+ ipil.sk

Quetiapine Lambda 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2011/03025-REG, 2011/03026-REG, 2011/03027-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Quetiapine Lambda 200mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Lambda 300mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Lambda 400mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým,ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo sú Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním a na čo sa používajú

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ,ako užijete Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

3. Ako užívať Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo sú Quetiapine Lambdafilmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním a na čo sa používajú


Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú látku nazývanú kvetiapín. Kvetiapín patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním pomáhajú pri stavoch, ktoré vyvolávajú príznaky ako:

schizofrénia: ak môžete vidieť, počuť alebo cítiť veci, ktoré nie sú prítomné, veriť veciam, ktoré nie sú skutočné alebo cítiť sa neobvykle podozrievavý, ustráchaný, zmätený, vinný, napätý alebo deprimovaný,

mánia: môžete sa cítiť veľmi vzrušený, povznesený, nepokojný, nadšený alebo hyperaktívny alebo nie ste schopný posúdiť svoje agresívne alebo rozkladné správanie,

bipolárna depresia a rozsiahle depresívne epizódy pri závažnej depresívnej poruche: môžete sa stále cítiť smutný alebo si uvedomiť, že sa cítite skleslý, vinný, s nedostatkom energie, strácate chuť do jedla a/alebo nemôžete spávať.


Pri užívaní na liečbu veľkej depresie v rámci závažnej depresívnej poruchy sa Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním budú podávať ako doplnok k inému lieku, ktorý sa používa na liečbu tejto choroby.


Váš lekár vám môže naďalej predpisovať Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním aj v prípade, ak sa cítite lepšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Neužívajte Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním:

 • ak ste alergický (precitlivený) na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním (uvedených v časti 6 Ďalšie informácie)

 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky proti vírusom HIV,

 • azolové lieky (proti plesňovým infekciám),

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti infekcii),

 • nefazodón (na depresiu).


Neužívajte Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, ak sa niečo z horeuvedeného vzťahuje na vás. Ak si nie ste istý, pred užitím Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním užívajte zvlášť opatrne v týchto prípadoch:


Predtým, ako užijete svoj liek, povedzte svojmu lekárovi, ak:


 • máte vy alebo niekto z vašej rodiny nejaké ťažkosti so srdcom, ako napríklad problémy so srdcovým rytmom, alebo ak užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť to, ako vám bije srdce,

 • máte nízky krvný tlak

 • ste mali porážku, najmä ak ste starší pacient,

 • máte problémy so svojou pečeňou,

 • ste niekedy v minulosti mali epileptický záchvat,

 • je vám známe, že ste mali v minulosti nízku hladinu bielych krviniek (ktorá mohla aj nemusela byť spôsobená inými liekmi),

 • máte diabetes alebo je u vás riziko, že sa stanete diabetikom, a ak ste diabetik, môže vám váš lekár počas užívania Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním kontrolovať hladinu cukru v krvi,

 • vy alebo niekto z vašej rodiny má vo svojej anamnéze krvné zrazeniny, nakoľko lieky ako tieto sa môžu spájať s tvorbou krvných zrazenín,

 • ste staršia osoba s demenciou (stratou funkcií mozgu), ak ste takou osobou, nemali by ste užívať Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, pretože skupina liekov, do ktorej patria aj Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, môžu u starších pacientov s demenciou zvyšovať riziko porážky alebo v niektorých prípadoch aj riziko smrti.


Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás objavia:

 • kombinácie vysokej teploty (horúčky), stuhnutých svalov, potenia alebo oslabenej intenzity vnímania a vedomia (porucha, ktorá sa označuje ako „neuroleptický malígny syndróm“), pretože v takom prípade môže byť potrebné okamžite aplikovať liečbu,

 • nekontrolovateľné pohyby, najmä vašej tváre alebo jazyka,

 • závraty alebo pocit ťažkej ospalosti, čo v prípade starších pacientov môže zvyšovať riziko náhodných poranení (pádov).

 • záchvaty kŕčov

 • dlhotrvajúce a bolestivé erekcie (priapizmus)


Tieto stavy môžu byť spojené s týmto druhom liekov.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak ste deprimovaný, môžete niekedy pomýšľať na sebapoškodenie alebo samovraždu. To sa môže vystupňovať, keď po prvý raz začínate s liečbou, nakoľko všetky tieto lieky potrebujú čas na to, aby začali pôsobiť, čo obvykle trvá okolo dvoch týždňov, no niekedy aj dlhšie. Tieto myšlienky môžu byť u vás pravdepodobnejšie, ak ste mladý dospelý pacient. Informácie získané v rámci klinických skúšaní ukázali zvýšené riziko samovražedných myšlienok a/alebo samovražedného správania u mladých dospelých pacientov vo veku menej ako 25 rokov trpiacich na depresiu.


Kedykoľvek, keď myslíte na sebapoškodenie alebo samovraždu, spojte sa so svojím lekárom alebo choďte priamo do nemocnice. Možno by bolo užitočné, keby ste povedali svojim priateľom alebo príbuzným, že ste deprimovaný, a požiadali ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa vaša depresia zhoršuje, alebo ak si robia starosti z akejkoľvek inej zmeny vášho správania.


U pacientov užívajúcich Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním bolo zaznamenané zvýšenie telesnej hmotnosti. Vy aj váš lekár by ste mali pravidelne kontrolovať vašu hmotnosť.


Iné lieky a Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ak užívate alebo ak ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi, pretože to môže mať vplyv na účinky podávaných liekov. Týka sa to aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a prípravkov z liečivých rastlín.


Neužívajte Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky na HIV,

 • azolové lieky (proti plesňovým infekciám),

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti infekcii),

 • nefazodón (na depresiu).


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín),

 • lieky proti vysokému krvnému tlaku,

 • barbituráty (proti ťažkostiam pri zaspávaní),

 • thioridazín (iný antipsychotický liek),

 • lieky, ktoré majú vplyv na to, ako bije vaše srdce, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu elektrolytov (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú napríklad diuretiká (lieky podporujúce vylučovanie moču) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu infekcií).


Predtým ako prestanete užívať niektorý z vašich liekov, najprv sa porozprávajte, prosím, so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním a jedlo, nápoje a alkohol

 • Jedlo môže ovplyvňovať účinok Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním, a preto by ste mali tablety užívať minimálne hodinu pred užitím jedla alebo pred uložením na spánok.

 • Buďte opatrný pri pití alkoholických nápojov. Je to kvôli tomu, že kombinovaný účinok Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním a alkoholu môže spôsobiť, že zaspíte.

 • Nezapíjajte Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním pri užívaní grapefruitovým džúsom. Môže to ovplyvniť spôsob účinku tohto lieku.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná, snažíte sa otehotnieť alebo dojčíte, pred užívaním Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním nesmiete užívať počas tehotenstva, kým ich užívanie neprediskutujete so svojím lekárom.

Ak dojčíte, nesmiete užívať Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užívané tablety u vás môžu vyvolať ospalosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, ak neviete, ako liek na vás vplýva.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú laktózu, čo je určitý druh cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým, ako liek užijete, skontaktujte sa so svojím lekárom.


Vplyv na testovanie prítomnosti drog v moči

Ak sa podrobujete testovaniu prítomnosti drog v moči a užívate Quetiapine Lambda filmom obalené tablety, pri použití niektorých testovacích metód môžu byť vaše výsledky pozitívne na prítomnosť metadonu alebo určitých liekov proti depresii, ktoré sa nazývajú tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď žiadny metadon ani TCA neužívate. Ak k tomu dôjde, je potrebné vykonať špecifickejšie testovanie.


3. Ako užívať Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním vždy užívajte presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Váš lekár rozhodne o počiatočnej dávke. Udržiavacia dávka (denná dávka) bude závisieť od vašej choroby a vašich potrieb, ale zvyčajne sa bude pohybovať v rozsahu od 150 mg do 800 mg.

 • Vaše tablety budete užívať raz denne.

 • Tablety prehltnite celé a zapite vodou.

 • Tablety nedeľte, nerozžúvajte ani nedrvte.

 • Tablety užívajte bez jedla (aspoň jednu hodinu pred jedlom alebo pred uložením na spánok – presnejšie pokyny vám dá váš lekár).

 • Pokiaľ vám lekár neprikáže liek vysadiť, neprestaňte užívať svoje tablety ani vtedy, keď sa cítite lepšie.

 • Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním pri užívaní nezapíjajte grapefruitovým džúsom. Môže to mať vplyv na účinok tohto lieku.


Pečeňové problémy

Ak máte problém s pečeňou, lekár vám môže zmeniť dávkovanie.


Staršie osoby

Ak máte problém s pečeňou, lekár vám môže zmeniť dávkovanie.


Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov

Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním nesmú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.

Ak užijete viac Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním, ako máte

Ak užijete viac Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním, než vám predpísal váš lekár, môžete pocítiť ospalosť, závrat a abnormálny tep srdca. Skontaktujte sa so svojím lekárom alebo priamo s najbližšou nemocnicou. Zoberte Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním so sebou.


Ak zabudnete užiť dávku Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je blízko čas, kedy by ste mali užiť nasledujúcu dávku, počkajte dovtedy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Quetiapine filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ak náhle prestanete užívať Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, môže sa u vás vyskytnúť nevoľnosť alebo vracanie, môžete mať problémy so zaspávaním, vaše pohyby môžu byť trhané alebo sa vám môže vrátiť vaša pôvodná choroba. Váš lekár vám môže navrhnúť pred ukončením liečby postupné zníženie dávky.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Nie všetky dávkovacie režimy sú z praktických dôvodov možné pri použití Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním s aktuálnou silou a k dispozícii sú aj iné autorizované produkty obsahujúce kvetiapín.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci tie sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekéraalebo lekárnika.


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):

 • závrat (môže spôsobiť pády), bolesť hlavy, sucho v ústach,

 • ospalosť (zvyčajne vymizne v priebehu pokračujúceho užívania Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním) (môže viesť k pádom),

 • symptómy prerušenia (symptómy, ktoré sa vyskytnú, keď prestanete užívať kvetiapín) zahŕňajú nespavosť (insomnia), napínanie na vracanie (nauzea), bolesť hlavy, hnačku, vracanie, závrat a podráždenosť (tieto príznaky obvykle po jednom až dvoch týždňoch postupne vymiznú),

 • prírastok na váhe.


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov):

 • rýchly tlkot srdca,

 • pocit, že vaše srdce búši, zrýchlene alebo prerušovane bije,

 • upchatý nos,

 • zápcha, žalúdočné ťažkosti (porucha trávenia),

 • pocit slabosti, mdloby (môžu spôsobiť pády),

 • opuchy rúk a nôh,

 • nízky krvný tlak pri postavení sa (to môže spôsobiť, že sa budete cítiť omámený alebo mdlý, a môže to viesť k pádom),

 • zvýšená hladina cukru v krvi,

 • rozmazané videnie,

 • abnormálne pohyby svalov, ktoré zahŕňajú aj ťažkosti pri začínaní vykonávania svalových pohybov, triašku, pocit nepokoja alebo stuhnutosť svalov bez bolesti,

 • abnormálne sny a nočné mory,

 • pocit zvýšeného hladu,

 • pocit podráždenia,

 • porucha reči alebo jazyka,

 • myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie,

 • dýchavičnosť,

 • vracanie (hlavne u starších pacientov),

 • horúčka.


Menej časté (postihujú menej než 1 zo 100 pacientov):

 • epileptické záchvaty,

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať vznik hrčiek (podliatin), opuch kože a opuchy okolo úst,

 • nepríjemné pocity v nohách (nazývané tiež syndróm nepokojných nôh),

 • ťažkosti s prehĺtaním,

 • nekontrolované pohyby, najmä vašej tváre alebo jazyka,

 • sexuálna dysfunkcia,

 • zhoršenie už existujúcej cukrovky (diabetes mellitus),

 • zmena elektrickej aktivity srdca, ktorú možno pozorovať na EKG (predĺženie intervalu QT).


Zriedkavé (postihujú menej než 1 z 1 000 pacientov):

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, stuhnutosti svalov, pocitu veľmi výraznej ospalosti alebo zníženej úrovne vedomia (ochorenie nazývané "neuroleptický malígny syndróm"),

 • žltnutie kože a očí (žltačka),

 • hepatitída (zápalové ochorenie pečene),

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus),

 • opuchy prsníkov a neočakávaná tvorba materského mlieka (galaktorea),

 • poruchy menštruácie,

 • krvné zrazeniny v cievach, najmä v nohách (symptómy zahŕňajú opuchy, bolesť a sčervenanie nôh), ktoré sa môžu premiestňovať krvnými cievami do pľúc a spôsobiť bolesť hrudníka a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektoré z týchto príznakov, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

 • námesačnosť (chodenie, rozprávanie, jedenie alebo ďalšie aktivity pokiaľ spíte),

 • znížená telesná teplota (hypotermia),

 • zápal podžalúdkovej žľazy.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej než 1 z 10 000 pacientov):

 • ťažké vyrážky, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži,

 • ťažká alergická reakcia (nazývaná anafylaxia), ktorá môže spôsobiť dýchacie ťažkosti alebo šok,

 • náhly opuch kože, obvykle okolo očí, pier a v hrdle (angioedém),

 • neprimerané vylučovanie hormónov, ktoré kontrolujú objem moču,

 • rozklad svalových vláken a bolesti svalov (rhabdomyolýza).


Neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov):

 • kožná vyrážka s nepravidelnými červenými škvrnami (erythema multiforme),

 • závažné a náhle alergické reakcie s príznakmi, ako je horúčka, kožné pľuzgiere alebo odlupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza),

 • neutropénia,

 • abstinenčné príznaky u novorodencov.


Skupina liekov, do ktorej patria Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, môže spôsobiť poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť závažné a v niektorých prípadoch môžu spôsobiť smrť.


Niektoré vedľajšie účinky sú viditeľné iba po vykonaní krvných skúšok. Tieto zahŕňajú zmeny v množstve niektorých tukov (triglyceridov a celkového cholesterolu) alebo cukru v krvi, pokles počtu určitých druhov krvných teliesok, zníženie obsahu sodíka v krvi a zvýšenie množstva hormónu prolaktín v krvi. Zvýšenia hladín hormónu prolaktín môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledujúcim komplikáciám:


 • mužom aj ženám opuchnú prsia a neočakávane začnú produkovať materské mlieko,

 • vynechanie menštruácie alebo nepravidelné menštruácie.


Preto vás lekár môže z času načas požiadať, aby ste absolvovali krvné skúšky.


Deti a dospievajúci:

Tie isté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u dospelých, môžu byť prítomné aj u detí a dospievajúcich.


Nasledujúce vedľajšie účinky sú pozorované len u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):

zvýšenie krvného tlaku.


Nasledujúce nežiaduce účinky sú pozorované len u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):

 • zvýšenie hladín hormónu prolaktín v krvi, ktoré môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledujúcim komplikáciám:

 • opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka u chlapcov a dievčat,

 • vynechanie alebo nepravidelnosť menštruácie u dievčat.

 • zvýšená chuť do jedla,

 • abnormálne pohyby svalov, ktoré môžu zahŕňať aj ťažkosti pri začínaní vykonávania svalových pohybov, triašku, nepokoj alebo stuhnutosť svalov bez bolesti.


5. Ako uchovávať Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajtemimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri za nápisom EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


Čo Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú

Liečivo je kvetiapín (vo forme hemifumarátu). Každá Quetiapine Lambda filmom obalená tableta obsahuje 200 mg, 300 mg, 400 mgkvetiapínu (vo forme kvetiapín hemifumarátu).

Ďalšími zložkami sú monohydrát laktózy, hypromelóza, chlorid sodný, Povidon K‑30, mastenec, stearát horečnatý (E470b), hypromelóza 6 cP (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400.

Každá 200 mg, 300 mgtableta obsahuje aj žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerajú Quetiapine filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním a obsah balenia

Quetiapine 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú žlté okrúhle bikonvexné a filmom obalené tablety s vyrytým označením „I2“ na jednej strane a ploché na druhej strane.

Quetiapine 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú svetložlté okrúhle bikonvexné a filmom obalené tablety s vyrytým označením „Q300“ na jednej strane a ploché na druhej strane.

Quetiapine 400 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele okrúhle bikonvexné a filmom obalené tablety s vyrytým označením „I4“ na jednej strane a ploché na druhej strane.


Pre každú silu lieku sú zaregistrované veľkosti balenia 10, 30, 50, 60 a 100 tabliet na balenie.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Lambda Therapeutic Limited

5thFloor Charles House,

108/110 Finchley road,

Londýn, NW3 5JJ

Veľká Británia


Výrobca:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Veľká Británia


Cemelog-BRS Ltd, H2040 Budaörs, Vasút u. 13., Maďarsko


Pharmacare Premium Ltd, HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia, BBG 3000, Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

:

Názov lieku


AT


Quetiapine Lambda 200 mg/300mg/400mg – Retardtabletten

BE


Quetiapine Lambda Therapeutic 200 mg/300 mg/400 mg Comprimés à liberation prolongée/Tabletten met verlengde afgifte/Retardtabletten.

BG


Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg Prolonged‑release Tablets

CZ


Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg tablety s prodlouženým uvolňováním

DE


Quetiapin Lambda 200mg/300mg/400mg Retardtabletten

DK


Quetiapine Lambda

EL


Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg παρατείνει δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης

ES


Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg comprimidos de liberación prolongada

FI


Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg depottabletit

FR


Quétiapine Lambda 200mg/300mg/400mg retard tablettacomprimé à libération prolongée

HU


Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg retard tabletta

IE


Noletil XL 200 mg/ /300 mg/ /400 mg prolonged-release Tablet

IT


Quetiapina Lambda Therapeutic

NL


Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg tabletten met verlengde afgifte

NO


Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg Depottablett

PL


Quetiapine Lambda

PT


Quetiapina Lambda 200mg/300mg/400mg comprimidos de libertação prolongada

RO


Quetiapină Lambda 200 mg/300 mg/400 mg comprimate cu eliberare prelungită

SE


Quetiapine Lambda200mg/300mg/400mg depottabletter

SI


Kvetiapin Lambda 200mg/300mg/400mg tablete s podaljšanim sproščanjem

SK


Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

UK


Schenix XL 200 mg/ /300 mg/ /400 mg prolonged-release Tablet


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv 10/2013.


Quetiapine Lambda 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2011/03025-REG, 2011/03026-REG, 2011/03027-REG


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Quetiapine Lambda 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Lambda 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Quetiapine Lambda 400 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE:


Každá 200 mg filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapínium hemifumarátu).

Pomocná látka: 40,70 mg monohydrátu laktózy a 3,5 mg sodíka na tabletu


Každá 300 mg filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapínium hemifumarátu).

Pomocná látka: 61,05 mg monohydrátu laktózy a 5,3 mg sodíka na tabletu


Každá 400 mg filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 400 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapínium hemifumarátu).

Pomocná látka: 81,40 mg monohydrátu laktózy a 7,1 mg sodíka na tabletu


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním


200 mg:

Žlté okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vyrytým označením „I2“ na jednej strane a ploché na druhej strane.

Poznámka: priemer tablety je 9,60 ± 0,2 mm

300 mg:

Svetložlté okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vyrytým označením „Q300“ na jednej strane a ploché na druhej strane.

Poznámka: priemer tablety je 11,20 ± 0,2 mm

400 mg:

Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vyrytým označením „I4“ na jednej strane a ploché na druhej strane.

Poznámka: priemer tablety je 12,82 ± 0,2 mm


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Quetiapine Lambda filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním je indikovaná na

liečbu schizofrénie vrátane:

 • prevencie relapsu u stabilizovaných schizofrenických pacientov, ktorí užívajú Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním (pozri časť 5.1),

liečbu bipolárnej poruchy:

 • na liečbu miernych až ťažkých manických epizód spojených s bipolárnou poruchou,

 • na liečbu epizód ťažkej depresie spojených s bipolárnou poruchou,

 • na prevenciu návratu ochorenia bipolárnej poruchy u pacientov, ktorých manická alebo depresívna epizóda reagovala na liečbu kvetiapínom,


na doplnkovú liečbu počas epizód ťažkej depresie u pacientov s ťažkou depresívnou poruchou, ktorí majú suboptimálnu reakciu na monoterapiu antidepresívami (pozri časť 5.1). Pred začatím liečby majú lekári zvážiť profil bezpečnosti Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním (pozri časť 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pre každú indikáciu existuje rôzne dávkovanie. Preto je nutné zabezpečiť, aby boli pacientom podané jasné informácie o primeranom dávkovaní pre ich ochorenie.


Quetiapine Lambda filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním sa má podávať raz denne a bez jedla. Tablety je nutné prehĺtať celé a nemajú sa deliť, požuť ani drviť.


Dospelí:


Liečba schizofrénie a miernych až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche

Quetiapine Lambda filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním sa má podávať aspoň hodinu pred jedlom. Celková denná dávka na začiatku terapie je 300 mg (1. deň ) a 600 mg (2. deň). Odporúčaná denná dávka je 600 mg, ak je to však klinicky opodstatnené, môže sa zvýšiť až na 800 mg denne. V závislosti od klinickej reakcie a tolerability pacienta sa dávka môže upraviť v rámci efektívneho rozpätia dávkovania od 400 do 800 mg/deň. Pri udržiavacej liečbe v prípade schizofrénie nie je potrebné upravovať dávkovanie.


Liečba epizód depresie spojených s bipolárnou poruchou

Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa podávajú pred spaním. Celková denná dávka počas prvých 4 dní terapie je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických štúdiách neboli u skupiny, ktorá dostávala dávku 600 mg, zaznamenané žiadne prínosy v porovnaní so skupinou, ktorá dostávala dávku 300 mg (pozri časť 5.1). Dávka 600 mg môže byť prínosom pre jednotlivých pacientov. Pokiaľ sú u jednotlivých pacientov obavy o ich toleranciu, klinické štúdie naznačovali, že možno uvažovať o znížení dávky na minimum 200 mg. Dávky nad 300 mg by mali iniciovať lekáriso skúsenosťami v liečbe bipolárnej poruchy.


Prevencia recidívy bipolárnej poruchy

Kvôli prevencii návratu manických, depresívnych a zmiešaných epizód u bipolárnej poruchy majú pacienti, ktorí reagovali na Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním pri akútnej liečbe bipolárnej poruchy, pokračovať v terapii Quetiapine Lambda filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním s rovnakou dávkou podávanou pred spaním. Dávka sa môže upraviť v závislosti od klinickej odpovede a tolerability jednotlivého pacienta v rámci rozpätia 300 až 800 mg/deň rozdelenej na dve dávky denne. Je dôležité, aby sa pri udržiavacej liečbe užívala najnižšia účinná dávka.


Doplnková liečba epizód ťažkej depresie pri ťažkej depresívnej poruche:

Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú podávať pred spaním. Denná dávka na začiatku liečby na 1. a 2. deň je 50 mg, na 3. a 4. deň je to 150 mg. Antidepresívny efekt bol pozorovaný pri dávkach 150 a 300 mg na deň v krátkodobých skúškach ako doplnková liečba (s amitriptylínom, bupropiónom, citalopramom, dulotxetínom, escitalopramom, fluoxetínom, paroxetínom, sertralínom a venlafaxínom – pozri časť 5.1.) a pri dávke 50 mg na deň pri krátkodobých monoterapeutických skúškach. Pri vyšších dávkach dochádza k zvýšeniu rizika nežiaducich účinkov. Preto by lekári mali zabezpečiť, aby sa na liečbu použila čo najnižšia efektívna dávka, začínajúca pri 50 mg na deň. Potreba zvýšiť dávku zo 150 na 300 mg na deň by mala byť založená na posúdení individuálneho pacienta.


Prechod z užívania Quetiapine tabliet s okamžitým uvoľňovaním:

Z dôvodu zjednodušenia dávkovania môžu pacienti liečení rozdelenými dávkami Quetiapine Lambda tabliet s okamžitým uvoľňovaním prejsť na užívanie Quetiapine tabliet s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sa tak užívajú ako rovnaká celková denná dávka užitá raz denne. Môžu byť pri tom potrebné individuálne úpravy dávkovania.


Starší pacienti:

Podobne ako ostatné antipsychotiká a antidepresíva, aj Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa v prípade starších pacientov majú užívať s opatrnosťou, a to najmä počas úvodného obdobia dávkovania. Niekedy je potrebné zvoliť pomalšiu rýchlosť titrovania dávky a nižšiu dennú terapeutickú dávku, než aká sa volí u mladších pacientov. Priemerný plazmatický klírens kvetiapínu bol u starších pacientov znížený o 30 – 50 % v porovnaní s mladšími pacientmi. Starší pacienti majú začínať od dávky 50 mg na deň. Dávkovanie sa môže zvyšovať o 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky, a to v závislosti od klinickej odpovede a tolerability individuálneho pacienta.


U starších pacientov s epizódami ťažkej depresie v rámci ťažkej depresívnej poruchy má dávkovanie začať od hodnoty 50 mg/deň počas prvých troch dní. Na 4. deň treba dávku zvýšiť na hodnotu 100 mg/deň a na 8. deň na hodnotu 150 mg/deň. Má sa užiť najnižšia účinná dávka začínajúca na hodnote 50 mg/deň. Ak je na základe posúdenia individuálneho pacienta potrebné zvýšiť dávku na 300 mg/deň, nemá to byť skôr, než pred 22. dňom liečby.


Účinnosť a bezpečnosť u pacientov nad 65 rokov s epizódami depresie v rámci bipolárnej poruchy doposiaľ neboli hodnotené.


Deti a dospievajúci:

Užívanie Quetiapine filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov pre nedostatok údajov, ktoré by podporili užívanie u tejto vekovej skupiny. Dostupné dôkazy získané v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach sú prezentované v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Poškodenie funkcie obličiek:

U pacientov s obličkovou nedostatočnosťou nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Poškodenie funkcie pečene:

Kvetiapín je vo veľkej miere metabolizovaný pečeňou. Preto sa Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním musia užívať opatrne u pacientov so známou poruchou pečene, najmä počas úvodného dávkovacieho obdobia. Pacienti so známou poruchou pečene musia začať s dávkou 50 mg/deň. Dávkovanie sa môže zvyšovať o 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky, a to v závislosti od klinickej odpovede a tolerability individuálneho pacienta.


Nie všetky dávkovacie režimy sú z praktických dôvodov možné pri použití Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním s aktuálnou silou a k dispozícii sú aj iné autorizované produkty obsahujúce kvetiapín.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie 3A4 inhibítorov cytochrómu P450, ako sú inhibítory HIV‑proteázy, antimykotiká azolového radu, erytromycín, klaritromycín a nefazodón, je kontraindikované. (Pozri časť 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú indikované na liečbu schizofrénie, bipolárnej poruchy a doplnkovej liečby epizód ťažkej depresie u pacientov s ťažkou depresívnou poruchou, bezpečnostný profil sa má posudzovať s ohľadom na diagnózu individuálneho pacienta a podávanej dávky.


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť u pacientov s ťažkou depresívnou poruchou nebola hodnotená ako doplnková liečba, ale bola hodnotená u dospelých pacientov v rámci monoterapie (pozri časť 5.1).


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Užívanie Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov pre nedostatok údajov na podporu užívania u tejto vekovej skupiny. Klinické skúšania ukázali, že okrem známeho bezpečnostného profilu identifikovaného u dospelých (pozri časť 4.8) sa vyskytli isté nežiaduce udalostičastejšie u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie sérových hladín prolaktínu a extrapyramídové symptómy) a bola identifikovaná jedna nežiaduca udalosť, ktorá doposiaľ nebola pozorovaná v štúdiách s dospelými pacientmi (zvýšenia krvného tlaku).U detí a dospievajúcich boli tiež pozorované zmeny vo funkčných testoch štítnej žľazy.


Okrem toho dlhodobé bezpečnostné dôsledky liečby Quetiapine tabletami na rast a dospievanie neboli študované dlhšie ako 26 týždňov.Dlhodobé dôsledky pre kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s deťmi a dospievajúcimi pacientmi liečenými Quetiapine tabletami bol kvetiapín spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s placebom u pacientov liečených na schizofréniu a bipolárnu mániu (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie:

Depresia je spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (príhod súvisiacich so samovraždou). Toto riziko pretrváva do doby, kým nastane významný ústup príznakov.Keďže zlepšenie sa nemusí prejaviť počas prvých niekoľkých týždňov liečby alebo o niečo neskôr, pacienti musia byť pozorne monitorovaní, kým sa nedostaví zlepšenie. Všeobecná klinická skúsenosť hovorí, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v ranných fázach zotavenia. Lekári by okrem toho mali zvážiť potenciálne riziko príhod súvisiacich so samovraždou po náhlom prerušení liečby kvetiapínom v dôsledku známych rizikových faktorov pre liečenú chorobu.


Ďalšie psychiatrické stavy, na ktoré sa predpisujú Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, môžu súvisieť aj so zvýšeným rizikom príhod súvisiacich so samovraždou. Tieto stavy okrem toho môžu byť komorbídne s epizódami ťažkej depresie. Opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri liečbe pacientov s epizódami ťažkej depresie, je potrebné dodržiavať aj pri liečení pacientov s inými psychickými poruchami.


Pacienti s anamnézou príhod súvisiacich so samovraždou alebo pacienti, ktorí už pred začatím liečby vykazovali značnú mieru samovražednej predstavivosti, sú vystavení vyššiemu riziku samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu, a preto by mali byť počas liečby starostlivo monitorovaní. Metaanalýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresív u dospelých pacientov s psychickými poruchami zaznamenala zvýšené riziko samovražedného správania pri podávaní antidepresív v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Liečba podávaním lieku by mala byť spojená s prísnym dohľadom nad pacientmi, najmä ak ide o vysoko rizikových pacientov, a to predovšetkým na začiatku liečby a pri následných zmenách dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť upozornení na to, že je potrebné monitorovať klinické zhoršenie stavu, samovražedné správanie a nezvyčajné zmeny v správaní a okamžite vyhľadať lekársku pomoc pri výskyte týchto symptómov.


V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách pacientov s epizódami ťažkej depresie v prípade bipolárnej poruchy bolo pozorované zvýšené riziko so samovraždou spojených príhod u mladých dospelých pacientov mladších ako 25 rokov, ktorí boli liečení kvetiapínom, v porovnaní s pacientmi, ktorí užívali placebo (3,0 % oproti 0 %).V klinických štúdiách pacientov s ťažkou depresívnou poruchou dosiahol výskyt príhod súvisiacich so samovraždou pozorovaný u mladých dospelých pacientov (mladších ako 25 rokov) hodnotu 2,1 % (3/144) pre kvetiapín a 1,3 % (1/75) pre placebo.


Extrapyramídové príznaky:

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s dospelými pacientmi bol kvetiapín spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s placebom u pacientov s epizódami ťažkej depresie v bipolárnej poruche a ťažkej depresívnej poruche (pozri časť 4.8 a 5.1).


Užívanie kvetiapínu bolo spojené s prepuknutím akatízie, pre ktorú je charakteristický subjektívne nepríjemný alebo tiesnivý nepokoj a potreba byť v pohybe, ktorú často sprevádza neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť. Tieto prejavy sa najčastejšie vyskytujú počas prvých týždňov liečby. Na pacientov, u ktorých sa rozvinú tieto príznaky, môže mať zvyšovanie dávky škodlivé účinky.


Tardívna dyskinéza:

Ak sa objavia príznaky alebo symptómy tardívnej dyskinézy, je nutné zvážiť zníženie dávky alebo prerušenie podávania Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním. Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo objaviť práve po prerušení liečby (pozri časť 4.8 ).


Ospalosť a závraty:

Liečba kvetiapínom bola spojená s ospalosťou a príbuznými symptómami, ako je sedácia (pozri časť 4.8).V klinických skúšaniach liečby pacientov s bipolárnou depresiou a ťažkou depresívnou poruchou dochádzalo k nábehu obvykle počas prvých 3 dní liečby a mala prevažne slabú až miernu intenzitu.


Pacienti s bipolárnou depresiou a pacienti s epizódami ťažkej depresie v rámci ťažkej depresívnej poruchy, ktorí pociťujú veľmi intenzívnu ospalosť, môžu potrebovať častejšie kontakty po dobu minimálne 2 týždňov od nábehu ospalosti alebo dovtedy, kým sa symptómy zlepšia a môže byť potrebné prerušiť liečbu.


Liečba kvetiapínom bola spojená s ortostatickou hypotenziou a so závratmi s ňou spojenými (pozri časť 4.8), ktorých nábeh bol podobne ako v prípade somnolencie zaznamenaný zvyčajne počas počiatočného obdobia titrovania dávky. To môže zvyšovať výskyt náhodných poranení (pádov), a to najmä v prípade staršej populácie. Preto sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, najmä ak nie sú podrobne oboznámení s potenciálnymi účinkami lieku.


Kardiovaskulárna choroba:

Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia užívať opatrne u pacientov so známou kardiovaskulárnou chorobou, cerebrovaskulárnou chorobou alebo inými stavmi so sklonom k hypotenzii. Kvetiapín môže navodiť ortostatickú hypotenziu, najmä počas počiatočného obdobia titrovania dávky. Ak sa tento stav vyskytne, treba uvážiť zníženie dávky alebo titráciu rozdelenú na viac stupňov. U pacientov s existujúcou kardiovaskulárnou chorobou je možné zvážiť aj pomalší titračný režim.


Záchvaty:

V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol žiaden rozdiel vo výskyte záchvatov u pacientov liečených kvetiapínom alebo placebom. O výskyte záchvatov u pacientov so záchvatmi v anamnéze nie sú k dispozícii žiadne údaje. Pri liečení pacientov so záchvatmi v anamnéze sa odporúča opatrnosť ako u iných antipsychotík (pozri časť 4.8).


Neuroleptický malígny syndróm:

Neuroleptický malígny syndróm sa spája s antipsychotickou liečbou vrátane liečby kvetiapínom (pozri časť 4.8).Klinické manifestácie zahŕňajú hypertermiu, zmenený mentálny stav, svalovú rigiditu, autonómnu instabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy. V takomto prípade je nutné prerušiť podávanie Quetiapine filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním a poskytnúť primerané lekárske ošetrenie.


Ťažká neutropénia:

Ťažká neutropénia (počet neutrofilov <0,5 x 109/l) bola menej často zaznamenaná pri klinických skúšaniach Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním.Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla v priebehu niekoľkých mesiacov po začiatku terapie Quetiapine Lambda filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním. Nie je tu zjavný vzťah k dávke. V priebehu postmarketingovej praxe dochádzalo po prerušení terapie kvetiapínom k ústupu leukopénie a/alebo neutropénie. Možné rizikové faktory neutropénie zahŕňajú preexistujúci nízky počet bielych krviniek (WBC) a liekmi vyvolanú neutropéniu v anamnéze. Podávanie kvetiapínu sa musí prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov <1,0 x 109/l. Pacientov je nutné pozorovať, či sa u nich neobjavia znaky a symptómy infekcie, a treba sledovať ich následné počty neutrofilov (pokiaľ neprekročia hodnotu 1,5 x 109/l).(pozri časť 5.1).


Interakcie:

Pozri tiež časť 4.5.

Súčasné užívanie kvetiapínu so silným induktorom pečeňových enzýmov, ako je napríklad karbamazepín alebo fenytoín, podstatne znižuje plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Liečba Quetiapine filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním sa môže u pacientov, ktorí dostávajú induktor pečeňových enzýmov, nasadiť len vtedy, ak lekár uváži, že prínosy Quetiapine filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním vyvážia riziká vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena induktora bola postupná, a ak je to potrebné, aby bol nahradený liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným).


Hmotnosť:

U pacientov liečených kvetiapínom bolo zaznamenané zvýšenie telesnej hmotnosti, čo sa má monitorovať a liečiť klinicky vhodným postupom, ktorý je v súlade s uplatňovanými predpismi pre antipsychotiká (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia:

Boli hlásené zriedkavé prípady hyperglykémie a/alebo rozvinutia alebo zhoršenia diabetu, ktoré boli občas spojené s ketoacidózou alebo kómou vrátane niekoľkých fatálnych prípadov (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch bolo hlásené zvýšenie telesnej hmotnosti, ku ktorému došlo ešte pred začatím liečby, čo sa môže považovať za predispozičný faktor. Odporúča sa náležité klinické monitorovanie v súlade s uplatňovanými predpismi pre antipsychotiká. U pacientov liečených antipsychotikami vrátane kvetiapínu by sa mal sledovať výskyt znakov a symptómov hyperglykémie (ako je napríklad polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a u pacientov s diabetes mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus sa má pravidelne monitorovať hladina glukózy. Pravidelne je nutné monitorovať aj telesnú hmotnosť.


Lipidy:

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bolo pozorované zvýšenie hladín triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženie hladín HDL cholesterolu (pozri časť 4.8).Zmeny lipidov sa musia zvládnuť klinicky vhodným postupom.


Metabolické riziko:

Vzhľadom na zaznamenané zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov v klinických skúšaniach môže dôjsť u pacientov (vrátane pacientov s normálnou východiskovou hodnotou) k zhoršeniu metabolického rizikového profilu, čo sa má primerane liečiť(pozri časť 4.8).


Predĺženie intervalu QT:

V klinických skúšaniach a pri užívaní v súlade s SPC kvetiapín nebol spojený s trvalým

zvýšením absolútneho intervalu QT. Pri predávkovaní (pozri časť 4.9) sa však zaznamenalo predĺženie intervalu QT. V postmarketingovom období bolo hlásené predĺženie intervalu QT pri užívaní kvetiapínu v terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a v nadmerných dávkach (pozri časť 4.9). Opatrnosť je podobne ako v prípade ostatných antipsychotík potrebná aj pri predpisovaní kvetiapínu pacientom s kardiovaskulárnou chorobou alebo rodinnou anamnézou predĺženia intervalu QT.Opatrnosť je potrebná aj pri predpisovaní kvetiapínu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú interval QTc, a pri súčasnom podávaní neuroleptík, najmä u starších pacientov, u pacientov s vrodeným syndrómom dlhého QT intervalu, kongestívnym zlyhaním srdca, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Vysadenia:

Akútne príznaky vysadenia, ako je nauzea, vracanie, insomnia, bolesť hlavy, diarea, závrat a podráždenosť, boli popísané po náhlom prerušení liečby vysokými dávkami kvetiapínu. Odporúča sa postupné vysadzovanie lieku po dobu najmenej jedného až dvoch týždňov (pozri časť 4.8).


Starší pacienti s psychózou súvisiacou s demenciou:

Quetiapine filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním nie je schválený na liečbu pacientov s psychózou súvisiacou s demenciou.


V randomizovaných placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u dementnej populácie s niektorými atypickými antipsychotikami bolo pozorované približne 3‑násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nemôže vylúčiť u iných antipsychotík alebo inej populácie pacientov. Quetiapine filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním je potrebné užívať s opatrnosťou, ak ide o pacientov so známymi rizikovými faktormi pre mozgovú mŕtvicu.


V metaanalýze atypických antipsychotických liekov bolo zaznamenané, že starší pacienti s psychózou súvisiacou s demenciou sú vystavení zvýšenému riziku smrti oproti pacientom užívajúcim placebo. No v dvoch 10‑týždňových placebom kontrolovaných štúdiách kvetiapínu v rovnakej populácii pacientov (n=710); priemerný vek: 83 rokov; rozpätie: 56–99 rokov) bol výskyt mortality u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % oproti 3,2 % v placebovej skupine.


Pacienti počas týchto skúšaní zomreli z rozmanitých príčin, ktoré boli konzistentné s očakávaniami pre túto populáciu. Tieto údaje ešte nekonštituujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a smrťou starších pacientov s demenciou.


Dysfágia:

V súvislosti s kvetiapínom bola zaznamenaná dysfágia (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky). Pri užívaní kvetiapínu u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre aspiračnú pneumóniu je potrebná opatrnosť.


Laktóza:

Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavým dedičným ochorením galaktózovej intolerancie, Lapp‑laktázovej deficiencie alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


Pankreatitída:
Vklinickýchskúšaniach a v priebehu postmarketingovej praxe bola hlásená pankreatitída.V rámci postmarketingových hlásení malo veľa pacientov faktory, o ktorých je známe, žesú spojené spankreatitídou, ako je zvýšenie triglyceridov(pozri časť 4.4Lipidy), žlčovékamene akonzumáciaalkoholu.


Venózny trombembolizmus:

U antipsychotických liekov boli zaznamenané prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže u pacientov liečených antipsychotikami sa často ukážu získané rizikové faktory pre VTE, musia sa pred a počas liečby kvetiapínom identifikovať všetky možné rizikové faktory VTE a podniknúť preventívne opatrenia.


Doplňujúce informácie:

Údaje o kvetiapíne podávanom v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri miernych až ťažkých manických epizódach sú obmedzené, ale kombinovaná terapia bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8. a 5.1). Údaje naznačili prídavný účinok v 3. týždni.


 1. Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na účinok kvetiapínu na centrálny nervový systém si užívanie Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním v kombinácii s inými centrálne účinkujúcimi liekmi a alkoholom vyžaduje značnú opatrnosť.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je enzým, ktorý je v prvom rade zodpovedný za metabolizmus kvetiapínu sprostredkovaný cytochrómom P450. V interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi zapríčinilo súčasné podávanie kvetiapínu (v dávke 25 mg) s ketokonazolom ako inhibítorom CYP3A4 5‑ až 8‑násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Na základe toho je súčasné užívanie kvetiapínu s inhibítormi CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča počas liečby kvetiapínu konzumovať grapefruitový džús.


V klinickom skúšaní viacnásobných dávok u pacientov, ktoré bolo zamerané na stanovenie farmakokinetiky kvetiapínu podávaného pred a počas liečby karbamazepínom (známym induktorom pečeňových enzýmov), súčasné podávanie karbamazepínu signifikantne zvýšilo klírens kvetiapínu. Zvýšenie klírensu znížilo systémovú expozíciu kvetiapínu (meranú pomocou AUC) na priemer 13 % expozície počas podávania samotného kvetiapínu, no i tak bolo možné pozorovať u niektorých pacientov zvýšený účinok. Dôsledkom tejto interakcie môže byť výskyt nižších plazmatických koncentrácií, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby Quetiapine Lambda filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním. Súbežné podávanie kvetiapínu a fenytoínu (ďalšieho mikrozomálneho induktora enzýmov) viedlo k veľkému zvýšeniu klírensu kvetiapínu o približne 450 %. Liečba Quetiapine Lambda filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním sa môže u pacientov, ktorí dostávajú induktor pečeňových enzýmov, nasadiť len vtedy, ak lekár uváži, že prínosy Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním vyvážia riziká vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v podávaní induktora bola postupná, a ak je to potrebné, aby bol nahradený liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným) (pozri časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu sa po súbežnom podávaní s antidepresívami imipramínom (známy inhibítor CYP 2D6) alebo fluoxetínom (známy inhibítor CYP 3A4 a CYP 2D6) signifikantne nezmenila.


Farmakokinetika kvetiapínu sa po súbežnom podávaní s antipsychotikami risperidónom alebo

haloperidolom signifikantne nezmenila. No súbežné podávanie kvetiapínu a thioridazínu spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu sa po súbežnom podávaní so známym inhibítorom enzýmu P450 cimetidínom nezmenila.


Farmakokinetika lítia sa pri súbežnom podávaní s kvetiapínom nezmenila.


Farmakokinetika valproátu sodného a kvetiapínu sa pri súbežnom podávaní nezmenila v klinicky relevantnom rozsahu. Retrospektívnaštúdia u detía dospievajúcich, ktorí užívalivalproát, kvetiapín alebooboje, ukázalavyššiu incidenciuleukopénie aneutropéniev skupine s kombinovanou liečbouoproti skupine s monoterapiou.


Formálne interakčné štúdie s bežnými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém neboli uskutočnené.


Pri súčasnom podávaní kvetiapínu s liekmi, ktoré spôsobujú elektrolytickú nerovnováhu alebo zvyšujú interval QTc, je potrebná opatrnosť.


U pacientov užívajúcich kvetiapín boli hlásené falošné pozitívne výsledky pri testovaní užívania metadonu a tricyklických antidepresív pomocou enzýmovej imunoanalýzy. Sporné výsledky imunoanalytického testovania sa odporúča overiť vhodnými chromatografickými technikami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu počas gravidity u ľudí nebola doposiaľ preukázaná. Skúšky na zvieratách doteraz nepotvrdili žiadne škodlivé účinky, hoci potenciálne účinky na oko plodu zatiaľ neboli skúšané. Preto by sa mali Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním užívať počas gravidity len vtedy, ak prínos nepreváži možné riziká. Pri sledovaní gravidít, počas ktorých matky užívali kvetiapín, boli u novorodencov pozorované abstinenčné príznaky.


Novorodenci vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane kvetiapínu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramídových príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady nepokoja, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch stravovania. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Zaznamenali sa prípady vylučovania kvetiapínu do materského mlieka, miera vylučovania však nebola konzistentná. Dojčiace ženy preto treba upozorniť, aby sa počas užívania kvetiapínu vyhýbali dojčeniu.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém môže kvetiapín interferovať s činnosťami, ktoré si vyžadujú pozornosť. Preto je treba pacientov upozorniť, aby neriadili vozidlá ani neobsluhovali stroje, pokiaľ nie je známa ich individuálna reakcia na kvetiapín.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami (Adverse Drug Reactions – ADRs) kvetiapínu sú: somnolencia, závraty, sucho v ústach, mierna asténia, konstipácia, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.


Tak ako s inými antipsychotikami, aj s kvetiapínom sa spája priberaniena váhe, synkopa, malígny neuroleptický syndróm, leukopénia, neutropénia a periférny edém.


Výskyt nežiaducich účinkov spojených s terapiou kvetiapínu je uvedený nižšie v nasledujúcej tabuľke vo forme odporúčanej Radou medzinárodných organizácií lekárskych vied (Council for International Organizations of Medical Sciences ‑ CIOMS III Working Group; 1995).


Frekvencie nežiaducich účinkov sú stupňovito usporiadané nasledovne: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 < 1/10); menej časté ( 1/1 000 < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté:

Pokles hemoglobínu23.

Časté:

Leukopénia 1, 29, zníženie počtu neurofilov, zvýšenie eozinofilov28.

Menej časté:

Trombocytopénia, anémia, zníženie počtu trombocytov14.

Zriedkavé:

Agranulocytóza27.

Neznáme:

Neutropénia1.

Poruchy imunitného systému

Menej časté:

Hypersenzitivita (vrátane kožných alergických reakcií).

Veľmi zriedkavé:

Anafylaktická reakcia6.


Poruchy endokrinného systému

Časté:

Hyperprolaktinémia16, zníženie celkových T425, zníženie voľných T425, zníženie celkových T325, zvýšenie TSH25.

Menej časté:

Zníženie voľných T325, hypotyreóza22.

Veľmi zriedkavé:

Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu.

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

Zvýšenie hladiny sérových triglyceridov11 ,31.

Zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu)12, 31. Zníženie hladiny HDL cholesterolu18, 31 Zvyšovanie hmotnosti9, 31.

Časté:

Zvýšená chuť do jedla, zvýšenie glukózy v krvi až do hyperglykemických hodnôt7, 31.

Menej časté:

Hyponatarémia20, Diabetes mellitus 1, 5, 6.

Zriedkavé:

Metabolický syndróm30.

Psychické poruchy

Časté:

Abnormálne sny a nočné mory. Samovražedné predstavy a samovražedné správanie21.

Zriedkavé:

Somnambulizmus a ďalšie súvisiace stavy ako je rozprávanie počas spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkom.

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Závrat 4, 17, somnolencia 2, 17, bolesť hlavy.


Časté:

Synkopa 4, 17, extrapyramídové symptómy 1, 22, dyzartria.


Menej časté:

Záchvaty 1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza 1,6.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:

Tachykardia 4, palpitácie 24.


Menej časté:

Predĺženie QT intervalu1,13,19.


Poruchy oka

Časté:

Rozmazané videnie.


Poruchy ciev

Časté:

Ortostatická hypotenzia 4, 17.


Zriedkavé:

Venózny trombembolizmus1.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Rinitída. Dyspnoe24.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Sucho v ústach.


Časté:

Konstipácia, dyspepsia, vracanie26.


Menej časté:

Dysfágia8.


Zriedkavé:

Pankreatitída1.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

Zvýšenie hladín sérových transamináz (ALT, AST)3 , zvýšenie hladín gama – GT3.

Zriedkavé:

Žltačka6, hepatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:

Angioedém6, Stevensov‑Johnsonov syndróm6.


Neznáme:

Toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé

Rhabdomyolýza.


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme:

Novorodenecký syndróm z vysadenia32.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Sexuálna dysfunkcia.


Zriedkavé:


Priapizmus, galaktorea, opuchy prsníkov, poruchy menštruácie.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Príznaky z vysadenia (prerušenia)1, 10.

Časté:

Mierna asténia, periférny edém, iritabilita, pyrexia.

Zriedkavé:

Malígny neuroleptický syndróm1, hypotermia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé:

Zvýšenie sérovej kreatínfosfokinázy 15.


(1) Pozri časť 4.4.

(2) Ospalosť sa môže vyskytnúť počas prvých dvoch týždňov liečby a zvyčajne ustúpi v priebehu ďalšieho podávania kvetiapínu.

(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun od normálu k ≥ 3x HLN kedykoľvek)sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamma‑GT hladín. Toto zvýšenie bolo zvyčajne reverzibilné pri pokračovaní v liečbe kvetiapínom.

(4) Kvetiapín môže, rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu alfa1‑adrenergických receptorov, často vyvolať ortostatickú hypotenziu spojenú so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, najmä v počiatočnom období titrácie dávky. (Pozri časť 4.4).

(5) Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená exacerbácia preexistujúceho diabetu.

(6) Výpočet frekvencie týchto nežiaducich reakcií bol prevzatý len z postmarketingových údajov pre kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním.

(7) Najmenej v jednom prípade bola hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l) alebo hladina glukózy v krvi po jedle ≥ 200 mg/dl(≥ 11,1 mmol/l).

(8) Zvýšenie v pomere dysfágie pri kvetiapíne v porovnaní s placebom bolo pozorované len v klinických skúšaniach u bipolárnej depresie.

(9) Zakladá sa na >7 % zvýšení telesnej hmotnosti oproti pôvodným hodnotám. Vyskytuje sa prevažne počas úvodných týždňov liečby u dospelých.

(10) U akútnych placebom kontrolovaných klinických skúšaní, ktoré vyhodnocovali symptómy prerušenia liečby, boli najčastejšie pozorované nasledujúce symptómy vysadenia lieku: insomnia, nauzea, bolesť hlavy, diarrhea, zvracanie, závrat a iritabilita. Výskyt týchto reakcií sa signifikantne znížil týždeň po prerušení podávania.

(11) Triglyceridy ≥200 mg/dl (≥2,258 mmol/l) (pacienti 18‑roční) alebo 150 mg/dl (1,694 mmol/l) (pacienti <18‑roční) prinajmenšom v jednom prípade.

(12) Cholesterol ≥240 mg/dl (≥6,2064 mmol/l) (pacienti 18‑roční) alebo ≥200 mg/dl (≥5,172 mmol/l) (pacienti <18‑roční) prinajmenšomv jednom prípade.Veľmi často bolo pozorované zvýšenie LDL cholesterolu o ≥30 mg/dl (≥0,769 mmol/l). Priemerná zmena u pacientov, u ktorých došlo k tomuto zvýšeniu, bola 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).

(13) Pozri text nižšie.

(14) Najmenej v jednom prípade boli trombocyty 100 x 109/l.

(15) Na základe hlásenia nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi nebolo spojené s malígnym neuroleptickým syndrómom.

(16) Hladiny prolaktínu (pacienti >18‑roční): >20 μg/l (>869,56 pmol/l) muži; >30 μg/l (>1304,34 pmol/l) ženy v ktorúkoľvek dobu.

(17) Môže viesť k pádom.

(18) HDL cholesterol: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) muži; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) ženy v ktorúkoľvek dobu.

(19) Výskyt u pacientov, ktorí mali posun QTc od <450 ms po ≥450 ms so zvýšením o ≥30 ms. V placebom kontrolovaných štúdiách liečby kvetiapínom bolo zistené, že priemerná zmena a výskyt pacientov, u ktorých došlo k posunu na klinicky významnú hladinu, sú podobné v skupine s kvetiapínom i s placebom.

(20) Posun > 132 mmol/l na ≤ 132 mmol/l v aspoň jednom prípade.

(21) Prípady samovražedných predstáv a samovražedného správania boli hlásené počas liečby kvetiapínom alebo čoskoro po prerušení liečby (pozrite časti 4.4 a 5.1).

(22) Pozri časť 5.1.

(23) Zníženie hemoglobínu na ≤13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužov a na ≤12 g/dl (7,45 mmol/l) u žien najmenej v jednom prípade sa vyskytlo u 11 % pacientov užívajúcich kvetiapín vo všetkých skúšaniach vrátane predĺžení otvorených krátkodobých skúšaní. U týchto pacientov bola stredná hodnota maximálneho zníženia hemoglobínu vždy ‑1,50 g/dl.

(24) Tieto hlásenia sa často vyskytovali pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a /alebo podkladovom kardio/respiračnom ochorení.

(25) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v

celkových T4, voľných T4 celkových T3 avoľných T3, sú definované ako <0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je>5 mIU/l kedykoľvek.

(26) na základe zvýšenej miery vracania u starších pacientov (≥ 65 rokov)

(27) Posun v počte neurofilov z východiskovej hodnoty ≥ 1,5 x 109 buniek/l na < 0,5 x 109 buniek/l kedykoľvek počas liečby.

(28) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte eozinofilov je definovaný ako ≥ 1 x 109 buniek/l kedykoľvek.

(29) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte bielych krviniek (white blood cells WBC) je definovaný ako ≤ 3 x 109buniek/l kedykoľvek.

(30) Založené na hláseniach metabolického syndrómu ako nežiaduceho účinku vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.

(31) V klinických skúšaniach sa zistilo u niektorých pacientov zhoršenie viac než jedného z metabolických faktorov: zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi a lipidov v krvi (pozri tiež časť 4.4).

(32) Pozri časť 4.6.


Prípady predĺženia intervalu QT, ventrikulárnej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, srdcovej zástavy a torsades de pointes boli hlásenépri užívaní neuroleptíka zhodnotili sa ako účinky patriace do tejto skupiny.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Rovnaké nežiaduce účinky popísané vyššie pre dospelých sa musia brať do úvahy u detí a dospievajúcich. Nasledujúca tabuľka sumarizuje nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú vo vyššej frekvenčnej kategórii u detí a dospievajúcich pacientov (10‑ až 17‑ročných) ako u dospelej populácie alebo nežiaduce účinky, ktoré neboli identifikované u dospelej populácie.


Frekvencie nežiaducich účinkov sú stupňovito usporiadané nasledovne: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 < 1/10); menej časté (1/1 000 < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

Zvýšená chuť do jedla.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté:

Zvýšenia hladín prolaktínu 1, zvýšenia krvného tlaku 2.

Poruchy nervového systému


Veľmi časté:

Extrapyramídové príznaky3.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

Iritabilita 4.

 1. Hladiny prolaktínu (pacienti <18‑roční): >20 μg/l (>869,56 pmol/l) muži; >26 μg/l (>1130,428 pmol/l) ženy v ktorúkoľvek dobu. U menej ako 1 % pacientov sa zvýšila hladina prolaktínu o >100 μg/l.

 2. Na základe posunutia presahujúceho klinicky významné limity (prevzaté z Národného inštitútu pre zdravotné kritériá) alebo zvýšenia o >20 mmHg u systolického alebo >10 mmHg u diastolického tlaku kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3 až 6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich.

 3. Pozri časť 5.1 Farmakodynamické vlastnosti.

 4. Poznámka: Výskyt je konzistentný s frekvenciou pozorovanou u dospelých, no iritabilita by mohla byť u detí a dospievajúcich spojená s odlišnými klinickými dôsledkami ako u dospelých.


4.9 Predávkovanie


Vo všeobecnosti boli hlásené tie príznaky a symptómy, ktoré vyplývajú zo zdôrazneného známeho farmakologického účinku lieku, ku ktorým patria ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.


Prípad úmrtia bol hlásený pri klinickom skúšaní v dôsledku akútneho predávkovania dávkou 13,6 g a v postmarketingovom sledovaní takými nízkymi dávkami, ako je 6 g samotného kvetiapínu. Boli však hlásené aj prípady prežitia akútneho predávkovaniakvetiapínom dávkami až do 30 gramov. V postmarketingových štúdiách boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady predávkovania kvetiapínom samotným, ktorých následkom bola smrť, kóma. Okremtoho sa zaznamenali pri nastavení v monoterapii nasledovné prípady pripredávkovaní kvetiapínom: predĺženie QTintervalu,záchvaty kŕčov, epileptický stav, rabdomyolýza, respiračnédepresie, retencia moču, zmätenosť, delírium, a/alebo nepokoj.


Pacienti s preexistujúcim závažným kardiovaskulárnym ochorením môžu byť vystavení vyššiemu riziku účinkov predávkovania. (Pozri časť 4.4).


Liečba predávkovania:


Pre kvetiapín neexistuje žiadne špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie je možné uvažovať o použití viacerých liekov, odporúčajú sa postupy intenzívnej starostlivosti vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej ventilácie, garantujúcej prísun kyslíka a ventiláciu, sledovanie a podpora kardiovaskulárneho systému. Prevencia absorpcie nadmernej dávky sa síce neskúmala, no pri závažných otravách možno indikovať výplach žalúdka, podľa možnosti do jednej hodiny od užitia. Môže sa zvážiť aj podanie aktívneho uhlia.


V prípade predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami ako sú intravenózne tekutiny a/alebo sympatomimetiká (adrenalínu a dopamínu je potrebné sa vyhnúť, pretože beta stimulácia môže prehĺbiť hypotenziu v nastavení kvetiapínom vyvolanej alfa blokády).


Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií pacienta musí pokračovať až do jeho úplného zotavenia.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká: diazepíny, oxazepíny a tiazepíny

ATC kód: N05AH04


Mechanizmus účinku:


Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny plazmatický metabolit N‑dezalkylkvetiapínreagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a N‑dezalkylkvetiapínvykazujúafinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1a D2receptorom v mozgu. Je to práve táto kombinácia receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2oproti D2,ktorá je považovaná spolu so slabým extrapyramídovým vedľajším účinkom (EPS) Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním. N‑dezalkylkvetiapín má okrem toho vysokú afinitu k serotonínovým 5HT1receptorom. Kvetiapín a N‑dezalkylkvetiapín majú tiež vysokú afinitu k histamínergickým a adrenergickým α1‑receptorom a nízku afinitu k adrenergickým α2-receptorom. Kvetiapín nevykazuje výraznú afinitu k muskarínovým alebo benzodiazepínovým receptorom.


Farmakodynamické účinky:


Kvetiapín je účinný v testoch antipsychotickej aktivity, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín tiež potláča účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe behaviorálnych hodnotení a elektrofyziologických meraní a zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2receptorov.


V predklinických testoch určených na vyvolanie extrapyramídového syndrómu sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám a má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká supersenzitivita dopamínových D2receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2receptory, kvetiapín spôsobuje len slabú katalepsiu. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopamínergické neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez nej, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií. (Pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť:


Schizofrénia

Účinnosť Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním pri liečbe schizofrénie sa preukázala v jednom šesť týždňov trvajúcom a placebom kontrolovanom skúšaní u pacientov spĺňajúcich kritériá DSM‑IV pre schizofréniu a jednej aktívne kontrolovanej štúdii prechodu z Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s okamžitým uvoľňovaním na Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

u klinicky stabilných ambulantných pacientov so schizofréniou.


Primárnou výstupnou premennou v placebom kontrolovanom skúšaní bola zmena z pôvodnej na finálnu hodnotu v celkovom skóre PANSS. S Quetiapine Lambda filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním podávanými v dávkach 400 mg/denne, 600 mg/denne a 800 mg/denne bolo spojené štatisticky signifikantné zlepšenie psychotických symptómov v porovnaní s placebom. V prípade dávok 600 mg a 800 mg bol účinok výraznejší než v prípade dávky 400 mg.


V šesťtýždennej aktívnej štúdii prechodu bol primárnou výstupnou premennou pomer pacientov, u ktorých sa neprejavila dostatočná účinnosť, t. j., ktorí prerušili liečbu v rámci skúšania v dôsledku nedostatočnej účinnosti alebo u ktorých sa celkové skóre PANSS zvýšilo minimálne o 20 % od randomizácie po každú návštevu. U pacientov stabilizovaných Quetiapine filmom obalenými tabletami s okamžitým uvoľňovaním v dávkach od 400 mg do 800 mg sa účinnosť zachovala, keď pacienti prešli na ekvivalentné denné dávky Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním, ktoré im boli podávané raz denne.


V dlhodobej štúdii so stabilnými schizofrenickými pacientmi, ktorí boli udržiavaní na Quetiapine Lambda filmom obalených tabletách s predĺženým uvoľňovaním počas 16 týždňov, boli Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním účinnejšie pri prevencii relapsu než placebo. Odhadované riziká relapsu po 6 mesiacoch liečby predstavovali v prípade skupiny liečenej Quetiapine Lambda filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním 14,3 % v porovnaní so 68,2 % v skupine s placebom. Priemerná dávka bola 669 mg. V súvislosti s liečbou Quetiapine Lambda filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním neboli až do doby 9 mesiacov zaznamenané žiadne dodatočné zistenia týkajúce sa bezpečnosti (medián 7 mesiacov). Pri dlhodobej liečbe Quetiapine Lambda filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním nedošlo k zvýšeniu počtu hlásených nežiaducich účinkov, a to najmä v súvislosti s EPS a zvýšením telesnej hmotnosti.


Bipolárna porucha

V rámci dvoch klinických štúdií sa kvetiapín preukázal v monoterapii liečby stredne závažných až závažných foriem manických epizód v redukcii manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby byť účinnejší než placebo. Neexistujú žiadne údaje z dlhodobých štúdií, ktoré by demonštrovali efektivitu kvetiapínu z hľadiska prevencie následných manických alebo depresívnych epizód. Údaje o kvetiapíne podávanom v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri miernych až ťažkých manických epizódach v 3. a 6. týždni sú obmedzené, ale kombinovaná terapia bola dobre tolerovaná. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá klinická štúdia nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni.


V klinickom skúšaní u pacientov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II vykázali Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v dávke 300 mg/denne najvyššiu účinnosť oproti placebu pri redukcii celkového skóre MADRS.


V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov s miernymi až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II boli Quetiapine tablety v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejšie v porovnaní s placebom liečenou skupinou pacientov v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre na MADRS (Montgomery‑Asberg Depression Rating Scale = Montgomery‑Asbergovej hodnotiaca stupnica depresie) pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS oproti pôvodnej hodnote. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg Quetiapine tabliet a tými, ktorí dostávali dávku 600 mg.


V kontinuálnej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na Quetiapine tabliet v dávke 300 alebo 600 mg je oproti placebu účinná na depresívne symptómy, ale nie na manické symptómy.


V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanýmiepizódami; kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času do recidívy ktorejkoľvek z porúch nálady(manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2‑krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


V dlhodobej štúdii (s liečbou trvajúcou až 2 roky), ktorá vyhodnocovala prevenciu recidívy u pacientov s epizódami manickej, depresívnej alebo zmiešanej nálady, mal kvetiapín u pacientov s bipolárnou poruchou typu I lepší účinok ako placebo čo sa týka predĺženia času do recidívy ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej).Počet pacientov s náladovými epizódami bol v skupine s kvetiapínom 91 (22,5 %), v placebovej skupine 208 (51,5 %) a v skupine liečenej lítiom 95 (26,1 %). Keď sa porovnávala nepretržitá liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky naznačujú, že u pacientov, ktorí reagovali na kvetiapín, prechod na liečbu lítiom nepreukázal spojitosť s predĺžením času do recidívy náladovej epizódy.


Epizódy ťažkej depresie v prípade ťažkej depresívnej poruchy


Pacienti, ktorí vykazovali neadekvátnu odozvu na aspoň jedno antidepresívum, boli zaradení do dvoch krátkodobých (6‑týždňových) štúdií. Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v dávke 150 mg a 300 mg/denne podávané ako doplnková liečba k prebiehajúcej liečbe antidepresívami (amitriptylín, bupropion, citalopram, duloxetín, escitalopram, fluoxetín, paroxetín, sertralín alebo venlafaxín) preukázali vyššiu účinnosť takejto liečby v porovnaní s liečbou iba antidepresívami, keďže došlo k redukcii depresívnych symptómov z hľadiska merania zlepšenia celkového skóre MADRS (priemerná zmena LS v porovnaní s placebom: 2‑3,3 bodu).


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť u pacientov s ťažkou depresívnou poruchou nebola hodnotená ako doplnková liečba, ale bola hodnotená u dospelých pacientov v rámci monoterapie (pozri nižšie).


Uskutočnili sa nasledujúce štúdie, v ktorých sa liečba Quetiapine Lambda filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním použila v rámci monoterapie, aj keď sú Quetiapine Lambda filmom obalené tablety indikované iba na použitie v rámci doplnkovej liečby:


V troch zo štyroch krátkodobých (trvajúcich maximálne 8 týždňov) štúdií monoterapie s pacientmi s ťažkou depresívnou poruchou Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v dávkach 50 mg, 150 mg a 300 mg/denne preukázali vyššiu účinnosť než placebo v redukcii depresívnych symptómov z hľadiska merania zlepšenia celkového skóre MADRS (Montgomery‑Åsberg Depression Rating Scale) (priemerná zmena LS v porovnaní s placebom: 2‑4 body).


V štúdii zameranej na prevenciu relapsu pri monoterapii boli pacienti s epizódami depresie, ktorí boli stabilizovaní otvorenou liečbou Quetiapine Lambda filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním v trvaní aspoň 12 týždňov, randomizovaní pre užívanie Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním raz denne alebo placeba až po dobu 52 týždňov. Priemerná dávka Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním počas randomizovanej fázy bola 177 mg/deň. Relaps sa vyskytol u 14,2 % pacientov liečených Quetiapine Lambda filmom obalenými tabletami s predĺženým uvoľňovaním a u 34,4 % pacientov liečených placebom.


V krátkodobej štúdii (v trvaní 9 týždňov) so staršími pacientmi bez demencie (vo veku od 66 do 89 rokov) s ťažkou depresívnou poruchou Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním preukázali pri flexibilnom dávkovaní v rozsahu od 50 mg do 300 mg/deň vyššiu účinnosť než placebo v redukcii depresívnych symptómov z hľadiska merania zlepšenia celkového skóre MADRS (priemerná zmena LS v porovnaní s placebom: ‑7,54). V tejto štúdii sa pacientom randomizovaným na Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním počas 1. až 3. dňa podávali dávky 50 mg/deň a v závislosti od klinickej odozvy a tolerability sa dávka na 4. deň mohla zvýšiť na 100 mg/deň, na 8. deň na 150 mg/deň až do 300 mg/deň. Priemerná dávka Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním bola 160 mg/deň. Až na výskyt extrapyramídových symptómov (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky a časť Klinická bezpečnosť nižšie) bola tolerabilita podávania Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním raz denne u starších pacientov porovnateľná s tolerabilitou u dospelých (vo veku od 18 do 65 rokov). Pomer randomizovaných pacientov vo veku nad 75 rokov bol 19 %.


Klinická bezpečnosť:

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s pacientmi so schizofréniou a bipolárnou mániou bol agregovaný výskyt extrapyramídových symptómov podobný ako pri podávaní placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo, bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11,4 % pre placebo). V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s pacientmi s ťažkou depresívnou poruchou a bipolárnou depresiou boli u pacientov liečených kvetiapínom pozorované vyššie hodnoty extrapyramídových symptómov než u pacientov s placebom. Agregovaný výskyt extrapyramídových symptómov v krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u bipolárnej depresie bol 8,9 % v prípade kvetiapínu a 3,8 % v prípade placeba. V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou ťažkej depresívnej poruchy agregovaný výskyt extrapyramídových symptómov dosiahol hodnotu 5,4 % pri užívaní Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním 3,2 % pri užívaní placeba. V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach so staršími pacientmi s ťažkou depresívnou poruchou agregovaný výskyt extrapyramídových symptómov dosiahol hodnotu 9,0% pri užívaní Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním 2,3% pri užívaní placeba. Výskyt individuálnych nežiaducich účinkov bol pri bipolárnej depresii aj pri ťažkej depresívnej poruche vo všeobecnosti nízky a neprekročil hodnotu 4 % v žiadnej liečebnej skupine.


V krátkodobých (v trvaní od 3 do 8 týždňov), placebom kontrolovaných štúdiách s podávaním fixnej dávky v rozsahu od 50 mg/deň do 800 mg/deň dosiahli pacienti liečení kvetiapínom priemerné zvýšenie hmotnosti v rozsahu od 0,8 kg pri podávaní dávky 50 mg denne do 1,4 kg pri podávaní dávky 600 mg denne (s nižším zvýšením pri dennej dávke 800 mg). U pacientov užívajúcich placebo došlo k zvýšeniu o 0,2 kg. Percento pacientov, u ktorých došlo k zvýšeniu telesnej hmotnosti o7 %, predstavovalo hodnotu od 5,3 % pri dennej dávke 50 mg do 15,5 % pri dennej dávke 400 mg (s nižším zvýšením pri denných dávkach 600 a 800 mg). U pacientov užívajúcich placebo to bolo 3,7 %.


Dlhodobé skúšania prevencie relapsu pozostávali z otvoreného obdobia (v rozsahu od 4 do 36 týždňov), počas ktorého boli pacienti liečení kvetiapínom, po ktorom nasledovalo obdobie randomizovaného prerušenia liečby, počas ktorého boli pacienti randomizovaní na kvetiapín alebo placebo. Pacienti randomizovaní na kvetiapín dosiahli počas otvoreného obdobia priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 2,56 kg, a do 48. týždňa randomizovaného obdobia dosiahlo priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 3,22 kg v porovnaní s pôvodnými hodnotami za otvorené obdobie. Pacienti randomizovaní na placebo dosiahli počas otvoreného obdobia priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 2,39 kg, a do 48. týždňa randomizovaného obdobia dosiahlo priemerné zvýšenie telesnej hmotnosti 0,89 kg v porovnaní s pôvodnými hodnotami za otvorené obdobie.


Výskyt nežiaducich cerebrovaskulárnych príhod na 100 rokov pacientov u pacientov liečených kvetiapínom v placebom kontrolovaných štúdiách so staršími pacientmi s psychózou súvisiacou s demenciou nebol vyšší než u pacientov, ktorým sa podávalo placebo.


Vo všetkých krátkodobých placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s pôvodným počtom neutrofilov ≥1,5 x 109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu posunu počtu neutrofilov <1,5 x 109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 % v porovnaní 1,3 % u pacientov užívajúcich placebo. Výskyt posunu počtu na hodnoty >0,5 - <1,0 x 109/l bol u pacientov liečených kvetiapínom rovnaký ako u pacientov užívajúcich placebo (0,2%). Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných; u pacientov s pôvodným počtom neutrofilov ≥1,5 x 109/l) bola incidencia minimálne jedného prípadu s počtom neutrofilov <0,5 x 109/l u pacientov liečených kvetiapínom 0,21%.


Liečba kvetiapínom bolaspojená so zníženímhladínhormónovštítnejžľazy súvisiacich s dávkou.IncidenciaposunuvTSHbola3,2 % prekvetiapínoproti2,7 % pre placebo. Incidenciarecipročných,potenciálneklinickyvýznamnýchposunovobochT3aleboT4aTSHvtýchto štúdiáchbola zriedkaváapozorovanézmenyhladínhormónovštítnejžľazynesúviselis klinickou symptomatickouhypotyreózou. Redukciacelkového avoľnéhoT4bola najväčšia počasprvýchšiestichtýždňov liečbykvetiapínom, vpriebehudlhodobej liečby nedošlok jeho ďalšej redukcii. V približne 2/3 všetkýchprípadovvysadenieliečby kvetiapínomsúviselosozmenouúčinkovna celkový avoľnýT4, bezohľaduna dobutrvanialiečby.


Katarakty a zákaly šošovky

V klinických skúšaniach na hodnotenie kataraktogénneho potenciálu Quetiapine (200 až 800 mg/denne) a risperidonu (2 až 8 mg/denne) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou percento pacientov s minimálne 21‑mesačnou expozíciou so zvýšenou mierou zákalu šošovky nebolo v prípade Quetiapine (4 %) vyššie než v prípade risperidonu (10 %).


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola študovaná v 3‑týždňovej placebom kontrolovanej štúdii zameranej na liečbu mánie (n=248 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Okolo 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD (= Attention Deficit Hyperactive Disorder ‑ porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou). Okrem toho sa uskutočnila 6‑týždňová placebom kontrolovaná štúdia liečby schizofrénie (n=222 pacientov vo veku 13 až 17 rokov). Pacienti, u ktorých sa zistilo, že nereagujú na kvetiapín, boli z oboch štúdií vylúčení. Liečba kvetiapínom sa začala dávkou 50 mg/deň a na 2. deň sa dávka zvýšila na 100 mg/deň; následne bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (u mánie 400–600 mg/deň; u schizofrénie 400–800 mg/deň), pričom sa aplikovali zvýšenia 100 mg/deň podávané dva alebo tri razy denne.


V štúdii mánie bol rozdiel najmenších štvorcov priemernej zmeny oproti pôvodnej hodnote v celkovom skóre YMRS (=Young Mania Rating Scale – stupnica hodnotiaca mánie mladistvých) (aktívna liečba mínus placebo) –5,21 u tabliet kvetiapínu 400 mg/deň a –6,56 u tabliet kvetiapínu 600 mg/deň. Podiel reagujúcich (zlepšenie YMRS ≥50 %) bol 64 % u tabliet kvetiapínu 400 mg/deň, 58 % u 600 mg/deň a 37 % v placebovom ramene.


V klinickom skúšaní zameranom na schizofréniu rozdiel priemernej zmeny metódou najmenších štvorcov od pôvodnej hodnoty v celkovom skóre PANSS ( = The Positive and Negative Syndrom Scale – stupnica pozitívnych a negatívnych syndrómov) (aktívne mínus placebo) bol –8,16 u tabliet kvetiapínu 400 mg/deň a –9,29 u tabliet kvetiapínu 800 mg/deň. Kvetiapín nebol ani pri nízkych dávkach (400 mg/deň), ani v rámci režimu s vysokými dávkami (800 mg/deň) lepší ako placebo z hľadiska percenta pacientov, ktorí dosiahli reakciu definovanú ako ≥30 % zníženie oproti pôvodnej hodnote v celkovom skóre PANSS. U mánie ako aj schizofrénie boli výsledkom vyšších dávok číselne nižšie reakčné pomery.


U tejto vekovej skupiny nie sú k dispozícii žiadne údaje o udržaní účinku alebo prevencii návratu.


26‑týždňové otvorené predĺženie krátkodobého skúšania (n=380 pacientov) s tabletami kvetiapínu dávkovanými po 400–800 mg/deň poskytlo doplňujúce bezpečnostné údaje. U detí a dospievajúcich bolo hlásené zvýšenie krvného tlaku a u detí a dospievajúcich bol zaznamenaný častejší výskyt zvýšenej chuti do jedla, extrapyramídových symptómov a zvýšení sérového prolaktínu ako u dospelých pacientov (pozri časť 4.4. a časť 4.8).


Extrapyramídové príznaky

V krátkodobých, placebom kontrolovaných monoterapeutických skúšaniach u dospievajúcich (13‑ až 17‑ročných) so schizofréniou bol agregovaný výskyt extrapyramídových symptómov 12,9 % u kvetiapínu oproti 5,3 % u placeba, hoci výskyt individuálnych nežiaducich účinkov (ako napr. akatízia, tremor, extrapyramídová porucha, hypokinéza, nepokoj, psychomotorická hyperaktivita, svalová rigidita, dyskinéza) nepresiahol 4,1 % v žiadnej z liečebných skupín. V krátkodobom, placebom kontrolovanom, monoterapeutickom skúšaní u detí a dospievajúcich pacientov (10‑ až 17‑ročných) s bipolárnou mániou bol agregovaný výskyt extrapyramídových symptómov 3,6 % u kvetiapínu a 1,1 % u placeba. V dlhodobom otvorenom klinickom skúšaní zameranom na schizofréniu a bipolárnu mániu bol kumulovaný výskyt extrapyramídových príznakov (EPS), ktoré vyžadovali naliehavú liečbu, 10 %.


Zvýšenie telesnej hmotnosti

V krátkodobých klinických skúšaniach s pediatrickými pacientmi (10‑ až 17‑ročnými) u 17 % pacientov liečených kvetiapínom a u 2,5 % pacientov liečených placebom došlo k zvýšeniu telesnej hmotnosti o ≥7 % ich pôvodnej telesnej hmotnosti. Po korekcii na normálny rast v priebehu dlhšieho času sa ako miera klinicky signifikantnej zmeny použilo zvýšenie o najmenej 0,5 smerodajnej odchýlky od pôvodnej hodnoty indexu telesnej hmotnosti (Body Mass Index – BMI); 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom po dobu najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie stavu

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pediatrických pacientov so schizofréniou bol výskyt príhod súvisiacich so samovraždou 1,4 % (2/147) pre kvetiapín a 1,3 % (1/75) pre placebo u pacientov <18‑ročných. V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pediatrických pacientov s bipolárnou mániou bol výskyt príhod súvisiacich so samovraždou 1,0 % (2/193) pre kvetiapín a 0 % (0/90) pre placebo u pacientov <18‑ročných.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Quetiapine Lambda filmom obalené tablety dosahujú maximálne koncentrácie kvetiapínu a norkvetiapínu v plazme približne 6 hodín po podaní (Tmax). Maximálne molárne koncentrácie stabilnej formy aktívneho metabolitu norkvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácií kvetiapínu.


Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je pre dávky do 800 mg podávané raz denne v rámci schváleného dávkového rozpätia lineárna. Pri porovnaní Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sa podávajú raz denne, s rovnakou dennou dávkou okamžite uvoľňovaného kvetiapín fumarátu (Quetiapine tablety s okamžitým uvoľňovaním), ktorá sa podáva dvakrát denne, sú plochy pod krivkou závislosti koncentrácie od času (AUC) rovnaké, ale maximálna koncentrácia v plazme (Cmax) je o 13 % nižšia v rovnovážnom stave. Pri porovnaní Quetiapine Lambda filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním s Quetiapine tabletami s okamžitým uvoľňovaním je AUC metabolitu norkvetiapín nižšie o 18 %.


V štúdii skúmajúcej účinky potravy na biodostupnosť kvetiapínu sa zistilo, že jedlo s vysokým obsahom tuku spôsobuje štatisticky významné zvýšenie hodnôt Cmaxa AUC pre Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním približne o 50 %, resp. o 20 %. Nedá sa vylúčiť, že účinok jedla s vysokým obsahom tuku na liekovú formu môže byť vyšší. Pre porovnanie, ľahšie jedlo nemalo žiadny signifikantný účinok na hodnoty Cmax alebo AUC kvetiapínu. Odporúča sa užívať jednu Quetiapine Lambda filmom obalenú tabletu s predĺženým uvoľňovaním denne a bez jedla.


Distribúcia:

Približne 83 % kvetiapínu je naviazaných na plazmatické proteíny.


Biotransformácia:

Kvetiapín sa rozsiahlo metabolizuje v pečeni. Po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme.


In vitro skúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.


Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane norkvetiapínu) sú slabými inhibítormi aktivít ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. In vitroCYP inhibícia bola pozorovaná iba v koncentráciách približne5 až 50‑krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe in vitro výsledkov týchto prác sa zdá nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Na základe štúdií na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať cytochróm P450. V špecifickej interakčnej skúške s psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia:

Eliminačný polčas je približne 7 hodín pre kvetiapín a 12 hodín pre norkvetiapín. Asi 73 % rádioaktívne značenej látky sa vylúčilo močom a 21 % stolicou. Po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme. Menej ako 5% priemernej molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho plazmatického metabolitu norkvetiapínu sa vylučuje močom.


Osobitné skupiny pacientov:


Pohlavie:

Farmakokinetika kvetiapínu je rovnaká u mužov aj u žien.


Starší pacienti:

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších pacientov je asi o 30–50 % nižšia ako u dospelých vo veku 18 až 65 rokov.


Poškodenie funkcie obličiek:

U osôb s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov.


Poškodenie funkcie pečene:

U osôb s poškodením pečene (stabilná alkoholická cirhóza) je stredný klírens kvetiapínu asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa u pacientov s poškodením pečene zvýšené plazmatické hladiny. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov):

Farmakokinetické údaje sa získali od 9 detí vo veku 10 až 12 rokov a od 12 dospievajúcich, ktorí boli na udržiavacej liečbe so 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo normalizované plazmatické koncentrácie materskej látky kvetiapínu u detí a dospievajúcich (vo veku 10 až 17 rokov ) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, hoci Cmaxbola u detí na hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmaxaktívneho metabolitu norkvetiapínu boli vyššie približne o 62 %, resp. 49 % u detí (vo veku 10 až 12 rokov) a o 28 %, resp. 14 % u dospievajúcich (vo veku 13 až 17 rokov) v porovnaní s dospelými.


V súvislosti s deťmi a dospievajúcimi nie sú pre Quetiapine Lambda filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním k dispozícii žiadne informácie.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitroa in vivoštúdiách sa nezistil žiaden dôkaz genotoxicity. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili.


U potkanov bolo pozorované ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgusbola pozorovaná hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu, zníženie počtu červených a bielych krviniek; u psov bol pozorovaný zákal šošovky a katarakta. (Informácie o kataraktoch a zákale šošovky, pozri časť 5.1).


Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom a možného rizika pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

hypromelóza

chlorid sodný

povidón K 30

mastenec

magnéziumstearát (E470b)


Obal:

200 mg:

Opadry 03B52117 (žltý):

hypromelóza 6 cP (E464)

oxid titaničitý (E171)

makrogol 400

žltý oxid železitý (E172)


300 mg:

Opadry 03B82929 (žltý):

hypromelóza 6 cP (E464)

oxid titaničitý (E171)

makrogol 400

žltý oxid železitý (E172)


400 mg:

Opadry 03B58900 (biely):

hypromelóza 6 cP (E464)

oxid titaničitý (E171)

makrogol

žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


48 mesiacov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Quetiapine filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním (200 mg, 300 mg a 400 mg) sú balené v blistri PVC/PVDC s hliníkovou fóliou.

Veľkosť balenia je 10, 30, 50, 60 a 100 tabliet na balenie.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Lambda Therapeutic Limited

5th Floor Charles House,

108/110 Finchley road,

Londýn, NW3 5JJ

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Quetiapine Lambda 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním:68/0328/13-S

Quetiapine Lambda 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním:68/0329/13-S

Quetiapine Lambda 400 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním:68/0330/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Quetiapine Lambda 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním