mm.

Questax 100 mg: žlté, okrúhle, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane o priemere 9 mm.

Questax 200 mg: biele, okrúhle, filmom obalené tablety o priemere 11 mm


Veľkosti balenia:

Questax 25 mg

30, 60, 90 tabliet (blistrové balenie)

Questax 100 mg

30, 60, 90 tabliet (blistrové balenie)

Questax 200 mg

30, 60, 90 tabliet (blistrové balenie)


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika


Výrobca

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Dánsko – Quetiapine SVUS

Česká republika - Questax


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014.


8


Questax 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2011/05505, 2011/05506, 2011/05507

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2010/01032, 2010/01033, 2010/01034

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2010/01985


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Questax 25 mg

Questax 100 mg

Questax 200 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Questax 25 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje kvetiapínfumarát zodpovedajúci 25 mg kvetiapínu.

Pomocná látka zo známym účinkom:

Jedna tableta obsahuje 1 mg monohydrátu laktózy.


Questax 100 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje kvetiapínfumarát zodpovedajúci 100 mg kvetiapínu.

Pomocná látka zo známym účinkom:

Jedna tableta obsahuje 4 mg monohydrátu laktózy.


Questax 200 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje kvetiapínfumarát zodpovedajúci 200 mg kvetiapínu.

Pomocná látka zo známym účinkom:

Jedna tableta obsahuje 8 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Questax 25 mg:

Okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety broskyňovej farby o priemere 5 mm.

Questax 100 mg:

Žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane o priemere 9 mm.*

Questax 200 mg:

Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety o priemere 11 mm.


* Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba schizofrénie.

Liečba miernych až závažných foriem manických epizód. Nie je preukázané, že Questax zabraňuje rekurencii manických alebo depresívnych epizód (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Pre každú indikáciu sú k dispozícii odlišné dávkovacie schémy. Preto je potrebné zabezpečiť, aby pacienti dostali jasné informácie o vhodnom dávkovaní v súvislosti s ich diagnózou.


,Dospelí:


Liečba schizofrénie:

Celková denná dávka počas prvých 4 dní liečby je 50 mg kvetiapínu (1.deň). 100 mg kvetiapínu (2.deň), 200 mg kvetiapínu (3.deň) a 300 mg kvetiapínu (4.deň).

Po 4 dňoch sa má vytitrovať účinná dávka, ktorá je zvyčajne v rozmedzí 300-450 mg kvetiapínu denne. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa má dávka upraviť v rozmedzí 150-750 mg kvetiapínu denne.


Liečba manických epizód spojených s bipolárnou poruchou:

Celková denná dávka počas prvých 4 dní liečby je 100 mg (1.deň), 200 mg (2.deň), 300 mg (3.deň) a 400 mg (4.deň). Ďalšia úprava dávkovania až do dosiahnutia dávky 800 mg kvetiapínu denne na 6.deň sa má vykonávať postupným zvyšovaním dennej dávky nie viac ako o 200 mg denne. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa má dávka upraviť v rozmedzí 200-800 mg kvetiapínu denne. Zvyčajná účinná dávka je v rozmedzí 400-800 mg denne.


Starší pacienti

Questax sa má tak ako ostatné antipsychotiká používať u starších pacientov s opatrnosťou, najmä počas iniciálnej fázy liečby. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta, môže byť nevyhnutné titrovať dávku pomalšie ako u mladších pacientov a môže byť potrebné zvoliť nižšiu terapeutickú dávku. U starších pacientov bola stredná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu o 30-50% nižšia ako u mladších pacientov.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Úprava dávky pri poruche funkcie obličiek nie je potrebná.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Kvetiapín sa extenzívne metabolizuje v pečeni a preto sa má Questax opatrne používať u pacientov s poruchou funkcie pečene, najmä počas iniciálnej fázy liečby.

Pacienti s poruchou funkcie pečene majú začať liečbu dávkou 25 mg kvetiapínu denne. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa má dávka zvyšovať o 25-50 mg denne až do dosiahnutia účinnej dávky. Veľkosť dávky závisí od klinickej odpovedi a znášanlivosti pacienta.


Pediatrická populácia

Questax sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, nakoľko údaje o jeho používaní v tejto vekovej skupine sú nedostatočné. Dostupné informácie z klinických placebom kontrolovaných skúšaní s kvetiapínom sú uvádzané v častiach 4.4, 4.8 a 5.2.

Spôsob podávania

Tablety sa podávajú perorálne a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Podávanie nie je závislé na jedle.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P 450 3A4, ako sú inhibítory HIV-proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón, je kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže Questax je indikovaný na liečbu niekoľkých ochorení, jeho bezpečnostný profil sa má posudzovať individuálne vzhľadom na diagnózu jednotlivého pacienta a na dávku, ktorá sa mu podáva.


Pediatrická populácia (vo veku 10 až 17 rokov)

Questax sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, nakoľko údaje o jeho používaní v tejto vekovej skupine sú nedostatočné. V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa zistilo, že okrem známeho bezpečnostného profilu stanoveného u dospelých (pozri časť 4.8) sa u detí a dospievajúcich určité nežiaduce udalosti vyskytovali častejšie ako u dospelých (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hladín prolaktínu v sére a extrapyramídové symptómy) a identifikoval sa jeden nežiaduca udalosť, ktorá sa predtým u dospelých nezaznamenala (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich sa zaznamenali aj zmeny vo výsledkoch testov funkcie štítnej žľazy.

Okrem toho, dlhodobé dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby kvetiapínom na rast a dospievanie neboli sledované dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé dôsledky na kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich so schizofréniou a bipolárnou mániou liečených Kvetiapínom sa v súvislosti s kvetiapínom zistil zvýšený výskyt extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s pacientmi v rovnakom veku a s rovnakou diagnózou, ktorí dostávali placebo (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovrážd (príhod súvisiacich so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do dosiahnutia významnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nedochádza v prvých týždňoch liečby alebo v ďalších týždňoch, pacientov je potrebné starostlivo sledovať, až kým nedôjde k významnému zlepšeniu stavu. Klinická prax všeobecne poukazuje na to, že riziko samovraždy sa môže v počiatočných štádiách zlepšovania stavu zvyšovať.


Okrem toho lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom vzhľadom na rizikové faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.


Iné psychické poruchy, na ktoré sa predpisuje kvetiapín, môžu tiež súvisieť so zvýšeným rizikom pokusov o samovraždu. Okrem toho, takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Je známe, že pacientom s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacientom, u ktorých sa vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky pred začatím liečby, hrozí vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a počas liečby majú byť starostlivo sledovaný. Metaanalýza klinických skúšaní s antidepresívami kontrolovaných placebom u dospelých pacientov s psychickými poruchami poukázala na vyššie riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Pacienti, predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom, si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok na samovraždu alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa pozorovalo u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení kvetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovraždu v porovnaní s tými, ktorí boli liečení placebom (3,0 % vs 0 % v uvedenom poradí).


Extrapyramídové symptómy (EPS)

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u dospelých pacientov s bipolárnou mániou a epizódami veľkej depresie nebola incidenciou extrapyramídových symptómov (EPS) rozdielna v porovnaní s placebom v rámci terapeutického dávkového intervalu (pozri časť 4.8 a 5.1).

Podávanie kvetiapínu je spojené s rozvojom akatízie, ktorá je charakterizovaná subjektívne nepríjemným alebo skľučujúcim nepokojom a potrebou neustále sa pohybovať, čo pacientovi znemožňuje pokojne sedieť alebo stáť. Najčastejšie sa tento príznak objavuje v prvých týždňoch liečby. Zvyšovanie dávky u pacientov s týmto príznakom môže mať negatívne účinky.


Tardívna dyskinéza

Ak sa objavia prejavy a symptómy tardívnej diskinézy, dávka má byť znížená alebo sa má zvážiť ukončenie liečby kvetiapínom. Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť po ukončení liečby (pozri časť 4.8).


Somnolencia a závraty

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými syptómami ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinickom skúšaní sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresiou a veľkou depresívnou poruchou začiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti s bipolárnou depresiou a pacienti s veľkými depresívnymi epizódami v rámci veľkej depresívnej poruchy so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity môžu častejšie vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a pokiaľ je potrebné zvážiť ukončenie liečby.

Liečba kvetiapínom súvisí s ortostatickou hypotenziou a s ňou spojeným závratom (pozri časť 4.8), čo sa rovnako ako somnolencia prejavuje v začiatočnom štádiu liečby s titráciou dávky. Týmto sa môže zvyšovať výskyt náhodných zranení (pádov), najmä u starších pacientov. Pacient má byť byť upozornený na tieto okolnosti. Z tohto dôvodu sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.

Kardiovaskulárne ochorenia

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri podávaní kvetiapínupacientom so známymi kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi ochoreniami alebo s inými ochoreniami, s predispozíciou na vznik hypotenzie. Kvetiapín môže vyvolať ortostatickú hypotenziu predovšetkým pri úvodnom zvyšovaní dávok, preto ak dôjde k takémuto stavu, je potrebné zvážiť redukciu dávok alebo pomalšiu titráciu dávok. U pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením sa môže zvážiť pomalšia titrácia dávky.
Kŕče

V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol zistený rozdiel vo výskyte záchvatov svalových kŕčov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a tými, ktorým sa podávalo placebo. Rovnako ako u iných antipsychotík sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť tým pacientom, ktorí udávajú výskyt záchvatov svalových kŕčov v anamnéze (pozri časť 4.8).


Malígny neuroleptický syndróm

Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou vrátane kvetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenu psychického stavu, svalovú rigiditu, vegetatívnu nestabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch je potrebné liečbu kvetiapínom ukončiť a začať vhodnú liečbu.

Ťažká neutropénia

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol v menej častých prípadoch hlásený výskyt ťažkej neutropénie (< 0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Na základe postmarketingových skúseností sa leukopénia a/alebo neutropénia po ukončení liečby kvetiapínom upravila. Možnými rizikovými faktormi pre vznik neutropénie sú: preexistujúci nízky počet bielych krviniek a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov < 1,0 x 109/l. U týchto pacientov je treba sledovať príznaky infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).

Interakcie

Pozri tiež časť 4.5.

Pri súbežnom užívaní kvetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, akými sú karbamazepín alebo fenytoín sa značne znižuje plazmatická koncentrácia kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, je možné nasadiť liečbu kvetiapínom iba v tom prípade, ak prínos liečby prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, niekedy je potrebné zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).


Telesná hmotnosť

U pacientov, ktorí sa liečili kvetiapínom sa hlásil nárast telesnej hmotnosti, preto sa majú sledovať a klinicky vhodne zvládať v súlade s používanými odporúčaniami týkajúcimi sa antipsychotík (pozri časť 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia

Príležitostne sa zaznamenalo, že počas liečby kvetiapínom sa príležitostne vyskytla hyperglykémia a/alebo rozvoj alebo exacerbácia diabetu s ketoacidózou alebo kómou, vrátane prípadov končiacich fatálne (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch sa zaznamenal prioritne nárast telesnej hmotnosti, ktorý môže byť predisponujúci faktor. Vhodné klinické sledovanie sa odporúča v súlade s využitím odporúčaní týkajúcich sa antipsychotík. Je potrebné, aby pacienti užívajúci antipsychotiká, vrátane kvetiapínu, boli sledovaní na prejavy a príznaky hyperglykémie (akými sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetom mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus majú byť pravidelne sledovaní z hľadiska zhoršenia kontroly glukózy. Telesná hmotnosť sa má pravidelne sledovať.


Lipidy

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie hladín triglyceridov a cholesterolu a zníženie hladiny HDL (pozri časť 4.8). Zmena hladiny lipidov sa má liečiť na základe klinického stavu pacienta a zváženia lekára.


Metabolické riziko

Vzhľadom na zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach, môže dôjsť u pacientov (vrátane pacientov s normálnou východiskovou hodnotou) k zhoršeniu metabolického rizikového profilu, čo sa má primerane liečiť (pozri tiež časť 4.8).


Predĺženie QT intervalu:

V klinických skúšaniach a pri používaní v súlade s SPC nebolo užívanie kvetiapínu spojené s trvalým predĺžením absolútneho QT intervalu. Počas postmarketingového sledovania sa však predĺženie QT intervalu pozorovalo pri terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu je potrebná zvýšená opatrnosť pri jeho podávaní pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Zvýšená opatrnosť je tiež potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval a pri súbežnom podávaní s neuroleptikami, predovšetkým u starších pacientov, pacientov s vrodeným predĺžením QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Ukončenie liečby

Akútne symptómy z náhleho vysadenia lieku, akými sú insomnia, bolesť hlavy, nauzea, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť boli zaznamenané po náhlom vysadení antipsychotík vrátane kvetiapínu. Odporúča sa liečbu ukončovať postupným znižovaním dávky lieku po dobu najmenej 1 až 2 týždne (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou

Kvetiapín nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou.


Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach populácie trpiacej demenciou sa vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus vzniku tohto zvýšenia rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pri iných antipsychotikách alebo iných populáciach pacientov. Pri podávaní kvetiapínu pacientom s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody je potrebná zvýšená opatrnosť.


V metaanalýze atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou majú zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom. V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom u rovnakej populácie pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) bola mortalita u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % v porovnaní s 3,2 % v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v tomto skúšaní zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Dysfágia

Dysfágia (pozri tiež časť 4.8) bola hlásená s súvislosti s kvetiapínom. Kvetiapín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie.


Venózna trombembólia (VTE)

Prípady venóznej trombembólie (VTE) sa vyskytli po podaní antipsychotických liekov. Nakoľko pacienti liečení antipsychotikami majú často prítomné získané rizikové faktory na VTE, preto majú byť všetky možné rizikové faktory VTE zistené pred a počas liečby kvetiapínom a majú sa prijať preventívne opatrenia.


Pankreatitída
V klinických skúšaniach a v priebehu postmarketingovej praxe bola hlásená pankreatitída.V rámci postmarketingových hlásení malo veľa pacientov faktory, o ktorých je známe, že sú spojené s pankreatitídou, ako je zvýšenie triglyceridov (pozri časť 4.4 Lipidy), žlčové kamene a konzumácia alkoholu.


Dodatočná informácia

Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; kombinovaná liečba však bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8 a 5.1). Údaje poukazujú na aditívny účinok v treťom týždni.


Laktóza

Questax obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavo sa vyskytujúcou dedičnou intoleranciou galaktózy, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém, sa má Questax užívať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liečivami a alkoholom.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V klinickej skúške so zdravými dobrovoľníkmi sa po súbežnom podaní ketokonazolu, CYP3A4 inhibítora a kvetiapínu (v dávke 25 mg) zistilo 5-8-násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Preto je súbežné podávanie kvetiapínu a inhibítorov CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča konzumovať grapefruitovú šťavu počas liečby kvetiapínom.


V skúšaní, zameranom na sledovanie farmakokinetík kvetiapínu, v ktorom sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podávaný karbamazepín signifikantne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znížilo systémovú expozíciu kvetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13% hodnôt zistených u pacientov, ktorým sa podával kvetiapín sám; hoci u niektorých pacientov sa pozorovalo ešte väčšie zníženie. Dôsledkom tejto interakcie môžu byť nižšie plazmatické koncentrácie, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom.


Súbežné podávanie kvetiapínu s fenytoínom (ďalší induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo veľké zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 450%. Pacienti, ktorí sú liečení induktormi pečeňových enzýmom, sa majú liečiť kvetiapínom, len ak ošetrujúci lekár rozhodne, že možný prínos liečby kvetiapínom preváži riziko z prerušenia liečby induktormi pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktormi pečeňových enzýmov bola postupná, ak je to nevyhnutné, induktor môže byť nahradený liečivom, neindukujúcim pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným) (pozri časť 4.4).


Pri súbežnom podávaní s antidepresívom imipramínom (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínom (známy inhibítor CYP3A4 a CYP2D6) sa farmakokinetika kvetiapínu signifikantne nezmenila.


Pri súbežnom podávaní s antipsychotikami rizperidónom alebo haloperidolom sa farmakokinetika kvetiapínu signifikantne nezmenila. Súbežné podávanie kvetiapínu a thioridazínu však zvýši klírens kvetiapínu približne o 70%.


Pri súbežnom podávaní s cimetidínom sa farmakokinetika kvetiapínu nezmenila.


Pri súbežnom podávaní s kvetiapínom sa farmakokinetika lítia nezmenila.


Pri súbežnom podávaní valproátu sodného a kvetiapínu farmakokinetika oboch látok nebola klinicky významne ovplyvnená. Retrospektívna štúdia u detí a dospievajúcich, ktorí užívali valproát, kvetiapín alebo oboje, ukázala vyššiu incidenciu leukopénie a neutropénie v skupine s kombinovanou liečbou oproti skupine s monoterapiou.

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s liekmi, ktoré sa bežne používajú na liečbu kardiovaskulárnych ochorení.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu vyvolať elektrolytovú nerovnováhu alebo predĺžiť QT interval.


U pacientov, ktorí užívali kvetiapín, sa vyskytli hlásenia o výsledkoch falošnej pozitivity v enzýmových imunologických testoch pre metadón a tricyklické antidepresíva. Odporúča sa otázne výsledkyimunologického skríningu potvrdiť vhodnou chromatografickou technikou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na zvieratách neposkytli žiaden dôkaz teratogénnych účinkov kvetiapínu, možný účinok na zrak plodu však nebol hodnotený. Preto sa Questax má podávať počas gravidity iba ak prínosy prevýšia potenciálne riziká. U novorodencov matiek, ktoré počas gravidity užívali kvetiapín, sa objavili príznaky z vysadenia.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane kvetiapínu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich udalostí vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo príznakov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé, čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

Zaznamenali sa prípady vylučovania kvetiapínu do materského mlieka, miera vylučovania však nebola konzistentná. Preto sa dojčenie pri liečbe kvetiapínom neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na to, že kvetiapín primárne pôsobí na centrálny nervový systém, môže ovplyvňovať činnosti, ktoré si vyžadujú pozornosť. Preto sa neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým nie je známa reakcia pacienta na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie pri terapii kvetiapínom sú ospalosť, závrat, suchosť v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.

Tak ako u ostatných antipsychotík sa môže vyskytnúť zvyšovanie hmotnosti, synkopa, neuroleptický maligný syndróm, leukopénia, neutropénia a periferné edémy.

Výskyt nežiaducich reakcií spojených s užívaním kvetiapínu je uvedený v tabuľke vo formáte odporúčanom „Council for International Organizations of Medical Sciences” (CIOMS III Working Group; 1995).


Výskyt nežiaducich udalostí je členený nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systému


Veľmi časté:

pokles hemoglobínu23

Časté:

leukopénia1, 29, zníženie počtu neurofilov, zvýšenie eozinofilov28

Menej časté:

trombocytopénia, anémia, zníženie počtu trombocytov14

Zriedkavé:

agranulocytóza27

Neznáme:

neutropénia1

Poruchy imunitného systému

Menej časté:

hypersenzitivita (vrátane kožných alergických reakcií)

Veľmi zriedkavé:


anafylaktická reakcia6

Poruchy endokrinného systému

Časté


Menej časté:

Veľmi zriedkavé

hyperprolaktinémia16, zníženie celkových T425, zníženie voľných T425, zníženie celkových T325, zvýšenie TSH25

zníženie voľných T325, hypotyreóza22

neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

zvýšenie hladiny sérových triglyceridov11 ,31, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu)12, 31, zníženie hladiny HDL cholesterolu18, 31, zvyšovanie hmotnosti9, 31

Časté:

zvýšená chuť do jedla, zvýšenie glukózy v krvi až do hyperglykemických hodnôt7, 31

Menej časté:

hyponatriémia20, diabetes mellitus1, 5, 6

Zriedkavé:

metabolický syndróm30

Psychické poruchy

Časté:

Zriedkavé:

abnormálne sny a nočné mory,

samovražedné myšlienky a samovražedné správanie 21

somnambulizmus a ďalšie súvisiace stavy, ako je rozprávanie počas spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkom

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

závrat4, 17, somnolencia2, 17, bolesť hlavy

Časté:

extrapyramídové príznaky1, 22dyzartria

Menej časté:

kŕče1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza1,6

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:

tachykardia1,4 palpitácie 24


Menej časté

bradykardia3, predĺženie QT intervalu1,13,19

Poruchy oka

Časté:


rozmazané videnie

Poruchy ciev

Časté: Zriedkavé:


ortostatická hypotenzia4,17

venózna trombembólia1

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

dyspnoe24 , rinitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

sucho v ústach

Časté:

zápcha, dyspepsia, vracanie26

Menej časté:

dysfágia8

Zriedkavé:

pankreatitída1

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

Zriedkavé:

zvýšenie hladín sérových transamináz (ALT, AST)3 zvýšenie hladín gama – GT3

žltačka6, hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:

angioedém6, Stevensov-Johnsonov syndróm6

Neznáme:

toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: rabdomyolýza

Stavy v gravidite, v šestonedelí a v perinatálnom období

Neznáme:

novorodenecký syndróm z vysadenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Zriedkavé:

sexuálna dysfunkcia

priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, menštruačné poruchy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Časté:

Zriedkavé:

symptómy súvisiace s vysadením lieku1, 10

ľahká asténia, periférny edém, podráždenosť, pyrexia

malígny neuroleptický syndróm1, hypotermia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé:

zvýšenie fosfokinázy v krvi15

(1) Pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

(2) Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá zvyčajne pokračovaním liečby kvetiapínom ustúpi.

(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun od normálu k > 3x HLN kedykoľvek) sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltranspeptidázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe obyčajne vrátili k normálu.

(4) Kvetiapín môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu α1-adrenergných receptorov, spôsobiť ortostatickú hypotenziu so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou,najmä pri úvodnej titrácii dávky (pozri časť 4.4).

(5) Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytla manifestácia latentnej formy diabetu.

(6) Frekvencia týchto nežiaducich účinkov sa zistila len z postmarketingových údajov, týkajúcich sa tabliet kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním.

(7) Hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl ( ≥ 7 mmo/l) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) po jedle minimálne v jednom prípade.

(8) Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu depresiu.

(9) Založené na > 7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmä počas prvých týždňov liečby.

(10) Nasledujúce symptómy z vysadenia lieku po náhlom ukončení liečby boli pozorované najčastejšie, v krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach čo zahŕňa aj symptómy po ukončení liečby: nespavosť, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť Výskyt týchto reakcií sa významne znížil po 1 týždňi po vysadení lieku.

(11) Triglyceridy ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 150 mg/dl (≥ 1,694 mmol/l) (pacienti < 18 rokov) zaznamenané minimálne raz.

(12) Cholesterol ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 5,172 mmol/l) (pacienti < 18 rokov), zaznamenaný minimálne raz. Zvýšenie hladiny LDL cholesterolu o ≥ 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l) bolo veľmi časté. Priemerná zmena u pacientov, u ktorých sa takéto zvýšenie zistilo, predstavovala 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

(13) Pozri text nižšie.

(14) Trombocyty ≤ 100 x 109/l zaznamenané minimálne raz.

(15) Založené na hlásení nežiaducich udalostí z klinických skúšaní zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvinesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.

(16) Hladiny prolaktínu (pacienti > 18 rokov): > 20 g/l (> 869,56 pmol/l) u mužov: > 30 g/l (>1304,34 pmol/l) u žien: kedykoľvek.

(17) Môže spôsobiť pád.

(18) HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužov; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žien kedykoľvek

(19) Výskyt u pacientov, ktorí majú QTc od < 450 msec až ≥ 450 mdec s ≥ 30 msec zvýšenie. V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s miernou zmenou kvetiapínu a výskyt pacientov, ktorí majú klinicky signifikantnú hladinu podobnú medzi kvetiapínom a placebom.

(20) posun od >132 mmol/l do <132 mmol/l aspoň v jednom prípade

(21) V priebehu liečby kvetiapínom alebo skoro po vysadení liečby boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1)

(22) Pozri časť 5.1

(23) Znížený hemoglobín na ≤ 13 g/dl (≤ 8,07 mmol/l) u mužov, ≤ 12 g/dl (≤ 7,45mmol /l) u žien aspoň jeden prípad sa vyskytol u 11 % kvetiapínom liečených pacientov vo všetkých štúdiách, vrátane rozšírených nezaslepených štúdií. Pre týchto pacientov priemerné maximum zníženia hemoglobínu kedykoľvek bolo -1.50 g/dl.

(24) Tieto hlásenia sa často vyskytovali pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a /alebo základnom kardio/respiračnom ochorení.

(25) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v celkových T4, voľných T4 celkových T3 avoľných T3, sú definované ako <0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je 5 mIU/l kedykoľvek.

(26) na základe zvýšenej miery vracania u starších pacientov (≥ 65 rokov)

(27) Posun v počte neurofilov z východiskovej hodnoty ≥ 1,5 x 109 buniek/l na < 0,5 x 109 buniek/l kedykoľvek počas liečby.

(28) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte eozinofilov je definovaný ako ≥ 1 x 109 buniek/l kedykoľvek.

(29) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte bielych krviniek (white blood cells WBC) je definovaný ako ≤ 3 x 109buniek/l kedykoľvek.

(30) Založené na hláseniach metabolického syndrómu ako nežiaducej reakcie vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.

(31)V klinických skúšaniach sa zistilo u niektorých pacientov zhoršenie viac než jedného z metabolických faktorov: zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi a lipidov v krvi (pozri tiež časť 4.4).

(32) pozri časť 4.6

Xx Môže sa objaviť na začiatku alebo tesne po začatí liečby a môže byť spojená s hypotenziou a/alebo synkopou. Frekvencia je stanovená na základe hlásení nežiaduceho účinku bradykardie a súvisiacich udalostí vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


Pediatrická populácia (vo veku 10 až 17 rokov)

Tie isté nežiaduce reakcie, ktoré sú opísané vyššie u dospelých, je potrebné zvažovať u detí a dospievajúcich. Nasledovná tabuľka súhrnne uvádza nežiaduce reakcie, ktorých výskyt je u detí a dospievajúcich (10 až 17 rokov) častejší v porovnaní s dospelými pacientmi alebo nežiaduce reakcie, ktoré sa u dospelých nezistili.


Výskyt nežiaducich udalostí je členený nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

zvýšená chuť do jedla

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté:

zvýšenie hladiny prolaktínu1, zvýšenie krvného tlaku2

Poruchy nervového systému

Časté:

extrapyramídové symptómy3

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

podráždenosť 4


 1. Hladiny prolaktínu (pacienti < 18 rokov): > 20 ug/l (> 869,56 pmol/l) mužské pohlavie; > 26 ug/l (> 1130,428 pmol/l) ženské pohlavie kedykoľvek. U menej ako 1 % pacientov bolo zvýšenie hladiny prolaktínu > 100 ug/l.

 2. Na základe zmeny presahujúcej klinicky významné limity (prevzaté z kritérií National Institutes of Health) alebo zvýšenie > 20 mmHg pre systolický alebo > 10 mmHg pre diastolický tlak kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3 až 6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich.

 3. Pozri časť 5.1

 4. Poznámka: častosť výskytu je rovnaká ako u dospelých, ale podráždenosť by mohla u detí a dospievajúcich súvisieť s odlišnými klinickými dôsledkami ako u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Vo všeobecnosti, hlásené symptómy zodpovedajú zvýrazneným už známym farmakologickým účinkom, t.j. ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.


Prípad úmrtia bol hlásený v klinickom skúšaní pri akútnom predávkovaní kvetiapínom v dávke 13,6 g a v postmarketingovom používaní pri dávkach 6 g kvetiapínu samotného.

Boli však hlásené aj prípady prežitia akútneho predávkovania kvetiapínom v dávke až do 30 gramov. V postmarketingových štúdiách sa zaznamenali prípady predávkovania kvetiapínom samotným, ktorých následkom bola smrť, kóma. Okrem toho sa zaznamenali pri nastavení v monoterapii nasledovné prípady pri predávkovaní kvetiapínom: predĺženie QT intervalu, záchvaty kŕčov, epileptický stav, rabdomyolýza, respiračné depresie, retencia moču, zmätenosť, delírium, a/alebo nepokoj.

U pacientov s preexistujúcim ťažkým kardiovaskulárnym ochorením je zvýšené riziko predávkovania (pozri časť 4.4).


Liečba predávkovania

Kvetiapín nemá špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie je možné uvažovať o použití viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej ventilácie, prísunu kyslíka, pravidelného sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému. Aj napriek tomu, že možnosť zabrániť absorpcii pri predávkovaní nebola skúmaná, môže byť indikovaný výplach žalúdka pri vážnej otrave, ak možno do jednej hodiny po požití. Je možné zvážiť podanie aktívného uhlia.

V prípade predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami ako sú intravenózne tekutiny a/alebo sympatomimetiká (adrenalínu a dopamínu je potrebné sa vyhnúť, pretože beta stimulácia môže prehĺbiť hypotenziu v nastavení kvetiapínom vyvolanej alfa blokády).


Lekársky dohľad a sledovanie musí pokračovať až do úplného zotavenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká, diazepíny, oxazepíny, tiazepíny a oxepíny

ATC kód: N05AH04


Mechanizmus účinku

Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny plazmatický metabolit, nor-kvetiapín reagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a nor-kvetiapín majú afinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1 a D2 receptorom v mozgu. Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapínu v porovnaní s typickými antipsychotikami a jeho slabý extrapyramídový účinok (EPS) sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2 oproti D2. Nor-kvetiapín má navyše vysokú afinitu k prenášačovi pre noradrenalín (norepinephrine transporter; NET). Kvetiapín a nor-kvetiapín majú tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom a nízku afinitu k adrenergným α2 a serotonínovým 5HT1A receptorom.

Kvetiapín nevykazuje afinitu k muskarínovým ani benzodiazepínovým receptorom.


Farmakodynamické účinky

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín potláča účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe elektrofyziologických meraní a behaviorálnych hodnotení. Kvetiapín zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2 receptorov.


V predklinických testoch určených na vyvolanie extrapyramídového syndrómu sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám, má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká hypersenzitivita dopamínových D2 receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2 receptory dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií (pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť

Schizofrénia

V troch placebom kontrolovaných štúdiách u pacientov so schizofréniou, ktorým boli podávané rôzne dávky kvetiapínu sa nezistili rozdiely v incidencii extrapyramídových motorických vedľajších účinkov alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou užívajúcou kvetiapín a skupinou užívajúcou placebo. V jednej placebom kontrolovanej štúdii, v ktorej sa podávali fixné denne dávky v rozpätí 75-750 mg kvetiapínu sa nezistili rozdiely vo frekvencii extrapyramídových motorických symptómov alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou užívajúcou kvetiapín a skupinou užívajúcou placebo. Účinnosť dlhodobej liečby kvetiapínom na prevenciu relapsov sa v zaslepených klinických štúdiách nehodnotila. V otvorených štúdiách s pacientmi so schizofréniou sa ukázalo, že sa účinnosť kvetiapínu udržiavala pri pokračovaní v liečbe u pacientov, ktorí na ňu iniciálne reagovali, čo naznačuje, že dlhodobá liečba je účinná.


Bipolárna porucha

V štyroch placebom kontrolovaných štúdiách sa hodnotilo podávanie denných dávok až do 800 mg kvetiapínu na liečbu miernych až závažných foriem manických epizód. Vo dvoch z týchto štúdií bol kvetiapín podávaný ako monoterapia a vo dvoch v kombinácii s líthiom alebo divalproxenom. Neboli zistené rozdiely v incidencii EPS alebo nutnosti podávať súčasne anticholinergiká v skupine s kvetiapínom a skupine s placebom.


V dvoch štúdiách sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii účinnejší ako placebo v liečbe miernych až závažných foriem epizód, čo sa týka zlepšenia manických symptómov po 3 a 12 týždňoch liečby.

Údaje o použití kvetiapínu v kombinácii s valproátom sodným alebo lítiom po 3 a 6 týždňoch liečby miernych až závažných foriem manických epizód sú obmedzené, avšak kombinovaná liečba sa dobre tolerovala. Údaje preukázali aditívny účinok v treťom týždni liečby. Druhá štúdia nepreukázala aditívny účinok v šiestom týždni liečby.


Priemerná dávka kvetiapínu u respondentov v poslednom týždni liečby bola približne 600 mg/deň. Denná dávka u približne 85% respondentov bola v rozmedzí 400-800 mg.

V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov s miernymi až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol kvetiapín v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní so skupinou pacientov, ktorým bolo podané placebov rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg a kvetiapín v dávke 600 mg.


V kontinuálnej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na kvetiapín v dávke 300 alebo 600 mg je efektívnejšia v porovnaní s liečbou placebom s ohľadom na depresívne symptómy ale bez ohľadu na manické symptómy.


Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný pri schizofrénii a mánii pri podávaní 2x denne, hoci jeho polčas je približne 7 hodín. Tento výsledok potvrdila aj štúdia využívajúca pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), ktorá preukázala, že kvetiapín sa viaže na 5HT2- a D2-receptory až 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg sa nehodnotila.


Účinnosť dlhodobej liečby kvetiapínom na prevenciu relapsov sa v zaslepených klinických štúdiách nehodnotila. V otvorených štúdiách u pacientov so schizofréniou sa ukázalo, že sa účinnosť kvetiapínu udržiavala pri pokračovaní v liečbe u pacientov, ktorí na ňu iniciálne reagovali, čo naznačuje, že dlhodobá liečba je účinná.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11, 4 % pre placebo). Vyšší výskyt extrapyramídových symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí sa liečili placebom v krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bipolárnej depresie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 8,9 % pre kvetiapín a 3,8 % pre placebo. V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou týkajúcich sa veľkej depresívnej poruchy bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 5,4 % pre Kvetiapín XR a 3,2 % pre placebo. V krátko trvajúcom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní s monoterapiou u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 9,0 % pre Kvetiapín XR a 2,3 % pre placebo. V prípade bipolárnej depresie a rovnako v prípade veľkej depresívnej poruchy výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, nedobrovoľných svalových kontrakcií a svalovej rigidity) v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 % .


V krátkodobej placebom kontrolovanej štúdii, fixná dávka (50 mg /deň až 800 mg /deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov), bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0,8 kg na 50 mg dennej dávky až 1,4 kg na 600 mg dennej dávky (s nižším prírastkom na 800 mg dennej dávky), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených kvetiapínom, ktorí získali ≥ 7 % prírastku telesnej hmotnosti, bol v rozmedzí od 5,3 % pri dennej dávke 50 mg až 15,5 % pri dennej dávke 400 mg (s nižším prírastkom pre 600 a 800 mg dennej dávky) oproti 3,7 % pacientov užívajúcich placebo.


Dlhodobejšie štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 2 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom, nasledované randomizovaním ukončeného obdobia, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,56 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní s východiskovou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,39 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok váhy 0,89 kg v porovnaní s východiskovou hodnotou v otvorenej liečbe.

V klinických skúšaniach kontrolovaných placebom u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí/100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov dostávajúcich placebo.


Vo všetkých placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov < 1,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 % v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo 1,3 %. Incidencia odchýlky >0.5-<1.0 x 109/l bola rovnaká (0.2%) u pacientov liečených kvetiapínom ako u pacientov dostávajúcich placebo Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných); u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov < 1,5x109/l) bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov < 1,5x109/l 2,9% a < 0,5 x 109/l bolo 0,21% u pacientov liečených kvetiapínom.


Liečba kvetiapínom bola spojená so znížením hladín hormónov štítnej žľazy súvisiacich s dávkou.


Incidencia posunu v TSH bola 3,2 % pre kvetiapín oproti 2,7 % pre placebo. Incidencia recipročných, potenciálne klinicky významných posunov oboch T3 alebo T4 a TSH v týchto štúdiách bola zriedkavá a pozorované zmeny hladín hormónov štítnej žľazy nesúviseli s klinickou symptomatickou hypotyreózou.


Redukcia celkového a voľného T4 bola najväčšia počas prvých šiestich týždňov liečby kvetiapínom, v priebehu dlhodobej liečby nedošlo k jeho ďalšej redukcii. V približne 2/3 všetkých prípadov vysadenie liečby kvetiapínom súviselo so zmenou účinkov na celkový a voľný T4, bez ohľadu na dobu trvania liečby.


Katarakta / zákal šošovky

V klinických skúšaniach hodnotiacich kataraktogénny potenciál kvetiapínu (v dávkach 200 – 800 mg/deň) voči rizperidónu (v dávkach 2 – 8 mg/deň) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou nebolo pri kvetiapíne (4%) percento pacientov so zvýšeným stupňom zákalu šošovky vyššie v porovnaní s rizperidónom (10%) u pacientov s expozíciou minimálne 21 mesiacov.


Pediatrická populácia (vo veku 10 až 17 rokov)

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola sledovaná v 3-týždňovom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní týkajúcom sa liečby mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Približne 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Okrem toho sa vykonalo 6-týždňové placebom kontrolované skúšanie u pacientov so schizofréniou (n = 222 pacientov, vek 13 až 17 rokov). V obidvoch skúšaniach boli vyradení pacienti, ktorí neodpovedali na kvetiapín. Liečba kvetiapínom sa začala dávkou 50 mg/deň, 2. deň sa dávka zvýšila na 100 mg/deň a potom bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (mánia 400 - 600 mg/deň; schizofrénia 400 - 800 mg/deň) so zvyšovaním o 100 mg/deň a podávala sa denne v dvoch alebo troch rozdelených dávkach.


V klinickom skúšaní týkajúcom sa liečby mánie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) - 5,21 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ≥ 50 %) predstavoval 64 % pre kvetiapín 400 mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % pre skupinu s placebom.


V klinickom skúšaní týkajúcom sa schizofrénie bol rozdiel priemernej zmeny od východiskovej hodnoty v celkovom skóre PANSS (aktívna liečba mínus placebo) - 8,16 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/deň), ani režim s vysokou dávkou kvetiapínu nebol lepší ako placebo vzhľadom na podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď definovanú ako pokles o ≥ 30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre PANNS. Vyššie dávky mali za následok nižší podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu v číselnom vyjadrení tak v prípade mánie, ako aj schizofrénie.


V tejto vekovej skupine nie sú k dispozícii údaje o účinku udržiavacej liečby alebo o prevencii recidívy.


26-týždňová otvorená rozšírená fáza akútnych skúšaní (n = 380 pacientov) s kvetiapínom dávkovaným flexibilne v rozmedzí 400 - 800 mg/deň poskytli ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti. U detí a dospievajúcich bol hlásený vzostup krvného tlaku, zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové príznaky a zvýšenie sérových hladín prolaktínu bolo hlásené častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých (pozri časti 4.4 a 4.8).


Extrapyramídové symptómy

V krátkodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní týkajúcom sa monoterapie kvetiapínom u dospievajúcich pacientov (vo veku 13-17 rokov) so schizofréniou bol kumulovaný výskyt extrapyramídových príznakov 12,9 % pre kvetiapín a 5,3 % pre placebo, hoci výskyt jednotlivých nežiaducich udalostí (napr. akatízia, trasenie, extrapyramídová porucha, hypokinéza, nepokoj, psychomotorická hyperaktivita, svalová stuhlosť a dyskinéza) nepresiahol 4,1 % v žiadnej skupine liečby. V krátkodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní u detí a dospievajúcich (vo veku 10-17 rokov) s bipolárnou mániou bol kumulovaný výskyt extrapyramídových symptómov 3,6 % pre kvetiapín a 1,1 % pre placebo. V dlhodobom otvorenom klinickom skúšaní kvetiapínu zameranom na schizofréniu a bipolárnu mániu bol kumulovaný výskyt EPS vzniknutých pri liečbe 10 %.


Nárast hmotnosti

V krátkodobom klinickom skúšaní u pediatrických pacientov (vo veku 10 -17rokov) sa nárast hmotnosti u 17 % pacientov užívajúcich kvetiapín a u 2,5 % pacientov užívajúcich placebo zaznamenal ≥ 7 % ich telesnej hmotnosti. Po korekcii na normálny rast v priebehu dlhšieho času, bol vzostup najmenej 0,5 smerodajnej odchýlky od východiskovej hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom v čase najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie:

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach pediatrických pacientov so schizofréniou bola incidencia prejavov súvisiacich so samovraždou 1,4 % (2/147) pre kvetiapín a 1,3 % (1/75) pre placebo u pacientov vo veku 18 rokov. V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach pediatrických pacientov s bipolárnou mániou bola incidencia prejavov súvisiacich so samovraždou 1,0 % (2/193) pre kvetiapín a 0 % (0/90) pre placebo u pacientov vo veku 18 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre absorbuje a extenzívne metabolizuje. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je výrazne ovplyvnená jedlom podávanom v tom istom čase. Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu nor-kvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácie kvetiapínu

Farmakokinetika kvetiapínu a nor-kvetiapínu je v rámci schváleného dávkového rozpätia lineárna.


Distribúcia

Väzba kvetiapínu na plazmatické bielkoviny je 83%.


Biotransformácia

Kvetiapín sa metabolizuje značne v pečeni . Po podaní rádioaktívne označeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme.

In vitro skúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Nor-kvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.


Asi 73 % izotopom označeného lieku sa vylúčilo močom a 21 % stolicou.

Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane nor-kvetiapínu) sú slabými inhibítormi ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. In vitro CYP inhibícia bola pozorovaná iba v koncentráciách približne 5–50-krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe výsledkov týchto výsledkov in vitro je nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu iných liečiv, ktoré sú tiež sprostredkované cytochrómom P450. Na základe skúšok na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať cytochróm P450. V špecifickej interakčnej skúške so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia:

Polčasy vylučovania kvetiapínu a norkvetiapínu sú približne 7 a 12 hodín. Priemer molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho humánneho metabolitu nor-qutiapínu je 5 % vylúčenej močom.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie:

Farmakokinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a žien.


Starší pacienti

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je asi o 30-50 % nižšia ako u ľudí vo veku 18-65 rokov.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U osôb s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U osôb s poškodenou funkciou pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný klírens kvetiapínu asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín značne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poškodením pečene. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Farmakokinetické údaje sa získali od 9 detí vo veku 10 -12 rokov a od 12 dospievajúcich, ktorí boli na udržiavacej liečbe 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo normalizované plazmatické koncentrácie materskej látky kvetiapínu u detí a dospievajúcich (vo veku 10 -17 rokov) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, hoci Cmax bola u detí na hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých.

AUC a Cmax aktívneho metabolitu, norkvetiapínu, boli vyššie, približne o jednotlivo o 62 % a 49 % u detí (vo veku 10 - 12 rokov) a o jednotlivo o 28 % a 14 % u dospievajúcich (vo veku 13 - 17 rokov) v porovnaní s dospelými.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitro a in vivo skúškach sa nedokázala genotoxicita. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili.

U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu, červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta.

Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby quetiapínom a možného rizika pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Questax 25 mg:

Jadro tablety:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ karboxymetylškrobu typu A

povidón

magnéziumstearát

Filmotvorná vrstva:

hypromelóza

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 400

žltý oxid železitý (E 172)

červený oxid železitý (E 172)


Questax 100 mg:

Jadro tablety:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ karboxymetylškrobu typu A

povidón

magnéziumstearát

filmotvorná vrstva:

hypromelóza

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 400

žltý oxid železitý (E 172)


Questax 200 mg:

Jadro tablety:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ karboxymetylškrobu typu A

povidón

magnéziumstearát

Filmotvorná vrstva:

hypromelóza

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 400


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/Al blister


Veľkosti balenia:

Questax 25 mg:

30, 60, 90 tabliet (blistrové balenie)

Questax 100 mg:

30, 60, 90 tabliet (blistrové balenie)

Questax 200 mg

30, 60, 90 tabliet (blistrové balenie)


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Questax 25 mg: 68/0406/07-S

Questax 100 mg: 68/0407/07-S

Questax 200 mg: 68/0408/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.10.2007

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


02/2014

19


Questax 100 mg