+ ipil.sk

Quetiapin Bluefish 150 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/06785, 2012/06786, 2012/06787, 2012/06788, 2012/06789


Písomná informácia pre používateľa


Quetiapin Bluefish 25 mg

Quetiapin Bluefish 100 mg

Quetiapin Bluefish 150 mg

Quetiapin Bluefish 200 mg

Quetiapin Bluefish 300 mg

filmom obalené tablety


Kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo

lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácie pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Quetiapin Bluefish a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapin Bluefish

3. Ako užívať Quetiapin Bluefish

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapin Bluefish

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Quetiapin Bluefisha na čo sa používa


Quetiapin Bluefish obsahuje liečivo, ktoré sa volá kvetiapín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Quetiapin Bluefish možno použiť na liečbu viacerých ochorení, ako sú:

 • Bipolárna depresia: keď sa cítite smutný. Môžete sa cítiť stiesnene, mať pocit viny, nedostatku energie, straty chuti do jedla alebo nemôžete spávať.

 • Mánia: keď sa môžete cítiť veľmi rozrušený, povznesený, rozčúlený, so sklonom k snívaniu, alebo hyperaktívny; alebo máte zlý úsudok, čo znamená, že sa prejavujete agresivitou alebo sebapoškodením.

 • Schizofrénia: keď môžete počuť alebo pociťovať veci, ktoré v skutočnosti nejestvujú, byť presvedčený o veciach, ktoré nie sú skutočné alebo sa cítite byť neobvykle podozrievavý, plný úzkosti, zmätený, vinný, napätý alebo deprimovaný.


Lekár vám môže predpísať Quetiapin Bluefish, aj keď sa cítite lepšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Quetiapin Bluefish


Neužívajte Quetiapin Bluefish:

 • ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak užívate niektorý z týchto liekov:

 • niektoré lieky proti vírusu HIV

 • azoly (lieky proti plesňovým infekciám)

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti infekciám)

 • nefazodón (proti depresii).


Neužívajte Quetiapin Bluefish, ak sa vás týka vyššie uvedené. Ak si nie ste istý, pred užívaním Quetiapinu Bluefish sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia


Predtým ako užijete tento liek povedzte svojmu lekárovi:

 • ak máte vy alebo niekto z vašej rodiny problémy so srdcom, napr. problémy so srdcovým rytmom

 • ak máte nízky krvný tlak

 • ak máte problémy s pečeňou

 • ak ste niekedy v minulosti mali epileptický záchvat (svalové kŕče)

 • ak ste mali mozgovú mŕtvicu, najmä ak ste starší

 • ak máte cukrovku alebo zvýšené riziko, že sa u vás vyskytne. Lekár vám môže v tomto prípade počas liečby Quetiapinom Bluefish kontrolovať hladinu cukru v krvi

 • ak ste staršia osoba s demenciou (strata funkcie mozgu), Quetiapine Bluefish nesmiete užívať, pretože skupina liekov, medzi ktoré Quetiapine Bluefish patrí, môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody alebo v niektorých prípadoch u starších ľudí s demenciou riziko úmrtia

 • ak viete o tom, že sa u vás v minulosti vyskytol znížený počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale nemusel byť spôsobený inými liekmi)

 • ak sa u vás alebo u člena vašej rodiny v minulosti vyskytli krvné zrazeniny, pretože lieky podobné tomuto lieku sa spájajú s tvorbou krvných zrazenín.


Povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete po užití Quetiapinu Bluefish čokoľvek z nasledovného:

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), závažnej svalovej stuhnutosti, potenia alebo zníženej úrovne vedomia (porucha nazývaná "neuroleptický malígny syndróm"). Môže byť potrebné okamžité liečenie

 • nekontrolovateľné pohyby, najmä tváre a jazyka

 • závraty alebo silný pocit ospalosti. Toto môže zvýšiť riziko zranenia (pádu) u starších pacientov

 • záchvaty kŕčov

 • dlhotrvajúcu a bolestivú erekciu (priapizmus).


Tento typ liekov môže spôsobiť takéto prejavy.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu, môžu sa u vás niekedy prejaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.

Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku liečby, pretože liek začne účinkovať až po 2 týždňoch liečby alebo aj neskôr. Tieto myšlienky môžu byť častejšie aj vtedy, keď náhle prestanete užívať váš liek. S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých s depresiou mladších ako 25 rokov.


Ak vás napadnú myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu, neodkladne kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu. Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľovo tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa.

Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


U pacientov užívajúcich Quetiapin Bluefish sa pozoroval nárast telesnej hmotnosti. Vaša telesná hmotnosť má byť vami a vašim lekárom pravidelne sledovaná.


Iné lieky a Quetiapin Bluefish

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Quetiapin Bluefish, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:


 • niektoré lieky proti HIV,

 • azoly (lieky proti plesňovým infekciám),

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti infekciám),

 • nefazodón (proti depresii).


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate ktorýkoľvek z nasledovných liekov:

 • antiepileptiká (ako sú fenytoín alebo karbamazepín)

 • lieky proti vysokému krvnému tlaku

 • barbituráty (na ťažkosti so spánkom)

 • tioridazín (iný antipsychotický liek).

 • lieky, ktoré majú vplyv na spôsob, akým bije vaše srdce, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu v elektrolytoch (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú diuretiká (odvodňovacie tablety) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu infekcií).


Skôr ako prestanete užívať ktorýkoľvek z vašich liekov, poraďte sa so svojím lekárom.


Quetiapin Bluefisha jedlo, nápoje a alkohol

 • Quetiapin Bluefish možno užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • Buďte opatrný, koľko alkoholu vypijete. Je to z toho dôvodu, že kombinovaný účinok Quetiapinu Bluefish a alkoholu vám môže spôsobovať ospalosť.

 • Nepite grapefruitový džús počas užívania Quetiapinu Bluefish. Môže to ovplyvniť účinnosť lieku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná, usilujete sa otehotnieť alebo dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Quetiapin Bluefish. Neužívajte Quetiapin Bluefish počas tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom. Quetiapin Bluefish sa nemá užívať počas dojčenia.

Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Quetiapin Bluefish: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Quetiapin Bluefish vám môže spôsobiť ospalosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte prístroje a stroje, kým nezistíte, aký vplyv majú na vás tieto tablety.


Quetiapin Bluefishobsahuje laktózu

Tento liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Vplyv na vyšetrenie moču

Ak idete na vyšetrenie moču, pri ktorom sa používajú určité testovacie metódy, užívanie Quetiapinu Bluefish môže spôsobiť pozitívne výsledky na metadón alebo niektoré lieky proti depresii nazývané tricyklické antidepresíva (TCA), , aj keď neužívate metadón alebo TCA. Ak sa to stane, odporúča sa potvrdiťvýsledky špecifickejšími testami.


3. Ako užívať Quetiapin Bluefish


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Váš lekár rozhodne o vašej začiatočnej dávke. Udržiavacia dávka (denná dávka) bude závisieť od vášho ochorenia a potrieb, no zvyčajne bude medzi 150 mg a 800 mg.


 • Tablety budete užívať jedenkrát denne, večer pred spaním, alebo dvakrát denne, v závislosti od vášho ochorenia.

 • Tablety prehĺtajte celé a zapite ich vodou.

 • Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • Počas užívania Quetiapinu Bluefish nepite grapefruitový džús. Môže to ovplyvniť spôsob pôsobenia lieku.

 • Neprestaňte užívať vaše tablety ani vtedy, keď sa už cítite lepšie, pokiaľ vám lekár nepovedal ináč.


Problémy s pečeňou:

Ak máte problémy s pečeňou, váš lekár vám môže zmeniť dávku.

Starší ľudia:

Ak ste starší, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Deti a dospievajúci do 18 rokov

Quetiapin Bluefish sa nemá používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.

Ak užijete viac Quetiapinu Bluefish,ako máte

Ak užijete viac Quetiapinu Bluefish, ako vám predpísal lekár, môžete cítiť ospalosť, závraty a pocítiť abnormálny srdcový tep. Bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie. Tablety Quetiapinu Bluefish si vezmite so sebou.


Ak zabudnete užiť Quetiapin Bluefish

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si spomeniete. Ak sa už blíži čas na ďalšiu dávku, počkajte na ňu . Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Quetiapin Bluefish

Ak náhle prerušíte užívanie Quetiapinu Bluefish, môžete mať problémy so spánkom (nespavosť), môžete mať pocit nevoľnosti (nauzea) alebo bolesť hlavy, hnačku, nevoľnosť (vracanie), závrat alebo podráždenosť. Váš lekár vám pred ukončením liečby určí postupné znižovanie dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov stane závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, prosím, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Veľmi časté(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • závrat (môže spôsobiť pád), bolesť hlavy, sucho v ústach

 • ospalosť (môže časom vymiznúť pri ďalšom užívaní Quetiapinu Bluefish) ( môže spôsobiť pád)

 • príznaky z vysadenia lieku (príznaky, ktoré sa vyskytnú, ak prestanete užívať Quetiapin Bluefish) zahŕňajúce nespavosť (insomnia), pocit nevoľnosti (nauzea), bolesť hlavy, hnačku, prejav nevoľnosti (vracanie), závraty a podráždenosť. Odporúča sa postupné vysadenie lieku počas obdobia aspoň 1 až 2 týždňov.

 • zvyšovanie telesnej hmotnosti


Časté(môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • zrýchlený tep

 • pocit, že vaše srdce búši, zrýchlene alebo prerušovane bije

 • upchatý nos

 • zápcha, žalúdočná nevoľnosť (porucha trávenia)

 • pocit slabosti, mdloby (môžu viesť k pádom)

 • opuchy rúk alebo nôh

 • nízky krvný tlak pri vstávaní. Môže to byť príčinou závratu či mdloby (môže spôsobiť pád)

 • zvýšené hladiny cukru v krvi

 • rozmazané videnie

 • abnormálne svalové pohyby. Patria sem ťažkosti so začatím svalových pohybov, tras, pocit nepokoja alebo nebolestivá svalová stuhnutosť.

 • nezvyčajné sny a nočné mory

 • pocit väčšieho hladu

 • pocit podráždenosti

 • poruchy reči a vyjadrovania

 • samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie

 • dýchavičnosť

 • vracanie (hlavne u starších ľudí)

 • horúčka


Menej časté(môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať napuchnuté hrče (modriny), opuchy kože a opuchy okolo úst

 • sťažené prehĺtanie

 • nekontrolovateľné pohyby hlavne tváre a jazyka

 • nepríjemné pocity v nohách (syndróm nepokojných nôh)

 • sexuálna dysfunkcia

 • zhoršenie už existujúcej cukrovky (diabetes mellitus)

 • zmeny v elektrickej aktivite srdca zobrazené na EKG (predĺženie QT intervalu)


Zriedkavé(môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, svalovej stuhnutosti, pocitu veľmi výraznej ospalosti alebo mdlôb (ochorenie nazývané "neuroleptický malígny syndróm")

 • zožltnutie kože a očí (žltačka)

 • zápal pečene (hepatitída)

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus)

 • zväčšenie prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea)

 • menštruačné poruchy

 • krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky ako opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc, kde spôsobujú bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc

 • námesačnosť (chodenie, rozprávanie, jedenie alebo ďalšie aktivity počas spánku)

 • znížená telesná teplota (hypotermia)

 • zápal podžalúdkovej žľazy


Veľmi zriedkavé(môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí):

 • vyrážky ťažkého charakteru, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži

 • prudká alergická reakcia, ktorá môže spôsobiť sťažené dýchanie alebo šok (tzv. anafylaktická reakcia)

 • náhle vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery a hrdlo (angioedém)

 • nevhodná sekrécia antidiuretického hormónu, ktorý kontroluje objem moču

 • porušenie štruktúry svalových vlákien alebo bolesť v svaloch (rabdomyolýza)


Neznáme(častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

 • kožná vyrážka s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém)

 • silná, náhla alergická reakcia s príznakmi, ako je horúčka a tvorba pľuzgierov na koži a olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza).

Skupina liekov, do ktorej patrí Quetiapin Bluefishmôže spôsobovať poruchy srdcového rytmu, ktoré

môžu byť závažné a v ťažkých prípadoch až smrteľné.


Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba vyšetrením krvi. Zahŕňajú zmeny v hladinách niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) alebo cukru v krvi, zmeny v množstve hormónov štítnej žľazy v krvi, zvýšenie pečeňových enzýmov, zníženie počtu určitých typov krvných buniek, zníženie počtu červených krviniek, zvýšeniekreatínfosfokinázy(látkyvo svaloch), zníženie množstvasodíkav krvia zvýšenie množstva hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie množstva hormónu prolaktínu v krvi môže zriedkavo spôsobiť nasledovné stavy:


 • u mužov a žien sa môže vyskytnúť opuch prsnej žľazy a neočakávaná tvorba mlieka

 • ženy môžu mať nepravidelnú menštruáciu alebo menštruácia môže vynechať.


Lekár vám preto bude robiť občas krvné testy.


Ďalšie vedľajšie účinky u detía dospievajúcich

Rovnaké vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u dospelých, sa môžu tiež prejaviť u detí a dospievajúcich.

Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali iba u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov):

 • zvýšenie krvného tlaku.


Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali častejšie u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté(môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov):

 • zvýšenie množstva hormónu nazývaného prolaktín v krvi. Zvýšenie prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledovnému:

  • opuch pŕs a neočakávaná tvorba mlieka v prsiach u chlapcov i dievčat

  • u dievčat môže vynechať menštruácia alebo môžu mať nepravidelnú menštruáciu.

   • zvýšenie chuti do jedla.

   • Abnormálne svalové pohyby. Medzi ne patria ťažkosti so začatím pohybu svalov, tras, pocit nepokoja alebo bezbolestná svalová stuhnutosť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Quetiapin Bluefish


 • Uchovávajte v pôvodnom obale.

 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Quetiapin Bluefish nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Quetiapin Bluefishobsahuje

- Liečivo je kvetiapín.

Každá 25 mg tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát)

Každá 100 mg tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).

Každá 150 mg tableta obsahuje 150 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).

Každá 200 mg tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).

Každá 300 mg tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).


Ďalšie zložky:

Hypromelóza 2910 (E464)

dihydrát fosforečnanu vápenatého

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Magnéziumstearát

Mikrokryštalická celulóza pH 102

Mastenec

Koloidný oxid kremičitý


Filmový obal:


25 mg:

Červený a žltý oxid železitý (E172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Oranžová žlť/Hlinitý lak oranžovej žlte (E110)


100 mg:

Žltý oxid železitý (E172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400


150 mg:

Žltý oxid železitý (E172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Hyprolóza (E463)

Mastenec


200 a 300 mg:

Hyprolóza (E463)

Hypromelóza 2910 (E464)

Mastenec

Oxid titaničitý (E171)


Ako vyzerá Quetiapin Bluefish a obsah balenia


25 mg:

Okrúhle, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety broskyňovej farby s priemerom približne 5,7 mm.

100 mg:

Žlté, okrúhle, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom približne 9,1 mm.

150 mg:

Svetložlté, okrúhle, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s priemerom približne 10,45 mm.

200 mg:

Biele, okrúhle, obojstranne vypukléfilmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom približne 12,1 mm.

300 mg:

Biele, podlhovasté, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


100, 200 a 300 mg tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


Veľkosti balenia:

25 mg

- 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 100x1 tabliet (v blistroch po 10).


150 mg

- 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 100x1, 250 a 500 tabliet (v blistroch po 10).


100 mg, 200 mg a 300 mg

- 20, 30, 50, 60, 90, 100, 100x1 tabliet (v blistroch po 10).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Štokholm

Švédsko


Výrobca:

Genepharm SA

18thkm Marathonos Avenue

153 51 Pallini Attikis

Grécko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Quetiapin Bluefish 25 / 100 /200, potahované tablety

Holandsko: Quetiapin Bluefish 25 / 100 / 150 / 200 / 300 mg, filmomhulde tabletten

Maďarsko: Quetiapin Bluefish 25 / 100 / 150 / 200 / 300 mg, filmtabletta

Slovenská republika: Quetiapin Bluefish 25 / 100 / 150 / 200 / 300 mg, filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2013.

9Quetiapin Bluefish 150 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/06785, 2012/06786, 2012/06787, 2012/06788, 2012/06789


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Quetiapin Bluefish 25 mg

Quetiapin Bluefish 100 mg

Quetiapin Bluefish 150 mg

Quetiapin Bluefish 200 mg

Quetiapin Bluefish 300 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 25 mg filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát).

Každá 100 mg filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát).

Každá 150 mg filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát).

Každá 200 mg filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát).

Každá 300 mg filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát).


Pomocné látky so známym účinkom: Monohydrát laktózy a oranžová žlť (E110).

Každá 25 mg filmom obalená tableta obsahuje 7,00 mg monohydrátu laktózy a 0,003 mg oranžovej žlte (E110).

Každá 100 mg filmom obalená tableta obsahuje 28,00 mg monohydrátu laktózy.

Každá 150 mg filmom obalená tableta obsahuje 42,00 mg monohydrátu laktózy.

Každá 200 mg filmom obalená tableta obsahuje 56,00 mg monohydrátu laktózy.

Každá 300 mg filmom obalená tableta obsahuje 84,00 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Quetiapin Bluefish 25 mg, filmom obalené tablety: Okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety broskyňovej farby s priemerom približne 5,7 mm.

Quetiapin Bluefish 100 mg, filmom obalené tablety: Žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom približne 9,1 mm.

Quetiapin Bluefish 150 mg, filmom obalené tablety: Bledožlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom približne 10,45 mm.

Quetiapin Bluefish 200 mg, filmom obalené tablety: Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom približne 12,1 mm.

Quetiapin Bluefish 300 mg, filmom obalené tablety: Biele, podlhovasté, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


100, 200 a 300 mg tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Quetiapin Bluefish je indikovaný na:

Liečbu schizofrénie.

Liečbu bipolárnej poruchy :

 • na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy,

 • na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy,

 • na liečbu prevencie recidívy u pacientov s bipolárnou poruchou, u ktorých manická alebo depresívna epizóda reaguje na liečbu kvetiapínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:

Pre každú indikáciu sú k dispozícii odlišné dávkovacie schémy. Preto je potrebné zabezpečiť, aby pacienti dostali jasné informácie o vhodnom dávkovaní v súvislosti s ich diagnózou.


Dospelí:

Na liečbu schizofrénie

Kvetiapín sa má podávať dvakrát denne. Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň).


Od 4. dňa sa dávka má titrovať na zvyčajnú účinnú dávku v rozmedzí 300 až 450 mg denne. Dávku možno u jednotlivých pacientov upraviť podľa ich klinickej odpovede a znášanlivosti, v rozmedzí 150 až 750 mg denne.


Na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy

Na liečbu manických epizód spojených s bipolárnou poruchou sa Quetiapin Bluefish má podávať dvakrát denne. Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 100 mg (1. deň), 200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg (4. deň). Ďalšie úpravy dávkovania sa majú vykonávať zvyšovaním dennej dávky o nie viac ako 200 mg denne až do dosiahnutia celkovej dennej dávky 800 mg denne na 6. deň.

Dávku možno individuálne upraviť podľa klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivých pacientov v rozmedzí od 200 do 800 mg denne. Zvyčajná účinná dávka je v rozmedzí 400 až 800 mg denne.


Na liečbu depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy

Quetiapin Bluefish sa má podávať jeden krát denne, večer pred spaním. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je: 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických skúšaniach sa nepozoroval ďalší prínos liečby v skupine užívajúcej 600 mg v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1). Jednotliví pacienti môžu mať úžitok z dávky 600 mg. Liečbu dávkami vyššími ako 300 mg majú začať lekári so skúsenosťou liečby bipolárnej poruchy. U jednotlivých pacientov, vzhľadom na toleranciu liečby, klinické skúšania potvrdili, že je možné zvážiť redukciu dávky na 200 mg.


Na prevenciu rekurencie v rámci bipolárnej poruchy

Na prevenciu rekurencie manických, zmiešaných alebo depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy pacienti, ktorí reagovali na akútnu liečbu bipolárnej poruchy majú pokračovať v liečbe rovnakými dávkami lieku podávanými večer. Dávka sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v rozmedzí 300 – 800 mg denne. Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu použila najnižšia účinná dávka .


Starší pacienti:

Tak ako aj pri iných antipsychotikách, kvetiapín sa má s opatrnosťou používať u starších pacientov, najmä pri úvodnom stanovení dávky. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivých pacientov, je potrebné dávku zvyšovať pomaly a celková denná dávka má byť nižšia ako u mladších pacientov. Priemerný plazmatický klírens kvetiapínu je u starších pacientov nižší o 30 - 50 % v porovnaní s mladšími pacientmi.


Účinnosť a bezpečnosť sa neskúmala u pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy.


Deti a dospievajúci:

Quetiapin Bluefish sa neodporúča na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov vzhľadom na nedostatok údajov, ktoré by podporili použitie lieku v tejto vekovej skupine. Dostupné dôkazy z placebom kontrolovaných klinických skúšaní sú uvedené v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Poškodenie funkcie obličiek:

Poškodenie funkcie obličiek si nevyžaduje úpravu dávky.


Poškodenie funkcie pečene:

Kvetiapín sa v značnom rozsahu metabolizuje v pečeni, preto sa má používať s opatrnosťou u pacientov so známym poškodením funkcie pečene, najmä v začiatočnej fáze liečby.

Pacienti so známym poškodením funkcie pečene majú začať s 25 mg denne. V závislostí od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivých pacientov sa dávka má zvyšovať denne o 25 až 50 mg až po účinnú dávku.


Spôsob podávania

Quetiapin Bluefish možno podávať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Kontraindikované je súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450-3A4, akými sú inhibítory HIV proteázy, azolových antimykotík, erytromycínu, klaritromycínu a nefazodónu. (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže sa kvetiapín podáva na rôzne indikácie, bezpečnostný profil sa má posúdiť s ohľadom na individuálnu diagnózu pacienta a podávanú dávku.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)
Quetiapin Bluefish sa neodporúča na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov z dôvodu nedostatku údajov, ktoré by podporili použitie v tejto vekovej skupine. Klinické štúdie preukázali, že okrem známeho bezpečnostného profilu u dospelých (pozri časť 4.8) sa niektoré nežiaduce účinky prejavili s vyššou frekvenciou u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými (zvýšená chuť do jedla, zvýšené hladiny prolaktínu v sére, extrapyramídové symptómy) a tiež bol identifikovaný jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým nezaznamenal v štúdiách s dospelými (zvýšený krvný tlak). U detí a dospievajúcich sa tiež pozorovali zmeny vo výsledkoch testov funkcie štítnej žľazy.

Okrem toho, dlhodobé dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby kvetiapínom na rast a dospievanie neboli sledované dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé vplyvy na kognitívny a behaviorálny vývin nie sú známe.

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách u detí a dospievajúcich pacientov liečených kvetiapínom sa kvetiapín spájal so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s placebom u pacientov liečených na schizofréniu a bipolárnu mániu (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovrážd (príhod súvisiacich so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do dosiahnutia významnej remisie. Keďže k zlepšeniu nedochádza v prvých týždňoch liečby alebo v ďalších týždňoch, pacientov je potrebné starostlivo sledovať, až kým nedôjde k významnému zlepšeniu stavu. Klinická prax všeobecne poukazuje na to, že riziko samovraždy sa môže v počiatočných štádiách zlepšovania stavu zvyšovať.


Okrem toho lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom vzhľadom na rizikové faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.


Iné psychické poruchy, na ktoré sa predpisuje kvetiapín, môžu tiež súvisieť so zvýšeným rizikom pokusov o samovraždu. Okrem toho takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Je známe, že pacientom s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacientom, u ktorých sa vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky pred začatím liečby, hrozí vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a počas liečby sa majú starostlivo sledovať. Metaanalýza klinických skúšaní s antidepresívami kontrolovaných placebom u dospelých pacientov s psychickými poruchami poukázala na vyššie riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Pacienti, predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom, si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok na samovraždu alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa pozorovalo u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení kvetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovraždu v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo (3,0 % vs. 0 % v uvedenom poradí). V klinických štúdiách u pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol výskyt pokusov o samovraždu pozorovaný u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov) 2,1 % (3/144) pri kvetiapíne a 1,3 % (1/75) u placeba.


Extrapyramídové symptómy

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách u dospelých pacientov, liečených na depresívnu epizódu a recidivujúcu depresívnu poruchu pri bipolárnej poruche, sa kvetiapín spájal so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s placebom (pozri časti 4.8 a 5.1).

Tardívna dyskinéza:

Ak sa objavia príznaky a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo prerušenie liečby kvetiapínom. Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť po ukončení liečby (pozri časť 4.8).


Somnolencia a závraty

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými syptómami, ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinickom skúšaní sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresiou a veľkou depresívnou poruchou začiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti s bipolárnou depresiou a pacienti s veľkými depresívnymi epizódami v rámci veľkej depresívnej poruchy so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity môžu častejšie vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a pokiaľ je potrebné zvážiť ukončenie liečby. Liečba kvetiapínom súvisí s ortostatickou hypotenziou a s ňou spojeným závratom (pozri časť 4.8), čo sa rovnako ako somnolencia prejavuje v začiatočnom štádiu liečby s titráciou dávky. Týmto sa môže zvyšovať výskyt náhodných zranení (pádov), najmä u starších pacientov. Z tohto dôvodu sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Kardiovaskulárne ochorenia

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri podávaní kvetiapínupacientom so známymi kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi ochoreniami alebo s inými ochoreniami, ktoré predisponujú ku vzniku hypotenzie. Kvetiapín môže vyvolať ortostatickú hypotenziu predovšetkým pri úvodnom zvyšovaní dávok, preto ak dôjde k takémuto stavu, je potrebné zvážiť redukciu dávok alebo pomalšiu titráciu dávok.


Epileptické záchvaty

V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol rozdiel vo výskyte epileptických záchvatov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom alebo tými, ktorým bolo podávané placebo. Tak ako pri iných antipsychotikách sa odporúča opatrnosť pri liečbe pacientov s epileptickými záchvatmi v anamnéze (pozri časť 4.8).


Malígny neuroleptický syndróm:

Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou, vrátane liečby kvetiapínom (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenu mentálneho stavu, svalovú rigiditu, vegetatívnu instabilitu a zvýšenie hladín kreatínfosfokinázy. V takýchto prípadoch je potrebné liečbu kvetiapínom prerušiť a začať vhodnú liečbu.


Ťažká neutropénia:

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa menej často hlásil výskyt ťažkej neutropénie (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Na základe skúseností po uvedení lieku na trh sa leukopénia a/alebo neutropénia po ukončení liečby kvetiapínom upravila. Možnými rizikovými faktormi pre vznik neutropénie sú: existujúci nízky počet bielych krviniek a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov < 1,0 x 109/l. U týchto pacientov je potrebné sledovať príznaky infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).


Interakcie

Pozri tiež časť 4.5.


Súbežné užívanie kvetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, akými sú karbamazepín alebo fenytoín, značne znižuje plazmatickú koncentráciu kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, je možné nasadiť liečbu kvetiapínom len v tom prípade, ak ošetrujúci lekár rozhodne, že prínos liečby kvetiapínom prevýši možné riziko prerušenia liečby induktormi pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktormi pečeňových enzýmov bola postupná, ak je to nevyhnutné, induktor môže byť nahradený liečivom, neindukujúcim pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným).


Telesná hmotnosť

U pacientov, ktorí sa liečili kvetiapínom sa hlásil nárast telesnej hmotnosti, preto sa majú sledovať a klinicky vhodne zvládať v súlade s používanými odporúčaniami týkajúcimi sa antipsychotík (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia

Zriedkavo sa zaznamenalo, že počas liečby kvetiapínom sa príležitostne vyskytla hyperglykémia a/alebo rozvoj alebo exacerbácia diabetu s ketoacidózou alebo kómou, vrátane prípadov končiacich fatálne (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch sa zaznamenal prioritne nárast telesnej hmotnosti, ktorý môže byť predisponujúci faktor. Vhodné klinické sledovanie sa odporúča v súlade s využitím odporúčaní týkajúcich sa antipsychotík. Je potrebné, aby pacienti užívajúci antipsychotiká, vrátane kvetiapínu, boli sledovaní na známky a príznaky hyperglykémie (akými sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetom mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus majú byť pravidelne sledovaní z hľadiska zhoršenia kontroly glukózy. Telesná hmotnosť sa má pravidelne sledovať.

Lipidy

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie hladín triglyceridov a cholesterolu a zníženie hladiny HDL (pozri časť 4.8). Zmena hladiny lipidov sa má liečiť na základe klinického stavu pacienta a zváženia lekára.

Metabolické riziko

Vzhľadom na zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach, môže dôjsť u pacientov (vrátane pacientov s normálnou východiskovou hodnotou) k zhoršeniu metabolického rizikového profilu, čo sa má primerane liečiť (pozri tiež časť 4.8).

Predĺženie QT-intervalu

V klinických skúšaniach a pri použití v súlade s SPC kvetiapín nebol spájaný s pretrvávajúcim predĺžením absolútneho QT-intervalu. Počas postmarketingového sledovania predávkovania sa však predĺženie QT intervalu pozorovalo v terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu je potrebná zvýšená opatrnosť pri jeho podávaní pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze (pozri časť 4.9). Zvýšená opatrnosť je tiež potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval a pri súbežnom podávaní s neuroleptikami, predovšetkým u starších pacientov, pacientov s vrodeným predĺžením QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Ukončenie liečby

Akútne symptómy z náhleho vysadenia lieku, akými sú insomnia, nauzea a vracanie, boli zaznamenané po náhlom vysadení antipsychotík vrátane quetiapínu. Odporúča sa liečbu ukončovať postupným znižovaním dávky lieku (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou spojenou s demenciou

Quetiapin Bluefish nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou spojenou s demenciou.


V randomizovaných, placebom kontrolovaných skúšaniach bolo u pacientov s demenciou, užívajúcich atypické antipsychotiká, pozorované približne trojnásobne vyššie riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus takto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nie je možné vylúčiť ani pri ostatných antipsychotikách alebo ostatných skupinách pacientov. U pacientov s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody sa má kvetiapín užívať s opatrnosťou.


V metaanalýzach atypických antipsychotík sa zistilo, že u starších pacientov so psychózou spojenou s demenciou je zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom. V dvoch 10 týždňov trvajúcich, placebom kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom u tej istej skupiny pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) však incidencia mortality u pacientov liečených kvetiapínom bola 5,5 % oproti 3,2 % v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. V týchto skúšaniach pacienti umierali z rôznych príčin, ktoré sa u tejto populácie očakávajú. Tieto údaje nepoukazujú na kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Dysfágia a aspiriácia

Pri užívaní kvetiapínu sa hlásila dysfágia(pozri časť 4.8). Kvetiapín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie

Venózny trombembolizmus (VTE)

V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečbykvetiapínom a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Pankreatitída
V klinických skúšaniach a v priebehu postmarketingovej praxe bola hlásená pankreatitída. V rámci postmarketingových hlásení malo veľa pacientov faktory, o ktorých je známe, že sú spojené s pankreatitídou, ako je zvýšenie triglyceridov (pozri časť 4.4), žlčové kamene a konzumácia alkoholu.


Dodatočná informácia

Údaje zo štúdie s kvetiapínom v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; kombinovaná liečba však bola dobre tolerovaná (pozri časti 4.8 a 5.1). Údaje zo štúdie preukázali aditívne účinky v treťom týždni liečby.


Laktóza

Tablety Quetiapin Bluefish obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Jedna z pomocných látok Quetiapinu Bluefish 25 mg – oranžová žlť (E110) môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém sa Quetiapin Bluefish má užívať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liečivami a alkoholom.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je enzým, ktorý je primárne zodpovedný za metabolizmus kvetiapínu sprostredkovaný cytochrómom P450. V štúdiách interakcií so zdravými dobrovoľníkmi súbežné podávanie kvetiapínu (v dávke 25 mg) s ketokonazolom, inhibítorom CYP3A4, spôsobilo 5-8-násobné zvýšenie AUC kvetiapínu, a preto je súbežné podávanie kvetiapínu s inhibítormi CYP3A4 kontraindikované. Tiež sa neodporúča počas liečby kvetiapínom piť grapefruitový džús.


V skúšaní zameranom na sledovanie farmakokinetiky kvetiapínu, v ktorom sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podávaný karbamazepín významne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znížilo systémovú expozíciu kvetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13 % hodnôt zistených u pacientov, ktorým sa podával kvetiapín samotný; hoci u niektorých pacientov sa pozorovalo ešte väčšie zníženie. Dôsledkom tejto interakcie môžu byť nižšie plazmatické koncentrácie, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom.

Súbežné podávanie kvetiapínu s fenytoínom (ďalší induktor mikrozómových enzýmov) spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 450 %. Pacienti, ktorí sú liečení induktormi pečeňových enzýmom, sa majú liečiť kvetiapínom, len ak ošetrujúci lekár rozhodne, že možný prínos liečby kvetiapínom preváži riziko prerušenia liečby induktormi pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktormi pečeňových enzýmov bola postupná, v prípade potreby treba induktor nahradiť liečivom, neindukujúcim pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným) (pozri tiež časť 4.4).


Pri súbežnom podávaní s antidepresívom imipramínom (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínom (známy inhibítor CYP3A4 a CYP2D6) sa farmakokinetika kvetiapínu významne nezmenila.


Pri súbežnom podávaní s antipsychotikami risperidónom alebo haloperidolom sa farmakokinetika kvetiapínu významne nezmenila. Súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu však zvýši klírens kvetiapínu približne o 70 %.


Pri súbežnom podávaní s cimetidínom sa farmakokinetika kvetiapínu nezmenila.


Pri súbežnom podávaní s kvetiapínom sa farmakokinetika lítia nezmenila.


Pri súbežnom podávaní valproátu sodného a kvetiapínu sa ich farmakokinetika klinicky významne nezmenila. Retrospektívna štúdia u detí a dospievajúcich, ktorí užívali valproát, quetiapín alebo oboje, ukázala vyššiu incidenciu leukopénie a neutropénie v skupine s kombinovanou liečbou oproti skupine s monoterapiou.


Formálne interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém sa neuskutočnili.


Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom podávaní kvetiapínu a liekov, o ktorých je známe, že spôsobujú nerovnováhu elektrolytov alebo predlžujú QTc interval.


U pacientov, ktorí užívali kvetiapín, sa vyskytli hlásenia o výsledkoch falošnej pozitivity v enzýmových imunologických testoch pre metadón a tricyklické antidepresíva. Odporúča sa potvrdenie otáznych výsledkovimunologického skríningu vhodnou chromatografickou technikou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu počas gravidity dosiaľ nebola stanovená. Štúdie na zvieratách doteraz nepreukázali škodlivosť kvetiapínu, možný účinok na zrak plodu však nebol hodnotený. Preto sa kvetiapín má podávať počas gravidity, iba ak prínos prevýši potenciálne riziká. U novorodencov matiek, ktoré počas gravidity užívali kvetiapín, sa objavili abstinenčné symptómy.


Laktácia

Zaznamenali sa prípady vylučovania kvetiapínu do materského mlieka, miera vylučovania však nebola konzistentná. Matkám, ktoré dojčia, sa počas užívania Quetiapinu Bluefishu neodporúča dojčenie.


Fertilita

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane kvetiapínu) počas tretieho trimestra gravidity matky sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na to, že kvetiapín primárne pôsobí na centrálny nervový systém, môže ovplyvňovať činnosti, ktoré si vyžadujú pozornosť. Preto pacienti musia byť upozornení, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali stroje, kým nie je známa ich individuálna odpoveď na kvetiapín.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi liekovými reakciami (ADR) kvetiapínu sú somnolencia, závrat, sucho v ústach, mierna asténia, konstipácia, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.


Tak ako pri ostatných antipsychotikách sa s užívaním kvetiapínu spájali: prírastok telesnej hmotnosti, synkopa, malígny neuroleptický syndróm, leukopénia, neutropénia a periférny edém.


Incidencia ADR súvisiacich s liečbou kvetiapínom je uvedená nižšie v tabuľke podľa formátu odporúčaného Radou medzinárodných organizácii lekárskych vied (CIOMS III Working Group; 1995).


Frekvencie nežiaducich účinkov sú zoradené nasledovne: Veľmi časté: (>1/10), časté: (>1/100 až <1/10); menej časté: (>1/1000 až <1/100); zriedkavé: (>1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé: (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému


Veľmi časté:

pokles hemoglobínu23

Časté:

leukopénia1, 29, zníženie počtu neurofilov, zvýšenie eozinofilov28

Menej časté:

trombocytopénia, anémia, zníženie počtu trombocytov14

Zriedkavé:

agranulocytóza27

Neznáme:

neutropénia1

Poruchy imunitného systému

Menej časté:

hypersenzitivita (vrátane kožných alergických reakcií)

Veľmi zriedkavé:

anafylaktická reakcia6

Poruchy endokrinného systému

Časté


Menej časté:

Veľmi zriedkavé

hyperprolaktinémia16, zníženie celkových T425, zníženie voľných T425, zníženie celkových T325, zvýšenie TSH25

zníženie voľných T325, hypotyreóza22

neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

zvýšenie hladiny sérových triglyceridov11 ,31, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu)12, 31, zníženie hladiny HDL cholesterolu18, 31, zvyšovanie hmotnosti9, 31

Časté:

zvýšená chuť do jedla, zvýšenie glukózy v krvi až do hyperglykemických hodnôt7, 31

Menej časté:

hyponatriémia20, diabetes mellitus1, 5, 6

Zriedkavé:

metabolický syndróm30

Psychické poruchy

Časté:

Zriedkavé:

abnormálne sny a nočná mora

samovražedné myšlienky a samovražedné správanie 21

somnambulizmus a ďalšie súvisiace stavy ako je rozprávanie počas spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkom

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

závrat4, 17, somnolencia2, 17, bolesť hlavy, extrapyramídové príznaky1, 22

Časté:

dyzartria

Menej časté:

záchvat kŕčov1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza1,6, synkopa1,4,17


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:

tachykardia1,4, palpitácie 24

Menej časté

predĺženie QT intervalu1,13,19


Poruchy oka

Časté:


rozmazané videnie


Poruchy ciev

Časté:

Zriedkavé:


ortostatická hypotenzia4,17

venózny trombembolizmus1

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

rinitída, dyspnoe24

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

sucho v ústach

Časté:

zápcha, dyspepsia, vracanie26

Menej časté:

Zriedkavé:

dysfágia8

pankreatitída1

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

Zriedkavé:

zvýšenie hladín sérových transamináz (ALT, AST)3 zvýšenie hladín gama – GT3

žltačka6, hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:

angioedém6, Stevensov-Johnsonov syndróm6

Neznáme:

toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: rabdomyolýza


Stavy v gravidite, v šestonedelí a v perinatálnom období

Neznáme:

novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Zriedkavé:

sexuálna dysfunkcia

priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, menštruačné poruchy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Časté:

Zriedkavé:

symptómy súvisiace s vysadením lieku1, 10

ľahká asténia, periférny edém, podráždenosť, pyrexia

malígny neuroleptický syndróm1, hypotermia

Vyšetrenia

Zriedkavé:

zvýšenie fosfokinázy v krvi15

(1) Pozri časť 4.4

(2) Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá zvyčajne pokračovaním liečby quetiapínom ustúpi.

(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun od normálu k ≥ 3x HLN kedykoľvek) sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltranspeptidázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe Quetiapinom Bluefish zvyčajne vrátili do normálu.

(4) Quetiapin Bluefish môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu α1-adrenergných receptorov, spôsobiť ortostatickú hypotenziu so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou. Uvedené nežiaduce účinky sa vyskytujú najmäpri úvodnej titrácii dávky (pozri časť 4.4).

(5) Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytla manifestácia latentnej formy diabetu.

(6) Frekvencia týchto nežiaducich účinkov sa zistila len z postmarketingových údajov.

(7) Hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl – stačí SI jednotky ( ≥ 7 mmo/l) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) po jedleminimálne v jednom prípade.

(8) Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu depresiu.

(9) Založené na > 7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmä počas prvých týždňov liečby u dospelých.

(10) V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku sa pozorovali tieto symptómy z vysadenia lieku: nespavosť, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat a podráždenosť). Tieto príznaky zvyčajne ustúpili do 1 týždňa po vysadení lieku.

(11) Triglyceridy ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 1,694 mmol/l (pacienti < 18 rokov) zaznamenané minimálne raz.

(12) Cholesterol ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 5,172 mmol/l (pacienti < 18 rokov), zaznamenaný minimálne raz. Zvýšenie hladiny LDL cholesterolu o ≥ 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l) bolo veľmi časté. Priemerná zmena u pacientov, u ktorých sa takéto zvýšenie zistilo, predstavovala 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

(13) Pozri text nižšie.

(14) Trombocyty ≤ 100 x 109/l zaznamenané minimálne raz.

(15) Založené na hlásení nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.

(16) Hladiny prolaktínu (pacienti > 18 rokov): > 20 g/l (> 869,56 pmol/l) u mužov: > 30 g/l (>1304,34 pmol/l) u žien: kedykoľvek.

(17) Môže spôsobiť pád.

(18) HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužov; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žien kedykoľvek

(19) Výskyt u pacientov, ktorí majú QTc od < 450 msec až ≥ 450 mdec s ≥ 30 msec zvýšenie. V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s miernou zmenou kvetiapínu a výskyt pacientov, ktorí majú klinicky signifikantnú hladinu podobnú medzi kvetiapínom a placebom.

(20) Posun od >132 mmol/l do <132 mmol/l aspoň v jednom prípade

(21) V priebehu liečby kvetiapínom alebo skoro po vysadení liečby boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1)

(22) Pozri časť 5.1

(23) Znížený hemoglobín ≤ 13 g/dl (≤ 8,06 mmol/l) u mužov, ≤ 12 g/dl (≤ 7,45mmol /l) u žien aspoň jeden prípad sa vyskytol u 11 % kvetiapínom liečených pacientov vo všetkých štúdiách, vrátane rozšírených nezaslepených štúdií. U týchto pacientov bol maximálny pokles hemoglobínu hocikedy - 1,50 g/dl.

(24) Tieto hlásenia sa často vyskytovali pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a /alebo podkladovom kardio/respiračnom ochorení.

(25) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v celkových T4, voľných T4 celkových T3 avoľných T3, sú definované ako <0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je > 5 mIU/l kedykoľvek.

(26) Na základe zvýšenej miery vracania u starších pacientov (≥ 65 rokov)

(27) Posun v počte neurofilov z východiskovej hodnoty ≥ 1,5 x 109 buniek/l na < 0,5 x 109 buniek/l kedykoľvek počas liečby.

(28) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte eozinofilov je definovaný ako ≥ 1 x 109 buniek/l kedykoľvek.

(29) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte bielych krviniek (white blood cells WBC) je definovaný ako ≤ 3 x 109buniek/l kedykoľvek.

(30) Založené na hláseniach metabolického syndrómu ako nežiaduceho účinku vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.

(31)V klinických skúšaniach sa zistilo u niektorých pacientov zhoršenie viac než jedného z metabolických faktorov: zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi a lipidov v krvi (pozri tiež časť 4.4).

(32) Pozri časť 4.6


Pri užívaní neuroleptík sa zaznamenali prípady predĺženia QT intervalu, komorovej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti srdca a „torsades de pointes“ , ktoré sa považujú za účinky spoločné pre túto skupinu liečiv.


Deti a dospievajúci (10 až 17 rokov)

Rovnaké nežiaduce účinky, ktoré sú opísané vyššie u dospelých, je potrebné zvažovať u detí a dospievajúcich. Nasledovná tabuľka sumarizuje nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú s vyššou frekvenciou u detí a dospievajúcich (10 - 17 rokov), než u dospelých alebo nežiaduce účinky, ktoré neboli zistené u dospelých.


Frekvencie nežiaducich účinkov sú definované nasledovne.: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1 000 až <1/100), zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000).

Poruchy metabolismu a výživy

Veľmi časté:

Zvýšená chuť do jedla


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté:

Zvýšenie hladín prolaktinu 1, zvýšenie krvného tlaku 2


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Extrapyramídové symptómy 3


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

Podráždenosť 41 Hladiny prolaktínu (pacienti < 18 rokov): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) u mužov; >26 µg/l (>1130,428 pmol/l) u žien namerané kedykoľvek. Menej než 1 % pacientov malo vzostup hladín prolaktínu >100 µg/l.

2 Na základe posunov nad klinicky významné hodnoty (prevzaté podľa kritérií National Institutes of Health) alebo zvýšení >20 mmHg pre systolický tlak alebo >10 mmHg pre diastolický tlak kedykoľvek v priebehu dvoch krátkodobých (3-6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaní u detí a mladistvých.

3 Pozri časť 5.1.

4 Poznámka: Frekvencia je konzistentná s frekvenciou pozorovanou u dospelých, ale podráždenosť môže byť u detí a mladistvých spojená s inými klinickými prejavmi v porovnaní s dospelými.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vo všeobecnosti boli hlásené tie príznaky a symptómy, ktoré vyplývajú zo zdôrazneného známeho farmakologického účinku lieku, ku ktorým patria ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.


Prípad úmrtia bol hlásený v klinickom skúšaní pri akútnom predávkovaní liekom v dávke 13,6 g a pri používaní lieku po uvedení na trh pri dávkach 6 g samotného kvetiapínu. Hlásili sa však aj prípady prežitia akútneho predávkovania kvetiapínom až do 30 gramov. V skúsenostiach po uvedení lieku na trh sa zaznamenali veľmi zriedkavé prípady predávkovania kvetiapínom samotným, ktorých následkom bola smrť, kóma. Okrem toho sa zaznamenali pri nastavení v monoterapii nasledovné prípady pri predávkovaní kvetiapínom: predĺženie QT intervalu, záchvaty kŕčov, epileptický stav, rabdomyolýza, respiračné depresie, retencia moču, zmätenosť, delírium, a/alebo nepokoj.


U pacientov s existujúcim ťažkým kardiovaskulárnym ochorením je zvýšené riziko predávkovania. (pozri časť 4.4).


Liečba predávkovania

Špecifické antidotum kvetiapínu neexistuje. V prípade znakov ťažkej intoxikácie možno uvažovať o použití viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržania priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej oxygenácie a ventilácie, sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému. Aj napriek tomu, že nie sú k dispozícii žiadne údaje o zabránení absorpcie nadmernej dávky pri predávkovaní, možno pri závažných otravách indikovať výplach žalúdka a, ak je to možné, vykonať ho do jednej hodiny po požití. Má sa zvážiť podanie aktívneho uhlia.


V prípade predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami, ako sú podanie intravenóznej tekutiny a/alebo sympatomimetík. Adrenalínu a dopamínu je potrebné sa vyhnúť, keďže beta stimulácia môže v kombinácii s alfa blokádou vyvolanou kvetiapínom prehĺbiť hypotenziu.


Lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií musí pokračovať až do úplného zotavenia pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká

ATC kód: N05AH04


Mechanizmus účinku:

Kvetiapín je atypicky pôsobiace antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny metabolit v ľudskej plazme, nor-kvetiapín reagujú so širokým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a nor-kvetiapín majú afinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1 a D2 receptorom v mozgu. Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapínu v porovnaní s typickými antipsychotikami a jeho slabý extrapyramídový účinok (EPS) sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2 oproti D2. Nor-kvetiapín má navyše vysokú afinitu k prenášačovi pre noradrenalín (norepinephrine transporter; NET). Kvetiapín a nor-kvetiapín majú tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom a nízku afinitu k adrenergným α2 a serotonínovým 5HT1A receptorom. Kvetiapín nevykazuje afinitu k muskarínovým ani benzodiazepínovým receptorom.


Farmakodynamické účinky:

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín potláča účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe elektrofyziologických meraní a behaviorálnych hodnotení. Kvetiapín zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2 receptorov.


V predklinických testoch určených na predikciu vyvolania extrapyramídového syndrómu sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám a má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká supersenzitivita dopamínových D2 receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2 receptory, dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií.


Klinická účinnosť:

Schizofrénia

V troch placebom kontrolovaných štúdiách u pacientov so schizofréniou, ktorým boli podávané rôzne dávky kvetiapínu, sa nezistili rozdiely v incidencii extrapyramídových motorických vedľajších účinkov alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou užívajúcou kvetiapín a skupinou užívajúcou placebo. V jednej placebom kontrolovanej štúdii, v ktorej sa podávali fixné denne dávky v rozpätí 75-750 mg kvetiapínu, sa nezistili rozdiely vo frekvencii extrapyramídových motorických symptómov alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou užívajúcou kvetiapín a skupinou užívajúcou placebo.

Účinnosť dlhodobej liečby kvetiapínom na prevenciu relapsov schizofrénie sa v zaslepených klinických štúdiách nehodnotila. V otvorených štúdiách u pacientov so schizofréniou sa ukázalo, že účinok kvetiapínu pretrvával aj počas ďalšej liečby u pacientov, ktorí reagovali na začiatku liečby, čo naznačuje, že dlhodobá liečba je účinná.


Bipolárna porucha

V štyroch placebom kontrolovaných štúdiách, v dvoch sa kvetiapín podával ako monoterapia a v dvoch sa kvetiapín podával v kombinácii s lítiom alebo divalproexom, sa hodnotilo podávanie denných dávok až do 800 mg kvetiapínu na liečbu miernych až závažných foriem manických epizód. V týchto štúdiách sa nezistil rozdiel vo frekvencii extrapyramídových symptómov alebo spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou liečenou kvetiapínom a skupinou, ktorej bolo podávané placebo.


V dvoch štúdiách sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii účinnejší ako placebo v liečbe miernych až závažných foriem manických epizód, čo sa týka zlepšenia manických symptómov po 3 a 12 týždňoch liečby. V súčasnosti nie sú žiadne výsledky z dlhodobých štúdií, ktoré dokazujú účinnosť kvetiapínu v profylaxii manických alebo depresívnych epizód. Údaje o použití kvetiapínu v kombinácii s divalproexom, alebo lítiom po 3 a 6 týždňoch liečby akútnych stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené, avšak kombinovaná liečba sa dobre tolerovala. Údaje preukázali aditívny účinok v treťom týždni liečby. Druhá štúdia nepreukázala aditívny účinok v šiestom týždni liečby.

Priemerná dávka kvetiapínu u respondentov v poslednom týždni liečby bola približne 600 mg/deň. Denná dávka u približne 85 % respondentov bola v rozmedzí 400-800 mg.


V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov so stredne ťažkými až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol kvetiapín v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní s placebom liečenou skupinou pacientov v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg a kvetiapín v dávke 600 mg.


V kontinuálnej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na kvetiapín v dávke 300 alebo 600 mg je efektívnejšia v porovnaní s placebom s ohľadom na depresívne symptómy ale bez ohľadu na manické symptómy.


V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami. Kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času po recidívu ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


Jedno dlhodobé klinické skúšanie (viac ako 2 roky liečby) zamerané na hodnotenie prevencie rekurencie u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami preukázalo lepší účinok kvetiapínu v porovnaní s placebom, čo sa týka predĺženia času do rekurencie ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej) u pacientov s bipolárnou poruchou typu I. Počet pacientov s náladovými epizódami bol 91 (22,5 %) v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebovej skupine a 95 (26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín, keď sa porovnávala pokračujúca liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky dokazujú, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so zvýšením času do rekurencie náladových epizód.

Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný na liečbu schizofrénie a mánie pri podávaní dvakrát denne, hoci jeho polčas je približne 7 hodín. Tento výsledok potvrdila aj štúdia využívajúca pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), ktorá preukázala, že kvetiapín sa viaže na 5HT2- a D2-receptory až 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg sa nehodnotila.


Klinická bezpečnosť

V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11, 4 % pre placebo). Vyšší výskyt extrapyramídových symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí užívaliplacebo v krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bipolárnej depresie, bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 8,9 % pre kvetiapín a 3,8 % pre placebo. V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou, týkajúcich sa veľkej depresívnej poruchy bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 5,4 % pre kvetiapín a 3,2 % pre placebo. V krátko trvajúcom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní s monoterapiou u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 9,0 % pre Seroquel XR a 2,3 % pre placebo. V prípade bipolárnej depresie a rovnako v prípade veľkej depresívnej poruchy, výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, nedobrovoľných svalových kontrakcií a svalovej rigidity), v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 % .


V krátko trvajúcej placebom kontrolovanej štúdii, fixná dávka (50 mg /deň až 800 mg /deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov), bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0,8 kg na 50 mg dennej dávky až 1,4 kg na 600 mg dennej dávky (s nižším prírastkom na 800 mg dennej dávky), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených quetiapínom, ktorí získali ≥ 7 % prírastku telesnej hmotnosti, bol v rozmedzí od 5,3 % na 50 mg dennej dávky až 15,5 % na 400 mg dennej dávky (s nižším prírastkom pre 600 a 800 mg dennej dávky) oproti 3,7 % pacientov užívajúcich placebo.


Dlhodobejšie štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 4 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom, nasledované randomizovaním ukončeného obdobia, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,56 kg do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,39 kg do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok váhy 0,89 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe.


V klinických skúšaniach kontrolovaných placebom u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí/100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov užívajúcich placebo.


V placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov < 1,5x109/l u pacientov liečených Seroquelom 1,72 % v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo 0,73 %. Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných; u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l) bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov < 0,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 0,21 % a u pacientov užívajúcich placebo 0 % a incidencia ≥ 0,5 -< 1,0 x 109/l bola u pacientov liečených kvetiapínom 0,75 % a u pacientov užívajúcich placebo 0,11 %.


Liečba kvetiapínom bola spojená so znížením hladín hormónov štítnej žľazy súvisiacich s dávkou. Incidencia posunu v TSH bola 3,2 % pre kvetiapín oproti 2,7 % pre placebo. Incidencia recipročných, potenciálne klinicky významných posunov oboch T3 alebo T4 a TSH v týchto štúdiách bola zriedkavá a pozorované zmeny hladín hormónov štítnej žľazy nesúviseli s klinickou symptomatickou hypotyreózou. Redukcia celkového a voľného T4 bola najväčšia počas prvých šiestich týždňov liečby kvetiapínom, v priebehu dlhodobej liečby nedošlo k jeho ďalšej redukcii. V približne 2/3 všetkých prípadov vysadenie liečby kvetiapínom súviselo so zmenou účinkov na celkový a voľný T4, bez ohľadu na dobu trvania liečby.


Pri všetkých krátkodobých placebom kontrolovaných monoterapeutických skúšaniach u pacientov so základným počtom neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l, sa vyskytol aspoň jeden prípad posunu počtu neutrofilov na < 1,5 x 109/l u 1,9 % pacientov liečených kvetiapínom, v porovnaní s 1,3 % pacientmi, užívajúcimi placebo. Incidencia posunov na > 0,5 - 1,0 x 109/l bola rovnaká (0,2%) u pacientov liečených kvetiapínom ako u pacientov s placebom.


V placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov so psychózou spojenou s demenciou nebola incidencia cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí na 100 pacientských rokov vyššia v skupine liečenej kvetiapínom ako v skupine s placebom.


Vo všetkých klinických skúškach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne porovnávanie); u pacientov so základným počtom neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l sa vyskytol aspoň jeden prípad posunu počtu neutrofilov na < 1,5 x 109/l u 2,9 % a 0,5 x 109/l u 0,21 % pacientov liečených kvetiapínom.


Liečba kvetiapínom bola spojená so znížením hladín hormónov štítnej žľazy súvisiacich s dávkou. Incidencia posunu v TSH bola 3,2 % pre kvetiapín oproti 2,7 % pre placebo. Incidencia recipročných, potenciálne klinicky významných posunov oboch T3 alebo T4 a TSH v týchto štúdiách bola zriedkavá a pozorované zmeny hladín hormónov štítnej žľazy nesúviseli s klinickou symptomatickou hypotyreózou.


Redukcia celkového a voľného T4 bola najväčšia počas prvých šiestich týždňov liečby kvetiapínom, v priebehu dlhodobej liečby nedošlo k jeho ďalšej redukcii. V približne 2/3 všetkých prípadov vysadenie liečby kvetiapínom súviselo so zmenou účinkov na celkový a voľný T4, bez ohľadu na dobu trvania liečby.


Katarakty / zákaly šošovky

V klinických skúšaniach hodnotiacich kataraktogénny potenciál kvetiapínu (200 - 800 mg/deň) voči risperidónu (2 - 8 mg) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou, percento pacientov so zvýšeným stupňom zákalu šošovky nebolo pri kvetiapíne vyššie (4 %), než pri risperidóne (10 %), u pacientov s minimálnou expozíciou 21 mesiacov.


Deti a dospievajúci (10 až 17 rokov)

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu sa skúmala v 3-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii pri liečbe mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Asi 45 % populácie pacientov malo navyše diagnózu ADHD. Ďalej bola vykonaná 6-týždňová placebom kontrolovaná štúdia s pacientmi so schizofréniou (n = 222, vek 13 až 17 rokov). V oboch štúdiách boli vyradení pacienti, ktorí mali nedostatočnú odpoveď na kvetiapín. Liečba kvetiapínom bola začatá dávkou 50 mg/deň, druhý deň zvýšená na 100 mg/deň; následne sa dávka titrovala na cieľovú dávku (mánia 400-600 mg/deň; schizofrénia 400-800 mg/deň)vzostupne po 100 mg/deň podávaná v dvoch alebo troch denných dávkach.

V štúdii s mániou bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) -5,21 pre kvetiapín v dávke 400 mg/deň a -6,56 pre kvetiapín v dávke 600 mg/deň. Podiel pacientov reagujúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ≥ 50 %) bol 64 % pre kvetiapín v dávke 400 mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % pre placebo.

V štúdii so schizofréniou bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre PANSS (aktívna liečba mínus placebo) - 8,16 pre kvetiapín v dávke 400 mg/deň a -9,29 pre kvetiapín v dávke 800 mg/deň. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/deň), ani vysokou dávkou kvetiapínu nebol lepší ako placebo s ohľadom na podiel pacientov, ktorí dosiahli odpovede definované ako pokles o ≥ 30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre PANNS. Vyššie dávky mali za následok číselne nižší podiel odpovedajúcich na liečbu ako u mánie, tak u schizofrénie.

Nie sú k dispozícii údaje o udržiavaní ani o prevencii relapsu v tejto vekovej kategórii.

26-týždňová otvorená fáza akútnych skúšaní (n = 380 pacientov) s kvetiapínom dávkovaným flexibilne v rozmedzí 400-800 mg deň poskytla ďalšie bezpečnostné informácie. U detí a mladistvých bol hlásený vzostup krvného tlaku; zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové symptómy a zvýšenie sérových hladín prolaktínu bolo hlásené s vyššou frekvenciou u detí a mladistvých ako u dospelých (pozri časti 4.4 a 4.8).

Extrapyramídové symptómy
V krátkodobej placebom kontrolovanej štúdii monoterapie mladistvých pacientov (13-17 rokov) so schizofréniou, bol kumulovaný výskyt extrapyramídových symptómov 12,9 % pre kvetiapín a 5,3 % pre placebo, hoci výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízia, tras, extrapyramídová porucha, hypokinéza , nepokoj, psychomotorická hyperaktivita, svalová stuhnutosť a dyskinéza) nepresiahol 4,1 % v žiadnej liečebnej skupine. V krátkodobej placebom kontrolovanej klinickej štúdii s deťmi a mladistvými (10-17 rokov) s bipolárnou mániou, bol kumulovaný výskyt extrapyramídových symptómov 3,6 % pre kvetiapín a 1,1 % pre placebo. V dlhodobej otvorenej štúdii schizofrénie a bipolárnej mánie bol kumulovaný výskyt EPS vyžadujúcich si emergentnú liečbu 10 %.

Prírastok telesnej hmotnosti
V krátkodobej klinickej štúdii s pediatrickými pacientmi (10-17 rokov) pribralo na telesnej hmotnosti 17 % pacientov užívajúcich kvetiapín a 2,5 % pacientov užívajúcich placebo ≥ 7 % svojej telesnej hmotnosti. Korekciou na normálny rast v priebehu dlhšej doby bol vzostup aspoň 0,5 štandardnej odchýlky od východiskovej hodnoty "Body Mass Index" (BMI) pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom počas najmenej 26 týždňov splnilo toto kritérium .

Samovraždy / samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie stavu
V krátkodobých placebom kontrolovaných štúdiách u pediatrických pacientov so schizofréniou bol výskyt samovražedných úmyslov 1,4 % (2/147) pre kvetiapín a 1,3 % pre placebo (1/75) u pacientov <18 rokov. V krátkodobých placebom kontrolovaných štúdiách s pediatrickými pacientmi s bipolárnou mániou bol výskyt samovražedných úmyslov 1,0 % (2/193) pre kvetiapín a 0 % (0/90) pre placebo u pacientov <18 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre absorbuje a extenzívne metabolizuje. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je výrazne ovplyvnená jedlom podávaným v tom istom čase. Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu nor-kvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácií kvetiapínu.


Farmakokinetika kvetiapínu a nor- kvetiapínu je v rámci schváleného dávkového rozpätia lineárna.


Distribúcia

Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Metabolizmus

Kvetiapín sa extenzívne metabolizuje v pečeni. Po podaní rádioaktívne označeného kvetiapínu sa menej ako 5 % eliminuje močom alebo stolicou v nezmenenej forme.

Štúdie in vitro potvrdili, že za metabolizmus kvetiapínu sprostredkovaný systémom cytochrómu P450 je primárne zodpovedný enzým CYP3A4. Nor- kvetiapín sa tvorí a vylučuje predovšetkým pomocou CYP3A4.


Približne 73 % rádioaktivity sa eliminuje močom, 21 % stolicou.


Preukázalo sa, že kvetiapín a niektoré jeho metabolity (vrátane Nor-kvetiapínu) sú slabými inhibítormi aktivity izoenzýmov cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4, a inhibícia CYP in vitro sa pozoruje len pri koncentráciách, ktoré sú približne 5-50-násobne vyššie ako koncentrácie dosiahnuté po zvyčajných účinných denných dávkach 300-800 mg. Na základe týchto in vitro výsledkov sa zdá nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liekov viedlo ku klinicky signifikantnej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Štúdie na zvieratách naznačujú, že kvetiapín môže indukovať enzýmy cytochrómu P450. Na druhej strane, špecifické interakčné štúdie u psychotických pacientov nezistili žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia:

Polčasy vylučovania kvetiapínu a nor-kvetiapínu sú približne 7 a 12 hodín. Asi 73 % izotopom označeného lieku sa vylúčilo močom a 21 % stolicou, pričom menej ako 5 % celkovej rádioaktivity reprezentovalo nezmenenú látku. Priemer molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho humánneho metabolitu nor-kvtiapínu je 5 % vylúčenej močom.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie:

Farmakokinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a u žien.


Starší pacienti

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je asi o 30-50 % nižšia ako u ľudí vo veku 18-65 rokov.


Poškodenie funkcie obličiek

U osôb s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov.


Poškodenie funkcie pečene

U osôb s poškodenou funkciou pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný klírens kvetiapínu asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poškodením pečene. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci (10 až 17 rokov)

Farmakokinetické údaje boli získané u 9 detí vo veku 10-12 rokov a 12 mladistvých, ktorí boli na udržiavacej liečbe 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo normalizované plazmatické hladiny materskej látky. kvetiapín, u detí a mladistvých (10-17 rokov) spravidla podobné ako u dospelých, i keď Cmaxu detí bol pri hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmaxaktívneho metabolitu, norkvetiapínu, boli vyššie, asi o 62 % a 49 % u detí (10-12 rokov) a o 28 % a 14 % u mladistvých (13-17 rokov) v porovnaní s dospelými v uvedenom poradí.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitro a in vivo štúdiách sa genotoxicita nedokázala. Štúdie na zvieratách odhalili nasledovné zmeny po klinicky signifikantnej expozícii, ktoré sa však v dlhodobých klinických štúdiách nepotvrdili. U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy. U opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek spolu so zníženiami koncentrácie T3 v plazme, koncentrácie hemoglobínu a počtu erytrocytov a leukocytov. U psov sa zistil zákal šošovky a katarakty. (Ohľadne kataraktov/zákalov šošovky pozri časť 5.1).

Tieto zistenia je potrebné zvážiť pri posudzovaní prínosov liečby kvetiapínom a možných rizík pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Hypromelóza 2910 (E464)

Dihydrát fosforečnanu vápenatého

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Magnéziumstearát

Mikrokryštalická celulóza pH 102

Mastenec

Koloidný oxid kremičitý


Obal tablety:

25 mg:

Červený a žltý oxid železitý (E172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Žltý oxid železitý (E 172)

Oranžová žlť/Hlinitý lak oranžovej žlte (E110)


100 mg:

Žltý oxid železitý (E172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400


150 mg:

Žltý oxid železitý (E172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Hyprolóza (E463)

Mastenec


200 a 300 mg:

Hyprolóza (E463)

Hypromelóza 2910 (E464)

Mastenec

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Nepriehľadné PVC/ALU blistre


Veľkosti balenia:

25 mg

- 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 100x1 tabliet (v blistroch po 10).


150 mg

- 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 100x1, 250 a 500 tabliet (v blistroch po 10).


100 mg, 200 mg a 300 mg

- 20, 30, 50, 60, 90, 100, 100x1 tabliet (v blistroch po 10).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Štokholm

Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Quetiapin Bluefish 25 mg: 68/0660/08-S

Quetiapin Bluefish 100 mg: 68/0661/08-S

Quetiapin Bluefish 150 mg: 68/0662/08-S

Quetiapin Bluefish 200 mg: 68/0663/08-S

Quetiapin Bluefish 300 mg: 68/0664/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31. decembra 2008.

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013

20Quetiapin Bluefish 150 mg