+ ipil.sk

Quetiapin Mylan 300 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2009/009919, 2009/09921 2009/09923, 2009/10727, 2009/10728, 2009/10729

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, evid. č. 2009/09930, 2009/09931 a 2009/09933

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2010/00242-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Quetiapin Mylan 100 mg

Quetiapin Mylan 200 mg

Quetiapin Mylan 300 mg

Filmom obalené tablety

kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Quetiapin Mylan a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Quetiapin Mylan

3. Ako používať Quetiapin Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapin Mylan

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Quetiapin Mylan A NA ČO SA POUŽÍVA


Quetiapin Mylan patrí do skupiny liekov označovaných ako antipsychotiká, ktoré pomáhajú kontrolovať príznaky duševného ochorenia zvaného schizofrénia. Príznaky tohto ochorenia zahŕňajú bludy (výskyt čudných alebo nezvyčajných myšlienok), halucinácie (videnie vecí alebo počutie hlasov, ktoré tam nie sú), výskyt nezvyčajného správania, ktoré môže byť agresívne, a nástup utiahnutosti a tlmeného správania.


Quetiapin Mylan sa môže tiež používať na liečbu stredne závažných až závažných foriem manických epizód. Tieto epizódy spôsobujú obdobia prehnanej veselosti a zvýšenej aktivity. Ľudia s takýmto stavom sa môžu cítiť nezvyčajne podráždení, potrebujú menej spánku ako za normálnych okolností a ich myšlienky sa menia veľmi rýchlo.


Quetiapin Mylan sa môže tiež použiť na liečbu bipolárnej depresie. Príznaky zahŕňajú pocit smútku, pocit depresie, pocit viny, nedostatok energie, stratu chuti do jedla, menšiu potrebu spánku ako obyčajne.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Quetiapin Mylan


Neužívajte Quetiapin Mylan a oznámte Vášmu lekárovi

 • ak ste alergický (precitlivený) na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Quetiapinu Mylan;

 • ak užívate lieky na liečbu HIV (AIDS);

 • ak užívate antimykotiká (na liečbu plesňových ochorení) typu azolov, napr. ketokonazol alebo itrakonazol;

 • ak užívate antibiotiká, erytromycín alebo klaritromycín;

 • ak užívate nefazodon na liečbu depresie.


Buďte zvlášť opatrný pri používaníQuetiapinu Mylan

 • ak trpíte nízkym krvným tlakom;

 • ak trpíte ochorením srdca, abnormálnym srdcovým rytmom, alebo ochorením koronárnych (cievy v srdci) alebo krvných ciev;

 • ak ste niekedy mali záchvat alebo kŕče;

 • ak máte problémy s funkciou pečene;

 • ak trpíte cukrovkou (diabetom);

 • ak ste niekedy mali mŕtvicu;

 • ak ste niekedy trpeli nízkym počtom bielych krviniek;

 • ak u Vás alebo niekoho iného vo Vašej rodine došlo k tvorbe krvných zrazenín, keďže lieky ako tento sú spájané s tvorbou krvných zrazenín.


Ak zaznamenáte zrýchlený tep srdca, zrýchlené dýchanie, stuhnutosť svalov a/alebo horúčku alebomimovoľné pohyby tváre, trupu, rúk alebo nôh po užití Vašich tabliet, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane rastlinných prípravkov, prírodných produktov a liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím,svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Quetiapin Mylan, ak užívate

 • lieky na liečbu HIV (AIDS);

 • antimykotiká typu azolov, napr. ketokonazol alebo itrakonazol;

 • antibiotiká erytromycín alebo klaritromycín;

 • nefazodon na liečbu depresie.


Oznámte svojmu lekárovi, ak už užívate

 • iné lieky na liečbu duševného ochorenia;

 • karbamazepín alebo fenytoín na liečbu epilepsie;

 • lieky na liečbu abnormálneho srdcového rytmu;

 • lieky, ktoré môžu ovplyvniť hladiny solí (kálium - draslík, magnézium - horčík) vo Vašej krvi.


Niektoré lieky môžu spôsobiť, že kvetiapín sa vylúči z Vášho tela rýchlejšie ako za normálnych okolností, a z toho dôvodu Vaša liečba nebude účinkovať tak dobre, ako by mala.


Užívanie Quetiapinu Mylan s jedlom a nápojmi

Počas liečby Quetiapinom Mylan nepite grapefruitový džús.

Pri požívaní alkoholu počas liečby Quetiapinom Mylan je potrebná opatrnosť.

Quetiapin Mylan môžete užiť spolu s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Bezpečnosť užívania kvetiapínu počas tehotenstva alebo počas dojčenia nebola potvrdená.

Ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Užívanie Quetiapinu Mylan môže spôsobiť, že sa budete cítiť ospalý.

Pokiaľ neviete, aký vplyv má na Vás liečba týmto liekom, neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Quetiapinu Mylan

Quetiapin Mylan obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou laktózy, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO POUŽÍVAŤ Quetiapin Mylan


Vždy užívajte Quetiapin Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Váš lekár určí Vašu začiatočnú dávku.


Spôsob a cesta podávania:

Vaše tablety budete užívať raz denne v čase pred spaním alebo dvakrát denne, v závislosti od Vašej choroby. Tablety prehltnite celé a zapite vodou. Tablety môžete užiť spolu s jedlom alebo bez jedla. Počas užívania Quetiapinu Mylan nepite grapefruitový džús. Môže ovplyvniť spôsob účinku lieku. Neprestaňte užívať tablety ani vtedy, keď sa cítite lepšie, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár.


Pacienti s poruchou funkciou pečene:

Váš lekár Vám môže dať nižšiu dávku, ak trpíte ochorením pečene.


Starší pacienti:

Váš lekár Vám môže dať nižšiu dávku, ak patríte do skupiny starších pacientov.


Deti a dospievajúci:

Deti a dospievajúci nemajú užívať tablety Quetiapin Mylan.


Ak užijete viac Quetiapinu Mylan, ako máte

Príznaky a prejavy v prípade predávkovania kvetiapínom zahŕňajú ospalosť a útlm, rýchly tep srdca a nízky krvný tlak.


Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci. Zoberte si so sebou obal lieku a zvyšné tablety.


Ak zabudnete užiť dávku Quetiapinu Mylan

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete, pokiaľ už nie je takmer čas užitia nasledujúcej dávky. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Quetiapin Mylan

Neprestaňtenáhle užívať Váš liek bez predchádzajúceho rozhovoru s Vaším lekárom, keďže by ste mohli zaznamenať príznaky z vynechania, ako je pocit nevoľnosti, nevoľnosť a neschopnosť spánku. Odporúča sa postupné vysadzovanie lieku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Quetiapin Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté(vyskytujúce sa aspoň u 1 z 10 liečených pacientov):

závraty, ospalosť, bolesti hlavy, sucho v ústach. Pocit ospalosti. Príznaky z vysadenia lieku (príznaky vyskytujúce sa, keď prestanete užívať Quetiapin Mylan) zahŕňajú neschopnosť spánku (nespavosť), pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie,), bolesti hlavy, hnačky, nevoľnosť (vracanie), závraty a podráždenosť.


Časté(vyskytujúce sa aspoň u 1 zo 100 a menej ako u 1 z 10 liečených pacientov):

mdloby, rýchly tep srdca, upchatý plný nos, tráviace ťažkosti, zvýšené hladiny cukru v krvi, rozmazané videnie, slabosť, prírastok hmotnosti, pocit väčšieho hladu, pocit podráždenia, nezvyčajné pohyby svalov, ktoré zahŕňajú ťažkosť začať pohyb svalu, trasenie, pocit nepokoja alebo stuhnutosť svalov bez bolesti. Zvýšené hladiny enzýmov v krvi, zmeny v počte bielych krviniek, opuchnuté ruky alebo nohy, sucho v ústach, zápcha, nádcha (svrbivý alebo upchatý nos) a/alebo nízky tlak krvi, keď sa postavíte, čo môže spôsobiť, že budete pociťovať závrat. Nezvyčajné sny a nočné mory, poruchy reči a jazyka.


Menej časté(vyskytujúce sa aspoň u 1 z 1 000 a menej ako u 1 zo 100 liečených pacientov):

záchvaty alebo kŕče, zvýšenie hladiny cholesterolu a/alebo alergické reakcie spôsobujúce červenú, svrbivú kožu a vyrážky. Ťažkosti s prehĺtaním, nepríjemné pocity v nohách (tiež nazývané syndróm nepokojných nôh). Nekontrolovateľné pohyby (tváre alebo jazyka). Podliatiny (modriny), krvácanie spôsobené stavom nazývaným trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek).


Zriedkavé(vyskytujúce sa aspoň u 1 z 10000, ale menej ako u 1 z 1 000 liečených pacientov):

veľmi vysoká telesná teplota, dlhotrvajúca bolesť hrdla alebo vredy v ústach, zrýchlené dýchanie, potenie, stuhnuté svaly, pocit zvýšenej ospalosti alebo slabosti. Bolestivá a predĺžená erekcia (stoporenie penisu) a/alebo žltačka (zožltnutie kože a očných bielok). Opuchnutie prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka. Krvné zrazeniny v žilách najmä v nohách.


Veľmi zriedkavé(vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov):

alergické reakcie, ktoré môžu byť závažného charakteru, spôsobujúce sťažené dýchanie, závraty a v niektorých prípadoch i šok. Zhoršenie existujúceho diabetu (cukrovky), zápal pečene, závažná vyrážka, pľuzgiere alebo červené fľaky na koži. Rýchle opuchnutie kože, zvyčajne okolo očí, pier a hrdla. Kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci, ak zaznamenáte tieto príznaky.


Môžu sa vyskytnúť krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nohy), ktoré sa môžu šíriť po krvných cievach až do pľúc spôsobujúc bolesť na hrudi a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.


Ďalšie veľmi zriedkavé vedľajšie účinky sú: vysoké hladiny cukru v krvi alebo zhoršenie príznakov cukrovky (diabetu), hepatitída (zápal pečene) a/alebo mimovoľné pohyby tváre, trupu, rúk alebo nôh.

Hlásenia preukázali, že niektoré antipsychotiká môžu spôsobiť abnormálny rytmus srdca, infarkt myokardu alebo náhle neobjasnené úmrtie. Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak trpíte bolesťou na hrudi, palpitáciami (búšením srdca) alebo nepravidelným tlkotom srdca.


Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba vyšetrením krvi. Zahŕňajú zmenu množstva niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) alebo hladiny cukru v krvi, zníženie počtu niektorých typov krviniek a zvýšenie množstva hormónu nazývaného prolaktín v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu v krvi môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť nasledujúce stavy:


 • u mužov a žien sa môže vyskytnúť opuchnutie prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka.

 • ženy môžu mať nepravidelnú menštruáciu alebo menštruácia môže úplne vynechať.


Váš lekár Vám preto bude z času na čas robiť krvné testy.


Deti a dospievajúci:

Rovnaké vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u dospelých, sa môžu vyskytnúť aj u detí a dospievajúcich.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované iba u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté(vyskytujúce sa aspoň u 1 z 10 liečených pacientov):

- zvýšenie krvného tlaku.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované častejšie u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté(vyskytujúce sa aspoň u 1 z 10 liečených pacientov):

 • Zvýšenie množstva hormónu nazývaného prolaktín v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu v krvi môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť nasledujúce stavy:

 • u chlapcov a dievčat sa môže vyskytnúť opuchnutie prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka.

 • dievčatá môžu mať nepravidelnú menštruáciu alebo menštruácia môže vynechať.

  • Zvýšená chuť do jedla.

  • Nezvyčajné pohyby svalov. Tieto zahŕňajú ťažkosti začať pohyb svalu (uviesť sval do pohybu), trasenie, pocit nepokoja, alebo stuhnutosť svalov bez bolesti.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Quetiapin Mylan


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Quetiapin Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Quetiapin Mylan obsahuje

 • Liečivo je kvetiapín fumarát.

 • Quetiapin Mylan 100 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu) a 18 mg monohydrátu laktózy.

 • Quetiapin Mylan 200 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu) a 36 mg monohydrátu laktózy.

 • Quetiapin Mylan 300 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu) a 54 mg monohydrátu laktózy.


 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón 30, magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), dihydrát fosforečnanu vápenatého. Obal tablety obsahuje: hypromelózu, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400 (Quetiapin Mylan 200 mg a 300 mg), makrogol 6000 (Quetiapin Mylan 100 mg), žltý oxid železitý (E 172) (Quetiapin Mylan 100 mg), mastenec (Quetiapin Mylan 100 mg), polysorbát 80 (Quetiapin Mylan 200 mg a 300 mg).


Ako vyzerá Quetiapin Mylan a obsah balenia

Quetiapin Mylan sú filmom obalené tablety.

Tableta Quetiapin Mylan 100 mg je okrúhla, žltá tableta s označením “Q” a “100”.

Tableta Quetiapin Mylan 200 mg je okrúhla, biela tableta s označením “Q” a “200”.

Tableta Quetiapin Mylan 300 mg je podlhovastá, biela tableta s označením “Q”, “300” a s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Quetiapin Mylan je dostupný v blistrovom balení a vo fľašiach po 1, 3, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250, 500 a 1000 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

Merck S.L.

Poligono MERCK, E-08100 Mollet del Valles, Barcelona, Španielsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Quetiapin Mylan 100/ 200 / 300 mg

Dánsko: Quetiapin Mylan 100/ 200 / 300 mg filmovertrukne tabletter

Fínsko: Quetiapin Mylan 100/ 200 / 300 mg kalvopäällysteinen tabletti

Grécko: Quetiapine / Generics 100/ 200 / 300 mg

Írsko: Geroquel 100/ 200 / 300 mg

Island: Quetiapin Mylan 100/ 200 / 300 mg filmuhúouo tafla

Nórsko: Quetiapin Mylan 100/ 200 / 300 mg filmdrasjert tablett

Portugalsko: Quetiapina Mylan 100/ 200 / 300 mg comprimidos revestidos por pelicula

Rakúsko: Quetiapine Arcana 100/ 200 / 300 mg

Slovenská republika: Quetiapin Mylan 100/ 200 / 300 mg

Slovinsko: Kvetiapin Mylan 100/ 200 / 300 mg filmsko obložene tablete

Španielsko: Quetiamylan 100/ 200 / 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2011.

6/6

Quetiapin Mylan 300 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, evid. č. 2009/09930, 2009/09931 a 2009/09933

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2010/00242-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Quetiapin Mylan 100 mg

Quetiapin Mylan 200 mg

Quetiapin Mylan 300 mg

Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu vo forme kvetiapínfumarátu.

Každá tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu vo forme kvetiapínfumarátu.

Každá tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu vo forme kvetiapínfumarátu.


Pomocná látka: laktóza

Quetiapin Mylan 100 mg: 17,1 mg laktózy (bezvodej) v 1 tablete

Quetiapin Mylan 200 mg: 34,2 mg laktózy (bezvodej) v 1 tablete

Quetiapin Mylan 300 mg: 51,3 mg laktózy (bezvodej) v 1 tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Quetiapin Mylan 100 mg

Žlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s vytlačeným “Q” nad “100” na jednej strane.

Quetiapin Mylan 200 mg

Biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s vytlačeným “Q” nad “200” na jednej strane.

Quetiapin Mylan 300 mg

Biele, podlhovasté, bikonvexné, filmom obalené tablety s vytlačeným “Q” deliaca ryha “300” na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba schizofrénie.


Liečba stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy.


Liečba veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy.

Prevencia recidívy u pacientov s bipolárnou poruchou, u ktorých manická alebo depresívna epizóda reaguje na liečbu kvetiapínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety Quetiapin Mylan sa môžu podávať spolu s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí

Pri liečbe schizofréniesa má Quetiapin Mylan podávať dvakrát denne. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň).

Od štvrtého dňa sa má dávka vytitrovať na zvyčajnú účinnú dávku 300 až 450 mg/deň. Dávku je možné upraviť na základe klinickej odpovede a individuálnej tolerancie pacienta v rozmedzí od 150 do 750 mg/deň.


Pri liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód spojených s bipolárnou poruchousa má Quetiapin Mylan podávať dvakrát denne. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 100 mg (1. deň), 200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg (4. deň). Ďalšia úprava dávkovania až do 800 mg/deň do 6. dňa liečby sa má vykonávať postupným zvyšovaním dávky nie viac ako o 200 mg/deň.

Dávku je možné upraviť na základe klinickej odpovede a individuálnej tolerancie pacienta v rozmedzí od 200 do 800 mg/deň. Zvyčajná účinná dávka je v rozmedzí od 400 do 800 mg/deň.


Na liečbu depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy sa má Quetiapin Mylan podávať raz denne pred spaním. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg.

V skupine pacientov užívajúcej 600 mg sa nepozoroval ďalší úžitok liečby v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1). Jednotliví pacienti môžu mať úžitok z dávky 600 mg. Liečbu dávkami vyššími ako 300 mg majú začať lekári so skúsenosťou s liečbou bipolárnej poruchy. Klinické skúšania naznačujú, že u jednotlivých pacientov je v prípade obáv z tolerancie liečby možné zvážiť redukciu dávky na minimum 200 mg.


Na prevenciu recidívy u bipolárnej poruchy, prevenciu recidívy manických, zmiešaných alebo depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy majú pacienti, ktorí reagovali na kvetiapín pri akútnej liečbe bipolárnej poruchy, pokračovať v liečbe rovnakými dávkami lieku. Dávka sa môže upraviť v závislosti od individuálnej klinickej odpovede a znášanlivosti v rozmedzí 300 – 800 mg denne podávaných dvakrát denne. Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu použila najnižšia účinná dávka.


Starší pacienti

Tak ako aj iné antipsychotiká, Quetiapin Mylan sa má u starších pacientov podávať s opatrnosťou, obzvlášť pri úvodnom nastavovaní dávky. Na základe klinickej odpovede a individuálnej tolerancie pacienta môže byť potrebné zníženie rýchlosti titrovania dávky, ako aj použitie nižšej dennej terapeutickej dávky v porovnaní s dávkou použitou u mladších pacientov. Priemerná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu u starších pacientov bola o 30-50% znížená v porovnaní s mladšími pacientmi.


Účinnosť a bezpečnosť u pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy nebola skúmaná.


Deti a dospievajúci

Quetiapin Mylan sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom podporujúcim použitie v tejto vekovej skupine. Dostupné údaje z placebom kontrolovaných klinických štúdií sú uvedené v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Porucha funkcie pečene


Kvetiapín sa v značnom rozsahu metabolizuje v pečeni. Z toho dôvodu sa má Quetiapin Mylan podávať u pacientov so známou poruchou funkcie pečene so zvýšenou opatrnosťou, obzvlášť pri úvodnom nastavovaní dávky. Liečba pacientov so známou poruchou funkcie pečene má začať s dávkou 25 mg/deň. Dávka sa má zvyšovať denne o 25-50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky na základe klinickej odpovede a individuálnej tolerancie pacienta.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na účinnú látku alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.


Súbežné podávanie inhibítorov izoenzýmu CYP 3A4 cytochrómu P450, ako sú inhibítory HIV-proteázy, antimykotiká typu azolov, erytromycín, klaritromycín a nefazodon, je kontraindikované (pozri tiež časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie


Depresia v rámci bipolárnej poruchy je spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti súvisiace so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do dosiahnutia významnej remisie. Nakoľko sa zlepšenie nemusí prejaviť počas niekoľkých prvých alebo viacerých týždňov liečby, pacientov je potrebné starostlivo sledovať, až kým nedôjde k takémuto zlepšeniu. Klinická prax všeobecne poukazuje na to, že riziko samovraždy sa môže v počiatočných štádiách zlepšovania stavu zvyšovať.


V klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa pozorovalo zvýšené riziko udalostí súvisiacich so samovraždou u mladých dospelých pacientov mladších ako 25 rokov, ktorí boli liečení kvetiapínom v porovnaní s pacientmi liečenými placebom (3,0 % vs. 0 %, v uvedenom poradí).


Okrem toho, lekári majú zvážiť potenciálne riziko udalostí súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom vzhľadom na známe rizikové faktory liečeného ochorenia.


Somnolencia


Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a súvisiacimi syptómami, ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinickom skúšaní sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresiou začiatok účinku prejavil zvyčajne počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti s bipolárnou depresiou, u ktorých sa zaznamenala somnolencia ťažkej intenzity, môžu vyžadovať častejší kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a môže byť potrebné zvážiť ukončenie liečby.


Kardiovaskulárne poruchy

U pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením alebo s iným ochorením, ktoré predisponuje k vzniku hypotenzie, sa má kvetiapín podávať so zvýšenou opatrnosťou. Kvetiapín môže vyvolať ortostatickú hypotenziu, najmä v období úvodného titrovania dávky.a preto je pri výskyte ortostatickej hypotenzie potrebné zvážiť zníženie dávky alebo postupnejšiu titráciu dávky.


V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby Quetiapinom Mylan a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Záchvaty

V kontrolovaných klinických štúdiách sa nepozoroval rozdiel v incidencii záchvatov u pacientov liečených kvetiapínom alebo placebom. Podobne ako pri iných antipsychotikách, pri liečbe pacientov so záchvatmi v anamnéze sa odporúča zvýšená opatrnosť (pozri časť 4.8).


Extrapyramídové príznaky

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách bol kvetiapín, v porovnaní s placebom, spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových príznakov (EPS) u pacientov liečených na veľké depresívne epizódy v rámci bipolárnej poruchy (pozri časť 4.8).


Tardívna dyskinéza

Ak sa objavia príznaky alebo prejavy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo prerušenie liečby Quetiapinom Mylan (pozri časť 4.8). Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo objaviť po prerušení liečby.


Neuroleptický malígny syndróm

Výskyt neuroleptického malígneho syndrómu súvisí s antipsychotickou liečbou, vrátane liečby kvetiapínom (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenu duševného stavu, svalovú rigiditu, vegetatívnu nestabilitu a zvýšené hladiny kreatínfosfokinázy. V takýchto prípadoch je potrebné prerušiť liečbu Quetiapinom Mylan a začať primeranú liečbu.


Ťažká neutropénia


V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol menej často hlásený výskyt ťažkej neutropénie (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých niekoľko mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola preukázaná. Na základe postmarketingových skúseností sa leukopénia a/alebo neutropénia po ukončení liečby kvetiapínom upravila. Možné rizikové faktory pre vznik neutropénie sú pre-existujúci nízky počet bielych krviniek (WBC) a liekmi vyvolaná neutropénia v anamnéze. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov < 1,0 x 109/l. U týchto pacientov je potrebné sledovať známky a príznaky infekcie a kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).


Interakcie

Pozri tiež časť 4.5. Súbežné užívanie kvetiapínu spolu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, ako je karbamazepín alebo fenytoín, značne znižuje plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Liečba kvetiapínom u pacientov, ktorí užívajú induktor pečeňových enzýmov, sa má začať, len pokiaľ lekár zváži, že benefit liečby kvetiapínom preváži možné riziká z vysadenia liečby induktorom pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby každá zmena v liečbe induktorom bola postupná, a v prípade potreby nahradená liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).


Hyperglykémia

Hyperglykémia alebo exacerbácia pre-existujúceho diabetu sa počas liečby kvetiapínom zaznamenali len vo veľmi zriedkavých prípadoch. U diabetických pacientov a u pacientov s rizikovými faktormi pre vznik diabetes mellitus sa odporúča primerané klinické monitorovanie (pozri tiež časť 4.8).


Lipidy


V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie hladín triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a pokles HDL (pozri časť 4.8). Zmeny/zvýšenia hladín lipidov sa majú liečiť na základe klinickej potreby.


Metabolické riziko


Vzhľadom na zaznamenané zmeny hmotnosti, hladín krvnej glukózy (pozri hyperglykémia) a lipidov v klinických skúšaniach môže u jednotlivých pacientov dôjsť k zhoršeniu profilu metabolického rizika, čo sa má liečiť na základe klinickej potreby (pozri tiež časť 4.8).


Predĺženie QT intervalu


V klinických skúšaniach a pri používaní v súlade so Súhrnom charakteristických vlastností lieku nebolo užívanie kvetiapínu spojené s trvalým predĺžením absolútneho QT intervalu. V rámci postmarketingového používania kvetiapínu bolo hlásené predĺženie QT intervalu pri terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9).

Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu je potrebná zvýšená opatrnosť pri jeho predpisovaní pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Opatrnosť je tiež potrebná pri súbežnom podávaní buď s liekmi, o ktorých je známe, že môžu predĺžiť QT interval alebo pri súbežnom podávaní s neuroleptikami, predovšetkým u starších pacientov, pacientov s vrodeným predĺžením QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Prerušenie liečby


Akútne symptómy z vysadenia, akými sú insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačky, vracanie, závraty a precitlivenosť boli zaznamenané po náhlom vysadení kvetiapínu. Odporúča sa liečbu ukončovať postupným znižovaním dávky lieku počas aspoň jedného alebo dvoch týždňov (pozri časť 4.8).


Starší pacienti s psychózou súvisiacou s demenciou

Quetiapin Mylan nie je schválený na liečbu pacientov s psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou.


Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u populácie trpiacej demenciou sa vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus vzniku tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pre iné antipsychotiká alebo iné populácie pacientov. Pri podávaní Quetiapinu Mylan pacientom s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody je potrebná zvýšená opatrnosť.


V metaanalýze atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou majú zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom. V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom u rovnakej populácie pacientov (n= 710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) bola mortalita u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % v porovnaní s 3,2 % v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v tomto skúšaní zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)


Quetiapin Mylan sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom podporujúcim použitie v tejto vekovej skupine. Klinické štúdie ukázali, že okrem známeho bezpečnostného profilu identifikovaného u dospelých pacientov (pozri časť 4.8) sa určité nežiaduce účinky v porovnaní s dospelými vyskytovali s vyššou frekvenciou u detí a dospievajúcich (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie sérového prolaktínu a extrapyramídové príznaky) a bol identifikovaný jeden nežiaduci účinok, ktorý nebol predtým pozorovaný v štúdiách s dospelými pacientmi (zvýšenie tlaku krvi). Boli tiež pozorované zmeny v tyroidálnych funkčných testoch u detí a dospievajúcich.


Navyše, dlhodobé účinky liečby na rast a dospievanie neboli študované počas doby dlhšej ako 26 týždňov. Dlhodobé účinky na kognitívny vývoj a vývoj správania nie sú známe.


V placebom kontrolovaných klinický štúdiách s deťmi a dospievajúcimi pacientmi sa kvetiapín u pacientov liečených na schizofréniu a bipolárnu mániu spájal so zvýšeným výskytom extrapyramídových príznakov (EPS) v porovnaní s placebom (pozri časť 4.8).


Dysfágia


Dysfágia (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky) bola hlásená pri Quetiapine Mylan. Quetiapin Mylan sa má používať u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie s opatrnosťou.

Laktóza

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie, nemajú užívať tento liek.


Doplňujúce informácie

Údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri liečbe stredne závažných až závažných manických epizód sú obmedzené; avšak kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8 a 5.1). Údaje preukázali aditívny účinok v 3. týždni.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárny účinok kvetiapínu na centrálny nervový systém sa majú tablety Quetiapin Mylan v kombinácii s inými liekmi pôsobiacimi na centrálny nervový systém alebo s alkoholom užívať so zvýšenou opatrnosťou.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa primárne podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov spôsobilo súbežné podávanie kvetiapínu (dávka 25 mg) spolu s ketokonazolom, inhibítorom CYP 3A4, 5‑8‑násobné zvýšenie hodnoty AUC kvetiapínu. Na základe tohto zistenia je súbežné užívanie kvetiapínu s inhibítormi CYP 3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča konzumovať grapefruitovú šťavu počas liečby kvetiapínom.


V klinických štúdiách hodnotiacich farmakokinetiku po opakovanom podávaní kvetiapínu u pacientov pred a v priebehu liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežné podanie karbamazepínu signifikantne zvýšilo klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znížilo systémovú expozíciu kvetiapínu (merané pomocou AUC) v priemere na 13 % hodnoty expozície kvetiapínu, ktorý bol podaný samostatne; i keď u niektorých pacientov sa pozoroval ešte väčší účinok. V dôsledku tejto interakcie sa môžu vyskytnúť nižšie plazmatické koncentrácie, čo by mohlo ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom.


Súbežné podanie kvetiapínu s fenytoínom (ďalší induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo značné zvýšenie klírensu kvetiapínu, približne o 450 %. U pacientov užívajúcich induktor pečeňových enzýmov sa má liečba kvetiapínom začať len v prípade, ak lekár zváži, že prínos liečby kvetiapínom preváži možné riziká z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby každá zmena v liečbe induktorom bola postupná, a v prípade potreby bol induktor nahradený liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri tiež časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu nebola signifikantne pozmenená súbežným užívaním antidepresíva imipramínu (známy inhibítor CYP 2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP 3A4 a CYP 2D6).


Farmakokinetika kvetiapínu nebola významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní s antipsychotikami risperidónom alebo haloperidolom. Súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu nebola ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu.


Farmakokinetika lítia nebola ovplyvnená súbežným podávaním kvetiapínu.


Farmakokinetika valproátu sodného ani kvetiapínu nebola klinicky významne ovplyvnená pri ich súbežnom podávaní.


Konvenčné interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém sa neuskutočnili.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní kvetiapínu s liekmi, o ktorých je známe, že vyvolávajú elektrolytovú nerovnováhu alebo predĺženie QTcintervalu.


4.6 Gravidita a laktácia


Bezpečnosť a účinnosť liečby kvetiapínom u gravidných žien nebola stanovená. Štúdie na zvieratách doteraz nepreukázali žiadne známky negatívnych účinkov, hoci možné účinky na zrak plodu neboli sledované. Quetiapin Mylan sa má z toho dôvodu podávať gravidným ženám len v prípade, ak prospech liečby kvetiapínom prevýši jej možné riziká. Príznaky z vysadenia liečby sa pozorovali u novorodencov matiek liečených kvetiapínom počas gravidity.


Nie je známe, do akej miery sa kvetiapín vylučuje do materského mlieka. Z toho dôvodu sa počas liečby kvetiapínom neodporúča, aby ženy užívajúce Quetiapin Mylan dojčili.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Kvetiapín, ako liečivo s primárnymi účinkami na centrálny nervový systém, môže ovplyvňovať činnosti, ktoré si vyžadujú mentálnu pozornosť. Preto sa má pacientom odporučiť, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali stroje, až kým nie je známa ich individuálna citlivosť na tento liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie zaznamenané nežiaduce účinky pri liečbe kvetiapínom sú somnolencia, závraty, sucho v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.


Tak ako pri iných antipsychotikách, liečba kvetiapínom bola spojená s prírastkom hmotnosti, synkopou, neuroleptickým malígnym syndrómom, leukopéniou, neutropéniou a periférnym edémom.


Incidencia nežiaducich účinkov spojených s liečbou kvetiapínom je uvedená nižšie v tabuľke vo formáte odporúčanom Radou CIOMS (the Council for International Organizations of Medical Sciences - pracovná skupina CIOMS III; 1995).


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: leukopénia1

Menej časté: eozinofília, trombocytopénia

Neznáme: neutropénia1

Poruchy imunitného systému

Menej časté: hypersenzitivita

Veľmi zriedkavé anafylaktická reakcia6

Poruchy endokrinného systému

Časté: hyperprolaktinémia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté zvýšená chuť do jedla

Veľmi zriedkavé: diabetes mellitus1,5,6

Psychické poruchy

Časté nezvyčajné sny a nočné mory

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: závraty4, somnolencia2, bolesť hlavy

Časté: synkopa4, extrapyramídové príznaky1, 13

Zriedkavé: záchvat1, syndróm nepokojných nôh, dyzartria

Veľmi zriedkavé: tardívna dyskinéza6

Poruchy oka

Časté rozmazané videnie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: tachykardia4

Poruchy ciev

Časté: ortostatická hypotenzia4

Neznáme: venózny trombembolizmus20

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: rinitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: sucho v ústach,

Časté: zápcha, dyspepsia

Menej časté: sťažené prehĺtanie8

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: žltačka6

Veľmi zriedkavé: hepatitída6

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: angioedém6, Stevensov-Johnsonov syndróm6


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: priapizmus, galaktorea

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: príznaky z vysadenia lieku1, 10

Časté: mierna asténia, periférny edém, precitlivenosť

Zriedkavé: neuroleptický malígny syndróm1

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté: zvýšenie hladín sérových triglyceridov11

zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu)12, zníženie HDL cholesterolu, zvýšenie hmotnosti9,

Časté: zvýšenie hladín sérových transamináz (AST - aspartáttransaminázy, ALT - alaníntransaminázy)3, znížený počet neutrofilov, zvýšenie hladín krvnej

glukózy až na hyperglykemické úrovne7

Menej časté: zvýšenie hladín gama-GT (gama-glutamyltranferázy)3, zníženie počtu

trombocytov14, predĺženie QT intervalu1, 13, 19

Zriedkavé: zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi15


1. Pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.

2. Somnolencia sa môže vyskytnúť zvyčajne počas prvých dvoch týždňov liečby, a obvykle ustúpi pri pokračovaní podávania kvetiapínu.

3. U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín sa zaznamenalo asymptomatické zvýšenie hladín sérových transamináz (ALT, AST) alebo hladiny gama-GT. Tieto zvýšené hodnoty boli zvyčajne pri pokračujúcej liečbe kvetiapínom reverzibilné.

4. Tak ako iné antipsychotiká, ktoré blokujú α1-adrenergné receptory, kvetiapín môže zvyčajne vyvolať ortostatickú hypotenziu spojenú so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, najmä v období úvodného titrovania dávky (pozri časť 4.4).

5. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa zaznamenala hyperglykémia alebo exacerbácia existujúceho diabetu.

6. Frekvencia týchto nežiaducich účinkov sa vypočítala len z postmarketingových údajov.

7. Hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l)alebo ≥ 200 mg/dl alebo (11,1 mmol/l) po jedle minimálne v jednom prípade.

8. Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný v klinických skúšaniach len pri bipolárnej depresii.

9. Založené na >7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmä počas prvých týždňov liečby.

10. V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku boli pozorované nasledovné príznaky: nespavosť, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť. Výskyt týchto príznakov významne ustúpil po 1 týždni od vysadenia lieku.

11. Triglyceridy ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l), zaznamenané minimálne raz.

12. Cholesterol ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l), zaznamenaný minimálne raz. Zvýšenie LDL cholesterolu na ≥ 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l) bolo pozorované veľmi často. Priemerná zmena medzi pacientmi u ktorých sa pozorovalo takéto zvýšenie bola 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

13. Pozri text nižšie.

14. Trombocyty ≤ 100 x 109/l zaznamenané minimálne raz.

15. Založené na hlásení nežiaducich účinkov z klinických skúšaní o zvýšení kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.

16. Hladiny prolaktínu (pacienti > 18 rokov) > 20 g/l, (> 869,56 pmol/l), muži > 30 g/l (> 1304,34 pmol/l), ženy kedykoľvek.

17. Môže spôsobiť pád.

18. HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) muži < 50 mg/dl (1,282 mmol/l), ženy kedykoľvek.

19. Výskyt u pacientov ktorí majú QTc posun od < 450 ms do ≥ 450 ms s ≥ 30 ms predĺžením. V placebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom bola priemerná zmena a početnosť pacientov, ktorí mali posun na klinicky významnú úroveň podobná u kvetiapínu a placeba.

20. Počas liečby antipsychotikami sa zaznamenali prípady venózneho tromboembolizmu, vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov hlbokej venóznej trombózy.


Pri užívaní neuroleptík boli zaznamenané prípady predĺženia QT intervalu, komorovej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti srdca a torsades de pointes, tieto nežiaduce účinky sa považujú za účinky triedy neuroleptík.


V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bol pri liečbe pacientov so schizofréniou a bipolárnou mániou celkový výskyt extrapyramídových príznakov porovnateľný s placebom (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11,4 % pre placebo). V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bola pri liečbe pacientov s bipolárnou depresiou celková incidencia extrapyramídových príznakov 8,9 % pre kvetiapín v porovnaní s 3,8 % pre placebo, hoci incidencia jednotlivých nežiaducich udalostí (napr. akatízia, extrapyramídová porucha, tremor, dyskinéza, dystónia, nepokoj, mimovoľné svalové kontrakcie, psychomotorická hyperaktivita a svalová rigidita) bola celkovo nízka a nepresiahla 4 % v žiadnej z liečených skupín. V dlhodobých skúšaniach schizofrénie a bipolárnej poruchy bola celková početnosť extrapyramídových syndrómov vyžadujúcich začatie liečby pri kvetiapíne a placebe podobná.


Terapia kvetiapínom bola spojená s miernym od dávky závislým poklesom hladín tyreoidálnych hormónov, hlavne celkového T4a voľného T4. Pokles celkového T4bol najväčší počas prvých 2 až 4 týždňov terapie kvetiapínom a v priebehu ďalšieho dlhodobého užívania sa už ďalej neznižoval. Takmer vo všetkých prípadoch bolo vysadenie kvetiapínu sprevádzané zvrátením účinku na celkový a voľný T4, nezávisle na dĺžke liečby. Menšie poklesy celkového T3a reverzného T3boli pozorované iba pri vyšších dávkach. Hladiny TBG (globulín viažuci tyroxín) neboli ovplyvnené a celkovo sa nezaznamenalo ani žiadne recipročné zvýšenie hladín TSH (tyreostimulačný hormón); pričom nie sú žiadne náznaky, že kvetiapín spôsobuje klinické významný hypotyreoidizmus.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Pre deti a dospievajúcich sa majú zvážiť rovnaké nežiaduce účinky ako u dospelých uvedené vyššie. Nasledujúca tabuľka sumarizuje nežiaduce účinky, ktoré sa u detí a dospievajúcich vyskytujú v skupine s vyššou frekvenciou ako u dospelej populácie alebo nežiaduce účinky, ktoré neboli identifikované u dospelej populácie.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté: zvýšená chuť do jedla

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté: zvýšené hladiny prolaktínu1, zvýšenie krvného tlaku2

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: extrapyramídové symptómy3

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: podráždenosť4


1. Hladiny prolaktínu (pacienti < 18 rokov): > 20 g/l (> 869,56 pmol/l) muži; > 26 g/l (> 1130,428 pmol/l) ženy kedykoľvek. U menej ako 1 % pacientov bol nárast hladiny prolaktínu > 100 g/l.

2. Na základe klinicky významných prahových hodnôt (upravené podľa kritérií Národných ústavov zdravia) alebo zvýšenia > 20 mmHg systolického alebo > 10 mmHg diastolického krvného tlaku kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3-6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich.

3. Pozri časť 5.1.

4. Poznámka: Frekvencia zodpovedá frekvencii pozorovanej u dospelých, ale podráždenosť môže byť spojená s odlišnými klinickými dôsledkami u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými.


4.9 Predávkovanie


Prípad úmrtia bol hlásený v klinickom skúšaní pri akútnom predávkovaní liekom v dávke 13,6 g a v post-marketingovom používaní už pri dávkach 6 g samotného kvetiapínu. Boli však hlásené aj prípady prežitia akútneho predávkovania kvetiapínom v dávke až do 30 gramov. V post‑marketingovom sledovaní sa zaznamenali veľmi zriedkavé prípady predávkovania samotným kvetiapínom, ktoré mali za následok úmrtie pacienta, kómu alebo predĺženie QT intervalu.


U pacientov s už existujúcim vážnym kardiovaskulárnym ochorením môže byť zvýšené riziko účinkov predávkovania (pozri časť 4.4).


Vo všeobecnosti, opísané príznaky a prejavy zodpovedajú zvýrazneným známym farmakologickým účinkom lieku, ktoré zahŕňajú ospalosť a sedáciu, tachykardiu a hypotenziu.


K dispozícii nie je žiadne špecifické antidotum kvetiapínu. V prípade ťažkej intoxikácie je potrebné zvážiť možnosť použitia viacerých liekov, a odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti dýchacích ciest, prísunu kyslíka a dostatočnej ventilácie, pravidelného sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému. Hoci prevencia absorpcie nadmernej dávky nebola preskúmaná, je potrebné zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak je pacient v bezvedomí) a podanie aktívneho uhlia spolu s laxatívami.

Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií majú pokračovať až do úplného zotavenia pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Antipsychotiká, diazepíny, oxazepíny a tiazepíny

ATC kód: N05AH04


Spôsob účinku


Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny plazmatický metabolit, N-desalkyl-kvetiapín interagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a N-desalkyl-kvetiapín majú afinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1a D2receptorom v mozgu. Je to práve táto kombinácia receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5-HT2receptory v pomere k D2receptorom, o ktorej sa predpokladá, že prispieva ku klinickým antipsychotickým vlastnostiam kvetiapínu a zodpovednosti za nízky výskyt extrapyramídových nežiaducich účinkov (EPS) kvetiapínu. N-desalkyl-kvetiapín má navyše vysokú afinitu k prenášaču pre noradrenalín (norepinephrine transporter; NET). Kvetiapín a N-desalkyl-kvetiapín má tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom, s nižšou afinitou k adrenergným α2-receptorom a 5‑HT1Areceptorom. Kvetiapín nemá žiadnu zjavnú afinitu k cholinergným muskarínovým alebo benzodiazepínovým receptorom.

Farmakodynamický účinok

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú testy na podmienené reflexy. Kvetiapín tiež blokuje účinky dopamínových agonistov, čo sa zistilo buď na základe behaviorálnych hodnotení alebo elektrofyziologických meraní, a zvyšuje koncentráciu dopamínových metabolitov, čo predstavuje neurochemický index blokády D2receptorov.


V predklinických testoch určených na predikciu extrapyramídových nežiaducich účinkov sa kvetiapín nepodobá štandardným antipsychotikám a má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká supersenzitivita dopamínových D2receptorov. Kvetiapín vyvoláva len slabú katalepsiu pri podávaní účinných dávok, ktoré blokujú dopamínové D2 receptory. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Po akútnom a chronickom podávaní kvetiapínu opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k dystónii. Výsledky týchto pokusov očakávajú, že kvetiapín má mať minimálnu tendenciu k extrapyramídovým nežiaducim účinkom a predpokladá sa, že liečivá, ktoré majú nižšiu schopnosť vyvolávať EPS, môžu mať aj nižšiu schopnosť vyvolať tardívnu dyskinézu (pozri časť 4.8). Do akej miery prispieva metabolit N-desalkyl-kvetiapín k farmakologickému účinku kvetiapínu u ľudí nie je známe.


Klinická účinnosť

V troch klinických placebom kontrolovaných štúdiách u pacientov so schizofréniou za použitia rôznych dávok kvetiapínu sa nezistil rozdiel v incidencii EPS alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinami pacientov, ktorí dostávali kvetiapín alebo placebo. Placebom kontrolovaná štúdia, v ktorej sa hodnotila liečba fixnými dávkami kvetiapínu v rozmedzí od 75 do 750 mg/deň, nepreukázala nárast incidencie EPS alebo vyššiu spotrebu súbežne podávaných anticholinergík.


V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa hodnotil účinok kvetiapínu na liečbu stredne závažných až závažných foriem manických epizód v dávkach až do 800 mg denne, pričom v dvoch štúdiách sa podával ako monoterapia a v dvoch ako kombinovaná liečba spolu s lítiom alebo divalproexom, sa nezistil rozdiel v incidencii EPS a v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinami pacientov s liečbou kvetiapínom alebo placebom. Neprítomnosť indukcie EPS sa považuje za vlastnosť atypických antipsychotík.


V placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov s psychózou súvisiacou s demenciou sa nezaznamenala vyššia incidencia cerebrovaskulárnych príhod na 100 pacientov ročne v skupine pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo.


Kvetiapín, na rozdiel od mnohých iných antipsychotík, nevyvoláva trvalé zvýšenie hladín prolaktínu, čo sa tiež považuje za vlastnosť atypických antipsychotík. V klinickej štúdii s opakovaným podaním fixne stanovenej dávky u pacientov so schizofréniou nebol zistený rozdiel v hladinách prolaktínu na konci štúdie medzi pacientmi užívajúcimi kvetiapín v rozmedzí odporúčaného dávkovania a pacientmi užívajúcimi placebo.


V rámci dvoch klinických štúdií sa kvetiapín v monoterapii liečby stredne závažných až závažných foriem manických epizód preukázal účinnejší ako placebo v redukcii manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. K dispozícii nie sú údaje z dlhodobých štúdií, ktoré by dokazovali účinnosť kvetiapínu na prevenciu následných manických alebo depresívnych príhod. Údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s divalproexom alebo s lítiom po 3 a 6 týždňoch liečby stredne závažných až závažných foriem manických epizód sú obmedzené; avšak kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá klinická skúška nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni. Údaje o kombinovanej liečbe dlhšej ako 6 týždňov nie sú k dispozícii. Priemerná stredná dávka kvetiapínu v poslednom týždni bola približne 600 mg denne a približne 85 % pacientov dostávalo dávku v rozmedzí 400 – 800 mg denne.


V 4 klinických štúdiách s trvaním 8 týždňov u pacientov s miernymi až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo II, bol kvetiapín 300 a 600 mg významne účinnejší ako placebo v relevantných merateľných výstupoch: priemerné zlepšenie skóre MADRS a pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo začiatočnej hodnoty. Nebol rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi, ktorí dostávali 300 mg kvetiapínu a tými, ktorí dostávali 600 mg dávku.


V kontinuálnej fáze v dvoch z týchto štúdií sa preukázalo, že dlhodobá liečba pacientov, ktorí reagovali na 300 alebo 600 mg kvetiapínu, bola účinnejšia v porovnaní s liečbou placebom vzhľadom na príznaky depresie, ale nie so zreteľom na manické príznaky.


V dvoch štúdiách prevencie rekurencie hodnotiacich kombináciu kvetiapínu so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami nálady bola kombinácia s kvetiapínom účinnejšia ako monoterapia stabilizátormi nálady v predĺžení času do rekurencie akejkoľvek poruchy nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín bol podávaný dvakrát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne ako kombinovaná liečba s lítiom alebo valproátom.


Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný pri podávaní dvakrát denne, hoci farmakokinetický polčas kvetiapínu je približne 7 hodín. Tento výsledok podporili aj údaje zo štúdie, využívajúcej pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), pri ktorej sa zistilo, že obsadenie 5-HT2a D2receptorov kvetiapínom sa udržiava až do 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg/deň sa nehodnotili.


Dlhodobá účinnosť kvetiapínu v prevencii relapsov schizofrénie nebola overená v zaslepených klinických štúdiách. V nezaslepených štúdiách u pacientov so schizofréniou bol kvetiapín účinný v udržiavaní klinického zlepšenia počas pokračujúcej liečby u pacientov, ktorí preukázali iniciálnu odpoveď na liečbu, čo svedčí o určitom dlhodobom terapeutickom účinku kvetiapínu.


V placebom kontrolovaných štúdiách monoterapie u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l bola incidencia aspoň jedného výskytu stavu s počtom neutrofilov < 1,5 x 109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,72 % v porovnaní s 0,73 % u pacientov užívajúcich placebo. Vo všetkých klinických štúdiách (placebom kontrolovaných, nezaslepených, aktívne kontrolovaných; pacienti s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l) bola incidencia aspoň jedného výskytu stavu s počtom neutrofilov < 0,5 x 109/l u pacientov liečených kvetiapínom 0,21 % a 0 % u pacientov užívajúcich placebo, a incidencia ≥ 0,5 – < 1,0 x 109/l bola 0,75 % u pacientov liečených kvetiapínom a 0,11 % u pacientov užívajúcich placebo.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)


Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu boli študované v 3-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii liečby mánie (n= 284 pacientov z USA, vo veku 10-17 rokov). Približne 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Vykonala sa tiež 6-týždňová placebom kontrolovaná štúdia liečby schizofrénie (n= 222 pacientov vo veku 13-17 rokov). Z obidvoch štúdií boli vylúčení pacienti so známou nedostatočnou odpoveďou na kvetiapín. Liečba kvetiapínom sa začala na 50 mg denne a druhý deň bola zvýšená na 100 mg denne; následne bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (mánia 400-600 mg/deň, schizofrénia 400-800 mg/deň) so zvyšovaním o 100 mg/deň, podávaná dvakrát alebo trikrát denne.


V štúdii mánie bol rozdiel v priemernej zmene LS od východiskovej hodnoty v YMRS celkovom skóre (aktívne liečení mínus placebo) – 5,21 pre kvetiapín 400 mg/deň a -6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Pomer pacientov ktorý odpovedali na liečbu (YMRS zlepšenie ≥ 50%) bol 64 % pre kvetiapín 400 mg/deň a 58 % pre kvetiapín 600 mg/deň a 37 % v ramene s placebom.


V štúdii schizofrénie bol rozdiel v priemernej zmene LS od východiskovej hodnoty v PANSS celkovom skóre (aktívne liečení mínus placebo) – 8,16 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 9,29 pre kvetiapín 600 mg/deň. Ani nízka dávka (400 mg/deň) ani režim s vysokou dávkou (800 mg/deň) kvetiapínu neboli lepšie ako placebo vzhľadom na percento pacientov dosahujúcich odpoveď na liečbu definovanú ako pokles o ≥ 30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre PANNS. V prípade mánie aj schizofrénie mali vyššie dávky za následok početne nižšie množstvo odpovedí na liečbu.


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinku udržiavacej liečby alebo o prevencii recidívy v tejto vekovej skupine.


26-týždňové nezaslepené predĺženie krátkodobých štúdií (n= 380 pacientov) s flexibilne dávkovaným kvetiapínom 400-800 mg/deň poskytlo dodatočné údaje o bezpečnosti. Boli hlásené zvýšenia krvného tlaku u detí a dospievajúcich a zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové príznaky, zvýšenia sérového prolaktínu boli hlásené s vyššou frekvenciou u detí a dospievajúcich ako u dospelých pacientov (pozri časti 4.4 a 4.8)


Extrapyramídové príznaky

V krátkodobej placebom kontrolovanej štúdii s monoterapiou u dospievajúcich pacientov (vo veku 13-17 rokov) so schizofréniou bol celkový výskyt extrapyramídových symptómov 12,9 % pre kvetiapín a 5,3 % pre placebo, aj keď výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízia, tras, extrapyramídové poruchy, znížená pohyblivosť, nepokoj, psychomotorická hyperaktivita, svalová stuhnutosť, dyskinéza) nepresiahol 4,1 % v žiadnej liečenej skupine. V krátkodobej placebom kontrolovanej štúdii s monoterapiou u detí a dospievajúcich ( vo veku 10-17 rokov) s bipolárnou mániou bol celkový výskyt extrapyramídových príznakov 3,6 % pre kvetiapín a 1,1 % pre placebo. V dlhodobej nezaslepenej štúdii schizofrénie a bipolárnej mánie bol celkový výskyt EPS vzniknutých pri liečbe 10 %.


Zvýšenie telesnej hmotnosti

V krátkodobých klinických štúdiách u pediatrických pacientov (vo veku 10-17 rokov) sa telesná hmotnosť zvýšila o viac ako 7 % u 17 % pacientov liečených kvetiapínom a 2,5 % pacientov užívajúcich placebo. Pri úprave na normálny rast počas dlhšieho obdobia bol vzostup najmenej 0,5 smerodajnej odchýlky od východiskovej hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom v priebehu najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pediatrických pacientov so schizofréniou bola početnosť udalostí spojených so samovraždou 1,4 % (2/174) pre kvetiapín a 1,3 % (1/75) pre placebo u pacientov vo veku < 18 rokov. V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pediatrických pacientov s bipolárnou mániou bola početnosť udalostí spojených so samovraždou 1,0 % (2/193) pre kvetiapín a 0 % (0/90) pre placebo u pacientov vo veku < 18 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre absorbuje a intenzívne sa metabolizuje. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je významne ovplyvnená príjmom potravy. Väzba kvetiapínu na plazmatické bielkoviny je približne 83 %. Rovnovážne maximálne molárne koncentrácie účinného metabolitu N–desalkyl–kvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácií pozorovaných pre kvetiapín. Polčasy eliminácie kvetiapínu a N–desalkyl–kvetiapínu sú približne 7 a 12 hodín v uvedenom poradí.


Farmakokinetika kvetiapínu a N–desalkyl–kvetiapínuje v schválenom rozsahu dávkovania lineárna. Kinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a u žien.


Priemerná hodnota klírensu kvetiapínu u starších pacientov je asi o 30-50 % nižšia ako u dospelých pacientov vo veku 18-65 rokov.


U osôb s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min/1,73 m2) bola priemerná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu znížená približne o 25%, avšak individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov. Priemerná frakcia molárnej dávky voľného kvetiapínu a účinného humánneho plazmatického metabolitu N–desalkyl–kvetiapínu vylučovanej močom je < 5 %.


Kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v pečeni, pričom po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu sa v moči alebo v stolici nachádzala materská látka zodpovedajúca menej ako 5 % látky v nezmenenej forme. Asi 73 % rádioaktívne značenej látky sa vylúči močom a 21 % stolicou. U pacientov so známou poruchou funkcie pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) klesá priemerný plazmatický klírens kvetiapínu asi o 25 %. Keďže kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v pečeni, zvýšené plazmatické hladiny sa predpokladajú u pacientov s poškodením funkcie pečene. Úprava dávkovania u týchto pacientov môže byť potrebná (pozri časť 4.2).


Výskumy in vitropotvrdili, že CYP 3A4 je primárnym enzýmom, ktorý je zodpovedný za metabolizmus kvetiapínu, sprostredkovaným cez cytochróm P450. N-desalkyl-kvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä prostredníctvom CYP 3A4.


Zistilo sa, že kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane N-desalkyl-kvetiapínu) sú slabými inhibítormi aktivity izoenzýmov ľudského cytochrómu P450 - 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 in vitro. In vitroCYP inhibícia je pozorovaná iba pri koncentráciách približne 5- až 50-krát vyšších ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne.Na základe týchto in vitrovýsledkov je nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liekov viedlo ku klinicky signifikantnej inhibícii metabolizmu druhého lieku, sprostredkovaného cytochrómom P450. Na základe údajov zo štúdií na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať enzýmy cytochrómu P450. V špeciálnej interakčnej štúdii u psychotických pacientov sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Deti dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Farmakokinetické údaje boli získané zo vzoriek od 9 detí vo veku 10-12 rokov a 12 dospievajúcich, ktorí užívali ustálenú liečbu 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli na dávku normalizované plazmatické hladiny materskej latky kvetiapínu u detí a dospievajúcich (vo veku 10-17 rokov) vo všeobecnosti podobné dospelým, aj keď hodnota Cmaxbola u detí v hornej časti rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmaxaktívneho metabolitu norkvetiapínu boli v porovnaní s dospelými vyššie, približne o 62 % a 49 % u detí (10-12 rokov) v uvedenom poradí a o 28 % a 14 % u dospievajúcich (13-17 rokov) v uvedenom poradí.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V sérii in vitro a in vivo štúdií genotoxicity nebola preukázaná genotoxicita.


Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobom klinickom výskume zatiaľ nepotvrdili: u potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu a pokles počtu červených a bielych krviniek; u psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta.

Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom oproti možnému riziku bezpečnosti liečby pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón 30, magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), dihydrát fosforečnanu vápenatého.


Obal tablety:

hypromelóza, oxid titaničitý (E 171).


Tablety Quetiapin Mylan 100 mg navyše obsahujú:

makrogol 6000, žltý oxid železitý (E 172), mastenec.


Tablety Quetiapin Mylan 200 mg navyše obsahujú:

makrogol 400, polysorbát 80.


Tablety Quetiapin Mylan 300 mg navyše obsahujú:

makrogol 400, polysorbát 80.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVdC Aluminium blistre

Veľkosti balenia: 1, 3, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


HDPE fľaše s PP uzáverom

Veľkosti balenia: 60, 84, 90, 98, 100, 250, 500, 1000 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Quetiapin Mylan 100 mg: 68/0192/07-S

Quetiapin Mylan 200 mg: 68/0193/07-S

Quetiapin Mylan 300 mg: 68/0194/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.05.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2011

16/16Quetiapin Mylan 300 mg