+ ipil.sk

Quetiapin Sandoz 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Quetiapin Sandoz 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapin Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Quetiapin Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapin Sandoz

3. Ako užívať Quetiapin Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapin Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Quetiapin Sandoz a na čo sa používa


Quetiapin Sandoz obsahuje liečivo, ktoré sa volá kvetiapín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Quetiapin Sandoz sa môže použiť na liečbu niektorých ochorení, ako sú:

 • schizofrénia: kedy môžete počuť alebo pociťovať veci, ktoré v skutočnosti nejestvujú, môžete byť presvedčený o veciach, ktoré nie sú pravdivé alebo môžete pociťovať neobvyklú podozrievavosť, úzkosť, zmätenosť, vinu, napätie alebo skľúčenosť.

 • mánia: kedy sa môžete cítiť veľmi rozrušený, povznesený, rozčúlený, nadšený alebo nadmerne aktívny; alebo máte zlý úsudok, čo sa prejavujete agresivitou alebo výbušnosťou.

 • bipolárna depresia a veľké depresívne epizódy v rámci veľkej depresívnej poruchy: kedy sa môžete cítiť smutný. Môžete sa cítiť stiesnene, mať pocit viny, nedostatku energie, straty chuti do jedla alebo nemôžete spávať.


Ak je Quetiapin Sandoz užívaný na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci veľkej depresívnej poruchy, musí sa užívať s pridaním ďalšieho lieku, na liečbu tejto choroby.


Lekár vám môže predpísať Quetiapin Sandoz, aj keď sa už budete cítiť lepšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapin Sandoz


Neužívajte Quetiapin Sandoz

- ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky používané na liečbu HIV infekcie,

 • azoly (lieky používané na liečbu plesňových infekcií),

 • erytromycín alebo klaritromycín (lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií),

 • nefazodón (lieky používané na liečbu depresie).


Neužívajte Quetiapin Sandoz, ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Quetiapin Sandoz.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Quetiapin Sandoz, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:


 • ak máte vy alebo niekto z vašej rodiny problémy so srdcom, napr. problémy so srdcovým rytmom, oslabený srdcový sval alebo zápal srdca alebo ak užívate akýkoľvek liek, ktorý môže ovplyvňovať srdcový rytmus,

 • ak máte nízky krvný tlak,

 • ak ste prekonali mozgovú mŕtvicu, najmä ak ste starší,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak ste niekdy v minulosti mali záchvaty,

 • ak viete o tom, že sa u vás v minulosti vyskytol znížený počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale nemusel byť spôsobený inými liekmi),

 • ak máte cukrovku alebo zvýšené riziko, že sa u vás vyskytne. Lekár vám môže v tomto prípade počas liečby Quetiapinom Sandoz kontrolovať hladinu cukru v krvi.

 • ak viete o tom, že sa u vás v minulosti vyskytol znížený počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale tiež nemusel byť spôsobený inými liekmi),

 • ak ste staršia osoba s demenciou (strata funkcie mozgu), Quetiapin Sandoz nesmiete užívať, pretože skupina liekov, medzi ktoré Quetiapin Sandoz patrí, môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody alebo v niektorých prípadoch u starších ľudí s demenciou riziko úmrtia.

 • ak u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine došlo k tvorbe krvných zrazenín, pretože

lieky ako tento sa spájajú s tvorbou krvných zrazenín (upchatie ciev, embólia).


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, keď po užití Quetiapinu Sandozzaznamenáte:

 • kombináciu horúčky, závažnej svalovej stuhnutosti, potenia alebo zníženej úrovne vedomia (porucha nazývaná "neuroleptický malígny syndróm"). Môže byť potrebné okamžité lekárske ošetrenie.

 • nekotrolovateľné pohyby, hlavne tváre a jazyka,

 • závraty alebo silný pocit ospalosti. Toto môže zvýšiť riziko náhodného zranenia (pádu) u starších pacientov.

 • Záchvaty kŕčov,

 • dlhotrvajúcu a bolestivú erekciu (priapizmus).


Takéto stavy môžu byť zapríčinené týmto typom lieku.


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak máte:

horúčku, chrípke podobné príznaky, bolesť hrdla alebo akúkoľvek inú infekciu, pretože môžu byť zapríčinené veľmi nízkym počtom bielych krviniek a môžu vyžadovať ukončenie liečby Quetiapinom Sandoz a/alebo majú byť liečené;

zápchu spoločne s pretrvávajúcimi bolesťami brucha alebo zápchu, ktorá nereagovala na liečbu, pretože to môže viesť k závažnejšej nepriechodnosti čreva.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu môžu sa u vás niekedy prejaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku liečby, pretože liek začne zvyčajne účinkovať až po 2 týždňoch liečby alebo aj neskôr. Tieto myšlienky môžu byť častejšie aj vtedy, keď náhle prestanete užívať váš liek. S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú zvýšené riziko samovražedných myšlienok a/alebo samovražedného správania u dospelých s depresiou mladších ako 25 rokov.


Ak máte kedykoľvek samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo navštívte priamo nemocnicu.. Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, ak si myslia, že sa vaša depresia zhoršuje, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Nárast telesnej hmotnosti

U pacientov užívajúcich Quetiapin Sandoz sa pozoroval nárast telesnej hmotnosti. Vaša telesná hmotnosť má byť vami a vašim lekárom pravidelne kontrolovaná.


Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov

Quetiapin Sandoznie je určený na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Quetiapin Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Quetiapin Sandoz, ak užívateniektorý z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky používané na liečbu HIV infekcie,

 • azolové lieky (lieky používané na liečbu plesňových infekcií),

 • erytromycín alebo klaritromycín (lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií),

 • nefazodón (liek používaný na liečbu depresie).


Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín),

 • lieky na vysoký krvný tlak,

 • barbituráty (lieky používané na liečbu porúch spánku),

 • tioridazín alebo lítium (iné antipsychotické lieky),

 • lieky, ktoré majú vplyv na činnosť vášho srdca, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu v elektrolytoch (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú diuretiká (odvodňovacie tablety) alebo niektoré antibiotiká (lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií).

 • lieky, ktoré môžu spôsobiť zápchu


Skôr ako prestanete užívať ktorýkoľvek z vašich liekov, poraďte sa so svojím lekárom.


Quetiapin Sandoz a jedlo, nápoje a alkohol

 • Jedlo: pozrite si časť 3 „Spôsob podania“.

 • Buďte opatrní pri konzumácii alkoholu. Je to z dôvodu, že kombinovaný účinok Quetiapinu Sandoz a alkoholu môže vyvolávať ospalosť.

 • Počas užívania Quetiapinu Sandoz nepite grapefruitovú šťavu. Môže ovplyvňovať účinok lieku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Neužívajte Quetiapinu Sandoz počas tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom. Nasledujúce príznaky, ktoré môžu byť “príznakom z vysadenia lieku“, sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Quetiapin Sandoz: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie ktorýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Quetiapin Sandoz sa nesmie užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tablety môžu spôsobovať ospalosť a závrat. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, kým nezistíte, aký účinok na vás majú tablety.


Quetiapin Sandoz obsahuje laktózu

Quetiapin Sandoz obsahuje laktózu (typ cukru). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Vplyv na vyšetrenie moču

Ak idete na vyšetrenie moču, pri ktorom sa používajú niektoré testovacie metódy, užívanie Quetiapinu Sandoz môže vyvolať pozitívne výsledkyna metadón alebo niektoré lieky proti depresii, tzv. tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď neužívate metadón alebo tricyklické antidepresíva. Ak k tomu dôjde, odporúča sa potvrdiťvýsledky špecifickejšími testami.


3. Ako užívať Quetiapin Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Quetiapin Sandozje dostupný v 2 rôznych silách a každá sila je inej farby.


Odporúčaná dávka je:

Dospelí

Váš lekár vám stanoví úvodnú dávku lieku. Udržiavacia dávka (denná dávka) bude závisieť od vášho ochorenia a potrieb, ale je zvyčajne v rozsahu 150 mg až 800 mg.


Starší ľudia

Ak ste starší, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Pacienti s problémami s pečeňou

Ak máte problémy s pečeňou, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Použitie u detí a dospievajúcich

Quetiapin Sandozsa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Spôsob podávania:

Perorálne použitie (na vnútorné použitie-ústami).


 • Tablety užívajte raz denne.

 • Tablety nedeľte, nežuvajte ani nedrvte.

 • Tabletu prehltnite celú a zapite ju vodou.

 • Tablety nedeľte, nežuvajte ani nedrvte.

 • Na Quetiapin Sandoz môže vplývať príjem potravy, preto tablety užívajte bez jedla (najmenej jednu hodinu pred jedlom alebo pred spaním, váš lekár vám povie, kedy máte liek užiť).

 • Počas užívania Quetiapinu Sandoz nepite grapefruitovú šťavu. Môže ovplyvňovať účinok lieku.


Dĺžka liečby

O dĺžke užívania rozhodne váš lekár. Neprestaňte užívať tabletyani vtedy, keď sa cítite lepšie. Urobte tak len vtedy, ak vám to povie váš lekár.


Ak užijete viac Quetiapinu Sandoz, ako máte

Ak užijete viac Quetiapinu Sandoz, ako vám predpísal lekár, môžete cítiť ospalosť, závraty a nezvyčajný tlkot srdca. Bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie. Tablety Quetiapinu Sandoz si vezmite so sebou.


Ak zabudnete užiťQuetiapin Sandoz

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete. Ak sa už blíži čas na ďalšiu dávku, počkajte s ňou dovtedy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívaťQuetiapin Sandoz

Ak náhle prerušíte liečbu Quetiapinom Sandoz, môže sa u vás objaviť nespavosť, nevoľnosť alebo sa môže vyskytnúť bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat alebo podráždenosť. Pred ukončením liečby vám lekár môže určiť postupné znižovanie dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňteužívať Quetiapin Sandoz a vyhľadajte okamžite svojho lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice, ak sa objaví niektorý z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov:


Menej časté vedľajšie účinky, môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

 • záchvaty alebo kŕče,

 • nekontrolovateľné pohyby, najmä tváre alebo jazyka.


Zriedkavé vedľajšie účinky, môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, stuhnutosti svalov, pocitu veľmi výraznej ospalosti alebo zníženej úrovne vedomia (mdloby) (ochorenie nazývané „neuroleptický malígny syndróm“),

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus),

 • krvné zrazeniny v žilách najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie na nohe), ktoré sa môžu premiestniť krvnými cievami do pľúc a zapríčiniť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním,

 • kombinácia horúčky, chrípke podobných príznakov, bolesti hrdla alebo akejkoľvek inej infekcie s veľmi nízkym počtom bielych krviniek, stav nazývaný agranulocytóza.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:

 • prudká alergická reakcia (tzv. anafylaktická reakcia), ktorá môže spôsobiť sťažené dýchanie alebo šok,

 • náhle vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery a hrdlo (angioedém),

 • závažné pľuzgierovité ochorenie kože, úst, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm).


Neznáme, častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov:

 • závažná, náhla alergická reakcia s príznakmi, ako je horúčka a pľuzgiere na koži a olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza),

 • kožná vyrážka s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém).


Skupina liekov, do ktorej patrí Quetiapin Sandoz, môže spôsobiť poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť závažné a v ťažkých prípadoch môžu byť smrteľné.


Môže sa u vás vyskytnúť niektorý z nasledujúcich nižšie uvedených vedľajších účinkov. Kontaktuje svojho lekára, ak sú nežiaduce účinky závažné alebo pretrvávajúce.


Veľmi časté vedľajšie účinky, môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:

 • závrat (može spôsobiť pád), bolesť hlavy, sucho v ústach,

 • ospanlivosť (pri pokračovaní v liečbe Quetiapinom Sandoz môže časom vymiznúť, môže spôsobiť pád),

 • príznaky z vysadenia lieku (príznaky, ktoré sa vyskytnú, ak prestanete užívať Quetiapin Sandoz), zahŕňajúce nespavosť, nevoľnosť, bolesť hlavy, hnačku, vracanie, závraty a podráždenosť. Odporúča sa postupné vysadenie lieku počas obdobia aspoň 1 až 2 týždňov.

 • zvyšovanie telesnej hmotnosti.

 • neobvyklé pohyby svalov, vrátane ťažkosti so začatím svalových pohybov, tras, nepokoj alebo nebolestivá svalová stuhnutosť

 • zmeny hladín niektorých tukov (triglyceridov a celkového cholesterolu).


Časté vedľajšie účinky, môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

 • zrýchlený tep,

 • pocit, že vaše srdce búši, zrýchlene alebo prerušovane bije,

 • zápcha, žalúdočná nevoľnosť (porucha trávenia),

 • pocit slabosti

 • opuchy rúk alebo nôh,

 • nízky krvný tlak pri vstávaní sa, čo môže byť príčinou závratu či mdloby (môže spôsobiť pád),

 • zvýšené hladiny cukru v krvi,

 • rozmazané videnie,

 • neobvyklé sny a nočné mory,

 • pocit väčšieho hladu,

 • pocit podráždenosti,

 • poruchy reči a vyjadrovania,

 • samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie,

 • dýchavičnosť,

 • vracanie (hlavne u starších ľudí),

 • horúčka

 • zmeny hladín hormónov štítnej žľazy v krvi

 • zníženie počtu niektorých typov krviniek

 • zvýšenie hladín pečeňových enzýmov stanovených v krvi

 • zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k:

o opuchu prsníkov u mužov i žien a k neočakávanej tvorbe materského mlieka.

o vynechaniu menštruácie alebo k nepravidelnej menštruácii u žien


Menej časté vedľajšie účinky, môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať vyvýšené zdureniny, opuchy kože a opuchy okolo úst,

 • nepríjemné pocity v nohách (nazývané tiež ako „syndróm nepokojných nôh“),

 • sťažené prehĺtanie,

 • porucha sexuálnych funkcií,

 • cukrovka

 • pomalšia srdcová frekvencia, ktorá sa môže objaviť na začiatku a môže byť spojená s nízkym tlakom krvi a pocitom slabosti/mdlôb

 • problémy pri močení

 • mdloby (môže spôsobiť pád)

 • upchatý nos

 • zníženie počtu červených krviniek

 • zníženie množstva sodíka v krvi


Zriedkavé vedľajšie účinky, môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb:

 • zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka),

 • zápalové ochorenie pečene (hepatitída),

 • zväčšenie (opuch) prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea),

 • menštruačné poruchy,

 • námesačnosť (chodenie, rozprávanie, jedenie alebo ďalšie aktivity počas spánku),

 • znížená telesná teplota (hypotermia),

 • zápal podžalúdkovej žľazy,

 • stav nazývaný „metabolický syndróm“ kedy môžete mať kombináciu troch alebo viacerých nasledujúcich príznakov: nárast tukovej hmoty v oblasti brucha, zníženie hladiny „dobrého cholesterolu“ (HDL-C), zvýšenie tukov v krvi, nazývaných triglyceridy, vysoký krvný tlak a zvýšenie hladiny cukru v krvi.

 • nepriechodnosť čreva

 • zvýšenie kreatínfosfokinázy (látka zo svalov) v krvi


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:

 • vyrážky závažného charakteru, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži

 • neprimeraná sekrécia hormónu, ktorý kontroluje množstvo (objem) moču,

 • porušenie štruktúry svalových vlákien alebo bolesť v svaloch (rabdomyolýza)

 • zhoršenie existujúcej cukrovky


Neznáme, častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov:

 • u novorodencov, ktorých matky počas tehotenstva užívali Quetiapin Sandoz, sa môže vyskytnúť „syndróm z vysadenia lieku“


Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba vyšetrením krvi. Zahŕňajú zmeny v hladinách niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) alebo zvýšenie hladiny cukru v krvi, zmeny v hladine hormónov štítnej žľazy v krvi, zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, zníženie alebo zvýšenie počtu určitých typov krvných buniek, zníženie počtu červených krviniek, zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy (látka vo svaloch) v krvi, zníženie množstva sodíka v krvia zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu v krvi môže zriedkavo sposobiť nasledujúce stavy:

 • u mužov a žien sa môže vyskytnúť opuch prsnej žľazy a neočakávaná tvorba mlieka,

 • ženy nemajú menštruáciu alebo menštruácia je nepravidelná.


Váš lekár vám preto bude robiť občas krvné testy.


Vedľajšie účinky u detía dospievajúcich

U detí a dospievajúcich sa môžu vyskytnúť tie isté vedľajšie účinky ako u dospelých.


Nasledovné vedľajšie účinky sa zaznamenali iba u detí a dospievajúcich a nepozorovali sa u dospelých:


Veľmi časté vedľajšie účinky, môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:

 • zvýšenie hladiny hormónu v krvi, ktorý sa nazýva prolaktín,. Toto môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledujúcim stavom:

 • u chlapcov a dievčat dôjde k zväčšeniu prsníkov a k nečakanej tvorbe mlieka,

 • dievčatá nemajú menštruáciu alebo menštruácia je nepravidelná,

 • zvýšená chuť do jedla,

 • vracanie

 • nezvyčajné pohyby svalov. Medzi ne môžu patriť ťažkosti pri rozhýbaní svalov, trasenie, pocit nepokoja alebo stuhnutosť svalov bez bolesti,

 • zvýšenie krvného tlaku.


Časté vedľajšie účinky, môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

 • pocit slabosti, odpadnutie (môže viesť k pádom),

 • upchatý nos.

 • pocit podráždenosti


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Quetiapin Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Po prvom otvorení fľašky: použite v priebehu 6 mesiacov.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Quetiapin Sandoz obsahuje


- Liečivo je kvetiapín (ako kvetiapín fumarát)

Každá Quetiapin Sandoz tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje buď 200 mg alebo 300 mg kvetiapínu (ako kvetiapínfumarát).

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, hypromelóza, chlorid sodný, povidón K-30, mastenec, magnéziumstearát (E470b), hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, žltý oxid železitý E172.


Ako vyzerá Quetiapin Sandoz a obsah balenia


Quetiapin Sandoz 200 mg sú žlto sfarbené, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety, s označením „I2“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Quetiapin Sandoz 300 mg sú svetložlto sfarbené, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety, s označením „Q300“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Quetiapin Sandoz 200 mg, 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú balené v PVC/PVDC-ALU blistroch a v HDPE fľaškách.


Veľkosť balenia blistrov: 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet v balení.

Veľkosť balenia fľašiek: 120 tabliet. (Len na nemocničné použitie a dispenzáciu individuálnych dávok).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľrozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Administratívne miesto:

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko

Výrobné miesto:

Trimlini 2D

9220 Lendava

Slovinsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu-Mures

Rumunsko


LEK S.A.

Administratívne miesto:

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Poľsko

Výrobné miesto:

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

Poľsko


Pharmacare Premium Ltd

HHF 003, Hal Far Industrial Estate

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko

Quetiapin Retard Sandoz 200 mg tabletten met verlengde afgifte

Quetiapin Retard Sandoz 300 mg tabletten met verlengde afgifte

Quetiapin Retard Sandoz 400 mg tabletten met verlengde afgifte

Bulharsko

Kvelux XR

(iba 200 mg, 400 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním)

Cyprus

Quetiapine/Sandoz

Česká republika

Quetiapin Sandoz 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Quetiapin Sandoz 300 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Quetiapin Sandoz 400 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Dánsko

Quetiapin Sandoz

Fínsko

Quetiapin Sandoz

Francúzsko

QUETIAPINE GNR LP 200 mg, comprimé à liberation prolongée

QUETIAPINE GNR LP 300 mg, comprimé à liberation prolongée

QUETIAPINE GNR LP 400 mg, comprimé à liberation prolongée

Grécko

Quetiapine /Sandoz

Holandsko

Quetiapine Sandoz SR 200 mg, tabletten met verlengde afgifte

Quetiapine Sandoz SR 300 mg, tabletten met verlengde afgifte

Quetiapine Sandoz SR 400 mg, tabletten met verlengde afgifte

Írsko

Quetex XR 200 mg Prolonged-Release Tablets

Quetex XR 300 mg Prolonged-Release Tablets

Quetex XR 400 mg Prolonged-Release Tablets

Island

Quetiapin Sandoz

Litva

Quetirel 200 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Quetirel 300 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Quetirel 400 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Luxembursko

Quetiapine Sandoz 200 mg comprimés à libération prolongée

Quetiapine Sandoz 300 mg comprimés à libération prolongée

Quetiapine Sandoz 400 mg comprimés à libération prolongée

Maďarsko

Quetiapin Sandoz 200 mg retard tabletta

Quetiapin Sandoz 300 mg retard tabletta

Quetiapin Sandoz 400 mg retard tabletta

Malta

Quesery XL 200 mg Prolonged Release Tablets

Quesery XL 300 mg Prolonged Release Tablets

Quesery XL 400 mg Prolonged Release Tablets

Nemecko

Quetiapin – 1 A Pharma 200 mg Retardtabletten

Quetiapin – 1 A Pharma 300 mg Retardtabletten

Quetiapin – 1 A Pharma 400 mg Retardtabletten

Nórsko

Quetiapin Sandoz

Poľsko

Kvelux SR

Portugalsko

Quetiapina Sandoz

Rakúsko

Quetiapin Sandoz 200 mg – Retardtabletten

Quetiapin Sandoz 300 mg – Retardtabletten

Quetiapin Sandoz 400 mg – Retardtabletten

Rumunsko

Quetiapină Sandoz 200 mg comprimate cu eliberare prelungită

Quetiapină Sandoz 300 mg comprimate cu eliberare prelungită

Quetiapină Sandoz 400 mg comprimate cu eliberare prelungită

Slovenská republika

Quetiapin Sandoz 200 mg tablety s predĺžením uvoľňovaním

Quetiapin Sandoz 300 mg tablety s predĺžením uvoľňovaním

Slovinsko

Kvelux SR 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Kvelux SR 300 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Kvelux SR 400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Španielsko

Quetiapina Sandoz 200 mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Quetiapina Sandoz 300 mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Quetiapina Sandoz 400 mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Švédsko

Quetiapin Sandoz

Taliansko

BERIQUETI

Veľká Británia

Quesery XL 200 mg Prolonged Release Tablets –

Quesery XL 300 mg Prolonged Release Tablets –

Quesery XL 400 mg Prolonged Release Tablets –


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


10

Quetiapin Sandoz 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Quetiapin Sandoz 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapin Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Pre 200 mg:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

Pomocné látky so známym účinkom: 40,70 mg monohydrátu laktózy a 3,5 mg sodíka v tablete.


Pre 300 mg:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

Pomocné látky so známym účinkom: 61,05 mg monohydrátu laktózy a 5,3 mg sodíka v tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Pre 200 mg:

Žlto sfarbené okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, s označením „I2“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Priemer tablety 9,60 ± 0,2 mm.


Pre 300 mg:

Svetložlto sfarbené okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, s označením „Q300“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Priemer tablety 11,20 ± 0,2 mm.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním je indikovaný:

 • na liečbu schizofrénie

 • na liečbu bipolárnej poruchy:

 • na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy,

 • na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy,

 • na prevenciu recidívy manickej alebo depresívnej epizódy u pacientov s bipolárnou poruchou, ktorí predtým reagovali na liečbu kvetiapínom.


 • ako prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (Major Depressive Disorder, MDD), u ktorých je odpoveď na monoterapiu antidepresívami nedostatočná (pozri časť 5.1). Pred začatím liečby je potrebné, aby lekári zvážili bezpečnostný profil kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním (pozri časť 4.4).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Na každú indikáciu sú k dispozícii odlišné dávkovacie schémy. Preto je potrebné zabezpečiť, aby pacienti dostali jasné informácie o vhodnom dávkovaní v súvislosti s ich diagnózou.


Dospelí:


Liečba schizofrénie a stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy

Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním sa má podávať aspoň 1 hodinu pred jedlom. Denná dávka na začiatku liečby je 300 mg (1. deň), 600 mg (2. deň). Odporúčanádennádávkaje600 mg, aleakjetoklinickyopodstatnené,môžebyťdávka zvýšená na800 mgdenne. Dávka sa má upraviť v rámci účinného dávkového rozpätia 400 mg až 800 mg denne v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta. Udržiavacia liečba schizofrénie si nevyžaduje úpravu dávkovania.


Liečba veľkýchdepresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy

Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním sa má podávať na noc. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je: 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických skúšaniach sa nepozoroval ďalší prínos liečby v skupine užívajúcej 600 mg v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1). Jednotliví pacienti môžu mať úžitok z dávky 600 mg. Liečbu dávkami vyššími ako 300 mg majú začať lekári so skúsenosťou s liečbou bipolárnej poruchy. Klinické skúšania ukázali, že u jednotlivých pacientov je pri obavách ohľadom tolerancie liečby možné zvážiť zníženie dávky na minimálnu hodnotu 200 mg.


Prevencia rekurencie v rámci bipolárnej poruchy

Na prevenciu rekurencie manických, zmiešaných alebo depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy pacienti, ktorí reagovali nakvetiapín s predĺženým uvoľňovaním vakútnej liečbe bipolárnej poruchy majú pokračovať v liečbekvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním srovnakými dávkami lieku podávanými večer. Dávka sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v dávkovom rozmedzí 300 až 800 mg denne. Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu použila najnižšia účinná dávka.


Prídavná liečba veľkých depresívnych epizód v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD)

Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním sa má podávať večer pred spaním. Denná dávka na začiatku liečby je 50 mg v 1. a 2. deň a 150 mg v 3. a 4. deň. V krátkotrvajúcich klinických skúšaniach týkajúcich sa prídavnej liečby sa antidepresívny účinok zaznamenal pri dávkach 150 a 300 mg/deň (s amitriptylínom, bupropiónom, citalopramom, duloxetínom, escitalopramom, fluoxetínom, paroxetínom, sertralínom a venlafaxínom – pozri časť 5.1) a pri 50 mg/deň v krátkotrvajúcich klinických skúšaniach v monoterapii. Pri vyšších dávkach je vyššie riziko nežiaducich účinkov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby lekári zabezpečili pri liečbe použitie najnižších účinných dávok začatím s 50 mg/deň. Potreba zvýšenia dávky zo 150 mg na 300 mg/deň má vychádzať z individuálneho hodnotenia pacienta.


Prechod z liečby kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním

Pre pohodlnejšie dávkovanie sa pacientom, ktorí sú v súčasnosti liečení tabletami s kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním vo viacerých denných dávkach, môže zmeniť liečba na kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním v ekvivalentnej celkovej dennej dávke podanej raz denne. Táto zmena si môže vyžadovať individuálnu úpravu dávkovania.


Starší ľudia

Pri podávaní kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním ako aj ostatných antipsychotík a antidepresív starším ľuďom je potrebná zvýšená opatrnosť,najmä pri úvodnom stanovovaní dávky. Dávkukvetiapínu s predĺženým uvoľňovanímje potrebné titrovať (zvyšovať) pomaly a celková denná dávka má byť nižšia ako u mladších pacientov. U starších ľudí bol priemerný plazmatický klírens kvetiapínu nižší o 30 % až 50 % v porovnaní s mladšími pacientmi. U starších ľudí sa má začať liečba dávkou 50 mg/deň. Dávka sa môže zvyšovať o ďalších 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.


U starších ľudís veľkými depresívnymi epizódami v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD) sa má začať dávkou 50 mg/deň v 1. až 3. deň, zvýšenou na 100 mg 4. deň a 150 mg/deň 8. deň. Na začiatok sa má použiť najnižšia účinná dávka 50 mg/deň. Ak je na základe individuálneho hodnotenia pacienta potrebné zvýšiť dávku na 300 mg/deň, nemá to byť skôr ako v 22. deň liečby.


Účinnosť a bezpečnosť sa neskúmala u pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Dávku nie je potrebné upravovať u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Kvetiapín je v značnom rozsahu metabolizovaný v pečeni, preto sa má kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom so známou poruchou funkcie pečene, predovšetkým pri úvodnom stanovovaní dávky. U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má začať liečba dávkou 50 mg/deň. Dávka sa má zvyšovať o ďalších 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.


Pediatrická populácia

Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, z dôvodu nedostatku údajov o jeho používaní v tejto vekovej skupine. Dostupné informácie z klinických placebom kontrolovaných skúšaní sú uvádzané v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Ak s aktuálnymi silami nie sú dávkovacie režimy praktické/možné, sú k dispozícii ďalšie sily.


Spôsob podávania

Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním sa má podávať raz denne bez jedla. Tablety sa prehĺtajú celé, nesmú sa deliť, žuvať či drviť.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosťna liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Kontraindikované je súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV-proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním má viacero indikácií, jeho bezpečnostný profil sa má posudzovať individuálne vzhľadom na diagnózu jednotlivého pacienta a na dávku, ktorá sa mu podáva.


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD) sanehodnotila ako prídavná liečba, avšak dlhodobá účinnosť a bezpečnosť sa hodnotila u dospelých pacientov v monoterapii (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia:

Kvetiapín sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, z dôvodu nedostatku údajov o jeho používaní v tejto vekovej skupine. V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa zistilo, že okrem známeho bezpečnostného profilu stanoveného u dospelých (pozri časť 4.8) sa u detí a dospievajúcich niektoré nežiaduce účinky vyskytovali častejšie ako u dospelých (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hladín prolaktínu v sére, vracanie, rinitída a synkopa) alebo môžu mať na deti a dospievajúcich rozdielne dôsledky (extrapyramídové symptómy a podráždenosť) a tiež sa identifikoval jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým u dospelých nezaznamenal (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich sa zaznamenali aj zmeny vo výsledkoch testov funkcie štítnej žľazy.


Okrem toho, dlhodobé dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby kvetiapínom na rast a dospievanie neboli sledované dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé dôsledky na kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich so chizofréniou,bipolárnou mániou a bipolárnou depresiou,liečených kvetiapínom sa v súvislosti s kvetiapínom zistil zvýšený výskyt extrapyramídových symptómov (EPS,extrapyramidal symptoms) v porovnaní s pacientmi so schizofréniou, bipolárnou mániou a bipolárnou depresiou, ktorí dostávali placebo (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie:

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (príhod súvisiacich so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do dosiahnutia významnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nemusí dôjsť v prvých týždňoch liečby alebo v ďalších týždňoch, pacientov je potrebné starostlivo sledovať, až kým nedôjde k významnému zlepšeniu stavu. Klinická prax všeobecne poukazuje na to, že riziko samovraždy sa môže zvyšovať v skorých štádiách zotavovania.


Okrem toho, lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom, vzhľadom na známe rizikové faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.


Iné psychické poruchy, na ktoré sa predpisuje kvetiapín, môžu tiež súvisieť so zvýšeným rizikom pokusov o samovraždu. Okrem toho, takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Je známe, že pacientom s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacientom, u ktorých sa vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky pred začatím liečby, hrozí vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a počas liečby sa majú starostlivo sledovať. Metaanalýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní s antidepresívami u dospelých pacientov s psychickými poruchami poukázala na vyššie riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom, si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania, alebo myšlienok na samovraždu, alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy, sa pozorovalo u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení kvetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovražduv porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo (3,0 % vs. 0 %, v tomto poradí). V klinických štúdiách u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD) bol výskyt pokusov o samovraždupozorovaný u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov) 2,1 % (3/144) pri kvetiapíne a 1,3 % (1/75) pri placebe.


Metabolické riziko:

Vzhľadom na riziko zhoršenia metabolického profilu, vrátane zmeny telesnej hmotnosti, koncentrácie glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach, sa majú u pacienta na začiatku liečby vyšetriť metabolické parametre a akékoľvek zmeny týchto parametrov sa majú počas liečby pravidelne kontrolovať. Zhoršenie týchto parametrov sa má primerane liečiť (pozri tiež časť 4.8).


Extrapyramídové symptómy:

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u dospelých pacientov bol kvetiapín, v porovnaní s placebom, spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových príznakov (EPS) u pacientov liečených na veľké depresívne epizódy v rámci bipolárnej poruchy a u pacientov sveľkou depresívnou poruchou (pozri časti 4.8 a 5.1).


Použitie kvetiapínu súvisí s rozvojom akatízie, charakterizovanej subjektívnym nepríjemným alebo sužujúcim nepokojom a potrebou pohybovať sa, často sprevádzanou s neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Tieto príznaky sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytnú počas niekoľkých prvých týždňov liečby. U pacientov s týmito príznakmi môže byť škodlivé zvyšovanie dávky.


Tardívna dyskinéza:

Ak sa objavia znaky alebo symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby kvetiapínom. Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť po ukončení liečby (pozri časť 4.8).


Somnolencia a závraty:

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými syptómami ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinickom skúšaní sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresioua veľkou depresívnou poruchouzačiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity.


Pacienti so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity môžu častejšie vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a pokiaľ je potrebné zvážiť ukončenie liečby.


Ortostatická hypotenzia:

Liečba kvetiapínom súvisí s ortostatickou hypotenziou a s ňou spojeným závratom (pozri časť 4.8), čo sa rovnako ako somnolencia prejavuje v začiatočnom štádiu liečby v období titrácie dávky. Týmto sa môže zvyšovať výskyt náhodných zranení (pádov), najmä u starších pacientov. Z tohto dôvodu sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri podávaní kvetiapínu pacientom so známymi kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi ochoreniami alebo s inými ochoreniami, ktoré predisponujú ku vzniku hypotenzie. Ak sa vyskytne ortostatická hypotenzia, predovšetkým u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, je potrebné zvážiť redukciu dávok alebo pomalšiu titráciu dávok.


Záchvaty svalových kŕčov:

V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol zistený rozdiel vo výskyte záchvatov svalových kŕčov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a tými, ktorým sa podávalo placebo. Nie sú k dispozícii údaje o výskyte záchvatov u pacientov so záchvatmi v anamnéze. Rovnako ako pri iných antipsychotikách sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť tým pacientom, ktorí udávajú výskyt záchvatov v anamnéze (pozri časť 4.8).


Malígny neuroleptický syndróm:

Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou vrátane kvetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenu psychického stavu, svalovú rigiditu, autonómnu instabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch je treba terapiu kvetiapínom ukončiť a začať vhodnú liečbu.


Ťažká neutropéniaa agranulocytóza:

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol hlásený výskyt ťažkej neutropénie (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Po uvedení lieku na trh boli niektoré prípady fatálne. Možnými rizikovými faktormi pre vznik neutropénie sú: preexistujúci nízky počet bielych krviniek (WBC) a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze. Niektoré prípady sa však vyskytli u pacientov bez preexistujúcich rizikových faktorov. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov < 1,0 x 109/l. U týchto pacientov je potrebné sledovať príznaky infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).


Na neutropéniu treba myslieť u pacientov s prebiehajúcou infekciou alebo horúčkou, najmä u tých, u ktorých chýbajú zjavné predisponujúce faktory. Títo pacienti majú byť vhodne klinicky liečení.


Pacientov je potrebné poučiť, aby ihneď hlásili výskyt prejavov/symptómov, ktoré sa zhodujú s agranulocytózou alebo infekciou (napr. horúčka, slabosť, letargia alebo bolesť v hrdle), kedykoľvek počas liečby Kvetiapínom. U týchto pacientov je potrebné rýchlo vyšetriť počet WBC a absolútny počet neutrofilov (ANC), a to najmä v prípade chýbajúcich predisponujúcich faktorov.


Interakcie:

Pozri tiež časť 4.5.


Pri súbežnom užívaní kvetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, akými sú karbamazepín alebo fenytoín sa značne znižuje plazmatická koncentrácia kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, je možné začať liečbu kvetiapínom iba v tom prípade, ak lekár usúdi, že prínos liečby kvetiapínom prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, a ak je to potrebné, zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).


Telesná hmotnosť:

U pacientov, ktorí sa liečili kvetiapínom bol hlásený nárast telesnej hmotnosti, preto sa majú sledovať a klinicky vhodne liečiť v súlade s používanými odporúčaniami týkajúcimi sa antipsychotík (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia:

Zriedkavo sa zaznamenalo, že počas liečby kvetiapínom sa príležitostne vyskytla hyperglykémia a/alebo rozvoj alebo exacerbácia diabetu s ketoacidózou alebo kómou, vrátane prípadov končiacich fatálne (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch sa zaznamenal predošlý nárast telesnej hmotnosti, ktorý môže byť predisponujúcim faktorom. Vhodné klinické sledovanie sa odporúča v súlade s využitím odporúčaní týkajúcich sa antipsychotík. Pacienti liečení antipsychotikami, vrátane kvetiapínu, majú byť sledovaní na prejavy a príznaky hyperglykémie (akými sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetom mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus majú byť pravidelne sledovaní z hľadiska zhoršenia kontroly glukózy. Telesná hmotnosť sa má pravidelne sledovať.


Lipidy:

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie hladín triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženie hladiny HDL (pozri časť 4.8). Zmeny hladín lipidov sa majú liečiť na základe klinickej potreby.


Predĺženie QT intervalu:

V klinických skúšaniach a pri používaní v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku nebolo užívanie kvetiapínu spojené s trvalým predĺžením absolútneho QT intervalu. Počas sledovania po uvedení na trh sa predĺženie QT intervalu pozorovalo u kvetiapínu v terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a v predávkovaní (pozri časť 4.9). Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu je potrebná zvýšená opatrnosť pri jeho podávaní pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Zvýšená opatrnosť je tiež potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, o ktorých je známe, že môžu predĺžiť QT interval alebo pri súbežnom podávaní antipsychotík, predovšetkým u starších pacientov, pacientov s vrodeným predĺžením QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Kardiomyopatia a myokarditída:

V klinických skúšaniach a v priebehu postmarketingovej praxe bola hlásená kardiomyopatia a myokarditída, kauzálna súvislosť s kvetiapínom však nebola preukázaná. Liečba kvetiapínom sa má prehodnotiť u pacientov s podozrením na kardiomyopatiu alebo myokarditídu.


Ukončenie liečby:

Akútne symptómy z vysadenia lieku, akými sú insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a precitlivenosť, boli zaznamenané po náhlom vysadení kvetiapínu. Odporúča sa liečbu ukončovať postupným znižovaním dávky lieku počas aspoň jedného až dvoch týždňov (pozri časť 4.8).


Starší ľudia so psychózou spojenou s demenciou:

Kvetiapín nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou.


Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach populácie s demenciou sa vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus vzniku tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pre iné antipsychotiká alebo iné populácie pacientov. Pri podávaní kvetiapínu pacientom s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody je potrebná zvýšená opatrnosť.


V metaanalýze atypických antipsychotík sa zistilo, že u starších ľudí so psychózou súvisiacou s demenciou je zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom. V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom u rovnakej populácie pacientov (n = 710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56 - 99 rokov) bola mortalita u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % v porovnaní s 3,2 % v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v tomto skúšaní zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších ľudí s demenciou.


Dysfágia:

Pri kvetiapíne bola hlásená dysfágia (pozri časť 4.8). Kvetiapín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie.


Zápcha a intestinálna obštrukcia:

Zápcha predstavuje rizikový faktor pre intestinálnu obštrukciu. Zápcha a intestinálna obštrukcia sa hlásili v súvislosti s kvetiapínom (pozri časť 4.8). Tieto zahŕňali aj hlásenia fatálnych následkov u pacientov s vyšším rizikom intestinálnej obštrukcie, vrátane tých, ktorí užívali súčasne viac liekov znižujúcich intestinálnu motilitu a/alebo nemuseli hlásiť príznaky zápchy. Pacienti s intestinálnou obštrukciou/ileom sa majú liečiť so starostlivým sledovaním a na jednotke intenzívnej starostlivosti.


Venózna tromboembólia (VTE):

Prípady venóznej tromboembólie (VTE) sa vyskytli po podaní antipsychotických liekov. Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory VTE, všetky možné rizikové faktory VTE majú byť identifikované pred a počas liečby kvetiapínom a majú sa prijať preventívne opatrenia.


Pankreatitída:

Vklinickýchskúšaniach a v priebehu postmarketingovej praxe bola hlásená pankreatitída.V rámci hlásenípo uvedení na trh malo veľa pacientov faktory, o ktorýchje známe, žesú spojenéspankreatitídou, akoje zvýšenietriglyceridov(pozri časť 4.4), žlčovékameneakonzumáciaalkoholu.


Dodatočná informácia:

Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na liečbu akútnych stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; kombinovaná liečba však bola dobre tolerovaná (pozri časti 4.8 a 5.1). Údaje poukazujú na aditívny účinok v treťom týždni.


Laktóza:

Quetiapin Sandoz obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcienesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní kvetiapínu v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi alebo s alkoholom.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa primárne podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov spôsobilo súbežné podávanie kvetiapínu (dávka 25 mg) spolu s ketokonazolom, inhibítorom CYP3A4, 5 až 8‑násobné zvýšenie hodnoty AUC kvetiapínu. Na základe tohto zistenia je súbežné užívanie kvetiapínu s inhibítormi CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča konzumovať grapefruitovú šťavu počas liečby kvetiapínom.


V klinických štúdiách hodnotiacich farmakokinetiku po opakovanom podávaní kvetiapínu u pacientov pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežné podanie karbamazepínu signifikantne zvýšilo klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znížilo systémovú expozíciu kvetiapínu (merané pomocou AUC) v priemere na 13 % hodnoty expozície kvetiapínu, ktorý bol podaný samostatne; i keď u niektorých pacientov sa pozoroval ešte väčší účinok. V dôsledku tejto interakcie sa môžu vyskytnúť nižšie plazmatické koncentrácie, čo by mohlo ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Súbežné podanie kvetiapínu s fenytoínom (ďalší induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo značné zvýšenie klírensu kvetiapínu, približne o 450 %. U pacientov užívajúcich induktor pečeňových enzýmov sa má liečba kvetiapínom začať len v prípade, ak lekár zváži, že prínos liečby kvetiapínom preváži možné riziká z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby každá zmena v liečbe induktorom bola postupná, a v prípade potreby bol induktor nahradený liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní antidepresív - imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP3A4 a CYP2D6).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní s antipsychotikami - risperidónom alebo haloperidolom, ale súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobuje zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu nie je ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu.


Farmakokinetika lítia nie je ovplyvnená súbežným podávaním kvetiapínu.


V 6-týždňovej, randomizovanej štúdii lítia a kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní s placebom a kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním u dospelých pacientov s akútnou mániou, bol pozorovaný vyšší výskyt extrapyramídových udalostí (hlavne tremor), somnolencia, a nárast hmotnosti v skupine dostávajúcej lítium v porovnaní so skupinou dostávajúcou placebo (pozri časť 5.1).


Farmakokinetika valproátu sodného ani kvetiapínu nebola klinicky významne ovplyvnená pri ich súbežnom podávaní. Retrospektívna štúdia u detí a dospievajúcich, ktorí užívali valproát, kvetiapín alebo oboje, ukázala vyššiu incidenciu leukopénie a neutropénie v skupine s kombinovanou liečbou oproti skupine s monoterapiou.


Interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém neboli vykonané.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní kvetiapínu s liekmi, o ktorých je zmáne, že môžu vyvolať elektrolytovú nerovnováhu alebo predĺžiť QT interval.


U pacientov, ktorí užívali kvetiapín, sa vyskytli hlásenia o výsledkoch falošnej pozitivity v enzýmových imunologických testoch pre metadón a tricyklické antidepresíva. Odporúča sa tieto otázne výsledky imunologického skríningu potvrdiť vhodnou chromatografickou technikou.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Prvý trimester

Priemerné množstvo publikovaných údajov od gravidných žien vystavených účinku lieku (t.j. v rozmedzí 300 - 1 000 výsledkov gravidity), vrátane jednotlivých hlásení a niektorých observačných štúdií, nenaznačuje zvýšené riziko malformácií v dôsledku liečby. Avšak, na základe všetkých dostupných údajov, nie je možné vyvodiť definitívny záver. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Preto sa má kvetiapín používať počas gravidity len v prípade, že prínosy liečby prevážia potenciálne riziká.


Tretí trimester

Novorodenci vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane kvetiapínu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramídových príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

Na základe veľmi obmedzených údajov z publikovaných hlásení o vylučovaní kvetiapínu do ľudského materského mlieka sa zdá, že sa kvetiapín pri podávaní v terapeutických dávkach nevylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na nedostatok spoľahlivých údajov sa má o ukončení dojčenia či ukončení liečby Kvetiapínom XR rozhodnúť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.


Fertilita

Účinky kvetiapínu na fertilitu u ľudí sa nehodnotili. Účinky spojené so zvýšenou hladinou prolaktínu sa pozorovali u potkanov, hoci nie sú priamo relevantné pre človeka (pozri časť 5.3 Predklinické údaje).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Kvetiapín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Vzhľadom na jeho primárny účinok na centrálny nervový systém, môže kvetiapín spôsobiť ospalosť a závraty, a tak ovplyvňovať činnosti, vyžadujúce si zvýšenú pozornosť. Preto sa má pacientom odporučiť, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali stroje, až kým nie je známa ich individuálna citlivosť na tento liek.


 1. Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek pri terapii kvetiapínom (≥ 10 %) sú ospalosť, závrat, sucho v ústach, bolesť hlavy, symptómy súvisiace s vysadením lieku, zvýšenie hladín sérových triglyceridov, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu), zníženie hladiny HDL cholesterolu, zvyšovanie hmotnosti, zníženie hemoglobínu a extrapyramídové príznaky.


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov

Výskyt nežiaducich účinkov spojených s liečbou kvetiapínom je uvedená nižšie (tabuľka 1) vo formáte odporúčanom Radou CIOMS (the Council for International Organizations of Medical Sciences - pracovná skupina CIOMS III 1995).


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie na liek spojené s liečbou kvetiapínom


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému


Veľmi časté:

pokles hemoglobínu 22

Časté:

leukopénia1, 28, zníženie počtu neutrofilov, zvýšenie eozinofilov27

Menej časté:

trombocytopénia, anémia, zníženie počtu trombocytov13

Zriedkavé:

agranulocytóza26

Neznáme:

neutropénia1

Poruchy imunitného systému


Menej časté:

hypersenzitivita (vrátane kožných alergických reakcií)

Veľmi zriedkavé:

anafylaktická reakcia 5

Poruchy endokrinného systému


Časté:

hyperprolaktinémia15, zníženie celkového T4 24, zníženie voľného T4 24, zníženie celkového T3 24, zvýšenie TSH 24

Menej časté:

zníženie voľného T3 24, hypotyreóza 21

Veľmi zriedkavé:

neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy


Veľmi časté:

zvýšenie hladiny sérových triglyceridov10 ,30, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu)11, 30, zníženie hladiny HDL cholesterolu17, 30, zvyšovanie hmotnosti 8, 30

Časté:

zvýšená chuť do jedla, zvýšenie glukózy v krvi až do hyperglykemických hodnôt 6, 30

Menej časté:

hyponatriémia19, diabetes mellitus 1, 5

Zriedkavé:

metabolický syndróm29

Veľmi zriedkavé:

zhoršenie stavu už existujúcej cukrovky

Psychické poruchy


Časté:

neobvyklé sny a nočné mory, samovražedné myšlienky a samovražedné správanie 20

Zriedkavé:

somnambulizmus a ďalšie súvisiace stavy ako je rozprávanie počas spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkom

Poruchy nervového systému


Veľmi časté:

závrat 4, 16, somnolencia 2, 16,bolesť hlavy, extrapyramídové príznaky1,21

Časté:

dyzartria

Menej časté:

záchvat1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza1,5, synkopa4,16

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Časté:

tachykardia4, palpitácie23

Menej časté:

predĺženie QT intervalu1,12,18, bradykardia32

Poruchy oka


Časté:

rozmazané videnie

Poruchy ciev


Časté:

ortostatická hypotenzia 4, 16

Zriedkavé:

venózna tromboembólia 1

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Časté:

dyspnoe 23

Menej časté:

rinitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté:

sucho v ústach

Časté:

zápcha, dyspepsia, vracanie 25

Menej časté:

dysfágia 7

Zriedkavé:

pankreatitída1, intestinálna obštrukcia čriev/ileus

Poruchy pečene a žlčových ciest


Časté:

zvýšenie hladín sérovej alanínaminotransferázy (ALT)3, zvýšenie hladín gama – GT3

Menej časté:

zvýšenie hladín sérovej aspartátamino-transferázy (AST) 3

Zriedkavé:

žltačka 5, hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Veľmi zriedkavé:

angioedém 5, Stevensov-Johnsonov syndróm 5

Neznáme:

toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Veľmi zriedkavé:

rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciest


Menej časté:

retencia moču

Stavy v gravidite, v šestonedelí a v perinatálnom období


Neznáme:

novorodenecký syndróm z vysadenia31

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Menej časté:

sexuálna dysfunkcia

Zriedkavé:

priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, menštruačné poruchy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Veľmi časté:

symptómy súvisiace s vysadením lieku1,9

Časté:

ľahká asténia, periférny edém, podráždenosť, pyrexia

Zriedkavé:

malígny neuroleptický syndróm 1, hypotermia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zriedkavé:

zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi 14


 1. Pozri časť 4.4.

 2. Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá zvyčajne pokračovaním liečby kvetiapínom ustúpi.

 3. U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun od normálu k ≥ 3x HLN kedykoľvek) sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltranspeptidázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe kvetiapínom obyčajne vrátili na referenčné hodnoty.

 4. Kvetiapín môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu α1-adrenergných receptorov, spôsobiť ortostatickú hypotenziu so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou. Uvedené nežiaduce účinky sa vyskytujú najmä pri úvodnej titrácii dávky (pozri časť 4.4).

 5. Frekvencia týchto nežiaducich účinkov sa zistila len z údajov po uvedení na trh, týkajúcich sa tabliet kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním.

 6. Hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl (≥ 7,0 mmo/l) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) po jedle aspoň v jednom prípade.

 7. Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu depresiu.

 8. Založené na > 7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmä počas prvých týždňov liečby u dospelých.

 9. V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku boli pozorované najčastejšie nasledovné symptómy z vysadenia: nespavosť, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat a podráždenosť. Výskyt týchto príznakov významne ustúpil po 1 týždni od vysadenia lieku.

 10. Triglyceridy ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 150 mg/dl (≥ 1,694 mmol/l) (pacienti < 18 rokov) aspoň v jednom prípade.

 11. Cholesterol ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 5,172 mmol/l) (pacienti < 18 rokov), zaznamenaný minimálne raz. Zvýšenie hladiny LDL cholesterolu o ≥ 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l) bolo veľmi časté. Priemerná zmena u pacientov, u ktorých sa takéto zvýšenie zistilo, predstavovala 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

 12. Pozri text nižšie.

 13. Trombocyty ≤ 100 x 109/l aspoň v jednom prípade.

 14. Založené na hlásení nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.

 15. Hladiny prolaktínu (pacienti > 18 rokov): > 20 g/l (> 869,56 pmol/l) u mužov; > 30 g/l (> 1304,34 pmol/l) u žien kedykoľvek.

 16. Môže spôsobiť pád.

 17. HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužov; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žien kedykoľvek.

 18. Výskyt u pacientov, ktorí majú QT posun od < 450 ms do ≥ 450 ms s nárastom ≥ 30 ms predĺžením. V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s kvetiapínom bola priemerná zmena a početnosť pacientov, ktorí mali posun na klinicky významnú úroveň, podobná u kvetiapínu a placeba.

 19. Posun od > 132 mmol/l do < 132 mmol/l aspoň v jednom prípade.

 20. V priebehu liečby kvetiapínom alebo krátko po vysadení liečby boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1).

 21. Pozri časť 5.1.

 22. Znížený hemoglobín ≤ 13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužov, ≤ 12 g/dl (7,45 mmol/l) u žien aspoň jeden prípad sa vyskytol u 11 % kvetiapínom liečených pacientov vo všetkých štúdiách, vrátane rozšírených nezaslepených štúdií. U týchto pacientov, priemerný maximálny pokles hemoglobínu kedykoľvek bol -1,50 g/dl.

 23. Tieto hlásenia sa často vyskytovali pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a /alebo podkladovom kardio/respiračnom ochorení.

 24. Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v celkovom T4, voľnom T4, celkovom T3 a voľnom T3, sú definované ako < 0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je > 5 mIU/l kedykoľvek.

 25. Na základe zvýšenej miery vracania u starších ľudí (≥ 65 rokov).

 26. Na základe posunu v počte neutrofilov z východiskovej hodnoty ≥ 1,5 x 109 buniek/l na < 0,5 x 109 buniek/l kedykoľvek počas liečby a na základe pacientov s ťažkou neutropéniou (< 0,5 x 109 buniek/l) a infekciou počas všetkých klinických štúdií s kvetiapínom (pozri časť 4.4).

 27. Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte eozinofilov je definovaný ako ≥ 1 x 109 buniek/l kedykoľvek.

 28. Založené na posune z referenčnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte bielých krviniek (white blood cells, WBC) je definovaný ako ≤ 3 x 109 buniek/l kedykoľvek.

 29. Založené na hláseniach metabolického syndrómu ako nežiaduceho účinku vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.

 30. V klinických skúšaniach sa zistilo u niektorých pacientov zhoršenie viac, než jedného z metabolických faktorov: zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi a lipidov v krvi (pozri časť 4.4).

 31. Pozri časť 4.6.

 32. Môže sa objaviť na začiatku alebo tesne po začatí liečby a môže byť spojená s hypotenziou a/alebo synkopou. Frekvencia je stanovená na základe hlásení nežiaduceho účinku bradykardie a súvisiacich udalostí vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


Pri užívaní antipsychotík boli zaznamenané prípady predĺženia QT intervalu, komorovej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti srdca a torsades de pointes, tieto nežiaduce účinky sa považujú za spoločné účinky pre túto triedu liečiv.


Pediatrická polulácia

Tie isté nežiaduce účinky, ktoré sú opísané vyššie u dospelých, je potrebné zvažovať u detí a dospievajúcich. Nasledujúca tabuľka súhrnne uvádza nežiaduce účinky, ktorých výskyt je u detí a dospievajúcich (10 - 17 rokov) častejší v porovnaní s dospelými pacientmi alebo nežiaduce účinky, ktoré sa u dospelých nezistili.


Tabuľka 2: Nežiaduce reakcie na liek u detí a dospievajúcich spojené s liečbou kvetiapínom, ktoré sa vyskytovali častejšie v porovnaní s dospelými pacientmi alebo nežiaduce reakcie na liek, ktoré sa u dospelých nezistili


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).Poruchy endokrinného systému


Veľmi časté:

zvýšenie hladiny prolaktínu1


Poruchy metabolizmu a výživy


Veľmi časté:

zvýšená chuť do jedla


Poruchy nervového systému


Veľmi časté:

extrapyramídové príznaky 3,4


Časté:

synkopa


Poruchy cievVeľmi časté:

zvýšenie krvného tlaku2


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Časté:

rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu:Veľmi časté:

vracanie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Časté:

podráždenosť 3 1. Hladiny prolaktínu (pacienti < 18 rokov): > 20 ug/l (> 869,56 pmol/l) u mužov; > 26 ug/l (> 1130,428 pmol/l) u žien kedykoľvek. U menej ako 1 % pacientov bolo zvýšenie hladiny prolaktínu > 100 ug/l.

 2. Na základe zmeny presahujúcej klinicky významné limity (upravené podľa kritérií Národných ústavov zdravia - National Institutes of Health) alebo zvýšenia > 20 mmHg pre systolický alebo > 10 mmHg pre diastolický tlak kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3 až 6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich.

 3. Poznámka: Frekvencia zodpovedá frekvencii pozorovanej u dospelých, ale môže byť u detí a dospievajúcich spojená s odlišnými klinickými dôsledkami v porovnaní s dospelými.

 4. Pozri časť 5.1.Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

Vo všeobecnosti boli hlásené tie prejavy a príznaky, ktoré vyplývajú zo zdôrazneného známeho farmakologického účinku lieku, ku ktorým patria ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia. Predávkovanie môže viesť k predĺženiu QT intervalu, záchvatom kŕčov, status epilepticus, rabdomyolýze, respiračnej depresii, retencii moču, zmätenosti, delíriu a/alebo nepokoju, kóme a úmrtiu. U pacientov s preexistujúcim ťažkým kardiovaskulárnym ochorením je zvýšené riziko výskytu príznakov predávkovania (pozri časť 4.4 Ortostatická hypotenzia).


Liečba predávkovania


Kvetiapín nemá špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie je možné uvažovať o použití viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej ventilácie, prísunu kyslíka, pravidelného sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému.


V tejto súvislosti publikované hlásenia popisujú, že pacientov s delíriom a agitáciou a jasným anticholinergným syndrómom je možné liečiť intravenóznym podaním fyzostigmínu 1-2 mg (za kontinuálneho monitorovania EKG). Tento postup sa neodporúča ako štandardná liečba vzhľadom na potenciálne negatívne účinky fyzostigmínu na vodivosť srdca. Fyzostigmín sa môže používať v prípade, keď nie sú prítomné EKG aberácie. Nepoužívajte fyzostigmín v prípade dysarytmií, blokády srdca akéhokoľvek stupňa alebo predĺženia QRS intervalu.


Kým prevencia absorpcie pri predávkovaní sa neskúmala, pri ťažkých intoxikáciách sa môže indikovať výplach žalúdka a ak je to možné, má sa vykonať počas jednej hodiny po požití. Je potrebné zvážiť podanie aktívneho uhlia.


V prípade predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami, ako sú intravenózne tekutiny a/alebo sympatomimetiká. Adrenalínu a dopamínu je potrebné sa vyhnúť, pretože beta stimulácia môže prehĺbiť hypotenziu v nastavení kvetiapínom vyvolanej alfa blokády.


Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií musí pokračovať až do úplného vyliečenia pacienta.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Antipsychotiká, diazepíny, oxazepíny, tiazepíny a oxepíny

ATC kód:N05AH04


Mechanizmus účinku:

Kvetiapín je atypické antipsychotikum.

Kvetiapín a aktívny ľudský plazmatický metabolit, norkvetiapín reagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapín majú afinitu k sérotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1 a D2 receptorom v mozgu. Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapínu v porovnaní s typickými antipsychotikami a jeho slabý extrapyramídový účinok (EPS) sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2 oproti D2. Kvetiapín a norkvetiapín nemajú žiadnu zjavnú afinitu k benzodiazepínovým receptorom, majú však vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom a strednú afinitu k adrenergným α2-receptorom a strednú až vysokú afinitu k niekoľkým muskarínovým receptorom. Inhibícia NET a parciálne agonistické pôsobenie norkvetiapínu na 5HT1Amiestach môže prispievať k terapeutického účinku kvetiapínu ako antidepresíva.


Farmakodynamické účinky:

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín potláča účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe elektrofyziologických meraní a behaviorálnych hodnotení. Kvetiapín zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2receptorov.


V predklinických testoch určených na vyvolanie extrapyramídového syndrómu sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám, má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká hypersenzitivita dopamínových D2receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2receptory dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií (pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť:


Schizofrénia

Účinnosť kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním v liečbe schizofrénie sa preukázala v 6-týždňovom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní u pacientov spĺňajúcich DSM-IV kritériá pre schizofréniu a v klinickom skúšaní u ambulantne liečených, klinicky stabilizovaných schizofrenikov, pri ktorom sa pacientom menila liečba z kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním na kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním.


V placebom kontrolovanom skúšaní bola hlavným cieľom zmena z východiskovej hodnoty na koncovú v celkovom PANSS skóre (Positive and Negative Symptom Scale). Užívanie kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním v dávkach 400 mg/deň, 600 mg/deň a 800 mg/deň bolo spojené so štatisticky signifikantným zlepšením psychotických symptómov v porovnaní s placebom. Výraznejší efekt sa pozoroval pri dávkach 600 mg a 800 mg ako pri dávke 400 mg.


V 6-týždňovom klinickom skúšaní, pri ktorom sa pacientom menila liečba z kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním na kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním, bolo hlavným cieľom zistiť percento pacientov s nedostatočným terapeutickým účinkom, t.j. ktorí prerušili liečbu kvôli jej nedostatočnému efektu alebo u ktorých sa celkové PANSS skóre zvýšilo o 20 % alebo viac od randomizácie po niektorú z monitorovacích návštev. U pacientov stabilizovaných pri liečbe kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním v dávke 400 až 800 mg bola účinnosť liečby zachovaná, keď sa pacientom zmenila liečba na ekvivalentnú dennú dávku kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním podávanú raz denne.


V dlhodobom skúšaní u stabilizovaných schizofrenikov, liečených udržiavacími dávkami kvetiapínu s predĺženým uvoľňovanímpočas 16 týždňov sa kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním ukázal byť účinnejší pri prevencii relapsov v porovnaní s placebom. Odhadované riziko relapsu po 6 mesiacoch liečby bolo 14,3 % pre skupinu pacientov liečených kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní so 68,2 % u pacientov užívajúcich placebo. Priemerná dávka bola 669 mg. Počas liečby kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním v trvaní do 9 mesiacov (v priemere 7 mesiacov) sa neobjavili žiadne ďalšie nálezy týkajúce sa bezpečnosti lieku. Počet hlásení nežiaducich udalostí týkajúcich sa EPS a zvyšovania hmotnosti sa pri dlhodobej liečbe kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním nezvýšil.


Bipolárna porucha

V dvoch klinických štúdiách sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii účinnejší ako placebo v liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód, čo sa týka znižovania manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. Účinnosť kvetiapínu s predĺženým uvoľňovanímbola signifikantne preukázaná v porovnaní s placebom v ďalšom 3-týždňovom skúšaní. Kvetiapín s predĺženým uvoľňovanímsa podával v dávkach od 400 do 800 mg/deň, priemerná dávka bola približne 600 mg/deň. Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo s lítiom po 3 a 6 týždňoch liečby pri stredne ťažkých až ťažkých formách manických epizód sú obmedzené; avšak kombinovaná liečba sa dobre znášala. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá klinická skúška nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni.


V klinickej štúdii u pacientov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II, ukázalo podanie 300 mg/deň kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním vyššiu účinnosť v znížení celkového skóre MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale)ako placebo.


V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov s miernymi až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní s placebom liečenou skupinou pacientov v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg a 600 mg kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním v dávke.


V kontinuálnej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 alebo 600 mg je efektívnejšia v porovnaní s liečbou placebom s ohľadom na depresívne symptómy, ale bez ohľadu na manické symptómy.


V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami. Kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času po recidívu ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


V 6-týždňovej, randomizovanej štúdii s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu súbežne podávanému s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním u dospelých pacientov s akútnou mániou, bol rozdiel medzi priemerným zlepšením YMRS medzi skupinou s pridaným lítiom a skupinou s pridaným placebom 2,8 bodov a rozdiel v percentuálnom zastúpení respondentov (definovaný ako 50 % zlepšenie v porovnaní s východiskovým stavom YMRS) bol 11 % (79 % v skupine s pridaným lítiom v porovnaní so 68 % v skupine s pridaným placebom).

Jedno dlhodobé klinické skúšanie (viac ako 2 roky liečby) zamerané na hodnotenie prevencie recidívy u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami preukázalo lepší účinok kvetiapínu v porovnaní s placebom, čo sa týka predĺženia času do recidívy ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej) u pacientov s bipolárnou poruchou typu I. Počet pacientov s náladovými epizódami bol 91 (22,5 %) v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebovej skupine a 95 (26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín, keď sa porovnávala pokračujúca liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky dokazujú, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so zvýšením času do recidívy náladových epizód.


Veľké depresívne epizódy v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD)

V dvoch krátkotrvajúcich klinických skúšaniach (6 týždňov) boli zaradení pacienti s nedostatočnou odpoveďou aspoň na jedno antidepresívum. Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním150 mg/deň a 300 mg/deň podávaný ako prídavná liečba k pokračujúcej liečbe antidepresívami (amitriptylínom, bupropiónom, citalopramom, duloxetínom, escitalopramom, fluoxetínom, paroxetínom, sertralínom alebo venlafaxínom) bol v porovnaní s monoterapiou antidepresívami lepší v znižovaní depresívnych príznakov na základe zlepšenia v MADRS celkovom skóre (priemerná zmena LS vs placebo 2 – 3,3 bodu).


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť u pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa nehodnotila ako prídavná liečba, ale dlhodobá účinnosť a bezpečnosť sa hodnotila u dospelých pacientov ako monoterapia (pozri nižšie).


Nasledujúce skúšky sa vykonali s kvetiapínu s predĺženým uvoľňovanímako monoterapia, hoci kvetiapín s predĺženým uvoľňovanímje určený iba na použitie ako prídavná liečba:


V troch zo štyroch krátkodobých (do 8 týždňov) skúšaní monoterapie u pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa ukázalo, že kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním 50 mg, 150 mg a 300 mg/deň je účinnejší ako placebo v redukovaní depresívnych symptómov merateľných zlepšením v MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) celkovom skóre (priemerná zmena LS vs placebo 2 – 4 body).


V klinickom skúšaní monoterapie zameranom na prevenciu relapsu boli pacienti s depresívnymi epizódami stabilizovaní otvorenou liečbou kvetiapínom s predĺženým uvoľňovanímnajmenej počas 12 týždňov randomizovaní na kvetiapín s predĺženým uvoľňovanímjedenkrát denne alebo placebo počas 52 týždňov. Priemerná dávka kvetiapínu s predĺženým uvoľňovanímpočas fázy randomizácie bola 177 mg/deň. Výskyt recidív u pacientov liečených kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním bol 14,2 % a u pacientov dostávajúci placebo 34,4 %.


V krátkotrvajúcom (9 týždňov) skúšaní u starších ľudí bez známok demencie (vek 66 až 89 rokov) s veľkou depresívnou poruchou kvetiapín s predĺženým uvoľňovanímflexibilne dávkovaný v rozpätí 50 mg až 300 mg denne preukázal lepšiu účinnosť ako placebo v znižovaní depresívnych symptómov na základe zlepšenia v MADRS celkovom skóre (priemerná zmena vs placebo –7,54). V tomto skúšaní pacienti randomizovaní na kvetiapín s predĺženým uvoľňovanímužívali 50 mg/deň (1. až 3. deň), dávka sa mohla zvýšiť na 100 mg/deň (4. deň), 150 mg/deň (8. deň) až na 300 mg/deň v závislosti od klinickej odozvy a znášanlivosti. Priemerná dávka kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním bola 160 mg/deň. Okrem výskytu extrapyramídových symptómov (pozri časť 4.8 a „Klinická bezpečnosť“ nižšie) bola znášanlivosť kvetiapínu s predĺženým uvoľňovanímjedenkrát denne u starších ľudí porovnateľná ako u dospelých pacientov (vo veku 18 - 65 rokov). Podiel randomizovaných pacientov vo veku nad 75 rokov predstavoval 19 %.


Klinická bezpečnosť:

V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11,4 % pre placebo). Vyšší výskyt extrapyramídových symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo v krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bipolárnej depresie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 8,9 % pre kvetiapín a 3,8 % pre placebo. V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou týkajúcich sa veľkej depresívnej poruchy bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 5,4 % pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaníma 3,2 % pre placebo. V krátko trvajúcom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní s monoterapiou u starších ľudí s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 9,0 % pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaníma 2,3 % pre placebo. V prípade bipolárnej depresie a rovnako v prípade veľkej depresívnej poruchy, výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, mimovoľných svalových kontrakcií, psychomotorickej hyperaktivity a svalovej rigidity), v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 %.


V krátko trvajúcej placebo kontrolovanej štúdii, fixná dávka (50 mg/deň až 800 mg/deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov), bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0,8 kg na 50 mg dennej dávky až 1,4 kg na 600 mg dennej dávky (s nižším prírastkom na 800 mg dennej dávky), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených kvetiapínom, ktorí získali ≥ 7 % prírastku telesnej hmotnosti, bol v rozmedzí od 5,3 % na 50 mg dennej dávky až 15,5 % na 400 mg dennej dávky (s nižším prírastkom pre 600 a 800 mg dennej dávky) oproti 3,7 % pacientov užívajúcich placebo.


Šesťtýždňová randomizovaná štúdia s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu súbežne podávanému s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním u dospelých pacientov s akútnou mániou naznačila, že kombinácia kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním s lítiom vedie k častejším nežiaducim účinkom (63 % oproti 48 % v kombinácii kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním s placebom). Výsledky hodnotenia bezpečnosti ukázali zvýšenú incidenciu extrapyramidových príznakov hlásených u 16,8 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a 6,6 % v skupine s pridaným placebom, z ktorých väčšina pozostávala z tremoru hláseného u 15,6 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a u 4,9 % v skupine s pridaným placebom. Incidencia somnolencie bola vyššia v skupine kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním s pridaným lítiom (12,7 %) v porovnaní so skupinou kvetiapín s predĺženým uvoľňovaníms pridaným placebom (5,5 %). Navyše väčšie percento pacientov liečených v skupine s pridaným lítiom (8 %) zaznamenalo zvýšenie hmotnosti (≥7 %) na konci liečby v porovnaní s pacientmi v skupine s pridaným placebom (4,7 %).


Dlhodobejšie štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 4 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom, nasledované randomizovaním ukončeného obdobia, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,56 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,39 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok váhy 0,89 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe.


V klinických skúšaniach kontrolovaných placebom u starších ľudí so psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí na 100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov dostávajúcich placebo.


Vo všetkých krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu posunu počtu neutrofilov na < 1,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 %, v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo 1,3 %. Výskyt posunu na > 0,5 - < 1,0x109/l bol rovnaký (0,2 %) u pacientov liečených kvetiapínom ako aj u pacientov užívajúcich placebo.

Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných) u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l incidencia minimálne jedného prípadu posunu počtu neutrofilov na < 1,5x109/l bola 2,9 % a na < 0,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom bola 0,21 %.


Liečba kvetiapínom bola spojená so znížením hladín hormónov štítnej žľazy súvisiacich s dávkou. Incidencia posunu v TSH bola 3,2 % pre kvetiapín oproti 2,7 % pre placebo. Incidencia recipročných, potenciálne klinicky významných posunov oboch T3alebo T4a TSH v týchto štúdiách bola zriedkavá a pozorované zmeny hladín hormónov štítnej žľazy nesúviseli s klinickou symptomatickou hypotyreózou. Redukcia celkového a voľného T4bola najväčšia počas prvých šiestich týždňov liečby kvetiapínom, v priebehu dlhodobej liečby nedošlo k jeho ďalšej redukcii. V približne 2/3 všetkých prípadov ukončenie liečby kvetiapínom sa spájalo so zmenou účinkov na celkový a voľný T4, bez ohľadu na dobu trvania liečby.


Katarakta/zákal šošovky

V klinickom skúšaní hodnotiacom kataraktogénny potenciál kvetiapínu (200 – 800 mg/deň) voči risperidónu (2 – 8 mg/deň) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou bolo percento pacientov so zvýšeným stupňom zákalu šošovky vyššie pri kvetiapíne (4 %) v porovnaní s risperidónom (10 %), u pacientov s expozíciou minimálne 21 mesiacov.


Pediatrická populácia

Klinická účinnosť

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola sledovaná v 3-týždňovom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní týkajúcom sa liečby mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Približne 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Okrem toho sa vykonalo 6-týždňové, placebom kontrolované skúšanie u pacientov so schizofréniou (n = 222, vek 13 až 17 rokov). V obidvoch skúšaniach boli vyradení pacienti, ktorí neodpovedali na kvetiapín. Liečba kvetiapínom sa začala dávkou 50 mg/deň, 2. deň sa dávka zvýšila na 100 mg/deň a potom bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (mánia 400 – 600 mg/deň; schizofrénia 400 – 800 mg/deň) so zvyšovaním o 100 mg/deň a podávala sa denne v dvoch alebo troch rozdelených dávkach.


V skúšaní týkajúcom sa liečby mánie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) - 5,21 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ≥ 50 %) predstavoval 64 % pre kvetiapín 400 mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % pre skupinu s placebom.


V skúšaní týkajúcom sa schizofrénie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre PANSS (aktívna liečba mínus placebo) - 8,16 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/deň), ani režim s vysokou dávkou (800 mg/deň) kvetiapínu nebol lepší ako placebo vzhľadom na podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď definovanú ako pokles o ≥ 30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre PANNS. Vyššie dávky mali za následok nižší podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu v číselnom vyjadrení tak v prípade mánie, ako aj schizofrénie.


V tretej krátkodobej, placebom kontrolovanej monoterapeutickej štúdii s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním v pediatrickej populácii (10-17 rokov) s bipolárnou depresiou, účinnosť nebola preukázaná.


V tejto vekovej skupine nie sú k dispozícii údaje o účinku udržiavacej liečby alebo o prevencii recidívy.


Klinická bezpečnosť

V krátkodobých pediatrických skúšaniach s kvetiapínom opísaných vyššie bola frekvencia EPS v aktívnej skupine vs. placebo 12,9 % vs. 5,3 % v skúšaní so schizofréniou, 3,6 % vs. 1,1 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1,1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Frekvencia nárastu hmotnosti ≥ 7 % v porovnaní s východiskovou hodnotou bola v aktívnom ramene vs. placebo 17 % vs. 2,5 % v skúšaniach so schizofréniou a bipolárnou mániou a 12,5 % vs. 6 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Frekvencia príhod súvisiacich so samovraždou bola v aktívnej štúdii vs. placebo 1,4 % vs. 1,3 % v skúšaní so schizofréniou, 1,0 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1,1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Počas predĺženej poliečebnej sledovacej fázy štúdie s bipolárnou depresiou boli dve dodatočné udalosti u dvoch pacientov; jeden z týchto pacientov užíval kvetiapín v čase udalosti.


Dlhodobá bezpečnosť

26-týždňová otvorená rozšírená fáza akútnych skúšaní (n = 380 pacientov) s kvetiapínom dávkovaným flexibilne v rozmedzí 400 – 800 mg/deň poskytli ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti. Zvýšenie krvného tlaku sa hlásilo v pediatrickej populácii a zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové príznaky a zvýšenie sérových hladín prolaktínu sa hlásili častejšie u pediatrických pacientov ako u dospelých (pozri časti 4.4 a 4.8). Čo sa týka nárastu hmotnosti, po korekcii na normálny rast v priebehu dlhšieho času, bol vzostup najmenej 0,5 smerodajnej odchýlky od východiskovej hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom v čase najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva. Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním dosahujemaximálne plazmatické koncentrácie kvetiapínu a norkvetiapínu približne 6 hodín po podaní (Tmax). Maximálne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu v rovnovážnom stave predstavujú 35 % koncentrácie kvetiapínu.


Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je lineárna a dávkovo úmerná pre dávky do 800 mg podané raz denne. Plocha pod krivkou časovej závislosti plazmatickej koncentrácie (AUC) pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním podávaný raz denne je porovnateľná s údajmi pre rovnakú celkovú dennú dávku kvetiapín fumarátu s okamžitým uvoľňovaním, podávaného dvakrát denne. Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) je však o 13 % nižšia v rovnovážnom stave. AUC pre metabolit nor-kvetiapín je o 18 % nižšia pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní s kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním.


V štúdii, ktorá skúma vplyv potravy na biologickú dostupnosť kvetiapínu, bolo zistené pri vysokom obsahu tuku v potrave štatisticky významné zvýšenie Cmaxa AUC u kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním približne o 50 % a 20 % v tomto poradí. Nemožno vylúčiť, že účinok jedla s vysokým podielom tuku na zloženie môže byť väčší. Pre porovnanie, ľahké jedlo nemá významný vplyv na Cmaxalebo AUC kvetiapínu. Odporúča sa, aby sa kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním užíval raz denne bez jedla.


Distribúcia:

Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia:

Kvetiapín sa metabolizuje intenzívne v pečeni. Po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme.


In vitroskúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Nor-kvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.


Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane norkvetiapínu) sú slabými inhibítormi ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. In vitroCYP inhibícia bola pozorovaná iba v koncentráciách približne 5 až 50-krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe výsledkov týchto prác in vitroje nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv vedie ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Na základe skúšok na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať cytochróm P450. V špecifickej interakčnej štúdii so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia:

Polčasy vylučovania kvetiapínu a norkvetiapínu sú približne 7 a 12 hodín v tomto poradí. Asi 73 % radioaktívnym izotopom označeného lieku sa vylúčilo močom a 21 % stolicou, pričom menej ako 5 % celkovej rádioaktivity reprezentovalo nezmenenú látku. Priemer molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho humánneho plazmatického metabolitu norkvetiapínu je 5 % vylúčenej močom.


Osobitné skupiny pacientov:


Pohlavie:

Farmakokinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a žien.


Starší ľudia:

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je približne o 30 až 50 % nižšia ako u dospelých vo veku 18 až 65 rokov.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

U osôb s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) bol stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

U osôb s poruchou funkce pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poškodením pečene. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia:

Farmakokinetické údaje sa získali u 9 detí vo veku 10 -12 rokov a od 12 dospievajúcich, ktorí boli na udržiavacej liečbe 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo normalizované plazmatické koncentrácie materskej látky kvetiapínu u detí a dospievajúcich (vo veku 10 - 17 rokov) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, hoci Cmax bola u detí na hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmaxaktívneho metabolitu, norkvetiapínu, boli vyššie, približne o 62 % a 49 % u detí (vo veku 10 - 12 rokov) v tomto poradí a o 28 % a 14 % u dospievajúcich (vo veku 13 - 17 rokov) v porovnaní s dospelými.


Nie sú dostupné žiadne informácie o kvetiapíne s predĺženým uvoľňovaním týkajúce sa detí a dospievajúcich.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitroa in vivoskúškach sa nedokázala genotoxicita. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili.

U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu, zníženie počtu červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta (pre kataraktu/zákal šošovky pozri časť 5.1).


V štúdii embryofetálnej toxicity u králikov bola zvýšená fetálna incidencia karpálnej/tarzálnej flexúry. Tento efekt sa objavil v prítomnosti zjavných účinkov u matky, ako je zníženie prírastku telesnej hmotnosti. Tieto účinky boli viditeľné pri rovnakých alebo mierne vyšších maternálnych hladinách expozície, ako u človeka pri maximálnej terapeutickej dávke. Význam tohto zistenia pre človeka nie je známy.


V štúdii fertility u potkanov sa pozorovalo marginálne zníženie plodnosti samcov a pseudogravidita, zdĺhavé diestrálne obdobie, predĺžený prekoitálny interval a znížený počet gravidít. Tieto účinky sú spojené so zvýšenými hladinami prolaktínu a nie sú priamo relevantné pre človeka kvôli rozdielom v hormonálnej kontrole reprodukcie u jednotlivých druhov.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro:

monohydrát laktózy

hypromelóza

chlorid sodný

povidón K-30

mastenec

magnéziumstearát (E470b)


Filmový obal:

200 mg:

hypromelóza (E464)

oxid titaničitý (E171)

makrogol 6000

žltý oxid železitý E172


300 mg:

hypromelóza (E464)

oxid titaničitý (E171)

makrogol 6000

žltý oxid železitý E172


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


30 mesiacov


HDPE fľaška:

Po prvom otvorení fľašky: 6 mesiacov.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Quetiapin Sandoz 200 mg, 300 mgtablety s predĺženým uvoľňovaním sú balené v PVC/PVDC-ALU blistroch a v HDPE fľaškách.

Veľkosť balenia blistrov: 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet v balení.

Veľkosť balenia fľašiek: 120 tabliet (len na nemocničné použitie a dispenzáciu individuálnych dávok).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Quetiapin Sandoz 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 68/0539/12-S

Quetiapin Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 68/0540/12-S 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14.12.2012


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

23


Quetiapin Sandoz 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním