+ ipil.sk

Quetiapine Accord 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták

Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/00159, 2010/00160, 2010/00161


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Quetiapine Accord 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Accord 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Accord 400 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Quetiapine Accord a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Quetiapine Accord

3. Ako užívať Quetiapine Accord

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapine Accord

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE QUETIAPINE ACCORD A NA ČO SA POUŽÍVA


Quetiapine Accord obsahujú látku nazývanú kvetiapín. Kvetiapín patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Quetiapine Accord sa používajú na liečbu ochorení ako je:

schizofrénia: pri tomto ochorení môžete vidieť, počuť alebo cítiť veci, ktoré nie sú skutočné, veriť veciam, ktoré nie sú skutočné alebo sa môžete cítiť neobvykle podozrievavý, ustráchaný, zmätený, vinný, napätý alebo deprimovaný,

mánia: môžete sa cítiť veľmi vzrušený, povznesený, nepokojný, nadšený alebo hyperaktívny alebo nie ste schopný posúdiť svoje agresívne alebo rozkladné správanie,

bipolárna depresia a veľké depresívne epizódy pri veľkej depresívnej poruche: môžete sa stále cítiť smutný alebo si uvedomiť, že sa cítite skleslý, vinný, s nedostatkom energie, strácate chuť do jedla a/alebo nemôžete spávať.


Pri užívaní na liečbu veľkej depresie v rámci veľkej depresívnej poruchy sa Quetiapine Accord bude podávať ako prídavná liečba k inému lieku, ktorý sa používa na liečbu tohto ochorenia.


Váš lekár Vám môže naďalej predpisovať Quetiapine Accord aj v prípade, ak sa cítite lepšie.


2. SKÔR AKO UŽIJETE QUETIAPINE ACCORD

Neužívajte Quetiapine Accord:

 • keď ste alergický (precitlivený) na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Quetiapine Accord (pozri časť 6: Ďalšie informácie)

 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky proti infekcii vírusom HIV,

 • azolové lieky (proti plesňovým infekciám),

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti infekcii),

 • nefazodón (na depresiu).


Neužívajte Quetiapine Accord, ak sa niečo z horeuvedeného vzťahuje na Vás. Ak si nie ste istý, pred užitím Quetiapine Accord sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Quetiapine Accord užívajte zvlášť opatrne v týchto prípadoch:


Skôr, ako užijete svoj liek, povedzte svojmu lekárovi, ak:


 • máte Vy alebo niekto z Vašej rodiny nejaké ťažkosti so srdcom, ako napríklad problémy so srdcovým rytmom, alebo ak užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť to, ako vám bije srdce,

 • máte nízky krvný tlak,

 • ste mali porážku, najmä ak ste starší pacient,

 • máte problémy s pečeňou,

 • ste niekedy v minulosti mali epileptický záchvat,

 • je Vám známe, že ste mali v minulosti nízku hladinu bielych krviniek (ktorá mohla aj nemusela byť spôsobená inými liekmi),

 • máte cukrovku alebo je u Vás existuje riziko, že dostanete cukrovku, a sa Vás to týka, môže Vám Váš lekár počas užívania Quetiapine Accord kontrolovať hladinu cukru v krvi,

 • Vy alebo niekto z Vašej rodiny mal v minulosti krvné zrazeniny, nakoľko lieky ako tento sa môžu spájať s tvorbou krvných zrazenín,

 • ste staršia osoba s demenciou (stratou funkcií mozgu), ak sa Vás to týka, nesmiete užívať Quetiapine Accord, pretože skupina liekov, do ktorej patrí aj Quetiapine Accord, môže u starších pacientov s demenciou zvyšovať riziko porážky alebo v niektorých prípadoch aj riziko smrti.


Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví:

 • vysoká teplota (horúčka), stuhnuté svaly, potenie alebo zníženú úroveň vnímania (porucha, ktorá sa označuje ako „neuroleptický malígny syndróm“), pretože v takom prípade môže byť potrebné okamžite aplikovať liečbu,

 • nekontrolovateľné pohyby, najmä Vašej tváre alebo jazyka,

 • závraty alebo pocit ťažkej ospalosti, čo v prípade starších pacientov môže zvyšovať riziko náhodných poranení (pádov).


Tieto stavy môžu byť zapríčinené týmto druhom lieku.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie Vašej depresie

Ak ste depresívny, môžete niekedy pomýšľať na sebapoškodenie alebo samovraždu. Tieto myšlienky sa môžu vyskytnúť častejšie, keď po prvý raz začínate s liečbou, nakoľko všetky tieto lieky potrebujú čas na to, čo obvykle trvá okolo dvoch týždňov, no niekedy aj dlhšie. Tieto myšlienky sa môžu vyskytnúť tiež častejšie, ak náhle prestanete užívať tento liek. Je veľmi pravdepodobné, že sa u Vás vyskytnú tieto myšlienky, ak ste mladý dospelý pacient. Informácie získané z klinických skúšaní ukázali na zvýšené riziko samovražedných myšlienok a/alebo samovražedného správania u mladých dospelých pacientov mladších ako 25 rokov trpiacich na depresiu.


Kedykoľvek, keď myslíte na sebapoškodenie alebo samovraždu, choďte k svojmu lekárovi alebo choďte priamo do nemocnice. Možno by bolo užitočné, keby ste povedali svojim priateľom alebo príbuzným, že trpíte depresiou, a požiadali ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľov. Môžete ich požiadať, aby Vám povedali, keď si myslia, že sa Vaša depresia zhoršuje, alebo ak si robia starosti z akejkoľvek inej zmeny Vášho správania.


U pacientov užívajúcich Quetiapine Accord bolo zaznamenané zvýšenie telesnej hmotnosti. Vy aj Váš lekár budete pravidelne kontrolovať Vašu hmotnosť.


Používanie iných liekov:

Ak užívate alebo ak ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi, pretože to môže mať vplyv na účinky iných podávaných liekov. Týka sa to aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a prípravkov z liečivých rastlín.


Neužívajte Quetiapine Accord, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky na HIV,

 • azolové lieky (proti plesňovým infekciám),

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti bakteriálnym infekciám),

 • nefazodón (na depresiu).


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín),

 • lieky proti vysokému krvnému tlaku,

 • barbituráty (proti ťažkostiam pri zaspávaní),

 • thioridazín (iný antipsychotický liek),

 • lieky, ktoré majú vplyv na to, ako bije vaše srdce, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu elektrolytov (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú napríklad diuretiká (lieky podporujúce vylučovanie moču) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií).


Skôr ako prestanete užívať niektorý z Vašich liekov, najprv sa porozprávajte, prosím, so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Užívanie Quetiapine Accord s jedlom a nápojmi

 • Jedlo môže ovplyvňovať účinok Quetiapine Accord, a preto musíte tablety užívať minimálne hodinu pred užitím jedla alebo pred uložením sa na spánok.

 • Buďte opatrný pri pití alkoholických nápojov. Je to kvôli tomu, že kombinovaný účinok Quetiapine Accord a alkoholu môže spôsobiť, že zaspíte.

 • Nepite grapefruitový džús keď užívate Quetiapine Accord. Môže to ovplyvniť spôsob účinku tohto lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, snažíte sa otehotnieť alebo dojčíte, pred užívaním Quetiapine Accord sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Quetiapine Accord nesmiete užívať počas tehotenstva, kým ich užívanie neprediskutujete so svojím lekárom.

Ak dojčíte, nesmiete užívať Quetiapine Accord.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Užívanie týchto tabliet u Vás môže vyvolať ospalosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, ak neviete, ako liek na Vás vplýva.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Quetiapine Accord

Quetiapine Accord obsahujú laktózu (mliečny cukor), čo je určitý druh cukru. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skôr, ako liek užijete, poraďte sa so svojím lekárom.


Vplyv na testovanie prítomnosti drog v moči

Ak sa podrobujete testovaniu prítomnosti drog v moči a užívate Quetiapine Accord, pri použití niektorých testovacích metód môžu byť vaše výsledky pozitívne na prítomnosť metadonu alebo určitých liekov proti depresii, ktoré sa nazývajú tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď žiadny metadon ani TCA neužívate. Ak k tomu dôjde, je potrebné vykonať podrobnejšie testovanie.


3. AKO UŽÍVAŤ QUETIAPINE ACCORD


Quetiapine Accord vždy užívajte presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Váš lekár rozhodne o počiatočnej dávke. Udržiavacia dávka (denná dávka) bude závisieť od Vašeho ochorenia a Vašich potrieb, ale zvyčajne sa bude pohybovať v rozsahu od 150 mg do 800 mg.

 • Vaše tablety budete užívať raz denne.

 • Tablety prehltnite celé a zapite vodou.

 • Tablety nedeľte, nerožúvajte ani nedrvte.

 • Tablety užívajte bez jedla (aspoň jednu hodinu pred jedlom alebo pred uložením sa na spánok – presnejšie pokyny Vám dá Váš lekár).

 • Počas užívania Quetiapine Accord nepijte grapefruitový džús. Môže mať vplyv na účinok tohto lieku.

 • Pokiaľ Vám lekár neprikáže liek vysadiť, neprestaňte užívať svoje tablety ani vtedy, keď sa cítite lepšie.


Tablety Quetiapine Accord sú dostupné v troch rôznych silách, ktoré sú od seba farebne odlíšené.


 • Aj keď dávka môže byť stále rovnaká, môže byť podaná prostredníctvom tabliet s rôznou silou. Napríklad prostredníctvom jednej 400 mg (bielej) tablety alebo dvoch 200 mg (žltých) tabliet.

 • Nebuďte teda prekvapený, ak sa farba predpisovaných tabliet mení.


Ochorenie pečeňové

Ak máte problém s pečeňou, lekár Vám môže zmeniť dávkovanie.

Starší pacienti

Ak ste starší, lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku.

Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov

Quetiapine Accord nesmú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.

Ak užijete viac Quetiapine Accord, ako máte

Ak užijete viac Quetiapine Accord, ako Vám predpísal Váš lekár, môžete pocítiť ospalosť, závraty a neobvyklý tep srdca. Choďte k svojmu lekárovi alebo priamo do najbližšej nemocnice. Zoberte Quetiapine Accord so sebou.


Ak zabudnete užiť dávku Quetiapine Accord

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak sa blíži čas, kedy by ste mali užiť nasledujúcu dávku, počkajte dovtedy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Quetiapine Accord

Ak náhle prestanete užívať Quetiapine Accord, môžete mať problémy so zaspávaním (nespavosť), môže Vás napínaťnevoľnosť, alebo sa u Vás môže vyskytnúť bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty alebo podráždenie. Váš lekár Vám môže navrhnúť pred ukončením liečby postupné zníženie dávky.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Quetiapine Accord môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci tie sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov ako závažný alebo ak spozorujete nejaké vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):

 • závraty (môžu spôsobiť pády), bolesť hlavy, sucho v ústach,

 • ospalosť (zvyčajne vymizne v priebehu pokračujúceho užívania Quetiapine Accord) (môže viesť k pádom),

 • symptómy z vysadenia lieku (symptómy, ktoré sa vyskytnú, keď prestanete užívať kvetiapín) zahŕňajú neschopnosť zaspať (nespavosť),nevoľnosť, bolesť hlavy, hnačku, vracanie, závraty a podráždenosť (tieto príznaky obvykle po jednom až dvoch týždňoch postupne vymiznú),

 • prírastok na hmotnosti.


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov):

 • rýchly tlkot srdca,

 • upchatý nos,

 • zápcha, žalúdočné ťažkosti (porucha trávenia),

 • pocit slabosti, mdloby (môžu spôsobiť pády),

 • opuchy rúk a nôh,

 • nízky krvný tlak pri postavení sa (to môže spôsobiť, že sa budete cítiť závraty alebo mdoly (čo môže viesť k pádom),

 • zvýšená hladina cukru v krvi,

 • rozmazané videnie,

 • neobvyklé pohyby svalov, ktoré zahŕňajú aj ťažkosti pri začínaní vykonávania svalových pohybov, triašku, pocit nepokoja alebo stuhnutosť svalov bez bolesti,

 • neobvyklé sny a nočné mory,

 • pocit zvýšeného hladu,

 • pocit podráždenia,

 • porucha reči alebo jazyka,

 • myšlienky na samovraždu a zhoršenie Vašej depresie.


Menej časté (postihujú menej než 1 zo 100 pacientov):

 • epileptické záchvaty,

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať vznik hrčiek (podliatin), opuch kože a opuchy okolo úst,

 • nepríjemné pocity v nohách (nazývané tiež syndróm nepokojných nôh),

 • ťažkosti s prehĺtaním,

 • nekontrolované pohyby, najmä Vašej tváre alebo jazyka,

 • porucha sexuálnych funkcií.


Zriedkavé (postihujú menej než 1 z 1 000 pacientov):

 • vysoká teplota (horúčka), pretrvávajúca bolesť hrdla alebo vredy v ústach, zrýchlené dýchanie, potenie, stuhnuté svaly, pocit ospalosti alebo mdloby,

 • žltnutie kože a očí (žltačka),

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus),

 • opuchy prsníkov a neočakávaná tvorba materského mlieka (galaktorea),

 • poruchy menštruácie,

 • krvné zrazeniny v cievach, najmä v nohách (symptómy zahŕňajú opuchy, bolesť a sčervenanie nôh), ktoré sa môžu premiestňovať krvnými cievami do pľúc a spôsobiť bolesť hrudníka a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektoré z týchto príznakov, musíte okamžite vyhľadať lekársku pomoc.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej než 1 z 10 000 pacientov):

 • zhoršenie predtým existujúcej cukrovky,

 • zápal pečene (hepatitída),

 • ťažké vyrážky, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži,

 • ťažká alergická reakcia (nazývaná anafylaxia), ktorá môže spôsobiť dýchacie ťažkosti alebo šok,

 • náhly opuch kože, obvykle okolo očí, pier a v hrdle (angioedém),

 • neprimerané vylučovanie hormónov, ktoré kontrolujú objem moču,

 • rozklad svalových vláken a bolesti svalov (rhabdomyolýza).


Skupina liekov, do ktorej patrí Quetiapine Accord, môže spôsobiť poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť závažné a v niektorých prípadoch môžu spôsobiť smrť.


Niektoré vedľajšie účinky sú viditeľné iba po vykonaní krvných skúšok. Tieto zahŕňajú zmeny v množstve niektorých tukov (triglyceridov a celkového cholesterolu) alebo cukru v krvi, pokles počtu určitých druhov krvných buniek, zníženie obsahu sodíka v krvi a zvýšenie množstva hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenia hladín hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledujúcim komplikáciám:


 • mužom aj ženám opuchnú prsia a neočakávane začnú produkovať materské mlieko,

 • vynechanie menštruácie alebo nepravidelné menštruácie.


Preto Vás lekár môže z času načas požiadať, aby ste absolvovali krvné skúšky.


Deti a dospievajúci:

Tie isté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u dospelých, môžu byť prítomné aj u detí a dospievajúcich.


Nasledujúce vedľajšie účinky sú pozorované len u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):

zvýšenie krvného tlaku.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované častejšie u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):

 • zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi, ktoré môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledujúcim komplikáciám:

 • opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka u chlapcov a dievčat,

 • vynechanie alebo nepravidelnosť menštruácie u dievčat.

 • zvýšená chuť do jedla,

 • neobvyklé pohyby svalov, ktoré môžu zahŕňať aj ťažkosti pri začínaní vykonávania svalových pohybov, triašku, nepokoj alebo stuhnutosť svalov bez bolesti.


5. AKO UCHOVÁVAŤ QUETIAPINE ACCORD


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Quetiapine Accord po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri za nápisom EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Quetiapine Accord obsahuje

Liečivo je kvetiapín (vo forme kvetiapíniumfumarátu). Každá Quetiapine filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 200 mg, 300 mg alebo 400 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).

Ďalšími zložkami sú monohydrát laktózy, hypromelóza, chlorid sodný, Povidon K‑30, mastenec, stearát horečnatý (E572), hypromelóza 6 cP (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol (E553b). Každá 200 mg a 300 mg tableta obsahuje aj žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerajú tablety Quetiapine Accord a obsah balenia

Quetiapine 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú žlté okrúhle obojstrannevypuklé a filmom obalené tablety s vyrytým označením „I2“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Quetiapine 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú svetložlté okrúhle obojstrannevypuklé a filmom obalené tablety s vyrytým označením „Q300“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Quetiapine 400 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele okrúhle obojstrannevypuklé a filmom obalené tablety s vyrytým označením „I4“ na jednej strane a hladké na druhej strane.


Pre každú silu lieku sú zaregistrované veľkosti balenia po 10, 30, 50, 60 a 100 tabliet na balenie. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Veľká Británia

Výrobca:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Veľká Británia


Cemelog BRS, H2040 Budaörs, Vasút u. 13, Maďarsko


Liek je schvaleny v členských štátochEurópskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

:

Názov lieku


Rakúsko


Quetiapine Accord 200 mg/300mg/400mg Retardtabletten

Belgicko


Quetiapine Accord Healthcare 200 mg/300 mg/400 mg Comprimés à liberation prolongée/Tabletten met verlengde afgifte/Retardtabletten.

Bulharsko


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg таблетки с удължено освобождаване

Cyprus


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Κουετιαπίνη

Česko


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Nemecko


Quetiapin Accord 200mg/300mg/400mg Retardtabletten

Dánsko


Quetiapin Accord 200mg/300mg/400mg Depottabletter

Estónsko


Quetiapine Accord

Grécko


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg παρατείνει δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Španielsko


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg comprimidos de liberación prolongada

Fínsko


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg depottabletit

Maďarsko


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg retard tabletta

Írsko


Notiabolfen XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet

Taliansko


Quetiapine AHCL 200mg/300mg/400mg Compresse a rilascio prolungato

Litva


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg ap ilgstošās darbības tabletes

Lotyšsko


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Malta


Notiabolfen XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet

Holansko


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg tabletten met verlengde afgifte

Nórsko


Quetiapine Accord

Poľsko


Quetiapine Accord

Portugalsko


Quetiapina Accord 200mg/300mg/400mg comprimidos de libertação prolongada

Rumonsko


Quetiapină Accord 200 mg/300 mg/400 mg comprimate cu eliberare prelungită

Švédsko


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg depottabletter

Slovinsko


Kvetiapin Accord 200mg/300mg/400mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Slovensko


Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Veľká Británia


Atrolak XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2011.


Quetiapine Accord 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/00159, 2010/00160, 2010/00161


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1 NÁZOV LIEKU


Quetiapine Accord 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Accord 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Accord 400 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


2 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


200 mg:

Každá filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).

Pomocné látky: 40,7 mg monohydrátu laktózy a 3,5 mg sodíka v jednej tablete


300 mg:

Každá filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).

Pomocné látky: 61,05 mg monohydrátu laktózy a 5,3 mg sodíka v jednej tablete


400 mg:

Každá filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 400 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).

Pomocné látky: 81,4 mg monohydrátu laktózy a 7,1 mg sodíka v jednej tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3 LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním


200 mg:

Žlté okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s označením „I2“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

300 mg:

Svetložlté okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s označením „Q300“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

400 mg:

Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s označením „I4“ na jednej strane a hladké na druhej strane.


4 KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním je indikovaný:

Na liečbu schizofrénie vrátane:

 • prevencie relapsu u stabilizovaných pacientov so schizofréniou, ktorí vyžadujú udržiavaciu liečbu liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním,


Na liečbu bipolárnej afektívnej poruchy:

 • na liečbu miernych až ťažkých manických epizód pri bipolárnej afektívnej poruche,

 • na liečbu epizód ťažkej depresie pri bipolárnej afektívnej poruche,

 • na prevenciu návratu ochorenia u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou, ktorých manická alebo depresívna epizóda reagovala na liečbu kvetiapínom,


 • A ako prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou

(Major Depressive Disorder, MDD), u ktorých odpoveď na monoterapiu antidepresívami bola suboptimálna (pozri časť 5.1). Pred začatím liečby, je potrebné aby lekár zvážil bezpečnostný profil lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním (pozri časť 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pre každú indikáciu existuje odlišná dávkovacia schéma. Preto je nutné zabezpečiť, aby boli pacientom podané jasné informácie o primeranom dávkovaní pre ich ochorenie.


Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa má podávať raz denne a bez jedla. Tablety sa majú prehĺtať celé a nemajú sa deliť, žuvať ani drviť.


Dospelí:


Liečba schizofrénie a miernych až ťažkých manických epizód pri bipolárnej afektívnej poruche

Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa má podávať aspoň hodinu pred jedlom. Celková denná dávka na začiatku terapie je 300 mg (1. deň ) a 600 mg (2. deň). Odporúčaná denná dávka je 600 mg, ak je to však klinicky opodstatnené, môže sa zvýšiť až na 800 mg denne. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta sa má dávka upraviť v rámci účinného dávkového rozpätia od 400 mg/deň do 800 mg/deň. Pri udržiavacej liečbe v prípade schizofrénie nie je potrebné upravovať dávkovanie.


Liečba depresívnych epizód pri bipolárnej afektívnej poruche

Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa podávajú pred spaním. Celková denná dávka počas prvých 4 dní terapie je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických štúdiách sa nepozoroval ďalší prínos liečby v skupine, ktorá dostávala dávku 600 mg, v porovnaní so skupinou, ktorá dostávala dávku 300 mg (pozri časť 5.1). Dávka 600 mg môže byť prínosom pre jednotlivých pacientov. Liečbu dávkami nad 300 mg majú začínať lekáriso skúsenosťami s liečbou bipolárnej afektívnej poruchy. Klinické štúdie ukázali, že u pacientov s problémom so znášanlivosťou liečby,je možné zvážiť zníženie dávky na minimum 200 mg.


Prevencia recidívy bipolárnej afektívnej poruchy

Pri prevencii návratu manických, depresívnych alebo zmiešaných epizód pri bipolárnej afektívnej poruche majú pacienti, ktorí odpovedali na liečbu liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním pri akútnej liečbe bipolárnej afektívnej poruchy, pokračovať v terapii liekom Quetiapine Accord filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním s rovnakou dávkou podávanou pred spaním. Dávka sa môže upraviť u jednotlivého pacienta v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v rámci rozpätia dávky 300 mg/deň až 800 mg/deň. Je dôležité, aby sa pri udržiavacej liečbe užívala najnižšia účinná dávka.


Prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD):

Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú užívať pred spaním. Denná dávka je na začiatku liečby 50 mg v 1. a 2. deň a 150 mg v 3. a 4. deň. Antidepresívny účinok bol pozorovaný pri dávkach 150 mg/deň a 300 mg/deň v krátkodobých klinických skúškach s kvetiapínom ako prídavnou liečbou (k amitriptylínu, bupropiónu, citalopramu, dulotxetínu, escitalopramu, fluoxetínu, paroxetínu, sertralínu a venlafaxínu – pozri časť 5.1. Farmakodynamické vlastnosti) a pri dávke 50 mg/deň v krátkodobých klinických skúškach s kvetiapínom ako monoterapiou. Pri vyšších dávkach existuje zvýšené riziko vzniku nežiaducich účinkov. Preto je potrebné, aby lekár zabezpečil, aby sa na liečbu použila čo najnižšia účinná dávka, začínajúc od 50 mg/deň. Potreba zvýšiť dávku z 150 mg/deň na 300 mg/deň má vychádzať z individuálneho hodnotenia pacienta.

.


Prechod z užívania tabliet kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním (Quetiapine Accord filmom obalené tablety):

Pre pohodlnejšie dávkovanie môžu pacienti, ktorí sú súčasne liečení tabletami kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním (Quetiapine Accord filmom obalené tablety) v rozdelených dávkach, prejsť na užívanie lieku Quetiapine Accord tablety s predĺženým uvoľňovaním v dávke ekvivalentnej celkovej dennej dávke užívanej raz denne. Môže byť potrebná individuálna úprava dávkovania.


Starší pacienti:

Podobne ako ostatné antipsychotiká a antidepresíva aj liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa má užívať s opatrnosťou u starších pacientov, a to najmä počas úvodného obdobia stanovovania dávky. Môže byť potrebné zvoliť pomalšiu rýchlosť titrovania dávky a nižšiu dennú terapeutickú dávku ako u mladších pacientov. Priemerný plazmatický klírens kvetiapínu bol u starších pacientov znížený o 30 – 50 % v porovnaní s mladšími pacientmi. Starší pacienti majú liečbu začínať od dávky 50 mg na deň. Dávka sa môže zvyšovať o prírastok 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta.


Liečba starších pacientov s veľkými depresívnymi epizódami pri veľkej depresívnej poruche (MDD)sa má začať dávkou 50 mg/deň v 1. až 3. deň, zvýšenou na 100 mg/deň v 4. deň a na na 150 mg/deň v 8. deň. Má sa podať najnižšia účinná dávka začínajúc od 50 mg/deň. Ak je na základe individuálneho posúdenia pacienta potrebné zvýšiť dávku na 300 mg/deň, nemá to byť skôr ako v 22. dňom liečby.


Účinnosť a bezpečnosť u pacientov nad 65 rokov s epizódami depresie pri bipolárnej afektívnej poruche neboli hodnotené.


Deti a dospievajúci:

Užívanie lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov pre nedostatok údajov, ktoré by podporili jeho užívanie u tejto vekovej skupiny. Dostupné dôkazy získané z placebom kontrolovaných klinických skúšaní sú prezentované v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Poškodenie funkcie obličiek:

U pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Poškodenie funkcie pečene:

Kvetiapín je vo veľkej miere metabolizovaný pečeňou. Preto sa liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním musia užívať opatrne u pacientov so známym poškodením pečene, najmä počas úvodného obdobia stanovovania dávky. Pacienti so známym poškodením pečene majú začať s dávkou 50 mg/deň. Dávkovanie sa môže zvyšovať o prírastky 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta.


Ak dávkovací režim nie je možné realizovať s použitím súčasných tabliet s príslušnou silou, k dispozícii sú tablety s inou silou.4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Súbežné podávanie inhibítorov 3A4 cytochrómu P450, ako sú inhibítory HIV‑proteázy, antimykotiká azolového radu, erytromycín, klaritromycín a nefazodón, je kontraindikované. (Pozri časť 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním je

indikovaný na liečbu schizofrénie, bipolárnej afektívnej poruchy a ako prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD), bezpečnostný profil sa má posudzovať individuálne s ohľadom na diagnózu pacienta a na podávanú dávku.


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť liečby kvetiapínom u pacientov s MDD nebola hodnotená ako prídavná liečba, ale bola hodnotená dlhodobá účinnosť a bezpečnosť liečby kvetiapínom u dospelých pacientov ako monoterapia (pozri časť 5.1).


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Užívanie lieku Quetiapine Accord filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov pre nedostatok údajov na podporu užívania u tejto vekovej skupiny. Klinické skúšania s tabletami kvetiapínu ukázali, že okrem známeho bezpečnostného profilu identifikovaného u dospelých (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky) sa vyskytli isté nežiaduce udalosti častejšie u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie sérových hladín prolaktínu a extrapyramidálne symptómy) a bola identifikovaná jedna nežiaduca udalosť, ktorá doposiaľ nebola pozorovaná v štúdiách s dospelými pacientami (zvýšenie krvného tlaku).U detí a dospievajúcich boli tiež pozorované zmeny vo funkčných testoch štítnej žľazy.

Okrem toho dlhodobé bezpečnostné dôsledky liečby tabletami kvetiapínu na rast a dospievanie neboli študované dlhšie ako 26 týždňov.Dlhodobé dôsledky pre kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich so schizofréniou a bipolárnou mániou liečených tabletami kvetiapínu sa v súvislosti s kvetiapínom zistil zvýšený výskyt extrapyramidálnych symptómov (EPS) v porovnaní s pacientami, ktorí dostávali placebo (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie:

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovrážd (príhod súvisiacich so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do dosiahnutia významnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nedochádza v prvých týždňoch liečby alebo v ďalších týždňoch, pacientov je potrebné starostlivo sledovať, až kým nedôjde k významnému zlepšeniu stavu. Klinická prax všeobecne poukazuje na to, že riziko samovraždy sa môže v počiatočných štádiách zlepšovania stavu zvyšovať. Okrem toho lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby quetiapínom vzhľadom na rizikové faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.


Iné psychické poruchy, na ktoré sa predpisuje liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, môžu tiež súvisieť so zvýšeným rizikom pokusov o samovraždu. Okrem toho, takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Je známe, že pacientom s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacientom, u ktorých sa vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky pred začatím liečby, hrozí vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a počas liečby sa majú starostlivo sledovať. Metaanalýza klinických skúšaní s antidepresívami kontrolovaných placebom u dospelých pacientov s psychickými poruchami poukázala na vyššie riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Pacienti, predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom, si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok na samovraždu alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa pozorovalo u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení quetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovražduv porovnaní s tými, ktorí boli liečení placebom (3,0 % vs 0 %, v uvedenom poradí). V klinických štúdiách u pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol výskyt pokusov o samovraždu pozorovaný u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov) 2,1 % (3 / 144) pri kvetiapíne a 1,3 % (1 / 75) pri placebe.


Extrapyramídové príznaky:

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s dospelými pacientmi bol kvetiapín spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s placebom u pacientov s epizódami ťažkej depresie pri bipolárnej afektívnej poruche a veľkej depresívnej poruche (pozri časť 4.8 a 5.1).


Užívanie kvetiapínu sa dáva do súvisu so vznikom akatízie, pre ktorú je charakteristický subjektívne nepríjemný alebo tiesnivý nepokoj a potreba byť v pohybe, ktorú často sprevádza neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť. Tieto prejavy sa najčastejšie vyskytujú počas prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa rozvinú tieto príznaky, môže mať zvyšovanie dávky škodlivé účinky.


Tardívna dyskinéza:

Ak sa objavia príznaky alebo symptómy tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie podávania lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním. Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť po ukončení liečby (pozri časť 4.8 ).


Ospalosť a závraty:

Liečba kvetiapínom bola spojená s ospalosťou a podobnými symptómami, ako je sedácia (pozri časť 4.8).V klinických skúšaniach liečby u pacientov s depresiou pri bipolárnej afektívnej poruche a u pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa tieto príznaky prejavili obvykle počas prvých 3 dní liečby a mali prevažne slabú až miernu intenzitu.


Pacienti s depresiou pri bipolárnej afektívnej poruche a pacienti s veľkou depresívnou poruchou, ktorí pociťujú veľmi intenzívnu ospalosť, môžu vyžadovať častejšie kontroly po dobu minimálne 2 týždňov od výskytu ospalosti alebo dovtedy, kým sa symptómy nezlepšia a môže byť potrebné zvážiť ukončenie liečby.


Liečba kvetiapínom sa dáva do súvisu s ortostatickou hypotenziou a so závratmi s ňou spojenými (pozri časť 4.8), ktorých výskyt bol podobne ako v prípade somnolencie zaznamenaný zvyčajne počas počiatočného obdobia titrovania dávky. To môže zvyšovať výskyt náhodných úrazov (pádov), a to najmä u starších pacientov. Preto sa sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Kardiovaskulárne ochorenia:

Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa má užívať s opatrnosťou u pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením alebo inými stavmi predisponujúcimi k hypotenzii. Kvetiapín môže navodiť ortostatickú hypotenziu, najmä počas počiatočného obdobia titrovania dávky. Preto ak sa tento stav vyskytne, treba zvážiť zníženie dávky alebo pomalšiu titráciu dávky. U pacientov s existujúcim kardiovaskulárnym ochorením sa môže zvážiť pomalší titračný režim.


Záchvaty:

V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol žiaden rozdiel vo výskyte záchvatov u pacientov liečených kvetiapínom alebo placebom. Pri liečení pacientov so záchvatmi v anamnéze sa odporúča opatrnosť ako u iných antipsychotík (pozri časť 4.8).


Neuroleptický malígny syndróm:

Neuroleptický malígny syndróm sa dáva do súvisu s antipsychotickou liečbou vrátane liečby kvetiapínom (pozri časť 4.8).Klinická manifestácia zahŕňa hypertermiu, zmenený mentálny stav, svalovú rigiditu, autonómnu nestabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy. V takomto prípade je nutné ukončiť užívanie lieku Quetiapine filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním a podať vhodnú liečbu.


Ťažká neutropénia:

Ťažká neutropénia (počet neutrofilov <0,5 x 109/l) bola menej často zaznamenaná v klinických skúšaniach kvetiapínu.Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla v priebehu niekoľkých mesiacov po začiatku terapie kvetiapínom. Nie je tu zjavný vzťah k dávke. Počas obdobia po uvedení lieku na trh dochádzalo k ústupu leukopénie a/alebo neutropénie po ukončení terapie kvetiapínom. Možné rizikové faktory neutropénie zahŕňajú preexistujúci nízky počet bielych krviniek (WBC) a liekmi vyvolanú neutropéniu v anamnéze. Podávanie kvetiapínu sa musí ukončiť u pacientov s počtom neutrofilov <1 x 109/l. Pacientov je nutné pozorovať, či sa u nich neobjavia znaky a symptómy infekcie, a treba sledovať ich počty neutrofilov (pokiaľ neprekročia hodnotu 1,5 x 109/l).(pozri časť 5.1).


Interakcie:

Pozri tiež časť 4.5.

Súbežné užívanie kvetiapínu so silným induktorom pečeňových enzýmov, ako je napríklad karbamazepín alebo fenytoín, podstatne znižuje plazmatickú koncentráciu kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Liečba liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa môže u pacientov, ktorí dostávajú induktor pečeňových enzýmov, začať len vtedy, ak lekár uváži, že prínos liečby liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním preváži riziká vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena induktora bola postupná, a ak je to potrebné, aby bol nahradený liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným).


Hmotnosť:

U pacientov liečených kvetiapínom bolo zaznamenané zvýšenie telesnej hmotnosti, a má sa monitorovať a liečiť klinicky vhodným postupom, ktorý je v súlade s používanými odporúčaniami pre antipsychotiká (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia:

Boli hlásené zriedkavé prípady hyperglykémie a/alebo rozvinutia alebo zhoršenia diabetu, ktoré boli občas spojené s ketoacidózou alebo kómou vrátane niekoľkých fatálnych prípadov (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch bolo hlásené predchádzajúce zvýšenie telesnej hmotnosti, čo sa môže považovať za predisponujúci faktor. Odporúča sa náležité klinické monitorovanie v súlade s používanými odporúčaniami pre antipsychotiká. U pacientov liečených antipsychotikami vrátane kvetiapínu sa majú sledovať znaky a symptómy hyperglykémie (ako je napríklad polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a u pacientov s diabetes mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus sa má pravidelne monitorovať hladina glukózy. Je potrebné pravidelne monitorovať telesnú hmotnosť.


Lipidy:

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bolo pozorované zvýšenie hladín triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženie hladín HDL cholesterolu (pozri časť 4.8).Zmeny lipidov sa majú liečiť podľa klinického stavu pacienta.


Metabolické riziko:

Vzhľadom na zaznamenané zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov v klinických skúšaniach môže dôjsť k možnému zhoršeniu profilu metabolického rizika u individuálnych pacientov, a má sa liečiť podľa klinického stavu pacienta(pozri časť 4.8).


Predĺženie intervalu QT:

V klinických skúšaniach a pri užívaní v súlade s SPC kvetiapín nebol spojený s trvalým zvýšením absolútneho intervalu QT. Po uvedení lieku na trh bolo hlásené predĺženie intervalu QT pri užívaní kvetiapínu v terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Opatrnosť je podobne ako v prípade ostatných antipsychotík potrebná aj pri predpisovaní kvetiapínu pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo s predĺžením intervalu QT v rodinnej anamnéze.Opatrnosť je potrebná aj pri predpisovaní kvetiapínu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú interval QTc, alebo pri súčasnom podávaní neuroleptík, najmä u starších pacientov, u pacientov s vrodeným syndrómom dlhého QT intervalu, kongestívnym zlyhaním srdca, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Vysadenie lieku:

Akútne príznaky z vysadenia lieku, ako je insomnia, nauzea, bolesť hlavy, diarea, vracanie, závraty a podráždenosť, boli popísané po náhlom ukončení liečby kvetiapínom. Odporúča sa postupné vysadzovanie lieku po dobu najmenej jedného až dvoch týždňov (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou súvisiacou s demenciou:

Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou.


Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných placebom kontrolovaných klinických skúšaniach populácie trpiacej demenciou bolo pozorované približne 3‑násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nemožno vylúčiť u iných antipsychotík alebo inej populácie pacientov. Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním je potrebné užívať s opatrnosťou, u pacientov s rizikovými faktormi pre mozgovú príhodu.


V metaanalýze atypických antipsychotických liekov sa zistilo, že starší pacienti so psychózou súvisiacou s demenciou sú vystavení zvýšenému riziku smrti oproti pacientom užívajúcim placebo. V dvoch 10‑týždňových placebom kontrolovaných štúdiách kvetiapínu v rovnakej populácii pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; rozpätie:56–99 rokov) bol výskyt mortality u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % oproti 3,2 % skupine dostávajúcej placebo.


Pacienti počas týchto skúšaní zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nepreukázali kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Dysfágia

V súvislosti s kvetiapínom bola zaznamenaná dysfágia (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).Pri užívaní kvetiapínu u pacientov s rizikovými faktormi pre aspiračnú pneumóniu je potrebná opatrnosť.


Venózny trombembolizmus:

Pri užívaní antipsychotických liekov boli zaznamenané prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže u pacientov liečených antipsychotikami často majú získané rizikové faktory pre VTE, musia sa pred a počas liečby kvetiapínom identifikovať všetky možné rizikové faktory pre VTE a podniknúť preventívne opatrenia

.

Laktóza:

Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičným ochoreniami intolerancie galaktózy, vrodeným deficitom laktázy alebo malabsorpciou glukózy a galaktózy nemajú užívať tento liek.


Doplňujúce informácie:

Údaje o kvetiapíne podávanom v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri miernych až ťažkých manických epizódach sú obmedzené, ale kombinovaná terapia bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8. a 5.1). Údaje ukázali na prídavný účinok v 3. týždni.


 1. Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém sa má liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v kombinácii s inými centrálne účinkujúcimi liekmi a v kombinácii s alkoholom užívať s opatrnosťou.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je enzým, ktorý je v prvom rade zodpovedný za metabolizmus kvetiapínu sprostredkovaný cytochrómom P450. V interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi súbežné podávanie kvetiapínu (v dávke 25 mg) s ketokonazolom ako inhibítorom CYP3A4 spôsobilo 5‑ až 8‑násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Na základe toho je súbežné užívanie kvetiapínu s inhibítormi CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča počas liečby kvetiapínu konzumovať grapefruitový džús.


V klinickom skúšaní po opakovanom podaní, ktoré bolo zamerané na stanovenie farmakokinetiky kvetiapínu podávaného pred a počas liečby karbamazepínom (známym induktorom pečeňových enzýmov), súbežné podávanie karbamazepínu signifikantne zvýšilo klírens kvetiapínu. toto zvýšenie klírensu znížilo systémovú expozíciu kvetiapínu (meranú pomocou AUC) na priemere 13 % expozície počas podávania samotného kvetiapínu, no i tak bolo možné pozorovať u niektorých pacientov zvýšený účinok.V dôsledku tejto interakcie sa môžu výskytnúť nižšie koncentrácie v plazme, čo môže ovplyvniť účinnosť lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním. Súbežné podávanie kvetiapínu a fenytoínu (ďalšieho induktora mikrozomálnych enzýmov) spôsobila veľké zvýšenie klírensu kvetiapínu o približne 450 %. Liečbu liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním možno začať u pacientov, ktorí sú liečení induktorom pečeňových enzýmov len vtedy, ak lekár rozhodne, že prínos liečby liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním prevýši riziká z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, a ak je to potrebné, aby bol nahradený liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným) (pozri časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu sa po súbežnom podávaní s antidepresívami imipramínom (známy inhibítor CYP 2D6) alebo fluoxetínom (známy inhibítor CYP 3A4 a CYP 2D6) signifikantne nezmenila.


Farmakokinetika kvetiapínu sa po súbežnom podávaní s antipsychotikami risperidónom alebo haloperidolom signifikantne nezmenila. No súbežné podávanie kvetiapínu a thioridazínu spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu sa po súbežnom podávaní s cimetidínom nezmenila.


Farmakokinetika lítia sa pri súbežnom podávaní s kvetiapínom nezmenila.


Farmakokinetiky valproátu sodného a kvetiapínu sa pri súbežnom podávaní nezmenili v klinicky relevantnom rozsahu.


Formálne interakčné štúdie s bežnými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém neboli uskutočnené.


Pri súbežnom podávaní kvetiapínu s liekmi, ktoré spôsobujú elektrolytickú nerovnováhu alebo zvyšujú interval QTc, je potrebná opatrnosť.


U pacientov užívajúcich kvetiapín boli hlásené falošne pozitívne výsledky pri testovaní užívania metadonu a tricyklických antidepresív pomocou enzýmovej imunoanalýzy. Sporné výsledky imunoanalytického testovania sa odporúča overiť vhodnými chromatografickými technikami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu počas gravidity u ľudí nebola doposiaľ preukázaná. Skúšky na zvieratách doteraz neukázali na žiadne škodlivé účinky, hoci potenciálne účinky na oko plodu zatiaľ neboli skúšané. Preto sa môže liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním užívať počas gravidity len vtedy, ak prínos liečby preváži možné riziká. Pri sledovaní gravidít, počas ktorých matky užívali kvetiapín, boli u novorodencov pozorované abstinenčné príznaky.


Nie je známe do akej miery sa kvetiapín vylučuje do ľudského mlieka. Dojčiace ženy treba preto upozorniť, aby počas užívania lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním nedojčili.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém môže kvetiapín interferovať s činnosťami, ktoré si vyžadujú pozornosť. Preto je treba pacientov upozorniť, aby neriadili vozidlá ani neobsluhovali stroje, pokiaľ nie je známa ich individuálna reakcia na kvetiapín.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami (Adverse Drug Reactions – ADRs) kvetiapínu sú: somnolencia, závraty, sucho v ústach, mierna asténia, konstipácia, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.


Tak ako s inými antipsychotikami, aj s kvetiapínom sa spája synkopa, malígny neuroleptický syndróm, leukopénia, neutropénia a periférny edém.


Výskyt nežiaducich účinkov spojených s terapiou kvetiapínom, je uvedený nižšie v tabuľke vo forme odporúčanej Radou medzinárodných organizácií lekárskych vied (Council for International Organizations of Medical Sciences ‑ CIOMS III Working Group; 1995).


Frekvencie nežiaducich účinkov sú usporiadané nasledovne: veľmi časté (> 1/10); časté (> 1/100, < 1/10); menej časté (> 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté:

Leukopénia 1

Menej časté:

Eozinofília, trombocytopénia

Neznáme:

Neutropénia 1

Poruchy imunitného systému

Menej časté:

Hypersenzitivita

Veľmi zriedkavé:

Anafylaktická reakcia 6


Poruchy endokrinného systému

Časté:

Hyperprolaktinémia16

Veľmi zriedkavé:

Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté:

Zvýšená chuť do jedla

Menej časté:

Hyponatarémia20

Veľmi zriedkavé:

Diabetes mellitus 1, 5, 6

Psychické poruchy

Časté:

Abnormálne sny a nočné mory

Samovražedné predstavy a samovražedné správanie21

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Závraty 4, 17, somnolencia 2, 17, bolesť hlavy


Časté:

Synkopa 4, 17, Extrapyramídové symptómy 1, 22, dyzartria


Menej časté:

Záchvaty 1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza 1,6


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:

Tachykardia 4


Poruchy oka

Časté:

Rozmazané videnie


Poruchy ciev

Časté:

Ortostatická hypotenzia 4, 17

Venózny trombembolizmus 1


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:


Sucho v ústach


Časté:

Konstipácia, dyspepsia


Menej časté:

Dysfágia 8


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé:

Žltačka 6


Veľmi zriedkavé:

Hepatitída 6


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:

Angioedém 6, Stevensov‑Johnsonov syndróm 6


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé

Rhabdomyolýza


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Sexuálna dysfunkcia


Zriedkavé:


Priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, poruchy menštruácie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Príznaky z vysadenia lieku (ukončenia liečby) 1, 10

Časté:

Mierna asténia, periférny edém, iritabilita


Zriedkavé:

Malígny neuroleptický syndróm 1


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté

Zvýšenie sérových hladín triglyceridov 11

Zvýšenie celkového cholesterolu (prevažne LDL cholesterolu) 12, zníženie HDL cholesterolu 18, zvýšenie telesnej hmotnosti 9, znížený hemoglobín23

Časté:

Zvýšenie sérových hladín transamináz (ALT, AST) 3, zníženie počtu neutrofilov, zvýšenie krvnej glukózy až na úroveň hyperglykémie 7

Menej časté:

Zvýšenie hladín gamma‑GT 3, zníženie počtu trombocytov 14, predĺženie intervalu QT 1, 13, 19

Zriedkavé:

Zvýšenie sérovej kreatínfosfokinázy 15


 1. Pozri časť 4.4.

 2. Ospalosť sa môže vyskytnúť počas prvých dvoch týždňov liečby a zvyčajne ustúpi v priebehu ďalšieho podávania kvetiapínu.

 3. U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu sérových transamináz (ALT, AST) alebo hladiny gamma‑GT. Toto zvýšenie bolo zvyčajne reverzibilné pri pokračovaní v liečbe kvetiapínom.

 4. Kvetiapín môže, rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu alfa1‑adrenergických receptorov, často vyvolať ortostatickú hypotenziu spojenú so závratmi, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, najmä v počiatočnom období titrácie dávky. (Pozri časť 4.4).

 5. Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená exacerbácia preexistujúceho diabetu.

 6. Frekvencie týchto nežiaducich reakcií bola vypočítaná len z údajov pre kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním po jeho uvedení na trh.

 7. Najmenej v jednom prípade bola hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) alebo hladina glukózy v krvi po jedle bola ≥ 200 mg/dl(≥ 11,1 mmol/l).

 8. Zvýšenie vo výskyte dysfágie pri liečbe kvetiapínom v porovnaní s placebom bolo pozorované len v klinických skúšaniach pri bipolárnej depresii.

 9. Na základe >7 % zvýšenia telesnej hmotnosti oproti pôvodným hodnotám. Vyskytuje sa prevažne počas úvodných týždňov liečby u dospelých.

 10. V akútnej fáze placebom kontrolovaných klinických skúšaní monoterapie, ktoré boli zamerané na vyhodnotenie symptómov z vysadenia liečby, boli najčastejšie pozorované nasledujúce symptómy z vysadenia lieku: insomnia, nauzea, bolesť hlavy, diarea, vracanie, závraty a podráždenosť. Výskyt týchto reakcií sa signifikantne znížil týždeň po ukončení podávania.

 11. Triglyceridy ≥200 mg/dl (≥2,258 mmol/l) prinajmenšom v jednom prípade (u pacientov vo veku 18 rokov) alebo 150 mg/dl (1,694 mmol/l) (u pacientov vo veku <18 rokov) prinajmenšom v jednom prípade.

 12. Cholesterol ≥240 mg/dl (≥6,2064 mmol/l) (u pacientov vo veku 18 rokov) alebo ≥200 mg/dl (≥5,172 mmol/l) (u pacientov vo veku <18 rokov) prinajmenšom v jednom prípade. Veľmi často bolo pozorované zvýšenie LDL cholesterolu o ≥30 mg/dl (≥0,769 mmol/l). Priemerná zmena u pacientov, u ktorých došlo k tomuto zvýšeniu, bola 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).

 13. Pozri text nižšie.

 14. Najmenej v jednom prípade boli trombocyty ≥100 x 109/l.

 15. Na základe hlásenia nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi nebolo spojené s malígnym neuroleptickým syndrómom.

 16. Hladiny prolaktínu (u pacientov vo veku >18 rokov): u mužov >20 μg/l (>869,56 pmol/l); u žien >30 μg/l (>1304,34 pmol/l) kedykoľvek.

 17. Môže viesť k pádom.

 18. HDL cholesterol: u mužov 40 mg/dl (1,025 mmol/l); u žien 50 mg/dl (1,282 mmol/l) v kedykoľvek.

 19. Výskyt u pacientov, ktorí mali posun QTc od <450 ms po ≥450 ms so zvýšením o ≥30 ms. V placebom kontrolovaných štúdiách liečby kvetiapínom bolo zistené, že priemerná zmena a výskyt pacientov, u ktorých došlo k posunu na klinicky významnú hladinu, sú podobné v skupine s kvetiapínom i s placebom.

 20. Posun z > 132 mmol/l na ≤ 132 mmol/l pri aspoň jednom poskytnutí.

 21. Prípady výskytu samovražedných myšlienok a samovražedného správania boli hlásené počas liečby liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním alebo čoskoro po ukončení liečby (pozrite časti 4.4 a 5.1).

 22. Pozri časť 5.1.

 23. Zníženie hemoglobínu na ≤13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužov a na ≤12 g/dl (7,45 mmol/l) u žien najmenej v jednom prípade sa vyskytlo u 11 % pacientov užívajúcich kvetiapín vo všetkých skúšaniach vrátane predĺžených otvorených krátkodobých skúšaní. U týchto pacientov bola stredná hodnota maximálneho zníženia hemoglobínu vždy ‑1,50 g/dl.


Pri užívaní neuroleptík boli zriedkavo hlásené prípady predĺženia intervalu QT, ventrikulárnej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, srdcovej zástavy a torsades de pointes, a boli hodnotené ako účinky tejto triedy.


Liečba kvetiapínom bola spojená s miernym poklesom hladín tyreoidálnych hormónov, najmä celkového T4a voľného T4, ktorý závisel od dávky. Pokles celkového a voľného T4bol najväčší počas prvých dvoch až štyroch týždňov liečby kvetiapínom a v priebehu ďalšieho dlhodobého užívania sa jeho hladiny už neznižovali. Takmer vo všetkých prípadoch bolo vysadenie liečby kvetiapínom sprevádzané zmenou účinku na celkový a voľný T4, bez ohľadu na trvanie liečby. Menšie poklesy celkového T3a reverzného T3 boli pozorované iba pri vyšších dávkach. Hladiny TBG (thyroxine‑binding globuline) neboli ovplyvnené a celkove sa nezaznamenalo ani žiadne recipročné zvýšenie hladín TSH (thyroid stimulating hormone); nie sú žiadne náznaky, že by kvetiapín spôsoboval klinicky relevantné prejavy hypotyreoidizmu.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Rovnaké nežiaduce účinky popísané vyššie pre dospelých sa musia brať do úvahy u detí a dospievajúcich. Nasledujúca tabuľka sumarizuje nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú vo vyššej frekvenčnej kategórii u detí a dospievajúcich pacientov (10‑ až 17‑ročných) ako u dospelej populácie alebo nežiaduce účinky, ktoré neboli identifikované u dospelej populácie.


Frekvencie nežiaducich účinkov sú usporiadané nasledovne: veľmi časté (> 1/10); časté (> 1/100, < 1/10); menej časté (> 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

Zvýšená chuť do jedla

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté:

Zvýšenie hladiny prolaktínu 1, zvýšenie krvného tlaku 2

Poruchy nervového systému


Veľmi časté:

Extrapyramídové príznaky3

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

Podráždenosť 4

 1. Hladina prolaktínu (u pacientov vo veku <18 rokov): u mužov >20 μg/l (>869,56 pmol/l); u žien >26 μg/l (>1130,428 pmol/l) kedykoľvek. U menej ako 1 % pacientov sa zvýšila hladina prolaktínu o >100 μg/l.

 2. Na základe zmeny presahujúceho klinicky významné limity (prevzaté z kritérií Národného inštitútu pre zdravie) alebo zvýšenie systolického tlaku o >20 mmHg alebo diastolického tlaku o >10 mmHg kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3 až 6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich.

 3. Pozri časť 5.1.

 4. Poznámka: Frekvencia je rovnaká ako u dospelých, no podráždenosť by mohla byť u detí a dospievajúcich spojená s odlišnými klinickými dôsledkami ako u dospelých.


4.9 Predávkovanie


Prípad úmrtia bol hlásený pri klinickom skúšaní v dôsledku akútneho predávkovania dávkou 13,6 g a po uvedení lieku na trh nízkymi dávkami ako je 6 g samotného kvetiapínu. Boli však hlásené aj prípady prežitia akútneho predávkovaniakvetiapínom dávkami až do 30 gramov. Po uvedení lieku na trh boli zaznamenané len veľmi zriedkavo prípady predávkovania kvetiapínom samotným, ktorých následkom bola smrť, kóma alebo predĺženie intervalu QT.


Pacienti s preexistujúcim závažným kardiovaskulárnym ochorením môžu byť vystavení vyššiemu riziku účinkov predávkovania. (Pozri časť 4.4: Kardiovaskulárne ochorenia).


Vo všeobecnosti zodpovedajú opísané príznaky zvýšeniu známych farmakologických účinkov lieku, ku ktorým patria: ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.


Pre kvetiapín neexistuje žiadne špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie sa má brať do úvahy možnosť užitia viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej ventilácie a prísunu kyslíka, sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému. Prevencia absorpcie nadmernej dávky sa síce neskúmala, no môže sa zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak je pacient v bezvedomí) a podanie aktívneho uhlia.


Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií pacienta musí pokračovať až do jeho úplného zotavenia.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká: diazepíny, oxazepíny a tiazepíny

ATC kód: N05A H04


Mechanizmus účinku:


Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny plazmatický metabolit N‑dezalkylkvetiapínreagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a N‑dezalkylkvetiapínvykazujúafinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1a D2receptorom v mozgu. Je to práve táto kombinácia receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2oproti D2,ktorá je považovaná spolu so slabým extrapyramídovým vedľajším účinkom (EPS) lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním ako príspevok ku klinickým antipsychotickým vlastnostiam tohto lieku v porovnaní s typickými antipsychotikami. N‑dezalkylkvetiapín má okrem toho vysokú afinitu k serotonínovým 5HT1 receptorom v porovnaní s typickými antipsychotikami. Norkvetiapín má navyše vysokú afinitu k prenášaču pre norepinefrín (NET). Kvetiapín a N‑dezalkylkvetiapín majú tiež vysokú afinitu k histamínergickým a adrenergickým α1‑receptorom a nízku afinitu k adrenergickým α2 receptorom. Kvetiapín nevykazuje výraznú afinitu k cholinergickým muskarínovým alebo benzodiazepínovým receptorom.


Farmakodynamické účinky:

Kvetiapín je účinný v testoch antipsychotickej aktivity, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín tiež potláča účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe behaviorálnych hodnotení a elektrofyziologických meraní a zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2receptorov.


V predklinických testoch určených na vyvolanie extrapyramídového syndrómu sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám a má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká supersenzitivita dopamínových D2receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2receptory, kvetiapín spôsobuje len slabú katalepsiu. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopamínergické neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez nej, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií. (Pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť:


Schizofrénia

Účinnosť lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním pri liečbe schizofrénie sa preukázala v jednom šesť týždňov trvajúcom a placebom kontrolovanom skúšaní u pacientov spĺňajúcich kritériá DSM‑IV pre schizofréniu a jednej aktívne kontrolovanej štúdii prechodu z lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s okamžitým uvoľňovaním na liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním u klinicky stabilizovaných ambulantne liečených pacientov so schizofréniou.


Primárnou výstupnou premennou v placebom kontrolovanom skúšaní bola zmena z pôvodnej na finálnu hodnotu v celkovom skóre PANSS. S užívaním lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním podávaným v dávkach 400 mg/denne, 600 mg/denne a 800 mg/denne bolo spojené so štatisticky signifikantným zlepšením psychotických symptómov v porovnaní s placebom. V prípade dávok 600 mg a 800 mg bol účinok výraznejší než v prípade dávky 400 mg.


V šesťtýždennej aktívne kontrolovanej štúdii prechodu z liečby liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s okamžitým uvoľňovaním na liečbu liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, bol primárnou výstupnou premennou pomer pacientov, u ktorých sa neprejavila dostatočná účinnosť, t. j., ktorí prerušili liečbu v rámci skúšania v dôsledku nedostatočnej účinnosti alebo u ktorých sa celkové skóre PANSS zvýšilo minimálne o 20 % od randomizácie po niektorú monitorovaciu návštevu. U pacientov stabilizovaných na liečbe liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s okamžitým uvoľňovaním v dávkach od 400 mg do 800 mg sa účinnosť zachovala, keď pacienti prešli na ekvivalentné denné dávky lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, ktoré im boli podávané raz denne.


V dlhodobej štúdii so stabilizovannými schizofrenickými pacientmi, ktorí boli udržiavaní na liečbe liekom Quetiapine Accord filmom obalené tabletys predĺženým uvoľňovaním počas 16 týždňov, bol liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním účinnejší v prevencii relapsu ako placebo. Odhadované riziká relapsu po 6 mesiacoch liečby predstavovali v prípade skupiny liečenej liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním 14,3 % v porovnaní so 68,2 % v skupine s placebom. Priemerná dávka bola 669 mg. V súvislosti s liečbou s liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním neboli až do doby 9 mesiacov zaznamenané žiadne dodatočné zistenia týkajúce sa bezpečnosti (medián 7 mesiacov). Pri dlhodobej liečbe liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním nedošlo k zvýšeniu počtu hlásených nežiaducich účinkov, a to najmä v súvislosti s EPS a zvýšením telesnej hmotnosti.


Bipolárna afektívna porucha

V dvoch klinických štúdiách sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii stredne závažných až závažných foriem manických epizód účinnejší než placebo, čo sa týka redukcie manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. Účinnosť lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu bola signifikantne preukazaná v ďalšej trojtýždňovej štúdii. Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním bol podávaný v rozsahu dávok od 400 do 800 mg/denne a priemerná dávka bola približne 600 mg/deň. Údaje o kvetiapíne podávanom v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri miernych až ťažkých manických epizódach v 3. a 6. týždni sú obmedzené, ale kombinovaná terapia bola dobre tolerovaná. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá klinická štúdia nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni.


V klinickom skúšaní u pacientov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej afektívnej poruchy I alebo II vykázal liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v dávke 300 mg/deň signifikantne vyššiu účinnosť oproti placebu v redukcii celkového skóre MADRS.


V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov s miernymi až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol liek Quetiapine Accord v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní s placebom liečenou skupinou pacientov v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS (Montgomery‑Asberg Depression Rating Scale = Montgomery‑Asbergovej hodnotiaca stupnica depresie) pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS oproti pôvodnej hodnote. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg lieku Quetiapine Accord a tými, ktorí dostávali dávku 600 mg lieku Quetiapine Accord.


V kontinuálnej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na liek Quetiapine Accord v dávke 300 mg alebo 600 mg je účinná oproti placebu v liečbe depresívnych symptómov, ale v liečbe manických symptómy.


V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanýmiepizódami; kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času do recidívy ktorejkoľvek z porúch nálady(manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2‑krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


V dlhodobej štúdii (s liečbou trvajúcou až 2 roky), ktorá vyhodnocovala prevenciu recidívy u pacientov s epizódami manickej, depresívnej alebo zmiešanej nálady, mal kvetiapín u pacientov s bipolárnou poruchou typu I lepší účinok ako placebo čo sa týka predĺženia času do recidívy ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej).Počet pacientov s náladovými epizódami bol v skupine liečenej kvetiapínom 91 (22,5 %), v skupine s liečenej placebom 208 (51,5 %) a v skupine liečenej lítiom 95 (26,1 %). Keď sa porovnávala nepretržitá liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky ukázali, že u pacientov, ktorí reagovali na kvetiapín, prechod na liečbu lítiom nepreukázal spojitosť s predĺžením času do recidívy náladovej epizódy.


Epizódy veľkej depresie v prípade veľkej depresívnej poruchy


Pacienti, ktorí vykazovali neadekvátnu odozvu na aspoň jedno antidepresívum, boli zaradení do dvoch krátkodobých (6‑týždňových) štúdií. Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v dávke 150 mg/deň a 300 mg/deň podávaný ako prídavná liečba k prebiehajúcej liečbe antidepresívami (amitriptylín, bupropion, citalopram, duloxetín, escitalopram, fluoxetín, paroxetín, sertralín alebo venlafaxín) preukázal vyššiu účinnosť takejto liečby v porovnaní s liečbou iba antidepresívami, keďže došlo k redukcii depresívnych symptómov meraných ako zlepšenie celkového skóre MADRS (priemerná zmena LS v porovnaní s placebom: o 2‑3,3 bodu).


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť u pacientov s veľkou depresívnou poruchou nebola hodnotená ako prídavná liečba, ale bola hodnotená u dospelých pacientov v rámci monoterapie (pozri nižšie).


Uskutočnili sa nasledujúce štúdie, v ktorých sa liečba liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním použila v rámci monoterapie, aj keď je liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety indikovaný iba na použitie ako prídavná liečba:


V troch zo štyroch krátkodobých (trvajúcich maximálne 8 týždňov) štúdií monoterapie u pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa ukázalo, že liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v dávkach 50 mg/deň, 150 mg/deň a 300 mg/deň je účinnejší ako placebo v redukcii depresívnych symptómov meraných zlepšením celkového skóre MADRS (Montgomery‑Åsberg Depression Rating Scale) (priemerná zmena LS v porovnaní s placebom: 2‑4 body).

V štúdii zameranej na prevenciu relapsu pri monoterapii boli pacienti s epizódami depresie, ktorí boli stabilizovaní otvorenou liečbou liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v trvaní aspoň 12 týždňov randomizovaní na užívanie lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním raz denne alebo na užívanie placeba až po dobu 52 týždňov. Priemerná dávka lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním počas randomizovanej fázy bola 177 mg/deň. Relaps sa vyskytol u 14,2 % pacientov liečených liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním a u 34,4 % pacientov liečených placebom.


V krátkodobej štúdii (v trvaní 9 týždňov) u starších pacientov bez demencie (vo veku od 66 do 89 rokov) s veľkou depresívnou poruchou liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním preukázal pri flexibilnom dávkovaní v rozsahu od 50 mg/deň do 300 mg/deň vyššiu účinnosť ako placebo v redukcii depresívnych symptómov na základe zlepšenia celkového skóre MADRS (priemerná zmena LS v porovnaní s placebom: ‑7,54). V tejto štúdii sa pacientom randomizovaným na liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním počas 1. až 3. dňa podávali dávky 50 mg/deň a v závislosti od klinickej odozvy a tolerability sa dávka na 4. deň mohla zvýšiť na 100 mg/deň, na 8. deň na 150 mg/deň až do 300 mg/deň. Priemerná dávka lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním bola 160 mg/deň. Až na výskyt extrapyramidálnych symptómov (pozri časť 4.8 a časť Klinická bezpečnosť nižšie) bola tolerabilita podávania lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním raz denne u starších pacientov porovnateľná s tolerabilitou u dospelých (vo veku od 18 do 65 rokov). Pomer randomizovaných pacientov vo veku nad 75 rokov bol 19 %.


Klinická bezpečnosť:

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s pacientmi so schizofréniou a bipolárnou mániou bol združený výskyt extrapyramidálnych symptómov podobný ako pri podávaní placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8 % pre placebo, bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11,4 % pre placebo). V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u pacientov s veľkou depresívnou poruchou a bipolárnou depresiou bol u pacientov liečených kvetiapínom pozorovaný vyšší výskyt extrapyramidálnych symptómov ako u pacientov s placebom. Združený výskyt extrapyramidálnych symptómov v krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u pacientov s bipolárnou depresiou bol 8,9 % pri liečbe kvetiapínom a 3,8 % pri liečbe placebom. V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou u pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol ydružený výskyt extrapyramidálnych symptómov 5,4 % pri liečbe liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním a 3,2 % pri liečbe placebom. V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramidálnych symptómov 9% pri liečbe liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním a 2,3% pri liečbe placebom. Výskyt individuálnych nežiaducich účinkov bol pri bipolárnej depresii aj pri ťažkej depresívnej poruche vo všeobecnosti nízky a neprekročil hodnotu 4 % v žiadnej liečebnej skupine.


V krátkodobých (v trvaní od 3 do 8 týždňov), placebom kontrolovaných štúdiách s podávaním fixnej dávky v rozsahu od 50 mg/deň do 800 mg/deň dosiahli pacienti liečení kvetiapínom priemerné zvýšenie hmotnosti v rozsahu od 0,8 kg pri podávaní dávky 50 mg denne do 1,4 kg pri podávaní dávky 600 mg denne (s nižším zvýšením pri dennej dávke 800 mg). U pacientov užívajúcich placebo došlo k zvýšeniu hmotnosti o 0,2 kg. Percento pacientov, u ktorých došlo k zvýšeniu telesnej hmotnosti o7 %, predstavovalo hodnotu od 5,3 % pri dennej dávke 50 mg do 15,5 % pri dennej dávke 400 mg (s nižším zvýšením pri denných dávkach 600 mg a 800 mg). U pacientov užívajúcich placebo to bolo 3,7 %.


Dlhodobé skúšania prevencie relapsu pozostávali z otvoreného obdobia (v rozsahu od 4 do 36 týždňov), počas ktorého boli pacienti liečení kvetiapínom, po ktorom nasledovalo obdobie randomizovaného prerušenia liečby, počas ktorého boli pacienti randomizovaní na kvetiapín alebo placebo. Pacienti randomizovaní na kvetiapín dosiahli počas otvoreného obdobia priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 2,56 kg, a do 48. týždňa randomizovaného obdobia dosiahlo priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 3,22 kg v porovnaní s pôvodnými hodnotami za otvorené obdobie. Pacienti randomizovaní na placebo dosiahli počas otvoreného obdobia priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 2,39 kg, a do 48. týždňa randomizovaného obdobia dosiahlo priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 0,89 kg v porovnaní s pôvodnými hodnotami za otvorené obdobie.


Výskyt nežiaducich cerebrovaskulárnych príhod na 100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom v placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol vyšší ako u pacientov, ktorým sa podávalo placebo.


V placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s pôvodným počtom neutrofilov ≥1,5 x 109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov <1,5 x 109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,72 % v porovnaní 0,73 % u pacientov užívajúcich placebo. Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných; u pacientov s pôvodným počtom neutrofilov ≥1,5 x 109/l) bola incidencia minimálne jedného prípadu s počtom neutrofilov <0,5 x 109/l u pacientov liečených kvetiapínom 0,21% a u pacientov užívajúcich placebo 0 % a incidencia ≥0,5 ‑ <1,0 x 109/l bola u pacientov liečených kvetiapínom 0,75 % a u pacientov užívajúcich placebo 0,11 %.


Katarakty a zápaly šošovky

V klinických skúšaniach na hodnotenie kataraktogénneho potenciálu lieku Quetiapine Accord (200 až 800 mg/deň) a risperidonu (2 až 8 mg/deň) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou percento pacientov s minimálne 21‑mesačnou expozíciou so zvýšenou mierou zápalu šošovky nebolo v prípade lieku Quetiapine Accord (4 %) vyššie než v prípade risperidonu (10 %).


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola študovaná v 3‑týždňovej placebom kontrolovanej štúdii zameranej na liečbu mánie (n=248 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Okolo 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD (= Attention Deficit Hyperactive Disorder ‑ porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou). Okrem toho sa uskutočnila 6‑týždňová placebom kontrolovaná štúdia liečby schizofrénie (n=222 pacientov vo veku 13 až 17 rokov). Pacienti, u ktorých sa zistilo, že nereagujú na kvetiapín, boli z oboch štúdií vylúčení. Liečba kvetiapínom sa začala dávkou 50 mg/deň a na 2. deň sa dávka zvýšila na 100 mg/deň; následne bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (u mánie 400–600 mg/deň; u schizofrénie 400–800 mg/deň), pričom sa aplikovali zvýšenia 100 mg/deň podávané dva alebo tri razy denne.


V štúdii mánie bol rozdiel najmenších štvorcov priemernej zmeny oproti pôvodnej hodnote v celkovom skóre YMRS (=Young Mania Rating Scale –stupnica hodnotiaca mánie mladistvých) (aktívna liečba mínus placebo) –5,21 u tabliet kvetiapínu 400 mg/deň a –6,56 u tabliet kvetiapínu 600 mg/deň. Podiel reagujúcich (zlepšenie YMRS ≥50 %) bol 64 % u tabliet kvetiapínu 400 mg/deň, 58 % u 600 mg/deň a 37 % v skupine s placebom.


V klinickom skúšaní zameranom na schizofréniu rozdiel priemernej zmeny metódou najmenších štvorcov od pôvodnej hodnoty v celkovom skóre PANSS ( = The Positive and Negative Syndrom Scale – stupnica pozitívnych a negatívnych syndrómov) (aktívne mínus placebo) bol –8,16 u tabliet kvetiapínu 400 mg/deň a –9,29 u tabliet kvetiapínu 800 mg/deň. Kvetiapín nebol ani pri nízkych dávkach (400 mg/deň), ani v rámci režimu s vysokými dávkami (800 mg/deň) lepší ako placebo z hľadiska percenta pacientov, ktorí dosiahli reakciu definovanú ako ≥30 % zníženie oproti pôvodnej hodnote v celkovom skóre PANSS. U mánie ako aj schizofrénie boli výsledkom vyšších dávok číselne nižšie reakčné pomery.


U tejto vekovej skupiny nie sú k dispozícii žiadne údaje o udržaní účinku alebo prevencii návratu.


26‑týždňové otvorené predĺženie krátkodobého skúšania (n=380 pacientov) s tabletami kvetiapínu dávkovanými po 400–800 mg/deň poskytlo doplňujúce bezpečnostné údaje. U detí a dospievajúcich bolo hlásené zvýšenie krvného tlaku a u detí a dospievajúcich bol zaznamenaný častejší výskyt zvýšenej chuti do jedla, extrapyramídových symptómov a zvýšení sérového prolaktínu ako u dospelých pacientov (pozri časť 4.4. a časť 4.8).


Extrapyramídové príznaky

V krátkodobých, placebom kontrolovaných monoterapeutických skúšaniach u dospievajúcich (13‑ až 17‑ročných) so schizofréniou bol združený výskyt extrapyramídových symptómov 12,9 % pri kvetiapíne oproti 5,3 % pri placebe, hoci výskyt individuálnych nežiaducich účinkov (ako napr. akatízia, tremor, extrapyramídová porucha, hypokinéza, nepokoj, psychomotorická hyperaktivita, svalová rigidita, dyskinéza) nepresiahol 4,1 % v žiadnej z liečebných skupín. V krátkodobom, placebom kontrolovanom, monoterapeutickom skúšaní u detí a dospievajúcich pacientov (10‑ až 17‑ročných) s bipolárnou mániou bol združený výskyt extrapyramídových symptómov 3,6 % pri kvetiapíne a 1,1 % pri placebe. V dlhodobom otvorenom klinickom skúšaní zameranom na schizofréniu a bipolárnu mániu bol kumulovaný výskyt extrapyramídových príznakov (EPS), ktoré vyžadovali naliehavú liečbu, 10 %.


Zvýšenie telesnej hmotnosti

V krátkodobých klinických skúšaniach s pediatrickými pacientmi (10‑ až 17‑ročnými) u 17 % pacientov liečených kvetiapínom a u 2,5 % pacientov liečených placebom došlo k zvýšeniu telesnej hmotnosti o ≥7 % ich pôvodnej telesnej hmotnosti. Po korekcii na normálny rast v priebehu dlhšieho času sa ako miera klinicky signifikantnej zmeny použilo zvýšenie o najmenej 0,5 smerodajnej odchýlky od pôvodnej hodnoty indexu telesnej hmotnosti (Body Mass Index – BMI); 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom po dobu najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie stavu

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách u detí a dospievajúcich so schizofréniou bol výskyt príhod súvisiacich so samovraždou 1,4 % (2/147) pri kvetiapíne a 1,3 % (1/75) pri placebe u pacientov vo veku <18 rokov. V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách u detí a dospievajúcich s bipolárnou mániou bol výskyt príhod súvisiacich so samovraždou 1,0 % (2/193) pri kvetiapíne a 0 % (0/90) pri placebe u pacientov vo veku <18 rokov.


 1. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety dosahujú maximálne koncentrácie kvetiapínu a norkvetiapínu v plazme približne 6 hodín po podaní (Tmax). Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácií kvetiapínu.


Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je pre dávky do 800 mg podávané raz denne lineárna a závislá od dávky. Pri porovnaní lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, ktorý sa podáva raz denne, s rovnakou dennou dávkou fumarátu kvetiapínu s okamžitým uvoľnením (liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety (tablety s okamžitým uvoľňovaním)), ktorý sa podáva dvakrát denne, sú plochy pod krivkou závislosti koncentrácie od času (AUC) rovnaké, ale maximálna koncentrácia v plazme (Cmax) je o 13 % nižšia v rovnovážnom stave. Pri porovnaní lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním s liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety (tabletami s okamžitým uvoľňovaním) je AUC metabolitu norkvetiapín nižšie o 18 %.


V štúdii skúmajúcej účinky potravy na biologickú dostupnosť kvetiapínu sa zistilo, že jedlo s vysokým obsahom tuku spôsobuje štatisticky významné zvýšenie hodnôt Cmax a AUC lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním približne o 50 %, resp. o 20 %. Nedá sa vylúčiť, že účinok jedla s vysokým obsahom tuku na liekovú formu môže byť vyšší. Pre porovnanie, ľahšie jedlo nemalo žiadny signifikantný účinok na hodnoty Cmax alebo AUC kvetiapínu. Odporúča sa užívať jednu Quetiapine Accord filmom obalenú tabletu s predĺženým uvoľňovaním denne a bez jedla.


Distribúcia:

Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Metabolizmus:

Kvetiapín sa rozsiahlo metabolizuje v pečeni. Po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme.


In vitro skúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.


Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane norkvetiapínu) sú slabými inhibítormi aktivít ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. In vitroCYP inhibícia bola pozorovaná iba pri koncentráciách približne5 až 50‑krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe týchtoin vitrovýsledkov sa zdá nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Na základe štúdií na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať cytochróm P450. V špecifickej interakčnej skúške u psychotických pacientov sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia:

Eliminačný polčas je približne 7 hodín pre kvetiapín a 12 hodín pre norkvetiapín. Asi 73 % rádioaktívne značenej látky sa vylúčilo močom a 21 % stolicou. Po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme. Menej ako 5% priemernej molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho plazmatického metabolitu norkvetiapínu sa vylučuje močom.


Osobitné skupiny pacientov:


Pohlavie:

Farmakokinetika kvetiapínu je rovnaká u mužov aj u žien.


Starší pacienti:

Priemerná hodnota klírensu kvetiapínu u starších pacientov je asi o 30–50 % nižšia ako u dospelých vo veku 18 až 65 rokov.


Poškodenie funkcie obličiek:

U pacientov s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) bol priemerný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov.


Poškodenie funkcie pečene:

U pacientov so známym poškodením pečene (stabilná alkoholická cirhóza) je priemerný plazmatický klírens kvetiapínu asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa u pacientov s poškodením pečene zvýšené plazmatické hladiny. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov):

Farmakokinetické údaje sa získali od 9 detí vo veku 10 až 12 rokov a od 12 dospievajúcich, ktorí boli na udržiavacej liečbe so 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo normalizované plazmatické koncentrácie materskej látky kvetiapínu u detí a dospievajúcich (vo veku 10 až 17 rokov ) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, hoci Cmaxbola u detí na hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmaxaktívneho metabolitu norkvetiapínu boli vyššie približne o 62 %, resp. 49 % u detí (vo veku 10 až 12 rokov) a o 28 %, resp. 14 % u dospievajúcich (vo veku 13 až 17 rokov) v porovnaní s dospelými.


V súvislosti s deťmi a dospievajúcimi nie sú pre liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním k dispozícii žiadne informácie.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitroa in vivoštúdiách sa nezistil žiaden dôkaz genotoxicity. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili.


U potkanov bolo pozorované ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgusbola pozorovaná hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu, zníženie počtu červených a bielych krviniek; u psov bol pozorovaný zákal šošovky a katarakty. (Informácie o kataraktoch a zápale šošovky, pozri časť 5.1).


Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom a možného rizika pre pacienta.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Chlorid sodný

Povidón K 30

Talkum

Magnéziumstearát (E572)


Obal:

200 mg:

Zloženie žltého filmu Opadry 03B52117:

Hypromelóza 6 cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol (E553b)

Žltý oxid železitý (E172)


300 mg:

Zloženie žltého filmu Opadry 03B82929:

Hypromelóza 6 cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol (E553b)

Žltý oxid železitý (E172)


400 mg:

Zloženie bieleho filmu Opadry 03B58900:

Hypromelóza 6 cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol (E553b)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním (200 mg, 300 mg a 400 mg) sú balené v PVC/PVDC blistri s hliníkovou fóliou. Veľkosť balenia je 10, 30, 50, 60 a 100 tabliet na balenie.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v národnými požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Veľká Británia


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Quetiapine Accord 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním: 68/0677/11-S

Quetiapine Accord 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním: 68/0678/11-S

Quetiapine Accord 400 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním: 68/0680/11-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


-


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2011

Strana 22 z 22

Quetiapine Accord 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním