+ ipil.sk

Quetiapine Orion 200 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01309; 2013/03449


Písomná informácia pre používateľa


Quetiapine Orion 25 mg

Quetiapine Orion 100 mg

Quetiapine Orion 200 mg

Quetiapine Orion 300 mg

filmom obalené tablety

kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekáraalebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Quetiapine Orion a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapine Orion

3. Ako užívať Quetiapine Orion

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapine Orion

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je Quetiapine Orion a na čo sa používa


Quetiapine Orion obsahuje liečivo, ktoré sa volá quetiapín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Quetiapine Orion sa môže použiť na liečbu niekoľkých ochorení, ako sú:


 • Bipolárna depresia: keď sa môžete cítiť smutný. Môžete sa cítiť stiesnene, mať pocit viny, nedostatku energie, straty chuti do jedla alebo nemôžete spávať.

 • Mánia: keď sa môžete cítiť veľmi rozrušený, povznesený, rozčúlený, so sklonom k snívaniu, alebo hyperaktívny; alebo máte zlý úsudok, čo znamená, že sa prejavujete agresivitou alebo sebapoškodením.

 • Schizofrénia: keď môžete počuť alebo pociťovať veci, ktoré v skutočnosti nejestvujú, byť presvedčený o veciach, ktoré nie sú skutočné alebo sa cítite byť neobvykle podozrievavý, plný úzkosti, zmätený, vinný, napätý alebo deprimovaný.


Lekár vám môže naordinovať Quetiapine Orion, aj keď sa cítite lepšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapine Orion


Neužívajte Quetiapine Orion

- ak ste alergický (precitlivený) na quetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Quetiapine Orion (pozri časť 6. Obsah balenia a ďalšie informácie ),

- ak užívate niektoré z nasledovných liekov:

 • niektoré lieky proti vírusu HIV

 • azolové liečivá (lieky proti plesňovým infekciám)

 • erytromycín, klaritromycín (lieky proti infekciám)

 • nefazodón (liek proti depresii).


Ak sa vás niektorý z uvedených stavov týka, neužívajte Quetiapine Orion. Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, skôr, ako začnete Quetiapine Orionužívať.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Quetiapine Orion:

 • ak máte alebo ste mali vy alebo niekto z vašej rodiny problémy so srdcom, napr. problémy so srdcovým rytmom; alebo ak užívate akýkoľvek liek, ktorý môže ovplyvniť spôsob činnosti srdca;

 • ak máte nízky krvný tlak;

 • ak ste prekonali mozgovú mŕtvicu, najmä ak ste starší človek;

 • ak máte problémy s pečeňou;

 • ak ste niekdy v minulosti mali záchvaty svalových kŕčov;

 • ak máte cukrovku alebo zvýšené riziko, že sa u vás cukrovka vyskytne. Lekár vám môže v tomto prípade počas liečby Quetiapine Orion kontrolovať hladinu cukru v krvi;

 • ak viete o tom, že sa u vás v minulosti vyskytol znížený počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale nemusel byť spôsobený inými liekmi);

 • ak ste staršia osoba s demenciou (strata funkcie mozgu). Quetiapine Orion nesmiete užívať, pretože skupina liekov, medzi ktoré Quetiapine Orion patrí, môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody alebo v niektorých prípadoch u starších ľudí s demenciou riziko úmrtia;

 • ak ste vy alebo niektorý váš pokrvný príbuzný mali v minulosti krvné zrazeniny, keďže sa u liekov, ako sú tieto, zaznamenal súvis s tvorbou krvných zrazenín.


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, keď pri užívaní tohto lieku zaznamenáte:

 • kombináciu vysokej teploty (horúčky), závažnej svalovej stuhnutosti, potenia alebo zníženej úrovne vedomia (porucha nazývaná "neuroleptický malígny syndróm"). Môže byť potrebná okamžitá liečba;

 • nekotrolovateľné pohyby, hlavne v oblasti tváre a jazyka;

 • závraty alebo ťažký pocit ospalosti. Toto môže zvýšiť riziko zranenia (pádu) u starších pacientov;

 • záchvaty kŕčov;

 • dlhotrvajúcu a bolestivú erekciu (priapizmus).


Tieto stavy môžu byť zapríčinené týmto druhom lieku.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie


Ak máte depresiu môžu sa u vás niekedy prejaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.

Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku liečby, pretože liek začne účinkovať až po 2 týždňoch liečby alebo aj neskôr. Tieto myšlienky môžu byť častejšie aj vtedy, keď náhle prestanete užívať váš liek. S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých s depresiou mladších ako 25 rokov.


Ak vás napadnú myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu, neodkladne kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu. Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


U pacientov užívajúcich Quetiapine Orionsa pozoroval nárast telesnej hmotnosti. Vy aj lekár máte pravidelne kontrolovať vašu telesnú hmotnosť.


Iné lieky a Quetiapine Orion


Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa týka ja liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis a rastlinné lieky.


Neužívajte Quetiapine Orionak užívate akýkoľvek z nasledovných liekov:

 • niektoré lieky na liečbu HIV;

 • azolové lieky (proti plesňovým infekciám);

 • erytromycín alebo klaritromycín (proti infekcii);

 • nefazodón (proti depresii).


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate akýkoľvek z nasledovných liekov:

 • lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín);

 • lieky na vysoký krvný tlak;

 • barbituráty (kvôli poruchám spánku);

 • tioridazín (iný antipsychotický liek);

 • lieky, ktoré majú vplyv na spôsob, akým bije vaše srdce, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť

nerovnováhu v elektrolytoch (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú diuretiká (tablety na odvodnenie) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu infekcií).


Skôr ako prestanete užívať ktorýkoľvek z vašich liekov, poraďte sa so svojím lekárom.


Nezabudnite pri návštevelekára alebo ak idete do nemocnice informovať, že užívate Quetiapine Orion.


Quetiapine Orion a jedlo, nápoje a alkohol


Quetiapine Orion môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Buďte opatrní na množstvo alkoholu, ktoré vypijete. Je to z toho dôvodu, že kombinovaný účinok Quetiapine Orion a alkoholu môže spôsobiť ospalosť.


Počas užívania Quetiapine Orion nepite grapefruitovú šťavu. Môže ovplyvňovať jeho účinnosť.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Neužívajte Quetiapine Orion počas tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom.


Nasledovné príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Quetiapine Orion: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.

Quetiapine Orion sa nemá užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Quetiapine Orion môže spôsobovať ospalosť. Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje a nástroje, kým nezistíte, aký majú tablety na vás účinok.


Quetiapine Orion obsahuje laktózu

100 mg tablety obsahujú 20,7 mg laktózy, 200 mg tablety obsahujú 41,1 mg laktózy a 300 mg tablety obsahujú 62,1 mg laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Účinok na vyšetrenia liečiv v moči

Ak máte podstúpiť vyšetrenie liečiva v moči, užívanie Quetiapine Orion môže spôsobiť pozitívne nálezy metadónu alebo určitých liečiv na depresiu nazývané tricyklické antidepresíva pri použití niektorých vyšetrovacích metód, dokonca aj vtedy, ak metadón a tricyklické antidepresíva neužívate. Ak sa to vyskytne, možno vykonať špecifickejšie vyšetrenia.


3. Ako užívať Quetiapine Orion


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám stanoví úvodnú dávku lieku. Udržiavacia dávka (denná dávka) bude závisieť od vášho ochorenia a potrieb, no zvyčajná denná dávka je medzi 150 mg a 800 mg.


 • Liek budete užívať raz denne, pred spaním alebo dvakrát denne v závislosti od vášho ochorenia.

 • Tablety prehltnite celé a zapite ich vodou.

 • Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • Počas užívania Quetiapine Orion nepite grapefruitovú šťavu. Môže ovplyvňovať jeho účinnosť.

 • Neprestaňte tablety užívať ani vtedy, keď sa cítite lepšie, pokiaľ vám to nepovie lekár.


Problémy s pečeňou

Ak máte problémy s pečeňou, lekár vám môže zmeniť dávku.


Starší ľudia
Ak ste starší človek, lekár vám môže zmeniť dávku.


Použitie u detí a dospievajúcich

Quetiapine Orion sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Quetiapine Orion, ako máte


Ak užijete viac Quetiapine Orion, ako vám predpísal lekár, môžete cítiť ospalosť, závraty a mať skúsenosť s abnormálnym srdcovým tepom. Bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie. Tablety Quetiapine Orion si vezmite so sebou.


Ak zabudnete užiť Quetiapine Orion


Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si spomeniete. Ak sa už blíži čas na ďalšiu dávku, počkajte s ňou dovtedy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Quetiapine Orion


Ak náhle prerušíte liečbu Quetiapine Orion, môže sa u vás objaviť nespavosť, nevoľnosť alebo sa môže vyskytnúť bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat alebo podráždenosť. Pred ukončením liečby vám lekár môže určiť postupné znižovanie dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • závrat (može spôsobiť pád), bolesť hlavy, sucho v ústach.

 • ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe Quetiapine Orion) (môže spôsobiť pád).

 • príznaky z vysadenia lieku (príznaky, ktoré sa vyskytnú, ak prestanete užívať Quetiapine Orion), zahŕňajúce nespavosť (insomniu), nevoľnosť, bolesť hlavy, hnačku, vracanie, závrat a podráždenosť. Odporúča sa postupné vysadenie lieku počas obdobia aspoň 1 až 2 týždňov.

 • zvyšovanie telesnej hmotnosti.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej než 1 z 10 osôb):

 • zrýchlený tep

 • pocit, že vaše srdce búši, zrýchlene alebo prerušovane bije

 • upchatý nos

 • zápcha, žalúdočná nevoľnosť (porucha trávenia)

 • pocit slabosti, mdloby (môže spôsobiť pád)

 • opuchy rúk alebo nôh

 • nízky krvný tlak pri postavení sa, čo môže byť príčinou závratu či mdloby (môže spôsobiť pád)

 • zvýšené hladiny cukru v krvi

 • rozmazané videnie

 • nezvyčajné pohyby svalov. Tie spôsobujú ťažkosti pri rozhýbavaní sa, tras, pocit nepokoja alebo svalovú stuhnutosť bez sprevádzania bolesti.

 • živé sny a nočné mory

 • pocit väčšieho hladu, zvýšená chuť do jedla

 • pocit podráždenosti

 • poruchy reči a vyjadrovania

 • samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie

 • dýchavičnosť

 • vracanie (hlavne u starších pacientov)

 • horúčka.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • záchvaty kŕčov

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať žihľavku, opuchy kože a opuchy okolo úst

 • nepríjemné pocity v nohách (nazývané tiež ako „syndróm nepokojných nôh“)

 • sťažené prehĺtanie

 • mimovoľné pohyby, hlavne tváre a jazyka

 • sexuálna dysfunkcia

 • zhoršenie už existujúcej cukrovky

 • zmeny elektrickej aktivity srdca pozorované na EKG (predĺženie QT intervalu), bradykardia (spomalený tep srdca)


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, stuhnutosti svalov, pocitu veľmi výraznej ospalosti alebo zníženej úrovne vedomia (ochorenie nazývané "neuroleptický malígny syndróm")

 • zožltnutie kože a očného bielka (žltačka)

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus)

 • zväčšenie prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea)

 • menštruačné poruchy

 • krvné zrazeniny v žilách najma na nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenenie na nohe), ktoré sa môžu premiestniť krvnými cievami do pľúc a zapríčiniť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • chodenie, rozprávanie, jedenie alebo ďalšie aktivity pokiaľ spíte

 • znížená telesná teplota (hypotermia)

 • zápal podžalúdkovej žľazy.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • vyrážky ťažkého charakteru, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži

 • prudká alergická reakcia (nazývaná anafylaxia), ktorá môže spôsobiť sťažené dýchanie alebo šok)

 • náhle vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pier a hrdla (angioedém)

 • neprimerané vylučovanie hormónu, ktorý kontroľuje objem moču

 • rozpad svalových vlákien a bolesť vo svaloch (rabdomyolýza).


Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

 • kožná vyrážka s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém)

 • silná, náhla alergická reakcia s príznakmi, ako je horúčka a tvorba pľuzgierov na koži a olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza).

Skupina liekov, do ktorej patrí Quetiapine Orion môže spôsobovať poruchy srdcového rytmu, ktoré

môžu byť závažné a v ťažkých prípadoch až smrteľné.


Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba vyšetrením krvi. Zahŕňajú zmeny v hladinách niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) alebo cukru v krvi, zmeny v množstve hormónov štítnej žľazy v krvi, zvýšenie pečeňových enzýmov, zníženie počtu určitých typov krvných budniek, zníženie počtu červených krviniek, zvýšenie kreatínfosfokinázy (látky vo svaloch), zníženie množstva sodíka v krvi a zvýšenie množstva hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie množstva hormónu prolaktínu v krvi môže zriedkavo sposobiť nasledovné stavy:


 • u mužov a žien sa môže vyskytnúť opuch prsnej žľazy a neočakávaná tvorba mlieka;

 • ženy môžu mať nepravidelnú menštruáciu alebo menštruácia môže vynechať.


Lekár vám preto bude robiť občas krvné testy.


Ďalšie vedľajšie účinky u detía dospievajúcich

U detí a dospievajúcich sa môžu vyskytmnúť rovnaké vedľajšie účinky ako sa vyskytli u dospelých. Nasledovné vedľajšie účinky sa zaznamenali iba u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb):

 • zvýšenie krvného tlaku


Nasledovné vedľajšie účinky sa zaznamenali u detí a dospievajúcich častejšie:


Veľmi časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb):

 • zvýšenie množstva hormónu, ktorý sa nazýva prolaktín, v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledovným stavom:

 • u chlapcov a dievčat dôjde k zväčšeniu prsníkov a k nečakanej tvorbe mlieka

 • dievčatá nemajú menštruáciu alebo menštruácia je nepravidelná

 • zvýšená chuť do jedla

 • nezvyčajné pohyby svalov. Tie spôsobujú ťažkosti pri rozhýbavaní sa, tras, pocit nepokoja alebo svalovú stuhnutosť bez sprevádzania bolesti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Quetiapine Orion


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Quetiapine Orion obsahuje


 • Liečivo je kvetiapín. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 25, 100, 200 alebo 300 mg kvetiapínu (vo forme fumarátu).


 • Ďalšie zložky jadra 25 mg tablety sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, povidón a magnéziumstearát.


 • Ďalšie zložky jadra 100, 200 a 300 mg tablety sú mikrokryštalická celulóza, dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón a magnéziumstearát.


 • Ďalšie zložky obalu 25 a 100 mg tablety sú Opadry II (Opadry II obsahuje čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol, makrogol, mastenec, oxid titaničitý (E171) oxid železitý (E172).


 • Ďalšie zložky obalu 200 a 300 mg tablety sú Opadry II (Opadry II obsahuje čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol, makrogol, mastenec a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Quetiapine Orion a obsah balenia


Quetiapine Orion 25 mg je hnedá/tmavoružová, okrúhla, konvexná, filmom obalená tableta, s priemerom 6 mm, s vyrazeným „OR41“ na jednej strane a na opačnej strane hladké.

Quetiapine Orion 100 mg je svetložltá, okrúhla, konvexná, filmom obalená tableta, s priemerom 8 mm, s vyrazeným „OR411“ na jednej strane a na opačnej strane hladké.

Quetiapine Orion 200 mg je biela, okrúhla, konvexná, filmom obalená tableta, s priemerom 11 mm, s vyrazeným „OR412“ na jednej strane a na opačnej strane hladké.

Quetiapine Orion 300 mg je biela, filmom obalená tableta v tvare kapsuly, s dĺžkou 19 mm, s vyrazeným „OR413“ na jednej strane a na opačnej strane hladké.


Tablety sú dostupné v blistroch, ktoré sú balené v škatuľkách a v HDPE fľaškách.


Blister:

Quetiapine Orion 25 mg: 6, 10, 30, 60,a 100 tabliet.

Quetiapine Orion 100 mg, 200 mg a 300 mg: 30, 60, 90 a 100 tabliet.


Plastová nádoba na tablety:

Quetiapine Orion 25 mg, 100 mg, 200 mg a 300 mg: 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balení.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca


Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Orion Corporation, Orion Pharma

Tengströminkatu 8

FI-20360 Turku

Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Fínsko, Nórsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko: Ketipinor

Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko: Quetiapine Orion

Španielsko: Quetiapina Orion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2013.


8

Quetiapine Orion 200 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01309; 2013/03449


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Quetiapine Orion 25 mg

Quetiapine Orion 100 mg

Quetiapine Orion 200 mg

Quetiapine Orion 300 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


25 mg tableta: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (vo forme fumarátu).

100 mg tableta: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme fumarátu).

200 mg tableta: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme fumarátu).

300 mg tableta: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme fumarátu).


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy (20,7 mg v 100 mg tabletách; 41,4 mg v 200 mg tabletách; 62,1 mg v 300 mg tabletách).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Quetiapine Orion 25 mg: Hnedá/tmavoružová, okrúhla, konvexná, filmom obalená tableta, s priemerom 6 mm, s vyrazeným „OR41“ na jednej strane a na opačnej strane hladké.

Quetiapine Orion 100 mg: Svetložltá, okrúhla, konvexná, filmom obalená tableta, s priemerom 8 mm, s vyrazeným „OR411“ na jednej strane a na opačnej strane hladké.

Quetiapine Orion 200 mg: Biela, okrúhla, konvexná, filmom obalená tableta, s priemerom 11 mm, s vyrazeným „OR412“ na jednej strane a na opačnej strane hladké.

Quetiapine Orion 300 mg: Biela, filmom obalená tableta v tvare kapsuly, s dĺžkou 19 mm, s vyrazeným „OR413“ na jednej strane a na opačnej strane hladké.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Liečba schizofrénie

 • Liečba stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy

 • Liečba veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy

 • Prevencia rekurencie u pacientov s bipolárnou poruchou, u ktorých manické alebo depresívne epizódy odpovedali na liečbu kvetiapínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pre každú indikáciu sú k dispozícii odlišné dávkovacie schémy. Preto je potrebné zabezpečiť, aby pacienti dostali jasné informácie o vhodnom dávkovaní v súvislosti s ich diagnózou.


Quetiapine Orion sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí


Na liečbu schizofrénie sa má Quetiapine Orion podávať dvakrát denne: celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je:

1. deň 50 mg

2. deň 100 mg

3. deň 200 mg

4. deň 300 mg


Po 4. dni sa má dávka vytitrovať na zvyčajnú účinnú dávku v rozmedzí 300 až 450 mg/deň. V závislosti od klinickej odpovede a individuálnej znášanlivosti pacienta možno dávku upraviť v rozmedzí 150 až 750 mg/deň.


Na liečbu manických epizód spojených s bipolárnou poruchou sa má Quetiapine Orion podávať dvakrát denne: celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je:

1. deň 100 mg

2. deň 200 mg

3. deň 300 mg

4. deň 400 mg


Ďalšia úprava dávkovania až na 800 mg denne do 6. dňa sa má vykonávať v prírastkoch nepresahujúcich 200 mg/deň. V závislosti od klinickej odpovede a individuálnej znášanlivosti pacienta možno dávku upraviť v rozmedzí 200 až 800 mg/deň. Účinná dávka je zvyčajne v rozmedzí 400 až 800 mg denne.

Na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy sa má Quetiapine Orion podávať jedenkrát denne pred spaním: celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je:

1. deň 50 mg

2. deň 100 mg

3. deň 200 mg

4. deň 300 mg


Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických skúšaniach sa nepozoroval ďalší prínos liečby v skupine užívajúcej 600 mg v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1). Jednotliví pacienti môžu mať úžitok z dávky 600 mg. Liečbu dávkami vyššími ako 300 mg majú začať lekári so skúsenosťou liečby bipolárnej poruchy. U jednotlivých pacientov možno v prípade zlej znášanlivosti podľa výsledkov klinických štúdií uvažovať o znížení dávky až na minimum 200 mg.


Na prevenciu rekurencie v rámci bipolárnej poruchy: Na prevenciu rekurencie manických, depresívnych alebo zmiešaných epizód v rámci bipolárnej poruchy majú pacienti, ktorí reagovali na liečbu kvetiapínom pri akútnej liečbe bipolárnej poruchy pokračovať v liečbe rovnakými dávkami. Dávka sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti lieku pacientom v rozmedzí 300 až 800 mg denne, užívaná dvakrát denne. Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu použila najnižšia účinná dávka.


Starší pacienti


Rovnako ako ostatné antipsychotiká a antidepresíva, aj Quetiapine Orion sa má podávať starším pacientom so zvýšenou opatrnosťou, najmä pri úvodnom stanovovaní dávky. V závislosti od individuálnej klinickej odpovede a znášanlivosti lieku pacientom môže byť titrovanie dávky pomalšie a denná terapeutická dávka nižšia ako u mladších pacientov. U starších pacientov bol priemerný klírens kvetiapínu v plazme nižší o 30-50 % v porovnaní s mladšími pacientmi.


U pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa účinnosť

a bezpečnosť neskúmala.


Deti a dospievajúci


Quetiapine Orion sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších než 18 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov podporujúcich používanie lieku v tejto vekovej skupine. Dostupná preukaznosť liečby z klinických placebom kontrolovaných skúšaní je uvedená v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Poškodenie funkcie obličiek


U pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebné dávku upravovať.


Poškodenie funkcie pečene


Kvetiapín sa v značnom rozsahu metabolizuje v pečeni. Preto sa Quetiapine Orion má podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom so známym poškodením funkcie pečene, predovšetkým pri úvodnom stanovení dávok. Pacienti so známym poškodením funkcie pečene majú začať liečbu dávkou 25 mg/deň. Dávka sa môže zvyšovať každý deň o prírastky 25 až 50 mg, až kým sa dosiahne účinná dávka, ktorá závisí od individuálnej klinickej odpovede a znášanlivosti lieku pacientom.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku uvedených v časti 6.1.

 • Súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV-proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón je kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže je Quetiapine Orion určený na liečbu viacerých indikácií, jeho bezpečnostný profil sa má posudzovať individuálne vzhľadom na diagnózu jednotlivého pacienta a na dávku, ktorá sa mu podáva.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)


Quetiapine Orion sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších než 18 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov podporujúcich používanie lieku v tejto vekovej skupine. V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa zistilo, že okrem známeho bezpečnostného profilu identifikovaného u dospelých (pozri časť 4.8) sa u detí a dospievajúcich určité nežiaduce účinky vyskytovali častejšie ako u dospelých (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hladín prolaktínu v sére a extrapyramidálne symptómy) a identifikoval sa jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým v štúdiách s dospelými nezaznamenal (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich sa pozorovali aj zmeny vo vyšetreniach funkcie štítnej žľazy.


Okrem toho, dlhodobé dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby kvetiapínom na rast a dospievanie sa nesledovali dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé dôsledky na kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s deťmi a dospievajúcimi liečenými kvetiapínom na liečbu schizofrénie a bipolárnej mánie sa v súvislosti s kvetiapínom zistil zvýšený výskyt extrapyramidálnych symptómov (EPS) v porovnaní s pacientmi, ktorí sa liečili placebom (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie


Depresia pri bipolárnej poruche je spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovaním a samovraždou (pokusmi o samovraždu). Riziko pretrváva pokým sa neobjaví signifikantná remisia. Keďže sa zlepšenie nemusí objaviť počas prvých niekoľkých týždňov liečby, pacienti majú byť pozorne sledovaní pokiaľ takého zlepšenie nenastane. Zvyčajná klinická skúsenosť je, že toto riziko samovraždy sa môže zvýšiť v počiatočných fázach uzdravovania.

Okrem toho lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom vzhľadom na známe rizikové faktory ochorenia, na ktoré sa liečia.

Iné psychické poruchy, na ktoré sa predpisuje quetiapín, môžu tiež súvisieť so zvýšeným rizikom pokusov o samovraždu. Okrem toho, takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Je známe, že pacientom s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacientom, u ktorých sa vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky pred začatím liečby, hrozí vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a počas liečby sa majú starostlivo sledovať. Metaanalýza klinických skúšaní s antidepresívami kontrolovaných placebom s dospelými pacientmi s psychickými poruchami poukázala na zvýšené riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo.


Pacienti, predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom, si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok na samovraždu alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách s pacientmi s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa pozorovalo u mladých dospelých pacientov, mladších ako 25 rokov, ktorí sa liečili kvetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovraždu v porovnaní s tými, ktorí sa liečili placebom (3,0 % voči 0 %, v uvedenom poradí).


Extrapyramidálne symptómy

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s dospelými pacientmi sa u pacientov liečených na veľkú depresívnu poruchu v rámci bipolárnej poruchy kvetiapín spájal so zvýšenou incidenciou extrapyramidálnych symptómov (EPS) v porovnaní s placebom (pozri časti 4.8 a 5.1).


Užívanie kvetiapínu sa spájalo s rozvojom akatízie charakterizovanej subjektívnymi ťažkosťami alebo stresujúcim nepokojom a potrebou pohybu často sprevádzanou neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Najčastejšie k tomu dochádza počas prvých niekoľkých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa rozvinú tieto symptómy, môže byť zvyšovanie dávky škodlivé.


Tardívna dyskinéza


Tardívna dyskinéza je syndróm potenciálne ireverzibilných, mimovoľných, dyskinetických pohybov, ktoré sa môžu vyvinúť u pacientov liečených antipsychotikami vrátane kvetiapínu. Ak sa prejavia príznaky a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo ukončenie liečby Quetiapine Orion. Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť po ukončení liečby (pozri časť 4.8).


Somnolencia a závraty


Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými symptómami, ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresiou nástup účinku prejavil počas prvých troch dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. U pacientov s bipolárnou depresiou s výskytom somnolencie ťažkej intenzity sa môže častejšie vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od nástupu somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a môže byť potrebné zvážiť prerušenie liečby.


Liečba kvetiapínom súvisí s ortostatickou hypotenziou a s ňou spojeným závratom (pozri časť 4.8), čo rovnako ako somnolencia nastupuje v začiatočnom štádiu liečby pri titrácii dávky. Týmto sa môže zvyšovať výskyt náhodných zranení (pádov), najmä u starších pacientov. Z tohto dôvodu sa má pacientom odporučiť zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Kardiovaskulárne ochorenia


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri podávaní Quetiapine Orion pacientom so známymi kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi ochoreniami alebo s inými ochoreniami s predispozíciou ku vzniku hypotenzie. Quetiapine Orion môže vyvolať ortostatickú hypotenziu, predovšetkým pri úvodnom zvyšovaní dávok, preto ak dôjde k takémuto stavu, je potrebné zvážiť redukciu dávok alebo pomalšiu titráciu dávok. U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením sa má zvážiť režim pomalšej titrácie.


Záchvaty


V kontrolovaných klinických skúšaniach sa nezistil rozdiel vo výskyte záchvatov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a pacienti, ktorí užívali placebo. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o výskyte záchvatov u pacientov s epilepsiou v anamnéze. Rovnako ako pri iných antipsychotikách sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť tým pacientom, ktorí majú výskyt záchvatov v anamnéze (pozri časť 4.8).


Neuroleptický malígny syndróm


Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou vrátane kvetiapínu (pozri tiež časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, narušenie mentálneho stavu, svalovú rigiditu, autonómnu nestabilitu a zvýšenú kreatínfosfokinázu. V takomto prípade je treba terapiuQuetiapine Orion prerušiť a začať vhodnú liečbu.


Závažná neutropénia


V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa v menej častých prípadoch hlásil výskyt závažnej neutropénie (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l). Väčšina prípadov závažnej neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom . Súvislosť s dávkou lieku sa nepotvrdila. Na základe skúseností po uvedení lieku na trh sa leukopénia a/alebo neutropénia po ukončení liečby kvetiapínom upravila. Možnými rizikovými faktormi pre vznik neutropénie sú: existujúci nízky počet bielych krviniek a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov < 1,0 x 109/l. U týchto pacientov je treba sledovať znaky a príznaky infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahne hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).


Interakcie


Pozri tiež časť 4.5.


Pri súbežnom užívaní kvetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, akými sú karbamazepín alebo fenytoín sa značne znižujú plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť terapie kvetiapínom. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, je možné nasadiť liečbu Quetiapine Orion iba v tom prípade, ak prínos liečby prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná,niekedy je potrebné zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).


Telesná hmotnosť


U pacientov, ktorí sa liečili kvetiapínom sa hlásil nárast telesnej hmotnosti, preto sa majú sledovať a klinicky vhodne zvládať v súlade s používanými odporúčaniami týkajúcimi sa antipsychotík (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia


Zriedkavo sa zaznamenalo, že počas liečby kvetiapínom sa príležitostne vyskytla hyperglykémia a/alebo rozvoj alebo exacerbácia diabetu s ketoacidózou alebo kómou vrátane prípadov končiacich smrťou (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch sa zaznamenal prioritne nárast telesnej hmotnosti, ktorý môže byť predisponujúci faktor. Vhodné klinické sledovanie sa odporúča v súlade s využitím odporúčaní týkajúcich sa antipsychotík. Je potrebné, aby pacienti užívajúci antipsychotiká, vrátane kvetiapínu, boli sledovaní na známky a príznaky hyperglykémie (akými sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetom mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus majú byť pravidelne sledovaní z hľadiska zhoršenia kontroly glukózy. Telesná hmotnosť sa má pravidelne sledovať.


Lipidy


V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie hladín triglyceridov a cholesterolu a zníženie hladiny HDL (pozri časť 4.8). Zmena hladiny lipidov sa má liečiť na základe klinického stavu pacienta a uváženia lekára.


Metabolické riziko


Vzhľadom na zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach, môže dôjsť u pacientov (vrátane pacientov s normálnou východiskovou hodnotou) k zhoršeniu metabolického rizikového profilu, čo sa má primerane liečiť (pozri tiež časť 4.8).


Predĺženie QT intervalu


V klinických skúšaniach sa užívanie kvetiapínu v súlade s SPC nespájalo s trvalým predĺžením absolútneho QT intervalu. Po uvedení lieku na trh sa predĺženie QT intervalu pozorovalo už pri terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu je potrebná zvýšená opatrnosť pri jeho predpisovaní pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Zvýšená opatrnosť je potrebná aj pri súbežnom podávaní s liekmi o ktorých je známe, že môžu predĺžiť QT interval a pri súbežnom podávaní s neuroleptikami, predovšetkým u starších pacientov, pacientov s vrodeným syndrómom predĺženého QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Reakcie z akútneho vysadenie liečby


Akútne symptómy z náhleho vysadenia lieku, akými sú insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat a podráždenosť sa zaznamenali po náhlom vysadení kvetiapínu. Liečbu sa odporúča ukončovať postupne minimálne počas jedného až dvoch týždňov (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou


Quetiapine Orion nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou.


Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach populácie, ktorá mala demenciu sa vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus vzniku tohto zvýšenia rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pre iné antipsychotiká alebo iné skupiny pacientov. Pri podávaní Quetiapine Orion pacientom s rizikovými faktormi vzniku cievnej mozgovej príhody je potrebná zvýšená opatrnosť.


V metaanalýze atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou majú zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom. V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom v rovnakej populácii pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) bola incidencia mortality u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % v porovnaní s 3,2 % v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v tomto skúšaní zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Dysfágia


Pri používaníkvetiapínu sa hlásila dysfágia (pozri časť 4.8). Quetiapine Orion sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie.


Venózny trombembolizmus (VTE)


Prípady venózneho trombembolizmu (VTE) sa vyskytli po podaní antipsychotík. Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často prítomné získané rizikové faktory vzniku VTE, všetky možné rizikové faktory VTE sa preto majú identifikovať pred a počas liečby kvetiapínom a majú sa prijať preventívne opatrenia.


Pankreatitída


V klinických skúšaniach a v priebehu praxe po uvedení na trh sa hlásila pankreatitída. V rámci hlásení po uvedení lieku na trh malo veľa pacientov faktory, o ktorých je známe, že sa spájajú s pankreatitídou, ako je zvýšenie triglyceridov (pozri časť 4.4), žlčové kamene a konzumovali alkohol, no nie všetky prípady boli spojené s rizikovými faktormi.


Ďalšia informácia


Údaje o quetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8 a 5.1). Údaje poukazujú na aditívny účinok v treťom týždni.


Tablety Quetiapine Orion 100 mg, 200 mg a 300 mg obsahujú monohydrát laktózy (pozri časť 2). Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní kvetiapínu v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi alebo s alkoholom.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V štúdii interakcií so zdravými dobrovoľníkmi sa po súbežnom podaní ketokonazolu, CYP3A4 inhibítora a kvetiapínu (25 mg) zistilo 5 až 8-násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Preto je súbežné podávanie kvetiapínu a inhibítorov CYP3A4 kontraindikované. Tiež sa neodporúča konzumovať grapefruitovú šťavu počas liečby kvetiapínom.


V klinických skúšaniach zameraných na sledovanie farmakokinetiky, v ktorých sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín výrazne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižuje systémovú expozíciu kvetiapínu (namerané pomocou AUC) v priemere o 13 % v porovnaní s pacientmi, ktorým sa podával samotný quetiapín; hoci sa u niektorých pacientov pozorovalo ešte väčšie zníženie. V dôsledku tejto interakcie sa môžu vyskytnúť nižšie plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom.

Súbežné užívanie kvetiapínu s fenytoínom (induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo enormné zvýšenie klírensu kvetiapínu, približne o 450 %.


Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, sa má podávať quetiapín iba v tom prípade, ak prínos liečby prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, niekedy je potrebné zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri tiež časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní antidepresív - imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP3A4 a CYP2D6).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní s antipsychotikami - risperidónom alebo haloperidolom. Súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobuje zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o približne 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu nie je ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu.


Farmakokinetika lítia nie je zmenená súbežným podávaním kvetiapínu.


Pri súbežnom podávaní valproátu sodného a kvetiapínu nebola farmakokinetika oboch látok klinicky významne ovplyvnená. Retrospektívna štúdia u detí a dospievajúcich, ktorí užívali valproát, quetiapín alebo obidva, ukázala vyššiu incidenciu leukopénie a neutropénie v skupine s kombinovanou liečbou oproti skupine s monoterapiou.


Interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém nie sú vykonané.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní kvetiapínu s liekmi, o ktorých je známe, že môžu vyvolať elektrolytovú nerovnováhu alebo predĺžiť QT interval.


U pacientov, ktorí užívali quetiapín, sa vyskytli hlásenia o falošne pozitívnych výsledkoch v enzýmových imunologických testoch pre metadón a tricyklické antidepresíva. Odporúča sa otázne výsledkyimunologického skríningu potvrdiť vhodnou chromatografickou metódou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Bezpečnosť podávania a účinnosť kvetiapínu u gravidných žien nie je zatiaľ preukázaná. V skúšaniach na zvieratách sa doteraz nezistili žiadne náznaky škodlivých účinkov, aj keď možné účinky na zrak plodu nehodnotili. Preto sa môže kvetiapín podávať v gravidite iba vtedy, ak očakávaný prínos liečby prevýši jej možné riziká. U novorodencov matiek, ktoré počas tehotenstva užívali kvetiapín, sa pozoroval výskyt „syndrómu z vysadenia lieku“.

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane Quetiapine Orion) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní (pozri časť 4.8).


Laktácia


Boli publikované správy o vylučovaní kvetiapínu do materského mlieka, no rozsah exkrécie nebol zhodný. Dojčiacim ženám sa preto pri liečbe liekom Quetiapine Orion odporúča vyhýbať sa dojčeniu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na to, že kvetiapín primárne pôsobí na centrálny nervový systém, môže ovplyvňovať činnosti vyžadujúce si mentálnu bdelosť. Preto sa pacientom neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým nie je známa ich individuálna reakcia na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky pri liečbe kvetiapínom sú ospalosť, závrat, sucho v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.


Podobne ako pri iných antipsychotikách, s užívaním kvetiapínu sa spájal nárast telesnej hmotnosti, synkopy, neuroleptický malígny syndróm, leukopénia, neutropénia a periférny edém.


Incidencie nežiaducich účinkov spojených s liečbou kvetiapínu sú uvedené v tabuľke vo formáte odporúčanom Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS III Working Group; 1995).


Frekvencie nežiaducich účinkov sú členené nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté


Menej časté


Zriedkavé


Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Pokles hemoglobínu 23

Leukopénia1,27

Pokles počtu neutrofilov, zvýšenie počtu eozinofilov28

Trombocytopénia, anémia, pokles počtu trombocytov14

Agranulocytóza29


Neutropénia1

Poruchy imunitného systémuHypersenzitivita (vrátane kožných alergických rekcií)


Anafylaktická reakcia6


Poruchy endokrinného systému


Hyperprolaktinémia16, zníženie celkového T425, zníženie voľného T425, zníženie celkového T325, zvýšenie TSH25


Zníženie voľného T325, hypotyreóza22Neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu


Poruchy metabolizmu a výživy

Zvýšenie hladiny sérových triglyceridov11 ,31, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu)12, 31, zníženie hladiny HDL cholesterolu18, 31, zvyšovanie hmotnosti9, 31

Zvýšená chuť do jedla, zvýšenie glukózy v krvi až do hyperglykemických hodnôt7, 31

Hyponatriémia20, diabetes mellitus1, 5, 6

Metabolický syndróm30Psychické poruchy


Abnormálne sny a nočná mora,

samovražedné myšlienky a samovražedné správanie 21Somnambulizmus a ďalšie súvisiace stavy, ako je rozprávanie počas spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkomPoruchy nervového systému

Závrat4, 17, somnolencia2,17, bolesť hlavy

Synkopa4 , extrapyramidálne príznaky1, 22, dyzartria

Záchvat1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza1,6
Poruchy okaRozmazané videnie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Tachykardia4, palpitácie 24

Predĺženie QT intervalu1,13,19, bradykardia33
Poruchy ciev


Ortostatická hypotenzia4, 17Venózny trombembolizmus1


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Rinitída,

dyspnoe24

Poruchy gastrointestinál-neho traktu

Sucho v ústach

Zápcha, dyspepsia,

vracanie26

Dysfágia8

Pankreatitída1Poruchy pečene a žlčových ciest


Zvýšenie hladín sérových transamináz (ALT, AST)3 zvýšenie hladín gama – GT3


Žltačka6 , hepatitídaPoruchy kože a podkožného tkaniva

Angioedém6, Stevens-Johnsonov syndróm6

Toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Rabdomyolýza


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období


Novorodenecký syndróm z vysadenia32

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovSexuálna

dysfunkcia


Priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, menštruačné poruchyCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

Symptómy súvisiace s vysadením lieku1, 10


Mierna asténia, periférny edém, podráždenosť, pyrexia


Malígny neuroleptický syndróm1,

hypotermiaLaboratórne a funkčné vyšetrenia
Zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi15
(1) Pozri časť 4.4.


(2) Zvyčajne sa môže počas prvých dvoch týždňov liečby vyskytnúť ospalosť, ktorá vo všeobecnosti pokračovaním liečby kvetiapínom ustúpi.


(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun od normálu k ≥ 3x HLN kedykoľvek) sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltranspeptidázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe kvetiapínom obyčajne vrátili k normálu.


(4) Kvetiapín môže rovnako ako iné antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu α1-adrenergných receptorov, spôsobiť ortostatickú hypotenziu spojenú so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, najmä pri úvodnej titrácii dávky (pozri časť 4.4).


(5) Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa hlásila exacerbácia existujúcej cukrovky.


(6) Výpočet frekvencie týchto nežiaducich účinkov sa zistil len z údajov po uvedení lieku na trh.


(7) Hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl (≥ 7 mmo/l) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) po jedle minimálne v jednom prípade.


(8) Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom sa pozoroval len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu depresiu.


(9) Založené na > 7 % zvýšení telesnej hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa predovšetkým počas prvých týždňov liečby.


(10) Nasledovné príznaky z vysadenia liečby sa pozorovali častejšie v akútnych placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach, ktoré hodnotili symptómy súvisiace s vysadením lieku: nespavosť, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat a podráždenosť. Výskyt týchto reakcií sa významne znížil po 1 týždni po vysadení liečby.


(11) Triglyceridy ≥ 2,258 mmol/l (≥ 200 mg/dl) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 1,694 mmol/l (≥ 150 mg/dl) (pacienti < 18 rokov) aspoň v jednom prípade.


(12) Cholesterol ≥ 6,2064 mmol/l ( ≥ 240 mg/dl) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 5,172 mmol/l (≥ 200 mg/dl) (pacienti < 18 rokov) aspoň v jednom prípade. Zvýšenie hladiny LDL cholesterolu o ≥ 0,769 mmol/l (≥ 30 mg/dl) sa pozorovalo veľmi často. Priemerná zmena u pacientov, u ktorých sa takéto zvýšenie zistilo, predstavovala ≥ 1,07 mmol/l (≥ 41,7 mg/dl).


(13) Pozri text nižšie.


(14) Trombocyty ≤ 100 x 109/l aspoň v jednom prípade.


(15) Založené na hláseniach nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.


(16) Hladiny prolaktínu (pacienti > 18 rokov): > 869,56 pmol/l (> 20 g/l) u mužov: >1304,34 pmol/l (> 30 g/l) u žien: kedykoľvek.


(17) Môže spôsobiť pád.


(18) HDL cholesterol: 1,025 mmol/l (< 40 mg/dl) u mužov; 1,282 mmol/l (< 50 mg/dl) u žien kedykoľvek.


(19) Výskyt u pacientov, ktorí majú QTc od < 450 msec až ≥ 450 mdec s ≥ 30 msec zvýšenie. V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s kvetiapínom bola priemerná zmena a výskyt pacientov, ktorí mali klinicky signifikantné predĺženie podobné v skupine s kvetiapínom aj placebom.


(20) Posun od >132 mmol/l do <132 mmol/l aspoň v jednom prípade.


(21) V priebehu liečby kvetiapínom alebo krátko po vysadení liečby sa hlásili prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1)


(22) Pozri časť 5.1


(23) Znížený hemoglobín na ≤ 130 g/dl (≤ 8,07 mmol/l) u mužov, ≤ 120 g/dl (≤ 7,45mmol /l) u žien aspoň v jednom prípadesa vyskytol u 11 % pacientov liečených kvetiapínom vo všetkých štúdiách, vrátane predĺžených nezaslepených štúdií. U týchto pacientov bol priemerný maximálny pokles hemoglobínu v akomkoľvek čase 15 g/dl.


(24) Tieto hlásenia sa často vyskytovali pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a /alebo existujúcom kardio/respiračnom ochorení.


(25) Na základe posunu z normálnej východiskovej hodnoty k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých klinických skúšaniach. Zmeny v celkových T4, voľných T4 celkových T3 avoľných T3, sú definované ako < 0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je > 5 mIU/l kedykoľvek.


(26) Na základe zvýšenej miery vracania u starších pacientov (≥ 65 rokov)


(27) Na základe posunu z normálnej východiskovej hodnoty k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých klinických skúšaniach. Zmena bielych krviniek (WBC) je definovaná ako ≤ 3 x 109 buniek/l kedykoľvek.


(28) Na základe posunu z normálnej východiskovej hodnoty k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých klinických skúšaniach. Posun v počte eozinofilov je definovaný ako ≥ 1 x 109 buniek/l kedykoľvek.


(29) Posun v počte neutrofilov z ≥ 1,5 x 109 buniek/l na < 0,5 x 109 buniek/l kedykoľvek počas liečby.


(30) Na základe hlásení metabolického syndrómu ako nežiaduceho účinku vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


(31)V klinických skúšaniach sa u niektorých pacientov zistilo zhoršenie viac než jedného z metabolických faktorov: zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi a lipidov v krvi (pozri tiež časť 4.4).


(32) Pozri časť 4.6.


(33) Môžu sa vyskytnúť na začiatku alebo tesne po začatí liečby a spájajú sa s hypotenziou a/alebo

synkopou.

Frekvencia sa zakladá na hláseniach nežiaducich udalostí bradykardie a súvisiacich udalostí vo

všetkých klinických skúšaniach s kvetiapínom.


Pri užívaní neuroleptík sa zaznamenali prípady predĺženia QT intervalu, komorovej arytmie,

náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti srdca a „torsades de pointes“ a považujú sa za

nežiaduce účinky skupiny.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)


Tie isté nežiaduce účinky, ktoré sú popísané vyššie u dospelých, je potrebné zvažovať u detí

a dospievajúcich. Nasledovná tabuľka súhrnne uvádza nežiaduce účinky, ktorých výskyt je u detí

a dospievajúcich (vo veku 10 až 17 rokov) častejší v porovnaní s dospelými pacientmi alebo nežiaduce

účinky, ktoré sa u dospelých nezistili.


Výskyt nežiaducich účinkov je členený nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10),

menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté: zvýšená chuť do jedla


Vyšetrenia

Veľmi časté: zvýšenie hladiny prolaktínu1, zvýšenie krvného tlaku2


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: extrapyramidálne symptómy3


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: podráždenosť4


 1. Hladiny prolaktínu (pacienti < 18 rokov): > 869,56 pmol/l (> 20 ug/l) mužské pohlavie; > 1130,428 pmol/l (> 26 ug/l) ženské pohlavie kedykoľvek. U menej ako 1 % pacientov bolo zvýšenie hladiny prolaktínu > 100 ug/l.

 2. Na základe zmeny presahujúcej klinicky významné limity (prevzaté z kritérií National Institutes of Health) alebo zvýšenie > 20 mmHg pre systolický alebo > 10 mmHg pre diastolický tlak kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3 až 6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich.

 3. Pozri 5.1.

 4. Poznámka: častosť výskytu je rovnaká ako u dospelých, ale podráždenosť by mohla u detí a dospievajúcich súvisieť s odlišnými klinickými dôsledkami ako u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vo všeobecnosti sa popísali prejavy a príznaky, ktoré vznikajú následkom zvýraznenia známeho farmakologického účinku liečiva, napr. ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.


Prípad úmrtia sa hlásil v klinickom skúšaní pri akútnom predávkovaní liekom v dávke 13,6 g a v po uvedení lieku na trh pri dávkach 6 g samotného kvetiapínu.

Hlásili sa aj prípady prežitia akútneho predávkovania kvetiapínom v dávke až do 30 gramov. V štúdiách po uvedení lieku na trh sa zaznamenali prípady predávkovania samotným kvetiapínom, ktorých následkom bola smrť alebo kóma. Okrem toho sa zaznamenali pri nastavení v monoterapii nasledovné udalosti pri predávkovaní kvetiapínom: predĺženie QT intervalu, záchvaty kŕčov, epileptický stav, rabdomyolýza, respiračné depresie, retencia moču, zmätenosť, delírium, a/alebo nepokoj.


Pacienti s preexistujúcim závažným kardiovaskulárnym ochorením môžu byť vystavení zvýšenému riziku účinkov predávkovania (pozri časť 4.4 Kardiovaskulárne ochorenia).


Liečba predávkovania


Kvetiapín nemá špecifické antidotum. V prípade závažných príznakov je potrebné zvážiť spolupôsobenie viacerých liekov a odporúča sa liečba na jednotke intenzívnej starostlivosti vrátane zabezpečenia a udržovania priechodnosti dýchacích ciest, zabezpečenia dostatočného okysličenia a ventilácie, a pravidelného sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému. Prevencia absorpcie pri predávkovaní sa síce neskúmala, no pri závažnej otrave možno zvážiť výplach žalúdka a ak je to možné vykonať ho do jednej hodiny po požití kvetiapínu. Je potrebné zvážiť podanie aktívneho uhlia spolu.


V prípade predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami ako je intravenózne podanie tekutiny a/alebo sympatomimetiká. Adrenalín a dopamín sa nemajú podávať, pretože beta stimulácia môže v kombinácii s kvetiapínom prehĺbiť hypotenziu.


Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií musí pokračovať až do úplného vyliečenia pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká

ATC kód: N05A H04


Mechanizmus účinku


Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny plazmatický metabolit u ľudí, nor-kvetiapín reagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapín majú afinitu k sérotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1 a D2 receptorom v mozgu.

Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapínu v porovnaní s typickými antipsychotikami a jeho slabý extrapyramídový účinok (EPS) sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2 oproti D2. Norkvetiapín má navyše vysokú afinitu k prenášaču pre noradrenalín (norepinephrine transporter; NET). Kvetiapín a norkvetiapín majú tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom a nízku afinitu k adrenergným α2 a sérotonínovým 5HT1A receptorom. Kvetiapín nevykazuje afinitu k muskarínovým ani benzodiazepínovým receptorom.


Farmakodynamické účinky


Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín potláča účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe elektrofyziologických meraní a behaviorálnych hodnotení. Kvetiapín zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2 receptorov.


V predklinických testoch určených na vyvolanie extrapyramidálneho syndrómu sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám, má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká hypersenzitivita dopamínových D2 receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2 receptory dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií (pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť


Schizofrénia

V troch placebom kontrolovaných klinických štúdiách s pacientmi so schizofréniou, v ktorých sa podávali rôzne dávky kvetiapínu, sa nezistil rozdiel v incidencii EPS alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinami pacientov, ktorí dostávali kvetiapín alebo placebo. Placebom kontrolované skúšanie, v ktorom sa hodnotila liečba fixnými dávkami kvetiapínu v rozmedzí od 75 do 750 mg/deň, nepreukázala nárast EPS alebo vyššiu spotrebu súbežne podávaných anticholinergík. Dlhodobá účinnosť kvetiapínu v prevencii relapsov schizofrénie sa v zaslepených klinických skúšaniach neoverila. V otvorených skúšaniach s pacientmi so schizofréniou bol kvetiapín účinný v udržovaní klinického zlepšenia počas kontinuálnej liečby u pacientov, ktorí vykazovali odpoveď na začiatku liečby, a tak sa dá predpokladať istá dlhodobá účinnosť.


Bipolárna porucha

V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa hodnotil účinok kvetiapínu na liečbu stredne ťažkých až ťažkých manických epizód v dávkach až do 800 mg denne, v dvoch sa podával ako monoterapia a v dvoch ako kombinovaná liečba s lítiom alebo divalproexom, sa nezistil rozdiel v incidencii extrapyramidálnych symptómov a v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinami pacientov, ktorý dostávali kvetiapín alebo placebo.


V dvoch klinických štúdiách sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii účinnejší ako placebo v liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód, čo sa týka znižovania manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. Z dlhodobých štúdií účinnosti kvetiapínu v následnej prevencii manických alebo depresívnych epizód nie sú k dispozícii žiadne údaje. Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo s lítiom po 3 a 6 týždňoch liečby pri akútnych stredne ťažkých až ťažkých formách manických epizód sú obmedzené; kombinovaná liečba sa však dobre znášala. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá klinická štúdia nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni.


Priemerná stredná dávka kvetiapínu za posedný týždeň bola približne 600 mg denne a približne 85 % pacientov dostávalo dávku v rozmedzí 400 až 800 mg denne.


V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov s pacientmi s miernymi až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol kvetiapín v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní s placebom liečenou skupinou pacientov v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg a 600 mg kvetiapínu.


V kontinuálnej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na kvetiapín v dávke 300 alebo 600 mg je efektívnejšia v porovnaní s liečbou placebom s ohľadom na depresívne symptómy ale bez ohľadu na manické symptómy.


V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami. Kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času po recidívu ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


Jedno dlhodobé klinické skúšanie (viac ako 2 roky liečby) zamerané na hodnotenie prevencie rekurencie u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami preukázalo lepší účinok kvetiapínu v porovnaní s placebom, čo sa týka predĺženia času do rekurencie ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej) u pacientov s bipolárnou poruchou typu I. Počet pacientov s náladovými epizódami bol 91 (22,5 %) v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebovej skupine a 95 (26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín, keď sa porovnávala pokračujúca liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky dokazujú, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so zvýšením času do rekurencie náladových epizód.


Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný pri schizofrénii a mánii, ak sa podáva dvakrát denne, i napriek tomu, že kvetiapín má farmakokinetický polčas približne 7 hodín. Tieto zistenia ďalej podporili výsledky štúdie, využívajúcej pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), ktorá určila, že pri kvetiapíne je obsadenosť HT2- a D2-receptorov uchovaná počas 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg/deň sa nehodnotili.


Klinická bezpečnosť


V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramidálnych príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11,4 % pre placebo). Vyšší výskyt extrapyramidálnych symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí sa liečili placebom v krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bipolárnej depresie bol združený výskyt extrapyramidálnych príznakov 8,9 % pre kvetiapín a 3,8 % pre placebo. V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou týkajúcich sa veľkej depresívnej poruchy bol združený výskyt extrapyramidálnych príznakov 5,4 % pre kvetiapín a 3,2 % pre placebo. V krátkodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní s monoterapiou u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramidálnych príznakov 9,0 % pre kvetiapín a 2,3 % pre placebo. V prípade bipolárnej depresie a rovnako v prípade veľkej depresívnej poruchy výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, nedobrovoľných svalových kontrakcií a svalovej rigidity) v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 % .


V krátkodobej placebom kontrolovanej štúdii, fixná dávka (50 mg /deň až 800 mg /deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov), bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0,8 kg na 50 mg dennej dávky až 1,4 kg na 600 mg dennej dávky (s nižším prírastkom na 800 mg dennej dávky), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených kvetiapínom , ktorí získali ≥ 7 % prírastku telesnej hmotnosti, bol v rozmedzí od 5,3 % na 50 mg dennej dávky až 15,5 % na 400 mg dennej dávky (s nižším prírastkom pre 600 a 800 mg dennej dávky) oproti 3,7 % pacientov užívajúcich placebo.


Dlhodobé štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 4 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom , nasledovaným randomizovaním ukončeného obdobia, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,56 kg do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,39 kg do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok váhy 0,89 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe.


V klinických skúšaniach kontrolovaných placebom u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí/100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov dostávajúcich placebo.


V placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov < 1,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 % v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo 1,3 %. Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných; u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l) bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov < 1,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 2,9 % a incidencia 0,5 x 109/l bola u pacientov liečených kvetiapínom 0,21 %.


Liečba kvetiapínom sa spájala so znížením hladín hormónov štítnej žľazy súvisiacich s dávkou. Incidencia posunu v TSH bola 3,2 % pre kvetiapín oproti 2,7 % pre placebo. Incidencia recipročných, potenciálne klinicky významných posunov oboch T3 alebo T4 a TSH v týchto štúdiách bola zriedkavá a pozorované zmeny hladín hormónov štítnej žľazy nesúviseli s klinickou symptomatickou hypotyreózou.

Redukcia celkového a voľného T4 bola najväčšia počas prvých šiestich týždňov liečby kvetiapínom, v priebehu dlhodobej liečby nedošlo k jeho ďalšej redukcii. V približne 2/3 všetkých prípadov vysadenie liečby kvetiapínom súviselo so zmenou účinkov na celkový a voľný T4, bez ohľadu na čas trvania liečby.


Katarakta/zákal šošovky

V klinických skúšaniach hodnotiacich kataraktogénny potenciál kvetiapínu (200 – 800 mg/deň) voči risperidónu (2 – 8 mg/deň) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou predstavoval pomer pacientov so zvýšeným stupňom opacity šošovky po minimálne 21 mesiacoch expozície 4 % po kvetiapíne v porovnaní s 10 % po risperidóne.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)


Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu sa sledovala v 3-týždňovom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní týkajúcom sa liečby mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Približne 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Okrem toho sa vykonalo 6-týždňové placebom kontrolované skúšanie u pacientov so schizofréniou (n = 222, vek 13 až 17 rokov). V obidvoch skúšaniach boli vyradení pacienti, ktorí neodpovedali na kvetiapín. Liečba kvatiapínom sa začala dávkou 50 mg/deň, 2. deň sa dávka zvýšila na 100 mg/deň a potom bola dávka titrována na cieľovú dávku (mánia 400 - 600 mg/deň; schizofrénia 400 - 800 mg/deň) so zvyšovaním o 100 mg/deň a podávala sa denne v dvoch alebo troch rozdelených dávkach.


V klinickom skúšaní týkajúcom sa liečby mánie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) - 5,21 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ≥ 50 %) predstavoval 64 % pre kvetiapín 400 mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % pre rameno s placebom.


V klinickom skúšaní týkajúcom sa schizofrénie bol rozdiel priemernej zmeny od východiskovej hodnoty v celkovom skóre PANSS (aktívna liečba mínus placebo) - 8,16 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/deň), ani režim s vysokou dávkou kvetiapínu nebol lepší ako placebo vzhľadom na podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď definovanú ako pokles o ≥ 30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre PANNS. Vyššie dávky mali za následok nižší podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu v číselnom vyjadrení tak v prípade mánie, ako aj schizofrénie.


V tejto vekovej skupine nie sú k dispozícii údaje o účinku udržiavacej liečby alebo o prevencii recidívy.


26-týždňová otvorená rozšírená fáza akútnych skúšaní (n = 380 pacientov) s kvetiapínom

dávkovaným flexibilne v rozmedzí 400 - 800 mg/deň poskytli ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti. U detí a dospievajúcich sa hlásil vzostup krvného tlaku, zvýšená chuť do jedla, extrapyramidálne príznaky a zvýšenie sérových hladín prolaktínu sa hlásilo častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých (pozri časti 4.4 a 4.8).


Extrapyramidálne symptómy

V krátkodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní týkajúcom sa monoterapie Seroquelom u dospievajúcich pacientov (vo veku 13-17 rokov) so schizofréniou bol kumulovaný výskyt extrapyramidálnych príznakov 12,9 % pre kvetiapín a 5,3 % pre placebo, hoci výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízia, trasenie, extrapyramídová porucha, hypokinéza, nepokoj, psychomotorická hyperaktivita, svalová stuhnutosť a dyskinéza) nepresiahol 4,1 % v žiadnej skupine liečby. V krátkodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní u detí a dospievajúcich (vo veku 10-17 rokov) s bipolárnou mániou bol kumulovaný výskyt extrapyramidálnych symptómov 3,6 % pre kvetiapín a 1,1 % pre placebo. V dlhodobom otvorenom klinickom skúšaní s kvetiapínom zameranom na schizofréniu a bipolárnu mániu bol kumulovaný výskyt EPS vzniknutých pri liečbe 10 %.


Nárast telesnej hmotnosti

V krátkodobom klinickom skúšaní u pediatrických pacientov (vo veku 10 -17rokov) sa nárast hmotnosti u 17 % pacientov užívajúcich kvetiapín a u 2,5 % pacientov užívajúcich placebo zaznamenal ≥ 7 % ich telesnej hmotnosti. Po korekcii na normálny rast v priebehu dlhšieho času, bol vzostup najmenej 0,5 smerodajnej odchýlky od východiskovej hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom v čase najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


Samovraždy/samovražedné úmysly alebo klinické zhoršenie stavu

V krátkodobých placebom kontrolovaných skúšaniach s pediatrickými pacientmi so schizofréniou

bol výskyt príhod súvisiacich so samovraždou 1,4 % (2/147) pre kvetiapín a 1,3 % pre placebo (1/75) u pacientov < 18 rokov. V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s pediatrickými pacientmi s bipolárnou mániou bol výskyt príhod súvisiacich so samovraždou 1,0 % (2/193) pre kvetiapín a 0 % pre placebo (0/90) u pacientov < 18rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a intenzívne sa metabolizuje.


Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je významne ovplyvnená jedlom. Maximálne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu v rovnovážnom stave sú 35 % hodnoty zistenej pri kvetiapíne.


Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je lineárna v schválenom dávkovacom rozmedzí.


Distribúcia


Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia


Kvetiapín sa v pečeni intenzívne metabolizuje. Po podaní rádioaktívne označeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme. In vitro výskumy ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje predovšetkým prostredníctvom CYP3A4. Asi 73 % rádioaktívne označenej látky sa vylúči močom a 21% stolicou.


Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane norkvetiapínu) sú slabými inhibítormi ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 in vitro. In vitro sa inhibícia CYP pozoruje iba v koncentráciách približne 5 až 50-krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg/deň. Na základe výsledkov týchto prác in vitro sa zdá nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Zo štúdií na zvieratách vyplýva, že kvetiapín môže indukovať cytochróm P450. V špecifickej interakčnej štúdii so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia


Polčasy vylučovania kvetiapínu a norkvetiapínu sú približne 7 a 12 hodín. Priemer molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho humánneho metabolitu norkvetiapínu je 5 % vylúčenej močom.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie:

Farmakokinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a žien.


Starší pacienti

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je asi o 30-50 % nižšia ako u ľudí vo veku 18-65 rokov.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U osôb s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U osôb s poškodenou funkciou pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný klírens kvetiapínu asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poškodením pečene. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)


Farmakokinetické údaje sa získali od 9 detí vo veku 10 -12 rokov a od 12 dospievajúcich, ktorí boli na udržiavacej liečbe 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo

normalizované plazmatické koncentrácie materskej látky kvetiapínu u detí a dospievajúcich

(vo veku 10 -17 rokov) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, hoci Cmax bola u detí na hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmax aktívneho metabolitu, norkvetiapínu, boli vyššie, približne o 62 %, resp. 49 % u detí (vo veku 10 - 12 rokov) a o 28 %, resp. 14 % u dospievajúcich (vo veku 13 - 17 rokov) v porovnaní s dospelými.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitro a in vivo štúdiách genotoxicity sa genotoxicita nedokázala. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických štúdiách nepotvrdili:


U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu a červených a bielych krviniek; u psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakty (Katarakta/zákal šošovky pozri časť 5.1).


Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom a možného rizika pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:


25 mg tableta

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Povidón (K 30)

Magnéziumstearát.


100, 200 a 300 mg tablety

Mikrokryštalická celulóza

Dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého

Monohydrát laktózy

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Povidón (K 30)

Magnéziumstearát.


Obal tablety (25 a 100 mg tablety):

Opadry II (Opadry II obsahuje čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol, makrogol, mastenec, oxid titaničitý (E171) a oxid železitý (E172)).


Obal tablety (200 a 300 mg tablety):

Opadry II (Opadry II obsahuje čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol, makrogol, mastenec, oxid titaničitý (E171)).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister:

Quetiapine Orion 25 mg: 6, 10, 30, 60 a 100 tabliet.

Quetiapine Orion 100 mg, 200 mg a 300 mg: 30, 60, 90 a 100 tabliet.

PVC/PVDC/hliníkové blistre. Blistrové stripy sú zabalené v papierovej škatuľke.


Plastová nádoba na tablety:

Quetiapine Orion 25 mg, 100 mg, 200 mg a 300 mg: 100 tabliet.

Nádoby na tablety s polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) uzavreté s HDPE uzáverom.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Quetiapine Orion 25 mg, filmom obalené tablety: 68/0116/07-S

Quetiapine Orion 100 mg, filmom obalené tablety: 68/0117/07-S

Quetiapine Orion 200 mg, filmom obalené tablety: 68/0118/07-S

Quetiapine Orion 300 mg, filmom obalené tablety: 68/0010/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25 mg, 100 mg, 200 mg: 30.03.2007

Dátum prvej registrácie: 300 mg: 31.12.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013

21

Quetiapine Orion 200 mg