+ ipil.sk

Quetiapin Teva 200 mg filmom obalené tabletyPríbalový letákPríloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii, ev. č.: 2014/06932-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Quetiapin Teva 25 mg filmom obalené tablety

Quetiapin Teva 100 mg filmom obalené tablety

Quetiapin Teva 150 mg filmom obalené tablety

Quetiapin Teva 200 mg filmom obalené tablety

Quetiapin Teva 300 mg filmom obalené tablety

kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Quetiapin Teva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapin Teva

3. Ako užívať Quetiapin Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapin Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Quetiapin Teva a na čo sa používa


Quetiapin Teva obsahuje liečivo nazývané kvetiapín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.


Quetiapin Teva sa môže používať na liečbu niektorých ochorení, ako sú:

 • Bipolárna depresia: kedy sa môžete cítiť smutný. Môžete sa cítiť stiesnene, mať pocit viny, nedostatku energie, straty chuti do jedla alebo nemôžete spávať.

Mánia: kedy môžete pociťovať silné vzrušenie, povznesenie, rozrušenie, nadšenie, môžete byť prehnane aktívny , alebo môžete mať zhoršený úsudok, ktorý môže viesť k agresívnemu alebo výbušnému správaniu.

Schizofrénia: kedy môžete počuť alebo pociťovať veci, ktoré v skutočnosti neexistujú, môžete byť presvedčený o veciach, ktoré nie sú pravdivé, alebo môžete pociťovať nezvyčajnú podozrievavosť, úzkosť, zmätenosť, vinu, napätie alebo skľúčenosť.


Lekár vám môže naordinovať Quetiapin Teva, aj keď sa už budete cítiť lepšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapin Teva


Neužívajte Quetiapin Teva:

ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

niektoré lieky proti HIV,

azolové lieky (proti plesňovým infekciám),

erytromycín alebo klaritromycín (proti infekciám),

nefazodón (proti depresii).


Ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov, neužívajte Quetiapin Teva. Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Quetiapin Teva.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Quetiapin Teva, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

ak máte vy alebo niekto z vašej rodiny problémy so srdcom, napr. problémy so srdcovým rytmom,

oslabený srdcový sval alebo zápal srdca alebo ak užívate akýkoľvek liek, ktorý môže ovplyvňovať

srdcový rytmus.

 • ak máte nízky krvný tlak.

 • ak ste prekonali mozgovú mŕtvicu, najmä ak ste starší.

 • ak máte problémy s pečeňou.

ak ste niekedy v minulosti mali záchvaty svalových kŕčov.

 • ak máte cukrovku alebo zvýšené riziko, že sa u vás vyskytne. Lekár vám môže v tomto prípade počas liečby Quetiapinom Teva kontrolovať hladinu cukru v krvi.

ak viete o tom, že sa u vás v minulosti vyskytol znížený počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale tiež nemusel byť spôsobený inými liekmi).

 • ak ste staršia osoba s demenciou (strata funkcie mozgu), nesmiete užívať Quetiapin Teva, pretože skupina liekov, medzi ktoré Quetiapin Teva patrí, môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody alebo v niektorých prípadoch u starších osôb s demenciou riziko úmrtia.

 • ak sa u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine vyskytla tvorba krvných zrazenín, pretože

lieky ako tento sa spájajú s tvorbou krvných zrazenín (upchatie ciev, embólia).


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak pri užívaní Quetiapinu Teva zaznamenáte:

 • kombináciu horúčky, závažnej svalovej stuhnutosti, potenia alebo zníženej úrovne vedomia (porucha

nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“). Môže byť potrebná okamžitá lekárska pomoc.

 • nekontrolovateľné pohyby, hlavne v oblasti tváre alebo jazyka.

 • závraty alebo silný pocit ospalosti. Toto môže zvýšiť riziko zranenia (pádu) u starších pacientov.

 • záchvaty kŕčov.

 • dlhotrvajúcu a bolestivú erekciu (priapizmus).


Takéto stavy môžu byť zapríčinené týmto liekom.


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak máte:

 • horúčku, chrípke podobné príznaky, bolesť hrdla alebo akúkoľvek inú infekciu, pretože môžu byť

zapríčinené veľmi nízkym počtom bielych krviniek a môžu vyžadovať ukončenie liečby Quetiapinom Teva a/alebo majú byť liečené.

 • zápchu spoločne s pretrvávajúcimi bolesťami brucha alebo zápchu, ktorá nezareagovala na liečbu,

pretože to môže viesť k závažnejšej nepriechodnosti čreva.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu, môžete mať niekedy sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie od začiatku liečby dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie. Tieto myšlienky môžu byť častejšie, ak náhle prestanete užívať vaše lieky.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku.

Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov so psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, obráťte sa na svojho lekára alebo priamo nemocnicu.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľovo tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa.

Môžete ich požiadať, aby vám povedali, ak si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Nárast telesnej hmotnosti

U pacientov užívajúcich kvetiapín sa pozoroval nárast telesnej hmotnosti. Vaša telesná hmotnosť má byť vami a vašim lekárom pravidelne sledovaná.


Deti a dospievajúci

Quetiapin Teva nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Quetiapin Teva


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Quetiapin Teva, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

niektoré lieky na liečbu HIV.

azolové lieky (proti plesňovým infekciám).

erytromycín alebo klaritromycín (proti infekcii).

nefazodón (proti depresii).


Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:


lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín).

 • lieky na vysoký krvný tlak.

 • barbituráty (pri poruchách spánku).

 • tioridazín alebo lítium (iné antipsychotické lieky).

 • lieky, ktoré majú vplyv na činnosť vášho srdca, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť

nerovnováhu v elektrolytoch (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú diuretiká (odvodňovacie tablety) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu infekcií).

 • lieky, ktoré môžu spôsobiť zápchu.


Skôr ako prestanete užívať ktorýkoľvek z vašich liekov, poraďte sa so svojím lekárom.


Quetiapin Teva a jedlo, nápoje a alkohol


Quetiapin Teva sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


 • Dávajte si pozor na množstvo alkoholu, ktoré vypijete. Je to kvôli tomu, že kombinovaný účinok Quetiapinu Teva a alkoholu u vás môže vyvolať ospalosť.

 • Nepite grapefruitovú šťavu, pokiaľ čo užívate Quetiapin Teva. Môže ovplyvňovať jeho účinok.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým, ako začnete užívať tento liek.


Neužívajte Quetiapin Teva počas tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom.

Quetiapin Teva sa nemá užívať počas dojčenia.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné

tri mesiace tehotenstva) užívali kvetiapín: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť,

nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie ktorýkoľvek z týchto

príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže spôsobovať ospalosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, kým nezistíte, aký má liek na vás

účinok.


Quetiapin Teva obsahuje laktózu

Quetiapin Teva obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


Quetiapin Teva obsahuje E110 (hlinitý lak oranžovej žlti)

Quetiapin Teva 25 mg, Quetiapin Teva 100 mg: Tento liek obsahuje hlinitý lak oranžovej žlti (E110) a môže vyvolať alergické reakcie.


Vplyv na vyšetrenie moču

Ak idete navyšetrenie moču, pri ktorom sa používajú niektoré testovacie metódy, užívanie Quetiapinu Teva môže vyvolať pozitívne výsledky na metadón alebo niektoré lieky proti depresii, tzv. tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď neužívate metadón alebo TCA. Ak k tomu dôjde, odporúča sa potvrdiť výsledky špecifickejšími testami.


3. Ako užívaťQuetiapin Teva


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.Váš lekár vám stanoví úvodnú dávku lieku. Udržiavacia dávka (denná dávka) závisí od vášho ochorenia a vašich potrieb, zvyčajná denná dávka je však medzi 150 mg až 800 mg.


Tablety užívajte jedenkrát denne pred spaním alebo dvakrát denne podľa ochorenia.

 • Tablety prehltnite celé a zapite ich vodou.

 • Tablety užívajte s jedlom alebo bez jedla.

Počas liečby kvetiapínom nepite grapefruitovú šťavu. Môže ovplyvniť spôsob účinku lieku.

Tablety neprestaňte užívať ani vtedy, keď sa cítite lepšie, jedine ak vám to odporučí váš lekár.


Problémy s pečeňou

Ak máte problémy s pečeňou, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Starší ľudia

Ak ste starší, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Použitie u detí a dospievajúcich

Quetiapin Teva sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Quetiapinu Teva, ako máte

Ak užijete viac Quetiapinu Teva, ako vám predpísal váš lekár, môžete cítiť ospalosť, závraty a nezvyčajný tlkot srdca. Bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie. Tablety Quetiapinu Teva si vezmite so sebou.


Ak zabudnete užiť Quetiapin Teva

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si spomeniete. Ak sa už blíži čas na ďalšiu dávku, počkajte s ňou dovtedy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Quetiapin Teva

Ak náhle prerušíte liečbu Quetiapinom Teva, môže sa u vás objaviť nespavosť (insomnia), nevoľnosť (nauzea) alebo sa môže vyskytnúť bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat alebo podráždenosť. Pred ukončením liečby vám lekár môže určiť postupné znižovanie dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • závrat (može spôsobiť pád), bolesť hlavy, sucho v ústach.

 • ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe Quetiapinom Teva) (môže spôsobiť pád).

 • príznaky z vysadenia lieku (t.j. príznaky ktoré sa vyskytnú, ak prestanete užívať Quetiapin Teva), zahŕňajúce nespavosť, nevoľnosť, bolesť hlavy, hnačku, vracanie, závraty a podráždenosť. Odporúča sa postupné vysadenie lieku počas obdobia aspoň 1 až 2 týždňov.

 • zvyšovanie telesnej hmotnosti.

 • neobvyklé pohyby svalov, vrátane ťažkosti so začatím svalových pohybov, tras, nepokoj alebo nebolestivá svalová stuhnutosť.

 • zmeny hladín niektorých tukov (triglyceridov a celkového cholesterolu).


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • zrýchlený tep.

 • pocit, že vaše srdce búši, bije zrýchlene alebo prerušovane.

 • zápcha, žalúdočná nevoľnosť (porucha trávenia).

 • pocit slabosti.

 • opuchy rúk alebo nôh.

 • nízky krvný tlak pri vstávaní, čo môže viesť k pocitu závratu či mdloby (môže spôsobiť pád).

 • zvýšenie hladiny cukru v krvi.

 • rozmazané videnie.

 • živé sny a nočné mory.

 • pocit väčšieho hladu, zvýšená chuť do jedla.

 • pocit podráždenosti.

 • poruchy reči a vyjadrovania.

 • samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie.

 • dýchavičnosť.

 • vracanie (hlavne u starších pacientov).

 • horúčka.

 • zmeny hladín hormónov štítnej žľazy v krvi.

 • zníženie počtu niektorých typov krviniek.

 • zvýšenie hladín pečeňových enzýmov stanovených v krvi.

 • zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k:

 • opuchu prsníkov u mužov i žien a k neočakávanej tvorbe materského mlieka.

 • vynechaniu menštruácie alebo k nepravidelnej menštruácii u žien.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • záchvaty kŕčov.

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať žihľavku, opuchy kože a opuchy okolo úst.

 • nepríjemné pocity v nohách (nazývané tiež ako „syndróm nepokojných nôh“).

 • sťažené prehĺtanie.

mimovoľné pohyby hlavne tváre a jazyka.

 • porucha sexuálnych funkcií.

 • cukrovka.

 • zmeny elektrickej aktivity srdca pozorované na EKG (predĺženie QT intervalu).

 • pomalšia srdcová frekvencia, ktorá sa môže objaviť na začiatku a môže byť spojená s nízkym tlakom

krvi a pocitom slabosti/mdlôb.

 • problémy pri močení.

 • mdloby (môžu spôsobiť pád).

 • upchatý nos.

 • zníženie počtu červených krviniek.

 • zníženie množstva sodíka v krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, stuhnutosti svalov, pocitu veľmi výraznej ospalosti alebo zníženej úrovne vedomia (ochorenie nazývané "neuroleptický malígny syndróm").

 • zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka).

 • zápalové ochorenie pečene (hepatitída).

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus).

 • opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea).

 • menštruačné poruchy.

 • krvné zrazeniny v žilách najma v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie nohy),

ktoré sa môžu premiestniť krvnými cievami do pľúc a zapríčiniť bolesť na hrudníku a ťažkosti

s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • chodenie, rozprávanie, jedenie alebo ďalšie aktivity počas spánku (námesačnosť).

 • znížená telesná teplota (hypotermia).

 • zápal podžalúdkovej žľazy.

 • stav (nazývaný metabolický syndróm), pri ktorom môžete mať kombináciu 3 alebo viacerých

nasledujúcich príznakov: zvýšenie množstva tuku v oblasti brucha, zníženie hladiny „dobrého

cholesterolu“ (HDL-C), zvýšenie hladiny tukov nazývaných triglyceridy v krvi, vysoký krvný tlak

a zvýšenie hladiny cukru v krvi.

 • kombinácia horúčky, chrípke podobných príznakov, bolesti hrdla alebo akejkoľvek inej infekcie s veľmi nízkym počtom bielych krviniek, stav nazývaný agranulocytóza.

 • nepriechodnosť čreva.

 • zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy (látka zo svalov) v krvi.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • vyrážka závažného charakteru, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži.

 • prudká alergická reakcia (anafylaktická reakcia), ktorá môže spôsobiť sťažené dýchanie alebo šok.

 • náhle vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery a hrdlo (angioedém).

 • závažné pľuzgierovité ochorenie kože, úst, očí a genitálií (Stevensov-Johnsonov syndróm).

 • neprimeráná sekrécia hormónu, ktorý kontroluje objem moču).

 • porušenie štruktúry svalových vlákien alebo bolesť v svaloch (rabdomyolýza).

 • zhoršenie existujúcej cukrovky.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • kožná vyrážka s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém).

 • závažná, náhla alergická reakcia s príznakmi ako je horúčka, pľuzgiere na koži a olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza).

 • u novorodencov, ktorých matky počas tehotenstva užívali Quetiapin Teva, sa môže vyskytnúť „syndróm z vysadenia lieku“.


Skupina liekov, do ktorej patrí Quetiapin Teva, môže spôsobovať poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu

byť závažné a v ťažkých prípadoch až smrteľné.


Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba vyšetrením krvi. Zahŕňajú zmeny v hladinách niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) alebo hladiny cukru v krvi (glukózy), zmeny v hladine hormónov štítnej žľazy v krvi, zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, zníženie počtu určitých typov krvných buniek, zníženie počtu červených krviniek, zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy (látka vo svaloch), zníženie množstva sodíka v krvi a zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi.


Zvýšenie hormónu prolaktínu v krvi môže zriedkavo sposobiť nasledujúce stavy:

 • u mužov a žien sa môže vyskytnúť opuch prsnej žľazy a neočakávaná tvorba mlieka.

 • ženy môžu mať nepravidelnú menštruáciu alebo menštruácia môže vynechať.


Váš lekár vám preto bude robiť občas krvné testy.


Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí a dospievajúcich sa vyskytli v klinických skúškach tie isté vedľajšie účinky ako u dospelých. Nasledovné vedľajšie účinky sa zaznamenali iba u detí a dospievajúcich a nepozorovali sa u dospelých:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi, čo môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledovným stavom:

 • u chlapcov a dievčat dôjde k zväčšeniu prsníkov a k nečakanej tvorbe mlieka.

 • dievčatá nemajú menštruáciu alebo je menštruácia nepravidelná.

 • zvýšená chuť do jedla.

 • vracanie.

 • nezvyčajné pohyby svalov. Medzi ne môžu patriť ťažkosti pri rozhýbaní svalov, trasenie, pocit nepokoja alebo stuhnutosť svalov bez bolesti.

 • zvýšenie krvného tlaku.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • pocit slabosti, mdloba (môže spôsobiť pád).

 • upchatý nos.

 • pocit podráždenosti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Quetiapin Teva


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Quetiapin Teva obsahuje


Liečivo je kvetiapín.

Quetiapin Teva 25 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).

Quetiapin Teva 100 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

Quetiapin Teva 150 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

Quetiapin Teva 200 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

Quetiapin Teva 300 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).


Ďalšie zložky sú:

dihydrát fosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy, povidón K‑25, mikrokryštalická celulóza,

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.

Obal tablety obsahuje: hydroxypropylmetylcelulózu, oxid titaničitý (E171), triacetín.

Quetiapin Teva 25 mg, Quetiapin Teva 100 mg, Quetiapin Teva 150 mg, Quetiapin Teva 300 mg: monohydrát laktózy, žltý oxid železitý (E172).

Quetiapin Teva 25 mg,Quetiapin Teva 100 mg: hlinitý lak oranžovej žlti (E110).

Quetiapin Teva 200 mg: polydextrózu, makrogol 8000.


Ako vyzerá Quetiapin Teva a obsah balenia


Quetiapin Teva 25 mg: svetlooranžové, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s označením „25“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Quetiapin Teva 100 mg: svetlooranžové, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s označením „100“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Quetiapin Teva 150 mg: svetložlté, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s označením „150“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Quetiapin Teva 200 mg: biele až šedobiele, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s označením „200“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Quetiapin Teva 300 mg: svetložlté, podlhovasté, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s označením „300“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Quetiapin Teva sa dodáva v nasledujúcich baleniach


Biely, nepriehľadný blister zložený z PVC/PE/Aclar/hliníka alebo biely, nepriehľadný blister zložený z PVC/PVdC/hliníka .

Quetiapin Teva 25 mg: veľkosti balenia obsahujúce 1, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10 x 10) filmom obalených tabliet, nemocničné balenie obsahujúce 50 filmom obalených tabliet.

Quetiapin Teva 100 mg: veľkosti balenia obsahujúce 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10 x 10)filmom obalených tabliet, nemocničné balenie obsahujúce 50 filmom obalených tabliet.

Quetiapin Teva 150 mg: veľkosti balenia obsahujúce 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10 x 10)filmom obalených tabliet, nemoc ničné balenie obsahujúce 50, 120, 180 a 240 filmom obalených tabliet.

Quetiapin Teva 200 mg: veľkosti balenia obsahujúce 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10 x 10)filmom obalených tabliet, nemocničné balenie obsahujúce 50 filmom obalených tabliet.

Quetiapin Teva 300 mg : veľkosti balenia obsahujúce 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10 x 10)filmom obalených tabliet, nemocničné balenie obsahujúce 50, 120, 180 a 240 filmom obalených tabliet.


Fľaša z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) s bielym polypropylénovým bezpečnostným viečkom na ochranu pred deťmi a s vysušovadlom.


Pre všetky sily: veľkosti balenia obsahujúce 100 a 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, Bratislava

Slovenská republika


Výrobcovia:

TEVA UK Ltd

Eastbourne, Veľká Británia


Pharmachemie B.V.

Haarlem, Holandsko


TEVA Santé SA

Sens, Francúzsko


TEVA Pharmaceuticals Works Private Limited Company

Debrecen, Maďarsko


Teva Czech Industries s.r.o.

Opava-Komárov, Česká republika


Teva Operations Poland Sp. z o.o.,

Krakow, Poľsko


Merckle GmbH,

Blaubeuren, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko (BG) TEVAQUEL 25, 100, 200 & 300 mg Филмирани таблетки

Belgicko (BE) Quetiapine Teva 25,100, 200, 300 mg filmomhulde tabletten

Česká republika (CZ) Quetiapine Teva 25, 100, 200 & 300 mg potahované tablety

Nemecko (DE) Quetiapin-ratiopharm 25 ,100, 150, 200 & 300 mg Filmtabletten

Dánsko (DK) Quetiapine Teva filmovertrukne tabletter

Estónsko (EE) Quetiapine Teva

Grécko (EL) Quetiapine Teva 25, 100, 150, 200 & 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Španielsko (ES) Quetiapina Teva 25, 100, 200 & 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Fínsko (FI) Quetiapine Teva 25, 100,150, 200 & 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Maďarsko (HU) Quetiapine-Teva 25, 100,150, 200 & 300 mg filmtabletta

Írsko (IE) Tevaquel 25, 100, 150, 200 & 300 mg Film-coated Tablets

Island (IS) Quetiapine Teva 25, 100, 150, 200 & 300 mg filmuhúðuð tafla

Taliansko (IT) Quetiapina Teva 25, 100, 150, 200 & 300 mg compresse rivestite con film

Litva (LT) Quetiapine Teva 25, 100, 200 & 300 mg plėvele dengtos tabletės

Luxemburg (LU) Quetiapin-ratiopharm 25, 100, 200 & 300 mg Filmtabletten

Lotyšsko (LV) Quetiapine Teva 25, 100 & 200 mg apvalkotas tabletes

Malta (MT) Quetiapine Teva Film-coated Tablets 25, 100, 150, 200 & 300 mg

Holandsko (NL) Quetiapine 25, 100, 150, 200 & 300 mg Teva, filmomhulde tabletten

Nórsko (NO) Quetiapine Teva 25, 100, 200 & 300 mg filmdrasjerte tabletter

Poľsko (PL) Kwetax

Portugalsko (PT) Quetiapina 25, 100, 150, 200 & 300 mg comprimidos revestido por pelicula

Rumunsko (RO) Quetiapine Teva 25, 100, 150, 200 & 300 mg comprimate filmate

Švédsko (SE) Quetiapine Teva 25,100, 200 & 300 mg filmdragerad tablett

Slovinsko (SI) Loquen 25, 100, 200 & 300 mg filmsko obložene tablete

Slovensko (SK) Quetiapin Teva 25, 100, 150, 200 & 300 mg filmom obalené tablety

Spojené kráľovstvo (UK) Quetiapine 25, 100, 150, 200, 300 mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.

9


Quetiapin Teva 200 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06932-ZIBSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Quetiapin Teva 25 mg filmom obalené tablety

Quetiapin Teva 100 mg filmom obalené tablety

Quetiapin Teva 150 mg filmom obalené tablety

Quetiapin Teva 200 mg filmom obalené tablety

Quetiapin Teva 300 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Quetiapin Teva 25 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).


Quetiapin Teva 100 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

Quetiapin Teva 150 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

Quetiapin Teva 200 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

Quetiapin Teva 300 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).


Pomocné látky so známym účinkom:

Quetiapin Teva 25 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 14 mg laktózy a 0,031 mg hlinitého laku oranžovej žlti (E110).


Quetiapin Teva 100 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 57 mg laktózy a 0,124 mg hlinitého laku oranžovej žlti (E110).


Quetiapin Teva 150 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 85 mg laktózy.

Quetiapin Teva 200 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 113 mg laktózy.

Quetiapin Teva 300 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 170 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Quetiapin Teva 25 mg: svetlooranžová, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s označením „25“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Quetiapin Teva 100 mg: svetlooranžová, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s označením „100“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Quetiapin Teva 150 mg: svetložltá, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s označením „150“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Quetiapin Teva 200 mg: biela až šedobiela, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s označením „200“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Quetiapin Teva 300 mg: svetložltá, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta s označením „300“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Kvetiapín je indikovaný:

 • na liečbu schizofrénie

 • na liečbu bipolárnej poruchy:

  • na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy.

  • na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy.

  • na prevenciu recidívy manických alebo depresívnych epizód u pacientov s bipolárnou poruchou, ktorí už predtým reagovali na liečbu kvetiapínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na každú indikáciu sú k dispozícii odlišné dávkovacie schémy. Preto je potrebné zabezpečiť, aby pacienti dostali jasné informácie o vhodnom dávkovaní v súvislosti s ich diagnózou.


Kvetiapín sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí


Liečba schizofrénie

Na liečbu schizofrénie sa má Quetiapin Teva podávať dvakrát denne. Celková denná dávka počas prvých 4 dní liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň).


Od 4. dňa sa musí dávka vytitrovať na zvyčajnú účinnú dávku 300 až 450 mg/deň. Dávku je možné v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta upraviť v rozmedzí od 150 do 750 mg/deň.


Liečba stredne ťažkých až tažkých manických epizód bipolárnej poruchy


Na liečbu manických epizód bipolárnej poruchy sa Quetiapin Teva podáva dvakrát denne. Celková denná dávka pre prvé štyri dni liečby je 100 mg (1. deň), 200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg (4. deň). Dávku je možné ďalej zvýšiť až na 800 mg/deň (6. deň), ale denné zvýšenie nesmie byť väčšie než 200 mg.


Dávku je možné u jednotlivých pacientov upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v rozmedzí 200-800 mg/deň. Zvyčajná účinná dávka sa pohybuje v rozmedzí 400-800 mg/deň.


Liečba veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy

Kvetiapín sa má podávať raz denne večer pred spaním. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je: 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických skúšaniach sa nepozoroval ďalší prínos liečby v skupine užívajúcej 600 mg v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1). Jednotliví pacienti môžu mať úžitok z dávky 600 mg. Liečbu dávkami vyššími ako 300 mg majú začať lekári so skúsenosťou liečby bipolárnej poruchy. U jednotlivých pacientov, vzhľadom na toleranciu liečby, klinické skúšania potvrdili, že je možné zvážiť redukciu dávky na 200 mg.Prevencia rekurencie v rámci bipolárnej poruchy

Na prevenciu rekurencie manických, zmiešaných alebo depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy pacienti, ktorí reagovali na akútnu liečbu bipolárnej poruchy kvetiapínom majú pokračovať v liečbe rovnakými dávkami lieku. Dávka sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v rozmedzí 300 – 800 mg denne. Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu použila najnižšia účinná dávka.


Starší pacienti

Tak ako iné antipsychotiká, aj kvetiapín sa má u starších pacientov používať obozretne, najmä v období úvodného titrovania dávky. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta môže byť potrebné dlhšie obdobie titrovania dávky a nižšia denná terapeutická dávka ako pri liečbe mladších pacientov. Priemerná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu bola u starších pacientov v porovnaní s mladšími pacientmi o 30 ‑ 50 % nižšia.


Účinnosť a bezpečnosť nebola hodnotená u pacientov starších ako 65 rokov, ktorí boli v depresívnej fáze v rámci bipolárnej poruchy.Pediatrická populácia

Kvetiapín sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, vzhľadom na nedostatok údajov, ktoré by podporili užívanie lieku v tejto vekovej skupine. Dostupné informácie z klinických, placebom kontrolovaných skúšaní sú uvádzané v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Porucha funkcie obličiek

Dávku nie je potrebné upravovať u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Porucha funkcie pečene

Kvetiapín je v značnom rozsahu metabolizovaný v pečeni. Preto sa má kvetiapín podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom so známou poruchou funkcie pečene, predovšetkým pri úvodnom stanovovaní dávky.


Pacienti so známou poruchou funkcie pečene musia začať liečbu dávkou 25 mg/deň. Dávka sa musí zvyšovať o 25 až 50 mg/deň v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta, kým sa nedosiahne účinná dávka.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Kontraindikované je súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón. (Pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže kvetiapín má niekoľko indikácii, jeho bezpečnostný profil sa musí posudzovať individuálne s ohľadom na diagnózujednotlivého pacienta a na dávku, ktorá sa mu podáva.


Pediatrická populácia


Kvetiapín sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, vzhľadom na nedostatok údajov, ktoré by podporili použitie lieku v tejto vekovej skupine.

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa zistilo, že okrem známeho bezpečnostného profilu stanoveného u dospelých (pozri časť 4.8) sa niektoré nežiaduce účinky vyskytovali častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hladín prolaktínu v sére, vracanie, rinitída a synkopa) alebo môžu mať rozdielne dôsledky na deti a dospievajúcich (extrapyramídové symptómy a podráždenosť) a tiež sa identifikoval jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým nezaznamenal v klinických štúdiách u dospelých (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich sa zaznamenali aj zmeny vo výsledkoch testov funkcie štítnej žľazy.


Okrem toho, dlhodobý dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby kvetiapínom na rast a dospievanie neboli sledované dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé dôsledky na kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich so schizofréniou, bipolárnou mániou a bipolárnou depresiou, sa v súvislosti s kvetiapínom zistil zvýšený výskyt extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo (pozri časť 4.8).

Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia pri bipolárnej poruche sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do dosiahnutia významnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nemusí dôjsť v prvých týždňoch liečby alebo v ďalších týždňoch, pacientov je potrebné starostlivo sledovať, až kým nedôjde k významnému zlepšeniu stavu. Klinická prax všeobecne poukazuje na to, že riziko samovraždy sa môže zvyšovať v skorých štádiách zotavovania.


Okrem toho, lekár musí zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom, vzhľadom na rizikové faktory liečeného ochorenia.

Iné psychiatrické poruchy, na ktoré sa predpisuje kvetiapín, môžu súvisieť so zvýšeným rizikom samovraždedného správania. Okrem toho, takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Pacienti s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacienti, u ktorých sa pred začatímliečby vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky, sú vystavení väčšiemu riziku samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu, a preto sa musia počas liečby starostlivo sledovať. Meta‑analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní u dospelých pacientov s psychickými poruchami poukázala na vyššie riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a opatrovatelia pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok na samovraždu alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.

V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy, sa pozorovalo u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení kvetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovraždu v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo (3,0 % vs 0 %, v uvedenom poradí).


Metabolické riziko

Vzhľadom na riziko zhoršenia metabolického profilu, vrátane zmeny telesnej hmotnosti, koncentrácie glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach, sa majú u pacienta na začiatku liečby vyšetriť metabolické parametre a akékoľvek zmeny týchto parametrov sa majú počas liečby pravidelne kontrolovať. Zhoršenie týchto parametrov sa má primerane liečiť (pozri tiež časť 4.8).

Extrapyramídové symptómy


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u dospelých pacientov sa kvetiapín spájal so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s placebom u pacientov liečených na veľké depresívne epizódy v rámci bipolárnej poruchy (pozri časti 4.8 a 5.1).


Použitie kvetiapínu súviselo s rozvojom akatízie, ktorá je charakterizovaná subjektívne nepríjemným alebo tiesnivým pocitom nepokoja a potrebou pohybu, často sprevádzanou s neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Akatízia sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytne počas niekoľkých prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa tieto príznaky objavia, môže byť zvyšovanie dávky škodlivé.


Tardívna dyskinéza

Ak sa vyskytnú prejavy a príznaky tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo ukončenie liečby kvetiapínom. Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť po ukončení liečby (pozri časť 4.8).


Somnolencia a závraty

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými symptómami ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresiou začiatok účinku zvyčajne prejavil počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity môžu častejšie vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a pokiaľ je potrebné zvážiť ukončenie liečby.


Ortostatická hypotenzia

Liečba kvetiapínom súvisí s ortostatickou hypotenziou a s ňou spojeným závratom (pozri časť 4.8), čo sa rovnako ako somnolencia prejavuje v začiatočnom štádiu liečby s titráciou dávky. Týmto sa môže zvyšovať výskyt náhodných zranení (pádov), najmä u starších pacientov. Z tohto dôvodu sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri podávaní kvetiapínu pacientom so známymi kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi ochoreniami alebo s inými ochoreniami, ktoré predisponujú ku vzniku hypotenzie. Ak sa vyskytne ortostatická hypotenzia, predovšetkým u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, je potrebné zvážiť redukciu dávok alebo pomalšiu titráciu dávok.


Záchvaty svalových kŕčov:

V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol zistený rozdiel vo výskyte záchvatov svalových kŕčov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a tými, ktorým sa podávalo placebo. O výskyte záchvatov u pacientov so záchvatovou poruchou v anamnéze nie sú k dispozícii žiadne údaje. Rovnako ako pri iných antipsychotikách sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť liečbe u tých pacientov, ktorí udávajú výskyt záchvatov svalových kŕčov v anamnéze (pozri časť 4.8).


Malígny neuroleptický syndróm:

Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou vrátane kvetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenu psychického stavu, svalovú rigiditu, vegetatívnu instabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch je potrebné terapiu kvetiapínom prerušiť a začať vhodnú liečbu.


Ťažká neutropénia a agranulocytóza

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol hlásený výskyt ťažkej neutropénie (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Po uvedení lieku na trh boli niektoré prípady fatálne. Možnými rizikovými faktormi pre vznik neutropénie sú: preexistujúci nízky počet bielych krviniek (WBC) a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze. Niektoré prípady sa však vyskytli u pacientov bez preexistujúcich rizikových faktorov. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov < 1,0 x 109/l. U týchto pacientov je potrebné sledovať príznaky infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).


Na neutropéniu treba myslieť u pacientov s prebiehajúcou infekciou alebo horúčkou, najmä u tých, u ktorých chýbajú zjavné predisponujúce faktory. Títo pacienti majú byť vhodne klinicky liečení.


Pacientov je potrebné poučiť, aby ihneď hlásili výskyt prejavov/symptómov, ktoré sa zhodujú s agranulocytózou alebo infekciou (napr. horúčka, slabosť, letargia alebo bolesť v hrdle) kedykoľvek počas liečby kvetiapínom. U týchto pacientov je potrebné rýchlo vyšetriť počet WBC a absolútny počet neutrofilov (ANC), a to najmä v prípade chýbajúcich predisponujúcich faktorov.


Interakcie

Pozri tiež časť 4.5.


Pri súbežnom užívaní kvetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, akými sú karbamazepín alebo fenytoín, sa značne znižuje plazmatická koncentrácia kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť terapie kvetiapínom. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, je možné nasadiť liečbu kvetiapínom iba v tom prípade, ak prínos liečby prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, niekedy je potrebné zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).


Telesná hmotnosť

U pacientov, ktorí sa liečili kvetiapínom, sa hlásil nárast telesnej hmotnosti, preto sa majú sledovať a klinicky vhodne zvládať v súlade s používanými odporúčaniami týkajúcimi sa antipsychotík (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia

Zriedkavo sa zaznamenalo, že počas liečby kvetiapínom sa príležitostne vyskytla hyperglykémia a/alebo rozvoj alebo exacerbácia diabetu ojedinele s ketoacidózou alebo kómou, vrátane prípadov končiacich fatálne (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch sa zaznamenal predchádzajúci nárast telesnej hmotnosti, ktorý môže byť predisponujúcim faktorom. Vhodné klinické sledovanie sa odporúča v súlade s využitím odporúčaní týkajúcich sa antipsychotík. Je potrebné, aby u pacientov užívajúcich antipsychotiká, vrátane kvetiapínu, boli sledované prejavy a príznaky hyperglykémie (akými sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetom mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus majú byť pravidelne sledovaní z hľadiska zhoršenia kontroly glukózy. Telesná hmotnosť sa má pravidelne sledovať.


Lipidy

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie koncentrácie triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženie koncentrácie HDL cholesterolu (pozri časť 4.8). Zmena koncentrácie lipidov sa má liečiť na základe klinického stavu pacienta a zváženia lekára.


Predĺženie QT intervalu

V klinických skúšaniach a použitím v súlade s SPC nebolo užívanie kvetiapínu spojené s trvalým predĺžením absolútneho QT intervalu. Počas sledovania kvetiapínu po uvedení na trh sa však predĺženie QT intervalu pozorovalo v terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu je potrebná zvýšená opatrnosť pri jeho podávaní pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Zvýšená opatrnosť je tiež potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval alebo pri súbežnom podávaní s neuroleptikami, predovšetkým u starších pacientov, pacientov s vrodeným predĺžením QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Kardiomyopatia a myokarditída

V klinických skúšaniach a v priebehu postmarketingovej praxe bola hlásená kardiomyopatia a myokarditída, kauzálna súvislosť s kvetiapínom však nebola preukázaná. Liečba kvetiapínom sa má prehodnotiť u pacientov s podozrením na kardiomyopatiu alebo myokarditídu.


Ukončenie liečby


Akútne symptómy z náhleho vysadenia lieku, akými sú insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat a podráždenosť boli zaznamenané po náhlom vysadení kvetiapínu. Odporúča sa liečbu ukončovať postupne počas minimálne jedného až dvoch týždňov (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou spojenou s demenciou:


Kvetiapín nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou.

Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach populácie s demenciou sa vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus vzniku tohto zvýšenia rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pre iné antipsychotiká alebo iné populácie pacientov. Pri podávaní kvetiapínu pacientom s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody je potrebná zvýšená opatrnosť.

V metaanalýze atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou majú zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom. V dvoch 10-týždňových, placebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom u rovnakej populácie pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) bola mortalita u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % v porovnaní s 3,2% v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v tomto skúšaní zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Dysfágia

Dysfágia (pozri časť 4.8) sa hlásila v súvislosti s kvetiapínom. Kvetiapín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie.


Zápcha a intestinálna obštrukcia

Zápcha predstavuje rizikový faktor pre intestinálnu obštrukciu. Zápcha a intestinálna obštrukcia sa hlásili v súvislosti s kvetiapínom (pozri časť 4.8). Tieto zahŕňali aj hlásenia fatálnych následkov u pacientov s vyšším rizikom intestinálnej obštrukcie, vrátane tých, ktorí užívali súčasne viac liekov znižujúcich intestinálnu motilitu a/alebo nemuseli hlásiť príznaky zápchy. Pacienti s intestinálnou obštrukciou/ileom sa majú liečiť so starostlivým sledovaním na jednotke intenzívnej starostlivosti.


Venózna tromboembólia (VTE)

Prípady venóznej tromboembólie (VTE) sa vyskytli po podaní antipsychotických liekov. Nakoľko pacienti liečení antipsychotikami majú často prítomné získané rizikové faktory VTE, majú byť všetky možné rizikové faktory VTE identifikované pred a počas liečby kvetiapínom a majú sa prijať preventívne opatrenia.


Pankreatitída

V klinických skúšaniach a v priebehu postmarketingovej praxe bola hlásená pankreatitída. V rámci postmarketingových hlásení malo veľa pacientov faktory, o ktorých je známe, že sú spojené s pankreatitídou, ako je zvýšenie triglyceridov (pozri časť 4.4), žlčové kamene a konzumácia alkoholu.


Dodatočná informácia

Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na liečbu akútnych stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; kombinovaná liečba však bola dobre tolerovaná (pozri časti 4.8 a 5.1). Údaje poukazujú na aditívny účinok v treťom týždni.


Laktóza

Tablety Quetiapinu Teva obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Quetiapin Teva 25 mg, Quetiapin Teva 100 mg:Tento liek obsahuje oranžovú žlť (E110) a môže vyvolať alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní kvetiapínu v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi alebo s alkoholom.

Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa po súbežnom podaní ketokonazolu, CYP3A4 inhibítora, a kvetiapínu (v dávke 25 mg) zistilo 5-8-násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Preto je súbežné podávanie kvetiapínu a inhibítorov CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča konzumovať grapefruitovú šťavu počas liečby kvetiapínom.


V klinických skúškach zameraných na sledovanie farmakokinetiky, v ktorých sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín výrazne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižuje systémovú expozíciu kvetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13 % hodnôt zistených u pacientov, ktorým sa podával kvetiapín samotný; u niektorých pacientov sa pozorovalo ešte väčšie zníženie. V dôsledku tejto interakcie sa môžu vyskytnúť nižšie plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom.


Súbežné užívanie kvetiapínu s fenytoínom (induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo enormné zvýšenie klírensu kvetiapínu, približne o 450 %. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, sa má podávať kvetiapín iba v tom prípade, ak prínos liečby prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, niekedy je potrebné zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní antidepresív - imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP3A4 a CYP2D6).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní s antipsychotikami - risperidónom alebo haloperidolom. Súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobuje zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu nie je ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu.


Farmakokinetika lítia nie je ovplyvnená súbežným podávaním kvetiapínu.


V šesťtýždňovej randomizovanej štúdii s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom XR oproti placebu súbežne podávaným s kvetiapínom XR u dospelých pacientov s akútnou mániou sa pozorovala vyššia incidencia extrapyramídových príhod (zvlášť tremor), somnolencie a zvyšovania hmotnosti v skupine s pridaným lítiom v porovnaní so skupinou s pridaným placebom (pozri časť 5.1).


Pri súbežnom podávaní valproátu sodného a kvetiapínu farmakokinetika oboch látok nebola klinicky významne ovplyvnená. Retrospektívna štúdia u pediatrických pacientov, ktorí užívali valproát, kvetiapín alebo oboje, ukázala vyššiu incidenciu leukopénie a neutropénie v skupine s kombinovanou liečbou oproti skupine s monoterapiou.


Interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém neboli vykonané.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu vyvolať elektrolytovú nerovnováhu alebo predĺžiť QT interval.


U pacientov, ktorí užívali kvetiapín, sa vyskytli hlásenia o výsledkoch falošnej pozitivity v enzýmových imunologických testoch pre metadón a tricyklické antidepresíva. Odporúča sa otázne výsledky imunologického skríningu potvrdiť vhodnou chromatografickou technikou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Prvý trimester

Priemerné množstvo publikovaných údajov od gravidných žien vystavených účinku lieku (t.j. v rozmedzí 300 -1 000 výsledkov gravidity), vrátane jednotlivých hlásení a niektorých observačných štúdií, nenaznačuje zvýšené riziko malformácií v dôsledku liečby. Avšak, na základe všetkých dostupných údajov, nie je možné vyvodiť definitívny záver. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Preto sa má kvetiapín používať počas gravidity len v prípade, že prínosy liečby prevážia potenciálne riziká.


Tretí trimester

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane kvetiapínu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramídových príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia


Na základe veľmi obmedzených údajov z publikovaných hlásení o vylučovaní kvetiapínu do ľudského materského mlieka sa zdá, že sa kvetiapín pri podávaní v terapeutických dávkach nevylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na nedostatok spoľahlivých údajov sa má o ukončení dojčenia či ukončení liečby kvetiapínom rozhodnúť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.


Fertilita


Účinky kvetiapínu na fertilitu u ľudí sa nehodnotili. Účinky spojené so zvýšenou hladinou prolaktínu sa pozorovali u potkanov, hoci nie sú priamo relevantné pre človeka (pozri časť 5.3 Predklinické údaje).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na to, že kvetiapín pôsobí na centrálny nervový systém, môže ovplyvňovať činnosti vyžadujúce bdelosť. Preto sa neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým nie je známa reakcia pacienta na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek (Adverse Drug Reactions ‑ ADRs) pri terapii kvetiapínom (≥ 10 %) sú ospalosť, závrat, sucho v ústach, bolesť hlavy, symptómy súvisiace s vysadením lieku, zvýšenie hladín sérových triglyceridov, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu), zníženie hladiny HDL cholesterolu, zvyšovanie hmotnosti, zníženie hemoglobínu a extrapyramídové príznaky.


Výskyt nežiaducich reakcií na liek spojených s užívaním kvetiapínu je uvedený v tabuľke (tabuľka 1) vo formáte odporúčanom „Council for International Organizations of Medical Sciences” (CIOMS III Working Group; 1995).


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie na liek spojené s liečbou kvetiapínom


Frekvencie nežiaducich účinkov sú zoradené do nasledujúcich kategórií: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (častosť sa nedá odhadnúťz dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté:

Časté:

pokles hemoglobínu22

leukopénia1, 28, zvýšenie eozinofílov27, znížený počet neutrofílov

Menej časté:

trombocytopénia, zníženie počtu trombocytov13, anémia

Zriedkavé:

Neznáme:

agranulocytóza26

neutropénia1

Poruchy imunitného systému

Menej časté:

precitlivenosť (vrátané alergických kožných reakcií)

Veľmi zriedkavé:

anafylaktická reakcia5

Poruchy endokrinného systému


Časté:


Menej časté:

Veľmi zriedkavé:

hyperprolaktinémia15, zníženie celkového T424, zníženie voľného T424, zníženie celkového T324, zvýšenie TSH24

zníženie voľného T324, hypotyreóza21

neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:Časté:


Menej časté:


Zriedkavé:

Veľmi zriedkavé:

zvýšenie hladiny sérových triglyceridov10 ,30, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu)11, 30, zníženie hladiny HDL cholesterolu17, 30, zvýšenie hmotnosti8, 30

zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hladiny cukru v krvi až do hyperglykemických hodnôt6, 30

hyponatrémia19, diabetes mellitus1,5

metabolický syndróm29

zhoršenie už existujúceho diabetu

Psychické poruchy


Časté:


Zriedkavé:

abnormálne sny a nočné mory, samovražedné myšlienky a samovražedné správanie20

somnambulizmus a ďalšie súvisiace reakcie ako rozprávanie počas spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkom

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

závraty4,16, somnolencia2,16, bolesť hlavy, extrapyramidálne symptómy1,21

Časté:

dyzartria

Menej časté:

epileptický záchvat1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza1,5, synkopa4,16

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:

Menej časté:

palpitácie23, tachykardia4

predĺženie QT intervalu1,12,18, bradykardia32

Poruchy oka


Časté:

rozmazané videnie

Poruchy ciev

Časté:

Zriedkavé:

ortostatická hypotenzia4,16

venózna tromboembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Menej časté:

dyspnoe23

rinitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Časté:

Menej časté:

Zriedkavé:

sucho v ústach

zápcha, dyspepsia, vracanie25

dysfágia7

pankreatitída1, obštrukcia čriev/ ileus

Poruchy pečene a žlčových ciest


Časté:


Menej časté:


Zriedkavé:

zvýšenie hladín sérových alanín aminotransferáz (ALT,)3, zvýšenie hladín gama – GT3

zvýšenie hladín sérových aspartát aminotransferáz (AST)3

žltačka5, hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:

Neznáme:

angioedém5, Stevensov‑Johnsonov syndróm5

toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: retencia moču

Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom

období

Neznáme: novorodenecký syndróm z vysadenia31 (pozri 4.6)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Zriedkavé:

sexuálna dysfunkcia

priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, menštruačné poruchy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Časté:

symptómy z vysadenia (ukončenia) liečby1, 9

mierna asténia, periférny edém, podráždenosť, pyrexia

Zriedkavé:

neuroleptický malígny syndróm1, hypotermia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé:

Zvýšenie hladín kreatínfosfokinázy v krvi14


1Pozri časť 4.4.


2 Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá zvyčajne pokračovaním liečby kvetiapínom ustúpi.


3 U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun od normálu k ≥ 3x HLN kedykoľvek) sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltranspeptidázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe obyčajne vrátili na referenčné hodnoty.


4Kvetiapín môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu α1-adrenergných receptorov, spôsobiť ortostatickú hypotenziu so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou. Uvedené nežiaduce účinky sa vyskytujú najmä pri úvodnej titrácii dávky (pozri časť 4.4).


5Frekvencia týchto nežiaducich účinkov sa zistila len z postmarketingových údajov.


6 Hladina glukózy v krvi meraná nalačno 126 mg/dl (≥ 7,0 mmol/l) alebo hladina glukózy v krvi meraná po jedle 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) aspoň pri jednom meraní.


7Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný len v klinických štúdiáchzameraných na bipolárnu depresiu.


8Založené na > 7 % zvýšení telesnej hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmäpočas prvých týždňov liečbyu dospelých.


9V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku boli pozorované nasledujúce symptómy z vysadenia lieku: insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť. Incidencia týchto príznakov zvyčajne ustúpila po 1 týždni po vysadení lieku.


10Triglyceridy ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) (vek pacienta ≥ 18 rokov) alebo ≥ 150 mg/dl (≥ 1,694 mmol/l) (vek pacienta < 18 rokov) zaznamenané minimálne raz.


11Cholesterol ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) (vek pacienta ≥ 18 rokov) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 5,172 mmol/l) (vek pacienta < 18 rokov) zaznamenaný minimálne raz. Zvýšenie hladiny LDL-cholesterolu o ≥ 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l) bolo veľmi časté. Priemerná zmena u pacientov,u ktorých sa takéto zvýšenie zistilo, predstavovala41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).


12Pozri text nižšie.


13Trombocyty ≤ 100 x 109/l zaznamenané minimálne raz.


14Založené na hláseniach nežiaducichúčinkovz klinických skúšaní,zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.


15Hladiny prolaktínu (pacienti > 18 rokov): > 20 g/l (> 869,56 pmol/l) u mužov; > 30 g/l (> 1 304,34 pmol/l) u žienkedykoľvek.


16Môže spôsobiť pád.


17HDL-cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužov; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žien kedykoľvek.


18 Výskyt u pacientov, ktorí majú predĺžený QTc od < 450 msec až ≥ 450 msec s nárastom ≥ 30 msec. V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s kvetiapínom bola priemerná zmena a incidencia u pacientov, ktorí mali klinicky významný posun podobná v skupinách s kvetiapínom a placebom.


19Posun od > 132 mmol/l po ≤ 132 mmol/l aspoň v jednom prípade.


20V priebehu liečby kvetiapínom alebo krátko po vysadení liečby boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1)


21Pozri časť 5.1.


22Znížený hemoglobín ≤ 13 g/dl (≤ 8,07 mmol/l) u mužov, ≤ 12 g/dl (≤ 7,45 mmol/l) u žien, aspoň jeden prípad, sa vyskytol u 11% kvetiapínom liečených pacientov vo všetkých štúdiách, vrátane rozšírených nezaslepených štúdií. U týchto pacientov bolo vždy priemerné maximálne zníženie hemoglobínu -1,50 g/dl.


23 Tieto hlásenia sa často vyskytovali pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a /alebo podkladovom kardio/respiračnom ochorení.


24Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v celkovom T4, voľnom T4, celkovom T3a voľnom T3, je definovaný ako <0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je >5 mIU/l kedykoľvek.


25Na základe zvýšenej miery vracania u starších pacientov (≥ 65 rokov).


26Na základe posunu v počte neurofilov z východiskovej hodnoty ≥ 1,5 x 109 buniek/l na < 0,5 x 109 buniek/l kedykoľvek počas liečby a na základe pacientov s ťažkou neutropéniou (< 0,5 x 109 buniek/l) a infekciou počas všetkých klinických štúdií s kvetiapínom (pozri časť 4.4).


27Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte eozinofilov je definovaný ako ≥ 1 x 109 buniek/l kedykoľvek.


28Založené na posune z referenčnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte bielych krviniek (WBC) je definovaný ako ≤ 3 x 109buniek/l kedykoľvek.


29Založené na hláseniach metabolického syndrómu ako nežiaduceho účinku vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


30V klinických skúšaniach sa zistilo u niektorých pacientov zhoršenie viac než jedného z metabolických faktorov: zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi a lipidov v krvi (pozri tiež časť 4.4).


31 Pozri časť 4.6.


32Môže sa objaviť na začiatku alebo tesne po začatí liečby a môže byť spojená s hypotenziou a / alebo synkopou. Frekvencia je stanovená na základe hlásení nežiaduceho účinku bradykardie a súvisiacich udalostí vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


Pri užívaní neuroleptík boli zaznamenané prípady predĺženia QT intervalu, komorovej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti srdca a „torsades de pointes“. Spomenuté nežiaduce účinky sú pre túto skupinu liečiv (neuroleptiká) spoločné.


Pediatrická populácia

Tie isté nežiaduce reakcie na liek, ktoré sú opísané vyššie u dospelých, je potrebné zvažovať v pediatrickej populácii. Nasledovná tabuľka súhrnne uvádza nežiaduce reakcie na liek, ktorých výskyt je u pediatrických pacientov (vo veku 10-17 rokov) častejší v porovnaní s dospelými pacientmi alebo nežiaduce reakcie na liek, ktoré sa u dospelých nezistili.


Výskyt nežiaducich účinkov je členený nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000),veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (nemôžu byt stanovené z dostupných údajov).

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

zvýšená chuť do jedla

Poruchy endokrinného systému

Veľmi časté:

zvýšenie hladiny prolaktínu1

Poruchy ciev

Veľmi časté:

zvýšenie krvného tlaku2

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

extrapyramídové symptómy3

Časté:

synkopa

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

podráždenosť3

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

rinitída

Poruchy gastrointestinálneho traktuVeľmi časté:


vracanie


 1. Hladiny prolaktínu (pacienti vo veku < 18 rokov): > 20 ug/l (> 869,56 pmol/l) mužské pohlavie; > 26 ug/l (> 1130,428 pmol/l) ženské pohlavie kedykoľvek. U menej ako 1 % pacientov bolo zvýšenie hladiny prolaktínu > 100 ug/l.

2. Na základe zmeny presahujúcej klinicky významné limity (prevzaté z kritérií National Institutes of Health) alebo zvýšenie > 20 mmHg pre systolický alebo > 10 mmHg pre diastolický tlak kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3 až 6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u pediatrických pacientov.

3. Poznámka: častosť výskytu je rovnaká ako u dospelých, ale môže u pediatrických pacientov súvisieť s odlišnými klinickými dôsledkami ako u dospelých.

4.Pozri časť 5.1


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Vo všeobecnosti boli hlásené tie prejavy a príznaky, ktoré vyplývajú zo zdôrazneného známeho farmakologického účinku lieku, ku ktorým patria ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.


Predávkovanie môže viesť k predĺženiu QT intervalu, záchvatom kŕčov, status epilepticus, rabdomyolýze, respiračnej depresii, retencii moču, zmätenosti, delíriu a/alebo nepokoju, kóme a úmrtiu.

U pacientov s preexistujúcim ťažkým kardiovaskulárnym ochorením je zvýšené riziko výskytu príznakov predávkovania (pozri časť 4.4 Ortostatická hypotenzia).


Liečba predávkovania

Kvetiapín nemá špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie je možné uvažovať o použití viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej ventilácie, prísunu kyslíka, pravidelného sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému.


V tejto súvislosti publikované hlásenia popisujú, že pacientov s delíriom a agitáciou a jasným anticholinergným syndrómom je možné liečiť intravenóznym podaním fyzostigmínu 1-2 mg (za (kontinuálneho monitorovania EKG). Tento postup sa neodporúča ako štandardná liečba vzhľadom na potenciálne negatívne účinky fyzostigmínu na vodivosť srdca. Fyzostigmín sa môže používať v prípade, keď nie sú prítomné EKG aberácie. Nepoužívajte fyzostigmín v prípade dysrytmií, blokády srdca akéhokoľvek stupňa alebo predĺženia QRS intervalu.


Kým prevencia absorpcie pri predávkovaní sa neskúmala, pri ťažkých intoxikáciách sa môže indikovať výplach žalúdka a ak je to možné, má sa vykonať počas jednej hodiny po požití. Je potrebné zvážiť podanie aktívneho uhlia.


V prípade predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami, ako sú intravenózne tekutiny a/alebo sympatomimetiká. Adrenalínu a dopamínu je potrebné sa vyhnúť, pretože beta stimulácia môže prehĺbiť hypotenziu v nastavení kvetiapínom vyvolanej alfa blokády.


Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií musí pokračovať až do úplného vyliečenia pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká

ATC kód: N05A H04


Mechanizmus účinku

Kvetiapín je atypické antipsychotikum.

Kvetiapín a aktívny ľudský plazmatický metabolit, norkvetiapín reagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapín majú afinitu k sérotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1a D2receptorom v mozgu.

Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapínu v porovnaní s typickými antipsychotikami a jeho slabý extrapyramídový účinok (EPS) sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2oproti D2. Kvetiapín a norkvetiapín nemajú žiadnu zjavnú afinitu k benzodiazepínovým receptorom, majú však vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom a strednú afinitu k adrenergným α2-receptorom a strednú až vysokú afinitu k niekoľkým muskarínovým receptorom. Inhibícia NET a parciálne agonistické pôsobenie norkvetiapínu na 5HT1A miestach môže prispievať k terapeutického účinku Quetiapin Teva XR ako antidepresíva.


Farmakodynamické účinky

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú testy na podmienené obranné reflexy. Potláča tiež účinky dopamínových agonistov, čo sa zistilo na základe elektrofyziologických meraní a behaviorálnych hodnotení. Kvetiapín zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2 receptorov.


V predklinických testoch určených na vyvolanie extrapyramídového syndrómu sa kvetiapín nepodobá

typickým antipsychotikám, má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu

nevzniká hypersenzitivita dopamínových D2receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2receptory, dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií (pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť


Schizofrénia

V troch placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov so schizofréniou, ktorí užívali rôzne dávky kvetiapínu, sa nezistil rozdiel vo výskyte EPS a v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou liečenou kvetiapínom a skupinou užívajúcou placebo. Placebom kontrolovaná štúdia hodnotiaca liečbu fixnými dávkami kvetiapínu v rozmedzí od 75 do 750 mg/deň nepreukázala zvýšený výskyt EPS ani zvýšenú spotrebu súbežne podávaných anticholinergík. V zaslepených klinických štúdiách nebola potvrdená dlhodobá účinnosť kvetiapínu vo forme tabliet v prevencii recidívy schizofrénie. V otvorených klinických štúdiách u pacientov so schizofréniou kvetiapín bol účinný v udržiavaní zlepšenia počas trvania liečby u pacientov, ktorí odpovedali na liečbu, čo privádza k myšlienke dlhodobej účinnosti.


Bipolárna porucha

V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách hodnotiacich účinok dávok kvetiapínu do 800 mg/deň pri liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód, pričom v dvoch štúdiách sa podával v monoterapii a v dvoch štúdiách v kombinovanej liečbe s lítiom sa nezistil rozdiel vo výskyte EPS ani v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou liečenou kvetiapínom a skupinou užívajúcou placebo.


V dvoch štúdiách s kvetiapínom v monoterapii sa pri liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód preukázalo, že kvetiapín je účinnejší ako placebo pri zmierňovaní manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. K dispozícii nie sú údaje z dlhodobých štúdií, ktoré by preukazovali účinnosť kvetiapínu pri prevencii vzniku následných manických alebo depresívnych epizód. Údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s kyselinou valproovou alebo lítiom po 3 a 6 týždňoch liečby stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; kombinovaná liečba však bola dobre znášaná. Údaje preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá štúdia nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni.


Priemerná stredná dávka kvetiapínu v poslednom týždni liečby bola u pacientov reagujúcich na liečbu približne 600 mg denne a približne 85 % pacientov reagujúcich na liečbu užívalo dávku v rozmedzí od 400 do 800 mg denne.


V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov s ľahkými až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol kvetiapín v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní s placebom liečenou skupinou pacientov v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg a 600 mg.


V kontinuálnej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na kvetiapín v dávke 300 alebo 600 mg je efektívnejšia v porovnaní s liečbou placebom s ohľadom na depresívne symptómy, ale bez ohľadu na manické symptómy.


V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami. Kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady, čo sa týka predĺženia času po recidívu ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


V šesťtýždňovej randomizovanej štúdii s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom XR oproti placebu súbežne podávanému s kvetiapínom XR u dospelých pacientov s akútnou mániou bol rozdiel v priemernom zlepšení YMRS medzi skupinou s pridaným lítiom a skupinou s pridaným placebom 2,8 bodu a rozdiel v percente pacientov odpovedajúcich na liečbu (definované ako 50 % zlepšenie YMRS z východiskovej hodnoty) bolo 11 % (79 % v skupine s pridaným lítiom oproti 68 % v skupine s pridaným placebom).


Jedno dlhodobé klinické skúšanie (viac ako 2 roky liečby) zamerané na hodnotenie prevencie rekurencie u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami preukázalo lepší účinok kvetiapínu v porovnaní s placebom, čo sa týka predĺženia času do rekurencie ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej) u pacientov s bipolárnou poruchou typu I. Počet pacientov s náladovými epizódami bol 91 (22,5 %) v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebovej skupine a 95 (26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín, keď sa porovnávala pokračujúca liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky dokazujú, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so zvýšením času do rekurencie náladových epizód.


Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný pri podávaní dvakrát denne, hoci farmakokinetický polčas kvetiapínu je približne 7 hodín. Tento výsledok podporujú aj údaje zo štúdievyužívajúcej pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), v ktorej sa zistilo, že obsadenie 5HT2a D2receptorov kvetiapínom je zachované počas až 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg/deň sa nehodnotila.


Klinická bezpečnosť


V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7, 8 % pre kvetiapín a 8, 0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11, 2 % pre kvetiapín a 11, 4 % pre placebo). Vyšší výskyt extrapyramídových symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo v krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bipolárnej depresie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 8, 9 % pre kvetiapín a 3, 8 % pre placebo. V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou týkajúcich sa veľkej depresívnej poruchy bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 5, 4 % pre kvetiapín XR a 3, 2 % pre placebo. V krátko trvajúcom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní s monoterapiou u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 9, 0 % pre kvetiapín XR a 2, 3 % pre placebo. V prípade bipolárnej depresie a rovnako v prípade veľkej depresívnej poruchy výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, samovoľných svalových kontrakcií a svalovej rigidity) v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 %.


V krátko trvajúcej, placebom kontrolovanej štúdii s fixnou dávkou (50 mg /deň až 800 mg /deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov) bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0, 8 kg na 50 mg dennej dávky až 1,4 kg na 600 mg dennej dávky (s nižším prírastkom na 800 mg dennej dávky), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených kvetiapínom, ktorí získali ≥ 7 % prírastku telesnej hmotnosti, bol v rozmedzí od 5,3 % na 50 mg dennej dávky až 15,5% na 400 mg dennej dávky (s nižším prírastkom pre 600 a 800 mg dennej dávky) oproti 3,7 % pacientov užívajúcich placebo.


Šesťtýždňová randomizovaná štúdia s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom XR oproti placebu súbežne podávanému s kvetiapínom XR u dospelých pacientov s akútnou mániou naznačila, že kombinácia kvetiapínu XR s lítiom vedie k častejším nežiaducim účinkom (63 % oproti 48 % v kombinácii kvetiapínu XR s placebom). Výsledky hodnotenia bezpečnosti ukázali zvýšenú incidenciu extrapyramidových príznakov hlásených u 16,8 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a 6,6 % v skupine s pridaným placebom, z ktorých väčšina pozostávala z tremoru hláseného u 15,6 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a u 4,9 % v skupine s pridaným placebom. Incidencia somnolencie bola vyššia v skupine kvetiapínu XR s pridaným lítiom (12, 7 %) v porovnaní so skupinou kvetiapínu XR s pridaným placebom (5,5 %). Navyše väčšie percento pacientov liečených v skupine s pridaným lítiom (8 %) zaznamenalo zvýšenie hmotnosti (≥7 %) na konci liečby v porovnaní s pacientmi v skupine s pridaným placebom (4, 7 %).


Dlhodobejšie štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 4 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom, nasledované randomizovaním ukončeného obdobia, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2, 56 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2, 39 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti 0,89 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe.


V klinických skúšaniach kontrolovaných placebom u starších pacientov s psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí/100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov dostávajúcich placebo.


V placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1, 5 x 10> 0, 5 - < 1, 0 x 109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov < 1, 5 x 109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 % v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo 1, 5 %. Incidencia > 0, 5 - < 1, 0 x 109/l bola u pacientov liečených kvetiapínom a u pacientov užívajúcich placebo rovnaká (0, 2 %). Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných) u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1, 5 x 109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov < 1, 5 x 109/l 2, 9 % a incidencia < 0, 5 x 109/l bola 0, 21 % u pacientov liečených kvetiapínom.


Liečba kvetiapínom bola spojená so znížením hladín hormónov štítnej žľazy súvisiacich s dávkou. Incidencia posunu v TSH bola 3,2% pre kvetiapín oproti 2,7 % pre placebo. Incidencia recipročných, potenciálne klinicky významných posunov oboch T3 alebo T4 a TSH v týchto štúdiách bola zriedkavá a pozorované zmeny hladín hormónov štítnej žľazy nesúviseli s klinickou symptomatickou hypotyreózou.


Redukcia celkového a voľného T4 bola najväčšia počas prvých šiestich týždňov liečby kvetiapínom, v priebehu dlhodobej liečby nedošlo k jeho ďalšej redukcii. V približne 2/3 všetkých prípadov ukončenie liečby kvetiapínom sa spájalo so zmenou účinkov na celkový a voľný T4, bez ohľadu na dobu trvania liečby.


Katarakta/zákal šošovky

V klinických skúšaniach hodnotiacich kataraktogénny potenciál kvetiapínu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním (v dávkach 200 – 800 mg) voči risperidónu (v dávke 2-8 mg/deň) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou nebolo percento pacientov so zvýšeným stupňom opacity šošovky pri kvetiapíne (4 %) vyššie ako pri risperidóne (10 %), u pacientov s expozíciou minimálne 21 mesiacov.


Pediatrická populácia


Klinická účinnosť


Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola sledovaná v 3-týždňovom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní týkajúcom sa liečby mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Približne 45% populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Okrem toho sa vykonalo 6-týždňové placebom kontrolované skúšanie u pacientov so schizofréniou (n = 222, vek 13 až 17 rokov). V obidvoch skúšaniach boli vyradení pacienti, ktorí neodpovedali na kvetiapín. Liečba kvetiapínom sa začala dávkou 50 mg/deň, 2. deň sa dávka zvýšila na 100 mg/deň a potom bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (mánia 400 – 600 mg/deň; schizofrénia 400 – 800 mg/deň) so zvyšovaním o 100 mg/deň a podávala sa denne v dvoch alebo troch rozdelených dávkach.


V klinickom skúšaní týkajúcom sa liečby mánie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) - 5, 21 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ≥ 50 %) predstavoval 64 % pre kvetiapín 400 mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % pre rameno s placebom.


V klinickom skúšaní týkajúcom sa schizofrénie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre PANSS (aktívna liečba mínus placebo) - 8, 16 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/deň), ani režim s vysokou dávkou (800 mg/deň) kvetiapínu nebol lepší ako placebo vzhľadom na podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď definovanú ako pokles o ≥ 30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre PANSS. Vyššie dávky mali za následok nižší podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu v číselnom vyjadrení tak v prípade mánie, ako aj schizofrénie.


V tretej krátkodobej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii s kvetiapínom XR v monoterapii v pediatrickej populácii (vo veku 10 až 17 rokov) s bipolárnou depresiou nebola preukázaná účinnosť.

V tejto vekovej skupine nie sú k dispozícii údaje o účinku udržiavacej liečby alebo o prevencii recidívy.


Klinická bezpečnosť

V krátkodobých pediatrických skúšaniach s kvetiapínom opísaných vyššie bola frekvencia EPS v aktívnej skupine vs. placebo 12, 9 % vs. 5, 3 % v skúšaní so schizofréniou, 3, 6 % vs. 1, 1 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1, 1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Frekvencia nárastu hmotnosti ≥ 7 % v porovnaní s východiskovou hodnotou bola v aktívnej skupine vs. placebo 17 % vs. 2, 5 % v skúšaniach so schizofréniou a bipolárnou mániou a 12,5% vs. 6 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Frekvencia príhod súvisiacich so samovraždou bola v aktívnej skupine vs. placebo 1, 4 % vs. 1, 3 % v skúšaní so schizofréniou, 1, 0 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1, 1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Počas predĺženej poliečebnej sledovacej fázy štúdie s bipolárnou depresiou boli dve dodatočné udalosti u dvoch pacientov; jeden z týchto pacientov užíval kvetiapín v čase udalosti.

Dlhodobá bezpečnosť

26-týždňová otvorená rozšírená fáza akútnych skúšaní (n = 380 pacientov) s kvetiapínom dávkovaným flexibilne v rozmedzí 400 – 800 mg/deň poskytli ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti. Zvýšenie krvného tlaku sa hlásilo v pediatrickej populácii a zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové príznaky a zvýšenie sérových hladín prolaktínu sa hlásili častejšie u pediatrických pacientov ako u dospelých (pozri časti 4.4 a 4.8). Čo sa týka nárastu hmotnosti, po korekcii na normálny rast v priebehu dlhšieho času, bol vzostup najmenej 0, 5 smerodajnej odchýlky od východiskovej hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18, 3 % pacientov liečených kvetiapínom v čase najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre absorbuje a intenzívne sa metabolizuje. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je významne ovplyvnená príjmom potravy. Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácií kvetiapínu. Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je v rámci schváleného rozsahu dávok lineárna.


Distribúcia

Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia

Kvetiapín sa v pečeni intenzívne metabolizuje. Po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme.


In vitro skúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje predovšetkým pomocou CYP3A4.


Približne 73 % rádioaktívnej látky sa vylúči močom a 21 % stolicou.


Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane norkvetiapínu) sú slabými inhibítormi ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. In vitroCYP inhibícia bola pozorovaná iba v koncentráciách približne 5–50-krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe výsledkov týchto prác in vitroje nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Na základe skúšok na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať cytochróm P450. V špecifickej interakčnej skúške so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.

Eliminácia

Eliminačný polčas kvetiapínu je približne 7 hodín a norkvetiapínu je 12 hodín.

Močom sa vylučuje < 5 % molárnej frakcie dávky vo forme voľného (neviazaného) kvetiapínu a aktívneho metabolitu v ľudskej plazme, norkvetiapínu.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie

Farmakokinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a žien.


Starší pacienti

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je asi o 30-50 % nižšia ako u ľudí vo veku 18-65 rokov.


Porucha funkcie obličiek

U osôb s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1, 73 m2) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov.


Porucha funkcie pečene

U osôb s poruchou funkcie pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný klírens kvetiapínu asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poškodením pečene. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia

Farmakokinetické údaje sa získali u 9 detí vo veku 10 ‑ 12 rokov a u 12 dospievajúcich, ktorí boli liečení kvetiapínom v rovnovážnom stave podávaným v dávke 400 mg dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli plazmatické hladiny pôvodnej zlúčeniny, kvetiapínu, normalizované vzhľadom na dávku, u detí a dospievajúcich (10‑ až 17‑ročných) spravidla podobné ako u dospelých, i keď hodnota Cmaxu detí bola na hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. V porovnaní s dospelými bola hodnota AUC aktívneho metabolitu, norkvetiapínu, vyššia približne o 62 % a hodnota Cmaxo 49 % u detí (10‑ až 12‑ročných) a o 28 % (AUC) a 14 % (Cmax) u dospievajúcich (13‑ až 17‑ročných).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitro a in vivo skúškach sa nedokázala genotoxicita. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili. U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgussa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu, červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta (pozri časť 5.1).


U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgussa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu a znížený počet červených a bielych krviniek; u psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta. (Informácie o katarakte/zákale očnej šošovky si pozrite v časti 5.1).


V štúdii embryofetálnej toxicity u králikov bola zvýšená fetálna incidencia karpálnej/tarzálnej flexúry. Tento efekt sa objavil v prítomnosti zjavných účinkov u matky, ako je zníženie prírastku telesnej hmotnosti. Tieto účinky boli viditeľné pri rovnakých alebo mierne vyšších maternálnych hladinách expozície, ako u človeka pri maximálnej terapeutickej dávke. Význam tohto zistenia pre človeka nie je známy.


V štúdii fertility u potkanov sa pozorovalo marginálne zníženie plodnosti samcov a pseudogravidita, zdĺhavé diestrálne obdobie, predĺžený prekoitálny interval a znížený počet gravidít. Tieto účinky sú spojené so zvýšenými hladinami prolaktínu a nie sú priamo relevantné pre človeka kvôli rozdielom v hormonálnej kontrole reprodukcie u jednotlivých druhov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

dihydrát fosforečnanu vápenatého

monohydrát laktózy

povidón K‑25

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Obal tablety:

Všetky sily:

hydroxypropylmetylcelulóza

oxid titaničitý (E171)

triacetín


Quetiapin Teva 25 mg, Quetiapin Teva 100 mg:

monohydrát laktózy

žltý oxid železitý (E172)

hlinitý lak oranžovej žlti (E110)


Quetiapin Teva 150 mg, Quetiapin Teva 300 mg:

monohydrát laktózy

žltý oxid železitý (E172)


Quetiapin Teva 200 mg:

polydextróza

makrogol 8000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biele nepriehľadné blistre z PVC /PE/Aclar – hliníka alebo biele nepriehľadné blistre z PVC /PVdC – hliníka.


Quetiapin Teva 25 mg: veľkosti balenia obsahujúce 1, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10x10) filmom obalených tabliet. Nemocničné balenie: 50 filmom obalených tabliet.


Quetiapin Teva 100 mg: veľkosti balenia obsahujúce 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10x10) filmom obalených tabliet. Nemocničné balenie: 50 filmom obalených tabliet.


Quetiapin Teva 150 mg: veľkosti balenia obsahujúce 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10x10)filmom obalených tabliet. Nemocničné balenie: 50, 120, 180 a 240 filmom obalených tabliet.


Quetiapin Teva 200 mg: veľkosti balenia obsahujúce 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10x10) filmom obalených tabliet. Nemocničné balenie: 50 filmom obalených tabliet.


Quetiapin Teva 300 mg: veľkosti balenia obsahujúce 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 & 100 (10x10) filmom obalených tabliet. Nemocničné balenie: 50, 120, 180 a 240 filmom obalených tabliet.


Fľaše z HDPE s bielym polypropylénovým bezpečnostným viečkom na ochranu pred deťmi a s vysušovadlom.


Pre všetky sily: veľkosti balenia obsahujúce 100 a 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

821 02 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Quetiapin Teva 25 mg filmom obalené tablety:68/0560/08-S

Quetiapin Teva 100 mg filmom obalené tablety:68/0561/08-S

Quetiapin Teva 150 mg filmom obalené tablety: 68/0562/08-S

Quetiapin Teva 200 mg filmom obalené tablety: 68/0563/08-S

Quetiapin Teva 300 mg filmom obalené tablety: 68/0564/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.11.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26.09.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

22

Quetiapin Teva 200 mg filmom obalené tablety