+ ipil.sk

Quetiapin Teva 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/06678-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Quetiapin Teva 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapin Teva 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapin Teva 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Quetiapin Teva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapin Teva

3. Ako užívať Quetiapin Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapin Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje QuetiapinTevaa na čo sa používa


Quetiapin Teva obsahuje liečivo nazývané kvetiapín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Quetiapin Teva sa môže používať na liečbu niektorých ochorení, ako sú:

 • Bipolárna depresia a veľké depresívne epizódy v rámci veľkej depresívnej poruchy: kedy sa môžete cítiť smutný. Môžete sa cítiť stiesnene, mať pocit viny, nedostatku energie, straty chuti do jedla alebo nemôžete spávať.

 • Mánia: kedy môžete pociťovať silné rozrušenie, povznesenie, rozčúlenie, nadšenie, môžete byť prehnane aktívny , alebo môžete mať zhoršený úsudok, ktorý môže viesť k agresívnemu alebo výbušnému správaniu.

 • Schizofrénia: kedy môžete počuť alebo pociťovať veci, ktoré v skutočnosti nejestvujú, môžete byť presvedčený o veciach, ktoré nie sú pravdivé alebo môžete pociťovať nezvyčajnú podozrievavosť, úzkosť, zmätenosť, vinu, napätie alebo skľúčenosť.


Ak je Quetiapin Teva užívaný na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci veľkej depresívnej poruchy, musí sa užívať s pridaním ďalšieho lieku na liečbu tohto ochorenia.


Lekár vám môže naordinovať Quetiapin Teva, aj keď sa už budete cítiť lepšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapinteva


Neužívajte Quetiapin Teva

- ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky proti HIV,

azolové lieky (proti plesňovým infekciám),

erytromycín alebo klaritromycín (proti infekciiám),

nefazodón (proti depresii).


Ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov, neužívajte Quetiapin Teva. Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Quetiapin Teva.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Quetiapin Teva, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

ak máte vy alebo niekto z vašej rodiny problémy so srdcom, napríklad problémy so srdcovým rytmom, oslabený srdcový sval alebo zápal srdca alebo ak užívate akýkoľvek liek, ktorý môže ovplyvňovať srdcový rytmus.

ak máte nízky krvný tlak.

ak ste prekonali mozgovú mŕtvicu, najmä ak ste starší.

ak máte problémy s pečeňou.

ak ste niekedy v minulosti mali záchvaty svalových kŕčov.

ak máte cukrovku alebo zvýšené riziko, že sa u vás vyskytne. Lekár vám môže v tomto prípade počas liečby Quetiapinom Teva kontrolovať hladiny cukru v krvi.

ak viete o tom, že sa u vás v minulosti vyskytol znížený počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale tiež nemusel byť spôsobený inými liekmi).

ak ste staršia osoba s demenciou (strata funkcie mozgu), nesmiete užívať Quetiapin Teva, pretože skupina liekov, medzi ktoré Quetiapin Teva patrí, môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody alebo v niektorých prípadoch u starších osôb s demenciou riziko úmrtia.

ak sa u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine vyskytla tvorba krvných zrazenín, pretože

lieky ako tento sa spájajú s tvorbou krvných zrazenín (upchatie ciev, embólia).


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak pri užívaní Quetiapinu Teva zaznamenáte:

kombináciu horúčky, závažnej svalovej stuhnutosti, potenia alebo zníženej úrovne vedomia (porucha nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“). Môže byť potrebná okamžitá lekárska pomoc.

nekontrolovateľné pohyby, hlavne v oblasti tváre alebo jazyka.

závraty alebo silný pocit ospalosti. Toto môže zvýšiť riziko zranenia (pádu) u starších pacientov.

 • záchvaty kŕčov.

 • dlhotrvajúcu a bolestivú erekciu (priapizmus).


Takéto stavy môžu byť zapríčinené týmto liekom.


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak máte:

 • horúčku, chrípke podobné príznaky, bolesť hrdla alebo akúkoľvek inú infekciu, pretože môžu byť zapríčinené veľmi nízkym počtom bielych krviniek a môžu vyžadovať ukončenie liečby Quetiapinom Teva a/alebo majú byť liečené.

 • zápchu spoločne s pretrvávajúcimi bolesťami brucha alebo zápchu, ktorá nezareagovala na liečbu, pretože to môže viesť k závažnejšej nepriechodnosti čreva.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu, môžu sa u vás niekedy prejaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie od začiatku liečby dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie. Tieto myšlienky môžu byť častejšie aj vtedy, ak náhle prestanete užívať váš liek.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedných myšlienok a/alebo samovražedného správania u dospelých s depresiou mladších ako 25 rokov.


Ak máte kedykoľvek samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky, obráťte sa na svojho lekára alebo navštívte priamo nemocnicu. Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, ak si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Nárast telesnej hmotnosti

U pacientov užívajúcich kvetiapín sa pozoroval nárast telesnej hmotnosti. Vaša telesná hmotnosť má byť vami a vašim lekárom pravidelne sledovaná.


Deti a dospievajúci

Quetiapine Teva nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Quetiapin Teva


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Neužívajte Quetiapin Teva, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:

niektoré lieky na liečbu HIV.

azolové lieky (proti plesňovým infekciám).

erytromycín alebo klaritromycín (proti infekcii).

nefazodón (proti depresii).


Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:


lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín).

lieky na vysoký krvný tlak.

barbituráty (pri poruchách spánku).

tioridazín alebo lítium (iné antipsychotické lieky).

 • lieky, ktoré majú vplyv na činnosť vášho srdca, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu v elektrolytoch (nízke hladiny horčíka alebo draslíka), ako sú diuretiká (odvodňovacie tablety) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu infekcií).

 • lieky, ktoré môžu spôsobiť zápchu.


Skôr ako prestanete užívať ktorýkoľvek z vašich liekov, poraďte sa so svojím lekárom.


Quetiapin Teva a jedlo, nápoje a alkohol

Účinok Quetiapinu Teva, môže byť ovplyvnený jedlom, preto sa má užívať aspoň jednu hodinu pred jedlom, alebo pred spaním.

Dávajte si pozor na množstvo alkoholu, ktoré vypijete. Je to kvôli tomu, že kombinovaný účinok Quetiapinu Teva a alkoholu u vás môže vyvolať ospalosť.

Nepite grapefruitovú šťavu, pokiaľ čo užívate Quetiapin Teva. Môže ovplyvňovať jeho účinok.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Neužívajte Quetiapin Teva počas tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom. Quetiapin Teva sa nemá užívať počas dojčenia.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali kvetiapín: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie ktorýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže spôsobovať ospalosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, kým nezistíte, aký má liek na vás účinok.


Vplyv na vyšetrenie moču

Ak idete navyšetrenie moču,pri ktorom sa používajú niektoré testovacie metódy, užívanieQuetiapinu Teva môže vyvolať pozitívne výsledky na metadón alebo niektoré lieky proti depresii, tzv. tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď neužívate metadón alebo TCA. Ak k tomu dôjde,odporúča sa potvrdiť výsledky špecifickejšími testami.


3. Ako užívať Quetiapin Teva


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Váš lekár vám stanoví úvodnú dávku lieku. Udržiavacia dávka (denná dávka) závisí to od vášho ochorenia a vašich potrieb, zvyčajná denná dávka je však medzi 150 mg až 800 mg.


Tablety užívajte raz denne.

Tablety nedeľte, nežuvajte ani nedrvte.

Tabletu prehltnite celú a zapite ju vodou.

Tablety užívajte bez jedla (najmenej jednu hodinu večer pred jedlom alebo pred spaním, váš lekár vám povie kedy máte liek užiť).

Počas užívania Quetiapinu Teva nepite grapefruitový džús. Môže ovplyvniť spôsob účinku lieku.

Neprestaňte liek užívať ani vtedy, keď sa cítite lepšie, jedine ak vám to odporučí váš lekár.


Problémy s pečeňou

Ak máte problémy s pečeňou, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Starší ľudia

Ak ste starší, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Použitie u detí a dospievajúcich

Quetiapin Teva sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Quetiapinu Teva, ako máte

Ak užijete viac Quetiapinu Teva, ako vám predpísal váš lekár, môžete cítiť ospalosť, závraty a nezvyčajný tlkot srdca. Bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie. Tablety Quetiapinu Teva si vezmite so sebou.


Ak zabudnete užiť Quetiapin Teva

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si spomeniete. Ak sa už blíži čas na ďalšiu dávku, počkajte s ňou dovtedy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Quetiapin Teva

Ak náhle prerušíte liečbu Quetiapinom Teva , môže sa u vás objaviť nespavosť (insomnia) nevoľnosť, alebo sa môže vyskytnúť bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat alebo podráždenosť. Pred ukončením liečby vám lekár môže určiť postupné znižovanie dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, obráťte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):


 • závrat (môže spôsobiť pád ), bolesť hlavy, sucho v ústach.

ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe Quetiapinom Teva) (môže spôsobiť pád).

príznaky z vysadenia lieku (t.j. príznaky ktoré sa vyskytnú, ak prestanete užívať Quetiapin Teva), zahŕňajúce nespavosť, nevoľnosť, bolesť hlavy, hnačku, vracanie, závraty a podráždenosť. Odporúča sa postupné vysadenie lieku počas obdobia aspoň 1 až 2 týždňov.

zvyšovanie telesnej hmotnosti.

 • neobvyklé pohyby svalov, vrátane ťažkosti so začatím svalových pohybov, tras, nepokoj alebo nebolestivá svalová stuhnutosť.

 • zmeny hladín niektorých tukov (triglyceridov a celkového cholesterolu).


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • zrýchlený tep.

 • pocit, že vaše srdce búši, bije zrýchlene alebo prerušovane.

 • zápcha, žalúdočná nevoľnosť (porucha trávenia).

 • pocit slabosti.

 • opuchy rúk alebo nôh.

 • nízky krvný tlak pri vstávaní, čo môže viesť k pocitu závratu či mdloby (môže spôsobiť pád).

 • zvýšené hladiny cukru v krvi.

 • rozmazané videnie.

 • živé sny a nočné mory.

 • pocit väčšieho hladu, zvýšená chuť do jedla.

pocit podráždenosti.

poruchy reči a vyjadrovania.

samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie.

dýchavičnosť.

 • vracanie (hlavne u starších pacientov).

 • horúčka.

 • zmeny hladín hormónov štítnej žľazy v krvi.

 • zníženie počtu niektorých typov krviniek.

 • zvýšenie hladín pečeňových enzýmov stanovených v krvi.

 • zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k:

 • opuchu prsníkov u mužov i žien a k neočakávanej tvorbe materského mlieka.

 • vynechaniu menštruácie alebo k nepravidelnej menštruácii u žien.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

záchvaty kŕčov.

alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať žihľavku, opuchy kože a opuchy okolo úst.

nepríjemné pocity v nohách (nazývané tiež ako „syndróm nepokojných nôh“).

sťažené prehĺtanie.

mimovoľné pohyby hlavne tváre a jazyka.

porucha sexuálnych funkcií.

 • cukrovka.

 • zmeny elektrickej aktivity srdca pozorované na EKG (predĺženie QT intervalu).

 • pomalšia srdcová frekvencia, ktorá sa môže objaviť na začiatku a môže byť spojená s nízkym tlakom krvi a pocitom slabosti/mdlôb.

 • problémy pri močení.

 • mdloby (môže spôsobiť pád).

 • upchatý nos.

 • zníženie počtu červených krviniek.

 • zníženie množstva sodíka v krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, stuhnutosti svalov, pocitu veľmi výraznej ospalosti alebo zníženej úrovne vedomia (ochorenie nazývané „neuroleptický malígny syndróm").

zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka).

 • zápalové ochorenie pečene (hepatitída).

dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus).

opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea).

menštruačné poruchy.

krvné zrazeniny v žilách najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu premiestniť krvnými cievami do pľúc a zapríčiniť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • chodenie, rozprávanie, jedenie alebo ďalšie aktivity počas spánku (námesačnosť).

 • znížená telesná teplota (hypotermia).

 • zápal podžalúdkovej žľazy.

 • stav (nazývaný “metabolický syndróm”), pri ktorom môžete mať kombináciu 3 alebo viacerých nasledujúcich príznakov: zvýšenie množstva tuku v oblasti brucha, zníženie hladiny „dobrého cholesterolu“ (HDL-C), zvýšenie hladiny tukov nazývaných triglyceridy v krvi, vysoký krvný tlak a zvýšenie hladiny cukru v krvi.

 • kombinácia horúčky, chrípke podobných príznakov, bolesti hrdla alebo akejkoľvek inej infekcie s veľmi nízkym počtom bielych krviniek, stav nazývaný agranulocytóza.

 • nepriechodnosť čreva.

 • zvýšenie kreatínfosfokinázy (látka zo svalov) v krvi.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

vyrážka závažného charakteru, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži.

prudká alergická reakcia (anafylaktická reakcia), ktorá môže spôsobiť sťažené dýchanie alebo šok.

náhle vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery a hrdlo (angioedém).

závažné pľuzgierovité ochorenie kože, úst, očí a genitálií (Stevensov-Johnsonov syndróm).

 • neprimeraná sekrécia hormónu, ktorý kontroluje objem moču.

porušenie štruktúry svalových vlákien alebo bolesť v svaloch (rabdomyolýza).

 • zhoršenie existujúcej cukrovky.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • kožná vyrážka s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém).

 • závažná, náhla alergická reakcia s príznakmi ako je horúčka, pľuzgiere na koži a olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza).

 • u novorodencov, ktorých matky počas tehotenstva užívali Quetiapin Teva, sa môže vyskytnúť „syndróm z vysadenia lieku“.


Skupina liekov, do ktorej patrí Quetiapin Teva, môže spôsobovať poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť závažné a v ťažkých prípadoch až smrteľné.


Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba vyšetrením krvi. Zahŕňajú zmeny v hladinách niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) alebo hladiny cukru v krvi (glukózy), zmeny v hladine hormónov štítnej žľazy v krvi, zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, zníženie počtu určitých typov krvných buniek, zníženie počtu červených krviniek, zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy (látka vo svaloch), zníženie množstva sodíka v krvi a zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi.


Zvýšenie hormónu prolaktínu v krvi môže zriedkavo spôsobiť nasledujúce stavy:

 • u mužov a žien sa môže vyskytnúť opuch prsnej žľazy a neočakávaná tvorba mlieka.

 • ženy môžu mať nepravidelnú menštruáciu alebo menštruácia môže vynechať.


Váš lekár vám preto bude robiť občas krvné testy.


Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich:

U detí a dospievajúcich sa vyskytli tie isté vedľajšie účinky ako u dospelých. Nasledovné vedľajšie účinky sa zaznamenali iba u detí a dospievajúcich a nepozorovali sa u dospelých:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

zvýšenie hladiny hormónu v krvi, ktorý sa nazýva prolaktín. Zvýšenie hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledovným stavom:

 • u chlapcov a dievčat dôjde k zväčšeniu prsníkov a k nečakanej tvorbe mlieka.

 • dievčatá nemajú menštruáciu alebo je menštruácia nepravidelná.

 • zvýšená chuť do jedla.

 • vracanie.

 • nezvyčajné pohyby svalov. Medzi ne môžu patriť ťažkosti pri rozhýbaní svalov, trasenie, pocit nepokoja alebo stuhnutosť svalov bez bolesti.

 • zvýšenie krvného tlaku.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • pocit slabosti, mdloba (môže spôsobiť pád).

 • upchatý nos.

 • pocit podráždenosti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Quetiapin Teva


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Quetiapin Teva nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Quetiapin Teva obsahuje


- Liečivo je kvetiapín. Tablety Quetiapin Teva obsahujú 50 mg, 200 mg alebo 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, bezvodý citrónan sodný, magnéziumstearát.

Obal tablety: oxid titaničitý (E171), hypromelóza, makrogol/PEG 400, polysorbát 80, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172). 50 mg a 300 mg tablety obsahujú aj čierny oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Quetiapin Teva a obsah balenia


Tablety s predĺženým uvoľňovaním Quetiapin Teva s rôznymi obsahmi liečiva (silami) sú všetky podlhovasté, filmom obalené tablety.

50 mg tablety sú hnedé, s označením „Q 50“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane. 200 mg tablety sú žlté, s označením „Q 200“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane. 300 mg tablety sú svetložlté, s označením „Q 300“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Blistre z PVC/Aclar ‑ hliníka a biele nepriehľadné fľašky z HDPE s bielym nepriehľadným PP viečkom s vysúšadlom.


Všetky sily tabliet sa dodávajú vo veľkostiach balenia obsahujúcich 10, 20, 30, 50, 50 x 1 (nemocničné balenie), 56 (kalendárne balenie), 60, 90 alebo 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, Bratislava, Slovenská republika


Výrobcovia:

TEVA UK Ltd

Eastbourne, Veľká Británia


Pharmachemie B.V.

Haarlem, Holandsko


TEVA PHARMA S.L.U.

Zaragoza, Španielsko


TEVA Pharmaceuticals Works Private Limited Company

Debrecen, Maďarsko


Teva Czech Industries s.r.o.

Opava-Komárov, Česká republika


Teva Operations Poland Sp. z o.o.,

Krakow, Poľsko


Merckle GmbH,

Blaubeuren, Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Quetiapin ratiopharm

Belgicko Quetiapine Retard Teva 50/150/200/300/400 mg Tabletten met verlengde afgifte

Bulharsko EN: TEVAQUEL XR / BG: ТЕВАКВЕЛ XР

Česká republika Quetiapine Teva 50/200/300/400 mg Retard

Nemecko Quetiapin-ratiopharm 50/150/200/300/400 mg Retardtabletten

Dánsko Quetiapine Teva

Estónsko Quetiapine Teva

Fínsko Quetiapin ratiopharm

Grécko QUETIAPINE/TEVA XR

Španielsko Quetiapina Teva EFG

Maďarsko Quetiapine-Teva 50/150/200/300/400 mg retard tabletta

Írsko Tevaquel XL

Taliansko Quetiapina Teva Italia

Litva Quetiapine Teva 50/150/200/300/400 mg Pailginto atpalaidavimo tabletės

Lotyšsko Quetiapine Teva 50/150/200/300/400 mg Ilgstošās darbības tabletes

Luxembursko Quetiapin-ratiopharm 50, 200, 300, 400 mg Retardtabletten

Holandsko Quetiapine Retard 50/150/200/300/400 mg Teva

Nórsko Quetiapin ratiopharm

Poľsko Kwetaplex XR

Portugalsko Quetiapina Teva

Rumunsko Quetiapină Teva 50/150/200/300/400 mg comprimate

cu eliberare prelungită

Slovinsko Loquen SR 50 mg/ 200 mg/ 300 mg/ 400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Slovenská republika Quetiapin Teva 50mg/200mg/300mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Veľká Británia SONDATE XL


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


9Quetiapin Teva 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o liekuPríloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/06678-ZIB

SÚHRN CharaKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. názov lieku


Quetiapin Teva 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapin Teva 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapin Teva 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá 50 mg tableta obsahuje 50 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

Každá 200 mg tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).

Každá 300 mg tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapín fumarátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. lieková forma


Tableta s predĺženým uvoľňovaním


QuetiapinTeva 50 mg: hnedé, podlhovasté, filmom obalené tablety, s rozmerom približne 6,5 m x 16,3 mm, s označením „Q 50“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Quetiapin Teva 200 mg: žlté, podlhovasté, filmom obalené tablety, s rozmerom približne 6,8 m x 16,5 mm, s označením „Q 200“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Quetiapin Teva 300 mg: svetložlté, podlhovasté, filmom obalené tablety, s rozmerom približne 6,8 m x 17,1 mm, s označením „Q 300“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Quetiapin Teva je indikovaný :

na liečbu schizofrénie


na liečbu bipolárnej poruchy:

na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy,

na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy,

na prevenciu recidívy manických alebo depresívnych epizód u pacientov s bipolárnou poruchou, ktorí už predtým reagovali na liečbu kvetiapínom.


ako prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (Major Depressive Disorder, MDD), u ktorých je odpoveď na monoterapiu antidepresívami nedostatočná (pozri časť 5.1). Pred začatím liečby je potrebné, aby lekári zvážili bezpečnostný profil kvetiapínu (pozri časť 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na každú indikáciu sú k dispozícii odlišné dávkovacie schémy. Preto je potrebné zabezpečiť, aby pacienti dostali jasné informácie o vhodnom dávkovaní v súvislosti s ich diagnózou.

Kvetiapínsa má podávať raz denne bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť celé a nesmú sa deliť, žuvať ani drviť.


Dospelí:

Liečba schizofrénie a stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy

QuetiapinTeva sa má podávať aspoň jednu hodinu pred jedlom.

Denná dávka na začiatku liečby je 300 mg v 1. deň a 600 mg na 2. deň. Odporúčanádennádávkaje600 mg, alev klinicky odôvodnených prípadoch sa dávka môže zvýšiť na 800 mgdenne. Dávka sa v závislosti od pacientovej klinickej odpovede a znášanlivosti liečby má upraviť tak, aby bola v rozmedzí účinnej dávky od 400 mg do 800 mg denne. Pri udržiavacej liečbe schizofrénie nie je potrebná úprava dávkovania.


Liečba veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy

Kvetiapín sa má podávať pred spaním. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických skúšaniach sa nepozoroval ďalší prínos liečby v skupine užívajúcej 600 mg

v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1). Jednotliví pacienti môžu mať úžitok z dávky 600 mg. Liečbu dávkami vyššími ako 300 mg majú začať lekári so skúsenosťou liečby bipolárnej poruchy. U jednotlivých pacientov, vzhľadom na toleranciu liečby, klinické skúšania potvrdili, že je možné zvážiť redukciu dávky na 200 mg.


Prevencia rekurencie v rámci bipolárnej poruchy

Na prevenciu rekurencie manických, zmiešaných alebo depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy pacienti, ktorí reagovali na akútnu liečbu bipolárnej poruchy kvetiapínom majú pokračovať v liečbe rovnakými dávkami lieku podávanými večer. Dávka sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v rozmedzí 300 – 800 mg denne. Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu použila najnižšia účinná dávka.


Prídavná liečba veľkých depresívnych epizód v rámci veľkej depresívnej poruchy

Quetiapin Teva sa má podávať pred spaním. Denná dávka na začiatku liečby predstavuje 50 mg v 1. a 2. deň a 150 mg v 3. a 4. deň. Antidepresívny účinok sa pozoroval pri dávkach 150 mg a 300 mg/deň, keď sa kvetiapín podával v krátkodobých štúdiách ako prídavná liečba (k amitriptylínu, bupropiónu, citalopramu, duloxetínu, escitalopramu, fluoxetínu, paroxetínu, sertralínu a venlafaxínu - pozri časť 5.1) a pri dávke 50 mg/deň, keď sa v krátkodobých štúdiách podával v monoterapii. Pri vyšších dávkach je zvýšené riziko vzniku nežiaducich udalostí. Lekári preto musia zaistiť, aby sa na liečbu použila najnižšia účinná dávka, a to počnúc dávkou 50 mg/deň. Potreba zvýšenia dávky zo 150 mg na 300 mg/deň má byť založená na individuálnom hodnotení stavu pacienta.


Prechod z liečby kvetiapínom vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním

Vzhľadom na pohodlnejšie dávkovanie môžu pacienti, ktorí sú v súčasnosti liečení kvetiapínom vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním, užívaným v niekoľkých čiastkových dávkach, prejsť na liečbu Quetiapinom Teva vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním v rovnakej dennej dávke, užívanej jedenkrát denne. Táto zmena si môže vyžadovať individuálnu úpravu dávkovania.


Starší pacienti:

Tak ako iné antipsychotiká a antidepresíva, aj kvetiapín sa má u starších pacientov používať obozretne, najmä v období úvodného titrovania dávky. Môže byť nutné dlhšie obdobie titrovania dávky kvetiapínu a nižšia denná terapeutická dávka ako pri liečbe mladších pacientov. U starších pacientov bol priemerný klírens kvetiapínu v plazme nižší o 30 % až 50 % v porovnaní s mladšími pacientmi. Starší pacienti majú začať liečbu dávkou 50 mg/deň. Dávka sa v závislosti od pacientovej individuálnej klinickej odpovede a znášanlivosti liečby môže denne zvyšovať o 50 mg, pokým sa nedosiahne účinná dávka.


U starších pacientov s veľkými depresívnymi epizódami pri MDD sa má liečba začať dávkou 50 mg/deň v 1. ‑ 3. deň, zvýšenou na 100 mg/deň na 4. deň a na 150 mg/deň na 8. deň. Má sa použiť najnižšia účinná dávka, počnúc dávkou 50 mg/deň. Ak je na základe individuálneho hodnotenia stavu pacienta potrebné zvýšiť dávku na 300 mg/deň, má sa tak urobiť najskôr na 22. deň liečby.


Účinnosť a bezpečnosť neboli hodnotené u pacientov starších ako 65 rokov, ktorí boli v depresívnej fáze v rámci bipolárnej poruchy.


Pediatrická populácia:

Kvetiapínsa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, vzhľadom na nedostatok údajov, ktoré by podporili užívanie lieku v tejto vekovej skupine. Dostupné informácie z klinických, placebom kontrolovaných skúšaní, sú uvádzané v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Porucha funkcie obličiek:

Dávku nie je potrebné upravovať u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Porucha funkcie pečene:

Kvetiapín je v značnom rozsahu metabolizovaný v pečeni. Preto sa má kvetiapín podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom so známou poruchou funkcie pečene, predovšetkým pri úvodnom stanovovaní dávky. U pacientov s poruchoufunkcie pečene sa má začať liečba dávkou 50 mg/deň. Dávka sa má zvyšovať o ďalších 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Kontraindikované je súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón. (Pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže kvetiapín má niekoľko indikácií, jeho bezpečnostný profil sa má posudzovať individuálne s ohľadom na diagnózu jednotlivého pacienta a na dávku, ktorá sa mu podáva.

Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť u pacientov s veľkou depresívnou poruchou sanehodnotila ako prídavná liečba, avšak dlhodobá účinnosť a bezpečnosť sa hodnotila u dospelých pacientov v monoterapii (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia:

Kvetiapín sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, vzhľadom na nedostatok údajov, ktoré by podporili použitie lieku v tejto vekovej skupine.


V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa zistilo, že okrem známeho bezpečnostného profilu stanoveného u dospelých (pozri časť 4.8) sa niektoré nežiaduce účinky vyskytovali častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hladín prolaktínu v sére, vracanie, rinitída a synkopa) alebo môžu mať rozdielne dôsledky na deti a dospievajúcich (extrapyramídové symptómy a podráždenosť) a tiež sa identifikoval jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým nezaznamenal v klinických štúdiách u dospelých (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich sa zaznamenali aj zmeny vo výsledkoch testov funkcie štítnej žľazy.

Okrem toho, dlhodobé dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby kvetiapínom na rast a dospievanie neboli sledované dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé dôsledky na kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich so schizofréniou, bipolárnou mániou a bipolárnou depresiou, sa v súvislosti s kvetiapínom zistil zvýšený výskyt extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie:

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovrážd (príhod súvisiacich so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do dosiahnutia významnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nemusí dôjsť v prvých týždňoch liečby alebo v ďalších týždňoch, pacientov je potrebné starostlivo sledovať, až kým nedôjde k významnému zlepšeniu stavu. Klinická prax všeobecne poukazuje na to, že riziko samovraždy sa môže zvyšovať v skorých štádiách zotavovania.


Okrem toho, lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom, vzhľadom na rizikové faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.

Iné psychické poruchy, na ktoré sa predpisuje kvetiapín, môžu tiež súvisieť so zvýšeným rizikom samovražedného správania. Okrem toho, takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Je známe, že pacientom s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacientom, u ktorých sa vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky pred začatím liečby, hrozí vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a počas liečby sa majú starostlivo sledovať. Metaanalýza klinických skúšaní s antidepresívami kontrolovaných placebom u dospelých pacientov s psychickými poruchami poukázala na vyššie riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok na samovraždu alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.

V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy, sa pozorovalo u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení kvetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovraždu v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo (3,0 % vs 0 %, v uvedenom poradí). V klinických štúdiách u pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol výskyt pokusov o samovraždupozorovaný u mladých dospelých pacientov (mladších ako 25 rokov) 2,1 % (3/144) pri kvetiapíne a 1,3 % (1/75) pri placebe.


Metabolické riziko

Vzhľadom na riziko zhoršenia metabolického profilu, vrátane zmeny telesnej hmotnosti, koncentrácie glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach, sa majú u pacienta na začiatku liečby vyšetriť metabolické parametre a akékoľvek zmeny týchto parametrov sa majú počas liečby pravidelne kontrolovať. Zhoršenie týchto parametrov sa má primerane liečiť (pozri tiež časť 4.8).


Extrapyramídové symptómy:

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u dospelých pacientov liečených kvetiapínom na veľké depresívne epizódy v rámci bipolárnej poruchy a na veľkú depresívnu poruchu bola incidencia EPS vyššia v skupine s kvetiapínom než v skupine s placebom (pozri časti 4.8 a 5.1).

Používanie kvetiapínu bolo spojené s rozvojom akatízie charakterizovanej subjektívne nepríjemným alebo stresujúcim nepokojom a potrebou pohybovať sa, často sprevádzanou s neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. To sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytuje počas niekoľkých prvých týždňov liečby. U pacientov s týmito príznakmi môže byť zvyšovanie dávky škodlivé.


Tardívna dyskinéza:

Ak sa vyskytnú prejavy a príznaky tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo ukončenie liečby kvetiapínom. Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť po ukončení liečby (pozri časť 4.8).


Somnolencia a závraty:

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými symptómami ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinických skúšanach sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresiou a veľkou depresívnou poruchou začiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity môžu častejšie vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a pokiaľ je potrebné zvážiť ukončenie liečby.


Ortostatická hypotenzia:

Liečba kvetiapínom súvisí s ortostatickou hypotenziou a s ňou spojeným závratom (pozri časť 4.8), čo sa rovnako ako somnolencia prejavuje v začiatočnom štádiu liečby s titráciou dávky. Týmto sa môže zvyšovať výskyt náhodných zranení (pádov), najmä u starších pacientov. Z tohto dôvodu sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri podávaní kvetiapínu pacientom so známymi kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi ochoreniami alebo s inými ochoreniami, ktoré predisponujú ku vzniku hypotenzie. Ak sa vyskytne ortostatická hypotenzia, predovšetkým u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, je potrebné zvážiť redukciu dávok alebo pomalšiu titráciu dávok.


Záchvaty svalových kŕčov:

V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol zistený rozdiel vo výskyte záchvatov svalových kŕčov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a tými, ktorým sa podávalo placebo. O výskyte záchvatov u pacientov so záchvatovou poruchou v anamnéze nie sú k dispozícii žiadne údaje. Rovnako ako pri iných antipsychotikách sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť pri liečbe tých pacientov, ktorí udávajú výskyt záchvatov svalových kŕčov v anamnéze (pozri časť 4.8).


Malígny neuroleptický syndróm:

Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou vrátane kvetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenu psychického stavu, svalovú rigiditu, vegetatívnu instabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch je potrebné terapiu kvetiapínom prerušiť a začať vhodnú liečbu.


Ťažká neutropénia a agranulocytóza::

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol hlásený výskyt ťažkej neutropénie (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Po uvedení lieku na trh boli niektoré prípady fatálne. Možnými rizikovými faktormi pre vznik neutropénie sú: preexistujúci nízky počet bielych krviniek (WBC) a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze. Niektoré prípady sa však vyskytli u pacientov bez preexistujúcich rizikových faktorov. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov < 1,0 x 109/l. U týchto pacientov je potrebné sledovať príznaky infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).


Na neutropéniu treba myslieť u pacientov s prebiehajúcou infekciou alebo horúčkou, najmä u tých, u ktorých chýbajú zjavné predisponujúce faktory. Títo pacienti majú byť vhodne klinicky liečení.


Pacientov je potrebné poučiť, aby ihneď hlásili výskyt prejavov/symptómov, ktoré sa zhodujú s agranulocytózou alebo infekciou (napr. horúčka, slabosť, letargia alebo bolesť v hrdle) kedykoľvek počas liečby kvetiapínom. U týchto pacientov je potrebné rýchlo vyšetriť počet WBC a absolútny počet neutrofilov (ANC), a to najmä v prípade chýbajúcich predisponujúcich faktorov.


Interakcie:

Pozri tiež časť 4.5.


Pri súbežnom užívaní kvetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, akými sú karbamazepín alebo fenytoín, sa značne znižuje plazmatická koncentrácia kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť terapie kvetiapínom. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, je možné nasadiť liečbu kvetiapínom iba v tom prípade, ak prínos liečby prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, niekedy je potrebné zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).


Telesná hmotnosť:

U pacientov, ktorí sa liečili kvetiapínom, sa hlásil nárast telesnej hmotnosti, preto sa majú sledovať a klinicky vhodne zvládať v súlade s používanými odporúčaniami týkajúcimi sa antipsychotík (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia:

Zriedkavo sa zaznamenalo, že počas liečby kvetiapínom sa príležitostne vyskytla hyperglykémia a/alebo rozvoj alebo exacerbácia diabetu ojedinele s ketoacidózou alebo kómou, vrátane prípadov končiacich fatálne (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch sa zaznamenal predchádzajúci nárast telesnej hmotnosti, ktorý môže byť predisponujúcim faktorom. Vhodné klinické sledovanie sa odporúča v súlade s využitím odporúčaní týkajúcich sa antipsychotík. Je potrebné, aby u pacientov užívajúcich antipsychotiká, vrátane kvetiapínu, boli sledované prejavy a príznaky hyperglykémie (akými sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetom mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus majú byť pravidelne sledovaní z hľadiska zhoršenia kontroly glukózy. Telesná hmotnosť sa má pravidelne sledovať.


Lipidy:

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie koncentrácie triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženie koncentrácie HDL cholesterolu (pozri časť 4.8). Zmena koncentrácie lipidov sa má liečiť na základe klinického stavu pacienta a zváženia lekára.


Predĺženie QT intervalu:

V klinických skúšaniach a použitím v súlade s SPC nebolo užívanie kvetiapínu spojené s trvalým predĺžením absolútneho QT intervalu. Počas postmarketingového sledovania kvetiapínu sa však predĺženie QT intervalu pozorovalo v terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu je potrebná zvýšená opatrnosť pri jeho podávaní pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Zvýšená opatrnosť je tiež potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval alebo pri súbežnom podávaní s neuroleptikami, predovšetkým u starších pacientov, pacientov s vrodeným predĺžením QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Kardiomyopatia a myokarditída

V klinických skúšaniach a v priebehu postmarketingovej praxe bola hlásená kardiomyopatia a myokarditída, kauzálna súvislosť s kvetiapínom však nebola preukázaná. Liečba kvetiapínom sa má prehodnotiť u pacientov s podozrením na kardiomyopatiu alebo myokarditídu.


Ukončenie liečby:

Akútne symptómy z náhleho vysadenia lieku, akými sú insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat a podráždenosť boli zaznamenané po náhlom vysadení kvetiapínu. Odporúča sa liečbu ukončovať postupne počas minimálne jedného až dvoch týždňov (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou spojenou s demenciou:

Kvetiapín nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou.


Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach populácie s demenciou sa vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus vzniku tohto zvýšenia rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pre iné antipsychotiká alebo iné populácie pacientov. Pri podávaní kvetiapínu pacientom s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody je potrebná zvýšená opatrnosť.


V metaanalýze atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou majú zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom. V dvoch 10-týždňových, placebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom u rovnakej populácie pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) bola mortalita u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % v porovnaní s 3,2% v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v tomto skúšaní zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Dysfágia:

Dysfágia (pozri časť 4.8) sa hlásila v súvislosti s kvetiapínom. Kvetiapín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie.


Zápcha a intestinálna obštrukcia:

Zápcha predstavuje rizikový faktor pre intestinálnu obštrukciu. Zápcha a intestinálna obštrukcia sa hlásili v súvislosti s kvetiapínom (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky). Tieto zahŕňali aj hlásenia fatálnych následkov u pacientov s vyšším rizikom intestinálnej obštrukcie, vrátane tých, ktorí užívali súčasne viac liekov znižujúcich intestinálnu motilitu a/alebo nemuseli hlásiť príznaky zápchy. Pacienti s intestinálnou obštrukciou/ileom sa majú liečiť so starostlivým sledovaním a na jednotke intenzívnej starostlivosti.


Venózna tromboembólia (VTE):

Prípady venóznej tromboembólie (VTE) sa vyskytli po podaní antipsychotických liekov. Nakoľko pacienti liečení antipsychotikami majú často prítomné získané rizikové faktory VTE, majú byť všetky možné rizikové faktory VTE identifikované pred a počas liečby kvetiapínom a majú sa prijať preventívne opatrenia.


Pankreatitída

V klinických skúšaniach a v priebehu postmarketingovej praxe bola hlásená pankreatitída. V rámci postmarketingových hlásení malo veľa pacientov faktory, o ktorých je známe, že sú spojené s pankreatitídou, ako je zvýšenie triglyceridov (pozri časť 4.4), žlčové kamene a konzumácia alkoholu.


Dodatočná informácia:

Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na liečbu akútnych stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; kombinovaná liečba však bola dobre tolerovaná (pozri časti 4.8 a 5.1). Údaje poukazujú na aditívny účinok v treťom týždni.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní kvetiapínu v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi alebo s alkoholom.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa po súbežnom podaní ketokonazolu, CYP3A4 inhibítora, a kvetiapínu (v dávke 25 mg) zistilo 5-8-násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Preto je súbežné podávanie kvetiapínu a inhibítorov CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča konzumovať grapefruitovú šťavu počas liečby kvetiapínom.


V klinických skúškach zameraných na sledovanie farmakokinetiky, v ktorých sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín výrazne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižuje systémovú expozíciu kvetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13 % hodnôt zistených u pacientov, ktorým sa podával kvetiapín samotný; u niektorých pacientov sa pozorovalo ešte väčšie zníženie. V dôsledku tejto interakcie sa môžu vyskytnúť nižšie plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Súbežné užívanie kvetiapínu s fenytoínom (induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo enormné zvýšenie klírensu kvetiapínu, približne o 450 %. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, sa má podávať kvetiapín iba v tom prípade, ak prínos liečby prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, niekedy je potrebné zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri tiež časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní antidepresív - imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP3A4 a CYP2D6).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní s antipsychotikami - risperidónom alebo haloperidolom. Súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobuje zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu nie je ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu.


Farmakokinetika lítia nie je ovplyvnená súbežným podávaním kvetiapínu.


V šesťtýždňovej randomizovanej štúdii s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu súbežne podávaným s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním u dospelých pacientov s akútnou mániou sa pozorovala vyššia incidencia extrapyramídových príhod (zvlášť tremor), somnolencie a zvyšovania hmotnosti v skupine s pridaným lítiom v porovnaní so skupinou s pridaným placebom (pozri časť 5.1).


Pri súbežnom podávaní valproátu sodného a kvetiapínu farmakokinetika oboch látok nebola klinicky významne ovplyvnená. Retrospektívna štúdia u pediatrických pacientov, ktorí užívali valproát, kvetiapín alebo oboje, ukázala vyššiu incidenciu leukopénie a neutropénie v skupine s kombinovanou liečbou oproti skupine s monoterapiou.


Interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém neboli vykonané.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu vyvolať elektrolytovú nerovnováhu alebo predĺžiť QT interval.


U pacientov, ktorí užívali kvetiapín, sa vyskytli hlásenia o výsledkoch falošnej pozitivity v enzýmových imunologických testoch pre metadón a tricyklické antidepresíva. Odporúča sa otázne výsledky imunologického skríningu potvrdiť vhodnou chromatografickou technikou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Prvý trimester

Priemerné množstvo publikovaných údajov od gravidných žien, vystavených účinku lieku (t.j. v rozmedzí 300 - 1 000 výsledkov gravidity), vrátane jednotlivých hlásení a niektorých observačných štúdií, nenaznačuje zvýšené riziko malformácií v dôsledku liečby. Avšak, na základe všetkých dostupných údajov, nie je možné vyvodiť definitívny záver. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Preto sa má kvetiapín používať počas gravidity len v prípade, že prínosy liečby prevážia potenciálne riziká.


Tretí trimester

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane kvetiapínu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramídových príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

Na základe veľmi obmedzených údajov z publikovaných hlásení o vylučovaní kvetiapínu do ľudského materského mlieka sa zdá, že sa kvetiapín pri podávaní v terapeutických dávkach nevylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na nedostatok spoľahlivých údajov sa má o ukončení dojčenia či ukončení liečby kvetiapínom rozhodnúť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.


Fertilita

Účinky kvetiapínu na fertilitu u ľudí sa nehodnotili. Účinky spojené so zvýšenou hladinou prolaktínu sa pozorovali u potkanov, hoci nie sú priamo relevantné pre človeka (pozri časť 5.3 Predklinické údaje).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na to, že kvetiapín pôsobí na centrálny nervový systém, môže ovplyvňovať činnosti vyžadujúce bdelosť. Preto sa neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým nie je známa reakcia pacienta na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek (Adverse Drug Reactions ‑ ADRs) pri terapii kvetiapínom (≥ 10 %) sú ospalosť, závrat, bolesť hlavy, sucho v ústach, symptómy súvisiace s vysadením lieku, zvýšenie hladín sérových triglyceridov, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu), zníženie hladiny HDL cholesterolu, zvyšovanie hmotnosti, zníženie hemoglobínu a extrapyramídové príznaky.


Výskyt nežiaducich reakcií na liek spojených s užívaním kvetiapínu je uvedený v tabuľke (tabuľka 1) vo formáte odporúčanom „Council for International Organizations of Medical Sciences” (CIOMS III Working Group; 1995).


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie na liek spojené s liečbou kvetiapínom


Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú zoradené nasledovne: veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Pokles hemoglobínu 22

leukopénia1,

28, zníženie

počtu neutrofilov,

zvýšenie

eozinofilov27

trombocytopénia, anémia, zníženie počtu trombocytov

13

agranulocytóza 26


neutropénia 1

Poruchy imunitného systémuhypersenzitivita (vrátane kožných alergických reakcií)


anafylaktická reakcia5


Poruchy endokrinného systému


hyperprolakt inémia 15, zníženie celkového T4 24, zníženie voľného T4 24, zníženie celkového T3 24, zvýšenie TSH 24

zníženie voľného T3 24,

hypotyreóza 21


neprimeraná sekrécia antidiuretic kého hormónu


Poruchy metabolizmu a výživy

zvýšenie hladiny sérových triglyceridov 10, 30

zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDLcholesterolu)

11, 30

zníženie hladiny HDL cholesterolu

17, 30

zvyšovanie hmotnosti

8, 30,

zvýšená chuť do jedla, zvýšenie glukózy v krvi až do hyperglyke mických hodnôt

6, 30

hyponatriémia 19, diabetes mellitus1,5

metabolický syndróm 29

zhoršenie existujúceho diabetu


Psychické poruchy


abnormálne sny a nočné mory, samovražedné myšlienky a samovražedné správanie

20


somnambulizmus a ďalšie súvisiace stavy ako je rozprávanie počas spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkomPoruchy nervového systému

závrat

4, 16, somnolencia

2, 16, bolesť hlavy, extrapyram ídové príznaky

1, 21

dyzartria

záchvat kŕčov

1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza

1,5, synkopa

4,16
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


tachykardia4, palpitácie23

predĺženie QT intervalu

1,12,18,

bradykardia

32
Poruchy oka


rozmazané videnia


Poruchy ciev


ortostatická hypotenzia

4,16


venózna tromboembólia

1Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe 23

rinitída
Poruchy gastrointestinálne ho traktu

sucho v ústach

zápcha, dyspepsia, vracanie

25

dysfágia7

Pankreatitída 1, intestinálna obštrukcia čriev/ ileusPoruchy pečene a žlčových ciest


zvýšenie hladín sérovej alanín aminotransferázy (ALT)3,

zvýšenie hladín gama – GT3

zvýšenie hladín sérových aspartát aminotransferázy (AST)3

žltačka5, hepatitídaPoruchy kože a podkožného tkaniva

angioedém 5 , Stevensov- Johnsonov syndróm 5

toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

rabdomyol ýza


Poruchy obličiek a močových ciestretencia moču
Stavy v gravidite, v šestonedelí a v perinatálnom období


novorode necký syndróm z vysadeni a 31

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovsexuálna dysfunkcia

priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, menštruačné poruchyCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

symptómy súvisiace s vysadením lieku

1, 9

ľahká asténia, periférny edém, podráždenosť, pyrexia


malígny neuroleptický syndróm

1, hypotermiaLaboratórne a funkčné vyšetrenia
zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi

14
(1) Pozri časť 4.4.

(2) Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá zvyčajne pokračovaním liečby kvetiapínom ustúpi.

(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun od normálu k ≥ 3x HLN kedykoľvek) sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltranspeptidázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe obyčajne vrátili na referenčné hodnoty.

(4) Kvetiapín môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu α1-adrenergných receptorov, spôsobiť ortostatickú hypotenziu so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou. Uvedené nežiaduce účinky sa vyskytujú najmä pri úvodnej titrácii dávky (pozri časť 4.4).

(5) Frekvencia týchto nežiaducich účinkov sa zistila len z postmarketingových údajov týkajúcich sa tabliet kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním.

(6) Hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl (≥ 7 mmo/l) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) po jedle minimálne v jednom prípade.

(7) Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu depresiu.

(8) Založené na > 7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmä počas prvých týždňov liečby u dospelých.

(9) V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku sa najčastejšie vyskytovali tieto symptómy: nespavosť, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť. Tieto príznaky zvyčajne ustúpili do 1 týždňa po vysadení lieku.

(10) Triglyceridy ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 150 mg/dl (≥ 1,694 mmol/l) (pacienti < 18 rokov) zaznamenané minimálne raz.

(11) Cholesterol ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 5,172 mmol/l) (pacienti < 18 rokov), zaznamenaný minimálne raz. Zvýšenie hladiny LDL cholesterolu o ≥ 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l) bolo veľmi časté. Priemerná zmena u pacientov, u ktorých sa takéto zvýšenie zistilo, predstavovala 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

(12) Pozri text nižšie.

(13) Trombocyty ≤ 100 x 109/l zaznamenané minimálne raz.

(14) Založené na hlásení nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.

(15) Hladiny prolaktínu (pacienti > 18 rokov): > 20 μg/l (> 869,56 pmol/l) u mužov; > 30 μg/l (> 1304,34 pmol/l) u žien kedykoľvek.

(16) Môže spôsobiť pád.

(17) HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužov; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žien kedykoľvek.

(18) Výskyt u pacientov, ktorí majú QTc od < 450 msec až ≥ 450 msec s nárastom ≥ 30 msec. V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s miernou zmenou kvetiapínu a výskyt u pacientov, ktorí majú klinicky signifikantnú hladinu podobnú medzi kvetiapínom a placebom.

(19) Posun od > 132 mmol/l do < 132 mmol/l aspoň v jednom prípade.

(20) V priebehu liečby kvetiapínom alebo krátko po vysadení liečby boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1)

(21) Pozri časť 5.1

(22) Znížený hemoglobín ≤ 13 g/dl (≤ 8,07 mmol/l) u mužov, ≤ 12 g/dl (≤ 7,45 mmol/l) u žien aspoň jeden prípad sa vyskytol u 11% kvetiapínom liečených pacientov vo všetkých štúdiách, vrátane rozšírených nezaslepených štúdií. U týchto pacientov bolo vždy priemerné maximálne zníženie hemoglobínu o -1,50 g/dl. (23) Tieto hlásenia sa často vyskytovali pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a /alebo podkladovom kardio/respiračnom ochorení.

(24) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v celkovom T4, voľnom T4 celkovom T3 a voľnom T3, je definovaný ako < 0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je > 5 mIU/l kedykoľvek.

(25) Na základe zvýšenej miery vracania u starších pacientov (≥ 65 rokov).

(26) Na základe posunu v počte neutrofilov z východiskovej hodnoty ≥ 1,5 x 109 buniek/l na < 0,5 x 109 buniek/l kedykoľvek počas liečby a na základe pacientov s ťažkou neutropéniou (< 0,5 x 109 buniek/l) a infekciou počas všetkých klinických štúdií s kvetiapínom (pozri časť 4.4).

(27) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte eozinofilov je definovaný ako ≥ 1 x 109 buniek/l kedykoľvek.

(28) Založené na posune z referenčnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte bielych krviniek (white blood cells WBC) je definovaný ako ≤ 3 x 109 buniek/l kedykoľvek.

(29) Založené na hláseniach metabolického syndrómu ako nežiaduceho účinku vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.

(30)V klinických skúšaniach sa zistilo u niektorých pacientov zhoršenie viac než jedného z metabolických faktorov: zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi a lipidov v krvi (pozri tiež časť 4.4).

(31) Pozri časť 4.6.

(32) Môže sa objaviť na začiatku alebo tesne po začatí liečby a môže byť spojená s hypotenziou a / alebo synkopou. Frekvencia je stanovená na základe hlásení nežiaduceho účinku bradykardie a súvisiacich udalostí vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


Pri užívaní neuroleptík boli zaznamenané prípady predĺženia QT intervalu, komorovej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti srdca a „torsades de pointes“. Spomenuté nežiaduce účinky sú pre túto skupinu liečiv (neuroleptiká) spoločné.


Pediatrická populácia

Tie isté nežiaduce reakcie na liek, ktoré sú opísané vyššie u dospelých, je potrebné zvažovať v pediatrickej populácii. Nasledovná tabuľka súhrnne uvádza nežiaduce reakcie na liek, ktorých výskyt je u pediatrických pacientov (vo veku 10-17 rokov) častejší v porovnaní s dospelými pacientmi alebo nežiaduce reakcie na liek, ktoré sa u dospelých nezistili.


Tabuľka 2 Nežiaduce reakcie na liek u detí a dospievajúcich spojené s liečbou kvetiapínom, ktoré sa vyskytovali častejšie v porovnaní s dospelými pacientmi alebo nežiaduce reakcie na liek, ktoré sa u dospelých nezistili


Výskyt nežiaducich účinkov je členený nasledovne: veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Poruchy endokrinného systému

zvýšenie hladiny prolaktínu 1


Poruchy metabolizmu a výživy

zvýšená chuť do jedla


Poruchy nervového systému

extrapyramídové symptómy 3, 4

synkopa

Poruchy ciev

zvýšenie krvného tlaku2


Poruchy dýchacej sústavy,

hrudníka a

mediastína


rinitída

Poruchy gastrointestinálneho

traktu

vracanie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


podráždenosť 3


1. Hladiny prolaktínu (pacienti vo veku < 18 rokov): > 20 ug/l (> 869,56 pmol/l) mužské pohlavie; > 26 ug/l (> 1130,428 pmol/l) ženské pohlavie kedykoľvek. U menej ako 1 % pacientov bolo zvýšenie hladiny prolaktínu > 100 ug/l.

2. Na základe zmeny presahujúcej klinicky významné limity (prevzaté z kritérií National Institutes of Health) alebo zvýšenie > 20 mmHg pre systolický alebo > 10 mmHg pre diastolický tlak kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3 až 6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u pediatrických pacientov.

3. Poznámka: častosť výskytu je rovnaká ako u dospelých, ale môže u pediatrických pacientov súvisieť s odlišnými klinickými dôsledkami ako u dospelých.

4. Pozri časť 5.1.Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Vo všeobecnosti boli hlásené tie prejavy a príznaky, ktoré vyplývajú zo zdôrazneného známeho farmakologického účinku lieku, ku ktorým patria ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.


Predávkovanie môže viesť k predĺženiu QTintervalu,záchvatom kŕčov, status epilepticus, rabdomyolýze, respiračnej depresii, retencii moču, zmätenosti, delíriu a/alebo nepokoju, kóme a úmrtiu.

U pacientov s preexistujúcim ťažkým kardiovaskulárnym ochorením je zvýšené riziko výskytu príznakov predávkovania (pozri časť 4.4 Ortostatická hypotenzia,).


Liečba predávkovania


Kvetiapín nemá špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie je možné uvažovať o použití viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej ventilácie, prísunu kyslíka, pravidelného sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému.


V tejto súvislosti publikované hlásenia popisujú, že pacientov s delíriom a agitáciou a jasným anticholinergným syndrómom je možné liečiť intravenóznym podaním fyzostigmínu 1-2 mg (za kontinuálneho monitorovania EKG). Tento postup sa neodporúča ako štandardná liečba vzhľadom na potenciálne negatívne účinky fyzostigmínu na vodivosť srdca. Fyzostigmín sa môže používať v prípade, keď nie sú prítomné EKG aberácie. Nepoužívajte fyzostigmín v prípade dysarytmií, blokády srdca akéhokoľvek stupňa alebo predĺženia QRS intervalu.


Kým prevencia absorpcie pri predávkovaní sa neskúmala, pri ťažkých intoxikáciách sa môže indikovať výplach žalúdka a ak je to možné, má sa vykonať počas jednej hodiny po požití. Je potrebné zvážiť podanie aktívneho uhlia.


V prípade predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami, ako sú intravenózne tekutiny a/alebo sympatomimetiká. Adrenalínu a dopamínu je potrebné sa vyhnúť, pretože beta stimulácia môže prehĺbiť hypotenziu v nastavení kvetiapínom vyvolanej alfa blokády.


Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií musí pokračovať až do úplného vyliečenia pacienta.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká; diazepíny, oxazepíny a tiazepíny

ATC kód: N05AH04


Mechanizmus účinku:

Kvetiapín je atypické antipsychotikum.

Kvetiapín a aktívny ľudský plazmatický metabolit,norkvetiapín reagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapín majú afinitu k sérotonínovým (5HT2)a k dopamínovým D1a D2receptorom v mozgu. Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapínu v porovnaní s typickými antipsychotikami a jeho slabý extrapyramídový účinok (EPS) sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2oproti D2. Kvetiapín a norkvetiapín nemajú žiadnu zjavnú afinitu k benzodiazepínovým receptorom, majú však vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom a strednú afinitu k adrenergným α2-receptorom a strednú až vysokú afinitu k niekoľkým muskarínovým receptorom. Inhibícia NET a parciálne agonistické pôsobenie norkvetiapínu na 5HT1Amiestach môže prispievať k terapeutickému účinku kvetiapínu ako antidepresíva..


Farmakodynamické účinky:

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Potláča tiež účinky dopamínových agonistov, čo sa zistilo na základe elektrofyziologických meraní a behaviorálnych hodnotení. Kvetiapín zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2 receptorov.


V predklinických testoch určených na vyvolanie extrapyramídového syndrómu sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám, má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká hypersenzitivita dopamínových D2receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2receptory, dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus,po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií (pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť:


Schizofrénia

Účinnosť kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním v liečbe schizofrénie sa preukázala v 6-týždňovom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní u pacientov spĺňajúcich DSM-IV kritériá pre schizofréniu a v klinickom skúšaní u ambulantne liečených, klinicky stabilizovaných schizofrenikov, pri ktorom sa pacientom menila liečba z kvetiapínu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním na liečbus kvetiapínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


V placebom kontrolovanom skúšaní bola hlavným cieľom zmena z východiskovej hodnoty na koncovú v celkovom PANSS skóre (Positive and Negative Symptom Scale).

Užívanie kvetiapínu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním v dávkach 400 mg/deň, 600 mg/deň a 800 mg/deň bolo spojené so štatisticky signifikantným zlepšením psychotických symptómov v porovnaní s placebom. Výraznejší efekt sa pozoroval pri dávkach 600 mg a 800 mg ako pri dávke 400 mg.


V 6-týždňovom klinickom skúšaní, pri ktorom sa pacientom menila liečba z kvetiapínu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním na kvetiapín vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním, bolo hlavným cieľom zistiť percento pacientov s nedostatočným terapeutickým účinkom, t.j. ktorí prerušili liečbu kvôli jej nedostatočnému efektu alebo u ktorých sa celkové PANSS skóre zvýšilo o 20 % alebo viac od randomizácie po niektorú z monitorovacích návštev. U pacientov stabilizovaných pri liečbe kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním v dávke 400 až 800 mg bola účinnosť liečby zachovaná, keď sa pacientom zmenila liečba na ekvivalentnú dennú dávku kvetiapínu podávanú raz denne.


V dlhodobej štúdii so stabilizovanými pacientmi so schizofréniou, ktorým boli 16 týždňov podávané udržiavacie dávky kvetiapínu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním, bol kvetiapín vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním účinnejší než placebo pri prevencii relapsu. Odhadované riziko relapsu po 6 mesiacoch liečby bolo 14,3 % v skupine pacientov liečených kvetiapínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním oproti 68,2 % u pacientov, ktorí užívali placebo. Priemerná dávka bola 669 mg. S liečbou kvetiapínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním trvajúcou až 9 mesiacov (medián jej trvania bol 7 mesiacov) sa nespájali žiadne ďalšie bezpečnostné riziká. Pri dlhodobejšej liečbe kvetiapínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa konkrétne nezaznamenal zvýšený počet hlásení nežiaducich udalostí, ktoré sa týkali EPS a prírastku telesnej hmotnosti.


Bipolárna porucha

V dvoch klinických štúdiách sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii účinnější ako placebo pri potlačovaní príznakov mánie pri stredne ťažkých až ťažkých formách mánických epizód po 3 a 12 týždňoch liečby. Účinnosť kvetiapínu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním dosahujúca hladinu štatistickej významnosti oproti placebu sa okrem toho preukázala aj v ďalšej 3‑týždňovej štúdii. Kvetiapín vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním bol podávaný v dávke v rozmedzí od 400 do 800 mg/deň a priemerná dávka bola približne 600 mg/deň. Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo s lítiom po 3 a 6 týždňoch liečby pri stredne ťažkých až ťažkých formách manických epizód sú obmedzené; avšak kombinovaná liečba sa dobre znášala. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá klinická skúška nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni.


V klinickej štúdii s pacientmi v depresívnej fáze pri bipolárnej poruche I. alebo II. typu bol kvetiapín vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním podávaný v dávke 300 mg/deň významne účinnejší než placebo pri znižovaní celkového skóre Montgomeryho‑Asbergovej škály na hodnotenie depresie (Montgomery‑Asberg Depression Rating Scale ‑ MADRS).


V 4 ďalších klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov s miernymi až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol kvetiapín vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní s placebo skupinou pacientov v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg a 600 mg kvetiapínu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním.


V kontinuálnej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na kvetiapín vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 alebo 600 mg je efektívnejšia v porovnaní s placebom s ohľadom na depresívne symptómy ale bez ohľadu na manické symptómy.


V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami. Kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady, čo sa týka predĺženia času po recidívu ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


V šesťtýždňovej randomizovanej štúdii s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu súbežne podávanému s kvetiapínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním u dospelých pacientov s akútnou mániou bol rozdiel v priemernom zlepšení YMRS medzi skupinou s pridaným lítiom a skupinou s pridaným placebom 2,8 bodu a rozdiel v percente pacientov odpovedajúcich na liečbu (definované ako 50 % zlepšenie YMRS z východiskovej hodnoty) bolo 11 % (79 % v skupine s pridaným lítiom oproti 68 % v skupine s pridaným placebom).


Jedno dlhodobé klinické skúšanie (viac ako 2 roky liečby) zamerané na hodnotenie prevencie rekurencie u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami preukázalo lepší účinok kvetiapínu v porovnaní s placebom, čo sa týka predĺženia času do rekurencie ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej) u pacientov s bipolárnou poruchou typu I. Počet pacientov s náladovými epizódami bol 91 (22,5 %) v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebo skupine a 95 (26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín, keď sa porovnávala pokračujúca liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky dokazujú, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so zvýšením času do rekurencie náladových epizód.


Veľké depresívne epizódy pri MDD

Do dvoch krátkodobých (6‑týždňových) štúdií boli zaradení pacienti, u ktorých sa preukázala nedostatočná odpoveď na liečbu minimálne jedným antidepresívom. Kvetiapín v dávke 150 mg/deň a 300 mg/deň, podávaný ako prídavná liečba k už zavedenej liečbe antidepresívom (amitriptylínom, bupropiónom, citalopramom, duloxetínom, escitalopramom, fluoxetínom, paroxetínom, sertralínom alebo venlafaxínom), bol účinnejší pri zmierňovaní depresívnych príznakov než podávanie antidepresíva v monoterapii, čo sa zistilo na základe zlepšenia celkového skóre MADRS (zmena priemernej hodnoty LS (metóda najmenších štvorcov) oproti placebu rovnajúca sa 2 ‑ 3,3 bodu).


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť prídavnej liečby kvetiapínom u pacientov s MDD sanehodnotila, ale hodnotila sa dlhodobá účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu v monoterapii u dospelých pacientov (pozri ďalej).


Nasledujúce štúdie sa uskutočnili s kvetiapínom v monoterapii, ale kvetiapín je indikovaný iba v prídavnej liečbe:


V troch zo štyroch krátkodobých (trvajúcich do 8 týždňov) štúdií s kvetiapínom v monoterapii, ktoré boli vykonané s pacientmi s recidivujúcou (rekurentnou) depresívnou poruchou, bol kvetiapín v dávke 50 mg, 150 mg a 300 mg/deň účinnejší než placebo pri zmierňovaní depresívnych príznakov, čo sa zistilo na základe zlepšenia celkového skóre (MADRS) (zmena priemernej hodnoty LS oproti placebu rovnajúca sa 2 ‑ 4 bodom).


V štúdii prevencie relapsu hodnotiacej kvetiapín v monoterapii bola pacientom s depresívnymi epizódami, ktorí boli stabilizovaní v otvorenej fáze liečby kvetiapínom trvajúcej minimálne 12 týždňov, náhodne pridelená buď liečba kvetiapínom podávaným jedenkrát denne, alebo placebom, ktorá trvala až 52 týždňov. Priemerná dávka kvetiapínu počas fáze randomizácie bola 177 mg/deň. Výskyt relapsu bol 14,2 % u pacientov liečených kvetiapínom a 34,4 % u pacientov užívajúcich placebo.


V krátkodobej (9‑týždňovej) štúdii u starších pacientov bez demencie (vo veku 66 až 89 rokov), ktorí trpeli recidivujúcou (rekurentnou) depresívnou poruchou, bol kvetiapín podávaný vo flexibilných dávkach v rozmedzí od 50 mg do 300 mg/deň účinnejší než placebo pri zmierňovaní depresívnych príznakov, čo sa zistilo na základe zlepšenia celkového skóre (MADRS) (zmena priemernej hodnoty LS oproti placebu rovnajúca sa ‑7,54). V tejto štúdii bola pacientom, ktorým bola náhodne pridelená liečba kvetiapínom, podaná dávka 50 mg/deň v 1 ‑ 3. deň, táto dávka mohla byť zvýšená na 100 mg/deň na 4. deň, na 150 mg/deň na 8. deň a až na 300 mg/deň v závislosti od pacientovej klinickej odpovede a znášanlivosti liečby. Priemerná dávka kvetiapínu bola 160 mg/deň. S výnimkou výskytu extrapyramídových symptómov (pozri časť 4.8 a ďalej uvedenú „Klinickú bezpečnosť“) bola znášanlivosť kvetiapínu podávaného jedenkrát denne u starších pacientov porovnateľná so znášanlivosťou pozorovanou u dospelých (vo veku 18 ‑ 65 rokov). Podiel randomizovaných pacientov starších ako 75 rokov bol 19 %.


Klinická bezpečnosť

V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11, 4 % pre placebo). Vyšší výskyt extrapyramídových symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo v krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bipolárnej depresie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 8,9 % pre kvetiapín a 3,8 % pre placebo. V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou týkajúcich sa veľkej depresívnej poruchy bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 5,4 % pre kvetiapín a 3,2 % pre placebo. V krátko trvajúcom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní s monoterapiou u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 9,0 % pre kvetiapín a 2,3 % pre placebo. V prípade bipolárnej depresie a rovnako v prípade veľkej depresívnej poruchy, výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, samovoľných svalových kontrakcií a svalovej rigidity), v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 %.


V krátko trvajúcej, placebom kontrolovanej štúdii s fixnou dávkou (50 mg /deň až 800 mg /deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov) bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0,8 kg na 50 mg dennej dávky až 1,4 kg na 600 mg dennej dávky (s nižším prírastkom na 800 mg dennej dávky), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených kvetiapínom, ktorí získali ≥ 7 % prírastku telesnej hmotnosti, bol v rozmedzí od 5,3 % na 50 mg dennej dávky až 15,5% na 400 mg dennej dávky (s nižším prírastkom pre 600 a 800 mg dennej dávky) oproti 3,7 % pacientov užívajúcich placebo.


Šesťtýždňová randomizovaná štúdia s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu súbežne podávanému s kvetiapínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním u dospelých pacientov s akútnou mániou naznačila, že kombinácia kvetiapínu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním s lítiom vedie k častejším nežiaducim účinkom (63 % oproti 48 % v kombinácii kvetiapínu s placebom). Výsledky hodnotenia bezpečnosti ukázali zvýšenú incidenciu extrapyramidových príznakov hlásených u 16,8 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a 6,6 % v skupine s pridaným placebom, z ktorých väčšina pozostávala z tremoru hláseného u 15,6 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a u 4,9 % v skupine s pridaným placebom. Incidencia somnolencie bola vyššia v skupine s kvetiapínom vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním s pridaným lítiom (12,7 %) v porovnaní so skupinou kvetiapínu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním s pridaným placebom (5,5 %). Navyše väčšie percento pacientov liečených v skupine s pridaným lítiom (8 %) zaznamenalo zvýšenie hmotnosti (≥7 %) na konci liečby v porovnaní s pacientmi v skupine s pridaným placebom (4,7 %).


Dlhodobejšie štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 4 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom, nasledované randomizovaním ukončeného obdobia, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,56 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,39 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti 0,89 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe.


V klinických skúšaniach, kontrolovaných placebom u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí/100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov dostávajúcich placebo.


V placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5 x 10> 0,5 - < 1,0 x 109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov < 1,5 x 109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 % v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo 1,5 %. Incidencia > 0,5 - < 1,0 x 109/l bola u pacientov liečených kvetiapínom a u pacientov užívajúcich placebo rovnaká (0,2 %). Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom

kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných) u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov < 1,5 x 109/l 2,9 % a incidencia < 0,5 x 109/l bola 0,21 % u pacientov liečených kvetiapínom.


Liečba kvetiapínom bola spojená so znížením hladín hormónov štítnej žľazy súvisiacich s dávkou. Incidencia posunu v TSH bola 3,2 % pre kvetiapín oproti 2,7 % pre placebo. Incidencia recipročných, potenciálne klinicky významných posunov oboch T3 alebo T4a TSH v týchto štúdiách bola zriedkavá a pozorované zmeny hladín hormónov štítnej žľazy nesúviseli s klinickou symptomatickou hypotyreózou. Redukcia celkového a voľného T4bola najväčšia počas prvých šiestich týždňov liečby kvetiapínom, v priebehu dlhodobej liečby nedošlo k jeho ďalšej redukcii. V približne 2/3 všetkých prípadov ukončenie liečby kvetiapínom sa spájalo so zmenou účinkov na celkový a voľný T4, bez ohľadu na dobu trvania liečby.


Katarakta/zákal šošovky

V klinických skúšaniach hodnotiacich kataraktogénny potenciál kvetiapínu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním (v dávkach 200 – 800 mg/deň) voči risperidónu (v dávke 2-8 mg/deň) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou nebolo percento pacientov so zvýšeným stupňom opacity šošovky pri kvetiapíne (4 %) vyššie ako pri risperidóne (10 %), u pacientov s expozíciou minimálne 21 mesiacov.


Pediatrická populácia


Klinická účinnosť

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola sledovaná v 3-týždňovom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní týkajúcom sa liečby mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Približne 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Okrem toho sa vykonalo 6-týždňové, placebom kontrolované skúšanie u pacientov so schizofréniou (n = 222, vek 13 až 17 rokov). V obidvoch skúšaniach boli vyradení pacienti, ktorí neodpovedali na liečbu kvetiapínom. Liečba kvetiapínom sa začala dávkou 50 mg/deň, 2. deň sa dávka zvýšila na 100 mg/deň a potom bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (mánia 400 – 600 mg/deň; schizofrénia 400 – 800 mg/deň) so zvyšovaním o 100 mg/deň a podávala sa denne v dvoch alebo troch rozdelených dávkach.


V klinickom skúšaní týkajúcom sa liečby mánie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) - 5,21 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ≥ 50 %) predstavoval 64 % pre kvetiapín 400 mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % pre skupinu s placebom.


V klinickom skúšaní týkajúcom sa schizofrénie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre PANSS (aktívna liečba mínus placebo) - 8,16 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/deň), ani režim s vysokou dávkou (800 mg/deň) kvetiapínu nebol lepší ako placebo vzhľadom na podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď definovanú ako pokles o ≥ 30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre PANSS. Vyššie dávky mali za následok nižší podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu v číselnom vyjadrení tak v prípade mánie, ako aj schizofrénie.


V tretej krátkodobej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii s kvetiapínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním v monoterapii v pediatrickej populácii (vo veku 10 až 17 rokov) s bipolárnou depresiou nebola preukázaná účinnosť.


V tejto vekovej skupine nie sú k dispozícii údaje o účinku udržiavacej liečby alebo o prevencii recidívy.


Klinická bezpečnosť

V krátkodobých pediatrických skúšaniach s kvetiapínom opísaných vyššie bola frekvencia EPS v aktívnej skupine vs. placebo 12,9 % vs. 5,3 % v skúšaní so schizofréniou, 3,6 % vs. 1,1 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1,1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Frekvencia nárastu hmotnosti ≥ 7 % v porovnaní s východiskovou hodnotou bola v aktívnej skupine vs. placebo 17 % vs. 2,5 % v skúšaniach so schizofréniou a bipolárnou mániou a 12,5 % vs. 6 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Frekvencia príhod súvisiacich so samovraždou bola v aktívnej skupine vs. placebo 1,4 % vs. 1,3 % v skúšaní so schizofréniou, 1,0 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1,1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Počas predĺženej poliečebnej sledovacej fázy štúdie s bipolárnou depresiou boli dve dodatočné udalosti u dvoch pacientov; jeden z týchto pacientov užíval kvetiapín v čase udalosti.


Dlhodobá bezpečnosť

26-týždňová otvorená rozšírená fáza akútnych skúšaní (n = 380 pacientov) s kvetiapínom dávkovaným flexibilne v rozmedzí 400 – 800 mg/deň poskytli ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti. Zvýšenie krvného tlaku sa hlásilo v pediatrickej populácii a zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové príznaky a zvýšenie sérových hladín prolaktínu sa hlásili častejšie u pediatrických pacientov ako u dospelých (pozri časti 4.4 a 4.8). Čo sa týka nárastu hmotnosti, po korekcii na normálny rast v priebehu dlhšieho času, bol vzostup najmenej 0,5 smerodajnej odchýlky od východiskovej hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom v čase najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Pri kvetiapíne vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa maximálne plazmatické koncentrácie kvetiapínu a norkvetiapínu dosahujú približne 6 hodín po podaní (Tmax).Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu predstavujú 35 % pozorovanej koncentrácie kvetiapínu.


Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je pri dávkach do 800 mg podávaných jedenkrát denne lineárna a úmerná dávke. Keď sa kvetiapín vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním podávaný jedenkrát denne porovná s rovnakou celkovou dennou dávkou kvetiapínfumarátu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním (kvetiapín vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním) podávanou dvakrát denne, plocha pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC) je rovnaká, ale maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) v rovnovnážnom stave je o 13 % nižšia. Keď sa kvetiapín vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním porovná s kvetiapínom vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním, hodnota AUC metabolitu norkvetiapínu je o 18 % nižšia.


V štúdii skúmajúcej vplyv jedla na biologickú dostupnosť kvetiapínu sa zistilo, že jedlo s vysokým obsahom tuku vyvoláva štatisticky významné zvýšenie hodnoty Cmax (približne o 50 %) a hodnoty AUC (približne o 20 %) kvetiapínu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním. Nedá sa vylúčiť, že vplyv jedla s vysokým obsahom tuku na túto liekovú formu môže byť väčší. Pre porovnanie, jedlo s nízkym obsahom tuku nemalo významný vplyv na hodnotu Cmaxa AUC kvetiapínu. Kvetiapín vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa odporúča užívať jedenkrát denne bez jedla.


Distribúcia

Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia:

Kvetiapín sa v pečeni intenzívne metabolizuje. Po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme.


In vitro skúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.


Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane norkvetiapínu) sú slabými inhibítormi ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. In vitro CYP inhibícia bola pozorovaná iba v koncentráciách približne 5–50-krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe výsledkov týchto prác in vitro je nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Na základe skúšok na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať cytochróm P450. V špecifickej interakčnej skúške so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia:

Eliminačný polčas kvetiapínu je približne 7 hodín a norkvetiapínu je 12 hodín.Približne 73 % rádioaktívne značenej látky sa vylúči močom a 21 % stolicou, pričom nezmenené látky súvisiace s liečivom predstavujú menej ako 5 % celkovej izotopom značenej látky. Močom sa vylučuje < 5 % molárnej frakcie dávky vo forme voľného (neviazaného) kvetiapínu a aktívneho metabolitu v ľudskej plazme, norkvetiapínu.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie:

Farmakokinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a žien.


Starší pacienti:

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je asi o 30-50 % nižšia ako u ľudí vo veku 18-65 rokov.


Porucha funkcie obličiek:

U osôb s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov.


Porucha funkcie pečene:

U osôb s poruchou funkcie pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný klírens kvetiapínu asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poškodením pečene. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia

Farmakokinetické údaje sa získali u 9 detí vo veku 10 -12 rokov a u 12 dospievajúcich, ktorí boli na udržiavacej liečbe 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo normalizované plazmatické koncentrácie materskej látky, kvetiapínu, u pediatrických pacientov (vo veku 10 -17 rokov) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, hoci Cmaxbola u detí na hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmaxaktívneho metabolitu, norkvetiapínu, boli vyššie, približne o 62 %, resp. 49 % u detí (vo veku 10 - 12 rokov) a o 28 %, resp. 14 % u dospievajúcich (vo veku 13 - 17 rokov) v porovnaní s dospelými.


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o kvetiapíne vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním týkajúce sa detí a dospievajúcich.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitro a in vivo skúškach sa nedokázala genotoxicita. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili.


U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgussa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu, červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta. (Informácie o katarakte/zákale očnej šošovky si pozrite v časti 5.1).


V štúdii embryofetálnej toxicity u králikov bola zvýšená fetálna incidencia karpálnej/tarzálnej flexúry. Tento efekt sa objavil v prítomnosti zjavných účinkov u matky, ako je zníženie prírastku telesnej hmotnosti. Tieto účinky boli viditeľné pri rovnakých alebo mierne vyšších maternálnych hladinách expozície, ako u človeka pri maximálnej terapeutickej dávke. Význam tohto zistenia pre človeka nie je známy.


V štúdii fertility u potkanov sa pozorovalo marginálne zníženie plodnosti samcov a pseudogravidita, zdĺhavé diestrálne obdobie, predĺžený prekoitálny interval a znížený počet gravidít. Tieto účinky sú spojené so zvýšenými hladinami prolaktínu a nie sú priamo relevantné pre človeka kvôli rozdielom v hormonálnej kontrole reprodukcie u jednotlivých druhov.6. Farmaceutické INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

hypromelóza

mikrokryštalická celulóza

bezvodý citrónan sodný

magnéziumstearát


Obal tablety

oxid titaničitý (E171)

hypromelóza

makrogol/PEG 400

polysorbát 80

žltý oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)

čierny oxid železitý (E172) (iba pre 50 mg a 300 mg tablety)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Po prvom otvorení HDPE fľašky sa musí liek použiť do 60 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre z PVC/Aclar ‑ hliníka a biele nepriehľadné fľašky z HDPE s bielym nepriehľadným PP viečkom s vysúšadlom.


Blistre z PVC/Aclar ‑ hliníka sa dodávajú v škatuľkách obsahujúcich 10, 20, 30, 50, 50 x 1 (nemocničné balenie), 56 (kalendárne balenie), 60, 90 alebo 100 tabliet.

Fľašky z HDPE obsahujú 60 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DrŽiteĽ rozhodnutia O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Quetiapin Teva 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním - 68/0030/13-S

Quetiapin Teva 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním - 68/0031/13-S

Quetiapin Teva 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním - 68/0032/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.04.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

23
Quetiapin Teva 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním