+ ipil.sk

Quetiapin Mylan 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Quetiapin Mylan 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapin Mylan 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapin Mylan 400 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekáraalebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Quetiapin Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapin Mylan

3. Ako užívať Quetiapin Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapin Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Quetiapin Mylan a na čo sa používa


Quetiapin Mylan obsahuje liečivo, ktoré sa volá kvetiapín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Quetiapin Mylan sa môže používať na liečbu viacerých ochorení, ako sú:

 • Bipolárna depresia a veľké depresívne epizódy v rámci veľkej depresívnej poruchy: keď sa cítite smutný. Môžete sa cítiť stiesnene, mať pocit viny, nedostatku energie, straty chuti do jedla alebo nemôžete spávať.

 • Mánia: keď sa môžete cítiť veľmi rozrušený, povznesený, rozčúlený, nadšený alebo hyperaktívny, alebo máte zlý úsudok vrátane agresivity alebo sebapoškodzovania.

 • Schizofrénia: keď môžete počuť alebo pociťovať veci, ktoré v skutočnosti nejestvujú, byť presvedčený o veciach, ktoré nie sú skutočné alebo sa cítite byť neobvykle podozrievavý, plný úzkosti, zmätený, vinný, napätý alebo deprimovaný.


Ak je Quetiapin Mylan užívaný na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci veľkej depresívnej poruchy, musí sa užívať s pridaním ďalšieho lieku na liečbu tejto choroby.


Lekár vám môže predpisovať Quetiapin Mylan, aj keď sa cítite lepšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapin Mylan


Neužívajte Quetiapin Mylan

- ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky proti vírusu HIV

 • azolové lieky (proti plesňovým infekciám)

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti infekciám)

 • nefazodón (proti depresii).

Neužívajte Quetiapin Mylan, ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete Quetiapin Mylan.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Quetiapin Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte vy alebo niekto z vašej rodiny problémy so srdcom, napr. problémy so srdcovým rytmom alebo ak užívate akékoľvek lieky, ktoré môžu mať vplyv na spôsob, akým bije vaše srdce.

 • ak máte nízky krvný tlak.

 • ak ste prekonali mozgovú mŕtvicu, najmä ak ste starší.

 • ak máte problémy s pečeňou.

 • ak ste niekdy v minulosti mali záchvaty (kŕče).

 • ak máte cukrovku alebo zvýšené riziko, že sa u vás vyskytne. Lekár vám môže v tomto prípade počas liečby Quetiapinom Mylan kontrolovať hladinu cukru v krvi.

 • ak viete o tom, že sa u vás v minulosti vyskytol znížený počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale nemusel byť spôsobený inými liekmi).

 • ak ste staršia osoba s demenciou (strata funkcie mozgu), Quetiapin Mylan nesmiete užívať, pretože skupina liekov, medzi ktoré Quetiapin Mylan patrí, môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody alebo v niektorých prípadoch u starších ľudí s demenciou riziko úmrtia.

 • ak ste vy alebo niektorý váš pokrvný príbuzný mali niekedy problémy s tvorbu krvných zrazenín, nakoľko sa u liekov, ako sú tieto, zaznamenal súvis s tvorbou krvných zrazenín.


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak po užívaní tohto lieku zaznamenáte čokoľvek z nasledovného:

 • kombináciu horúčky, závažnej svalovej stuhnutosti, potenia alebo zníženej úrovne vedomia (porucha nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“). Môže byť potrebné okamžité liečenie.

 • nekotrolovateľné pohyby hlavne v oblasti tváre a jazyka.

 • závraty alebo ťažký pocit ospalosti. Toto môže zvýšiť riziko zranenia (pádu) u starších pacientov.

 • záchvaty (kŕče).

 • dlhotrvajúcu a bolestivú erekciu (priapizmus).


Tieto stavy môžu byť zapríčinené týmto liekom.


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak máte:

 • horúčku, chrípke podobné príznaky, bolesť hrdla alebo akúkoľvek inú infekciu, pretože môžu byť zapríčinené veľmi nízkym počtom bielych krviniek a môžu vyžadovať ukončenie liečby Quetiapinom Mylan a/alebo majú byť liečené;

 • zápchu spoločne s pretrvávajúcimi bolesťami brucha alebo zápchu, ktorá nereagovala na liečbu, pretože to môže viesť k závažnejšiemu zablokovaniu čreva.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie depresie

Ak máte depresiu môžu sa u vás niekedy prejaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku liečby, pretože liek začne účinkovať až po 2 týždňoch liečby alebo aj neskôr. Tieto myšlienky môžu byť častejšie aj vtedy, ak náhle prestanete liek užívať.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní preukázali zvýšené riziko samovražedných myšlienok a/alebo samovražedného správania u mladých dospelých s depresiou, mladších ako 25 rokov.

Ak vám napadnú myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu, neodkladne kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu. Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Nárast telesnej hmotnosti

U pacientov užívajúcich kvetiapín sa pozoroval nárast telesnej hmotnosti. Vaša telesná hmotnosť má byť vami a vašim lekárom pravidelne sledovaná.


Deti a dospievajúci

Quetiapin Mylan sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Quetiapin Mylan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky recept a rastlinných liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Quetiapin Mylan, ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky na liečbu HIV.

 • azolové lieky (proti plesňovým infekciám).

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti infekcii).

 • nefazodón (proti depresii).


Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín).

 • lieky na vysoký krvný tlak.

 • barbituráty (na poruchy spánku).

 • tioridazín alebo lítium (iné antipsychotické lieky).

 • lieky, ktoré majú vplyv na spôsob, akým bije vaše srdce, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu v elektrolytoch (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú diuretiká (odvodňovacie tablety) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu infekcií),

 • lieky, ktoré môžu spôsobiť zápchu.


Predtým ako prestanete užívať ktorýkoľvek z vašich liekov, poraďte sa so svojím lekárom.


Quetiapin Mylan a jedlo, nápoje a alkohol

 • Účinok Quetiapinu Mylan môže byť ovplyvnený jedlom, preto sa má užívať aspoň 1 hodinu pred jedlom alebo pred spaním.

 • Dávajte si pozor na množstvo požitého alkoholu. Je to z dôvodu, že kombinovaný účinok Quetiapinu Mylan a alkoholu môže vyvolávať ospalosť.

 • Počas užívania Quetiapinu Mylan nepite grapefruitovú šťavu. Môže ovplyvňovať jeho účinnosť.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Quetiapin Mylan počas tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom. Quetiapin Mylan sa nemá užívať počas dojčenia.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali kvetiapín: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže spôsobovať ospalosť. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, kým nezistíte, aký má liek na vás účinok.


Vplyv na vyšetrenie moču

Pri vyšetrení moču, kedy sa používajú niektoré testovacie metódy, môže Quetiapin Mylan spôsobiť pozitívne výsledkyna metadón alebo niektoré lieky proti depresii, nazývané tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď neužívate metadón alebo TCA. Odporúča sa potvrdiť výsledky viac špecifickými testami.


3. Ako užívať Quetiapin Mylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Lekár vám stanoví úvodnú dávku. Udržiavacia dávka (denná dávka) závisí od vášho ochorenia a vašich potrieb, zvyčajná je však 150 mg až 800 mg.

 • Liek užívajte raz denne.

 • Tablety nedeľte, nežuvajte ani nedrvte.

 • Tablety prehltnite celé a zapite ich vodou.

 • Tablety užívajte bez jedla (najmenej jednu hodinu pred jedlom alebo večer pred spaním, lekár vám povie, kedy máte liek užiť).

 • Počas užívania Quetiapinu Mylan nepite grapefruitovú šťavu. Môže ovplyvňovať jeho účinnosť.

 • Neprestaňte liek užívať ani vtedy, keď sa cítite lepšie, urobte tak len vtedy, ak vám to povie lekár.


Ťažkosti s pečeňou

Ak máte ťažkosti s pečeňou, lekár vám môže zmeniť dávku.


Starší ľudia

Ak ste starší človek, lekár vám môže zmeniť dávku.


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Quetiapin Mylan sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Quetiapinu Mylan,ako máte

Ak užijete viac Quetiapinu Mylan, ako vám predpísal lekár, môžete cítiť ospalosť, závraty a môžete pocítiť nezvyčajný tlkot srdca. Ihneď sa skontaktujte so svojím lekárom alebo choďte do najbližšej nemocnice. Tablety Quetiapinu Mylan si vezmite so sebou.


Ak zabudnete užiť Quetiapin Mylan

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si spomeniete. Ak sa už blíži čas na ďalšiu dávku, počkajte s ňou dovtedy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Quetiapin Mylan

Ak náhle prerušíte liečbu Quetiapinom Mylan, môže sa u vás objaviť nespavosť, nevoľnosť alebo sa môže vyskytnúť bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat alebo podráždenosť. Pred ukončením liečby vám lekár môže určiť postupné znižovanie dávky.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa akýkoľvek vedľajší účinok prejaví ako závažný alebo ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľa, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • závrat (može spôsobiť pády), bolesť hlavy, sucho v ústach.

 • ospanlivosť (pri pokračovaní v liečbe Quetiapinom Mylan môže časom vymiznúť) (môže spôsobiť pády).

 • príznaky z vysadenia lieku (príznaky, ktoré sa vyskytnú, ak prestanete užívať Quetiapin Mylan), zahŕňajúce nespavosť, nevoľnosť, bolesť hlavy, hnačku, vracanie, závraty a podráždenosť. Odporúča sa postupné vysadenie lieku počas obdobia aspoň 1 až 2 týždňov.

 • zvyšovanie telesnej hmotnosti.

 • neobvyklé pohyby svalov, vrátane ťažkostí so začatím svalových pohybov, trasu, nepokoja alebo svalovej stuhnutosti bez bolesti.

 • zmeny hladín niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol).


Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí):

 • zrýchlený tep.

 • pocit, že vaše srdce búši, bije zrýchlene alebo prerušovane.

 • zápcha, žalúdočná nevoľnosť (poruchy trávenia).

 • pocit slabosti

 • opuchy horných alebo dolných končatín.

 • nízky krvný tlak pri postavení sa, čo môže byť príčinou závratu alebo mdloby (môže spôsobiť pády).

 • zvýšené hladiny cukru v krvi.

 • rozmazané videnie.

 • abnormálne sny a nočné mory.

 • pocit väčšieho hladu.

 • pocit podráždenosti.

 • poruchy reči a vyjadrovania.

 • samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie.

 • dýchavičnosť.

 • vracanie (hlavne u starších pacientov).

 • horúčka.

 • zmeny hladín hormónov štítnej žľazy v krvi.

 • zníženie počtu niektorých typov krviniek.

 • zvýšené množstvo pečeňových enzýmov v krvi.

 • zvýšené množstvo hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť:

 • zväčšeniu prsníkov u mužov a žien a neočakávanú tvorbu mlieka.

 • vymiznutie menštruácie alebo nepravidelná menštruácia u žien


Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • záchvaty alebo kŕče

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať zvýšené opuchliny (podliatiny), opuch kože a opuch okolo úst.

 • nepríjemné pocity v nohách (nazývané tiež syndróm nepokojných nôh).

 • sťažené prehĺtanie.

 • mimovoľné pohyby hlavne tváre a jazyka.

 • sexuálna dysfunkcia.

 • cukrovka.

 • zmeny elektrickej aktivity srdca pozorované na EKG (predĺženie QT intervalu).

 • pomalšia srdcová frekvencia ako je normálna, ktorá sa môže objaviť na začiatku liečby a môže byť spojená s nízkym tlakom krvi a pocitom slabosti/mdlôb.

 • problémy pri močení.

 • mdloby (môžu spôsobiť pády).

 • upchatý nos.

 • zníženie počtu červených krviniek.

 • znížená hladina sodíka v krvi


Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, stuhnutosti svalov, pocitu veľmi výraznej ospalosti alebo mdlôb (ochorenie nazývané „neuroleptický malígny syndróm“).

 • zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka).

 • zápal pečene (hepatitída).

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus).

 • zväčšenie prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea).

 • menštruačné poruchy.

 • krvné zrazeniny v žilách najmä v dolných končatinách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie na dolnej končatine), ktoré sa môžu premiestniť krvnými cievami do pľúc a zapríčiniť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

 • chodenie, rozprávanie, jedenie alebo ďalšie aktivity počas spánku.

 • znížená telesná teplota (hypotermia).

 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu).

 • stav (nazývaný „metabolický syndróm“), pri ktorom môžete mať kombináciu 3 alebo viacerých nasledujúcich príznakov: zvýšenie množstva tuku v oblasti brucha, zníženie hladiny „dobrého cholesterolu“ (HDL‑C), zvýšenie hladiny tukov nazývaných triglyceridy v krvi, vysoký krvný tlak a zvýšenie hladiny cukru v krvi.

 • kombinácia horúčky, chrípke podobných príznakov, bolesti hrdla alebo akejkoľvek inej infekcie s veľmi nízkym počtom bielych krviniek, stav nazývaný agranulocytóza.

 • nepriechodnosť čreva.

 • zvýšené hladiny kreatínfosfokinázy v krvi (látka zo svalov).


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí):

 • závažné vyrážky, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži.

 • prudká alergická reakcia (nazývaná anafylaxia), ktorá môže spôsobiť sťažené dýchanie alebo šok.

 • náhle vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery a hrdlo (angioedém).

 • závažné pľuzgierovité ochorenie kože, úst, očí a genitálií (Stevensov-Johnsonov syndróm).

 • nesprávna sekrécia hormónu, ktorý ovplyvňuje objem moču.

 • porušenie štruktúry svalových vlákien alebo bolesť v svaloch (rabdomyolýza).

 • zhoršovanie existujúcej cukrovky.


Neznáma častosť (častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

 • kožná vyrážka s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém).

 • závažná, náhla alergická reakcia s príznakmi ako sú horúčka, pľuzgiere na koži a olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza).

 • u novorodencov, ktorých matky počas tehotenstva užívali Quetiapin Mylan, sa môže vyskytnúť „syndróm z vysadenia lieku“.


Skupina liekov, do ktorej patrí Quetiapin Mylan, môže spôsobovať poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť vážne a v závažných prípadoch až smrteľné.


Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba vyšetrením krvi. Zahŕňajú zmeny v hladinách niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) alebo cukru v krvi, zmeny v hladine hormónov štítnej žľazy v krvi, zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, zníženie počtu určitých typov krvných buniek, zníženie počtu červených krviniek, zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy (látky vo svaloch) v krvi, zníženie množstva sodíka v krvi a zvýšenie hladiny hormónu prolaktín v krvi.

Zvýšenie hormónu prolaktín v krvi môže zriedkavo spôsobiť nasledujúce stavy:

 • u mužov a žien sa môže vyskytnúť opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka.

 • ženy môžu mať nepravidelnú menštruáciu alebo menštruácia môže vynechať.

Lekár vám preto z času na čas môže dať spraviť krvné testy.


Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí a dospievajúcich sa môžu vyskytnúť tie isté vedľajšie účinky ako u dospelých.


Nasledujúce vedľajšie účinky sa zaznamenali častejšie u detí a dospievajúcich alebo sa nezaznamenali u dospelých:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • zvýšenie hladiny hormónu, ktorý sa nazýva prolaktín, v krvi. Zvýšenie prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť:

 • u chlapcov a dievčat dôjde k zväčšeniu prsníkov a k nečakanej tvorbe mlieka

 • dievčatá nemajú menštruáciu alebo je menštruácia nepravidelná

 • zvýšená chuť do jedla

 • vracanie

 • neobvyklé pohyby svalov, vrátane ťažkostí so začatím svalových pohybov, trasu, nepokoja alebo svalovej stuhnutosti bez bolesti.

 • zvýšenie krvného tlaku


Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí):

 • pocit slabosti, mdloby (môže spôsobiť pády)

 • upchatý nos

 • pocit podráždenia


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Quetiapin Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Quetiapin Mylan nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Quetiapin Mylan obsahuje


 • Liečivo je kvetiapín. Quetiapin Mylan tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú 200 mg, 300 mg alebo 400 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: hypromelóza 2910, hydromelóza 2208, mikrokryštalická celulóza, trinátriumcitrát bezvodý, magnéziumstearát.

Obal tablety: oxid titaničitý (E171), hypromelóza 2910, makrogol/PEG 400, polysorbát 80.

200 mg a 300 mg tablety obsahujú žltý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172). 300 mg tablety obsahujú aj čierny oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Quetiapin Mylan a obsah balenia


Všetky sily Quetiapinu Mylan tabliet s predĺženým uvoľňovaním sú filmom obalené tablety v tvare kapsuly.

200 mg tablety sú žlté, na jednej strane označené "Q 200", na druhej strane bez označenia.

300 mg tablety sú bledožlté, na jednej strane označené "Q 300", na druhej strane bez označenia.

400 mg tablety sú biele, na jednej strane označené "Q 400", na druhej strane bez označenia.


PVC/Aclar - hliníkové blistre v škatuli

200 mg: 10, 10x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 30, 30x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 60, 60x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 100 alebo 100x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky) tabliet s predĺženým uvoľňovaním

300 mg: 10, 10x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 30, 30x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 60, 60x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 100 alebo 100x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky) tabliet s predĺženým uvoľňovaním

400 mg: 10, 10x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 30, 30x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 60, 60x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 100 alebo 100x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky) tabliet s predĺženým uvoľňovaním


HDPE fľaše obsahujú 60 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blauberen, Nemecko

Teva UK Limited

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Veľká Británia

Teva Pharma S.L.U

C/ C, nº 4. Polígono Industrial Malpica, Zaragoza, 50016 Zaragoza, Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Quetiapine Retard Mylan 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg tabletten met verlengde afgifte/comprimés à libération prolongée/Retardtabletten

Česká republika: Quetiapin Mylan 200 mg, 300 mg, 400 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Francúzsko: QUETIAPINE MYLAN PHARMA 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg comprimé à libération prolongée

Grécko: Quetiapine Mylan 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg prolonged release tablets

Holandsko: Quetiapine Retard Mylan 50 mg; 200 mg; 300 mg 400 mg, tabletten met verlengde afgifte

Poľsko: Etiagen XR

Potrugalsko: Quetiapina Mylan

Španielsko: Quetiapina MYLAN 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Slovensko: Quetiapin Mylan 200mg, 300mg, 400mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Taliansko: Quetiapina Mylan

Veľká Británia: Alaquet XL Generics [UK] Ltd


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.


9/9

Quetiapin Mylan 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CharaKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NázOv LIEKU


Quetiapin Mylan 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapin Mylan 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapin Mylan 400 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZloŽenIE


Každá 200 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje200 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu)

Každá 300 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu)

Každá 400 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje400 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEková forma


Tableta s predĺženým uvoľňovaním


200 mg: Žlté filmom obalené tablety v tvare kapsule, na jednej strane označené "Q 200", na druhej strane bez označenia.

300 mg: Bledožlté filmom obalené tablety v tvare kapsule, na jednej strane označené "Q 300", na druhej strane bez označenia.

400 mg: Biele filmom obalené tablety v tvare kapsule, na jednej strane označené "Q 400", na druhej strane bez označenia.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Quetiapin Mylan je indikovaný:

 • v liečbe schizofrénie,


 • v liečbe bipolárnej poruchy :

  • na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy

  • na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy

  • na liečbu prevencie recidívy u pacientov s bipolárnou poruchou, u ktorých manická alebo depresívna epizóda reagujú na liečbu kvetiapínom.


 • ako prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (Major Depressive Disorder, MDD), u ktorých je odpoveď na monoterapiu antidepresívami nedostatočná (pozri časť 5.1). Pred začatím liečby je potrebné, aby lekári zvážili bezpečnostný profil kvetiapínu (pozri časť 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Pre každú indikáciu sú k dispozícii odlišné dávkovacie schémy. Preto je potrebné zabezpečiť, aby pacienti dostali jasné informácie o vhodnom dávkovaní v súvislosti s ich diagnózou.


Dospelí

Liečba schizofrénie a stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy

Quetiapin Mylan sa má podávať aspoň 1 hodinu pred jedlom. Liečba sa začína dennou dávkou 300 mg v 1. deň a 600 mg v 2. deň. Odporúčanádennádávkaje600mg, aleakjetoklinickyopodstatnenémôžebyťdávka zvýšená na800mgdenne. Dávka sa má upraviť v rámci účinného dávkového rozpätia 400 mg až 800 mg denne v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta. Udržiavacia liečba schizofrénie si nevyžaduje úpravu dávkovania.


Liečba veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy

Quetiapin Mylan sa má podávať na noc. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických skúšaniach sa nepozoroval ďalší prínos liečby v skupine užívajúcej 600 mg v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1). Jednotliví pacienti môžu mať úžitok z dávky 600 mg. Liečbu dávkami vyššími ako 300 mg majú začať lekári so skúsenosťou liečby bipolárnej poruchy. U jednotlivých pacientov, vzhľadom na toleranciu liečby, klinické skúšania potvrdili, že je možné zvážiť redukciu dávky na 200 mg.


Prevencia rekurencie v rámci bipolárnej poruchy

Na prevenciu rekurencie manických, zmiešaných alebo depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy pacienti, ktorí reagovali na akútnu liečbu bipolárnej poruchy Quetiapinom Mylan majú pokračovať v liečbe rovnakými dávkami Quetiapinu Mylan podávanými večer. Dávka Quetiapinu Mylan sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta v rozmedzí 300 mg až 800 mg denne. Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu použila najnižšia účinná dávka .

Prídavná liečba veľkých depresívnych epizód v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD)

Quetiapin Mylan sa má užívať večer pred spaním. Denná dávka na začiatku liečby predstavuje 50 mg v 1. a 2. deň a 150 mg v 3. a 4. deň. V krátkotrvajúcich klinických skúšaniach týkajúcich sa prídavnej liečby sa antidepresívny účinok zaznamenal pri dávkach 150 a 300 mg/deň (s amitriptylínom, bupropiónom, citalopramom, duloxetínom, escitalopramom, fluoxetínom, paroxetínom, sertralínom a venlafaxínom – pozri časť 5.1) a 50 mg/deň v krátkotrvajúcich klinických skúšaniach v monoterapii. Pri vyšších dávkach je vyššie riziko nežiaducich účinkov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby lekári zabezpečili použitie najnižších účinných dávok liečby začatím s 50 mg/deň. Potreba zvýšenia dávky zo 150 mg na 300 mg/deň má vychádzať z individuálneho hodnotenia pacienta.


Zmena liečby z kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním

Pre pohodlnejšie dávkovanie sa pacientom, ktorí sú v súčasnosti liečení kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním vo viacerých denných dávkach, môže zmeniť liečba na Quetiapin Mylan s predĺženým uvoľňovaním v ekvivalentnej celkovej dennej dávke podanej raz denne. Táto zmena si môže vyžadovať individuálnu úpravu dávkovania.


Starší ľudia

Tak ako pri iných antipsychotikách a antidepresívach, Quetiapin Mylan sa má starším pacientom podávať so zvýšenou opatrnosťou,najmä pri úvodnom stanovovaní dávky. Dávku je potrebné zvyšovať pomalšie a celková denná dávka má byť nižšia ako u mladších pacientov. U starších pacientov bol priemerný klírens kvetiapínu v plazme nižší o 30 % až 50 % v porovnaní s mladšími pacientmi. U starších pacientov sa má začať liečba dávkou 50 mg/deň. Dávka sa môže zvyšovať o ďalších 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.


U starších pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD) sa má začať dávkou 50 mg/deň v 1. až 3. deň, zvýšenou na 100 mg v 4. deň a 150 mg/deň v 8. deň. Na začiatok sa má použiť najnižšia účinná dávka 50 mg/deň. Ak je na základe individuálneho hodnotenia pacienta potrebné zvýšiť dávku na 300 mg/deň, nemá to byť skôr ako v 22. deň liečby.

Účinnosť a bezpečnosť sa neskúmala u pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy.


Pediatrická populácia

Quetiapin Mylan sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, nakoľko údaje o jeho používaní v tejto vekovej skupine sú nedostatočné. Dostupné informácie z klinických placebom kontrolovaných skúšaní sú uvedené v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Porucha funkcie obličiek

Dávku nie je potrebné upravovať u pacientov s poškodením obličiek.


Porucha funkcie pečene

Kvetiapín je v značnom rozsahu metabolizovaný v pečeni, preto sa má Quetiapin Mylan podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom so známym poškodením pečene, predovšetkým pri úvodnom stanovovaní dávky. U pacientov s poškodením pečene sa má začať liečba dávkou 50 mg/deň. Dávka sa má zvyšovať o ďalších 50 mg/deň až do dosiahnutia individuálnej účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.


Spôsob podávania


Quetiapin Mylan sa má užívať raz denne bez jedla. Tablety sa prehĺtajú celé, nesmú sa deliť, žuvať alebo drviť.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Kontraindikované je súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV-proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón (pozri časť 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže má Quetiapin Mylan viacero indikácii, jeho bezpečnostný profil sa má posudzovať individuálne vzhľadom na diagnózu pacienta a na dávku, ktorá sa mu podáva.


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD) sanehodnotila ako prídavná liečba, avšak dlhodobá účinnosť a bezpečnosť sa hodnotila u dospelých pacientov v monoterapii (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia

Kvetiapín sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, nakoľko údaje o jeho používaní v tejto vekovej skupine sú nedostatočné.


V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa zistilo, že okrem známeho bezpečnostného profilu stanoveného u dospelých (pozri časť 4.8) sa u detí a dospievajúcich určité nežiaduce účinky vyskytovali častejšie ako u dospelých (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hladín prolaktínu v sére, vracanie, rinitída a synkopa) alebo môžu mať pre deti a dospievajúcich iné dôsledky (extrapyramídové príznaky a podráždenosť) a identifikoval sa jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým u dospelých nezaznamenal (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich sa zaznamenali aj zmeny vo výsledkoch testov funkcie štítnej žľazy.


Okrem toho, dlhodobé dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby kvetiapínom na rast a dospievanie neboli sledované dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé dôsledky na kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich so schizofréniou, bipolárnou mániou a bipolárnou depresiou sa v súvislosti s kvetiapínom zistil zvýšený výskyt extrapyramídových príznakov (EPS) v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia je spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovrážd (príhod súvisiacich so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do dosiahnutia významnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nedochádza v prvých týždňoch liečby alebo v ďalších týždňoch, pacientov je potrebné starostlivo sledovať, až kým nedôjde k významnému zlepšeniu stavu. Klinická prax všeobecne poukazuje na to, že riziko samovraždy sa môže v počiatočných štádiách zlepšovania stavu zvyšovať.


Okrem toho lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom vzhľadom na rizikové faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.


Iné psychické poruchy, na ktoré sa predpisuje kvetiapín, môžu tiež súvisieť so zvýšeným rizikom pokusov o samovraždu. Okrem toho, takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Je známe, že pacientom s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacientom, u ktorých sa vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky pred začatím liečby, hrozí vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a počas liečby sa majú starostlivo sledovať. Metaanalýza klinických skúšaní s antidepresívami, kontrolovaných placebom u dospelých pacientov s psychickými poruchami poukázala na vyššie riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Pacienti, predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom, si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok na samovraždu alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa pozorovalo u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení kvetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovraždu v porovnaní s tými, ktorí boli liečení placebom (3,0 % vs 0 %, v uvedenom poradí). V klinických štúdiách u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD) bol výskyt pokusov o samovraždu pozorovaný u mladých dospelých pacientov (mladších ako 25 rokov) 2,1 % (3/144) pri kvetiapíne a 1,3 % (1/75) u placeba.


Metabolické riziko

Vzhľadom na pozorované riziko zhoršenia metabolického profilu, vrátane zmien telesnej hmotnosti, hladín glukózy (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi, ktoré sa pozorovali v klinických štúdiách, majú byť metabolické parametre pacienta hodnotené v čase začatia liečby a zmeny týchto parametrov majú byť pravidelne kontrolované počas liečby. Zhoršenie týchto parametrov sa má primerane liečiť (pozri tiež časť 4.8).

Extrapyramídové príznaky (EPS)

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u dospelých pacientov liečených na veľké depresívne epizódy v rámci bipolárnej poruchy a veľkú depresívnu poruchu, kvetiapín súvisel so zvýšenou incidenciou extrapyramídových príznakov (EPS) v porovnaní s placebom. (pozri časť 4.8. a 5.1).


Podávanie kvetiapínu súvisí s rozvojom akatízie, charakterizovanej subjektívne nepríjemným a trýznivým nepokojom a potrebou hýbať sa, často sprevádzanou neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. K tomuto s najväčšou pravdepodobnosťou dochádza v prvých týždňoch liečby. U pacientov s týmito príznakmi môže byť zvyšovanie dávky škodlivé.


Tardívna dyskinéza

Ak sa prejavia príznaky a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo ukončenie liečby kvetiapínom. Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť po ukončení liečby (pozri časť 4.8).


Somnolencia a závraty

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými symptómami, ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinickom skúšaní sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresiou a veľkou depresívnou poruchou začiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity môžu častejšie vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a pokiaľ je potrebné zvážiť ukončenie liečby.


Ortostatická hypotenzia

Liečba kvetiapínom súvisí s ortostatickou hypotenziou a s ňou spojeným závratom (pozri časť 4.8), čo sa rovnako ako somnolencia prejavuje v začiatočnom štádiu liečby s titráciou dávky. Týmto sa môže zvyšovať výskyt náhodných zranení (pád), najmä u starších pacientov. Z tohto dôvodu sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri podávaní kvetiapínupacientom so známymi kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi ochoreniami alebo s inými ochoreniami, ktoré predisponujú ku vzniku hypotenzie. Ak dôjde k ortostatickej hypotenzii, je potrebné zvážiť redukciu dávok alebo postupnú titráciu dávok, najmä u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením.

Záchvaty

V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol zistený rozdiel vo výskyte záchvatov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a tými, ktorým sa podávalo placebo. U pacientov so záchvatovou poruchou v anamnéze nie sú k dispozícii žiadne údaje o výskyte záchvatov. Rovnako ako u iných antipsychotík sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť tým pacientom, ktorí udávajú výskyt záchvatov svalových kŕčov v anamnéze (pozri časť 4.8).

Malígny neuroleptický syndróm

Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou vrátane kvetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenu psychického stavu, svalovú rigiditu, vegetatívnu instabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch je treba terapiu kvetiapínom prerušiť a začať vhodnú liečbu.

Ťažká neutropénia a agranulocytóza

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bola menej často hlásená ťažká neutropénia (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Na základe postmarketingových skúseností boli niektoré prípady fatálne. Možné rizikové faktory pre vznik neutropénie zahŕňajú preexistujúci nízky počet bielych krviniek a neutropéniu vyvolanú liekmi v anamnéze. Niektoré prípady sa však vyskytli u pacientov bez preexistujúcich rizikových faktorov. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov < 1,0 x 109/l. U týchto pacientov je treba sledovať znaky a symptómy infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).


Na neutropéniu treba myslieť u pacientov s prebiehajúcou infekciou alebo horúčkou, najmä u tých, u ktorých chýbajú zjavné predisponujúce faktory. Títo pacienti majú byť vhodne klinicky liečení.


Pacienti majú byť poučení, aby ihneď hlásili výskyt znakov/príznakov súvisiacich s agranulocytózou alebo infekciou (napr. horúčku, slabosť, letargiu alebo bolesť hrdla) kedykoľvek v priebehu liečby Quetiapinom Mylan. U týchto pacientov treba rýchlo stanoviť počet bielych krviniek (WBC) a absolútny počet neutrofilov (ANC), najmä pri neprítomnosti predisponujúcich faktorov.

Interakcie

Pozri tiež časť 4.5.


Pri súbežnom užívaní kvetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, akými sú karbamazepín alebo fenytoín sa značne znižuje plazmatická koncentrácia kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť terapie kvetiapínom. Pacientom, ktorí užívajú induktor pečeňových enzýmov, je možné nasadiť liečbu kvetiapínom iba v tom prípade, ak lekár uváži, že prínos kvetiapínu prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná a ak je to nutné, je potrebné zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).


Telesná hmotnosť

U pacientov, ktorí sa liečili kvetiapínom sa hlásil nárast telesnej hmotnosti, preto sa majú sledovať a klinicky vhodne zvládať v súlade s používanými odporúčaniami týkajúcimi sa antipsychotík (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia

Zriedkavo boli hlásené hyperglykémia a/alebo rozvoj alebo exacerbácia diabetu, príležitostne s ketoacidózou alebo kómou, vrátane prípadov končiacich fatálne (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch sa zaznamenal prioritne nárast telesnej hmotnosti, ktorý môže byť predisponujúcim faktorom. Vhodné klinické sledovanie sa odporúča v súlade s používanými odporúčaniami týkajúcimi sa antipsychotík. Je potrebné, aby pacienti užívajúci antipsychotiká, vrátane kvetiapínu, boli sledovaní na prejavy a príznaky hyperglykémie (akými sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetes mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus majú byť pravidelne sledovaní z hľadiska zhoršenia kontroly glukózy. Telesná hmotnosť sa má pravidelne sledovať.


Lipidy

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie koncentrácie triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženie koncentrácie HDL (pozri časť 4.8). Zmena koncentrácie lipidov sa má liečiť na základe klinického stavu pacienta a zváženia lekára.


Predĺženie QT intervalu:

V klinických skúšaniach a pri použití v súlade s SPC nebolo užívanie kvetiapínu spojené s trvalým predĺžením absolútneho QT intervalu. Počas postmarketingového sledovania sa však predĺženie QT intervalu pozorovalo pri kvetiapíne v terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Tak ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu je potrebná zvýšená opatrnosť pri jeho podávaní pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Zvýšená opatrnosť je tiež potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval a pri súbežnom podávaní s neuroleptikami, predovšetkým u starších pacientov, pacientov s vrodeným syndrómom predĺženého QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Kardiomyopatia a myokarditída

Vklinickýchskúšaniach a počas postmarketingovej skúsenosti boli hlásenékardiomyopatia a myokarditída, kauzálna súvislosť s kvetiapínom však nebola preukázaná. Liečba kvetiapínom sa má prehodnotiť u pacientov s podozrením na kardiomyopatiu alebo myokarditídu.


Ukončenie liečby

Akútne symptómy z vysadenia lieku, akými sú insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť boli zaznamenané po náhlom ukončení liečby kvetiapínom. Odporúča sa liečbu ukončovať postupným znižovaním dávky lieku počas najmenej jedného až dvoch týždňoch (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou

Kvetiapín nie je schválený na liečbu psychózy vzniknutej v súvislosti s demenciou.


Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach populácie trpiacej demenciou sa vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus vzniku tohto zvýšenia rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pre iné antipsychotiká alebo iné populácie pacientov. Pri podávaní kvetiapínu pacientom s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody je potrebná zvýšená opatrnosť.


V metaanalýze atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou majú zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom. V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom u rovnakej populácie pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) bola mortalita u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % v porovnaní s 3,2 % v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v tomto skúšaní zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Dysfágia

Dysfágia(pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky) bola hlásená v súvislosti s kvetiapínom. Kvetiapín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie.


Zápcha a intestinálna obštrukcia

Zápcha predstavuje rizikový faktor pre intestinálnu obštrukciu. Zápcha a intestinálna obštrukcia boli hlásené v súvislosti s kvetiapínom (pozri časť 4.8 nežiaduce účinky). Tieto zahŕňali aj fatálne hlásenia u pacientov s vyšším rizikom intestinálnej obštrukcie, vrátane tých, ktorí užívali súčasne viac liekov znižujúcich intestinálnu motilitu a/alebo nemuseli hlásiť príznaky zápchy. Pacienti s intestinálnou obštrukciou/ileom majú byť starostlivo kontrolovaní a urgentne liečení.


Venózny trombembolizmus (VTE)

Prípady venózneho trombembolizmu (VTE) boli hlásené v súvislosti s antipsychotickými liekmi. Nakoľko pacienti liečení antipsychotikami majú často prítomné získané rizikové faktory na VTE, preto majú byť všetky možné rizikové faktory VTE zistené pred liečbou a počas liečby kvetiapínom a majú sa prijať preventívne opatrenia.

Pankreatitída
Vklinickýchskúšaniach a počas postmarketingovej skúsenosti bola hlásená pankreatitída. V rámci postmarketingových hlásení, hoci nie všetky prípady súviseli s rizikovými faktormi,malo veľa pacientov faktory, o ktorýchje známe, žesú spojenéspankreatitídou, akoje zvýšenietriglyceridov(pozri časť 4.4), žlčovékameneakonzumáciaalkoholu.

Dodatočné informácie

Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na liečbu akútnych stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; kombinovaná liečba však bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8 a 5.1). Údaje poukazujú na aditívny účinok v 3. týždni.


 1. Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní kvetiapínu v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi alebo s alkoholom.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej skúške so zdravými dobrovoľníkmi sa po súbežnom podaní ketokonazolu, CYP3A4 inhibítora a kvetiapínu (v dávke 25 mg) zistilo 5 až 8-násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Preto je súbežné podávanie kvetiapínu a inhibítorov CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča konzumovať grapefruitovú šťavu počas liečby kvetiapínom.


V skúškach zameraných na sledovanie farmakokinetiky, v ktorých sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín výrazne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižuje systémovú expozíciu kvetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13 % hodnôt zistených u pacientov, ktorým sa podával kvetiapínsamotný; u niektorých pacientov sa pozorovalo ešte väčšie zníženie. V dôsledku tejto interakcie sa môžu vyskytnúť nižšie plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom.

Súbežné užívanie kvetiapínu s fenytoínom (induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo enormné zvýšenie klírensu kvetiapínu, približne o 450 %. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, sa má podávať kvetiapín iba v tom prípade, ak prínos liečby prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, niekedy je potrebné zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní antidepresív imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP3A4 a CYP2D6).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní s antipsychotikami risperidónom alebo haloperidolom, ale súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobuje zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu nie je ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu.


Farmakokinetika lítia nie je ovplyvnená súbežným podávaním kvetiapínu.


V šesťtýždňovej randomizovanej štúdii s lítiom a kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu a kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním u dospelých pacientov s akútnou mániou sa pozorovala vyššia incidencia extrapyramídových príhod (zvlášť tremoru), somnolencie a zvyšovania hmotnosti v skupine s pridaným lítiom v porovnaní so skupinou s pridaným placebom (pozri časť 5.1).


Pri súbežnom podávaní valproátu sodného a kvetiapínu farmakokinetika oboch látok nebola klinicky významne ovplyvnená. Retrospektívnaštúdia udetí a dospievajúcich, ktorí užívalivalproát, kvetiapínalebooboje, ukázalavyššiu incidenciuleukopénieaneutropéniev skupine s kombinovanou liečbouoproti skupine s monoterapiou.


Interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém neboli vykonané.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní kvetiapínu s liekmi, ktoré môžu vyvolať elektrolytovú nerovnováhu alebo predĺžiť QT interval.


U pacientov, ktorí užívali kvetiapín, sa vyskytli hlásenia o výsledkoch falošnej pozitivity v enzýmových imunologických testoch pre metadón a tricyklické antidepresíva. Odporúča sa otázne výsledkyimunologického skríningu potvrdiť vhodnou chromatografickou technikou.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Prvý trimester

Malé množstvo publikovaných údajov u gravidných žien vystavených účinku lieku (t.j. v rozmedzí 300 -1 000 ukončených gravidít), vrátane jednotlivých hlásení a niektorých observačných štúdií, nenaznačuje zvýšené riziko malformácií v dôsledku liečby. Avšak, na základe všetkých dostupných údajov, nie je možné vyvodiť definitívny záver. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Preto sa má kvetiapín používať počas gravidity len v prípade, že prínosy liečby prevážia potenciálne riziká.


Tretí trimester

Novorodenci vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane kvetiapínu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramídových príznakov a/alebo symptómov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

Na základe veľmi obmedzených údajov z publikovaných hlásení o vylučovaní kvetiapínu do ľudského materského mlieka sa ukazuje, že miera vylučovania kvetiapínu do ľudského materského mlieka pri podávaní v terapeutických dávkach nebola konzistentná. Vzhľadom na nedostatok spoľahlivých údajov sa má o ukončení dojčenia či ukončení liečby kvetiapínom rozhodnúť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.


Fertilita

Účinky kvetiapínu na fertilitu u ľudí sa nehodnotili. Účinky spojené so zvýšenou hladinou prolaktínu sa pozorovali u potkanov, hoci nie sú priamo relevantné pre človeka (pozri časť 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom k tomu, že kvetiapín pôsobí primárne na centrálny nervový systém, môže ovplyvňovať činnosti vyžadujúce bdelosť. Preto sa neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým nie je známa reakcia pacienta na liek.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie pri terapii kvetiapínom (≥ 10%) sú ospalosť, závrat, bolesť hlavy, sucho v ústach,symptómy súvisiace s vysadením lieku (prerušením liečby), zvýšenie hladín sérových triglyceridov, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL cholesterolu), zníženie hladiny HDL cholesterolu, zvyšovanie hmotnosti, zníženie hemoglobínu aextrapyramídovépríznaky.


Výskyt nežiaducich reakcií spojených s užívaním kvetiapínuje uvedený v tabuľke nižšie (Tabuľka 1) vo formáte odporúčanom „Council for International Organizations of Medical Sciences” (CIOMS III Working Group; 1995).


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie na liek spojené s liečbou kvetiapínom


Častosti výskytu nežiaducich udalostí sú zoradené nasledovne: veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), menej časté (> 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáma častosť (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáma častosť

Poruchy krvi a lymfatického systému

pokles hemoglo-bínu22

leukopénia1, 28, zníženie počtu neurofilov,

zvýšenie eozinofilov27

trombocytopénia, anémia, zníženie počtu trombocytov13

agranulocytóza26


neutropé-nia1

Poruchy imunitného systémuhypersenzitivita (vrátane kožných alergických reakcií)


anafylaktická reakcia5


Poruchy endokrinného systému


hyperprolakti-némia15, zníženie celkových T24, zníženie voľných T24, zníženie celkových T24, zvýšenie TSH24

zníženie voľných T24, hypotyreóza21


neprimeraná sekrécia antidiuretic-kého hormónu


Poruchy metabolizmu a výživy

zvýšenie hladiny sérových triglycerid-ov10, 30 zvýšenie celkového cholesterol u (hlavne LDL- cholestero-lu)11, 30 zníženie hladiny HDL cholesterol u17, 30

zvyšovanie hmotnosti8, 30

zvýšená chuť do jedla, zvýšenie glukózy v krvi až do hyperglykemic-kých hodnôt6, 30


Hyponatriémia19, diabetes mellitus1,5


metabolický syndróm29


zhoršenie existujúceho diabetuPsychické poruchy


abnormálne sny a nočné mory, samovražedné myšlienky a samovražedné správanie 20somnambulizmus a ďalšie súvisiace stavy ako je rozprávanie počas spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkomPoruchy nervového systému

závrat4, 16, somnolen-cia2, 16, bolesť hlavy, extrapyramí-dové príznaky1, 21

dyzartria

záchvat svalových kŕčov1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza1,5, synkopa4,16

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


tachykardia4, palpitácie23


predĺženie QT intervalu1,12,18, bradykardia32

Poruchy oka


rozmazané videnie

Poruchy ciev


ortostatická hypotenzia4,16


venózna trombembólia1Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe23


rinitída
Poruchy gastrointesti

nálneho traktu

sucho v ústach


zápcha, dyspepsia, vracanie25


Dysfágia7

pankreatitída1, intestinálna obštrukcia/ ileus
Poruchy pečene a žlčových ciest


zvýšenie hladín sérovej alanínamino-transferázy (ALT)3, zvýšenie hladín gama – GT3

zvýšenie hladín sérovej aspartátamino- transferázy (AST)3

Žltačka5, hepatitída
Poruchy kože a podkožného tkaniva

angioedém5, Stevensov- Johnsonov syndróm5


toxická epider-málna nekro-lýza, multifor-mný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

rabdomyo-lýzaPoruchy obličiek a močových ciestretencia moču

Stavy v gravidite, v šestonedelí

a v perinatálnom období


novoro-denecký syndróm z vysade-nia31

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovsexuálna dysfunkcia

priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, menštruačné poruchyCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

symptómy súvisiace s vysadením lieku1,9

ľahká asténia, periférny edém, podráždenosť, pyrexia


neuroleptický malígny syndróm1, hypotermiaLaboratórne a funkčné vyšetrenia
zvýšenie kreatínfosfokiná-zy v krvi14
 1. Pozri časť 4.4.

 2. Obvykle, počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá zvyčajne pokračovaním liečby kvetiapínom ustúpi.

 3. U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun od normálu na ≥ 3x HLN kedykoľvek) sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltranspeptidázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe obyčajne vrátili k normálu.

 4. Kvetiapín môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu α1-adrenergných receptorov, spôsobiť ortostatickú hypotenziu so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou. Uvedené nežiaduce účinky sa vyskytujú najmä pri úvodnej titrácii dávky (pozri časť 4.4).

 5. Častosť výskytu týchto nežiaducich reakcií sa zistila len z postmarketingových údajov týkajúcich sa tabliet kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním.

 6. Hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl (≥ 7 mmo/l) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) po jedle minimálne v jednom prípade.

 7. Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu depresiu.

 8. Založené na > 7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmä počas prvých týždňov liečby u dospelých.

 9. V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku sa najčastejšie vyskytovali tieto symptómy: nespavosť, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť. Výskyt týchto príznakov významne ustúpil po 1 týždni od vysadenia lieku.

 10. Triglyceridy ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 150 mg/dl (≥ 1,694 mmol/l) (pacienti < 18 rokov) zaznamenané minimálne raz.

 11. Cholesterol ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 5,172 mmol/l) (pacienti < 18 rokov), zaznamenaný minimálne raz. Zvýšenie hladiny LDL cholesterolu o ≥ 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l) bolo veľmi časté. Priemerná zmena u pacientov, u ktorých sa takéto zvýšenie zistilo, predstavovala 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

 12. Pozri text nižšie.

 13. Trombocyty ≤ 100 x 109/l zaznamenané minimálne raz.

 14. Založené na hlásení nežiaducich udalostí z klinických skúšaní zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.

 15. Hladiny prolaktínu (pacienti > 18 rokov): > 20 µg/l (> 869,56 pmol/l) u mužov; > 30 µg/l (> 1304,34 pmol/l) u žien: kedykoľvek.

 16. Môže spôsobiť pády.

 17. HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužov; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žien kedykoľvek.

 18. Výskyt u pacientov, ktorí majú QTc od < 450 msec až ≥ 450 msec s ≥ 30 msec zvýšenie. V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s kvetiapínom priemerná zmena a množstvo pacientov, u ktorých došlo ku klinicky významnému posunu intervalu je podobné pre kvetiapín a placebo.

 19. Posun od > 132 mmol/l do < 132 mmol/l aspoň v jednom prípade.

 20. V priebehu liečby kvetiapínom alebo skoro po vysadení liečby boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1)

 21. Pozri časť 5.1

 22. Znížený hemoglobín ≤ 13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužov, ≤ 12 g/dl (7,45 mmol/l) u žien aspoň pri jednom vyšetrení sa zistil u 11 % pacientov liečených kvetiapínom vo všetkých štúdiách, vrátane rozšírených nezaslepených štúdií. U týchto pacientov bolo vždy priemerné maximálne zníženie hemoglobínu -1,50 g/dl.

 23. Tieto hlásenia sa často vyskytovali pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a /alebo pri základnom kardio/respiračnom ochorení.

 24. Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posuny v celkových T4, voľných T4 celkových T3 a voľných T3, sú definované ako < 0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je > 5 mIU/l kedykoľvek.

 25. Na základe zvýšenej miery vracania u starších pacientov (≥ 65 rokov).

 26. Na základe posunu v počte neurofilov z východiskovej hodnoty ≥ 1,5 x 109 buniek/l na < 0,5 x 109 buniek/l kedykoľvek počas liečby a na základe pacientov s ťažkou neutropéniou (< 0,5 x 109 buniek/l) a infekciou počas všetkých klinických štúdií s kvetiapínom (pozri časť 4.4).

 27. Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte eozinofilov je definovaný ako ≥ 1 x 109 buniek/l kedykoľvek.

 28. Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte bielych krviniek je definovaný ako ≤ 3 x 109 buniek/l kedykoľvek.

 29. Založené na hláseniach metabolického syndrómu ako nežiaducej udalosti vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.

 30. V klinických skúšaniach sa zistilo u niektorých pacientov zhoršenie viac než jedného z metabolických faktorov: zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi a lipidov v krvi (pozri tiež časť 4.4).

 31. Pozri časť 4.6.

 32. Môže sa objaviť na začiatku alebo tesne po začatí liečby a môže byť spojená s hypotenziou a / alebo synkopou. Častosť výskytu je stanovená na základe hlásení nežiaducich udalostí bradykardie a súvisiacich udalostí vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


Pri užívaní neuroleptík boli zaznamenané prípady predĺženia QT intervalu, komorovej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti srdca a torsades de pointes. Spomenuté nežiaduce účinky sú pre túto skupinu liečiv spoločné.


Pediatrická populácia

Tie isté nežiaduce reakcie na liek, ktoré sú opísané vyššie u dospelých, je potrebné zvažovať u detí a dospievajúcich. Nasledovná tabuľka súhrnne uvádza nežiaduce reakcie na liek, ktorých výskyt je u detí a dospievajúcich (vo veku 10-17 rokov) častejší v porovnaní s dospelými pacientmi alebo nežiaduce reakcie na liek, ktoré sa u dospelých nezistili.


Tabuľka 2 Nežiaduce reakcie na liek u detí a dospievajúcich spojené s liečbou kvetiapínom, ktoré sa vyskytovali častejšie v porovnaní s dospelými pacientmi alebo nežiaduce reakcie na liek, ktoré sa u dospelých nezistili


Častosť výskytu nežiaducich udalostí je členená nasledovne: veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), menej časté (> 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Poruchy endokrinného systému

zvýšenie hladiny prolaktínu1


Poruchy metabolizmu a výživy

zvýšená chuť do jedla


Poruchy nervového systému

extrapyramídové symptómy3, 4

synkopa

Poruchy ciev

zvýšenie krvného tlaku2


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


rinitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Vracanie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


podráždenosť3


 1. Hladiny prolaktínu (pacienti vo veku < 18 rokov): > 20 ug/l (> 869,56 pmol/l) mužské pohlavie; > 26 ug/l (> 1130,428 pmol/l) ženské pohlavie kedykoľvek. U menej ako 1 % pacientov bolo zvýšenie hladiny prolaktínu > 100 ug/l.

 2. Na základe posunu cez klinicky významné prahové hodnoty (prevzaté z kritérií National Institutes of Health) alebo zvýšenia > 20 mmHg pre systolický alebo > 10 mmHg pre diastolický tlak kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3 až 6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich.

 3. Poznámka: častosť výskytu je rovnaká ako u dospelých, ale podráždenosť by mohla u pediatrických pacientov súvisieť s odlišnými klinickými dôsledkami ako u dospelých.

 4. Pozri časť 5.1.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Vo všeobecnosti boli hlásené tie prejavy a príznaky, ktoré vyplývajú zo zdôrazneného známeho farmakologického účinku lieku, t.j. ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia. Predávkovanie môže viesť k predĺženiu QT intervalu, záchvatom svalových kŕčov, status epilepticus, rabdomyolýze, respiračnej depresii, retencii moču, zmätenosti, delíriu a/alebo nepokoju, kóme a úmrtiu. U pacientov s preexistujúcim ťažkým kardiovaskulárnym ochorením je zvýšené riziko výskytu príznakov predávkovania (pozri časť 4.4 Ortostatická hypotenzia).


Liečba predávkovania

Kvetiapín nemá špecifické antidotum. V prípadoch ťažkých prejavov je možné uvažovať o použití viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti dýchacích ciest, dostatočného prísunu kyslíka a ventilácie, pravidelného sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému.


Na základe dostupnej literatúry je pacientov s delíriom a agitáciou a anticholinergným syndrómom možné liečiť fyzostigmínom 1-2 mg (za kontinuálneho monitorovania EKG). Tento postup sa neodporúča ako štandardná liečba vzhľadom na potenciálne negatívne účinky fyzostigmínu na vodivosť srdca. Fyzostigmín sa môže používať v prípade, keď nie sú prítomné EKG aberácie. Nepoužívajte fyzostigmín v prípade dysarytmií, blokády srdca akéhokoľvek stupňa alebo predĺženia QRS intervalu.


Kým prevencia absorpcie pri predávkovaní sa neskúmala, pri závažných intoxikáciách sa môže indikovať výplach žalúdka a ak je to možné, má sa vykonať počas jednej hodiny po požití. Je potrebné zvážiť podanie aktívneho uhlia.

V prípadoch predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami, ako sú intravenózne tekutiny a/alebo sympatomimetiká. Adrenalínu a dopamínu je potrebné sa vyhnúť, pretože beta stimulácia môže prehĺbiť hypotenziu pri súčasnej blokáde alfa receptorov kvetiapínom.


Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie musia pokračovať až do úplného vyliečenia pacienta.


5. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká; Diazepíny, oxazepíny a tiazepíny, ATC kód:N05AH04


Mechanizmus účinku:

Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny plazmatický metabolit norkvetiapín reagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapín majú afinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1a D2receptorom v mozgu. Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapínu v porovnaní s typickými antipsychotikami a jeho slabý extrapyramídový nežiaduci účinok (EPS) sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2oproti D2. Kvetiapín a norkvetiapín nemajú žiadnu zjavnú afinitu k benzodiazepínovým receptorom, majú však vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom a nižšiu afinitu k adrenergným α2-receptorom a strednú až vysokú afinitu k niekoľkým muskarínovým receptorom.

Inhibícia NET a parciálne agonistické pôsobenie norkvetiapínu na 5HT1A miestach môže prispievať k terapeutickému účinku Quetiapinu Mylan ako antidepresíva.


Farmakodynamické účinky:

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú testy na podmienené obranné reflexy. Potláča tiež účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe elektrofyziologických meraní a behaviorálnych hodnotení, a zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2receptorov.


V predklinických testoch určených na vyvolanie extrapyramídového syndrómu sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám, má atypický profil. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká hypersenzitivita dopamínových D2receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2receptory dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií.


Klinická účinnosť:

Schizofrénia

Účinnosť kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním v liečbe schizofrénie sa preukázala v jednom 6-týždňovom, placebom kontrolovanom skúšaní u pacientov spĺňajúcich DSM-IV kritériá pre schizofréniu a v jednej aktívne kontrolovanej štúdii u ambulantne liečených, klinicky stabilizovaných schizofenikov, pri ktorom sa pacientom menila liečba z kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním na kvetiapín s predĺžených uvoľňovaním.


V placebom kontrolovanom skúšaní bola hlavným cieľom zmena z východiskovej hodnoty na koncovú v celkovom PANSS skóre (Positive and Negative Symptom Scale). Užívanie kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním v dávkach 400 mg/deň, 600 mg/deň a 800 mg/deň bolo spojené so štatisticky signifikantným zlepšením psychotických symptómov v porovnaní s placebom. Výraznejší efekt sa pozoroval pri dávkach 600 mg a 800 mg ako pri dávke 400 mg.


V 6-týždňovej štúdii, pri ktorom sa pacientom menila liečba z kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním na kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním, bolo hlavným cieľom zistiť percento pacientov s nedostatočným terapeutickým účinkom, t.j. ktorí prerušili liečbu kvôli jej nedostatočnému efektu, alebo u ktorých sa celkové PANSS skóre zvýšilo o 20 % alebo viac od randomizácie po niektorú z monitorovacích návštev. U pacientov stabilizovaných pri liečbe kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním v dávke 400 mg až 800 mg bola účinnosť liečby zachovaná, keď sa pacientom zmenila liečba na ekvivalentnú dennú dávku kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním podávanú raz denne.


V dlhodobom skúšaní u stabilizovaných schizofrenikov, liečených udržiavacími dávkami kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním počas 16 týždňov, sa kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním ukázal byť účinnejší pri prevencii relapsov v porovnaní s placebom. Odhadované riziko relapsu po 6 mesiacoch liečby bolo 14,3 % pre skupinu pacientov liečených kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní so 68,2 % u pacientov užívajúcich placebo. Priemerná dávka bola 669 mg. Počas liečby kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním v trvaní do 9 mesiacov (v priemere 7 mesiacov) sa neobjavili žiadne ďalšie nálezy týkajúce sa bezpečnosti lieku. Počet hlásení nežiaducich udalostí týkajúcich sa EPS a zvyšovania hmotnosti sa pri dlhodobej liečbe kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním nezvýšil.


Bipolárna porucha

V dvoch skúšaniach sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii účinnejší ako placebo v liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód, čo sa týka znižovania manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. Účinnosť kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu bola preukázateľne signifikantná aj v ďalšom 3-týždňovom klinickom skúšaní. Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním sa podával v dávkach od 400 do 800 mg/deň, priemerná dávka bola približne 600 mg/deň. Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo s lítiom po 3 a 6 týždňoch liečby pri stredne ťažkých až ťažkých formách manických epizód sú obmedzené; avšak kombinovaná liečba sa dobre znášala. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá štúdia nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni.


V klinickom skúšaní u pacientov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II, sa v porovnaní s placebom preukázala výrazne vyššia účinnosť kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním v dávke 300 mg/deň v znížení celkového MADRS skóre.


V 4 ďalších klinických skúšaniach s kvetiapínom trvajúcich 8 týždňov u pacientov s miernymi až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní s placebom liečenou skupinou pacientov v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním a v dávke 600 mg.


V kontinuálnej fáze v dvoch z týchtoštúdii sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 alebo 600 mg je efektívnejšia v porovnaní s liečbou placebom s ohľadom na depresívne symptómy, ale bez ohľadu na manické symptómy.


V dvoch klinických štúdiách zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými náladovými epizódami. Kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času po recidívu ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


Jedna dlhodobá štúdia (do 2 rokov liečby) zameraná na hodnotenie prevencie rekurencie u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými náladovými epizódami preukázala lepší účinok kvetiapínu v porovnaní s placebom, čo sa týka predĺženia času do rekurencie ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej) u pacientov s bipolárnou poruchou typu I. Počet pacientov s náladovými epizódami bol 91 (22,5 %) v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebovej skupine a 95 (26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín, keď sa porovnávala pokračujúca liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky dokazujú, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so zvýšením času do rekurencie náladových epizód.


Veľké depresívne epizódy v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD)

V dvoch krátkotrvajúcich štúdiách (6 týždňov) boli zaradení pacienti s nedostatočnou odpoveďou aspoň na jedno antidepresívum. Kvetiapín 150 mg/deň a 300 mg/deň podávaný ako prídavná liečba k pokračujúcej liečbe antidepresívami (amitriptylínom, bupropiónom, citalopramom, duloxetínom, escitalopramom, fluoxetínom, paroxetínom, sertralínom alebo venlafaxínom) bol v porovnaní s monoterapiou antidepresívami lepší v znižovaní depresívnych príznakov na základe zlepšenia v MADRS celkovom skóre (priemerná zmena LS vs placebo 2 – 3,3 bodu).


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť u pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa nehodnotila ako prídavná liečba, ale dlhodobá účinnosť a bezpečnosť sa hodnotila u dospelých pacientov ako monoterapia (pozri nižšie).

Nasledujúce štúdie sa vykonali s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovanímako monoterapia, hoci je kvetiapín s predĺženým uvoľňovanímurčený iba na použitie ako prídavná liečba.


V troch zo štyroch krátkodobých (do 8 týždňov) štúdii monoterapie u pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa ukázalo, že kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním 50 mg, 150 mg a 300 mg/deň je účinnejší ako placebo v redukovaní depresívnych symptómov merateľných zlepšením v Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) celkovom skóre (priemerná zmena LS vs placebo 2 – 4 body).


V klinickom skúšaní monoterapie zameranom na prevenciu relapsu boli pacienti s depresívnymi epizódami stabilizovaní otvorenou liečbou kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním najmenej počas 12 týždňov randomizovaní na kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním jedenkrát denne alebo placebo počas 52 týždňov. Priemerná dávka kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním počas fázy randomizácie bola 177 mg/deň. Výskyt recidív u pacientov liečených kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním bol 14,2 % a u pacientov dostávajúcich placebo 34,4 %.


V krátkotrvajúcej (9 týždňov) štúdii u starších pacientov bez známok demencie (vek 66 až 89 rokov) s veľkou depresívnou poruchou, kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním flexibilne dávkovaný v rozpätí 50 mg až 300 mg/deň preukázal lepšiu účinnosť ako placebo v znižovaní depresívnych symptómov na základe zlepšenia v MADRS celkovom skóre (priemerná zmena LS vs placebo –7,54). V tomto skúšaní pacienti randomizovaní na kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním užívali 50 mg/deň v 1. až 3. deň, dávka sa mohla zvýšiť na 100 mg/deň vo 4. deň, 150 mg/deň v 8. deň a až na 300 mg/deň v závislosti od klinickej odozvy a znášanlivosti. Priemerná dávka kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním bola 160 mg/deň. Okrem výskytu extrapyramídových symptómov (pozri časť 4.8 a „Klinická bezpečnosť“ nižšie) bola znášanlivosť kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním jedenkrát denne u starších pacientov porovnateľná ako u dospelých pacientov (vo veku 18 - 65 rokov). Podiel pacientov vo veku nad 75 rokov predstavoval 19 %.


Klinická bezpečnosť

V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11,4 % pre placebo). Vyšší výskyt extrapyramídových symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí sa liečili placebomv krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných skúšaniach bipolárnej depresie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 8,9 % pre kvetiapín a 3,8 % pre placebo. V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou týkajúcich sa veľkej depresívnej poruchy bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 5,4 % pre kvetiapín a 3,2 % pre placebo. V krátko trvajúcom placebom kontrolovanom skúšaní s monoterapiou u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 9,0 % pre kvetiapín a 2,3 % pre placebo. V prípade bipolárnej depresie a veľkej depresívnej poruchy výskyt jednotlivých nežiaducich udalostí (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, nedobrovoľných svalových kontrakcií, psychomotorickej hyperaktivity a svalovej rigidity) v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 %.


V krátko trvajúcej placebom kontrolovanej štúdii, fixná dávka (50 mg /deň až 800 mg /deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov), bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0,8 kg pri 50 mg dennej dávke až 1,4 kg pri 600 mg dennej dávke (s nižším prírastkom pri 800 mg dennej dávke), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených kvetiapínom, ktorí získali ≥ 7 % prírastku telesnej hmotnosti, bol v rozmedzí od 5,3 % pri 50 mg dennej dávke až 15,5 % pri 400 mg dennej dávke (s nižším prírastkom pri 600 a 800 mg dennej dávke) oproti 3,7 % pacientov užívajúcich placebo.


Šesťtýždňová randomizovaná štúdia s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu súbežne podávanému s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním u dospelých pacientov s akútnou mániou ukázala, že kombinácia kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním s lítiom vedie k častejším nežiaducim udalostiam (63 % oproti 48 % v kombinácii kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním s placebom). Výsledky hodnotenia bezpečnosti ukázali zvýšenú incidenciu extrapyramídových príznakov hlásených u 16,8 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a 6,6 % v skupine s pridaným placebom, z ktorých väčšina pozostávala z tremoru hláseného u 15,6 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a u 4,9 % v skupine s pridaným placebom. Incidencia somnolencie bola vyššia v skupine s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním s pridaným lítiom (12,7 %) v porovnaní so skupinou s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním s pridaným placebom (5,5 %). Navyše väčšie percento pacientov liečených v skupine s pridaným lítiom (8 %) zaznamenalo zvýšenie hmotnosti (≥7 %) na konci liečby v porovnaní s pacientmi v skupine s pridaným placebom (4,7%).


Dlhodobejšie štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 4 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom, nasledovanú randomizovaním obdobia ukončenej liečby, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,56 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,39 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok váhy 0,89 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe.


V štúdiách kontrolovaných placebom u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí na 100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov dostávajúcich placebo.


Vo všetkých krátkodobých placebom kontrolovaných monoterapeutických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l bol výskyt aspoň jedného merania < 1,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 % v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo 1,3 %. Výskyt merania ≥ 0,5 - <1,0 x 109/l bol u pacientov liečených kvetiapínom a u pacientov liečených placebom rovnaká (0,2 %). Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných) u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l výskyt aspoň jedného merania <1.5 x 109/l bol 2,9 % a výskyt merania < 0,5x109/l bola 0,21 % u pacientov liečených kvetiapínom.


Liečba kvetiapínom bolaspojená so zníženímhladínhormónovštítnejžľazy súvisiacich s dávkou.IncidenciaposunuvTSHbola3,2 % prekvetiapínoproti2,7 % pre placebo. Incidenciarecipročných,potenciálneklinickyvýznamnýchposunovobochT3aleboT4aTSHvtýchto skúšaniachbola zriedkaváapozorovanézmenyhladínhormónovštítnejžľazynesúviselis klinickou symptomatickouhypotyreózou. Redukciacelkového avoľnéhoT4bola najväčšia počasprvýchšiestichtýždňov liečbykvetiapínom, vpriebehudlhodobej liečby nedošlok jeho ďalšej redukcii. V približne v 2/3 všetkýchprípadovvysadenieliečby kvetiapínomsúviselosozmenouúčinkovna celkový avoľnýT4, bezohľaduna dobutrvanialiečby.


Katarakta / zákal šošovky

V klinických skúšaniach hodnotiacich kataraktogénny potenciál kvetiapínu (200-800 mg/deň) voči risperidónu (2-8 mg) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou, nebolo percento pacientov so zvýšeným stupňom opacity šošovky pri kvetiapíne (4 %) vyššie ako pri risperidóne (10 %), u pacientov s expozíciou minimálne 21 mesiacov.


Pediatrická populácia


Klinická účinnosť

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola sledovaná v 3-týždňovej placebom kontrolovanej klinickej štúdii týkajúcej sa liečby mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10 - 17 rokov). Približne 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Okrem toho sa vykonala 6-týždňová placebom kontrolovaná štúdia u pacientov so schizofréniou (n = 222, vek 13 - 17 rokov). Z obidvoch štúdií boli vyradení pacienti, ktorí neodpovedali na kvetiapín. Liečba kvetiapínom sa začala dávkou 50 mg/deň a v 2. deň sa dávka zvýšila na 100 mg/deň, potom bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (mánia 400 - 600 mg/deň; schizofrénia 400 - 800 mg/deň) so zvyšovaním o 100 mg/deň a podávala sa dva alebo trikrát denne.


V štúdii týkajúcej sa liečby mánie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) - 5,21 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ≥ 50 %) predstavoval 64 % pre kvetiapín 400 mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % v ramene s placebom.


V štúdii týkajúcej sa schizofrénie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre PANSS (aktívna liečba mínus placebo) - 8,16 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/deň), ani režim s vysokou dávkou (800 mg/deň) kvetiapínu nebol lepší ako placebo vzhľadom na podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď definovanú ako pokles o ≥ 30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre PANNS. Vyššie dávky mali za následok nižší podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu v číselnom vyjadrení tak v prípade mánie, ako aj schizofrénie.


V treťom krátkodobom placebom kontrolovanom skúšaní s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním v monoterapii u detí a dospievajúcich (vo veku 10 - 17 rokov) s bipolárnou depresiou nebola preukázaná účinnosť.


V tejto vekovej skupine nie sú k dispozícii údaje o účinku udržiavacej liečby alebo o prevencii recidívy.


Klinická bezpečnosť

V krátkodobých pediatrických skúšaniach s kvetiapínom opísaných vyššie bol výskyt EPS v aktívnom ramene vs. placebo 12,9 % vs. 5,3 % v skúšaní so schizofréniou, 3,6 % vs. 1,1 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1,1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Výskyt nárastu hmotnosti ≥ 7 % v porovnaní s východiskovou hodnotou bol v aktívnom ramene vs. placebo 17 % vs. 2,5 % v skúšaniach so schizofréniou a bipolárnou mániou a 12,5 % vs. 6 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Výskyt príhod súvisiacich so samovraždou bola v aktívnom ramene vs. placebo 1,4 % vs. 1,3 % v skúšaní so schizofréniou, 1,0 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1,1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Počas predĺženej poliečebnej sledovacej fázy skúšania s bipolárnou depresiou boli dve dodatočné udalosti u dvoch pacientov; jeden z týchto pacientov bol na kvetiapíne v čase udalosti.


Dlhodobá bezpečnosť

26-týždňová otvorená rozšírená fáza akútnych skúšaní (n = 380 pacientov) s kvetiapínom dávkovaným flexibilne v rozmedzí 400 - 800 mg/deň poskytla ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti. Zvýšenie krvného tlaku sa hlásilo u detí a dospievajúcich a zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové príznaky a zvýšenie sérových hladín prolaktínu sa hlásili častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých (pozri časti 4.4 a 4.8). Čo sa týka nárastu hmotnosti, po korekcii na normálny rast v priebehu dlhšieho času, bol vzostup najmenej 0,5 smerodajnej odchýlky od východiskovej hodnoty Body Mass Indexu (BMI) pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom v čase najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva. Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním dosahuje maximálne plazmatické koncentrácie kvetiapínu a norkvetiapínu približne 6 hodín po podaní (Tmax). Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu predstavujú 35 % pozorovanej koncentrácie kvetiapínu.


Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je lineárna a závislá od dávky pri dávkach až do 800 mg podávaných raz denne. Keď sa kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním podávaný raz denne porovnáva s rovnakou celkovou dennou dávkou lieku s okamžitým uvoľňovaním kvetiapín fumarátu (kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním) podávaným dvakrát denne, plocha pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie a času (AUC) je ekvivalentná, ale maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) je o 13 % nižšia v rovnovážnom stave. Keď sa kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním porovnáva s kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním, AUC metabolitu norkvetiapínu je o 18 % nižšia.


V štúdii skúmajúcej účinky jedla na biologickú dostupnosť kvetiapínu sa zistilo, že jedlo s vysokým obsahom tukov vyvoláva štatisticky významné zvýšenie Cmaxkvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním približne o 50 % a AUC o 20 %. Nie je možné vylúčiť, že vplyv jedla s vysokým obsahom tukov na formuláciu môže byť väčší. Pre porovnanie ľahké jedlo nemá žiadny významný účinok na Cmaxalebo AUC kvetiapínu. Odporúča sa, aby sa kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním užíval jedenkrát denne bez jedla.


Distribúcia

Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia

Kvetiapín sa v pečeni intenzívne metabolizuje a po podaní rádioaktívne označeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme.

In vitro skúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.


Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane norkvetiapínu) sú slabými inhibítormi ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. In vitro CYP inhibícia bola pozorovaná iba pri koncentráciách približne 5 až 50-krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg/deň. Na základe týchto in vitro výsledkov je nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky významnej liekovej inhibícii metabolizmu iného lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Na základe skúšok na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať enzýmy cytochrómu P450. V špecifickej interakčnej skúške so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia:

Polčasy vylučovania kvetiapínu a norkvetiapínu sú približne 7 a 12 hodín, v danom poradí. Asi 73 % izotopom označeného lieku sa vylúčilo močom a 21 % stolicou, pričom menej ako 5 % celkovej rádioaktivity reprezentovalo nezmenenú látku. Priemer molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho humánneho plazmatického metabolitu norkvetiapínu je 5 % vylúčenej močom.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie:

Farmakokinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a žien.


Starší pacienti:

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je asi o 30 až 50 % nižšia ako u ľudí vo veku 18-65 rokov.


Porucha funkcie obličiek:

U osôb s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov.


Porucha funkcie pečene:

U osôb s poruchou funkcie pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný klírens kvetiapínu asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poruchou funkcie pečene. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia

Farmakokinetické údaje sa získali od 9 detí vo veku 10 -12 rokov a od 12 dospievajúcich, ktorí boli na udržiavacej liečbe 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo

normalizované plazmatické koncentrácie materskej látky, kvetiapínu, u detí a dospievajúcich (vo veku 10 -17 rokov) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, hoci Cmaxbola u detí na hornej hranici

rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmaxaktívneho metabolitu norkvetiapínu boli vyššie, približne o 62 %, resp. 49 % u detí (10 - 12 rokov) a o 28 %, resp. 14 % u dospievajúcich (13 - 17 rokov) v porovnaní s dospelými.


Nie sú dostupné žiadne informácie pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním u detí a dospievajúcich.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V rade in vitroa in vivoštúdii genotoxicity sa genotoxicita nedokázala. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili:

U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyreoidných folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu, červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta (pozri časť 5.1 Katarakta/zákal šošovky).


V štúdii embryofetálnej toxicity u králikov bola zvýšená fetálna incidencia karpálnej/tarzálnej flexúry. Tento účinok sa objavil v prítomnosti zjavných účinkov u matky, ako je zníženie prírastku telesnej hmotnosti. Tieto účinky boli viditeľné pri rovnakých alebo mierne vyšších maternálnych hladinách expozície ako u človeka pri maximálnej terapeutickej dávke. Význam tohto zistenia pre človeka nie je známy.


V štúdii fertility u potkanov sa pozorovalo marginálne zníženie plodnosti samcov a pseudogravidita, zdĺhavé diestrálne obdobie, predĺžený prekoitálny interval a znížený výskyt gravidít. Tieto účinky sú spojené so zvýšenými hladinami prolaktínu a nie sú priamo relevantné pre človeka kvôli rozdielom v hormonálnej kontrole reprodukcie u jednotlivých druhov.


6. Farmaceutické INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro

hypromelóza 2910

hypromelóza 2208

mikrokryštalická celulóza

trinátriumcitrátbezvodý

magnéziumstearát


Obal

oxid titaničitý (E171)

hypromelóza 2910

makrogol/PEG 400

polysorbát 80

žltý oxid železitý (E172) (iba 200 mg a 300 mg)

červený oxid železitý (E172) (iba 200 mg a 300 mg)

čierny oxid železitý (E172) (iba 300 mg)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Aclar - hliníkové blistre v škatuliach po:

200 mg: 10, 10x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 30, 30x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 60, 60x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 100 alebo 100x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky) tablety s predĺžených uvoľňovaním

300 mg: 10, 10x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 30, 30x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 60, 60x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 100 alebo 100x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky) tablety s predĺžených uvoľňovaním

400 mg: 10, 10x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 30, 30x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 60, 60x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky), 100 alebo 100x1 (blistre perforované na jednotlivé dávky) tablety s predĺžených uvoľňovaním


HDPE fľaše obsahujú 60 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne


7. DrŽiteĽ rozhodnutia O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Quetiapin Mylan 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 68/0377/14-S

Quetiapin Mylan 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 68/0378/14-S

Quetiapin Mylan 400 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 68/0379/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


21/21

Quetiapin Mylan 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním