+ ipil.sk

Quetiapine Accord 50 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2012/00818-REG

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01338


Písomná informácia pre používateľa


Quetiapine Accord 50 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Accord 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Accord 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Accord 400 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


Kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Quetiapine Accord a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapine Accord

3. Ako užívať Quetiapine Accord

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapine Accord

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Quetiapine Accord a na čo sa používa


Quetiapine Accord obsahuje látku nazývanú kvetiapín. Kvetiapín patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Quetiapine Accord sa používajú na liečbu ochorení ako sú:

schizofrénia: pri tomto ochorení môžete vidieť, počuť alebo cítiť veci, ktoré nie sú skutočné, veriť veciam, ktoré nie sú skutočné alebo sa môžete cítiť neobvykle podozrievavý, ustráchaný, zmätený, vinný, napätý alebo deprimovaný,

mánia: môžete sa cítiť veľmi rozrušený, povznesený, nepokojný, nadšený alebo nadmerne aktívny; alebo máte zlý úsudok, vrátane agresívneho alebo konfliktného správania,

bipolárna depresia a veľké depresívne epizódy pri veľkej depresívnej poruche: kedy sa cítite smutný. Môžete si uvedomiť, že sa cítite skleslý, vinný, s nedostatkom energie, strácate chuť do jedla a/alebo nemôžete spávať.


Ak je Quetiapine Accord užívaný na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci veľkej depresívnej poruchy, bude sa podávať ako prídavná liečba k inému lieku, ktorý sa používa na liečbu tohto ochorenia.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Quetiapine Accord

Neužívajte Quetiapine Accord:

 • ak ste alergický (precitlivený) na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky proti infekcii vírusom HIV,

 • azolové lieky (proti plesňovým infekciám),

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti infekcii),

 • nefazodón (proti depresii).


Neužívajte Quetiapine Accord, ak sa niečo z horeuvedeného vzťahuje na vás. Predtým, ako začnete užívať Quetiapine Accord, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Quetiapine Accord, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

 • máte vy alebo niekto z vašej rodiny nejaké ťažkosti so srdcom, ako napríklad problémy so srdcovým rytmom, alebo ak užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť to, ako vám bije srdce,

 • máte nízky krvný tlak,

 • ste prekonali cievnu mozgovú príhodu, najmä ak ste starší pacient,

 • máte problémy s pečeňou,

 • ste niekedy v minulosti mali záchvaty (kŕče),

 • je vám známe, že ste mali v minulosti nízku hladinu bielych krviniek (ktorá mohla aj nemusela byť spôsobená inými liekmi),

 • máte cukrovku alebo u vás existuje riziko, že dostanete cukrovku. Ak sa vás to týka, môže vám váš lekár počas užívania Quetiapine Accord kontrolovať hladinu cukru v krvi,

 • vy alebo niekto z vašej rodiny mal v minulosti krvné zrazeniny, nakoľko lieky ako tento sa môžu spájať s tvorbou krvných zrazenín,

 • ste staršia osoba s demenciou (stratou funkcií mozgu), ak sa vás to týka, nesmiete užívať Quetiapine Accord, pretože skupina liekov, do ktorej patrí aj Quetiapine Accord, môže u starších pacientov s demenciou zvyšovať riziko cievnej mozgovej príhody alebo v niektorých prípadoch aj riziko smrti.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás po užití Quetiapinu Accord objaví niektoré z nasledovných:

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), stuhnutých svalov, potenia alebo znížená úroveň vnímania (porucha, ktorá sa označuje ako „neuroleptický malígny syndróm“), pretože v takom prípade môže byť potrebná okamžitá lekárska pomoc,

 • nekontrolovateľné pohyby, najmä v oblasti tváre alebo jazyka,

 • závraty alebo pocit ťažkej ospalosti, čo v prípade starších pacientov môže zvyšovať riziko náhodných poranení (pádov),

 • záchvaty (kŕče),

 • dlhotrvajúca bolestivá erekcia (priapizmus).


Tieto stavy môžu byť zapríčinené týmto druhom lieku.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu, môžu sa u vás niekedy prejaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie od začiatku liečby dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie. Tieto myšlienky môžu byť častejšie aj vtedy, ak náhle prestanete užívať váš liek. S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedných myšlienok a/alebo samovražedného správania u dospelých s depresiou mladších ako 25 rokov.


Ak vás napadnú myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu, neodkladne kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu. Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľovo tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, ak si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


U pacientov užívajúcich Quetiapine Accord bolo zaznamenané zvýšenie telesnej hmotnosti. Vy aj váš lekár budete pravidelne kontrolovať vašu hmotnosť.


Iné lieky a Quetiapine Accord

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Quetiapine Accord, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky na liečbu HIV,

 • azolové lieky (proti plesňovým infekciám),

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti bakteriálnym infekciám),

 • nefazodón (na liečbu depresie).


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín),

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku,

 • barbituráty (proti ťažkostiam pri zaspávaní),

 • tioridazín (iný antipsychotický liek),

 • lieky, ktoré majú vplyv činnosť vášho srdca, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu elektrolytov (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú napríklad diuretiká (lieky podporujúce vylučovanie moču) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií).


Skôr ako prestanete užívať niektorý z vašich liekov, najprv sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Quetiapine Accord a jedlo, nápoje a alkohol

 • Jedlo môže ovplyvňovať účinok Quetiapinu Accord, preto musíte tablety užívať minimálne hodinu pred jedlom alebo pred spaním

 • Vyhýbajte sa konzumácii alkoholických nápojov. Je to kvôli tomu, že kombinovaný účinok Quetiapinu Accord a alkoholu môže spôsobiť, že zaspíte.

 • Nepite grapefruitový džús keď užívate Quetiapine Accord. Môže to ovplyvniť účinnosť tohto lieku.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Quetiapine Accord nesmiete užívať počas tehotenstva, kým jeho užívanie neprediskutujete so svojím lekárom. Ak dojčíte, nesmiete užívať Quetiapine Accord.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Quetiapine Accord: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užívanie týchto tabliet môže u vás vyvolať ospalosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, ak neviete, ako liek na vás vplýva.


Quetiapine Accord obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Vplyv na testovanie prítomnosti drog v moči

Ak sa podrobujete testovaniu prítomnosti drog v moči a užívate Quetiapine Accord, pri použití niektorých testovacích metód môžu byť vaše výsledky pozitívne na prítomnosť metadonu alebo určitých liekov proti depresii, ktoré sa nazývajú tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď žiadny metadon ani TCA neužívate. Ak k tomu dôjde, je potrebné vykonať podrobnejšie testovanie.


3. Ako užívať Quetiapine Accord


Tento liek vždy užívajte presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka (denná dávka) závisí od vášho ochorenia a vašich potrieb, ale zvyčajne sa bude pohybovať v rozsahu od 150 mg do 800 mg.

 • Vaše tablety budete užívať raz denne.

 • Tablety prehltnite celé a zapite vodou.

 • Tablety nedeľte, nežuvajte ani nedrvte.

 • Tablety užívajte bez jedla (aspoň jednu hodinu pred jedlom alebo pred spaním – presnejšie pokyny vám dá váš lekár).

 • Počas užívania Quetiapinu Accord nepijte grapefruitový džús. Môže mať vplyv na účinok tohto lieku.

 • Neprestaňte liek užívať ani vtedy, keď sa cítite lepšie. Urobte tak len vtedy, keď vám to povie váš lekár.

.


Poruchy funkcie pečene

Ak máte problémy s pečeňou, lekár vám môže zmeniť dávkovanie.


Starší pacienti

Ak ste staršíčlovek, lekár vám môže zmeniť dávku.


Použitie u detí a dospievajúcich

Quetiapine Accord nesmú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.

Ak užijete viac Quetiapinu Accord, ako máte

Ak užijete viac Quetiapinu Accord, ako vám predpísal váš lekár, môžete pocítiť ospalosť, závraty a neobvyklý tep srdca. Ihneď sa spojte so svojím lekárom alebo najbližšou nemocnicou. Quetiapine Accord si zoberte so sebou.


Ak zabudnete užiť Quetiapine Accord

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak sa už blíži čas, kedy by ste mali užiť nasledujúcu dávku, počkajte dovtedy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Quetiapine Accord

Ak náhle prestanete užívať Quetiapine Accord, môžete mať problémy so zaspávaním (nespavosť), môžete pocítiť nevoľnosť alebo sa u vás môže vyskytnúť bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty alebo podráždenie. Váš lekár vám môže navrhnúť pred ukončením liečby postupné zníženie dávky.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov ako závažný alebo ak spozorujete nejaké vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak sa u vás prejaví niektorý z nasledovných príznakov, prestaňte užívať Quetiapine Accord a spojte sa s lekárom alebo choďte ihneď do najbližšej nemocnice, keďže je možné, že budete potrebovať súrne lekárske ošetrenie:


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • záchvaty alebo kŕče,

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať vznik hrčiek (podliatin), opuch kože a opuchy okolo úst,

 • nekontrolované pohyby, najmä v oblasti tváre alebo jazyka (tardívna dyskinézia).


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), dlhodobého potenia, stuhnutých svalov, pocitu ospalosti alebo mdloby (porucha, ktorá sa nazýva neuroleptický malígny syndróm”),

 • žltnutie kože a očí (žltačka),

 • zápal pečene (hepatitída),

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus),

 • krvné zrazeniny v cievach, najmä v nohách (symptómy zahŕňajú opuchy, bolesť a sčervenanie nôh), ktoré sa môžu premiestňovať krvnými cievami do pľúc a spôsobiť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, musíte okamžite vyhľadať lekársku pomoc.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • ťažká alergická reakcia (nazývaná anafylaxia), ktorá môže spôsobiť dýchacie ťažkosti alebo šok,

 • náhly opuch kože, obvykle okolo očí, pier a v hrdle (angioedém),

 • závažné ochorenie spojené s vytváraním pľuzgierov na koži, v ústach, očiach a na genitáliách (Stevensov-Johnsonov syndróm).


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • závraty (môžu spôsobiť pády), bolesť hlavy, sucho v ústach,

 • ospalosť (zvyčajne vymizne v priebehu pokračujúceho užívania Quetiapine Accord) (môže viesť k pádom),

 • príznaky z vysadenia lieku (príznaky, ktoré sa vyskytnú, keď prestanete užívať kvetiapín) zahŕňajú neschopnosť zaspať (nespavosť), nevoľnosť, bolesť hlavy, hnačku, vracanie, závraty a podráždenosť, odporúča sa postupné ukončenie liečby počas najmenej 1 až 2 týždňov,

 • prírastok telesnej hmotnosti,

 • neobvyklé pohyby svalov. Tie zahŕňajú ťažkosti na začiatku vykonávania svalových pohybov, triašku, pocit nepokoja alebo stuhnutosť svalov bez bolesti.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • rýchly tlkot srdca,

 • pocit, že vám srdce búši, bije príliš rýchlo alebo prerušovane,

 • upchatý nos,

 • zápcha, žalúdočné ťažkosti (porucha trávenia),

 • pocit slabosti, mdloby (môžu spôsobiť pády),

 • opuchy rúk a nôh,

 • nízky krvný tlak pri postavení sa (to môže spôsobiť, že budete cítiť závraty alebo mdloby (čo môže viesť k pádom),

 • zvýšená hladina cukru v krvi,

 • rozmazané videnie,

 • neobvyklé sny a nočné mory,

 • pocit zvýšeného hladu,

 • pocit podráždenia,

 • porucha reči a jazyka,

 • myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie,

 • dýchavičnosť,

 • vracanie (hlavne u starších pacientov),

 • horúčka.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • nepríjemné pocity v nohách (nazývané tiež syndróm nepokojných nôh),

 • ťažkosti s prehĺtaním,

 • porucha sexuálnych funkcií,

 • cukrovka,

 • zmena elektrickej aktivity srdca pozorovateľná na EKG (predĺženie QT intervalu),

 • pomalšia než normálna srdcová frekvencia, ktorá sa môže vyskytnúť na začiatku liečby a môže byť spojená s nízkym krvným tlakom a pocitom slabosti/mdlobami.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • opuchy prsníkov a neočakávaná tvorba materského mlieka (galaktoreaa),

 • poruchy menštruácie,

 • chodenie, rozprávanie, jedenie a ďalšie aktivity počas spánku,

 • zníženie telesnej teploty (hypotermia),

 • zápal pankreasu (pankreatitída),

 • ochorenie (nazývané metabolický syndróm”), pri ktorom môžete mať kombináciu 3 alebo viacerých z nasledovných príznakov: zvýšenie množstva tuku v oblasti brucha, zníženie množstva „dobrého cholesterolu" (HDL-C), zvýšenie množstva určitého typu tukov v krvi, nazývaných triglyceridy, vysoký krvný tlak a zvýšené hladiny cukru v krvi.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovaťť menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • zhoršenie už existujúcej cukrovky,

 • vyrážky ťažkého charakteru, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži,

 • neprimerané vylučovanie hormónov, ktoré kontrolujú objem moču,

 • rozklad svalových vláken a bolesti svalov (rabdomyolýza).


Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • kožná vyrážka s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém),

 • závažná a náhla alergická reakcia s príznakmi ako horúčka, pľuzgiere na koži a odlupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza).


Skupina liekov, do ktorej patrí Quetiapine Accord, môže spôsobiťporuchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť závažné a v niektorých prípadoch môžu spôsobiť smrť.


Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba po vykonaní krvných skúšok. Tieto zahŕňajú zmeny v množstve niektorých tukov (triglyceridov a celkového cholesterolu) alebo cukru v krvi, zmeny v množstve hormónov štítnej žľazy v krvi, zvýšenie množstva pečeňových enzýmov, pokles počtu určitých druhov krvných buniek, zníženie množstva červených krviniek,zvýšenie hladín krvnej kreatínfosfokinázy (látky vo svaloch), zníženie obsahu sodíka v krvi a zvýšenie množstva hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hladín hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledujúcim komplikáciám:

 • mužom aj ženám opuchnú prsia a neočakávane začnú produkovať materské mlieko,

 • vynechanie menštruácie alebo nepravidelné menštruácie.


Váš lekár vás môže z času načas požiadať, aby ste absolvovali krvné skúšky.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich:

Tie isté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u dospelých, sa môžu vyskytnúť aj u detí a dospievajúcich.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované častejšie u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • zvýšenie krvného tlaku.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované častejšie u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • zvýšenie hladiny hormónu nazývaného prolaktín v krvi. Zvýšenie hladiny hormónu prolaktín môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledujúcim komplikáciám:

 • opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka u chlapcov a dievčat,

 • vynechanie alebo nepravidelnosť menštruácie u dievčat.

 • zvýšená chuť do jedla,

 • vracanie.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • pocit slabosti, mdloby (môžu spôsobiť pády),

 • upchatý nos,

 • pocit podráždenia.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Quetiapine Accord


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale, škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 • Quetiapine Accord nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Quetiapine Accord obsahuje

 • Liečivo je kvetiapín. Každá Quetiapine Accord filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 50 mg, 200 mg, 300 mg alebo 400 mg kvetiapínu (vo forme fumarátu).

 • Ďalšími zložkami sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, chlorid sodný, povidón K‑30, mastenec a magnéziumstearát.

Každá 50 mg tableta obsahuje tiež silicifikovanú mikrokryštalickú celulózu (siliciumdioxid a mikrokryštalickú celulózu).


Obal tablety: oxid titaničitý (E171), makrogol (E1521).

Každá 50 mg tableta obsahuje tiež polyvinylalkohol (E1203), mastenec (E553b) a červený oxid železitý (E172).

Každá 50 mg, 200 mg a 300 mg tableta obsahuje aj žltý oxid železitý (E172).

Každá 200 mg, 300 mg a 400 mg tableta obsahuje tiež hypromelózu 6 cP (E464).


Ako vyzerajú tablety Quetiapine Accord a obsah balenia

Quetiapine Accord 50 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú broskyňovo sfarbené okrúhle obojstranne vypuklé a filmom obalené tablety s vyrytým označením „Q50“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Quetiapine Accord 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú žlté okrúhle obojstranne vypuklé a filmom obalené tablety s vyrytým označením „I2“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Quetiapine Accord 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú svetložlté okrúhle obojstranne vypuklé a filmom obalené tablety s vyrytým označením „Q300“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Quetiapine Accord 400 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele okrúhle obojstranne vypuklé a filmom obalené tablety s vyrytým označením „I4“ na jednej strane a hladké na druhej strane.


PVC/ PVDC - Alu blister. Pre Quetiapine Accord 200 mg, 300 mg and 400 mg sú zaregistrované veľkosti balenia po 10, 30, 50, 60 a 100 tabliet na balenie.


PVC/ PVDC - Alu blister alebo OPA / Alu / PVC - Alu blister. Pre Quetiapine Accord 50 mg sú zaregistrované veľkosti balenia po 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tabliet v balení.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF, Veľká Británia

Výrobca:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF, Veľká Británia


alebo

Cemelog-BRS Ltd.,

Akron utea 1. (Camel Park), Budaors, 2040,

Maďarsko


alebo

Pharmacare Premium Ltd.,

HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia,

BBG 3000,

Malta


Liek je schváleny v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

:

Názov lieku


Rakúsko


Quetiapine Accord 50 mg/200 mg/300mg/400mg Retardtabletten

Bulharsko


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg таблетки с удължено освобождаване

Cyprus


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Κουετιαπίνη

Česko


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Nemecko


Quetiapin Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg Retardtabletten

Dánsko


Quetiapin Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg Depottabletter

Estónsko


Quetiapine Accord

Grécko


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης

Španielsko


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Fínsko


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg depottabletit

Francúzsko


QUETIAPINE ACCORD LP 50 mg, prolonged-release tablet

Maďarsko


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg retard tabletta

Írsko


Notiabolfen XL 50 mg/200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet

Taliansko


Quetiapina Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg compresse a rilascio prolungato

Litva


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg ilgstošās darbības tabletes

Lotyšsko


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Malta


Atrolak XL 50mg/200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet

Holansko


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg tabletten met verlengde afgifte

Nórsko


Quetiapine Accord

Poľsko


Quetiapine Accord

Portugalsko


Quetiapina Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg comprimidos de libertação prolongada

Rumonsko


Quetiapină Accord 50 mg/200 mg/300 mg/400 mg comprimate cu eliberare prelungită

Švédsko


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg depottabletter

Slovinsko


Kvetiapin Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Slovensko


Quetiapine Accord 50 mg/200mg/300mg/400mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Veľká Británia


Atrolak XL 50mg/200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2015.


Quetiapine Accord 50 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2012/00818-REG

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01338


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1 NÁZOV LIEKU


Quetiapine Accord 50 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


2 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 50 mg filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 50 mg kvetiapínu (vo forme fumarátu).

Pomocné látky so známym účinkom: 140,925 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3 LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Broskyňovo sfarbené okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s označením „Q50“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Poznámka: Priemer tablety 11,2 ± 0,2 mm


4 KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním je indikovaný:

 • na liečbu schizofrénie vrátane:

 • prevencie relapsu u stabilizovaných pacientov so schizofréniou, ktorí vyžadujú udržiavaciu liečbu liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním,


 • na liečbu bipolárnej afektívnej poruchy:

 • na liečbu stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej afektívnej poruche,

 • na liečbu epizód veľkej depresie pri bipolárnej afektívnej poruche,

 • na prevenciu návratu ochorenia u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou, ktorých manická alebo depresívna epizóda reagovala na liečbu kvetiapínom,


 • ako prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou

(Major Depressive Disorder, MDD), u ktorých odpoveď na monoterapiu antidepresívami bola suboptimálna (pozri časť 5.1). Pred začatím liečby je potrebné, aby lekár zvážil bezpečnostný profil lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním (pozri časť 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Pre každú indikáciu existuje odlišná dávkovacia schéma. Preto je nutné zabezpečiť, aby boli pacientom podané jasné informácie o vhodnom dávkovaní pre ich ochorenie.


Dospelí


Liečba schizofrénie a stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej afektívnej poruche

Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa má podávať aspoň hodinu pred jedlom. Celková denná dávka na začiatku terapie je 300 mg (1. deň ) a 600 mg (2. deň). Odporúčaná denná dávka je 600 mg, ak je to však klinicky opodstatnené, môže sa zvýšiť až na 800 mg denne. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta sa má dávka upraviť v rámci účinného dávkového rozpätia od 400 mg/deň do 800 mg/deň. Pri udržiavacej liečbe v prípade schizofrénie nie je potrebné upravovať dávkovanie.


Liečba veľkých depresívnych epizód pri bipolárnej afektívnej poruche

Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa podávajú pred spaním. Denná dávka počas prvých 4 dní terapie je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických štúdiách sa nepozoroval ďalší prínos liečby v skupine, ktorá dostávala dávku 600 mg, v porovnaní so skupinou, ktorá dostávala dávku 300 mg (pozri časť 5.1). Dávka 600 mg môže byť prínosom pre jednotlivých pacientov. Liečbu dávkami nad 300 mg majú začínať lekáriso skúsenosťami s liečbou bipolárnej afektívnej poruchy. Klinické štúdie ukázali, že u pacientov s problémom so znášanlivosťou liečby, je možné zvážiť zníženie dávky na minimum 200 mg.


Prevencia recidívy v rámci bipolárnej afektívnej poruchy

Pri prevencii návratu manických, zmiešaných alebo depresívnych epizód pri bipolárnej afektívnej poruche majú pacienti, ktorí odpovedali na liečbu liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním pri akútnej liečbe bipolárnej afektívnej poruchy, pokračovať v terapii liekom Quetiapine Accord filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním s rovnakou dávkou podávanou pred spaním. Dávka sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v rámci rozpätia dávky 300 mg/deň až 800 mg/deň. Je dôležité, aby sa pri udržiavacej liečbe užívala najnižšia účinná dávka.


Prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD)

Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú užívať pred spaním. Denná dávka je na začiatku liečby 50 mg v 1. a 2. deň a 150 mg v 3. a 4. deň. Antidepresívny účinok bol pozorovaný pri dávkach 150 mg/deň a 300 mg/deň v krátkodobých klinických skúškach s kvetiapínom ako prídavnou liečbou (k amitriptylínu, bupropiónu, citalopramu, dulotxetínu, escitalopramu, fluoxetínu, paroxetínu, sertralínu a venlafaxínu – pozri časť 5.1.) a pri dávke 50 mg/deň v krátkodobých klinických skúškach s kvetiapínom ako monoterapiou. Pri vyšších dávkach existuje zvýšené riziko vzniku nežiaducich účinkov. Preto je potrebné, aby lekár zabezpečil, aby sa na liečbu použila čo najnižšia účinná dávka, začínajúc od 50 mg/deň. Potreba zvýšiť dávku zo 150 mg/deň na 300 mg/deň má vychádzať z individuálneho hodnotenia pacienta.


Prechod z užívania tabliet kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním (Quetiapine Accord filmom obalené tablety)

Pre pohodlnejšie dávkovanie môžu pacienti, ktorí sú súčasne liečení tabletami kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním (Quetiapine Accord filmom obalené tablety) v rozdelených dávkach, prejsť na užívanie lieku Quetiapine Accord tablety s predĺženým uvoľňovaním v dávke ekvivalentnej celkovej dennej dávke užívanej raz denne. Môže byť potrebná individuálna úprava dávkovania.


Starší pacienti

Podobne ako ostatné antipsychotiká a antidepresíva aj liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa má užívať s opatrnosťou u starších pacientov, a to najmä počas úvodného obdobia stanovovania dávky. Môže byť potrebné zvoliť pomalšiu rýchlosť titrovania dávky a nižšiu dennú terapeutickú dávku ako u mladších pacientov. Priemerný plazmatický klírens kvetiapínu bol u starších pacientov znížený o 30 – 50 % v porovnaní s mladšími pacientmi. Starší pacienti majú liečbu začínať od dávky 50 mg na deň. Dávka sa môže zvyšovať o prírastok 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta.


Liečba starších pacientov s veľkými depresívnymi epizódami pri veľkej depresívnej poruche (MDD)sa má začať dávkou 50 mg/deň v 1. až 3. deň, zvýšenou na 100 mg/deň 4. deň a na 150 mg/deň 8. deň. Má sa podať najnižšia účinná dávka začínajúc od 50 mg/deň. Ak je na základe individuálneho posúdenia pacienta potrebné zvýšiť dávku na 300 mg/deň, nemá to byť skôr ako v 22. dni liečby.


Účinnosť a bezpečnosť u pacientov nad 65 rokov s epizódami depresie pri bipolárnej afektívnej poruche neboli hodnotené.


Pediatrická populácia

Užívanie lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov pre nedostatok údajov, ktoré by podporili jeho užívanie v tejto vekovej skupine. Dostupné dôkazy získané z placebom kontrolovaných klinických skúšaní sú uvedené v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Porucha funkcie obličiek:

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Porucha funkcie pečene:

Kvetiapín je vo veľkej miere metabolizovaný pečeňou. Preto sa liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním musí užívať opatrne u pacientov so známym poškodením pečene, najmä počas úvodného obdobia stanovovania dávky. Pacienti s poškodením pečene majú začať s dávkou 50 mg/deň. Dávkovanie sa môže zvyšovať o prírastky 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta.


Spôsob podávania

Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa má podávať raz denne a bez jedla. Tablety sa majú prehĺtať celé a nemajú sa deliť, žuvať ani drviť.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo (liečivá) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie inhibítorov 3A4 cytochrómu P450, ako sú inhibítory HIV‑proteázy, antimykotiká azolového radu, erytromycín, klaritromycín a nefazodón, je kontraindikované. (Pozri časť 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním je

indikovaný na liečbu schizofrénie, bipolárnej afektívnej poruchy a ako prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD), bezpečnostný profil sa má posudzovať individuálne s ohľadom na diagnózu pacienta a na podávanú dávku.


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť liečby kvetiapínom u pacientov s MDD nebola hodnotená ako prídavná liečba, ale bola hodnotená dlhodobá účinnosť a bezpečnosť liečby kvetiapínom u dospelých pacientov ako monoterapia (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia

Užívanie kvetiapínu sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov pre nedostatok údajov na podporu užívania v tejto vekovej skupine. Klinické skúšania s kvetiapínom ukázali, že okrem známeho bezpečnostného profilu identifikovaného u dospelých (pozri časť 4.8) sa vyskytli isté nežiaduce udalosti častejšie u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie sérových hladín prolaktínu, vracanie, nádcha a synkopa) alebo môžu mať u detí a dospievajúcich iné dôsledky (extrapyramidálne symptómy) a tiež bola identifikovaná jedna nežiaduca udalosť, ktorá doposiaľ nebola pozorovaná v štúdiách s dospelými pacientmi (zvýšenie krvného tlaku).U detí a dospievajúcich boli tiež pozorované zmeny vo funkčných testoch štítnej žľazy.


Okrem toho, dlhodobé bezpečnostné dôsledky liečby kvetiapínom na rast a dospievanie neboli študované dlhšie ako 26 týždňov.Dlhodobé dôsledky pre kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich so schizofréniou, bipolárnou depresiou a bipolárnou mániou sa v súvislosti s kvetiapínom zistil zvýšený výskyt extrapyramidálnych symptómov (EPS) v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovrážd (príhod súvisiacich so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do dosiahnutia významnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nedochádza v prvých týždňoch liečby alebo v ďalších týždňoch, pacientov je potrebné starostlivo sledovať, až kým nedôjde k významnému zlepšeniu stavu. Klinická prax všeobecne poukazuje na to, že riziko samovraždy sa môže v počiatočných štádiách zlepšovania stavu zvyšovať.


Okrem toho lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby quetiapínom, vzhľadom na rizikové faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.


Iné psychické poruchy, na ktoré sa predpisuje kvetiapín, môžu tiež súvisieť so zvýšeným rizikom pokusov o samovraždu. Okrem toho, takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Je známe, že pacientom s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacientom, u ktorých sa vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky pred začatím liečby, hrozí vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a počas liečby sa majú starostlivo sledovať. Metaanalýza klinických skúšaní s antidepresívami kontrolovaných placebom u dospelých pacientov s psychickými poruchami poukázala na vyššie riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Pacienti, predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom, si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok na samovraždu alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa pozorovalo u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení quetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovražduv porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo (3,0 % oproti 0 %, v uvedenom poradí). V klinických štúdiách u pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol výskyt pokusov o samovraždu pozorovaný u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov) 2,1 % (3/144) pri kvetiapíne a 1,3 % (1/75) pri placebe.


Extrapyramidálne príznaky

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s dospelými pacientmi bol kvetiapín spojený so zvýšeným výskytom extrapyramidálnych symptómov (EPS) v porovnaní s placebom u pacientov s epizódami veľkej depresie pri bipolárnej afektívnej poruche a veľkej depresívnej poruche (pozri časť 4.8 a 5.1).


Užívanie kvetiapínu sa dáva do súvisu so vznikom akatízie, pre ktorú je charakteristický subjektívne nepríjemný alebo tiesnivý nepokoj a potreba byť v pohybe, ktorú často sprevádza neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť. Tieto prejavy sa najčastejšie vyskytujú počas prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa rozvinú tieto príznaky, môže mať zvyšovanie dávky škodlivé účinky.


Tardívna dyskinéza

Ak sa objavia príznaky alebo symptómy tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie podávania kvetiapínu. Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť po ukončení liečby (pozri časť 4.8 ).


Ospalosť a závraty

Liečba kvetiapínom bola spojená s ospalosťou a podobnými symptómami, ako je sedácia (pozri časť 4.8).V klinických skúšaniach liečby u pacientov s depresiou pri bipolárnej afektívnej poruche a u pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa tieto príznaky prejavili obvykle počas prvých 3 dní liečby a mali prevažne slabú až miernu intenzitu.


Pacienti s depresiou pri bipolárnej afektívnej poruche a pacienti s veľkou depresívnou poruchou, ktorí pociťujú veľmi intenzívnu ospalosť, môžu vyžadovať častejšie kontroly po dobu minimálne 2 týždňov od výskytu ospalosti alebo dovtedy, kým sa symptómy nezlepšia a môže byť potrebné zvážiť ukončenie liečby.


Ortostatická hypotenzia

Liečba kvetiapínom sa dáva do súvisu s ortostatickou hypotenziou a so závratmi s ňou spojenými (pozri časť 4.8), ktorých výskyt bol podobne ako v prípade somnolencie zaznamenaný zvyčajne počas začiatočného obdobia titrovania dávky. To môže zvyšovať výskyt náhodných úrazov (pádov), a to najmä u starších pacientov. Preto sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Kardiovaskulárne ochorenia

Kvetiapín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením alebo inými stavmi predisponujúcimi k hypotenzii. Kvetiapín môže navodiť ortostatickú hypotenziu, najmä počas začiatočného obdobia titrovania dávky. Preto ak sa tento stav vyskytne, treba zvážiť zníženie dávky alebo pomalšiu titráciu dávky. U pacientov s existujúcim kardiovaskulárnym ochorením sa môže zvážiť pomalší titračný režim.


Záchvaty

V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol žiaden rozdiel vo výskyte záchvatov u pacientov liečených kvetiapínom alebo tými, ktorým sa podávalo placebo. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o výskyte záchvatov u pacientov so záchvatovým ochorením v anamnéze. Pri liečení pacientov so záchvatmi v anamnéze sa odporúča opatrnosť ako pri iných antipsychotikách (pozri časť 4.8).


Neuroleptický malígny syndróm

Neuroleptický malígny syndróm sa dáva do súvisu s antipsychotickou liečbou, vrátane liečby kvetiapínom (pozri časť 4.8).Klinická manifestácia zahŕňa hypertermiu, zmenený mentálny stav, svalovú rigiditu, autonómnu nestabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy. V takomto prípade je nutné ukončiť užívanie kvetiapínu a podať vhodnú liečbu.


Ťažká neutropénia

Ťažká neutropénia (počet neutrofilov <0,5 x 109/l) bola menej často zaznamenaná v klinických skúšaniach kvetiapínu.Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla v priebehu niekoľkých mesiacov po začiatku terapie kvetiapínom. Nebol tu zjavný vzťah k dávke. Počas obdobia po uvedení lieku na trh dochádzalo k ústupu leukopénie a/alebo neutropénie po ukončení terapie kvetiapínom. Možné rizikové faktory neutropénie zahŕňajú preexistujúci nízky počet bielych krviniek (WBC) a liekmi vyvolanú neutropéniu v anamnéze. Podávanie kvetiapínu sa musí ukončiť u pacientov s počtom neutrofilov <1,0 x 109/l. Pacientov je nutné pozorovať, či sa u nich neobjavia prejavya príznakyinfekcie, a treba sledovať ich počty neutrofilov (pokiaľ neprekročia hodnotu 1,5 x 109/l).(pozri časť 5.1).


Interakcie

Pozri tiež časť 4.5.

Súbežné užívanie kvetiapínu so silným induktorom pečeňových enzýmov, ako je napríklad karbamazepín alebo fenytoín, podstatne znižuje plazmatickú koncentráciu kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Liečba kvetiapínom sa môže u pacientov, ktorí dostávajú induktor pečeňových enzýmov, začať len vtedy, ak lekár uváži, že prínos liečby kvetiapínom preváži riziká vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena induktora bola postupná, a ak je to potrebné, aby bol nahradený liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným).


Hmotnosť

U pacientov liečených kvetiapínom bolo zaznamenané zvýšenie telesnej hmotnosti, a má sa monitorovať a liečiť klinicky vhodným postupom, ktorý je v súlade s používanými odporúčaniami pre antipsychotiká (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia

Boli hlásené zriedkavé prípady hyperglykémie a/alebo rozvinutia alebo zhoršenia diabetu, ktoré boli občas spojené s ketoacidózou alebo kómou vrátane niekoľkých fatálnych prípadov (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch bolo hlásené predchádzajúce zvýšenie telesnej hmotnosti, čo sa môže považovať za predisponujúci faktor. Odporúča sa náležité klinické monitorovanie v súlade s používanými odporúčaniami pre antipsychotiká. U pacientov liečených antipsychotikami vrátane kvetiapínu sa majú sledovať prejavy a príznaky hyperglykémie (ako je napríklad polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a u pacientov s diabetes mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus sa má pravidelne monitorovať hladina glukózy. Je potrebné pravidelne monitorovať telesnú hmotnosť.


Lipidy

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bolo pozorované zvýšenie hladín triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženie hladín HDL cholesterolu (pozri časť 4.8).Zmeny lipidov sa majú liečiť podľa klinického stavu pacienta.


Metabolické riziko

Vzhľadom na zaznamenané zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov v klinických skúšaniach, u pacientov (vrátane tých s normálnymi začiatočnými hodnotami) sa môže prejaviť možné zhoršenie profilu metabolického rizika, a má sa liečiť podľa klinického stavu pacienta(pozri časť 4.8).


Predĺženie intervalu QT

V klinických skúšaniach a pri užívaní v súlade s SPC kvetiapín nebol spojený s trvalým zvýšením absolútneho intervalu QT. Po uvedení lieku na trh bolo hlásené predĺženie intervalu QT pri užívaní kvetiapínu v terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Opatrnosť je podobne ako v prípade ostatných antipsychotík potrebná aj pri predpisovaní kvetiapínu pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo s predĺžením intervalu QT v rodinnej anamnéze.Opatrnosť je potrebná aj pri predpisovaní kvetiapínu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú interval QT, alebo pri súčasnom podávaní neuroleptík, najmä u starších pacientov, u pacientov s vrodeným syndrómom dlhého QT intervalu, kongestívnym zlyhaním srdca, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Vysadenie lieku

Akútne príznaky z vysadenia lieku, ako je insomnia, nauzea, bolesť hlavy, diarea, vracanie, závraty a podráždenosť, boli popísané po náhlom ukončení liečby kvetiapínom. Odporúča sa postupné vysadzovanie lieku po dobu najmenej jedného až dvoch týždňov (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou súvisiacou s demenciou

Kvetiapín nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou.


Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných placebom kontrolovaných klinických skúšaniach populácie s demenciou bolo pozorované približne 3‑násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nemožno vylúčiť pri iných antipsychotíkách alebo inej populácii pacientov. Kvetiapín je potrebné užívať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre mozgovú príhodu.


V metaanalýze atypických antipsychotických liekov sa zistilo, že starší pacienti so psychózou súvisiacou s demenciou sú vystavení zvýšenému riziku smrti oproti pacientom užívajúcich placebo. V dvoch 10‑týždňových placebom kontrolovaných štúdiách kvetiapínu v rovnakej populácii pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; rozpätie:56–99 rokov) bol výskyt mortality u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % oproti 3,2 % v skupine dostávajúcej placebo. Pacienti počas týchto skúšaní zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nepreukázali kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Dysfágia

V súvislosti s kvetiapínom bola zaznamenaná dysfágia (pozri časť 4.8).Pri užívaní kvetiapínu u pacientov s rizikovými faktormi pre aspiračnú pneumóniu je potrebná opatrnosť.


Venózna trombembólia (VTE)

Pri užívaní antipsychotických liekov boli zaznamenané prípady venóznej trombembólie (VTE). Keďže u pacientov liečených antipsychotikami sa často vyskytujú získané rizikové faktory pre VTE, musia sa pred a počas liečby kvetiapínom identifikovať všetky možné rizikové faktory pre VTE a podniknúť preventívne opatrenia.


Pankreatitída

Pankreatitída bola hlásená v klinických skúšaniach a po uvedení lieku na trh. Aj keď nie všetky prípady hlásené po uvedení lieku na trh boli skreslené prítomnosťou rizikových faktorov, mnohí pacienti mali faktory, o ktorých je známe, že sú spojené s pankreatitídou, ako napríklad zvýšené triglyceridy (pozri časť 4.8), žlčníkové kamene a požívanie alkoholu.


Doplňujúce informácie

Údaje o kvetiapíne podávanom v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri akútnychstredne ťažkých až ťažkých manických epizódach sú obmedzené, ale kombinovaná terapia bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8. a 5.1). Údaje poukázali na prídavný účinok v 3. týždni.


Laktóza

Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičným ochoreniami intolerancie galaktózy, vrodeným deficitom laktázy alebo malabsorpciou glukózy a galaktózy nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém sa má kvetiapín v kombinácii s inými centrálne účinkujúcimi liekmi a v kombinácii s alkoholom užívať s opatrnosťou.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je enzým, ktorý je v prvom rade zodpovedný za metabolizmus kvetiapínu sprostredkovaný cytochrómom P450. V interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi súbežné podávanie kvetiapínu (v dávke 25 mg) s ketokonazolom ako inhibítorom CYP3A4 spôsobilo 5‑ až 8‑násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Na základe toho je súbežné užívanie kvetiapínu s inhibítormi CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča počas liečby kvetiapínu konzumovať grapefruitový džús.


V klinickom skúšaní po opakovanom podaní, ktoré bolo zamerané na stanovenie farmakokinetiky kvetiapínu podávaného pred a počas liečby karbamazepínom (známym induktorom pečeňových enzýmov), súbežné podávanie karbamazepínu signifikantne zvýšilo klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znížilo systémovú expozíciu kvetiapínu (meranú pomocou AUC) na v priemere 13 % expozície počas podávania samotného kvetiapínu, no i tak bolo možné pozorovať u niektorých pacientov zvýšený účinok.V dôsledku tejto interakcie sa môžu vyskytnúť nižšie koncentrácie v plazme, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Súbežné podávanie kvetiapínu a fenytoínu (ďalšieho induktora mikrozomálnych enzýmov) spôsobila veľké zvýšenie klírensu kvetiapínu o približne 450 %. Liečbu kvetiapínom možno začať u pacientov, ktorí sú liečení induktorom pečeňových enzýmov len vtedy, ak lekár rozhodne, že prínos liečby kvetiapínom prevýši riziká z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, a ak je to potrebné, aby bol nahradený liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným) (pozri časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu sa po súbežnom podávaní s antidepresívami imipramínom (známy inhibítor CYP 2D6) alebo fluoxetínom (známy inhibítor CYP 3A4 a CYP 2D6) signifikantne nezmenila.


Farmakokinetika kvetiapínu sa po súbežnom podávaní s antipsychotikami risperidónom alebo haloperidolom signifikantne nezmenila. No súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu sa po súbežnom podávaní s cimetidínom nezmenila.


Farmakokinetika lítia sa pri súbežnom podávaní s kvetiapínom nezmenila.


Farmakokinetiky valproátu sodného a kvetiapínu sa pri súbežnom podávaní nezmenili v klinicky relevantnom rozsahu. Retrospektívna štúdia detí a adolescentov, ktorým bol podávaný valproát, kvetiapín, alebo oboje, zistila u kombinovanej skupiny zvýšený výskyt leukopénie a neutropénie v porovnaní s monoterapeutickou skupinou.


Formálne interakčné štúdie s bežnými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém neboli uskutočnené.


Pri súbežnom podávaní kvetiapínu s liekmi, ktoré spôsobujú elektrolytickú nerovnováhu alebo zvyšujú interval QT, je potrebná opatrnosť.


U pacientov užívajúcich kvetiapín boli hlásené falošne pozitívne výsledky pri testovaní užívania metadonu a tricyklických antidepresív pomocou enzýmovej imunoanalýzy. Sporné výsledky imunoanalytického testovania sa odporúča overiť vhodnými chromatografickými technikami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu počas gravidity u ľudí nebola doposiaľ preukázaná. Skúšky na zvieratách doteraz neukázali na žiadne škodlivé účinky, hoci potenciálne účinky na oko plodu zatiaľ neboli skúšané. Preto sa môže kvetiapín užívať počas gravidity len vtedy, ak prínos liečby preváži možné riziká. Pri sledovaní gravidít, počas ktorých matky užívali kvetiapín, boli u novorodencov pozorované abstinenčné príznaky.


Boli publikované správy o vylučovaní kvetiapínu do ľudského materského mlieka, miera vylučovania však nebola konzistentná.Dojčiace ženy treba preto upozorniť, aby počas užívania kvetiapínu nedojčili.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane lieku Quetiapine Accord) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém, môže kvetiapín interferovať s činnosťami, ktoré si vyžadujú pozornosť. Preto je potrebné pacientov upozorniť, aby neriadili vozidlá ani neobsluhovali stroje, pokiaľ nie je známa ich individuálna reakcia na kvetiapín.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami (Adverse Drug Reactions – ADRs) pri ličbe kvetiapínom sú: somnolencia, závraty, sucho v ústach, bolesť hlavy, príznaky z vysadenia lieku (ukončenia liečby), zvýšenie sérovej hladiny triglyceridov, zvýšenie celkového cholesterolu (prevažne LDL-cholesterolu), zníženie HDL cholesterolu, nárast telesnej hmotnosti, zníženie hemoglobínu a extrapyramidálne príznaky.


Výskyt nežiaducich účinkov spojených s terapiou kvetiapínom, je uvedený nižšie v tabuľke vo forme odporúčanej Radou medzinárodných organizácií lekárskych vied (Council for International Organizations of Medical Sciences ‑ CIOMS III Working Group; 1995).


Frekvencie nežiaducich účinkov sú usporiadané nasledovne: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: Znížený hemoglobín23

Časté:

Leukopénia 1, 29, znížený počet neutrofilov, zvýšenie eozinofilov28

Menej časté:

Trombocytopénia, anémia, zníženie počtu krvných doštičiek14

Zriedkavé:

Neznáme:

Agranulocytóza27

Neutropénia 1

Poruchy imunitného systému

Menej časté:

Hypersenzitivita (vrátane alergických kožných reakcií)

Veľmi zriedkavé:

Anafylaktická reakcia 6


Poruchy endokrinného systému

Časté:

Hyperprolaktinémia16, zníženie celkových T4 25, zníženie voľných T4 25, zníženie celkových T3 25, zvýšenie TSH 25

Menej časté:

Veľmi zriedkavé:

Zníženie voľných T3 25 , hypotyroidizmus22

Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

Časté:

Zvýšenie sérovej hladiny triglyceridov 11,31

zvýšenie celkového cholesterolu (prevažne LDL-cholesterolu) 12,31 zníženie HDL cholesterolu18,31, nárast telesnej hmotnosti9,31

Zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hladín glukózy v krvi na úroveň hyperglykémie 7,31

Menej časté:

Hyponatariémia20, diabetes mellitus 1, 5, 6

Zriedkavé:

Metabolický syndróm30

Psychické poruchy

Časté:Zriedkavé:

Abnormálne sny a nočné mory

Samovražedné predstavy a samovražedné správanie21

Námesačnosť a súvisiace reakcie ako napríklad rozprávanie zo sna a poruchy prijímania potravy spojené so spánkom

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Závraty 4, 17, somnolencia 2, 17, bolesť hlavy, extrapyramidálne symptómy 1, 22


Časté:

Dyzartria


Menej časté:

Záchvaty 1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza 1,6, synkopa 4, 17


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:

Menej časté:

Tachykardia 4, palpitácie24

Predĺženie intervalu QT 1,13, 19

Bradykardia33


Poruchy oka

Časté:

Rozmazané videnie


Poruchy ciev

Časté:

Zriedkavé:

Ortostatická hypotenzia 4, 17

Venózna trombembólia1


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Menej časté:

Dyspnoe24

Rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:


Sucho v ústach


Časté:

Konstipácia, dyspepsia, vracanie26


Menej časté:

Zriedkavé:

Dysfágia 8

Pankreatitída1


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté: Zvýšenie sérových hladín alanínaminotransferázy

(ALT) 3, zvýšenie hladín gamma‑GT 3

Menej časté:Zriedkavé:

Zvýšenie sérových hladín aspartátaminotransferázy (AST) 3

Žltačka 6, hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:Neznáme:

Angioedém 6, Stevensov‑Johnsonov syndróm 6

Toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé

RhabdomyolýzaStavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme: Novorodenecký syndróm z vysadenia 32

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Sexuálna dysfunkcia


Zriedkavé:


Priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, poruchy menštruácie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Príznaky z vysadenia lieku (ukončenia liečby) 1, 10

Časté:

Mierna asténia, periférny edém, iritabilita, horúčka


Zriedkavé:

Malígny neuroleptický syndróm 1, hypotermia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé:

Zvýšenie sérovej kreatínfosfokinázy 15


 1. Pozri časť 4.4.

 2. Ospalosť sa môže vyskytnúť počas prvých dvoch týždňov liečby a zvyčajne ustúpi v priebehu ďalšieho podávania kvetiapínu.

 3. U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun z normálu na > 3X ULN kedykoľvek) sérových transamináz (ALT, AST) alebo hladiny gamma‑GT. Toto zvýšenie bolo zvyčajne reverzibilné pri pokračovaní v liečbe kvetiapínom.

 4. Kvetiapín môže, rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu alfa1‑adrenergných receptorov, často vyvolať ortostatickú hypotenziu spojenú so závratmi, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, najmä v počiatočnom období titrácie dávky. (Pozri časť 4.4).

 5. Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená exacerbácia preexistujúceho diabetu.

 6. Frekvencia týchto nežiaducich reakcií bola vypočítaná len z údajov pre kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním po jeho uvedení na trh.

 7. Najmenej v jednom prípade bola hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 7,0 mmol/l (≥ 126 mg/dl) alebo hladina glukózy v krvi po jedle bola ≥ 11,1 mmol/l (≥ 200 mg/dl).

 8. Zvýšenie vo výskyte dysfágie pri liečbe kvetiapínom v porovnaní s placebom bolo pozorované len v klinických skúšaniach pri bipolárnej depresii.

 9. Na základe >7 % zvýšenia telesnej hmotnosti oproti pôvodným hodnotám. Vyskytuje sa prevažne počas úvodných týždňov liečby u dospelých.

 10. V akútnej fáze placebom kontrolovaných klinických skúšaní monoterapie, ktoré boli zamerané na vyhodnotenie symptómov z vysadenia liečby, boli najčastejšie pozorované nasledujúce symptómy z vysadenia lieku: insomnia, nauzea, bolesť hlavy, diarea, vracanie, závraty a podráždenosť. Výskyt týchto reakcií sa signifikantne znížil týždeň po ukončení podávania.

 11. Triglyceridy ≥ 2,258 mmol/ll (≥ 200 mg/dldl) prinajmenšom v jednom prípade (u pacientov vo veku 18 rokov) alebo ≥ 1,694 mmol/l 150mg/dl) (u pacientov vo veku <18 rokov) prinajmenšom v jednom prípade.

 12. Cholesterol ≥ 6,2064 mmol/ l 240 mg/dl) (u pacientov vo veku 18 rokov) alebo ≥ 5,172 mmol/ l 200mg/dl) (u pacientov vo veku <18 rokov) prinajmenšom v jednom prípade. Veľmi často bolo pozorované zvýšenie LDL cholesterolu o ≥ 0,769 mmol/l 30 mg/dl). Priemerná zmena u pacientov, u ktorých došlo k tomuto zvýšeniu, bola ≥ 1,07 mmol/l 41,7 mg/dl).

 13. Pozri text nižšie.

 14. Najmenej v jednom prípade boli trombocyty ≥100 x 109/l.

 15. Na základe hlásenia nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi nebolo spojené s malígnym neuroleptickým syndrómom.

 16. Hladiny prolaktínu (u pacientov vo veku >18 rokov): u mužov >20 μg/l (>869,56 pmol/l); u žien >30 μg/l (>1304,34 pmol/l) kedykoľvek.

 17. Môže viesť k pádom.

 18. HDL cholesterol: u mužov ≤ 1,025 mmol/l < 40 mg/dl ); u žien ≤ 1,282 mmol/l < 50 mg/dl) kedykoľvek.

 19. Výskyt u pacientov, ktorí mali posun QTc od <450 ms po ≥450 ms so zvýšením absolútneho počtu eozinofilov. V placebom kontrolovaných štúdiách liečby kvetiapínom bolo zistené, že priemerná zmena a výskyt pacientov, u ktorých došlo k posunu na klinicky významnú hladinu, sú podobné v skupine s kvetiapínom i s placebom.

 20. Posun z > 132 mmol/l na ≤ 132 mmol/l pri aspoň jednej príležitosti.

 21. Prípady výskytu samovražedných myšlienok a samovražedného správania boli hlásené počas liečby kvetiapínom alebo čoskoro po ukončení liečby (pozrite časti 4.4 a 5.1).

 22. Pozri časť 5.1.

 23. Zníženie hemoglobínu na ≤ 130 g/l (8,07 mmol/l) u mužov a na ≤ 120 g/l (7,45 mmol/l) u žien najmenej v jednom prípade sa vyskytlo u 11 % pacientov užívajúcich kvetiapín vo všetkých skúšaniach vrátane vrátane rozšírených nezaslepených štúdií. U týchto pacientov bola stredná hodnota maximálneho zníženia hemoglobínu vždy ‑15 g/l.

 24. Často boli hlásené v súvislosti s tachykardiou, závratmi, ortostatickou hypotenziou a/alebo primárnym ochorením srdca/dýchacích ciest.

 25. Založené na posunoch z normálnych východiskových hodnôt na potenciálne klinicky významné hodnoty kedykoľvek po pôvodných hodnotách vo všetkých skúšaniach. Posuny v celkových T4, voľných T4, celkových T3 a voľných T3 sú definované ako <0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je >5 mIU/l kedykoľvek.

 26. Založené na zvýšenom výskyte vracania u starších pacientov (vo veku 65 rokov).

 27. Posun v neutrofiloch z >=1,5 x 10^9/l v pôvodných hodnotách na <0,5 x 10^9/l kedykoľvek v priebehu liečby.

 28. Založené na posunoch z normálnych pôvodných hodnôt na potenciálne klinicky významné hodnoty kedykoľvek po pôvodných hodnotách vo všetkých skúšaniach. Posuny v eozinofiloch sú definované ako ≤ 1 x 109 krviniek > 1x 109 krviniek /l kedykoľvek.

 29. Založené na posunoch z normálnych pôvodných hodnôt na potenciálne klinicky významné hodnoty kedykoľvek po pôvodných hodnotách vo všetkých skúšaniach. Posuny v leukocytoch sú definované ako > 3 x 109 krviniek/l kedykoľvek.

 30. Založené na hlásených nežiaducich účinkoch vo forme metabolického syndrómu zo všetkých klinických skúšaní s kvetiapínom.

 31. U niektorých pacientov bolo v rámci klinických štúdií spozorované zhoršenie viacerých metabolických faktorov hmotnosti, krvnej glukózy a lipidov (pozri časť 4.4).

 32. Pozri časť 4.6


 1. Môže sa vyskytnúť najmä pri začiatku liečby a môže byť spojený s hypotenziou a/alebo synkopou. Častosť založená na hlásených nežiaducich účinkoch bradykardie a súvisiacich účinkov vo všetkých klinických skúšaniach kvetiapínu.


Pri užívaní neuroleptík boli hlásené prípady predĺženia intervalu QT, ventrikulárnej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, srdcovej zástavy a torsades de pointes, a boli hodnotené ako účinky tejto triedy.


Pediatrická populácia

Rovnaké nežiaduce účinky popísané vyššie pre dospelých sa musia brať do úvahy u detí a dospievajúcich. Nasledujúca tabuľka sumarizuje nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú vo vyššej frekvenčnej kategórii u detí a dospievajúcich pacientov (10‑ až 17‑ročných) ako u dospelej populácie alebo nežiaduce účinky, ktoré neboli identifikované u dospelej populácie.


Frekvencie nežiaducich účinkov sú usporiadané nasledovne: veľmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); menej časté (> 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

Zvýšená chuť do jedla

Poruchy nervového systému


Časté:

Synkopa

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Rinitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Vracanie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

Podráždenosť 3

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Veľmi časté:

Zvýšenie hladiny prolaktínu 1, zvýšenie krvného tlaku 2

 1. Hladina prolaktínu (u pacientov vo veku <18 rokov): u mužov >20 μg/l (>869,56 pmol/l); u žien >26 μg/l (>1130,428 pmol/l) kedykoľvek. U menej ako 1 % pacientov sa zvýšila hladina prolaktínu o >100 μg/l.

 2. Na základe zmeny presahujúceho klinicky významné limity (prevzaté z kritérií Národného inštitútu pre zdravie) alebo zvýšenie systolického tlaku o >20 mmHg alebo diastolického tlaku o >10 mmHg kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3 až 6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich.

 3. Poznámka: Frekvencia je rovnaká ako u dospelých, no podráždenosť môže byť u detí a dospievajúcich spojená s odlišnými klinickými dôsledkami ako u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vo všeobecnosti zodpovedajú opísané prejavy a príznaky zvýšeniu známych farmakologických účinkov účinných látok, ku ktorým patria: ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.


Prípad úmrtia bol hlásený pri klinickom skúšaní v dôsledku akútneho predávkovania dávkou 13,6 g a po uvedení lieku na trh nízkymi dávkami ako je 6 g samotného kvetiapínu. Boli však hlásené aj prípady prežitia akútneho predávkovaniakvetiapínom dávkami až do 30 gramov. Po uvedení lieku na trh boli zaznamenané prípady predávkovania kvetiapínom samotným, ktorých následkom bola smrť alebo kóma. Okrem toho boli pri monoterapeutickom predávkovaní kvetiapínom hlásené nasledujúce účinky: predĺženie QT intervalu, záchvaty, epileptický stav, rabdomyolýza, respiračná depresia, retencia moču, zmätenosť, delírium a/alebo nervozita.


Pacienti s preexistujúcim závažným kardiovaskulárnym ochorením môžu byť vystavení vyššiemu riziku účinkov predávkovania. (Pozri časť 4.4).


Liečba predávkovania

Pre kvetiapín neexistuje žiadne špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie sa má brať do úvahy možnosť užitia viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej ventilácie a prísunu kyslíka, sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému. Prevencia absorpcie nadmernej dávky sa síce neskúmala, no môže sa zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak je pacient v bezvedomí) a podanie aktívneho uhlia.


V prípade predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami, ako sú intravenózne tekutiny a/alebo sympatomimetiká. Adrenalínu a dopamínu je potrebné sa vyhnúť, pretože beta stimulácia môže zhoršiť hypotenziu pri kvetiapínom vyvolanej alfa blokáde.


Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií pacienta musí pokračovať až do jeho úplného zotavenia.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká: diazepíny, oxazepíny a tiazepíny

ATC kód: N05A H04


Mechanizmus účinku:

Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny plazmatický metabolit norkvetiapínreagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapínvykazujúafinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1a D2receptorom v mozgu. Je to práve táto kombinácia receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2oproti D2,o ktorej sa predpokladá, že prispieva ku klinickým antipsychotickým vlastnostiam a slabým extrapyramidálnym vedľajším účinkom (EPS) lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, v porovnaní s typickými antipsychotikami. Norkvetiapín má okrem toho vysokú afinitu k prenášaču pre norepinefrín (NET). Kvetiapín a norkvetiapín majú tiež vysokú afinitu k histamínergickým a adrenergným α1‑receptorom a nízku afinitu k adrenergným α2 a serotonínovým 5HT1Areceptorom. Kvetiapín nevykazuje výraznú afinitu k muskarínovým alebo benzodiazepínovým receptorom.


Farmakodynamické účinky:

Kvetiapín je účinný v testoch antipsychotickej aktivity, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín tiež potláča účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe behaviorálnych hodnotení a elektrofyziologických meraní a zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2receptorov. V predklinických testoch určených na vyvolanie extrapyramidálneho syndrómu sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám a má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká supersenzitivita dopamínových D2receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2receptory, kvetiapín spôsobuje len slabú katalepsiu. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopamínergické neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez nej, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií. (Pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť:


Schizofrénia

Účinnosť lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním pri liečbe schizofrénie sa preukázala v jednom šesť týždňov trvajúcom a placebom kontrolovanom skúšaní u pacientov spĺňajúcich kritériá DSM‑IV pre schizofréniu a jednej aktívne kontrolovanej štúdii prechodu z lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s okamžitým uvoľňovaním na liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním u klinicky stabilizovaných ambulantne liečených pacientov so schizofréniou.


Primárnou výstupnou premennou v placebom kontrolovanom skúšaní bola zmena z pôvodnej na finálnu hodnotu v celkovom skóre PANSS. S užívaním lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním podávaným v dávkach 400 mg/denne, 600 mg/denne a 800 mg/denne bolo spojené so štatisticky signifikantným zlepšením psychotických symptómov v porovnaní s placebom. V prípade dávok 600 mg a 800 mg bol účinok výraznejší než v prípade dávky 400 mg.


V šesťtýždennej aktívne kontrolovanej štúdii prechodu z liečby liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s okamžitým uvoľňovaním na liečbu liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, bol primárnou výstupnou premennou pomer pacientov, u ktorých sa neprejavila dostatočná účinnosť, t. j., ktorí prerušili liečbu v rámci skúšania v dôsledku nedostatočnej účinnosti alebo u ktorých sa celkové skóre PANSS zvýšilo minimálne o 20 % od randomizácie po niektorú monitorovaciu návštevu. U pacientov stabilizovaných na liečbe liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s okamžitým uvoľňovaním v dávkach od 400 mg do 800 mg sa účinnosť zachovala, keď pacienti prešli na ekvivalentné denné dávky lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, ktoré im boli podávané raz denne.


V dlhodobej štúdii so stabilizovannými schizofrenickými pacientmi, ktorí boli udržiavaní na liečbe liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním počas 16 týždňov, bol liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním účinnejší v prevencii relapsu ako placebo. Odhadované riziká relapsu po 6 mesiacoch liečby predstavovali v prípade skupiny liečenej liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním 14,3 % v porovnaní so 68,2 % v skupine s placebom. Priemerná dávka bola 669 mg. V súvislosti s liečbou s liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním neboli až do doby 9 mesiacov zaznamenané žiadne dodatočné zistenia týkajúce sa bezpečnosti (medián 7 mesiacov). Pri dlhodobej liečbe liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním nedošlo k zvýšeniu počtu hlásených nežiaducich účinkov, a to najmä v súvislosti s EPS a zvýšením telesnej hmotnosti.


Bipolárna afektívna porucha

V dvoch klinických skúšaniach sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód účinnejší než placebo, čo sa týka redukcie manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. Účinnosť lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním oproti placebu bola signifikantne preukázaná v ďalšej trojtýždňovej štúdii. Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním bol podávaný v rozsahu dávok od 400 do 800 mg/denne a priemerná dávka bola približne 600 mg/deň. Údaje o kvetiapíne podávanom v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri akútnych stredne ťažkých až ťažkých manických epizódach v 3. a 6. týždni sú obmedzené, ale kombinovaná terapia bola dobre tolerovaná. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá klinická štúdia nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni.


V klinickom skúšaní u pacientov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej afektívnej poruchy I alebo II vykázal liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v dávke 300 mg/deň signifikantne vyššiu účinnosť oproti placebu v redukcii celkového skóre MADRS.


V 4 klinických skúšaniach s kvetiapínom trvajúcich 8 týždňov u pacientov so stredne ťažkými až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol liek Quetiapine Accord v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší, v porovnaní so skupinou pacientov s placebom, v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS (Montgomery‑Asberg Depression Rating Scale = Montgomery‑Asbergovej hodnotiaca stupnica depresie) pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS oproti pôvodnej hodnote. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg lieku Quetiapine Accord a tými, ktorí dostávali dávku 600 mg lieku Quetiapine Accord.


V kontinuálnej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na liek Quetiapine Accord v dávke 300 mg alebo 600 mg je účinná oproti placebu v liečbe depresívnych symptómov, ale nie v liečbe manických symptómov.


V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanýmiepizódami; kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času do recidívy ktorejkoľvek z porúch nálady(manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2‑krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


V šesťtýždňovej randomizovanej klinickej štúdii liečby lítiom a liekom Quetiapine Accord v porovnaní s liečbou placebom a liekom Quetiapine Accord u dospelých pacientov v akútnej manickej fáze bol rozdiel v priemernom zlepšení hodnotenia na YMRS (= Young Mania Rating Scale – stupnica hodnotiaca mánie mladistvých) medzi skupinou s pridaným lítiom a skupinou s pridaným placebom 2,8 bodov a rozdiel v % respondentov (definované ako 50 % zlepšenie oproti pôvodnej hodnote na stupnici YMRS) bol 11 % (79 % v skupine s pridaným lítiom v porovnaní so 68 % v skupine s pridaným placebom).


V dlhodobej štúdii (s liečbou trvajúcou až 2 roky), ktorá vyhodnocovala prevenciu recidívy u pacientov s epizódami manickej, depresívnej alebo zmiešanej nálady, mal kvetiapín u pacientov s bipolárnou poruchou typu I lepší účinok ako placebo čo sa týka predĺženia času do recidívy ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej).Počet pacientov s náladovými epizódami bol v skupine liečenej kvetiapínom 91 (22,5 %), v skupine s placebom 208 (51,5 %) a v skupine liečenej lítiom 95 (26,1 %). Keď sa porovnávala nepretržitá liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky ukázali, že u pacientov, ktorí reagovali na kvetiapín, prechod na liečbu lítiom nepreukázal spojitosť s predĺžením času do recidívy náladovej epizódy.


Epizódy veľkej depresie v prípade veľkej depresívnej poruchy

Pacienti, ktorí vykazovali neadekvátnu odozvu na aspoň jedno antidepresívum, boli zaradení do dvoch krátkodobých (6‑týždňových) štúdií. Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v dávke 150 mg/deň a 300 mg/deň podávaný ako prídavná liečba k prebiehajúcej liečbe antidepresívami (amitriptylín, bupropion, citalopram, duloxetín, escitalopram, fluoxetín, paroxetín, sertralín alebo venlafaxín) preukázal vyššiu účinnosť takejto liečby v porovnaní s liečbou iba antidepresívami, keďže došlo k redukcii depresívnych symptómov meraných ako zlepšenie celkového skóre MADRS (priemerná zmena LS v porovnaní s placebom: o 2‑3,3 bodu).


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť u pacientov s veľkou depresívnou poruchou nebola hodnotená ako prídavná liečba, ale bola hodnotená u dospelých pacientov v rámci monoterapie (pozri nižšie).


Uskutočnili sa nasledujúce štúdie, v ktorých sa liečba liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním použila v rámci monoterapie, aj keď je liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety indikovaný iba na použitie ako prídavná liečba:


V troch zo štyroch krátkodobých (trvajúcich maximálne 8 týždňov) štúdií monoterapie u pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa ukázalo, že liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v dávkach 50 mg/deň, 150 mg/deň a 300 mg/deň je účinnejší ako placebo v redukcii depresívnych symptómov meraných zlepšením celkového skóre MADRS (Montgomery‑Åsberg Depression Rating Scale) (priemerná zmena LS v porovnaní s placebom: 2‑4 body).


V štúdii zameranej na prevenciu relapsu pri monoterapii boli pacienti s epizódami depresie, ktorí boli stabilizovaní otvorenou liečbou liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v trvaní aspoň 12 týždňov randomizovaní na užívanie lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním raz denne alebo na užívanie placeba až po dobu 52 týždňov. Priemerná dávka lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním počas randomizovanej fázy bola 177 mg/deň. Relaps sa vyskytol u 14,2 % pacientov liečených liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním a u 34,4 % pacientov s placebom.


V krátkodobej štúdii (v trvaní 9 týždňov) u starších pacientov bez demencie (vo veku od 66 do 89 rokov) s veľkou depresívnou poruchou liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním preukázal pri flexibilnom dávkovaní v rozsahu od 50 mg/deň do 300 mg/deň vyššiu účinnosť ako placebo v redukcii depresívnych symptómov na základe zlepšenia celkového skóre MADRS (priemerná zmena LS v porovnaní s placebom: ‑7,54). V tejto štúdii sa pacientom randomizovaným na liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním počas 1. až 3. dňa podávali dávky 50 mg/deň a v závislosti od klinickej odozvy a znášanlivosti sa dávka na 4. deň mohla zvýšiť na 100 mg/deň, na 8. deň na 150 mg/deň až do 300 mg/deň. Priemerná dávka lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním bola 160 mg/deň. Až na výskyt extrapyramidálnych symptómov (pozri časť 4.8 a časť Klinická bezpečnosť nižšie) bola znášanlivosť podávania lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním raz denne u starších pacientov porovnateľná so znášanlivosťou u dospelých (vo veku od 18 do 65 rokov). Pomer randomizovaných pacientov vo veku nad 75 rokov bol 19 %.


Klinická bezpečnosť

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s pacientmi so schizofréniou a bipolárnou mániou bol združený výskyt extrapyramidálnych symptómov podobný ako pri podávaní placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8 % pre placebo, bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11,4 % pre placebo). V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u pacientov s veľkou depresívnou poruchou a bipolárnou depresiou bol u pacientov liečených kvetiapínom pozorovaný vyšší výskyt extrapyramidálnych symptómov ako u pacientov s placebom. Združený výskyt extrapyramidálnych symptómov v krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u pacientov s bipolárnou depresiou bol 8,9 % pri liečbe kvetiapínom a 3,8 % pri placebe. V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou u pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramidálnych symptómov 5,4 % pri liečbe liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním a 3,2 % pri placebe. V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramidálnych symptómov 9 % pri liečbe liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním a 2,3 % pri placebe. Výskyt individuálnych nežiaducich účinkov (napr. akatízia, extrapyramidálne poruchy, tras, dyskinéza, dystónia, nepokoj, mimovoľné svalové kontrakcie, psychomotorická hyperaktivita a stuhnutosť svalov) pri bipolárnej depresii ani pri ťažkej depresívnej poruche neprekročil hodnotu 4 % v žiadnej liečebnej skupine.


V krátkodobých (v trvaní od 3 do 8 týždňov), placebom kontrolovaných štúdiách s podávaním fixnej dávky v rozsahu od 50 mg/deň do 800 mg/deň dosiahli pacienti liečení kvetiapínom priemerné zvýšenie hmotnosti v rozsahu od 0,8 kg pri podávaní dávky 50 mg denne do 1,4 kg pri podávaní dávky 600 mg denne (s nižším zvýšením pri dennej dávke 800 mg). U pacientov užívajúcich placebo došlo k zvýšeniu hmotnosti o 0,2 kg. Percento pacientov, u ktorých došlo k zvýšeniu telesnej hmotnosti o7 %, predstavovalo hodnotu od 5,3 % pri dennej dávke 50 mg do 15,5 % pri dennej dávke 400 mg (s nižším zvýšením pri denných dávkach 600 mg a 800 mg). U pacientov užívajúcich placebo to bolo 3,7 %.


V šesťtýždňovej randomizovanej klinickej štúdii liečby lítiom a liekom Quetiapine Accord v porovnaní s liečbou placebom a liekom Quetiapine Accord u dospelých pacientov v akútnej manickej fáze sa ukázalo, že kombinácia lieku Quetiapine Accord s lítiom vedie k väčšiemu množstvu nežiaducich účinkov (63 % v porovnaní so 48 % pri kombinácii lieku Quetiapine Accord s placebom). Výsledky v oblasti bezpečnosti ukázali zvýšený výskyt extrapyramidálnych príznakov, hlásených u 16,8 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a 6,6 % v skupine s pridaným placebom, väčšina ktorých pozostávala z trasu, hláseného u 15,6 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a 4,9 % v skupine s pridaným placebom. Výskyt ospalosti pri liečbe liekom Quetiapine Accord bol vyšší v skupine s pridaným lítiom (12,7 %) v porovnaní so skupinou s pridaným placebom (5,5 %). Okrem toho na konci liečby pribralo na váhe (7 % prírastok) vyššie percento pacientov liečených v rámci skupiny s pridaným lítiom (8,0 %) ako pacientov v skupine s placebom (4,7 %).


Dlhodobé skúšania prevencie relapsu pozostávali z otvoreného obdobia (v rozsahu od 4 do 36 týždňov), počas ktorého boli pacienti liečení kvetiapínom, po ktorom nasledovalo obdobie randomizovaného prerušenia liečby, počas ktorého boli pacienti randomizovaní na kvetiapín alebo placebo. Pacienti randomizovaní na kvetiapín dosiahli počas otvoreného obdobia priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 2,56 kg, a do 48. týždňa randomizovaného obdobia dosiahlo priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 3,22 kg v porovnaní s pôvodnými hodnotami za otvorené obdobie. Pacienti randomizovaní na placebo dosiahli počas otvoreného obdobia priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 2,39 kg, a do 48. týždňa randomizovaného obdobia dosiahlo priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 0,89 kg v porovnaní s pôvodnými hodnotami za otvorené obdobie.


Výskyt nežiaducich cerebrovaskulárnych príhod na 100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom v placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol vyšší ako u pacientov, ktorým sa podávalo placebo.


Vo všetkých krátkodobých placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s pôvodným počtom neutrofilov ≥1,5 x 109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu posunu na počet neutrofilov <1,5 x 109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 % v porovnaní 1,5 % u pacientov užívajúcich placebo. Výskyt posunov na >0,5 - <1,0 x 109/l bol rovnaký (0,2 %) u pacientov liečených kvetiapínom ako u pacientov užívajúcich placebo. Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných) u pacientov s pôvodným počtom neutrofilov ≥1,5 x 109/l, incidencia minimálne jedného prípadu posunu na počet neutrofilov <1,5 x 109/l bola 2,9 % a na <0,5 x 109/l bola 0,21 % u pacientov liečených kvetiapínom.


Terapia kvetiapínom bola spojená s poklesom hladín hormónov štítnej žľazy v závislosti od dávky. Výskyt posunov v TSH bol 3,2 % pre kvetiapín oproti 2,7 % pre placebo. Výskyt recipročných, potenciálne klinicky významných posunov T3alebo T4a TSH zároveň bol v týchto štúdiách zriedkavý a pozorované zmeny v hodnotách hormónov štítnej žľazy neboli spojené s klinicky symptomatickou hypotyreózou. Pokles celkového a voľného T4 bol najväčší počas prvých šiestich týždňov liečby kvetiapínom a v priebehu ďalšieho dlhodobého užívania sa už viac neznižoval. V približne dvoch tretinách prípadoch bolo ukončenie liečby kvetiapínom sprevádzané reverziou účinkov na celkový a voľný T4, bez závislosti na dĺžke liečby.


Katarakty a zápaly šošovky

V klinických skúšaniach na hodnotenie kataraktogénneho potenciálu kvetiapínu (200 až 800 mg/deň) a risperidonu (2 až 8 mg/deň) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou percento pacientov s minimálne 21‑mesačnou expozíciou so zvýšenou mierou zápalu šošovky nebolo v prípade kvetiapínu (4 %) vyššie než v prípade risperidonu (10 %).


Pediatrická populácia


Klinická účinnosť

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola študovaná v 3‑týždňovej placebom kontrolovanej štúdii zameranej na liečbu mánie (n=248 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Okolo 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD (= Attention Deficit Hyperactive Disorder ‑ porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou). Okrem toho sa uskutočnila 6‑týždňová placebom kontrolovaná štúdia liečby schizofrénie (n=222 pacientov vo veku 13 až 17 rokov). Pacienti, u ktorých sa zistilo, že nereagujú na kvetiapín, boli z oboch štúdií vylúčení. Liečba kvetiapínom sa začala dávkou 50 mg/deň a na 2. deň sa dávka zvýšila na 100 mg/deň; následne bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (pri mánii 400–600 mg/deň; pri schizofrénii 400–800 mg/deň), pričom sa aplikovali zvýšenia 100 mg/deň podávané dva alebo tri razy denne.


V štúdii mánie bol rozdiel najmenších štvorcov priemernej zmeny oproti pôvodnej hodnote v celkovom skóre YMRS (=Young Mania Rating Scale –stupnica hodnotiaca mánie mladistvých) (aktívna liečba mínus placebo) –5,21 u tabliet kvetiapínu 400 mg/deň a –6,56 u tabliet kvetiapínu 600 mg/deň. Podiel reagujúcich (zlepšenie YMRS ≥50 %) bol 64 % u tabliet kvetiapínu 400 mg/deň, 58 % u 600 mg/deň a 37 % v skupine s placebom.


V klinickom skúšaní zameranom na schizofréniu rozdiel priemernej zmeny metódou najmenších štvorcov od pôvodnej hodnoty v celkovom skóre PANSS ( = The Positive and Negative Syndrom Scale – stupnica pozitívnych a negatívnych syndrómov) (aktívne mínus placebo) bol –8,16 u tabliet kvetiapínu 400 mg/deň a –9,29 u tabliet kvetiapínu 800 mg/deň. Kvetiapín nebol ani pri nízkych dávkach (400 mg/deň), ani v rámci režimu s vysokými dávkami (800 mg/deň) lepší ako placebo z hľadiska percenta pacientov, ktorí dosiahli reakciu definovanú ako ≥30 % zníženie oproti pôvodnej hodnote v celkovom skóre PANSS. U mánie ako aj schizofrénie boli výsledkom vyšších dávok číselne nižšie reakčné pomery.


V tretej krátkodobej placebom kontrolovanej klinickej štúdii monoterapie liekom Quetiapine Accordu detských a dospievajúcich pacientov (10–17 rokov) s bipolárnou depresiou nebola účinnosť preukázaná.

V tejto vekovej skupine nie sú k dispozícii žiadne údaje o udržaní účinku alebo prevencii návratu.

Klinická bezpečnosť

Vo vyššie spomenutých krátkodobých štúdiách liečby kvetiapínom v pediatrickej populácii bolo percento výskytu extrapyramidálnych príznakov u skupiny liečenej účinnou látkou v porovnaní so skupinou s placebom 12,9 % v porovnaní s 5,3 % v klinickom skúšaní zameranom na schizofréniu, 3,6 % v porovnaní s 1,1 % v klinickom skúšaní zameranom na bipolárnu mániu a 1,1 % v porovnaní s 0 % v klinickom skúšaní zameranom na bipolárnu depresiu. Výskyt zvýšenia telesnej hmotnosti o ≥7 % oproti pôvodnej hmotnosti v skupine liečenej liečivom v porovnaní so skupinou s placebom bol 17% v porovnaní s 2,5 % v klinickom skúšaní zameranom na schizofréniu a bipolárnu mániu a 12,5 % v porovnaní so 6 % v klinickom skúšaní zameranom na bipolárnu depresiu.Výskyt príhod súvisiacich so samovraždou v skupine liečenej liečivom v porovnaní so skupinou s placebom bol 1,4 % v porovnaní s 1,3 % v klinickom skúšaní zameranom na schizofréniu, 1,0 % v porovnaní s 0 % v klinickom skúšaní zameranom na bipolárnu mániu a 1,1 % v porovnaní s 0 % v klinickom skúšaní zameranom na bipolárnu depresiu.Počas kontrolnej fázy predĺženého sledovania po liečbe v rámci klinického skúšania zameraného na bipolárnu depresiu sa vyskytli dve ďalšie príhody súvisiace so samovraždou u dvoch pacientov. Jeden z týchto pacientov bol v čase príhody na liečbe kvetiapínom.


Dlhodobá bezpečnosť

26‑týždňové otvorené predĺženie krátkodobého skúšania (n=380 pacientov) s tabletami kvetiapínu dávkovanými po 400–800 mg/deň poskytlo doplňujúce bezpečnostné údaje. U detí a dospievajúcich bolo hlásené zvýšenie krvného tlaku a u detí a dospievajúcich bol zaznamenaný častejší výskyt zvýšenej chuti do jedla, extrapyramidálnych symptómov a zvýšení sérového prolaktínu ako u dospelých pacientov (pozri časť 4.4. a časť 4.8). Vo vzťahu k zvýšeniu telesnej hmotnosti sa po korekcii na normálny rast v priebehu dlhšieho času ako miera klinicky signifikantnej zmeny použilo zvýšenie o najmenej 0,5 smerodajnej odchýlky od pôvodnej hodnoty indexu telesnej hmotnosti (Body Mass Index – BMI); 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom po dobu najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety dosahujú maximálne koncentrácie kvetiapínu a norkvetiapínu v plazme približne 6 hodín po podaní (Tmax). Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácií kvetiapínu.


Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je pre dávky do 800 mg podávané raz denne lineárna a závislá od dávky. Pri porovnaní lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, ktorý sa podáva raz denne, s rovnakou dennou dávkou fumarátu kvetiapínu s okamžitým uvoľnením (liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety (tablety s okamžitým uvoľňovaním)), ktorý sa podáva dvakrát denne, sú plochy pod krivkou závislosti koncentrácie od času (AUC) rovnaké, ale maximálna koncentrácia v plazme (Cmax) je o 13 % nižšia v rovnovážnom stave. Pri porovnaní lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním s liekom Quetiapine Accord filmom obalené tablety (tabletami s okamžitým uvoľňovaním) je AUC metabolitu norkvetiapín nižšie o 18 %.


V štúdii skúmajúcej účinky potravy na biologickú dostupnosť kvetiapínu sa zistilo, že jedlo s vysokým obsahom tuku spôsobuje štatisticky významné zvýšenie hodnôt Cmaxa AUC lieku Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním približne o 50 %, a o 20 %, v uvedenom poradí. Nedá sa vylúčiť, že účinok jedla s vysokým obsahom tuku na liekovú formu môže byť vyšší. Pre porovnanie, ľahšie jedlo nemalo žiadny signifikantný účinok na hodnoty Cmaxalebo AUC kvetiapínu. Odporúča sa užívať jednu Quetiapine Accord filmom obalenú tabletu s predĺženým uvoľňovaním denne a bez jedla.


Distribúcia

Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia

Kvetiapín sa rozsiahlo metabolizuje v pečeni. Po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme.


In vitro skúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.


Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane norkvetiapínu) sú slabými inhibítormi aktivít ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. In vitroCYP inhibícia bola pozorovaná iba pri koncentráciách približne5 až 50‑krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe týchtoin vitrovýsledkov sa zdá nepravdepodobné, že súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv môže viesť ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Na základe štúdií na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať cytochróm P450. V špecifickej interakčnej skúške u psychotických pacientov sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia

Eliminačný polčas je približne 7 hodín pre kvetiapín a 12 hodín pre norkvetiapín. Asi 73 % rádioaktívne značenej látky sa vylúčilo močom a 21 % stolicou. Po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme. Menej ako 5 % priemernej molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho plazmatického metabolitu norkvetiapínu sa vylučuje močom.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie

Farmakokinetika kvetiapínu je rovnaká u mužov aj u žien.


Starší pacienti

Priemerná hodnota klírensu kvetiapínu u starších pacientov je asi o 30–50 % nižšia ako u dospelých vo veku 18 až 65 rokov.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) bol priemerný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov.


Porucha funkcie pečene

U pacientov so známym poškodením pečene (stabilná alkoholická cirhóza) je priemerný plazmatický klírens kvetiapínu asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa u pacientov s poškodením pečene zvýšené plazmatické hladiny. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia

Farmakokinetické údaje sa získali od 9 detí vo veku 10 až 12 rokov a od 12 dospievajúcich, ktorí boli na udržiavacej liečbe so 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo normalizované plazmatické koncentrácie materskej látky kvetiapínu u detí a dospievajúcich (vo veku 10 až 17 rokov ) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, hoci Cmaxbola u detí na hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmaxaktívneho metabolitu norkvetiapínu boli vyššie približne o 62 % a 49 % u detí, v uvedenom poradí(vo veku 10 až 12 rokov) a o 28 % a 14 % u dospievajúcich (vo veku 13 až 17 rokov), v uvedenom poradív porovnaní s dospelými.


V súvislosti s deťmi a dospievajúcimi nie sú pre liek Quetiapine Accord filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním k dispozícii žiadne informácie.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitroa in vivoštúdiách sa nezistil žiaden dôkaz genotoxicity. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili.


U potkanov bolo pozorované ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgusbola pozorovaná hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu, zníženie počtu červených a bielych krviniek; u psov bol pozorovaný zákal šošovky a katarakty. (Informácie o kataraktách a zápale šošovky, pozri časť 5.1).


Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom a možného rizika pre pacienta.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Chlorid sodný

Povidón K-30

Silicifikovaná mikrokryštalická celulóza (siliciumdioxid a mikrokryštalická celulóza)

Mastenec

Magnéziumstearát


Obal tablety:

Opadry II 85F540003 ružová obsahuje

Polyvinylalkohol (E1203)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 (E1521)

Mastenec (E553b)

Červený oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC - Alu blister alebo OPA / Alu / PVC - Alu blister. Veľkosť balenia je 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tabliet v balení.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Veľká Británia


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


68/0398/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015


Strana 23 z 23

Quetiapine Accord 50 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním